www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

aPgfn ihMdU-iswK rPUjI mfmlf!

kuJ krn-krvfAux qoN ibnF hI krYizt lYxf cfhuMdy hn dysI ilbrl

          kuJ ihMdU-iswK rPUjI pirvfrF dI kYnyzf afmd dIaF kuJ qsvIrF mIzIaf ivwc qyjLI nfl GuMm rhIaF hn. iehnF qsvIrF ivwc kuJ ilbrl mMqrI aqy sMqrI iehnF rPUjI pirvfrF nMU jI afieaF afKdy vyKy jf skdy hn. ies bfry sosLl mIzIaf `qy vI kfPLI crcf hY aqy ilbrl mMqrI - sMqrI muPqo muPqI ies df krYoizt lYx leI Bwjy iPrdy hn. kuJ lok smJdy hn ik kYnyzf srkfr aÌÊfinsqfn qoˆ iehnF nMU lY afeI hY. nf qF ieh rPUjI aÌÊfinsqfn qoˆ afey hn aqy nf jsitn trUzo dI kYnyzf srkfr iehnF nMU lY ky afeI hY.

          swc ieh hY ik ieh pirvfr Bfrq qoN afey hn ijwQy Auh keI sflF qoN rPUjIaF vjoN rih rhy sn. hF ieh aÌÊfinsqfn qoˆ jLrUr hn aqy bhuqy ‘mnmIq Buwlr PfAuNzysLn’ vloN bhuq Xqn krky pihlF Bfrq ilaFdy gey sn aqy iPr AuhnF nMU XU aYn E dI eyjMsI nfl rPUjI vjoN rijstr krvfieaf igaf sI. ‘mnmIq Buwlr PfAuNzysLn’ Bfrq ivwc AuhnF dI mdd vI krdI rhI aqy kYnyzf srkfr awgy dlIlF/apIlF vI krdI rhI qFik AuhnF nMU kYnyzf ivwc rPUjI vjoN sLrn dvfeI jf sky. XqnF dy bfvjUd kYnyzf srkfr ny AuhnF nMU rPUjI pRvfn nf kIqf. ‘mnmIq Buwlr PfAuNzysLn’ kol AuhnF nMU pRfeIvyt spFsrisLp `qy kYnyzf ilafAux vfsqy mihMgI aqy lMbI kfgjLI kfrvfeI rfhIN gujLrnf ipaf. iehnF pirvfrF dI igxqI isrP 65 hY ijhnF ivcoN kuJ pirvfr hI ajy kYnyzf puwjy hn. pr ilbrl mMqrIaF aqy sMqrIaF vfsqy qsvIrF iKcvfAux leI eyny hI kfPLI hn.

          rPUjI vjoN pRfeIvyt spFsrisLp pRvfn cVHn ivwc vI trUzo dI ilbrl dI sfrI trm hI puwg geI hY. svrgI mnmIq Buwlr ny iehnF lokF dI mdd df bIVf trUzo srkfr bnx qoN pihlF cuwikaf sI. ies srkfr ny iehnF lokF nMU qurq pRvfn qF kI krnf sI sgoN pRfeIvyt spFsrisLp `qy pRvfn krn vfsqy vI 3[5 sfl lgf idwqy hn aqy ajy Bfrq ivwc bYTy kuJ pirvfr hI afey hn. 18 iswK mMqrIaF aqy sMqrIaF nfloN ‘mnmIq Buwlr PfAuNzysLn’ vwD kfrgr sfbq hoeI hY. pRfeIvyt spFsrisLp vfsqy ilKqI ivwqI kimtmYNt aqy lMbf pyprvrk huMdf hY. ies dy Elt jsitn trUzo dI ilbrl srkfr lYbnfn aqy jfrzn qoN 25 hjLfr sIrIan rPUjI afpxy Krcy `qy jhfjL Byj Byj ky mhIny ku ivwc hI cuwk ilafeI sI. ieh sIrIan jo muslmfn aqy arb nsl dy hn afpxy gvFzI muslmfn aqy arb dysLF ivc bYTy sn ijwQy ‘Drm pRIvrqn jF mOq’ pRvfn krn df koeI irsk nhIN sI. ieh lVfeI dy mYdfn qoN vI bfhr sn. iehnF 25 hjLfr rPUjIaF ipwCoN hor 25 hjLfr dy krIb sIrIan pRfeIvyt spFsrisLp `qy Ptf Pt pRvfn kr ley gey sn. keI qF pihlF hI sIrIaf qoN bfhr 10-10 sflF qoN kuvYq ivwc arfm nfl kMm kr rhy sn.

