www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

 

50% knyzIan vwsoN nMU Gyrn vfly mfrU rog pRqI sucyq hox df vkq!

          knyzIan kYNsr sosfietI vloN 20 jUn nMU jfrI kIqI geI sflfnf rport  muqfibk qkrIbn hr do ivwcoN iewk knyzIan afpxI ijMdgI ivwc kYNsr dy mfrU rog qoN pIVHq pfieaf jfvygf. srl sLbdF ivwc qkrIbn awDy knyzIan lok afpxy jIvn ivwc kYNsr qoN pIVHq hoxgy ijs df mqlb hY ik aOsqn hr 4 jIaF dy pirvfr ivcoN 2 nMU ieh Gfiqk rog lwg skdf hY. ies clMq sfl 2017 dOrfn 206,200 knyzIan lok kYNsr qoN pIVHq pfey jfxgy, Bfv Auh kYNsr rogI vjoN zfiegnojL hoxgy aqy iehnF ivcoN 80,800 ies rog dI ByNt cVH jfxgy. ieMJ kYNsr rog kYnyzf ivwc mOq df pRmuwK kfrn bx ky AuBr irhf hY.

          kYnyzf smyq qkrIbn dunIaF dy hr dysL ivwc ieh rog lgqfr vDdf jf irhf hY. ies sosfietI dI sfl 2016 dI irport muqfibk pMjF ivwcoˆ do kYnyzIan lokF nUM kYˆsr hox df Kqrf huMdf sI jo hux 2 ivwcoN 1 nMU ho igaf hY. ies sfl dI rport muqfibk 49% mrdF aqy 45% aOrqF nMU afpxI ijMdgI ivwc ies rog df Kqrf hY jdik sfl 2016 dI rport ivwc 45% mrdF aqy 42% aOrqF nUM ieh Kqrf sI.

          sfl 2017 ivwc zfiegnojL hox vfly kYNsr rogIaF ivwc 90% dI Aumr 50 sfl qoN vwDF hovygI jdik 10% jvfn jF bwcy vI ho skdy hn. 45% rogIaF dI Aumr 70 sfl qoN vwD hovygI. hr cfr ivcoN iewk knyzIan dI mOq kYNsr nfl hovygI ijs nfl kYNsr iewk vwzI mfrU (iklr) bImfrI bxdI jf rhI hY.

          kYNsr df smyN isr agfAUN pqf lwg jfx `qy keI iksm dy kYNsr df ielfj hux sMBv hY pr ‘smyN isr’ pqf lgfAuxf hI musLkl hY. aksr lok smyN isr cYWk-ap krvfAux qoN KUMJ jFdy hn aqy jd pqf lgdf hY qF rog kfPLI PYl cuwkf huMdf hY. mrdF ivwc pRfstyt igltI df kYNsr aqy aOrqF ivwc brYst kYNsr smyN isr pqf lwg jfx `qy kfbU kIqy jf skdy hn. PyPiVaF df kYNsr swB qoN vwD Gfiqk dwisaf jf irhf hY jo ies sfl aMdfjLn 21,100 knyzIan lokF dI jfn lvygf.  PyPiVaF dy kYNsr df swB qoN vwzf kfrn isgrtnosLI jF hor iksy iksm dI qMbfkUnosLI smiJaf jFdf hY. asLuD aqy pRdUsLq vfqfvrx ivwc kMm krn vfilaF nMU vI ies rog df zr hY.

          pYnkrIafjL df kYNsr Kqrnfk mMinaF jf irhf hY ijs dy isrP 8% pIVHqF df hI bcfa huMdf hY. ies sfl 5,500 knyzIan pYnkrIafjL dy kYNsr qoN pIVHq pfey jfxgy ijhnF ivwcoN 4,800 ies rog dI ByNt cVH jfxgy. ilvr aqy koln kYNsr dy kysF ivwc vI vfDf ho irhf hY. pRfstyt, lMg, ilvr aqy koln cfr iksm dy kYNsr dy kys swB qoN vwD rogI pfey jFdy hn. KojIaF muqfibk qMbfkU, alkol aqy pRfsYsz PUz dI vrqoN Gwt krn nfl ies rog df Kqrf Gt jFdf hY. Bfr kfbU krn, ksrq krn aqy qfjLf Pl-sbjLIaF dI vrqoN krn nfl ies rog qoN dUr rihx ivwc kfPLI mdd imldI hY. iewk rport muqfibk aftvf dI 58 sfl dI srfh mYtkfP nfm dI aOrq nMU sfl 2011 ivwc pqf lwgf ik Aus nMU brYst kYNsr hY. Auh bhuq hOsly nfl ies rog df mukfblf kr rhI hY pr Aus dy ivsqrq pirvfr dy 8 jIaF nMU ieh rog ho cuwkf hY. srfh do mihlf iPtnYWs kwlbF dI mflk hY aqy kYNsr dy tfkry vfsqy ipCly pMj sflF qoN rYgulr ksrq krdI hY aqy ishqmMd Kfxf KFdI hY.

          mfhrF muqfibk pRdUsLx aqy jIvn jfc ies rog dy vDx df muwK kfrn hn. hvf, Kurk (Bojn) aqy pfxI burI qrF pRdUsLq ho gey hn. awgoN mnuwK ny rYzImyz Kfxy (pRfsYWsz PUz) nMU muwK PUz sroq bxf ilaf hY. hr iksm df PUz zwbybMd imldf hY, ijs ivwc keI kYmIkl vrqy jFdy hn jo rogF df kfrn bxdy hn. Pl aqy sbjLIaF `qy vI kItnfsLk vrqy jFdy hn jo ishq vfsqy TIk nhIN hn. mfs qF bImfrI df Gr bxdf jf irhf hY.

          pfxI df pRdUsLx qF eynf ivafpk hY ik srkfrF ies df ielfj krn qoN asmrQ hn. DrqI hyTly pfxI smyq JIlF aqy diraf pRdUsLq ho gey hn jo pIx vfly pfxI dy mwuK sroq hn. sLihrF dI gMdgI smyq ieMzstrIal vyst dy, JIlF aqy dirafvF ivwc suwtI jFdI hY ijwQoN iPr pIx vflf pfxI sfP kr ky splfeI kIqf jFdf hY. pIx vflf pfxI sfPL krn vfsqy muwK rUp ivwc klorIn vrqI jFdI hY jo pfxI nMU jIvfxU rihq krn ivwc mdd krdI hY pr klorIn sihjy sihjy mnuwK nMU rogI bxfAuNdI rihMdI hY. pIal rIjn smyq keI ielfikaF ivwc pIx vfly pfxI ivwc PlorfeIz vI pfieaf jFdf hY. keI mfhrF dIaF rportF muqfibk PlorfeIz aqy klorIn dovyN hI  kYNsr df kfrn bxdy hn. pRdUsLx kfrn pIx vfly pfxI ivwc qyjLfbI mfdf vD irhf hY jo kYNsr smyq keI rogF df kfrn bx irhf hY. ies mfrU rog aqy ies dy kfrnF pRqI sucyq hox dI hox hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf 928, jUn 23-2017


sMsfr ivwc sMkt KVy krdI jf rhI hY amrIkI kUtnIqI

          amrIkf dy ivvfdF ivwc iGry rfsLtrpqI zfnlz trMp ny afpxI pihlI ivdysLI PyrI vfsqy sfAUdI arb nMU cuixaf sI. ieh amrIkI rvfieq dy Elt sI jdik aksr amrIkI pRDfn pihlI PyrI vjoN kYnyzf, brqfnIaF jF mYksIko nMU cuxdy rhy hn. meI mhIny dI sfAUdI PyrI nMU kuJ lok trMp dI ‘smfrt’ mUv vI dwsdy sn. trMp ny ies PyrI mOky sfAUdI afgUaF nfl gwlbfq qoN ielfvf ‘qlvfr zFs’ vI kIqf sI aqy 110 iblIan zflr dy hiQafr vycx df sOdf vI kIqf sI. musilm dysLF dy ZfeI iqMn drjun afgU vI ies PyrI mOky sfAUdI arb ivwc trMp nMU sunx afey sn ijhnF ivwc pfiksqfn dy pRDfn mMqrI nvfjL sLrIPL aqy kqr dy amIr vI sLfml sn.

          trMp dI PyrI qoN kuJ hPLqy bfad hI sfAUdI arb ny afpxy Coty gvFzI dysL kqr df mukMml bfeIkft kr idwqf sI aqy sPfrqI sbMD vI qoV ley sn. sfAUdI arb ny bhfnf bxfieaf sI ik kqr dihsLqgrdF dI mdd kr irhf hY aqy imsr smyq iqMn dysL vI sfAUdI arb nfl rlL gey sn. amrIkf prq ky trMp ny ies df ishrf afpxy isr bMnidaF ikhf sI ik Aus ny ieh kMm (bfeIkft) krvfieaf hY. pRDfn trMp qfkqvr amrIkI POj df kmFzr ien cIP hY aqy kqr ivwc amrIkf df vwzf POjI awzf hY ijwQy 10 hjLfr amrIkI POjI qYnfq hn.

          sfAUdI arb nMU sLkfieq hY ik kqr asiQrqf PYlfa irhf hY aqy Aus dI sItI sLIaf eIrfn nfl rlI hoeI hY ijs nMU suMnI sfAUdI hkUmq vwzf KLqrf smJdI hY. mfhr smJdy hn ik asl kfrn kqr vloN PlsqInI kwtVpMQI sMgTn hmfs df smrQn hY jo PLlsqIn dy gfjf ivwc kbjLf jmfeI bYTf hY. hmfs df iejLrfeIl, imsr aqy AudfrvfdI PlsqInI srkfr nfl iewt KiVkf bixaF rihMdf hY. kqr dI vwzI mflI mdd qoN ibnF hmfs df vjUd KLqry ivwc pY skdf hY. mfhr smJdy hn ik kqr dy bfeIkft ipwCy iejLrfeIl dI qfkqvr kUtnIqI df hwQ hY.

          meI ivwc sfAUdI arb nfl $110 iblIan dy hiQafr vycx df smJOqf krn vfly amrIkf ny hux kqr nMu $12 iblIan dy 36 jMgI jhfjL aqy hor hiQafr vycx df smJOqf kr ilaf hY. amrIkf df dusLmx eIrfn hux kqr nMU Pl, sbjLIaF aqy hor Kfd pdfrQ jMgI pwDr `qy splfeI kr irhf hY. dUjy pfsy kqr dI rfKI vfsqy amrIkf df imwqr dysL qurkI afpxI POj Byjx leI iqafr ho igaf. smJ nhIN af rhI ik kOx iks dy iKlfPL hY, kOx hwk ivwc hY aqy ikAuN?

          ieh kuJ pihlI vfr nhIN ho irhf. sovIaq XUnIan iKlfPL amrIkf ny aPgfinsqfn ivwc qfilbfn dy nfm hyT jhfdI pflLy sn jo sMsfr vfsqy KLqrf bx gey hn. Esfmf ibn lfidn vI eyQy hI jhfdI bixaF sI ijs df sMgTn al kfiedf amrIkf smyq sMsfr vfsqy KLqrf bx igaf. eysy al kfiedf ivcoN inkilaf ‘ieslfimk styt’ awj hor vI vwzf Kqrf bx igaf hY ijs kfrn eIrfk aqy sIrIaf ivwc qbfhI mcI hoeI hY aqy lwKF lok mOq dy Gft Auqfr idwqy gey hn. aPgfinsqfn awj vI asiQr hY aqy jhfdI pfiksqfn qwk PYl gey hn.

          amrIkI nIqI kfrn imsr ivwc ‘musilm brdrhuwz’ qfkq ivwc af igaf sI ijs nMU imsr dI POj ny musLkl nfl nwQ pfeI hY. amrIkI nIqI kfrn hI sdfm ipwCoN eIrfk asiQr hoieaf sI. amrIkI nIqI kfrn hI gdfPLI hyT ieslfimk kwtVqf qoN rihq lIbIaf awj awDI drjun jhfdI sMgTnF dy pMijaF ivwc jkiVaf ipaf hY. amrIkI nIqI kfrn hI Xmn ivwc awj sfAUdI arb ny qbfhI mcfeI hoeI hY. sfAUdI POj aqy eyarPors bMb brsf rhI hY pr sMsfr cuwp hY. sfAUdI arb ny suMnI musilm dysLF df POjI muhfj kfiem kr ilaf hY aqy pfik dy sfbkf POj muKI rhIl sLrIP nMU kmFzr bxf ilaf hY. sIrIaf ivwc qF amrIkI nIqI ny lokF df Gfx hI krvf idwqf hY. sIrIaf dy 3 qoN 5 lwK lok mfry gey hn aqy 7-8 imlIan AujV gey hn. amrIkI hiQafr ‘cMgy jhfdIaF’ rfhIN ieslfimk styt qwk phuMc rhy hn, AuqoN amrIkf, rUs aqy hor bMb brsf rhy hn. amrIkI kUtnIqI sMsfr ivwc nvyN sMkt KVy krdI jf rhI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #927, jUn 16-2017


rwiKaf bjt ivwc 70% vfDy dI loV ikAuN pY geI?

ilbrlF nMU amn dy pujfry dwsx vfly hux awKF Kohlx!

          jsitn trUz dI ilbrl srkfr ny kYnyzf dI nvIN rwiKaf nIqI df aYlfn kr ky rwiKaf bjt ivwc 70% df vfDf kr idwqf hY aqy ieh vI nhIN dwisaf ik ieh rkm ikwQoN ilaFdI jfvygI? prYs aqy ivroDI iDr aMdfjLy lgfAuNdI iPry ik eynf pYsf ikwQoN afvygf. ilbrlF vfsqy iewk cuwp aqy sO suK vflI gwl hY.

          ies mOky kYnyzf df rwiKaf bjt $18[9 iblIan pRqI sfl hY jo 10 sflF ivwc vD ky $32[7 ho jfvygf jo ik 70% qoN vwD vfDf hY. srkfr df kihxf hY ik ies smyN kYnyzf afpxI jIzIpI (kuwl sflfnf Auqpfd) df 1[19% rwiKaf `qy Krcdf hY aqy 2024-25 ivwc ieh kul Auqpfd df 1[40% ho jfvygf. ies `qy swB qoN vwD KusLI amrIkf dy rwiKaf mMqrI (zIPYNs sYktrI) ijm mIts ny pRgt kIqI hY. Xfd rwKx vflI gwl hY ik hfrpr srkfr smyN ilbrl sLkfieq kiraf krdy sn ik kYnyzf iewk amn psMd dysL hY aqy stIvn hfrpr amrIkf df ipClwg bx ky kYnyzf nMU mrvf irhf hY aqy rwiKaf `qy moty zflr rohV irhf hY.

          hfrpr srkfr ny kYnyzf dy purfxy aYP-18 jMgI jhfjL bdlx vfsqy amrIkf qoN 65 aYP-35 jhfjL 9 iblIan zflr dy KrIdx dI plfn bxfeI sI ijs df ilbrlF ny ivroD kIqf sI. ilbrl mIzIaf vI cIK AuiTaf sI aqy hfrpr srkfr ies plfn qoN vfps muV afeI sI.

          hux trUzo srkfr kYnyzf dy purfxy aYP-18 jMgI jhfjL bdlx vfsqy $19 iblIan zflr dI kImq nfl 88 jMgI jhfjL KrIdygI. ies ivwc qurq loV nMU pUrI krn vfsqy boieMg qoN 18 purxy supr hOrnt jMgI jhfjL KrIdxf vI sLfml hY jo aYP-18 df suDiraf rUp hY. 88 jMgI hvfeI jhfjLF qoN ielfvf nyvI vfsqy 15 smuMdrI isLp vI KrIdx dI plfn hY aqy POj dI nPrI 5000 hor vDfeI jfvygI. kuwl imlf ky ies  ilbrl plfn muqfibk agly 20 sflF ivwc $62[3 iblIan df vfDU jF nvF POjI Krcf kIqf jfvygf jo purfxI rwiKaf plfn df ihwsf nhIN sI.

          ies smyN kYnyzf srkfr sfl df 29 iblIan zflr dy bjt Gfty df sfhmxf kr rhI hY jdik cox pRogrfm ivwc pihly iqMn sflF ivwc  kuwl $30 iblIan df Gfty vfly bjt (aOsqn $10 iblIan pRqI sfl) aqy cOQy sfl sMqulq bjt df vfadf kIqf igaf sI.

