www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

AuqrfaiDkfrI dy mfmly `c kYptn df sfhs Biraf kdm

  -blrfj idEl   

 E-PAPER  KHABARNAMA

Bfrq `c roz sfeIz romIEjL vwzI smwisaf!!

  -sLONkI ieMglYNzIaf

pMjfb dIaF coxF dy nqIjy afAux qoN pihlF iewk pMjfbI ryzIE sLoa ivwc afp dI bwly bwly df iewk nmUnf!!

 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

  -jiqMdr pnUM

kI sfihq, smfj nfloN tuwt cuwkf hY ? -inrml vrmf


anuvfd-kyhr sLrIPL

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!

coB-nfmf

't' trMp qy 't' trUzo sI hoey iekwTy,

kIqf dohF ny vfisLMgtn ivwc myl mIaF.

   't' tryz AuWqy dovyN hI ho gey sihmq,

   irPUjIaF bfry gey vwKo vwK Kyl mIaF.

't' trYk qy ieh gwzI hux jfAU BwjdI,

ijhVI trUzo dI hY irPAUjLI ryl mIaF.

   't' tYks bfrzr qy trMp ny lf dyxf,

   BfvyN jfx lwgjU amrIkf nUM qyl mIaF.

sihimaF igaf sI trUzo trMp vwl nUM,

AuhnUM BMzdf coxF 'c irhf sI rwj mIaF.

jdoN trMp dI kuVI nfl awK iml geI,

qF geI sI ryK dy ivwc myK vwj mIaF.

PrvrI 17-2017, KLbrnfmf #910


ies hPqLy dy kuJ hor qfjLf lyK

kfsqro rwKdy sn afpxy kol gMn lyikn huMdI sI KflI!

- jIq jlMDrI (brYNptn)

vwzy not vwzI Kot

- jsivMdr iswDU (ryzIE host)

Pon: 416 -732 -3000


pRfcIn kfl ivwc ihMdU gAU mfs Kfdy sn

-jIq jlMDrI (brYNptn)


Buwl jfvy ikhVf,nfnI df ivhVf

 jspfl kOr (aMimRqsr)


brqfnIaF iek nvyN isafsI moV 'qy

- lMdn qoN zf[sfQI luiDafxvIkbwzI tUrnfmYNtF dy Gt rhy drsLk

-ipRM[ srvx isMG


'lok Buwl gey ik pihlf ElMipk golz mYzl mY ilafieaf sI' ikhf murlIkFq ny!!

-jIq jlMDrI

 


BfrqI ElMipk Kyz kmytI dIaF inlfiekIaF

koc qy zfktr qoN swKxI dIpf phuMcI PfeInl ivwc

- jIq jlMDrI (brYNptn)


ikwQy KVyH hn ajy vI ies dunIaF dy kuJ lok

rsm dy nfm AuWqy bwcIaf dy nfl huMdf hY sYks

- aYWz btlr


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


hor muwK lyKiemfm ny mFtrIafl `c idwqf XhUdIaF nUM mfrn df 'AupdysL'

mFtrIafl (jIq jlMDrI)  :-mFtrIal dI iek msijd ivruwD pulIs kol iek isLkfieq phuMcI hY ik msijd ivwc iewk mOlvI ny XhudIaF nUM mfrn df AupdysL idwqf sI. ieh Gtnf dsMbr 23, 2016 dI hY aqy ieh AupdysL 'dr al-arkm msijd' ivwc idwqf igaf sI. mOlvI dy idwqy AupdysL nUM mjijd ny XU itAUb `qy pf idwqf sI. vIzIE ivwc jfrzn df sLyK muhMmd ibMn mUsf al nsr nF df mOlvI arbI BfsLf ivwc AupdysL dy irhf hY. mOlvI arbI BfsLf ivwc kihMdf hY , E mulsmfno, E awlf dy nOkro, myry ipwCy iek XhUdI KVf hY, afE aqy Aus nuM mfr idE. ies mOlvI nUM msijd ivwc AupdysL dyx leI jfrzn qoN mMgvfieaf igaf sI. ies vIzIE df pqf lwgx qoN bfad puls nUM isLkfieq kr idwqI geI hY. pulIs ny mMinaf hY ik isLkfieq imlI hY pr hor jfxkfrI muhweIaf nhIN krvfeI. kYnyzf dI musilm kONsl ny ikhf hY ik msijd nUM ies Gtnf dI ijMmyvfrI kbUlidaF muafPI mMgxI cfhIdI hY. musilm kONsl afPL mFtrIafl dy pRDfn slfm aYmnvfeI df kihxf hY ik ieh msijd ijwQy ieh Gtnf vfprI hY muslm kONsl dI mYNbr nhIN hY. kYnyzf dy iek iemfm df kihxf hY ik mOlvI ny mhuMmd dy pRvcnf nUM qoV mroV ky pysL kIqf hY aqy ies mOlvI nUM kYnyzf ivwc swidaf nhIN sI jfxf cfhIdf. ies qoN pihlF vI mFtrIafl dI iek hor msijd ivruwD 'hyt krfeIm' dI isLkfieq kIqI sI pr puils ny Aus kys ivwc vI kuJ nhIN sI  kIqf aqy hux isLkfieq kIqI nUM 40 idn ho cwuky hn. ies qfjLf isLkfieq bfry vI kuJ nhIN ikhf jf skdf ikAuNik mOlvI afpxI gwl kihky kYnyzf qoN bfhr jf cwukf hY.


sLbdF dI cfsLxI `c lpyt ky pysL kIqf trUzo srkfr ny $28 iblIan Gfty df bjt

vDfieaf eIafeI pRImIam aqy bMd kIqf trFijLt tYks krYizt

aftvf (jIq jlMDrI) :- ivwq mMqrI ibwl mfrno ny kYnyzf srkfr df dUsrf bjt bIqy buwDvfr nUM pysL kIqf. asl ivwc ieh bjt ipCly sfl pysL kIqy bjt dI iebfrq nUM hI sLbdF dI hyr Pyr dI cfsLxI ivwc lpyt ky lokF sfhmxy proisaf hY. ivwq mMMqrI ny bjt pysL krdy smyN ikhf hY ik ies bjt ivwc lMby smyN dIaF XojnfvF nuM AulIikaf igaf hY. ies bjt ivwc trUzo srkfr dy cox vfady dy Ault 28[5 iblIan df Gftf idKfieaf igaf hY aqy iehI vrqfrf jfrI irhf qF afAuNdy 5 sfl ivwc kYnyzf isr 119[15 ibLlIan zflr dy krjLy df hor boJ pY jfvygf. ies bjt df sB qoN pihlf tIkf kMm kry lokF isr aqy kMpnIaF dy lfieaf igaf hY. eIafeI pRImIam nUM 1[63 qo NvDf ky 1[68 pRqI 100 zflr kr idwqf hY aqy kfmy dubfrf idwqy gey pRImIam df 1[4% kMpnI nUM dyxf pYNdf hY. so ies ihsfb nfl kMpnIaF nUM hux pihlf nfloN ijLafdf Krcf Jwlxf pvygf. ies dy nfl hI 71 sflf purfxy 'kYnyzf syivMg bFz' progrfm nUM vI bMd krn df aYlfn ies bjt ivwc kIqf igaf hY. ikhf igaf hY ik ik Gwt ivafjL drF kfrn lok syivMg bFz hux bhuq Gwt KrIddy hn. Xfd rhy kYnyzf syivMg bFz dI skIm 'vfr-bFzj' dI QF 1946 ivwc cflU kIqI geI sI. pysL kIqy bjt ivwc pbilk trfijLt tYks krYizt nUM bMd krn df aYlfn kIqf igaf hY ies tYks krYizt pihlI julfeI 2017 qoN bMd kr idwqf jfvygf. ieh tYks krYizt AunHF lokf nUM idwqf jFdf sI jo ik kfrF dI bjfey afAux jfx leI bwsF jF gwzIaF df iesqymfl krdy sn aqy ies df lfB grIb aqy mwD vrgI pRIvfrF dy lokF nUM huMdf sI. ies bjt ivwc Aubr `qy bfkI tYksI ieMzstrI vFg tYks Bfv jIaYstI lfAux df aYlfn kIqf igaf hY. bfhrly dysLF qoN afAux vfly sYlfnIaF nUM idwqI jFdI jIaYstI rIbyt vI Kqm kr idwqI hY ijs nfl srkfrI KjLfny ivwc agly sfl dOrn 15 imlIan zflr af jfx df aMdfjLf lfieaf igaf hY. ies dy nfl bjt ivwc alkohl aqy qbfkU Auwqy 2% tYks vI vDf idwqf igaf hY jo ik pihlI aprYl qoN sLurU ho jfvygf. bjt ivwc sLihrF aqy sUibaF ivwc ikPfieqI (aPorzybl) Gr bxfAux leI afAuNdy 11 sflF leI 11[2 iblIan zflr rwKy gey hn. 'nvInIkrn aqy muhfrq' plYn bxfeI geI hY ijs rfhIN 6 sYktrF df nvInIkrn kIqf jfvygf. ies qoN ielfvf afAuNdy 5 sflf ivwc tYks dI corI rokx leI 523[9 imlIan zflr rwKy gey hn. afAuNdy 10 sflf leI zyakyar spys leI 7 iblIan zflr rKy gey hn.  coxF mOky ilbrlF ny agly ds sflF ivwc buinafdI ZFcy AuWqy 60 iblIan zflr Krc krn df vfadf kIqf sI aqy bIqy sfl ivqI apzyt ivwc agly 11 sflF ivwc 81 iblIan zflr Krc krn dI gwl afKI sI. srkfr ies vfsqy PMz ikwQoN ilafvygI, ies df ajy pqf nhIN lwg sikaf.

ies bjt ivwc imltrI leI koeI nvF PMz nhIN rwiKaf igaf, nf hI jLKmI hoey POjIaF dI pwkI pYnsLn df ijLkr kIqf hY pr srkfr ny BivK ivwc imltrI leI PMz dyx df vfadf jLrUr kIqf hY.


pRDfn mMqrI jsitn trUzo dy sLrnfrQIaF bfry PYsly qo KusL nhIN hn kYnyzf dy awDy lok

aftvf (jIq jlMDrI) :- amrIkf ivc lVfeI aqy awqvfd nfl pRBfivq dyf dy vsnIkf dI Xfqrf `qy pfbMdI lgfey jfx qo bfad vwzI igxqI ivc rnfrQI kYnyzf af rhy hn. iek pfsy ijwQy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny rnfrQIaf df KuwlHy idl nfl suafgq kIqf hY, AuwQy kYnyzf dy lgBg awDy lok ies PYsly qo Ku nhIN hn. 48 PIsdI lokf df kihxf hY ik amrIkf qo bfrzr pfr krky kYnyzf afey lokf nUM izport krky vfps Byijaf jfxf cfhIdf hY. ienHf lokf ny pRDfn mMqrI trUzo dy ies smwisaf nfl nijwTx dy qrIky `qy vI svfl cuwky hn. ieh Kulfsf iek srvyKx ivc hoieaf hY.

          dwisaf jf irhf hY ik 10 `co lgBg 4 lokf df kihxf hY ik ieh lok kYnyzf nUM Gwt surwiKaq bxf rhy hn. bIqy mhIinaf ivwc somflIaF smyq aPrIkf qy imzl eIst dyf dy nfgirkf df vwzI igxqI ivc kYnyzf afAuxf iek vwzf muwdf bixaf hoieaf hY. ieh lok gYr-kfnUMnI ZMg nfl amrIkf df bfrzr pfr krky kYnyzf ivwc af rhy hn aqy kYnyzf dy lok ies qrHF af rhy rnfrQIaf qo pryfn hn aqy trUzo nUM sKq km cukx leI kih rhy hn.


