www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

Porz srkfr df sLlfGfXog kdm, asLlIl sYks krIkulm rwd!

pVfHeI df imafr AuWcf cuwkxf kyNdrI tIcf hoxf cfhIdY!!

          kYQiln ivMn dI ilbrl srkfr vloN 2015 ivwc mfipaF dI rfey lYx qoN ibnF Dwky nfl sUby dy skUlF ivwc lfgU kIqf igaf asLlIl sYks krIkulm Porz srkfr ny afpxf cox vfadf pUrf kridaF 11 julfeI nMU rwd kr idwqf hY. sUby dy bhuigxqI mfipaF dI mMg pUrI krky Porz srkfr ny sLlfGfXog kMm kIqf hY. sUby ivwc pVfHeI df imafr AuWcf cuwkxf sUby dy awq-mihMgy ividak ZFcy df kyNdrI tIcf hoxf cfhIdf hY.

          iksLor Aumr dy bwicaF nMU pihlI jmfq qoN sYks aMgF dI isiKaf dyx dI QF BfsLf aqy mYQ vgYrf dI isiKaf ikqy vwD jLrUrI hY ijs mfmly ivwc EntyrIE dy skUlF df irkfrz bhuq Ksqf hY. sUby dy skUl mYgf pbilk sYktr XUnIanF dy ‘afsLy’ pUry krn df kyNdr bxdy jf rhy hn aqy ieh imhnqI sLihrIaF dy lhU psUIny dI kmfeI df KO bx gey hn. imafrI pVHfeI, kusLlqf aqy ijLMmyvfrI KLMB lgf ky Auz geI hY ijs nMU bhfl krn leI Porz srkfr ny pihlf kdm cuwikaf hY. iksLor Aumr dy bwicaF nMU sYks aMgF dI jfxkfrI df kMm mfipaF `qy Cwz dyxf cfhIdf hY aqy skUlF nMU Auh kMm hI soBf idMdf hY ijs vfsqy bwcy skUl Byjy jFdy hn.

          ies asLlIl sYks slybs nMU lfgU krn vkq kYQiln ivMn dI ilbrl srkfr dI nIaq hI sfPL nhIN sI aqy ieh bwicaF nMU kurfhy pfAux vfsqy lfgU kIqf igaf sI. kYQiln ivMn df ieh inwjI eyjMzf sI ijs kfrn Aus ny mfipaF dy ivroD dI koeI pRvfh nhIN sI kIqI aqy Aus ny bwicaF nMU mfipaF qoN Kohx dI kvfied vI sLuurU kr idwqI sI. bwicaF nMU styt dI mlkIaq bxfAux vwl vDdy ilbrl srkfr dy kdm sUby dy votrF ny 7 jUn nMU rok idwqy sn. lokF ny kYQiln ivMn aqy Aus dI pfrtI df GumMz burI qrF qoV ky rwK idwqf sI jd zMzy nfl rfj kr rhI pfrtI msF swq sItF hI ijq skI aqy ieh aPIsLl pfrtI styts vI guaf bYTI.

          2014 dIaF coxF vyly kYQiln ivMn dI kmFz hyT ilbrl pfrtI ny ajyhf sYks krIkulm lfgU krn df sMkyq qwk vI nhIN sI idwqf pr cox ijwqdy sfr hI kYQiln ivMn ny afpxf inwjI eyjMzf lfgU krnf sLurU kr idwqf sI aqy ieh asLlIl krIkulm ies df iek aihm ihwsf sI. ies mfmly ivwc kYQiln ivMn dI ilbrl srkfr dy mMqrI qy sMqrI vI KfmosL ho gey sn aqy AuhnF vfsqyy lokF dIaF BfvnfvF qoN ivMn dI GurkI ikqy vwD mhwqv rwKdI sI. suwK nfl lokF ny Auh sfry jUn 7-2018 nMU Gr ibTf idwqy sn aqy keI coxF qoN pihlF hI mYdfn Cwz gey sn.

          ieh gwl vI Xfd rwKx vflI hY ik ilbrl srkfr df ieh asLlIl aqy byloV sYks krIkulm zIjLfeIn krn ivwc bYNjimn lYivn nfm dy ivakqI df aihm rol sI jo zfltn mgMtI dI ilbrl srkfr ivwc izputI ividaf mMqrI sI aqy kYQiln ivMn df aihm slfhkfr irhf hY. mgMtI ny lokF dy dbfa kfrn ies sYks krIkulm nMU lfgU krn qoN hwQ iKwc ilaf sI pr kYQiln ivMn ny cox ijwqx ipwCoN ies nMU quglkI Purmfn nfl lfgU kr idwqf sI. julfeI 2013 ivwc bYNjimn lYivn nMU cfielz pRonogrfPI (bwicaF dIaF asLlIl qsvIrF aqy hrkqF) nfl sbMiDq dosLF ivwc cfrj kr ilaf igaf sI. 2015 ivwc Aus ny adflq ivwc iqMn dosL kbUl kr ley sn aqy Aus nMU iqMn sfl kYd hoeI sI.

          hYrfnI vflI gwl ieh hY ik iswK BfeIcfry dy bhuq sfry afgU aqy sMgTn sYks krIkulm dy mfmly ivwc kYQiln ivMn srkfr dy hwk ivwc Bugqy sn qy AuhnF vfsqy srkfr dI suvwlI njLr, afpxy bwicaF vfsqy srkfrI ahudy aqy isafsI kursIaF vwD mhwqv rwKdIaF sn.

          Porz srkfr ny afpxy cox vfady muqfibk ‘kfrbn tYks’ aqy ‘kYp & tryz’ nMU rwd krn df sLlfGfXog kdm vI cuwikaf hY joik ilbrl srkfr vloN vfqfvrx dy nfm `qy lgfey gey tYks qoN vwD kuJ nhIN sI. jsitn trUzo dI ilbrl srkfr ies nfl lflpIlI ho rhI hY pr Porz srkfr nMU ies dI pRvfh nhIN krnI cfhIdI aqy sUby dy lokF nfl kIqy vfady byKoP ho ky pUry krny cfhIdy hn.

          trUzo vloN amrIkf qoN tvIt kr ky swdy jf rhy hjLfrF gYr kfnMUnIaF df 100% Krcf trUzo srkfr qoN mMg ky vI zwg Porz srkfr ny jLurrq ivKfeI hY. kYQiln ivMn aqy mgMtI ilbrlF vlooN krjLfeI kIqy jf cuwky sUby nMU pYrF `qy KVf krn vfsqy Porz srkfr nMU keI sKLq kdm AuTfAUxy pYxgy ijs vfsqy sUby dy lokF df lgfqfr smQn imlxf jLrUrI hY. sUby `qy vfDU Bfr bnx vfly sfry pRogrfm byiJk rwd kr idwqy jfxy cfhIdy hn aqy kusLl pRbMD `qy jLor idwqf jfxf cfhIdf hY.

          sUby ivwc KyqrI aYjUkysLn borz, Kyqr iclzrn eyz sosfietIaF aqy KyqrI ishq nYWtvrk (lokl eyrIaf hYlQ nYWtvrk) qoV ky Krcf GtfAux aqy kusLlqf vDfAux dIaF sMBfvnfvF df pqf lgfAux vfsqy mfhrF aqy lokF dI rfey leI jfxI cfhIdI hY. sUby aMdr Kuwly jfalI kfljF nMU bMd krn aqy ieMmIgrysLn Prfz nMU rokx df pRbMD krnf cfhIdf hY. jfalI kfljF dI qPqIsL krvfeI jfxI cfhIdI hY qFik pqf lwg sky ik ies dy ipwCy iks iksm dy lok hn. eyjMtF rfhIN ividaf df vpfr krn vfly kimAUntI kfljF nMU vI nwQxf cfhIdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #981, julfeI 13-2018

 


aYmpI iekrf Kfild dy kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ nMU rokx leI grFt ikMnI ku sfriQk?

          trUzo srkfr dysL dy ivwqI sroqF dI iks kdr durvrqoN kr rhI hY ies dI imsfl ilbrl aYmpI iekrf Kfild vloN 27 jUn nMU aYlfnI geI 23 imlIan zflr dI kiQq mltIklcrc grFt qoN lgfieaf jf skdf hY. imsIsfgf - aYrnzyl hlky qoN cuxI geI aYmpI iekrf Kfild ny ies grFt df aYlfn afpxy hlky dy dPLqr qoN kridaF ikhf ik Aus dI sKLq imhnq nMU Pl lwigaf hY. ies mOky muwKDfrf df mIzIaf hfjLr nhIN sI aqy vwzI igxqI ivwc pfiksqfnI knyzIan qfVIaF mfrn vfsqy bulfey hoey sn. iekrf Kfild vloN kIqI geI sKLq imhnq sI mosLn aYm-103 jo Aus ny mfrc 23-2017 nMU sMsd qoN pRvfn krvfieaf sI. ieh mosLn kYnyzf ivwc kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ nMU rokx vfsqy pfs krvfieaf igaf sI.

          jd sMsfr Br dy lok ieslfimk kwtVvfd qoN icMquq sn qF aYmpI iekrf Kfild kfmXfbI nfl ‘ieslfmoPobIaf’ df pwqf Kyz geI sI aqy ies ivwc kYnyzf dI ilbrl srkfr Aus dI BfeIvfl sI. AudfrvfdI muslmfnF ny ies mosLn df ivroD kIqf sI aqy ies nMU kwtVvfdIaF nMU lfB phuMcfx vflf dwisaf sI. awj AuhnF df zr swc sfbq hox lwg ipaf hY jd kYnyzf dy lokF dy lhU psIny dI kmfeI df 23 imlIan zflr kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ df tfkrf krn vfsqy AuhnF sMgTnF nMU idwqf jfvygf jo Drm dy nfm `qy ieslfimk ktwVvfd dy pRcfrk hn.

          iekrf Kfild ny bhuq huwb ky ikhf ik Plfxy Plfxy iksm dy sMgTnF nMU ieh grFt idwqI jfvygI qF ik Auh afpxf kMm  hor kfrgr ZMg nfl kr skx. pRisD lyKk aqy kflm nvIs qfirk Piqh ny afpxy iewk lyK ivwc ikhf hY ik ieh grFt ijhnF sMgTnF nMU idwqI jfvygI AuhnF ivwc hyT ilKy sMgTn sLfml hn. ‘d nYsLnl kONsl afPL knyzIan muslmjL’ jo ik  amrIkf bysz ‘kONsl afn amYrIkn ieslfimk rIlysLnjL’ dI sfbkf brFc hY. 2008 ivwc ieh amrIkI ieslfimk sMgTn tYrr PMizMg ivwc ihwsydfr sI. ‘ieslfimk rIlIP’ nfm df sMsfr pwDrI cYirtI sMgTn ijs dy ilLMk ieslfimk awqvfd nfl hn. iehnF sMgTnF dIaF knyzIan brFcF dy kMmkfr bfry bhuqI jfxkfrI nhIN hY.

          qfirk Piqh ny svfl kIqf hY ik kI ieh PMz msijdF dy muwilaF nMU aYjUkyt krn vfsqy Kricaf jfvygf jo nPrqI pRcfr krdy hn aqy msijdF ivwc awlfH qoN kfPrF `qy ijwq dI duaf mMgdy hn? Piqh ny ieh svfl kIqf hY ik ieslfimk rIlIP vrgf sMgTn qF bMglf dysL vrgy musilm dysL ny vI bYn kIqf hoieaf hY. XUnfeItz arb aYmIryt ny vI ieslfimk rIlIP nMU tYrr PMizMg df dosLI grdfinaF hoieaf hY.

          agr ies iksm dy sMgTnF nMU kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ dy tfkry vfsqy kYnyzf srkfr dIaF grFtF idwqIaF jFdIaF hn qF ieh hor smwisafvF df kfrn bxygf. iewk pfsy ikbYWk aqy EntyrIE (sxy torFto) bfrzr twp ky lgfqfr kYnyzf af rhy gYr kfnMUnIaF dI sMBfl vfsqy Krcf mMg rhy hn qy trUzo srkfr hwQ ipwCy iKwc rhI hY aqy dUjy pfsy iekrf Kfild dy kiQq ‘ieslfmoPobIaf’ leI 23 imlIan dI grFt mnjLUr kr leI geI hY. ivcfrn vflI gwl ieh hY ik agr afm knyzIan ieslfimk kwtVvfd qoN icMquq hn qF ieh ‘ieslfmoPobIaf’ nhIN hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #980, julfeI 06-2018

 


pMjfb ivwc zrwg EvrzojL kfrn mOqF aqy ies AuWqy isafsq, dovyN icMqfjnk!

          mhIny ku Br qoN pMjfb ivwc gYr kfnMUnI aqy gYr rvfieqI nisLaF dI EvrzojL kfrn mOqF hox dI bhuq KbrF af rhIaF hn. sosLl mIzIaf `qy keI ajyhIaF mOqF dIaF vIzIEjL vI vfierl ho rhIaF hn ijs nfl dysL ivdysL ivwc vwsdy pMjfbIaF dI icMqf hor vDdI jf rhI hY. pMjfb ivwc nisLaF dI vD rhI vrqoN aqy smgilMg bhuq sflF qoN crcf ivwc hY. rfjsI afgU vfady krdy hn pr zrwgjL df mslf ijAuN df iqAuN bixaF hoieaf hY. akflI srkfr sI jF hux kFgrs srkfr hY, zrwgjL df vrqfrf brfbr jfrI hY. Prk isrPL eynf ipaf hY ik ieljLfm lgfAux vflI iDr aqy swB awCf kr dyx vflI iDr ny kursIaF bdl leIaF hn. hux qF pMjfb puils dy aMdr vI zrwgjL nMU lY ky gRih XuwD cwl ipaf hY ijs df trylr pMjfb hfeI kort ivwc cwl rhy kys ivwc vyKx nMU imilaf. puils muKI zIjIpI surysL aroVf aqy zIpIjI ctopfiDafey do vwK vwK iDrF dI rihnumfeI kr rhy pRqIq huMdy hn aqy kYptn srkfr hfl dI GVI surysL aroVf df pwK pUr rhI jfpdI hY.

          gYr kfnMUnI nisLaF df vrqfrf sfrI dunIaF ivwc hI vDdf jf irhf hY aqy mOqF dI igxqI vI. puils PorsF BFvyN nvIn qknIk nfl lYs ho rhIaF hr pr smglr vI Gwt nhIN hn jo nvF qoV lwB lYNdy hn. kYnyzf ivwc sfl 2017 ivwc 4000 mOqF zrwg EvrzoojL nfl hoeIaF hn jdik kYnyzf dI abfdI isrPL 36-37 imlIan hI hY.  amrIkf dI hflq ies qoN vI Krfb hY.

          mIzIaf rportF dwsdIaF hn ik pMjfb ivwc ipCly iek mhIny dOrfn hYroien dI EvrzoË jF imlfvtI zoË nfl 25 dy krIb mOqF ho cuwkIaF hn. ienHF 'coˆ awT qrn qfrn, swq aMimRqsr, cfr ÌrIdkot, iqMn iProËpur, do gurdfspur aqy iek luiDafxy ivwc hoeI dwsI geI hY. sMBv hY kuJ mOqF rport nf vI hoeIaF hox. ieh islislf ajy rukx vflf nhIN jfpdf. gYr kfnMUnI zrwgjL dI EvrzojL df iek kfrn imlfvt vI mMinaF jFdf hY ijs kfrn nsLyVI nMU ZukvIN zojL df aMdfjLf nhIN huMdf. hYroien dI imlvtI iksm nUM nÈyVI BfÈf ivwc 'kwt' ikhf jFdf hY. ajyhI imlvt pwCmI dysLF ivwc vrqI jFdI kokyn ivwc vI imldI hY. smglr afpxf pRfiPt vDfAux vfsqy zrwgjL ivwc kuJ vI rlf skdy hn.

          pMjfb dI kYptn srkfr dfavy krdI hY ik AuhnF ny zrwgjL iKlfPL sKLq muihMm clfeI hoeI hY ijs kfrn 18000 ivakqIaF nUM jylHF ivwc bMd kIqf igaf hY. ieh igxqI bhuq ijLafdf jfpdI hY aqy agr eyny smglr PV ley gey hn qF smgilMg ivwc Prk ikAuN nhIN ipaf? srkfr kihMdI hY ik zrwgjL dIaF kImqF ies muihMm kfrn vD geIaF hn. ajyhIaF KLbrF af rhIaF hn ik jylF ivwc kYd smglr aMdroN hI afpxf vpfr clf rhy hn aqy jylF ivwc vI ieh vpfr kr/krvf rhy hn.

          ivroDI afK rhy hn ik kYptn amirMdr isMG ny biTMzf 'c 15 dsMbr 2015 nUM kIqI 'sdBfvnf rYlI' ivwc styj qoˆ gutkf sfihb hwQ ivwc PV ky shuM cuwkI sI ik Auh muwK mMqrI bxn dy cfr hÌiqaF dy aMdr sUby 'coˆ nÈy nUM Éqm kr dyxgy pr kIqf kuJ nhIN hY. kuJ kYptn `qy JUTI shuM cuwkx df dosL lgf ky Aus dI akfl qKLq `qy pysLI dI mMg vI kr rhy hn. kYptn `qy vfadf pUrf nf krn df dosL lgfieaf jf skdf hY pr iksy Dfrimk pysLI dI gwl krnf inrI isafsq hY. pMjfb ivwc zrwg EvrzojL kfrn ho rhIaF mOqF aqy ies `qy ho rhI sOVI isafsq, dovyN icMqfjnk hn!

- blrfj idEl, KLbrnfmf #979, jUn 29-2018

 


kYnyzf ivwc byGiraF aqy grIbF dI igxqI vD rhI hY

          sMsfr ivwc kYnyzf BfvyN iewk amIr dysL vjoN jfixaF jFdf hY pr vwK vwK rportF nMU iDafn nfl GoKIey qF pqf lwgdf hY ik kYnyzf ivwc byGiraF aqy grIbF dI igxqI icMqfjnk hwd qwk vDdI jf rhI hY. albrtf kYnyzf df ‘rIsors irwc’ sUbf hY ijs dI abfdI sfZy cfr imlIan (45 lwK) dy krIb hY. ies df dUjf vwzf sLihr azimMtn hY ijs dI abfdI 9 lwK 80 hjLfr dy krIb hY. azimMtn, kYnyzf df pMjvF vwzf sLihr hY. ies ‘rIsors irwc’ sUby df ieh sLihr KusLhfl hoxf cfhIdf hY aqy bhuqy lokF vfsqy ieh KusLhfl sLihr hY vI.

          pr grIbI aqy byGrqf dy aMkVy iewk hor icMqfjnk pwK vI dwsdy hn. sfl 2017 ivwc ies sLihr ivwc 107 byGry lokF dI mOq hoeI hY. 13 sfl pihlF ies sLihr dy kuJ suihrd sLihrIaF ny iek rvfieq sLurU kIqI aqy Auh sfl ivwc iek vfr byGry-imRqkF dI Xfd mnfAux lwgy. ies 13vyN sfl vI ieh Xfd mnfeI geI aqy dwisaf igaf ik sLihr ivwc bIqy sfl 107 byGry mOq nMU ipafry hoey hn. lokF ny byGiraF vfsqy istI hfl dy njLdIk bxfey gey mYmorIal ivwc KflI kursI `qy Puwl rwK ky imRqkF nMU sLrDFjlI ByNt kIqI. sLrDFjlI ByNt krn vfilaF ivwc sLfml ijMm gfrint nfm dy ivakqI ny dwisaf ik pihlF byGry imRqkF dI igxqI hr sfl 40 qoN 60 dy afspfs huMdI sI jo hux vD geI hY.

          rportF muqfibk sfl 2016 ivwc sLihr ivwc byGiraF dI igxqI 1752 sI jo ik 2008 qoN kfPLI Gwt sI jd ieh igxqI 3079 qwk puwj geI sI. ipCly sLukrvfvr nMU mnfeI geI Xfd ivwc Qfms mYkrYcr nfm df ivakqI vI sLfml sI jo kdy Kud byGrf sI aqy sLihr dIaF sVkF `qy idnktI krdf sI. ‘hrb jymsn sYNtr’ nfm dy homlYWs sLYltr dI mdd nfl 22 mhIny pihlF Aus df muV vsybf ho sikaf sI. Qfms ny dwisaf ik ipCly mhIny Aus dy do byGry dosqF dI mOq ho geI hY. iewk dI lfsL diraf ivcoN imlI aqy dUjf zrwg EvrzojL nfl miraf. ijMm grint df kihxf hY ik byGiraF vfsqy hor sport aqy sLYltrF dI loV hY. ies mfmly ivwc torFto smyq kYnyzf dy hor vwzy sLihrF dI hflq vI cMgI nhIN hY.