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr ny hfrpr srkfr vloN ierfk ivwc Byjy gey pMj jMgI hvfeI jhfjL ieh kihMidaF vfps bulf ley sn ik kYnyzf, lokF `qy bMb nhIN suwtygf sgoN rfhq kfrjF ivwc awgy ho ky kMm krygf. sIrIan rPUjIaF dy jhfjL Br ky ilaFdy gey aqy rfhq kfrjF vfsqy 400 imlIan vwKry rwKy gey pr ies dy nfl hI ierfk ivwc POjIaF dI igxqI iqMn guxf kr idwqI geI jo isKlfeI aqy slfhkfrF vjoN awj PrMt lfeIn `qy izAUtI inBf rhy hn.

          ilbrl afgU vjoN jsitn trUzo ny ikhf sI ik hfrpr nMU hr JfVI ipwCy iewk awqvfdI luikaf ivKfeI idMdf hY aqy trUzo sMsfr nMU ipafr nfl ijwqx dIaF gwlF vI krdf sI. bOstn mYrfQfn bMibMg mOky jd sMsfr ies dI inMdf aqy pIVHqF nfl hmdrdI pRgt kr irhf sI qF trUzo ny ikhf sI ik ieh pqf lgfAux dI loV hY ik lok dihsLqgrd ikAuN bxdy hn?

          ieiqhfs dwsdf hY ik ilbrlF dI kihxI aqy krnI ivwc hmysf jLmIn asmfn df aMqr irhf hY.  sInIar trUzo ny 80ivaF dy awD ivwc amrIkf qoN svf sO aYP-18 jMgI jhfjL KrIidaf sI aqy ieh sMsfr dy dUjy mhF XuwD ipwCoNN jMgI smfn dI swB qoN vwzI KrId sI. awj qwk iksy hor pRDfn mMqrI ny POj `qy muV eyzf vwzf Krcf nhIN kIqf. bfpU ipwCoN hux bytf jsitn trUzo ies iksm df rwiKaf Krcf krn jf irhf hY. trUzo srkfr ies dy do muwK kfrn dws rhI hY. iewk kYnyzf nMU rUs df KLqrf bhuq vD igaf hY aqy dUjf amrIkf afpxy imwqr dysLF `qy afpxf rwiKaf bjt vDfAux leI dbfa pf irhf hY.

          kI rUs df KLqrf swcmuwc eynf vD igaf hY ik acfnk rwiKaf bjt ivwc 70% vfDy dI loV pY geI hY? ilbrlF nMU amn dy pujfry dwsx vfilaF leI hux awKF Kohlx vkq hY. ilbrl afgU ny coxF ivwc ies iksm dy Krcy df koeI sMkyq qwk nhIN sI idwqf.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #926, jUn 09-2017


dysI rfjsI afgU Gwto Gwt stYNzrz jLrUr bxfeI rwKx

          kYnyzf ivwc PYzrl aqy subfeI pwDr `qy dysI afgUaF dI koeI kmI nhIN hY. kYnyzf dI sMsd ivwc agr 18 ku pMjfbIaF ivwc pfiksqfnI aqy hor muslmfn dysLF dy aYmpI sLfml kr leIey qF igxqI 28-30 qwk awpV jFdI hY. AuntyrIE, albrtf aqy bIsI ivwc subfeI pwDr `qy vI dysI isafsI afgU vwzI igxqI ivwc cuxy gey hn aqy aglIaF coxF ivwc hor cuxy jfx dI afs bxI hoeI hY. lok syvf ihwq isafsq ivwc srgrm hoxf iek cMgf ruJfn hY.

          isafsq ivwc Bfg lYx vfilaF `qy ieh ijMmyvfrI vI pYNdI hY ik Auh jmhUrI kdrF kImqF dy nfl nfl nYiqk stYNzrz vI bxfeI rwKx. bhuq sfry kfmXfb dysI afgU kfPLI imhnq nfl awgy afey hn pr ajyhy lokF dI vI kmI nhIN hY jo ‘nfmInysLn minpUlysLn’ aqy pfrtI vyv dy shfry hI kfmXfb hoey hn. hux keI hor ies ‘afsfn’ qrIky nMU vrq rhy hn. vwK vwK knyzIan rfjsI pfrtIaF dy afgU vI dysIaF dI isafsI kursI dI  lflsf nMU smJ gey hn ijs vfsqy Auh vwzI mfiek kImq vI adf krn nMU iqafr hn. iehI kfrn hY ik keI isafsI afgU PMz ryijLMg vfsqy pMjfbI BfeIcfry vwl vyKdy hn. kuJ qF keI keI imlIan zflr nMU hUMJf vI mfr gey hn aqy sfiraF nMU puwq dyx dI nIqI `qy cwl rhy hn.

          jsitn trUzo smyq keI rfjsI pfrtIaF dy afgU afpxy chyiqaF nMU iswDy jF aisDy qOr `qy nfmInysLn dyx jF dvfAux qwk cly jFdy hn ijs kfrn keI vfr vwzIaF vwzIaF KbrF vI bxdIaF hn. kuJ rfjsI sUJ rwKx vfly ivakqIaF df qrk hY ik sfzy lok bhuqy DwkV hn ijs kfrn rfjsI pfrtIaF dy afgUaF nMU Es iksm dy hwQkMzy vrqxy pYNdy hn. agr nf vrqx qF AuhnF df afpxf ruqbf hI Kqry ivwc pY jfvygf.

          iksy isafsI ahudy vfsqy cuxy jfx qoN pihlF vflf vrqfrf hor cIjL hY aqy cuxy jfx qoN bfad vflf hor hY. subfeI jF PYzrl sMsd vfsqy cuxy jfx ipwCoN Gwto Gwt stYNzrz nMU kfiem rwKx dI afs kIqI jFdI hY. sMsd dI afpxI mirXfdf hY ijwQy mfmUlI gwlF `qy smF brbfd krn nfloN  pfeydfr gwl krnI bxdI hY. kuJ dysI afgU sdnF ivwc afpxI hoNd rVkfAux vfsqy ‘vDfeI sMdysL’ dy bhfny hI AuWT ky KVy huMdy hn.

          ipCly idnF dOrfn do ajyhy kys crcf ivwc afey hn. bIsI qoN ilbrl aYmpI suK DflIvfl ny sMsd ivwc KV ky bIsI ivwc hoey gfiek dljIq dosFJ dy sLoa dy pRbMDkF aqy pRmotrF nMU vDfeI idwqI. ies dI ajy nukqfcInI ho hI rhI sI ik brYNptn qoN ilbrl aYmpI rmysL sMGf ny brYNptn ivwc hoey iek qIaF dy myly dI sMsd ivwc vDfeI dy idwqI. ies nMU hor rMgIn bnfAux vfsqy aYmpI sMGf ny ‘mdrjL zya’ nMU nfl joV ky mfvF nMU pirvfrF df DMm afK idwqf.

          ieh TIk hY ik mfvF pirvfrF df DMm huMdIaF hn pr vpfrk sLoa qF vpfrk sLoa hI huMdf hY. dljIq dosFJ df sLoa vI vpfrk sI aqy qIaF df mylf vI iek vpfrk sLoa hI sI. pRomotr df mksd afpxy vpfr nMU pRomot kr ky pYsf kmfAuxf huMdf hY aqy ajyhy sLoaF nMU cYrtI nhIN smiJaf jfxf cfhIdf. vpfr krnf koeI burf kMMm nhIN hY pr iksy vpfr nMU lokF dy smyN ivwc sMsd ivwc pRomot krn qur pYxf isafxp nhIN hY. sMsd inwjI vpfr pRomot krn dI Porm nhIN hY. dysI rfjsI afgUaF nMU cfhIdf hY ik afpxy ivvhfr Kfskr sMsd ivwc Gwto Gwt stYNzrz jLrUr bxfeI rwKx.  asIN iksy isafsI afgU jF pRomotr dy iKlfPL nhIN hF aqy ieh do AudfhrxF nukqf iswD krn vfsqy hI vrq rhy hF. cYrtI aqy lok BlfeI leI kIqy jFdy kMmF dI srfhnf krnI bxdI hY pr vpfrk kMmF nMU cYrtI jF lok BlfeI vrgI rMgq dyxf shI nhIN hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #925, jUn 02-2017


sucyq rihx dI loV

 ikqy vI ho skdf hY mYncYstr vrgf dihsLqgrd hmlf!!

          bhuq hYrfnI huMdI hY jd kuJ lok ieh afKdy hn ik dihsLqgrdF df koeI Drm nhIN huMdf. jdik swc ieh hY ik dihsqLgrd kiQq qOr `qy afpxy Drm dI rfKI jF Drm nfl hoey kiQq vfDy df bdlf lYx vfsqy hI ajyhy hmly krdy hn. Drm dI ‘jhfdI’ iksm dI Dfrnf hI ajyhy hmilaF dI pRyrnf bxdI hY. ies hflq ivwc ieh afK dyxf kfPLI nhIN hY ik dihsLqgrdF df koeI Drm nhIN huMdf. AuhnF qoN puwCo qF Auh afKxgy ik aslI DrmI hI Auh hn aqy AuhnF nMU ‘Drm’ isKfAux vfly hI AuhnF dy Drm dI swcI jfxkfrI rwKdy hn.

          Dfrimk ajLfdI df Bfv afpxy Drm nMU horF nfloN awvl dwwsxf hI bxdf jf irhf hY ijs dI rfKI vfsqy hr kurbfnI dyxf DrmIaF df PrjL bxf idwqf igaf. ajyhf PrjL ijs ivwc dUijaF dI jfnF byrihmI nfl lYxf vI sLfml hY. Drm nMU ‘pbilk spys’ ivwc burI qrF GusyiVaf jf irhf hY ijs ipwCy isafsI lokF dI lflsf kMm kr rhI hY. jmhUrI injLfm ivwc lokF dI votF nMU iKwc pfAux vfsqy isasqdfn ‘Drm df hrbf’ vrqx qoN guryjL nhIN krdy aqy sfAUdI arb vrgI Drm aDfirq qfnfsLhI ivwc vI lokF nMU GyrI rwKx vfsqy Dfrimk kwtVqf df shfrf ilaf jFdf hY.

          pwCmI dysLF ny ijs Audfrqf nMU afpxf mUl aDfr bxfieaf hoieaf hY, awj Auh ies dI kImq adf kr rhy hn aqy ieh cwkr nyV BivK ivwc rukx vflf nhIN hY. Drm inrpwK dysLF dy ‘jmhUrI spys’ ivwc GuspYT kr ky Drm, Gux vFg iehnF nMU KoKly kr irhf hY. mYncYstr hmlf iksy kiQq ‘DrmI’ vloN kIqf igaf pihlf ajyhf dihsLqgrd hmlf nhIN hY aqy nf hI afKrI hovygf. ies leI sucyq rihx dI loV hY ikAuNik ajyhf hmlf iksy vI smyN ikqy vI ho skdf hY.

          Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik mYncYstr dy arInf grYNz kMnsrt ivwc afqmGfqI hmlf krn vflf 22 sflf slmfn afbdI vI mYncYstr df hI jMmpl sI. DrqI aqy lokF nfl jnm df sbMD hox dy bfvjUd slmfn afbdI dIaF asl qfrF ikqy hor juVIaF hoeIaF sn. Aus dy mfpy lIbIaf qoN rPUjI bx ky brqfnIaf af vwsy sn. Aus dy mfpy lIbIaf dy mOky dy qfnsLfh mumfr gdfPLI dy ivroDI sn aqy brqfnIaF vrgy dysL izktytr mumfr gdfPLI dy sKLq ivroDI sn. ijs pirvfr nMU AuhnF gdfPI dy ivroD kfrn sLrn idwqI sI, Auh pirvfr Dfrimk aMDivsvfsI kfrn ‘nmk hrfmI’ inkilaf. pwCmI dysLF vfsqy ieh CotI cxOqI nhIN hY jo hr sfl lwKF ivdysLIaF nMU iemIgrMtF, ienvYstrF, ividafrQIaF aqy rPUjIaF vjoN afpxy dysLF ivwc rihx dI afigaf idMdy hn.  jrmnI ny ipCly zyZ ku sfl ivwc iek imlIan lokF nMU sLrn idwqI hY aqy sfzy afpxy dysL kYnyzf ivwc jsitn trUzo srkfr kYnyzf dy lokF df do ku iblIan zflr PUk ky hjLfrF rPUjI afpxy jhfjLF ivwc lwd ky ‘votF’ smJ ky lY afeI hY.

          22 sflf slmfn afbdI aqy Aus df pirvfr ies KfmI dI gvfhI Brdy hn ik brfqnIaF df Audfrvfd AuhnF nMU brqfnvI nhIN bxf sikaf. slmfn brqfnIaF df jMmpl ho ky vI brqfnvI Gwt, lIbIan vwD aqy ieslfimk bhuqf vI ijLafdf sI. agr ajyhf nf huMdf qF Auh afpxy byksUr sih-sLihrIaF df eynI byrihmI nfl kql nf krdf. bymuhfrI iemIgrysLn, bymuhfry Audfrvfd aqy nYsLnl ieMtgrysLn dI axhoNd kfrn pwCmI jmhUrI dysL sMgqry dIaF PfVIaF vFg Enf smF hI iekwTy hn jd qwk iCwl ivwc qryV nhIN af jFdI. kYnyzf dI hflq vI vwKrI nhIN hY.

          ieslfimk styt dy jhfdIaF ny pwCmI, jmhUrI aqy gYr ieslfimk dysLF iKlfPL jhfd CyiVaf hoieaf hY pr pwCmI dysLF dy afgU ieslfimk styt (afeIaYsafeIaYs) df iswDf nfm lYx df vI hOslf nhIN rwKdy qFik votF nf Kus jfx. Auh ies blf df arbI BfsLf df nfm zYsL (afeIaYsafeIaYl) lYNdy hn. ieslfimk styt afKx nfl ieslfmoPobIaf dI duhfeI dyx vfly sLfied BVk pYxgy.

          pwCmI dysL jhfdIaF nMU pflL vI rhy hn aqy AuhnF nfl lV vI rhy hn. sIrIaf, ierfk, Xmn, lIbIaf, aPgfinsqfn, pfiksqfn aqy sMsfr dy kuJ hor iKwiqaF ivwc pwCmI dysLF vloN kiQq cMgy/mfVy jhfdIaF ivckfr Prk dI nIqI qbfhkun sfbq ho rhI hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #924, meI 26-2017


kI isafsI afgU ‘sfdgI’ df zrfmf hI krdy hn?

          Bfrq ivwc vIafeIpI klcr dy iKlfPL hvf cwl rhI hY ijs kfrn isafsI afgU ‘sfdgI’ dy muihMmIey bx gey hn. kihMdy hn ik ‘lflbwqI’ klcr Kqm kr idwqf igaf hY jF KLqm kIqf jf irhf hY. arivMd kyjrIvfl ny afm afdmI pfrtI KVI hI ies vfsqy kIqI sI qFik dysL ivwc afm afdmI pfrtI dI suxI jfvy. kurpwsLn df Kfqmf, vIafeIpI klcr df Kfqmf aqy svrfj lfgU krnf ies pfrtI dy pRmuwK AudysL dwsy gey sn. lokF df smrQn vI bhuq imilaf aqy ies pfrtI ny idwlI dIaF 70 sItF ivwc 67 sItF ijwq ky ieiqhfs kfiem kIqf. muwK mMqrI bnx ipwCoN kyjrIvfl ny ‘sfdgI’ nfl rihx leI afpxy srkfrI invfs Gr ivwc eyarkMzIsLn lgvfAux qoN vI ienkfr kr idwqf. lokF ivwc vfh vfh ho geI pr hor vfaidaF smyq ieh sfdgI vI jldI hI KMB lgf ky Auz geI.

          pMjfb ivwc nvyN KjLfnf mMqrI mnpRIq isMG bfdl ny sikAUrtI, lflbwqI aqy zrfievr lYx qoN ienkfr kr idwqf ijs kfrn kYptn srkfr nMU ‘lflbwqI’ klcr KLqm krn df aYlfn krnf ipaf BfvyN kuJ mMqrI ies nfl bhuqy KusL nhIN sn. ajy qwk mnpRIq bfdl ieh vfadf inBf rhy pRqIq huMdy hn.

          ies dy nfl hI jd XUpI coxF ivwc Bfjpf dI vwzI ijwq hoeI qF pRDfn mMqrI nirMdr modI ny XUpI dy muwK mMqrI vfsqy jogI aidwiqaf nfQ nMU cuixaf. jogI aidwiqaf nfQ muwK mMqrI dy dPLqr ivwc qUPfn bx ky afieaf aqy hr pfsy sPLfeI aqy sfdgI df hokf idwqf. Aus dy mMqrI aqy sMqrI hwQF ivwc JfVU PVI afpxy dPLqr sfPL krdy aqy krvfAuNdy ivKfeI dyx lwgy qy mIzIaf Bwj Bwj ies dI kvryj krn lwgf. vIafeIpI gwzIaF qoN ‘lflbwqI’ guwl kr idwqI geI aqy jogI ny srkfrI dPLqrF qy QfixaF `qy acfnk Cfpy mfrny sLurU kr idwqy qF ik stfPL hfjLrI aqy kMm nMU XkInI bxfieaf jf sky. afm lok smJx lwgy ik ieh qF jogI hY, ieh lokF df Blf jLrUr krygf. vfDU srkfrI CuwtIaF KLqm krn dy nfl nfl hor keI kdm cuwky gey. lVkIaF nMU CyVn vfilaF aqy gAU-hwiqaf krn vfilaF dI sLfmq af geI. jd keI ivcfry byksUry vI rgVy jfx lwgy qF jogI ny amn kfnMUn df hukm lfgU krn df vfadf kIqf aqy afphudiraF nMU bfjL afAux dI cyqfvnI idwqI. jfipaf Auh sihjy sihjy swB awCf krygf.

          acfnk Bfrq-pfik srwhd `qy iswK rjmYˆt dy nfieb sUbydfr prmjIq isMG aqy hvfldfr pRym sfgr df pfiksqfnI hmlfvrF ny kql kr idwqf qy AuhnF dy isr klm kr ky lY gey. dysL ivwc pfiksfqn aqy ies dy pflqU dihsLqgrdF iKlfPL guwsf PYl igaf. nfieb sUbydfr prmjIq isMG pMjfb qoN aqy hvfldfr pRym sfgr XUpI qoN sn. hvfldfr pRym sfgr dy pirvfr nMU afs sI ik mwuK mMqrI aidwiqaf nfQ Jwt AuhnF dy Gr aPsos pRgt krn af jfxgy pr Auh nf afey. pirvfr ny sLhId jvfn df aMiqm sskfr krn qoN ienkfr kr idwqf. muwK mMqrI dy dPqr vloN jldI hI pirvfr nMU imlx dy vfady ipwCoN sskfr kr idwqf igaf.

