www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

2019 dy sMpfdkI lyK pVHn leI ieWQy kilwk kro jI!


izwg irhf hY jsitn trUzo df stfk

vD irhf ieMmIgrysLn Prfz vI mihMgf pY irhf hY ilbrlF nMU

          akqUbr 2019 ivwc hox vflI kYnyzf dI PYzrl cox hux isrPL 10 mhIny dUr hY. dsMbr mhIny dOrfn afey pbilk srvyKxf vwl vyKIey qF pRDfn mMqrI jsitn trUzo df stfk burI qrF izwg irhf hY. vD irhf ieMmIgrysLn Prfz vI ilbrlF nMU mihMgf pY irhf hY pr jsitn trUzo ajy vI ieMmIgrysLn nMU lfBkfrI dws ky Prfz nMU Zwkx dI koisLsL ivwc hY. jsitn trUzo dI ilbrl srkfr hyT ieMmIgrysLn Prfz sfry hwdF bMny twp igaf hY aqy bhuq lok smJdy hn ik ies Prfz qoN keI ‘ilbrl iensfeIzr’ lfB kmf rhy hn. ieMmIgrysLn Prfz bhuq ivrft rUp Dfrn kr cuwkf hY aqy ivdysLI knyzIan imsLn ies dy Gyry ivwc af cuwky hn.

          ilbrl srkfr dy ieMmIgrysLn mMqrI aihmd husyn dI kfrgujLfrI bhuq GtIaf rhI hY aqy Aus ieh pRBfv hI nhIN dy sikaf ik Auh ‘Puwl-PlYjz’ mMqrI hY jo ivBfg nMU clfAux dy kfbl hY. AuNJ qF kuJ ku nMU Cwz ky trUzo dI kYbint ivwc bhuqy mMqrIaF df iehI hfl hY. mhIny ku pihlF afieaf iewk srvyKx vI iehI drsfAuNdf sI ik trUzo dy kYbint mMqrIaF dI ‘lok-CvI’ bhuq kmjLor hY. pbilk surwiKaf mMqrI rlP gozyl iewk ajyhy mMqrI hn ijhnF df cMgf qjrbf qy cMgI kfrfgujLfrI hY.

          hux trUzo srkfr kuJ drjun lokF nMU zIport kr ky ieh pRBfv dyx dI asPLl koisLsL kr rhI hY ik srkfr PrfzIaF nMU rok rhI hY. ieh aMgryjLI dI khfvq “TU iltl aYNz TU lyt” vflI gwl hY. gYr kfnMUnI  lokF df amrIkf dy bfrzr qoN twp ky afAuxf brfbr jfrI hY ijhnF `qy kYnyzf dy lokF df BfrI Krcf af irhf hY. vIjLf lY ky kYnyzf afAux vfly bhuq sfry ivdysLI kmjLor srkfrI nIqI df lfB AuTf ky lgfqfr rPUjI aplfeI kr rhy hn ijs nfl rPUjI kYtfgrI ivwc kys pRfsYWs krn df smF hux 4 sfl qoN twp igaf hY. hflq hux sMBflx qoN bfhrI ho geI hY. ivjLtr kYtfgrI ivwc kYnyzf afAux vfly bhuqy lok ‘kYsL’ kMm krn afAuNdy hn. mltIpl vIjLf `qy afAux vfly qF eysy kMm hI afAux lwg pey hn. ‘kYsL’ afriQkqf kYnyzf dy imhnqI lokF nMU bhuq mihMgI pY rhI hY. hr srkfrI syvf df Krcf tYks-dfqfvF `qy pY irhf hY jdik lfB AuTfAux vfilaF ivwc ‘kYsL’ vfly vI sLfml hn. bhuq sfry vpfrk adfiraF vfsqy aMplfiemYNt dy hyTly pwDr `qy ieMtrI lYvl kMm qlfsLx vfly knyzIan nOjvfn ies vfsqy ZukvyN nhIN hn ikAuNik AuhnF nMU Gwto Gwt qnKfh dyxI pYNdI hY jdik kYsL kMm krn vfly ‘gYr- kfnUMnI’ Gwto Gwt qnKfh qoN bhuq Gwt pYsy lY ky kMm kr rhy hn. ies nfl lybr df sosLx vI lgfqfr vD irhf hY.

          kYnyzf dI afriQkqf cMgI hox df ZMzorf aksr ipwitaf jFdf hY joik trUzo srkfr dIaF nIqIaF df iswtf nhIN hY sgoN gvFzI dysL amrIkf dI psr rhI afriQkqf df dy kfrn hY. jd vI amrIkf dI hflq cMgI huMdI hY qF ies df kYnyzf nMU vI bhuq lfB huMdf hY. kYnyzf dy kudrqI sroqF dI mMg amrIkf ivwc vD jFdI hY ijs nfl aYksport nMU bhuq lfB huMdf hY. trUzo srkfr ies cMgI afiQkqf dy dOr ivwc vI bjt Gftf kfbU krn ivwc asPLl rhI hY. cMgI afiQkqf dOrfn afmdn, syljL aqy hor tYksF qoN afmdn vD jFdI hY ijs df cMgIaF srkfrF lfB AuTfAuNdIaF hn aqy bjt sMqulq krn vwl vDdIaF hn. 2015 dIaF coxF ivwc trUzo ny cfr sflF ivwc 20 iblIan qwk bjt Gfty ipwCoN cOQy sfl ivwc bjt sMqulq krn df vadf kIqf sI pr hux qwk iqMn sflF ivwc kuwl bjt Gftf 60 iblIan dy krIb ho igaf aqy cOQf sfl vI Gfty vflf hovygf. trUzo srkfr lgfqfr srkfr dy sroqF nMU imsmYinj krdI af rhI hY.

          27 dsMbr nMU nYnojL vloN jfrI kIqy gey srvyKx ivwc ilbrl 35%, kMsrvtv 34%, aYnzIpI 16%, blfk 4%, grIn 7% aqy pIpljL pfrtI 1[5% dwsI geI hY. agr nYnojL dy ipCly 10-12 srvyKx vyKy jfx qF trUzo dI ilbrl pfrtI dI lIz 7 qoN 10% rhI hY. ilbrl pfrtI dI mjUdf siQqI df kfrn vI kmjLor aYnzIpI aqy mYkism brnIey vloN kMsrvtv pfrtI Cwz ky vwKrI pIpljL pfrtI bnfAux hY. kmjLor aYnzIpI df lfB ilbrlF nMU ho irhf hY. aYnzIpI ies hwd qwk kmjLor hY ik nYnojL muqfibk afgU jgmIq isMG dI sport isrPL 5% hY jdik grIn pfrtI dI afgU mya dI sport vI 5[8% hY. dsMbr 19 nMU jfrI hoey aYNgs rIz dy srvyKx muqfibk trUzo dI kfrgujLfrI qoN sMqusLt lokF dI igxqI 35% hY jdik asMqusLtF dI igxqI 58% hY. isrPL 7% lokF ajyhy sn ijhnF df koeI mwq nhIN sI. srvyKx muqfibk EntyrIE smyq kYnyzf dy hr sUby ivwc trUzo df stfk izwigaf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #1005, dsMbr 28-2018

 


ajb zrfmf!

‘pbilk surwiKaf’ rport qy kYnyzf dy dysI isafsqdfn!!

          ipCly idnIN kYnyzf dy pbilk surwiKaf ivBfg vloN rIlIjL kIqI geI ‘tYroirst QrYt 2018’ rport ivwc ‘iswK (KfilsqfnI) awqvfdI’ isrlyK hyT sLfml kIqy gey Coty ijhy cYptr df kuJ iswK sMgTnF vloN ies aDfr `qy ivroD kIqf jf irhf hY ik ies nfl kYnyzf dy sfry iswKF nMU burf nfm idwqf igaf hY. kuJ sMgTnF ny pbilk surwiKaf mMqrI rlP gozyl nfl 21 dsMbr qwk mulfkfq df smF vI mMigaf hoieaf. prcf prYs ivwc jfx qwk ieh pqf nhIN lwg sikaf sI ik mMqrI ies vfsqy rfjLI hoieaf hY jF nhIN. ilbrl mMqrI qy aYmpI qF rport dy ies sYksLn dy ivroD qoN vI awgy vD gey aqy AuhnF rport ivwc iksy Dfrimk iPrky df nfm drj kIqy jfx df ivroD kr idwqf hY. ijLkrXog hY ik ies rport ivwc suMnI awqvfdI, sLIaf awqvfdI aqy swjy pwKI awqvfdI afid qoN Kqry df ijLkr hY. ilbrl mMqrIaF aqy aYmpIaF vloN iksy vI Dfrimk iPrky df nfm nf drj kIqy jfx dI mMg afpxf ‘sMquln’ bxfAux vfsqy kIqI geI hY nhIN qF ieh spsLt jfpxf sI ik Auh KfilsqfnIaF nfl jF qF hmdrdI rwKdy hn jF AuhnF dy dbfa hyT hn. ies nfl vI gwl Cup nhIN skI aqy aKLbfr torFto sMn ivwc 18 dsMbr nMU pRkfsLq hoey lyK ivwc ilbrl pfrtI dy iswK  aYmpIaF qoN pwuiCaf igaf hY ik Auh rport ivwc ‘KfilsqfnI awqvfdIaF’ dy ijLkr qoN ikAuN KPLf hn? lyKk qfirk Piqh ny ilbrl aYmpI rUbI shoqf dI iewk pMjfbI ryzIE `qy ieMtrivAU df hvflf vI idwqf hY. svfl pYdf huMdf hY ik kI ieh iswK hox kfrn ieh aYmpI isrPL iswKF aqy Auh vI KfilsqfnI ivcfrDfrf rwKx vfly iswKF dI hI pRqIinDqf krdy hn?

ies dbfa hyT pbilk surwiKaf mMqrI rlP gozyl ny rpoirt ivwc sLbdF dI qbdIlI krn dI gwl mMn leI sI qFik iksy Dfrimk iPrky dy nfm df ZukvF bdl lwiBaf jf sky. pr ivroD kr rhIaF iDrF ies sYksLn nMU pUrI qrF htf dyx dI mMg kr rhIaF hn. aKLbfr sMn ivwc ijs ryzIE ieMtrivAU df hvflf idwqf igaf hY Es ivwc aYmpI rUbI shoqf ny qF ieh vI afK idwqf sI ik ‘sfry aYmpI, sfry mMqrI, pRDfn mMqrI qwk ies qoN hYrfn hn ik ieh ikvyN ho igaf’? shoqf ny ieh vI afiKaf ik ieh rport ajLfd iDr (mMqrfly dy aMdr) vloN iqafr kIqI geI hY aqy ies df sMsd dI sYPtI kmytI nfl koeI sbMD nhIN hY ijs dI Auh vI iewk mYNbr hY. shoqf ny ieh dfavf vI kIqf ik sbMDq ajLfd iDr nMU ies dy sbUq (iswK KfilsqfnI awqvfdI KLqry) dyxy pYxgy nhIN qF ieh sYksLn htfAuxf pvygf.  agr pRDfn mMqrI qwk swB hYrfn hn qF pwuCxf bxdf hY ik ieh rport kYnyzf srkfr jF ies dy surwiKaf ivBfg dI nhIN hY? 31 sPLy dI ies rport df ‘Pfrvrz muwK bMd’ pbilk surwiKaf mMqrI rlP gozyl vloN iliKaf igaf hY aqy mMqrI dI qsvIr vI lwgI hoeI hY. ilbrl srkfr aqy ies df mMqrI ies qoN ikvyN munkr ho skdf hY?

hYrfnI iswK mMqrIaF aqy aYmpIaF vloN kIqy jf rhy aMnHy ivroD dI hY jo afpxI srkfr dI rport nMU muwZoN nkfr rhy hn. ies nfl iewk ajb zrfmf sLurU ho igaf hY aqy trUzo srkfr dIaF kmjLorIaF sfhmxy af geIaF hn. agr srkfr ies cYptr nMU htf idMdI hY qF hor awqvfdIaF bfry cYptr ikvyN rwK skygI? agr ies cYptr df hYizMg bdilaf jFdf hY qF ‘iswK’ dI QF kI iliKaf jfvygf? eysy qrF suMnI aqy sLIaf awqvfd dI QF ikhVy sLbd vrqy jfxgy? KfilsqfnI vwKrf dysL iswK Drm dy aDfr `qy mMgdy hn aqy jd ies dI pRfpqI vfsqy kuJ qwq ihMsk huMdy hn qF ies nMU ikhVf awqvfd ikhf jfvygf? eysy qrF muslmfnF ivwc suMnI qy sLIaf vwzy iPrky hn aqy afpxy sMprdfiek ivsLvfs nMU aDfr bxf ky QF QF lV rhy hn. AuhnF dI ihMsk lihr nMU ikhVf awqvfd ikhf jfvygf? Bfrq ivwc jd Drm dy nfm `qy gAU rwiKak ihMsk kfrvfeIaF krdy hn qF AuhnF nMU ‘ihMdU awqvfdI’ afKxf ibwlkul shI hY. ieh swB `qy lfgU huMdf hY.

KfilsqfnI Buwl rhy hn ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI jsits myjr vloN kIqI geI qPqIsL ivwc keI QF ‘iswK tYroirst jF awqvfdI’ iliKaf hoieaf hY. pr ieh sfry iswKF nMU dosL dyx vflI gwl nhIN hY. kuJ hPLqy pihlF trUzo dI Bfrq PyrI bfry jfrI kIqI rport ivwc vI bhuq QFvF `qy KfilsqfnI tYroirst jF iswK awqvfdI sLbd vrqy gey hn. sgoN ies ivwc qF ieh isPfrsL vI kIqI geI hY ik kYnyzf dy nvyN sYnytrjL, aYmpIjL aqy mMqrIaF nMU shuM cuwkx mOky aqy iPr lgfqfr ies bfry brIPL kIqf jfxf cfhIdf hY ik ivdysLI dKl aqy kYnyzf ivwc awqvfd df kI irsk hY? ies qoN ielfvf ieh vI isPLfrsL df ihwsf hY ik mMqrIaF nMU Xfd krvfieaf jfxf cfhIdf hY ik Auh iksy nMU imlx jF iksy dy nyVy hox smyN iDafn rwKx qFik ihwqF df tkrfa nf hovy. awj sfry ilbrl aYmpI hI nhIN sgoN hor pfrtIaF dy keI aYmpI, aYmpIpI aqy kuJ kONslr ‘iewk iDr’ df pwK pUrn df isrqoV Xqn kr rhy hn. qkrIbn iehI kuJ 1987 ivwc joa klfrk ny ikhf sI, isrP Aus ny iqMn KfilsqfnI gutF dy nfm ilK idwqy sn. ivroD krn vfilaF nMU ieh rport jo aYizt kIqI hoeI hY, vI pVH lYxI cfhIdI hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #1004, dsMbr 21-2018


ivafpk ieMmIgrysLn bykYdgIaF df hI ihwsf hY ‘afeIilts’ Prfz

          inafgfrf kflj ny ies hPLqy 400 qoN vwD BfrqI aMqrrfsLtrI ivwidafrQIaF dy ‘afeIilts’ tYst nMU rwd krky AuhnF nMU dubfrf ieh tYst dyx leI afK idwqf hY. 8 dsMbr nMU ies bfry torFto stfr aKLbfr dI ivsqrq rport sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc crcf df ivsLf bxI hoeI hY. kflj vwloˆ kIqI geI jFc qoN sfhmxy afieaf sI ik aMgryjLI dI ZukvIN muhfrq nf hox kfrn aMqrrfÈtrI ivwidafrQI vwzI igxqI ivwc PyHl ho jFdy hn. ‘ieMtrnYsLnl ieMgilsL lYNgueyj tYsitMg isstm’ df Cotf nfm ‘afeIilts’ hY ijs nMU cMgy bYNz lY ky pfs krn nfl ivdysLI ivwidak adfiraF ivwc dfKlf ilaf jFdf hY.

inafgfrf kflj dy vfeIs pRDfn stIv hzsn ny ikhf hY ik ipCly sfl 150 aMqrrfsLtrI ividafrQI aMgryjLI dI ZukvIN muhfrq nf hox kfrn ‘aYkyzYimk irsk’ sn jdik ies sfl ieh igxqI duwgxI ho ky 300 ho geI ijs kfrn kflj nMU hrkq ivwc afAuxf ipaf. kflj vloN iehnF nMU kflj ivwc aMgryjLI df tYst idwqf igaf aqy pfieaf igaf ik iehnF ivcoN 200 ivwidak pRogrfm ivwc aMgryjLI dI ZukvIN jfxkfrI nf hox kfrn PyHl ho rhy sn. jd kflj vloN hor qPqIsL kIqI geI qF pfieaf igaf ik aMgryjLI dI Gwt jfxkfrI dI smwisaf df sfgmxf kr rhy 80% ivwidafrQIaF ny Bfrq ivwc ‘afeIilts’ tYst pfs kIqf sI. aqy ieh tYst astrylIaf nfl sbMiDq afeIzIpI aYjUkysLn vloN kIqy gey sn. inafgfrf kflj vloN ies dI jfxkfrI afeIzIpI aYjUkysLn nMU idwqI geI sI.

inafgfrf kflj nMU sfl 2019 dy ivMtr sYsLn vfsqy aMqrrfsLtrI ivwidafrQIaF dIaF kuwl 8,200 arjLIaF pRfpq hoeIaF sn ijhnF ivcoN 4,800 ibnYkfr Bfrq qoN sn. kflj ny iehnF ivwcoN 1300 BfrqIaF nMU azimsLn vfsqy sIlYkt kIqf sI ijhnF ivwcoN 428 ivwidafrQIaF nMU dubfrf ‘afeIilts’ tYst pfs krn leI afiKaf igaf hY. ies tYst vfsqy Bfrq ivwc $215 dy krIb Krc huMdy hn aqy kflj ny ieh PIs afp Brn dI pysLksL vI kIqI hY.

kYnyzf ivwc aMqrrfsLtrI ivwidafrQI bhuq vwzf vpfr bx cuwkf hY aqy ies ivwc kuJ eyjMt aqy adfry motI kmfeI kr rhy hn. Auh vwD qoN vwD mfieaf bxfAux vfsqy hr hrbf vrq rhy hn. aMkVy dwsdy hn ik sfl 2017 ivwc kYnyzf Br ivwc sfry dysLF qoN vwK vwK pwDr `qy 494,525 ivwidafrQI sn joik sfl 2016 qoN 17% vwD sn. iehnF ivcoN 123,940 Bfv 25% Bfrq qoN sn. sfl 2018 dy aMkVy ajy AuplBd nhIN hn.

torFto stfr dI rport kfrn ‘afeIilts’ Prfz dI crcf hux Kuwl ky sfhmxy afeI hY pr pMjfbI BfeIcfry ivwc ies dI crcf ipCly do ku sflF qoN cwl rhI hY. Bfrq Kfskr pMjfb ivwc ‘afeIilts’ vpfr bhuq Kuwl ky ho irhf hY. ‘afeIilts’ pfs kr ky kYnyzf df ivwidafrQI vIjLf lYxf kYnyzf afAux df sfDn bxdf jf irhf hY. ieh gwl vI afm crcf ivwc hY ik ies qrF kYnyzf afey bhuqy ivwidafrQIaF df pVHn df koeI ierfdf nhIN huMdf. ieMJ ‘afeIilts’ Prfz ivafpk ieMmIgrysLn bykYdgIaF df hI ihwsf hY.

pMjfb ivwc lVikaF dy mfpy smfrt lVkIaF Bfldy hn jo ‘afeIilts’ pfs kr skdIaF hox aqy AuhnF dy lVky vfsqy kYnyzf df rsqf Kohl skdIaF hox. mfpy ajyhIaF lVkIaF `qy lwKF rupey Krc rhy dwsy jFdy hn. jd keI irsLqy lVkI dy kYnyzf puwjx ipwCoN twut jFdy hn qF luwty jfx vfly mfpy iPr hflduhfeI krdy hn.

ivdysLI stUzYNts dy mfipaF nMU 10-10 sfl df mltIpl vIjLf idwqy jfx dI crcf vI pMjfbI BfeIcfry ivwc coKI huMdI afeI hY jo kYnyzf af ky kYsL `qy kMm krdy hn. kYnyzf df ieMmIgrysLn ivBfg ies qoN pUrI qrF jfxU hY pr kuJ krn vfsqy iqafr nhIN hY. ajy mhInf ku pihlF sIbYaYsey dI iewk rport afeI sI ijs muqfibk ies sfl Bfrq qoN vIjLf lY ky afey lokF vloN rPUjI aplfeI kIqy jfx dy kys 4000 qoN twp jfxgy jo ik pMj ku sfl pihlF 200 dy afspfs huMdy sn. rPUjI kysF dy inptfry nMU hux 4-5 sfl lgdy hn aqy ieh smF hux vDdf hI jfvygf. amrIkf qoN kYnyzf df bfrzr gYr kfnMUnI ZMg nfl twp ky rPUjI bnx vfly lokF dI igxqI vI vDdI jf rhI hY. trUzo srkfr jfxdI hY ik smglr hjLfrF lokF nMU bfrzr tpf ky motf pYsf bxf rhy hn. kYnyzf vwsx vfsqy kfnMUnI ZMg qrIky vrqx nfloN hyrfPyrI idnoN idn vwD kfrgr sfbq huMdI jf rhI hY aqy ies vfsqy kYnyzf srkfr dIaF nuksdfr nIqIaF ijMLmyvfr hn.           

 - blrfj idEl, KLbrnfmf #1003, dsMbr 14-2018

 


pRDfn mMqrI trUzo dI Bfrq PyrI bfry rport dy Kulfsy!

          PrvrI 2018 ivwc pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI ivvfdgRsq Bfrq PyrI bfry sMsdI kmytI dI rport 3 dsMbr idn somvfr nMU hfAUs afPL kfmnjL ivwc pysL kIqI geI. ieh pUrI dI pUrI rport pRDfn mMqrI trUzo aqy pbilk surwiKaf mMqrI rflP gozyl nMU pihlF hI dy idwqI geI sI. hfAUs afPL kfmnjL ivwc pysL kIqI geI rport aYizt kIqI geI dwsI geI hY qF ik nYsLnl sikAUrtI nfl sbMDq jfxkfrI jnqk nf kIqI jfvy. pr pRDfn mMqrI trUzo ny ikhf hY ik nf AuhnF aqy nf AuhnF dy dPLqr ny pysL kIqI geI rport nMU sYˆsr krn dy hukm idwqy hn. trUzo ny ieh juvfb ivroDI iDr vloN kIqy gey ieqrfjLF dI rOsLnI ivwc idwqf. ivroDI iDr df dfavf hY ik srkfr ny ies rport ivclI nmosLI BrI jfxkfrI jnqk hox qoˆ rok leI hY. pRDfn mMqrI vloN mMglvfr nMU idwqf igaf Auprokq ibafn ies rport nMU sYNsr jF aYizt kIqy jfx qoN ienkfr nhIN krdf, isrPL afpxy vloN sYNsr krn df hukm dyx qoN hI ienkfr krdf hY. ijs df mlqb hY ik ieh rport kOmI surwiKaf dy nfm hyT sYNsr kIqI geI ho skdI hY, joik rportF muqfibk shI hY. ieh rport nYsnl sikAUirtI aYˆz ieMtYlIjYˆs kmytI afP pfrlIafmYˆtyrIanjL vwloˆ iqafr kIqI geI hY.

          pRDfn mMqrI trUzo dI Bfrq PyrI bfry ies rport ivwc jo Kulfsy kIqy gey hn AuhnF ivcoN swB qoN aihm hY pRDfn mMqrI vfsqy aXoijq kIqy gey do smfgmF ivwc jspfl isMG atvfl df nfm mihnfm vjoN sLfml kIqy jfx bfry. bIsI invfsI sfbkf KfilsqfnI jspfl isMG atvfl 20 PrvrI nMU mMubeI ivwc aXoijq kIqy gey iek smfgm ivwc mihmfn vjoN sLfml hoieaf sI. ies mOky Aus ny pRDfn mMqrI trUzo dI pqnI soPI trUzo smyq keI PYzrl mMqrIaF nfl qsvIrF iKcvfeIaF sn. jspfl atvfl ny 1986 ivwc bIsI dy inwjI dOry afey pMjfb dy mMqrI mlkIq isMG iswDU nMU golI mfrI sI ijs kfrn kYnyzf dIaF surwiKaf eyjMsIaF Aus dy ipCokV qoN vfkPL sn. mMubeI smfgm dIaF qsvIrF jnqk hox ipwCoN trUzo dI Bfrq PyrI ivvfdF ivwc iGr geI sI. aqy trUzo srkfr ny 22 PrvrI dy idwlI ivwc knyzIan hfeIkimsLnr dy Gr vfly smfgm leI jspfl atvfl nMU mihmfn vjoN idwqf igaf swdf vfps lY ilaf sI. 

          ies rport ivwc kIqy gey Kulfsy muqfibk jspfl atvfl smyq 423 ivakqIaF dy nfm aYn afKrI mOky mihmfnF dI ilst ivwc sLfml kIqy gey sn. iehnF ivcoN bhuqy nfm iksy nf iksy ilbrl aYmpI jF mMqrI vloN pRDfn mMqrI dPLqr nMU Byjy gey sn. jspfl atvfl dy nfm dI isPLrsL ilbrl aYmpI rxdIp srfey vloN pRDfn mMqrI dPLqr nMU kIqI geI sI aqy srfey ny ies dI ijLMmyvfrI kbUl kr leI sI. kmytI dI ies rport dy Kulfsy muqfibk afrsIaYmpI nMU 13 PrvrI nMU hI pqf sI ik jspfl atvfl pRDfn mMqrI dI Bfrq PyrI smyN smfgmF ivwc sLfml ho skdf hY aqy ieh gwl pRDfn mMqrI dI Bfrq rvfngI qoN vI iqMn idn pihlF dI hY. ieMJ svfl pYdf huMdf hY ik atvfl nMU rokx vfsqy afrsIaYmpI smyq kYnyzf dIaF surwiKaf eyjMsIaF ny koeI kdm ikAuN nhIN AuTfieaf? kmytI muqfibk ieh afrsIaYmpI dI ijMLmyvfrI bxdI sI. Pors ny 14 PrvrI nMU vwK vwK PorsF dI juieMt tIm dI bIsI brFc qoN atvfl dI bIsI ivwc mjUdgI jF gYr-mjUdgI bfry puwiCaf sI pr ies pVqfl df sunyhF Es aPLsr dI voies-myl `qy Cwz idwqf igaf jo CuwtI `qy sI. sbMiDq tIm nMU ieh sunyhF 20 PrvfrI nMU imilaf aqy AuhnF aglI svyr qwk juvfb nf idwqf pr qwd qwk muMbeI vflf Bfxf vffpr cuwkf sI. rport muqibk jspfl atvfl df nfm gUgl krn nfl hI Aus bfry bhuq kuJ jfixaF jf skdf sI. rport muqfibk mihmfnF dy nfvF dI pVqfl df koeI Tos qrIkf nhIN sI apxfieaf igaf.

          jd jspfl atvfl dI mjUdgI bfry ivvfd BK ipaf qF trUzo dy mOky dy nYsLnl sikAUrtI slfhkfr zYnIal jIn ny coxvyN pwqrkfrF nMU ikhf sI ik pRDfn mMqrI trUzo dI Bfrq PyrI nMU sfboqfj krn ivwc BfrqI eyjMsIaF dy ‘bykfbU’ (roag) aMsr ijLMmyvfr hn. ies vfsqy ‘Pfrn aYktrjL’ sLbd vI vriqaf igaf. rport muqibk zYnIal jIn ny ies pRYs brIiPLMg dI jfxkfrI afrsIaYmpI, sIss aqy globl aPyarjL nMU vI nhIN sI idwqI geI. zYnIal jIn ijs ny trUzo dI Bfrq PyrI qoN ipwCoN nYsLnl sikAUtI slfhkfr vjoN asqIPLf dy idwqf sI, ny aprYl ivwc sMsdI kmytI sfhmxy pysL ho ky nMU ieh qwQ pRvfn kIqf sI. hfAUs afPL kfmnjL ivwc ies rport bfry svflF mOky aYnzIpI dy aYmpI nYQn kuiln ny ikhf hY ik  ieh rport svflF dy juvfb dyx nfloN hor keI svfl KVy krdI hY ikAuNik ies df vwzf ihwsf sYNsr kr idwqf igaf hY. ieh kihxf musLkl hY ik rport dy sYNsr kIqy gey ihwsy ivwc kI Kulfsy kIqy gey hn?

          jspfl atvfl qoN ielfvf pRDfn mMqrI dy zYlIgysLn ivwc XUsPL XYlmyjL dy sLfml hox bfry vI svfl KVy hoey sn joik iewk kMstrksLn kMpnI df sIeIE hY aqy ilbrl aYmpI rfj gryvfl ies kMpnI dy pyarol `qy sI. ies nMU tUr ivwc rfj gryvfl dy kihx `qy sLLfml kIqf igaf sI. aYnzIpI dy aYmpI cfrlI aYNgs ny ies nMU ihqF df tkrf (kMnPlYkt afPL ieMtrYst) dwsidaF aYiQks kimsLnr kol sLkfieq kIqI geI sI aqy ieh mfmlf ajy qPqIsL hyT hY. pRDfn mMqrI nfl Bfrq gey knyzIan pwqrkfrF ivwc mFtrIal qoN iewk KfilsqfnI pMjfbI pwqrkfr nMU sLfml kIqy jfx dI vI pYRs ivwc crcf hoeI sI. 22 PrvrI nMU knyzIan hfeI kimsLnr dy idwlI siQq Gr ivwc aXoijq kIqy gey rfq dy Kfxy ivwc ‘ax swdy’ mihmfnF vloN ieMtrYNs gyt `qy mcfey gey hVkMp dI vI mIzIaf ivwc crcf hoeI sI. aqy ieh swB kuJ knyzIan surwiKaf hyT vfpiraf sI.

          hux sQfnk pMjfbI BfeIcfry ivwc crcf hY ik hfeI kimsLnr dy Gr dI rIsYpsLn ivwc iewk ajyhf KfilsqfnI jF sfbkf KfilsqfnI vI sLfml sI jo 80ivaF dy dUjy awD ivwc pfiksqfn ivwc hiQafrF dI tRYinMg lY cwukf hY aqy Aus dy kuJ sfQI tRYinMg lYx ipwCoN Bfrq ivwc KfilsqfnI aprysLnF ivwc sLfml huMdy rhy sn qy BfrqI surwiKaf PorsF nfl mukfbilaF ivwc mfry gey sn. kuJ lok ies mfmly bfry iewk vIzIE rIkfrizMg mjUd hox dy dfavy vI kr rhy hn. ieh swB kuJ kYnyzf ivwc BfrqI vIjLf dPLqrF dI kfrgujLrI `qy vI svfl KVy krdf hY jo ajyhy lokF dI mjUdgI qoN axjfx sn. cMgf huMdf ies rport df sYNsr kIqf ihwsf vI jnqk kr idwqf jFdf qFik sfrI qsvIr sfhmxy af jFdI.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #1002, dsMbr 07-2018

 


kYnyzf dI isafsq df qyjLI nfl ho irhf hY ‘dysIkrn’

          ilbrl aYmpI rfj gryvfl ny 22 nvMbr nMU aYmpI vjoN asqIPLf dyx dI gwl afKI sI aqy ies df kfrn ‘ishq qy pirvfr’ dwisaf sI. 24 GMty qoN Gwt smyN ivwc hI ‘ishq qy pirvfr’ qoN bdl ky ‘jUey dI lq aqy ies kfrn vwzf krjLf’ asl kfrn bx igaf sI. pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny iewk tvIt ivwc rfj gryvfl vloN apxI sIt qoN asqIPLf dyx dy PYsly nMU shI PYslf dwisaf sI aqy afs pRgt kIqI sI ik gryvfl nMU loVINdI mdd iml rhI hovygI. ipCly kuJ idnF qoN knyzf dy muwKDfrf dy mIzIaf aqy sMsd dy jLIro-afvr dOrfn rfj gryvfl dy asqIPLy dy keI hor kfrn pRgt hoey hn. ivroDI pfrtIaF vloN srkfr qoN svfl puwCy jf rhy hn aqy srkfr golmol juvfb dy rhI hY. 27 nvMbr nMU ivroDI iDr ny rfj gryvfl dy asqIPLy bfry siQqI spsLt krn bfry svfl pwuCy pr srkfrI iDr iPr golmol juvfb idMdI rhI. pRDfn mMqrI trUzo ijs ny tvIt kr ky rfj gryvfl vloN asqIPLf dyx dy PYsly nMU shI dwisaf sI, sMsd ivwc ies bfry spsLtIkrn dyx leI KVy nf hoey aqy ieh kMMm brdIsL cwgV `qy Cwz idwqf ijs ny spsLt juvfb nf idwqf. ivroDI iDr ny jd spIkr nMU asqIPLy bfry siQqI spsLt krn vfsqy afiKaf qF spIkr ny dwisaf ik rfj grvyl df asqIPLf spIkr nMU nhIN imilaf. awj 29 nvMbr sLfm qwk vI rfj gryvfl df asqIPLf spIkr qwk puwj jfx dI koeI jMqk KLbr nhIN sI. hYrfnI dI gwl hY ik srkfr aqy rfj gryvfl afpxIaF pihlF idwqIaF stytmYNtF `qy pUry ikAuN nhIN AuWqry aqy awj ikwQy KVy hn?

          muwKDfrf dy mIzIaf ivwc rfj gryvfl vloN jUey `c keI imlIan zflr hfr jfx dy nfl nfl hux ‘mnI lFgzirMg, zrwg aqy tYroirst PMizMg dI afrsIaYmpI vloN qPqIsL nMU joV idwqf igaf hY. mIzIaf rportF muqfibk sUhIaf puils nMU Auprokq mfmilaF dI toh lgfAux leI lgfqfr kIqy jf rhy XqnF dOrfn rfj gryvfl df nfm sunx nMu imilaf. BfvyN ajyhI koeI rport nhIN hY jo rfj gryvfl nMU iswDy qOr `qy iehnF mfmilaF nfl joVdI hovy pr ijhnF lokF df nfm ajyhy mfmilaF ivwc boldf hY, AuhnF `qy rwKI jf rhI njLr mOky rfj gryvfl df nfm sfhmxy afieaf dwisaf igaf hY ijs kfrn puils ny Aus df ipwCf kIqf. jUey `qy motI rkm Krcx kfrn rfj gryvfl  ‘iPntrYk’ nfm dI eyjMsI dI njLr hyT vI afieaf aqy puils ny Aus `qy njLr rwKxI sLurU kr idwqI sI.

          ies qoN pihlF pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI smyN rfj gryvfl vloN XUsPL jLlmyjL nfm dy vpfrI nMU srkfrI zYlIgysLn df ihwsf bxfieaf sI ijs dI kMpnI nMU rfj gryvfl vkIl vjoN syvfvF idMdf hY. aYnzIpI ny ies dI sLkfieq aYiQks kimsLnr nMU kIqI sI ijs dI ajy qPqIsL cwl rhI hY. rfj grvyl brYNptn dI lfa Prm ghIr lfa afiPs dy vI pyrol `qy hY, Bfv ies Prm nfl vI kMm krdf hY. ieMJ aYmpI qoN ielfvf rfj gryvfl do vwK vwK PrmF dI pyrol `qy hY. rfj gryvfl vloN afpxI aOrq dosq (hux pqnI) nfl rLl ky $1,295,575 dy KrIdy 2 kMzojL `qy $1,499,999 dI mfrgyj hY aqy bYNkF df hor krjLf vI hY.

          mjUdf inXmF muqfibk aYmpIjL vfsqy isrP ieh dwsxf jLrUrI hY ik Auh iks Prm dy pyrol `qy hn? Auh kI kMm krdy hn, ikMny GMty krdy hn aqy ikMnI qnKfh imldI hY? ieh dwsxf jLrUrI nhIN hY. mjUdf inXmF ivwc ieh bhuq vwzI KfmI hY ijs nMU dUr kIqf jfxf cfhIdf hY.

          pRDfn mMqrI trUzo ny 28 nvMbr nMU mMinaF hY ik rfj gryvfl bfry ajy bhuq svflF dy juvfb imlxy bfkI hn ijs nMU AuhnF ‘ilMgrirMg’ svfl dwisaf hY. ies dIaF hor keI prqF ajy Kuwl dI AumId hY. hYrfnI dI gwl hY ik bhuqy sQfnk pMjfbI mIzIaf ny ies bfry ZukvIN rporitMg krn dI QF lokF nMU rfj gryvfl nfl hmdrdI pRgt krn dI pRyrrnf dyxI sLurU kr idwqI. hux jd mfmlf hor vD igaf jpfdf hY qF kuJ clfk swjx mhFBfrq dy hvfly dy ky pFzU BrfvF dI jUey dI afdq dIaF gQfvF sunfAux lwg pey hn qFik mUl mfmly qoN afsfnI nfl pfsf vwitaf jf sky.

          kuJ pMjfbI mIzIaf ivwc keI isafsqdfnF vloN PMz ryjLF mOky kYsL lYx jF ibnF nfm dy cYWk lYx df ijLkr kIqf igaf hY. keI vfr ajyhI rkm vfsqy rsId nf dyx dI vI crcf cwl rhI hY. ieMmIgrysLn kysF ivwc mdd dy nfm `qy PMzryjLF leI motIaF rkmF mMgx df vI ijLkr hoieaf hY. brYNptn dy iewk gvFzI sLihr dy iek aYmpI dy dPLqr vloN cwl rhy vIjLf vpfr dI vI crcf ho rhI hY.  ieh crcf vI cwl rhI hY ik jd lok iksy aYmpI kol ieMmIgrysLn vfsqy mdd leI jFdy hn qF keI aYmpI AuhnF nMU iksy Kfs Prm, vkIl jF kMsltYNt kol jfx dI slfh idMdy hn jo gYr kfnMUnI vqIrf hY. kuJ lok kih rhy hn ik kuJ isafsI pfrtIaF nfmInysLn Kohlx qoN bcx vfsqy vI motf PMz mMgdIaF hn aqy iewk aYmpI nfl ajyhf hoieaf dwisaf jf irhf hY. kihMdy hn ijwQy “DUaF hY EQy awg huMdI hY”, aPvfhF ivwc kuJ qF swc jLrUr hovygf. knyzIan isafsq df qyjLI nfl ‘dysIkrn’ ho irhf hY  jo kYnyzf dy BivK vfsqy icMqfjnk hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #1001, nvMbr 30-2018