          18 jUn nMU kYnyzf ivwc ‘cfielz pfvrtI’ (bwicaF dI grIbI) sbMDI iewk rport jfrI kIqI geI hY. ieh rport iewk aYNtI pfvrtI grup  vloN iqafr kIqI geI hY ijs df nfm “kYNpyn 2000” hY. ies gruwp ny dysL dy 338 sMsdI hlikaF dI vwKrI vwKrI rport pysL kIqI hY. Bfv bwicaF ivwc grIb dI dr nMU hlkf vfr pysL kIqf hY. rport muqfibk pRDfn mMqrI trUzo dy mFtrIal hlky aqy KjLfnf mMqrI ibwl morno dy torFto zfAUn tfAUn dy hlky ivwc ‘cfielz pfvrtI’ dysL dI aOsq qoN vwD hY. trUzo dy hlky ivwc grIb mfipaF dy 25% dy krIb bwcy grIbI ryKf qoN hyT rih rhy hn jd ik ibwl morny dy hlky ivwc 40% bwcy grIbI ryKf qoN hyT jIvn bqIq kr rhy hn. rport muqfibk nvyN iemIgrMtF, rMgdfr Gwt igxqIaF aqy afdIvfsI kbIilaF (Pst nysLnjL) dy ivwc grIbI dI ryKf qoN hyT rihx vfly bwicaF dI igxqI vwD hY.

          pRDfn mMqrI trUzo ny ies rport `qy icMqf qF pRgt kIqI hY pr nfl hI ieh afK ky rport nMU purfxI (afAUt afP zyt) afK idwqf hY ik ilbrl srkfr hyT hflq suDr geI hY. rport iqafr krn vflI kulIsLn ny mMg kIqI hY ik aglIaF coxF qoN pihlF srkfr grIbI GtfAux dI nIqI pysL kry jo ilbrl dy cox vfady df ihwsf sI. kulIsLn ny srkfr nMU ies grIbI GtfAU nIqI nMU kfnMUn df rUp dyx dI mMg kIqI hY. ilbrl ajyhI nIqI GV rhy dwsy jFdy hn pr ies nfl nvyN PMzF dI ivvsQf nhIN hovygI ijs qoN ibnF ieh iewk ‘KflI’ nIqI hI khI jf skdI hY. kMsrvtv aqy aYnzIpI vfly vDyry kfrgr nIqI dI mMg kr rhy hn. aYnzIpI aYmpI inkI aYsLtn dy crcl-kIvftnuk askfeI hlky ivwc cfielz pfvrtI dr 64[2% dwsI geI hY jo dysL ivwc swB qoN vwD hY. ieh hlky ivwc keI afdI vfs kbIly rihMdy hn jo grIbI ny Gyry hoey hn. trUzo srkfr sIrIan rPUjIaF `qy 2 iblIan zflr PUk cuwkI hY aqy hux amrIkf qoN af rhy gYr kfnMUnIaF nMU jwPIaF pf rhI hY pr kYnyzf dy afpxy lok vwzI igxqI ivwc grIbI hMzf rhy hn.                                  

- blrfj idEl, KLbrnfmf #978, jUn 22-2018

 


tYlIkimAUnIkysLn kMpnIaF dy guMmrfhkun qOr qrIikaF dI qPqIsL iek shI kdm

          kYnyzf srkfr ny dysL dIaF tYlIkimAUnIkysLn kMpnIaF vloN syljL vfsqy vrqy jFdy guMmrfhkun qOr qrIikaF dI qPqIsL krvfAux df aYlfn kIqf hY jo ik shI kdm hY. ies df aYlfn sfieMs aqy ienovysLn mMqrI nvdIp bYNs ny aftvf ivwc kIqf hY. aYlfn kridaF mMqrI ny ikhf ik sYNkVy knyzIan lokF aqy kMpnIaF dy syljL stfPL ny dwisaf hY ik ies mfmly ivwc smwisaf hY, ijs kfrn srkfr ny ieh kdm cuwikaf hY.

          srkfr ny ies qPqIsL dI ijLMmyvfrI knyzIan ryzIE aqy tYlIkimAUnIkysLn kimsLn (sIafrtIsI) nMU sONpI hY qy rport dyx vfsqy agly sfl 28 PrvrI qwk df smF idwqf hY. srkfr ny smF kfPLI dy idwqf hY, sLfied loV qoN vI vwD dy idwqf hY ikAuNik sIafrtIsI ies Kyqr ivwc lsMs dyx aqy inXm lfgU krn vflI eyjMsI hY, ies leI ieh kMm Gwt smyN ivwc krn dy vI smrwQ sI ijs nfl lokF nMU jldI rfhq iml skdI sI. cloN srkfr ny shI idsLf ivwc kdm qF pwuitaf hY. srkfr nMU afs hY ik sIafrtIsI dI rport ivwc lokF dIaF sLkfieqF Gwt krn vfsqy isPLrsLF vI hoxgIaF.

          kMpItIsLn dy bfvjUd kYnyzf ivwc tYlIPon, sYl Pon, ieMtrnYWt aqy hom sikAUrtI syvfvF amrIkf smyq hor dysLF dy mukfbly mihMgIaF hn. ies dy nfl hI iehnF ivwc Byd vI bhuq hY. kMpnIaF afKdIaF kuJ hn aqy krdIaF kuJ hor hn. jo ryt syvfvF vycx vyly dwisaf jFdf hY Auh kuJ smyN bfad afpxy afp vDf idwqf jFdf hY. syvfvF dy ‘bMzlF’ ivwc vI bhuq Byd hY aqy keI vfr gfhkF nMU ajyhy bMzlF ivwc Psf ilaf jFdf hY ijhnF nMU Auh vrqx dI smrwQf hI nhIN rwKdy jF AuhnF nMU loV hI nhIN huMdI. qknIk bfry Gwt jfnx vfly jF sInIarjL aksr ies df isLkfr huMdy hn jo syljL stfP dIaF copVIaF gwlF ivwc af jFdy hn.

          srkfrI aMkVy dwsdy hn ik lokF vloN bYWl kYnyzf iKlfPL 2275, rOjrjL kimAUnIkysLnjL iKlfPL 707, tYls kimAUnIkysLnjL iKlfPL 511, vrjn iKlfP 429 aqy vIzIEtrOn iKlfP 368 sLkfieqF kIqIaF geIaF hn. srkfr ny sIafrtIsI nMU ikhf hY ik iehnF nukiqaF dI qPqIsL kIqI jfvy ik kI tYlIkOm kMpnIaF syvf dIaF ‘trmjL & kMzIsLnjL’ bfry Kpqkfr nMU aDUrI, aspsLt aqy guMmrfhkun jfxkfrI idMdIaF hn? qPqIsL ies `qy vI gOr krygI ik kI kMpnIaF kol ‘agrYisv syljL’ (DwkV syl) qoN lokF (knisAUmr) nMU bcfAux vfsqy ivvsQf hY? knisAUmr dI rfKI vfsqy mjUdf ivvsQf aqy ies nMU hor kfrgr bnfAux dy sMBfvI ZMg qrIikaF bfry vI srkfr jfnx dI iewCf rwKdI hY. mMqrI ny ikhf hY ik srkfr syl vfsqy vrqy jFdy dbfa vfly ZMg qrIikaF bfry spsLtqf nfl jfnxf cfhuMdI hY. ies qoN pihlF iek pbilk aYzvokysI gruwp ny sIafrtIsI nMU ieh qPqIsL krn vfsqy afiKaf sI pr kimsLn ny ieh mMg rwd kr idwqI sI. jnvrI ivwc pbilk ientrYst aYzvokysI sYNtr dy zrYktr jOhn lfPorz ny sIafrtIsI nMU iliKaf sI ik kMpnIaF gYrvfijb ZMg qrIky vrqdIaF hn. Aus ny jLor dy ky ikhf sI ik dosL eyny sMjIdf hn ik sfrI tYlIkOm ieMzstrI dy qOr qrIikaF dI jFc hoxI cfhIdI hY. pr PrvrI ivwc sIafrtIsI dy cyar eIan skft ny ies mMg nMU rwd kridaF ikhf sI ik KLpqkfr nMU bcfAux vfsqy keI ivdF mjUd hn.

          aMkVy dwsdy hn ik ies mfmly ivwc knisAUmr (KLpqkfr) sLkfieqF ivwc BfrI vfDf ho irhf hY. agsq 2017 qoN jnvrI 2018 qwk 6849 sLkfieqF sIafrtIsI nMU imlIaF sn jo ik pihlF nfloN 73% vwD sn. sIafrtIsI 90% sLkfieqF df invfrn kr skI sI. sLkfieqF vfierlYs, ieMtrnYWt, lokl Pon, lFg izstYNs, roimMg aqy tIvI afid nfl sbMiDq sn. ies qoN pihlF kuJ kMpnIaF df syljL stfPL vI ieh jwg jfhr kr cuwkf hY ik kMpnIaF AuhnF `qy syljL vfsqy dbfa pfAuNdIaF hn ijs ivwc AuhnF nMU aDUrI jfxkfrI dyx vfsqy afiKaf jFdf hY qFik gfhk afsfnI nfl ptfieaf jf sky. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik ieh kdm tYlIkOm kMpnIaF nMU zispln ivwc rwKx leI shfeI hovygf.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #977, jUn 15-2018

 


isivk aqy sUbfeI srkfrF `qy ikAuN pfieaf jf irhf hY kiQq rPUjIaF df Bfr?

          amrIkf ny kOmI surwiKaf dI mwD hyT knyzf dI stIl aqy alUmInm `qy ivsLysL tYks lgf idwqf hY ijs nMU aMgryjLI ivwc tYirPL afiKaf jFdf hY. stIl `qy 25% aqy alUmInm `qy 10% tYirPL lgfieaf igaf hY ijs df kYnyzf dI afriQkqf `qy bhuq burf pRBfv pvygf. kYnyzf ny juvfbI tYirPL lgfAux dI DmkI idwqI hY. hfl dI GVI amrIkf ny ies dy juvfb ivwc nfPtf nMU nivafAux qoN juvfb dy idwqf hY jo ik amrIkf, kYnyzf aqy mYksIko ivckfr iqMn iDrI ‘PrI tryz’ vjoN jfixaF jFdf hY. amrIkf ny ikhf hY ik hux iqMn iDrI smJOqy dI QF kYnyzf aqy mYksIko nfl duvwly smJOqy krn vfsqy gwlbfq kIqI jfvygI. trUzo srkfr ies siQqI df tfkrf krn vfsqy iqafr hI nhIN jfpdI aqy amrIkf nfl kfrgr gwlbfq krn ivwc nfkfm rhI hY.

          amrIkf vloN kOmI surwiKaf dI mwD hyT knyzf dI stIl aqy alUmInm `qy tYirP lgfAuxf hYrfnI vflI gwl hY. amrIkI pRDfn zfnlz trMp aksr ax-ikafsy aYlfn krn df afdI hY. Aus dIaF nIqIaF qoN amrIkf dy XUrpIan sihXogI vI asMqusLt hn. kYnyzf dI afriQkqf amrIkf `qy bhuq inrBr krdI hY ijs kfrn iewk khfvq bxI hoeI hY ik agr amrIkf iCk mfry qF kYnyzf nMU jukfm ho jFdf hY. amrIkf nfl sihXogI sbMD kYnyzf dI afriQkqf vfsqy iek jLrUrq hY.

          vpfrk pwDr `qy amrIkf nfl vKryvyN pihlF vI smyN smyN pYdf huMdy rhy hn pr trMp aqy jsitn trUzo dy rfjkfl ivwc ieh vKryvyN bhuq AuBr ky sfhmxy afey hn. vpfrk vKryivaF qoN ielfvf amrIkI srkfr kYnyzf dI bfrzr surwiKaf aqy iZlI ieMmIgrysLn nIqI qoN vI KusL nhIN hY. trMp qoN pihlF vI amrIkI srkfrF kYnyzf qoN kfrgr bfrzr kMtrol dI mMg krdIaF rhIaF hn.

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr ny ieMmIgrysLn nIqI nMU eys kdr iZlI kr idwqf hY ik amrIkf ies nMU afpxy vfsqy Kqrf smJdf hY. trMp hyT amrIkI ieMmIgrysLn nIqI hor sKLq hoeI hY jdik trUzo hyT pihlF vflI igwlsuk vI jFdI rhI hY. jd pRDfn trMp ny amrIkf ivwc rih rhy afrjLI pRvfsIaF nMU vfps AuhnF dy dysL moVn df hukm idwqf qF pRDfn mMqrI trUzo ny ‘vYlkm tU kYnyzf’ df tvIt kr idwqf ijs nfl gYr kfnMUnI pRvfsIaF ny kYnyzf vwl vhIrF Gwq leIaF. hux qwk sfl ku Br ivwc 27000 lok gYr kfnUMnI ZMg nfl amrIkf qoN kYnyzf af vVHy hn aqy hr rojL sYNkVy hor af rhy hn. kYnyzf srkfr ny hux puils aqy hor eyjMsIaF `qy iehnF dI igxqI dwsx `qy pfbMdI lgfeI hoeI hY.

          ikbYWk sUby dI srkfr df kihxf hY ik hux qwk amrIkf qoN kYnyzf af vVHy gYr kfnMUnI lokF (jo rPUjI bx gey hn) kfrn sUby df 146 imlIan zflr Krc af cuwkf hY. eysy qrF torFto dy myar jfhn torI ny trUzo srkfr qoN rPUjIaF dI sMBfl vfsqy 64[5 imlIan zflr dI mMg kIqI hY. sLihr dy byGiraF vfsqy bxfey gey sLYltr rPUjIaF nfl Br gey hn. ijs kfrn sLihr vloN cfr pRI-PYbrIkyitz sLYltr KrIdx df PYslf kIqf igaf hY jo ik 10 imlIan zflr dy hn. iehnF vfsqy QF dI qlfsL kIqI jf rhI hY aqy ies iksm dy iewk sLYltr ivwc 100 qwk bMdy rwKy jf skdy hn aqy hr rojL pRqI ivakqI $100 Krcf afvygf.

          byGiraF (homlYWs) dI smwisaf eynI sMjIdf hY ik ipCly idnIN vYnkUvr dy iewk itmhortn ivwc iewk 72 sflf homlYs ivakqI dI mOq hoeI hY ijs df nfm tYz dwisaf igaf hY. ieh bjLurg afpxI pYnsLn `qy gujLfrf krdf sI aqy ikrfey `qy kmrf lYx dy smrQ nhIN sI. kYNsr dy rog qoN pIVHq ies bjLurg vfsqy itmhortn hI muwK shfrf bx igaf sI. agr kYnyzf afpxy byvws sLihrIaF dI sMBfl nhIN kr skdf qF gYr kfnMUnI ZMg nfl amrIkf qoN bfrzr twp ky afAux vfilaF nfl sLYltr Brn dI koeI quwk nhIN bxdI. trUzo srkfr ny kYnyzf dI ieMMmIgrysLn nIqI df jlUs kwZ idwqf hY aqy ies srkfr dy mMqrI aqy sMqrI KfmosL bYTy qmfsLf vyK rhy hn. sIrIaf qoN kiQq rPUjIaF dy jhfjL Br Br ilafAux mOky ies srkfr dy keI mMqrI Bwjy iPrdy sn aqy pRDfn mMqrI eyarportF `qy iehnF df svfgq krn vfsqy Pwul qy iKzfAuxy leI Kloqf sI. 72 sflF dy byGry knyzIan sLihrI tYz dI iksy srkfr ny bfq nhIN puwCI aqy kYnyzf dy keI hor sLihrF ivwc keI byvws tYz hor vI hoxgy. afdIvfsI kbIilaF dI hflq qF hor vI Ksqf hY.

          Aupr ijLkr kr afey hF ik ikbYWk sUbf 146 imlIan aqy torFto sLihr 64[5 imlIan zflr mMg irhf hY jo trUzo df ‘rPUjI moh’ pUrf krn vfsqy Kricaf igaf hY. pr trUzo srkfr msF 50 imlIan zflr dyx nMU iqafr hoeI hY. ies ivcoN ikbYWk nMU 36 imlIan, torFto sLihr nMU 11 imlIan aqy mYnItobf nMU 3 imlIan zflr idwqf jfvygf. ieh hux qwk afey Krcy df cOQf ihwsf vI nhIN bxdf. svfl pYdf huMdf hY ik isivk aqy sUbfeI srkfrF `qy kiQq rPUjIaF dI sMBfl df Bfr ikAuN pfieaf jf irhf hY jd Auh afpxy byGry sLihrIaF nMU sMBflx leI asmrQ hn.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #976, jUn 08-2018

 


mihMgy idl-lBfAU cox vfady ikMny ku hn sfrQk?

EntyrIE isr vD rhy krjLy df ielfj kOx krygf?

          EntyrIE sUby ivwc votF df idn nyVy af irhf hY aqy rfjsI pfrtIaF dy iesLiqhfr vfr vfr votrF nMU Xfd dvf rhy hn ik agr AuhnF dI srkfr bxdI hY qF Auh lokF nMU afh afh muPq dyxgy. hr pfrtI dy vfaidaF dI afpxI lMbI ilst hY ijs ivwc keI kuJ muafPL krn jF Gwt kImq `qy dyx df ijLkr hY. iewk pfsy ilbrl srkfr keI kuJ muPLq dyx dy vfady kr rhI hY aqy dUjy pfsy lukvyN tYks lgf rhI hY. ipCly sfl ies srkfr ny ‘kYp & tryz’ dy nfm `qy iPAUl AuWqy 4[3 sYNt pRqI iltr kfrbn tYks lgfieaf hY. ilbrlF vloN kIqy jf rhy vfady lokF ivwc kft nhIN kr sky ikAuNik lok AuhnF dI vfadf-ProsLI qoN vfkPL hn. 15 sfl pihlF ilbrl pRImIar zfltn mgYNtI ny tYks vfDf nf krn df vfadf kIqf sI jo Aus ny qfkq sMBflx ipwCoN qoV idwqf. tYks aqy keI iksm dIaF PIsF ivwc vfDf vI kIqf igaf aqy syvfvF vI GtfeIaF geIaF.

          zfltn mgMtI ny vhIkl iensLorYNs Gwt krn df vfadf vI kIqf sI ijs nMU kYQiln ivMn ny qfkq sMBflx ipwCoN lVI cox mOky nivafieaf sI pr ieh vfadf 15 sfl vPf nf hoieaf. bhfny bxfey jFdy rhy ik Prfz bhuqf hY aqy srkfr Prfz Gtf ky ryt GtfvfeygI pr KoqI bohV hyT hI rhI. iensLorYNs kMpnIaF nfl aMdrKfqy Xrfnf eynf gihrf sI ik ryt qF nf Gtfey pr iensLorYNs kvryj jLrUr Gtf idwqI. kvryjL Gtx nfl vI ryt hor vDf idwqy gey jo lgfqfr vDdy jf rhy hn aqy iensLorYNs kMpnIaF df pRfiPt CwVpy mfr ky vDdf jf irhf hY. lok ryt vDx qoN zrdy mfVf motf aYksIzYNt rport krno ht gey hn aqy afpxy pwilAuN nuksfn dI BrpfeI krn lwg pey hn ijs nfl iensLorYNs kMpnIaF KusL hn.

          sUby dIaF ishq syvfvF Ksqf hn hflFik sUby df 50% dy krIb bjt ishq syvfvF `qy Krc ho irhf hY. ipCokV dwsdf hY ik ishq syvfvF hor pYsf Krcx nfl ibhqr nhIN kIqIaF jf skIaF. ies df jrUr koeI kfrn hovygf ijs df ielfj kIqf jfxf cfhIdf hY.

          aYnzIpI ny ilbrlF qoN vI vD vfidaF dI JVI lgf idwqI hY. ishq syvfvF dI ibhqrI vfsqy 19 ku iblIan zflr hor Krcx aqy 4500 nrsF hor BrqI krn df vfadf kIqf hY. swB leI dvfeIaF muPLq dyx aqy skUlF `qy 16 iblIan zflr hor Krcx df vfadf kIqf hY. ilbrlF vloN vycI hoeI hfeIzro kMpnI vI aYnzIpI vfps KrIdygI. ieh mihMgy vfady Es vkq kIqy jf rhy hn ijs vkq sUby isr jmF krjLf 325 iblIan zflr ho igaf hY aqy Gwt ivafjL dr dy bfvjUd hr mhIny iek iblIan zflr ivafjL dyxf pYNdf hY.

          mfhr dwsdy hn ik agr ilbrlF nMU cfr hor sfl rfj krn  dy idwqy jfx qF kul krjLf 400 iblIan zflr ho jfvygf. aYnzIpI dy vfady qF krjLy nMU hor vI Bfg lgf dyxgy. qfkq dI lflsf ivwc pIsI pfrtI ny vI gYs `qy pRqI iltr 10 sYNt Cot dyx, Gwto Gwt qnKfh `qy kMm krn vfilaF `qy koeI afmdn tYks nf lgfAux, hfeIzro ryt 12% Gwt krn aqy imzl klfs df tYks 20% GwtfAux vrgy vfady kIqy hn. mfhr dwsdy hn ik pIsI dy cox vfady vI Gfty vflf bjt Gwto Gwt sfl 2020 qwk jfrI rwKxgy. krjLf hor vDygf, iksy hyT Gwt aqy iksy hyT vwD.

          ilbrlF ny hux aYnzIpI `qy mYgf XUnIanF dI BfeIvfl hox dy dosL lgfey hn aqy AuhnF afp 15 sfl iehnF XUnIanF nfl XfrI pugfeI hY. sUby dy kimAUntI kfljF ivwc hVqfl kfrn ividafrQIaF df iek simstr mr igaf sI aqy hux Xfrk XUnIvrstI ivwc hVqfl hoeI nMU qIjf mhInf hY. aYnzIpI afgU aYNzrIaf hfrvrQ ny aYlfn kIqf hY ik srkfr bnfAux ipwCoN kdy hVqfl KLqm krn vfsqy ‘vYk-tU-vrk’ kfnUMn nhIN vrqygI. mYgf XUnIanF dI lwg jfvygI hor mOj aqy lokF df hovygf hor nuksfn. AuhnF dy vDxgy Bwqy qy qnKfhF aqy lokF dy tYks. socxf bxdf hY ik mihMgy idl-lBfAU cox vfady ikMny ku sfrQk hn aqy EntyrIE isr vD rhy krjLy df ielfj afKr kOx krygf? hr mF-bfp afpxy bwicaF nMU krjLf mukq rwKx leI tuwt mrdf hY pr sUby dy bwicaF df iPkr iks nMU?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #975, jUn 01-2018

