www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

AuqrfaiDkfrI dy mfmly `c kYptn df sfhs Biraf kdm

          pMjfb dy muwK mMqrI aqy kFgrs pRDfn kYptn amirMdr isMG pihlF nfloN bdly hoey ivakqI jfpdy hn. pMjfb coxF dOrfn vI AuhnF sfl 2012 dIaF coxF qoN vwKrf aqy sMjIdf aMdfjL apxfieaf sI. ivroDIaF nMU KUMzy nfl suDfrn dI QF AuhnF lfa & afrzr nMU suDfrn vflIaF gwlF kIqIaF aqy 2017 dI cox nMU afpxf afKrI cox dMgl dwisaf sI. pMjfb  dy lokF ny kYptn dI sdfrq ivwc kFgrs ivwc pUrf Brosf pRgt kridaF 77 sItF `qy ijwq duafeI jo ik pMjfb dy ieiqhfs ivwc swB qoN vwzI ijwq hY.

          muwK mMqrI df ahudf sMBfldy sfr hI kYptn ny sfbkf muwK mMqrI s: pRkfsL isMG bfdl nMU AuhnF dI psMd dI koTI alft krn dI hdfieq  aPsrsLfhI nMU idwqI sI jo s: bfdl ny afPLr vfsqy sLukrIaf afKidaF pRvfn nhIN kIqI sI. ies dy nfl hI kYptn ny pMjfb ivwc lflbwqI klcr KLqm krn df aYlfn kr idwqf ijs df krYizt AuNj KjLfnf mMqrI mnpRIq isMG bfdl nMU jFdf hY ikAuNik pihlF mnpRIq ny ieh  suivDf lYx qoN ienkfr kr idwqf sI. mMqrI gurjIq isMG rfxf smyq keI kFgrsI ies ivcfr dy nhIN sn pr jd muwK mMqrI ny ies bfry spsLt stYNz lY ilaf qF swB ny ies nMU hfl dI GVI pRvfn kr ilaf hY. BfvyN kuJ lokF df ivcfr hY smF pf ky lflbwqI klcr prq afeygf. hfl dI GVI pMjfb ivwc vIafeIpI sfiern aqy lflbwqI gwzIaF alop ho geIaF hn iehnF dI QF nIlI bwqI ny lY leI hY.

          muwK mMqrI vjoN shuM cuwkx dy iek hPLqy dy aMdr aMdr kYptn ny jo jwgoN qyhrvIN kIqI hY, Auh hY pMjfb dy BivK dy kFgrsI muwK mMqrI dI slYksLn bfry. AuhnF ny spsLt afK idwqf hY ik kFgrs nMU AuhnF df AuqrfaiDkfrI sIlYkt kr lYxf cfhIdf hY ijs nMU Auh grUm krn Bfv tryn krn nMU iqafr hn. ieh bhuq hYrfn krn vflf kdm hY ikAuNik aksr rfjsI afgU BivK ivwc AuhnF dI kursI hfsl krn dI lflsf rwKx vfly nMU afpxf sLrIk jF dusLmx smJdy hn.

          Bfrq vrgy dysL ivwc qF sLfied hI kdy ajyhf hoieaf hovy aqy huMdf aksr ieh ivdysLF ivwc vI nhIN hY. kYnyzf vwl iDafn mfrIey qF 2003 dy aMq qoN 2006 qwk ilbrl afgU aqy pRDfn mMqrI rhy jnfb pfl mfritn ny afpxy sfry sLrIk KUMjy lgf idwqy sn. jnfb mfritn dsMbr 12-2003 qoN PrvrI 6-2006 qwk kYnyzf dy 21vyN pRDfn mMqrI rhy sn. ies qoN pihlF ilbrl pRDfn mMqrI XF ikRqIaF hyT Auh kYnyzf dy KLjLfnf mMqrI sn. iqMn vfr mjfrtI srkfr df gTn krn vfly jnfb XF ikRqIaF df sRI mfritn ny nwk ivwc dm kr idwqf sI qFik afpxy vfsqy kursI jldI KflI krvfeI jf sky. AuDr qkrIbn ibnF mukfblf ilbrl afgU cuxy jfx vfsqy sRI mfritn ny ilbrl pfrtI nMU jwt jwPLf mfr ilaf sI aqy jo aVy sn Auh burI qrF JfV idwqy gey sn. KYr ies nfl Auh 2004 dI cox ivwc msF Gwt igxqI srkfr bxf sky sn aqy 2006 dI mwDkflI cox stIvn hfrpr nMU hfr ky isafsq Cwz gey sn.

          gwl kYptn amirMdr isMG dI kr rhy sF aqy kYptn ny Bfrq dy pRisD aKbfr ihMdosqfn tfeImjL nMU idwqI iewk ivsqrq ieMtrivAU ivwc  afpxI pfrtI dI kyNdrI kmFz nMU gujfrsLL kIqI hY ik pMjfb ivwc BivK df afgU sIlYkt kr ilaf jfxf cfhIdf hY qFik pMjfb dIaF aglIaF coxF jo ik ajy pMj sfl bfad hoxIaF hn, vfsqy sMBfvI afgU iqafrI kr sky. AuhnF ajyhy afgU nMU afpxI CqrCfieaf hyT isafsI dfapyc isKfAux df vfadf vI kIqf hY. aKLbfr nfl gwlbfq kridaF kYptn ny ikhf hY ik ieh AuhnF dI afKrI isafsI pfrI hY aqy ies pMj sfl dy mYNzyt dy afKrI sfl AuhnF dI QF lYx vflf afgU sIlYkt kr lYx nfl Auh coxF ivwc kFgrs dI DVwly nfl agvfeI kr skygf. AuhnF ieh vI spsLt afiKaf hY ik kFgrs vloN coxF qoN pihlF AuhnF nMU muwK mMqrI vjoN pysL krn nfl vI kFgrs pfrtI dI vwzI ijwq ivwc mdd imlI hY. agr kFgrs dI kyNdrI lIzrisLp vwl vyKIey qF ies ivwc aspsLtqf bxI hoeI hY. kFgrs pRDfn BfvyN bIbI sonIaF gFDI hY pr Auh hr kMm vfsqy Aup pRDfn aqy afpxy byty rfhul gFDI nMU awgy rwKdI hY. kFgrsI afgU aqy sfbkf mMqrI mnIsLMkr afier ny qF spsLt afK idwqf hY ik smJ nhIN afAuNdI ik mhwqv vfly muwdy `qy sonIaF kol jfeIey jF rfhul kol? dovyN iewk dUjy vwl iesLLfrf kr idMdy hn. ies mfmly `c kYptn dy sfhs Bry kdm dI srfhnf krnI bxdI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #915, mfrc 24-2017

 


jQybMd ZMg nfl kIqy gey guMmrfhkun pRcfr df isLkfr hoey hn pRvfsI pMjfbI!!

          pMjfb ivwc kYptn amirMdr isMG dI sdfrq ivwc kFgrs pfrtI dI hoeI BfrI ijwq kfrn sMsfr Br ivwc afm afdmI pfrtI dy smrQkF nMU zfhZI inrfsLqf hoeI hY. sMsfr Br ivwc ijwQy vI pMjfbI vwsdy hn, afm afdmI pfrtI dy smrQkF vloN lgfqfr guMmrfhkun pRcfr kIqf jf irhf sI. iksy vI pfrtI dy smrkF vloN sMBfvI ijwq df dfavf krn ivwc koeI hrjL nhIN hY pr ijs ZMg nfl ivdysL vwsdy pMjfbIaF `qy keI mhIny iewk pfsV jfxkfrI dI bfsLV kIqI geI Auh iewk jQybMd ZMg nfl kIqf igaf guMmrfhkun pRcfr sI. ies ivwc ivdysLI pMjfbI mIzIaf df 90% qoN vwD ihwsf afm afdmI pfrtI dy pRcfrk vjoN kMm kr irhf sI.