          ‘sfdgI’ dy puMj  XUpI dy muwK mMqrI jogI aidwiqaf nfQ meI dy awD ivwc hvfldfr pRym sfgr dy Gr aPsos pRgt krn puwj gey. AuhnF dy puwjx qoN pihlF sLhId jvfn dy Gr dI sPLfeI kIqI geI. prdy lgfey gey, rwg ivCfey gey, eyarkMzIsLn lgfey gey aqy soPLy ilaFdy gey. jogI jI aPsos krn puwj gey aqy pirvfr nMU ies nfl kuJ skUn imilaf. pr jogI dy jfx qoN bfad srkfrI aPLsr prdy, rwg, eyarkMzIsLn aqy soPLy cuwk ky lY gey. ieh sfrIaF arfm dIaF vsqUaF sLhId pirvfr dI mdd vfsqy nhIN sn sgoN ‘sfdgI’ dy puMj jogI aidwiqaf nfQ dy arfm leI sn.

          pirvfr aqy aFz-gvFz nMU ies nfl BfrI inrfsLqf hoeI. mIzIaf ny ies gwl nMU KUb AuCfilaf pr jogI aidwiqaf nfQ dI srkfr nMU ies `qy koeI aPLsos nf hoieaf. svfl pYdf huMdf hY ik kI isafsI afgU ‘sfdgI’ df zrfmf hI krdy hn? Auprokq Gtnf qF ieh hI sfbq krdI hY. agr jogI ivwc sfdgI huMdI qF Auh hwQ ivwc pwKI PV ky sLhId pirvfr dy Gr aPsos pRgt krn af skdy sn. 15-20 imMt dI PyrI vfsqy eynf qrwdd krn dI kI loV sI? agr arfm df smfn lY hI afey sn qF pirvfr dy Gr hI Cwz jFdy qF iehnF df prdf kwijaf rih jFdf aqy pirvfr dI mdd ho jFdI. jfhr hY ik hfQI dy dMd Kfx nMU hor aqy ivKfAux nMU hor huMdy hn. jogI dI srkfrI rhfiesL `qy kyhI ‘sfdgI’ hovygI?

          ieMJ jfpdf hY ik BfrqI mIzIaf ‘sfdgI’ df ZMzorf ipwtx vfly isafsI afgUaF nMU bhuq AuCfldf hY pr agr koeI swcmuwc hI sfdgI nMU pRnfieaf hoieaf hY qF Aus df ijLkr qwk nhIN krdf. sfl 2013 ivwc rfxf srkfr Bfrq dy Coty ijhy sUby iqRpurf dy cOQI vfr muwK mMqrI bxy sn. sfl 1998 ivwc 49 sfl dI Aumr ivwc Auh pihlI vfr muwK mMqrI bxy sn. Auh afpxI qnKfh ivcoN isrPL 5 hjLfr mhInf afpxy Krc vfsqy lYNdy hn bfkI afpxI pfrtI sIpIafeI-aYm nMU zonyt kr idMdy hn. muwK mMqrI vjoN Auh ‘vIafeIpI’ klcr qoN dUr afpxy sfdy Gr ivwc rihMdy hn pr kI BfrqI mIzIaf rfxf srkfr dI sfdgI df kdy ijLkr krdf hY?

- blrfj idEl, KLbrnfmf 923, meI 19-2017


ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 'ਰੋਡ-ਮੈਪ' ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ!!
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 'ਅਰਾਜਿਕਤਾਵਾਦੀ' ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਆਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਸਵਰਾਜ' ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਭੰਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਨਿਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ 'ਨਾੜ' ਨਪੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਰਜੁਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਧਰ 'ਆਪ' ਦੇ  ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਰਗੇਡ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 'ਆਪ' ਦਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਇਆ ਝਾੜੂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਰਮੋਟ-ਕੰਟਰੋਲ' ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਢੋਲ-ਭੰਗੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ 'ਰੋਡ ਮੈਪ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇਹੇ 'ਰੋਡ-ਮੈਪ' ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #922, ਮਈ
12-2017


pfiksqfn nfl nijwTx ivwc pUrI asPl isD ho rhI hY modI srkfr!!

          ivroDI iDr ivwc bYTI Bfjpf, zfktr mnmohn isMG srkfr dI pfiksqfn pRqI nIqI nMU kmjLor dwsdI sI aqy sMsdI coxF dOrfn Bfjpf afgU nirMdr modI ny zfktr mnmohn isMG nMU kmjLor pRDfn mMqrI dwsidaF iqwKy hmly kIqy sn. Bfjpf dy BfrI bhumwq nfl ijwqx ipwCoN jd nirMdr modI pRDfn mMqrI bxy qF Bfrq dy lokF nMU afs sI ik Bfjpf srkfr pfiksqfn pRqI Tos nIqI apxfeygI ijs nfl ksLmIr smyq dovF dysLF dIaF srhwdF `qy sLFqI bhfl ho skygI. pr mfmlf Elt ho igaf hY aqy srhwdI TUh-Tfh smyq ksLmIr ivwc kqlogfrq vD geI hY. bYNkF aqy puils cONkIaF lwut ho rhIaF hn. POjI kYNpF aqy kfPilaF `qy hmly vD gey hn. srhwd pfr qoN kfrvfeIaF aqy pwQrbfjLI vD geI hY.

          ies hPLqy gsLq kr rhI BfrqI tukVI `qy kMtrol ryKf nUM pfr krky hmlf kIqf igaf aqy hmlfvr do BfrqI jvfnF dy isr klm kry nfl lY gey. imRqk jvfnF dy srIrF dI vI kwtvwZ kIqI geI. AuNJ ieh kuJ pihlI vfr nhIN hoieaf. srhwd pfr qoN hmlf krky BfrqI jvfnF df isr klm krn df islislf sfl 2000 ivwc sLurU hoieaf sI jd ieilafs kÈmIrI nfm dy iek dihsLgrd dy sMgTn ny nOÈihrf sYktr ivc hmlf krky 7 BfrqI jvfnF df kql kr idwqf sI aqy iek df isr DV qoN vwK krky pfiksqfn lY gey sn. kfrigl jMg smyN PVy gey BfrqI jvfn nMU vI pfiksqfnIaF ny bMd bMd kwt ky sLhId kIqf sI. sfl 2008 ivwc srhwd `qy rsqf Btk gey iewk BfrqI jvfn df vI isr klm kr ky pfiksqfnI lY gey sn. lFs nfiek hymrfj nMU pfiksqfnIaF ny jnvrI 2013 ivc PV ky burI qrF kwtvwZ idwqf sI aqy 2016 ivwc vI srhwd pfr qoN hmlf kr ky iek BfrqI jvfn dI kwtvwZ kIqI geI sI. pfiksqfn aqy ies dI POj dI mdd nfl hmly kr rhy dihsLqgrdF df ieh ‘mozs apirMzI’ bx igaf hY ijs qoN Bfrq srkfr aqy POj nfvfkPL nhIN hn.

          ipCly sfl modI srkfr ny srwhd pfr pfik vloN dihsLqgrdF vfsqy sQfipq kIqy gey awzy qbfh krn vfsqy srjIkl aprysLn kIqf sI. ajyhy aprysLn bfry KfmosL rihx dI QF ies nMU hr hIlf vrq ky jLordfr ZMg nfl pRcfiraf igaf sI qFik rfjsI lfhf ilaf jf sky. ieh dUrdrsLI qrIkf nhIN sI. ajyhy aprysLn df isafsIkrn shI nhIN sI.

          pRDfn mMqrI modI kdy pfiksqfn iKlfPL sKLq kfrvfeI df sMkyq idMdy hn aqy kdy aPgfinsqfn qoN vfps muVdy rsqy ivwc nvfj sLrIP nfl gwlbfq vfsqy lfhOr jf AuWqrdy hn. awj dy hflfq dsdy hn ik lfhOr vflI ieh imlxI ‘kwcI’ hI sI. agr ajyhI imlxI izplomysI duafrf pRfpq krn Xog Kfs insLnf hfsl leI kIqI jFdI qF cMgI sI pr hvf ivwc qlvfrF mfrn vflI asiQr nIqI kfrgr sfbq nhIN ho skI.

          sMsfr dIaF bdldIaF pRsiQqIaF nMU pfiksqfn bhuq kfrgr ZMg nfl Bfrq iKlfPL vrq irhf hY. pfiksqfn `qy kmjLor pY rhI amrIkI pkV nMU qoV ky cInI afpxf glbf pwkf krnf cfhuMdf hY. gvfdr bMdrgfh qwk df kOrIzor ies nIqI df hI ihwsf hY. BfrqI POj vI ies iksm  dy ax-mnuwKI hmilaF nfl nijwTx leI hr vkq cOks nhIN jfpdI. modI srkfr nMU Tos nIqI apnfAux dI loV hY aqy POj nMU aprysLnl Kuwl dy nfl nfl loVINdy sroq vI muhweIaf kIqy jfxy cfhIdy hn.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #921, meI 05-2017

   


pMjfbIaF `qy lVkIaF nMU grB ivwc mfrn df klMk kYnyzf ivwc vI afx lwgf!

          pMjfb smyq AuWqrI Bfrq ivwc lVkIaF nMU grB ivwc mfrn kfrn nr aqy mfdf abfdI ivckfr coKf pfVf lMby smyN qoN cwl irhf hY. smfj suDfrkF, buwDIjIvIaF aqy srkfr vloN nr jMmx dI ies axmnuwKI lflsf iKlfPL bhuq smyN qoN muihMm clfeI jf rhI hY. sKLq kfnMUn vI bxfey gey hn ijs kfrn lokF ivwc jfgrUkqf vDI hY iswty vjoN lgfqfr ilMg anupfq ivwc suDfr drj kIqf jf irhf hY. jo ik iek sLuB sLgun hY. lVkIaF nMU grB ivwc mfrn vfly ies ilMg ivqkry iKlfPL ajy hor kfrgr muihMm dI loV hY. AUWqr BfrqI Kfskr pMjfbI smfj ivwc lVkIaF nfl ho irhf durivvhfr vI ies iksm dI axmnuwKI ibrqI nMu hulfrf idMdf hY. ijs smfj ivwc smfijk vrqfry kfrn lVkI pflxf iewk boJ bx jfvy, Aus smfj nMU svy-pVcol aqy suDfr dI loV hY.

          hux ieh mfmlf kYnyzf qwk awpV igaf hY. AuNJ kuJ sflF qoN ajyhIaF rportF af rhIaF sn ijhnF ivwc ikhf igaf sI ik kYnyzf ivwc vI keI pMjfbI pirvfr lVkf jMmx vfsqy grB tYst krvfAuNdy hn aqy grB ivwc lVkI hox dI sUrq ivwc grBpfq krvf idMdy hn. hux ies bfry iewk ivsqrq KojI rport sfhmxy afeI hY jo kYnyzf dy pMjfbI BfeIcfry nMU sLLrmsfr krn vflI hY. ieh Koj kYnyzf dy ‘jrnl afPL gfienokfljI’ ivwc pRkfsLq hoeI hY ijs nfl pMjfbIaF `qy lVkIaF nMU grB ivwc mfrn df klMk kYnyzf ivwc vI afx lwgf hY.

          rport muqfibk pMjfbI aqy Bfrq dI ihMdI bYlt dy kYnyzf ivwc vwsdy bhuq sfry pirvfr lVkf pRfpq krn vfsqy lVkIaF nMU grB ivwc mfr rhy hn ijs nMU ‘sYks-sIlYkitv aborsLn’ df nfm idwqf igaf hY. Koj muqfibk ijhnF dy Gr pihlF hI do lVkIaF hn, Auh ‘sYks-sIlYkitv aborsLn’ vwD krvfAuNdy hn. kYnyzf ivwc grBpfq `qy pfbMdI nhIN hY aqy ies vfsqy kfrn dwsx dI vI loV nhIN hY. isrPL ‘sYks-sIlYkitv’ qknIk vrqx dI mnfhI hY. Bfv ajyhI qknIk nhIN vrqI jf skdI ijs nfl Kfs iksm df bwcf pYdf krn dI iewCf pUrI huMdI hovy. pr grB ivwc sYks jfnx vfsqy tYks krvfAux jf grBpfq `qy pfbMdI nhIN hY. AuNJ isafxy zfktr mfipaF nMU sYks tYst vfsqy AuqsLfhq nhIN krdy.

          ieh Koj Esy gruwp vloN kIqI geI hY ijs ny sfl 2016 dI Koj ivwc ikhf sI ik Bfrq ivwc jnmIaF aOrqF ijhnF dy Gr do lVkIaF hn, Auh jd qIjf bwcf jMmdIaF hn qF 100 lVkIaF dy mukfbly 196 lVky jMmdIaF hn. ieh kudrqI anupfq qoN bhuq dUr dI gwl sI. kYnyzf ivwc aOsqn 100 lVkIaF dy mukfbly 105 lVky jMmdy hn. KojIaF df mMnxf hY ik ies asMquln nMU dUr krn vfsqy ividaf, jfgrqI aqy BfeIcfry dI BfeIvflI dI loV hY.

          Bfrq bhu-bolI aqy bhu-siBafcfrk dysL hY ijs kfrn KojIaF ny vwK vwK vrgF dIaF aOrqF dy jnm vyrvy iekwTy krn df PYslf kIqf ijs aDIn 46,834 bwicaF dy jnmF nMU GoiKaf igaf jo BfrqI dIaF jnmIaF aOrqF ny jMmy sn qy jo aOrqF kYnyzf (AuntyrIE) ivwc 1985 qoN 2012 qwk afeIaF sn aqy AuhnF ny jo bwcy 1993 qoN 2014 qwk jMmy sn. ies ivwc pfieaf igaf ik AuntyrIE ivwc zilvrI krn vflIaF pMjfbI mFvF ny 100 lVkIaF dy mukfbly 240 lVky jMmy hn. ieh pYmfnf AuhnF pMjfbI mFvF `qy lfgU hUMdf hY ijhnF dy Gr pihlF do lVkIaF sn.

          KojIaF nMU hYrfnI agly qwQ qoN hoeI ijs nMU ikafsxf sMBv nhIN sI. jFicaf igaf ik kI kYnyzf ivwc rihx df ‘ilLMg-cox’ `qy asr pYNdf hY? AuhnF ny kYnyzf ivwc 10 sfl qoN Gwt smF rihx vflIaF pMjfbI mFvF dy zilvrI irkfrz nMU KMgfilaf qF pqf lwgf ik ajyhIaF mFvF 100 lVkIaF dy mukfbly 213 lVky jMmdIaF hn. pr jd kYnyzf ivwc 10 qoN vwD smyN qoN rihx vflIaF mFvF df rIkfrz cYk kIqf igaf qF pqf lwgf ik ajyhIaF mFvF 100 lVkIaF dy mukfbly 270 lVky jMmdIaF hn. ieh KojIaF dI afs dy iblkul Elt sI aqy BfeIcfry dy ivcfrnXog hY ik asIN pMjfbI kYnyzf ivwc ikwDr nMU jf rhy hF?