 


nfmInysLn DFdlIaF knyzIan isafsq nMU kr rhIaF hn gMDlf

nuksdfr nfmInysLn isstm ivwc vwzy suDfrF dI loV!

          hfeIvya 407 eItIafr dy kiQq zytf corI mfmly ipwCoN brYNptn eIst hlky dy pIsI pfrtI AumIdvfr nMU asqIPLf dyxf ipaf sI. gwl eyQy hI Kqm nhIN hoeI aqy muwKDfrf dy mIzIaf ny ies bfry keI qPqIsLI rportF pysL kIqIaF hn. iehnF rportF ivwc kiQq zytf corI dy nfl nfl sUby ivwc AumIdvfr nfmInysLn isstm `qy keI svfl KVy kIqy hn. iehnF ivwc jaflI azrYsF `qy mYNbr BrqI krny, ieMtrnYsLnl stUzYNtF nMU pYsy dy ky nfmInysLn mOky mYNbr bxf ky vqrxf, mYNbrisLp PIs rkrUt krn vfly kYNzIzyt vloN afpxy pwilAuN Brn afid sLfml hn. ilbrlF ny 2016 df iewk kys kwZ ilaf hY ijs ivwc kiQq qOr `qy zwg Porz mYNbrisLp PIs bfry iPkr nf krn dI gwl afKdf hY. zwg Porz ny ies qoN ienkfr kIqf hY aqy 2016 ivwc Porz pIsI pfrtI df afgU vI nhIN sI.

          ikAuNik kiQq zytf corI mfmly df sbMD pIsI pfrtI nfl juV igaf hY ies vfsqy bhuqf njLlf pIsI pfrtI `qy hI JfiVaf jf irhf hY. swc ieh hY ik nfmInysLn vfsqy sfm, dfm, dMz, Byd vrqxf awj knyzIan isafsq df ihwsf hI bx igaf hY aqy ieh iksy iek pfrtI jF afgU qwk sImq nhIN hY. iqMno pRmuwK pfrtIaF dy keI nfmInysLn AumIdvfr ies ZMg nMU vrqdy hn aqy Gwt igxqI BfeIcfiraF nfl sbMiDq bhuqy AumIdvfr ieh qrIkf vrqdy hn.  ies jugfV qoN ibnF Gwt igxqI BfeIcfiraF dy eyny AumIdvfr isafsI mYdfn ivwc inqrny sMBv hI nhIN hY. dysIaF ny nfmInysLn isstm dIaF kmjLorIaF nMU afpxy pwK ivwc vrqx aqy horF nMU ieh qrkIb isKfAux ivwc ivsLysL rol adf kIqf hY aqy ieh iewk ivafpk prYkits bx geI hI ijs nMU isafsI pfrtIaF aqy afgUaF ny pRvfn kr ilaf hY ikAuNik loV pYx `qy Auh Kuwd ieh qrkIb vrqx lwg pey hn.

          ieh qrkIb hux isrPL AumIdvfrF dI nfmInysLn qwk hI sImq nhIN hY sgoN subfeI aqy PYzrl pwDr `qy isafsI pfrtIaF dy afgU cunx leI vI vrqI jfx lwg peI hY. sfbkf pRDfn mMqrI aqy ilbrl afgU pfkl mfritn ny PYzrl ilbrl pfrtI `qy jkV kfiem krn vfsqy mYNbrisLp BrqI krn df injfm hI kfbU kr ilaf sI aqy ivroDIaF nMU iewk vyly igxqI dy kuJ mYNbrisLp Pfrm hI idwqy jFdy sn. bogs mYNbrisLp dIaF hor vI bhuq Audfhrxf idwqIaF jf skdIaF hn.

          hr BfeIcfry ivwcoN vwD qoN vwD mYNbrisLp BrqI krn vfly lok qlfsLy jFdy hn aqy ijwq jfx dI sUrq ivwc AuhnF dIaF grjF pUrIaF kIqIaF jFdIaF hn. vwK vwK rfjsI pfrtIaF ivwc keI aYQink BfeIcfiraF ny ieMJ DFk bxfeI hY ijs kfrn keI vwzy rfjsI afgU AuhnF qoN puwC ky pYr pwutdy hn. ieh pRBfv hux pRImIarF qwk hI sImq nhIN sgoN PYzrl afgUaF aqy pRDfn mMqrI qwk awpV igaf hY. keI knyzIan afgU afpxI lIzrisLp ijwqx vfsqy Gwt igxqI iPrikaF dIaF bwJvIaF votF aqy notF (Kuwly PMzF) `qy inrBr krn lwg pey hn. gwl Gwt igxqI iPrikaF nMU numfieMdgI dyx dI kIqI jFdI hY pr asl ivwc numfieMdgI afrgynfeIjLz sMgTnF nMU imldI hY jo keI vfr ivdysLI jMg lVn vfsqy afpxy ies asr rsUK nMU vrqdy hn. ies nfl kYnyzf dI ivdysL nIqI vI pRBfvq ho rhI hY. do idn pihlF EntyrIE dI pIsI pfrtI dy sfbkf afgU pYtirk brfAUn ny torFto stfr nMU afiKaf sI ik sUbfeI nfmInysLnF df kMm ‘eIlYksLn EntyrIE’ dy hyT hoxf cfhIdf hY. drasl hr pfrtI, hr sUby aqy PYzrl pfrtIaF df nfmInysLn isstm vI sbMiDq cox ivBfg hyT hI hoxf cfhIdf hY. nfmInysLn DFdlIaF knyzIan isafsq nMU gMDlf kr rhIaF hn aqy ieh nuksdfr nfmInysLn isstm bdlx dI sKLq loV hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #974, meI 25-2018

 


nyitv kbIly:

iewk pfsy muafPLInfmy aqy kMpnsysLn pr dUjy pfsy axdyKI ajy vI jfrI

          trUQ & rIkMslIeysLn kimsLn ny kYnyzf dy rYjLIzYNsLl skUlF ivwc nyivt bwicaF nfl kIqIaF geIaF vDIkIaF nMU ‘klcrl jYnosfeIz’ df nfm idwqf sI. nyitv mfipaF qoN Koh ky rwKy gey  zyZ lwK nyivt bwicaF ny iehnF skUlF ivwc vDIkIaF df sfhmxf kIqf ijhnF ivwcoN 6000 bwicaF dI mOq ho geI sI. ieh skUl 1883 qoN sLurU ho ky kuJ skUl 1996 qwk cwldy rhy sn. 1979 ivwc 12 ajyhy skUl clwdy sn.  iewk rport muqibk dUjy sMsfr XuwD ivwc Bfg lYx vfly hr 26 POjIaF ivcoN iek mOq nMU ipafr ho igaf sI pr iehnF rYjLIzYNsLl skUlF ivwc BrqI kIqf gey hr 25 ivcoN iewk bwcf mOq df isLLkfr hoieaf hY. ieMJ ieh sMsfr XuwD nfloN vI nyivt bwicaF leI Gfiqk sI.

          iehnF vDIkIaF df sfhmxf krn vfly nyivt lok jo awj vI ijLMdf hn nMU iqMn ku iblIan zflr dI kMpnsLysn kys bfeI kys dy aDfr `qy idwqI geI hY. iek aMdfjLy muqfijk iehnF skUlF ivwc vDIkIaF df isLkfr hoey nyitv lokF ivcoN ajy vI 60 hjLfr qoN vwD ijMLdf hn jo ies dy csLmdId gvfh hn. srkfr ny iehnF vDIkIaF vfsqy muafLPI vI mMgI hY. aqy ikAuNik ieh skUl eIsfeI mwq nfl sbMiDq sn ies vfsqy kYQoilk crc aqy pop nMU vI muafPLI mMgx dI apIl kIqI hY. nyitv bwicaF nMU mfipaF qoN Koh ky ieh skUlF ivwc AuhnF df brynvfsL krn vfsqy rwiKaf jFdf sI qFik Auh afpxf ipCokV, ivsLvfs, bolI aqy BfeIcfry nMU Buwl jfx. iehnF bwicaF dy pirvfrF vwloN rwKy rvfieqI nfm vI bdl idwqy jFdy sn. iehnF Gor vDIkIaF nMU mwuK rwK ky crc, pop, pfdrIaF aqy hor stfPL ijhnF ny iehnF skUlF ivwc koeI kol rol adf kIqf, AuhnF nMU muafPI mMGx vfsqy afiKaf jf irhf hY. pRDfn mMqrI trUzo ny ipCly sfl vYtIkn dI PyrI mOky ieh mslf pop kol afp vI AuTfieaf sI.

          iewk pfsy muafPLInfmy aqy kMpnsysLn dyx df islislf jfrI hY pr iewk rport muqfibk dUjy pfsy nyivt bwicaF dI axdyKI ajy vI jfrI hY. ies hYrfn krn vflI rport muqfibk awj rYjLIzYNsLl skUlF nfloN vI vwD igxqI ivwc nyitv bwcy AuhnF dy pirvfrF nfloN alwg kIqy jf rhy hn. Prk isrPL ieh hY ik ieh bwcy sUibaF dy cfielz vYlPyar ivBfgF duafrf AuhnF dy pirvfrF nfloN vwK kIqy jf rhy hn aqy ajyhf krn df bhfnf ‘cfielz vYlPyar’ dwisaf jf irhf hY. sUibaF dy cfielz vYlPyar ivBfg vwK vwK kysF aDIn iehnF bwicaF nMU pirvfrF qoN  lY ky POstr kyar ivwc Byjdy hn. jd POstr kyar ivwc Byjy jFdy nyitv bwicaF dI aOsq knyzIan muKDfrf dI aOsq nfl vyKI jFdI hY qF iehnF dI aOsq igxqI ikqy vD hY.

          ies rport muqibk sfl 2016 dOrfn kuwl 14000 nyitv bwcy sUbfeI cfielz ivBfgF vloN mfipaF qoN lY ky POstr kyar ivwc Byjy gey joik kYnyzf Br ivwcoN kuwl POstr kyar ivwc Byjy gey bwicaF dy awD qoN vwD bxdy hn. pr nyitv bwicaF dI igxqI kYnyzf Br dy bwicaF df isrPL 7% bxdI hY. agr rYjLIzYNsLl skUlF dI 1950 dI hflq vyKIey qF 11500 nyitv bwcy iehnF skUlF ivwc sn. awj 14000 nyitv bwcy POstr kyar ivwc hn. ieh TIk hY ik rYjLIzYNsLl skUl vwKry mksd vfsqy bxfey gey sn ijs df ijLkr AuWqy kr afey hF. pr pirvfrF qoN vwK hox vfly nyitv bwicaF dI kuwl igxqI ivwc hor vfDf hoieaf hY. jd qwk nyitv lokF aqy pirvfrF dIaF muZlIaF loVF aqy smwisafvF df hwl nhIN huMdf ieh igxqI Gtx vflI nhIN hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #973, meI 18-2018

 


trUzo srkfr dI kcmrV ieMmIgrysLn nIqI df vDdf jf irhf hY ivroD!!

          kYnyzf dI ilbrl srkfr  ieMmIgrysLn nIqI dy mfmly ivwc buhuq BMblBUsy df isLkfr hY. drasl ies srkfr dI koeI Tos ieMmIgrysLn nIqI hY hI nhIN hY. pRDfn mMqrI dI Bfvukqf hI ies dysL dI ieMmIgrysLn nIqI bx ky rih geI hY. trUzo srkfr dI ies kcmrV ieMmIgrysLn nIqI df ivroD vDdf jf irhf hY. afm knyzIan lok smJx lwg pey hn ik ieh nIqI asMqulq aqy gYr vfjb hY. ies kwcGrV nIqI hyT jo ies dysL dy inXmF df iKlvfV krdf hY Aus nMU keI iksm df lfB huMdf hY aqy jo kiQq inXmF muqfibk cwldf hY Auh sflF bwdI rgVy KFdf hY pr keI vfr iPr vI byVf bMny nhIN lgdf.

          kYnyzf df amrIkf nfl bhuq lMbf bfrzr hY aqy ies bfrzr  `qy surwiKaf ingrfnI vI kuJ inrDfrq lFiGaf qwk hI sImq hY. bfkI bfrzr surwiKaf ingrfnI qoN qkrIbn pUrI qrF rihq hY. pRDfn trMp hyT amrIkI srkfr gYr kfnMUnI ieMmIgrysLn `qy sKLqI vrq rhI hY. trUzo srkfr ny amrIkf qoN Bwj rhy gYr kfnMUnI lokF nMU pqf nhIN iks nIqI hyT ‘vYlkm’ afK idwqf sI ijs kfrn AuhnF df mUMh kYnyzf vwl ho igaf. aMkVy dwsdy hn ik ipCly sfl 25,000 lok amrIkf qoN kYnyzf af ky rPUjI aplfeI kr cuwky hn. aqy iehnF grmIaF dy idnF ivwc hr rojL aOsqn 400 gYrkfnMUnI lok amrIkf qoN kYnyzf dfKl ho rhy hn. ieh lok inrDfrq lFiGaF rfhIN nhIN sgoN gYr inrDfrq QfvF qoN kYnyzf af rhy hn.  jd ieh lok amrIkf Cwzdy hn qF amrIkI surwiKaf eyjMsIaF ies df iPkr nhIN krdIaF ikAuNik ieh kYnyzf dI smwisaf hY. gYr inrDfrq lFiGaF `qy kYnyzf dI bfrzr puils qYnfq nhIN hY ijs kfrn AuhnF nMU rok ky svfl krn vflf koeI nhIN hY.

          ies sfl grmIaF dI ruq ivwc hjLrF lok bfrzr twp ky ieDr af jfxgy aqy AuhnF dy rihx qy Kfx-pihnx df ijMLmf kYnyzf isr hovygf. kYnyzf dy sfry vwzy sLihrF ivwc byGry lokF leI bxy sLYltr iehnF rPUjIaF nfl Br gey hn. AuqoN iehnF nMU vYlPyar dy cYWk aqy ishq syvfvF (smyq zYNtl) muPLq idwqIaF jFdIaF hn jo nf eyQy pwky rihMdy lokF nMU muPLq AuplBd hn aqy nf byGry lokF nMU hI idwqIaF jFdIaF hn. ilbrl srkfr dy mMqrI aqy sMqrI ies bfry KfmosL bYTy hn.

          duK-suK mOky iksy irsLqydfr nMU kYnyzf swdxf hovy qF keI kuJ krnf pYNdf hY aqy bhuqI vfr iPr vI vIjLf nhIN imldf. afmdn ivKfE, afmdn tYks dI asYsmYNt ivKfE, afAux vfly dI afmdn dy sfDn aqy vfps muVn dI grMtI idE. ies dy nfl hI iensLorYNs krvfE. gYr kfnMUnI bfrzr twpx vfilaF nMU afeIzI dI vI loV nhIN hY. AuhnF leI swB kuJ srkfr afp hI pYdf rkdI hY.

          stUzYNt vIjLf `qy kYnyzf af ky mfipaF nMU swdo qF 10-10 sfl df mltIpl vIjLf iml jFdf hY pr istIjn ho ky iksy irsLqydfr nMU swdo qF sfPL ienkfr ho jFdf hY. ieh gwl hux afm lok kihx lwg pey hn aqy srkfr dI ies nIqI df ivroD vD irhf hY. ieMmIgyrsLn lYx vfsqy JUTy ivafh, sOdf-ivafh jF DoKf-ivafh vD gey hn. trUzo srkfr ny purfxy sfry inXm iCky `qy tMg ky hyrfPyrI krn vfilaF dIaF pON bfrF kr idwqIaF hn. ivdysLF ivwc knyzIan ieMmIgrysLn df DMdf hux bhuq vwzf vpfr bx igaf hY. kuJ lok qF ieh vI afKx lwg pey hn ik keI ilbrl iensfeIzr ies vpfr ivwc ihwsydfr bx gey hn. ivroDI iDr vI ies mfmly nMU jLurrq nfl nhIN AuTf skI sfied ieMmIgrMtF dy ivroD df zr hY. ieh ieMmIgrysLn nIqI dysL dy lokF isr iblIanjL zflr df Bfr bx geI hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #872, meI 11-2018

 


ieMnsLorYNs kMpnIaF dI luwt aqy srkfr dI BydBrI cuwp

          EntyrIE ivwc vhIkl ieMnsLorYNs kMpnIaF dI luwt aqy ilbrl srkfr dI BydBrI cuwp hYrfn krn vflI hY. lgfqfr vD rhI vhIkl ieMnsLorYNs EntyrIE ivwc BKvF mwudf hY aqy ilbrl srkfr dy 15 sfl dy rfj ivwc ieh srkfrI vfaidaF dy Elt vDdI hI afeI hY. sUby dy vhIkl EnrjL jfxdy hn ik AuhnF dI Kwl lfhI jf rhI hY pr srkfr dI lolopopo 15 sfl qoN bfdsqUr jfrI hY. ies hPLqy afeI iewk rport ivwc ikhf igaf hY ik ieMsLorYNs kMpnIaF ny sUby dy zrfievrF qoN ipCly 5 sflF ivwc $5 iblIan qoN $9[2 qwk vwD vsUilaf hY. ieh rport 'EntyrIE trfiel lfiearjL aYsosIeysLn' (EtIaYley) dI hY. rport muqfibk ies dOrfn 2012 qoN 2016 qwk iensLorYNs kMpnIaF dI afmdn 57% vDI hY.

          jfpdf hY ik srkfrF nMU vfady qoVn dI afdq pY geI hY ikAuNik lokF dI XfdfsLq kmjLor smJI jFdI hY. sfl 2003 ivwc ilbrl afgU zfltn mgYNtI ny coxF ijwqx ipCoN “loar ryts Pfr ey cyNjL: d EntyrIE plfn Pfr afto iensLorYNs” lfgU krn df vfadf kIqf sI. ies ilKqI plfn ivwc mgYNtI ny pRImIar bnx ipwCoN 90 idnF ivwc iensLorYNs ryt 10% Gwt krn df vfadf kIqf sI. vfady muqibk ies ipCoN Prfz rok ky aqy iensLorYNs rIPfrm kr ky hor 10% ryt Gwt krny sn. ieMJ kuwl 20% ryt Gwt krn df vfadf kIqf igaf sI. pr ies smyN dOrfn ieMnsLorYNs ryt 42% vDy hn jdik ienPlysLn 29% vDI hY. ieMj ienPlysLn nMU mnPLI kr deIey qd vI ryt 13% hor vD gey hn.

          skYNzlF ivwc iGrI ilbrl srkfr nMU rfhq dyx vfsqy jd zfltn mgYNtI ny kursI CwzI qF kYQiln ivMn dI vfrI af geI. sfl 2013 ivwc ivMn ny vhIkl ieMnsLorYNs ryt 15% Gwt krn df vfadf kIqf pr kIqf kuJ nf. jd ies `qy svfl AuTx lwgy qF iZly bul krky afK idwqf ik ieh “strYcz gol” Bfv vD ky kIqf igaf vfadf jF tIcf sI.

          EntyrIE ivwc kYnyzf Br ivwc swB qoN vwD vhIkl ieMnsLorYNs ryt hn jdik aYksIzYNt ryt izwg irhf hY aqy klym bYnIiPt bhuq sImq kr idwqy gey hn. ijs df mqlb hY ik ryt vD rhy hn pr kvryj GwtdI jf rhI hY. EtIaYley df kihxf hY ik sUbf srkfr ny ieMnsLorYNs kMpnIaF nMU KuwlIaF Cwizaf hoieaf hY aqy AuhnF nMU akFAUtybl nhIN bxfieaf igaf. agr ajyhf kIqf huMdf qF ryt 15% Gtfey jf skdy sn. klym bYnIiPt Gtfey jfx nfl kMpnIaF df irsk PYktr Gt igaf pr nfl hI ryt vDx nfl dUhrf pRfiPt vD irhf hY. jd ies rport dI crcf ho rhI hY qF ieh vI crcf ivwc hY ik sUbf srkfr dI rYgulytrI bfzI ny kMpnIaF nMU ryt hor vDfAux dI afigaf dy idwqI hY. ieMJ ies srkfr dI kihxI aqy krnI ivwc bhuq vwzf Prk njLr afAuNdf hY. hux coxF isr `qy hn aqy kYQiln ilbrlF ny 'EntyrIE Pyar afto ieMsLorYNs plYn' df nfhrf lgf idwqf hY.   srkfr smJdI hY ik lokF nMU ikhVf Xfd rihMdf hY. do ku mhIinaF nMU ieh “strYcz gol” dwisaf jfvygf.

          brYNptn smyq ijhnF ielfikaF ivwc bhuqy ieMmIgrMt vwsdy hn AuhnF ivwc vhIkl ieMnsLorYs ryt hor ielfikaF nfloN zyZ qoN do guxf  hn. bhfnf lgfieaf jFdf hY ik iehnF ielfikaF ivwc Prfz aqy aYksIzYNt ryt vwD hY. vhIkl ieMnsLorYs rytF vfsqy postl koz nMU aDfr bxf ky vriqaf jFdf hY. vwD ryt adf krn vfly sLihrF dy lok vI brfbr tYks adf krdy hn aqy Prfz rokxf srkfrF, kMpnIaF qy puils vrgy adfiraF df kMm hY. ijMLmyvfrI Auh afpxI pUrI nhIN kr skdy pr tIkf byksUr zrfievrF nMU lgfieaf jFdf hY.

          ijhnF df zrfievMg rIkfrz awCf nhIN hY aqy jo hyrfPyrI krdy hn, ryt qF AuhnF df vDxf cfhIdf hY. kMpnIaF sfiraF nMU insLfnf bxfAuNdIaF hn aqy srkfr ies dI afigaf idMdI hY. coxF isr `qy hn aqy uilbrl srkfr nMU vfr vfr qoVy vfady Xfd krvfAux df vkq hY. dUijaF qoN vI AuhnF df iensLorYNs pRogrfm puwCxf cfhIdf hY.  