          hr rojL drjnF ryzIE, tIvI pRogrfmF, kuJ aKLbfrF aqy sosLl mIzIaf rfhIN afm afdmI pfrtI dy ibnF isr pYr sohly gfey jFdy sn. iksy vI kflr nMU ikMqU krn vflf svfl puwCx df hwk nhIN sI. agr koeI Buwl BulyKy puwC bYTdf sI qF host dI imlIBugq nfl afp smrQk Aus dI ryl bxf idMdy sn ijs kfrn koeI ikMqU krn dI jLurrq hI nhIN sI krdf.

          ivdysLI pMjfbI mIzIaf dy pMjfb bYTy BfVy dy pwqrkfrF dy iewk Kfs vrg ny qF ax-aYlfinaF alfieMs hI kfiem kIqf hoieaf sI jo ies pRcfr nMU keI pwDrF `qy jMgI pwDr `qy kr rhy hn. ies ivwc kfmryz, KwbypwKI, nklbfVIey, XUnIanvfdI qy vwKvfdI ivcfrDfrf vfly pwqrkfr sLfml sn. jo ies ax-aYlfinaF alfieMs df ihwsf nhIN sn, AuhnF ivcoN vI keI Kwby pwKI pwqrkfr afm afdmI dy pRcfr df Gwt ihwsf nhIN sn. pMjfbI itRibAUn df iewk sfbkf aYzItr ijs df pwqrkfrI dy Kyqr ivwc cMgf nfm hY, vI ies iewk pfsV bwly bwly ivwc jI-jfn nfl lwgf irhf sI.

          dfavy kIqy jf rhy sn ik kyjrIvfl ny isafsq dy inXm bdl dyxy hn aqy nvyN iksm dI asUlF `qy aDfirq isafsq krnI hY pr kIqf ies dy ibwlkul Elt aqy Auh afm afdmI pfrtI df izktytr bx ky bYT igaf. afm afdmI pfrtI nMU kyjrIvfl ny afpxI rKyl bxf ky rwK idwqf aqy svrfj dy sfry vfady KUhKfqy pf idwqy gey. pfrtI aMdr aMdrUnI jmhUrIaq KLqm kr idwqI geI aqy itktF vycIaF geIaF. zyiraF qoN votF mMgIaF geIaF ijs ivwc kuJ vI glLq nhIN hY pr vfady ies dy Elt kIqy gey sn. jd afp nfl juVIaF nOjvfn lVkIaF ny kfmuk soLlx dy dosL lgfey qF AuhnF nMU njLraMdfjL kr idwqf igaf. sLkfieq krn vflIaF lVkIaF nMU kyjrIvfl dy smrQkF vloN Pysbuwk aqy hor sfDnF rfhIN jLlIl kIqf igaf. jd kyjrIvfl dI zrYksLn hyT jfalI sitMg aprysLn kr ky suwcf isMG Cotypur vrgy afgUaF nMU byjLq kr ky bfhr kwiZaf igaf qF aMnyH kyjrIvfl Bgq Cotypur vrigaF dy iKlfPL zfrF bMn ny Bugqy.

          dafvy kIqy gey ik afp pMjfb ivwc 100 qoN vwD sItF ijwqygI. jd 9 mfrc nMU aYgjLYt pol afey ijhnF ivwc sKLq twkr kFgrs aqy afp ivckfr dwsI geI qF iehnF nMU JUUTy dwisaf igaf aqy 100 qoN vwD sItF ijwqx dy dfavy duhrfey gey. ivdysLF ivwc ivktrI smfgm rwKy gey pr jd lfeIv nqIijaF ivwc afp burI qrF pCV geI qF keI Kfxf Kfx ibnF smfgm ivcoN Bwj inkly. 100 sItF qoN vwD ijqx dy dfavy krn vflI pfrtI msF 20 sItF ijwq skI aqy 2 sItF sihXogI bYNs BrfvF ny ijwqIaF.  akflI aqy Bfjpf gwTjoV ijs dy 7-8 sItF qwk ismt jfx dy dfavy kIqy jf rhy sn, kuwl 18 sItF (15+3) ijwqx ivwc kfmXfb irhf.

          bhuqy mfhr smJdy sn ik akflI dl 10 sfl rfj krn ipwCoN  ieh cox hfr jfvygf pr afp afsF dy Elt 20 sItF `qy ismt jfvygI ieh gwl ivdysLF ivwc koeI vI kihx nMU iqafr nhIN sI ikAuNik JUT df JwKV hI bhuq ivAuNq nfl cfhiVaf igaf sI. akflI dl 25[2% votF lY ky afm afdmI pfrtI dy 23[7% aMk qoN awgy inkl igaf jdik kFgrs ny 38[5% votF lY ky 77 sItF ijqIaF. akfLlI dl dI sihXogI bIjypI dIaF 5[4% votF rlf leIaF jfx qF gwTjoV nMU 30[6% votF imlIaF jdik bYNs BrfvF nfl rl ky afp gwTjoV nMU kuwl 26[4% votF hI imlIaf. 2014 dIaF lok sBf coxF mOky afp nMU 24[50% votF imlIaF sn jdik hux 23[7% hI imlIaF hn jo dwsdf hY ik afp kmjLor hoeI hY. pMjfb ivwc 27 sItF `qy afp AumIdvfrF dIaF jLmfnqF vI jLpq ho geIaF hn. ies dy mukfbly akflI dl aqy kFgrs pfrtI dy do do AumIdvfrF dIaF jLmfnqF jLpq hoeIaF hn.  iehnF coxF dOrfn ivdysLI pMjfbIaF df  ienPrmysLn sosLx hoieaf jo jQybMd ZMg nfl kIqf igaf.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #914, mfrc 17-2017

 


subfeI srkfr vloN hfeIzro ibwl `c 25% ktOqI df Clfvf

          AuntyrIE dI ilbrl srkfr ny ies grmIaF dI ruwq dOrfn hfeIzro ibl ivwc kuwl 25% ktOqI krn df aYlfn kIqf hY. pRImIar ijs nMU keI ivsLysLk bhuq aVIal mMndy hn, ny afKr mihsUs kr ilaf hY ik sUby ivwc ibjlI (hfeIzro) dy ryt bhuq vD gey hn ijs qoN afm mihnqI lok sKLq pRysLn hn. AuntyrIE dI ilbrl srkfr hyT (mgMtI qy ivwn dovyN) ibjlI dy ryt CVwpy mfrdy hoey vDy hn aqy ilbrl lokF nMU grIn aYnrjI df supnf kfmXfbI nfl vycdy af rhy hn. pihlF EntyrIE hfeIzro dy toty kIqy gey aqy pRbMDkF nMU motIaF qnKfhF df islislf sLurU kIqf igaf. iPr coxF qoN aYn pihlF kMstrksLn aDIn do gYs pfrvr plFt awD ivcfly bMd kIqy gey jo iewk iblIan zflr qoN vI vwD mihMgy pey. grIn aYnrjI pRogrfm hyT solr aqy ivMz aYnrjI pRomyt krn vfsqy kuJ kMpnIaF nMU motIaF grFtF idwqIaF geIaF. AuhnF qoN mihMgy Bfa grIn ibjlI KrIdI geI ijs nfl lokF dy DMn nMU hor cUnf lwigaf.

          hux ies srkfr ny trUzo dI sLih `qy kfrbn tYks lgf idwqf hY ijs nfl ptrol, zIjLl, hIitMg afiel, hIitMg gYs aqy ibjlI dy Bfa hor vD gey hn. jd lokF ivwc hfhfkfr vDx lwgI qF kYQiln ivwn srkfr ny ibjlI dy ibwl `qy aYcaYstI (hfrmnfeIjLz syljL tYks) df subfeI ihwsf Bfv 8% Cwzx df aYlfn kr idwqf. iewk pfsy kfrbn tYks lgf idwqf aqy dUjy pfsy syljL tYks df 8% Gtf idwqf. Prk kuJ nf ipaf.