          Koj muqfibk ihMdI bolx vflIaF BfrqI ipCokV dIaF mFvF aOsqn 100 lVkIaF dy mukfbly 163 lVky jMmdIaF hn. 10 sfl qoN Gwt smF kYnyzf ivwc rihx vflIaF 100 lVkIaF dy mukfbly 130 lVky aqy 10 qoN vwD smyN kYnyzf rihx vflIaF 100 lVkIaF dy mukfbly 217 lVky jMmdIaF hn. spsLt hY ik vwD smF knyzIan rihx nfl vI ilMg-cox AultI idsLf ivwc jf rhI hY. knyzIan kdrF kImqF ZwTy KUh pY rhIaF hn.

          kYnyzf dy pMjfbI BfeIcfry `qy iswK BfeIcfry df hr pfsy pUrf glbf hY. iswK BfeIcfry ivwc Dfrimk adfiraF smyq hr sMgTn df mukMml isafsIkrn ho cuwkf hY. 4 PYzrl mMqrIaF aqy 18 aYmpIaF vfly BfeIcfry ivwc aYsf koeI adfrf nhIN bicaf jo ivqkry BrpUr ‘ilMg-cox’ smyq BfeIcfry dIaF gYr isafsI smwisafvF `qy kMm kr sky.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #920, aprYl 28-2017

                   


mfmlf vDy rhy nisLaF df; kYnyzf dI vfrI nsLf ivroDI muihMmIey hoey gfieb!!

          kYnyzf ivwc iewk pfsy srkfr vloN pRvfxq nisLaF dI KLpq vD rhI hY aqy dUjy pfsy gYr kfnMUnI nisLaF df ruJfn vI lgqfr vDdf jf irhf hY. sLrfb, qMbfkU aqy drdmfrU dvfeIaF kfnMUnI qOr `qy pRvfxq hn ijhnF dI vrqoN lgfqfr vD rhI hY. srkfrF afpxI afmdn vDfAux vfsqy sLrfb dI KLpq vDfAux vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhIaF hn.  sLrfb dy TyikaF nMU idlksL bxfieaf jf irhf hY aqy ieh QF QF Kohly jf rhy hn.  nvIN abfdI kfiem huMdy sfr hI Tykf Kohl idwqf jFdf hY. sLrfb dI pYikMg nMU KUbsUrq bxfieaf jf irhf hY qF ik ieh iKwc df kfrn bxy. lokF aqy mYzIkl mfhrF dy BfrI dbfa kfrn qMbfkU `qy kuJ pfbMdIaF lgfeIaF geIaF hn ijhnF ivwc AuntyrIE dy storF ivwc qMbfkU nMU izsplya nf krnf sLfml hY. ilbrl srkfr dI imhrbfnI nfl vfeIn aqy bIar qF hux coxvyN grosrI storF rfhIN vI vycI jf rhI hY. PYzrl ilbrl srkfr ny dysL ivwc BMg dy kfnMUnIkrn dI kvfied ipCly hPLqy ivsfKI dy sLuB mOky `qy 13 aprYl nMU sLurU kr idwqI hY. sfl dy ivc ivwc jd ies nMU Pl lwg jfvygf qF lok GrF ivwc vI cfr cfr BMg dy bUty Augf skxgy.

          skUlF ivwc iehnF nisLaF dI brfbr ivkrI huMdI hY aqy iehnF qoN ielfvf kokyn, hYroien aqy hor Gfiqk nsLy vI ivkdy hn. gYr rvfieqI aqy gYr kfnMUnI nsLy hux lokF dIaF jfnF df KO bx rhy hn. bIsI ivwc bIqy sfl 922 lok iehnF gYr kfnUMnI nisLaF dI EvfrzojL nfl mry hn.  ajy kuJ hPLqy pihlF Kbr afeI sI ik ieko idn torFto ivwc zrwg EvrzojL dy pMj kys sfhmxy afey sn ijhnF ivcoN cfrF nMU hspqfl ivwc bcf ilaf igaf sI pr pMjvF kys mOq dy mUMh pY igaf sI. sMsfr Br dIaF jylF ivwc vI zrwg smgilMg huMdI hY pr kuJ lok smJdy hn ik ajyhf kYnyzf ivwc nhIN huMdf hovygf ikAuNik eyQy lok kfnMUn dI kdr krdy hn. pr smF bdl irhf hY aqy kuJ mhIny pihlF KLbr afeI sI ik hfimltn dy njLdIk iek jyLl ivwc bMd pMj kYdI gYr kfnMUnI nsLy dI EbrzojL nfl mfry gey sn. spsLt hY ik ieh zrwg jyl ivwc smgl hoeI hovygI.

          ies hPLqy do hYrfnI vflI KLbrF afeIaF hn. iewk Kbr AuntyrIE sUby bfry hY jdik dUjI bIsI sUby bfry hY. iehnF KbrF muqfibk AuntyrIE ivwc hux hr rojL aOsqn do ivakqI gYr kfnMUnI nsLy dI EvrzojL nfl mrdy hn jdik bIsI ivwc hr rojL cfr ivakqI ajyhy nsLy dI EvrzojL nfl mOq dy mUMh jf pYNdy hn. ieh dovyN KbrF do vwK vwK sroqF qoN hn aqy ieh iksy iek sors qoN nhIN hn.

          20 aprYl nMU jfrI kIqI geI iek Koj rport ivwc drj hY ik AuntyrIE ivwc hr rojL aOsqn do ivakqI gYr kfnMUnI nsLy dI EvrzojL nfl mrdy hn aqy ipCly 25 sflF ivwc ieh igxqI cfr guxf vDI hY. sfl 2015 ivwc EntyrIE ivwc ies iksm dy nsLy dI EvrzojL nfl 734 ivakqI mfry gey sn. ieh Koj sYNt mfeIkl hspqfl, AuntyrIE zrwg rIsrc nYWtvrk aqy AuntyrIE ienstIcUt Pfr klInIkl avYlUeyitv sfieMs vloN kIqI geI hY. ies Koj muqibk sUby ivwc EpIafz iksm dy nsLy dI vrqoN vD rhI hY ijs ivwc afksIkozn vrgIaF drd mfrU dvfeIaF smyq gYr kfnMUnI PYntfinl dI vrqoN kIqI jFdI hY. EpIafz nfl PYntfinl aqy keI nisLaF df imsLrx vI vriqaf jf irhf hY. mrn vfilaF ivwc 60% lok 44 sfl jF ies qoN jvfn pfey gey hn.

          bIsI dI hflq ies qoN vI mfVI dwsI geI hY. 19 aprYl nMU knyzIan pRYs vloN jfrI kIqI geI iek KLbr muqfibk bIsI ivwc hr rojL aOsqn cfr ivakqI gYr kfnUMnI nsLy dI EvrzojL nfl mrdy hn. KLbr ivwc bIsI dy cIP kfrnr aPsr lIsf lfpONty df hvflf idwqf igaf hY. mrn vfilaF ivc 83% dI Aumr 30 qoN 49 sfl dy ivckfr dwsI geI hY. kfrnr dPLqr dy aMkiVaF muqfibk bIsI ivwc mfrc 2017 dy iek mhIny ivwc 120 lok ajyhy nisLaF dI EvrzojL nfl mfry gey hn. ies ivwc sLrfb, qMbfkU aqy iehnF vrgy hor nisLaF kfrn hox vflIaF kYNsr, hfrt aYtk vrgIaF bImfrIaF jF nsLy kfrn aYksIzYtF nfl mrn vfilaF dI igxqI sLfml nhIN hY. ieh mhFmfrI nhIN qF hor kI hY? zrwg smgilMg kfrn kYdF kwt rhy aqy gYNg ihMsf ivwc mrn vfilaF dI igxqI vwKrI hY.

          AuntyrIE ivwc iek sMgTn ny aprYl mhIny nMU zrwg-PrI mhIny vjoN mnfAux df Auprflf kIqf hY. kYnyzf vwsdy kuJ pMjfbI, pMjfb ivwc vD rhy nsLy qoN eyny icMquq sn ik afpxy kMmkfr Cwz ky jhfjL Br Br ky pMjfb ivwc srkfr bdlx qur pey sn. ieh lok ijs dysL ivwc vwsdy hn Aus ivwc PYl rhy nsLy pRqI jfgUrk ikAuN nhIN hn? afKr kYnyzf dI vfrI nsLf ivroDI muihMmIey hux gfieb ikAuN ho gey hn?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #919, aprYl 21-2017


AudfrvfdI muslmfnF ny kIqf iekrf Kfild dy ibwl df ivroD

          bIqy sLnIvfr ‘musilmjL agyNst aYm-103’ dy nfm hyT kIqy gey iek BrvyN iekwT ivwc AudfrvfdI muslmfnF ny ilbrl aYmpI iekrf Kfild dy ‘ielfmoPIaf ibwl’ df sKLq ivroD kIqf. rfiel bYNkuiet hfl ivwc hoey ies iekwT ivwc 400 dy krIb lokF ny cfr musilm bulfiraF nMU iek sfh ho ky suixaF. iehnF cfry bulfiraF ny ies ibwl nMU kYnyzf ivwc sLrIaf df rsqf sfPL krn dI sLurUafq dwsidaF ies dI sKLq inMdf kIqI.

          bulfiraF ivwc pRisD mIzIafkfr afisPL jfvyd, bloc BfeIcfry dI afgU bIbI kfrImf bloc, pRisD lyKk, pwqrkfr aqy itwpxIkfr qfirk Pqih aqy knyzIan iQMkrjL Porm dy afgU zf: qfihr aslm gorf sn. cfry bulfiraF ny bhuq sfhs nfl ilKx aqy bolx dI ajLfdI dI vkflq kridaF ikhf ik kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ df rOlf jhfdIaF aqy twkVpMQIaF dI nukqfcInI rokx leI hiQafr vjoN vriqaf jf irhf hY. ies mOky bolidaF qfirk Pqih ny ikhf ik jo lok ieslfm df aMnfH ivroD krdy hn Auh ieslfmik kwtVpMQIaF dI nf jfxdy hoey vI mdd kr rhy hn. Pqih ny ikhf ik lPLjL ‘ieslfmoPobIaf’ nMU ‘ielfmoPfisLjLm’ nfl bdilaf jfxf cfhIdf hY. Pqih ny awgy ikhf ik iekrf Kfild ‘musilm stUtYNz asosIeysLn’ dI kfrkun rhI hY jo kwtVpMQIaF df sMgTn hY. AuhnF awgy ikhf ik iewk pfsy awlfH df ieslfm hY aqy dUjy pfsy muuwlf df ieslfm hY. Pqih ny ikhf ik Auh kYnyzf ivwc sLrIaf kdy vI prvfn nhIN krngy aqy ies dy iKlfPL aMq qwk lVngy.

          bulfiraF ny ikhf ik agr kYnyzf ivwc ‘ieslfmoPobIaf’ huMdf qF  PYzrl coxF ivwc iekrf Kfild smyq drjun dy krIb muslmfn aYmpI nhIN sn cuxy jfxy. agr kYnyzf ivwc ‘ieslfmoPobIaf’ df zr huMdf qF drjnF muslmfn dysLF nMU Cwz ky lwKF mulmfnF ny kYnyzf nhIN sI afAuxf. Pqih ny qF ieh vI ikhf ik kurfn ies dI aslI hflq ivwc nhIN hY aqy ies ivwc bhuq rlf kIqf igaf hY.  kI muslmfn dysLF qoN Bwj ky kYnyzf smyq pwCmI dysLF nMU af rhy muslmfn ‘ieslfmoPob’ hn?

          afisPL jfvyd ny ikhf ik iekrf df mosLn pfs hox nfl mfmlf KLqm nhIN hoieaf sgoN lVfeI ajy sLurU hoeI hY. qfihr gorf smyq bulfiraF ny ikhf ik kYnyzf ivwc ieslfimk kwtVpMQI bhu-sLfdIaF, tirpl qlfk, cfielz mYirj aqy lVkIaF dI suMnq vrgy kukrm kr rhy hn pr iekrf Kfild vrgy KfmosL hn. bloc BfeIcfry dI afgU bIbI kfrImf bloc ny dosL lgfieaf ik kYnyzf ivwc pfiksqfnI eyjMsI srgrm hY aqy kwtVvfd nMU AuBfr rhI hY. krImf ny pfiksqnI POj `qy blocF df jYnosfeIz krn df dosL vI lgfieaf aqy hfjrIn nMU ilKx, bolx aqy ivsLvfs dI ajLfdI dy hwk ivwc KVn df swdf idwqf. krImf ny ikhf ik ijs iksm df ieslfm kYnyzf ivwc pRomyt kIqf jf irhf hY, Aus hyT pfiksqfn aMdr blocF smyq Gwt igxqI iPrky surwiKaq nhIN hn.

          ies iekwT ny bulfiraF vloN AuTfey jf rhy nukiqaF df vfr vfr qfVIaF nfl svfgq kIqf. musilm BfeIcfry ny ieslfimk kwtVpMQIaF iKlfPL KVn vfsqy bhuq hOslf ivKfieaf hY ijs df svfgq krnf bxdf hY. ieslfimk jhfdIaF dy tfkry vfsqy kYnyzf nMU aYsy sfhsI, jmhUrI  aqy sYkUlr soc dy muslmfnF dI loV hY.                        -blrfj idEl, KLbrnfmf #918, aprYl 14-2017

 


torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx dI loV

          kYnyzf ivwc pMjfbIaF dI hux coKI igxqI hY ijs ivwc afey idn lgfqfr vfDf ho irhf hY. Bfrq dy hor ihwisaF qoN vI lok kYnyzf ivwc vDyry igxqI ivwc af rhy hn. stUzYNt vI coKI igxqI ivwc hr sfl kYnyzf af rhy hn. dovF dysLF ivckfr XfqrIaF dI afvfjfeI vDx kfrn hux Bfrq vfsqy hvfeI itktF dIaF kImqF vD geIaF hn aqy sfl ivwc keI vfr “hfeI sIjLn” ryt lfgU rihMdy hn. kdy iqAuhfrF jF CuwtIaF kfrn aqy kdy bjLurgF dy Bfrq jfx-afAux jF stUzYNts dy Bfrq jfx-afAux kfrn.

          pMjfbI XfqrIaF dI coKI igxqI hox kfrn hr Bfrq jfx vflI jF kunYkitMg PlfeIt ivwc pMjfbI XqfrI kfPLI igxqI ivwc huMdy hn. rfjpurf, pitaflf aqy afspfs dy ielfikaF nMU Cwz ky bfkI pMjfb dy XfqrIaF vfsqy idwlI bhuq dUr hY ijs kfrn torFto qoN aMimRqsr sfihb vfsqy iswDI Auzfx dI sKLq loV hY. torFto dunIaF df iek ajyhf vwzf sLihr hY ijs vfsqy eyar ieMzIaf dI koeI iswDI Auzfx nhIN hY. bIqy 10-12 sflF ivwc ieh Auzfx keI vfr sLurU hoeI hY pr iksy nf iksy kfrn bMd kIqI jFdI rhI hY. kuJ smF ieh Auzfx brimMMghm rfhIN jFdI rhI hY aqy iPr idwlI ruk vI jFdI rhI hY pr hux bhuq dyr qoN bMd hY. ies dOrfn eyar ieMzIaf idwlI qoN lMdn, inAUXfrk, isLkfgo, astrylIaf aqy hux sfn PrFissko vfsqy vI iswDI Auzfx clf rhI hY. XUnfeIitz eyar lfeIn vI amrIkf aqy idwlI ivckfr isDI Auzfx apryt kr rhI hY.

          eyar kYnyzf dI idwlI aqy torFto ivckfr zrYkt hvfeI Auzfx bhuq kfmXfbI nfl cwl rhI hY qy keI vfr ies ivwc sIt imlxI musLkl huMdI hY. eyar kYnyzf vloN vYnkUvr qoN idwlI ivckfr vI kuJ mhIny iswDI hvfeI Auzfx clfeI geI sI ijs df trfeiel bhuq kfmXfb dwisaf jf irhf hY. ieh Auzfx agly sfl pwky qOr `qy cwlx dI sMBfvnf hY. eyar kYnyzf torFto qoN muMbeI ivckfr vI iswDI hvfeI Auzfx sLurU kr rhI hY ijs dIaF iqafrIaF ho cuwkIaF hn.

          eyar kYnyzf dI idwlI aqy torFto ivckfr cldI zrYkt hvfeI Auzfx ivwc pMjfbI XfqrIaF dI mjfrtI huMdI hY. awj qwk eyar ieMzIaf qoN hI torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx dI mMg kIqI jFdI rhI hY pr iksy ny ieh mMg eyar kYnyzf qoN nhIN kIqI. pqf nhIN ikAuN ies bfry ivcfiraf nhIN igaf. agr eyar kYnyzf idwlI aqy muMbeI vfsqy isDIaF Auzfnf clf skdI hY qF ajyhf aMimRqsr leI vI ho skdf hY aqy hoxf cfhIdf hY. jd kdy vI knyzIan afgU Bfrq jFdy hn qF aksr ‘rfjsI’ nukqy inghf qoN sRI drbfr sfihb jLrUr jFdy hn. ies nfl kYnyzf vwsdy pMjfbI aqy Kfskr iswK KusL huMdy hn. agr knyzIan afgU eyar kYnyzf AuWqy torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx vfsqy jLor pfAux qF ieh hvfeI syvf cwl skdI hY aqy iswK hor vI KusL hoxgy. eyar kYnyzf nMU vI afpxy qOr `qy ies syvf vfsqy gOr krnf cfhIdf hY.

          kYnyzf dI sMsd ivwc ies mOky 18 pMjfbI aYmpI hn ijhnF ivcoN 4 mMqrI vI hn. iswK mMqrIaF aqy sFsdF df kYnyzf dI srkfr `qy coKf dbdbf hY. agr Auh cfhux qF torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx sLurU krvf skdy hn. eynf ku qF hux pMjfbIaF df hwk vI bxdf hY aqy kYnyzf dy pMjfbI isafsqdfnF df PrjL hY ik Auh ies vfsqy pihl kdmI krn. cfhIdf qF eyar ieMzIaf nMU vI hY pr hmysLf eyar ieMzIaf qoN hI ies dI mMg krnf jLrUrI nhIN hY. hux smF af igaf hY ik ieh mMg eyar kYnyzf aqy kYnyzf srkfr qoN kIqI jfvy.

          hux ivsfKI df iqAUhfr af irhf hY. kYnyzf Br `c ngr kIrqn hoxgy aqy sMsd ivwc vI ivsfKI mnfeI jfvygI. pRDfn mMqrI, bhuq sfry mMqrI aqy drjnF sFsd iehnF smfgmF ivc puwjxgy. AuhnF qoN mMg kIqI jfxI cfhIdI hY ik torFto qoN aMimRqsr vfsqy isDI hvfeI Auzfx dI sKLq loV hY. ivsfKI dIaF vDfeIaF qoN awgy vD ky pMjfbIaF vfsqy hvfeI Auzfx dI suivDf dI vI mMg kIqI jfxI cfhIdI hY.                   