imsIsfgf kONsl ny idwqI 'AUbr' tYksI nUM hrI JMzI

7-4 votF dy Prk nfl pfielt pRogrfm df mqf kIqf pfs

imsIsfgf (jIq jlMDrI):-  iewk sfl dI ainicsLqf aqy hwlguly qoN bfad imsIsfgf dI kONsl ny buwDvfr nUM AUbr nUM clfAux leI hrI JMzI dy idwqI hY. AUbr dy 18 mhIinaf dy pfielt progrfm dy mwqy dy hwk ivwc 7 aqy ivroD ivwc 4 mYNbrF ny vot peI hY. myar bonI krFbI ny PYsly bfry ikhf hY ik imsIsfgf ny smyN dy anusfr PYslf ilaf hY aqy lok vI iehI cfhuMdy sn. dUsry pfsy mOjUdf tYksI ieMzstrI nfl juVy lokF df kihxf hY ik AunHF nUM cuxy hoey mYNbrF ny pUrI qrHF ivsfr idwqf hY ikAuNik AunHF ny hjLfrF zflr Krc ky plytF KrIdIaf sn aqy ies ny nfl lfiesMs PIsF, tryinMg aqy iensorYNs `qy vI hjLfrF zflr Krc kIqy hn. eyarport ilMmojLIn zrfievr aYsosIeysLn dy krm isMG pUnIaF df kihxf hY ik sfnUM ipCly 40 sflf qoN iehI dwisaf jf irhf sI ik isstm dy pfbMd rihxf hY pr hux Ausy isstm nUM iewk pfsy suwt idwqf igaf hY. pfielt progrfm anusfr AUbr zrfievr nUM 20,000 zflr dI lfiesMs PIs aqy hryk itRp dy 30 sYNts istI nUM dyxy pYxgy. ies qoN ibnf zrfievr df ikRmInl irkfrz vI cYWk hovygf. ies dy nfl hI zrfievr df  mYzIkl hovygf,  kfr dI ieMspYksLn aqy sflfnf sYPtI cYwk, Gwto Gwt 5 imlIan zflr dI lfieibltI aqy 2 imlIan dI afto iensLorYNs hovygI aqy nfl hI XfqrIaF nUM Zohx dI afigaf vI lYxI pvygI. pr aMgryjLI afAux aqy kfr ivwc kYmrf lfAux dI sLrq htf idwqI hY aqy ies pfeilt progrfm dy smyN dOrfn tYksI zrfiverF nUM vI ienHF sLrqF qoN Cot idwqI geI hY. ies pfielt pRogrfm qoN istI nUM 850,000 zflr imlx dI afs hY. Aubr nUM idwqI hrI JMzI vfr myar bonI krFbI ny ikhf hY ik hr hPLqy imsIsfgf dy 60,000 lok AUbr df iesqymfl krdy hn aqy AunHF qoN iewh hwk Koihaf nhIN jf skdf ik AunHF ny iks qrHF jfxf afAuxf hY. kONlsr kYroiln pYirsL, rOn stfr, jfhn kovfk aqy jfrj kfrlsn ny AUbr dy ivroD ivwc vot pfeI sI aqy hux kONsl vwlwoN 29 mfrc nUM pUrn rUp ivwc aMiqm pRvfngI dy idwqI jfvygI.

 


sYnytr mYrIzQ ny anYiqkqf kbUlI pr asqIPLf dyx qoN kIqf ienkfr

aftvf, 16 mfrc :- sYnytr zfn mYrIzQ ny anYiqkqf kbUlI hY pr asqIPLf dyx qoN ienkfr kr idwqf hY. sYnytr ny ikhf ik ieh Aus dI nYiqk asPLlqf hY aqy Aus df pirvfr aqy knyzIan Aus nMU muafPL kr dyxgy. dosL lwgx qoN bfad pihlI vfr knyzIan pRYs  nfl gwlbfgq kridaF Aus ny ikhf ik Aus dI pqnI qy bwicaF ny Aus nMU muafPL kr idwqf hY. ies mOky 52 sflf sYnytr dI pqnI msLYl vI Aus dy nfl sI. Xfd rhy ipCly hPLqy sYint aYiQks afPIsr ils ircrz ny iek rport ivwc ikhf sI ik sYnytr mYrIizQ sYint dy Aucy stYNzrz aqy mfx mirXfdf nMU kfiem rwKx ivwc asPl irhf hY. rport muqfibk mYrIizQ ny iewk 18 sfl dI Aumr qoN Gwt lVkI nfl iewk vfr srIrk sbMD bxfey sn aqy iPr jd Aus 18 sfl qoN twp geI qF iPr do vfr srIrk sbMD bxfey sn. jdik sYnytr df dfavf hY ik Aus ny lVkI dy 18 sfl qoN twpx AuprMq hI srIrk sbMD bxfey sn aqy ieh Aus dI nYiqk asPLlqf hY. Aus ny sYint qoN vI ies kuqfhI dI muafPLI mMgI hY aqy ikhf hY ik asIN sfry mfxs hF aqy glqI kr skdy hF. ies mOky Aus df vkIl vI nfl Kloqf sI ijs ny ikhf ik sMivDfn ivwc PYlnI, bhuq sYsLnF `coN gYr hfjLr rihx, bYNkrpsI krn aqy dysLDRoh krn `qy sYint ivcoN kwZx dI ivvsQf hY pr sYnytr mYrIizQ `qy nYiqk asPLqf df dosL hY jo kfnMUnI asPLlqf nhIN hY. ipCly 6 sfl qoN EntyrIE sUby dy sYnytr vjoN syvfvF inBf rhy mYrIizQ ny Aus `qy lwgy dosLF bfry buwDvfr nMU ikhf sI ik ieh nslvfd qoN pRyrq hn ikAuNik Auh kfly BfeIcfry qoN hY.


EntyrIE srkfr nvyN rYNt kMtrol lfgU krygI mMqrI

torFto, 16 mfrc :- EntyrIE dy hfAUijLMg mMqrI kirs bflfrz ny ikhf hY ik sUbf srkfr nvyN rYNt kMtrol lfgU krygI. sIbIsI nfl gwl kridaF mMqrI ny ikhf ik vD rhy ikrfey kfrn ikrfeydfr ijs iksm dy dbfa hyT hn Auh sihxXog nhIN hY. mMqrI ny ikhf ik srkfr kfnMUn bxfeygI jo mjUd rYNt kMtrol nMU hor pRBfvI bxfygf. ies bfry ivBfg pihlF hI ikrfeydfrF aqy lYNz lfrzF nfl slfh msLvry kr irhf hY. ibwl kd pysL kIqf jfvygf ies bfry mMqrI ny ikhf ik Auh afpxy stfPL nMU jdlI krn leI kih irhf hY. ies qoN pihlF aYnzIpI dy aYmpIpI pItr tfbus ny ikhf sI ik Auh iek pRfeIvyt ibwl pysL krygf ijs ivwc 1991 dy Es inXm nMU rwd krn leI ikhf jfvygf ijs hyT iewk nvMbr 1991 qoN ipwCoN bxIaF pRfprtIaF nMU rYNt kMtrol qoN Cot idwqI geI hY. torFto rIal astyt borz muqfibk torFto ivwc iewk iewk bYWzrUm dy kMzo apfrtmYNt df aOsqn ikrfieaf $1776 pRqI mhInf ho igaf hY. pRfprtIaF dIaF vD rhIaF kImqF kfrn ikrfey vI vD rhy hn ijs nfl Gwt afmdn vfly lok npIVy jf rhy hn.


aftvf `c Bfrq dy nvyN hfeIkimsLnr sRI ivkfs svrUp df inwGf svfgq

aftvf:- ieMzIaf kYnyzf sYNtr Pfr aYksflYNs vloN ipCly idnIN aftvf ivwc Bfrq dy nvyN hfeIkimsLnr sRI ivkfs svrUp dy mfx ivwc iewk iznr smfgm df pRbMD kIqf igaf.  ies df pRbMD sYNtr dy borz afPL zrYktrjL sRI lfj pRfsLr, nisLq goiel, zf: mrcYNt aqy sihXogIaF vloN kIqf igaf sI. sYNtr vloN sRI svrUp df svfgq kIqf igaf aqy afs pRgt kIqI geI ik Auh kYnyzf aqy BFrq dy sbMDF nMU nvIaF bulMdIaF qwk lY jfxgy. sRI lfj pRsLfr ny KLbrnfmf nMU dwisaf ik sRI ivkfs svrUp bhuq sInIar Pfrn srivs aPLsr hn ijhnF df pbilk izplomysI ivwc coKf qjrbf hY aqy Auh ivdysL ivBfg dy bulfry vI rhy hn. sRI ivkfs svrUp ny ieMzIaf kYnyzf sYNtr Pfr aYksflYNs df DMnvfd kridaF ikhf ik Auh kYnyzf ivwc vwsdy BfrqI BfeIcfry nMU dovF dysLF dy sbMDF ivckfr kVI smJdy hn.


trMp dy pfbMdI bfry nvy hukmF 'qy amrIkI jwj ny lfeI rok

vfiMgtn, 16 mfrc :- iek amrIkI jwj ny musilm bhu-igxqI vfly Cy mulkF dy nfgirkF 'qy muV Xfqrf pfbMdI lfAux dy zonlz trMp dy PYsly nUM rok idwqf hY. ieh rok ies PYsly dy lfgU hox qo kuwJ GMty pihlF lfeI geI hY, ijs nfl amrIkI rftrpqI nUM Jtkf lwigaf. hflFik rftrpqI ny ies PYsly nUM 'inaFiek dbMgpuxf' dwisaf aqy ies nUM cuxOqI dyx df aihd ilaf. hvfeI dy PYzrl jwj df ieh hukm sUby vwlo py Aus kys ivwc afieaf, ijs ivwc trMp pRfsn vwlo ipCly hqy nvy isirE Xfqrf pfbMdI lfgU krn nUM cuxOqI idwqI geI sI. hvfeI sUby df qrk hY ik Xfqrf pfbMdI ivwc soD hfly vI Yr sMivDfnk hY. ies nvI Xfqrf pfbMdI anusfr ierfn, ilbIaf, somflIaf, suzfn, sIrIaf aqy Xmn dy lok 90 idnF qwk amrIkf dI Xfqrf nhI kr skxgy. ieh pfbMdI 15 mfrc awDI rfq qo lfgU hoxI sI. dUjy pfsy rftrpqI trMp ny ikhf ik ies hukm nfl 'asI kmor lwg rhy hF.'' AunHF ies nUM suprIm kort ivwc cuxOqI dyx df aihd ilaf. 