 


iewk slfhuxXog kdm hY krqfrpur lFGf!
Bfrq aqy pfiksqfn gurdvfrf krqfrpur sfihb vfsqy lFGf bxfAux vfsqy sihmq ho gey hn jo iewk slfhuxXog kdm hY. ieh asQfn iswKF vfsqy bhuq mhwqv rwKdf hY aqy aMqrfrsLtrI bfrzr dy njLdIk hox kfrn BfrqI iswK ies nMU dUroN vyK qF skdy hn pr drsLn krn nhIN jf skdy. ivsLysL idnF mOky ies gurdvfrf sfihb dy drsLn krn leI pfiksqfn srkfr qoN vIjLf lYxf pYNdf hY ijs nfl jQy dy rUp ivwc hI jfieaf jf skdf hY. vIjLf pRnflI bhuq pycIdf hY aqy dovyN dysL iewk dUjy dI nIqI nMU vyK ky vIjLf nIqI inrDfrq krdy hn jo aksr bdldI rihMdI hY. BfrqI iswKF qoN ielfvf ihMdU aqy muslmfn vI aksr pfiksqfn jFdy hn. pfiksqfn qoN ihMdU, iswK aqy muslmfn vI Bfrq afAuNdy hn ijs ivwc qIrQ Xfqrf vI iewk aihm kfrn huMdI hY.
gurdvfrf sRI krqfrpur sihb ajyhf asQfn hY ijwQy sRI gurU nfnk dyv jI ny afpxy jIvn dy afKrI 18 sfl ibqfey sn aqy hwQIN KyqI vI kIqI sI. gurU sfihb 22 sqMbr 1539 eIseI nMU eyQy joqIjoq smfey sn. ieh gurdvfrf BfrqI bfrzr qoN isrPL 3 iklomItr dUr hY. mjUdf vIjLf injfm hyT bhuq Gwt BfrqI iswK kuJ Kfs iqAuhfrF mOky vIjf hfsl kr skdy hn aqy AuhnF nMU vfhg bfrzr qoN ieMtr ho ky lfhOr rsqy jfxf pYNdf hY. lfhOr qoN krqfrpur df Pfslf 120 iklomItr hY. gurU sfihb df jnm purb mnfAux vfsqy ies vfr pfiksqfn srkfr ny isrP 3 hjLfr dy krIb BfrqI iswKF nMU vIjLy idwqy hn joik bhuq Gwt hn. ivdysLI iswK ies qoN ielfvf hn jo hux vDyry igxqI ivwc pfiksqfn siQq gurUDfmF dI Xfqrf krn lwg pey hn.
Bfrq aqy pfiksqfn srkfrF ijs iksm df lFGf bxfAux vfsqy sihmq hoeIaF hn, Es ivwc krqfrpur gurdvfrf sfihb dy drsLn vIjLf-mukq hoxgy. vIjLf mukq dy nfl nfl iswDf isrPL iqMn iklomItr hI jfxf pvygf. ies iqMn iklomItr dy korIzor df pRbMD ikvyN hovygf? ies dI bhuqI jfxkfrI ajy AuplBd nhIN hY aqy ho skdf hY ik dovyN srkfrF ajy ies nMU aMqm rUp dyx vfsqy gwlbfq hI kr rhIaF hox.
ies lFGy vfsqy iqMn iklomItr surwiKaq sVkI rsqf aqy rfvI diraf `qy puwl bnfAuxf pvygf jo ik bhuq vwzf kMm nhIN hY. lFGf vrqx vfly lokF dI surwiKaf aqy ieh jkInI bnfAuxf leI ik Auh vfps prq gey hn, koeI Kfs ivDI apxfeI jfvygI. ies lFGy dy aMdr aqy ies qwk awpVn vfsqy trFsport qy qrqIb rwKx vfsqy buinafdI ZFcf KVf krnf pvygf. asl aiVwkf dovF srkfrF ivckfr ivsLvfs dI kmI aqy ies lFGy nMU iewk dUjy iKlfPL vrqx df KdsLf hY.
keI ivsLlysLk ies ivcfry dy sn ik dovF srkfrF nMU bhuq smF pihlF hI krqfrpur gurdvfrf sfihb df ielfkf Bfrq nMU dyx vfsqy btvfrf kr lYxf cfhIdf sI, Bfv ies dy ievjL ivwc hor ielfkf pfiksqfn nMU dy dyxf cfhIdf sI. sLhId Bgq isMG aqy sfQIaF dy sskfr vflI QF Bfrq srkfr ny 60ivaF ivwc eysy qrF pfiksqfn qoN hfsl kIqI sI. ajy kuJ smF pihlF Bfrq aqy bMglf dysL ny bhuq sfry ipMzF df btvfrf eysy qrF kIqf hY qF ik bfrzr iswDf kIqf jf sky.
ies lFgy nMU amlI rUp dyx vfsqy dovF srkfrF kol iek sfl df vkq hY ikAuNik ieh agly sfl iehnF idnF ivwc Kohly jxf dI crcf hY jd iswK jgq sRI gurU nfnk dyv jI df 550vF jnm purb mnf irhf hovygf. AuNj 550vyN jnm purb dy jsLn ies jnm purb qoN sLurU ho gey hn aqy sfrf sfl cldy rihxy hn.
Bfrq vfsqy dihsLqgrdI iewk vwzI smwisaf hY aqy Bfrq nMU dihsLqgrdF dI pfiksqfnI mdd dI sdf sLkfieq rhI hY. Bfrq ies bfry bhuq vfr sbUq vI pysL kr cuwkf hY ijhnF nMU ivsLv BfeIcfry ny vI pRvfn kIqf hY. ies hPLqy rfjfsFsI ivwc inrMkfrI Bvn ivwc gRnyz hmly dy qfr vI pfiksqfn nfl juV gey hn. BfrqI iswK BfeIcfry nMU vI ieh jkInI bxfAuxf pvygf ik koeI AuhnF dIaF Dfrimk BfvnfvF df iKlvfV krky afpxy inwjI ihwqF dI pUrqI vfsqy nf vrqy.
kuJ qwq-qsIrI iswK afgU Bfrq ivwc vfprn vflI hr Gtnf nMU Eltf gyVf dyx leI qwqpr rihMdy hn. rfjfsFsI hmly nMU vI ies iksm dI sipMn dyx dI koisLsL ho rhI hY jdik PVy gey iewk kiQq dosLI ny bhuq sfry Byd Kohl idwqy hn. vwKvfdI ivcfr rwKx vfilaF nMU ieh smJ lYxf cfhIdf hY ik ies iksm dIaF ihMsk vfrdfqF iksy vI sUrq ivwc vwKrf dysL bxfAux ivwc shfeI nhIN ho skdIaF.
pfiksqfn gihry afriQk sMkt ivcoN gujLr irhf hY aqy pihlF ley krjLy dIaF iksLqF Brn vfsqy hor krjLf mMgdf iPrdf hY. Bfrq nfl cMgy sbMD pfiksqfn dy afpxy ihwq ivwc hn. krqfrpur lFGf dovF dysLF ivwckfr suKvyN sbMDF dI sLurUafq ho skdf hY. sfrIaF iDrF nMU ies cMgy kdm leI sihXog krnf cfhIdf hY.
-blrfj idEl, KLbrnfmf #1000, nvMbr 23-2018


zwg Porz srkfr df aglf vwzf pRfjYkt ‘vYWlPyar rIPfrm’

          sIbIsI ny afpxI iewk aihm rport ivwc Kulfsf kIqf hY ik AuntyrIE sI zwg Porz srkfr df aglf vwzf pRfjYkt ‘vYWlPyar rIPfrm’ hY. ies ‘vYWlPyar rIPfrm’ bfry agly hPLqy mMqrI lIsf mklfAUz vloN jfxkfrI idwqI jfvygI. sUby ivwc ies mOky iek imlIan dy krIb lok vYWlPyar lY rhy hn aqy sUby df hr sfl ies `qy $10 iblIan Krc huMdf hY. jo ik hr mhIny iewk iblIan zflr qoN kuJ Gwt bxdf hY. agr ilbrlF vloN clfeI iprq jfrI rihMdI hY qF ieh  Krcf jldI hI hr mhIny iewk iblIan zflr ho jfvygf.

          ies nMU agr jmF kuwl krjLy nfl joV ky vyiKaf jfvy qF ieh sUby dI qrsXog hflq ibafn krdf hY. sUby df ies jmF krjLf 325 iblIan zflr qoN vwD hY ijs `qy hr sfl 12 iblIan zflr ivafjL, Bfv hr mhIny iewk iblIan idwqf jFdf hY. ies ivwc vYWlPyar  Krcf rlf lE qF hr mhIny sUby df do ku iblIan zflr KUh-Kfqy pY jFdf hY.  sUby df ies clMq sfl df bjt Gftf 15 iblIan zflr hY jo ik ilbrlF vloN pysL kIqy gey $6[4 ku iblIan bjt Gfty qoN ikqy vwD hY.  ajyhI hflq ivwc Porz srkfr hwQ `qy hwQ Dr ky nhIN bYT skdI aqy sUby nMU pYrF `qy KVf krn vfsqy koeI kOVI dvfeI jLrUr dyxI pvygI.

          AuntyrIE dI kuwl abfdI 13[5 imlIan dwsI jf rhI hY aqy agr pMj ku lwK igxqI qoN bfhrf hovy qF 14 imlIan mMnI jf skdI hY. ies ivwcoN 960,000 lok vYWlPyar `qy bYTy hn jo ik iewk imlIan qoN isrPL 40 hjLfr Gwt bxdf hY. ies igxqI ivwc bwcy, jvfn, mrd, aOrqF aqy bjLurg sLfml hn. ieMJ ies sUby dI hr 14vIN rUh vYWlPyar `qy bYTI hY. ieh igxqI nf mMnxXog aqy nf shfrnXog hY. sKLq imhnq krn vfly lok iehnF df Bfr cwuk rhy hn. ieh mMnxf musLkl hY ik ieh sfry dy sfry lok kMm krn dy kfbul nhIN hn aqy srkfrI vYWlPyar dy hwkdfr hn. ieh lok sUby dy do pRogrfmF hyT afAuNdy hn ijhnF nMU AuntyrIE vrks aqy AuntyrIE izsbyltI sport pRogrfm df nfm idwqf igaf hY. kYQiln ivMn srkfr ies pRogrfm df hor ivsQfr kr rhI sI ijs nMU ‘byisk ieMnkm pfielt prfjYkt’ df nfm idwqf igaf sI aqy Porz srkfr ny ies nMU rwd kr idwqf sI. agly hPLqy kimAUntI aqy sosLl vYWlPyar mMqrI lIsf mklfAUz ies srkfr dI rIPfrm nIqI df Kulsf krygI. vYWlPyar vfilaF dy azvokyt aqy aYnzIpI huxy lhU dy hMJU vhfAux lwg pey hn. ieh lok smJdy hn ik zflr drKqF nMU lgdy hn aqy qoV qoV ky ivhly bYTy hjLfrF lokF dIaF JolIaF BrIaF jf skdIaF hn. jo lok muPqKory ho jFdy hn AuhnF nMU ivhly rihx dI afdq pY jFdI hY. vYWlPyar bhuq sKLq sLrqF `qy imlxI cfhIdI hY. Porz srkfr nMU vYWlPyar dI vkflq krn vfly sMgTnF dIaF grFtF vI bMd krnIaF cfhIdIaF hn.

          aYnzIpI nMU sfbkf pIsI pRImIar mfeIk hYirs dy supny afAux lwg pey hn ijs ny sKLq sLrqF lfgU krky cfr sflF ivwc vYWlPyar lYx vfilaF dI igxqI 400,000 Gtf idwqI sI.

          agr vYWlPyar dy Kuwly gwPLy jfrI rwKy jFdy hn aqy Porz srkfr rIPfrm nhIN rwKdI qF svfl pYdf huMdf hY ik sUbf ies nMU aPorz ikvyN krygf? ies rIPfrm nMU lMbf smF tfilaf nhIN jf skdf ikAuNik iewk idn af jfvygf jd gihry krjLy kfrn sUbf srkfr loVmMdF dI mdd krn jogI vI nhIN rhygI. sUbf qF pihlF hI krjLfeI ipaf hY. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik sUbf srkfr ajyhI rIPfrm krygI jo kMm krnXog muPqKoiraF nMU kMm krn leI pRyrq krygI aqy loVmMdF dI mdd qoN pfsf nhIN vwtygI.                                                  - blrfj idEl, KLbrnfmf #997, nvMbr 02-2018


brYNptn dy votrF ny aYnzIpI, pIsI aqy ilbrlF dy isr Kyh pfeI

          brYNptn dI myar ilMzf jfPrI kiQq ‘pRfhuxy’ hwQoN cox hfr geI hY aqy Auh ies hfr qoN Kud hYrfn hY. ieh gwl Aus ny mMnI hY ik Aus nMU ies iksm dy nqIjy dI afs nhIN sI. cox pRcfr dy afKrI do hPiqaF dOrfn ilMzf dI kMpyn dI Puk lgfqfr inkldI rhI aqy pYtirk brfAUn df smrQn vDdf irhf. jfpdY ik ilMzf ajyhy lokF ivwc iGrI hoeI sI ijhnF ny Aus nMU  jLmInI hkIkqF qoN dUr rwiKaf. kuJ  ny ‘Drm’ dy aDfr `qy ‘afpxy Plfxy Plfxy’ nMU jLrUrI vot pfE df PuKkrfpn vI ivKfieaf.

ilMzf jfPLrI dI kMpyn tIm ny Aus dy kIqy kMmF bfry jfxkfrI dyx dI QF pYtirk brfAUn nMU ‘pRfhuxf’ (gYst) sfbq krn `qy sfrf jLor lgf idwqf. sLfied ilMzf dI tIm nMU Aus dy kIqy kMm votrF nMU iKwcx jogy nhIN sn jfpdy jF ‘pRfhuxf’ sfbq krnf ‘bRhmasqr’ jfpdf sI ijs ny pYtirk nMU icwq kr dyxf sI.

ilMzf jfPLrI kONsl dI afpsI KtfptI leI horF nMU ijMLmyvfr dws ky KihVf CuzfAuxf cfhuMdI sI pr ieh sMBv nf ho sikaf. Auh cfr sfl lgqfr vDfey gey pRfprtI tYksF nMU vI jfiejL sfbq nf kr skI pr ies dy Elt pYtirk brfAUn lokF dy ies duwK nMU smJ igaf aqy pRfprtI tYks PrIjL krn df vfadf kr igaf.

coxF dOrfn pRfprtI tYks, krfeIm, nsLy, tRYiPk jfm, nOkrIaF dI Gft afid ivsLy muwdf bxy pr kurwpsLn nMU iksy ny nf Coihaf. sLihr ivwc kurwpsLn vI iewk vwzI smwisaf hY ikAuNik jLOinMg qbdIlI `c keI iDrF motf pYsf bxfAuNdIaF hn. swB iewk dUjy dI ipwT Kurkdy hn aqy swB KusL hn. brYNptn ivwc QF QF hjLfrF nvyN Gr bnx ipwCy vI ‘jLoinMg qbdIlI’ rfhIN bxfey jfx vflI ‘motI’ mfieaf hY. iswtf vjoN brYNoptn ‘slIipMg istI’ bx ky rih igaf hY ijwQy lok sOx afAuNdy hn aqy kMm krn hor sLihrF ivwc jFdy hn. GrF `qy pRfprtI tYks hr sfl vDfey jFdy hn aqy gvFzI sLihrF qoN ikqy vwD hn. ies vfsqy aMdro aMdr psr rhI kurwpsLn vwl vI iDafn dyxf cfhIdf hY.

          jd isivk rvfieq qoV ky iqMno hI pfrtIaF dy aYmpI aqy aYmpIpI ilMzf jfPLrI dy ipwCy jf KVy hoey qF brYNptn dy bhuq sfry votrF ny ies df bhuq hI burf mnfieaf. ieh brYNptn dy votrF nfl mjLfk sI aqy AuhnF nMU byvkUPL smJx vflI gwl sI. ieh lok smJdy sn ik afm lok awKF mIc ky AuhnF dy ipwCy qur pYxgy. votrF ny ies nMU ‘gYNg-ap’ smJ ky rwd kr idwqf. keI ivsLlysLkF df mwq hY ik ies nfl ilMzf jfPLrI nMU hor vI Gftf ipaf. ieh GtIaf aqy dysI iksm dI isafsq dI isKr sI ijs nMU sLfied hI kdy koeI dubfrf duhrfAux dI koisLsL kry.

          ieh zrfvy vI idwqy gey ik ilMzf jfPLrI dI iqMno pfrtIaF sport krdIaF hn. jsitn trUzo aqy Aus dI pfrtI ilMzf ipwCy hY ijs krn ilMzf df smrQn krogy qF PYzrl srkfr dI pUrI mdd brYNptn nMU imlygI nhIN qF PYzrl mdd qoN swKxy rih jfvogy. eysy qrF dfavy kIqy gey ik pImIar zwg Porz vI ilMzf dI Kuwl ky mdd kr irhf hY aqy pYtirk brfAUn nMU iksy hflq ivwc vI jyqU nhIN vyKxf cfhuMdf. iewk Kfs vrg vloN subfeI PMz lYx vfsqy vI ilMzf nMU ijqfAuxf lfjLmI dwisaf igaf.

          ies qrF dIaF byqukIaF gwlF krn vfly ieh Buwl gey ik ilMzf jfPLrI ny 2014 dIaF coxF ivwc vI sUby dI srkfr ivwc afpxy vDIaf kunYksLnF df lfrf lgfieaf sI. sUby ivwc jUn 2018 qwk ilMzf dI chyqI ilbrl srkfr rhI. aqy akqUbr 2015 ivwc ilMzf dI chyqI ilbrl pfrtI PYzrl coxF vI ijwq geI sI. brYNptn dy votrF ny trUzo dI srkfr vfsqy pMj ilbrl ijqf ky aftvf Byjy. ilMzf iehnF dovF ilbrl srkfrF qoN brYNptn vfsqy ZukvIN mdd pRfpq krn ivwc vI nfkfm rhI, koeI vDIaf zIal aqy ivsLysL pYikj ilafAuxf qF dUr dI gwl hY.

          kuJ ilMzf smrQkF vloN iqMno isafsI pfrtIaF dy cuxy hoey lokF nMU awgy krky ieh pBfv dyx dI koisLsL kIqI geI ik pYtirk ijwq igaf qF brYNptn vfsIaF df ‘huwkf pfxI’ bMd kr idwqf jfvygf. ies iksm dI DONs qF hux Bfrq dy votr vI kbUl nhIN krdy ijhnF nMU eyQy anpVH dws ky BMizaf jFdf hY. pqf nhIN kuJ ilMzf smrQk brYNptn vfsIaF nMU kI smJ bYTy sn?

          agr iksy sLihr dI kONsl aqy myar dysL dy pRDfn mMqrI qy pRImIar dy chyqy hI cunxy hn (jF cunxy jLrUrI hn) qF iPr cox dI kI loV hY? trUzo aqy Porz nMU afKdy aqy Auh Kud hI nfmjd kr idMdy. iPr ‘cox zrfmy’ dI qF koeI loV hI nhIN sI. lokl isivk srkfrF knyzIan jmhUrIaq df muwK aMg hn qy jo lok ainpUlysLn dI sLrfrq kr rhy sn Auh ies aihm jmhUrI pVfa nMU sfboqfjL kr rhy sn.

          aYmpI rfj gryvfl ilbrl aqy aYmpIpI pRBmIq srkfrIaf pIsI ny qF hor vI jwgoN qyhrvIN kr idwqI jd iek pfsy ilMzf nMU ienzorjL kr idwqf aqy Auh vI Aus dy hwk ivwc rYlI ivwc jf ky smyq ilMzf dy nfm inhfd muhfj dy, dUjy pfsy iewk sFJI vIzIE ivwc lokF nMU vwD qoN vwD votF pfAux dI apIl vI kr idwqI. ieh vIzIE sosLl mIzIaf `qy ilMzf smrQkF vloN Kuwl ky vMzI geI. spsLt sI ik vwD qoN vwD votF iks nMU pfeIaF jfx. vwD qoN vwD votF pfAux dI apIl df agr mMqv ilMzf nMU vwD votF pfAux sI qF votrF ny ies nMU rwd kr idwqf aqy ilMzf nMU hrf idwqf. agr AuNJ vwD qoN vwD poilMg krnf ies apIl df mMqv sI qF votrF ny ies nMu vI rwd kr idwqf ikAuNik kuwl poilMg isrPL 34[50% hI hoeI hY jdik ajyhI apIl qoN ibnF 2014 ivwc 36[2% poilMg hoeI sI. brYNptn dy votrF ny aYnzIpI, pIsI aqy ilbrlF dy brYNptn qoN cuxy hoey numfieMidaF isr Kyh pf idwqI hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #996, akqUbr 26-2018

 


 

ilMzf jfPLrI dy ‘muhfjL’ ny icMqfjnk ipRq pfeI

          14 akqUbr idn aYqvfr nMU brYNptn dy myar leI dUjI vfr cox lV rhI ilMzf jfPLrI aqy Aus dy smrQkF ny iewk icMqfjnk ipRq pfeI hY. ilMzf jfPLrI vfsqy rYlI df aXoijn krn vfly bhuqy pMjfbI BfeIcfry nfl sbMiDq sn. ies aXoijkF vwl hor KoKvIN njLr mfrIey qF iehnF ivcoN bhuq iswK afgU hn jF iswK mIzIafkfr hn. ies rYlI ivwc brYNptn dIaF isivk coxF vfsqy ‘ilMzf muhfjL’ jF ‘ilMzf-tIm’ df aYlfn kr idwqf igaf. isivk coxF kdy ‘akrOs df borz’ sFJf muhfj bxf ky nhIN lVIaF jFdIaF aqy nf isafsI rfjnIqI dy aDfr `qy lVIaF jFdIaF BfvyN AumIdvfrF dy isafsI Jukfa iksy vI isafsI pfrtI vwl hox. iqMno pRmuwK rfjsI pfrtIaF dy aYmpIjL aqy aYmpIpIjL vloN ilMzf-tIm dy ipwCy jf KVnf hor vI icMqfjnk ruJfn hY.

ies mOky pMjfbI mIzIaf dy kuJ adfiraF ny iswDy qOr `qy ilMzf jfPLrI nMU ‘tIm smyq’ ieMnzorjL kr idwqf hY. muwKDfrf df mIzIaf vI aksr nIqIaF df hvflf dy ky ajyhf krdf hY. pr muwKDfrf df mIzIaf kdy iksy AumIdvfr jF isafsI pfrtI dy hwk ivwc rYlIaF df aXoijn nhIN krdf. pMjfbI mIzIaf dy kuJ adfiraF ny ilMzf jfPLrI dy hwk ivwc rYlI df aXoijn krky mIzIaf dI ‘pRvfxq inrpwKqf’ dy muZly asUlF nMU Zfh lgfeI hY. iksy nMU mukfblqn nIqIaF dy aDfr `qy ieMnzorjL krnf aqy jfhrf qOr `qy iksy AumIdvfr jF pfrtI dy hwk ivwc jMqk iekwT df pRbMD krnf do bhuq vwK vwK ikrdfr hn. agr ieh gLlqI axjfxy ivwc hoeI hY qF vwKrI gwl hY pr agr ieh qwk ky kIqf igaf hY qF pMjfbI mIzIaf vfsqy ‘mIzIaf dy muZly ikrdfr’ nMU smJx dI loV hY. ieMJ krn vfly kuJ mIzIaf adfry ajyhy hn ijhnF dI asIN idloN krdy hF aqy pMjfbI mIzIaf dy JMzfbrdfr vI smJdy hF. asIN ieh jfxdy hF ik koeI vI mIzIaf adfrf jF mIzIafkfr pUrI qrF inrpwK nhIN hMudf pr pRisD pwqrkfr kuldIp neIar dy kQn ‘vYWtbIn df lfeInjL’ (lfeInF dy ivckfr) anusfr adfrIaf nIqI jfhrf qOr `qy iksy isafsI pfrtI jF kYNzIzyt dI ‘DUqrU’ nhIN hoxI cfhIdI. kYnyzf df pMjfbI mIzIaf ‘vlMtIar’ dOr ivcoN gujLr irhf hY aqy sfzy smyq swB leI iswKx vfsqy ajy bhuq kuJ ipaf hY. iksy smkflI nMU icqfry ibnF asIN ieh svIkfr krdy hF ik asIN swB (pMjfbI mIzIafkfr) ‘iswK’ hF aqy lgfqr ‘iswK’ rhy hF.

slYkitz pMjfbI mIzIaf ny isrPL ilMzf jfPrI nMU hI ieMnzorjL nhIN kIqf sgoN ilMzf jfPrI dy ‘sFJy muhfjL’ nMU ieMnzorjL kIqf hY. jd koeI mIzIaf adfrf coxF smyN iksy isafsI pfrtI nMU ieMnzorjL krdf hY qF sbMiDq isafsI pfrtI df iewk afgU huMdf hY, iewk ivcfrDfrf aqy iewk isafsI eyjMzf huMdf hY.  isafsI pfrtIaF aqy AuhnF dy afgUaF dIaF nIqIaF swB dy sfhmxy huMdIaF hn. mukfblqn iksy cox pRogrfm nMU shI jF iksy nMU nuksdfr afKxf sMBv huMdf hY. isafsI pfrtIaF nMU AuhnF dy cox pRogrfm aqy lokF nfl kIqy vfaidaF vfsqy ijLMmyvfr Tihrfieaf jFdf hY. AuhnF dy cox pRogrfm nMU mIzIaf ivwc ‘kuryidaf’ jFdf hY aqy keI svfl KVy kIqy jFdy hn ijhnF df isafsI pfrtIaF nMU juvfb dyxf pYNdf hY.

pr brYNptn dI isivk cox ivwc ilMzf jfPrI nf qF iksy isafsI pfrtI dI afgU hY aqy nf Aus df kiQq muhfj iksy inrDfrq nIqI df pYrokfr hY. ilMzf jfPLrI aqy Aus dy muhfj dy 17 ku hor AumIdvfr iksy iewk soc jF pRogrfm leI bcnbwD nhIN hn. ijvyN subfeI jF PYzrl coxF ivwc huMdf hY. ajyhI hflq ivwc ilMzf jfPrI aqy Aus dy kiQq ‘muhfj’ jF ‘tIm’ nMU awKF mIcky pMjfbI mIzIaf vloN ieMnzorjL krnf hfsohIxI gwl hY.

ilMzf jfPLrI dy ies ‘sFJy muhfj’ dy keI dysI JMzfbdfr cMgy qjrbykfr afgU hn pr asUlF dy aDfr `qy Kqf Kf gey hn.  ilMzf ijwq jfvy jF hfr jfvy ieh ‘Kqf’ qF ‘Kqf’ hI igxI jfvygI. brYNptn dy votr ieh jfxnf cfhuMxgy ik Auh ikhVI mjbUrI sI ijs kfrn iqMno muwK rfjsI pfrtIaF dy cuxy hoey afgU awKF bMd kr ky ilMzf dy sFJy muhfj dy ipwCy jf KVy hoey hn? kI Auh brYNptn ivwc hr sfl vD rhy pRfprtI tYksF, vD rhy kfrIm, vD rhy nsLy, vD rhI tRYiPk, vD rhI kurwpsLn, vD rhI gMdgI, iewko iek hspqfl ivwc vD rhIaF AuzIk lfeInF, vD rhI vhIkl ieMnsLorYNs, vD rhIaF kYsL nOkrIaF, psrdf jf irhf isPLrsIL ZFcf, suMgV rhIaF sLihrI syvfvF aqy psr rhI bYWzrUm kimAUntI nMU jfiejL TihrfAuNdy hn? kI iqMno muwK isafsI pfrtIaF dI rfjsI, afriQk aqy smfijk phuMc hux iewk ho geI hY ijs dI qrjmfnI ilMzf jfPrI krdI hY? kI ilMzf jfPLrI df afrjLI sFJf muhfjL vI iehnF isafsI pfrftIaF dIaF nIqIaF dI qrjmfnI krdf hY? Kfs kr Es hflq ivwc jd ilMzf jfPrI dy ies kiQq sFJy muhfj dI koeI bkfiedf hoNd aqy pRogrfm hY hI nhIN hY? kI ieh lok brYNptn dy pMjfbI BfeIcfry nMU eynf byvkUPL smJdy hn? myar, istI kONslrF aqy rIjnl kONslrF ivckfr iewk kONsl ivwc bYTx dI iewk qMd jLrUr juVdI hY pr skUl borz dy trwstIaF df ilMzf dy sFJy muhfj ivwc sLfml hoxf qF hor vI hfsohIxf lgdf hY, ijhnF dy adfry (pbilk aqy kYQoilk skUl borz) asloN hI istI kONsl qoN vwKry hn.

agr ilMzf jfPLrI ny ipCly cfr sflF ivwc brYNptn dy lokF vfsqy koeI mfrky df kMm kIqf huMdf qF Aus nMU BFq BFq dI lwkVI iekwTI krn dI loV hI nhIN sI pYxI. imsIsfgf dI pRisD myar hyjLl mkYlIan vFG Aus ny ibnF kMpyn kIiqaF hI ijwq jfxf sI. hYjLl mkYlIan 36 ku sfl lgfqfr imsIsfgf dI myar rhI aqy Aus ny kdy vI cox kMpyn nhIN kIqI. awj syvfmukq ho cuwkI 97 sflf mkYlIan df lok pUrf siqkfr krdy hn pr ilMzf jfLPrI cfr sflF dy kfrjkfl ipwCoN afpxI dUjI cox leI awkIN-plfhIN hwQ mfr rhI hY. brYNptn sLihr zuwbdf jf irhf hY aqy ilMzf jfPLrI hyT bYWzrUm kimAUntI qoN bysmYNt kimAUntI bx igaf hY.

agr ies kiQq muhfj df koeI sFJf pRogrfm hI nhIN hY qF svfl pYdf huMdf hY ik kI ieh mOkfpRsqF dI kulIsLn hY? votrF nMU spsLt sFJf pRogrfm dwsx qoN ibnF ajyhI kulIsLn jF sFJf muhfj bnfAuxf votrF `qy ‘gYNg-awp’  krn vflI gwl hY. ieh iewk GtIaf iksm dI ‘minpUlysLn’ hY aqy ies dysL diaF isivk coxF dI rvfieq dy vI iKlfPL hY. agr ies kiQq sFJy muhfj leI koeI iek afgU akFAUtybl (AuWqrdfiek) nhIN hY qF iewk XUint vjoN votF iks aDfr `qy mMgIaF jf rhIaF hn?

-blrfj idEl, KLbrnfmf #995, akqUbr 19-2018

 


plfsitk kcrf, vfqfvrx aqy kfrporyt munfPLy

          gRInpIs nfm dy aMqrrfsLtrI vfqfvrx sMgTn ny afpxI iewk qfjLf rport ivwc ikhf hY ik kokf kolf, pYpsI aqy nYsly kMpnIaF sMsfr ivwc plfsitk kcrf PYlfAux ivwc swB qoN awgy hn. ies sMgTn muqfibk kokf kolf kMpnI sMsfr ivwc sB qoˆ vwzI kcrf Auqpfdk kMpnI hY. ‘bRyk PRI Pfrm plfsitk’ muihMm dy ivÈv sMXojk von hrnfzyj ny dwisaf ik kok bRFz df plfsitk kcrf 42 'coˆ 40 dyÈF 'c pfieaf igaf hY. ieh sfPLt zirMk kMpnIaF boqlbMd pfxI aqy kuJ hor Auqpfd vI vycdIaF hn jo plfsitk dIaF boqlF ivwc splfeI kIqy jFdy hn. gRInpIs sMgTn dI ies rport muqfibk kfrporyt Kyqr ivÈv 'c plfsitk df pRduÈx PYlfAux 'c sB qoˆ vD iËMmyvfr hY. ies ipwCy AuhnF df kfrporyt munfPy df vwzf lflc Cuipaf hoieaf hY.

          iewk hor rport muqfibk iekwlf boql bMd pfxI hI slfnf $200 iblIan dI mfrkIt bx igaf hY. afpxy vwK vwK brFz dI lokF ivwc iKwc pYdf krn vfsqy ieh kMpnIaF sMsfr Br ivwc keI ZMgF nfl msLhUrIaF krdIaF hn ijs kfrn lok iehnF dy brFz-nym AuqpfdF df syvn krnf ‘tOhr’ smJdy hn. afm lok nf qF vfqfvrx pRdUsLx bfry sucyq hn aqy nf hI ajyhy AuqpfdF dy syvn nfl ishq nMU huMdy BfrI nuksfn bfry hI jfgrUk hn. bhuq sfrIaF rportF dwsdIaF hn ik KMz-Xukq sfPLt zirMkF vwzI pwDr `qy motfpy qy motfpy nfl huMdy rogF df krn bxdy hn. ieh rog mYzIkl ielfj vfsqy vwzy Krcy df kfrn bxdy hn.

          KflI hoeIaF plfsitk boqlF gfrbyj lYNz-iPLl sfeItF qoN ielfvf pfxI dy sroqF nMU plIq kr rhIaF hn. hux qF sMsfr dy smuMdr vI plfsitk kcry dy plUsLn qoN pIVHq hn aqy smuMdrI jIv vI ies df isLkfr ho rhy hn. plsfitk kcry dy mfeIkro-kx pIx vfly pfxI ivwc Gul rhy hn jo bhuq sfrIaF bImfrIaF df kfrn bx rhy hn. bhuq sfry smuMdrI jIv iehnF mfeIkro-kx nMU ingl lYNdy hn pr ieh hjLm hox Xog nf hox kfrn jIvF ivwc rogF df kfrn hI nhIN bxdy sgoN ‘sI-PUz’ (smuMdrI jIvF dy mfs) rfhIN muV mnuwKI srIrF ivwc dfKl ho jFdy hn. ieMJ plfsitk kcrf vfqfvrx aqy mnuwK smyq jIvF dI ishq nMU plIq kr irhf hY.

          iewk hor qfjLf rport muqfibk sMsfr Br ivwc hr iewk imMt ivwc iewk imlIan plfsitk dIaF boqlF KrIdIaF jFdIaF hn. Bfv afm lokiek imMt ivwc vwK vwK AuqpfdF (sfPtL zirMks, pfxI vgYrf) nfl BrIaF iewk imlIan boqlF KrIddy hn pr rIsfeIkl bhuq Gwt krdy hn ijs kfrn hr pfsy plfsitk kcrf PYl irhf hY. sfl 2021 qwk ies kcry ivwc 20% df vfDf ho jfvygf aqy sflfnf Kpq awD trIlIan boqlF ho jfvygI. ieMJ plfistk kcrf sMsfr dy vfqfvrx vfsqy vwzf Kqrf bx jfvygf. mnuwK sMsfr Br ivwc pRqI sikMt 20,000 plfsitk boqlF KflI kr ky suwtdf hY aqy sfl 2016 dy aMkVy dsdy hn ik iehnF ivcoN msF awDIaF iekwTIaF kIqIaF jFdIaF hn. iekwTIaF kIqIaF boqlF ivcoN  isrPL 7% rIsfeIkl kIqIaF jf skIaF sn. bfkI lYNz-iPLl sfeItF aqy pfxI dy sroqF ivwc jf izgIaF sn. sMsfr dy smuMdrF ivwc hr sfl 5 qoN 13 imlIan tMn plfsitk jf izgwdI hY.

          aYln mkfrQr PfAuNzysLn muqfibk agr iehI hfl irhf qF sfl 2050 qwk sMsfr dy smuMdrF ivwc Bfr dy ilhfjL nfl mwCIaF qoN plfsitk vwD ho jfvygI. plfsitk dI vrqoN vDx df iek aMdfjLf cIn dI mfrtIt qoN lgfieaf jf skdf hY. sfl 2015 ivwc cIn ivwc 68[4 iblIan plfsitk dIaF pfxI dIaF boqlF vrqIaF geIaF sn pr sfl 2016 ivwc ieh igxqI 73[8 iblIan ho geI sI jo hor vD rhI hY. brqfnIaF ivwc hr rojL 38[5 imlIan plfsitk boqlF vrqIaF jFdIaF hn pr isrPL awDIaF rIsfeIkl kIqIaF jFdIaF hn jdik bfkI lYNz-iPLl aqy smuMdr ivwc jf izgdIaF hn. brqfnIaF rIsfeIkl dy nfl nfl vrqoN GtfAux `qy vI jLor dy irhf hY aqy sfPt zirMk pIx vfsqy vrqy jfx vfly plfsitk dy pfeIp `qy bYn lgfAux jf irhf hY.

          mfeIkro plfsitk KojI pRo: sLYrI mysn dI tIm vloN kIqI geI iewk Koj muqfibk boql bMd pIx vfly pfxI dIaF 93% boqlF ivwc mfeIkro plsfitk pfeI geI hY. AuhnF dI tIm ny 9 dysLF qoN 11 vwK vwK brFzF dIaF 259 boqlF df nrIKx kIqf sI. iehnF ivwc nYsly ipEr lfeIP, aYkuafPInf, zfsfnI, eIvIayn, sfn plgrIno afid brYNz sLfml sn. bYljIam dI XunIvrstI dI iewk rport muqfibk ‘sI-PUz’ Kfx vfly lok ies rfhIN hr sfl mfeIkro plfsitk dy 11,000 kxky Ck jFdy hn. vfqfvrx, smuMdr aqy PUz-cyn nMU plIq kr rhy plfsitk dI vrqoN nMU GtfAux sMsfr dy hr sLihrI df PrjL bxdf hY. kfrporyt jgq nMU vI ies pRdUsLx dy kMtrol ivwc ihwsydfr bnxf cfhIdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #994, akqUbr 12-2018

 


sYks slybs bfry mfipaF dI rfey lYx df islislf sLurU

          zwg Porz srkfr ny sYks slybs bfry mfipaF dI rfey lYx df islislf sLurU kr idwqf hY. lMGy sLukrvfr sUby dI ividaf mMqrI lIjLf QONmsn ny ies dI jfxkfrI idMidaF dwisaf ik ieh islislf iqMn pVfvF ivwc hovygf ijs df pihlf pVfa sLurU kr idwqf igaf hY. pihly pVaf ivwc ies vfsqy srkfr ny vYbsfeIt bxfeI hY aqy mfpy eImyl rfhIN vI afpxI rfey dy skdy hn. mfpy ies ivDI rfhIN srkfr nMU afpxI rfey ByjxI qurq sLurU kr skdy hn. dUjy pVfa ivwc srkfr jldI hI afn lfeIn srvya sLurU krygI aqy sUby dy sfry ielfikaF ivwc tYlIPon-tfAUnhfl pRogrfm dI jfxkfrI jfrI kIqI jfvygI qFik lok ies ivwc Bfg lY skx.

          ieh slfh msLvrf 15 dsMbr 2018 qwk cwlygf aqy ies dy aDfr `qy Porz srkfr nvF sYks slybs bnfAux dI kvfied sLurU krygI.  mfipaF vfsqy sYks slybs bfry afpxI rfey srkfr qwk puwjdI krn df ieh shI mOkf hY. kYQiln ivMn dI ilbrl srkfr ny sfl 2015 ivwc Dwky nfl aYsf sYks slybs sLurU kIqf sI ijs nfl sUby dy bhuqy mfpy sihmq nhIN sn. ilbrl srkfr ny mfipaF dI rfey lYx df ZONg vI rcfieaf sI ijs ivwc ilbrl vDfiekF ny lokF dI sunx dI QF afpxI srkfr dI qrPdfrI kIqI sI. bhuqy mfipaF nMU ieqrfjL sI ik ilbrl srkfr df ieh sYks slybs ‘Aumr anUkUl’ nhIN sI aqy ieh bwicaF df ‘brynvfsL’ krn vfsqy sI qFik mfsUm bwicaF nMU pirvfrk jIvnjfc dy Ault ‘ienzfktrInyt’ kIqf jf sky. ies sYks slybs nMU ijs isLdq nfl lfgU kIqf igaf sI, Es qoN ieh Jlk pYNdI sI ijvyN bwcy sUby dy skUlF ivwc Kfs qOr `qy sYks ividaf hfsl krn hI jFdy hn.

          AuntyrIE df ividak ZFcf pVfHeI dy imafr pwKoN bhuq Ksqf ho cuwkf hY pr ilbrl srkfr pVHfeI `qy jLor dyx dI QF sYks slybs `qy vDyry jLor dy rhI sI.  hYrfnI gwl ieh hY ik skUl borz, tIcr XUnIanF aqy bhuq sfry tIcr vI imafrI pVfHeI dI QF sYks slybs df rfg vwD alfp rhy hn. mfipaF nMU ipwT idKf ky skUl borzF dy bhuqy trwstI vI ilbrl srkfr dI bolI bol rhy sn. awj iehnF ivwcoN keI iPr isivk coxF ivwc lokF qoN iPr votF mMg rhy hn.

          ilbrlF dy sYks slybs ivwc pihlI jmfq qoN mfsUm bwicaF nMU sYks bfry pVfieaf jfxf lfjLmI kr idwqf igaf sI. jd bwcy nMU eybIsI, 100 qwk igxqI aqy do jmF do isKfAux dI loV huMdI qF ieh srkfr qy skUl isstm sYks ividaf `qy jLor dy irhf sI. ilbrl srkfr df sYks slybs bhuq sfry mfipaF dIaF nYiqk kdrF kImqF df vI mKOl AuzfAux vflf sI. kuJ lok ‘afpxI nYiqkqf’ sYks slybs rfhIN sfry sUby dy lokF `qy TosxI cfhuMdy hn. hr iksy nMU afpxI jIvn sLYlI mubfrk hY pr iksy hor nMU Dwky nfl jIvn sLYlI bdlx leI mjbUr krnf shI nhIN hY, Kfs kr Es hflq ivwc jd mslf inwjI ivsLvfs df hY.

          jYNzr azYNttI df aYsf Jmylf pfieaf jf irhf hY ijs df koeI aMq nhIN hY aqy mfsUm bwicaF nMU ies ivwc AulJfAuxf iksy hflq ivwc vI jfiejL nhIN hY. kiQq       jYNzrF dI igxqI lgfqfr vDdI jf rhI hY ijs vfsqy sFJy vfsLrUmF dI vkflq kIqI jf rhI hY. hux qF iehnF kiQq bhuBFqI ilMgF vfsqy BfsLfvF dI ivakrx vI bdlx `qy jLor idwqf jf irhf hY. kuJ Kfs vrgF dy lokF nMU KusL krn vfsqy aYlImYNtrI skUl dy bwicaF nMU ies BMblBUsy ivwc pfAuxf iksy qrF vI jfiejL nhIN hY. gudf sMBog, smilMgqf, hsqmYQn aqy kfmuk iqRpqI vrgy muwdy bwicaF pVfHey jfx dI Aumr bhuq sUJ nfl cuxI jfxI cfhIdI hY. kYQiln ivMn dI ilbrl srkfr df ieh inwjI eyjMzf sI ijs nMu sUby dy lokF `qy Toisaf igaf sI. hYrfnI dI gwl ieh vI hY ik kuJ Kfs vrg ies mfmly `qy lokF dI bolx aqy afpxy ivcfr pRgt krn dI ajLfdI vI Kohx `qy quly hoey hn. cfrtr afPL rfeIts df shfrf lY ky horF dI ajLfdI kuclI jf rhI hY. kfnMUnI kfrvfeI smyq keI qrF dy zrfvy idwqy jFdy hn. rwd kIqf sYks slybs mfipaF qoN bwicaF nMU Kohx dI ilbrl srkfr dI qrkIb df ihwsf sI ijs hyT srkfrI dsqfvyjLF ivcoN mF aqy bfp df Kfnf vI KLqm kr idwqf igaf hY. Porz srkfr nMU mfipaF df siqkfr bhfl krn leI XqnsLIl hoxf cfhIdf hY.

          pRImIar zwg Porz ny sYks slybs dy mfmly ivwc afpxf cox vfadf pUrf kr idwqf hY. pihlF vfady muqfibk ilbrlF df sYks slybs rwd kIqf igaf aqy hux ivafpk rfey lYx df islislf sLurU kIqf igaf hY.  ies vfsqy Porz srkfr nMU ‘afrfgynfeIjLz lfbI’ dy vwzI pwDr `qy ivroD df sfhmxf vI krnf ipaf hY. tIcr XUnIanF vloN ivdroh dIaF DmkIaF vI idwqIaF geIaF sn pr Porz ny ies dI pRvfh nhIN kIqI. hux mfpy afpxI rfey dyx df mOkf aMjfeIN nf jfx dyx!             