 -blrfj idEl, KLbrnfmf 917, aprYl 07-2017       

 


lokqMqirk ivvsQf nUM Korf lf irhf ivsLvIkrx

          amrIkf dI kfrF bxfAux vflI afto kMpnI 'jnrl motrs' dy sfbkf sIeIE ieMjnIar cfrls arivn ivlsn AurPL 'ieMjx cfrlI' ny sMn 1953 ivwc rwiKaf mMqrI bxfey jfx smyN ikhf sI ik ijMnI dyr Auh jnrl motrs df sIeIE irhf sI qF Aus nUM iehI lwgdf irhf sI ik jo dysL leI ibhqr hY AuhI 'jnrl motrs' leI vI TIk hY. kI awj iksy bhurfÈtrI kMpnI df muKI aijhf kihx dI ihMmq kr skygf? iblkul nhIN. kYnyzf amrIkf vrgy lokqMqirk dyÈfˆ ivwc 'asI' bnfm 'Auh' dI soc vwD Puwl rhI hY. ieh 'asI' aqy 'Auh' cfhy jo vI hox lyikn ies nfl smfj df DruvIkrx bhuq qyjI nfl viDaf hY aqy rfjnIqk bihsfˆ ivwc lok sÉq ruwÉ apnfAux lwgy hn. kYnyzf amrIkf df pfrMprk ivckfrlf vrg (imzl klfs) ivsLvIkrx nfl burI qrHfˆ pRBfivq hoieaf hY. ies df nqIjf amrIkf ivwc ipCly sfl hoeIaF coxF ivwc sfhmxy af cwukf hY.

          ieh iewk aihm pRÈn hY ik kI mOjUdf lokqMqirk ivvsQf ivsLvIkrx dy pRBfv dy hyT afpxy afp nUM bcf skygI? asl ivwc lokqMqirk ivvsQf iqMn muwZly buinafdI qwqF Auwqy ivkisq aqy ivsQfirq hoeI hY. sB qoˆ pihlI gwl, iewk qyjLI nfl AuBrdf aqy ivkisq huMdf ivckfrlf vrg hY jo afpxy BivwK nUM lY ky afqmivÈvfs nfl Biraf hoieaf huMdf hY, AusnUM lwgdf hY Ausdf kfÌI kuwJ dfa Auwqy lwgf hoieaf hY. iehI vrg iewk sucfrU lokqMqr leI jLrUrI 'PYktr' huMdf hY. dUjI gwl kfrobfr, rfjnIqI aqy mIzIaf vrgIaF sMsQfvF dy ivwc rfsLtrvfdI ÈmUlIaq df Bfv ËrUrI hoxf huMdf hY. hflfˆik iewk vwzI afbfdI dy ivwc qmfm rfjnIqk dl aqy ivcfrDfrfvfˆ afpxy afp nUM sQfpq krn leI lgfqfr 'mukfblf' krdy hn lyikn AunHF df vI afpxf mhwqv hY. qIjf qwq ieh hY ik iewk lokqMqirk ivvsQf ivwc nfgirkfˆ nUM ibhqr afrQk surwiKaf AuplwbD krfAuxf, AunHfˆ nUM ivakqIgq surwiKaf dyxf aqy AunHfˆ ivwc ieh Bfvnf pYdf krnf ik ivvsQf ivwc AunHfˆ dI avfj ijLafdf mhwqv rwKdI hY. pr 'sUcnf kRfˆqI' dy dOr ivwc ivsLvIkrx dI pirikRaf dy dOrfn ienHF iqMnfˆ buinafdI qwqF Auwqy vfr-vfr pRÈn AuwTy hn aqy iksy hwd qwk ieh iqMny buinafdI qwq gfieb huMdy jf rhy hn.

          kYnyzf amrIkf df pfrMprk ivckfrlf vrg bIqy iqMn dhfikaF dy dOrfn ivsLvIkrx nfl sB qoN vwD pRBfivq hoieaf hY ikAuˆik qknIk, guxvwqf, Auqpfdkqf aqy AuWcIaF qnKfhF df sqr pRBfivq hoieaf aqy pfrMprk ivckfrly vrg dy jIvn pwDr ivwc lgfqfr suDfr hoieaf sI. hux ivsLvIkrx dy dOr ivwc AuBrdI mflI hflq vfly dyÈfˆ ny iewk nvyˆ qrHfˆ dI mukfbly vflI siQqI pYdf kIqI hY. hux ies ivwc pfrMprk gqIivDIafˆ nUM 'qknIkI ienovysLn' qoN cuxOqI iml rhI hY. ies ny ivckfrly vrg dI pihlF pRfpq kIqI kusLlqf nUM nuksfn phuMcfieaf hY.

          bIqy 20 sfl ivwc ivckfrly vrg df nf kyvl kwd Gwt hox lgf hY sgoˆ Ausdy jIvn pwDr ivwc vI igrfvt afeI hY. amrIkf ivwc aOsq afmdn 1999 qoˆ 2013 dy ivwc 57, 000 zflr qoN Gwt hoky 52,000 zflr Auwqy af geI hY aqy ieh 9 PIsdI dI igrfvt hY. mYikMjI sMsQf ny iewk srvyKx ivwc dyiKaf ik 25 ibhqr mflI hflq vfly dyÈfˆ ivwcoˆ 65 qoN 70 PIsdI lokfˆ dI afmdn sfl 2005 qoN 2014 dy ivwc pUrI qrHfˆ rukI rhI hY. amrIkf-kYnyzf hovy jfˆ XUrp dy dysL, rfjnIqk nyqf ies msly nUM hwl krn ivwc pUrI qrHfˆ nfkfm rhy hn aqy ies nfl lokMqirk ivvsQf ivwc Brosf Gtdf jf irhf hY.

          awj dI lokqMqirk ivvsQf AunHfˆ lokfˆ dy vwl JukI hoeI hY ijnHF ivwc ivckfrly vrg dy ihqfˆ dy pRqI iksy qrHfˆ df koeI snmfn nËr nhIN af irhf. kfrporyt jgq inrfÈ ivckfrly vrg dI koeI mdd nhIˆ kr sikaf. kfrporyt jgq df iehI mMnxf hY ik lok ivsLvIkrx nUM TIk qrHfˆ nfl smJ nhIˆ rhy hn. amrIkf, kYnyzf vrgy ivkisq dyÈfˆ ivwc pfrMprk ivckfrly vrg dy mYbrfˆ dI afrQk surwiKaf gfieb hI ho geI hY. AunHF nUM lMbf smfˆ qwk kMm krnf pY irhf hY aqy AunHF dIaF pYnÈn Gwt jF bMd ho geIaF hn. Puwl tfeIm nOkrIaF pfrt tfeIm nOkrIaF ivwc qbdIlI hoeI jf rhIaF hn. bcq Kfqy KflI pey hn aqy AunHfˆ dy bwicafˆ df BivwK vI afrQk rUp qoN Gwt surwiKaq hY. aijhy ivwc AunHfˆ nUM lwgdf hY ik AunHfˆ df smfijk aqy rojLfnf jIvn Gwt surwiKaq hY.

          lokMqirk ivvsQf dy mUl qwqF df ievyˆ gfieb huMdy jfxf lMby smyN qwk jfrI skdf hY aqy aijhI sMBfvnf hY ik nËdIkI BivwK ivwc ieh islislf ies qrHF cldf rhygf. agr qsvIr df iewk dUjf pwK dyiKaf jfvy qfˆ hr Kyqr ivwc smfj-syvI sMgTnfˆ dI igxqI ivwc qyjI afeI hoeI hY. ienHF sMgTnF df kMmkfj vI awj dy lokqMqr nUM aml ivwc ilafAux dy qrIky Auwqy svfl KVf krdf hY. ienHF sMgTnF dI DMn pRfpqI dI ivvsQf kfÌI aspÈt hY, AunHfˆ dy kMm DMdy aqy aslI mksd bfry vI svfl AuTdy rihMdy hn. iehnfˆ ivcoˆ keI soÈl mIzIaf dy cqurfeI Bry iesqymfl nfl kfÌI pRBfv pYdf kr lYˆdy hn aqy srkfrfˆ aqy sMsdF AuWpr dbfa bxfAux dI koiÈÈ krdy hn.

          kI asI ijs lokqMqr Auwqy aml kr rhy sn Ausdf aMq ho igaf hY jF aMq hox jf irhf hY? ieh kihxf ajy kuJ jldbfjI jLrUr hY pr ies qoˆ bcx leI sfzy rfjnIqk, kfrobfrI nyqfvfˆ aqy buwDIjIvI jmfq nUM socx dI loV hY. agr sucfrU soc nf apxfeI geI qF ivsLvIkrx mOjUdf lokqMqirk ivvsQf nUM ingl jfvygf.

- prmjIq sMDU, KLbrnfmf #916, mfrc 31-2017

 


AuqrfaiDkfrI dy mfmly `c kYptn df sfhs Biraf kdm

          pMjfb dy muwK mMqrI aqy kFgrs pRDfn kYptn amirMdr isMG pihlF nfloN bdly hoey ivakqI jfpdy hn. pMjfb coxF dOrfn vI AuhnF sfl 2012 dIaF coxF qoN vwKrf aqy sMjIdf aMdfjL apxfieaf sI. ivroDIaF nMU KUMzy nfl suDfrn dI QF AuhnF lfa & afrzr nMU suDfrn vflIaF gwlF kIqIaF aqy 2017 dI cox nMU afpxf afKrI cox dMgl dwisaf sI. pMjfb  dy lokF ny kYptn dI sdfrq ivwc kFgrs ivwc pUrf Brosf pRgt kridaF 77 sItF `qy ijwq duafeI jo ik pMjfb dy ieiqhfs ivwc swB qoN vwzI ijwq hY.

          muwK mMqrI df ahudf sMBfldy sfr hI kYptn ny sfbkf muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl nMU AuhnF dI psMd dI koTI alft krn dI hdfieq  aPsrsLfhI nMU idwqI sI jo s: bfdl ny ‘afPLr vfsqy sLukrIaf’ afKidaF pRvfn nhIN kIqI sI. ies dy nfl hI kYptn ny pMjfb ivwc ‘lflbwqI’ klcr KLqm krn df aYlfn kr idwqf ijs df krYizt AuNj KjLfnf mMqrI mnpRIq isMG bfdl nMU jFdf hY ikAuNik pihlF mnpRIq ny ieh  suivDf lYx qoN ienkfr kr idwqf sI. mMqrI gurjIq isMG rfxf smyq keI kFgrsI ies ivcfr dy nhIN sn pr jd muwK mMqrI ny ies bfry spsLt stYNz lY ilaf qF swB ny ies nMU hfl dI GVI pRvfn kr ilaf hY. BfvyN kuJ lokF df ivcfr hY smF pf ky ‘lflbwqI klcr’ prq afeygf. hfl dI GVI pMjfb ivwc vIafeIpI sfiern aqy lflbwqI gwzIaF alop ho geIaF hn iehnF dI QF nIlI bwqI ny lY leI hY.

          muwK mMqrI vjoN shuM cuwkx dy iek hPLqy dy aMdr aMdr kYptn ny jo jwgoN qyhrvIN kIqI hY, Auh hY pMjfb dy BivK dy kFgrsI muwK mMqrI dI slYksLn bfry. AuhnF ny spsLt afK idwqf hY ik kFgrs nMU AuhnF df AuqrfaiDkfrI sIlYkt kr lYxf cfhIdf hY ijs nMU Auh ‘grUm’ krn Bfv tryn krn nMU iqafr hn. ieh bhuq hYrfn krn vflf kdm hY ikAuNik aksr rfjsI afgU BivK ivwc AuhnF dI kursI hfsl krn dI lflsf rwKx vfly nMU afpxf sLrIk jF dusLmx smJdy hn.

          Bfrq vrgy dysL ivwc qF sLfied hI kdy ajyhf hoieaf hovy aqy huMdf aksr ieh ivdysLF ivwc vI nhIN hY. kYnyzf vwl iDafn mfrIey qF 2003 dy aMq qoN 2006 qwk ilbrl afgU aqy pRDfn mMqrI rhy jnfb pfl mfritn ny afpxy sfry ‘sLrIk’ KUMjy lgf idwqy sn. jnfb mfritn dsMbr 12-2003 qoN PrvrI 6-2006 qwk kYnyzf dy 21vyN pRDfn mMqrI rhy sn. ies qoN pihlF ilbrl pRDfn mMqrI XF ikRqIaF hyT Auh kYnyzf dy KLjLfnf mMqrI sn. iqMn vfr mjfrtI srkfr df gTn krn vfly jnfb XF ikRqIaF df sRI mfritn ny nwk ivwc dm kr idwqf sI qFik ‘afpxy’ vfsqy kursI jldI KflI krvfeI jf sky. AuDr qkrIbn ibnF mukfblf ilbrl afgU cuxy jfx vfsqy sRI mfritn ny ilbrl pfrtI nMU jwt jwPLf mfr ilaf sI aqy jo aVy sn Auh burI qrF JfV idwqy gey sn. KYr ies nfl Auh 2004 dI cox ivwc msF Gwt igxqI srkfr bxf sky sn aqy 2006 dI mwDkflI cox stIvn hfrpr nMU hfr ky isafsq Cwz gey sn.

          gwl kYptn amirMdr isMG dI kr rhy sF aqy kYptn ny Bfrq dy pRisD aKbfr ihMdosqfn tfeImjL nMU idwqI iewk ivsqrq ieMtrivAU ivwc  afpxI pfrtI dI kyNdrI kmFz nMU gujfrsLL kIqI hY ik pMjfb ivwc BivK df afgU sIlYkt kr ilaf jfxf cfhIdf hY qFik pMjfb dIaF aglIaF coxF jo ik ajy pMj sfl bfad hoxIaF hn, vfsqy sMBfvI afgU iqafrI kr sky. AuhnF ajyhy afgU nMU afpxI CqrCfieaf hyT isafsI dfapyc isKfAux df vfadf vI kIqf hY. aKLbfr nfl gwlbfq kridaF kYptn ny ikhf hY ik ieh AuhnF dI afKrI isafsI pfrI hY aqy ies pMj sfl dy mYNzyt dy afKrI sfl AuhnF dI QF lYx vflf afgU sIlYkt kr lYx nfl Auh coxF ivwc kFgrs dI DVwly nfl agvfeI kr skygf. AuhnF ieh vI spsLt afiKaf hY ik kFgrs vloN coxF qoN pihlF AuhnF nMU muwK mMqrI vjoN pysL krn nfl vI kFgrs pfrtI dI vwzI ijwq ivwc mdd imlI hY. agr kFgrs dI kyNdrI lIzrisLp vwl vyKIey qF ies ivwc aspsLtqf bxI hoeI hY. kFgrs pRDfn BfvyN bIbI sonIaF gFDI hY pr Auh hr kMm vfsqy Aup pRDfn aqy afpxy byty rfhul gFDI nMU awgy rwKdI hY. kFgrsI afgU aqy sfbkf mMqrI mnIsLMkr afier ny qF spsLt afK idwqf hY ik smJ nhIN afAuNdI ik mhwqv vfly muwdy `qy sonIaF kol jfeIey jF rfhul kol? dovyN iewk dUjy vwl iesLLfrf kr idMdy hn. ies mfmly `c kYptn dy sfhs Bry kdm dI srfhnf krnI bxdI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #915, mfrc 24-2017

 


jQybMd ZMg nfl kIqy gey guMmrfhkun pRcfr df isLkfr hoey hn pRvfsI pMjfbI!!

          pMjfb ivwc kYptn amirMdr isMG dI sdfrq ivwc kFgrs pfrtI dI hoeI BfrI ijwq kfrn sMsfr Br ivwc afm afdmI pfrtI dy smrQkF nMU zfhZI inrfsLqf hoeI hY. sMsfr Br ivwc ijwQy vI pMjfbI vwsdy hn, afm afdmI pfrtI dy smrQkF vloN lgfqfr guMmrfhkun pRcfr kIqf jf irhf sI. iksy vI pfrtI dy smrkF vloN sMBfvI ijwq df dfavf krn ivwc koeI hrjL nhIN hY pr ijs ZMg nfl ivdysL vwsdy pMjfbIaF `qy keI mhIny iewk pfsV jfxkfrI dI bfsLV kIqI geI Auh iewk jQybMd ZMg nfl kIqf igaf guMmrfhkun pRcfr sI. ies ivwc ivdysLI pMjfbI mIzIaf df 90% qoN vwD ihwsf afm afdmI pfrtI dy pRcfrk vjoN kMm kr irhf sI.

          hr rojL drjnF ryzIE, tIvI pRogrfmF, kuJ aKLbfrF aqy sosLl mIzIaf rfhIN afm afdmI pfrtI dy ibnF isr pYr sohly gfey jFdy sn. iksy vI kflr nMU ikMqU krn vflf svfl puwCx df hwk nhIN sI. agr koeI Buwl BulyKy puwC bYTdf sI qF host dI imlIBugq nfl ‘afp’ smrQk Aus dI ryl bxf idMdy sn ijs kfrn koeI ikMqU krn dI jLurrq hI nhIN sI krdf.

          ivdysLI pMjfbI mIzIaf dy pMjfb bYTy BfVy dy pwqrkfrF dy iewk Kfs vrg ny qF ax-aYlfinaF alfieMs hI kfiem kIqf hoieaf sI jo ies pRcfr nMU keI pwDrF `qy jMgI pwDr `qy kr rhy hn. ies ivwc kfmryz, KwbypwKI, nklbfVIey, XUnIanvfdI qy vwKvfdI ivcfrDfrf vfly pwqrkfr sLfml sn. jo ies ax-aYlfinaF alfieMs df ihwsf nhIN sn, AuhnF ivcoN vI keI Kwby pwKI pwqrkfr afm afdmI dy pRcfr df Gwt ihwsf nhIN sn. pMjfbI itRibAUn df iewk sfbkf aYzItr ijs df pwqrkfrI dy Kyqr ivwc cMgf nfm hY, vI ies iewk pfsV bwly bwly ivwc jI-jfn nfl lwgf irhf sI.