 

ivdyI mdd ivwc ktOqI

          rftrpqI zonlz trMp afpxy pihly bjt ivwc 28 PIsdI qwk puwjI ivdyI mdd ivwc ktOqI dI mMg kr rhy hn. ies df asr pfiksqfn Auqy pY skdf hY, jo amrIkf dI mdd pRfpq krn ivwc sB qo awgy hY. bjt ivwc Ebfmf dI 'nrm kqI' nflo 'mbUq POjI qfkq' vwl nftkI qbdIlI df vI swdf hovygf.


rIsfeIkl kIqy tIvI `coN iewk lwK zflr df 'Kfnf' inkilaf

bYNk akfAuNt nf hox kfrn Gr nkdI hI rKdf sI KjLfny df mflk

bYarI (jIq jlMDrI) :- Gr dy purfxy smfn nUM aksr rIsfeIkl kr idwqf jFdf hY. pr agr ajyhy smfn ivwcoN Kfnf inkl afvy qF kI khogy? aijhf hI EntyrIE dy sLihr bYarI siQq iewk rIsfeIkilMg plFt ivc hoieaf ijwQy purfxy tIvI `coN iek lwK zflr dI kYsL rkm peI sI. Gtnf ies jnvrI mhIny dI hY, jdo bYarI rIsfeIkilMg plFt ivc iek kfmy ny kbfV `c imly purfxy tIvI nUM KoilHaf qF Aus ivc zflrF nfl Biraf iek bksf ipaf sI. plFt dy jnrl mYnyjr ny jdo ies rkm nUM igxnf urU kIqf qF notF dIaF cfr QwdIaF igx ky hI Auh smJ gey ik ieh rkm iafdf vwzI hY. AunF ny qurMq puls nUM ies dI jfxkfrI idwqI. bksy dy ivc kuJ dsqfvy vI sn, ijnHF dI mdd nfl ies rkm dy aslI mflk qwk phuMcxf mumikn ho sikaf. ieh rkm iek 68 sflf bflsfvr nfmI ivakqI dI sI. bflsfvr nF dy ies ivakqI ny dwisaf ik ieh rkm Aus ny 30 sfl pihlF QoVI QoVI iekwTI krky sMBfl ky rwKI sI qF jo Auh afpxy pirvfr nUM sOp sky pr smy dy nfl-nfl Auh ies bfry Buwl igaf sI. hux jdo Aus nUM ieh rkm vfps iml geI hY qF Auh byhwd Ku hY. dUjy pfsy rIsfeIkilMg kMpnI ny tIvI `c pey ies Kfny bfry dwsx vflI mihlf mulfm dI vI qfrIP kIqI hY. ies dy nfl hI kMpnI ny bflsfvr nUM iek slfh idwqI hY ik hux Auh afpxy bcq dy pYisaf nUM sMBflx leI bYk ivc Kfqf KuwlHvfey ikAuNik ies ivakqI df koeI bYNk akfAUNt nhIN sI aqy mnI aYkcyNj vfilaF qoN hI nkd pYsy lY lYNdf sI.


jhfjL `c suwqI peI mihlf XfqrI nfl CyVCfV df dosL kbUilaf

inAUvfrk, 16 PrvrI :- iewk 58 sflf mrd ny awj inAUvfrk dI adflq ivwc iewk mihlf XfqrI nfl kfmuk  CyVCfV df dosL kbUlU kr ilaf hY. Bfrq dy ivsLfKfptnm sLihr df vsnIk vIrfBwdrfrfE kUnm vrjn amYrIkn dI PlfeIt ivwc lfs eyNjls qoN inAUvfrk dI Xfqrf kr irhf sI jd Aus ny iewk suqI hoeI mihlf XfrqI nfl kfmuk CyVCfV sLurU kr idwqI. srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik jd suwqI hoeI mihlf acfnk jfgI qF Aus ny vyiKaf ik iek mrd Aus dy gupq aMgF nMU Cuh irhf sI. aOrq ny afpxy mrd sfQI nMU dwisaf qF dosLI mrd vfsqy zirMk KrIdx dI afPr krn lwgf. Aus ny zirMk dI afPLr Tukrf idwqI aqy jhfjL dy amly nMU vIrfBwdrfrfE kUnm dI GtIaf hrkq bfry dwisaf. jd jhfjL inAUvfrk AuWqiraf qF vIrfBwdrfrfE nMU kfmuk CyVCfV dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf. awj Aus ny dosL kbUl kr ilaf hY aqy Aus nMU inAUvfrk PYzrl kort vloN 22 mfrc nMU sjLf suxfeI jfvygI. Aus nMU 30 qoN 60 idn dI kYd aqy 90 idn alkohl trItmYNt sYNtr ivwc ielfj krvfvfAux dI sjLf ho skdI hY ikAuNik jurm krn smyN Auh sLrfb dy nsLy ivwc sI.


aYmrjMsI kyar leI 11 Aunq dysLF ivwcoN kYnyzf PfzI

torFto 16 PrvrI :- knyzIan aksr sLkfieq krdy hn ik hspqflF ivwc aYmrjMsI syvfvF vfsqy auhnF nMU GMitaF bwdI AuzIk krnI pYNdI hY. awj sIafeI aYcafeI (knyzIan ienstIcUt afPL hYlQ ienPfrmysLn) ny ikhf hY ik aYmrjMsI hYlQ kyar leI 11 Aunq dysLF ivwcoN kYnyzf swB qoN PfzI hY. ieh gwl 11 dysLF ivwc kIqy gey iek srvyKx dy aDfr `qy khI geI hY ijs nMU XUaYs bysz kfmnvYlQ PMz vloN spFsr kIqf igaf sI. srvyKx muqibk 29% knyzIanjL ny ikhf hY ik AuhnF nMU aYmrjMsI svfvF vfsqy 4 GMty jF ies qoN vwD smF AuzIk krnI peI hY. ieh hor sfry dysLF dy aOsqn (aYvryj) AuzIk smyN nfloN iqMn guxf vwD hY ijhnF ivwc isrPL 11% mrIjLF nMU 4 GMty jF ies vwD smF AuzIk krnI peI hY. PrFs, jrmnI aqy nIdrlYNz ivwc AuzIk smF swB qoN Gwt hY ijwQy isrPL 1 qoN 4 % lokF nMU lMbf smF AuzIk krnI peI hY. kYnyzf `c mfhr spYsilst zfktrF nMU imlx vfsqy vI lMbI AuzIk krnI pYNdI hY. 56% mrIjLF df kihxf hY ik AuhnF nMU mfhr zfktr nMU imlx vfsqy iewk mhIny qoN vwD AuzIk krnI peI hY. jdik bfkI dysLF dI aOsqn AuzIk isrPL 36 idn hY. mfhr zfktr nMU vyKx vfsqy sivtjrlYNz ivwc 22% mrIjLF nMU vwD smF lwgf hY aqy amrIkf ivwc 24% mrIjLF nMU eynI lMbI AuzIk krnI peI hY. sInIar rIsrc prsn kirstInf lflYNz ny ikhf hY ik hYlQ kyar dy 8 ivwcoN 7 KyqrF ivwc kYnyzf hor dysLF dI aOsqn AuzIk styNzrz qoN bhuq hyT hY. kYnyzf ivwc XUnIvrsl hYlQ kyar cxOqIaF df sfhmxf kr rhI hY. hYlQ kyar Krcf vD irhf hY. 1962 ivwc jd tOmI zgls ny XUnIvrsl hYlQ kyar mfzl pysL kIqf sI qoN hux qwk bhuq kuJ bdl igaf hY.


iafdfqr kYnyzIan mMndy hn ik kYnyzf `c ajy vI mMdI df dOr hY

aftvf (jIq jlMDrI) :- dy dy smuwcI afriQk siQqI nUM lY ky kYnyzIan lok ajy vI cMgf mihsUs nhIN krdy hn. polfrf nfm dI kMpnI dy slfnf iekfnmI afAUtluwk vwlo krvfey gey rIsrc Porm srvyKx ivc ies gwl df Kulfsf hoieaf hY ik 57% kYnyzIan ajy vI mMndy hn ik dy ivc mMdI df dOr cwl irhf hY. pr ieh siQqI ipCly sfl hoey srvyKx nflo QoVHI ibhqr hY ikAuik ipCly sfl ies srvyKx dOrfn 76% kYnyzIan lokF df mMnxf sI ik dy ajy qwk mMdvfVy `co bfhr nhI inkl sikaf hY. polfrf kMpnI dy vfeIs pRYIzYt kRyg vfrzn ny ikhf ik iek pfsy Auh mMdvfVf huMdf hY ijhVf arQfsqrI mMndy hn aqy iek Auh mMdvfVf huMdf hY ijhVf lokf vwlo mihsUs kIqf jfdf hY. polfrf ny ikhf ik Bfvy keI sfl pihlf kYnyzf df mMdvfVf Kqm ho cuwkf hY pr lok ajy vI ies soc `co bfhr nhI inkl sky hn. polfrf ny ieh afnlfeIn srvyKx 25 jnvrI qo 30 jnvrI qwk krvfieaf sI.


trMp ny sIaYnaYn nMU ikhf quhfzy AuWqy koeI ivsLvfs nhIN krdf

vfisLMgtn, 16 PrvrI :- awj iewk pRYs imlxI dOrfn amrIkI pRDfn trMp ny sIaYnaYn nMU ikhf ik quhfzy `qy koeI ivsLvfs nhIN krdf. trMp ny ikhf ik Aus dI tIm PfeIn itAUn msLIn vFg kMm kr rhI hY pr mIzIaf gLlq rportF dy irhf hY. trMp ny ikhf ik mIzIaf lokF dy ihwq vfsqy nhIN kMm kr irhf sgoN AuhnF vfsqy kr irhf hY ijhnF nMU tuwty hoey isstm qoN lfB huMdf hY. trMp ny sIaYnaYn nMU ikhf ik afpxy pRogrfm vyKo, agr koeI quhfzy tIvI `qy myrI isPqL kr dyvy qF ieh quhfnMU burf lgdf hY. trMp ny mIzIaf nMU ikhf ik agr qusIN shI kMm krogy qF mYN quhfzf vwzf PYn hovFgf.


'trUzo nUM golI mfrky mfr dyxf cfhIdf hY' dI Pysbwuk `qy DmkI dyx vflf dosLI krfr

rjfeInf (jIq jlMDrI) :- sskftUn dy iek ivakqI nUM pRDfn mMqrI trUzo nUM Pysbwuk `qy DmkI dyx dy dosL ivwc dosLI pfieaf igaf hY aqy Aus nUM 500 zflr jurmfnf aqy 9 mhIny dI probysLn lfeI geI hY aqy trUzo dy iksy smfgm ivwc sLfiml hox aqy gMn rwKx leI iqMn sfl dI pfbMdI vI lfeI geI hY. ipCly sfl mfrc ivwc ikRsoPr hyj ny Pysbuwk `qy post pfeI sI ik trUzo nUM golI mfr ky mfr dyxf cfhIdf hY. pihlF qF pulIs ny ies ivakqI nUM cfrj nhIN sI kIqf pr Aus ny julfeI 8 nUM iek hor post pf idwqI ijs ivwc iliKaf sI ik Auh trUzo nUM koeI ijsmfnI nuksfn nhIN puMcfvygf pr trUzo nUM golI nfl mrnf cfhIdf hY. ies qoN bfad pluLIs ny Aus nUM cfrj kr ilaf sI. jwj ny afpxy PYsly ivwc ikhf ik asl ivwc hyj trUzo nUM mfrnf nhIN sI cfhuMdf pr ivgVdI afriQkqf leI trUzo qoN KPLf sI.