-blrfj idEl, KLbrnfmf #993, akqUbr 05-2018

 


lokF nMU nsLyVI ikAuN bxf rhIaF hn srkfrF?

          vrlz hYlQ afrgyneIjysLn (zbilXU aYc E) ny ies hPLqy iek hYrfn krn vflI rport jfrI kIqI hY ijs dI mIzIaf ivwc bhuqI crcf nhIN hoeI. bhuqy mIzIaf (muwKDfrf smyq) ny ies dI crcf krnI iksy kfrn jfiejL hI nhIN  smJI. roietr inAUjL dI iewk rport muqfibk zbilXU aYc E ny ieh rport 21 sqMbr 2018 nMU jfrI kIqI hY.

          ieh rport ijs df nfm “globl styts rport afn alkohl aYNz hYlQ 2018” hY, muqfibk sMsfr ivwc aMdfjLn 237 imlIan mrd aqy 46 imlIan aOrqF sLfrb (alkohl) dI gMBIr smwisaf nfl juJ rhy hn Bfv alkohilk hn jF alkohl dI Gor durvrqoN krdy hn. ieMJ Gor sLrfbIaF dI kuwl igxqI 283 imlIan bx jFdI hY ijs df mqlb hY qkrIbn amrIkf dI kuwl abfdI (hr bwcy qoN buwZy qwk) dy brfbr lok sMsfr ivwc Gor sLrfbI hn. sLrfb dI pRqI ivakqI Kpq XUrp aqy amrIkf ivwc vwD hY. sLrfb dy bury asrF nfl amIr dysLF dy lok vwD juJ rhy hn. ieh aOsqn aMkVy hn pr ies df ieh mqlb nhIN hY ik pMjfb dy lok jF ivdysL vwsdy pMjfbI iksy qoN Gwt sLrfb pINdy hn. ies df mqlb ieh hY ik zbilXU aYc E vwzI qsvIr vyK rhI hY.

          zbilXU aYc E muqfibk sfl 2016 ivwc sMsfr Br ivwc iqMn imlIan (qIh lwK) qoN vwD lok sLrfb kfrn mry hn. ies df mqlb hY ik hr 20 mOqF ivcoN iewk mOq alkohl kfrn hoeI hY. iehnF mOqF ivwc iqMn  cOQfeI igxqI mrdF dI hY. alkohl eynI irskI hY, dI jfxkfrI hox dy bfvjUd agly 10 sflF ivwc alkohl dI KLpq hor vD jfvygI ajyhI pysLngoeI kIqI geI hY. alkohl kfrn hoeIaF mOqF ivwc 28% df kfrn sLrfb pIx kfrn huMdy tRYiPk aYksIzYNt, izwgx kfrn lwgIaF swtF jF alkohl kfrn huMdI ihMsf dwsI geI hY. 21% mOqF sLrfb nfl srIr dI pfcx ikiraf ivwc pYdf huMdIaF bImfrIaF dwsIaF geIaF hn aqy 19% mOqF sLrfb dI durvrqoN kfrn huMdy hfrt atYk aqy strok atYk dwsy gey hn ijs nfl idmfg dI nfVI Pt jFdI hY.

          zbilXU aYc E dI rport ivwc ikhf igaf hY ik sMsfr ivwc hr rojL 2[3 iblIan lok (Bfrq dI kuwl abfdI qoN duwgxy) 33 grfm sLuwD alkol Ckdy hn. ieh 150 imlIiltr vfeIn, 750 imlIiltr bIar jF 40 imlIiltr sLrfb dy brfbr hY. awj alkohl Kpq ivwc XUrp awgy hY pr XUrpIan lok 2010 qoN sLrfb Gtf rhy hn jdik sfAUQ eysLIaf aqy vYstrn pYisiPk Kyqr dy dysLF ivwc sLrfb dI Kpq vD rhI hY.

          sMsfr ivwc 45% alkohl hfrz sLrfb (ivskI vgYrf) dy rUp ivwc, 34% bIar dy rUp ivwc aqy 12% vfeIn dy rUp ivwc huMdI hY.  rport muqfibk sfry dysLF ivwc alkohl `qy aksfeIjL tYks hY pr isrPL awDy dysL hI sLrfb ssqI vycx qoN rokdy hn jF sLrfb AuWqy izskFAUt dI afigaf nhIN idMdy. amrIkf vrgy pwCmI dysLF ivwc qF sLfrb `qy sylF vI lgdIaF hn.

          zbilXU aYc E muqfibk sfry dysL sLrfb dI Kpq GtfAux leI bhuq kuJ kr skdy hn qFik ies nfl ishq aqy smfijk nuksfn nMU Gwt kIqf jf sky. sMsQf dy sbstYNs abXUjL XUint dy iencfrj vlfdImIr pojLink muqfibk kuJ afsfn qrIikaF ivwc sLrfb `qy tYks vDfAux, msLhUrI `qy rokF lgfAux aqy sLrfb dI afsfn AulBdI rokx nfl ies dI Kpq Gwt kIqI jf skdI hY. tYks vsUlI aqy afpxI afmdn vDfAux vfsqy srkfrF sLrfb dI Kpq nMU AuqsLfhq kr rhIaF hn. hux qF kYnyzf vrgy dysL BMg nMU vI afmdn df sroq bxf rhy hn. kMpnIaF vloN alkohl dI idlksL pYikMg aqy msLhUrI `qy vwzIaF rkmF Krc kIqIaF jFdIaF hn. pqf nhIN sLrfb kfrn huMdy nuksfn df igafn hox dy bfvjUd lokF nMU nsLyVI ikAuN bxf rhIaF hn srkfrF?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #992, sqMbr 28-2018

 


iqMn jwjF dy pYnl ny kIqf nbyVf

zwg Porz srkfr dy ibwl-5 df rsqf sfPL hoieaf!

          AuntyrIE apIljL kort dy iqMn jwjF dy pYnl ny 19 sqMbr svyry afKr nbyVf kr idwqf hY ijs nfl pRImIar zwg Porz dI srkfr dy ibwl-5 df rsqf sfPL ho igaf hY. hux torFto dI isivk cox 25 kONslrF dy aDFr `qy hovygI aqy ies vfsqy bkfiedf kMpyn sLurU ho geI hY. BfvyN myar jOhn torI aqy aYnzIpI afgU aYNzrIaf hOrvrQ smyq ke ajy vI bwicaF vFg roeI jf rhy hn. AuntyrIE supIarIar kort dy jwj avrz bIlobfbf dy Porz srkfr iKlfPL idwqy PYsly iKlfPL stya afrzr dy ky AuWc adflq dy iqMn mYNbrI bYNc ny ivroDIaF vloN pRImIar zwg Porz `qy lgfey jf rhy ibnf isr pYr dosLF nMU muwZoN nkfr idwqf hY.

          zwg Porz srkfr ny ibwl-5 pfs kr ky torFto istI kONsl ivwc kONslrF dI igxqI 47 qoN Gtf ky 25 kr idwqI sI. ivroDI ies iKlfPL ipwt AuTy sn aqy 10 sqMbr svyry AuntyrIE supIrIar kort dy jwj avrz bIlobfbf ies ibwl nMU cfrtr afPL rfeIts dy AulMGx dws ky rwd kr idwqf sI. ies nfl Porz ivroDIaF aqy muPqKoiraF dy smrQkF ivwc KusLI dI lihr dOV peI sI. pRImIar zwg Porz ny adflq dyy ies PYsly nMU rwd kr idwqf sI aqy ibwl nMU lfgU krn vfsqy ‘afpxy tUl bfks’ dy sfry tUl vrqx dI gwl afK ky swB nMU hYrfn kr idwqf sI. Porz df ieh tUl dI cfrtr dI ‘nftivdstYNizMg’ klfjL ijs nMU keI muPqKory, arfjkqfvfdI aqy Kwby pwKI mUloN psMd nhIN krdy qy cfrtr nMU ‘holI kfAu’ (pivwqr gAU) dwsdy hn. pr ieh klfjL Esy crctr df ihwsf hY aqy ieh zwg Porz dI srkfr dI bxfeI hoeI nhIN hY. Porz dy ies aYlfn nfl rfqo rfq keI hor cfrtrvfdI pYdf ho gey sn aqy Porz nMU kosx lwg pey.

          zwg Porz srkfr ny jwj avrz bIlobfbf dy PYsly nMU nkfrn vfsqy nvF ibwl 31 pysL kr idwqf aqy ies ivwc ‘nftivdstYNizMg’ klfjL  vI pf idwqI ijs dIaF do rIizMgjL hox ipwCoN apIljL kort df PYslf hwk ivwc af igaf. Porz srkfr ny ibwl 31 pysL krn dy nfl nfl jwj avrz bIlobfbf dy 10 sqMbr vfly PYsly iKlfP apIl vI kr idwqI sI aqy ies `qy stya lYx vfsqy vI kfnMUnI arjoeI kr idwqI sI. apIljL kort dy iqMn jwjF dy pYnl ny jwj avrz bIlobfbf dy PYsly nMU muZoN nkfridaF ies nMu asMivDfnk dwisaf aqy ikhf ik ibwl 5 iksy dy vI cfrtr hwkF dI AulMGxf nhIN krdf. sUby dI lIgl tIm ny ies iksm dI arjoeI hI kIqI sI ikAuNIk torFto dI isivk cox vfsqy smF suMgVdf jf irhf sI. 19 sqMbr dy ies PYsly nfl 22 akqUbr dI cox df rsqf pUrI qrF sfPL ho igaf hY aqy istI klrk kol sfry ZukvyN pRbMD krn smyq AumIdvfrF kol cox pRcfr vfsqy kfPI smF AuplBd ho igaf hY.

          kiQq crtrvfdIaF ny eynI hnyrgrdI mcfeI hoeI hY ik hr kMm ivwc cfrtr df bhfnf awgy kr idMdy hn. apIljL kort dy pYnl ny jwj avrz bIlobfbf dy PYsly dI hr prq nMU nukqf bfeI nukqf rwd kr idwqf hY aqy ieh vI iDafn ivwc rwiKaf hY ik sUby dI apIl ivwc pUrf vjLun hY. pYnl ny ikhf hY ik jwj avrz bIlobfbf ny kfnMUnI glqI (aYrr) kIqi hY aqy sUby dI apIl pRvfn ho jfvygI. hux jd ibwl 5 df rsqf sfPL ho igaf hY qF srkfr ny nvyN ibwl 31 `qy  aglI kfrvfeI rok idwqI hY.

          pRImIar zwg Porz ny sUby dy imAUnspl kfnMUn ivwc qrmIm kr ky torFto dI kONsl dIaF sItF GtfeIaF sn aqy ieh kfnMUn sUbf srkfr dy pUrI qrF aiDkfr Kyqr ivwc hY. kuJ qfkqF Porz srkfr nMU afpxy aiDkfr Kyqr ivwc vI kMm krn qoN rokx dI koisLsL ivc sn ijhnF nMU ies nvyN PYsly nfl hfr hoeI hY. pRImIar zwg Porz nMU lokF df BrpUr smrQn pRfpq hY aqy srkfr shI idsLf vwl vD rhI hY. PjLUl KrcI rokx aqy kusLl srkfr qoN ibnF sUby df byVf pfr nhIN lwg skdf.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #991, sqMbr 21-2018

 


pRImIar zwg Porz ny sMivDfnk aiDkfr vrq ky koeI jwgoN qyhrvIN nhIN kIqI

          AuntyrIE dI sMsd ny subfeI srkfr vloN pysL kIqy gey ibwl-5 nMU pfs krky torFto istI kONsl dIaF sItF dI igxqI 47 qoN Gtf ky 25 kr idwqI sI ijs nMU kuJ kONslrF aqy istI vloN supIrIar adflq ivwc cxOqI idwqI geI sI. qrk ieh pysL kIqf igaf ik ies qbdIlI nfl cox lVn dy cfhvfnF aqy votrF dy cfrtr hwk dI AulMGxf hoeI hY. sUby dI supIrIar kort dy jwj aYzvrz iblobfbf ny 10 sqMbr idn somvfr nMU ibwl-5 nMU cfrtr hwk dI AulMGxf krfr idMidaF rwd kr idwqf sI. ies nfl 22 akqUbr nMU hox jf rhI isivk cox dI pRIikRaf ruwk geI sI.

          eysy idn pRImIar zwg Porz ny adflq dy PYsly nfl asihmqI pRgt kridaF ikhf sI ik adflq ny ‘afpxy tUl bfks dy sfry tUl vrqky ies nMU rwd kr idwqf hY aqy Auh (pRImIar) afpxy tUl bfks ivwc AulBd sfry tUl vrq ky’ ies ibwl nMU lfgU krngy. pRImIar Porz ny spsLt kr idwqf sI ik sUby dy lokF ny AuhnF nMU BfrI bhumwq nfl ijqf ky kfrgr srkfr muhweIaf krn df mYnzyt idwqf hY. isivk srkfrF subfeI kfnMUn dy hyT afAuNdIaF hn aqy sUbfeI srkfr kol ies ivwc qbdIlI krn df pUrf hwk hY. 47 kONslrF dI POj dI torFto nMU koeI loV nhIN hY. amrIkf df lfs eyNjls sLihr abfdI ivwc torFto nfloN qkrIbn iek imlIan vwD hY pr isrPL 15 istI kONslr hn.

          adflq dy PYsly nMU rwd kridaF pRImIar Porz ny knyzIan cfrtr df sYksLn 33 vrqx df aYlfn kr idwqf sI aqy subfeI sMsd df iejlfs 12 sqMbr idn buwDvfr nMU swd ilaf sI. sYksLn 33 nMU ‘nftivdstYNizMg klfjL’ vI afKdy hn ijs df Bfv hY ik ‘ies dy bfvjUd’  srkfr ies nMU lfgU krygI. ieh iek sMivDfnk aiDkfr hY aqy AuntyrIE dy pRImIar zwg Porz ny sMivDfnk aiDkfr vrq ky koeI jwgoN qyhrvIN nhIN kIqI. ikbYWk aqy hor sUby ies nMU drjnF vfr vrq cuwky hn. agr AuntyrIE ny ies nMU pihlF kdy nhIN vriqaf qF ies df mqlb ieh nhIN hY ik AuntyrIE ny ies nMU hmysLf nf vrqx dI shuM KfdI hoeI hY.

          kuJ lok ieh afK ky BMblBusf pf rhy hn ik sYksLn 33 bhuq ibpqf (aYmrjMsI) vyly vrqx leI hY pr zwg Porz ny ies nMU aYvyN vrq ilaf hY. 1982 qoN pihlF kYnyzf dI srkfr ‘ibRitsL nfrQ amYirkf aYkt’ hyT cldI sI pr 1982 ivwc smyN dy pRDfn mMqrI pIar trUzo ny sUibaF nfl lMbI gwlbfq kr ky cfrtr afPL rfeIts iqafr kIqf aqy sMivDfn ilaFdf. 1981 dOrfn cfrtr afPL rfeIts bfry gwlbfq mOky sUibaF dIaF srkfrF sihmq nhIN sn aqy sUibaF df ivsLvfs sI ik ies nfl lokF vloN cuxIaF hoeIaF srkfrF dy aiDkfr Kyqr nMU Korf lwgygf aqy adflqF bhuq hfvI ho jfxgIaF. ieh qrk shI sI aqy awj iPr shI sfbq ho irhf hY. mOky dy PYzrl kfnMUn mMqrI XF ikRqIaF, AuntyrIE dy atfrnI jnrl roie mYkmrtrI aqy sskfcvfn dy atfrnI jnrl roie rfmfnov ny ivnIpYWg ivwc sYksLn 33 Bfv ‘nftivdstYNizMg klfjL’ GVI sI ijs nMU vrqx df hwk PYzrl aqy subfeI srkfrF nMU idwqf igaf. sskfcvfn aqy ikbYWk ies nMU vrq cuwky hn qy hux AuntyrIE ny vrq ilaf hY. ieh klfjL bxfeI hI ies kMm vfsqy geI sI aqy Esy cfrtr df ihwsf hY ijs dI aYnzIpI, torFto istI kONsl aqy aKOqI Kwby pwKI dohfeI dy rhy hn.

          12 sqMbr idn buwDvfr nMU zwg Porz srkfr ny sUby dI sMsd ivwc ibwl -31 pysL kr idwqf ijs nMU “aYPIsLYNt lokl gvrnmYNt aYkt” df nfm idwqf igaf aqy ies ivwc ‘nftivdstYNizMg klfjL’ df hvflf dy idwqf igaf. ies ibwl dI pihlI rIizMg pfs ho geI hY pr aYnzIpI aqy ies dy smrQkF ny sMsd ivwc BfrI rOlf rwpf pfieaf hY. drsLk gYlrI ivwc KwpKfny kfrn sdn dI kfrvfeI kuJ smF mulqvI krnI peI aqy gYlrI nMU KflI krvfAuxf ipaf. spIkr dI nf mMnx kfrn aYnzIpI afgU aqy vDfiekF nMU vI iek mOky sdn ivcoN bfhr kwZxf ipaf.

          torFto istI kONsl ny vIrvfr nMU mIitMg kr ky iPr 47 sItF df rfg alfipaf hY aqy iPr adflq ivwc jfx df mqf pfs kIqf hY BfvyN kONsl ivwc ies df ivroD vI hoieaf hY. myar jOhn torI ies mfmly nMU ibnF vjhf qUl dy rhy hn aqy iPr isivk coxF ivwc KlblI pfAux df dosL pRImIar zwg Porz aqy pIsI srkfr nMU dy rhy hn. aYnzIpI, ies dy smrQk aqy BFq BFq dy prYsLr gruwp vI sUby ivwc arfjkqf PYlfAux vflIaF gwlF kr rhy hn. vwzf XUnIanvfd aqy muPqKoiraF dI vkflq krn vfly vI Porz srkfr df rsqf rokx vfsqy hr hrbf vrq rhy hn.        sUby dI cuxI hoeI srkfr aqy pRImIar zwg Porz df hr ZMg nfl rsqf rokx dI koisLsL kIqI jf rhI hY. ijhVIaF qfkqF hux Porz srkfr df rsqf rok rhIaF hn iehnF swB ny iekwTy ho ky jUn dIaF coxF ivwc zwg Porz df sKLq ivroD kIqf sI ijs nMU sUby dy lokF ny rwd kr idwqf sI. iehnF dy sKLq aqy sFJy ivroD dy bfvjUd Porz dI ijwq hoeI sI. iehnF nMU ajy qwk afpxI hfr hjLm nhIN hoeI aqy nf hoxI hY.

          adflqI PYsly qoN bfad kIqI prYs kfnPrMs ivwc pRImIar zwg Porz ny ieh vI spsLt kr idwqf sI ik Auh BivK ivwc vI loV pYx `qy ies klfjL dI vrqoN kr skdy hn ijs nfl keI ivroDIaF df hfjLmf hor vI Krfb ho igaf hY. AuhnF ny zwg Porz nMU jmhUrIaq aqy mnuwKI hwkF df dusLmx krfr dyxf sLurU kr idwqf hY. jdik swc ieh hY ik pRImIar zwg Porz afpxI sMivDfnk qfkq dI vrqoN hI kr rhy hn aqy Auh vI subfeI sMsd ivwc bkfiedf bihs ipwCoN pRvfn krvf ky.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #990, sqMbr 14-2018

 


tIcrjL XUnIanF afpxy afp ivwc srkfr bnx dI koisLsL nf krn!!

          AuntyrIE ivwc zwg Porz dI ijwq nfl swB qoN vwD inrfsLqf pbilk sYktr XUnIanF nMU hoeI hY ijhnF nMU zyZ ku dhfkf ‘nfly copVIaF nfly do do’ imldIaF rhIaF sn. bwJvIaF votF aqy moty PMzF kfrn  ilbrl srkfr iehnF XUnIanF `qy bhuq imhrvfn sI. aYnzIpI pfsy KVI votF aqy PMzF dI afs `c rflF suwtdI rihMdI sI. pbilk sYktr XUnIanF ‘smfrt’ Kyz KyzdIaF sn. afpxf dfa jyqU GoVy (ilbrlF) `qy lgf ky afp vI ilbrlF nMU ijqfAux vfsqy pUrf joLr lgfAUNdIaF sn. pr XfrI aYnzIpI nfl vI pUrI rwKdIaF sn.

          jUn 2018 dI subfeI cox ivwc ilbrl ‘jyqU GoVf’ nhIN sn jfpdy ijs kfrn iehnF XUnIanF ny iPr ‘smfrt’ Kyz KyzI aqy ilbrlF nMU Cwz ky sfrf jLor aYnzIpI nMU ijqfAux `qy lgf idwqf. mfmlf pIsI pfrtI aqy zwg Porz nMU hr hflq rokx df sI ijs ivwc AuhnF nMU kfmXfbI nf iml skI. pbilk sYktr XUnIanvfd dI ‘rxnIqk’ vot nfl aYnzIpI srkfr nf bxf skI aqy ilbrl mUhdy mUMh izwg pey. dovyN pfrtIaF rlL ky vI zwg Porz nMU rokx dI hflq ivwc nf rhIaF. agr huMdIaF qF sfry inXm iCwky `qy tMg ky kulIsLn srkfr bxf leI jfxI sI.

          zwg Porz dI rihnumfeI hyT pIsI pfrtI nMU sUby dy lokF ny spsLt mynzyt idwqf aqy BfrI bhumwq nfl ijqfieaf. zwg Porz ny cox ijwqx ipwCoN lokF nfl kIqy vfady vPf krn dI kvfied sLurU kr idwqI. srkfr df Krcf GtfAuxf, srkfr df sfeIjL GtfAuxf, tYks GtfAuxf, srkfrI pRbMDn ivwc kusLlqf ilafAuxI, vystyj nMU kfbU krky sMqulq bjt vwl sihjy sihjy vDxf Porz srkfr dI jMqk nIqI hY. pbilk sYktr XUnIanvfd nMU Porz srkfr hyT Auh mOjF nhIN imlxIaF jo ilbrlF hyT imldIaF sn ijs kfrn inrfsLqf psr rhI hY.

          coxF dOrfn zwg Porz ny sUby ivwc ilbrlF vloN lfgU kIqy gey asLlIl sYks slybs nMU rwd krn df vfadf kIqf sI jo Aus ny cox vfady muqfibk rwd kr idwqf aqy nfl hI mfipaF nfl ivafpk slfh msLvry kr ky nvF sYks slybs iqafr krn df aYlfn vI kr idwqf. Porz ny AuhI kuJ kIqf jo coxF qoN pihlF vfady dy rUp ivwc aYlfinaF igaf sI. pbilk sYktr XUnIanF dy ‘dovyN GoVy’ lokF df smrQn nf imlx kfrn icwq ho gey aqy ies qwQ nMU qslIm kr lYxf cfhIdf hY. pr pbilk sYktr XUnIanF nMU ajy vI ieh gwl hjLm nhIN ho rhI.

          tIcrjL XUnIanF ny skUl sfl sLurU hox qoN pihlF hI afKxf sLurU kr idwqf sI ik Auh qF ilbrlF vflf sYks slybs hI pVfHAuxgy ijs nMU Porz srkfr ny rwd kr idwqf hY. keI bhfny bxfey jfx lwgy ijvyN srkfr dwsy purfxf sYks slybs ikwQy hY? purfxf lwBx aqy pVfHAux dI iqafrI krn df hux vkq hI nhIN hY. keIaF ny ikhf ik Porz srkfr nMU pqf hI nhIN hY ik kI krnf hY? ies iksm dy Bwdy bhfny bxfey jf rhy sn ijs qrF mfipaF ny afpxy Coty Coty bwcy pbilk skUlF ivwc ‘sYks dy kors’ krn hI Byjxy hn. bysLrmI dI vI koeI hwd hoxI cfhIdI hY. sUby dy skUlF ivwc ividaf df imafr bhuq Ksqf hY. bwicaF nMU muZlf mYQ, BfsLf aqy sfieMs vgYrf dI imafrI smJ nhIN hY. kdy iehnF tIcrjL XUnIanF ny muZly sbjYkt eys isLdq nfl pVfHAux `qy jLor nhIN idwqf.

          hux “aYlIimMtrI tIcrjL PzrysLn afP AuntyrIE” jo pRfiemrI skUlF dy tIcrF dI numfieMdgI krdI hY, ny Porz srkfr vloN ilbrlF vflf sYks slybs rwd krn iKlfPL adflq ivwc jfx df aYlfn kr idwqf hY. aKy Porz srkfr mfipaF nMU AuhnF tIcrF dI sLkfieq krn leI afKdI hY jo rwd kIqf sYks slybs pVfHAuxgy. jd XUnIanF srkfr dy hukm dy iKlfPL ilbrlF vflf sYks slybs Dwky nfl pVfHAux dy dmgjy mfrdIaF hn qF Porz srkfr leI mfipaF nMU sLkfieq dy hwk dI Xfd krvfAuxf bxdf hI sI. Porz srkfr ny afpxI nIqI coxF qoN pihlF spsLt kr idwqI sI jdik kYQiln ivMn srkfr ny nvF sYks slybs aMdrKfqy iqafr krvf ky lfgU kr idwqf sI. pol srvyKx dwsdy hn ik sUby dy mjfrtI lok ajy vI sYks slybs dy mfmly ivwc Porz srkfr dI nIqI dy hwk ivwc hn. mfipaF nMU sLkfieq df hwk Kuwl ky vrqxf cfhIdf hY. hr lYvl `qy sLkfieq krnI cfhIdI hY. skUl dy ipRMsIpl kol, srkfr kol aqy AuntyrIE kflj afPL tIcrjL kol jo ik lfsYNisMg bfzI hY. ‘ivkfAU pyrMt kONslF’ dy Jmylf qoN bcxf cfhIdf hY. XUnIanF nMU cfhIdf hY ik afpxy afp ivwc srkfr bnx dI koisLsL nf krn.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #989, sqMbr 07-2018

 


BMgIaF dI vD rhI igxqI knyzIan lokF nMU pYNdI jf rhI hY mihMgI!

        28 agsq nMU pRkfsLq kIqI geI sIbIsI dI iewk rport hYrfn krn vflI hY. rport ivwc ikhf igaf hY ik BMg dI EvrzojL kfrn aYmrjMsI hspqfl dIaF syvfvF lYx vfilaF dI igxqI ivwc bhuq vfDf ho irhf hY. ies qoN pihlF kYnyzf Br ivwc gYr kfnMUnI zrwgjL aqy kfnMUnI ivkx vfly EpIafzjL (nsLIly pdfrQ aqy dvfeIaF) dI EvrzojL nfl ho rhIaF mOqF lgfqfr crcf ivwc hn, jo ipCly sfl 4000 dwsIaF geIaF sn. ies hPLqy bIsI dI srkfr ny dvfeIaF bnfAux vflIaF AuhnF kMpnIaF dy iKlfPL Krcy df kys dfier kr idwqf hY jo EpIafzjL (drd mfrU zrwgjL) bxfAuNdIaF hn. srkfr df dfavf hY ik ieh kMpnIaF afpxIaF dvfeIaF dy mfrU asr pUrI qrF dwsx qoN ibnF hI msLhUrI krdIaF hn. bIsI dI srkfr muqfibk iehnF dvfeIaF nfl lok nsyLVI bx rhy hn.

        hux PYzrl ilbrl srkfr 17 akqUbr qoN BMg (mYrUafnf) df kfnMUnIkrn lfgU krn jf rhI hY. pr srkfr ajy BMg df syvn kr ky vhIkl zrfeIv krn vfilaF nMU PVn vfsqy koeI pfeydfr tYst ivDI eIjfd nhIN kr skI jo adflqF ivwc ksUrvfr nMU kMnivkt krnXog hovy.  ijvyN sLrfbI zrfievrF nMU PVn vfsqy ‘PUk mfrn vflf XMqr’ (brYQlfeIjLr) kMm krdf hY. trUzo srkfr df dfavf hY ik BMg dy kfnMUnIkrn nfl nsLf qskrI kfbU afvygI aqy lok (smyq bwicaF dy) vDyry surwiKaq ho jfxgy. pr BMg dI EvrzojL bfry afeI qfjLf rport kuJ hor dwsdI hY. ies rport muqfibk knyzIan ienstIcUt Pfr hYlQ ienPrmysLn (sIafeIaYcafeI) dy aMkVy dwsdy hn ik EntyrIE sUby ivwc BMg dI EvrzojL dy kys iqMn guxf ho gey hn. sfl 2013-14 ivwc sUby aMdr BMg EvrzojL dy kuwl 449 kys hoey sn jd ik sfl 2017-18 ivwc vD ky 1500 ho gey hn. eysy smyN dOrfn albrtf ivwc ieh 431 qoN vD ky 832 Bfv dugxy ho gey hn.

        dysL dy hor ihwisaF ivwc BMg dI vrqoN aqy EvrzojL dy kys vD rhy hn. mfhrF df mMnxf hY ik BMg dy nfl sLrfb aqy hor nisLaF dI vrqoN krnf Gfiqk ho skdf hY. BMg ivwc tIaYcsI nfm df pdfrQ huMdf hY jo nsLy df kfrn bxdf hY. ies nfl idl dI DVkx aqy blwz pRYsLr vD jFdf hY. Evr syvn krn vfly nMU AultIaF lwg jFdIaF hn, icMqf vD jFdI hY aqy bMdf apl-tplIaF mfrn lgdf hY ijs kfrn hspqfl dfKLl krn dI loV pYNdI hY. torFto dy iswk ikzjL hspqfl ivwc siQq EntyrIE poiejLn sYNtr dI hYdr hzsn df kihxf hY ik BMg df syvn krn vfly bwicaF dy kysF ivwc vfDf ho irhf hY. keI vfr bwcy acfnk vI ies df isLkr ho jFdy hn ikAuNik BMg dI vrqoN nfl hux keI iksm dy pdfrQ bxfey jfx lwgy hn. koeI nhIN jfxdf ik ajyhy pdfrQF ivwc nsLy vfly tIaYcsI nfm dy pdfrQ dI imkdfr ikMnI hY. BMg dy ibsikt, kyk, afeIs krIm, bIar aqy hor keI pdfrQ bnx lwgy hn.

        kMpnIaF 17 akqUbr dI AuzIk kr rhIaF hn jd ies iksm dy pdfrQF qy BMg dI AuplBdI afm ho jfvygI. jd BMgIaF nMU hspqfl dfKl krnf pYNdf hY jF aYmrjMsI syvfvF nMU swdxf pYNdf hY qF ies `qy ishq syvfvF df vwzf Krcf afAuNdf hY. ieh Krcf afKr lokF dy isr hI pYNdf hY ijs nfl ishq syvfvF nMU hor PMz nf imlx dI hflq ivwc syvfvF gYr imafrI ho jFdIaF hn. srkfr sLrfb vycdI hY aqy hux BMg vI vycx lwg jfvygI. sfl 2015-16 ivwc sLrfb dI vfDU vrqoN kfrn 77,000 knyzIan lokF nMU hspqfl trImYNt dI loV peI sI. sLrfb dy nfl nfl hux EpIafzjL (kfnMUnI aqy gYr kfnUMnI) aqy BMg df syvn vI vD irhf hY. BMgIaF dI vD rhI igxqI knyzIan lokF nMU lgqfr mihMgI pYNdI jfvygI. jo syvn nhIN krdy Auh tYks rfhIN ieh Bfr cuwkxgy.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #988, agsq 31-2018

 


ieMmIgrysLn nIqI aqy kiQq mltIklcrliejLm `qy Kuwl ky gwl ikAuN nhIN ho skdI?

          ikbYWk qoN kMsrvtv aYmpI mYkism brnIey ny vIrvfr duiphr nMU pRYs kfPrMs swd ky pfrtI qoN asqIPLf dy idwqf hY. brnIey ny dosL lgfieaf hY ik kMsrvtv pfrtI bOiDk aqy nYiqk qOr `qy iBRsLt ho geI hY. ipCly kuJ idnF qoN mYkism brnIey dIaF mltIklcriljL bfry tvIt-itwpxIaF crcf ivwc sn aqy kMsrvtv pfrtI dy aMdroN vI ies df ivroD ho irhf sI. 23 agsq idn vIrvfr nMU kMsrvtv pfrtI dI kMnvYnsLn hYlIPYks ivwc sLurU hoeI ijs ivwc brnIey nMU pfrtI ivcoN kwZ dyx vfsqy pfrtI afgU aYNzrU sLIar `qy dbfa bixaF hoieaf sI. mYkism brnIey ny pfrtI ivcoN kwZy jfx qoN pihlF hI asqIPLf dy idwqf. pfrtI afgU sLIar ny kfhlI nfl swdI prYs kfnPrMs ivwc brnIey `qy inwjI ihwqF nMU pihl dyx aqy svfrQI hox df dosL lgfieaf hY.

          kMsrvtv pfrtI qoN asqIPf aqy pfrtI aMdr brnIey ivvfd iewk pwKoN ies pfrtI df inwjI mfmlf hY. svf ku sfl pihlF brnIey kMsrvtv pfrtI df afgU bnx dI dOV ivwc mohrI igixaF jFdf sI pr kuJ Prk nfl sLIar qoN hfr igaf sI. dovF ivckfr kuJ inwjI kuVwqx bxI hoeI sI pr kuJ nIqIaF aqy phuMc df vI Prk jfpdf hY. brnIey afpxy afp nMU kMsrvtv nIqIaF df pihrydfr smJdf hY jdik sLIar aglIaF PYzrl coxF ivwc trUzo nMu hr hflq hrfAux `qy kyNdrq nIqI `qy cwl irhf hY ijs ivwc copVIaF gwlF krnf vI sLfml hY.

          mjUdf ivvfd brnIey dIaF tvItF qoN BiKaf sI ijhnF ivwc brnIey ny trUzo dIaF nIqIaF dI nukqfcInI kIqI sI. brnIey dIaF tvItF df nrIKx krIey qF kuJ vI gLlq nhIN jfpdf. jo gwlF brnIey ny afKIaF hn Auh dysL dy ihwq ivwc crcf df ivsLf bnxIaF cfhIdIaF hn.

          afpxI pihlI tvIt ivwc brnIey ny ieMJ afiKaf hY, “trUzo zfievrstI sfzI qfkq hY dy nfhry nMU Dwkf lgf irhf hY. hF kYnyzf vwzf aqy zfievrs (bhuBFqI) dysL hY. ieh zfievrstI sfzf ihwsf hY aqy ies df jsLn mnfieaf jfxf cfhIdf hY pr asIN hwd ikwQy imwQFgy?”

          afpxI dUjI tvIt ivwc brnIey ny ieMJ afiKaf hY, “aYQink, Dfrimk, bolI aDfrq, ilMg aDfrq aqy hor Gwt igxqIaF nMU bIqy ivwc gYr vfijb qrIky nfl dbfieaf igaf hY. asIN ies byiensfPI nMU shI krn aqy hr iek nMU brfbr df hwk dyx vfsqy bhuq kuJ kIqf hY. awj kYnyzf AuhnF dysL ivwcoN iek hY ijhnF ivwc lokF kol afpxI pCfx df pRgtfvf krn dI bhuq ajLfdI hY”.

          afpxI qIjI tvIt ivwc brnIey ny ieMJ afiKaf hY, “pr asIN hor vKpuxf (zfievrstI) ikAuN vDfeI jfeIey? agr swB kuJ aqy keI kuJ knyzIan hY, qF kI knyzIan hox df kuJ mqlb hY? kI sfnMU afpxI siBafcfrk rvfieq `qy jLor nhIN dyxf cfhIdf, jo asIN bxfieaf hY aqy jo sfzy ivwc sFJf hY, jo sfnMU hor siBafcfrF aqy smfjF qoN vwK krdf hY?”

          afpxI cOQI tvIt ivwc brnIey ny ieMJ afiKaf hY, “AuhnF lokF nMU afpxy ivwc rwKxf jo muZlIaF pwCmI kdrF kImqF ijvyN ajLfdI, brfbrqf, sihxsLIlqf aqy Kuwl (EpnnYWs) nMU rwd krdy hn, sfnMU qfkqvr nhIN bxfAuNdf. jo lok sfzy smfj ivwc rlxf (ieMtIgryt) nhIN cfhuMdy aqy apxy vwK gYtojL (bsqIaF) ivwc rihxf cfhuMdy hn, sfzy smfj nMU qfkqvr nhIN bxfAuNdy.”

          afpxI pMjvIN tvIt ivwc brnIey ny ieMJ afiKaf hY, “trUzo df dUr df (akstrIm) mltIklcrliejLm (bhu-swiBafcfrvfd) aqy zievrstI df klt sfnMU Coty Coty kbIilaF ivwc vMz dyvygf ijhnF ivwc Gwto Gwt sFJ hovygI, aftvf dI srkfr `qy inrBrqf nMU Cwz ky. ieh kbIly rfjsI gfhk (klFeItyljL) bx jfxgy ijhnF nMU lokF dy tYks zflrF aqy Kfs CotF nfl KrIidaf jf skygf.”

          afpxI CyvIN tvIt ivwc brnIey ny ieMJ afiKaf hY, “klcrl vKryvyN (bflknfeIjysLn) byBrosgI, smfijk tkrfa pYdf krdy hn aqy sMBfvI ihMsk ho skdy hn, ijs qrF asIN hor QfvF `qy vyKdy hF. hux smF hY ik asIN JUkfa bdlIey, Es qoN pihlF ik hflq burI bx jfvy. hor zfievrstI sfzI qfkq nhIN bxygI, ieh Auh kuJ qbfh kr dyvygI ijs nfl asIN vDIaf (gryt) dysL bxy hF.”

          ieh kMsrvtv aYmpI mYkism brnIey dIaF Cy tvItF dI kfhlI ivwc kIqI geI pr ZukvIN pMjfbI trFslysLn hY. kI iehnF ivwc nvyN ieMmIgrMtF jF kiQq Gwt igxqI BfeIcfiraF iKlfP kuJ ikhf igaf hY? kI iehnF ivwc ieMmIgrysLn df ivroD kIqf igaf hY? kI iehnF ivwc nslvfdI itwpxIaF kIqIaF geIaF hn? aYsf kuJ vI nhIN hY. iehnF tvItF nMU vfr vfr piVHaf jf skdf hY. BfvyN vfl dI Kwl lfh lvo iehnF ivwc kuJ vI ajyhf nhIN hY jo “PrIzm afPL akspRYsLn” aqy “swiBafk BfsLf” qoN bfhr hovy. swc qF ieh hY ik sfzy rfjsI afgUaF ivwc ies iksm dy muwidaF `qy Kuwl ky bolx dI Gft hY.

          ieMmIgrysLn nIqI aqy kiQq mltIklcrliejLm `qy Kuwl ky gwl ikAuN nhIN ho skdI? mYkism brnIey ny kuJ vI gLlq nhIN ikhf pr ‘polItIkl kurYktnYWs’ dy pYrokfr hwQ Do ky Aus dy ipwCy pY gey hn. Aus dI afpxI pfrtI ny votF dI lflsf nfl Aus nMU durkfr idwqf hY. Aus dIaF tvItF nMU glq rMgq dy ky pysL kIqf jf irhf hY. bfq df bqMgV bnfAux vfly ‘cIcI nMU KUMn lgf ky sLhId’ bx rhy hn. iksy dI njLr ivwc brnIey iewk cMgf afgU hovy jF burf hovy, Aus dIaF tvItF burIaF nhIN hn.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #987, agsq 24-2018

 


sUby dy pbilk skUl isstm ivwc vwzy suDfrF dI loV!

          EntyrIE dI zwg Porz srkfr afpxy cox vfady pUry krn vfsqy bhuq PurqI nfl awgy vD rhI hY. srkfr ny ilbrlF df kfrbn tYks bnfm ‘kYp & tryz’ pRogrfm rwd kr idwqf hY aqy keI sbiszIaF KLqm kr idwqIaF hn. hfeIzro vMn dy borz nMU cldf kr idwqf aqy mfipaF dI rfey lYx qwk ilbrlF df asLlIl sYks slybs rwd kr idwqf hY BfvyN ies nfl aYnzIpI aqy ies dy smrQkF nMU qeIaf qfp cVH igaf hY. keI tIcr aqy XUnIanF ipwt rhIaF hn ijs qrF iehnF dI qnKfh `qy Curf cwl igaf hovy aqy Dwky nfl asLlIl sYks slybs pVfHAux dy mqy vI pfs kIqy jf rhy hn. zwg Porz dI kmFz hyT pIsI pfrtI ny sUby dy lokF nfl iewk vwzf vfadf kusLl srkfr dyx df kIqf sI qF ik srkfrI sroqF dI durvrqoN aqy vystyj rokI jf sky. zwg Porz ny tYksF ivwc  vfDy qoN ibnF syvfvF ivwc suDfr krn aqy bjt Gftf kfbU krn df vfadf kIqf sI.

          kusLl srkfr dyx, tYksF ivwc vfDf nf krn, syvfvF ivwc suDfr krn aqy apxy mYnzyt dOrfn bjt Gftf kfbU krnf koeI afsfn kMm nhIN hovygf. srkfrI sroqF dI vystyj rokx vfsqy pRbMDkI ZFcy ivwc  qbdIlIaF krnIaF pYxgIaF. Porz srkfr ny mYtro torFto dI istI kONsl dI igxqI 47 qoN Gtf ky 25 krn df ibwl pfs kr idwqf hY. ies nMU pbilk sport vI imlI hY jdik myar torI smyq keI ipwt vI rhy hn. ieh zwg Porz srkfr df sLlfGfXog kdm hY.