          dfavy kIqy jf rhy sn ik kyjrIvfl ny isafsq dy inXm bdl dyxy hn aqy nvyN iksm dI asUlF `qy aDfirq isafsq krnI hY pr kIqf ies dy ibwlkul Elt aqy Auh afm afdmI pfrtI df izktytr bx ky bYT igaf. afm afdmI pfrtI nMU kyjrIvfl ny afpxI rKyl bxf ky rwK idwqf aqy svrfj dy sfry vfady KUhKfqy pf idwqy gey. pfrtI aMdr aMdrUnI jmhUrIaq KLqm kr idwqI geI aqy itktF vycIaF geIaF. zyiraF qoN votF mMgIaF geIaF ijs ivwc kuJ vI glLq nhIN hY pr vfady ies dy Elt kIqy gey sn. jd ‘afp’ nfl juVIaF nOjvfn lVkIaF ny kfmuk soLlx dy dosL lgfey qF AuhnF nMU njLraMdfjL kr idwqf igaf. sLkfieq krn vflIaF lVkIaF nMU kyjrIvfl dy smrQkF vloN Pysbuwk aqy hor sfDnF rfhIN jLlIl kIqf igaf. jd kyjrIvfl dI zrYksLn hyT jfalI sitMg aprysLn kr ky suwcf isMG Cotypur vrgy afgUaF nMU byjLq kr ky bfhr kwiZaf igaf qF aMnyH kyjrIvfl Bgq Cotypur vrigaF dy iKlfPL zfrF bMn ny Bugqy.

          dafvy kIqy gey ik ‘afp’ pMjfb ivwc 100 qoN vwD sItF ijwqygI. jd 9 mfrc nMU aYgjLYt pol afey ijhnF ivwc sKLq twkr kFgrs aqy ‘afp’ ivckfr dwsI geI qF iehnF nMU JUUTy dwisaf igaf aqy 100 qoN vwD sItF ijwqx dy dfavy duhrfey gey. ivdysLF ivwc ivktrI smfgm rwKy gey pr jd lfeIv nqIijaF ivwc ‘afp’ burI qrF pCV geI qF keI Kfxf Kfx ibnF smfgm ivcoN Bwj inkly. 100 sItF qoN vwD ijqx dy dfavy krn vflI pfrtI msF 20 sItF ijwq skI aqy 2 sItF sihXogI bYNs BrfvF ny ijwqIaF.  akflI aqy Bfjpf gwTjoV ijs dy 7-8 sItF qwk ismt jfx dy dfavy kIqy jf rhy sn, kuwl 18 sItF (15+3) ijwqx ivwc kfmXfb irhf.

          bhuqy mfhr smJdy sn ik akflI dl 10 sfl rfj krn ipwCoN  ieh cox hfr jfvygf pr ‘afp’ afsF dy Elt 20 sItF `qy ismt jfvygI ieh gwl ivdysLF ivwc koeI vI kihx nMU iqafr nhIN sI ikAuNik JUT df JwKV hI bhuq ivAuNq nfl cfhiVaf igaf sI. akflI dl 25[2% votF lY ky afm afdmI pfrtI dy 23[7% aMk qoN awgy inkl igaf jdik kFgrs ny 38[5% votF lY ky 77 sItF ijqIaF. akfLlI dl dI sihXogI bIjypI dIaF 5[4% votF rlf leIaF jfx qF gwTjoV nMU 30[6% votF imlIaF jdik bYNs BrfvF nfl rl ky ‘afp’ gwTjoV nMU kuwl 26[4% votF hI imlIaf. 2014 dIaF lok sBf coxF mOky ‘afp’ nMU 24[50% votF imlIaF sn jdik hux 23[7% hI imlIaF hn jo dwsdf hY ik ‘afp’ kmjLor hoeI hY. pMjfb ivwc 27 sItF `qy ‘afp’ AumIdvfrF dIaF jLmfnqF vI jLpq ho geIaF hn. ies dy mukfbly akflI dl aqy kFgrs pfrtI dy do do AumIdvfrF dIaF jLmfnqF jLpq hoeIaF hn.  iehnF coxF dOrfn ivdysLI pMjfbIaF df  ‘ienPrmysLn sosLx’ hoieaf jo jQybMd ZMg nfl kIqf igaf.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #914, mfrc 17-2017

 


subfeI srkfr vloN hfeIzro ibwl `c 25% ktOqI df Clfvf

          AuntyrIE dI ilbrl srkfr ny ies grmIaF dI ruwq dOrfn hfeIzro ibl ivwc kuwl 25% ktOqI krn df aYlfn kIqf hY. pRImIar ijs nMU keI ivsLysLk bhuq ‘aVIal’ mMndy hn, ny afKr mihsUs kr ilaf hY ik sUby ivwc ibjlI (hfeIzro) dy ryt bhuq vD gey hn ijs qoN afm mihnqI lok sKLq pRysLn hn. AuntyrIE dI ilbrl srkfr hyT (mgMtI qy ivwn dovyN) ibjlI dy ryt CVwpy mfrdy hoey vDy hn aqy ilbrl lokF nMU grIn aYnrjI df supnf kfmXfbI nfl vycdy af rhy hn. pihlF EntyrIE hfeIzro dy toty kIqy gey aqy pRbMDkF nMU motIaF qnKfhF df islislf sLurU kIqf igaf. iPr coxF qoN aYn pihlF kMstrksLn aDIn do gYs pfrvr plFt awD ivcfly bMd kIqy gey jo iewk iblIan zflr qoN vI vwD mihMgy pey. grIn aYnrjI pRogrfm hyT solr aqy ivMz aYnrjI pRomyt krn vfsqy kuJ kMpnIaF nMU motIaF grFtF idwqIaF geIaF. AuhnF qoN mihMgy Bfa grIn ibjlI KrIdI geI ijs nfl lokF dy DMn nMU hor cUnf lwigaf.

          hux ies srkfr ny trUzo dI sLih `qy kfrbn tYks lgf idwqf hY ijs nfl ptrol, zIjLl, hIitMg afiel, hIitMg gYs aqy ibjlI dy Bfa hor vD gey hn. jd lokF ivwc hfhfkfr vDx lwgI qF kYQiln ivwn srkfr ny ibjlI dy ibwl `qy aYcaYstI (hfrmnfeIjLz syljL tYks) df subfeI ihwsf Bfv 8% Cwzx df aYlfn kr idwqf. iewk pfsy kfrbn tYks lgf idwqf aqy dUjy pfsy syljL tYks df 8% Gtf idwqf. Prk kuJ nf ipaf.

          hux ies srkfr ny ibjlI ibwlF ivwc grmIaF dI ruq ivwc kuwl 25% ktOqI krn df aYlfn kIqf hY ijs ivwc 8% tYks vflI ktOqI vI sLfml hY jo jnvrI 2017 qoN lfgU kIqI geI hY. ieMJ 17% nvIN ktOqI bxdI hY ijs df vfadf kIqf igaf hY pr ilbrl srkfr aqy ies dy aYmpIpI 25% ktOqI nMU bhuq vwzI rfhq vjoN pRcfr rhy hn. agr ipCly 12-13 sflF dOrfn ibjlI dy vDy drF dI rOsLnI ivwc vyiKaf jfvy qF ieh AUT qoN CfnxI lfhux dy quwl hY. ‘hfeIzro-gyt’ (rwd kIqy gYs plFt) kfrn hoey KjLfny dy nuksfn nMU vyKIey qF idl dihldf hY.

          awj ibjlI dy ibwl eyny pycIdf bxf idwqy gey hn ik afm lokF leI smJxy hI aOKy hn. ibwl `qy rMg-brMgy cfrj aqy tYks hn. Audfrhx vjoN iewk gfhk df kuwl $141[87 df ibwl vyiKaf igaf ijs `qy vrqI geI ibjlI dy cfrj nMU iqMn vrgF (pIk aqy afP pIk) ivwc vMizaf igaf hY. ies df kuwl cfrj $87[20 hY jdik kuwl ibwl $141[87 hY. Kpq df kuwl Krcf $87[20 hY ijs ivwc zilvrI cfrj $37[69 hY. ies dy Aupr rYgUlytrI cfrj $5[57 lgfieaf igaf hY aqy aYcaYstI $16[96 lgfieaf igaf hY qy iPr subfeI tYks dI 8% Cot idwqI geI hY jo $5[55 bxdI hY. kuwl $141[87 dy ibwl ivcoN 8% Cot isrPL $5[55 hI hY Bfv ieh muZlI Kpq `qy hI hY nfik sfry ibwl (smyq zilvrI cfrj) `qy hY. svfl pYdf huMdf hY ik zilvrI cfrj aqy rYgulytrI cfrj nMU ibjlI dI Kpq qoN vwK ikAuN rwiKaf igaf hY? kI ies df mksd BMblBUsf hY? ilbrl srkfr aglIaF coxF nMU iDafn ivwc rwK ky kiQq 25% ktOqI df Clfvf dy rhI hY. cox ipwCoN jF ryt iPr vDfey jfxgy aqy jF hor KyqrF ivwc tYks vDfey jfxgy, sUbf qF krjLfeI hoieaf ipaf hY.   

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #913, mfrc 10-2017

 


dilq afgU ny vwKvfdI iswKF dy qrk nMU inrmUl dwisaf,

mfn dlIey lgfAuNdy rhy jYkfry

          ipCly idnIN mfn akflI dl vloN aXoijq kIqy gey iewk smfgm ivwc iewk dilq afgU ny vwKvfdI iswKF dy ‘ihMdU rfsLtr’ dy qrk nMU AudfhrxF dy dy ky inrmUl dwisaf pr mfn dlIey iPr vI Aus dIaF sux sux ky jYkfry lgfAuNdy rhy. sMBv hY ik AuhnF nMU mrhwtf dilq afgU dy BfsLx dIaF bfrIk GuMzIaF dI smj nf lwg rhI hovy. aksr vwKvfdI ieh dfavf krdy hn ik Bfrq iewk ihMdU bhuigxqI dysL hY ijs ivwc iswKF smyq GwtigxqIaF surwiKaq nhIN hn.

          “Bfrq ivwc sLizAUlz kfst, sLizAUlz trfeIb, pCVy kbIilaF aqy bYkvrz klfsF (EbIsI) dI igxqI 75[4% hY jdik brhmxF dI igxqI isrPL  3[5 % hY. pr qusIN (iswK) sfnMU brfhmxF nfl bMn ky AuhnF nMU bhu-sMiKaf bxf idMdy ho. sMivDfn ijhnF nMU EbIsI kihMdf hY qusIN AuhnF nMU ihMdU kihMdy ho? qusIN sfnMU ihMdU nf kho asIN quhfnMU ‘ilptnf’ cfhuMdy hF aqy brfhmx nfl ‘inptnf’ cfhuMdy hF. quhfzy nfl sFJ cfhuMdy hF.” ieh gwl mfn dl vloN jrnYl isMG iBMzrfvflf df jnm idn mnfAux leI kIqy gey smfgm ivwc ‘Bfrq mukqI morcf’ dy dilq afgU vmn mysLrfm ny mfn dl dI styj qoN ‘jYkfiraF dI gUMj’ ivwc afKI.

          Aus ny ieh vI ikhf ik dysL df 3[5% abfdI vflf brfhmx qF afpxy blwbUqy iksy ipMz dI pMcfieq df mYNbr vI nhIN cuixaF jf skdf, srpMc cuixaF jfxf qF dUr dI gwl hY. pr iswK, muslmfn aqy kuJ hor iPrky sfnMU (EbIsI nMU) ihMdUaF nfl bMn ky AuhnF dI (brfhmxF dI) qfkq vDfAuNdy ho. Aus ny ieh vI ikhf ik brfhmx ny dysL dy smfj aqy mnuwKqf nMU vMizaf hY. lokF nMU 6 hjLfr jfqIaF ivwc vMizaf hY ijs vfsqy sLizAUlz kfst kimsLn, sLizAUlz trfeIb kimsLn aqy bYkvrz klfs kimsLn bxy hoey hn. Aus df mUl sunyhF ieh sI ik Bfrq ivwc ihMdU bhuigxqI ivwc nhIN hn aqy iswK ies mfmly ivwc BulyKy ivwc hn. ies mOky iswKF df iekwT ‘boly so inhfl’ dy jYkfry lgf irhf sI. jdik dilq afgU vmn mysLrfm vwKvfdIaF dI styj qoN vwKrf dysL mMgx vfilaF dy mUl qrk nMU hI nkfr irhf sI. ieh Bfvuk lokF df iekwT jfpdf sI jF ieMj afK lvo ies iksm dy iekwTF ivwc Bfvuk lok ijLafdf ihwsf lYNdy hn jo iekwT dI ivcfrfDfrf nfl Bfvuk qOr `qy juVy huMdy hn.

          ies dilq afgU ny bhuq sfrIaF lwCydfr gwlF vI kIqIaF ijhnF nfl juiVaf iekwT hor Bfvuk ho igaf. ijvyN 1952 dIaF coxF ivwc 47% brfhmx jfqI dy aYmpI cuxy gey sn. Auh dwsxf cfhuMdf sI ik pMizq nihrU brfhmxF nMU hI kFgrs dI itkt idMdf sI jdik kFgrs ivwc sdf dilq afgUaF dI coKI pYNT rhI hY aqy dilqF vfsqy hr Kyqr ivwc rIjLrvysLn ipwCy vI kFgrs dI soc sI ijs nfl Bfrq ivwc dilqF dI hflq ivwc coKf suDfr hoieaf hY. hr Kyqr ivwc dilqF ny qrwkI kIqI hY aqy rIjLrvysLn ny dilqF nMU qfkq (aMpfvr kIqf hY) idwqI hY. ieh vwKrI gwl hY ik dilqF aMdr “krImI lyar” ies df vfr vfr lfB AuTf irhf hY aqy ijhnF dilqF nMU vwK vwK kfrnF krky rIjLrvysLn df lfB nhIN iml sikaf Auh ajy vI bhuq pCVy hoey hn. dilqF ivwc “krImI lyar” dI hoNd nMU suprIm kort ny vI pRvfn kIqf hY. dUjy pfsy kiQq AuWc jfqIaF dy grIb lokF nMU pVHfeI aqy nOkrIaF dy mfmly ivwc mfr pY rhI hY qy AuhnF dI hflq inGrdI jf rhI hY ijs kfrn ‘jfqI aDfirq’ dI QF ‘afriQk hflq’ dy aDfr `qy rIjLrvysLn dI mMg AuT rhI hY.

          dilq afgU ny iek hor PVH mfridaF afiKaf ik awj Bfrq ivwc brfhmxF df rfj hY ikAuNik kFgrs aqy Bfjpf smyq pMj kOmI pfrtIaF brfhmxF dIaF pfrtIaF hn.  kuJ imMt pihlF iehI afgU Bfrq ivwc brfhmxf dI igxqI 3[5% dws irhf sI. ies dilq afgU muqibk kFgrs aqy Bfjpf ivwc brfhmxF dI Brmfr hY aqy ieh brfhmxF vloN kfiem kIqIaF hoeIaF pfrtIaF hn. vmn mysLrfm muqibk qIjI kOmI pfrtI kimAUinst pfrtI hY jo ik kfmryz zFgy ny bxfeI sI jo brfhmx sI ies vfsqy ieh vI brfhmxF dI pfrtI hY. eysy qrF mfrksI pfrtI kfmryz nMmUdrIpwd nfm dy brfhmx ny bxfeI sI ies vfsqy ieh vI brfhmxF dI pfrtI hY. pMjvIN pfrtI bMgfl ivwc mmqf bYnrjI dI hY jo Kud brfhmx hY aqy ies pfrtI nMU vI kOmI pfrtI df drjf hfsl hY. ieMJ ikAuNik iehnF pMj kOmI pfrtIaF df sbMd iksy nf iksy brfhmx nfl irhf hY ies vfsqy Bfrq ivwc brfhmx (ihMdU df nhIN) df rfj hY. swc ieh hY ik Auprokq pMj isafsI pfrtIaF dI PlfsPLI qy rfjsI ivcfrDfrf awz awz hI nhIN hY sgoN keI muwidaF `qy iewk dUjy dy ivprIq vI hY ijs ivwc kiQq ihMdUvfdI sMgTn afr aYs aYs dI muKlPq jF smrQn vI sLfml hY.

          vmn mysLrfm vloN aglI gwp ieh mfrI geI ik mfieafvqI dI bhujn smfj pfrtI aqy sLrd pvfr dI rfsLtrvfdI kFgrs pfrtI dI kOmI pRvfnqf rwd krn vfsqy cox kimsLn ny kvfied sLurU kr idwqI hoeI hY ikAuNik ieh EbIsI dIaF pfrtIaF hn. swc ieh hY ik kOmI pfrtI dI mfnqf pRfpq krn jF kfiem rwKx vfsqy dysL dy vwK vwK KyqrF ivwc Gwto Gwt vot pRqIsLq pRfpq krn dI sLrq hY. aqy Auprokq dovF pfrtIaF df smrQn Gtx kfrn AuhnF df kOmI ruqbf KLqm kIqf jf skdf hY qy ies df jfqI nfl koeI sbMD nhIN hY.