- blrfj idEl, KLbrnfmf #971, meI 04-2018

 


bjtGftf CupfAux dI QF ies df ielfj dwsx ivMn ilbrl!

          AuntyrIE dIaF 7 jUn nMU hox vflIaF subfeI coxF ivwc 40 ku idn rih gey hn aqy cox kMpyn BKdI jf rhI hY. sUby isr jmF hoieaf krjLf $325 iblIan dy krIb ho igaf hY ijs `qy hr mhIny iewk iblIan zflr ivafjL dyxf pYNdf hY. ajy ivafjL dr bhuq nIvyN aqy jykr ivafjL dr vDdy hn qF ieh Krcf hor vD jfvygf. sUby ivwc ilbrl pfrtI ipCly 15 sflF qoN swqf ivwc hY ijs dOrfn sUby isr krjLy ivwc BfrI vfDf hoieaf hY. ies krjLy dy bfvjUd kYQiln ivMn dI agfveI ivwc ilbrl pfrtI coxF ijwqx vfsqy BFq BFq dy vfady kr rhI hY aqy lokF nMU keI kuJ muPLq dyx df lflc dy rhI hY. ieh srkfr sUby df bjt sMqulq krn dy vfady qoN vI Bwj geI hY. ies dy rfj ivwc hfeIzro (ibjlI) keI guxF mihMgI hoeI hY aqy qyl `qy ‘kfrbn tYks’ Tok idwqf igaf hY. ies nfl  iewk pfsy lokF isr Bfr viDaf hY pr dUjy pfsy gYr ijLMmyvfrfnf afriQk nIqIaF kfrn bjt Gftf aqy kuwl krjLf vI viDaf hY.

          25 aprYl idn buwDvfr nMU jfrI kIqI geI iewk aihm rport ivwc sUby dI afzItr jnrl bOnI ilsk ny sUbf srkfr `qy bjt Gftf CupfAux df dosL lgfieaf hY. afpxI 27 sPLy dI rport ivwc ilsk ny cyqfvnI idMidaF ikhf hY ik sUby df bjt Gftf ipCly mhIny pysL kIqy bjt ivwc drsfeI geI rkm qoN keI iblIan zflr vwD hY. sUby dy KjLfnf mMqrI cfrls sUsf ny bjt ivwc ikhf sI ik bjt Gftf $6[7 iblIan zflr hovygf jdik afzItr jnrl bOnI ilsk df kihxf hY ik ieh Gftf $11[7 iblIan hovygf jo ik ilbrl srkfr dI pysLngoeI qoN 5 iblIan zflr vwD bxdf hY. eysy qrF afzItr jnrl ny agly sfl dy bjt Gfty nMU $12[2 iblIan dwisaf hY jdik srkfr muqfibk ieh $6[6 iblIan hovygf. sfl 2020-21 df bjt Gftf afzItr jnrl ny $12[5 iblIan ikafisaf hY jdik ivMn srkfr $6[5 iblIan dsdI hY. bOnI ilsk ny srkfr vloN igxqI-imxqI vfsqy vrqy jFdy qrIky nMU gLlq dwisaf hY joik bjt Gfty nMU CupfAux vfsqy vriqaf jf irhf hY.

          afzItr jnrl ny ivMn srkfr vloN ‘Pyar hfeIzro plfn’ vfsqy ley gey krjLy dI igxqI imxqI nMU vI gLLlq dwisaf hY. vD cuwky hfeIzro rytF kfrn lokF ivwc mcI hfl-duhfeI nMU Twlx vsqy srkfr ny 25% ryt ktOqI vfsqy krjLf lY ky ‘EpIgI trwst’ kfiem kIqf pr ies krjLy nMU srkfrI krjLy dy ihwsy vjoN ivKfAux qoN pfsf vwt ilaf. ies krjLy nMU hfeIzro hyT Cupf ilaf jdik ieh ivafjL smyq vfps krnf pYxf hY. BfvyN srkfr afp adf kry aqy BfvyN BivK ivwc ieh ibjlI KpqkfrF dy isr lwd dyvy. ivMMn srkfr tIcr pYnsLn PMz nMU vI afpxy aYist vjoN ivKf rhI hY jdik afzItr jnrl ies nMU aYist nhIN mMndI.

          mfhr smJdy hn ik ilbrlF dy kiQq ‘Pyar hfeIzro plfn’  hyT ibjlI dy drF ivwc kIqI geI ktOqI afrjLI hY aqy iksy idn lokF nMU ies dI vwzI kImq cukfAuxI pvygI. ilbrl srkfr hyT sUby ivwc ibjlI afpxy afspfs dy sUibaF qoN ikqy vwD mihMgI ho geI hY ijs kfrn afm GrylU KLpqkfr dy nfl nfl ieMzstrI vI pRBfvq hoeI hY. sUbf srkfr vloN hfeIzro dy ihwsy vI vycy gey hn pr bjt Gftf iPr jfrI hY. dUjy pfsy hfeIzrovMn df sIeIE dI sflfnf qnKfh aqy Bwqy $6[2 imlIan hn.

          ipCly 15 sflF qoN sUby dI swqf `qy kfbjL ilbrl srkfr nMU bjt Gftf CupfAux dI QF swc dwsxf cfhIdf hY aqy ies vD rhy krjLy df ielfj vI dwsxf cfhIdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #970, aprYl 27-2018

 


lokF dI syvf nfloN afpxIaF jybF df vwD iPkr krn vflI brYNptn istI kONsl

          lokF dI syvf nfloN afpxIaF jybF df vwD iPkr krn vflI brYNptn istI kONsl ny 18 aprYl nMU afpxIaF qnKfhF ivwc vfDf kr ilaf hY joik 2018 qoN 2022 qwk lfgU hovygf. ieh vfDf 8-3 dy smrQn nfl kIqf igaf hY. Bfv vfDy dy hwk ivwc 8 votF aqy ivroD ivwc isrPL 3 votF peIaF hn. ies vfDy dy ivroD ivwc kONslr zwg ivhlynjL, kONslr gurpRIq iZloN aqy kOslr jYPL bomYn ny votF pfeIaF hn.

          kihMdy hn ieh vfDf istI kONsl dI kMpnsLysLn kmytI vloN rkmYNz kIqf igaf sI. jd brYNptn vfsI istI vloN brPL nf htfey jfx kfrn duKI ho rhy sn qF ieh kONsl afpxIaF qnKfhF vDfAux dy afhry lwgI hoeI sI. lokF nMU iehnF ny kudrq dy afsry Cwizaf hoieaf sI aqy bhfnf ieh sI ky bymOsI brPL pYx kfrn ies nMU htfAux df pRbMD nhIN kIqf jf sikaf ikAuNik pRfeIvyt TykydfrF nfl pihlI aprYl qoN Tykf KLqm ho jFdf hY. 19 aprYl qwk vI istI dIaF keI lokl sVkF aqy sfeIz-vfkF qoN brPL nhIN htfeI jf skI sI aqy mOsm vwl vyiKaf jf irhf sI.

          hYrfnI dI gwl hY ik qnKfh vfDy vfsqy gvFzI sLihr imsIsfgf dy myar aqy kONslrF dIaF 2018 dIaF qnKfhF nMU pYmfny vjoN vriqaf igaf hY. qnKfhF vfsqy gvFzI sLihrF dI rIs vflI ieh istI kONsl pRfprtI tYksF ivwc vfDy smyN gvFzI sLihrF dy tYks skyl vwl nhIN vyKdI.  brYNptn nyVly sLihrF ivcoN swB qoN vwD pRfprtI tYks aqy swB qoN Gwt nOkrIaF vflf sLihr hY. ividak aqy ishq shUlqF dy mfmly ivwc vI brYNptn burI qrF pCiVaf hoieaf hY ies df dosL BfvyN istI kONsl sUbf srkfr isr mVH ky pfsf vwt lYNdI hY. sUbf srkfr koloN ZukvIN mdd aqy shUlqF pRfpq krnf vI ies istI kONsl df PrjL hY.

          afm lokF dy awKIN Gwtf pfAux vfsqy srkfrF afpxIaF aqy pbilk sYktr adfiraF dy kiQq ‘lok syvkF’ dIaF qnKfhF nMU ajyhy ZMg nfl pysL krdIaF hn ik iksy dy pwly kuJ nhIN pYNdf. bysk qnKfh, rMg brMgy Bwqy aqy iPr keI kiQq kmytIaF qy borzF `qy bYTx vfsqy vfDU qnKfh/Bwqy imldy hn. ies kONsl vloN qnKfh vfsqy pysL kIqy gey aMkVy vI eysy kYtfgrI ivwc afAuNdy hn. iehnF dI kuwl qnKfh (sxy Bwqy) jfnx vfsqy ihsfb (mYQ) dI izgrI dI hox dI loV pYNdI hY.

          ies vfDy nfl 1 dsMbr 2018 qoN sLurU ho ky kONslrF dI muZlI qnKfh 4[8% vDf ky $84,495[06 qoN $88,573 ho jfvygI. ies dy nfl hI myar dI qnKfh 25[9% vDfeI geI hY joik sflfnf $110,722[52 qoN vD ky $139,374 ho jfvygI. ies dy nfl hI 2018 ivwc hr kONslr nMU $11,951[13 Bwqy imlxgy aqy hr kONslr nMU $15,896[28 kfr alfAuNs vI idwqf jfvygf. myar nMU sflfnf Bwqy $15,924[93 imlxgy ijhnF nMU rYksybl bYnIiPt df nfm idwqf igaf hY. myar vfsqy trYvl alfAuNs ies qoN vwzf aqy vKrf hY. cox lVn smyN myar ilMzf jfPLrI ny ijwq ky $50,000 qnKfh kwt lYx df vfadf kIqf sI ikAuNik Es smyN dI myar sUjLn PYnl swB qoN vwD qnKfh lYx vflI myar sI. 2015 ivwc ies kONsl ny 7% qnKfh vDf leI sI aqy ies nMU imsIsfgf nfl joV ilaf sI. vwK vwK kmytIaF aqy borzF `qy bYTx leI jo hor gwPy ley jfxgy, AuhnF bfry ies vfDy ivwc koeI vyrvf nhIN hY.

          brYNptn vfsIaF dy awKIN Gwt pfAux vfsqy iewk hor gwl ieh afKI geI hY ik pfrdrsLqf vfsqy aglI trm ivwc kMpnsysLn kmytI (qnKfh vfDf kmytI) df punrgTn kIqf jfvy. ieh gwl bhuq aspsLt hY ik kI kIqf jfvygf? EprI njLry jfpdf hY ik kMpnsLysL kmytI ivwc sLihrIaF dI numfieMdgI hovy pr ieh pUrf swc nhIN hY. svfl qF ieh vI puwiCaf jfxf cfhIdf hY ik ies trm ivwc ajyhf ikAuN nhIN kIqf igaf aqy aglI trm ivwc afpxy jI-hjUrIey ies kmytI ivc BrqI kr ky iehnF bymuhfry aqy bysLrm isafsqdfnF nMU hor qnKfh vfDy qoN kOx rok skygf?

- blrfj idEl, KLbrnfmf #969, aprYl 20-2018

 


dUr-drsLqf qoN swKxI ivdysL nIqI ivwc grkdy jf rhy hn pwCmI dysL!

          eIrfk, sIrIaf, lIbIaf, Xmn, sfAUdI arb, aPgfinsqfn  aqy hor dysLF ivwc cwl rhy ivdroh aqy gRih XuwD iswDy qOr `qy pwCmI dysLF dI dUr-drsLqf qoN swKxI ivdysL nIqI nfl juVdy hn. ies qbfhkun nIqI nfl iek pfsy sMsfr ivwc ieslfimk kwtVvfd viDaf hY aqy dUjy pfsy keI dysLF ivwc afm lokF df coKf Gfx hoieaf hY. sIrIaf, Xmn, ierfk, aPgfinsqfn aqy lIbIaf vrgy dysLF ivwc asiQrqf bxI hoeI hY. iehnF ivcoN swB qoN burI hflq ies mOky sIrIaf dI hY ijwQy ieslfimk styt dy hfr jfx ipwCoN vI gRih XuwD jfrI hY. ajy vI keI iDrF ies gRih XuwD ivwc bhu konI lVfeI lV rhIaF hn ijs ivwc rUs smyq keI pwCmI dysLF dy nfl nfl gvFzI dysL qurkI, lYbnfn (ihjLbuwlf), iejLrfeIl, sfAUdI arb, ierfk aqy ierfn df vI hwQ hY. ierfk aqy sIrIaf dy kurd ies lVfeI ivwc amrIkf aqy hor pwCmI dysLF dy sihXogI rhy hn pr awj Auh amrIkf dy lMgotIey Xfr (nYto dysL) qurkI df sfhmxf kr rhy hn.

          sIrIaf dI bsLfr al asd srkfr nMU rUs, eIrfn aqy lYbnfnI ihjLbuwlf sMgTn df smrQn pRfpq hY. asd srkfr rfjDfnI dimsLk dy bfhrly KyqrF `qy kfbjL ivdrohIaF `qy sKLq hmly kr rhI hY aqy coKf ielfkf AuhnF qoN Koh vI cuwkI hY. ies hPLqy pwCmI dysLF vloN bsLfr asd srkfr `qy ivdrohIaF AuWqy kYmIkl hiQafr vrqx df dosL lgfieaf igaf hY. srkfr ny ies qoN ienkfr kIqf hY aqy rUs ny vI ies ienkfr dI hfmI BrI qy hor qPqIsL dI vkflq kIqI hY. sMXukq rfsLtr surwiKaf kONsl ivwc rUs ny amrIkI mqy nMU vIto kr idwqf hY ijs ivwc bsLfr asd srkfr iKlfPL aYksLn dI mMg kIqI geI sI.

          amrIkf, brqfnIaF aqy PrFs smyq keI pwCmI dysL sIrIaf nMU sjLf dyx vfsqy hmlf krn dIaF DmkIaF dy cuwky hn. ies mfmly ivwc swB qoN BwdI BfsLf amrIkI pRDfn zfnlz trMp ny tivtr `qy vrqI hY aqy rUs nMU sMBfvI amrIkI hmly dI DmkI idwqI hY. hYrfnI dI gwl hY ik amrIkI pRDfn hux sMvydnfsLIl ivdysL nIqI dI idsLf vI tivtr rfhIN ibafn krn lwg ipaf hY. keI dysLF dy nyqf suKd sunyhF dyx jF iksy nMU jI afieaF afKx vfsqy tivtr df shfrf lYNdy vyKy gey hn pr tivtr rfhIN DmkIaF dyx aqy gYr imafrI BfsLf vrqx dI ipRq nvIN hY.

          iewk pfsy jd zfnlz trMp aqy kuJ hor pwCmI dysL sIrIaf nMU hmly dIaF DmkIaF dy rhy sn qF dUjy pfsy iejLrfeIl ny ies rfm-GcOly ivwc sIrIaf dy iek imltrI bys `qy 15 ku mjLfeIlF dfg vI idwqIaF hn. trMp ipCly kuJ idnF qoN lgfqfr amrIkI hmly dIaF brfbr DmkIaF dy irhf hY ijs nfl nf qF sIrIaf nMU hrfieaf jf skygf aqy nf lVfeI dI idsLF hI bdlI jf skygI. amrIkf bIqy ivwc pihlF vI iek ajyhy kiQq kYmIkl hmly df bdlf lYx vfsqy sIrIaf `qy mjLfeIlF dfg cuwkf hY. pr ies nfl lVfeI hor gMBIr hI hoeI hY aqy pIVHq lokF nMU koeI rfhq nhIN imlI. loV amrIkf, rUs aqy hor pRBfvsLflI dysLF ivckfr sihXog dI hY ijs nfl sIrIaf df gRih XuwD Kqm kIqf jf sky ijs qoN ibnF afm lokF Gfx huMdf rhygf. kYmIkl hiQafr Gfqk hn pr jo hiQafr ipCly 6-7 sflF qoN ies gRih XuwD ivwc amrIkf aqy sihXogIaF vwloN suty gey hn Auh vI qbfhI df hI kfrn bxy hn qy ajy vI bx rhy hn.

          ies qoN pihlF brqfnIaF ivwc iek sfbkf rUsI KuPIaf eyjMt aqy Aus dI DI `qy kYmIkl hmlf hoieaf sI ijs df dosL rUs nMU idwqf igaf sI. iPr do ku drjun pwCmI dysLF dy 200 dy krIb rUsI sPfrqI stfPL nMU vfps Byj idwqf aqy rUs ny brfbr dI juvfbI kfrvfeI kIqI. iswtf sbMD hor Krfb hox ivwc inkilaf. rUs ny ies hmly qoN ienkfr kIqf sI pr kIqf vI ho skdf hY. pwCmI dysL Kud ajyhy hmly krdy hn. amrIkf ny ikAUbf dy svrgI pRDfn kfstro nMu mfrn vfsqy drjnF vfr hmly dI koisLsL kIqI sI. do ivakqIaF `qy kiQq hmly kfrn sMsfr amn vfsqy mhwqv vfly sPfrqI sbMD isPLr `qy KVy kr dyxy isafxp nhIN hY. pwCmI dysL iewk pfsy gYr-jmhUrI cIn dI vD rhI POjI aqy afriQk qfkq df sfhmxf kr rhy hn ijwQy sMquln vfsqy AuhnF nMU rUs dy sihXog dI loV hY jo jmhUrIaq vwl irVH ipaf hY. pr pwCmI dysL rUs nMU Dwk ky cIn dy kYNp ivwc vfV rhy hn. jfpdf hY ik dUr-drsLqf qoN swKxI ivdysL nIqI ivwc amrIkf smyq pwCmI dysL grkdy jf rhy hn. ies nfl sMsfr ivwc amn cYn dI hflq hor ivgV skdI hY.                           