pRDfn mMqrI trUzo dy afrjLI Gr dI surwiKaf `qy Krcy jfxgy do imlIan zflr

aftvf (jIq jlMDrI) :- pRDfn mMqrI jsitn trUzo dy Gr dI sikAUrtI nMU mwdynjLr rKidaF afrjLI rhfiesL dI surwiKaf vDfAux leI 2 imlIan zflr hor Krcy jfxgy. ikrXog hY ik 2015 ivwc cox ijwqx qoN bfad trUzo ny kYnyzf dy pRDfn mMqrI dy rvfieqI Gr '24 susYks zrfeIv` dI Qf `qy rIzAU kftyj nUM rihx leI cuixaf sI. rIzAU kftyj nUM pRDfn mMqrI aqy AunF dy pirvfr dI surwiKaf dy ilhf nfl iqafr nhI kIqf igaf ijs kfrn ies Gr dI surwiKaf nUM apgRyz krnf byhwd rUrI hY. kYnyzf dI puls rIzAU kftyj dI surwiKaf leI 1[6 imlIan zflr Krc krygI, jdo ik kYnyzIan aiDkfrIaF dy GrF dI surwiKaf leI iMmyvfr nYnl kYpItl kimn ies ivc 3,90,000 zflrF df Xogdfn dyvygI. mMglvfr nUM pRDfn mMqrI dy Gr dI surwiKaf vDfAux leI 'sikAUirtI kfst' df sMsd ivc 101 siPLaF dy 'splImYNtrI sipMizMg' dsqfvy ivwc lukvF ijhf ijLkr kIqf igaf hY. iPlhfl ies sMbMDI sMsd qo mnUrI imlxf ajy bfkI hY. Xfd rhy 24 susYks zrfeIv dI murMmq AuWqy 38 imlIan zflr df Krcf af irhf hY aqy AuWQy murMMmq cwl rhI hY pr hfl dI GVI AuWQy afrsIaYmpI smyq sikAUirtI aiDkfrI hI rih rhy hn.


pIarsn eyarport `qy PUz vflI ryhVI hyToN PVI geI 7 ikwlo kokyn

imsIsfgf (jIq jlMDrI):- kYnyzf dI bfrzr srivs eyjMsI ny pIarsn eyarport qoN iek PUz vflI ryhVI dy hyToN 7 iklo kokyn PVI hY. ieh PUz ryhVI jhfjL ivwc sI aqy ies ryhVI rFhI jfhjL ivwc Kfxf (PUz) vrqfieaf jFdf sI. eyjMsI ny ikhf hY ik ik eyjMsI dy aPsr pihlF vFg hI jhfjL dI cYikMg kr rhy sn qF AunHF nUM iewk ryhVI bfry kuJ KdsLf jLfihr hoieaf jo ik dUsrIaF ryhVIaF nfloN kuJ ijLafdf BfrI sI jd AunHf ny ies nUM pwuTI krky dyiKaf qF hyTF iewk iewk iklo dy 7 pYkt icpkfey hoey sn ijnF ivwc icwty rMg df pfAUzr sI. jFc krn `qy pqf lwgf ik ieh pfAuzr kokyn hY. puLils ny ajy eyarlfeIn aqy ies PlfeIt bfry kuJ nhIN dwisaf ik ieh ikQoN afeI sI. ajy iksy nUM cfrj kIqy jfx vfry koeI KLbr nhIN hY aqy qPqIsL cwl rhI hY. bhuqI kokyn lYtn amYirkn Kyqr qoN afAuNdI hY.


trONto dy vYstrn hspqfl ivwcoN 1[2 imlIan dI CotIaF jFc msLInF aqy aOjLfr corI

trONto (jIq jlMDrI) :- trONto pulIs iqMn corF dI Bfl kr rhI hY ijnHF ny idn idhfVy trONto dy vYstrn hspql ivwc 1[2 imlIan dIaF msLInF aqy aOjLfr corI kr ley hn. ieh Gtnf ies sLnIvfr diphr 2:30 vjy dI jdNo iqMn ivakqI hspqfl dI cOQI mMijLl `qy siQq srjIkl eyrIey ivwc jf vVy aqy cwup cfp smfn corI kr ky lY gey. ieh smfn nUM hOzf klymafzsI vYn ivwc lwidaf igaf sI. ies sfrf smfn klonoskopI jFc aqy srjrI nfl sbMDq sI. ieh iqMnyy ivkaqI bxy Txy sn aqyy iksy nUM koeI swLk nhIN ipaf. ies corI nfl hfl dI GVI jFc df kMm ruk igaf hY. ieh iqMny ivakqI 35 qoN 50 sfl dI Aumr dy sn.


pIal pulIs df aPsr bwicaF dIaF asLlIl (porn) PfeIlF dyKx leI lfAuNdf irhf sI EvrtfeIm; adflq `c dosL svIkfiraf, sjLf mfrc 20 nUM suxfeI jfvygI

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pIal pulIs dy iewk sfbkf aPsr ny adflq ivwc afpxf dosL sivkfr kr ilaf hY. 52 sflf sfbkf iztkitv krYg vYtIar `qy dosL sI Auh EvrtfeIm lf ky sbUq vwjoN jFc leI rwKIaF cfeIlz porn vIzIE nUM dyKdf irhf sI jd ik ieh Aus dy kMm df ihwsf nhIN sI. Aus ny jFc leI sFB ky rwKIaF 750 vIzIE dyKIaF sn ijnHF ivwc 241 bwicaF dI pornogrfPI (asLlIlqF) nfl sMbMDq sn. ieh aPLsr sYks krfeIm dI jFc krdf huMdf sI pr Auh vIzIE nhIN sI dyK skdf ikAuNik Auh ies kMMm leI tryNz nhIN sI.

          krYg jo ik pIal pulIs nfl ipCly 30 sfl qoN kMm kr irhf sI aqy Aus `qy meI 2015 ivwc Prfz, cfeIlz pornogrfPI kol rwKx aqy cfeIlz pornogrfPI dyKx dy pMj cfrj lfey gey sn aqy ies mMglvfr nUM Aus ny ienHF dosL ivwcoN do dosLF nUM mMn ilaf sI aqy bfkI dosL vfips lY ley gey hn. Aus ny 28000 zflr df EvrtfeIm vI lfieaf sI jo Aus nUM vfips krnf ipaf hY ikAuNik Auh pIal pulIs aqy krImInl ieMtYlIjYNt srivs afP EntyrE qoN vI qnKfh lYNdf irhf sI. srkfrI vkILl vwloN 18 mhIny qoN lY ky 2 sfl qwk dI sjLf dI mMMg kIqI jf rhI hY. hux Aus nUM 20 mfrc nUM sjLf suxfeI jfvygI.


brYNptn `c Gr nUM lwgI awg ivwc iMdf sV gey iewko pirvfr dy iqMn mYNbr, nOjvfn ny bcfeI 9 sflf bwcI

trONto: (jIq jlMDrI) :- brYptn ivwc iek Gr nUM awg lwgx dI Gtnf ivc iewko hI pirvfr dy iqMn jIaF dI mOq ho geI hY. ieh mMdBfgI Gtnf mMglvfr rfq nUM brYptn dy izksI roz aqy ivlIam pfrkvya Kyqr ivwc mYzIsn strIt `qy iek bYk spilt sYmI bMglo Gr ivc vfprI hY. awg lwgx dI ies Gtnf ivc pirvfr dI iek 9 sflf bwcI joieaf nUM hI iMdf bcfieaf jf sikaf, jo ies awg ivc burI qrHf Juls geI sI. Aus df ielfj hspqfl ivc cwl irhf hY.

imRqkF ivc 19 sflf lVkI amInf kpfzIaf aqy Aus dy mfpy iePqKfr inafI aqy mfqf joqI kpfzIaf fml hn. Gr dy hyTf bysmYt `c bxy apfrtmYt ivc rihMdy ikrfeydfr dy Gr afey iek 19 sflf nOjvfn ny afpxI jfn dI prvfh nf kridaF mOky `qy bhfdrI aqy smJdfrI nfl kMm lYidaF 9 sflf bwcI joieaf nUM bcfieaf. Ylzn nF df lVkf iewQy afpxy iek dosq nUM imlx afieaf sI aqy jdo Auh qVky bysmYNt ivwc gymF Kyz rhy sn qF Aus ny bYsmYNt ivwc 'hIt vYNtF' rfhIN DUMey nUM dyiKaf aqy dOV ky bfhr clf igaf ijQy Aus nUM kmiraF ivwcoN cIkF dI afvfjL suxI aqy afly duafly DUMaF PYilaf hoieaf sI aqy Aus ny drvfjLf qoV ky aMdr jfx dI koisLsL kIqf pr DUeyN kfrn kuJ nf dyK sikaf. iPr Aus ny afpxy dosq df mobfeIl PUn lY ky Aus dI lfeIt nfl aMdr igaf qF Aus nUM CotI bwcI dIaf lwqF idsIaF aqy Aus nUM iKwc ky bfhr lY igaf. Aus df kihxf hY ik Aus ny afvfjLF vI mfrIaF pr iPr aMdroN koeI afvfjL nf afeI. Aus df kihxf hY ik Auh hornF nUM vI bcfAuxf cfhuMdf sI pr DUeyN aqy syk kfrn aijhf nf kr sikaf ijs df Aus nUM duK hY. Aus df kihxf hY ik DUMaF ieMnf sMGxf sI ik do Puwt qoN vwD kuJ nhIN sI idsdf. awg buJfAU amly ny mOky `qy phuMc ky awg buJfeI pr awg bJfAux nUM 10 imMt lwg gey.

joieaf dI vwzI BYx amInf jo ies Gtnf `c mfrI geI gualP XUnIvristI dI ividafrQx sI. ies Gtnf qo bfad XUnIvristI ivc sog df mfhOl hY. Aus dy sfQI ividafrQIaF df kihxf hY ik Auh iek byhwd hoxhfr aqy vDIaf suBfa dI lVkI sI. Gtnf qo iek idn pihlF hI amInf dI mF joqI afpxf 45vF jnm idn mnf ky htI sI aqy pirvfr byhwd Ku sI. pirvfr dy guaFZIaF ny ro-ro ky ies Gtnf df hfl suxfieaf. AunHF ikhf ik iksy dumx nfl vI aijhf nf hovy, jo ies pirvfr nfl hoieaf. guaFZIaF ny ikhf ik inafI aqy Aus df pirvfr byhwd ipafrf sI. hfdsy `c iMdf bcI bwcI dI dyKBfl leI pfiksqfn qo Aus df irqydfr kYnyzf af irhf hY. puls ny dwisaf ik joieaf ies hfdsy qo bfad pUrI qrHF sdmy ivc hY. ieh pRIvfr ikrfey dy mkfn ivwc rih irhf sI aqy Pfier brgyz df kihxf hY ik jd Aus Gr ivwc afey qF AunHF nUM iksy alfrm dI afvfjL suxfeI nhIN idwqI aqy ies qoN lgdf hY ik Gr ivwc 'smok alfrm' kMm nhIN kr rhy sn aqy hux pulIs Gr dy mflk qoN vI aflrm bfry puCigwC krygI ikAuN alfrm lfAuxy Gr dy mflk dI ijLMmyvfrI hY pr keI vfr ikrfeydfr vI alfrm dI bYtrI kwZ idMdy hn.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.