          ies dilq afgU ny awgy afiKaf ik sMivDfn ivwc zf: aMbydkr ny aMgryjLI ivwc ieMzIaf dy hyT Bfrq iliKaf sI qFik Aus dy mrn ipwCoN ieMzIaf df dysI AulQf brfhmxF vloN ihMdosqfn nf kr idwqf jfvy. Bfv agr dysL df nfm isrPL ieMzIaf iliKaf igaf huMdf qF dysL dy brfhmxF ny ies df ihMdI AulQf ‘ihMdosqfn’ kr lYxf sI aqy zf: aMbydkr ny ieMzIaf hyT ‘Bfrq’ ilK ky ies nMU pwkf ijMdrf lgf idwqf sI. Aus ny ieh dfavf vI kIqf ik ‘Bfrq’ nfm mUlvfsIaF vfsqy vriqaf igaf hY.

          swc ieh hY ik Bfrq dy sMivDfn ivwc iliKaf igaf ‘Bfrq’ smyq hr awKr zf: aMbydkr df iliKaf hoieaf nhIN hY BfvyN AuhnF df coKf Xogdfn hY aqy Auh sMivDfn GfVf kmytI dy cyarmYn sn. dUjf swc ieh hY ik Bfrq df nfm ‘ihMdosqfn’ brfhmx ny nhIN rwiKaf sgoN AuWqr/pwCm `qy afey ivdysLI hmlfvrF ny rwiKaf sI. iksy vI purfqn BfrqI gRMQ ivwc ihMdU jF ihMdosqfn sLbd drj nhIN hY. sRI gurU gRMQ sfihb pihlf Dfrimk gRMQ hY ijs ivwc Bfrq nMU keI vfr ihMdosqfn dy nfm nfl sMboDn kIqf igaf hY. swc ieh vI hY ik Bfrq dy keI muslmfn bfdsLfh (muglF smyq) afpxy afp nMU “sLihnsLfhy-ihMd” aKvfAuNdy sn aqy AurdU ilKqF ivwc Bfrq df nfm ihMdosqfn hI hY aqy afr aYs aYs smyq bhuqy ihMdU sMgTn ieMzIaf df nfm Bfrq ilKdy, boldy aqy vrqdy hn. sosLl mIzIaf `qy kuJ axjfx aqy Bfvuk ihMdU XUQ Bfrq nMU ihMdosqfn afKdf hY.

          brfhmxF nMU hrfAux vfsqy dilq afgU vmn mysLrfm ny mfn dlIaF dy iekwT nMU jn-aMdoln krn df swdf vI idwqf ijs df iPr boly so inhfl dy jYkiraF nfl svfgq kIqf igaf aqy nfl hI kuJ Kfilsqfn ijMdfbfd dy nfhry vI mfry gey. dilq afgU vmn mysLrfm muqfibk ieh jn-aMdoln EbIsI (dilqF) df hY ijhnF dI Bfrq ivwc igxqI 75[4% aqy iswKF qy muslmfnF nMU ies jn-aMdoln df ihwsf bnxf cfhIdf hY qFik 3[5% brfhmxF nMU Bjfieaf jf sky.  agr “boly so inhfl dy jYkiraF” nMU dilq afgU vmn mysLrfm dy qrk nMU pRvfn krn df sMkyq mMn ilaf jfvy qF Bfrq ivwc 3[5% brfhmxF nMU Cwz ky iswKF smyq 96[5% BfrqIaF df rfj kfiem ho jfvygf. iPr qF Bfrq dy brfhmxF nMU rIjLrvysLn jF iewk Coty ijhy brfhmx-sqfn dI mMg krn dI loV pvygI aqy Kfilsqfn dI mMg qF afpxy afp hI gYr-pRsMigk ho ky Kur jfvygI.     

- blrfj idEl, KLbrnfmf #910, PrvrI 17-2017

 


nklI kImqF’ ny nvyN KrIdfr vfsqy Gr lYxf kIqf asMBv!!

 

          kYnyzf ivwc GrF dIaF kImqF asmfnI CUh rhIaF hn aqy spYkUlytr ajy vI kImqF hor vDx dIaF pysLngoeIaF kr rhy hn. ieh sux ky zr lgdf hY ik GrF dIaF kImqF ajy hor vDx vflIaF hn. iewk pfsy afriQkqf ivwc qkrIbn KVoq bxI hoeI hY aqy jfb mfrkIt ivwc pwkIaF nOkrIaF dI Gft hY.  jItIey Kyqr ivwc 40% lokF kol afrjLI, pfrt tfeIm nOkrIaF hn jF Auh eyjMsIaF rfhIN kMm krdy hn. qyl dIaF kImqF izwgx kfrn albrtf ivwc bMdI df dOr hY. ikbYWk aqy atlFitk kYnyzf dI afriQkqf vI KVOq dI hflq ivwc hY. bIsI aqy EntyrIE dy vYnkUvr aqy torFto vrgy sLihrF ivwc nOkrIaF dI hflq kuJ cMgI hY pr subfeI srkfrF krjLfeI hox kfrn tYks vD rhy hn ijs nfl lokF dI nYWt afmdn izwg rhI hY. vYnkUvr qy torFto ivwc aqy afspfs dy KyqrF ivwc GrF dIaF kImqF nMU awg lwgI hoeI hY ijs kfrn pihlI vfr Gr KrIdx vfly mfrkIt qoN bfhr ho gey hn.

          hux pihlI vfr Gr KrIdx vfly Coty sLihrF vl Bwj rhy hn jF spYkUlytrF vloN Bjfey jf rhy hn. nOkrIaF qoN dUr Gr KrIdx nfl Krcf hor vD jFdf hY aqy ivafjL dr 1% vD jfx nfl vI keI lokF vfsqy mfrgyj dIaF iksLqF dyxf musLkl ho jfvygf. amrIkf ivwc ivafjL dr vDx lwg pey hn aqy kYnyzf vfsqy ivafjL dr siQr rwKxf musLkl ho jfvygf. pihlI vfr Gr KrIdx vfilaF dy mfrkIt ivcoN bfhr ho jfx nfl KrIdo-ProKq dI cyn ivwc rukfvt af jfvygI ijs dy sMkyq imlxy sLurU ho gey hn. hux qwk ‘lok awzIaF cuwk cuwk Pfhf’ lY rhy hn aqy jF ivdysLI gfhk vwzI pwDr `qy knyzIan pRfprtIaF KrId rhy hn ijs kfrn kImqF vD rhIaF hn. hux hflq bdl rhI hY aqy pRfprtI KrIdfr nMU Kbrdfr rihxf cfhIdf hY. vYnkUvr ivwc ivdysLI KrIdfrF `qy 15% vfDU tYks lgfAux nfl hflq suDrI hY aqy GrF dI KrIdo-ProKq GtI hY ijs kfrn kImqF ivwc vfDf ruikaf hY.

          BfrI krjLy hyT dwbI AuntyrIE srkfr iksy iksm df kdm cuwkx vfsqy iqafr nhIN hY. vD rhIaF kImqF aqy mfrkIt nMU lwgI awg qoN iksy nf iksy rUp ivwc PYzrl, subfeI aqy sLihrI srkfrF nMU lfB huMdf hY. afriQk ihwljul vDx nfl nOkrIaF, syljL tYks, lYNz trFsPr tYks aqy pRfprtI tYksF ivwc vfDf huMdf hY. srkfr KusL hn pr lok vfDU krjLy hyT dwby jf rhy hn. vDIaF kImqF kfrn nv-ivafhy joVy aqy kYnyzf ivwc vsx afey nvyN iemIgrMt GrF dI mfrkIt ivcoN bhuq smyN vfsqy bfhr kr idwqy gey hn. ieh GrF dI mfrkIt aqy dysL dy lokF dy BivK vfsqy cMgf nhIN hY. agr ivfajL dr vDdy hn qF mfrkIt dy krYsL ho jfx df zr hux kfPI vD igaf hY. pihlI vfr Gr KrIdx vfilaF dy mfrkItn ivcoN bfhr ho jfx kfrn vI hux KVoq afAux vflI hI jfpdI hY. awj GrF dIaF kImqF ibwlkul nklI jfpdIaF hn jo jLmInI hkIkqF qoN bhuq ijLafdf vD cuwkIaF hn. iehnF ‘nklI kImqF’ ny nvyN KrIdfr vfsqy Gr lYxf asMBv kr idwqf hY. spYkUlytrF aqy ivdysLI KrIdfrF nMU nwQx leI srkfrF nMU kdm cuwkxy cfhIdy hn.                                     

 -blrfj idEl, KLbrnfmf 909, PrvrI 09-2017

 


amrIk isMG afhlUvflIaf df muV puils srivsjL borz df cyarmYn cuixaF jfxf

          pIal rIjnl puils dI kfrgujLfrI suDfrn vfsqy lgqfr bihs aqy ivcfr vtFdrf cldf af irhf hY. iewk pfsy pIal rIjn dy Gwt igxqI BfeIcfry puls dy vqIry bfry keI GftF mihsUs krdy af rhy hn aqy dUjy pfsy Gwt igxqI BfeIcfiraF nfl sbMiDq puils aPsr pIal puils aMdr qrwkI dy brfbr mOky nf imlx dI sLkfieq iksy nf iksy rUp ivwc krdy af rhy hn. stfPL sfrjYNt bIjy sMDU df kys ies dI pRmuwK Audfhrx hY aqy ies kys df PYslf afAux ajy bfkI hY. pIal puils vfsqy nvyN kFstybljL aqy stfPL dI hfierMg dy mfmly ivwc vI lokF nMU keI sLkfieqF hn aqy pbilk ivwc ieh BfvnF pfeI jf rhI hY ik pIal puils vfsqy hfierMg pIal qoN bfhrly ielfikaF ivwc krn nMU pihl idwqI jFdI hY jdik pIal Kyqr ivwc zfievrs BfeIcfiraF dy nOjvfn ies iksm dIaF nOkrIaF dI qlfsL ivwc Btkdy rihMdy hn. arjLIaF leIaF jFdIaF hn, sYmInfr huMdy hn pr rMgdfr sLihrIaF nMU nOkrIaF bhuq Gwt imldIaF hn. pIal Kyqr dy keI nOjvfn jd eyQy asPl, rihMdy hn qF keI vfr torFto jF nfl lgdy KyqrF ivwc kfmXfb ho jFdy hn.

          amrIk isMG afhlUvflIaf dI inXukqI PrvrI 2011 ivwc hoeI sI aqy hux pIal puils srivisË borz dI 27 jnvrI dI mIitMg ivwc amrIk isMG afhlUvflIaf nUM muV srbsMmqI nfl puils srivsjL borz df cyarmYn cux ilaf igaf. ies dy nfl hI nOrmf inklsn nUM vfeIs cyar cuixaf igaf hY. ipCly sfl pIal puils df eIkuietI aOizt iewk BKdf muwdf irhf hY aqy srivsjL borz ny amrIk isMG afhulUvflIaf dI sdfrq hyT eIkuietI aOizt krvfAuxdf PYslf ilaf sI. pI-kfrz nfm dI BfeIcfrk sMsQf aqy kuJ hor sMsQfvF ies dI jLordfr mMg krdIaF af rhIaF sn. ies PYsly qoN pIal puils muKI, sInIar aPsrF dI asosIeysLn aqy puils XUnIan nfKusL sn aqy AuhnF amrIk isMG afhulUvflIaf qy pI-kfrz dI kfrjsLYlI `qy ikMqU pRMqU kIqf sI. ies mfmly ivwc imsIsfgf dI myar bOnI krONbI aqy brYNptn dI myar ilMzf jfPrI ny amrIk isMG afhulUvflIaf df sfQ idwqf sI.  myar bOnI krONbI hux puils srivsjL borz dI mYNbr nhIN hY. jdik myar ilMzf jfPLrI jo ajy vI borz dI mYNbr hY ny, amrIk isMG afhulUvflIaf dy muV cyar cuxy jfx `qy KusLI pRgt kIqI hY. myar ilMzf ny iek ibafn ivwc ikhf hY, “pulIs srivsj borz 2017 dIaF syvfvF leI muKI cuxy jfx AuWqy, mYN afpxI hfridk mubfrkvfd ByjdI hF. sPlqf nfl bdlfE ilafAuxf jF nivaF rfhF df moZI bxnf koeI sOKf kMm nhIN hoieaf krdf. ijsdf Auh DfrnI hY.”

          pIal puils df ieh eIkuietI aOizt ajy hoxf bfkI hY. 18 jnvrI dI mIitMg ivwc puils borz ny ies aOizt leI awgy vDx df PYslf ilaf sI aqy ies vfsqy ZukvIN Prm qlfsL krn dI kvfied afrMB kr idwqI hY. pIal puils cIP jYnIPr aYvnjL ny vI ies ivafpk aOizt dI hux hfmI BrI hY. pI-kfrz afgU rxjIq KtkV aqy Aus dy sihXogIaF ny borz nMU ies nukqy `qy ilafAux leI sKLq imhnq kIqI hY ijs leI Auh vDfeI dy pfqr hn. afhlUvflIaf df srivsjL borz df muV cyarmYn cuxy jfxf shI idsLF ivwc ilaf kdm hY aqy hux Aus qoN kfrgr rihnumfeI dI afs krnI bxdI hY.                          

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #908, PrvrI 03-2017

 


keI kuJ bdl skdI hY trMp pRYjLIzYNsI

          20 jnvrI nMU afpxy ahudy dI sMhu cuwkx smyN nvyN amrIkI rfsLtrpqI zfnlz trMp ny jo 16 ku imMt df BfsLx idwqf Auh trMp dy cox BfsLxF df hI incoV sI. aksr smiJaf jFdf hY ik isafsI afgU cox pRcfr smyN lokF nMU BrmfAux vfsqy keI msilaF `qy bhuq sKLq stYNz lYNdy hn pr qfkq ivwc af ky nrm pY jFdy hn. rfj clfAux vfsqy jd duinafvI aslIaqF df tfkrf krnf pYNdf hY qF keI vfady qoVy jF bdly jFdy hn. pr trMp ny BfsLx `c iksy iksm dI nrmI df sMkyq nhIN idwqf.

          afpxy cox vfady muqfibk pRDfn trMp ny buwDvfr nMU mYksIko dy bfrzr `qy  3200 iklomItr qoN vwD lMbI kMD Ausfrn dy hukm `qy dsqKq kr idwqy hn ijs df mksd amrIkf nMU gYr kfnMUnI iemIgrysLn, zrwgjL aqy dihsLgrrdF dI GuwspYT qoN surwiKaq bnfAuxf dwisaf jf irhf hY. amrIkf ies df Krcf vI mYksIko qoN vsUlxf cfhuMdf hY aqy mYksIkn pRDfn ny afpxI agly hPLLqy hox vflI amrIkf Xfqrf rwd kr idwqI hY. trMp ny kMMD bnfAux df Krcf vsUlx dI sKLq sLLrq rwKI sI ijs nMU mYksIko ny rwd kr idwqf hY. juvfbI kfrvfeI kridaF trMp vfeIt hfAus ny mYksIko qoN ieMport `qy 20% qwk tYks lgfAux gwl afK idwqI hY.

          amrIkf, kYnyzf aqy mYksIko ivckfr ‘nfPtf’ (nfrQ amYrIkn PrI trYz aYgrImYNt) aDIn bMDn mukq vpfr huMdf hY aqy trMp ‘nfPtf’ nMU bdlx dI vfrinMg dy cuwkf hY. kYnyzf srkfr ies qoN bhuq iPkrmMd hY pr sMBfvI qbdIlIaF krn vfsqy gwlbfq krn leI iqafr hY. mYksIko aqy amrIkf ivckfr vpfr ivwc iksy iksm dI qbdIlI jF ieMport tYks vgYrf kYnyzf dy vpfr `qy zfhZf asr krygf. kYnyzf df mYksIko nfl bhuq sfrf vpfr amrIkf rsqy vI huMdf hY.

          pRDfn trMp ny pihlF hI trFs pYisiPk tryz pfrtrisLp smJOqy nMU rwd kr idwqf hY aqy bhu-kOmI smJOiqaF dI QF vwK vwK duvwly vpfrk smJOqy krn df sMkyq idwqf hY ijs nfl trMp dI “amrIkf Pst” nIqI nMU kfrgr ZMg nfl lfgU kIqf jf skdf hY. pRDfn trMp ny nYto vrgy pwCmI POjI gwTbMDnF df vfDU Bfr nf cuwkx dI cyqfvnI vI dy idwqI hY ijs kfrn kYnyzf aqy hor pwCmI dysLF nMU afpxf POjI bjt vDfAuxf pY skdf hY. trMp pRsLfsn rUs nfl sbMD suDfrn dy rONa ivwc vI hY ijs leI ajy amrIkI surwiKaf qy KuPIafqMqr bMDn bixaf hoieaf hY. cIn dI vD rhI POjI qfkq dy tfkry vfsqy vI trMp pRsLfsn iPkrmMd hY aqy dovF dysLF dy vpfrk, POjI aqy kUtnIqk sbMDF ivwc kuVwqx vD skdI hY.

          afpxf ahudf sMBflx ipwCoN pRDfn trMp ny do gvFzI dysLF mYksIko aqy kYnyzf dy afgUaF qoN ielfvf iejLrfeIl, Bfrq aqy brqfnIaF dy afgUaF nfl gwlbfq krn nMU qrjIh idwqI hY jo trMp ivdysL nIqI df sMkyq smiJaf jfxf cfhIdf hY. “amrIkf Pst” nIqI df asr amrIkf dy imwqr dysLF `qy vI pvygf ijs ivwc kYnyzf aqy Bfrq vI sLfml hn. pRDfn trMp ny dihsLqgrdI qoN pRBfvq dysLF qoN iemIgrysLn sKLq aqy sImq krn df vI aYlfn kIqf hY. BfvyN mIzIaf aqy keI lok ies nMU ‘musilm ivroDI’ nIqI dwsdy hn pr pRDfn trMp ies nfl sihmq nhIN aqy ies nMU dihsLqgrdI ivroDI kdm dws rhy hn. ieh vwKrI gwl hY ik musilm dysL hI dihsLqgrdI df isLkfr (jF pYdf krn vfly) dysL hn. trUzo srkfr ajy vhf dy Elt KVI hY. agly cfr sflF ivwc keI kuJ bdl skdI hY trMp pRYjLIzYNsI.                                