          AuntyrIE sUby dy pbilk skUl isstm ivwc vwzy suDfrF dI loV hY jo afsfn nhIN hovygI. sUby dIaF ishq aqy pbilk ividaf syvfvF ivwc suDfr qoN ibnF kdy vI suby df bjt sMqulq nhIN ho skygf. ieh dovyN syvfvF sUbf dy bjt df vwzf ihwsf hjLm kr jFdIaF hn aqy dovyN ‘vystyj’ BrpUr aqy hwdoN vwD mihMgIaF hn. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik Porz srkfr iehnF dovF syvfvF nMU ibhqr aqy kusLl bnfAux bfry ivcfrF kr rhI hovygI aqy ies bfry hor jfnx leI iksy tfsk Pors df gTn krygI.

          sUby dy hr sLihr ivwc pRfprtI tYks lgfqfr vDdy jf rhy hn aqy brYNptn vrgy sLihrF ivwc qF tYks CVwpy mfrdy vD rhy hn. brYNptn istI dy aMkiVaF muqfibk hr tYks zflr df 16% skUl borzF nMU idwqf jFdf hY. rYjLIzYNsLl, kmrsLl aqy ieMzstrIal pRfprtIaF `qy coKf tYks lgfieaf jFdf hY.

          sUby df pbilk skUl isstm pUrI qrF jMgfl cuwkf hY aqy ieh ‘ieMzfktrInysLn’ df sfDn bx igaf hY. bwicaF dI pVfHeI ies df kyNdrI Poks nhIN irhf aqy ieh syvf dyx dI QF hux ‘syvf krvfAux’ vflf bx igaf hY. sUby dy pbilk skUl isstm ivwc pRqI ividafrQI Krcf pRfeIvyt skUlF qoN iksy vI qrF Gwt nhIN hY. iek aMdfjLy muqfibk pbilk skUl isstm ivwc aOsqn pRqI ividafrQI Krcf sflfnf 12 hjLfr zflr dy krIb hY. hflFik sUby dy pbilk skUl isstm (kYQoilk vI hux pbilk Krcy nfl hI cldf hY) ivwc 95% qoN vwD ividafrQI hn aqy ieh iek qrF nfl mukMml mnfplI hY. hor Coty Coty pRfeIvyt skUlF ivwc sUby dy 5% qoN Gwt ividafrQI pVHdy hn.

          ikAuNik pbilk skUl isstm (smyq kYQoilk) iewk vwzI mnfplI hY ies vfsqy ies `qy kfbjL lok kdy vI iksy iksm df suDfr nhIN cfhuxgy. ies nfl iehnF dI ‘sUbydfrI’ Kus jfvygI. pbilk skUl isstm afpxy afp ivwc hI ‘srkfr dy aMdr iek srkfr’ hY. mYgf pbilk sYktr XUnIanF aqy hr iKqy df afpxf afpxf skUl borz keIaF vfsqy ‘zflrF dI Kfx’ dy brfbr hY. pbilk skUl isstm df ividak imafr vI lgfqfr izwgdf jf irhf hY jdik lokF dI syvf dy nfm `qy ‘afpxI syvf krvfAux’ vfly skUl isstm df eyjMzf vI Kud qYa krnf cfhuMdy hn.

          pbilk skUl isstm ivwc kusLlqf aqy imafr vDfAux vfsqy mnfplI KLqm krnI hovygI. sUby dI hr kFAUtI dy BFq Bfq dy borz BMg kr ky iek subfeI ividaf borz df gTn kIqf jfxf cfhIdf hY ijs nfl sUby dy ividak ZFcy nMU iek lVI ivwc pRoieaf jf sky aqy byloVf ‘Evr hYWz’ Krcf KLqm kIqf jf sky. sUby dy jo 5% dy krIb ividafrQI pRfeIvyt skUlF ivwc pVHdy hn, Auh sfry pRfeIvyt skUl mihMgy jF amIrF dy skUl nhIN hn. lok AuDr ies vfsqy jf rhy hn ikAuNik imafr vDIaf hY aqy ividaf `qy kyNdrq hY. bIsI, albrtf aqy sskfcvn ivwc imafrI aqy pRvfxq pRfeIvyt skUlF nMU vI kuJ srkfrI ivqI mdd imldI hY. EntyrIE nMU vI ies vwl iDafn dyxf cfhIdf hY aqy mnfplI qoVn vwl vDxf cfhIdf hY ijs nfl kMpItIsLn pYdf hovygf jo imafr qy kusLlqf ivwc vfDf krygf. jo bwcy pRfeIvyt skUlF ivwc jFdy hn AuhnF dy mfpy vI tYks-dfqf hn.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #986, agsq 17-2018

 


tvItF dI izplomysI dy puafVy!

‘trUzomysI’ swp mfr nhIN skI qy sotf quVvf bYTI hY

          kYnyzf aqy sfAUdI arb ivckfr sPfrqI qxfqxI jfrI hY ijs dI sLurUafq kYnyzf dI ivdysL mMqrI kirstIaf PrIlYNz dI 2 agsq dI iewk tvIt qoN hoeI ijs ivwc Aus ny sfAudI arb ivwc mnuwKI aiDkfrF `qy ikMqU kridaF “rYP bfdfvI aqy smr bfdfvI leI sfAUdI arb dI kYd `coN afËfdI dI mMg” kIqI. bfdfvI dI pqnI iensfPL hYdr afpxy iqMn bwicaF smyq ikbYWk ivwc rihMdI hY joik sfAUdI arb qoN kYnyzf af geI sI aqy hux kYnyzf dI sLihrI bx geI hY.

          PrIlYNz dI ies tvIt qoN agly idn agsq 3 nMU kYnyzf dy ivdysL ivBfg ny vI eysy iksm dI tvIt kr idwqI ijs nfl sfAUdI srkfr qYsL ivwc af geI aqy kYnyzf dy sPIr nMU sfAUdI arb qoN 24 GMitaF ivwc cly jfx df hukm dy idwqf qy nfl hI aftvf qoN afpxy sPIr nMU vfps bulf ilaf. ies dy nfl hI sfAUdI arb dy srkfrI, arD srkfrI aqy gYr srkfrI sUqrF vloN juvfbI tvItF dI JVI lwg geI ijhnF ivwc kYnyzf ivwc mnuwKI hwkF dy kiQq hnn dy hvfly idwqy gey. sfAudI arb dy tvItF ivwc kYnyzf ivwc afdIvfsIaF nfl lMby ivqkry, hjLfr qoN vwD afdIvfsI aOrqF dy guMm ho jfx, blfqkfr df isLkfr ho jfx, kYnyzf ivwc zrwg EvrzojL nfl ho rhIaF mOqF aqy sVkF `qy idnktI kr rhy byGiraF dy hvfly idwqy gey.

          sfAUdI arb ny kYnyzf vfsqy hvfeI syvf bMd krn, vpfrk bMdsLF lgfAux, kYnyzf ivwc afpxy aYst vycx, stUzYNt aqy zfktrI isiKaf lYx vfilaF nMU vfps swdx vrgy kdm AuTfey hn. afpxy aMdrUnI mfmilaF ivwc dKLl dyx kfrn sfAUdI arb ny kYnyzf qoN muafPLI dI mMg vI kIqI hY. sfAUdI ivdysL ivBfg ny iksy iksm dI ivcolgI nMU rwd kridaF ikhf hY ik kYnyzf nMU pqf hY ik kI krnf hY. ies iksm dI mMg srfsr njfiejL hY aqy sfAUdI arb ‘Evr-rIaYkt’ kr irhf jfpdf hY.

          dovF dysLF ivwckfr sflfnf 4 ku iblIan df vpfr hY aqy iewk $15 ku iblIan dIaF bKqrbMd (POjI) gwzIaF vycx qoN ibnF hor koeI vwzf vpfrk smJOqf Kqry ivwc nhIN hY. iPr vI suKfvyN kOmFqrI sbMDF df afpxf hI mhwqv huMdf hY aqy sfAUdI arb dI musilm jgq ivwc coKI pYNT hY ijs kfrn imsr qy jfrzn vrgy dysL sfAUdI arb dI ipwT `qy af gey hn. pr amrIkf aqy brqfnIaF vrgy kYnyzf dy dosqF ny mslf hwl krn jF krvfAux vfsqy iksy iksm df dKLl dyx qoN pfsf vwt ilaf hY.

          pihlF afK cuwky hF ik sfAUdI arb ‘Evr-rIaYkt’ kr irhf hY pr socxf bxdf hY ik kI ‘tvItF’ dI izplomysI shI hY? kI tvItF nfl sfAUdI arb dI mnuwKI aiDkfr nIqI nMU suKfvF moVf idwqf igaf hY jF ijhnF bMdIaF dI tvItF `c vkflq kIqI geI hY AuhnF vfsqy hor musLkl bx geI hY? guMJldfr smwisafvF nfl sPlqfpUrk ZMg nfl nijTwx dI qrkIb pMjfbI dI iewk purfxI khfvq dwsdI hY. ies nMU “swp vI mr jfvy qy sotf vI bc jfvy” afKdy hn. pr  ‘trUzomysI’ swp mfr nhIN skI aqy sotf quVvf bYTI hY. trUzo ilbrl proV ‘izplomysI’ qoN swKxy hn aqy ‘msLhUrI’ leI ajyhy gYr vfijb pYNqVy apxfAuNdy hn ijhnF nMU ‘trUzomysI’ afKxf TIk hovygf jo vfr vfr Pyhl ho rhI hY.

          amrIkf dy pRDfn trMp aqy nfrQ korIaf dy pRDfn ikm Aun ivckfr tvItF dI jMg sMsfr vfsqy Kqrf bx geI sI jo dovF dysLF ivc iswDI gwlbfq ipwCoN tilaf hY. jI-7 isKr vfrqf smyN jd jsitn trUzo ny amrIkI tYirPL bfry pRqIkrm idMidaF ieh afK idwqf sI ik sfnMU zrfieaf nhIN jf skdf (vI ivwl nft bI pusLz arfAUNz) qF trMp ny tvItF rfhIN juvfb idMidaF trUzo nMU byeImfn aqy kmjLor afiKaf sI.

          jd trMp ny gYr kfnMUnIaF nMU amrIkf Cwz jfx leI afiKaf qF trUzo ny ‘swdI nf bulfeI mYN lfVy dI qfeI’ bxky gYr kfnMUnIaF nMU ‘vYlkm tU kYnyzf’ df tvIt kr idwqf sI jo kYnyzf dy lokF dy hwzF ivwc bYT igaf hY aqy hjLfrF gYr kfnMUnI kYnyzf afx vVHy hn qy hor afeI jf rhy hn. hYrfnI dI gwl ieh hY ik trUzo ny ‘tvIt izplomysI’ jfrI rwKx df ibafn dy idwqf hY. glqIaF qoN kuJ qF sbk iswKxf bxdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #985, agsq 10-2018

 


torFto istI kONsl df sfeIjL GtfAuxf Porz srkfr df shI kdm!

pbilk sYktr `c kusLlqf ilafAux leI hor keI kdm cuwkx dI loV!

          27 julfeI idn sLukrvfr nMU EntyrIE dy pRImIar zwg Porz ny mYtro torFto dI istI kONslrF dI igxqI 47 qoN Gtf ky 25 kr dyx df aYlfn kIqf sI ijs df rlvF imlvF pRqIkrm hoieaf hY. ijhnF lokF dIaF sItF aqy pRBfv Kuwsxf hY Auh byhfl ho rhy hn. aYnzIpI qF dohIN hwQIN ipwt rhI hY aqy Porz dy ies kdm nMU ‘isivk cox irigMg’ dws ky BMz rhI hY. cox qF ajy 22 akqUbr nMU hoxI hY aqy Porz `qy huxy qoN irigMg df dosL lgfAux qur peI hY aYnzIpI dI afgU aYNzrIaf horvrQ. aYnzIpI ies nMU isivk coxF ivwc dKLl df nfm dy rhI hY jdik Porz srkfr ny EhI kIqf hY jo subfeI srkfr dy aiDkfr Kyqr ivwc hY.

          torFto istI kONsl df sfeIjL GtfAuxf Porz srkfr df iewk shI kdm hY aqy pbilk sYktr `c kusLlqf ilafAux leI hor keI pRBfvI kdm cuwkx dI loV hY. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik Porz srkfr iewk iewk krky ies pfsy vDdI jfvygI. Porz srkfr df kihxf hY ik kONsl df sfeIjL GtfAux nfl iswDf 25 imlIan zflr bcygf aqy kONsl ivwc PYsly lYxf afsfn ho jfxgy. mYtro torFto qoN 25 aYmpI aqy 25 aYmpIpI cuxy jFdy hn qy hux AuhnF hI hlikaF qoN 25 kONslr cuxy jfieaf krngy. 47 kONslrF vflI torFto dI kONsl EvrsfeIjL sI aqy 25 mYNbr krnf shI kdm hY. amrIkf dy lfs-eyNjls sLihr dy isrPL 14 kONslr hn jdik abfdI 4 imlIan hY jo torFto qoN iek imlIan vwD hY. Porz srkfr ny ies qbdIlI vfsqy loVINdI kfnMUnI ivvsQf vfsqy ibwl pysL kr idwqf hY.

          ies dy nfl hI Porz srkfr ny pIal, Xfrk, mskokf aqy inagrf rIjnF vfsqy iswDf rIjnl cyarmYn cunx dI ivDI vI rwd kr idwqI hY. ieh vI byloVI iswDI cox sI. Audfhrx vjoN pIal rIjn ivwc imsIsfgf, brYNptn aqy kYlfzn hn ijhnF dIaF kONslF aqy myar iswDy cuxy jFdy hn. pIal rIjn dy cyarmYn dI iswDI cox iewk ‘supr myar’ cunx vflI gwl sI ijs nfl hor arcxf pYdf hoxIaF sn. AuNJ brYNptn dy lok afs krdy sn ik sLihr dy rIjnl kONslrF dy ahudy vI rwd kIqy jfxy cfhIdy hn. imsIsfgf aqy kYlfzn ivwc rIjnl kONslr nhIN hn pr iPr vI kMm afrfm nfl cldf hY. brYNptn vfsqy pMj istI kONslr aqy myar kfPLI hn qy istI kONslr hI rIjnl df rol adf kr skdy hn.

          pRImIar zwg Porz kusLl, CotI aqy kfrgr srkfr dyx dy vfady nfl qfkq ivwc afey hn. ilbrl srkfr dy mihMgy qy PjLUl KrcI vfly pRogrfm rwd krn aqy lokF dy tYks df pYsf bcfAux vfsqy Auh qyjLI nfl awgy vD rhy hn. kdy mYtro torFto ivwc 6-7 isivk srkfrF (brrojL) huMdIaF sn ijhnF nMU BMg krky mYtro kONsl bxfeI geI sI hux ies nMU hor kfrgr bnfAux leI Porz srkfr ny ieh kdm cuwikaf igaf hY.

          AuntytIE ivwc ‘lokl eyrIaf hYlQ nYtvrk’ (ilMnH), BFq BFq dy rIjnl skUl borz aqy do drjun dy krIb iclzrn eyz sosfietIaF BMg kr ky subfeI pwDr dy adfry KVy krn dI looV hY. sUby nMU ihAUimn rfeIt kimsLn dI vI hux koeI loV nhIN hY ies nMU BMg kr idwqf jfxf cfhIdf hY. ieh vI hux rIvrs-izskrImInysLn, vMzIaF pfAux aqy ivsLysL pRYsLr gruwpF dy sOVy ihwqF df qrjmfn bx ky rih igaf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #984, agsq 03-2018

 


kI PYjLl husyn nMU mfnisk rogI dws ky qwQ CupfAux dI koisLsL ho rhI hY?

          2 julfeI idn aYqvfr dyr sLfm 10 vjy dy krIb torFto dy zYnPorQ ielfky ivwc afm lokF `qy aMDfDuMd golIbfrI kIqI geI ijs ivwc do mfsUm lVkIaF dI mOq ho gey aqy drjun dy krIb ivakqI jLKLmI ho gey. puils ny dosLI dI pCfx PYjlL husyn dwsI hY jo ik pfiksqfnI ipCokV df knyzIan bisLMdf hY. puils Aus bfry pihlF qoN kfPLI kuJ jfxdI sI. Gtnf mOky ies ivakqI ny lokF `qy lgqfr PfierMg kIqI aqy iek rYstorYNt ivwc Kfxf Kf rhy lokF nMU vI insLfnf bxfieaf. puils ny ies df ipwCf kIqf aqy Aus `qy golIaF vI clfeIaF. pihlF Kbr afeI ik Auh puils dI juvfbI golI nfl mfiraf igaf pr hux qsdIk kr idwqI geI hY ik Aus ny puils qoN BwjidaF afpxy afp nMU golI mfr ky KLqm kIqf sI. Aus kol 40 kYlIbr dI hYNzgMn (psqOl) aqy golIaF dy 7 mYgjLIn. agr puils mOky `qy nf puwjdI qF Auh bhuq lokF dI jfn lY skdf sI. iek mYgjLIn ivwc drjun dy krIb golIaF huMdIaF hn. Auh Bwjf jFdf mYgjIn bdl irhf sI jo ik cMgI tRYinMg (muhfrq) dI insLfnI dwsI jf rhI hY.

          ies dy pirvfr ny Gtnf ipwCoN iek ibafn jfrI kr ky Aus nMU mfnisk rogI dwisaf aqy Gtnf vfsqy muafPI vI mMgI. torFto sMn aKLbfr ny iliKaf ik ieh stytmYNt “tfikMg puafiets aYNz mIzIaf aYzvokysI” dy iek kfrkun vloN ilKI geI sI jo ies iksm df pIafr df kMm krdf hY. ies stytmYNt ipwCoN mIzIaf ivwc PYjlL husyn nMU iewk mfnisk bImfr dws ky kfql qoN pIVHq bxfieaf jfx lwgf. pr gwl bhuqI dyr cwl nf skI jd ieslfimk styt ny ies GtnF dI ijLMmyvfrI lYNidaF PYjLl husyn nMU afeIaYs df ispfhI dws idwqf. ieh gwl vI rportF ivwc afeI hY ik Auh isrPL pfiksqfnI ipCokV df hI nhIN sgoN pfiksqfn aqy sLwkI qOr `qy aPgfinsfn vI jf afieaf sI.

          ies ipwCoN rportF af geIaF ik PYjlL husyn dy iewk njLdIkI dosq imafjLm aMnsfrI qoN sfl 2017 ivwc 33 Pfier afrmjL aqy 53 iklo nsLIlf pdfrQ PiVaf igaf sI aqy ieh pdfrQ awq jLihrly nsLy PYNtfinl dI kqfr df hI sI jo kYnzf ivwc hr sfl hjLfrF zrwg EvrzojL mOqF df kfrn bx irhf hY. PVy jfx mOky imafjLm aMnsfrI ipkirMg df vsnIk sI qy PYjLl husyn aqy Aus dy Brf Pfhz husyn df bcpn df dosq sI. irsLqf eynf njLdIkI sI ik jd Pfhz husyn zrwg smgilMg ivwc PiVaf igaf sI qF imafjLm aMnsfrI ny Aus dI jLmfnq idwqI sI.

          hux nvIN rport af geI hY ik PYjLl husyn zYnPorQ ielfky ivwc lokF `qy aMDfDuMd golIaF clfAux qoN pihlF bkfiedf afpxI nOkrI `qy pUrI idhfVI kMm krky afieaf sI. kiQq mfnisk rogI dwisaf jFdf ieh ivakqI gMn clfAux df mfhr hI nhIN sI sgoN bkfiedf jOb vI krdf sI.  iek sih kfmy ny torFto sMn aKLbfr nMU vIrvfr 26 julfeI nMU dwisaf hY ik PYjLl husyn rYWzvya roz (njLdIk imlvuwz roz) `qy siQq lIsfeIz lfblfjL stor `qy kMm krdf sI. aYqvfr duiphr bfad Aus ny 3 vjy qwk kMm kIqf aqy iPr stor dy bfhr pey ipkink bYNc `qy dyr 9 vjy qwk bYTf irhf. ies bYNc `qy bYT ky aksr stor dy keI kfmy isgrtF pINdy hn jF Kfxf vgYrf KFdy hn. kuJ sih kfmy smJdy sn ik Auh bryk `qy bYTf hY pr golIbfrI dI Gtnf qoN bfad pqf lwgf ik Aus dI isLPt qF 3 vjy Kqm ho geI sI. Auh eynI dyr iewklf ikAuN bYTf irhf? kI Auh Gtnf nMU aMjfm dyx vfsqy smF insLcq kr cuwkf sI jo Aus ny 10 vjy dy krIb kIqI.

          ieh gwl vI sfhmxy afeI hY ik lokF `qy golIbfrI krn qoN pihlF Auh zYnPorQ sVk `qy rYkI leI vI GuMimaF sI aqy kYPy zImItrs aMdr bYTy lokF vwl vI Jfkdf vyiKaf igaf sI. sih kfimaF df kihxf hY ik Auh aksr KusL rihMdf sI aqy mfnisk rogI nhIN sI jfpdf. kI PYjLl husyn nMU mfnisk rogI dws ky qwQ CupfAux dI koisLsL qF nhIN ho rhI? ies sKLsL bfry keI kuJ sfhmxy afieaf hY aqy lgfqfr hor af irhf hY ijs nfl qwQ Cupfieaf nhIN jf skygf.

          ies qoN pihlF sfl 2016 ivwc XMg aqy sLYprz dy cONk dy njLdIk knyzIan POj dy rkrUitMg dPqr ivwc jf ky afienl hfsfn alI nfm dy ivakqI ny cfkU nfl hmlf kr idwqf sI. ies Gtnf ivwc kuJ lok jLKmI ho gey sn aqy hmlfvr nMU PV ilaf igaf sI. alI nMU PVn vfsqy cfr POjIaF ny ihMmq kIqI sI ijhnF ivwcoN iqMnF nMU swtF vwjIaF sn. alI ny ies Gtnf mOky “awlf hU akbr” dy nfhry vI mfry sn aqy ikhf sI ik awlf ny Aus nMU lokF nMU mfrn vfsqy Gwilaf hY. adflq ivwc ies nMU mfnisk rogI dwisaf hI nhIN igaf sgoN sfbq kr ky sfPL brI vI krvf ilaf igaf sI. Aus nMU jyry ielfj rwiKaf igaf hY pr jldI hI Cwz dyx dIaF KbrF af rhIaF hn.

          ies sfl torFto ivwc iewk hor vwzI Gtnf vfprI sI jd XMg strIt `qy (alI vloN 2016 ivwc kIqy gey hmly dy ielfky ivwc hI) iewk ivakqI ny vYn nfl 25-30 ivakqI drV idwqy sn ijhnF ivcoN 10 dI mOky `qy mOq ho geI sI. ircmMz ihwl df rihx vflf 25 sflf aYilk mnysIan puils vloN ijMdf PV ilaf igaf sI. Aus `qy ajy do ku drjun kqlF aqy ierfdf kqlF df kys cldf hY. pr ies kys ivwc vI ikhf igaf sI ik aYilk mnysIan aOrqF `qy KPLf sI ikAuNNik Auh iksy vI aOrq nfl sbMD kfiem krn ivwc nfkfm irhf sI. ies df qkrIbn Bfv iehI inkldf hY ik Auh vI mfnisk rogI sI.

          kI mfnisk rogI acfnk ies iksm dy kfqlfnf hmly afm lokF `qy krdy hn? kI Auh afpxy njLdIkIaF aqy pirvfr dy mYNbrF `qy KPLf nhIN huMdy?  sIbIsI dI iek rport muqfibk pRisD sMnIburwk hspqfl dy mfhr zfktr arI XfritksI ny ikhf hY ik mfnisk rogI bhuqI ihMsf nhIN krdy.

          ies iksm dy iGnfAuxy hmilaF nMU aMjLfm dyx vfilaF dy ipCokV dI pUrI jFc hoxI cfhIdI hY aqy isrPL mfnisk rogI dws ky Cwz dyxf cMgf nhIN hovygf. dwisaf jf irhf hY ik PYjLl husyn bfry puils pihlF hI jfxdI sI aqy Aus df jhfdIaF vwl Jukfa sI. nfl hI Aus dy pirvfr vloN Aus nMU mfnisk rogI vI dwisaf jf irhf hY jo sLwkI jfpdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #983, julfeI 27-2018

 


afpxy isafsI ivroDIaF nMU ‘an-knyzIan’ grdfnx df Twpf cuwkf iPrdY aihmd husyn

          amrIkf qoN hr rojL lgfqfr bfrzr twp ky kYnyzf af rhy gYr kfnMUnI lok vwzI smwisaf bxdy jf rhy hn. ikbYWk sUby dy mFtrIal smyq keI sLihrF dy nfl nfl  istI afPL torFto dy byGiraF dy sLYltr vI iehnF lokF nfl Br gey hn jo kYnyzf dy rPUjI kfnMUn dI Gor durvrqoN kr rhy hn. PYzrl ilbrl srkfr ies smwisaf nfl nijwTx leI iqafr hI nhIN hY. swc qF ieh hY ik ieh smwisaf pRDfn mMqrI trUzo dI ndfngI dI pYdf kIqI hoeI hY. zfnlz trMp srkfr ny jd hyqI qoN amrIkf ivwc afrjLI qOr `qy afey lokF nMU vfps jfx df afdysL idwqf qF trUzo ny ibnF socy smJy “vYlkm tU kYnyzf” df tvIt kr idwqf. iehnF lokF ny kYnyzf vwl nMU vhIrF Gwq leIaF aqy iehnF dy ipwCy amrIkf ivwc rih rhy hor dysLF dy gYr kfnMUnI lok vI kYnyzf vwl qur pey.

          Xfd rwKx vfLlI gwl ieh hY ik amrIkf ny hyqI ivwc 2010 afey iBafnk BuMcfl kfrn vwzI igxqI ivwc hyqIan lokF nMU amrIkf ivwc kMm krn dy afrjLI primt idwqy sn qFik kudrqI afPLq kfrn qbfh hoey dysL dI mdd kIqI jf sky. ies arYNjmYNt hyT afrjLI primt `qy afey lokF nMU iek idn vfps afpxy dysL muVnf pYxf sI. afKr jd trMp srkfr ny AuhnF nMU vfps muVn leI afK idwqf trUzo ny “vYlkm tU kYnyzf” df tvIt kr idwqf. trUzo vwzf bnxf cfhuMdf sI pr ies tvIt dy nqIijaF qoN vfkP nhIN sI. hux qwk 50 hjLLfr dy krIb gYr kfnMUnI (smyq hyqIan) lok bfrzr twp ky kYnyzf af cuwky hn aqy hor sYNkVy hr rojL af rhy hn. trUzo srkfr ny iehnF nMU ‘vYlkm’ afKx vfsqy srhwd `qy keI jgfH tYNt vI lgfey hoey hn pr ieh afmd afrjLI nhIN hY ikAuNik amrIkf ivwc lwKF ivdysLI gYr kfnMUnI jF afrjLI primtF `qy rihMdy hn ijhnF ny afpxI muhfr kYnyzf vwl kr leI hY aqy Auh bfrzr twpdy sfr jfdUmeI sLbd ‘rPUjI’ Aucrdy hn ijs nfl kYnyzf ivwc rihx df aDfr pwkf ho jFdf hY. iehnF dy rihx aqy inrbfh df pRbMD krnf kYnyzf isr pY jFdf hY. trUzo srkfr hyT rPUjI kysF dy inptfry df smF keI sfl qwk puwj igaf hY aqy agr ies rPqfr ny gYr kfnMUnI kYnyzf afAuNdy rhy qF agly do ku sflF ivwc kys pRfsYs smF 10 sfl qwk awpV jfvygf.

          torFto dy myar jfhn torI ny iehnF lokF nMU sMBflx qoN qobf kr idwqI hY aqy Krcf trUzo srkfr qoN mMigaf hY. EntyrIE dI nvIN zwg Porz srkfr ny vI trUzo srkfr nMU afpxI ‘vYlkm’ tvIt dI kImq KUd adf krn vfsqy afiKaf hY aqy ieh AuhnF df shI stYNz hY. pRImIar Porz ny ieh gwl jsitn trUzo nMU mulfkfq smyN kih idwqI sI aqy subfeI mMqrI lIsf mklfAUz ny ies nMu hor spsLt kr idwqf sI. jsitn trUzo ny ies dy juvfb ivwc ikhf sI ik zwg Porz nMU kYnyzf dy rPUjI isstm dI kfrj ivDI dI jfxkfrI nhIN hY. ieh ibafn byvkUPI Biraf sI ikAuNik zwg Porz ny sUby aqy istI df iehnf lokF `qy af irhf Krcf mMigaf sI. trUzo srkfr pUrf Krcf adf krn aqy afpxI tvIt vflI byvkUPI nMU ‘rPUjI isstm dI kfrj ivDI aqy kiQq aMqrrfsLtrI ijLMmyvfrI hyT Zwkxf cfhuMdI hY.

          trUzo srkfr ny ‘kvrawp’ df ieh kMm afpxy nlfiek ieMmIgrysLn mMqrI aihmd husyn dy hvfly kIqf hoieaf hY jo hux afpxy isafsI ivroDIaF nMU ‘an-knyzIan’ grdfnx df Twpf cuwkf iPrdf hY. bIqy sLukrvfr nMU ivnIpYWg ivwc mMqrI aihmd husyn aqy subfeI ieMmIgrysLn mMqrIaF ivckfr iek mIitMg hoeI ijs ivwc ieMmIgrysLn nfl sbMiDq msly ivcfry gey. ies mIitMg ivwc AuntyrIE dI mMqrI lIsf mklfAUz ny aihmd husyn qoN sUby dI ieh mMg duhrfeI ik PYzrl srkfr amrIkf qoN  gYr kfnMUnI ZMg nfl kYnyzf ivwc dfKl ho ky rPUjI bx rhy lokF df sfrf Krcf cuwky. aihmd husyn nMU ieh lok ‘gYr-kfnMUnI’ nhIN jfpdy, sLfied ies kfrn ik ieh pRDfn mMqrI trUzo dy ‘vYlkm tU kYnyzf’ dy Kuwly swdy kfrn kYnyzf af rhy hn.

          aihmd husyn jo ieMmIgrysLn ivBfg dI rihnumfeI krn ivwc burI qrF asPl irhf hY, EntyrIE dI mMqrI lIsf mklfAUz `qy bhuq KPf ho igaf aqy sUbf srkfr dI pujIsLn nMU gYr-ijLMmyvfr, vMzIaF pfAux vflf, BYa PYlfAux vflf qy an-knyzIan afK idwqf. kr lE gwl, hux ieh mMqrI ies srkfr dIaF gYr-ijLMmyvfr nIqIaF dI nukqfcInI krn df hwk vI lokF qoN Koh lYxf cfhuMdf hY. ies nMU trUzo srkfr dI ieMmIgrysLn nIqI df isafsI ivroD krn vfly ‘an-knyzIan’ jfpx lwg pey hn. afpxy ivBfg df BwTf ibTfAux vflf aihmd husyn hux ies Twpy nfl ivroDIaF dy mUMh bMd krvfAux qur ipaf hY. EntyrIE dy pRImIar zwg Porz, mMqrI lIsf mklfAUz aqy torFto dy myar jfhn torI hux aihmd husyn nfloN Gwt knyzIan hn ikAuNik Auh kYnyzf dI luwt `qy ikMqU krdy hn.

          ivnIpYWg ivwc hoeI ies mIitMg ivwc AuntyrIE aqy sskfcvfn dy mMqrIaF ny sFJI stytmYNt `qy dsqKq krn qoN nFh kr idwqI ijs nfl aihmd husyn buKlf AuiTaf. sskfcvfn dy mMqrI jrmI hYrysn ny vI ies sFJI stytmYNt `qy dsqKq krn qoN nFh kr idwqI. AuntyrIE dI mMqrI lIsf mklfAUz ny grup Poto ivwc sLfml hox qoN vI nFh kr idwqI.

          mMqrI lIsf mklfAUz ny Aus nMU ‘an-knyzIan’ grdfnx vfsqy aihmd husyn qoN muafPLI dI mMg kIqI hY. aihmd husyn muafPLI nhIN mMgygf ikAuNik trUzo ny kuJ lokF nMU ‘vwD knyzIan’ hox dy srtIPIkyt idwqy hoey hn. trUzo ny mrIam munisPL nfm dI mMqrYx nMU do ku sfl aihmd husyn vFg moiZaF `qy cwukI rwiKaf sI pr jd pqf lwgf ik Aus ny knyzIan ieMmIgrysLn aqy istIjnisLp lYx vfsqy JUT boilaf sI qF Aus nMU sihj nfl iKskf ky pfsy kr idwqf igaf. trUzo qF Kud iek mihlf rportr nfl CyVCfV dy kys ivwc spsLt gwl krn qoN pfsf vwt igaf hY, hflFik ies kys ivwc coKy sbUq AuplBd hn.

          mMqrI lIsf mklfAUz ny afiKaf hY ik  Aus ny husyn nMU ikhf sI ik Aus kiQq rPUjIaF dI sMBfl `qy AuntyrIE dy afey Krcy vwl iDafn dyvy jo ik $174 imlIan ho igaf aqy $3 imlIan ies qoN ielfvf hY jo rYWz krfs nMU sUby vloN idwqf igaf sI. torFto dy myar ny zyZ ku mhInf pihlF istI isr pY igaf $64[5 Krcf mMigaf sI jo hux hor vD igaf hovygf pr trUzo srkfr ny isrPL $11 imlIan dyxf mMinaF hY. kiQq rPUjIaF dI hYlQ kyar df Bfr vI sUby isr pY irhf hY.

          subfeI mMqrI mklfAUz ny ikhf hY ik kiQq rPUjIaF `qy vD rhy Krcy kfrn sUby kol afitjLm bImfrI qoN pIVHq bwicaF, bwicaF dIaF hor sMBfl syvfvF, ihAUimn trYiPkikMg aqy zomYsitk ihMsf qoN pIVHq aOrqF dI sMBfl vfsqy PMz nhIN bcygf qy ieh syvfvF pRBfvq hoxgIaF. 800 rPUjI torFto dy kfljF dy hostlF ivwc ibTfey gey hn ijhnF nMU agsq dy aMq qwk ividafrQIaF vfsqy KflI krnf jLrUrI hY. srkfrF dI pihlI ijLMmyvfrI afpxy sLihrIaF pRqI bxdI hY. mMqrI mklfAUz ny PYzrl ilbrl srkfr qoN kiQq rPUjIaF df Krcf mMg ky kuJ vI gLlq nhIN kIqf aqy Aus dy ‘an-knyzIan’ df Twpf lgfAux iksy qrF vI jfiejL nhIN hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #982, julfeI 20-2018

 


Porz srkfr df sLlfGfXog kdm, asLlIl sYks krIkulm rwd!

pVfHeI df imafr AuWcf cuwkxf kyNdrI tIcf hoxf cfhIdY!!

          kYQiln ivMn dI ilbrl srkfr vloN 2015 ivwc mfipaF dI rfey lYx qoN ibnF Dwky nfl sUby dy skUlF ivwc lfgU kIqf igaf asLlIl sYks krIkulm Porz srkfr ny afpxf cox vfadf pUrf kridaF 11 julfeI nMU rwd kr idwqf hY. sUby dy bhuigxqI mfipaF dI mMg pUrI krky Porz srkfr ny sLlfGfXog kMm kIqf hY. sUby ivwc pVfHeI df imafr AuWcf cuwkxf sUby dy awq-mihMgy ividak ZFcy df kyNdrI tIcf hoxf cfhIdf hY.

          iksLor Aumr dy bwicaF nMU pihlI jmfq qoN sYks aMgF dI isiKaf dyx dI QF BfsLf aqy mYQ vgYrf dI isiKaf ikqy vwD jLrUrI hY ijs mfmly ivwc EntyrIE dy skUlF df irkfrz bhuq Ksqf hY. sUby dy skUl mYgf pbilk sYktr XUnIanF dy ‘afsLy’ pUry krn df kyNdr bxdy jf rhy hn aqy ieh imhnqI sLihrIaF dy lhU psUIny dI kmfeI df KO bx gey hn. imafrI pVHfeI, kusLlqf aqy ijLMmyvfrI KLMB lgf ky Auz geI hY ijs nMU bhfl krn leI Porz srkfr ny pihlf kdm cuwikaf hY. iksLor Aumr dy bwicaF nMU sYks aMgF dI jfxkfrI df kMm mfipaF `qy Cwz dyxf cfhIdf hY aqy skUlF nMU Auh kMm hI soBf idMdf hY ijs vfsqy bwcy skUl Byjy jFdy hn.

          ies asLlIl sYks slybs nMU lfgU krn vkq kYQiln ivMn dI ilbrl srkfr dI nIaq hI sfPL nhIN sI aqy ieh bwicaF nMU kurfhy pfAux vfsqy lfgU kIqf igaf sI. kYQiln ivMn df ieh inwjI eyjMzf sI ijs kfrn Aus ny mfipaF dy ivroD dI koeI pRvfh nhIN sI kIqI aqy Aus ny bwicaF nMU mfipaF qoN Kohx dI kvfied vI sLuurU kr idwqI sI. bwicaF nMU styt dI mlkIaq bxfAux vwl vDdy ilbrl srkfr dy kdm sUby dy votrF ny 7 jUn nMU rok idwqy sn. lokF ny kYQiln ivMn aqy Aus dI pfrtI df GumMz burI qrF qoV ky rwK idwqf sI jd zMzy nfl rfj kr rhI pfrtI msF swq sItF hI ijq skI aqy ieh aPIsLl pfrtI styts vI guaf bYTI.

          2014 dIaF coxF vyly kYQiln ivMn dI kmFz hyT ilbrl pfrtI ny ajyhf sYks krIkulm lfgU krn df sMkyq qwk vI nhIN sI idwqf pr cox ijwqdy sfr hI kYQiln ivMn ny afpxf inwjI eyjMzf lfgU krnf sLurU kr idwqf sI aqy ieh asLlIl krIkulm ies df iek aihm ihwsf sI. ies mfmly ivwc kYQiln ivMn dI ilbrl srkfr dy mMqrI qy sMqrI vI KfmosL ho gey sn aqy AuhnF vfsqyy lokF dIaF BfvnfvF qoN ivMn dI GurkI ikqy vwD mhwqv rwKdI sI. suwK nfl lokF ny Auh sfry jUn 7-2018 nMU Gr ibTf idwqy sn aqy keI coxF qoN pihlF hI mYdfn Cwz gey sn.

          ieh gwl vI Xfd rwKx vflI hY ik ilbrl srkfr df ieh asLlIl aqy byloV sYks krIkulm zIjLfeIn krn ivwc bYNjimn lYivn nfm dy ivakqI df aihm rol sI jo zfltn mgMtI dI ilbrl srkfr ivwc izputI ividaf mMqrI sI aqy kYQiln ivMn df aihm slfhkfr irhf hY. mgMtI ny lokF dy dbfa kfrn ies sYks krIkulm nMU lfgU krn qoN hwQ iKwc ilaf sI pr kYQiln ivMn ny cox ijwqx ipwCoN ies nMU quglkI Purmfn nfl lfgU kr idwqf sI. julfeI 2013 ivwc bYNjimn lYivn nMU cfielz pRonogrfPI (bwicaF dIaF asLlIl qsvIrF aqy hrkqF) nfl sbMiDq dosLF ivwc cfrj kr ilaf igaf sI. 2015 ivwc Aus ny adflq ivwc iqMn dosL kbUl kr ley sn aqy Aus nMU iqMn sfl kYd hoeI sI.

          hYrfnI vflI gwl ieh hY ik iswK BfeIcfry dy bhuq sfry afgU aqy sMgTn sYks krIkulm dy mfmly ivwc kYQiln ivMn srkfr dy hwk ivwc Bugqy sn qy AuhnF vfsqy srkfr dI suvwlI njLr, afpxy bwicaF vfsqy srkfrI ahudy aqy isafsI kursIaF vwD mhwqv rwKdIaF sn.