-blrfj idEl, KLbrnfmf #968, aprYl 13-2018

 


puils hwQoN sLihrIaF dIaF mOqF `c icMqfjnk vfDf!

          knyzIan brfzkfsitMg kfrporysLn (sIbIsI) ny afpxI 4 aprYl dI iek ivsqrq pVqflIaf rport ivwc ikhf hY ik kYnyzf ivwc ‘puils mukfbilaF’ ivwc mrn vfly sLihrIaF dI igxqI ivwc BfrI vfDf hoieaf hY.  rport muqfibk iksy vI srkfrI adfry vloN ajyhy mukfbilaF df irkfrz nhIN rwiKaf jFdf pr sIbIsI ny jo zytf iekwTf kIqf hY Aus muqfibk sfl 2000 qoN hux qwk 460 sLihrI puils nfl mukfbilaF ivwc mfry gey hn. sIbIsI ny sLbd ‘aYnkfAUntrjL’ vriqaf hY ijs df pMjfbI AulQf ‘puils mukfbly’ bxdf hY. ies nMU puils nfl JVwp jF kuJ hflqF ivwc hwQopfeI vrgy sLbdF nfl vI sMboDn kIqf jf skdf hY ijhnF df iswtf sLihrIaF dI mOq ivwc inkldf hY.

          sIbIsI dI rport muqfibk puils hwQoN mfry jfx vfly 70% lok mfnisk qxfa, zrwgjL dI vrqoN jF iehnF dovF qoN pIVHq sn. ies zytf dI hor CfxbIx krky sIbIsI ny iswtf kwiZaf hY ik puils hwQoN mrn vfly sLihrIaF ivcoN 42% mfnisk qxfa dy rogI sn aqy 45% sLrfb smyq iksy nf iksy iksm dy nsLy dI mfr hyT sn.

          rport ivwc qsvIrF smyq keI Audfhrxf vI idwqIaF geIaF hn. iewk kys Ebrfien kirstoPr rIz df idwqf igaf hY jo 2004 ivwc puils dI golI nfl mfiraf igaf sI. kirstoPr rIz mfnisk rogI sI aqy puils qoN bhuq zrdf sI. iewk idn Auh torFto dy iek pfrk ivwc ibnF kmIjL qoN hwQ ivwc cfkU PV ky qurf jFdf sI. puils ny Aus nMu roikaf aqy kfbU krn vfsqy pYpr sprya (imrcF vflI sprya) vrqI pr Auh zrdf hoieaf Bwj ipaf. puils ny Aus df ipwCf kIqf aqy ipwT ivwc golIaF mfrIaF ijs nfl Aus dI mOq ho geI.

          imRqk dI mF jYkI ikRstoPr df kihxf hY ik Aus df bytf kYmIkl ieMjnIarMg df ividafrQI sI aqy puils kol Aus df koeI rIkfrz nhIN sI Bfv Auh krImnl nhIN sI. jYkI muqfibk puils Aus nfl sihj aqy TrMmy nfl gwl kr skdI sI. Aus dI mOq bfry 2007 dI iek rport ivwc ikhf igaf hY ik mfnsik rogIaF nfl nijwTx smyN puils nMU mhOl sLFq (zI-aYskflysLn) krn df ZMg vrqxf cfhIdf hY aqy tkrfa vfly ZMg qoN prhyjL krnf cfhIdf hY. sIbIsI dI rport `qy pRqIkrm idMidaF jYkI ny ikhf ik Auh qPqIsLI rport qoN ihwl geI hY pr kuJ vI bdilaf nhIN hY.

          sIbIsI dI rport muqibk puils hwQoN mfry jfx vfly sLihrIaF dI igxqI lgqfr vDdI jf rhI hY aqy ipCly 20 sflF ivwc krIb duwgxI ho geI hY. abfdI dy ilhfjL nfl bIsI ivwc ieh dr swB qoN mfVI hY. mfnisk rogIaF dI puils hwQoN mOq dI dr vI vD rhI hY.

          julfeI 2013 ivwc 17 sflf mfnisk rogI sYmI Xfijm torFto puils dI golI nfl mfiraf igaf sI. strIt kfr ivcoN sfry XfqrI surwiKaq Auqr gey sn aqy KflI strIt kfr ivwc ies nOjvfn dy puils vloN 9 golIaF aqy do tysLjLrF mfrIaF geIaF sn ijs nfl Aus dI mOq ho geI. mfry jfx smyN Auh iksy vfsqy Kqrf nhIN sI aqy Aus kol isrPL iewk Cotf ijhf cfkU sI jdik puils ny strIt kfr GyrI hoeI sI.

          puils nMU vDyry juvfbdyh aqy ijLMmyvfr bnfAux qoN srkfrF kMnI kqrf rhIaF hn. sLihrIaF iKlfPL mfrU qfkq dI vrqoN `qy sKLq sLrqF  lgfeIaF jfxIaF cfhIdIaF hn. puils dI hfierMg aqy tRyinMg sLihrIaF dI rfKI dy nukqf ingfh qoN hoxI cfhIdI hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #967, aprYl 06-2018

 


trUzo srkfr iks idsLf vwl Dwk rhI hY dysL nMU?

          jsitn trUzo srkfr vloN ‘kYnyzf smr jfbjL PMizMg’ vfsqy lgfeI geI sLrq jwgoN qyrvIN aqy sLihrIaF dy ivsLvfs dI ajLfdI dI Gor AulMGxf hY. srkfr vloN PMizMg hfsl krn vflIaF sMsQfvF qoN ieh qsdIk krvfey jfx dI sLrq lgfeI geI hY ik Auh ‘grBpfq’ (aborsLn) dy hwk nMU kbUl krdIaF hn. srkfr ny ‘grBpfq’ dy hwk nMU ‘ivakqIgq mnuwKI aiDkfr’ dwisaf hY. kYnyzf srkfr ieh jfxdI hY ik bhuq sfry Dfrimk iPrky aqy Dfrimk lok ‘grBpfq’ nMU ax-mnuwKI aqy ax-jnmy bwcy df kql mMndy hn. ieh siprcUal ivsLvfs df muwdf hY aqy lokF nMU ivsLvfs df hwk iewk muZlf hwk hY. hr sLihrI aqy hr sMgTn nMU muZlIaF sLrqF pUrIaF krn `qy ‘kYnyzf smr jfbjL PMizMg’ df hwk hY aqy ies nMu ‘grBpfq’ nMU mMnx jF nf mMnx nfl nhIN joiVaf jfxf cfhIdf. pr trUzo izktytr bx igaf hY aqy afpxI injI jIvn-jfc aqy psMd nMU mnuwKI aiDkfrF nfl bMn ky lokF `qy Tosx lwg ipaf hY.

          pRDfn mMqrI vwK vwK vrgF dy ihwqF nMU dysL dy sfJy ihwqF ivwc iPwt kr ky vyKx qoN asmrQ hY aqy Aus nMU iewk Kfs vrg dy ihwq hI ‘mnuwKI aiDkfr’ jfpdy hn ijs dI cYNpIanisLp iksy vI kImq `qy hfsl krnf jsitn trUzo df insLfnf bx igaf jfpdf hY.

          aYnzIpI afgU jgmIq isMG ny vI ies mfmly ivwc hwd hI kr idwqI hY jd trUzo srkfr dI ies nIqI dy ivroD ivwc kMsrvtv prftI vloN ilaFdy gey iewk mosLn dy hwk ivwc aYnzIpI dy aYmpI zyivz  krstoPrsn ny vot pf idwqI qF jgmIq isMG ny Aus nMU hfAUs dI iewk kmytI dy Aup pRDfn dy ahudy qoN ‘jMqk’ qOr `qy lfh idwqf. aYnzIpI dy aMdroN jd ies vrqfry df ivroD hoieaf qF jgmIq isMG nMU ipCy muVnf ipaf.

          srkfrI grFt lYx vfsqy ax-Auicq sLrq lgfAux qoN pihlF trUzo srkfr ny srivs kYnyzf nMU hukm idwqf sI ik pbilk nfl ilKqI jF juLbfnI (Pon smyq) gwlbfq smyN imstr, imsjL, ims, sr jF mYzm afid sLbd nf vrqy jfx. trUzo srkfr ny ies df kfrn ‘ilMgI brfbrqf’ dwisaf hY Bfv srkfr ‘ilMg-inrpwK’ sLbd vrqxf cfhuMdI hY qFik ‘BFq ilMgI jF cwl ilMgI’ lokF nfl ivqkrf nf hovy. ‘BFq-ilMgI’ ajyhy lok hn jo mrd jF aOrq qoN ielfvf hor vwK vwK ilMgF nfl sbMiDq hoxf mMndy hn, ilMgF dI igxqI lgfqfr vDdI jf rhI hY. ‘cwl-ilMgI’ aMgryjLI dy sLbd ‘jYNzr-PlUiztI’ jF qrl-ilMgqf qoN hY joik iek hor nvF iPnomnf hY. srkfrI aiDkfrI ikhVy sLbd vrqx ieh trUzo srkfr vI nhIN jfxdI.

          ies qoN pihlF EntyrIE srkfr ny axigxq srkfrI dsqfvyjLF ivcoN mfqf - ipqf sLbd df hI aMq kr idwqf sI qFik ‘BFq-ilMgqf aqy cwl-ilMgqf’ nfl kiQq ivqkrf bMd ho jfvy. skUlF ivwc bwcy dfKl krvfAux mOky vI hux mfqf-ipqf df koeI mhwqv nhIN irhf. AuhnF df Kfnf hI KLqm kr idwqf hY aqy ‘pyrYNt’ qwk sImq kr idwqy gey hn.

          eIsfeI crcF ny iehnF nIqIaF df sKLq ivroD kIqf hY pr sfzy gurdvfry aqy mMidr ies bfry KfmosL hn. jo iswK Bfrq ivwc afnMd mYirj aYkt dI vkflq krdy hn Auh kYnyzf ivwc ivafh, qlfk, smilMgI sLfdIaF, BFq-ilMgqf, cwl-ilMgqf, grBpfq, jUaf aqy BMg vrgy nisLaF dy kfnMUnIkrn bfry KfmosL hn ijvyN iswKI ies bfry KfmosL/aspsLt hovy.

          ies hPLqy afeIaF rportF muqfibk kYnyzf srkfr df kuwl krjLf iewk trIal zflr qoN twp igaf hY. trUzo srkfr df qIjy sfl df bjt vI 18 ku iblIan Gfty df ikafisaf igaf hY jdik coxF smyN trUzo ny cOQy sfl df bjt sMqulq krn df vfadf kIqf sI jo hux asMBv ho igaf hY. srkfr dI qrjIh ishqmMd knyzIan arQcfrf, nOkrIaF ivwc vfDf aqy krjLy ivwc ktOqI hoxf cfhIdf hY pr ieh srkfr smr-jObF vfsqy CotIaF CotIaF grFtF `qy ax-Auicq sLrqF lgfAux aqy BMg vrgy nisLaF dy kfnUMnIkrn nMU afpxI qrjIh bxf cuwkI hY. pqf nhIN jsitn trUzo dI srkfr kYnyzf nMU iks idsLf vwl Dwkxf cfhuMdI hY?

-blrfj idEl, KLbrnfmf #966, mfrc 30-2018

 


KrcIly pRogrfmF nfl votF KrIdx dI rfjnIqI sUby nMU lY zuwbygI!

          AuntyrIE dI jUn dy sLurU ivwc hox vflI cox leI isafsq BK peI hY. qfjLf cox srvyKxf muqfibk votr sUby dI swqfDfrI ilbrl pfrtI  nMU pfsy krn dy rONa ivwc hn. sUby ivwc ilbrlF df rfjkfl 15vyN sfl ivwc dfKl ho igaf hY aqy iehnF sflF ivwc sUbf df krjLf keI guxf vD ky 312 iblIan zflr dy krIb ho igaf hY ijs `qy ivafjL dy rUp ivwc hr mhIny iek iblIan zflr dyxf pYNdf hY. ieMJ pRqI ivakqI krjLy dy ihsfb nfl AuntyrIE swB qoN vWD krjLfeI sUbf bx igaf hY. sUbf srkfr kol sUbf df krjLf GtfAux dI koeI plfn nhIN hY, sgoN krjLf hor vDfAux dy pRogrfm AulIky jf rhy hn.

          ipCly hPLqy ilbrl pRImIar ny sMsd nMU pRorog krky 19 mfrc nMU nvyN sYsLn df afrMB rfj BfsLx nfl kIqf sI ijs ivwc lokF nMU luBfAux  vfsqy keI qrF dy mihMgy vfady kIqy gey. srkfr ny hYlQ kyar, hom kyar, zYˆtl kyar, Pfrmfkyar aqy cfeIlz kyar vrgy KyqrF ivwc hor Krcf krn dy vfady kIqy hn jo votF ‘KrIdx’ dI rfjnIqI qoN pRyrq hn.  srkfr ny ieh nhIN dwisaf ik ieh Krcf pUrf iks qrF aqy ikwQoN kIqf jfvygf? rfj BfsLx ipwCoN vI pRImIar vloN hor KricaF dy aYlfn jfrI hn. sInIarjL vfsqy zrwg plfn df ivsQfr aqy mYNtl hYlQ vfsqy hor Krcf krn dy aYlfn kIqy gey hn. agly do ZfeI mhIinaF ivwc ies iksm dy hor aYlfn jfrI rihx dI sMBfvnf hY.

          ies qoN pihlF srkfr ny Gwto Gwt qnfKh ivwc acfnk vfDf krn dI Kyz KyzI sI ijs kfrn ‘kOPI dy kwp’ qoN lY ky hor vsqF aqy syvfvF dIaF kImqF vD geIaF hn. Gwto Gwt qnKfh ivwc vfDf krn dI loV jLrUr sI pr ijs iksm df vfDf PurqI nfl kIqf igaf hY ies df afriQkqf `qy pYx vflf asr sihj nfl pqf lwgygf. eysy srkfr ny ipCly zyZ dhfky dOrfn sUby nMU pbilk sYktr mYgf XUnIanF hwQoN burI qrF lutfieaf hY aqy ies df bwJvIaF votF dy rUp ivwc Pl vI KfDf hY. jd afm lokF aqy afrgynfeIjLz mYgf XUnIanF dIaF qnKfhF ivwc vD rhy pfVy df svfl afm KVf hox lwgf qF srkfr ny Gwto Gwt qnKfh ivwc vfDf krn df rsqf apxfieaf.

          srkfrI aqy arD srkfrI syvfvF ivwc kusLlqf KMB lgf ky Auz geI hY. aMnIH iemIgrysLn kfrn abfdI lgfqfr vDdI jf rhI hY ijs kfrn hspqflF qoN zrfeIvMg tYst kyNdrF qwk mfmUlI tYst dyx vfsqy GMty bwdI AuzIk krnI pYNdI hY. afm lokF vfsqy ‘aPorzybl hfAUijLMg’ nfm dI koeI sLYa nhIN hY. hux qF keI vfr GrF dy kfr gYrfjF nMU vI rYNt vfsqy kmiraF ivwc qbdIl kIqf jfx lwg ipaf hY. muPLq XUnIvrstI PIsF, 25 sfl qoN hyT muPLq dvfeIaF aqy hux 65 sfl qoN vwD vfsqy muPLq dvfeIaF dy ivsQfr nfl bjt Gftf hor vDygf. muPLq ivwc swB kuJ awCf lgdf hY pr ies df Bfr aMq ivwc lokF isr hI pYxf hY.

          pihlF kIqy vfady dy Elt ilbrl srkfr df aglf bjt 8 iblIan zflr Gfty df ikafisaf jf irhf hY. eI-hYLQl skYNzl, aOrMj aYNbUlMs skYNzl, gYs plFt skYNzl afid ny lokF isr keI iblIan zflr df boJ pfieaf hY. kdy ies iksm dy vfady qIjI dunIaF dy grIb dysLF ivwc votF KrIdx vfsqy kIqy jFdy sn.  Bfrq dy keI sUibaF ivwc muPLq sfVIaF, muPLq cfvl, muPq aftf, sfeIkl aqy hor smfn idwqf jFdf irhf hY. pMjfb ivwc iksfnF nMU muPLq ibjlI, muPLq pfxI aqy kmjLor vrgF dIaF lVkIaF vfsqy sLgn skIm qy aftf-dfl skIm votF KrIdx vfsqy hI GVIaF geIaF sn. iehnF skImF ny pMjfb dI afriQkqf df BwTf ibTf idwqf hY aqy hux srkfr kol smyN isr qnKfhF dyx vfsqy vI pYsf nhIN hY.

          AuntyrIE ivwc vI sUbf srkfr iek pfsy ‘hfeIzro kMpnI’ smyq srkfrI jfiedfd vyc ky kMm clf rhI hY aqy dUjy pfsy hor ‘muPLq’ vfly vfady krI jf rhI hY. aYnzIpI vwK vwK syvfvF vfsqy srkfr qoN hor Krcy dI mMg kr rhI hY ijs nfl krjLf hor vDygf.  KrcIly pRogrfmF nfl votF KrIdx dI rfjnIqI sUby nMU lY zuwbygI. ajyhy ivwc pIsI pfrtI dy nvyN afgU zwg Porz nMU ijMmyvfr cox pRogrfm pysL krnf cfhIdf hY jo “cfdr muqfibk pYr psfrn” dy iPwt bYTdf hovy.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #965, mfrc 23-2018

 


jy dysL dI agvfeI krnI hY qF jgmIq isMG nUM afpxI siQqI spwsLt krnI hI pYxI hY

          ijs idn qoN jgmIq isMG ny kYnyzf dI isafsq ivwc pYr Diraf hY aqy Aus qoN bfad aYnzIpI df lIzr bixaf hY, ijwQy iek pfsy Aus dy smrQkF vloN BrvF svfgq hoieaf hY aqy KusLIaF mnfeIaF geIaF hn AuWQy dUsry pfsy jgmIq isMG dI Kfilsqfn aqy awqvfd bfry koeI sLpwsLt siQqI nf hox kfrn BMblBUsf vI ipaf hoieaf hY. jdoN jgmIq isMG mihjL iek aYmpIpI sI qF AudoN kYnyzf dy lok Aus dIaF srgrmIaF nUM bhuqf nhIN sI gOlLdy pr hux dysL dI PYzrl pfrtI df nyqf bxn qoN bfad lok Aus dy ipCokV nUM GoKx df vI hwk rwKdy hn. ajy qF pRDfn mMMqrI trUzo dI Bfrq PyrI dOrfn Kfilsqfn dy muwdy df rfm rOLlf nhIN sI Kqm hoieaf aqy hux jgmIq isMG dIaF aYmpIpI Bfv lokF df numfieMdf bxn qoN bfad dIaF gqIivDIaF aKLbfrF dIaF surKIaF bxn lwg peIaF hn. sFJy BfeIcfry dy lokF df numfieMdf huMidaf hoieaf jd Auh 2015 ivwc trONto qoN 4000 iklomItr cwl ky sYn PrFissko ivwc hoeI "iswK sfvrYntI rYlI' ivwc sMq jrnYl isMG iBMzrFvflf dy vwz afkfrI postrF sfhmxy KVH ky Bfrq bfry ieh kihMdf hY ik 'ijs dysL ivwc asIN rihMdy hF, Auh dysL ny jfxbuwJ ky sfnUM imtf dyx dI koisLsL kIqI sI' qF Auh iewk BMblBusf pf idMdf hY. iPr jdoN 'glob aYNz myl' aKLbfr ivwc ieh sB kuJ Cp jFdf hY qF aYnzIpI Aus df iek ibafn vYbsfeIt `qy CfpdI hY ijs ivwc jgmIq isMG kihMdf hY ik Bfrq df BivwK qih krnf myrf kMm nhIN hY ikAuNik mYN nf qF Bfrq df istIjn hF aqy nf hI Bfrq df isafsqdfn hF. pr iewQy svfl pYdf huMdf hY ik jd jgmIq isMG Bfrq df vfsI nhIN sI aqy nf Bfrq ivwc irhf sI, Auh qF kYnyzf df jMMmpl aqy kYnyzf df vfsI hY qF Aus nUM amrIkf jf ky aqy styj `qy KVky ieh gwl kihx dI loV ikAuN peI? PrvrI 2016 ivwc ieLMglYz ivwc Aus ny iek aijhy sYmInfr ivwc Bfg ilaf ijs df afXojn Kfilsqfn pwKI jQybMdI 'nYsLnl iswK XUQ PyzrysLn' ny kIqf sI. ies sYmInfr ivwc Kfilsqfn aqy iswK sfvrYNtI dI gwl huMdI hY aqy jgmIq isMG hiQafrbMd muihMm dI proVqf krn vfly sLmsLyr isMG vrgy ivakqI nfl styj sFJI krdf hY. bysLk jgmIq isMG mIzIey nfl gwl krdy vkq hryk pRkfr dy awqvfd aqy ihMsf dI inMidaf krdf hY pr bIqy ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz smyq hoeIaF KfilsqfnI awqvfdI GtnfvF `qy cuwpI Dfr jFdf hY. ies qrHF krn vflf jgmIq isMG iekwlf nhIN hY, hor vI bhuq sfry lIzr hn jo aijhf krdy hn. ieh sfzy dysI rfjnIqk lokF dI doglI nIqI hY. agr ienHF lIzrF ny Kfilsqfn dI gwl krnI hY qF iPr ienHF nUM ieh kMm KulHyafm krnf cfhIdf hY qF ik lokF nUM ieh jfnx df mOkf imly ik ieh ikWQy KVy hn.

    ilbrl aYmpIpI hirMdr mwlI ny EntyrIE sUby dI asMblI ivwc iswK jYnosfeIz df mqf pysL krky pfs qF krvf ilaf sI pr Aus qoN bfad kI hoieaf? kwuJ vI nhIN. kI Aus df kYnyzf ivwc vsdy lokF dI soc AuWqy koeI asr ipaf, kI Auh mqf pfs hox qoN bfad hor ikMnf ku avfm KfilsqfnIaF nfl quiraf? KfilsqfnI lfbI vwloN Bfrq dI inMidaf krn vflf jYnozosfeIz df mqf qF ies krky hI pfs krvfieaf igaf sI qF ik lok AunHF nfl juVngy aqy ies mqy nUM Bfrq qoN vwK hox Bfv Kfislqfn dI pRfpqI leI vriqaf jfvygf. jdoN aijhy lIzr afpxy lokF aqy  votrF dIaF smwisafvF hwl krn dI QF Bfrq nUM vMzx jF BMzx dIaF gwlF krdy hn qF votr afpxy afp nUM Tgy gey mihsUs krdy hn.

    jgmIq isMG piVHaf iliKa, ikRmInl vkIl aqy cMgf bulfrf hY. agr jgmIq isMG ny kYnyzf vrgy dysL dI agvfeI krnI hY qF Aus nUM Kfilsqfn bfry sLpwsLt AuWqr dyxf hI pYxf hY aqy KfilsqfnI awqvfdI GtnfvF BfvyN Auuh bIqy ivwc kYnyzf ivwc vfprIaF hox jF kYnyzf qoN bfhr vfprIaF hox, dI inMidaf hr hflq krnI pYxI hY. golmol AuWqr dyx nfl lokF dI qswlI nhIN huMdI sgoN jgmIq isMG vrgy do byVIaF ivwc pYr rwKx vfly lIzrF dy vkfr `qy hI swt vwjdI hY aqy BMblBUsf hor vDdf hY. jgmIq isMG nUM afpxy afp nUM vwKvfdIaF nfloN vwK krn dI loV hY. dohF byVIaF df svfr hoky jgmIq isMG iksy iknfry nhIN lwg skdf. mwKDfrf dI kOmI isafsI pfrtI df muKI hox kfrn iek nf iek idn Aus nUM vwKvfdIaF nfloN vwLK hoxf pvygf aqy mnuwKI aiDkfrF dy prdy hyT Kfilsqfn df pRcfr krn vfilaF nfloN afpxf nfqf qoVnf pvygf. jy aijhf krn ivwc jgmIq isMG asPl rihMdf hY qF Auh kYnyzf dy bhu-igxqI lokF df ivsLvfsL gvf bYTygf ijs df KfimafjLf Aus nUM  aqy PYzrl aYnzIpI nMU Bugqxf pvygf ijs df Auh kOmI afgU hY.                                         