          hux ies srkfr ny ibjlI ibwlF ivwc grmIaF dI ruq ivwc kuwl 25% ktOqI krn df aYlfn kIqf hY ijs ivwc 8% tYks vflI ktOqI vI sLfml hY jo jnvrI 2017 qoN lfgU kIqI geI hY. ieMJ 17% nvIN ktOqI bxdI hY ijs df vfadf kIqf igaf hY pr ilbrl srkfr aqy ies dy aYmpIpI 25% ktOqI nMU bhuq vwzI rfhq vjoN pRcfr rhy hn. agr ipCly 12-13 sflF dOrfn ibjlI dy vDy drF dI rOsLnI ivwc vyiKaf jfvy qF ieh AUT qoN CfnxI lfhux dy quwl hY. hfeIzro-gyt (rwd kIqy gYs plFt) kfrn hoey KjLfny dy nuksfn nMU vyKIey qF idl dihldf hY.

          awj ibjlI dy ibwl eyny pycIdf bxf idwqy gey hn ik afm lokF leI smJxy hI aOKy hn. ibwl `qy rMg-brMgy cfrj aqy tYks hn. Audfrhx vjoN iewk gfhk df kuwl $141[87 df ibwl vyiKaf igaf ijs `qy vrqI geI ibjlI dy cfrj nMU iqMn vrgF (pIk aqy afP pIk) ivwc vMizaf igaf hY. ies df kuwl cfrj $87[20 hY jdik kuwl ibwl $141[87 hY. Kpq df kuwl Krcf $87[20 hY ijs ivwc zilvrI cfrj $37[69 hY. ies dy Aupr rYgUlytrI cfrj $5[57 lgfieaf igaf hY aqy aYcaYstI $16[96 lgfieaf igaf hY qy iPr subfeI tYks dI 8% Cot idwqI geI hY jo $5[55 bxdI hY. kuwl $141[87 dy ibwl ivcoN 8% Cot isrPL $5[55 hI hY Bfv ieh muZlI Kpq `qy hI hY nfik sfry ibwl (smyq zilvrI cfrj) `qy hY. svfl pYdf huMdf hY ik zilvrI cfrj aqy rYgulytrI cfrj nMU ibjlI dI Kpq qoN vwK ikAuN rwiKaf igaf hY? kI ies df mksd BMblBUsf hY? ilbrl srkfr aglIaF coxF nMU iDafn ivwc rwK ky kiQq 25% ktOqI df Clfvf dy rhI hY. cox ipwCoN jF ryt iPr vDfey jfxgy aqy jF hor KyqrF ivwc tYks vDfey jfxgy, sUbf qF krjLfeI hoieaf ipaf hY.   

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #913, mfrc 10-2017

 


dilq afgU ny vwKvfdI iswKF dy qrk nMU inrmUl dwisaf,

mfn dlIey lgfAuNdy rhy jYkfry

          ipCly idnIN mfn akflI dl vloN aXoijq kIqy gey iewk smfgm ivwc iewk dilq afgU ny vwKvfdI iswKF dy ihMdU rfsLtr dy qrk nMU AudfhrxF dy dy ky inrmUl dwisaf pr mfn dlIey iPr vI Aus dIaF sux sux ky jYkfry lgfAuNdy rhy. sMBv hY ik AuhnF nMU mrhwtf dilq afgU dy BfsLx dIaF bfrIk GuMzIaF dI smj nf lwg rhI hovy. aksr vwKvfdI ieh dfavf krdy hn ik Bfrq iewk ihMdU bhuigxqI dysL hY ijs ivwc iswKF smyq GwtigxqIaF surwiKaq nhIN hn.

          Bfrq ivwc sLizAUlz kfst, sLizAUlz trfeIb, pCVy kbIilaF aqy bYkvrz klfsF (EbIsI) dI igxqI 75[4% hY jdik brhmxF dI igxqI isrPL  3[5 % hY. pr qusIN (iswK) sfnMU brfhmxF nfl bMn ky AuhnF nMU bhu-sMiKaf bxf idMdy ho. sMivDfn ijhnF nMU EbIsI kihMdf hY qusIN AuhnF nMU ihMdU kihMdy ho? qusIN sfnMU ihMdU nf kho asIN quhfnMU ilptnf cfhuMdy hF aqy brfhmx nfl inptnf cfhuMdy hF. quhfzy nfl sFJ cfhuMdy hF. ieh gwl mfn dl vloN jrnYl isMG iBMzrfvflf df jnm idn mnfAux leI kIqy gey smfgm ivwc Bfrq mukqI morcf dy dilq afgU vmn mysLrfm ny mfn dl dI styj qoN jYkfiraF dI gUMj ivwc afKI.

          Aus ny ieh vI ikhf ik dysL df 3[5% abfdI vflf brfhmx qF afpxy blwbUqy iksy ipMz dI pMcfieq df mYNbr vI nhIN cuixaF jf skdf, srpMc cuixaF jfxf qF dUr dI gwl hY. pr iswK, muslmfn aqy kuJ hor iPrky sfnMU (EbIsI nMU) ihMdUaF nfl bMn ky AuhnF dI (brfhmxF dI) qfkq vDfAuNdy ho. Aus ny ieh vI ikhf ik brfhmx ny dysL dy smfj aqy mnuwKqf nMU vMizaf hY. lokF nMU 6 hjLfr jfqIaF ivwc vMizaf hY ijs vfsqy sLizAUlz kfst kimsLn, sLizAUlz trfeIb kimsLn aqy bYkvrz klfs kimsLn bxy hoey hn. Aus df mUl sunyhF ieh sI ik Bfrq ivwc ihMdU bhuigxqI ivwc nhIN hn aqy iswK ies mfmly ivwc BulyKy ivwc hn. ies mOky iswKF df iekwT boly so inhfl dy jYkfry lgf irhf sI. jdik dilq afgU vmn mysLrfm vwKvfdIaF dI styj qoN vwKrf dysL mMgx vfilaF dy mUl qrk nMU hI nkfr irhf sI. ieh Bfvuk lokF df iekwT jfpdf sI jF ieMj afK lvo ies iksm dy iekwTF ivwc Bfvuk lok ijLafdf ihwsf lYNdy hn jo iekwT dI ivcfrfDfrf nfl Bfvuk qOr `qy juVy huMdy hn.

          ies dilq afgU ny bhuq sfrIaF lwCydfr gwlF vI kIqIaF ijhnF nfl juiVaf iekwT hor Bfvuk ho igaf. ijvyN 1952 dIaF coxF ivwc 47% brfhmx jfqI dy aYmpI cuxy gey sn. Auh dwsxf cfhuMdf sI ik pMizq nihrU brfhmxF nMU hI kFgrs dI itkt idMdf sI jdik kFgrs ivwc sdf dilq afgUaF dI coKI pYNT rhI hY aqy dilqF vfsqy hr Kyqr ivwc rIjLrvysLn ipwCy vI kFgrs dI soc sI ijs nfl Bfrq ivwc dilqF dI hflq ivwc coKf suDfr hoieaf hY. hr Kyqr ivwc dilqF ny qrwkI kIqI hY aqy rIjLrvysLn ny dilqF nMU qfkq (aMpfvr kIqf hY) idwqI hY. ieh vwKrI gwl hY ik dilqF aMdr krImI lyar ies df vfr vfr lfB AuTf irhf hY aqy ijhnF dilqF nMU vwK vwK kfrnF krky rIjLrvysLn df lfB nhIN iml sikaf Auh ajy vI bhuq pCVy hoey hn. dilqF ivwc krImI lyar dI hoNd nMU suprIm kort ny vI pRvfn kIqf hY. dUjy pfsy kiQq AuWc jfqIaF dy grIb lokF nMU pVHfeI aqy nOkrIaF dy mfmly ivwc mfr pY rhI hY qy AuhnF dI hflq inGrdI jf rhI hY ijs kfrn jfqI aDfirq dI QF afriQk hflq dy aDfr `qy rIjLrvysLn dI mMg AuT rhI hY.