          Porz srkfr ny afpxy cox vfady muqfibk ‘kfrbn tYks’ aqy ‘kYp & tryz’ nMU rwd krn df sLlfGfXog kdm vI cuwikaf hY joik ilbrl srkfr vloN vfqfvrx dy nfm `qy lgfey gey tYks qoN vwD kuJ nhIN sI. jsitn trUzo dI ilbrl srkfr ies nfl lflpIlI ho rhI hY pr Porz srkfr nMU ies dI pRvfh nhIN krnI cfhIdI aqy sUby dy lokF nfl kIqy vfady byKoP ho ky pUry krny cfhIdy hn.

          trUzo vloN amrIkf qoN tvIt kr ky swdy jf rhy hjLfrF gYr kfnMUnIaF df 100% Krcf trUzo srkfr qoN mMg ky vI zwg Porz srkfr ny jLurrq ivKfeI hY. kYQiln ivMn aqy mgMtI ilbrlF vlooN krjLfeI kIqy jf cuwky sUby nMU pYrF `qy KVf krn vfsqy Porz srkfr nMU keI sKLq kdm AuTfAUxy pYxgy ijs vfsqy sUby dy lokF df lgfqfr smQn imlxf jLrUrI hY. sUby `qy vfDU Bfr bnx vfly sfry pRogrfm byiJk rwd kr idwqy jfxy cfhIdy hn aqy kusLl pRbMD `qy jLor idwqf jfxf cfhIdf hY.

          sUby ivwc KyqrI aYjUkysLn borz, Kyqr iclzrn eyz sosfietIaF aqy KyqrI ishq nYWtvrk (lokl eyrIaf hYlQ nYWtvrk) qoV ky Krcf GtfAux aqy kusLlqf vDfAux dIaF sMBfvnfvF df pqf lgfAux vfsqy mfhrF aqy lokF dI rfey leI jfxI cfhIdI hY. sUby aMdr Kuwly jfalI kfljF nMU bMd krn aqy ieMmIgrysLn Prfz nMU rokx df pRbMD krnf cfhIdf hY. jfalI kfljF dI qPqIsL krvfeI jfxI cfhIdI hY qFik pqf lwg sky ik ies dy ipwCy iks iksm dy lok hn. eyjMtF rfhIN ividaf df vpfr krn vfly kimAUntI kfljF nMU vI nwQxf cfhIdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #981, julfeI 13-2018

 


aYmpI iekrf Kfild dy kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ nMU rokx leI grFt ikMnI ku sfriQk?

          trUzo srkfr dysL dy ivwqI sroqF dI iks kdr durvrqoN kr rhI hY ies dI imsfl ilbrl aYmpI iekrf Kfild vloN 27 jUn nMU aYlfnI geI 23 imlIan zflr dI kiQq mltIklcrc grFt qoN lgfieaf jf skdf hY. imsIsfgf - aYrnzyl hlky qoN cuxI geI aYmpI iekrf Kfild ny ies grFt df aYlfn afpxy hlky dy dPLqr qoN kridaF ikhf ik Aus dI sKLq imhnq nMU Pl lwigaf hY. ies mOky muwKDfrf df mIzIaf hfjLr nhIN sI aqy vwzI igxqI ivwc pfiksqfnI knyzIan qfVIaF mfrn vfsqy bulfey hoey sn. iekrf Kfild vloN kIqI geI sKLq imhnq sI mosLn aYm-103 jo Aus ny mfrc 23-2017 nMU sMsd qoN pRvfn krvfieaf sI. ieh mosLn kYnyzf ivwc kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ nMU rokx vfsqy pfs krvfieaf igaf sI.

          jd sMsfr Br dy lok ieslfimk kwtVvfd qoN icMquq sn qF aYmpI iekrf Kfild kfmXfbI nfl ‘ieslfmoPobIaf’ df pwqf Kyz geI sI aqy ies ivwc kYnyzf dI ilbrl srkfr Aus dI BfeIvfl sI. AudfrvfdI muslmfnF ny ies mosLn df ivroD kIqf sI aqy ies nMU kwtVvfdIaF nMU lfB phuMcfx vflf dwisaf sI. awj AuhnF df zr swc sfbq hox lwg ipaf hY jd kYnyzf dy lokF dy lhU psIny dI kmfeI df 23 imlIan zflr kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ df tfkrf krn vfsqy AuhnF sMgTnF nMU idwqf jfvygf jo Drm dy nfm `qy ieslfimk ktwVvfd dy pRcfrk hn.

          iekrf Kfild ny bhuq huwb ky ikhf ik Plfxy Plfxy iksm dy sMgTnF nMU ieh grFt idwqI jfvygI qF ik Auh afpxf kMm  hor kfrgr ZMg nfl kr skx. pRisD lyKk aqy kflm nvIs qfirk Piqh ny afpxy iewk lyK ivwc ikhf hY ik ieh grFt ijhnF sMgTnF nMU idwqI jfvygI AuhnF ivwc hyT ilKy sMgTn sLfml hn. ‘d nYsLnl kONsl afPL knyzIan muslmjL’ jo ik  amrIkf bysz ‘kONsl afn amYrIkn ieslfimk rIlysLnjL’ dI sfbkf brFc hY. 2008 ivwc ieh amrIkI ieslfimk sMgTn tYrr PMizMg ivwc ihwsydfr sI. ‘ieslfimk rIlIP’ nfm df sMsfr pwDrI cYirtI sMgTn ijs dy ilLMk ieslfimk awqvfd nfl hn. iehnF sMgTnF dIaF knyzIan brFcF dy kMmkfr bfry bhuqI jfxkfrI nhIN hY.

          qfirk Piqh ny svfl kIqf hY ik kI ieh PMz msijdF dy muwilaF nMU aYjUkyt krn vfsqy Kricaf jfvygf jo nPrqI pRcfr krdy hn aqy msijdF ivwc awlfH qoN kfPrF `qy ijwq dI duaf mMgdy hn? Piqh ny ieh svfl kIqf hY ik ieslfimk rIlIP vrgf sMgTn qF bMglf dysL vrgy musilm dysL ny vI bYn kIqf hoieaf hY. XUnfeItz arb aYmIryt ny vI ieslfimk rIlIP nMU tYrr PMizMg df dosLI grdfinaF hoieaf hY.

          agr ies iksm dy sMgTnF nMU kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ dy tfkry vfsqy kYnyzf srkfr dIaF grFtF idwqIaF jFdIaF hn qF ieh hor smwisafvF df kfrn bxygf. iewk pfsy ikbYWk aqy EntyrIE (sxy torFto) bfrzr twp ky lgfqfr kYnyzf af rhy gYr kfnMUnIaF dI sMBfl vfsqy Krcf mMg rhy hn qy trUzo srkfr hwQ ipwCy iKwc rhI hY aqy dUjy pfsy iekrf Kfild dy kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ leI 23 imlIan dI grFt mnjLUr kr leI geI hY. ivcfrn vflI gwl ieh hY ik agr afm knyzIan ieslfimk kwtVvfd qoN icMquq hn qF ieh ‘ieslfmoPobIaf’ nhIN hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #980, julfeI 06-2018

 


pMjfb ivwc zrwg EvrzojL kfrn mOqF aqy ies AuWqy isafsq, dovyN icMqfjnk!

          mhIny ku Br qoN pMjfb ivwc gYr kfnMUnI aqy gYr rvfieqI nisLaF dI EvrzojL kfrn mOqF hox dI bhuq KbrF af rhIaF hn. sosLl mIzIaf `qy keI ajyhIaF mOqF dIaF vIzIEjL vI vfierl ho rhIaF hn ijs nfl dysL ivdysL ivwc vwsdy pMjfbIaF dI icMqf hor vDdI jf rhI hY. pMjfb ivwc nisLaF dI vD rhI vrqoN aqy smgilMg bhuq sflF qoN crcf ivwc hY. rfjsI afgU vfady krdy hn pr zrwgjL df mslf ijAuN df iqAuN bixaF hoieaf hY. akflI srkfr sI jF hux kFgrs srkfr hY, zrwgjL df vrqfrf brfbr jfrI hY. Prk isrPL eynf ipaf hY ik ieljLfm lgfAux vflI iDr aqy swB awCf kr dyx vflI iDr ny kursIaF bdl leIaF hn. hux qF pMjfb puils dy aMdr vI zrwgjL nMU lY ky gRih XuwD cwl ipaf hY ijs df trylr pMjfb hfeI kort ivwc cwl rhy kys ivwc vyKx nMU imilaf. puils muKI zIjIpI surysL aroVf aqy zIpIjI ctopfiDafey do vwK vwK iDrF dI rihnumfeI kr rhy pRqIq huMdy hn aqy kYptn srkfr hfl dI GVI surysL aroVf df pwK pUr rhI jfpdI hY.

          gYr kfnMUnI nisLaF df vrqfrf sfrI dunIaF ivwc hI vDdf jf irhf hY aqy mOqF dI igxqI vI. puils PorsF BFvyN nvIn qknIk nfl lYs ho rhIaF hr pr smglr vI Gwt nhIN hn jo nvF qoV lwB lYNdy hn. kYnyzf ivwc sfl 2017 ivwc 4000 mOqF zrwg EvrzoojL nfl hoeIaF hn jdik kYnyzf dI abfdI isrPL 36-37 imlIan hI hY.  amrIkf dI hflq ies qoN vI Krfb hY.

          mIzIaf rportF dwsdIaF hn ik pMjfb ivwc ipCly iek mhIny dOrfn hYroien dI EvrzoË jF imlfvtI zoË nfl 25 dy krIb mOqF ho cuwkIaF hn. ienHF 'coˆ awT qrn qfrn, swq aMimRqsr, cfr ÌrIdkot, iqMn iProËpur, do gurdfspur aqy iek luiDafxy ivwc hoeI dwsI geI hY. sMBv hY kuJ mOqF rport nf vI hoeIaF hox. ieh islislf ajy rukx vflf nhIN jfpdf. gYr kfnMUnI zrwgjL dI EvrzojL df iek kfrn imlfvt vI mMinaF jFdf hY ijs kfrn nsLyVI nMU ZukvIN zojL df aMdfjLf nhIN huMdf. hYroien dI imlvtI iksm nUM nÈyVI BfÈf ivwc 'kwt' ikhf jFdf hY. ajyhI imlvt pwCmI dysLF ivwc vrqI jFdI kokyn ivwc vI imldI hY. smglr afpxf pRfiPt vDfAux vfsqy zrwgjL ivwc kuJ vI rlf skdy hn.

          pMjfb dI kYptn srkfr dfavy krdI hY ik AuhnF ny zrwgjL iKlfPL sKLq muihMm clfeI hoeI hY ijs kfrn 18000 ivakqIaF nUM jylHF ivwc bMd kIqf igaf hY. ieh igxqI bhuq ijLafdf jfpdI hY aqy agr eyny smglr PV ley gey hn qF smgilMg ivwc Prk ikAuN nhIN ipaf? srkfr kihMdI hY ik zrwgjL dIaF kImqF ies muihMm kfrn vD geIaF hn. ajyhIaF KLbrF af rhIaF hn ik jylF ivwc kYd smglr aMdroN hI afpxf vpfr clf rhy hn aqy jylF ivwc vI ieh vpfr kr/krvf rhy hn.

          ivroDI afK rhy hn ik kYptn amirMdr isMG ny biTMzf 'c 15 dsMbr 2015 nUM kIqI 'sdBfvnf rYlI' ivwc styj qoˆ gutkf sfihb hwQ ivwc PV ky shuM cuwkI sI ik Auh muwK mMqrI bxn dy cfr hÌiqaF dy aMdr sUby 'coˆ nÈy nUM Éqm kr dyxgy pr kIqf kuJ nhIN hY. kuJ kYptn `qy JUTI shuM cuwkx df dosL lgf ky Aus dI akfl qKLq `qy pysLI dI mMg vI kr rhy hn. kYptn `qy vfadf pUrf nf krn df dosL lgfieaf jf skdf hY pr iksy Dfrimk pysLI dI gwl krnf inrI isafsq hY. pMjfb ivwc zrwg EvrzojL kfrn ho rhIaF mOqF aqy ies `qy ho rhI sOVI isafsq, dovyN icMqfjnk hn!

- blrfj idEl, KLbrnfmf #979, jUn 29-2018

 


kYnyzf ivwc byGiraF aqy grIbF dI igxqI vD rhI hY

          sMsfr ivwc kYnyzf BfvyN iewk amIr dysL vjoN jfixaF jFdf hY pr vwK vwK rportF nMU iDafn nfl GoKIey qF pqf lwgdf hY ik kYnyzf ivwc byGiraF aqy grIbF dI igxqI icMqfjnk hwd qwk vDdI jf rhI hY. albrtf kYnyzf df ‘rIsors irwc’ sUbf hY ijs dI abfdI sfZy cfr imlIan (45 lwK) dy krIb hY. ies df dUjf vwzf sLihr azimMtn hY ijs dI abfdI 9 lwK 80 hjLfr dy krIb hY. azimMtn, kYnyzf df pMjvF vwzf sLihr hY. ies ‘rIsors irwc’ sUby df ieh sLihr KusLhfl hoxf cfhIdf hY aqy bhuqy lokF vfsqy ieh KusLhfl sLihr hY vI.

          pr grIbI aqy byGrqf dy aMkVy iewk hor icMqfjnk pwK vI dwsdy hn. sfl 2017 ivwc ies sLihr ivwc 107 byGry lokF dI mOq hoeI hY. 13 sfl pihlF ies sLihr dy kuJ suihrd sLihrIaF ny iek rvfieq sLurU kIqI aqy Auh sfl ivwc iek vfr byGry-imRqkF dI Xfd mnfAux lwgy. ies 13vyN sfl vI ieh Xfd mnfeI geI aqy dwisaf igaf ik sLihr ivwc bIqy sfl 107 byGry mOq nMU ipafry hoey hn. lokF ny byGiraF vfsqy istI hfl dy njLdIk bxfey gey mYmorIal ivwc KflI kursI `qy Puwl rwK ky imRqkF nMU sLrDFjlI ByNt kIqI. sLrDFjlI ByNt krn vfilaF ivwc sLfml ijMm gfrint nfm dy ivakqI ny dwisaf ik pihlF byGry imRqkF dI igxqI hr sfl 40 qoN 60 dy afspfs huMdI sI jo hux vD geI hY.

          rportF muqfibk sfl 2016 ivwc sLihr ivwc byGiraF dI igxqI 1752 sI jo ik 2008 qoN kfPLI Gwt sI jd ieh igxqI 3079 qwk puwj geI sI. ipCly sLukrvfvr nMU mnfeI geI Xfd ivwc Qfms mYkrYcr nfm df ivakqI vI sLfml sI jo kdy Kud byGrf sI aqy sLihr dIaF sVkF `qy idnktI krdf sI. ‘hrb jymsn sYNtr’ nfm dy homlYWs sLYltr dI mdd nfl 22 mhIny pihlF Aus df muV vsybf ho sikaf sI. Qfms ny dwisaf ik ipCly mhIny Aus dy do byGry dosqF dI mOq ho geI hY. iewk dI lfsL diraf ivcoN imlI aqy dUjf zrwg EvrzojL nfl miraf. ijMm grint df kihxf hY ik byGiraF vfsqy hor sport aqy sLYltrF dI loV hY. ies mfmly ivwc torFto smyq kYnyzf dy hor vwzy sLihrF dI hflq vI cMgI nhIN hY.

          18 jUn nMU kYnyzf ivwc ‘cfielz pfvrtI’ (bwicaF dI grIbI) sbMDI iewk rport jfrI kIqI geI hY. ieh rport iewk aYNtI pfvrtI grup  vloN iqafr kIqI geI hY ijs df nfm “kYNpyn 2000” hY. ies gruwp ny dysL dy 338 sMsdI hlikaF dI vwKrI vwKrI rport pysL kIqI hY. Bfv bwicaF ivwc grIb dI dr nMU hlkf vfr pysL kIqf hY. rport muqfibk pRDfn mMqrI trUzo dy mFtrIal hlky aqy KjLfnf mMqrI ibwl morno dy torFto zfAUn tfAUn dy hlky ivwc ‘cfielz pfvrtI’ dysL dI aOsq qoN vwD hY. trUzo dy hlky ivwc grIb mfipaF dy 25% dy krIb bwcy grIbI ryKf qoN hyT rih rhy hn jd ik ibwl morny dy hlky ivwc 40% bwcy grIbI ryKf qoN hyT jIvn bqIq kr rhy hn. rport muqfibk nvyN iemIgrMtF, rMgdfr Gwt igxqIaF aqy afdIvfsI kbIilaF (Pst nysLnjL) dy ivwc grIbI dI ryKf qoN hyT rihx vfly bwicaF dI igxqI vwD hY.

          pRDfn mMqrI trUzo ny ies rport `qy icMqf qF pRgt kIqI hY pr nfl hI ieh afK ky rport nMU purfxI (afAUt afP zyt) afK idwqf hY ik ilbrl srkfr hyT hflq suDr geI hY. rport iqafr krn vflI kulIsLn ny mMg kIqI hY ik aglIaF coxF qoN pihlF srkfr grIbI GtfAux dI nIqI pysL kry jo ilbrl dy cox vfady df ihwsf sI. kulIsLn ny srkfr nMU ies grIbI GtfAU nIqI nMU kfnMUn df rUp dyx dI mMg kIqI hY. ilbrl ajyhI nIqI GV rhy dwsy jFdy hn pr ies nfl nvyN PMzF dI ivvsQf nhIN hovygI ijs qoN ibnF ieh iewk ‘KflI’ nIqI hI khI jf skdI hY. kMsrvtv aqy aYnzIpI vfly vDyry kfrgr nIqI dI mMg kr rhy hn. aYnzIpI aYmpI inkI aYsLtn dy crcl-kIvftnuk askfeI hlky ivwc cfielz pfvrtI dr 64[2% dwsI geI hY jo dysL ivwc swB qoN vwD hY. ieh hlky ivwc keI afdI vfs kbIly rihMdy hn jo grIbI ny Gyry hoey hn. trUzo srkfr sIrIan rPUjIaF `qy 2 iblIan zflr PUk cuwkI hY aqy hux amrIkf qoN af rhy gYr kfnMUnIaF nMU jwPIaF pf rhI hY pr kYnyzf dy afpxy lok vwzI igxqI ivwc grIbI hMzf rhy hn.                                  

- blrfj idEl, KLbrnfmf #978, jUn 22-2018

 


tYlIkimAUnIkysLn kMpnIaF dy guMmrfhkun qOr qrIikaF dI qPqIsL iek shI kdm

          kYnyzf srkfr ny dysL dIaF tYlIkimAUnIkysLn kMpnIaF vloN syljL vfsqy vrqy jFdy guMmrfhkun qOr qrIikaF dI qPqIsL krvfAux df aYlfn kIqf hY jo ik shI kdm hY. ies df aYlfn sfieMs aqy ienovysLn mMqrI nvdIp bYNs ny aftvf ivwc kIqf hY. aYlfn kridaF mMqrI ny ikhf ik sYNkVy knyzIan lokF aqy kMpnIaF dy syljL stfPL ny dwisaf hY ik ies mfmly ivwc smwisaf hY, ijs kfrn srkfr ny ieh kdm cuwikaf hY.

          srkfr ny ies qPqIsL dI ijLMmyvfrI knyzIan ryzIE aqy tYlIkimAUnIkysLn kimsLn (sIafrtIsI) nMU sONpI hY qy rport dyx vfsqy agly sfl 28 PrvrI qwk df smF idwqf hY. srkfr ny smF kfPLI dy idwqf hY, sLfied loV qoN vI vwD dy idwqf hY ikAuNik sIafrtIsI ies Kyqr ivwc lsMs dyx aqy inXm lfgU krn vflI eyjMsI hY, ies leI ieh kMm Gwt smyN ivwc krn dy vI smrwQ sI ijs nfl lokF nMU jldI rfhq iml skdI sI. cloN srkfr ny shI idsLf ivwc kdm qF pwuitaf hY. srkfr nMU afs hY ik sIafrtIsI dI rport ivwc lokF dIaF sLkfieqF Gwt krn vfsqy isPLrsLF vI hoxgIaF.

          kMpItIsLn dy bfvjUd kYnyzf ivwc tYlIPon, sYl Pon, ieMtrnYWt aqy hom sikAUrtI syvfvF amrIkf smyq hor dysLF dy mukfbly mihMgIaF hn. ies dy nfl hI iehnF ivwc Byd vI bhuq hY. kMpnIaF afKdIaF kuJ hn aqy krdIaF kuJ hor hn. jo ryt syvfvF vycx vyly dwisaf jFdf hY Auh kuJ smyN bfad afpxy afp vDf idwqf jFdf hY. syvfvF dy ‘bMzlF’ ivwc vI bhuq Byd hY aqy keI vfr gfhkF nMU ajyhy bMzlF ivwc Psf ilaf jFdf hY ijhnF nMU Auh vrqx dI smrwQf hI nhIN rwKdy jF AuhnF nMU loV hI nhIN huMdI. qknIk bfry Gwt jfnx vfly jF sInIarjL aksr ies df isLkfr huMdy hn jo syljL stfP dIaF copVIaF gwlF ivwc af jFdy hn.

          srkfrI aMkVy dwsdy hn ik lokF vloN bYWl kYnyzf iKlfPL 2275, rOjrjL kimAUnIkysLnjL iKlfPL 707, tYls kimAUnIkysLnjL iKlfPL 511, vrjn iKlfP 429 aqy vIzIEtrOn iKlfP 368 sLkfieqF kIqIaF geIaF hn. srkfr ny sIafrtIsI nMU ikhf hY ik iehnF nukiqaF dI qPqIsL kIqI jfvy ik kI tYlIkOm kMpnIaF syvf dIaF ‘trmjL & kMzIsLnjL’ bfry Kpqkfr nMU aDUrI, aspsLt aqy guMmrfhkun jfxkfrI idMdIaF hn? qPqIsL ies `qy vI gOr krygI ik kI kMpnIaF kol ‘agrYisv syljL’ (DwkV syl) qoN lokF (knisAUmr) nMU bcfAux vfsqy ivvsQf hY? knisAUmr dI rfKI vfsqy mjUdf ivvsQf aqy ies nMU hor kfrgr bnfAux dy sMBfvI ZMg qrIikaF bfry vI srkfr jfnx dI iewCf rwKdI hY. mMqrI ny ikhf hY ik srkfr syl vfsqy vrqy jFdy dbfa vfly ZMg qrIikaF bfry spsLtqf nfl jfnxf cfhuMdI hY. ies qoN pihlF iek pbilk aYzvokysI gruwp ny sIafrtIsI nMU ieh qPqIsL krn vfsqy afiKaf sI pr kimsLn ny ieh mMg rwd kr idwqI sI. jnvrI ivwc pbilk ientrYst aYzvokysI sYNtr dy zrYktr jOhn lfPorz ny sIafrtIsI nMU iliKaf sI ik kMpnIaF gYrvfijb ZMg qrIky vrqdIaF hn. Aus ny jLor dy ky ikhf sI ik dosL eyny sMjIdf hn ik sfrI tYlIkOm ieMzstrI dy qOr qrIikaF dI jFc hoxI cfhIdI hY. pr PrvrI ivwc sIafrtIsI dy cyar eIan skft ny ies mMg nMU rwd kridaF ikhf sI ik KLpqkfr nMU bcfAux vfsqy keI ivdF mjUd hn.

          aMkVy dwsdy hn ik ies mfmly ivwc knisAUmr (KLpqkfr) sLkfieqF ivwc BfrI vfDf ho irhf hY. agsq 2017 qoN jnvrI 2018 qwk 6849 sLkfieqF sIafrtIsI nMU imlIaF sn jo ik pihlF nfloN 73% vwD sn. sIafrtIsI 90% sLkfieqF df invfrn kr skI sI. sLkfieqF vfierlYs, ieMtrnYWt, lokl Pon, lFg izstYNs, roimMg aqy tIvI afid nfl sbMiDq sn. ies qoN pihlF kuJ kMpnIaF df syljL stfPL vI ieh jwg jfhr kr cuwkf hY ik kMpnIaF AuhnF `qy syljL vfsqy dbfa pfAuNdIaF hn ijs ivwc AuhnF nMU aDUrI jfxkfrI dyx vfsqy afiKaf jFdf hY qFik gfhk afsfnI nfl ptfieaf jf sky. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik ieh kdm tYlIkOm kMpnIaF nMU zispln ivwc rwKx leI shfeI hovygf.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #977, jUn 15-2018

 


isivk aqy sUbfeI srkfrF `qy ikAuN pfieaf jf irhf hY kiQq rPUjIaF df Bfr?

          amrIkf ny kOmI surwiKaf dI mwD hyT knyzf dI stIl aqy alUmInm `qy ivsLysL tYks lgf idwqf hY ijs nMU aMgryjLI ivwc tYirPL afiKaf jFdf hY. stIl `qy 25% aqy alUmInm `qy 10% tYirPL lgfieaf igaf hY ijs df kYnyzf dI afriQkqf `qy bhuq burf pRBfv pvygf. kYnyzf ny juvfbI tYirPL lgfAux dI DmkI idwqI hY. hfl dI GVI amrIkf ny ies dy juvfb ivwc nfPtf nMU nivafAux qoN juvfb dy idwqf hY jo ik amrIkf, kYnyzf aqy mYksIko ivckfr iqMn iDrI ‘PrI tryz’ vjoN jfixaF jFdf hY. amrIkf ny ikhf hY ik hux iqMn iDrI smJOqy dI QF kYnyzf aqy mYksIko nfl duvwly smJOqy krn vfsqy gwlbfq kIqI jfvygI. trUzo srkfr ies siQqI df tfkrf krn vfsqy iqafr hI nhIN jfpdI aqy amrIkf nfl kfrgr gwlbfq krn ivwc nfkfm rhI hY.

          amrIkf vloN kOmI surwiKaf dI mwD hyT knyzf dI stIl aqy alUmInm `qy tYirP lgfAuxf hYrfnI vflI gwl hY. amrIkI pRDfn zfnlz trMp aksr ax-ikafsy aYlfn krn df afdI hY. Aus dIaF nIqIaF qoN amrIkf dy XUrpIan sihXogI vI asMqusLt hn. kYnyzf dI afriQkqf amrIkf `qy bhuq inrBr krdI hY ijs kfrn iewk khfvq bxI hoeI hY ik agr amrIkf iCk mfry qF kYnyzf nMU jukfm ho jFdf hY. amrIkf nfl sihXogI sbMD kYnyzf dI afriQkqf vfsqy iek jLrUrq hY.

          vpfrk pwDr `qy amrIkf nfl vKryvyN pihlF vI smyN smyN pYdf huMdy rhy hn pr trMp aqy jsitn trUzo dy rfjkfl ivwc ieh vKryvyN bhuq AuBr ky sfhmxy afey hn. vpfrk vKryivaF qoN ielfvf amrIkI srkfr kYnyzf dI bfrzr surwiKaf aqy iZlI ieMmIgrysLn nIqI qoN vI KusL nhIN hY. trMp qoN pihlF vI amrIkI srkfrF kYnyzf qoN kfrgr bfrzr kMtrol dI mMg krdIaF rhIaF hn.

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr ny ieMmIgrysLn nIqI nMU eys kdr iZlI kr idwqf hY ik amrIkf ies nMU afpxy vfsqy Kqrf smJdf hY. trMp hyT amrIkI ieMmIgrysLn nIqI hor sKLq hoeI hY jdik trUzo hyT pihlF vflI igwlsuk vI jFdI rhI hY. jd pRDfn trMp ny amrIkf ivwc rih rhy afrjLI pRvfsIaF nMU vfps AuhnF dy dysL moVn df hukm idwqf qF pRDfn mMqrI trUzo ny ‘vYlkm tU kYnyzf’ df tvIt kr idwqf ijs nfl gYr kfnMUnI pRvfsIaF ny kYnyzf vwl vhIrF Gwq leIaF. hux qwk sfl ku Br ivwc 27000 lok gYr kfnUMnI ZMg nfl amrIkf qoN kYnyzf af vVHy hn aqy hr rojL sYNkVy hor af rhy hn. kYnyzf srkfr ny hux puils aqy hor eyjMsIaF `qy iehnF dI igxqI dwsx `qy pfbMdI lgfeI hoeI hY.

          ikbYWk sUby dI srkfr df kihxf hY ik hux qwk amrIkf qoN kYnyzf af vVHy gYr kfnMUnI lokF (jo rPUjI bx gey hn) kfrn sUby df 146 imlIan zflr Krc af cuwkf hY. eysy qrF torFto dy myar jfhn torI ny trUzo srkfr qoN rPUjIaF dI sMBfl vfsqy 64[5 imlIan zflr dI mMg kIqI hY. sLihr dy byGiraF vfsqy bxfey gey sLYltr rPUjIaF nfl Br gey hn. ijs kfrn sLihr vloN cfr pRI-PYbrIkyitz sLYltr KrIdx df PYslf kIqf igaf hY jo ik 10 imlIan zflr dy hn. iehnF vfsqy QF dI qlfsL kIqI jf rhI hY aqy ies iksm dy iewk sLYltr ivwc 100 qwk bMdy rwKy jf skdy hn aqy hr rojL pRqI ivakqI $100 Krcf afvygf.

          byGiraF (homlYWs) dI smwisaf eynI sMjIdf hY ik ipCly idnIN vYnkUvr dy iewk itmhortn ivwc iewk 72 sflf homlYs ivakqI dI mOq hoeI hY ijs df nfm tYz dwisaf igaf hY. ieh bjLurg afpxI pYnsLn `qy gujLfrf krdf sI aqy ikrfey `qy kmrf lYx dy smrQ nhIN sI. kYNsr dy rog qoN pIVHq ies bjLurg vfsqy itmhortn hI muwK shfrf bx igaf sI. agr kYnyzf afpxy byvws sLihrIaF dI sMBfl nhIN kr skdf qF gYr kfnMUnI ZMg nfl amrIkf qoN bfrzr twp ky afAux vfilaF nfl sLYltr Brn dI koeI quwk nhIN bxdI. trUzo srkfr ny kYnyzf dI ieMMmIgrysLn nIqI df jlUs kwZ idwqf hY aqy ies srkfr dy mMqrI aqy sMqrI KfmosL bYTy qmfsLf vyK rhy hn. sIrIaf qoN kiQq rPUjIaF dy jhfjL Br Br ilafAux mOky ies srkfr dy keI mMqrI Bwjy iPrdy sn aqy pRDfn mMqrI eyarportF `qy iehnF df svfgq krn vfsqy Pwul qy iKzfAuxy leI Kloqf sI. 72 sflF dy byGry knyzIan sLihrI tYz dI iksy srkfr ny bfq nhIN puwCI aqy kYnyzf dy keI hor sLihrF ivwc keI byvws tYz hor vI hoxgy. afdIvfsI kbIilaF dI hflq qF hor vI Ksqf hY.

          Aupr ijLkr kr afey hF ik ikbYWk sUbf 146 imlIan aqy torFto sLihr 64[5 imlIan zflr mMg irhf hY jo trUzo df ‘rPUjI moh’ pUrf krn vfsqy Kricaf igaf hY. pr trUzo srkfr msF 50 imlIan zflr dyx nMU iqafr hoeI hY. ies ivcoN ikbYWk nMU 36 imlIan, torFto sLihr nMU 11 imlIan aqy mYnItobf nMU 3 imlIan zflr idwqf jfvygf. ieh hux qwk afey Krcy df cOQf ihwsf vI nhIN bxdf. svfl pYdf huMdf hY ik isivk aqy sUbfeI srkfrF `qy kiQq rPUjIaF dI sMBfl df Bfr ikAuN pfieaf jf irhf hY jd Auh afpxy byGry sLihrIaF nMU sMBflx leI asmrQ hn.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #976, jUn 08-2018

 


mihMgy idl-lBfAU cox vfady ikMny ku hn sfrQk?

EntyrIE isr vD rhy krjLy df ielfj kOx krygf?

          EntyrIE sUby ivwc votF df idn nyVy af irhf hY aqy rfjsI pfrtIaF dy iesLiqhfr vfr vfr votrF nMU Xfd dvf rhy hn ik agr AuhnF dI srkfr bxdI hY qF Auh lokF nMU afh afh muPq dyxgy. hr pfrtI dy vfaidaF dI afpxI lMbI ilst hY ijs ivwc keI kuJ muafPL krn jF Gwt kImq `qy dyx df ijLkr hY. iewk pfsy ilbrl srkfr keI kuJ muPLq dyx dy vfady kr rhI hY aqy dUjy pfsy lukvyN tYks lgf rhI hY. ipCly sfl ies srkfr ny ‘kYp & tryz’ dy nfm `qy iPAUl AuWqy 4[3 sYNt pRqI iltr kfrbn tYks lgfieaf hY. ilbrlF vloN kIqy jf rhy vfady lokF ivwc kft nhIN kr sky ikAuNik lok AuhnF dI vfadf-ProsLI qoN vfkPL hn. 15 sfl pihlF ilbrl pRImIar zfltn mgYNtI ny tYks vfDf nf krn df vfadf kIqf sI jo Aus ny qfkq sMBflx ipwCoN qoV idwqf. tYks aqy keI iksm dIaF PIsF ivwc vfDf vI kIqf igaf aqy syvfvF vI GtfeIaF geIaF.

          zfltn mgMtI ny vhIkl iensLorYNs Gwt krn df vfadf vI kIqf sI ijs nMU kYQiln ivMn ny qfkq sMBflx ipwCoN lVI cox mOky nivafieaf sI pr ieh vfadf 15 sfl vPf nf hoieaf. bhfny bxfey jFdy rhy ik Prfz bhuqf hY aqy srkfr Prfz Gtf ky ryt GtfvfeygI pr KoqI bohV hyT hI rhI. iensLorYNs kMpnIaF nfl aMdrKfqy Xrfnf eynf gihrf sI ik ryt qF nf Gtfey pr iensLorYNs kvryj jLrUr Gtf idwqI. kvryjL Gtx nfl vI ryt hor vDf idwqy gey jo lgfqfr vDdy jf rhy hn aqy iensLorYNs kMpnIaF df pRfiPt CwVpy mfr ky vDdf jf irhf hY. lok ryt vDx qoN zrdy mfVf motf aYksIzYNt rport krno ht gey hn aqy afpxy pwilAuN nuksfn dI BrpfeI krn lwg pey hn ijs nfl iensLorYNs kMpnIaF KusL hn.

          sUby dIaF ishq syvfvF Ksqf hn hflFik sUby df 50% dy krIb bjt ishq syvfvF `qy Krc ho irhf hY. ipCokV dwsdf hY ik ishq syvfvF hor pYsf Krcx nfl ibhqr nhIN kIqIaF jf skIaF. ies df jrUr koeI kfrn hovygf ijs df ielfj kIqf jfxf cfhIdf hY.

          aYnzIpI ny ilbrlF qoN vI vD vfidaF dI JVI lgf idwqI hY. ishq syvfvF dI ibhqrI vfsqy 19 ku iblIan zflr hor Krcx aqy 4500 nrsF hor BrqI krn df vfadf kIqf hY. swB leI dvfeIaF muPLq dyx aqy skUlF `qy 16 iblIan zflr hor Krcx df vfadf kIqf hY. ilbrlF vloN vycI hoeI hfeIzro kMpnI vI aYnzIpI vfps KrIdygI. ieh mihMgy vfady Es vkq kIqy jf rhy hn ijs vkq sUby isr jmF krjLf 325 iblIan zflr ho igaf hY aqy Gwt ivafjL dr dy bfvjUd hr mhIny iek iblIan zflr ivafjL dyxf pYNdf hY.

          mfhr dwsdy hn ik agr ilbrlF nMU cfr hor sfl rfj krn  dy idwqy jfx qF kul krjLf 400 iblIan zflr ho jfvygf. aYnzIpI dy vfady qF krjLy nMU hor vI Bfg lgf dyxgy. qfkq dI lflsf ivwc pIsI pfrtI ny vI gYs `qy pRqI iltr 10 sYNt Cot dyx, Gwto Gwt qnKfh `qy kMm krn vfilaF `qy koeI afmdn tYks nf lgfAux, hfeIzro ryt 12% Gwt krn aqy imzl klfs df tYks 20% GwtfAux vrgy vfady kIqy hn. mfhr dwsdy hn ik pIsI dy cox vfady vI Gfty vflf bjt Gwto Gwt sfl 2020 qwk jfrI rwKxgy. krjLf hor vDygf, iksy hyT Gwt aqy iksy hyT vwD.

          ilbrlF ny hux aYnzIpI `qy mYgf XUnIanF dI BfeIvfl hox dy dosL lgfey hn aqy AuhnF afp 15 sfl iehnF XUnIanF nfl XfrI pugfeI hY. sUby dy kimAUntI kfljF ivwc hVqfl kfrn ividafrQIaF df iek simstr mr igaf sI aqy hux Xfrk XUnIvrstI ivwc hVqfl hoeI nMU qIjf mhInf hY. aYnzIpI afgU aYNzrIaf hfrvrQ ny aYlfn kIqf hY ik srkfr bnfAux ipwCoN kdy hVqfl KLqm krn vfsqy ‘vYk-tU-vrk’ kfnUMn nhIN vrqygI. mYgf XUnIanF dI lwg jfvygI hor mOj aqy lokF df hovygf hor nuksfn. AuhnF dy vDxgy Bwqy qy qnKfhF aqy lokF dy tYks. socxf bxdf hY ik mihMgy idl-lBfAU cox vfady ikMny ku sfrQk hn aqy EntyrIE isr vD rhy krjLy df ielfj afKr kOx krygf? hr mF-bfp afpxy bwicaF nMU krjLf mukq rwKx leI tuwt mrdf hY pr sUby dy bwicaF df iPkr iks nMU?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #975, jUn 01-2018

 


nfmInysLn DFdlIaF knyzIan isafsq nMU kr rhIaF hn gMDlf

nuksdfr nfmInysLn isstm ivwc vwzy suDfrF dI loV!

          hfeIvya 407 eItIafr dy kiQq zytf corI mfmly ipwCoN brYNptn eIst hlky dy pIsI pfrtI AumIdvfr nMU asqIPLf dyxf ipaf sI. gwl eyQy hI Kqm nhIN hoeI aqy muwKDfrf dy mIzIaf ny ies bfry keI qPqIsLI rportF pysL kIqIaF hn. iehnF rportF ivwc kiQq zytf corI dy nfl nfl sUby ivwc AumIdvfr nfmInysLn isstm `qy keI svfl KVy kIqy hn. iehnF ivwc jaflI azrYsF `qy mYNbr BrqI krny, ieMtrnYsLnl stUzYNtF nMU pYsy dy ky nfmInysLn mOky mYNbr bxf ky vqrxf, mYNbrisLp PIs rkrUt krn vfly kYNzIzyt vloN afpxy pwilAuN Brn afid sLfml hn. ilbrlF ny 2016 df iewk kys kwZ ilaf hY ijs ivwc kiQq qOr `qy zwg Porz mYNbrisLp PIs bfry iPkr nf krn dI gwl afKdf hY. zwg Porz ny ies qoN ienkfr kIqf hY aqy 2016 ivwc Porz pIsI pfrtI df afgU vI nhIN sI.

          ikAuNik kiQq zytf corI mfmly df sbMD pIsI pfrtI nfl juV igaf hY ies vfsqy bhuqf njLlf pIsI pfrtI `qy hI JfiVaf jf irhf hY. swc ieh hY ik nfmInysLn vfsqy sfm, dfm, dMz, Byd vrqxf awj knyzIan isafsq df ihwsf hI bx igaf hY aqy ieh iksy iek pfrtI jF afgU qwk sImq nhIN hY. iqMno pRmuwK pfrtIaF dy keI nfmInysLn AumIdvfr ies ZMg nMU vrqdy hn aqy Gwt igxqI BfeIcfiraF nfl sbMiDq bhuqy AumIdvfr ieh qrIkf vrqdy hn.  ies jugfV qoN ibnF Gwt igxqI BfeIcfiraF dy eyny AumIdvfr isafsI mYdfn ivwc inqrny sMBv hI nhIN hY. dysIaF ny nfmInysLn isstm dIaF kmjLorIaF nMU afpxy pwK ivwc vrqx aqy horF nMU ieh qrkIb isKfAux ivwc ivsLysL rol adf kIqf hY aqy ieh iewk ivafpk prYkits bx geI hI ijs nMU isafsI pfrtIaF aqy afgUaF ny pRvfn kr ilaf hY ikAuNik loV pYx `qy Auh Kuwd ieh qrkIb vrqx lwg pey hn.

          ieh qrkIb hux isrPL AumIdvfrF dI nfmInysLn qwk hI sImq nhIN hY sgoN subfeI aqy PYzrl pwDr `qy isafsI pfrtIaF dy afgU cunx leI vI vrqI jfx lwg peI hY. sfbkf pRDfn mMqrI aqy ilbrl afgU pfkl mfritn ny PYzrl ilbrl pfrtI `qy jkV kfiem krn vfsqy mYNbrisLp BrqI krn df injfm hI kfbU kr ilaf sI aqy ivroDIaF nMU iewk vyly igxqI dy kuJ mYNbrisLp Pfrm hI idwqy jFdy sn. bogs mYNbrisLp dIaF hor vI bhuq Audfhrxf idwqIaF jf skdIaF hn.