 


muslmfnF dI iemIgrysLn bMd krnI cfhuMdy hn XUrpIan-srvyKx

lMdn, 9 PrvrI :- XUrp dy lok muslmfn dyslF qoN iemIgrysLn pUrI qrF bMd krn dy hwk ivwc hn aqy amrIkI pRDfn vrgf bYn lgfAux dy hwk ivwc hn. ieh gwl iewk pbilk srvyKx qoN sfhmxy afeI hY jo cYtm hfAUs nfm dI pbilk srvyKx kMpnI vloN krvfieaf igaf sI ijs ivwc 10 hjLfr lokF df mwq ilaf igaf sI. ies srvyKx ivwc bhuq iswDf svfl kIqf igaf sI jo ies qrF sI, muslmfn dysLF qoN iemIgrysLn bMd kIqI jfvy. 55% lokF ny ies df pUrf smrQn kIqf jdik isrPL 20% lokF ny ies nMU pUrI qrF rwd kIqf. 25% lok duicwqI ivwc sn. polYNz ivwc 71% lok mukMml bYn dy hwk ivwc h jdik astrIaf ivwc 63% hwk ivwc hn. bYljIam, jrmnI, grIs, PrFs aqy ietlI dy awDy qoN vwD lok mukMml bYn dy hwk ivcw pfey gey jdik spyn ivwc 41% aqy brqfnIaF ivwc 47% bYn dy hwk ivwc hn. 57% mrd aqy 52% aOrqF mukMml bYn dy hwk ivwc hn jdik sLihrI abfdI df 52 pUrf bYn cfhuMdf hY aqy pYNzU KyqrF dy 58% lok mukMml bYn cfhuMdy hn. amrIkI pRDfn trMp ny ies srvyKx `qy tvIt kr krky KusLI pRgt kridaF ikhf XUrpIan vI ieMmIgrysLn bYn cfhuMdy hn.


sMGI adflq ny trMp nMU idwqf Jtkf

AuDr amrIkf dI sMGI apIl adflq ny rftrpqI trMp nUM vwzf Jtkf idwqf hY. trMp dy trYvl bYn hukm `qy rok lgfAux leI sIaftl dI iek adflq ny PYsly nUM apIl adflq ny brkrfr rwiKaf hY. rftrpqI trMp ny 27 jnvrI nUM iek pRDfngI hukm jfrI krky swq musilm-bhul dyF dy lokF dy amrIkf afAux `qy rok lgf idwqI sI. isaftl dI adflq dy ies PYsly `qy muV ivcfr leI sMGI apIl adflq `c suxvfeI hoeI aqy sMGI adflq ny ies PYsly nUM brkrfr rwiKaf hY. PYsly qo bfad trMp ny tvIt krky ikhf ik adflq ivwc imlFgy, sfzy dy dI surwiKaf `qy Kqrf hY. pRDfn trMp ies bYn qoN ipwCy muVn dy rONa ivwc nhIN hn aqy ieh mfmlf qUl PVdf jf irhf hY.


trUzo-trMp imlxI 13 PrvrI nMU

vfiMgtn, 9 PrvrI :- amrIkI rftrpqI zfnlz trMp aqy knyzIan pRDfn mMqrI jsitn trUzo ivwckfr mulfkfq 13 PrvrI idn somvfr nMU vfisLMgtn ivwc hovygI. ies hPLqy knyzIan ivdysL mMqrI, KLjLfnf mMqrI aqy rwiKaf mMqrI afpxy hmruqbf amrIkI mMqrIaF nfl vfisMMgtn ivwc mulfkfqF kr cuwky hn. pRDfn trMp nfPtf (nfrQ amYrIkn PrI tryz aYgrImYNt) ivwc qbdIlI krnf cfhuMdy hn qFik amrIkf nMU ies qoN vDyry lfB hovy. pRDfn mMqrI trUzo dI srkfr nfPtf ivwc qbdIlI leI gwlbfq krn leI gwlbfq nMU sihmqI dy cuwkI hY. pRDfn mMqrI trUzo ny ikhf hY ik Auh trMp nfl knyzIan kdrF kImqF aqy jObF (vpfr) bfry gwlbfq krngy. pRDfn trMp albrtf dy qyl vfsqy kYnyzf qoN kIston pfeIplfeIn bxfAux dy hwk ivwc hn jdik sfbkf Ebfm ies dy iKlfPL sn. pr pRDfn trMp kOmI surwiKaf dy mfmly ivwc dihsLqgrdI iKlfPL iemIgrysLn smyq hor KyqrF ivwc sKLq phuMc apxf rhy hn jdik pRDfn mMqrI trUzo amrIkf vloN rwd kIqy gey ivdysLIaF nMU avfjLf mfr rhy hn.


pRDfn mMMqrI trUzo apxf irhf hY afpxy ipE vflIaF mfVIaF aqy 'kflLf kUaF' ivqI nIqIaF

kYnyzf isr vD irhf hY kdI vI nf Kqm hox vfly krjLy df Bfr!

aftvf (jIq jlMDrI) :- ikhf jFdf hY ik ijE ijhf ipE Auh ijhf pwq, ieh Dfrnf iblkul TIk jfp rhI hY ikAuNik awj df kYnyzf df pRDfn mMqrI jsitn trUzo afpxy ipE pIar trUzo dy vyilaF dIaF iwvqI nIqIaF afpxf irhf hY jo Aus ny pRDfn mMqrI huMidaf 1970 qoN 1980 dy ivckfr apxfeIaF sn. Aus vkq pIar trUzo ny dysL dy DMn nUM kflLy kUeyN Bfv kfly KUh ivwc suwt idwqf sI aqy kYnyzf dy ieiqhfs ivwc swB qoN vwD nf Kqm hox vflf ivqI Gftf pfieaf sI  aqy kYnyzf isr nf mukx vflf krjLf cfV ilaf sI. PryjLr ieMstIcUt ny ieh pRgtfvf kridaf ikhf hY ik hux vflI srkfr vI 1970 vflIaF nIqIaF afpxf rhI hY jo ik kYnyzf dy ivwq aqy BivwK leI bhuq hI Gfqk iswD hoxgIaF. ies qrHF df qjLrbf pihlF 1960ivaF ivwc pRDfn mMqrI ilstr pIarsn aqy iPr 1970ivaF ivwc pIar trUzo ny kIqf sI jo ik Gftf vflf iswD hoieaf sI. pIar trUzo ny afpxy 1969 qoN lY 1984 qwk dy kfrjkfl dOrfn ienHF 14 sflF ivwc kdy vI sqMuln bjt pysL nhIN sI kIqf aqy 1979 qoN 1980 dy QoVy smyN leI joa klfrk dI kMsrvytv srkfr df smF ivwc ivwc sLfiml kr ilaf jfvy qF 1984 ivwc pIar trIzo ny afpxy kfrjkfl dy ies afKrI sfl ivwc 37[2 iblIan zflr df Gfty df bjt sI. pIar trUzo mOky srkfrI Krc 12[9 iblIan qoN vwD ky 84[3 iblIan zflr qwk phMc igaf sI aqy krjLf 19[3 iblIan qoN lY ky 212[6 iblIan qwk jf apiVaf sI aqy ies dy nfl nfl dysL dI afriQkqF dI qor mfpx vflI sUck 'krjLf-anupfq rysLo' 23% qoN vwD ky 42[2% ho geI sI. Pryjr ieMstIcUt dy muqfibk hux jsitn trUzo vI afpxy ipE dy pd icMnF qy cl irhf hY. 2015 cox dOrfn trUzo ny vfadf kIqf sI ik 2016-2017 ivwc bjt Gftf 9[9 iblIan, 2017-18 ivwc 9[5 iblIan 2018-19 ivwc Gt ky 5[7 iblIan aqy 2019-20 ivwc bjt Gftf iewk iblIan kr idwqf jfvygf.

          ies dy nfl ieh vI vfadf kIqf igaf sI ik 2019-20 qwk krjfL-anupfq rysLo' 30% qoN Gtf ky 27% kr idwqI jfvygI. pr aslIaq ivwc aijhf nhIN ho irhf hY sgoN Ault ho irhf hY.

jdoN trUzo srkfr ny 2016 ivwc pihlf bjt pysL kIqf sI qF bjt Gftf 29[4 iblIan df drsfieaf igaf sI aqy 2017-18 sfl leI 29 iblIan, 2018-19 leI 22[8 iblIan, 2019[20 leI 17[7 iblIan  aqy 2020-21 leI 14[3 iblIan zflr df aMdfjLf lfieaf igaf hY. 2016 qoN lY ky hux qwk bjt Gfty ivwc 31[7 iblIan zflr dy Gfty df vfDf kIqf igaf hY aqy 2019 ivwc jo bjt sMquln krn aqy krjfL-anupfq rysLo 27% df vfadf vI kIqf igaf sI hux Auh vI Cwz idwqf igaf hY. iewQy hI bws nhIN, trUzo dIaf ivqI nIqIaF dy muqfibk srkfrI Krcf 291[4 iblIan zflr ho igaf hY jo ik 2014 nfloN 40 iblIan zflr ijLafdf hY aqy ies dy nfl nfl ies sfl krjLy df Bfr 727[5 iblIan zflr hY aqy jo ik 2017[18 ivwc ieh krjLf 759[5 iblIan zflr ho jfvygf.


ividarQx nfl kfmuk hrkqF krn vflI aiDafpkf igRPqfr

lfs eyNjls, 9 PrvrI :- iewk 14 sflf ividarQx nfl kfmuk hrkqF krn vflI 32 aiDafpkf nMU igRPqfr kr ilaf igaf hY. bwcI dI mF bwcI df Pon PV ky ny aiDafpkf vloN bwcI nMU kIqI jf rhI sYks-tYksitMg vyK leI aqy puils nMU sLkfieq kIqI. puils ny 32 sflf kYmrn jLlYNjr nMU bwcI nfl CyVCfV dy dosL ivwc cfrj kr ilaf hY. mF nMU kuJ gLlq hox bfry slwk sI aqyN PVy jfx `qy bwcI ny roNidaF dwisaf ik Aus dI aiDafpkf Aus nfl hr rojL kfmuk hrkqF krdI hY. aiDafpkf nMU 50 hjLfr zflr dI jLmfn `qy Cwizaf igaf hY. hYrfnI vflI gwl hY ik AuntyrIE smyq AuWqrI amrIkf dy keI sUibaF ny asLlIl sYks slybs lfgU kIqf hoieaf hY ijs nMU bwicaF dI rfKI krn vfsqy jLrUrI dwisaf jf irhf hY pr keI vfr ies df Eltf asr vyKx nMU iml irhf hY.


imsIsfgf dy nhfnI vya skUl `c puls ny 6 sflf kuVI nUM lfeIaf hwQkVIaf aqy pfeIaF byVIaF!

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- imsIsfgf dy iek aYlImYNtrI skUl ivc sqMbr ivc 6 sflf kuVIaf nUM hwQkVIaf aqy byVIaF pfey jfx dy sMbMD ivc bwcI dI mF puls qo jvfb mMg rhI hY. ikrXog hY ik imsIgfgf ivwc nhfnI vya pbilk skUl dy stfP ny Aukq bwcI dy ihMsk ivvhfr qo bfad puls nUM bulf ilaf sI. skul df kihxf sI ik ieh bwcI bfkI bwicaf `qy Quwkx, dMdIaF vMzx aqy kutx qoN rokx `qy nhIN ruk rhI sI. puls ny ikhf ik bwcI nUM hwQkVIaf aqy pYrIn byVIaF pihnfAuxIaf bhuq rUrI sI nhI qf Auh Kud nUM jF iPr dUijaf nUM nuksfn phuMcf skdI sI. puls ny ikhf ik hwQkVIaf aqy byVIaF pihnfey jfx qo pihlf Aus nUM fq krn dIaf sfrIaf qrkIbf PylH ho cuwkIaf sn.

          lVkI dy pirvfr aqy AunHf dy vkIl ny ikhf ik bwcI `qy loV qo vDyry bl dI vrqo kIqI geI. bwcI dI mF ny dwisaf ik Auh kMm `qy sI jdo Aus nUM puls dI kfl afeI ik quhfzI bwcI AunHf kol hY aqy sfnUM Aus nUM hwQkVIaf pihnfAuxIaF peIaf hn. skUl ivc bwicaf nUM smJfAux leI puls bulfey jfx dI ieh qIjI Gtnf sI. ies skUl dy iKlfP iek aPrIkI-kYnyzIan lIgl klIink ivc keI mfmly drj kIqy gey hn. bwcI dI mF ny ikhf ik jykr Auh aPrIkI mUl dI kYnyzIan bwcI nf huMdI qf Aus nUM ies qrHf hwQkVIaf nf pihnfeIaf jfdIaf. dUjy pfsy puls df kihxf hY ik ieh Gtnf nslvfd qo pRyirq nhI sI aqy ies qrHf socxf AunHf dy pyy nUM rmsfr krnf hY ikAuNik bwcI nUM kVIaF aqy byVIaF lfAux vflf aPLsr vI aPrIkI mUl df hI sI., bwcI dI mf ny ikhf ik Aus dI bwcI hux puls nUM dyK ky zr jfdI hY. Gtnf qo bfad bwcI nUM dUjy skUl ivc dfKl krvfieaf igaf hY.