-prmjIq isMG sMDU, KLbrnfmf #964, mfrc 16-2018

 


agr BfrqI eyjMsIaF dI sfijsL sI qF aYmpI rxdIp srfey dI kurbfnI ikAuN idwqI geI?

pRDfn mMqrI jsitn trUzo Bfrq PyrI qoN BfvyN 25 PrvrI nMU vfps prq afey sn pr ivvfdF df ajy vI aMq nhIN ho irhf. ieh PyrI afpxy afp ivwc ivvfdgRsq PyrI bx ky rih geI hY. kYnzf, Bfrq aqy amrIkf smyq kuJ hor dysLF dy mIzIaf ivwc ies PyrI dI crcf df iewk qrF nfl hVH hI af igaf hY. GoKvIN njLry ivKfeI idMdf hY ik trUzo srkfr ies PyrI nMU kfrgr ZMg nfl ivAuNq hI nhIN skI sI. srkfrI vYLlkm aqy imlxIaF qoN pihlF sYr-spfty qy qIrQ Xfqrf `qy inkl pYxf iewk vwzI glLqI sI ijs ny ‘protokol’ sbMDI keI qrF dIaF aPvfhF nMU jnm idwqf.          ibnF vjfH mMqrIaF, sMqrIaF aqy smrQkF dI POj iekwTI kr ky nfl lY jfxf vI koeI isafxp nhIN sI ijs nfl ieh iewk mihj zrfmf hI bx igaf sI. pIaYmE nMU ieh mslf gihrfeI nfl ivcfrnf cfhIdf hY ik srkfrI zYlIgysLn silm-tirm aqy ibjLnYWs-lfeIk ikAuN nhIN sI? jo vfDU lok kmrsLl AuzfnF rfhIN Bfrq puwj ky ies PyrI df ihwsf bx gey sn, AuhnF nMU ies dI afigaf ikAuN idwqI geI? Auh BfvyN ilbrl pfrtI, pRDfn mMqrI trUzo jF mMqrIaF aqy sMqrIaF dy ikwzy vwzy smrQk hox, AuhnF nMU nyVy Zukx dyxf iewk vwzI Buwl sI. agr kYnyzf qoN cwl ky tOhr ivKfAux gey sYNkVy kiQq smrQkF df Gmsfx ies PyrI `qy BfrU nf pYNdf qF jspfl atvfl vrgy nyVy nhIN sn Prk skdy. pr jspfl atvfl vrigaF nMU dUr rwKx vfsqy mMqrIaF aqy sMqrIaF dy njLdIkIaF nMU vI dUr rwKLxf pYxf sI.

          pIaYmE nMU ieh vI ivcfrnf cfhIdf hY ik iksy hor dysL dI PyrI mOky eynI GsmfxcOdy dI loV ikAuN nhIN pYNdI? kYnyzf ivwc cInI ipCokV dy knyzIan vI bhuq igxqI ivwc rihMdy hn pr cIn dI PyrI mOky zYlIgysLn ibjLnYWs-lfeIk hI irhf sI. Bfrq dI PyrI mOky vI ajyhf hI hoxf cfhIdf sI aqy rfsDfrIaF dI POj dI koeI looV loV nhIN sI.

          torFto stfr vrgy ilbrl pwKI aKLbfr ivwc vI ies PyrI dI nukqfcInI vfly lyK pRkfsLq hoey hn. torFto stfr dy iewk lyK df kuJ ijLkr krnf kuQfeyN nhIN hovygf ijs ivwc pRDfn mMqrI trUzo dI PyrI nMU ‘pfrsLl-zIjLfstr’ afiKaf igaf hY. kflm nvIs Qfms vflkm df kihxf hY ik pRDfn mMqrI df tirp ‘zIjLfstr’ nhIN sI, ies nMU vwD qoN vwD ‘pfrsLl-zIjLfstr’ afiKaf jf skdf hY ikAuNik ies ny afpxf mMqv pUrf kr ilaf hY. PyrI dy ‘mMqv’ bfry kflm nvIs ilKdf hY ik mMqv aglIaF coxF vfsqy vDIaf qsvIrF iKcvfAuxf sI jo pUrf ho igaf hY. ieh qnjL Biraf ivsLlysLx aslIaq dy bhuq nyVy jfpdf hY.

ieh vwKrI gwl hY ik awj pRDfn mMqrI dI bwly bwly Auh lok kr rhy hn ijhnF dI ivcfrDfrf kfrn ieh PyrI gihry ivvfdF ivwc iGrI hY. sosLl mIzIaf aqy vwKvfd dI hfmI Brn vfly mIzIaf rfhIN ieh pRBfv dyx dI koisLsL kIqI jf rhI hY ik pRDfn mMqrI dI PyrI nMU jfx buwJ ky ivvfdgRsq bxfieaf igaf hY. ies nMU sfbq krn vsqy koeI ZukvF sbUq nhIN idwqf jf irhf. koeI afKdf hY modI eyarport `qy nhIN puwjf, koeI afKdf hY ik Kfilsqfn df muwdf BVkfieaf igaf hY, koeI afKdf hY ik jspfl atvfl nMU BfrqI eyjMsIaF ny plFt kIqf hY aqy koeI afKdf hY BfrqI mIzIaf ny atvfl vflf mfmlf jfxbuwJ ky BVkfieaf hY. swc ieh hY ik jspfl atvfl vloN muMbeI ivwc mYzm trUzo aqy mMqrI sohI nfl moZy GsfAux vflIaF qsvIrF pihlF muKDfrf dy knyzIan mIzIaf ivwc CpIaF sn. ieh qsvIrF nf BfrqI mIzIaf ny iKwcIaF sn aqy nf iksy BfrqI eyjMsI ny iKwcIaF sn. ierfdf kql kys ivwc 20 sfl kYd dI sjLf pfAux vflf atvfl, pRDfn mMqrI smyq keI vwzy ilbrlF df nyVU sI aqy ilbrl aYmpI rxdIp srfey dI mdd nfl do srkfrI rIsYpsLnF leI ilKqI swdf pwqr pRfpq krn ivwc kfmXfb hoieaf sI.  27 PrvrI, idn mMglvfr nMU knyzIan sMsd ivwc pRDfn mMqrI jsitn trUzo nMU ivroDI iDr dy sKLq hmilaF df sfhmxf krnf ipaf. ivrfoDI iDr dy svflF dy juvfb idMdy pRDfn mMqrI trUzo dy ichry `qy icMqf spsLt vyKI jf skdI sI. ies svfl-juvfb dy dOr ivwc pRDfn mMqrI ny aisDy ZMg nfl iewk bhuq vwzI gwl afK idwqI. AuhnF afK idwqf ik knyzIan izplomYt aqy eyjMsIaF dy aPLsr jo pRqIkrm idMdy hn Auh Tos jfxkfrI dy aDfr `qy huMdy hn. pRDfn mMqrI trUzo ibnF nfm ley kOmI surwiKaf slfhkfr zYnIal jIn dy ‘gupq’ hvfly nfl afeIaF mIzIaf rportF vwl iesLfrf kr rhy sn ijhnF ivwc ikhf ik igaf sI ik BfrqI eyjMsIaF dy kuJ qwq trUzo dI PyrI nMU sfboqfjL krn dy ipwCy hn. AuNJ kYnyzf srkfr do idn pihlF ies nMU gLlq afK cuwkI sI.

          puwCxf bxdf hY ik agr PyrI nMU sfboqfjL krnf BfrqI eyjMsIaF dy kuJ qwqF dI sfijsL sI qF ilbrl aYmpI rxdIp isMG srfey dI kurbfnI ikAuN idwqI geI? PyrI dOrfn jspfl atvfl df ivvfd BKdy sfr hI pRDfn mMqrI ny Aus nMU swdf dyx nMU iewk vwzI glLqI krfr idwqf sI aqy swdf dvfAux vfly aYmpI srfey dI kYnyzf puwj ky klfs lgAux dI gwl vI afK idwqI sI. Bfrq ivwc PyrI dOrfn hI ilbrl aYmpI rxdIp isMG srfey ny mMn ilaf sI ik jspfl atvfl nMU swdf pwqr dvfAuxf Aus dI vwzI Buwl sI aqy Auh ies dI pUrI ijLMmyvfrI lYNdf hY.

          mMglvfr nMU pRDfn mMqrI ny iek pfsy sMsd ivwc knyzIan izplomYtF qy eyjMsIaF dy aiDkfrIaF dy pRgtfvy ivwc ivsLvfs pRgt kr idwqf aqy dUjy pfsy aYmpI srfey dI klfs lgf ky ‘pYisiPk ilbrl kfks’ dy cyarmYn vjoN Aus df asqIPf vI lY ilaf. aYmpI rxdIp isMG srfey ny ies ivvfd df kfrn bnx leI iPr muafPLI mMgI aqy nfl hI muafPLI mMgidaF tvIt vI kIqf jo hyT hY. ies tvIt qoN spsLt hY ik sfbkf sjLXfPqf KfilsqfnI jspfl atvfl nMU do srkfrI (kYnyzIan) smfgmF leI ilKqI swdf dvfAux ivwc srfey df iswDf hwQ sI aqy agr ajyhf nf hoieaf huMdf qF pRDfn mMqrI nMU nmosLI df sfhmxf nhIN sI krnf pYxf. afpxy pRqIkrm ivwc BfrqI ivdysL ivBfg dy bulfry ny ies mfmly ivwc iksy vI BUimkf nMU muwZoN nkfr idwqf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #963, mfrc 01-2018


trUzo dI Bfrq PyrI:

gwlINbfqIN swB nMU KusL krdy krdy ikinMaF ku nMU krogy?

          17 PrvrI qoN sLurU hoeI aqy 24 PrvrI nMU KLqm hox vflI pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI ivvfdF ivwc iGrI rhI hY. aqy ieh ivvfd sMjIdf hI huMdy jf rhy hn. 17 PrvrI nMU nvIN idwlI puwjdy sfr hI dysL-ivdysL dy trUzo BgqF ny ieh rOlf pfAUxf  sLurU kr idwqf sI ik Bfrq srkfr ny trUzo df bxdf mfx siqkfr nhIN kIqf. AuNJ ivvfd qF kYnyzf qoN qurdy vkq hI sLurU ho igaf sI jd trUzo dy dPLqr vloN kYptn amirMdr isMG nfl mulfkfq df pRogrfm Es vkq inrDfrq imlxIaF ivwc nf-hoxf kMnPrm kIqf sI. kuJ trUzo BgqF ny ies `qy vDfeIaF lYxIaF aqy dyxIaF sLurU kr idwqIaF sn. kuJ anfVIaF vloN trUzo dy svfgq vfsqy modI df eyarport `qy nf pwujxf pRotokol df AulMGx grdfinaF igaf sI.

          pRDfn mMqrI dI PyrI dy 17 PrvrI qoN 22 PrvrI qwk dy idn vwK vwK vrgF nMU KusL krn dy pRogrfmF nfl lwdy pey sn. iehnF idnF ivwc kuJ smF pirvfr dy mOjmyly vfsqy rwiKaf igaf sI. iksy AusfrU gwlbfq aqy vpfr vfsqy iehnF idnF ivwc mfmUlI vkq hI idwqf igaf sI.

          qfj mihl Pot-aOp, aksLrDfm mMidr, sfbrmqI afsLrm, sRI drbfr sfihb, jfmf msijd aqy idwlI ivwc iewk crcf df dOrf, swB kYnyzf ivwc vot bYNk nMU KusL krn vfsqy hI sn. iehnF Drm asQfnF ivwc iehnF dI mirXfdf muqfibk ‘iPlmI aMdfjL’ ivwc ivcrnf iewk vwzI jLrUrq sI ijs nMU trUzo ny bfkmfl pUrf kIqf. BfrqI sMsikRqI nfl nyVqf pRgt krn vfsqy trUzo pirvfr QF QF hwQ joVdf aqy kuVqy pjfmy vrgy pihrfvy ivwc njLr afieaf. AuNJ ieh pihrfvf hux purfqn qsvIrF, imAUjLIamjL, kuJ ivafhF ivwc GVI-pl leI aqy kdy kdfeIN kuJ iPlmF ivwc hI vyKx nMU imldf hY. PYsLn ivwc BfrqI mrd aqy aOrqF hux pwCmI pihrfvy ivwc bhuq awgy lMG gey hn. bhuqy irksLy vfly vI pYNtF pfAuNdy hn.

          sLfied swB iDrF nMU KusL krn dy ierfdy nfl hI trUzo tIm ivwc vpfrIaF aqy pwqrkfrF smyq lokF nMU sLfml kIqf igaf sI. hfeI kimsLnr nfidr ptyl vloN 22 PrvrI dy iznr vfsqy ku lokF nMU Byjy gey swdf pwqr AuhnF vloN Pysbuwk df isLMgfr vI bxfey gey sn jo ZukvF nhIN jfpdf. muMbeI ivwc sfbkf sjLf XfPlqf KfilsqfnI jspfl atvfl df trUzo zYlIgysLn ivwc qsvIrF iKcvfAuxf aqy nfidr ptyl vloN Aus nMU 22 PrvrI vfly iznr df swdf pwqr Byjxf vI sLied iksy nf iksy rUp ivwc “swB nMU KusL” krn dI nIqI df hI ihwsf sI. ies kys ivwc atvfl nMU swdf pwqr ilbrl aYmpI rxdIp srfey vloN dvfieaf igaf sI. ieh sqrF ilKy jfx vyly bryikMg inAUjL af rhI sI ik trUzo dy mIzIaf zYlIgysLn ivwc mFtrIal qoN mnvIr isMG sYxI sLfml hY aqy Auh 2015 ivwc modI dI PyrI dy ivroD ivwc pRotYstF df ihwsf sI. Aus dIaF hor KfilsqfnI gqIivDIaF dI vI crcf cwl peI hY. iksy vI rportr dy afpxy ivcfr ho skdy hn pr pwqrkfrI aqy rfjsI ros pRdrsLnF df iewko smyN ihwsf iswDf bnxf kuJ ajIb lgdf hY. aqy iPr Esy dysL dI eys pwDr dI mihmfn invfjLI mfnxf ijs dy pRDfn mMqrI nMU afp tYroirst afiKaf igaf hovy. pqf lwgf hY ik globl aPYarjL kYnyzf ny mnvIr isMG sYxI dy vIjLy vfsqy isPLfrsL kIqI sI. ho skdf hY ik ies mfmly ivwc vI swB nMU KusL krn dy ierfdy nfl hI isPLrsL kIqI geI hovy aqy koeI nfm jldI hI sfhmxy af jfvy.

          afs dy Elt kY: amirMdr isMG nfl mulfkfq hoeI aqy 20 QF 40 imMt hoeI ijs ivwc kYptn vloN 9 nfm vI idwqy gey jo pMjfb dy kiQq qOr `qy rMg ivwc BMg pfAuNdy hn. pfrtIÈn imAUËIam vyKx smyN vI trUzo ny inrDfrq qoN dugxf smF lgfieaf jo ‘Dfrimk aDfr `qy vwKvfd’ dy KLqry qoN sucyq hox vfsqy kfPI hY. cMgf hovy agr ies iksm dIaF aMqrrfsLtrI XfqrfvF smyN muwK Poks sPfrqI qy vpfrk sbMD hI hox aqy swB nMU KusL krn `qy Gwto Gwt smF nsLt kIqf jfvy. gwlINbfqIN swB nMU KusL krdy krdy ikinMaF ku nMU krogy?                           -blrfj idEl, -KLbrnfmf #962, PrvrI 23-2018


mhOl `c qlKI pYdf krn qoN gurryj kIqf jfvy!!

          grytr torFto dy iswK BfeIcfry ivwc hPLqf ku Br qoN kuJ lokF vloN kiQq qOr `qy ieMdrjIq isMG bwl nMU ‘DmkIaF’ dyx dI crcf sunx nMU imlI hY. imlI jfxkfrI muqfibk ieh DmkIaF kiQq qOr `qy Pysbuwk `qy idwqIaF geIaF hn aqy jnfb bwl vloN ies bfry puils nMU sUicq vI kr idwqf igaf sI. sfzy kol iehnF kiQq DmkIaF dI koeI iswDI jfxkfrI nhIN hY aqy sfzI jfxkfrI ies bfry cwl rhI crcf `qy hI aDfirq hY. agr iksy iksm dIaF DmkIaF idwqIaF geIaF hn qF ieh icMqf vflI gwl hY ijs nfl BfeIcfry df aks Krfb hovygf. hr iksy nMU ajLfd ivcfr rwKx aqy pRgt krn df hwk hY, bsLrq ies nfl iksy hor dy hwkF aqy surwiKaf df AulMGx nf huMdf hovy.

          pqf lwgf hY ik kuJ lok ieMdrjIq isMG bwl vloN iek tIvI ieMtrivAU smyN pRgt kIqy gey ivcfrF qoN nfKusL hn ijs ivwc jnfb bwl ny BfrqI aiDkfrIaF dy bfeIkft df ivroD kIqf sI. jo lok jnfb bwl dy ivcfrF qoN nuKusL hn, AuhnF df vI ivroD krn df hwk bxdf hY pr gwl DmkIaF dyx qwk nhIN jfxI cfhIdI. iksy dy ivcfrF df ivroD afpxy vwKry ivcfrF nfl hI kIqf jfxf cfhIdf hY.

          pqf lwgf hY ik ipCly sfl dy aMq ivwc jd BfrqI kONslyt dy sihXog nfl iewk sfAUNz & lyjLr sLoa aXoijq kIqf igaf sI qF keI KfilsqfnI sMgTnF aqy gurdvfiraF dy pRbMDkF  ny ies `qy ieqrfjL pRgt kIqf sI. sLoa df pRbMD krn vflI iDr aqy ivroD krn vflIaF iDrF ivckfr kuJ mulfkfqF vI hoeIaF sn ijs nfl tkrfa tlL igaf sI. sLoa pysL krn vflI iDr ny ieh mMg pRvfn kr leI sI ik ies sLoa ivwc kONslyt aiDkfrIaF nMU nhIN swidaf jfvygf. kuJ lok dfavf krdy hn ik ies sLoa ivwc kONslyt dy rol qoN pihlF ienkfr kIqf igaf sI aqy iPr sLoa ipwCoN kONslyt df sihXog vfsqy DMnvfd kIqf igaf sI ijs nfl duvwlIaF mIitMgF smyN ‘pUrf swc’ nf dwsx df ieqrfjL pRgt kIqf igaf.

          ies sLoa vfsqy ‘ivrfsq ey Kflsf’ nfm dI sMsQf bxfeI geI sI ijs ivwc jnfb bwl qoN ielfvf keI pMjfbI mIzIafkfr sLfml hn. kuJ iDrF nMU sLwk hY ik ies sMsQf ipwCy kONslyt df hwQ hY. agr ieh swc vI hovy qF kONslyt vloN iksy sMgTn df iksy sLoa vfsqy sihXog krnf gYr kfnMUnI nhIN hY. kONslyt vloN pYnorfmf dy nfm hyT keI hor sMgTnF nfl sihXog kIqf jFdf hY. KfilsqfnI smrQk sMgTnF dI vI coKI igxqI hY. keIaF `qy pfiksqfn qoN mdd lYx-dyx dy dosL vI lgdy rhy hn. dosL aqy sLwk ho jfx nfl hI gwl nhIN bxdI. ieh kMm knyzIan surwiKaf eyjMsIaF df hY ik Auh iksy gYr kfnMUnI gqIivDI `qy awK rwKx (Auh jLrUr sqwrk hoxgIaF) aqy looV pYx `qy kfrvfeI vI krn.  iksy vloN vI kfnMUn nMU afpxy hwQ ivc lYxf shI nhIN hY.