          aPgfinsqfn ivwc ajy vI 1500 - 2000 dy krIb bhuq grIb ihMdU aqy iswK bcdy hn jo afey idn ‘Drm pRIvrqn jF mOq’ df sfhmxf kr rhy hn. pr lwK apIlF dy bfvjUd kYnyzf srkfr dy isr `qy ajy jUM nhIN srkI aqy aPgfinsqfn qoN ajy iswDf iek vI ihMdU-iswK srkfrI pwDr `qy rPUjI pRvfn nhIN kIqf igaf. ies mfmly ivwc ilbrl mMqrI aqy sMqrI KfmosL hn pr ijhnF kuJ pirvfrF nMU 3-4 sfl dI dOV Bwj ipwCoN ‘mnmIq Buwlr PfAuNzysLn’ afpxI grMtI `qy lY afeI hY AuhnF nfl qsvIrF iKcvfAux Bwjy iPrdy hn. Xfd rwKxf cfhIdf hY ik lokF dIaF awKF ivwc eynf Gwtf nhIN pfieaf jf skdf. krYizt lYxf hY qF aPgfinsqfn ivwc bcdy 1500 - 2000 dy krIb grIb ihMdU aqy iswK rPUjIaF nMU srkfrI pwDr `qy rPUjI vjoN pRvfn krvf ky ilafAux!  

 - blrfj idEl, Kbrnfmf #1016 mfrc 15-2019

 


Drm qF bdilaf jf skdY pr KUn nhIN!

          1947 ivwc Bfrq dI vMz ‘do nysLn iQAUrI’ dy aDfr `qy kIqI geI sI. musilm lIg aqy ies dy afgU muhMmd alI ijnfh df qrk sI ik Bfrq ivwc do kOmF (ihMdU aqy muslmfn) vwsdIaF hn. ikAuNik muslmfn Gwt igxqI ivwc hn ies vfsqy AuhnF nMU vwKrf dysL cfhIdf hY, nhIN qF Auh ihMdU bhu-igxqI dy gulfm ho jfxgy. kFgrs pfrtI jo Es smyN ajLfdI dI lihr dI agvfeI kr rhI sI, dy afgU ‘do nysLn iQAUrI’ ivwc ivsLvfs nhIN krdy sn. kimAuinstF pfrtI smyq hor vI bhuq sfry lok ‘do nysLn iQAUrI’ aqy dysL dI vMz dy iKlfPL sn. ‘do nysLn iQAUrI’ dy ivroD dy bfvjUd kFgrs afgU dysL dI vMz leI rfjLI ho gey pr vMz ipwCoN bcdy Bfrq nMU jmhUrI aqy sYkUlr rwKx leI bcnbwD rhy. dysL dI vMz kfrn mnuwKI ieiqhfs ivwc swB vwzI ‘ihAUimn mfeIgrysLn’ hoeI, kroVF df AujfVf hoieaf aqy lwKF lok kqlogfrq ivwc mfry gey. ajoky sYkUlr Bfrq ivwc 200 imlIan dy krIb muslmfn vwsdy hn aqy AuhnF nMU vwKry Drm kfrn kdy vI dysL Cwzx leI mjbUr nhIN hoxf ipaf. ies dy Elt Bfrq dy pUrbI sUibaF ivwc bMglfdysL qoN lwKF muslmfn (ihMdU vI) Bfrq af vwsy hn ijs kfrn keI sUibaF ivwc awj vI ‘ivdysLI’ smwisaf bxI hoeI hY. 1947 qoN ipwCoN ijnfh dy pfiksqfn qoN ihMdU, iswK, eIsfeI aqy hor Gwt igxqI iPrky vwzI pwDr `qy mfeIgryt krn leI mjbUr hoey hn aqy awj gYr mulmfnF dI igxqI bhuq ingUxI hI bcdI hY. POj df glbf, jgIrdfrI injfm, sLIaf qy suMnIaF dI afpsI KihbfjLI aqy dovF dI aihmdIaf mulmfnF pRqI nPrq vI pfik vfsqy vwzI smwisaf hY.