Pysbuwk `qy bxy mF puwq afsLk mfsLUk, pivwqr irqy nUM lfieaf 'klMk`

hux krvfAuxf cfhuMdy hn afps ivwc ivafh

mYksIko (jIq jlMDrI) :- klXuwg df burf mfnf cwl irhf hY ieh qf sB nUM pqf hY pr lok ies hwd qwk cly jfxgy, ies bfry fied hI iksy ny soicaf hovygf. ies kwlXug dy jLmfny ivwc Pys buwk afpxy pUrf jlby idKf rhI hY. AuJ qf hr mf aqy bytf iek-dUjy nUM ipafr krdy hn pr mYksIko dy ies mf-puwq dI khfxI kuJ vwKrI hY. asl ivc mYkIsko dy pItrsn nfmI iek lVky df idl afpxI hI mf `qy af igaf aqy dovy iek-dUjy ijsmfnI sMbMD qwk bxfAudy hn. hwd qf Aus smy ho geI jdo pItrsn dy ipqf ny vI ies irqy df smrQn kr idwqf. 

bIqy sfl 19 sflf pItrsn aqy Aus dI mf moinkf ny afpxy iriqaf df Kulfsf kIqf sI. Aus smy ies `qy vwzf ivvfd KVHf ho igaf sI. iafdfqr lokf ny ies nUM mf-puwqr dy irqy nUM dfg lfAux vflf irqf dws ky ies dy iKlfP morcf KolH idwqf sI. moinkf aqy pItrsn dy iKlfP mfmlf drj kr ilaf igaf hY aqy doI pfey jfx `qy ienHf nUM zyZ sfl dI jyl dI sf vI ho skdI hY. sf qo bcx leI ies mf-byty ny anoKf qrIkf lwB ilaf hY. ieh Kud nUM sYkual atrYkn df ikfr dws rhy hn aqy lokf nUM ies bfry jfgrUk krn dI koi kr rhy hn. moinkf ny 16 sfl dI Aumr ivc pItrsn nUM jnm idwqf sI. Gwt Aumr krky Aus ny pItrsn nUM iksy hor nUM god dy idwqf sI. qkrIbn 18 sflf bfad Auh dovy Pysbuwk rfhI dubfrf imly aqy iPr dohf nUM iek-dUjy nfl ipafr ho igaf. ieh ipafr ieMnf vD igaf ik dohf dy sMbMD ijsmfnI sMbMDf qwk phuMc gey. hux dovy hmyf iekwTy rihxf cfhuMdy hn aqy ivafh krvfAuxf cfhuMdy hn. pItrsn dy ipqf df kihxf hY ik Auh sYkual atrYkn df smrQn krdy hn.


hfeIvya 427 `qy pMjfbIaF ny idKfeI bdmfI, aOrqF dI kfr nUM Gyr ky kIqf kfrf

imsIsfgf (jIq jlMDrI)  :- hfeIvya 427 `qy jf rhIaF aOrqF dI kfr nUM Gyr ky AunHF nUM qMg-pryfn krn, DmkfAux aqy glq bdfvlI dI vrqo krn vfly do ivakqIaF dI pCfx pMjfbIaF dy qOr `qy hoeI hY. ieh Gtnf iek mhInf pihlF vfprI sI, ijs dI jFc qo bfad puls ny 46 sflf ieMdrjIq isMG sMDU aqy 21 sflf aMimRqpfl isMG sMDU nUM cfrj kr ilaf. iek mfrc nUM ienHF nUM adflq ivc py kIqf jfvygf. pRfpq jfxkfrI muqfibk ienHF dohF ivakqIaF ny torFto dy hfeIvya 427 `qy iPMc aYvyinAU nyVy KwbI lyn ivc 110 iklomItr dI spIz `qy jf rhI kfr nUM Gyr ky Aus ivc svfr bIbIaF nUM hOlI rPqfr ivc gwzI clfAux krky gflHF kwZIaF sn. ies Gtnf dI vIzIE vI pIVq aOrq ny cfr jnvrI nUM Pysbuwk `qy post kIqI sI, ijs dy vfierl hox qo bfad ies mfmly ny qUl PV ilaf sI. aOrq ny dwisaf ik Auh 100 dI spIz ilimt vfly hfeIvya `qy 110 dI rPqfr nfl jf rhIaF sn, ies dOrfn kuJ lokF ny kfr ivc AunHF df ipwCf krnf urU kr idwqf aqy hfrn vjfAuxf urU kr idwqf. ienHF lokF ny aOrqF dI kfr nUM Evrtyk krdy hoey kiQq qOr `qy Gyr ilaf aqy kfr dy awgy KVHy ho ky AunHF nUM Dmkfieaf. aOrqF df kihxf sI ik ajy qF Auh nUM spIz ilimt qo 10 iklomItr qy rPqfr `qy gwzI clf rhIaF sn qF AunHF nfl ieh hoieaf aqy jykr Auh swcmuwc Gwt rPqfr ivc gwzI clf rhIaF qF kI huMdf? ies Gtnf qo bfad pIVq aOrqF pUrI qrHF kMb geIaF. AunHF ny ies ivakqI dI kfr dI qsvIr vI iKwc leI sI.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya

 


mFtrIal ivwc iewk msijd dy sLIsLy BMny

mFtrIal, 02 PrvrI :- mFtrIal ivwc sLrfrqI aMsr vloN iewk msijd dy sLIsLy BMny gey aqy aFzy mfry gey. puils muiqbk vIrvfr svyry KfdIjf msijd ieslfimk sYNtr dy iewk kirMdy ny vyiKaf ik iewk ivMzo qoVI hoeI hY aqy iemfrq `qy aFzy vI mfry hoey sn. mFtrIal puils dy bulfry zYnIal ny ikhf ik ieh mfmlf hyt krfeIm vjoN vyiKaf jf irhf hY pr ies dy koeI hor sMBv kfrn vI ho skdf hY.  msijd dy zrYktr asLk aihmd ny sIbIsI nMU dwisaf ik do idn pihlF msijd `qy iksy ny sprya pyNt mfiraf sI pr ies iksm dI MBnqoV hox df AuhnF nMU koeI KdsLf nhIN sI. aihmd ny ikhf ik Auh ikbYWk istI dI msijd hmly ivwc mfry gey ivakqIaF dy iPAUnrl qoN priqaf sI jd Aus dI 20 sfl dI bytI ny KfdIjf msijd `qy hmly dI Kbr idwqI. knyzIan musilm alfieMs dy ko-PFAUzr musLibr aflm ny ikhf ik ieh soicaf vI nhIN jf skdf sI ik ies idn ieh ho skdf hY jd asIN ikbYWk istI vfly hmly ivwc mrqn vfilaF nMU sLrDFjlIaF ByNt kr rhy sI aqy BfeIcfrk sFJ dI gwl kr rhy sF.  ieh msijd mFtrIal dy puieMt sYNt crls ielfky ivwc siQq hY.

AuDr awj ikbYWk istI dI msijd ivwc mfry gey iqMn ivakqIaF dy mFtrIal ivwc kIqy gey iPAUnrl ivwc vwzI igxqI ivwc lok sLfml hoey aqy vDyry KuwlidlI qy sihxsLilqf df sMdysL idwqf. mfrIs ircrz arInf ivwc iqMn imrqkF nMU sLrDFjlI ByNt kIqI geI ijhnF dIaF imRqk dyhF AuhnF dy dysL ByjIaF jfxgIaF. mFtrIal dy myar zYnI kodyr, ikbYWk dy pRImIar iPlIp kulIafrz, pRDfn mMqrI jsitn trUzo, aYnzIpI afgU, torI afgU aqy hor rfjnIqk afgU ies sLok sBf ivwc sLfml hoey aqy imRqkF nfl hmdrdI pRgt krdy hoey sihxsLIlqf dI apIl kIqI. 2 bwicaF df bfp 44 sflf QfbqI Pfrmfist sI aqy qunIsLIan ipCokV df sI. 60 sflf bYlksfmI lfvfl XUnIvrstI ivwc pRoPYsr sI aqy iqMn bwicaF df bfp 41 sflf hfsyn aljIraf qoN sI aqy afeItI vjoN subfeI srkfr vfsqy kMm krdf sI. ikbYWk dI msijd `qy kIqy gey hmly ivwc 6 ivakqI mfry gey sn aqy lvfl XUnIvrstI df ividafrQI 27 sflf alygjLYNzr ibsnYWt 6 Pst izrgI kql dy cfrjF hyT cfrj kIqf igaf hY.


AuntyrIE `c srkfrI kMpnIaF dy muKIaF dI qnKfh `c aQfh vfDf

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE pfvr jnrysLn dy ikhf hY ik Aus dy muKIaF dI qnKfh 8 imlIan zflr vwD jfvygI ikAuNuk EntyrIE srkfr ny hux pbilk sYktrF dy krmcfrIaF dIaF qnKfh vDfAux `qy lwgI rok cwk idwqI hY. ies dy nfl hI mYtroilMks ny ikhf hY ik Aus dy muKI dI qnKfh ivwc vI 118,000 zflr sflfnf df vfDf ho jfvygf ijs dI ies vkq qnKfh 479500 zflr slfnf hY. srkfr vwloN sQfipq borz ny srkfrI kMpnIaF dy muKIaF dI qnKfh 50% vDfAux dI isLPfrsL kIqI sI. EntyrIE pfvr jnrysLn (EpIjI) dy sIeIE dI qnKfh 1[5 imlIan qoN vwD ky 3[8 imlIan zflr ho jfvygI jo ik afAuNdy kuJ sflF ivwc 8 imlIan qwk phuMc jfvygI. EpIjI dy bulfry nIl kYlI df kihxf hY ik 2012 qoN lY ky hux qwk lwgI rok kfrn srkfr ny 10 imLlIan zflr bcfieaf hY pr hux rok htfAux nfl 8 imLlIan zflr qnKfh dy rUp ivwc dyxf pvygf.

aYnrjLI mMqrI giln QIbU ny qnKfh ivwc vfDy nUM jfiej dsdy hoey ikhf hY ik sfnUM Xog lokF nUM vwD qoN vwD qnKfh dyxI hI pYNdI hY ikAuNik ies nfl kMpnIaF nUM lfB huMdf hY. EpIjI ivwc 9000 lok kMMm krdy hn aqy ies df sflfnf 5 iblIan df kfrobfr hY. AuDr ibjlI dy ryt lgfqfr vD rhy hn aqy lokF df kcUmr inkl irhf hY. 40% lokF kol Gwt qnKfh vflIaF afrjLI nOkrIaF hn.