 -blrfj idEl, KLbrnfmf #907, jnvrI 27-2017

 


kYnyzf dy nyitv BfeIcfiraF dI axdyKI kd rukygI?

          kYnyzf dy nyitv BfeIcfiraF nfl PYzrl aqy sUbfeI srkfrF vloN ivqkrf bfdsqUr jfrI hY. jnvrI dy dUjyy hPLqy iewk nyitv (afdIvfs) rIjLrv dIaF do 12 sflf lVkIaF ny KudksLI kIqI hY aqy 30 dy krIb hor nyitv ividafrQI KudksLI vfsqy hfeI-irsk smJy jf rhy hn. 8 jnvrI nMU joieln ivMtr nfm dI lVkI ny KudksLI kIqI jdik Aus dI shylI sLYNtl POks ny 10 jnvrI nMU KudksLI kr leI. sfl 2016 dOrfn keI nyitv nOjvfnF ny KudksLIaF kIqIaF sn aqy ieh mfmlf kOmI pwDr df iesLU bx ky AuBiraf sI. AuNJ kYnyzf Br ivwc nyitv BfeIcfiraF dI hflq Ksqf hY pr AuWqrI AuntyrIE qoN mYnItobf sUby dy bfrzr qwk siQq nyitv rIjLrvF ivwc muZlIaF shUlqF ijvyN sYnItysLn, pIx vflf sfPL pfxI, ishq syvfvF, ividak adfiraF aqy aYmrjMsI syvfvF dI zfhZI kmI hY. PYzrl srkfr nyitv lokF nMU hor mdd muhweIaf krn `qy pUrI nhIN AuqrI. eyQoN qwk ik julfeI 2016 ivwc nyitv afgUaF vloN nOjvfnF dI ‘mYNtl  hYlQ’ bfry AuWc pwDrI sMmyln df suJf vI hYlQ kYnyzf dy rwd kr idwqf sI aqy $376,000 dI aYmrjMsI mdd dyx qoN ieh afK ky nFh kr idwqI sI ik srkfr kol ies mdd vfsqy bjt AuplBd nhIN hY. nyitv afgUaF aqy BfeIcfiraF dI agr smyN isr mdd kIqI huMdI qF awj nOjvfnF ivwc KudksLIaF aqy iBafnk bImfrIaF nMU Twl pY jfxI sI.

          nyitv lokF nMU mdd qoN ienkfr krn vflI ieh srkfr AuhI srkfr hY ijs ny sIrIaf dy afspfs dy dysLF ivwc mukblqn ‘surwiKaq’ vwsdy 50 hjLfr rPUjI afpxy jhfjL Byj ky cuwk ilaFdy sn. knyzIan POj vI ies kMm leI vrqI geI aqy do iblIan zflr dy krIb Krcf kIqf hY pr nyitv lokF dIaF muZlIaF loVF vfsqy bjt nhIN hY df bhfnf bxfieaf jFdf hY. rfjsI qOr `qy jQybMd ho cuwky iemIgrMt BfeIcfiraF dIaF votF btorn vfsqy ieh srkfrF GIsI krn qwk cly jFdIaF hn.

          AuntyrIE dI ‘grfsI nYrojL Pst nysLn rIjLrv’ keI sflF qoN ipwt rhI hY ik Aus dy pIx vfly pfxI ivwc ‘mrkrI’ nfm df jLihr hY ijs kfrn Auh kYNsr aqy hor mfrU bImfrIaF df isLkfr ho rhy hn qy idmfgI nuks vfly bwcy jnm lY rhy hn. ies ielfky ivwc kdy ‘zrfeIzn pypr imwl’ huMdI sI ijs ny 1972 ivwc mrkrI dy 50 bYrl (zrMm) nyitv lokF dy pIx vfly pfxI dy sroq (diraf) dy nyVy zMp kr idwqy sn. nyitv afgU EntyrIE srkfr qoN ies jLihr dI sPfeI dI mMg krdy af rhy hn pr kYQiln ivMn srkfr ny nvMbr 2016 ivwc afK idwqf sI ik srkfr ny CfxbIx kr leI hY aqy ikDry vI mrkrI kMtymInysLn nhIN pfeI geI.

          hux ‘arQrUts’ nfm dI jQybMdI dy vlMtIarjL ny ies ielfky ivcoN imwtI dy nmUny lY ky tYst kIqy hn ijhnF ivwc pRvfxq pwDr qoN  sYNkVy guxf vwD mrkrI pfieaf igaf hY. ‘zrfeIzn pypr imwl’ df iek sfbkf kfmf ijs df nfm kYs glovskI hY, dwsdf hY ik 1972 ivwc imwl dy ipwCy 50 bYrl mrkrI aqy hor kYmIkl gMdgI axgihlI nfl zMp kr idwqI geI sI pr sUbf srkfr ny pwkf nwnf pfieaf hoieaf hY aqy ies csLmdId ibafn `qy kuJ ivsLLvfs krky qPqIsL vfsqy vI iqafr nhIN hY. loV vI kI hY? nyitv ivcfry ikhVf jQybMd hn jo rfjsI ivroD KVf kr ky votF BMn dyxgy. afKr kYnyzf dy nyitv BfeIcfiraF dI axdyKI kd rukygI?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #906, jnvrI 20-2017

 


icMqfjnk bxdI jf rhI hY pMjfb dy amn kfnMUn dI hflq!

          4 PrvrI nMU pMjfb coxF df aYlfn huMdy sfr hI pMjfb ivwc qxfa vD igaf jfpdf hY aqy amn kfnMUn dI hflq ivgV rhI hY. isafsI afgU byloVI ibafnbfjLI kr rhy hn jo hflq hor Krfb krygI. ipCly do ku idnF ivwc iqMn isafsI afgUaF `qy hmly hox dIaF KbrF afeIaF hn. pihlF Kbr afeI sI ik Aup muwK mMqrI suKbIr isMG bfdl dy kfPLly `qy iewk ipMz ivwcoN lMGdy smyN pwQrbfjLI hoeI hY. iPr Kbr afeI ik pMjfb dy muwK mMqrI pRkfsL isMG bfdl `qy iewk ivakqI vloN bhuq njLdIk qoN juwqI suwtI geI ijs nfl AuhnF dI aYnk tuwt geI. ies nMU juwqI suwtI nfloN juwqI mfrI afiKaf jfxf vDyry shI hovygf aqy ies dI sKLq inMdf krnI bxdI hY.

          ajy iehnF do GtnfvF dI crcf cwl hI rhI sI ik iewk hor afgU `qy hmly dI KLbr af geI hY. ies KLbr muqfibk pMjfb kFgrs dy sUbf skwqr qy ngr pMcfieq mwKU dy sfbkf pRDfn qrsym cODrI 'qy ipMz BUqI vflf nËdIk do kfrF 'qy svfr ivakqIaF vwloˆ jfnlyvf hmlf kIqf igaf hY. do kfrF ivwc svfr ivakqIaF ny gwzI Gyr ky rfzF, zMizaF qy bysbflF nfl hmlf kr idwqf aqy PfieirMg ÈurU kr idwqI. ieh hmlf vI coxF vfsqy pRcfr dOrfn hI kIqf igaf hY. ajy qwk ies kys ivwc koeI igRPLqfrI nhIN hoeI pr pihly dovF kysF ivwc igRPqfrIaF hoeIaF hn.

          muwK mMqrI s: pRkfÈ isMG bfdl 'qy juwqI suwtx vfly gurbcn isMG df kbrvflf puils ny do idnF puils irmFz vI hfsl kr ilaf hY. ies kys ivwc PiVaf igaf gurbcn isMG muqbfjLI jQydfr amrIk isMG df Brf hY. gurbcn isMG dI pysLI mOky adflq dy bfhr srbwq Éflsf aqy akflI dl mfn gruwp dy drjn Br bMdy vI hfËr sn ijnHF ny gurbcn isMG nUM isrpfE pfAux dI koiÈÈ kIqI qy adflq dy bfhr nfarybfËI vI kIqI. kuJ lok ies nMU Dfrimk BfvnfvF df muwdf bxf rhy hn aqy hmlfvr nMU shI dws rhy hn. jd jrnYl isMG nfm dy pwqrkfr ny Bfrq dy Es smyN dy KLjLfnf mMqrI icMdfrbrm `qy juwqI suwtI sI qF muwK mqrI prkfsL isMG bfdl ny ies nMU ‘Dfrimk BfvnfvF’ jF iswKF dy kFgrs pRqI guwsy df nfm idwqf sI. TIk iehI kuJ awj bfdl dy ivroDI kr rhy hn.

          kyjrIvfl ny jrnYl isMG nMU idwlI dIaF coxF ivwc itkt dy idwqI sI aqy Auh aYmaYley cuixaF igaf pr hux idwlI Cwz ky muwK mMqrI iKlfPL cox lVn pMjfb af igaf hY. juwqImfr jrnYl isMG nMU invfjLx vfly kyjrIvfl `qy vI iewk ivakqI ny juwqI suwt idwqI sI pr Aus nMU ajy isafsI itkt nsIb nhIN hoeI jdik bfdl `qy juwqI suwtx vfly gurbcn isMG nMU akflI dl mfn vloN itkt dy ky bfdl iKlfPL KVy kIqy jfx dI crcf hY.

          ipCly kuJ idnF dOrfn akflI afgUaF iskMdr isMG mlUkf, drbfrf isMG gurU, rivMdr isMG bRhmpurf smyq kuJ afgUaF dIaF cox mIitMgF mOky hwlfguwlf kIqf igaf Aus qoˆ spwÈt hY ik ÈrfrqI ansr ibnF iksy roktok cox pRikiraf 'c KlblI mcf rhy hn aqy vwzIaF isafsI pfrtIaF vwloˆ juafbI kfrvfeI hox nfl hflfq ihMsk rUp vI Dfr skdy hn. ardfs mfmly ivwc iskMdr isMG mlUkf jd jQydfrF vloN lgfeI geI ‘syvf’ dI qnKfh Bugq rhy sn qF AuhnF iKlfPL gurdvfrf sfihb ivwc nfhrybfjLI kIqI geI aqy mlUkf nMU Gyrn dI koisLsL vI kIqI geI.

          ijhnF `qy hmly kIqy gey hn Auh ksUrvfr hn jF byksUr hn? sfzf ies nfl koeI vfsqf nhIN hY. ies iksm dIaF ihMsk kfrvfeIaF cox aml ivwc rukfvt pf skdIaF hn. iksy afgU df isafsI ivroD qF smJ afAuNdf hY pr ijmfnI hmilaF ipwCy coxF dOrfn KlblI mcfAux vfly aMsr df hwQ hI ho skdf hY. iksy pfrtI nMU ipMzF ivwc nf vVHn idE, zlyL mfro jF bIbf bfdl vlo idwqf igaf ibafn icMqfjnk hY, ijs dI hrismrq kOr bfdl ny muafPI vI mMg leI hY.      

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #905, jnvrI 13-2017

 


dysL nMU krjLy dy phfV hyT dwb dyvygI trUzo-nfimks

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr kYnyzf dI afriQkqf nfl jUaf Kyz rhI hY ijs kfrn PYzrl bjt Gftf lgfqfr vDdf jf irhf hY. ilbrl srkfr smJdI hY ik afriQkqf nMU cusqI df tIkf lgfAux leI  ‘sLfrt trm’ vfsqy bjt Gftf jLrUrI hY aqy jd afriQkqf sulG peI qF bjt afpy bYlMs ho jfvygf. ieh  trUzo-nfimks hY jo dysL nMU krjLy dy phfV hyT dwb dyvygI. 2015 ivwc coxF vyly jsitn trUzo ny ilbrl cox plytPfrm ivwc vfadf kIqf sI ik ilbrl srkfr afpxy mYNzyt dy pihly iqMn sfl $30 iblIan Gfty df bjt (zYPyst) rMn krygI pr cOQy sfl (2019) ivwc bjt bYlMs kr ilaf jfvygf. pr pihly sfl hI srkfr df bjt $30 iblIan Gfty ivwc cly igaf aqy agly keI sflF dOrfn ieh ruJfn jfrI rhygf. drasl ilbrlF kol bjt bYlMs krn dI koeI plfn hY hI nhIN sI aqy nf awj qwk bxfeI jf skI hY.

          dsMbr ivwc jd knyzIan CuwtIaF mnfAux ivwc ruJy hoey sn qF PYzrl ilbrl srkfr ny ‘lFg trm eIknfimk & iPskl pRojYksLnjL’ nfm df dsqfvyjL cuwp cfp jfrI kr idwqf. ieh lMbf cOVf dsqfvyjL srkfr dI vYbsfeIt `qy ipaf hY aqy ies ivwc idwqI geI ‘pRojYksLn’ ilbrlF dy cox vfidaF qoN ibwlkul hI Elt-pult hY.  lwCydfr BfsLf aqy pycIdf zfiegrfmjL nfl jo ies dsqfvyjL ivwc dwisaf igaf hY Auh knyzIan afriQkqf dI zrfAuxI qsvIr pysL krdf hY.

          cox vfady muqfibk 2019 ivwc sMqulq kIqy jfx vflf bjt hux 2055 qwk asMqulq rhygf. awj jmF hoieaf PYzrl krjLf (zYt) 635 iblIan zflr hY aqy ilbrl srkfr df Auprokq dsqfvyj dwsdf hY ik sfl 2031 qwk ieh krjLf iewk trIlIan zflr qwk phuMc jfvygf. aqy Gfty dy bjtF df islislf jfrI rhygf ijs kfrn sfl 2045 qwk PYzrl srkfr df kuwl krjLf (zYt) 1[5 trIlIan zflr qwk awpV jfvygf. ieh bhuq zrfAuxI qsvIr hY aqy dysL df BivK gihxy rwKx vflI skIm hY.

          ilbrl cox plytPfrm ivwc krjLf-Auqpfdn anupfq (zYt-tU-jIzIpI rysLo) ivwc suDfr krn df vI vfadf kIqf igaf sI. ilbrl srkfr ny afpxy mYNzyt dy cOQy sfl Bfv 2019 qwk krjLf-Auqpfdn anupfq Gtf ky 27% qwk hyTF ilafAuxI sI pr hux srkfrI dsqfvyjL dwsdf hY ieh rysLo suDrn dI QF hor ivgV jfvygI aqy agly kuJ sflF ivwc 31% phuMc jfvygI. srkfr afpxI afdmn df vDyry ihwsf vD rhy krjLy dIaF iksLqF dI adfiegI `qy Krc krygI.

          agr ilbrl srkfr afpxy Krcy kfbU nhIN krdI qF lokF nMU tYksF df hor Bfr shfrn vfsqy iqafr rihxf cfhIdf hY. Tos iPskl plfn aqy zispln qoN swKxI ilbrl srkfr tYks vDfAux vwl BwjygI.  ‘kfrbn pRfeIs’ dy nfm hY PYzrl srkfr sfry sUibaF `qy kfrbn tYks lgfAux leI dbfE pf rhI hY. albrtf aqy EuntyrIE dIaF srkfrF ny qF ieh tYks lfgU vI kr idwqf hY ijs kfrn ptrol, zIjLl, hIitMg gYs afid mihMgy ho gey hn aqy iswty vjoN pRozksLn, pRfsYisMg aqy trFsportysLn df Krcf vDygf jo kImqF ivwc hor vfDy df kfrn bxygf. tYksF ivwc vfDy df mqlb hY ik lokF dI ‘afPtr tYks’ afmdn hor Gt jfvygI aqy AuhnF leI afpxIaF loVF pUrIaF krnIaF musLkl hoxgIaF.

          ajyhI hflq ivwc hyTly drjy dIaF nOkrIaF krn vfly sLihrI ksUqy Ps jfxgy jdik bwJvF vot bYNk kfiem rwKx vfsqy ilbrl srkfr pbilk sYktr XUnIanF nMU suKfvyN qnKfh vfDy dyvygI. iswty vjoN srkfrI Krcf aqy bjt Gftf hor vDygf.

          awj ivafjL dr ieiqhfs ivwc swB qoN hyT cwl rhy hn ijs kfrn srkfrI krjLy dI srivs (ivafjL adfiegI) `qy Krcf vI afm nfloN Gwt af irhf hY. pr amrIkf ivwc ivafjL dr vDx dy rsqy pY gey hn ijs df asr knyzIan ivafjL dr `qy vI hovygf. agr kYnyzf ivwc ivafjL dr amrIkf dy anupfq ivwc vDfey nhIN jFdy qF knyzIan zflr dI kImq hor izwg jfvygI. iswty vjoN knyzf ivwc mihMgfeI vD jfvygI.

          trUzo srkfr nMU afpxI afriQk nIqI df muV mulFkx krnf cfhIdf hY aqy bjt Gfty nMU kfbU krn vfsqy Tos plfn pysL krnI cfhIdI hY. bjt Gftf afpxy afp hI dUr ho jfvygf, `qy tyk rwKxI mihMgI pvygI.

- blrfj idEl, KLbrnfmf 904, jnvrI 06-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

purfxy aYzItorIal not pVHn leI iewQy kilk kro

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here