          hr BfeIcfry ivwcoN vwD qoN vwD mYNbrisLp BrqI krn vfly lok qlfsLy jFdy hn aqy ijwq jfx dI sUrq ivwc AuhnF dIaF grjF pUrIaF kIqIaF jFdIaF hn. vwK vwK rfjsI pfrtIaF ivwc keI aYQink BfeIcfiraF ny ieMJ DFk bxfeI hY ijs kfrn keI vwzy rfjsI afgU AuhnF qoN puwC ky pYr pwutdy hn. ieh pRBfv hux pRImIarF qwk hI sImq nhIN sgoN PYzrl afgUaF aqy pRDfn mMqrI qwk awpV igaf hY. keI knyzIan afgU afpxI lIzrisLp ijwqx vfsqy Gwt igxqI iPrikaF dIaF bwJvIaF votF aqy notF (Kuwly PMzF) `qy inrBr krn lwg pey hn. gwl Gwt igxqI iPrikaF nMU numfieMdgI dyx dI kIqI jFdI hY pr asl ivwc numfieMdgI afrgynfeIjLz sMgTnF nMU imldI hY jo keI vfr ivdysLI jMg lVn vfsqy afpxy ies asr rsUK nMU vrqdy hn. ies nfl kYnyzf dI ivdysL nIqI vI pRBfvq ho rhI hY. do idn pihlF EntyrIE dI pIsI pfrtI dy sfbkf afgU pYtirk brfAUn ny torFto stfr nMU afiKaf sI ik sUbfeI nfmInysLnF df kMm ‘eIlYksLn EntyrIE’ dy hyT hoxf cfhIdf hY. drasl hr pfrtI, hr sUby aqy PYzrl pfrtIaF df nfmInysLn isstm vI sbMiDq cox ivBfg hyT hI hoxf cfhIdf hY. nfmInysLn DFdlIaF knyzIan isafsq nMU gMDlf kr rhIaF hn aqy ieh nuksdfr nfmInysLn isstm bdlx dI sKLq loV hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #974, meI 25-2018

 


nyitv kbIly:

iewk pfsy muafPLInfmy aqy kMpnsysLn pr dUjy pfsy axdyKI ajy vI jfrI

          trUQ & rIkMslIeysLn kimsLn ny kYnyzf dy rYjLIzYNsLl skUlF ivwc nyivt bwicaF nfl kIqIaF geIaF vDIkIaF nMU ‘klcrl jYnosfeIz’ df nfm idwqf sI. nyitv mfipaF qoN Koh ky rwKy gey  zyZ lwK nyivt bwicaF ny iehnF skUlF ivwc vDIkIaF df sfhmxf kIqf ijhnF ivwcoN 6000 bwicaF dI mOq ho geI sI. ieh skUl 1883 qoN sLurU ho ky kuJ skUl 1996 qwk cwldy rhy sn. 1979 ivwc 12 ajyhy skUl clwdy sn.  iewk rport muqibk dUjy sMsfr XuwD ivwc Bfg lYx vfly hr 26 POjIaF ivcoN iek mOq nMU ipafr ho igaf sI pr iehnF rYjLIzYNsLl skUlF ivwc BrqI kIqf gey hr 25 ivcoN iewk bwcf mOq df isLLkfr hoieaf hY. ieMJ ieh sMsfr XuwD nfloN vI nyivt bwicaF leI Gfiqk sI.

          iehnF vDIkIaF df sfhmxf krn vfly nyivt lok jo awj vI ijLMdf hn nMU iqMn ku iblIan zflr dI kMpnsLysn kys bfeI kys dy aDfr `qy idwqI geI hY. iek aMdfjLy muqfijk iehnF skUlF ivwc vDIkIaF df isLkfr hoey nyitv lokF ivcoN ajy vI 60 hjLfr qoN vwD ijMLdf hn jo ies dy csLmdId gvfh hn. srkfr ny iehnF vDIkIaF vfsqy muafLPI vI mMgI hY. aqy ikAuNik ieh skUl eIsfeI mwq nfl sbMiDq sn ies vfsqy kYQoilk crc aqy pop nMU vI muafPLI mMgx dI apIl kIqI hY. nyitv bwicaF nMU mfipaF qoN Koh ky ieh skUlF ivwc AuhnF df brynvfsL krn vfsqy rwiKaf jFdf sI qFik Auh afpxf ipCokV, ivsLvfs, bolI aqy BfeIcfry nMU Buwl jfx. iehnF bwicaF dy pirvfrF vwloN rwKy rvfieqI nfm vI bdl idwqy jFdy sn. iehnF Gor vDIkIaF nMU mwuK rwK ky crc, pop, pfdrIaF aqy hor stfPL ijhnF ny iehnF skUlF ivwc koeI kol rol adf kIqf, AuhnF nMU muafPI mMGx vfsqy afiKaf jf irhf hY. pRDfn mMqrI trUzo ny ipCly sfl vYtIkn dI PyrI mOky ieh mslf pop kol afp vI AuTfieaf sI.

          iewk pfsy muafPLInfmy aqy kMpnsysLn dyx df islislf jfrI hY pr iewk rport muqfibk dUjy pfsy nyivt bwicaF dI axdyKI ajy vI jfrI hY. ies hYrfn krn vflI rport muqfibk awj rYjLIzYNsLl skUlF nfloN vI vwD igxqI ivwc nyitv bwcy AuhnF dy pirvfrF nfloN alwg kIqy jf rhy hn. Prk isrPL ieh hY ik ieh bwcy sUibaF dy cfielz vYlPyar ivBfgF duafrf AuhnF dy pirvfrF nfloN vwK kIqy jf rhy hn aqy ajyhf krn df bhfnf ‘cfielz vYlPyar’ dwisaf jf irhf hY. sUibaF dy cfielz vYlPyar ivBfg vwK vwK kysF aDIn iehnF bwicaF nMU pirvfrF qoN  lY ky POstr kyar ivwc Byjdy hn. jd POstr kyar ivwc Byjy jFdy nyitv bwicaF dI aOsq knyzIan muKDfrf dI aOsq nfl vyKI jFdI hY qF iehnF dI aOsq igxqI ikqy vD hY.

          ies rport muqibk sfl 2016 dOrfn kuwl 14000 nyitv bwcy sUbfeI cfielz ivBfgF vloN mfipaF qoN lY ky POstr kyar ivwc Byjy gey joik kYnyzf Br ivwcoN kuwl POstr kyar ivwc Byjy gey bwicaF dy awD qoN vwD bxdy hn. pr nyitv bwicaF dI igxqI kYnyzf Br dy bwicaF df isrPL 7% bxdI hY. agr rYjLIzYNsLl skUlF dI 1950 dI hflq vyKIey qF 11500 nyitv bwcy iehnF skUlF ivwc sn. awj 14000 nyitv bwcy POstr kyar ivwc hn. ieh TIk hY ik rYjLIzYNsLl skUl vwKry mksd vfsqy bxfey gey sn ijs df ijLkr AuWqy kr afey hF. pr pirvfrF qoN vwK hox vfly nyitv bwicaF dI kuwl igxqI ivwc hor vfDf hoieaf hY. jd qwk nyitv lokF aqy pirvfrF dIaF muZlIaF loVF aqy smwisafvF df hwl nhIN huMdf ieh igxqI Gtx vflI nhIN hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #973, meI 18-2018

 


trUzo srkfr dI kcmrV ieMmIgrysLn nIqI df vDdf jf irhf hY ivroD!!

          kYnyzf dI ilbrl srkfr  ieMmIgrysLn nIqI dy mfmly ivwc buhuq BMblBUsy df isLkfr hY. drasl ies srkfr dI koeI Tos ieMmIgrysLn nIqI hY hI nhIN hY. pRDfn mMqrI dI Bfvukqf hI ies dysL dI ieMmIgrysLn nIqI bx ky rih geI hY. trUzo srkfr dI ies kcmrV ieMmIgrysLn nIqI df ivroD vDdf jf irhf hY. afm knyzIan lok smJx lwg pey hn ik ieh nIqI asMqulq aqy gYr vfjb hY. ies kwcGrV nIqI hyT jo ies dysL dy inXmF df iKlvfV krdf hY Aus nMU keI iksm df lfB huMdf hY aqy jo kiQq inXmF muqfibk cwldf hY Auh sflF bwdI rgVy KFdf hY pr keI vfr iPr vI byVf bMny nhIN lgdf.

          kYnyzf df amrIkf nfl bhuq lMbf bfrzr hY aqy ies bfrzr  `qy surwiKaf ingrfnI vI kuJ inrDfrq lFiGaf qwk hI sImq hY. bfkI bfrzr surwiKaf ingrfnI qoN qkrIbn pUrI qrF rihq hY. pRDfn trMp hyT amrIkI srkfr gYr kfnMUnI ieMmIgrysLn `qy sKLqI vrq rhI hY. trUzo srkfr ny amrIkf qoN Bwj rhy gYr kfnMUnI lokF nMU pqf nhIN iks nIqI hyT ‘vYlkm’ afK idwqf sI ijs kfrn AuhnF df mUMh kYnyzf vwl ho igaf. aMkVy dwsdy hn ik ipCly sfl 25,000 lok amrIkf qoN kYnyzf af ky rPUjI aplfeI kr cuwky hn. aqy iehnF grmIaF dy idnF ivwc hr rojL aOsqn 400 gYrkfnMUnI lok amrIkf qoN kYnyzf dfKl ho rhy hn. ieh lok inrDfrq lFiGaF rfhIN nhIN sgoN gYr inrDfrq QfvF qoN kYnyzf af rhy hn.  jd ieh lok amrIkf Cwzdy hn qF amrIkI surwiKaf eyjMsIaF ies df iPkr nhIN krdIaF ikAuNik ieh kYnyzf dI smwisaf hY. gYr inrDfrq lFiGaF `qy kYnyzf dI bfrzr puils qYnfq nhIN hY ijs kfrn AuhnF nMU rok ky svfl krn vflf koeI nhIN hY.

          ies sfl grmIaF dI ruq ivwc hjLrF lok bfrzr twp ky ieDr af jfxgy aqy AuhnF dy rihx qy Kfx-pihnx df ijMLmf kYnyzf isr hovygf. kYnyzf dy sfry vwzy sLihrF ivwc byGry lokF leI bxy sLYltr iehnF rPUjIaF nfl Br gey hn. AuqoN iehnF nMU vYlPyar dy cYWk aqy ishq syvfvF (smyq zYNtl) muPLq idwqIaF jFdIaF hn jo nf eyQy pwky rihMdy lokF nMU muPLq AuplBd hn aqy nf byGry lokF nMU hI idwqIaF jFdIaF hn. ilbrl srkfr dy mMqrI aqy sMqrI ies bfry KfmosL bYTy hn.

          duK-suK mOky iksy irsLqydfr nMU kYnyzf swdxf hovy qF keI kuJ krnf pYNdf hY aqy bhuqI vfr iPr vI vIjLf nhIN imldf. afmdn ivKfE, afmdn tYks dI asYsmYNt ivKfE, afAux vfly dI afmdn dy sfDn aqy vfps muVn dI grMtI idE. ies dy nfl hI iensLorYNs krvfE. gYr kfnMUnI bfrzr twpx vfilaF nMU afeIzI dI vI loV nhIN hY. AuhnF leI swB kuJ srkfr afp hI pYdf rkdI hY.

          stUzYNt vIjLf `qy kYnyzf af ky mfipaF nMU swdo qF 10-10 sfl df mltIpl vIjLf iml jFdf hY pr istIjn ho ky iksy irsLqydfr nMU swdo qF sfPL ienkfr ho jFdf hY. ieh gwl hux afm lok kihx lwg pey hn aqy srkfr dI ies nIqI df ivroD vD irhf hY. ieMmIgyrsLn lYx vfsqy JUTy ivafh, sOdf-ivafh jF DoKf-ivafh vD gey hn. trUzo srkfr ny purfxy sfry inXm iCky `qy tMg ky hyrfPyrI krn vfilaF dIaF pON bfrF kr idwqIaF hn. ivdysLF ivwc knyzIan ieMmIgrysLn df DMdf hux bhuq vwzf vpfr bx igaf hY. kuJ lok qF ieh vI afKx lwg pey hn ik keI ilbrl iensfeIzr ies vpfr ivwc ihwsydfr bx gey hn. ivroDI iDr vI ies mfmly nMU jLurrq nfl nhIN AuTf skI sfied ieMmIgrMtF dy ivroD df zr hY. ieh ieMmIgrysLn nIqI dysL dy lokF isr iblIanjL zflr df Bfr bx geI hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #872, meI 11-2018

 


ieMnsLorYNs kMpnIaF dI luwt aqy srkfr dI BydBrI cuwp

          EntyrIE ivwc vhIkl ieMnsLorYNs kMpnIaF dI luwt aqy ilbrl srkfr dI BydBrI cuwp hYrfn krn vflI hY. lgfqfr vD rhI vhIkl ieMnsLorYNs EntyrIE ivwc BKvF mwudf hY aqy ilbrl srkfr dy 15 sfl dy rfj ivwc ieh srkfrI vfaidaF dy Elt vDdI hI afeI hY. sUby dy vhIkl EnrjL jfxdy hn ik AuhnF dI Kwl lfhI jf rhI hY pr srkfr dI lolopopo 15 sfl qoN bfdsqUr jfrI hY. ies hPLqy afeI iewk rport ivwc ikhf igaf hY ik ieMsLorYNs kMpnIaF ny sUby dy zrfievrF qoN ipCly 5 sflF ivwc $5 iblIan qoN $9[2 qwk vwD vsUilaf hY. ieh rport 'EntyrIE trfiel lfiearjL aYsosIeysLn' (EtIaYley) dI hY. rport muqfibk ies dOrfn 2012 qoN 2016 qwk iensLorYNs kMpnIaF dI afmdn 57% vDI hY.

          jfpdf hY ik srkfrF nMU vfady qoVn dI afdq pY geI hY ikAuNik lokF dI XfdfsLq kmjLor smJI jFdI hY. sfl 2003 ivwc ilbrl afgU zfltn mgYNtI ny coxF ijwqx ipCoN “loar ryts Pfr ey cyNjL: d EntyrIE plfn Pfr afto iensLorYNs” lfgU krn df vfadf kIqf sI. ies ilKqI plfn ivwc mgYNtI ny pRImIar bnx ipwCoN 90 idnF ivwc iensLorYNs ryt 10% Gwt krn df vfadf kIqf sI. vfady muqibk ies ipCoN Prfz rok ky aqy iensLorYNs rIPfrm kr ky hor 10% ryt Gwt krny sn. ieMJ kuwl 20% ryt Gwt krn df vfadf kIqf igaf sI. pr ies smyN dOrfn ieMnsLorYNs ryt 42% vDy hn jdik ienPlysLn 29% vDI hY. ieMj ienPlysLn nMU mnPLI kr deIey qd vI ryt 13% hor vD gey hn.

          skYNzlF ivwc iGrI ilbrl srkfr nMU rfhq dyx vfsqy jd zfltn mgYNtI ny kursI CwzI qF kYQiln ivMn dI vfrI af geI. sfl 2013 ivwc ivMn ny vhIkl ieMnsLorYNs ryt 15% Gwt krn df vfadf kIqf pr kIqf kuJ nf. jd ies `qy svfl AuTx lwgy qF iZly bul krky afK idwqf ik ieh “strYcz gol” Bfv vD ky kIqf igaf vfadf jF tIcf sI.

          EntyrIE ivwc kYnyzf Br ivwc swB qoN vwD vhIkl ieMnsLorYNs ryt hn jdik aYksIzYNt ryt izwg irhf hY aqy klym bYnIiPt bhuq sImq kr idwqy gey hn. ijs df mqlb hY ik ryt vD rhy hn pr kvryj GwtdI jf rhI hY. EtIaYley df kihxf hY ik sUbf srkfr ny ieMnsLorYNs kMpnIaF nMU KuwlIaF Cwizaf hoieaf hY aqy AuhnF nMU akFAUtybl nhIN bxfieaf igaf. agr ajyhf kIqf huMdf qF ryt 15% Gtfey jf skdy sn. klym bYnIiPt Gtfey jfx nfl kMpnIaF df irsk PYktr Gt igaf pr nfl hI ryt vDx nfl dUhrf pRfiPt vD irhf hY. jd ies rport dI crcf ho rhI hY qF ieh vI crcf ivwc hY ik sUbf srkfr dI rYgulytrI bfzI ny kMpnIaF nMU ryt hor vDfAux dI afigaf dy idwqI hY. ieMJ ies srkfr dI kihxI aqy krnI ivwc bhuq vwzf Prk njLr afAuNdf hY. hux coxF isr `qy hn aqy kYQiln ilbrlF ny 'EntyrIE Pyar afto ieMsLorYNs plYn' df nfhrf lgf idwqf hY.   srkfr smJdI hY ik lokF nMU ikhVf Xfd rihMdf hY. do ku mhIinaF nMU ieh “strYcz gol” dwisaf jfvygf.

          brYNptn smyq ijhnF ielfikaF ivwc bhuqy ieMmIgrMt vwsdy hn AuhnF ivwc vhIkl ieMnsLorYs ryt hor ielfikaF nfloN zyZ qoN do guxf  hn. bhfnf lgfieaf jFdf hY ik iehnF ielfikaF ivwc Prfz aqy aYksIzYNt ryt vwD hY. vhIkl ieMnsLorYs rytF vfsqy postl koz nMU aDfr bxf ky vriqaf jFdf hY. vwD ryt adf krn vfly sLihrF dy lok vI brfbr tYks adf krdy hn aqy Prfz rokxf srkfrF, kMpnIaF qy puils vrgy adfiraF df kMm hY. ijMLmyvfrI Auh afpxI pUrI nhIN kr skdy pr tIkf byksUr zrfievrF nMU lgfieaf jFdf hY.

          ijhnF df zrfievMg rIkfrz awCf nhIN hY aqy jo hyrfPyrI krdy hn, ryt qF AuhnF df vDxf cfhIdf hY. kMpnIaF sfiraF nMU insLfnf bxfAuNdIaF hn aqy srkfr ies dI afigaf idMdI hY. coxF isr `qy hn aqy uilbrl srkfr nMU vfr vfr qoVy vfady Xfd krvfAux df vkq hY. dUijaF qoN vI AuhnF df iensLorYNs pRogrfm puwCxf cfhIdf hY.  

- blrfj idEl, KLbrnfmf #971, meI 04-2018

 


bjtGftf CupfAux dI QF ies df ielfj dwsx ivMn ilbrl!

          AuntyrIE dIaF 7 jUn nMU hox vflIaF subfeI coxF ivwc 40 ku idn rih gey hn aqy cox kMpyn BKdI jf rhI hY. sUby isr jmF hoieaf krjLf $325 iblIan dy krIb ho igaf hY ijs `qy hr mhIny iewk iblIan zflr ivafjL dyxf pYNdf hY. ajy ivafjL dr bhuq nIvyN aqy jykr ivafjL dr vDdy hn qF ieh Krcf hor vD jfvygf. sUby ivwc ilbrl pfrtI ipCly 15 sflF qoN swqf ivwc hY ijs dOrfn sUby isr krjLy ivwc BfrI vfDf hoieaf hY. ies krjLy dy bfvjUd kYQiln ivMn dI agfveI ivwc ilbrl pfrtI coxF ijwqx vfsqy BFq BFq dy vfady kr rhI hY aqy lokF nMU keI kuJ muPLq dyx df lflc dy rhI hY. ieh srkfr sUby df bjt sMqulq krn dy vfady qoN vI Bwj geI hY. ies dy rfj ivwc hfeIzro (ibjlI) keI guxF mihMgI hoeI hY aqy qyl `qy ‘kfrbn tYks’ Tok idwqf igaf hY. ies nfl  iewk pfsy lokF isr Bfr viDaf hY pr dUjy pfsy gYr ijLMmyvfrfnf afriQk nIqIaF kfrn bjt Gftf aqy kuwl krjLf vI viDaf hY.

          25 aprYl idn buwDvfr nMU jfrI kIqI geI iewk aihm rport ivwc sUby dI afzItr jnrl bOnI ilsk ny sUbf srkfr `qy bjt Gftf CupfAux df dosL lgfieaf hY. afpxI 27 sPLy dI rport ivwc ilsk ny cyqfvnI idMidaF ikhf hY ik sUby df bjt Gftf ipCly mhIny pysL kIqy bjt ivwc drsfeI geI rkm qoN keI iblIan zflr vwD hY. sUby dy KjLfnf mMqrI cfrls sUsf ny bjt ivwc ikhf sI ik bjt Gftf $6[7 iblIan zflr hovygf jdik afzItr jnrl bOnI ilsk df kihxf hY ik ieh Gftf $11[7 iblIan hovygf jo ik ilbrl srkfr dI pysLngoeI qoN 5 iblIan zflr vwD bxdf hY. eysy qrF afzItr jnrl ny agly sfl dy bjt Gfty nMU $12[2 iblIan dwisaf hY jdik srkfr muqfibk ieh $6[6 iblIan hovygf. sfl 2020-21 df bjt Gftf afzItr jnrl ny $12[5 iblIan ikafisaf hY jdik ivMn srkfr $6[5 iblIan dsdI hY. bOnI ilsk ny srkfr vloN igxqI-imxqI vfsqy vrqy jFdy qrIky nMU gLlq dwisaf hY joik bjt Gfty nMU CupfAux vfsqy vriqaf jf irhf hY.

          afzItr jnrl ny ivMn srkfr vloN ‘Pyar hfeIzro plfn’ vfsqy ley gey krjLy dI igxqI imxqI nMU vI gLLlq dwisaf hY. vD cuwky hfeIzro rytF kfrn lokF ivwc mcI hfl-duhfeI nMU Twlx vsqy srkfr ny 25% ryt ktOqI vfsqy krjLf lY ky ‘EpIgI trwst’ kfiem kIqf pr ies krjLy nMU srkfrI krjLy dy ihwsy vjoN ivKfAux qoN pfsf vwt ilaf. ies krjLy nMU hfeIzro hyT Cupf ilaf jdik ieh ivafjL smyq vfps krnf pYxf hY. BfvyN srkfr afp adf kry aqy BfvyN BivK ivwc ieh ibjlI KpqkfrF dy isr lwd dyvy. ivMMn srkfr tIcr pYnsLn PMz nMU vI afpxy aYist vjoN ivKf rhI hY jdik afzItr jnrl ies nMU aYist nhIN mMndI.

          mfhr smJdy hn ik ilbrlF dy kiQq ‘Pyar hfeIzro plfn’  hyT ibjlI dy drF ivwc kIqI geI ktOqI afrjLI hY aqy iksy idn lokF nMU ies dI vwzI kImq cukfAuxI pvygI. ilbrl srkfr hyT sUby ivwc ibjlI afpxy afspfs dy sUibaF qoN ikqy vwD mihMgI ho geI hY ijs kfrn afm GrylU KLpqkfr dy nfl nfl ieMzstrI vI pRBfvq hoeI hY. sUbf srkfr vloN hfeIzro dy ihwsy vI vycy gey hn pr bjt Gftf iPr jfrI hY. dUjy pfsy hfeIzrovMn df sIeIE dI sflfnf qnKfh aqy Bwqy $6[2 imlIan hn.

          ipCly 15 sflF qoN sUby dI swqf `qy kfbjL ilbrl srkfr nMU bjt Gftf CupfAux dI QF swc dwsxf cfhIdf hY aqy ies vD rhy krjLy df ielfj vI dwsxf cfhIdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #970, aprYl 27-2018

 


lokF dI syvf nfloN afpxIaF jybF df vwD iPkr krn vflI brYNptn istI kONsl

          lokF dI syvf nfloN afpxIaF jybF df vwD iPkr krn vflI brYNptn istI kONsl ny 18 aprYl nMU afpxIaF qnKfhF ivwc vfDf kr ilaf hY joik 2018 qoN 2022 qwk lfgU hovygf. ieh vfDf 8-3 dy smrQn nfl kIqf igaf hY. Bfv vfDy dy hwk ivwc 8 votF aqy ivroD ivwc isrPL 3 votF peIaF hn. ies vfDy dy ivroD ivwc kONslr zwg ivhlynjL, kONslr gurpRIq iZloN aqy kOslr jYPL bomYn ny votF pfeIaF hn.

          kihMdy hn ieh vfDf istI kONsl dI kMpnsLysLn kmytI vloN rkmYNz kIqf igaf sI. jd brYNptn vfsI istI vloN brPL nf htfey jfx kfrn duKI ho rhy sn qF ieh kONsl afpxIaF qnKfhF vDfAux dy afhry lwgI hoeI sI. lokF nMU iehnF ny kudrq dy afsry Cwizaf hoieaf sI aqy bhfnf ieh sI ky bymOsI brPL pYx kfrn ies nMU htfAux df pRbMD nhIN kIqf jf sikaf ikAuNik pRfeIvyt TykydfrF nfl pihlI aprYl qoN Tykf KLqm ho jFdf hY. 19 aprYl qwk vI istI dIaF keI lokl sVkF aqy sfeIz-vfkF qoN brPL nhIN htfeI jf skI sI aqy mOsm vwl vyiKaf jf irhf sI.

          hYrfnI dI gwl hY ik qnKfh vfDy vfsqy gvFzI sLihr imsIsfgf dy myar aqy kONslrF dIaF 2018 dIaF qnKfhF nMU pYmfny vjoN vriqaf igaf hY. qnKfhF vfsqy gvFzI sLihrF dI rIs vflI ieh istI kONsl pRfprtI tYksF ivwc vfDy smyN gvFzI sLihrF dy tYks skyl vwl nhIN vyKdI.  brYNptn nyVly sLihrF ivcoN swB qoN vwD pRfprtI tYks aqy swB qoN Gwt nOkrIaF vflf sLihr hY. ividak aqy ishq shUlqF dy mfmly ivwc vI brYNptn burI qrF pCiVaf hoieaf hY ies df dosL BfvyN istI kONsl sUbf srkfr isr mVH ky pfsf vwt lYNdI hY. sUbf srkfr koloN ZukvIN mdd aqy shUlqF pRfpq krnf vI ies istI kONsl df PrjL hY.

          afm lokF dy awKIN Gwtf pfAux vfsqy srkfrF afpxIaF aqy pbilk sYktr adfiraF dy kiQq ‘lok syvkF’ dIaF qnKfhF nMU ajyhy ZMg nfl pysL krdIaF hn ik iksy dy pwly kuJ nhIN pYNdf. bysk qnKfh, rMg brMgy Bwqy aqy iPr keI kiQq kmytIaF qy borzF `qy bYTx vfsqy vfDU qnKfh/Bwqy imldy hn. ies kONsl vloN qnKfh vfsqy pysL kIqy gey aMkVy vI eysy kYtfgrI ivwc afAuNdy hn. iehnF dI kuwl qnKfh (sxy Bwqy) jfnx vfsqy ihsfb (mYQ) dI izgrI dI hox dI loV pYNdI hY.

          ies vfDy nfl 1 dsMbr 2018 qoN sLurU ho ky kONslrF dI muZlI qnKfh 4[8% vDf ky $84,495[06 qoN $88,573 ho jfvygI. ies dy nfl hI myar dI qnKfh 25[9% vDfeI geI hY joik sflfnf $110,722[52 qoN vD ky $139,374 ho jfvygI. ies dy nfl hI 2018 ivwc hr kONslr nMU $11,951[13 Bwqy imlxgy aqy hr kONslr nMU $15,896[28 kfr alfAuNs vI idwqf jfvygf. myar nMU sflfnf Bwqy $15,924[93 imlxgy ijhnF nMU rYksybl bYnIiPt df nfm idwqf igaf hY. myar vfsqy trYvl alfAuNs ies qoN vwzf aqy vKrf hY. cox lVn smyN myar ilMzf jfPLrI ny ijwq ky $50,000 qnKfh kwt lYx df vfadf kIqf sI ikAuNik Es smyN dI myar sUjLn PYnl swB qoN vwD qnKfh lYx vflI myar sI. 2015 ivwc ies kONsl ny 7% qnKfh vDf leI sI aqy ies nMU imsIsfgf nfl joV ilaf sI. vwK vwK kmytIaF aqy borzF `qy bYTx leI jo hor gwPy ley jfxgy, AuhnF bfry ies vfDy ivwc koeI vyrvf nhIN hY.

          brYNptn vfsIaF dy awKIN Gwt pfAux vfsqy iewk hor gwl ieh afKI geI hY ik pfrdrsLqf vfsqy aglI trm ivwc kMpnsysLn kmytI (qnKfh vfDf kmytI) df punrgTn kIqf jfvy. ieh gwl bhuq aspsLt hY ik kI kIqf jfvygf? EprI njLry jfpdf hY ik kMpnsLysL kmytI ivwc sLihrIaF dI numfieMdgI hovy pr ieh pUrf swc nhIN hY. svfl qF ieh vI puwiCaf jfxf cfhIdf hY ik ies trm ivwc ajyhf ikAuN nhIN kIqf igaf aqy aglI trm ivwc afpxy jI-hjUrIey ies kmytI ivc BrqI kr ky iehnF bymuhfry aqy bysLrm isafsqdfnF nMU hor qnKfh vfDy qoN kOx rok skygf?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #969, aprYl 20-2018

 


dUr-drsLqf qoN swKxI ivdysL nIqI ivwc grkdy jf rhy hn pwCmI dysL!

          eIrfk, sIrIaf, lIbIaf, Xmn, sfAUdI arb, aPgfinsqfn  aqy hor dysLF ivwc cwl rhy ivdroh aqy gRih XuwD iswDy qOr `qy pwCmI dysLF dI dUr-drsLqf qoN swKxI ivdysL nIqI nfl juVdy hn. ies qbfhkun nIqI nfl iek pfsy sMsfr ivwc ieslfimk kwtVvfd viDaf hY aqy dUjy pfsy keI dysLF ivwc afm lokF df coKf Gfx hoieaf hY. sIrIaf, Xmn, ierfk, aPgfinsqfn aqy lIbIaf vrgy dysLF ivwc asiQrqf bxI hoeI hY. iehnF ivcoN swB qoN burI hflq ies mOky sIrIaf dI hY ijwQy ieslfimk styt dy hfr jfx ipwCoN vI gRih XuwD jfrI hY. ajy vI keI iDrF ies gRih XuwD ivwc bhu konI lVfeI lV rhIaF hn ijs ivwc rUs smyq keI pwCmI dysLF dy nfl nfl gvFzI dysL qurkI, lYbnfn (ihjLbuwlf), iejLrfeIl, sfAUdI arb, ierfk aqy ierfn df vI hwQ hY. ierfk aqy sIrIaf dy kurd ies lVfeI ivwc amrIkf aqy hor pwCmI dysLF dy sihXogI rhy hn pr awj Auh amrIkf dy lMgotIey Xfr (nYto dysL) qurkI df sfhmxf kr rhy hn.

          sIrIaf dI bsLfr al asd srkfr nMU rUs, eIrfn aqy lYbnfnI ihjLbuwlf sMgTn df smrQn pRfpq hY. asd srkfr rfjDfnI dimsLk dy bfhrly KyqrF `qy kfbjL ivdrohIaF `qy sKLq hmly kr rhI hY aqy coKf ielfkf AuhnF qoN Koh vI cuwkI hY. ies hPLqy pwCmI dysLF vloN bsLfr asd srkfr `qy ivdrohIaF AuWqy kYmIkl hiQafr vrqx df dosL lgfieaf igaf hY. srkfr ny ies qoN ienkfr kIqf hY aqy rUs ny vI ies ienkfr dI hfmI BrI qy hor qPqIsL dI vkflq kIqI hY. sMXukq rfsLtr surwiKaf kONsl ivwc rUs ny amrIkI mqy nMU vIto kr idwqf hY ijs ivwc bsLfr asd srkfr iKlfPL aYksLn dI mMg kIqI geI sI.

          amrIkf, brqfnIaF aqy PrFs smyq keI pwCmI dysL sIrIaf nMU sjLf dyx vfsqy hmlf krn dIaF DmkIaF dy cuwky hn. ies mfmly ivwc swB qoN BwdI BfsLf amrIkI pRDfn zfnlz trMp ny tivtr `qy vrqI hY aqy rUs nMU sMBfvI amrIkI hmly dI DmkI idwqI hY. hYrfnI dI gwl hY ik amrIkI pRDfn hux sMvydnfsLIl ivdysL nIqI dI idsLf vI tivtr rfhIN ibafn krn lwg ipaf hY. keI dysLF dy nyqf suKd sunyhF dyx jF iksy nMU jI afieaF afKx vfsqy tivtr df shfrf lYNdy vyKy gey hn pr tivtr rfhIN DmkIaF dyx aqy gYr imafrI BfsLf vrqx dI ipRq nvIN hY.

          iewk pfsy jd zfnlz trMp aqy kuJ hor pwCmI dysL sIrIaf nMU hmly dIaF DmkIaF dy rhy sn qF dUjy pfsy iejLrfeIl ny ies rfm-GcOly ivwc sIrIaf dy iek imltrI bys `qy 15 ku mjLfeIlF dfg vI idwqIaF hn. trMp ipCly kuJ idnF qoN lgfqfr amrIkI hmly dIaF brfbr DmkIaF dy irhf hY ijs nfl nf qF sIrIaf nMU hrfieaf jf skygf aqy nf lVfeI dI idsLF hI bdlI jf skygI. amrIkf bIqy ivwc pihlF vI iek ajyhy kiQq kYmIkl hmly df bdlf lYx vfsqy sIrIaf `qy mjLfeIlF dfg cuwkf hY. pr ies nfl lVfeI hor gMBIr hI hoeI hY aqy pIVHq lokF nMU koeI rfhq nhIN imlI. loV amrIkf, rUs aqy hor pRBfvsLflI dysLF ivckfr sihXog dI hY ijs nfl sIrIaf df gRih XuwD Kqm kIqf jf sky ijs qoN ibnF afm lokF Gfx huMdf rhygf. kYmIkl hiQafr Gfqk hn pr jo hiQafr ipCly 6-7 sflF qoN ies gRih XuwD ivwc amrIkf aqy sihXogIaF vwloN suty gey hn Auh vI qbfhI df hI kfrn bxy hn qy ajy vI bx rhy hn.

          ies qoN pihlF brqfnIaF ivwc iek sfbkf rUsI KuPIaf eyjMt aqy Aus dI DI `qy kYmIkl hmlf hoieaf sI ijs df dosL rUs nMU idwqf igaf sI. iPr do ku drjun pwCmI dysLF dy 200 dy krIb rUsI sPfrqI stfPL nMU vfps Byj idwqf aqy rUs ny brfbr dI juvfbI kfrvfeI kIqI. iswtf sbMD hor Krfb hox ivwc inkilaf. rUs ny ies hmly qoN ienkfr kIqf sI pr kIqf vI ho skdf hY. pwCmI dysL Kud ajyhy hmly krdy hn. amrIkf ny ikAUbf dy svrgI pRDfn kfstro nMu mfrn vfsqy drjnF vfr hmly dI koisLsL kIqI sI. do ivakqIaF `qy kiQq hmly kfrn sMsfr amn vfsqy mhwqv vfly sPfrqI sbMD isPLr `qy KVy kr dyxy isafxp nhIN hY. pwCmI dysL iewk pfsy gYr-jmhUrI cIn dI vD rhI POjI aqy afriQk qfkq df sfhmxf kr rhy hn ijwQy sMquln vfsqy AuhnF nMU rUs dy sihXog dI loV hY jo jmhUrIaq vwl irVH ipaf hY. pr pwCmI dysL rUs nMU Dwk ky cIn dy kYNp ivwc vfV rhy hn. jfpdf hY ik dUr-drsLqf qoN swKxI ivdysL nIqI ivwc amrIkf smyq pwCmI dysL grkdy jf rhy hn. ies nfl sMsfr ivwc amn cYn dI hflq hor ivgV skdI hY.                           

-blrfj idEl, KLbrnfmf #968, aprYl 13-2018

 


puils hwQoN sLihrIaF dIaF mOqF `c icMqfjnk vfDf!

          knyzIan brfzkfsitMg kfrporysLn (sIbIsI) ny afpxI 4 aprYl dI iek ivsqrq pVqflIaf rport ivwc ikhf hY ik kYnyzf ivwc ‘puils mukfbilaF’ ivwc mrn vfly sLihrIaF dI igxqI ivwc BfrI vfDf hoieaf hY.  rport muqfibk iksy vI srkfrI adfry vloN ajyhy mukfbilaF df irkfrz nhIN rwiKaf jFdf pr sIbIsI ny jo zytf iekwTf kIqf hY Aus muqfibk sfl 2000 qoN hux qwk 460 sLihrI puils nfl mukfbilaF ivwc mfry gey hn. sIbIsI ny sLbd ‘aYnkfAUntrjL’ vriqaf hY ijs df pMjfbI AulQf ‘puils mukfbly’ bxdf hY. ies nMU puils nfl JVwp jF kuJ hflqF ivwc hwQopfeI vrgy sLbdF nfl vI sMboDn kIqf jf skdf hY ijhnF df iswtf sLihrIaF dI mOq ivwc inkldf hY.

          sIbIsI dI rport muqfibk puils hwQoN mfry jfx vfly 70% lok mfnisk qxfa, zrwgjL dI vrqoN jF iehnF dovF qoN pIVHq sn. ies zytf dI hor CfxbIx krky sIbIsI ny iswtf kwiZaf hY ik puils hwQoN mrn vfly sLihrIaF ivcoN 42% mfnisk qxfa dy rogI sn aqy 45% sLrfb smyq iksy nf iksy iksm dy nsLy dI mfr hyT sn.

          rport ivwc qsvIrF smyq keI Audfhrxf vI idwqIaF geIaF hn. iewk kys Ebrfien kirstoPr rIz df idwqf igaf hY jo 2004 ivwc puils dI golI nfl mfiraf igaf sI. kirstoPr rIz mfnisk rogI sI aqy puils qoN bhuq zrdf sI. iewk idn Auh torFto dy iek pfrk ivwc ibnF kmIjL qoN hwQ ivwc cfkU PV ky qurf jFdf sI. puils ny Aus nMu roikaf aqy kfbU krn vfsqy pYpr sprya (imrcF vflI sprya) vrqI pr Auh zrdf hoieaf Bwj ipaf. puils ny Aus df ipwCf kIqf aqy ipwT ivwc golIaF mfrIaF ijs nfl Aus dI mOq ho geI.

          imRqk dI mF jYkI ikRstoPr df kihxf hY ik Aus df bytf kYmIkl ieMjnIarMg df ividafrQI sI aqy puils kol Aus df koeI rIkfrz nhIN sI Bfv Auh krImnl nhIN sI. jYkI muqfibk puils Aus nfl sihj aqy TrMmy nfl gwl kr skdI sI. Aus dI mOq bfry 2007 dI iek rport ivwc ikhf igaf hY ik mfnsik rogIaF nfl nijwTx smyN puils nMU mhOl sLFq (zI-aYskflysLn) krn df ZMg vrqxf cfhIdf hY aqy tkrfa vfly ZMg qoN prhyjL krnf cfhIdf hY. sIbIsI dI rport `qy pRqIkrm idMidaF jYkI ny ikhf ik Auh qPqIsLI rport qoN ihwl geI hY pr kuJ vI bdilaf nhIN hY.

          sIbIsI dI rport muqibk puils hwQoN mfry jfx vfly sLihrIaF dI igxqI lgqfr vDdI jf rhI hY aqy ipCly 20 sflF ivwc krIb duwgxI ho geI hY. abfdI dy ilhfjL nfl bIsI ivwc ieh dr swB qoN mfVI hY. mfnisk rogIaF dI puils hwQoN mOq dI dr vI vD rhI hY.

          julfeI 2013 ivwc 17 sflf mfnisk rogI sYmI Xfijm torFto puils dI golI nfl mfiraf igaf sI. strIt kfr ivcoN sfry XfqrI surwiKaq Auqr gey sn aqy KflI strIt kfr ivwc ies nOjvfn dy puils vloN 9 golIaF aqy do tysLjLrF mfrIaF geIaF sn ijs nfl Aus dI mOq ho geI. mfry jfx smyN Auh iksy vfsqy Kqrf nhIN sI aqy Aus kol isrPL iewk Cotf ijhf cfkU sI jdik puils ny strIt kfr GyrI hoeI sI.

          puils nMU vDyry juvfbdyh aqy ijLMmyvfr bnfAux qoN srkfrF kMnI kqrf rhIaF hn. sLihrIaF iKlfPL mfrU qfkq dI vrqoN `qy sKLq sLrqF  lgfeIaF jfxIaF cfhIdIaF hn. puils dI hfierMg aqy tRyinMg sLihrIaF dI rfKI dy nukqf ingfh qoN hoxI cfhIdI hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #967, aprYl 06-2018

 


trUzo srkfr iks idsLf vwl Dwk rhI hY dysL nMU?

          jsitn trUzo srkfr vloN ‘kYnyzf smr jfbjL PMizMg’ vfsqy lgfeI geI sLrq jwgoN qyrvIN aqy sLihrIaF dy ivsLvfs dI ajLfdI dI Gor AulMGxf hY. srkfr vloN PMizMg hfsl krn vflIaF sMsQfvF qoN ieh qsdIk krvfey jfx dI sLrq lgfeI geI hY ik Auh ‘grBpfq’ (aborsLn) dy hwk nMU kbUl krdIaF hn. srkfr ny ‘grBpfq’ dy hwk nMU ‘ivakqIgq mnuwKI aiDkfr’ dwisaf hY. kYnyzf srkfr ieh jfxdI hY ik bhuq sfry Dfrimk iPrky aqy Dfrimk lok ‘grBpfq’ nMU ax-mnuwKI aqy ax-jnmy bwcy df kql mMndy hn. ieh siprcUal ivsLvfs df muwdf hY aqy lokF nMU ivsLvfs df hwk iewk muZlf hwk hY. hr sLihrI aqy hr sMgTn nMU muZlIaF sLrqF pUrIaF krn `qy ‘kYnyzf smr jfbjL PMizMg’ df hwk hY aqy ies nMu ‘grBpfq’ nMU mMnx jF nf mMnx nfl nhIN joiVaf jfxf cfhIdf. pr trUzo izktytr bx igaf hY aqy afpxI injI jIvn-jfc aqy psMd nMU mnuwKI aiDkfrF nfl bMn ky lokF `qy Tosx lwg ipaf hY.

          pRDfn mMqrI vwK vwK vrgF dy ihwqF nMU dysL dy sfJy ihwqF ivwc iPwt kr ky vyKx qoN asmrQ hY aqy Aus nMU iewk Kfs vrg dy ihwq hI ‘mnuwKI aiDkfr’ jfpdy hn ijs dI cYNpIanisLp iksy vI kImq `qy hfsl krnf jsitn trUzo df insLfnf bx igaf jfpdf hY.

          aYnzIpI afgU jgmIq isMG ny vI ies mfmly ivwc hwd hI kr idwqI hY jd trUzo srkfr dI ies nIqI dy ivroD ivwc kMsrvtv prftI vloN ilaFdy gey iewk mosLn dy hwk ivwc aYnzIpI dy aYmpI zyivz  krstoPrsn ny vot pf idwqI qF jgmIq isMG ny Aus nMU hfAUs dI iewk kmytI dy Aup pRDfn dy ahudy qoN ‘jMqk’ qOr `qy lfh idwqf. aYnzIpI dy aMdroN jd ies vrqfry df ivroD hoieaf qF jgmIq isMG nMU ipCy muVnf ipaf.

          srkfrI grFt lYx vfsqy ax-Auicq sLrq lgfAux qoN pihlF trUzo srkfr ny srivs kYnyzf nMU hukm idwqf sI ik pbilk nfl ilKqI jF juLbfnI (Pon smyq) gwlbfq smyN imstr, imsjL, ims, sr jF mYzm afid sLbd nf vrqy jfx. trUzo srkfr ny ies df kfrn ‘ilMgI brfbrqf’ dwisaf hY Bfv srkfr ‘ilMg-inrpwK’ sLbd vrqxf cfhuMdI hY qFik ‘BFq ilMgI jF cwl ilMgI’ lokF nfl ivqkrf nf hovy. ‘BFq-ilMgI’ ajyhy lok hn jo mrd jF aOrq qoN ielfvf hor vwK vwK ilMgF nfl sbMiDq hoxf mMndy hn, ilMgF dI igxqI lgfqfr vDdI jf rhI hY. ‘cwl-ilMgI’ aMgryjLI dy sLbd ‘jYNzr-PlUiztI’ jF qrl-ilMgqf qoN hY joik iek hor nvF iPnomnf hY. srkfrI aiDkfrI ikhVy sLbd vrqx ieh trUzo srkfr vI nhIN jfxdI.

          ies qoN pihlF EntyrIE srkfr ny axigxq srkfrI dsqfvyjLF ivcoN mfqf - ipqf sLbd df hI aMq kr idwqf sI qFik ‘BFq-ilMgqf aqy cwl-ilMgqf’ nfl kiQq ivqkrf bMd ho jfvy. skUlF ivwc bwcy dfKl krvfAux mOky vI hux mfqf-ipqf df koeI mhwqv nhIN irhf. AuhnF df Kfnf hI KLqm kr idwqf hY aqy ‘pyrYNt’ qwk sImq kr idwqy gey hn.

          eIsfeI crcF ny iehnF nIqIaF df sKLq ivroD kIqf hY pr sfzy gurdvfry aqy mMidr ies bfry KfmosL hn. jo iswK Bfrq ivwc afnMd mYirj aYkt dI vkflq krdy hn Auh kYnyzf ivwc ivafh, qlfk, smilMgI sLfdIaF, BFq-ilMgqf, cwl-ilMgqf, grBpfq, jUaf aqy BMg vrgy nisLaF dy kfnMUnIkrn bfry KfmosL hn ijvyN iswKI ies bfry KfmosL/aspsLt hovy.

          ies hPLqy afeIaF rportF muqfibk kYnyzf srkfr df kuwl krjLf iewk trIal zflr qoN twp igaf hY. trUzo srkfr df qIjy sfl df bjt vI 18 ku iblIan Gfty df ikafisaf igaf hY jdik coxF smyN trUzo ny cOQy sfl df bjt sMqulq krn df vfadf kIqf sI jo hux asMBv ho igaf hY. srkfr dI qrjIh ishqmMd knyzIan arQcfrf, nOkrIaF ivwc vfDf aqy krjLy ivwc ktOqI hoxf cfhIdf hY pr ieh srkfr smr-jObF vfsqy CotIaF CotIaF grFtF `qy ax-Auicq sLrqF lgfAux aqy BMg vrgy nisLaF dy kfnUMnIkrn nMU afpxI qrjIh bxf cuwkI hY. pqf nhIN jsitn trUzo dI srkfr kYnyzf nMU iks idsLf vwl Dwkxf cfhuMdI hY?