pRDfn trMp nMU nfPtf `c cfhIdf hY vfDU aYPL Pfr Pyar

vfisLMgtn, 2 PrvrI :- amrIkI pRDfn zfnlz trMp nMU nfPtf (nfrQ amrYkn PrI tryz aYgrImYNt) ivwc iewk vfDU aYP Pfr PyarnYWs cfhIdf hY. trMp ny amrIkf, kYnyzf aqy mYksIko ivckfr hoey ies nfPtf nfm dy smJOqy nMU amrIkf vfsqy Gfiqk dwisaf. awj vfeIt hfAUs ivwc amrIkI sYnytrF nfl gwlbfq krdy hoey trMp ny ikhf hY ik Auh nfPtf ivwc qbdIlI cfhuMdf hY aqy ies vfsqy gwlbfq jldI krn df hfmI hY. pRDfn trMp ny ajy ieh nhIN dwisaf ik 1994 qoN lfgU ies smJOqy ivwc Auh ikhVI qbdIlI cfhuMdf hY? bws eynf ikhf ik PrI trYz kfPLI nhIN hY ieh PrI aYNz Pyar hoxf cfhIdf hY ikAuNik ieh amrIkf vfsqy Pyar zIal nhIN hY. ies qoN pihlF trMp ny ikhf sI ik mYksIko nMU afAUt-sors krn vflIaF amrIkI kMpnIaF dI ieMport `qy 35% izAUtI lwgxI cfhIdI hY. trMp ny mYksIko nMU insLfnf bxfieaf hoieaf hY. knyzIan pRDfn mMqrI trUzo dI srkfr amrIkf nfl duvwlf vpfr smJOqf krn df sMkyq dy cuwkI hY ijs ivcoN mYksIko bfhr rwiKaf jfvygf


gudf ivwc sonf lukf ky corI krn vfly ivakqI nUM hoeI 30 mhIny dI kYd aqy 190 hjLfr jurmfnf

aftvf (jIq jlMDrI) :- adflq ny 'rfiel kYnyzIan imMt' dy sfbkf krmcfrI nUM afpxI gudf ivwc lukf ky tksfl ivwcoN sonf corI krky vycx dy dosL ivwc 30 mhIny dI kYd aqy 190,000 zflr df jurmfnf kIqf igaf hY. ies sfbkf krmcfrI `qy dosL sI ik ies ny sikAUirtI nUM DoKf dy ky afpxI gudf ivwc luko ky sLuwD sony dIaF 22 iewtF (ibskut) smgl kIqIaF sn. bIqy nvMbr ivwc ies 35 sflf lYstn lFrMs nF dy ivakqI nUM corI dy dosL ivwc cfrj kIqf igaf sI. ies iewt df Bfr 192 grfm qoN lY ky 264 grfm qwk sI aqy ienHF nUM 2014 aqy 2015 ivwc 6800 aqy 9500 zflr pRqI iewt dy ihsfb nfl iewk agFh iksy sunafry kol vyicaf giaf sI. lfrMs ny 17 iewtF nUM vycky 130000 zflr pRfpq kIqy sn ijnHF ivwcoN Asuny jYmIkf ivwc iewk Gr aqy PlorIzf ivwc iewk iksLqI KrIdI sI. sfrIaF 22 iewtF vycky Aus ny 165000 pRfpq kIqy sn pr bjLfr ivwc corI kIqy sony dIaF 22 iewtF dI kImq 190000 bxdI sI so ies krky Aus nUM 190000 zflr df jurmfnf kIqf igaf hY. lfrMsdy lfkr ivwc pulIs nUM plfist dy Kfs dsqfny, qyl (lUbrIkYNt)  aqy plfist dy ilPfPy imly sn ijnF ivwc lfrMs sonf pfky gudf ivwc cfV lYNdf sI aqy sikAUrtI dy mYtl iztyktrF qoN bwc jFdf sI bysLk drvfjLy `qy lwgy skYnr iztYktr bol pYNdy sn pr hwQ vfly skYnr iztYktr aqy jfmf qlfsLI ivwc Aus kolo kwuJ nhIN sI imldf.


jLflm pqI ny 23 sfl dI pqnI dy dovyN kMn kwt idwqy

kfbul :- aPgfinsqfn dI iewk 23 sfl dI muitafr ny dwisaf ik iks qrHF nfl Ausdy pqI ny Ausdy dony kMn kwt idwqy.  AuWqrI pRFq bflK dI rihx vflI ies muitafr df nfm jrInf hY aqy ies smy hspqfl ivwc BrqI hY.  puils df kihxf hY ik Gtnf dy bfad jrInf df pqI Bwj igaf hY. jrInf ny ikhf ik mY koeI pfp nhI kIqf pr mYnUM pqf nhI ikAu myry pqI ny myry nfl aijhf kIqf. jrInf df kihxf hY ik Ausdy pqI ny ibnF iksy Auksfvy dy acfnk AusnUM jgfieaf aqy hmlf kr idwqf. jrInf ny afpxI afpbIqI suxfAudy hoey ikhf ik 13 sfl dI Aumr ivwc hI Ausdf ivafh ho igaf sI aqy Ausdy pqI dy nfl irqy cMgy nhI sn. tolo inAUj nUM idwqy gey iewk hor ieMtrvAU ivwc jrInf ny dwisaf ik Ausdy pqI ny koi kIqI ik Auh afpxy mF bfp nUM nf imly. jrInf kihMdI hY ik Auh hux afpxy pqI dy nfl ivafh nUM jfrI nhI rwKxf cfhuMdI hY. jrInf awgy kihMdI hY ik myrf pqI bhuq wkI hY aqy jdo mY afpxy mfqf ipqf nUM imlx geI qF Ausny myry AuWqy ajnbI lokF dy nfl gwl krx df ielfm lgfieaf. jrInf cfhuMdI hY ik Ausdy pqI nUM igrPqfr kr mukwdmf clfieaf jfvy.


mOq dI BivwKvfxI inklI glq, jylH `c idwqf joqI

kulMbo :- RIlMkf dI puils ny iewk joqI nUM igRPqfr kIqf hY ijnHy rftrpqI mYqrIpflf isirsynf dI mOq dy bfry ivwc BivwKvfxI kIqI sI. joqI ivijQf rohfnf ivjymunI ny ikhf sI rftrpqI dI ipCly mhIny mOq ho jfvygI. ivjymunI pihlf RIlMkf dI POj ivwc kMm kr cuwikaf hY. Aus ny sol mIzIaf AuWqy jfrI vIzIE ivwc ikhf sI ik rftrpqI 27 jnvrI nUM iksy hfdsy jF iPr rog df ikfr ho jfxgy. bfad ivwc Aus ny ieh qfrIK awgy vDf ky 27 akqUbr kr idwqI. joqI ivijQf rohfnf RIlMkf ivwc kfI mhUr hY. ieh AuhI Ks hY ijs ny Bfrq dy sfbkf pRDfn mMqrI rfjIv gfDI AuWqy bMdUk dI bwt nfl hmlf kIqf sI. BfrqI pRDfn mMqrI jdoN AuWQy svfgq ivwc idwqy jf rhy gfrz afP afnr dI jfc kr rhy sn aqy Auh ies hmly ivwc bfl bfl bwc gey sn aqy ivijQf rohfnf nUM kuwJ smF leI jylH ivwc vI pfieaf igaf sI.


bwcI dy srIr `qy AuWg irhf hY 'drKq'

Zfkf (jIq jlMDrI) :- cfr mhIny pihlF jdo 10 sfl dI hfnf KfqUn dy ichry AuWqy drKq dI sLkl vrgf 'mwsf' AuWBiraf qF Ausdy ipqf iafdf icMqq nhI hoey sn. bMglfdy dy pyzU ielfky ivwc rihx vflI hfnf dy ichry `qy jdo ieh mwsf PYlx lgf qF AunHF dy ipqf nUM icMqf hoeI aqy Auh ielfj leI rfjDfnI Zfkf lY ky afey. hux zfktr nUM zr hY ik hfnf fied pihlI kuVI ho skdI hY jo ik trImYn isMzrom qoN pRBfivq hY.  jykr zfktrF dI pVqfl TIk hY qF Auh dunIaf dy AunHF igxy cuxy lokF ivwc fiml ho jfvygI ijnHF ivwc ieh 'eypIzrmozIsplfisaf vyrUsIPfrims' pfieaf jFdf hY. ieh iewk anoKf jynYitk rog hY ijs ivwc drKqF dI sLkl vrgI bxqr iensfnF ivwc AuBrx lwgdI hY fsqOr `qy hwQF aqy pYrF AuWqy. dunIaf ivwc muwTIBr lok hI hux qwk iesdI rog dI igRPq ivwc afey hn ijnHF ivwc sfry purK hn.

          kuwJ lok qF ies dI vjHf nfl iblkuwl lfcfr ho gey hn. iewk Ks qF afpxy pqnI aqy bwicaF nUM CUhx qoN vI lfcfr ho igaf hY. abul bMjdfr dy donF hwQF ivwc drKqF vrgy mwsy AuWBr afey hn ijnHF df Bfr pMj ikwlo qwk phuMc igaf hY. hux Aus dy pYr ivwc vI iesy qrHF dy mwsy AuBrx lwgy hn aqy Auh iksy drKq vrgy nr afAudy hn.  27 sfl dy bjMdr pihlF bMglfdyI hY ijs ivwc ieh rog pfieaf igaf sI. hux Aus dIaF Zfkf mYzIkl kflj hspqfl ivwc 16 vwK vwK srjrIaF hoxgIaF ijs dy nfl ik Auh afpxf hwQ iPr qoN iesqymfl kr skygf. zfktrF ny smfcfr eyjMsI eyaYWPpI nUM dwisaf hY ik jldI hI Aus nUM hspqfl qoN CuwtI iml jfvygI. AunHF df ielfj krx vfly zfktr hI ies gwl dI jFc kr rhy hY ik ikqy hfnf ivwc vI cmVI df AuhI rog qF nhI hY. hfnf dy ipqf muhMmd fhjhF nUM ies gwl nfl QoVHI qswlI imlI hY.

Aus ny eyaYPpI nUM ikhf hY ik asI bhuq grIb hF. myrI DI ny isrP Cy sfl dI Aumr ivwc afpxI mF nUM Koh idwqf sI. mYnUM scmuwc AumId hY ik zfktr myrI DI dy suMdr ichry AuqoN ienHF sLklF nUM htf dyxgy. zfktrF nUM AumId hY ik ihnf ivwc fied ieh rog Enf ijafdf Kqrnfk nf hovy aqy Auh jldI TIk ho jfvy.

kyjrIvfl dy kihx 'qy hI suwcf isMG Cotypur df sitMg afpRyn kIqf


kyjrIvfl hY iewk nMbr df JUTf bMdf -gurlfl isMG mfnsf

afism aihmd Kfn ny kyjrIvfl `qy 5 kroV rupey mMgx df do lgfieaf

cMzIgVH :- 'afp' dy sfbkf nyqf gurlfl isMG mfnsf ny dfavf kIqf hY ik kyjrIvfl dy kihx 'qy hI suwcf isMG Cotypur iKlfP sitMg afpRyn kIqf igaf sI. awj ieQy pRYws kfnPrMs dOrfn AunHF ikhf ik sitMg qo pihlF pfrtI dy pRdy ieMcfrj sMjy isMG qo ielfvf kydrI nyqf durgy pfTk qy pMjfb dy nyqfvF hrjoq bYs qy ihMmq isMG yrigwl nfl mIitMg vI hoeI sI, ijs dOrfn sitMg dI Xojnf bxI. gurlfl ny ieh vI dfavf kIqf ik Cotypur nUM irvq vjo idwqy jfx vfly 2 lwK rupey vI ienHF 'afp' nyqfvF ny hI Aus nUM idwqy sn. gurlfl ny sitMg dI afzIE irkfrizMg mIzIaf dy sfhmxy py kIqI. Aus ny ieh vI spwt kIqf ik Cotypur pYsy lYx qo ienkfr kr rhy sn pr pfrtI dIaF rUrqF leI PMz dy nF 'qy AunHF ny bfad 'c or dyx 'qy ieh pYsf lY ilaf sI.