          dilq afgU ny iek hor PVH mfridaF afiKaf ik awj Bfrq ivwc brfhmxF df rfj hY ikAuNik kFgrs aqy Bfjpf smyq pMj kOmI pfrtIaF brfhmxF dIaF pfrtIaF hn.  kuJ imMt pihlF iehI afgU Bfrq ivwc brfhmxf dI igxqI 3[5% dws irhf sI. ies dilq afgU muqibk kFgrs aqy Bfjpf ivwc brfhmxF dI Brmfr hY aqy ieh brfhmxF vloN kfiem kIqIaF hoeIaF pfrtIaF hn. vmn mysLrfm muqibk qIjI kOmI pfrtI kimAUinst pfrtI hY jo ik kfmryz zFgy ny bxfeI sI jo brfhmx sI ies vfsqy ieh vI brfhmxF dI pfrtI hY. eysy qrF mfrksI pfrtI kfmryz nMmUdrIpwd nfm dy brfhmx ny bxfeI sI ies vfsqy ieh vI brfhmxF dI pfrtI hY. pMjvIN pfrtI bMgfl ivwc mmqf bYnrjI dI hY jo Kud brfhmx hY aqy ies pfrtI nMU vI kOmI pfrtI df drjf hfsl hY. ieMJ ikAuNik iehnF pMj kOmI pfrtIaF df sbMd iksy nf iksy brfhmx nfl irhf hY ies vfsqy Bfrq ivwc brfhmx (ihMdU df nhIN) df rfj hY. swc ieh hY ik Auprokq pMj isafsI pfrtIaF dI PlfsPLI qy rfjsI ivcfrDfrf awz awz hI nhIN hY sgoN keI muwidaF `qy iewk dUjy dy ivprIq vI hY ijs ivwc kiQq ihMdUvfdI sMgTn afr aYs aYs dI muKlPq jF smrQn vI sLfml hY.

          vmn mysLrfm vloN aglI gwp ieh mfrI geI ik mfieafvqI dI bhujn smfj pfrtI aqy sLrd pvfr dI rfsLtrvfdI kFgrs pfrtI dI kOmI pRvfnqf rwd krn vfsqy cox kimsLn ny kvfied sLurU kr idwqI hoeI hY ikAuNik ieh EbIsI dIaF pfrtIaF hn. swc ieh hY ik kOmI pfrtI dI mfnqf pRfpq krn jF kfiem rwKx vfsqy dysL dy vwK vwK KyqrF ivwc Gwto Gwt vot pRqIsLq pRfpq krn dI sLrq hY. aqy Auprokq dovF pfrtIaF df smrQn Gtx kfrn AuhnF df kOmI ruqbf KLqm kIqf jf skdf hY qy ies df jfqI nfl koeI sbMD nhIN hY.

          ies dilq afgU ny awgy afiKaf ik sMivDfn ivwc zf: aMbydkr ny aMgryjLI ivwc ieMzIaf dy hyT Bfrq iliKaf sI qFik Aus dy mrn ipwCoN ieMzIaf df dysI AulQf brfhmxF vloN ihMdosqfn nf kr idwqf jfvy. Bfv agr dysL df nfm isrPL ieMzIaf iliKaf igaf huMdf qF dysL dy brfhmxF ny ies df ihMdI AulQf ihMdosqfn kr lYxf sI aqy zf: aMbydkr ny ieMzIaf hyT Bfrq ilK ky ies nMU pwkf ijMdrf lgf idwqf sI. Aus ny ieh dfavf vI kIqf ik Bfrq nfm mUlvfsIaF vfsqy vriqaf igaf hY.

          swc ieh hY ik Bfrq dy sMivDfn ivwc iliKaf igaf Bfrq smyq hr awKr zf: aMbydkr df iliKaf hoieaf nhIN hY BfvyN AuhnF df coKf Xogdfn hY aqy Auh sMivDfn GfVf kmytI dy cyarmYn sn. dUjf swc ieh hY ik Bfrq df nfm ihMdosqfn brfhmx ny nhIN rwiKaf sgoN AuWqr/pwCm `qy afey ivdysLI hmlfvrF ny rwiKaf sI. iksy vI purfqn BfrqI gRMQ ivwc ihMdU jF ihMdosqfn sLbd drj nhIN hY. sRI gurU gRMQ sfihb pihlf Dfrimk gRMQ hY ijs ivwc Bfrq nMU keI vfr ihMdosqfn dy nfm nfl sMboDn kIqf igaf hY. swc ieh vI hY ik Bfrq dy keI muslmfn bfdsLfh (muglF smyq) afpxy afp nMU sLihnsLfhy-ihMd aKvfAuNdy sn aqy AurdU ilKqF ivwc Bfrq df nfm ihMdosqfn hI hY aqy afr aYs aYs smyq bhuqy ihMdU sMgTn ieMzIaf df nfm Bfrq ilKdy, boldy aqy vrqdy hn. sosLl mIzIaf `qy kuJ axjfx aqy Bfvuk ihMdU XUQ Bfrq nMU ihMdosqfn afKdf hY.

          brfhmxF nMU hrfAux vfsqy dilq afgU vmn mysLrfm ny mfn dlIaF dy iekwT nMU jn-aMdoln krn df swdf vI idwqf ijs df iPr boly so inhfl dy jYkiraF nfl svfgq kIqf igaf aqy nfl hI kuJ Kfilsqfn ijMdfbfd dy nfhry vI mfry gey. dilq afgU vmn mysLrfm muqfibk ieh jn-aMdoln EbIsI (dilqF) df hY ijhnF dI Bfrq ivwc igxqI 75[4% aqy iswKF qy muslmfnF nMU ies jn-aMdoln df ihwsf bnxf cfhIdf hY qFik 3[5% brfhmxF nMU Bjfieaf jf sky.  agr boly so inhfl dy jYkiraF nMU dilq afgU vmn mysLrfm dy qrk nMU pRvfn krn df sMkyq mMn ilaf jfvy qF Bfrq ivwc 3[5% brfhmxF nMU Cwz ky iswKF smyq 96[5% BfrqIaF df rfj kfiem ho jfvygf. iPr qF Bfrq dy brfhmxF nMU rIjLrvysLn jF iewk Coty ijhy brfhmx-sqfn dI mMg krn dI loV pvygI aqy Kfilsqfn dI mMg qF afpxy afp hI gYr-pRsMigk ho ky Kur jfvygI.     

- blrfj idEl, KLbrnfmf #910, PrvrI 17-2017

 


nklI kImqF ny nvyN KrIdfr vfsqy Gr lYxf kIqf asMBv!!