-blrfj idEl, KLbrnfmf #966, mfrc 30-2018

 


KrcIly pRogrfmF nfl votF KrIdx dI rfjnIqI sUby nMU lY zuwbygI!

          AuntyrIE dI jUn dy sLurU ivwc hox vflI cox leI isafsq BK peI hY. qfjLf cox srvyKxf muqfibk votr sUby dI swqfDfrI ilbrl pfrtI  nMU pfsy krn dy rONa ivwc hn. sUby ivwc ilbrlF df rfjkfl 15vyN sfl ivwc dfKl ho igaf hY aqy iehnF sflF ivwc sUbf df krjLf keI guxf vD ky 312 iblIan zflr dy krIb ho igaf hY ijs `qy ivafjL dy rUp ivwc hr mhIny iek iblIan zflr dyxf pYNdf hY. ieMJ pRqI ivakqI krjLy dy ihsfb nfl AuntyrIE swB qoN vWD krjLfeI sUbf bx igaf hY. sUbf srkfr kol sUbf df krjLf GtfAux dI koeI plfn nhIN hY, sgoN krjLf hor vDfAux dy pRogrfm AulIky jf rhy hn.

          ipCly hPLqy ilbrl pRImIar ny sMsd nMU pRorog krky 19 mfrc nMU nvyN sYsLn df afrMB rfj BfsLx nfl kIqf sI ijs ivwc lokF nMU luBfAux  vfsqy keI qrF dy mihMgy vfady kIqy gey. srkfr ny hYlQ kyar, hom kyar, zYˆtl kyar, Pfrmfkyar aqy cfeIlz kyar vrgy KyqrF ivwc hor Krcf krn dy vfady kIqy hn jo votF ‘KrIdx’ dI rfjnIqI qoN pRyrq hn.  srkfr ny ieh nhIN dwisaf ik ieh Krcf pUrf iks qrF aqy ikwQoN kIqf jfvygf? rfj BfsLx ipwCoN vI pRImIar vloN hor KricaF dy aYlfn jfrI hn. sInIarjL vfsqy zrwg plfn df ivsQfr aqy mYNtl hYlQ vfsqy hor Krcf krn dy aYlfn kIqy gey hn. agly do ZfeI mhIinaF ivwc ies iksm dy hor aYlfn jfrI rihx dI sMBfvnf hY.

          ies qoN pihlF srkfr ny Gwto Gwt qnfKh ivwc acfnk vfDf krn dI Kyz KyzI sI ijs kfrn ‘kOPI dy kwp’ qoN lY ky hor vsqF aqy syvfvF dIaF kImqF vD geIaF hn. Gwto Gwt qnKfh ivwc vfDf krn dI loV jLrUr sI pr ijs iksm df vfDf PurqI nfl kIqf igaf hY ies df afriQkqf `qy pYx vflf asr sihj nfl pqf lwgygf. eysy srkfr ny ipCly zyZ dhfky dOrfn sUby nMU pbilk sYktr mYgf XUnIanF hwQoN burI qrF lutfieaf hY aqy ies df bwJvIaF votF dy rUp ivwc Pl vI KfDf hY. jd afm lokF aqy afrgynfeIjLz mYgf XUnIanF dIaF qnKfhF ivwc vD rhy pfVy df svfl afm KVf hox lwgf qF srkfr ny Gwto Gwt qnKfh ivwc vfDf krn df rsqf apxfieaf.

          srkfrI aqy arD srkfrI syvfvF ivwc kusLlqf KMB lgf ky Auz geI hY. aMnIH iemIgrysLn kfrn abfdI lgfqfr vDdI jf rhI hY ijs kfrn hspqflF qoN zrfeIvMg tYst kyNdrF qwk mfmUlI tYst dyx vfsqy GMty bwdI AuzIk krnI pYNdI hY. afm lokF vfsqy ‘aPorzybl hfAUijLMg’ nfm dI koeI sLYa nhIN hY. hux qF keI vfr GrF dy kfr gYrfjF nMU vI rYNt vfsqy kmiraF ivwc qbdIl kIqf jfx lwg ipaf hY. muPLq XUnIvrstI PIsF, 25 sfl qoN hyT muPLq dvfeIaF aqy hux 65 sfl qoN vwD vfsqy muPLq dvfeIaF dy ivsQfr nfl bjt Gftf hor vDygf. muPLq ivwc swB kuJ awCf lgdf hY pr ies df Bfr aMq ivwc lokF isr hI pYxf hY.

          pihlF kIqy vfady dy Elt ilbrl srkfr df aglf bjt 8 iblIan zflr Gfty df ikafisaf jf irhf hY. eI-hYLQl skYNzl, aOrMj aYNbUlMs skYNzl, gYs plFt skYNzl afid ny lokF isr keI iblIan zflr df boJ pfieaf hY. kdy ies iksm dy vfady qIjI dunIaF dy grIb dysLF ivwc votF KrIdx vfsqy kIqy jFdy sn.  Bfrq dy keI sUibaF ivwc muPLq sfVIaF, muPLq cfvl, muPq aftf, sfeIkl aqy hor smfn idwqf jFdf irhf hY. pMjfb ivwc iksfnF nMU muPLq ibjlI, muPLq pfxI aqy kmjLor vrgF dIaF lVkIaF vfsqy sLgn skIm qy aftf-dfl skIm votF KrIdx vfsqy hI GVIaF geIaF sn. iehnF skImF ny pMjfb dI afriQkqf df BwTf ibTf idwqf hY aqy hux srkfr kol smyN isr qnKfhF dyx vfsqy vI pYsf nhIN hY.

          AuntyrIE ivwc vI sUbf srkfr iek pfsy ‘hfeIzro kMpnI’ smyq srkfrI jfiedfd vyc ky kMm clf rhI hY aqy dUjy pfsy hor ‘muPLq’ vfly vfady krI jf rhI hY. aYnzIpI vwK vwK syvfvF vfsqy srkfr qoN hor Krcy dI mMg kr rhI hY ijs nfl krjLf hor vDygf.  KrcIly pRogrfmF nfl votF KrIdx dI rfjnIqI sUby nMU lY zuwbygI. ajyhy ivwc pIsI pfrtI dy nvyN afgU zwg Porz nMU ijMmyvfr cox pRogrfm pysL krnf cfhIdf hY jo “cfdr muqfibk pYr psfrn” dy iPwt bYTdf hovy.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #965, mfrc 23-2018

 


jy dysL dI agvfeI krnI hY qF jgmIq isMG nUM afpxI siQqI spwsLt krnI hI pYxI hY

          ijs idn qoN jgmIq isMG ny kYnyzf dI isafsq ivwc pYr Diraf hY aqy Aus qoN bfad aYnzIpI df lIzr bixaf hY, ijwQy iek pfsy Aus dy smrQkF vloN BrvF svfgq hoieaf hY aqy KusLIaF mnfeIaF geIaF hn AuWQy dUsry pfsy jgmIq isMG dI Kfilsqfn aqy awqvfd bfry koeI sLpwsLt siQqI nf hox kfrn BMblBUsf vI ipaf hoieaf hY. jdoN jgmIq isMG mihjL iek aYmpIpI sI qF AudoN kYnyzf dy lok Aus dIaF srgrmIaF nUM bhuqf nhIN sI gOlLdy pr hux dysL dI PYzrl pfrtI df nyqf bxn qoN bfad lok Aus dy ipCokV nUM GoKx df vI hwk rwKdy hn. ajy qF pRDfn mMMqrI trUzo dI Bfrq PyrI dOrfn Kfilsqfn dy muwdy df rfm rOLlf nhIN sI Kqm hoieaf aqy hux jgmIq isMG dIaF aYmpIpI Bfv lokF df numfieMdf bxn qoN bfad dIaF gqIivDIaF aKLbfrF dIaF surKIaF bxn lwg peIaF hn. sFJy BfeIcfry dy lokF df numfieMdf huMidaf hoieaf jd Auh 2015 ivwc trONto qoN 4000 iklomItr cwl ky sYn PrFissko ivwc hoeI "iswK sfvrYntI rYlI' ivwc sMq jrnYl isMG iBMzrFvflf dy vwz afkfrI postrF sfhmxy KVH ky Bfrq bfry ieh kihMdf hY ik 'ijs dysL ivwc asIN rihMdy hF, Auh dysL ny jfxbuwJ ky sfnUM imtf dyx dI koisLsL kIqI sI' qF Auh iewk BMblBusf pf idMdf hY. iPr jdoN 'glob aYNz myl' aKLbfr ivwc ieh sB kuJ Cp jFdf hY qF aYnzIpI Aus df iek ibafn vYbsfeIt `qy CfpdI hY ijs ivwc jgmIq isMG kihMdf hY ik Bfrq df BivwK qih krnf myrf kMm nhIN hY ikAuNik mYN nf qF Bfrq df istIjn hF aqy nf hI Bfrq df isafsqdfn hF. pr iewQy svfl pYdf huMdf hY ik jd jgmIq isMG Bfrq df vfsI nhIN sI aqy nf Bfrq ivwc irhf sI, Auh qF kYnyzf df jMMmpl aqy kYnyzf df vfsI hY qF Aus nUM amrIkf jf ky aqy styj `qy KVky ieh gwl kihx dI loV ikAuN peI? PrvrI 2016 ivwc ieLMglYz ivwc Aus ny iek aijhy sYmInfr ivwc Bfg ilaf ijs df afXojn Kfilsqfn pwKI jQybMdI 'nYsLnl iswK XUQ PyzrysLn' ny kIqf sI. ies sYmInfr ivwc Kfilsqfn aqy iswK sfvrYNtI dI gwl huMdI hY aqy jgmIq isMG hiQafrbMd muihMm dI proVqf krn vfly sLmsLyr isMG vrgy ivakqI nfl styj sFJI krdf hY. bysLk jgmIq isMG mIzIey nfl gwl krdy vkq hryk pRkfr dy awqvfd aqy ihMsf dI inMidaf krdf hY pr bIqy ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz smyq hoeIaF KfilsqfnI awqvfdI GtnfvF `qy cuwpI Dfr jFdf hY. ies qrHF krn vflf jgmIq isMG iekwlf nhIN hY, hor vI bhuq sfry lIzr hn jo aijhf krdy hn. ieh sfzy dysI rfjnIqk lokF dI doglI nIqI hY. agr ienHF lIzrF ny Kfilsqfn dI gwl krnI hY qF iPr ienHF nUM ieh kMm KulHyafm krnf cfhIdf hY qF ik lokF nUM ieh jfnx df mOkf imly ik ieh ikWQy KVy hn.

    ilbrl aYmpIpI hirMdr mwlI ny EntyrIE sUby dI asMblI ivwc iswK jYnosfeIz df mqf pysL krky pfs qF krvf ilaf sI pr Aus qoN bfad kI hoieaf? kwuJ vI nhIN. kI Aus df kYnyzf ivwc vsdy lokF dI soc AuWqy koeI asr ipaf, kI Auh mqf pfs hox qoN bfad hor ikMnf ku avfm KfilsqfnIaF nfl quiraf? KfilsqfnI lfbI vwloN Bfrq dI inMidaf krn vflf jYnozosfeIz df mqf qF ies krky hI pfs krvfieaf igaf sI qF ik lok AunHF nfl juVngy aqy ies mqy nUM Bfrq qoN vwK hox Bfv Kfislqfn dI pRfpqI leI vriqaf jfvygf. jdoN aijhy lIzr afpxy lokF aqy  votrF dIaF smwisafvF hwl krn dI QF Bfrq nUM vMzx jF BMzx dIaF gwlF krdy hn qF votr afpxy afp nUM Tgy gey mihsUs krdy hn.

    jgmIq isMG piVHaf iliKa, ikRmInl vkIl aqy cMgf bulfrf hY. agr jgmIq isMG ny kYnyzf vrgy dysL dI agvfeI krnI hY qF Aus nUM Kfilsqfn bfry sLpwsLt AuWqr dyxf hI pYxf hY aqy KfilsqfnI awqvfdI GtnfvF BfvyN Auuh bIqy ivwc kYnyzf ivwc vfprIaF hox jF kYnyzf qoN bfhr vfprIaF hox, dI inMidaf hr hflq krnI pYxI hY. golmol AuWqr dyx nfl lokF dI qswlI nhIN huMdI sgoN jgmIq isMG vrgy do byVIaF ivwc pYr rwKx vfly lIzrF dy vkfr `qy hI swt vwjdI hY aqy BMblBUsf hor vDdf hY. jgmIq isMG nUM afpxy afp nUM vwKvfdIaF nfloN vwK krn dI loV hY. dohF byVIaF df svfr hoky jgmIq isMG iksy iknfry nhIN lwg skdf. mwKDfrf dI kOmI isafsI pfrtI df muKI hox kfrn iek nf iek idn Aus nUM vwKvfdIaF nfloN vwLK hoxf pvygf aqy mnuwKI aiDkfrF dy prdy hyT Kfilsqfn df pRcfr krn vfilaF nfloN afpxf nfqf qoVnf pvygf. jy aijhf krn ivwc jgmIq isMG asPl rihMdf hY qF Auh kYnyzf dy bhu-igxqI lokF df ivsLvfsL gvf bYTygf ijs df KfimafjLf Aus nUM  aqy PYzrl aYnzIpI nMU Bugqxf pvygf ijs df Auh kOmI afgU hY.                                         

-prmjIq isMG sMDU, KLbrnfmf #964, mfrc 16-2018

 


agr BfrqI eyjMsIaF dI sfijsL sI qF aYmpI rxdIp srfey dI kurbfnI ikAuN idwqI geI?

pRDfn mMqrI jsitn trUzo Bfrq PyrI qoN BfvyN 25 PrvrI nMU vfps prq afey sn pr ivvfdF df ajy vI aMq nhIN ho irhf. ieh PyrI afpxy afp ivwc ivvfdgRsq PyrI bx ky rih geI hY. kYnzf, Bfrq aqy amrIkf smyq kuJ hor dysLF dy mIzIaf ivwc ies PyrI dI crcf df iewk qrF nfl hVH hI af igaf hY. GoKvIN njLry ivKfeI idMdf hY ik trUzo srkfr ies PyrI nMU kfrgr ZMg nfl ivAuNq hI nhIN skI sI. srkfrI vYLlkm aqy imlxIaF qoN pihlF sYr-spfty qy qIrQ Xfqrf `qy inkl pYxf iewk vwzI glLqI sI ijs ny ‘protokol’ sbMDI keI qrF dIaF aPvfhF nMU jnm idwqf.          ibnF vjfH mMqrIaF, sMqrIaF aqy smrQkF dI POj iekwTI kr ky nfl lY jfxf vI koeI isafxp nhIN sI ijs nfl ieh iewk mihj zrfmf hI bx igaf sI. pIaYmE nMU ieh mslf gihrfeI nfl ivcfrnf cfhIdf hY ik srkfrI zYlIgysLn silm-tirm aqy ibjLnYWs-lfeIk ikAuN nhIN sI? jo vfDU lok kmrsLl AuzfnF rfhIN Bfrq puwj ky ies PyrI df ihwsf bx gey sn, AuhnF nMU ies dI afigaf ikAuN idwqI geI? Auh BfvyN ilbrl pfrtI, pRDfn mMqrI trUzo jF mMqrIaF aqy sMqrIaF dy ikwzy vwzy smrQk hox, AuhnF nMU nyVy Zukx dyxf iewk vwzI Buwl sI. agr kYnyzf qoN cwl ky tOhr ivKfAux gey sYNkVy kiQq smrQkF df Gmsfx ies PyrI `qy BfrU nf pYNdf qF jspfl atvfl vrgy nyVy nhIN sn Prk skdy. pr jspfl atvfl vrigaF nMU dUr rwKx vfsqy mMqrIaF aqy sMqrIaF dy njLdIkIaF nMU vI dUr rwKLxf pYxf sI.

          pIaYmE nMU ieh vI ivcfrnf cfhIdf hY ik iksy hor dysL dI PyrI mOky eynI GsmfxcOdy dI loV ikAuN nhIN pYNdI? kYnyzf ivwc cInI ipCokV dy knyzIan vI bhuq igxqI ivwc rihMdy hn pr cIn dI PyrI mOky zYlIgysLn ibjLnYWs-lfeIk hI irhf sI. Bfrq dI PyrI mOky vI ajyhf hI hoxf cfhIdf sI aqy rfsDfrIaF dI POj dI koeI looV loV nhIN sI.

          torFto stfr vrgy ilbrl pwKI aKLbfr ivwc vI ies PyrI dI nukqfcInI vfly lyK pRkfsLq hoey hn. torFto stfr dy iewk lyK df kuJ ijLkr krnf kuQfeyN nhIN hovygf ijs ivwc pRDfn mMqrI trUzo dI PyrI nMU ‘pfrsLl-zIjLfstr’ afiKaf igaf hY. kflm nvIs Qfms vflkm df kihxf hY ik pRDfn mMqrI df tirp ‘zIjLfstr’ nhIN sI, ies nMU vwD qoN vwD ‘pfrsLl-zIjLfstr’ afiKaf jf skdf hY ikAuNik ies ny afpxf mMqv pUrf kr ilaf hY. PyrI dy ‘mMqv’ bfry kflm nvIs ilKdf hY ik mMqv aglIaF coxF vfsqy vDIaf qsvIrF iKcvfAuxf sI jo pUrf ho igaf hY. ieh qnjL Biraf ivsLlysLx aslIaq dy bhuq nyVy jfpdf hY.

ieh vwKrI gwl hY ik awj pRDfn mMqrI dI bwly bwly Auh lok kr rhy hn ijhnF dI ivcfrDfrf kfrn ieh PyrI gihry ivvfdF ivwc iGrI hY. sosLl mIzIaf aqy vwKvfd dI hfmI Brn vfly mIzIaf rfhIN ieh pRBfv dyx dI koisLsL kIqI jf rhI hY ik pRDfn mMqrI dI PyrI nMU jfx buwJ ky ivvfdgRsq bxfieaf igaf hY. ies nMU sfbq krn vsqy koeI ZukvF sbUq nhIN idwqf jf irhf. koeI afKdf hY modI eyarport `qy nhIN puwjf, koeI afKdf hY ik Kfilsqfn df muwdf BVkfieaf igaf hY, koeI afKdf hY ik jspfl atvfl nMU BfrqI eyjMsIaF ny plFt kIqf hY aqy koeI afKdf hY BfrqI mIzIaf ny atvfl vflf mfmlf jfxbuwJ ky BVkfieaf hY. swc ieh hY ik jspfl atvfl vloN muMbeI ivwc mYzm trUzo aqy mMqrI sohI nfl moZy GsfAux vflIaF qsvIrF pihlF muKDfrf dy knyzIan mIzIaf ivwc CpIaF sn. ieh qsvIrF nf BfrqI mIzIaf ny iKwcIaF sn aqy nf iksy BfrqI eyjMsI ny iKwcIaF sn. ierfdf kql kys ivwc 20 sfl kYd dI sjLf pfAux vflf atvfl, pRDfn mMqrI smyq keI vwzy ilbrlF df nyVU sI aqy ilbrl aYmpI rxdIp srfey dI mdd nfl do srkfrI rIsYpsLnF leI ilKqI swdf pwqr pRfpq krn ivwc kfmXfb hoieaf sI.  27 PrvrI, idn mMglvfr nMU knyzIan sMsd ivwc pRDfn mMqrI jsitn trUzo nMU ivroDI iDr dy sKLq hmilaF df sfhmxf krnf ipaf. ivrfoDI iDr dy svflF dy juvfb idMdy pRDfn mMqrI trUzo dy ichry `qy icMqf spsLt vyKI jf skdI sI. ies svfl-juvfb dy dOr ivwc pRDfn mMqrI ny aisDy ZMg nfl iewk bhuq vwzI gwl afK idwqI. AuhnF afK idwqf ik knyzIan izplomYt aqy eyjMsIaF dy aPLsr jo pRqIkrm idMdy hn Auh Tos jfxkfrI dy aDfr `qy huMdy hn. pRDfn mMqrI trUzo ibnF nfm ley kOmI surwiKaf slfhkfr zYnIal jIn dy ‘gupq’ hvfly nfl afeIaF mIzIaf rportF vwl iesLfrf kr rhy sn ijhnF ivwc ikhf ik igaf sI ik BfrqI eyjMsIaF dy kuJ qwq trUzo dI PyrI nMU sfboqfjL krn dy ipwCy hn. AuNJ kYnyzf srkfr do idn pihlF ies nMU gLlq afK cuwkI sI.

          puwCxf bxdf hY ik agr PyrI nMU sfboqfjL krnf BfrqI eyjMsIaF dy kuJ qwqF dI sfijsL sI qF ilbrl aYmpI rxdIp isMG srfey dI kurbfnI ikAuN idwqI geI? PyrI dOrfn jspfl atvfl df ivvfd BKdy sfr hI pRDfn mMqrI ny Aus nMU swdf dyx nMU iewk vwzI glLqI krfr idwqf sI aqy swdf dvfAux vfly aYmpI srfey dI kYnyzf puwj ky klfs lgAux dI gwl vI afK idwqI sI. Bfrq ivwc PyrI dOrfn hI ilbrl aYmpI rxdIp isMG srfey ny mMn ilaf sI ik jspfl atvfl nMU swdf pwqr dvfAuxf Aus dI vwzI Buwl sI aqy Auh ies dI pUrI ijLMmyvfrI lYNdf hY.

          mMglvfr nMU pRDfn mMqrI ny iek pfsy sMsd ivwc knyzIan izplomYtF qy eyjMsIaF dy aiDkfrIaF dy pRgtfvy ivwc ivsLvfs pRgt kr idwqf aqy dUjy pfsy aYmpI srfey dI klfs lgf ky ‘pYisiPk ilbrl kfks’ dy cyarmYn vjoN Aus df asqIPf vI lY ilaf. aYmpI rxdIp isMG srfey ny ies ivvfd df kfrn bnx leI iPr muafPLI mMgI aqy nfl hI muafPLI mMgidaF tvIt vI kIqf jo hyT hY. ies tvIt qoN spsLt hY ik sfbkf sjLXfPqf KfilsqfnI jspfl atvfl nMU do srkfrI (kYnyzIan) smfgmF leI ilKqI swdf dvfAux ivwc srfey df iswDf hwQ sI aqy agr ajyhf nf hoieaf huMdf qF pRDfn mMqrI nMU nmosLI df sfhmxf nhIN sI krnf pYxf. afpxy pRqIkrm ivwc BfrqI ivdysL ivBfg dy bulfry ny ies mfmly ivwc iksy vI BUimkf nMU muwZoN nkfr idwqf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #963, mfrc 01-2018


trUzo dI Bfrq PyrI:

gwlINbfqIN swB nMU KusL krdy krdy ikinMaF ku nMU krogy?

          17 PrvrI qoN sLurU hoeI aqy 24 PrvrI nMU KLqm hox vflI pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI ivvfdF ivwc iGrI rhI hY. aqy ieh ivvfd sMjIdf hI huMdy jf rhy hn. 17 PrvrI nMU nvIN idwlI puwjdy sfr hI dysL-ivdysL dy trUzo BgqF ny ieh rOlf pfAUxf  sLurU kr idwqf sI ik Bfrq srkfr ny trUzo df bxdf mfx siqkfr nhIN kIqf. AuNJ ivvfd qF kYnyzf qoN qurdy vkq hI sLurU ho igaf sI jd trUzo dy dPLqr vloN kYptn amirMdr isMG nfl mulfkfq df pRogrfm Es vkq inrDfrq imlxIaF ivwc nf-hoxf kMnPrm kIqf sI. kuJ trUzo BgqF ny ies `qy vDfeIaF lYxIaF aqy dyxIaF sLurU kr idwqIaF sn. kuJ anfVIaF vloN trUzo dy svfgq vfsqy modI df eyarport `qy nf pwujxf pRotokol df AulMGx grdfinaF igaf sI.

          pRDfn mMqrI dI PyrI dy 17 PrvrI qoN 22 PrvrI qwk dy idn vwK vwK vrgF nMU KusL krn dy pRogrfmF nfl lwdy pey sn. iehnF idnF ivwc kuJ smF pirvfr dy mOjmyly vfsqy rwiKaf igaf sI. iksy AusfrU gwlbfq aqy vpfr vfsqy iehnF idnF ivwc mfmUlI vkq hI idwqf igaf sI.

          qfj mihl Pot-aOp, aksLrDfm mMidr, sfbrmqI afsLrm, sRI drbfr sfihb, jfmf msijd aqy idwlI ivwc iewk crcf df dOrf, swB kYnyzf ivwc vot bYNk nMU KusL krn vfsqy hI sn. iehnF Drm asQfnF ivwc iehnF dI mirXfdf muqfibk ‘iPlmI aMdfjL’ ivwc ivcrnf iewk vwzI jLrUrq sI ijs nMU trUzo ny bfkmfl pUrf kIqf. BfrqI sMsikRqI nfl nyVqf pRgt krn vfsqy trUzo pirvfr QF QF hwQ joVdf aqy kuVqy pjfmy vrgy pihrfvy ivwc njLr afieaf. AuNJ ieh pihrfvf hux purfqn qsvIrF, imAUjLIamjL, kuJ ivafhF ivwc GVI-pl leI aqy kdy kdfeIN kuJ iPlmF ivwc hI vyKx nMU imldf hY. PYsLn ivwc BfrqI mrd aqy aOrqF hux pwCmI pihrfvy ivwc bhuq awgy lMG gey hn. bhuqy irksLy vfly vI pYNtF pfAuNdy hn.

          sLfied swB iDrF nMU KusL krn dy ierfdy nfl hI trUzo tIm ivwc vpfrIaF aqy pwqrkfrF smyq lokF nMU sLfml kIqf igaf sI. hfeI kimsLnr nfidr ptyl vloN 22 PrvrI dy iznr vfsqy ku lokF nMU Byjy gey swdf pwqr AuhnF vloN Pysbuwk df isLMgfr vI bxfey gey sn jo ZukvF nhIN jfpdf. muMbeI ivwc sfbkf sjLf XfPlqf KfilsqfnI jspfl atvfl df trUzo zYlIgysLn ivwc qsvIrF iKcvfAuxf aqy nfidr ptyl vloN Aus nMU 22 PrvrI vfly iznr df swdf pwqr Byjxf vI sLied iksy nf iksy rUp ivwc “swB nMU KusL” krn dI nIqI df hI ihwsf sI. ies kys ivwc atvfl nMU swdf pwqr ilbrl aYmpI rxdIp srfey vloN dvfieaf igaf sI. ieh sqrF ilKy jfx vyly bryikMg inAUjL af rhI sI ik trUzo dy mIzIaf zYlIgysLn ivwc mFtrIal qoN mnvIr isMG sYxI sLfml hY aqy Auh 2015 ivwc modI dI PyrI dy ivroD ivwc pRotYstF df ihwsf sI. Aus dIaF hor KfilsqfnI gqIivDIaF dI vI crcf cwl peI hY. iksy vI rportr dy afpxy ivcfr ho skdy hn pr pwqrkfrI aqy rfjsI ros pRdrsLnF df iewko smyN ihwsf iswDf bnxf kuJ ajIb lgdf hY. aqy iPr Esy dysL dI eys pwDr dI mihmfn invfjLI mfnxf ijs dy pRDfn mMqrI nMU afp tYroirst afiKaf igaf hovy. pqf lwgf hY ik globl aPYarjL kYnyzf ny mnvIr isMG sYxI dy vIjLy vfsqy isPLfrsL kIqI sI. ho skdf hY ik ies mfmly ivwc vI swB nMU KusL krn dy ierfdy nfl hI isPLrsL kIqI geI hovy aqy koeI nfm jldI hI sfhmxy af jfvy.

          afs dy Elt kY: amirMdr isMG nfl mulfkfq hoeI aqy 20 QF 40 imMt hoeI ijs ivwc kYptn vloN 9 nfm vI idwqy gey jo pMjfb dy kiQq qOr `qy rMg ivwc BMg pfAuNdy hn. pfrtIÈn imAUËIam vyKx smyN vI trUzo ny inrDfrq qoN dugxf smF lgfieaf jo ‘Dfrimk aDfr `qy vwKvfd’ dy KLqry qoN sucyq hox vfsqy kfPI hY. cMgf hovy agr ies iksm dIaF aMqrrfsLtrI XfqrfvF smyN muwK Poks sPfrqI qy vpfrk sbMD hI hox aqy swB nMU KusL krn `qy Gwto Gwt smF nsLt kIqf jfvy. gwlINbfqIN swB nMU KusL krdy krdy ikinMaF ku nMU krogy?                           -blrfj idEl, -KLbrnfmf #962, PrvrI 23-2018


mhOl `c qlKI pYdf krn qoN gurryj kIqf jfvy!!

          grytr torFto dy iswK BfeIcfry ivwc hPLqf ku Br qoN kuJ lokF vloN kiQq qOr `qy ieMdrjIq isMG bwl nMU ‘DmkIaF’ dyx dI crcf sunx nMU imlI hY. imlI jfxkfrI muqfibk ieh DmkIaF kiQq qOr `qy Pysbuwk `qy idwqIaF geIaF hn aqy jnfb bwl vloN ies bfry puils nMU sUicq vI kr idwqf igaf sI. sfzy kol iehnF kiQq DmkIaF dI koeI iswDI jfxkfrI nhIN hY aqy sfzI jfxkfrI ies bfry cwl rhI crcf `qy hI aDfirq hY. agr iksy iksm dIaF DmkIaF idwqIaF geIaF hn qF ieh icMqf vflI gwl hY ijs nfl BfeIcfry df aks Krfb hovygf. hr iksy nMU ajLfd ivcfr rwKx aqy pRgt krn df hwk hY, bsLrq ies nfl iksy hor dy hwkF aqy surwiKaf df AulMGx nf huMdf hovy.

          pqf lwgf hY ik kuJ lok ieMdrjIq isMG bwl vloN iek tIvI ieMtrivAU smyN pRgt kIqy gey ivcfrF qoN nfKusL hn ijs ivwc jnfb bwl ny BfrqI aiDkfrIaF dy bfeIkft df ivroD kIqf sI. jo lok jnfb bwl dy ivcfrF qoN nuKusL hn, AuhnF df vI ivroD krn df hwk bxdf hY pr gwl DmkIaF dyx qwk nhIN jfxI cfhIdI. iksy dy ivcfrF df ivroD afpxy vwKry ivcfrF nfl hI kIqf jfxf cfhIdf hY.

          pqf lwgf hY ik ipCly sfl dy aMq ivwc jd BfrqI kONslyt dy sihXog nfl iewk sfAUNz & lyjLr sLoa aXoijq kIqf igaf sI qF keI KfilsqfnI sMgTnF aqy gurdvfiraF dy pRbMDkF  ny ies `qy ieqrfjL pRgt kIqf sI. sLoa df pRbMD krn vflI iDr aqy ivroD krn vflIaF iDrF ivckfr kuJ mulfkfqF vI hoeIaF sn ijs nfl tkrfa tlL igaf sI. sLoa pysL krn vflI iDr ny ieh mMg pRvfn kr leI sI ik ies sLoa ivwc kONslyt aiDkfrIaF nMU nhIN swidaf jfvygf. kuJ lok dfavf krdy hn ik ies sLoa ivwc kONslyt dy rol qoN pihlF ienkfr kIqf igaf sI aqy iPr sLoa ipwCoN kONslyt df sihXog vfsqy DMnvfd kIqf igaf sI ijs nfl duvwlIaF mIitMgF smyN ‘pUrf swc’ nf dwsx df ieqrfjL pRgt kIqf igaf.

          ies sLoa vfsqy ‘ivrfsq ey Kflsf’ nfm dI sMsQf bxfeI geI sI ijs ivwc jnfb bwl qoN ielfvf keI pMjfbI mIzIafkfr sLfml hn. kuJ iDrF nMU sLwk hY ik ies sMsQf ipwCy kONslyt df hwQ hY. agr ieh swc vI hovy qF kONslyt vloN iksy sMgTn df iksy sLoa vfsqy sihXog krnf gYr kfnMUnI nhIN hY. kONslyt vloN pYnorfmf dy nfm hyT keI hor sMgTnF nfl sihXog kIqf jFdf hY. KfilsqfnI smrQk sMgTnF dI vI coKI igxqI hY. keIaF `qy pfiksqfn qoN mdd lYx-dyx dy dosL vI lgdy rhy hn. dosL aqy sLwk ho jfx nfl hI gwl nhIN bxdI. ieh kMm knyzIan surwiKaf eyjMsIaF df hY ik Auh iksy gYr kfnMUnI gqIivDI `qy awK rwKx (Auh jLrUr sqwrk hoxgIaF) aqy looV pYx `qy kfrvfeI vI krn.  iksy vloN vI kfnMUn nMU afpxy hwQ ivc lYxf shI nhIN hY.

          6 jnvrI 2018 dI mfltn gurdvfry dI pRYs kfnPrMs ivwc ieh gwl AuBr ky sfhmxy afeI sI ik BfrqI aiDkfrIaF dy gurdvfiraF ivwc dfKly `qy pfbMdI dy PYsly ipwCy ies sLoa smyN pYdf hoeI qlKI aqy byivsLvfsI vI iek muwK kfrn sI. EntyrIE Kflsf drbfr dy pRDfn gurpRIq isMG bwl vloN BfrqI kONslyt vloN izksI gurdvfry iewk mrg pfT smyN afpxf kYmrfmYn ilafAux, qsvIrF iKwcx aqy iPr iehnF qsvIrF nMU ihMdosqfn tfeImjL dI iewk KLbr ivc  glq ZMg nfl vrqx df mwudf vI AuTfieaf igaf sI. ies dy nfl hI iek hor mrg dy pfT smyN afrsIaYmpI nfl gurdvfry afAux `qy vI ieqrfjL kIqf igaf sI. hux 12 PrvrI 2018 nMU aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL dI iewk rport ivwc kONslyt vloN gurdvfry afrsIaYmpI ilafAux df iPr ijLkr kIqf igaf hY.

          ipCly sfl dy akqUbr mhIny dy aMq ivwc mfltn dy hlky qoN pIsI pfrtI dI nfmInysLn ivwc jd pMjfbI post dy sMpfdk jgdIsL gryvfl df bytf drjn ku votF nfl hfr igaf sI qF jnfb gryvfl vloN afraYsaYs dy kiQq rol bfry bhuq jLordfr ZMg nfl ieqrfjL kIqf igaf sI. kuJ lok ies nfl kONslyt nMU vI joVdy sn aqy iek sQfnk mfisk mYgfjLIn ny sQfnk iswK BfeIcfry ivwc afraYsaYs dy kiQq dKLl bfry jnfb gryvfl dy hvfly nfl do sPLy dI rport Cfieaf kIqI geI sI. kuJ ivsLlysLkF df ivcfr hY ik Auprokq GtnfvF dI lVI nfl vD rhI qlKI hI bfeIkft jF pfbMdI df kfrn bxI sI.

          ieh gwl iDafn ivwc rfKxI cfhIdI hY ik jo pMjfbI mIzIafkfr awj ‘ivrfsq ey Kflsf’ nfm dI sMsQf nfl juVy hoey hn AuhnF ivcoN bhuqy kwl qwk Bfrq ivroDIaF nMU vI coKI kvryj idMdy rhy hn. keI qF smfj syvf dy nfm `qy arD KfilsqfnI sMgTnF leI smrQn aqy mfieaf vI iekwTI krvfAuNdy rhy hn. iewk sfAUNz & lyjLr sLoa df smrQn kr dyx nfl phfV nhIN izwg ipaf aqy ies sLoa ivwc srkfrI pRcfr df koeI kx vyKx-sunx nMU nhIN imilaf. rfjsI ivcfr vI bdldy rihMdy hn aqy ies `qy ieqrfjL krnf jfiejL nhIN hY. mhOl ivwc qlKI pYdf krn qoNoN gurryj kIqf jfxf cfhIdf hY aqy kfnMUn df siqkfr krn ivwc swB df Blf hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #961, PrvrI 16-2018

 

pRDfn mMqrI trUzo dI Bfrq PyrI

          16 PrvrI nMU pRDfn mMqrI jsitn trUzo Bfrq PyrI leI iek vwzy zYlIgysLn smyq aftvf qoN nvIN idwlI vfsqy rvfnf ho rhy hn. awj qwk ies PyrI bfry jo pRogrfm sfhmxy afieaf hY Aus qoN jfpdf hY ik ies PyrI df 50% smF aqy jLor ‘zomYsitk vot nIqI’ nMU smripq hovygf. jnfb trUzo Gwto Gwt iqMn vwK vwK Dfrimk sQfnF dy ‘drsLn’ krngy. AuhnF df svfgq krn vfly vI ivakul hoey iPrdy hn aqy svfgq smyN mUhry hox vfly vI pYr imDx leI iqafrI kr ky jfxgy. siqkfr krn vfly Dfrimk ivsLvfs aqy rfjsI ivcfrF dy iswDy ivroD dI pRvfh nhIN krngy.