'afp' dy lIgl ivMg dy juafieMt skwqr aqy biTMzf Kyqr dy pRmuwK rhy gurlfl ny dwisaf ik Auh 2013 'c 'afp' qo pRBfivq ho ky pfrtI 'c srgrm hoey sn aqy Aus qo bfad pfrtI dy sfry pRmuwK pRogrfmF 'c awgy ho ky kMm kIqf. iesy kfrn Aus smy pfrtI dy knvInr suwcf isMG Cotypur qy pfrtI dy hor kydrI nyqf kMm qo bhuq pRBfivq hoey sn aqy AunHF df Brosf myry pRqI vwD igaf sI. gurlfl df kihxf hY ik pihlF pfrtI nyqfvF ny kuJ hor aijhy ivakqIaF qo vI sitMg krvfAux df Xqn kIqf sI pr Auh sPl nhI hoey sn pr mY pfrtI ivckfr rih ky hI nyqfvF nfl ndIkIaF vDf ky sfiraF dy kMmF df aiDaYn kIqf. sitMg df Kulfsf qF ies aiDaYn df pfrt-1 aqy bfkI keI aihm Kulfsy Auh aglI pRYws kfnPrMs 'c 2 PrvrI nUM krngy.

gurlfl ny sMjy isMG aqy hornF nyqfvF nUM vI ieho cuxOqI idMdy hoey ikhf ik Auh AunHF dIaF gwlF df jvfb dyx pr Auh qwQF nUM JuTlf nhI skdy ikAuik myry kol sfry sbUq hn. iesy dOrfn gurlfl ny 'afp' nyqfvF qo Aus dI jfn nUM Kqry dI vI gwl khI aqy rfj srkfr nUM apIl kIqI hY ik kuJ idnF leI Aus nUM surwiKaf muhweIaf krvfeI jfey. 2 PrvrI nMU afpxI pRYs kfnPMrs ivwc gurlfl isMG ny dosL lgfieaf ik hrjoq isMG aqy BgvMq mfn ny Aus koloN zyZ lwK rupey kYsL ley sn aqy iek kuJ cox jLfpqf lfgU ho jfx ipwCoN hoieaf hY ijs dI sLkfieq cox kimsLn kol vI kIqI geI hY.

AuDr idwlI dy sfbkf mMqrI afism aihmd Kfn ny afpxI hI pfrtI dy muKI aqy muwK mMqrI kyjrIvfl `qy 5 kroV rupey mMgx df do lgfieaf hY. jlMDr ivKy pwqrkfrf nfl gwl krdy hoey afism df kihxf hY ik kyjrIvfl ny Aus kolo 5 kroV rupey dI mMg kIqI sI pr mMg pUrI nf krn `qy Aus `qy iBRtfcfr dy JUTy do lgf ky Aus nUM mMqrfly co kwiZaf igaf hY. afism df kihxf hY ik kyjrIvfl idwI nUM luwt ky hux pMjfb nUM luwtx afey hn. ikrXog hY ik idwlI srkfr `c PUz aqy splfeI mMqrI asIm aihmd Kfn nUM 6 lwK rupey irvq dy do `c mMqrI ahudy qo htf idwqf igaf sI.


lUsIaF cIjLF nf KfE aqy kYsr qoN dUr rho!

lUsIaF cIjLF nfl vDdf hY kYNsr df Kqrf KojI

trONto (jIq jlMDrI) :- brYz, icps aqy aflU nUM iafdf pkfAux qoN bco ikAuNik PUz ivigafnIaF dy muqfibk ies nfl kYsr hox df qrf hY. ivigafnIaF df kihxf hY ik stfrc vflf Kfxf jdo bhuq iafdf qfpmfn AuWqy aqy iafdf dyr qwk syikaf, BuinaF, qilaf jF girl kIqf jFdf hY qF Aus ivwc aYkrIlfmfeIz nfm df rsfiex pYdf huMdf hY. aYkrIlfmfeIz vwK vwK qrHF dy Kfxy ivwc mOjUd huMdf hY aqy ieh Kfxf bxfAudy smyN kudrqI hI pYdf huMdf hY. ieh AunHF BojnF ivwc sB qo ijafdf pfieaf jFdf hY ijnHF ivwc sLkr Bfv sLUgr ijafdI huMdI hY aqy jo 120 izgrI sYlsIas qwk pkfey jFdy hn ijvy ik icps, brYz, svyry nfqy dIaF dflF, ibskut, krYkjL, kyk aqy kfI afid.

drasl jdo bryz nUM asI tost krn leI girl krdy hn qF Aus ivwc iafdf mfqrf ivwc aYkrIlfmfeIz bxdy hn. tost df rMg ijnHF gUVHf hovygf Aus ivwc EnI ijafdf mfqrf ivwc aYkrIlfmfeIz bxngy.

          brYz jdo BUrf hox lwgdf hY qF Aus ivwc mOjUd glUkojL, aYmIno aYisz aqy pfxI imlky rMg aqy aYkrIlfmfeIz bxfAudy hn aqy ies qo sugMD vI pYdf huMdI hY. PUz stYzrs eyjMsI (aYPaYsey) ny Kfxf bxfAux nfl juVy inrdyF df sfvDfnI nfl pflx krn aqy Kfxy nUM BUrf hox qwk BuMnx jF pkfAux qoN bcx dI slfh idwqI hY. hflFik kYsr irsrc nfl juVI bulfrI df kihxf hY ik ijLafdf lfl BuMny Kfxf Kfx nfl kYsr hox dI putI ajy iensfnF ivwc nhI hoeI hY ies vfry zUMGfeI ivwc hor jFc hoxI cfhIdI hY pr Aus df vI kihxf hY ik lUisaf Kfxf nhIN Kfxf cfhIdf ies nfl Pfiedy nfloN nuksfn vwD huMdf hY.

jfnvrF `qy kIqy gey jFc qjrby dwsdy hn ik ieh rsfiex zIaYNney leI ihrIlf huMdf hY aqy ieh kYsr pYdf krdf hY hflFik ajy ies gwl dI putI nhI hoeI hY pr ivigafnIaF ny iesnUM iensfnF leI vI nuksfndfiek mMinaf hY. aYkrIlfmfeIz nfl kYsr df qrf hox dy nfl nfl, nfVIaF aqy pRjnn pRnflI AuWqy vI nuksfndfiek asr ho skdf hY.

          aYPaYsey ny ieh vI icqfvnI idwqI hY ik aflU nUM Pirj ivwc nf rwKo ikAuik Gwt qfpmfn ivwc rihx nfl ies ivwc mOjUd sLUgr dI mfqrf vwD jFdI hY iPr jdo ies nUM pkfieaf jFdf hY qF Aus ivwc aYkrIlfmfeIz pYdf huMdf hY jo nuksfndfiek huMdf hY.


kONlsrF ny pIal Kyqr dy lIzrF nUM suxfeIaF KrIaF KrIaF, pIal Kyqr dy aYWmpIjL aqy aYWmaYWmpIjL afpxf rfjnIqk kYrIar bxfAux qwk hI sImq hn -kYroiln pYirsL

imsIsfgf: (jIq jlMDrI) pIal rIjLn dy kONslrF ny pIal rIjLn qoN cuxy gey aYWmpIjL aqy aYWmaYWmpIjL nUM KrIaF KrIaF suxfAuNidaF ikhf hY ik ies Kyqr nUM PYzrl aqy pRoivnsLIal lIzrF ny ibwlkul inkfiraf hoieaf hY bysLk Auh iewQoN cux ho ky hI aftvf aqy kueIn pfrk qwk phuMcy hn. kONlsrF ny iewkmuwT huMidaf ikhf hY ik pIal Kyqr nUM bxdy ihwsy df PMz idvfAux ivwc sfzy rfjnIqk lok iblkwul PylH rhy hn ikAuNik ienHF ny PMz idvfAux leI nf koeI lfbI kIqI hY aqy nf koeI hor kdm hI cuwikaf hY. kYroiln pYirsL ny PMz idvfAux ivwc susq rihxvfly lIzrF `qy vfr kridaf ikhf hY ik pIal Kyqr dy aWYmpIjL aqy aWYmaYWmpIjL afpxf rfjnIqk kYrIar bxfAux ivwc hI idlcspI rKdy hn aqy AunHF df tIcf kYbint ivwc bxy rihx qwk hI sImq hn aqy AunHF nUM pIal Kyqr nUM pysL af rhIaf cxOqIaF dI koeI pRvfh nhIN hY. hYlQ isstm ieMtYgrysLn kmytI dI hoeI mItMg ivwc qF pYirsL ny iewQoN qwk afK idwqf ik sfnuM rfjnIkqF dI loV hY nF ik rfjnIqI ivwc kYrIar bxfAux vfilaf dI, "dy zONn't igv ey iCwt". jdoN pIal Kyqr dy kONslrf nuM ieh rIport imlI ik pIal ivwc hYlQ vrgIaF suivDfvF dI vDdI mMg nUM lY ky dohF pwDr dIaF srkfrF vwloN koeI nvI PMizMg nhIN kIqI jf rhI qF AunHF nuM mfXUsI hoeI. AunHF df dosL hY ik jo nyqf srkfrF dy aMdr pRBfvsLflI pujILsLnF `qy bYTy hn Auh afpxy ruqby df iesqymfl krn ivwc PylH rhy hn. imsIsfgf dI kONslr pYt sYtIE ny ikhf ik AunHF nUM pIal Kyqr dIaf loVF dI koeI pRvfh nhIN hY aqy Auh pIal Kyqr nUM loVINdf PMz idvfAux ivwc kwuJ vI nhIN kr rhy hn. pIal Kyqr dy kONslr cfhuMdy hn ik pIal Kyqr nUM imldI PMizMg dy PfrmUly nUM awpzyt kIqf jfvy ikAuNik ieh PfrmUlf 25 sfl purfxf hY aqy 25 sflF ivwc ies Kyqr ivwc bhuq sfrIaF jnsMiKak qbdIlIaF hoeIaF hn. brYNptn qoN kONslr eylIn mUr df kihxf hY ik 25 sflF ivwc pIal rIjLn nfl iensfPL nhIN hoieaf aqy hux pIal rIjLn dI kONslF nUM nIqI bdlx dI loV hY. ies ivcfr nfl sfry kONlsr sihmq ho gey hn ik sfnUM dohF srkfrF dy lIzrF nfl sKqI nfl pysL afAux dI loV hY. pYirsL ny ikhf ik sfnuM hux ienHF lokf nfl sKq hoxf pYxf hY ikAuNik asIN ipCly 30 sflF ivwc 'Blymfsx' bx ky Gftf hI KfDf hY.


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here