 

          kYnyzf ivwc GrF dIaF kImqF asmfnI CUh rhIaF hn aqy spYkUlytr ajy vI kImqF hor vDx dIaF pysLngoeIaF kr rhy hn. ieh sux ky zr lgdf hY ik GrF dIaF kImqF ajy hor vDx vflIaF hn. iewk pfsy afriQkqf ivwc qkrIbn KVoq bxI hoeI hY aqy jfb mfrkIt ivwc pwkIaF nOkrIaF dI Gft hY.  jItIey Kyqr ivwc 40% lokF kol afrjLI, pfrt tfeIm nOkrIaF hn jF Auh eyjMsIaF rfhIN kMm krdy hn. qyl dIaF kImqF izwgx kfrn albrtf ivwc bMdI df dOr hY. ikbYWk aqy atlFitk kYnyzf dI afriQkqf vI KVOq dI hflq ivwc hY. bIsI aqy EntyrIE dy vYnkUvr aqy torFto vrgy sLihrF ivwc nOkrIaF dI hflq kuJ cMgI hY pr subfeI srkfrF krjLfeI hox kfrn tYks vD rhy hn ijs nfl lokF dI nYWt afmdn izwg rhI hY. vYnkUvr qy torFto ivwc aqy afspfs dy KyqrF ivwc GrF dIaF kImqF nMU awg lwgI hoeI hY ijs kfrn pihlI vfr Gr KrIdx vfly mfrkIt qoN bfhr ho gey hn.

          hux pihlI vfr Gr KrIdx vfly Coty sLihrF vl Bwj rhy hn jF spYkUlytrF vloN Bjfey jf rhy hn. nOkrIaF qoN dUr Gr KrIdx nfl Krcf hor vD jFdf hY aqy ivafjL dr 1% vD jfx nfl vI keI lokF vfsqy mfrgyj dIaF iksLqF dyxf musLkl ho jfvygf. amrIkf ivwc ivafjL dr vDx lwg pey hn aqy kYnyzf vfsqy ivafjL dr siQr rwKxf musLkl ho jfvygf. pihlI vfr Gr KrIdx vfilaF dy mfrkIt ivcoN bfhr ho jfx nfl KrIdo-ProKq dI cyn ivwc rukfvt af jfvygI ijs dy sMkyq imlxy sLurU ho gey hn. hux qwk lok awzIaF cuwk cuwk Pfhf lY rhy hn aqy jF ivdysLI gfhk vwzI pwDr `qy knyzIan pRfprtIaF KrId rhy hn ijs kfrn kImqF vD rhIaF hn. hux hflq bdl rhI hY aqy pRfprtI KrIdfr nMU Kbrdfr rihxf cfhIdf hY. vYnkUvr ivwc ivdysLI KrIdfrF `qy 15% vfDU tYks lgfAux nfl hflq suDrI hY aqy GrF dI KrIdo-ProKq GtI hY ijs kfrn kImqF ivwc vfDf ruikaf hY.

          BfrI krjLy hyT dwbI AuntyrIE srkfr iksy iksm df kdm cuwkx vfsqy iqafr nhIN hY. vD rhIaF kImqF aqy mfrkIt nMU lwgI awg qoN iksy nf iksy rUp ivwc PYzrl, subfeI aqy sLihrI srkfrF nMU lfB huMdf hY. afriQk ihwljul vDx nfl nOkrIaF, syljL tYks, lYNz trFsPr tYks aqy pRfprtI tYksF ivwc vfDf huMdf hY. srkfr KusL hn pr lok vfDU krjLy hyT dwby jf rhy hn. vDIaF kImqF kfrn nv-ivafhy joVy aqy kYnyzf ivwc vsx afey nvyN iemIgrMt GrF dI mfrkIt ivcoN bhuq smyN vfsqy bfhr kr idwqy gey hn. ieh GrF dI mfrkIt aqy dysL dy lokF dy BivK vfsqy cMgf nhIN hY. agr ivfajL dr vDdy hn qF mfrkIt dy krYsL ho jfx df zr hux kfPI vD igaf hY. pihlI vfr Gr KrIdx vfilaF dy mfrkItn ivcoN bfhr ho jfx kfrn vI hux KVoq afAux vflI hI jfpdI hY. awj GrF dIaF kImqF ibwlkul nklI jfpdIaF hn jo jLmInI hkIkqF qoN bhuq ijLafdf vD cuwkIaF hn. iehnF nklI kImqF ny nvyN KrIdfr vfsqy Gr lYxf asMBv kr idwqf hY. spYkUlytrF aqy ivdysLI KrIdfrF nMU nwQx leI srkfrF nMU kdm cuwkxy cfhIdy hn.                                     

 -blrfj idEl, KLbrnfmf 909, PrvrI 09-2017

 


amrIk isMG afhlUvflIaf df muV puils srivsjL borz df cyarmYn cuixaF jfxf

          pIal rIjnl puils dI kfrgujLfrI suDfrn vfsqy lgqfr bihs aqy ivcfr vtFdrf cldf af irhf hY. iewk pfsy pIal rIjn dy Gwt igxqI BfeIcfry puls dy vqIry bfry keI GftF mihsUs krdy af rhy hn aqy dUjy pfsy Gwt igxqI BfeIcfiraF nfl sbMiDq puils aPsr pIal puils aMdr qrwkI dy brfbr mOky nf imlx dI sLkfieq iksy nf iksy rUp ivwc krdy af rhy hn. stfPL sfrjYNt bIjy sMDU df kys ies dI pRmuwK Audfhrx hY aqy ies kys df PYslf afAux ajy bfkI hY. pIal puils vfsqy nvyN kFstybljL aqy stfPL dI hfierMg dy mfmly ivwc vI lokF nMU keI sLkfieqF hn aqy pbilk ivwc ieh BfvnF pfeI jf rhI hY ik pIal puils vfsqy hfierMg pIal qoN bfhrly ielfikaF ivwc krn nMU pihl idwqI jFdI hY jdik pIal Kyqr ivwc zfievrs BfeIcfiraF dy nOjvfn ies iksm dIaF nOkrIaF dI qlfsL ivwc Btkdy rihMdy hn. arjLIaF leIaF jFdIaF hn, sYmInfr huMdy hn pr rMgdfr sLihrIaF nMU nOkrIaF bhuq Gwt imldIaF hn. pIal Kyqr dy keI nOjvfn jd eyQy asPl, rihMdy hn qF keI vfr torFto jF nfl lgdy KyqrF ivwc kfmXfb ho jFdy hn.

          amrIk isMG afhlUvflIaf dI inXukqI PrvrI 2011 ivwc hoeI sI aqy hux pIal puils srivis borz dI 27 jnvrI dI mIitMg ivwc amrIk isMG afhlUvflIaf nUM muV srbsMmqI nfl puils srivsjL borz df cyarmYn cux ilaf igaf. ies dy nfl hI nOrmf inklsn nUM vfeIs cyar cuixaf igaf hY. ipCly sfl pIal puils df eIkuietI aOizt iewk BKdf muwdf irhf hY aqy srivsjL borz ny amrIk isMG afhulUvflIaf dI sdfrq hyT eIkuietI aOizt krvfAuxdf PYslf ilaf sI. pI-kfrz nfm dI BfeIcfrk sMsQf aqy kuJ hor sMsQfvF ies dI jLordfr mMg krdIaF af rhIaF sn. ies PYsly qoN pIal puils muKI, sInIar aPsrF dI asosIeysLn aqy puils XUnIan nfKusL sn aqy AuhnF amrIk isMG afhulUvflIaf qy pI-kfrz dI kfrjsLYlI `qy ikMqU pRMqU kIqf sI. ies mfmly ivwc imsIsfgf dI myar bOnI krONbI aqy brYNptn dI myar ilMzf jfPrI ny amrIk isMG afhulUvflIaf df sfQ idwqf sI.  myar bOnI krONbI hux puils srivsjL borz dI mYNbr nhIN hY. jdik myar ilMzf jfPLrI jo ajy vI borz dI mYNbr hY ny, amrIk isMG afhulUvflIaf dy muV cyar cuxy jfx `qy KusLI pRgt kIqI hY. myar ilMzf ny iek ibafn ivwc ikhf hY, pulIs srivsj borz 2017 dIaF syvfvF leI muKI cuxy jfx AuWqy, mYN afpxI hfridk mubfrkvfd ByjdI hF. sPlqf nfl bdlfE ilafAuxf jF nivaF rfhF df moZI bxnf koeI sOKf kMm nhIN hoieaf krdf. ijsdf Auh DfrnI hY.

          pIal puils df ieh eIkuietI aOizt ajy hoxf bfkI hY. 18 jnvrI dI mIitMg ivwc puils borz ny ies aOizt leI awgy vDx df PYslf ilaf sI aqy ies vfsqy ZukvIN Prm qlfsL krn dI kvfied afrMB kr idwqI hY. pIal puils cIP jYnIPr aYvnjL ny vI ies ivafpk aOizt dI hux hfmI BrI hY. pI-kfrz afgU rxjIq KtkV aqy Aus dy sihXogIaF ny borz nMU ies nukqy `qy ilafAux leI sKLq imhnq kIqI hY ijs leI Auh vDfeI dy pfqr hn. afhlUvflIaf df srivsjL borz df muV cyarmYn cuxy jfxf shI idsLF ivwc ilaf kdm hY aqy hux Aus qoN kfrgr rihnumfeI dI afs krnI bxdI hY.                          