          BfrqI mIzIaf ivwc trUzo srkfr dI KfilqfnIaF pRqI ‘inGI’ nIqI dI vI coKI crcf hoeI hY. trUzo dy do mMqrIaF sohI aqy swjx ny vwKvfd dy iksy iksm dy smrQn qoN ienkfr kIqf hY ijs qoN kYptn amirMdr isMG KusL ho gey jfpdy hn pr ies nfl jLmInI hkIkq (grfAUNz rIaYltI) ivwc koeI mfmUlI qbdIlI vI nhIN hovygI. 18 ku pMjfbI aYmpI aqy cfr mMqrI KfilsqfnIaF dy ivroD qoN pihlF vFG hI qrwBkdy rihxgy. dovF dysLF ivwc votF dI rfjnIqI iewk scfeI hY. trUzo vloN Bfrq dI eykqf df smrQn aqy ivcfrF dI ajLfdI ivwc ivsLvfs pRgt kr ky afsfnI nfl sfr ilaf jfvygf. pMjfb vfsqy jnfb trUzo dy zYlIgysLn kol koeI eyjMzf nhIN hY aqy nf pMjfb ‘vpfr’ dy ryzfr `qy hY. ivdysLI pMjfbIaF leI aMimRqsr vfsqy eyar kYnyzf dI iswDI Auzfx dI mMg bhuq mhwqqf rwKdI hY. pMjfb vfsqy ieh hI vwzf vpfr hovygf. asIN ies bfry 2 PrvrI vfly aMk ivwc sMpfdkI iliKaf sI jo aKLbfr ieMzo-knyzIan ny 8 PrvrI nMU pUrf pRkfsLq kIqf sI. ies qoN pihlF asIN KLbrnfmf dy aprYl 7-2017 dy aMk ivwc vI sMpfdkI ilK ky aMimRqsr  leI eyar kYnyzf dI iswDI Auzfx dI mMg rwKI sI. awj qwk afm lok aqy sMgTn ieh mMg eyar ieMzIaf qwk hI sImq rwKdy rhy hn. hux keIaF ny ies bfry avfjL cukxI sLurU kIqI hY. vyKo trUzo srkfr ivwc pMjfbIaF df dbdbf hux kI rMg ivKfAuNdf hY!                             

-blrfj idEl, KLbrnfmf #961, PrvrI 16-2018

 


Bfrq PyrI mOky trUzo qoN kuJ qF mMg ky vyKo!!

mfmlf kYnyzf qoN aMimRqsr nMU iswDI Auzfx dI loV df

          kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI PrvrI dy afKrI hPLqy hox vflI Bfrq PyrI dI hr pfsy crcf ho rhI hY. ies hPLqf Br dI PyrI dOrfn Auh iewk vwzy vPd nfl nvIN idwlI, aMimRqsr, afgrf, aihmdfbfd aqy muMbeI vrgy sLihrF df dOrf krngy. qfjL mihl vyKx qoN ielfvf Auh sRI drbfr sfihb aMimRqsr, idwlI dy aksLrDfm mMidr aqy idwlI dI jfmf msijd vI jfxgy. qfjL mihl iek ajUbf hY ijs nMU ivdysLI mihmfn aksr vyKx jFdy hn. iswK, ihMdU aqy musilm Drm dy iqMn Dfrimk asQfnF dI PyrI zomYsitk votF dI rfjnIqI df ihwsf hY. AuNJ jfmf msijd iksy pwCmI dysL dy pRDfn mMqrI dI PyrI df pihlI vfr ihwsf bxI jfpdI hY. aqy ieh trUzo srkfr ivwc muslmfnF dy vD rhy pRBfv df sMkyq hY.

          BfrqI pMjfbI aqy iswK BfeIcfry nfl sbMiDq mIzIaf ivwc sRI drbfr sfihb dI PyrI dI vDyry crcf hY. sMBv hY ik ihMdU aqy musilm BfeIcfiraF ivwc aksLrDfm mMidr aqy jfmf msijd dI PyrI dI crcf vI eysy pwDr dI hovy. hr BfeIcfrf aksr afpxy nfl sbMiDq gwlF df ijLkr vDyry krdf hY. jnfb trUzo iehnF Drm asQfnf df dOrf iksy Dfrimk ivsLvfs (aiDafqimkqf) kfrn nhIN kr rhy sgoN kYnyzf ivwc vwsdy BeIcfiraF dI Bwl vfsqy krn rhy hn. trUzo df pirvfr romn kYQoilk eIsfeI pirvfr hY aqy Auh Kud kYQoilk mirXfdf dI hr moV `qy muKliPq krdy af rhy hn. nsLy, jUaf, zfeIvors, smilMgqf, BFq-ilMgqf aqy grBpfq vrgy mwuidaF `qy jnfb trUzo kYQoilk ivsvfs dy Elt hI cwldy af rhy hn. agr Auh ipqf-purKI kYQoilk ivsLvfs dy bws eyny ku hI DfrnI hn qF ieh aMdfjLf lgfAux musLikl nhIN hY ik dUjy DrmF dI mirXfdf AuhnF nMU ikMnI ku ipafrI ho skdI hY? pMjfbI khfvq hY ik loV leI swB pfpV vylxy pYNdy hn aqy ieh votF dI mjbUrI kfrn hI hY.

          ies PyrI dOrfn ‘inwjI loV’ vflIaF QfvF nMU bfhr rwK leIey qF bfkI awDf ku smF hI bcdf hY jo vpfrk aqy duvwly sPLfrqI sbMDF nMU mjLbUq krn vfsqy vriqaf jfvygf. ajy qF AuhnF dy zYlIgysLn ivwc sLfiml hox vfly lokF dI igxqI aqy iksm jMqk nhIN kIqI geI. keI dysI mMqrI, sMqrI, AuhnF dy pirvfr aqy smrQk ies PyrI ivwc afpxI Bwl bnfAux dy mkisd nfl hI sLfml hoxgy.

          pMjfb dy muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG dy vqIry bfry bhuq crcf ho rhI hY. amirMdr ivroDI lfbI ieh pRcfr rhI hY ik kYptn agr trUzo nMU jI afieaF afKx qoN dUr rihMdf hY qF ieh vwzI Buwl hovygI. ieh AuhI lok hn jo kYptn dI amrIkf aqy sMBfvI kYnyzf dI PyrI df jI-jfn ivroD kr cwuky hn. kYptn `qy kys pfAux dIaF DmkIaF dy cuwky hn. kYptn pMjfb ivwc trUzo dI drbfr sfihb PyrI nMU kI mhwqv dyxf cfhuMdy hn ieh kYptn df afpxf mfmlf hY pr Bfrq srkfr pRotokol df pUrf iDafn rwKygI, ies ivwc sLwk dI guMjfiesL nhIN hY ikAuNik dovF dysLF dy pRotokol aPsr pihlF hI ies nMU bfrIkI ivwc ivcfr cuwky hoxgy.

          zuwbx iknfry puwjI ‘afm afdmI pfrtI’ awkIN plfhIN hwQ mfr rhI hY aqy mIzIaf rportF muqfibk ies dy vDfiek dl dy nyqf suKpfl Kihrf ny trUzo nMU jI afieaF afKx dI pysLksL kIqI hY. ‘afp’ aqy suKpfl Kihrf hux trUzo dI PyrI nMU kYsL krn dI qfk ivwc hn pr sLfied ieh Buwl rhy hn ik Kihrf dI sMBfvI ‘jI afieaF’ pRotokol dy anUkUl nhIN hY. AuNJ Auh Bwj ky PwulF df guldsqf BfvyN ijs nMu mrjLI PVf dyx. ieh vI Xfd rwKxf cfhIdf hY Bfrq aqy pMjfb dIaF coxF ivwc kYnyzf bYTy ‘afp’ smrQkF ny BfrqI coxF ivwc ijs iksm df dKLl pRcfr, PMz aqy pRcfrk Byj ky kIqf sI, Auh ajoky sMsfr ivwc ivdysLI dKLl dy Gyry ivwc afAuNdf hY.

          jnfb trUzo dI pMjfb (aMimRqsr) PyrI df mksd vpfrk nhIN hY aqy nf kdy Bfrq gey knyzIan afgUaF df ajyhf mksd irhf hY. AuNj keI vfr EprIaF EprIaF vpfrk gwl kr leIaF jFdIaF hn. kYnyzf df pMjfb nfl vpfrk lYx dyx bhuq sImq hY. ieh vwKrI gwl hY ik kuJ lok pMjfb qoN af rhy stUzYNts nMU kYnyzf aqy pMjfb ivckfr vpfr smJdy hn. jo lok ieh ‘vIjLf vpfr’ kr rhy hn Auh jLrUr pYsf bxf rhy hn aqy AuhnF dy sbMD “ien-sfeIzrjL” nfl dwsy jFdy hn. eynI ku kurwpsLn sLfied ilbrl srkfr vfsqy bhuq vwzf mslf nhIN hY.

          kYnyzf ivwc BfrqI ipCokV dy lok bhuq vwzI igxqI ivwc vwsdy hn ijhnF ivcoN awDy qoN vwD pMjfbI hn. kYnyzf ivwc BfrqI BfeIcfry dI vD rhI igxqI kfrn hux dovF dysLF ivwckfr eyar trYiPk vI vD rhI hY. hflq ieh bx geI hY ik hux Bfrq jfx jF Bfrq qoN kYnyzf afAux vfsqy sItF imlxIaF musLkl ho geIaF hn. sItF bhuq azvFs ivwc buwk krvfAuxIaF pYNdIaF hn. agr acfnk jfx-afAuxf pvy qF jyb ktvfAuxI pYNdI hY.

          kYnyzf df pMjfbI BfeIcfrf eyar ieMzIaf qoN aMimRqsr nMU iswDI hvfeI Auzfx dI mMg krdf af irhf hY. eyar ieMzIaf ny qF keI sflF qoN torFto `qoN idwlI nMU hvfeI Auzfx vI bMd kr idwqI hoeI hY. eyar ieMzIaf vwzy krjLy hyT hY aqy Bfrq srkfr ies dy inwjIkrn `qy ivcfr kr rhI hY. ajyhy ivwc eyar ieMzIaf dI Auzfx dI afs bhuq hI mDm hY.

          eyar kYnyzf hux Bfrq nMU iqMn iswDIaF AuzfnF clfAuNdI hY aqy iqMny hI BrIaF jFdIaF hn. torFto qoN iswDI idwlI, torFto qoN iswDI muMbeI aqy vYnkUvr qoN idwlI. eyar kYnyzf vfsqy kYnyzf qoN aMimRqsr vfsqy hvfeI Auzfx sLurU krnf musLkl nhIN hY. hPLqy ivwc kuJ idn torFto qoN aqy kuJ idn vYnkUvr qoN aMimRqsr nMU iswDI hvfeI Auzfx dI mMg krn df ieh shI mOkf hY. agrn iswDI Auzfx hovygI qF pMjfb nfl vpfr dy mOky vI vDxgy. agr eyar kYnyzf Bfrq nMU iqMn PlfeItF sPlqfpUrvk clf rhI hY qF cOQI vI clfeI jf skdI hY.

          sMBv hY ik trUzo srkfr ieh bhfnf bxfey ik eyar kYnyzf iek ajLfd kfrporysLn hY aqy srkfr ies dy kMmkfr ivwc dKLl nhIN idMdI. eyQy dKl dyx vflI gwl nhIN hY sgoN eyar lfeIn nMU ibjLnYs dy mOky vwl iDafn dyx vfsqy afKx vflI gwl hY jo ik pbilk ieMtrYst ivwc vI hY. trUzo nfl jfx vfly vwK vwK kMpnIaF dy vpfrk afgU vI Bfrq nMU vpfrk mOky qlfsLx hI jf rhy hn qF ik dovF dysLF ivwckfr vpfr vDy. eyar kYnyzf vI ies vpfrk vfDy ivwc BfeIvfl hY aqy aMimRqsr nMU hvfeI Auzfx sLurU krky ies idsLf ivwc iewk hor kdm cuwk skdI hY.

          kYnyzf ivwc 18 dy krIb pMjfbI aYmpI aqy trUzo srkfr ivwc cfrr kYbint mMqrI huMidaF agr aMimRqsr nMU eyar kYnyzf dI iswDI Auzfx sLurU nhIN krvfeI jf skdI qF ieh kdm kd hovygf? sRI drbfr sfihb dI PyrI nMU ‘Poto-aOp’ qwk hI sImq rwKx shI nhIN hovygf. ies PyrI mOky Bfrq PyrI `qy jf rhy dysI isafsqdfnF nMU vI trUzo srkfr ivwc afpxf asr rsUK vrqxf cfhIdf hY.

          pRDfn mMqrI  trUzo dI Bfrq PyrI mOky aMimRqsr nMU eyar kYnyzf dI iswDI Auzfx dI mMg jLordfr ZMg nfl AuTfeI jfxI cfhIdI hY.                

- blrfj idEl, KLbrnfmf #960, PrvrI 02-2018


 

brfAUn dy asqIPy kfrn ‘lIzrlYWs’ hoeI pIsI pfrtI

rfs vI af skdI hY kuwby dy mfrI ksUqy QF lwq!!

          ipCly do idnF ivwc iqMn knyzIan afgUaF nMU kfmuk CyVCfV dy dosLF kfrn asqIPf dyxf ipaf hY. ieMJ jfpdf hY ik knyzIan afgU `qy ‘kumk dosLF dI sfVsqI’ afeI hoeI hY. qkrIbn 24 qoN 30 GMitaF dy aMdr pihlF novf skosLIaf dy torI afgU jymI bYlI ny kfmuk dosLF kfrn asqIPLf idwqf, iPr vfrI pYtirk brfAun dI afeI aqy jd brfAun dI crcf isKr `qy sI qF PYzrl sports mMqrI kYNt ihar ny vI kfmuk CyVCfV dy dosF kfrn asqIPf dy idwqf jo pRDfn mMqrI ny pRvfn kr ilaf. iehnF iqMnF kysF ivwc hI koeI puils sLkfieq nhIN hoeI aqy nf koeI puils qPqIsL hoeI hY. isrPL dosLF kfrn hI asqIPLy dyxy pey hn. Kyz mMqrI kYNt iKlfPL dosL Es smyN dy hn jd Auh albrtf df vDfiek sI jo Auh 2008 ivwc bixaF sI. pYtirk brfAun iKlfPL dosL Es smyN dy hn jd Auh bYrI qoN torI aYmpI sI aqy kihMdy hn ik ieh dosL 10-12 sfl purfxy hn. iewk pfsy Auh lok hn jo ieh smJdy hn ik eyny arsy bfad dosL lgf dyx nfl hI iksy df aksr aqy kYrIar qbfh kIqf jf skdf hY jdik dUjy pfsy Auh lok hn ijhnF df qrk hY ik aOrqF nMU iensfPL dvfAux leI agr Auh dyr nfl vI boldIaF hn qF ies df siqkfr krnf bxdf hY.

          iehnF iqMn rfjsI afgUaF qoN ielfvf 25 jnvrI, idn vIrvr bfad duiphr nMU iek hor KLbr afeI ik knyzIan POj dI imltrI kort dy jwj krnl mYrIE nMU iqMn dosLF ivwc imltrI puils ny cfrj kr ilaf hY ijhnF ivcoN  iewk cfrc afpxy qoN hyTly rYNk (subOrzInyt) nfl gYr vfijb sbMD bnfAux df hY jo BfvyN sihmqI nfl bxfey gey sn pr imltrI zispln dy anUkUl nhIN hn.

          EntyrIE sUby dI cox 7 jUn 2018 nMU hox vflI hY aqy sUby dI muwK ivroDI pfrtI lIzrlYWs ho geI hY. ilbrl pfrtI 14 sflF qoN rfj kr rhI hY aqy keI skYNzlF ivwc iGrI hoeI hY. pYtirk brfAUn dy Cwz jfx nfl ilbrl aqy aYnzIpI vfly kuJ KusL jLrUr hn. AuhnF nMU cox srvyKxf ivwc mUhry cwl rhI torI pfrtI nMU Gyrn df muwdf iml igaf hY. torI pfrtI sLukrvfr nMU afrjLI afgU cux lvygI jo vDfiek dl dI rihnumfeI krygf pr coxF ivwc rihnumfeI krn vflf kOx hovygf, kdoN aqy ikvyN cuixaF jfvygf ieh ajy torI pfrtI vI nhIN jfxdI.

          pYtrik brfAUn ny bhuq kfmXfbI nfl subfeI torI pfrtI nMU krjLy hyToN kwiZaf aqy aglIaF coxF vfsqy pfrtI df KjLfnf Biraf. Auh lokF nMU luBfAux df qrIkf jfxdf sI, jo iksy afs ivwc torI pfrtI nMU PMz dy idMdy sn. keI hlikaF ivwc nfmjLdgIaF vfsqy KVkvIN twkr hoeI ijhnF ivwc mukfblybfjLI ivwc hjLfrF mYNbr BrqI kIqy gey. ies nfl pfrtI nMU mYNbrisLp PIs dy rUp ivwc PMz imilaf. pYtirk brfAUn swB nMU  ‘muMzy’ dyxy jfxdf sI ijs kfrn smF pf ky kuJ njLdIkI lok Aus df ivroD vI krn lwg pey sn. hfimltn dy iewk hlky ivwc nfmInysLn smyN kiQq  hyrfPyrI df iewk kys adflq aqy puils dy sfhmxy vI hY.

          kuJ lok ieh vI smJdy hn pYtirk brfAUn ivcfrDfrf pwKoN kMsrvtv hY hI nhIN sI. Aus dIaF nIqIaF ‘sYNtr-lYPt’ sn ijs kfrn nIqIaF dy aDfr `qy vot pfAux vfilaF vfsqy aglIaF coxF ivwc sUby dIaF iqMn dIaF iqMno pfrtIaF ‘sYNtr-lYPt’ sn. torI pfrtI dy afgU vjoN pYtirk brfAUn qoN kMsrvtv ivcfrDfrf df pYrokfr hox dI afs kIqI jFdI sI pr Auh ajyhf nhIN sI. ieMJ aglIaF coxF ivwc hfrzkor kMsrvtv votr kol Gr bYTx qoN ibnF hor koeI cfrf hI nhIN sI.

          hfrzkor kMsrvtv votr pYtirk brfAUn qoN sKLq inrfsL sI ijs kfrn hux nvyN torI afgU kol nvIN phuMc apnfAux df mOkf hovygf. sMBv hY ik nvyNN afgU nfl torI pfrtI votrF nMU cMgI iKwc pf sky.

          torI pfrtI ivwc keI nfvF dI crcf cwl rhI hY ijhnF ivwc sfbkf pRDfn mMqrI brfien mlrUnI dI bytI kYroiln mlrUnI vI sLfml hY.  ies qoN ielfvf rOz iPLilps sfbkf hYWz isivkaYksLn, sfbkf ivdysL mMqrI john byarz, aYmpIpI ivk PfzIlI aqy lIsf mklfAuz dy nfm vI ley jf rhy hn. agluy kuJ idnF ivwc hor nfm vI sfhmxy afAux dI afs hY pr torI pfrtI kol afgU cunx vfsqy smF bhuq Gwt hY.

          ijwQy nvyN cuxy gey jF nfmjd kIqy gey torI afgU kol afpxI pYNT bnfAux df smF bhuq Gwt hovygf EQy Aus kol kiQq KfmIaF df bYgyjL vI Cotf hovygf. ilbrl pfrtI 14 sflF dy lMby rfj ivwc sUby nMU krjLfeI kr cuwkI hY aqy lok bdl dI qlfsL ivwc jfpdy hn. brfAUn dy asqIPy kfrn torI pfrtI ‘lIzrlYWs’ jLrUr ho geI hY pr  “kuwby dy mfrI lwq rfs vI af skdI hY”.                                          

 -blrfj idEl, KLbrnfmf #959, jnvrI 26-2018

 


gYr-isDFiqk qy aspsLt hox kfrn ‘iKlrdf’ jf irhf hY pfbMdI df aYlfn!

jItIey (grytr torFto eyrIaf) dy do grdvfiraF qoN 31 dsMbr 2017 dI rfq nMU BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI geI pfbMdI df mfmlf Bfrq dI sMsd ivwc vI AuTfieaf igaf sI aqy kYnyzf smyq keI pwCmI dysLF dy gurdvfrf smUhF vloN ies pfbMdI df smrQn kridaF afpxy vloN pfbMdIaF dy aYlfn kIqy gey sn. iehnF ivcoN keI aYlfn ilKqI sn aqy keI mIzIaf ibafnF vjoN sfhmxy afey hn.

hux jItIey dy iqMn gurdvfiraF dy 9 zrYktrF ny do vwK vwK ilKqI ibafnF ivwc ies pfbMdI `qy do muK ieqrfjL AuTfey hn. iek idn dy vkPLy nfl jfrI kIqy gey iehnF vwK vwK prYs ibafnF ivwc ieh dovyN nukqy pRmuwK hn. pihlf nukqf hY ik sbMiDq gurdvfiraF dIaF kmtIaF ivwc ieh mslf kdy ivcfiraf hI nhIN igaf aqy dUjy pRmuK nukqf hY ik iksy dy gurdvfry afAux `qy pfbMdI lgfAuxf iswK isDFq dy Elt hY. ieh dovyN nukqy vjLundfr hn. kmytIaF dy aMdr ivcfr krn jF nf krn df mfmlf sbMiDq gurdvfry dI kmytI jF sMgq (asl ivwc kfrporyt mYNbrF) df aMdrUnI mfmlf hY pr iswKI isDFq df nukqf sfry iswK jgq vfsqy bhuq mhwqqf rwKdf hY. AuNJ ikAuNik pwCmI jgq ivwc gurdvfry (jF hor Dfrimk adfry) kfrporyt kfnUMn hyT afAuNdy hn aqy kfrporysLnF Kfs hflqF ivwc iksy `qy pfbMdI vI lgf skdIaF hn aqy bIqy ivwc gurdvfiraF dI aMdrUnI lVfeI kfrn ajyhIaF pfbMdIaF lgfeIaF vI jFdIaF rhIaF hn.

pr iksy adfry dy aMdrUnI JgVy qoN dUr rihx vfly ivakqI inwjI qOr `qy kdy aYsI pfbMdI dI mfr hyT nhIN afey. ies pwKoN BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI geI pfbMdI byloVI aqy inraDfr jfpdI hY. kuJ lok smJdy hn ies df ivroD hox df iek kfrn kuJ gurdvfiraF dI aMdrUnI DVybMdI hY. sMBv hY ik ieh vI iewk kfrn hovy pr agr ies nMU njLaMdfjL vI kr idwqf jfvy qF ies pfbMdI ivwc do KfmIaF pRmuwK hn. iewk qF ieh pfbMdI gYr-isDFiqk hY qy dUjf ieh pfbMdI aspsLt hY.

6 jnvrI 2018 nMU sRI gurU isMG sBf mfltn dI pRYs kfnPrMs ivwc pfbMdI lgfAux vflI iDr dy numfieMdy vI iehnF do nukiqaF nMU spsLt nhIN sn kr sky. Auh ieh gwl afp hI afK idMdy sn ik iswK isDFq muqfibk iksy nMU vI gurdvfry afAux qoN roikaf nhIN jf skdf aqy ieh pfbMdI inwjI pwDr `qy nhIN hY. spsLtqf vfsqy puwCy gey svflF dy juvfb ivwc ikhf igaf ik BfrqI aiDkfrI afpxy tfeItl nfl gurdvfry nhIN af skdy. pr nfl hI kih idwqf igaf ik kONslyt jnrl kdy vI tfeItl qoN ibnF ho hI nhIN skdf, Bfv Auh af hI nhIN skdf ikAuNik tfeItl kfrn Aus df inwjI rUp hY hI nhIN hY. pfbMdI lgfAux vflI iDr ies pfbMdI df ivsQfr kridaF ies nMU sfry cuxy hoey BfrqI rfjsI afgUaF qwk vI lY geI. aqy iek KfilsqfnI jQybMdI ny BivK ivwc pMjfb puils dy AuhnF aPsrF `qy pirvfrF smyq pfbMdI lgfAux dI ivAuNq vI jMqk kr idwqI, ijhnF ny AuhnF muqfibk iswKF `qy juLlm kIqy hn.

srI dy dsmysL drbfr gurdvfry ivwc pfbMdI df aYlfn kridaF  KfilsqfnI afgU moinMdr isMG ny vI afiKaf ik gurdvfry swB vfsqy Kuwly hn aqy pfbMdI srkfrI tfeItl `qy lgfeI geI hY. Bfv inwjI qOr `qy koeI vI isK isDFq muqfibk gurdvfry af skdf hY pr nfl hI afK idwqf ik sMgq inwjI qOr `qy afey BfrqI aiDkfrIaF nMU Gyr skdI hY, svfl puwC skdI hY aqy KUMjy lgf skdI hY. iswKI isDFq ivwc ‘sMvfd’ qF suixaF hY ijs df ijLkr ‘iswD gosLt’ ivwc imldf hY pr inwjI sLrDf nfl gurdvfry afey iksy ivakqI nMU Gyrn aqy KUMjy lgfAux vflI gwl iksy isDFq ivwc iPwt nhIN bYTdI. svfl krnf vI ‘sMvfd’ dI hwd qwk hI ho skdf hY agr dUjI pfrtI ies vfsqy sihmq hovy aqy sMvfd Toisaf nhIN jf skdf.

AuNJ ieh kihxf vI bxdf hY ik agr svfl puwCx df mksd sMvfd hY qF jd Bfrq srkfr jF aiDkfrI, gwlbfq leI iswK afgUaF nMU imlx dI iewCf pRgt krdy hn qF nFh ikAuN kIqI jFdI hY?

ieh sfrf GtnfkRm BfrqI pbilk izplomysI dIaF KfmIaF vI Aujfgr krdf hY. msln torFto dy BfrqI kONslyt jnrl vloN agsq 2016 ivwc do gurdvfiraF ivwc do ivafh inwjI swdy `qy atYNz kIqy gey aqy qsvIrF iKcvfeIaF. ies qoN agly kuJ mhIinaF ivwc izksI gurdvfry do mrg dy smfgm atYNz kIqy aqy qIjf atYNz qoN pihlF ivroD kfrn rwd krnf ipaf. jo atYNz kIqy AuhnF ivcoN iewk smyN afpxy gfrz aqy kYmrfmYn nfl sI ijs nMU pRbMDkF ny qsvIrF lYx qoN roikaf. 8 PrvrI 2017 nMU mrg df pfT atYNz krn vfsqy afrsIaYmpI dy do aiDkfrI gurdvfry ilafAux df pqf lwgx `qy ivroD hoieaf. iPr 14 PrvrI 2017 nMU aKbfr ihMdosqfn tfeImjL ivwc iehnF PyrIaF nMU aDfr bxf ky lgfeI geI KLbr ivwc qsvIrF aqy qwQF dI glqibafnI kIqI geI.

ieh vqIrf imafrI pbilk izplomysI dy myc df nhIN mMinaF jf skdf. cMgf huMdf agr ieh PyrIaF inwjI aqy ‘Poto rihq’ huMdIaF qy iehnF ipwCoN ‘sfeIlYNt izplomysI’ nMU qrjIh idwqI jFdI. kuJ lokF vfsqy qsvIrF aqy mIzIaf rportF cxOqI vFg sn aqy cxOqI ‘sMvfd’ df rsqf nhIN hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #958, jnvrI 19-2018

 

 


sLihrIaF dI pRfeIvysI nfl iKlvfV krn vfsqy srkfrF vrq rhIaF ny nvIn qknIk!

          sLihrIaF dI inwjI ijLMdgI dI pRfeIvysI hux bhuq qyjLI nfl supnf bxdI jf rhI hY. sLihrIaF dI pRfeIvysI nfl iKlvfV krn vfsqy srkfrF idno idn nvIn qknIk dI vrqoN vDfeI jf rhIaF hn aqy sLihrIaF kol srkfrF nMU svfl krn jogf vI vkq nhIN hY. mfhr cyqfvnIaF dy rhy hn ik nvIn robfts lokF dIaF nOkrIaF Koh lYxgy ijs nfl byrujLgfrI pYdf hovygI. pr kMpnIaF afpxy lfgq GtfAux aqy pRfiPt vDfAux vfsqy ies pfsy vD rhIaF hn. srkfrF puils df kMm vI nvIn qknIk qoN lYxf cfhuMdIaF hn aqy hr sLihrI `qy keI pwKF qoN njLr rwK rhIaF hn ijs nfl inwjI ijLMdgI dI pRfeIvysI nfm dI sLYa KLqm huMdI jf rhI hY.

          Bfrq ivwc keI imlIan aDfr kfrzF dI ‘zYtf aksYs’ isrPL 500 rupey ivwc vycx df skYNzl sfhmxy afieaf hY ijs nfl iewk Tos afeIzI vjoN aDfr kfrz ivwc lokF df ivsLvfs tuwt igaf hY. Bfrq df aDfr kfrz awvl drjy dI afeIzI smiJaf jf irhf sI ijs ivwc sLihrI dI qsvIr, iPMgr ipRMts, awK dI bfieEmYtirk sLnfKq aqy jnm qrIk smyq hor Qhu-pqf drj kIqf igaf hY. ies nfl sLihrIaF nMU srkfrI BlfeI skImF df lfB lYx ivwc afsfnI hoxI sI aqy grIbF dI BlfeI skImF kurwpsLn df isLkfr hoxo bcx dI afs sI. pr aDfr kfrzF df zYtf  isstm dy aMdr bYTy jF isstm dy jfxkfr byeImfnF dI lpyt ivwc af igaf ijs nfl sLihrIaF dI inwjI jfxkfrI vycy jF KrIdy jfx vflI iewk bhuq ssqI sLYa bx geI hY. srkfr ies byeImfnI nMU nwQx dI QF ies df BFzf BMnx vflI itRibAUn dI rportr rcnf Kihrf dy ipwCy pY inklI sI pr cyqMn lokF ny ajyhf nhIN hox idwqf. ipCly sfl XfhU eImyl dy vrqokfrF df zYtf corI ho igaf sI aqy keI hor kMpnIaF ivwc vI ieh Bfxf vrq cuwkf hY. afeIzI corI vfsqy sMsfr pwDr `qy gRoh srgrm hn. keI dysLF dIaF jfsUsI eyjMsIaF vI ies kMm ivwc lwgIaF hoeIaF hn ijhnF qoN amrIkI pRDfn dI cox kMpyn vI nhIN bc skI sI.

          amrIkf, kYnyzf, brqfnIaF, astrylIaF aqy inAUjLIlYNz pMj ajyhy dysL hn ijhnF df sFJf muhfj sMsfr pwDr `qy lgfqfr nvIn qknIk nfl zYtf iekwTf kr irhf hY. ies df kfrn BfvyN ‘smUhk surwiKaf’ dwisaf jf irhf hY pr ies qoN hr sLihrI dI inwjqf pRBfvq ho skdI hY. iekwTf kIqf igaf zYtf corI vI ho skdf hY aqy zstibMn dy hvfly vI kIqf jf skdf hY. keI vfr ieMJ vI jfpdf hY ik lokF dy tYksF dy isr `qy iekwTI kIqI jfxkfrI afgUaF vloN njLraMdfjL kr idwqI jFdI hY. kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny 19 dsMbr nMU afpxy dPLqr ivwc aPgfinsqfn qoN prqy josLuaf boiel nfl Aus dy pirvfr smyq mulfkfq kIqI aqy Aus dy bwicaF nMU iKzfAux qwk dIaF qsvIrF vfierl hoeIaF. josLuaf boiel iewk sLwkI ikrdfr hY ijs bfry KuPIaf eyjMsIaF kol kfPLI jfxkfrI hovygI pr ies jfxkfrI nMU jF qF pRDfn mMqrI qwk puwjdf nhIN kIqf igaf aqy jF pIaYmE ny ies nMU njLraMdfjL kr idwqf. ies mulfkfq qoN do ku hPLqy bfafd josLuaf nMU 15 sMgIn dosLF hyT igRPqfr krky njLrbMd kIqf igaf.

          srkfrF nvIn qknIk nfl sLihrI-inwjqf `qy keI qrIikaF nfl dKLlaMdfjL ho rhIaF hn. hr sLihr aqy ksby ivwc tRYiPk lfeItF `qy kYmiraF dI igxqI idno idn vDfeI jf rhI hY. sLihrI msLIn nhIN hn pr kYmry msLIn hn jo spilt sikMt ivwc sLihrI dI itkt kwt ky rwK idMdy hn. hr zrfeIvr rYWz lfeIt dI hukm abdUlI krn vflf nhIN hY pr spilt sikMt ivwc rukx jF lMGx df PYslf keI lokF leI BYa bxdf jf irhf hY. kI ieh kYmry hfdsy rokx ivwc shfeI ho rhy hn jF hfdisaF df kfrn bx rhy hn? ies bfry koeI vI srkfr CfxbIx krn dy rONa ivwc nhIN hY ikAuNik ieh kYmry srkfrF vfsqy afmdn df sroq bx gey hn.

          hux KLbr afeI hY ik pIal rIjn ivwc lokl sVkF `qy ‘spIz kYmry’ lgfey jf rhy hn jo lokF nMU spIz itkt Gr hI Byj idaf krngy. ajyhf hor KyqrF ivwc vI hovygf. jldI hI hr sVk aqy hr cONk ivwc srkfrF dI awK sLihrIaF nMU vyK rhI hovygI aqy mfmUlI gLLlqI df vwzf jLurmfnf krky ieh msLInF (afto kYmry jF robfts) lokl srkfrF vfsqy afmdn df sroq bx jfxgy. aqy iPr ieh hr QF KUMbF vFg Augdy jfxgy.  msLIn vloN jfrI kIqI itkt dI ikqy suxvfeI vI nhIN hovygI aqy ieh msLInF sLihrIaF dI mflI aqy pRfeIvysI dI lwut vfsqy vrqIaF jfxgIaF. dUjy pfsy puils dI nPrI, qnKfhF aqy bjt vI vDdy jfxgy jo sLihrIaF `qy tYksF df Bfr vI lgfqfr vDfeI jfxgy. agr srkfrF nMU roikaf nf igaf qF iewk idn afm sLihrI Kuwzy ivwc zwky kuwkVF vrgf jIvn jIvygf.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #957, jnvrI 12-2018

 


$33 iblIan bdly dgf aqy JUT dyx vflf pfiksqfn

          amrIkf ipCly keI sflF qoN pfiksqfn nMU dihsLqgrdI nMu hvf nf dyx dIaF cyqfvnIaF idMdf af irhf hY. trMp dI pRDfngI dy pihly sfl dOrfn iehnF cyqfvnIaF dI BfsLf sKLq qy spsLt huMdI geI hY aqy hux nvyN sfl mOky pihlI jnvrI nMU amrIkI pRDfn trMp ny afpxI plyTI tvIt ivwc gwl isry hI lgf idwqI hY. trMp ny ikhf hY ik amrIkf nMU pfiksqfn qoN ipCly 15 sflF dOrfn $33 iblIan dI mflI mdd dy bdly dgf aqy JUT hI imilaf hY. ies qoN pfik afgU kfPLI aOKy Bfry hoey hn aqy afpxIaF sPfeIaF pysL kr rhy hn. kuJ pfik afgUaF vloN juvfbI nhory vI mfry gey hn. pfiksqfn dy rwiKaf mMqrI Kurm dsgIr ny tivwtr 'qy iliKaf ik pfiksqfn ny awqvfd ivroDI BfeIvfl vjoˆ alkfiedf nUM Kqm krn leI 16 sfl qoˆ vI vwD smF amrIkf nUM muPq ËmInI qy hvfeI sMprk, sYink hvfeI awzy aqy aMqrrfÈtrI sihXog idwqf hY pr AunHF ny sfnUM aflocnf qy sMdyh qoˆ ibnF kuJ nhIN idwqf.

          ies dy nfl hI pfiksqfn ny trMp dI tvIt dy kuJ GMty bfafd hI vfiÈMgtn vwloˆ dihÈqI aYlfny gey ieslfimk afgU hfiÌË seId dIaF KYrfqI aqy ivwqI jfiedfdF nUM afpxy kMtrol hyT lYx dI Xojnf qihq pfbMdI lgf idwqI hY. AuNJ ieh PYslf 19 dsMbr nMU ilaf dwisaf jf irhf hY pr ies df sbMD trMp dy sKq ruK nfl jfpdf hY. pfik dy gRih mMqrI aihsn iekbfl ny ikhf hY ik AunHF aiDkfrIaF nUM hukm idwqy hn ik pfiksqfn 'c hr pfbMdIÈudf jQybMdI nUM PMizMg hox 'qy rok lfeI jfvy.

          trMp dy sKLq tvIt ipwCoN vfeIHt hfAUs dy bulfry aqy sMXukq rfsLtr ivwc amrIkI aMbYszr inwkI hYlI ny vI sKLq cyqfvnIaF idwqIaF hn aqy pfiksqfn nMU vwK vwK pRogrfmF leI idwqI jfx vflI ivwqI mdd vI rok leI geI hY. ies mOky pfiksqfn df dosq cIn Aus dI mdd `qy afieaf hY aqy jfmnI idwqI hY ik pfiksqfn ny dihsLqgrdI iKlfPL lVfeI ivwc bhuq Xogdfn pfieaf hY. cIn ny ajyhf krnf hI sI ikAuNik ieh cIn dy ihwq ivwc hY ik pfiksqfn Aus `qy 100% inrBr kry aqy cIn Aus nMU sIpYWk (cIn qoN gvfdr port qwk) ilMk rfhIN pfey jf rhy nfgvlL nfl pUrI qrF jkV lvy. keI pfiksqfnI buwDIjIvI hux ieh gwl qslIm vI krdy hn ik cIn ies bhfny pfiksqfn nMU klonI bxf irhf hY.

          agsq 2017 ivwc pRDfn trMp ny pfiksfqn nMU sKLq cyqfvnI idMidaF ikhf sI ik pfik dihsLqgrdF nMU surwiKaq QfvF dyxIaF bMd kry aqy nfl hI aPnfinsqfn ivwc vwD BfrqI rol dI vkflq vI kIqI sI. amrIkf ny keI pfiksqfnI afgUaF `qy pfbMdI lgfAux dI DmkI vI idwqI sI ijhnF dy dihsLqgrdF nfl ilMk hox df amrIkf kol sbUq hY. pfik POj dy muKI ny ies mfmlf ivwc amrIkf dIaF icMqfvF dUr krn vfsqy ieslfmfbfd ivwc amrIkI sPIr nfl mulfkfq vI kIqI sI.

          BfvyN kuJ pfiksqfnI afgU afK rhy hn ik AuhnF df dysL amrIkI mflI mdd qoN ibnF gujLfrf kr skdf hY pr Auh ieh vI jfxdy hn ik aMqrrfsLtrI mFnytrI PMz aqy vrlz bYNk vrgy adfry jo pfik nMU aOKy smyN ivwqI sMkt ivcoN kwZx vfsqy mdd idMdy af rhy hn, Auh amrIkI glLby hyT hn qy amrIkf nfl ivgVI mihMgI pY skdI hY.

          amrIkf ieh vI jfxdf hY ik aPgfinsqfn ivcoN 2001 ivwc Bwijaf Esfmf ibn lfidn iks qrF 2 meI 2011 nMU amrIkf ny pfik POjI CfAUxI dy njLdIk aYbtfbfd ivwc mfiraf sI aqy Aus nMU CupfAux ivwc pfik KuPIafqMqr df vwzf hwQ sI. amrIkf vloN sovIaq iKlfPL ivwZI muihMm df lfB AuTf ky pfik pRmfxU qfkq bixaF sI aqy hux dihsLqgrdI iKlfPL amrIkI muihMm df lfB AuTf ky afpxI pRmfxU qy POjI qfkq vDf irhf hY. pfik dy pRmfxU pRogrfm df iswDf ilMkf AuWqrI korIaf nfl vI juVdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #956, jnvrI 05-2018

 

 

 

purfxy sMpfdkI lyK pVHn leI ieQy kilk kro (dsMbr 31, 2017)

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here