          6 jnvrI 2018 dI mfltn gurdvfry dI pRYs kfnPrMs ivwc ieh gwl AuBr ky sfhmxy afeI sI ik BfrqI aiDkfrIaF dy gurdvfiraF ivwc dfKly `qy pfbMdI dy PYsly ipwCy ies sLoa smyN pYdf hoeI qlKI aqy byivsLvfsI vI iek muwK kfrn sI. EntyrIE Kflsf drbfr dy pRDfn gurpRIq isMG bwl vloN BfrqI kONslyt vloN izksI gurdvfry iewk mrg pfT smyN afpxf kYmrfmYn ilafAux, qsvIrF iKwcx aqy iPr iehnF qsvIrF nMU ihMdosqfn tfeImjL dI iewk KLbr ivc  glq ZMg nfl vrqx df mwudf vI AuTfieaf igaf sI. ies dy nfl hI iek hor mrg dy pfT smyN afrsIaYmpI nfl gurdvfry afAux `qy vI ieqrfjL kIqf igaf sI. hux 12 PrvrI 2018 nMU aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL dI iewk rport ivwc kONslyt vloN gurdvfry afrsIaYmpI ilafAux df iPr ijLkr kIqf igaf hY.

          ipCly sfl dy akqUbr mhIny dy aMq ivwc mfltn dy hlky qoN pIsI pfrtI dI nfmInysLn ivwc jd pMjfbI post dy sMpfdk jgdIsL gryvfl df bytf drjn ku votF nfl hfr igaf sI qF jnfb gryvfl vloN afraYsaYs dy kiQq rol bfry bhuq jLordfr ZMg nfl ieqrfjL kIqf igaf sI. kuJ lok ies nfl kONslyt nMU vI joVdy sn aqy iek sQfnk mfisk mYgfjLIn ny sQfnk iswK BfeIcfry ivwc afraYsaYs dy kiQq dKLl bfry jnfb gryvfl dy hvfly nfl do sPLy dI rport Cfieaf kIqI geI sI. kuJ ivsLlysLkF df ivcfr hY ik Auprokq GtnfvF dI lVI nfl vD rhI qlKI hI bfeIkft jF pfbMdI df kfrn bxI sI.

          ieh gwl iDafn ivwc rfKxI cfhIdI hY ik jo pMjfbI mIzIafkfr awj ‘ivrfsq ey Kflsf’ nfm dI sMsQf nfl juVy hoey hn AuhnF ivcoN bhuqy kwl qwk Bfrq ivroDIaF nMU vI coKI kvryj idMdy rhy hn. keI qF smfj syvf dy nfm `qy arD KfilsqfnI sMgTnF leI smrQn aqy mfieaf vI iekwTI krvfAuNdy rhy hn. iewk sfAUNz & lyjLr sLoa df smrQn kr dyx nfl phfV nhIN izwg ipaf aqy ies sLoa ivwc srkfrI pRcfr df koeI kx vyKx-sunx nMU nhIN imilaf. rfjsI ivcfr vI bdldy rihMdy hn aqy ies `qy ieqrfjL krnf jfiejL nhIN hY. mhOl ivwc qlKI pYdf krn qoNoN gurryj kIqf jfxf cfhIdf hY aqy kfnMUn df siqkfr krn ivwc swB df Blf hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #961, PrvrI 16-2018

 

pRDfn mMqrI trUzo dI Bfrq PyrI

          16 PrvrI nMU pRDfn mMqrI jsitn trUzo Bfrq PyrI leI iek vwzy zYlIgysLn smyq aftvf qoN nvIN idwlI vfsqy rvfnf ho rhy hn. awj qwk ies PyrI bfry jo pRogrfm sfhmxy afieaf hY Aus qoN jfpdf hY ik ies PyrI df 50% smF aqy jLor ‘zomYsitk vot nIqI’ nMU smripq hovygf. jnfb trUzo Gwto Gwt iqMn vwK vwK Dfrimk sQfnF dy ‘drsLn’ krngy. AuhnF df svfgq krn vfly vI ivakul hoey iPrdy hn aqy svfgq smyN mUhry hox vfly vI pYr imDx leI iqafrI kr ky jfxgy. siqkfr krn vfly Dfrimk ivsLvfs aqy rfjsI ivcfrF dy iswDy ivroD dI pRvfh nhIN krngy.

          BfrqI mIzIaf ivwc trUzo srkfr dI KfilqfnIaF pRqI ‘inGI’ nIqI dI vI coKI crcf hoeI hY. trUzo dy do mMqrIaF sohI aqy swjx ny vwKvfd dy iksy iksm dy smrQn qoN ienkfr kIqf hY ijs qoN kYptn amirMdr isMG KusL ho gey jfpdy hn pr ies nfl jLmInI hkIkq (grfAUNz rIaYltI) ivwc koeI mfmUlI qbdIlI vI nhIN hovygI. 18 ku pMjfbI aYmpI aqy cfr mMqrI KfilsqfnIaF dy ivroD qoN pihlF vFG hI qrwBkdy rihxgy. dovF dysLF ivwc votF dI rfjnIqI iewk scfeI hY. trUzo vloN Bfrq dI eykqf df smrQn aqy ivcfrF dI ajLfdI ivwc ivsLvfs pRgt kr ky afsfnI nfl sfr ilaf jfvygf. pMjfb vfsqy jnfb trUzo dy zYlIgysLn kol koeI eyjMzf nhIN hY aqy nf pMjfb ‘vpfr’ dy ryzfr `qy hY. ivdysLI pMjfbIaF leI aMimRqsr vfsqy eyar kYnyzf dI iswDI Auzfx dI mMg bhuq mhwqqf rwKdI hY. pMjfb vfsqy ieh hI vwzf vpfr hovygf. asIN ies bfry 2 PrvrI vfly aMk ivwc sMpfdkI iliKaf sI jo aKLbfr ieMzo-knyzIan ny 8 PrvrI nMU pUrf pRkfsLq kIqf sI. ies qoN pihlF asIN KLbrnfmf dy aprYl 7-2017 dy aMk ivwc vI sMpfdkI ilK ky aMimRqsr  leI eyar kYnyzf dI iswDI Auzfx dI mMg rwKI sI. awj qwk afm lok aqy sMgTn ieh mMg eyar ieMzIaf qwk hI sImq rwKdy rhy hn. hux keIaF ny ies bfry avfjL cukxI sLurU kIqI hY. vyKo trUzo srkfr ivwc pMjfbIaF df dbdbf hux kI rMg ivKfAuNdf hY!                             

-blrfj idEl, KLbrnfmf #961, PrvrI 16-2018

 


Bfrq PyrI mOky trUzo qoN kuJ qF mMg ky vyKo!!

mfmlf kYnyzf qoN aMimRqsr nMU iswDI Auzfx dI loV df

          kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI PrvrI dy afKrI hPLqy hox vflI Bfrq PyrI dI hr pfsy crcf ho rhI hY. ies hPLqf Br dI PyrI dOrfn Auh iewk vwzy vPd nfl nvIN idwlI, aMimRqsr, afgrf, aihmdfbfd aqy muMbeI vrgy sLihrF df dOrf krngy. qfjL mihl vyKx qoN ielfvf Auh sRI drbfr sfihb aMimRqsr, idwlI dy aksLrDfm mMidr aqy idwlI dI jfmf msijd vI jfxgy. qfjL mihl iek ajUbf hY ijs nMU ivdysLI mihmfn aksr vyKx jFdy hn. iswK, ihMdU aqy musilm Drm dy iqMn Dfrimk asQfnF dI PyrI zomYsitk votF dI rfjnIqI df ihwsf hY. AuNJ jfmf msijd iksy pwCmI dysL dy pRDfn mMqrI dI PyrI df pihlI vfr ihwsf bxI jfpdI hY. aqy ieh trUzo srkfr ivwc muslmfnF dy vD rhy pRBfv df sMkyq hY.

          BfrqI pMjfbI aqy iswK BfeIcfry nfl sbMiDq mIzIaf ivwc sRI drbfr sfihb dI PyrI dI vDyry crcf hY. sMBv hY ik ihMdU aqy musilm BfeIcfiraF ivwc aksLrDfm mMidr aqy jfmf msijd dI PyrI dI crcf vI eysy pwDr dI hovy. hr BfeIcfrf aksr afpxy nfl sbMiDq gwlF df ijLkr vDyry krdf hY. jnfb trUzo iehnF Drm asQfnf df dOrf iksy Dfrimk ivsLvfs (aiDafqimkqf) kfrn nhIN kr rhy sgoN kYnyzf ivwc vwsdy BeIcfiraF dI Bwl vfsqy krn rhy hn. trUzo df pirvfr romn kYQoilk eIsfeI pirvfr hY aqy Auh Kud kYQoilk mirXfdf dI hr moV `qy muKliPq krdy af rhy hn. nsLy, jUaf, zfeIvors, smilMgqf, BFq-ilMgqf aqy grBpfq vrgy mwuidaF `qy jnfb trUzo kYQoilk ivsvfs dy Elt hI cwldy af rhy hn. agr Auh ipqf-purKI kYQoilk ivsLvfs dy bws eyny ku hI DfrnI hn qF ieh aMdfjLf lgfAux musLikl nhIN hY ik dUjy DrmF dI mirXfdf AuhnF nMU ikMnI ku ipafrI ho skdI hY? pMjfbI khfvq hY ik loV leI swB pfpV vylxy pYNdy hn aqy ieh votF dI mjbUrI kfrn hI hY.

          ies PyrI dOrfn ‘inwjI loV’ vflIaF QfvF nMU bfhr rwK leIey qF bfkI awDf ku smF hI bcdf hY jo vpfrk aqy duvwly sPLfrqI sbMDF nMU mjLbUq krn vfsqy vriqaf jfvygf. ajy qF AuhnF dy zYlIgysLn ivwc sLfiml hox vfly lokF dI igxqI aqy iksm jMqk nhIN kIqI geI. keI dysI mMqrI, sMqrI, AuhnF dy pirvfr aqy smrQk ies PyrI ivwc afpxI Bwl bnfAux dy mkisd nfl hI sLfml hoxgy.

          pMjfb dy muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG dy vqIry bfry bhuq crcf ho rhI hY. amirMdr ivroDI lfbI ieh pRcfr rhI hY ik kYptn agr trUzo nMU jI afieaF afKx qoN dUr rihMdf hY qF ieh vwzI Buwl hovygI. ieh AuhI lok hn jo kYptn dI amrIkf aqy sMBfvI kYnyzf dI PyrI df jI-jfn ivroD kr cwuky hn. kYptn `qy kys pfAux dIaF DmkIaF dy cuwky hn. kYptn pMjfb ivwc trUzo dI drbfr sfihb PyrI nMU kI mhwqv dyxf cfhuMdy hn ieh kYptn df afpxf mfmlf hY pr Bfrq srkfr pRotokol df pUrf iDafn rwKygI, ies ivwc sLwk dI guMjfiesL nhIN hY ikAuNik dovF dysLF dy pRotokol aPsr pihlF hI ies nMU bfrIkI ivwc ivcfr cuwky hoxgy.

          zuwbx iknfry puwjI ‘afm afdmI pfrtI’ awkIN plfhIN hwQ mfr rhI hY aqy mIzIaf rportF muqfibk ies dy vDfiek dl dy nyqf suKpfl Kihrf ny trUzo nMU jI afieaF afKx dI pysLksL kIqI hY. ‘afp’ aqy suKpfl Kihrf hux trUzo dI PyrI nMU kYsL krn dI qfk ivwc hn pr sLfied ieh Buwl rhy hn ik Kihrf dI sMBfvI ‘jI afieaF’ pRotokol dy anUkUl nhIN hY. AuNJ Auh Bwj ky PwulF df guldsqf BfvyN ijs nMu mrjLI PVf dyx. ieh vI Xfd rwKxf cfhIdf hY Bfrq aqy pMjfb dIaF coxF ivwc kYnyzf bYTy ‘afp’ smrQkF ny BfrqI coxF ivwc ijs iksm df dKLl pRcfr, PMz aqy pRcfrk Byj ky kIqf sI, Auh ajoky sMsfr ivwc ivdysLI dKLl dy Gyry ivwc afAuNdf hY.

          jnfb trUzo dI pMjfb (aMimRqsr) PyrI df mksd vpfrk nhIN hY aqy nf kdy Bfrq gey knyzIan afgUaF df ajyhf mksd irhf hY. AuNj keI vfr EprIaF EprIaF vpfrk gwl kr leIaF jFdIaF hn. kYnyzf df pMjfb nfl vpfrk lYx dyx bhuq sImq hY. ieh vwKrI gwl hY ik kuJ lok pMjfb qoN af rhy stUzYNts nMU kYnyzf aqy pMjfb ivckfr vpfr smJdy hn. jo lok ieh ‘vIjLf vpfr’ kr rhy hn Auh jLrUr pYsf bxf rhy hn aqy AuhnF dy sbMD “ien-sfeIzrjL” nfl dwsy jFdy hn. eynI ku kurwpsLn sLfied ilbrl srkfr vfsqy bhuq vwzf mslf nhIN hY.

          kYnyzf ivwc BfrqI ipCokV dy lok bhuq vwzI igxqI ivwc vwsdy hn ijhnF ivcoN awDy qoN vwD pMjfbI hn. kYnyzf ivwc BfrqI BfeIcfry dI vD rhI igxqI kfrn hux dovF dysLF ivwckfr eyar trYiPk vI vD rhI hY. hflq ieh bx geI hY ik hux Bfrq jfx jF Bfrq qoN kYnyzf afAux vfsqy sItF imlxIaF musLkl ho geIaF hn. sItF bhuq azvFs ivwc buwk krvfAuxIaF pYNdIaF hn. agr acfnk jfx-afAuxf pvy qF jyb ktvfAuxI pYNdI hY.

          kYnyzf df pMjfbI BfeIcfrf eyar ieMzIaf qoN aMimRqsr nMU iswDI hvfeI Auzfx dI mMg krdf af irhf hY. eyar ieMzIaf ny qF keI sflF qoN torFto `qoN idwlI nMU hvfeI Auzfx vI bMd kr idwqI hoeI hY. eyar ieMzIaf vwzy krjLy hyT hY aqy Bfrq srkfr ies dy inwjIkrn `qy ivcfr kr rhI hY. ajyhy ivwc eyar ieMzIaf dI Auzfx dI afs bhuq hI mDm hY.

          eyar kYnyzf hux Bfrq nMU iqMn iswDIaF AuzfnF clfAuNdI hY aqy iqMny hI BrIaF jFdIaF hn. torFto qoN iswDI idwlI, torFto qoN iswDI muMbeI aqy vYnkUvr qoN idwlI. eyar kYnyzf vfsqy kYnyzf qoN aMimRqsr vfsqy hvfeI Auzfx sLurU krnf musLkl nhIN hY. hPLqy ivwc kuJ idn torFto qoN aqy kuJ idn vYnkUvr qoN aMimRqsr nMU iswDI hvfeI Auzfx dI mMg krn df ieh shI mOkf hY. agrn iswDI Auzfx hovygI qF pMjfb nfl vpfr dy mOky vI vDxgy. agr eyar kYnyzf Bfrq nMU iqMn PlfeItF sPlqfpUrvk clf rhI hY qF cOQI vI clfeI jf skdI hY.

          sMBv hY ik trUzo srkfr ieh bhfnf bxfey ik eyar kYnyzf iek ajLfd kfrporysLn hY aqy srkfr ies dy kMmkfr ivwc dKLl nhIN idMdI. eyQy dKl dyx vflI gwl nhIN hY sgoN eyar lfeIn nMU ibjLnYs dy mOky vwl iDafn dyx vfsqy afKx vflI gwl hY jo ik pbilk ieMtrYst ivwc vI hY. trUzo nfl jfx vfly vwK vwK kMpnIaF dy vpfrk afgU vI Bfrq nMU vpfrk mOky qlfsLx hI jf rhy hn qF ik dovF dysLF ivwckfr vpfr vDy. eyar kYnyzf vI ies vpfrk vfDy ivwc BfeIvfl hY aqy aMimRqsr nMU hvfeI Auzfx sLurU krky ies idsLf ivwc iewk hor kdm cuwk skdI hY.

          kYnyzf ivwc 18 dy krIb pMjfbI aYmpI aqy trUzo srkfr ivwc cfrr kYbint mMqrI huMidaF agr aMimRqsr nMU eyar kYnyzf dI iswDI Auzfx sLurU nhIN krvfeI jf skdI qF ieh kdm kd hovygf? sRI drbfr sfihb dI PyrI nMU ‘Poto-aOp’ qwk hI sImq rwKx shI nhIN hovygf. ies PyrI mOky Bfrq PyrI `qy jf rhy dysI isafsqdfnF nMU vI trUzo srkfr ivwc afpxf asr rsUK vrqxf cfhIdf hY.

          pRDfn mMqrI  trUzo dI Bfrq PyrI mOky aMimRqsr nMU eyar kYnyzf dI iswDI Auzfx dI mMg jLordfr ZMg nfl AuTfeI jfxI cfhIdI hY.                

- blrfj idEl, KLbrnfmf #960, PrvrI 02-2018


 

brfAUn dy asqIPy kfrn ‘lIzrlYWs’ hoeI pIsI pfrtI

rfs vI af skdI hY kuwby dy mfrI ksUqy QF lwq!!

          ipCly do idnF ivwc iqMn knyzIan afgUaF nMU kfmuk CyVCfV dy dosLF kfrn asqIPf dyxf ipaf hY. ieMJ jfpdf hY ik knyzIan afgU `qy ‘kumk dosLF dI sfVsqI’ afeI hoeI hY. qkrIbn 24 qoN 30 GMitaF dy aMdr pihlF novf skosLIaf dy torI afgU jymI bYlI ny kfmuk dosLF kfrn asqIPLf idwqf, iPr vfrI pYtirk brfAun dI afeI aqy jd brfAun dI crcf isKr `qy sI qF PYzrl sports mMqrI kYNt ihar ny vI kfmuk CyVCfV dy dosF kfrn asqIPf dy idwqf jo pRDfn mMqrI ny pRvfn kr ilaf. iehnF iqMnF kysF ivwc hI koeI puils sLkfieq nhIN hoeI aqy nf koeI puils qPqIsL hoeI hY. isrPL dosLF kfrn hI asqIPLy dyxy pey hn. Kyz mMqrI kYNt iKlfPL dosL Es smyN dy hn jd Auh albrtf df vDfiek sI jo Auh 2008 ivwc bixaF sI. pYtirk brfAun iKlfPL dosL Es smyN dy hn jd Auh bYrI qoN torI aYmpI sI aqy kihMdy hn ik ieh dosL 10-12 sfl purfxy hn. iewk pfsy Auh lok hn jo ieh smJdy hn ik eyny arsy bfad dosL lgf dyx nfl hI iksy df aksr aqy kYrIar qbfh kIqf jf skdf hY jdik dUjy pfsy Auh lok hn ijhnF df qrk hY ik aOrqF nMU iensfPL dvfAux leI agr Auh dyr nfl vI boldIaF hn qF ies df siqkfr krnf bxdf hY.

          iehnF iqMn rfjsI afgUaF qoN ielfvf 25 jnvrI, idn vIrvr bfad duiphr nMU iek hor KLbr afeI ik knyzIan POj dI imltrI kort dy jwj krnl mYrIE nMU iqMn dosLF ivwc imltrI puils ny cfrj kr ilaf hY ijhnF ivcoN  iewk cfrc afpxy qoN hyTly rYNk (subOrzInyt) nfl gYr vfijb sbMD bnfAux df hY jo BfvyN sihmqI nfl bxfey gey sn pr imltrI zispln dy anUkUl nhIN hn.

          EntyrIE sUby dI cox 7 jUn 2018 nMU hox vflI hY aqy sUby dI muwK ivroDI pfrtI lIzrlYWs ho geI hY. ilbrl pfrtI 14 sflF qoN rfj kr rhI hY aqy keI skYNzlF ivwc iGrI hoeI hY. pYtirk brfAUn dy Cwz jfx nfl ilbrl aqy aYnzIpI vfly kuJ KusL jLrUr hn. AuhnF nMU cox srvyKxf ivwc mUhry cwl rhI torI pfrtI nMU Gyrn df muwdf iml igaf hY. torI pfrtI sLukrvfr nMU afrjLI afgU cux lvygI jo vDfiek dl dI rihnumfeI krygf pr coxF ivwc rihnumfeI krn vflf kOx hovygf, kdoN aqy ikvyN cuixaF jfvygf ieh ajy torI pfrtI vI nhIN jfxdI.

          pYtrik brfAUn ny bhuq kfmXfbI nfl subfeI torI pfrtI nMU krjLy hyToN kwiZaf aqy aglIaF coxF vfsqy pfrtI df KjLfnf Biraf. Auh lokF nMU luBfAux df qrIkf jfxdf sI, jo iksy afs ivwc torI pfrtI nMU PMz dy idMdy sn. keI hlikaF ivwc nfmjLdgIaF vfsqy KVkvIN twkr hoeI ijhnF ivwc mukfblybfjLI ivwc hjLfrF mYNbr BrqI kIqy gey. ies nfl pfrtI nMU mYNbrisLp PIs dy rUp ivwc PMz imilaf. pYtirk brfAUn swB nMU  ‘muMzy’ dyxy jfxdf sI ijs kfrn smF pf ky kuJ njLdIkI lok Aus df ivroD vI krn lwg pey sn. hfimltn dy iewk hlky ivwc nfmInysLn smyN kiQq  hyrfPyrI df iewk kys adflq aqy puils dy sfhmxy vI hY.

          kuJ lok ieh vI smJdy hn pYtirk brfAUn ivcfrDfrf pwKoN kMsrvtv hY hI nhIN sI. Aus dIaF nIqIaF ‘sYNtr-lYPt’ sn ijs kfrn nIqIaF dy aDfr `qy vot pfAux vfilaF vfsqy aglIaF coxF ivwc sUby dIaF iqMn dIaF iqMno pfrtIaF ‘sYNtr-lYPt’ sn. torI pfrtI dy afgU vjoN pYtirk brfAUn qoN kMsrvtv ivcfrDfrf df pYrokfr hox dI afs kIqI jFdI sI pr Auh ajyhf nhIN sI. ieMJ aglIaF coxF ivwc hfrzkor kMsrvtv votr kol Gr bYTx qoN ibnF hor koeI cfrf hI nhIN sI.

          hfrzkor kMsrvtv votr pYtirk brfAUn qoN sKLq inrfsL sI ijs kfrn hux nvyN torI afgU kol nvIN phuMc apnfAux df mOkf hovygf. sMBv hY ik nvyNN afgU nfl torI pfrtI votrF nMU cMgI iKwc pf sky.

          torI pfrtI ivwc keI nfvF dI crcf cwl rhI hY ijhnF ivwc sfbkf pRDfn mMqrI brfien mlrUnI dI bytI kYroiln mlrUnI vI sLfml hY.  ies qoN ielfvf rOz iPLilps sfbkf hYWz isivkaYksLn, sfbkf ivdysL mMqrI john byarz, aYmpIpI ivk PfzIlI aqy lIsf mklfAuz dy nfm vI ley jf rhy hn. agluy kuJ idnF ivwc hor nfm vI sfhmxy afAux dI afs hY pr torI pfrtI kol afgU cunx vfsqy smF bhuq Gwt hY.