          Bfrq dI vMz bfry ilKI geI iewk aihm ikqfb ‘PrIzm aYt imz nfeIt’ muqfibk mhuMmd alI ijnfh sYkUlr Bfrq dy kfnsYpt `qy hwsdf sI aqy Bfrq ivwc vwzI muslm vsoN kfrn Aus ny pysLngoeI kIqI sI ik Bfrq ivcoN hr 25 sfl bfad iewk pfiksqfn bixaF krygf. pr ies dy Elt ijnfh df ‘iewk nysLn’ dy aDfr `qy kfiem kIqf igaf pfiksqfn 25 sfl bfad do tukVy ho igaf aqy ies df pUrbI ihwsf bMglf dysL bx igaf. ijnfh dI Drm dy aDfr `qy ‘iewk nysLn’ dI iQAUrI Pyhl ho geI. eIst pfiksqfn dy bMgflIaF ny ‘kiQq kOmI jLunfb AurdU dy aDfr AuWqy pMjfbIaF’ df glbf kbUlx qoN nFh kr idwqI. awj vI bcdf pfiksqfn sMsfr df iewko iewk ajyhf iKwqf hY ijs dI 60% abfdI pMjfbIaF dI hY pr pfik dI kOmI jLubfn AurdU hY. pfik ivwc isMDI, bloc aqy pTfx afpxIaF mF bolIaF nfl juVy hoey hn pr pfik pMjfbI afp mF bolI nfloN tuwty hoey hn jF qoVy gey hn qy horF AuWqy AurdU Tos rhy hn. bolI aqy swiBafcfr nMU Cwz ky pfiksqfn nMU Drm dy gUMd nfl ‘kOmIaq’ drsfieaf jf irhf hY.

          afm bolcfl ivwc hr iPrky nMU hI kOm afK ilaf jFdf hY ijvyN jwt kOm, kMbojL kOm aqy hor. eysy qrF Drm dy aDfr `qy ihMdU kOm, iswK kOm, muslm kOm, eIsfeI kOm afid. afm bolcfl ivwc drsfeIaF jFdIaF kiQq kOmF nMU agr vwKry vwKry rfj df hwk dy idwqf jfvy qF dunIaF dy keI dysL KwKVIaF ho jfxgy. awj kYnyzf, amrIkf, brqfnIaF, jrmnI, PrFs, astrylIaf, iewtlI afid bhuqy pwCmI dysLF ivwc ies iksm dIaF 50-50 qoN vwD kiQq kOmF vwsdIaF hn. kYnyzf dy ikbYWk sUby ivwc vwKvfdI lihr df aDfr vwKrI PrYNc pihcfx rhI hY ijs ivwc Drm df koeI rol nhIN hY. pwCmI dysLF ivwc BFq BFq dy lokF nMU bhu-siBafcfr (mltIklcrl) jF bhu-vfd (zfievrstI) df nfm idwqf jFdf hY.