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #908, PrvrI 03-2017

 


keI kuJ bdl skdI hY trMp pRYjLIzYNsI

          20 jnvrI nMU afpxy ahudy dI sMhu cuwkx smyN nvyN amrIkI rfsLtrpqI zfnlz trMp ny jo 16 ku imMt df BfsLx idwqf Auh trMp dy cox BfsLxF df hI incoV sI. aksr smiJaf jFdf hY ik isafsI afgU cox pRcfr smyN lokF nMU BrmfAux vfsqy keI msilaF `qy bhuq sKLq stYNz lYNdy hn pr qfkq ivwc af ky nrm pY jFdy hn. rfj clfAux vfsqy jd duinafvI aslIaqF df tfkrf krnf pYNdf hY qF keI vfady qoVy jF bdly jFdy hn. pr trMp ny BfsLx `c iksy iksm dI nrmI df sMkyq nhIN idwqf.

          afpxy cox vfady muqfibk pRDfn trMp ny buwDvfr nMU mYksIko dy bfrzr `qy  3200 iklomItr qoN vwD lMbI kMD Ausfrn dy hukm `qy dsqKq kr idwqy hn ijs df mksd amrIkf nMU gYr kfnMUnI iemIgrysLn, zrwgjL aqy dihsLgrrdF dI GuwspYT qoN surwiKaq bnfAuxf dwisaf jf irhf hY. amrIkf ies df Krcf vI mYksIko qoN vsUlxf cfhuMdf hY aqy mYksIkn pRDfn ny afpxI agly hPLLqy hox vflI amrIkf Xfqrf rwd kr idwqI hY. trMp ny kMMD bnfAux df Krcf vsUlx dI sKLq sLLrq rwKI sI ijs nMU mYksIko ny rwd kr idwqf hY. juvfbI kfrvfeI kridaF trMp vfeIt hfAus ny mYksIko qoN ieMport `qy 20% qwk tYks lgfAux gwl afK idwqI hY.

          amrIkf, kYnyzf aqy mYksIko ivckfr nfPtf (nfrQ amYrIkn PrI trYz aYgrImYNt) aDIn bMDn mukq vpfr huMdf hY aqy trMp nfPtf nMU bdlx dI vfrinMg dy cuwkf hY. kYnyzf srkfr ies qoN bhuq iPkrmMd hY pr sMBfvI qbdIlIaF krn vfsqy gwlbfq krn leI iqafr hY. mYksIko aqy amrIkf ivckfr vpfr ivwc iksy iksm dI qbdIlI jF ieMport tYks vgYrf kYnyzf dy vpfr `qy zfhZf asr krygf. kYnyzf df mYksIko nfl bhuq sfrf vpfr amrIkf rsqy vI huMdf hY.

          pRDfn trMp ny pihlF hI trFs pYisiPk tryz pfrtrisLp smJOqy nMU rwd kr idwqf hY aqy bhu-kOmI smJOiqaF dI QF vwK vwK duvwly vpfrk smJOqy krn df sMkyq idwqf hY ijs nfl trMp dI amrIkf Pst nIqI nMU kfrgr ZMg nfl lfgU kIqf jf skdf hY. pRDfn trMp ny nYto vrgy pwCmI POjI gwTbMDnF df vfDU Bfr nf cuwkx dI cyqfvnI vI dy idwqI hY ijs kfrn kYnyzf aqy hor pwCmI dysLF nMU afpxf POjI bjt vDfAuxf pY skdf hY. trMp pRsLfsn rUs nfl sbMD suDfrn dy rONa ivwc vI hY ijs leI ajy amrIkI surwiKaf qy KuPIafqMqr bMDn bixaf hoieaf hY. cIn dI vD rhI POjI qfkq dy tfkry vfsqy vI trMp pRsLfsn iPkrmMd hY aqy dovF dysLF dy vpfrk, POjI aqy kUtnIqk sbMDF ivwc kuVwqx vD skdI hY.

          afpxf ahudf sMBflx ipwCoN pRDfn trMp ny do gvFzI dysLF mYksIko aqy kYnyzf dy afgUaF qoN ielfvf iejLrfeIl, Bfrq aqy brqfnIaF dy afgUaF nfl gwlbfq krn nMU qrjIh idwqI hY jo trMp ivdysL nIqI df sMkyq smiJaf jfxf cfhIdf hY. amrIkf Pst nIqI df asr amrIkf dy imwqr dysLF `qy vI pvygf ijs ivwc kYnyzf aqy Bfrq vI sLfml hn. pRDfn trMp ny dihsLqgrdI qoN pRBfvq dysLF qoN iemIgrysLn sKLq aqy sImq krn df vI aYlfn kIqf hY. BfvyN mIzIaf aqy keI lok ies nMU musilm ivroDI nIqI dwsdy hn pr pRDfn trMp ies nfl sihmq nhIN aqy ies nMU dihsLqgrdI ivroDI kdm dws rhy hn. ieh vwKrI gwl hY ik musilm dysL hI dihsLqgrdI df isLkfr (jF pYdf krn vfly) dysL hn. trUzo srkfr ajy vhf dy Elt KVI hY. agly cfr sflF ivwc keI kuJ bdl skdI hY trMp pRYjLIzYNsI.                                

 -blrfj idEl, KLbrnfmf #907, jnvrI 27-2017

 


kYnyzf dy nyitv BfeIcfiraF dI axdyKI kd rukygI?

          kYnyzf dy nyitv BfeIcfiraF nfl PYzrl aqy sUbfeI srkfrF vloN ivqkrf bfdsqUr jfrI hY. jnvrI dy dUjyy hPLqy iewk nyitv (afdIvfs) rIjLrv dIaF do 12 sflf lVkIaF ny KudksLI kIqI hY aqy 30 dy krIb hor nyitv ividafrQI KudksLI vfsqy hfeI-irsk smJy jf rhy hn. 8 jnvrI nMU joieln ivMtr nfm dI lVkI ny KudksLI kIqI jdik Aus dI shylI sLYNtl POks ny 10 jnvrI nMU KudksLI kr leI. sfl 2016 dOrfn keI nyitv nOjvfnF ny KudksLIaF kIqIaF sn aqy ieh mfmlf kOmI pwDr df iesLU bx ky AuBiraf sI. AuNJ kYnyzf Br ivwc nyitv BfeIcfiraF dI hflq Ksqf hY pr AuWqrI AuntyrIE qoN mYnItobf sUby dy bfrzr qwk siQq nyitv rIjLrvF ivwc muZlIaF shUlqF ijvyN sYnItysLn, pIx vflf sfPL pfxI, ishq syvfvF, ividak adfiraF aqy aYmrjMsI syvfvF dI zfhZI kmI hY. PYzrl srkfr nyitv lokF nMU hor mdd muhweIaf krn `qy pUrI nhIN AuqrI. eyQoN qwk ik julfeI 2016 ivwc nyitv afgUaF vloN nOjvfnF dI mYNtl  hYlQ bfry AuWc pwDrI sMmyln df suJf vI hYlQ kYnyzf dy rwd kr idwqf sI aqy $376,000 dI aYmrjMsI mdd dyx qoN ieh afK ky nFh kr idwqI sI ik srkfr kol ies mdd vfsqy bjt AuplBd nhIN hY. nyitv afgUaF aqy BfeIcfiraF dI agr smyN isr mdd kIqI huMdI qF awj nOjvfnF ivwc KudksLIaF aqy iBafnk bImfrIaF nMU Twl pY jfxI sI.