          ijwQy nvyN cuxy gey jF nfmjd kIqy gey torI afgU kol afpxI pYNT bnfAux df smF bhuq Gwt hovygf EQy Aus kol kiQq KfmIaF df bYgyjL vI Cotf hovygf. ilbrl pfrtI 14 sflF dy lMby rfj ivwc sUby nMU krjLfeI kr cuwkI hY aqy lok bdl dI qlfsL ivwc jfpdy hn. brfAUn dy asqIPy kfrn torI pfrtI ‘lIzrlYWs’ jLrUr ho geI hY pr  “kuwby dy mfrI lwq rfs vI af skdI hY”.                                          

 -blrfj idEl, KLbrnfmf #959, jnvrI 26-2018

 


gYr-isDFiqk qy aspsLt hox kfrn ‘iKlrdf’ jf irhf hY pfbMdI df aYlfn!

jItIey (grytr torFto eyrIaf) dy do grdvfiraF qoN 31 dsMbr 2017 dI rfq nMU BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI geI pfbMdI df mfmlf Bfrq dI sMsd ivwc vI AuTfieaf igaf sI aqy kYnyzf smyq keI pwCmI dysLF dy gurdvfrf smUhF vloN ies pfbMdI df smrQn kridaF afpxy vloN pfbMdIaF dy aYlfn kIqy gey sn. iehnF ivcoN keI aYlfn ilKqI sn aqy keI mIzIaf ibafnF vjoN sfhmxy afey hn.

hux jItIey dy iqMn gurdvfiraF dy 9 zrYktrF ny do vwK vwK ilKqI ibafnF ivwc ies pfbMdI `qy do muK ieqrfjL AuTfey hn. iek idn dy vkPLy nfl jfrI kIqy gey iehnF vwK vwK prYs ibafnF ivwc ieh dovyN nukqy pRmuwK hn. pihlf nukqf hY ik sbMiDq gurdvfiraF dIaF kmtIaF ivwc ieh mslf kdy ivcfiraf hI nhIN igaf aqy dUjy pRmuK nukqf hY ik iksy dy gurdvfry afAux `qy pfbMdI lgfAuxf iswK isDFq dy Elt hY. ieh dovyN nukqy vjLundfr hn. kmytIaF dy aMdr ivcfr krn jF nf krn df mfmlf sbMiDq gurdvfry dI kmytI jF sMgq (asl ivwc kfrporyt mYNbrF) df aMdrUnI mfmlf hY pr iswKI isDFq df nukqf sfry iswK jgq vfsqy bhuq mhwqqf rwKdf hY. AuNJ ikAuNik pwCmI jgq ivwc gurdvfry (jF hor Dfrimk adfry) kfrporyt kfnUMn hyT afAuNdy hn aqy kfrporysLnF Kfs hflqF ivwc iksy `qy pfbMdI vI lgf skdIaF hn aqy bIqy ivwc gurdvfiraF dI aMdrUnI lVfeI kfrn ajyhIaF pfbMdIaF lgfeIaF vI jFdIaF rhIaF hn.

pr iksy adfry dy aMdrUnI JgVy qoN dUr rihx vfly ivakqI inwjI qOr `qy kdy aYsI pfbMdI dI mfr hyT nhIN afey. ies pwKoN BfrqI aiDkfrIaF `qy lgfeI geI pfbMdI byloVI aqy inraDfr jfpdI hY. kuJ lok smJdy hn ies df ivroD hox df iek kfrn kuJ gurdvfiraF dI aMdrUnI DVybMdI hY. sMBv hY ik ieh vI iewk kfrn hovy pr agr ies nMU njLaMdfjL vI kr idwqf jfvy qF ies pfbMdI ivwc do KfmIaF pRmuwK hn. iewk qF ieh pfbMdI gYr-isDFiqk hY qy dUjf ieh pfbMdI aspsLt hY.

6 jnvrI 2018 nMU sRI gurU isMG sBf mfltn dI pRYs kfnPrMs ivwc pfbMdI lgfAux vflI iDr dy numfieMdy vI iehnF do nukiqaF nMU spsLt nhIN sn kr sky. Auh ieh gwl afp hI afK idMdy sn ik iswK isDFq muqfibk iksy nMU vI gurdvfry afAux qoN roikaf nhIN jf skdf aqy ieh pfbMdI inwjI pwDr `qy nhIN hY. spsLtqf vfsqy puwCy gey svflF dy juvfb ivwc ikhf igaf ik BfrqI aiDkfrI afpxy tfeItl nfl gurdvfry nhIN af skdy. pr nfl hI kih idwqf igaf ik kONslyt jnrl kdy vI tfeItl qoN ibnF ho hI nhIN skdf, Bfv Auh af hI nhIN skdf ikAuNik tfeItl kfrn Aus df inwjI rUp hY hI nhIN hY. pfbMdI lgfAux vflI iDr ies pfbMdI df ivsQfr kridaF ies nMU sfry cuxy hoey BfrqI rfjsI afgUaF qwk vI lY geI. aqy iek KfilsqfnI jQybMdI ny BivK ivwc pMjfb puils dy AuhnF aPsrF `qy pirvfrF smyq pfbMdI lgfAux dI ivAuNq vI jMqk kr idwqI, ijhnF ny AuhnF muqfibk iswKF `qy juLlm kIqy hn.

srI dy dsmysL drbfr gurdvfry ivwc pfbMdI df aYlfn kridaF  KfilsqfnI afgU moinMdr isMG ny vI afiKaf ik gurdvfry swB vfsqy Kuwly hn aqy pfbMdI srkfrI tfeItl `qy lgfeI geI hY. Bfv inwjI qOr `qy koeI vI isK isDFq muqfibk gurdvfry af skdf hY pr nfl hI afK idwqf ik sMgq inwjI qOr `qy afey BfrqI aiDkfrIaF nMU Gyr skdI hY, svfl puwC skdI hY aqy KUMjy lgf skdI hY. iswKI isDFq ivwc ‘sMvfd’ qF suixaF hY ijs df ijLkr ‘iswD gosLt’ ivwc imldf hY pr inwjI sLrDf nfl gurdvfry afey iksy ivakqI nMU Gyrn aqy KUMjy lgfAux vflI gwl iksy isDFq ivwc iPwt nhIN bYTdI. svfl krnf vI ‘sMvfd’ dI hwd qwk hI ho skdf hY agr dUjI pfrtI ies vfsqy sihmq hovy aqy sMvfd Toisaf nhIN jf skdf.

AuNJ ieh kihxf vI bxdf hY ik agr svfl puwCx df mksd sMvfd hY qF jd Bfrq srkfr jF aiDkfrI, gwlbfq leI iswK afgUaF nMU imlx dI iewCf pRgt krdy hn qF nFh ikAuN kIqI jFdI hY?

ieh sfrf GtnfkRm BfrqI pbilk izplomysI dIaF KfmIaF vI Aujfgr krdf hY. msln torFto dy BfrqI kONslyt jnrl vloN agsq 2016 ivwc do gurdvfiraF ivwc do ivafh inwjI swdy `qy atYNz kIqy gey aqy qsvIrF iKcvfeIaF. ies qoN agly kuJ mhIinaF ivwc izksI gurdvfry do mrg dy smfgm atYNz kIqy aqy qIjf atYNz qoN pihlF ivroD kfrn rwd krnf ipaf. jo atYNz kIqy AuhnF ivcoN iewk smyN afpxy gfrz aqy kYmrfmYn nfl sI ijs nMU pRbMDkF ny qsvIrF lYx qoN roikaf. 8 PrvrI 2017 nMU mrg df pfT atYNz krn vfsqy afrsIaYmpI dy do aiDkfrI gurdvfry ilafAux df pqf lwgx `qy ivroD hoieaf. iPr 14 PrvrI 2017 nMU aKbfr ihMdosqfn tfeImjL ivwc iehnF PyrIaF nMU aDfr bxf ky lgfeI geI KLbr ivwc qsvIrF aqy qwQF dI glqibafnI kIqI geI.

ieh vqIrf imafrI pbilk izplomysI dy myc df nhIN mMinaF jf skdf. cMgf huMdf agr ieh PyrIaF inwjI aqy ‘Poto rihq’ huMdIaF qy iehnF ipwCoN ‘sfeIlYNt izplomysI’ nMU qrjIh idwqI jFdI. kuJ lokF vfsqy qsvIrF aqy mIzIaf rportF cxOqI vFg sn aqy cxOqI ‘sMvfd’ df rsqf nhIN hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #958, jnvrI 19-2018

 

 


sLihrIaF dI pRfeIvysI nfl iKlvfV krn vfsqy srkfrF vrq rhIaF ny nvIn qknIk!

          sLihrIaF dI inwjI ijLMdgI dI pRfeIvysI hux bhuq qyjLI nfl supnf bxdI jf rhI hY. sLihrIaF dI pRfeIvysI nfl iKlvfV krn vfsqy srkfrF idno idn nvIn qknIk dI vrqoN vDfeI jf rhIaF hn aqy sLihrIaF kol srkfrF nMU svfl krn jogf vI vkq nhIN hY. mfhr cyqfvnIaF dy rhy hn ik nvIn robfts lokF dIaF nOkrIaF Koh lYxgy ijs nfl byrujLgfrI pYdf hovygI. pr kMpnIaF afpxy lfgq GtfAux aqy pRfiPt vDfAux vfsqy ies pfsy vD rhIaF hn. srkfrF puils df kMm vI nvIn qknIk qoN lYxf cfhuMdIaF hn aqy hr sLihrI `qy keI pwKF qoN njLr rwK rhIaF hn ijs nfl inwjI ijLMdgI dI pRfeIvysI nfm dI sLYa KLqm huMdI jf rhI hY.

          Bfrq ivwc keI imlIan aDfr kfrzF dI ‘zYtf aksYs’ isrPL 500 rupey ivwc vycx df skYNzl sfhmxy afieaf hY ijs nfl iewk Tos afeIzI vjoN aDfr kfrz ivwc lokF df ivsLvfs tuwt igaf hY. Bfrq df aDfr kfrz awvl drjy dI afeIzI smiJaf jf irhf sI ijs ivwc sLihrI dI qsvIr, iPMgr ipRMts, awK dI bfieEmYtirk sLnfKq aqy jnm qrIk smyq hor Qhu-pqf drj kIqf igaf hY. ies nfl sLihrIaF nMU srkfrI BlfeI skImF df lfB lYx ivwc afsfnI hoxI sI aqy grIbF dI BlfeI skImF kurwpsLn df isLkfr hoxo bcx dI afs sI. pr aDfr kfrzF df zYtf  isstm dy aMdr bYTy jF isstm dy jfxkfr byeImfnF dI lpyt ivwc af igaf ijs nfl sLihrIaF dI inwjI jfxkfrI vycy jF KrIdy jfx vflI iewk bhuq ssqI sLYa bx geI hY. srkfr ies byeImfnI nMU nwQx dI QF ies df BFzf BMnx vflI itRibAUn dI rportr rcnf Kihrf dy ipwCy pY inklI sI pr cyqMn lokF ny ajyhf nhIN hox idwqf. ipCly sfl XfhU eImyl dy vrqokfrF df zYtf corI ho igaf sI aqy keI hor kMpnIaF ivwc vI ieh Bfxf vrq cuwkf hY. afeIzI corI vfsqy sMsfr pwDr `qy gRoh srgrm hn. keI dysLF dIaF jfsUsI eyjMsIaF vI ies kMm ivwc lwgIaF hoeIaF hn ijhnF qoN amrIkI pRDfn dI cox kMpyn vI nhIN bc skI sI.

          amrIkf, kYnyzf, brqfnIaF, astrylIaF aqy inAUjLIlYNz pMj ajyhy dysL hn ijhnF df sFJf muhfj sMsfr pwDr `qy lgfqfr nvIn qknIk nfl zYtf iekwTf kr irhf hY. ies df kfrn BfvyN ‘smUhk surwiKaf’ dwisaf jf irhf hY pr ies qoN hr sLihrI dI inwjqf pRBfvq ho skdI hY. iekwTf kIqf igaf zYtf corI vI ho skdf hY aqy zstibMn dy hvfly vI kIqf jf skdf hY. keI vfr ieMJ vI jfpdf hY ik lokF dy tYksF dy isr `qy iekwTI kIqI jfxkfrI afgUaF vloN njLraMdfjL kr idwqI jFdI hY. kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny 19 dsMbr nMU afpxy dPLqr ivwc aPgfinsqfn qoN prqy josLuaf boiel nfl Aus dy pirvfr smyq mulfkfq kIqI aqy Aus dy bwicaF nMU iKzfAux qwk dIaF qsvIrF vfierl hoeIaF. josLuaf boiel iewk sLwkI ikrdfr hY ijs bfry KuPIaf eyjMsIaF kol kfPLI jfxkfrI hovygI pr ies jfxkfrI nMU jF qF pRDfn mMqrI qwk puwjdf nhIN kIqf igaf aqy jF pIaYmE ny ies nMU njLraMdfjL kr idwqf. ies mulfkfq qoN do ku hPLqy bfafd josLuaf nMU 15 sMgIn dosLF hyT igRPqfr krky njLrbMd kIqf igaf.

          srkfrF nvIn qknIk nfl sLihrI-inwjqf `qy keI qrIikaF nfl dKLlaMdfjL ho rhIaF hn. hr sLihr aqy ksby ivwc tRYiPk lfeItF `qy kYmiraF dI igxqI idno idn vDfeI jf rhI hY. sLihrI msLIn nhIN hn pr kYmry msLIn hn jo spilt sikMt ivwc sLihrI dI itkt kwt ky rwK idMdy hn. hr zrfeIvr rYWz lfeIt dI hukm abdUlI krn vflf nhIN hY pr spilt sikMt ivwc rukx jF lMGx df PYslf keI lokF leI BYa bxdf jf irhf hY. kI ieh kYmry hfdsy rokx ivwc shfeI ho rhy hn jF hfdisaF df kfrn bx rhy hn? ies bfry koeI vI srkfr CfxbIx krn dy rONa ivwc nhIN hY ikAuNik ieh kYmry srkfrF vfsqy afmdn df sroq bx gey hn.

          hux KLbr afeI hY ik pIal rIjn ivwc lokl sVkF `qy ‘spIz kYmry’ lgfey jf rhy hn jo lokF nMU spIz itkt Gr hI Byj idaf krngy. ajyhf hor KyqrF ivwc vI hovygf. jldI hI hr sVk aqy hr cONk ivwc srkfrF dI awK sLihrIaF nMU vyK rhI hovygI aqy mfmUlI gLLlqI df vwzf jLurmfnf krky ieh msLInF (afto kYmry jF robfts) lokl srkfrF vfsqy afmdn df sroq bx jfxgy. aqy iPr ieh hr QF KUMbF vFg Augdy jfxgy.  msLIn vloN jfrI kIqI itkt dI ikqy suxvfeI vI nhIN hovygI aqy ieh msLInF sLihrIaF dI mflI aqy pRfeIvysI dI lwut vfsqy vrqIaF jfxgIaF. dUjy pfsy puils dI nPrI, qnKfhF aqy bjt vI vDdy jfxgy jo sLihrIaF `qy tYksF df Bfr vI lgfqfr vDfeI jfxgy. agr srkfrF nMU roikaf nf igaf qF iewk idn afm sLihrI Kuwzy ivwc zwky kuwkVF vrgf jIvn jIvygf.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #957, jnvrI 12-2018

 


$33 iblIan bdly dgf aqy JUT dyx vflf pfiksqfn

          amrIkf ipCly keI sflF qoN pfiksqfn nMU dihsLqgrdI nMu hvf nf dyx dIaF cyqfvnIaF idMdf af irhf hY. trMp dI pRDfngI dy pihly sfl dOrfn iehnF cyqfvnIaF dI BfsLf sKLq qy spsLt huMdI geI hY aqy hux nvyN sfl mOky pihlI jnvrI nMU amrIkI pRDfn trMp ny afpxI plyTI tvIt ivwc gwl isry hI lgf idwqI hY. trMp ny ikhf hY ik amrIkf nMU pfiksqfn qoN ipCly 15 sflF dOrfn $33 iblIan dI mflI mdd dy bdly dgf aqy JUT hI imilaf hY. ies qoN pfik afgU kfPLI aOKy Bfry hoey hn aqy afpxIaF sPfeIaF pysL kr rhy hn. kuJ pfik afgUaF vloN juvfbI nhory vI mfry gey hn. pfiksqfn dy rwiKaf mMqrI Kurm dsgIr ny tivwtr 'qy iliKaf ik pfiksqfn ny awqvfd ivroDI BfeIvfl vjoˆ alkfiedf nUM Kqm krn leI 16 sfl qoˆ vI vwD smF amrIkf nUM muPq ËmInI qy hvfeI sMprk, sYink hvfeI awzy aqy aMqrrfÈtrI sihXog idwqf hY pr AunHF ny sfnUM aflocnf qy sMdyh qoˆ ibnF kuJ nhIN idwqf.

          ies dy nfl hI pfiksqfn ny trMp dI tvIt dy kuJ GMty bfafd hI vfiÈMgtn vwloˆ dihÈqI aYlfny gey ieslfimk afgU hfiÌË seId dIaF KYrfqI aqy ivwqI jfiedfdF nUM afpxy kMtrol hyT lYx dI Xojnf qihq pfbMdI lgf idwqI hY. AuNJ ieh PYslf 19 dsMbr nMU ilaf dwisaf jf irhf hY pr ies df sbMD trMp dy sKq ruK nfl jfpdf hY. pfik dy gRih mMqrI aihsn iekbfl ny ikhf hY ik AunHF aiDkfrIaF nUM hukm idwqy hn ik pfiksqfn 'c hr pfbMdIÈudf jQybMdI nUM PMizMg hox 'qy rok lfeI jfvy.

          trMp dy sKLq tvIt ipwCoN vfeIHt hfAUs dy bulfry aqy sMXukq rfsLtr ivwc amrIkI aMbYszr inwkI hYlI ny vI sKLq cyqfvnIaF idwqIaF hn aqy pfiksqfn nMU vwK vwK pRogrfmF leI idwqI jfx vflI ivwqI mdd vI rok leI geI hY. ies mOky pfiksqfn df dosq cIn Aus dI mdd `qy afieaf hY aqy jfmnI idwqI hY ik pfiksqfn ny dihsLqgrdI iKlfPL lVfeI ivwc bhuq Xogdfn pfieaf hY. cIn ny ajyhf krnf hI sI ikAuNik ieh cIn dy ihwq ivwc hY ik pfiksqfn Aus `qy 100% inrBr kry aqy cIn Aus nMU sIpYWk (cIn qoN gvfdr port qwk) ilMk rfhIN pfey jf rhy nfgvlL nfl pUrI qrF jkV lvy. keI pfiksqfnI buwDIjIvI hux ieh gwl qslIm vI krdy hn ik cIn ies bhfny pfiksqfn nMU klonI bxf irhf hY.

          agsq 2017 ivwc pRDfn trMp ny pfiksfqn nMU sKLq cyqfvnI idMidaF ikhf sI ik pfik dihsLqgrdF nMU surwiKaq QfvF dyxIaF bMd kry aqy nfl hI aPnfinsqfn ivwc vwD BfrqI rol dI vkflq vI kIqI sI. amrIkf ny keI pfiksqfnI afgUaF `qy pfbMdI lgfAux dI DmkI vI idwqI sI ijhnF dy dihsLqgrdF nfl ilMk hox df amrIkf kol sbUq hY. pfik POj dy muKI ny ies mfmlf ivwc amrIkf dIaF icMqfvF dUr krn vfsqy ieslfmfbfd ivwc amrIkI sPIr nfl mulfkfq vI kIqI sI.

          BfvyN kuJ pfiksqfnI afgU afK rhy hn ik AuhnF df dysL amrIkI mflI mdd qoN ibnF gujLfrf kr skdf hY pr Auh ieh vI jfxdy hn ik aMqrrfsLtrI mFnytrI PMz aqy vrlz bYNk vrgy adfry jo pfik nMU aOKy smyN ivwqI sMkt ivcoN kwZx vfsqy mdd idMdy af rhy hn, Auh amrIkI glLby hyT hn qy amrIkf nfl ivgVI mihMgI pY skdI hY.

          amrIkf ieh vI jfxdf hY ik aPgfinsqfn ivcoN 2001 ivwc Bwijaf Esfmf ibn lfidn iks qrF 2 meI 2011 nMU amrIkf ny pfik POjI CfAUxI dy njLdIk aYbtfbfd ivwc mfiraf sI aqy Aus nMU CupfAux ivwc pfik KuPIafqMqr df vwzf hwQ sI. amrIkf vloN sovIaq iKlfPL ivwZI muihMm df lfB AuTf ky pfik pRmfxU qfkq bixaF sI aqy hux dihsLqgrdI iKlfPL amrIkI muihMm df lfB AuTf ky afpxI pRmfxU qy POjI qfkq vDf irhf hY. pfik dy pRmfxU pRogrfm df iswDf ilMkf AuWqrI korIaf nfl vI juVdf hY.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #956, jnvrI 05-2018

 

 

 

purfxy sMpfdkI lyK pVHn leI ieQy kilk kro (dsMbr 31, 2017)

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here