          nyitv lokF nMU mdd qoN ienkfr krn vflI ieh srkfr AuhI srkfr hY ijs ny sIrIaf dy afspfs dy dysLF ivwc mukblqn surwiKaq vwsdy 50 hjLfr rPUjI afpxy jhfjL Byj ky cuwk ilaFdy sn. knyzIan POj vI ies kMm leI vrqI geI aqy do iblIan zflr dy krIb Krcf kIqf hY pr nyitv lokF dIaF muZlIaF loVF vfsqy bjt nhIN hY df bhfnf bxfieaf jFdf hY. rfjsI qOr `qy jQybMd ho cuwky iemIgrMt BfeIcfiraF dIaF votF btorn vfsqy ieh srkfrF GIsI krn qwk cly jFdIaF hn.

          AuntyrIE dI grfsI nYrojL Pst nysLn rIjLrv keI sflF qoN ipwt rhI hY ik Aus dy pIx vfly pfxI ivwc mrkrI nfm df jLihr hY ijs kfrn Auh kYNsr aqy hor mfrU bImfrIaF df isLkfr ho rhy hn qy idmfgI nuks vfly bwcy jnm lY rhy hn. ies ielfky ivwc kdy zrfeIzn pypr imwl huMdI sI ijs ny 1972 ivwc mrkrI dy 50 bYrl (zrMm) nyitv lokF dy pIx vfly pfxI dy sroq (diraf) dy nyVy zMp kr idwqy sn. nyitv afgU EntyrIE srkfr qoN ies jLihr dI sPfeI dI mMg krdy af rhy hn pr kYQiln ivMn srkfr ny nvMbr 2016 ivwc afK idwqf sI ik srkfr ny CfxbIx kr leI hY aqy ikDry vI mrkrI kMtymInysLn nhIN pfeI geI.

          hux arQrUts nfm dI jQybMdI dy vlMtIarjL ny ies ielfky ivcoN imwtI dy nmUny lY ky tYst kIqy hn ijhnF ivwc pRvfxq pwDr qoN  sYNkVy guxf vwD mrkrI pfieaf igaf hY. zrfeIzn pypr imwl df iek sfbkf kfmf ijs df nfm kYs glovskI hY, dwsdf hY ik 1972 ivwc imwl dy ipwCy 50 bYrl mrkrI aqy hor kYmIkl gMdgI axgihlI nfl zMp kr idwqI geI sI pr sUbf srkfr ny pwkf nwnf pfieaf hoieaf hY aqy ies csLmdId ibafn `qy kuJ ivsLLvfs krky qPqIsL vfsqy vI iqafr nhIN hY. loV vI kI hY? nyitv ivcfry ikhVf jQybMd hn jo rfjsI ivroD KVf kr ky votF BMn dyxgy. afKr kYnyzf dy nyitv BfeIcfiraF dI axdyKI kd rukygI?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #906, jnvrI 20-2017

 


icMqfjnk bxdI jf rhI hY pMjfb dy amn kfnMUn dI hflq!

          4 PrvrI nMU pMjfb coxF df aYlfn huMdy sfr hI pMjfb ivwc qxfa vD igaf jfpdf hY aqy amn kfnMUn dI hflq ivgV rhI hY. isafsI afgU byloVI ibafnbfjLI kr rhy hn jo hflq hor Krfb krygI. ipCly do ku idnF ivwc iqMn isafsI afgUaF `qy hmly hox dIaF KbrF afeIaF hn. pihlF Kbr afeI sI ik Aup muwK mMqrI suKbIr isMG bfdl dy kfPLly `qy iewk ipMz ivwcoN lMGdy smyN pwQrbfjLI hoeI hY. iPr Kbr afeI ik pMjfb dy muwK mMqrI pRkfsL isMG bfdl `qy iewk ivakqI vloN bhuq njLdIk qoN juwqI suwtI geI ijs nfl AuhnF dI aYnk tuwt geI. ies nMU juwqI suwtI nfloN juwqI mfrI afiKaf jfxf vDyry shI hovygf aqy ies dI sKLq inMdf krnI bxdI hY.

          ajy iehnF do GtnfvF dI crcf cwl hI rhI sI ik iewk hor afgU `qy hmly dI KLbr af geI hY. ies KLbr muqfibk pMjfb kFgrs dy sUbf skwqr qy ngr pMcfieq mwKU dy sfbkf pRDfn qrsym cODrI 'qy ipMz BUqI vflf ndIk do kfrF 'qy svfr ivakqIaF vwlo jfnlyvf hmlf kIqf igaf hY. do kfrF ivwc svfr ivakqIaF ny gwzI Gyr ky rfzF, zMizaF qy bysbflF nfl hmlf kr idwqf aqy PfieirMg urU kr idwqI. ieh hmlf vI coxF vfsqy pRcfr dOrfn hI kIqf igaf hY. ajy qwk ies kys ivwc koeI igRPLqfrI nhIN hoeI pr pihly dovF kysF ivwc igRPqfrIaF hoeIaF hn.

          muwK mMqrI s: pRkf isMG bfdl 'qy juwqI suwtx vfly gurbcn isMG df kbrvflf puils ny do idnF puils irmFz vI hfsl kr ilaf hY. ies kys ivwc PiVaf igaf gurbcn isMG muqbfjLI jQydfr amrIk isMG df Brf hY. gurbcn isMG dI pysLI mOky adflq dy bfhr srbwq flsf aqy akflI dl mfn gruwp dy drjn Br bMdy vI hfr sn ijnHF ny gurbcn isMG nUM isrpfE pfAux dI koi kIqI qy adflq dy bfhr nfarybfI vI kIqI. kuJ lok ies nMU Dfrimk BfvnfvF df muwdf bxf rhy hn aqy hmlfvr nMU shI dws rhy hn. jd jrnYl isMG nfm dy pwqrkfr ny Bfrq dy Es smyN dy KLjLfnf mMqrI icMdfrbrm `qy juwqI suwtI sI qF muwK mqrI prkfsL isMG bfdl ny ies nMU Dfrimk BfvnfvF jF iswKF dy kFgrs pRqI guwsy df nfm idwqf sI. TIk iehI kuJ awj bfdl dy ivroDI kr rhy hn.

          kyjrIvfl ny jrnYl isMG nMU idwlI dIaF coxF ivwc itkt dy idwqI sI aqy Auh aYmaYley cuixaF igaf pr hux idwlI Cwz ky muwK mMqrI iKlfPL cox lVn pMjfb af igaf hY. juwqImfr jrnYl isMG nMU invfjLx vfly kyjrIvfl `qy vI iewk ivakqI ny juwqI suwt idwqI sI pr Aus nMU ajy isafsI itkt nsIb nhIN hoeI jdik bfdl `qy juwqI suwtx vfly gurbcn isMG nMU akflI dl mfn vloN itkt dy ky bfdl iKlfPL KVy kIqy jfx dI crcf hY.

          ipCly kuJ idnF dOrfn akflI afgUaF iskMdr isMG mlUkf, drbfrf isMG gurU, rivMdr isMG bRhmpurf smyq kuJ afgUaF dIaF cox mIitMgF mOky hwlfguwlf kIqf igaf Aus qo spwt hY ik rfrqI ansr ibnF iksy roktok cox pRikiraf 'c KlblI mcf rhy hn aqy vwzIaF isafsI pfrtIaF vwlo juafbI kfrvfeI hox nfl hflfq ihMsk rUp vI Dfr skdy hn. ardfs mfmly ivwc iskMdr isMG mlUkf jd jQydfrF vloN lgfeI geI syvf dI qnKfh Bugq rhy sn qF AuhnF iKlfPL gurdvfrf sfihb ivwc nfhrybfjLI kIqI geI aqy mlUkf nMU Gyrn dI koisLsL vI kIqI geI.

          ijhnF `qy hmly kIqy gey hn Auh ksUrvfr hn jF byksUr hn? sfzf ies nfl koeI vfsqf nhIN hY. ies iksm dIaF ihMsk kfrvfeIaF cox aml ivwc rukfvt pf skdIaF hn. iksy afgU df isafsI ivroD qF smJ afAuNdf hY pr ijmfnI hmilaF ipwCy coxF dOrfn KlblI mcfAux vfly aMsr df hwQ hI ho skdf hY. iksy pfrtI nMU ipMzF ivwc nf vVHn idE, zlyL mfro jF bIbf bfdl vlo idwqf igaf ibafn icMqfjnk hY, ijs dI hrismrq kOr bfdl ny muafPI vI mMg leI hY.      

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #905, jnvrI 13-2017

 


dysL nMU krjLy dy phfV hyT dwb dyvygI trUzo-nfimks

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr kYnyzf dI afriQkqf nfl jUaf Kyz rhI hY ijs kfrn PYzrl bjt Gftf lgfqfr vDdf jf irhf hY. ilbrl srkfr smJdI hY ik afriQkqf nMU cusqI df tIkf lgfAux leI  sLfrt trm vfsqy bjt Gftf jLrUrI hY aqy jd afriQkqf sulG peI qF bjt afpy bYlMs ho jfvygf. ieh  trUzo-nfimks hY jo dysL nMU krjLy dy phfV hyT dwb dyvygI. 2015 ivwc coxF vyly jsitn trUzo ny ilbrl cox plytPfrm ivwc vfadf kIqf sI ik ilbrl srkfr afpxy mYNzyt dy pihly iqMn sfl $30 iblIan Gfty df bjt (zYPyst) rMn krygI pr cOQy sfl (2019) ivwc bjt bYlMs kr ilaf jfvygf. pr pihly sfl hI srkfr df bjt $30 iblIan Gfty ivwc cly igaf aqy agly keI sflF dOrfn ieh ruJfn jfrI rhygf. drasl ilbrlF kol bjt bYlMs krn dI koeI plfn hY hI nhIN sI aqy nf awj qwk bxfeI jf skI hY.

          dsMbr ivwc jd knyzIan CuwtIaF mnfAux ivwc ruJy hoey sn qF PYzrl ilbrl srkfr ny lFg trm eIknfimk & iPskl pRojYksLnjL nfm df dsqfvyjL cuwp cfp jfrI kr idwqf. ieh lMbf cOVf dsqfvyjL srkfr dI vYbsfeIt `qy ipaf hY aqy ies ivwc idwqI geI pRojYksLn ilbrlF dy cox vfidaF qoN ibwlkul hI Elt-pult hY.  lwCydfr BfsLf aqy pycIdf zfiegrfmjL nfl jo ies dsqfvyjL ivwc dwisaf igaf hY Auh knyzIan afriQkqf dI zrfAuxI qsvIr pysL krdf hY.

          cox vfady muqfibk 2019 ivwc sMqulq kIqy jfx vflf bjt hux 2055 qwk asMqulq rhygf. awj jmF hoieaf PYzrl krjLf (zYt) 635 iblIan zflr hY aqy ilbrl srkfr df Auprokq dsqfvyj dwsdf hY ik sfl 2031 qwk ieh krjLf iewk trIlIan zflr qwk phuMc jfvygf. aqy Gfty dy bjtF df islislf jfrI rhygf ijs kfrn sfl 2045 qwk PYzrl srkfr df kuwl krjLf (zYt) 1[5 trIlIan zflr qwk awpV jfvygf. ieh bhuq zrfAuxI qsvIr hY aqy dysL df BivK gihxy rwKx vflI skIm hY.

          ilbrl cox plytPfrm ivwc krjLf-Auqpfdn anupfq (zYt-tU-jIzIpI rysLo) ivwc suDfr krn df vI vfadf kIqf igaf sI. ilbrl srkfr ny afpxy mYNzyt dy cOQy sfl Bfv 2019 qwk krjLf-Auqpfdn anupfq Gtf ky 27% qwk hyTF ilafAuxI sI pr hux srkfrI dsqfvyjL dwsdf hY ieh rysLo suDrn dI QF hor ivgV jfvygI aqy agly kuJ sflF ivwc 31% phuMc jfvygI. srkfr afpxI afdmn df vDyry ihwsf vD rhy krjLy dIaF iksLqF dI adfiegI `qy Krc krygI.

          agr ilbrl srkfr afpxy Krcy kfbU nhIN krdI qF lokF nMU tYksF df hor Bfr shfrn vfsqy iqafr rihxf cfhIdf hY. Tos iPskl plfn aqy zispln qoN swKxI ilbrl srkfr tYks vDfAux vwl BwjygI.  kfrbn pRfeIs dy nfm hY PYzrl srkfr sfry sUibaF `qy kfrbn tYks lgfAux leI dbfE pf rhI hY. albrtf aqy EuntyrIE dIaF srkfrF ny qF ieh tYks lfgU vI kr idwqf hY ijs kfrn ptrol, zIjLl, hIitMg gYs afid mihMgy ho gey hn aqy iswty vjoN pRozksLn, pRfsYisMg aqy trFsportysLn df Krcf vDygf jo kImqF ivwc hor vfDy df kfrn bxygf. tYksF ivwc vfDy df mqlb hY ik lokF dI afPtr tYks afmdn hor Gt jfvygI aqy AuhnF leI afpxIaF loVF pUrIaF krnIaF musLkl hoxgIaF.

          ajyhI hflq ivwc hyTly drjy dIaF nOkrIaF krn vfly sLihrI ksUqy Ps jfxgy jdik bwJvF vot bYNk kfiem rwKx vfsqy ilbrl srkfr pbilk sYktr XUnIanF nMU suKfvyN qnKfh vfDy dyvygI. iswty vjoN srkfrI Krcf aqy bjt Gftf hor vDygf.

          awj ivafjL dr ieiqhfs ivwc swB qoN hyT cwl rhy hn ijs kfrn srkfrI krjLy dI srivs (ivafjL adfiegI) `qy Krcf vI afm nfloN Gwt af irhf hY. pr amrIkf ivwc ivafjL dr vDx dy rsqy pY gey hn ijs df asr knyzIan ivafjL dr `qy vI hovygf. agr kYnyzf ivwc ivafjL dr amrIkf dy anupfq ivwc vDfey nhIN jFdy qF knyzIan zflr dI kImq hor izwg jfvygI. iswty vjoN knyzf ivwc mihMgfeI vD jfvygI.

          trUzo srkfr nMU afpxI afriQk nIqI df muV mulFkx krnf cfhIdf hY aqy bjt Gfty nMU kfbU krn vfsqy Tos plfn pysL krnI cfhIdI hY. bjt Gftf afpxy afp hI dUr ho jfvygf, `qy tyk rwKxI mihMgI pvygI.

- blrfj idEl, KLbrnfmf 904, jnvrI 06-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

purfxy aYzItorIal not pVHn leI iewQy kilk kro

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here