          24 jnvrI nMU akflI dl mfn dI kYnyzf eIst brFc ny iek rfjsI kfnPrMs kIqI sI ijs ivwc pfik df jMmpl brqfnvI sLihrI zf: iekdqfr krfmq cImf muwK spIkr sI. zf: cImf ny iswKF nfl afpxf moh ijqfAux leI dwisaf ik Aus df pirvfr iksy vkq iswK qoN muslmfn bixaF sI. zf: cImf ny dwisaf ik Bfrq qoN krqfr isMG nfm df iek mihmfn AuhnF dy Gr afieaf krdf sI ijs nMU Auh qfieaf ikhf krdy sn. qfieaf KyqF ivwc jf ky iek drKq nMU PV ky roieaf krdf sI aqy Aus ny puwCx `qy cImf nMU (bcpn ivwc) dwisaf sI ieh drKq Aus dy bfp (krqfr isMG dy) df lgfieaf hoieaf sI. ies khfxI df incoV kwZidaF zf: krfmq cImf ny ikhf, “Drm qF bdilaf jf skdY pr KUn nhIN.” Bfv Aus dI iswKF nfl KUn dI sFJ hY. BfrqI, pfiksqfnI aqy bMglfdysLI muslmfnF dy pUrvj vI muslmfn bnx qoN pihlF BfrqI Drimk ivsLvfsF dy DfrnI sn ijhnF nMU hux ihMdU afiKaf jFdf hY. KUn dI sFJ qF dUr qwk jFdI hY aqy “Drm qF bdilaf jf skdY pr KUn nhIN” df PfrmUlf eyQy vI pUrI qrF lfgU huMdf hY qy keI rog (vKryvyN) dUr kr skdf hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #1015, mfrc 08-2019

 


iensfPL aqy pfrdrsLI srkfr dy dfavy ryq dI kMD vFg izwgy

          kYnyzf dI sfbkf jsits mMqrI aqy atfrnI jnrl jozI ivlsn ryabolz dI sMsd dI jsits kmytI sfhmxy tYstfmnI nfl jsitn trUzo dy iensfPL aqy pfrdrsLI srkfr dyx dy dfavy ryq dI kMD vFg izwg gey hn. buwDvfr nMU jozI ivlsn ny sMsdI kmytI sfhmxy afpxI 30 imMt dI EpinMg stytmYNt smyq qkrIbn cfr GMty kYnyzf dI vwzI kMnstrksLn kMpnI aYsaYnsI-lfvfiln iKlfPL cwl rhy adflqI kys ivwc kMpnI dI mdd krn vfsqy pfey gey dbfa dI jfxkfrI idwqI. jozI ny dfavf kIqf ik ieh dbfa pRDfn mMqrI, ivwq mMqrI aqy pRDfn mMqrI dy dPLqr dy aflfH stfP vloN lgfqfr pfieaf jFdf irhf ijs ivwc aiswDy ZMg nfl DmkIaF vI idwqIaF jFdIaF rhIaF. ieh zrfmf qkrIbn cfr mhIny jfrI irhf ijs df mksd kMpnI nMU krImInl kys qoN bcfAuxf sI.

          kYnyzf ivwc rfjnIqk dbfa rihq ajLfd adflqI ZFcy dI kdr kIqI jFdI hY pr jozI ivlsn dy ibafn dwsdy hn ik adflqI kys ivwc rfjsI dKLl dyx vfsqy trUzo srkfr ny koeI ksr nhIN CwzI. ies kys ivwc zrYktr pbilk pRfsIikAUtr kYQiln rusl ny sqMbr 2018 ivwc PYslf kr ilaf sI ik aYsaYnsI-lfvfiln kMpnI nfl koeI ‘zIal’ nhIN bxfeI jfvygI aqy jozI muqfibk Aus df afpxf PYslf vI iehI sI qy ies bfry Aus ny srkfr nMU jfxU krvf idwqf sI. ieh spsLt kr dyx dy bfvjUd jozI nMU 10 Pon kflF krnIaF peIaF aqy ajyhIaF 10 mIitMgF ivwc Bfg lYxf ipaf ijhnF ivwc pRDfn mMqrI dy keI shfiek mjUd sn ijhnF dy jozI ivlsn ny bkfiedf nfm vI ley hn. ivwq mMqrI ibwl morno dy cIP afPL stfPL bYn icn aqy trUzo dy ipRMsIpl skwqr gYrI bwts dbaf pfAux vfilaF ivwc sLfml hn. bwts ny ipCly hPLqy asqIPf dy idwqf sI.

          jozI ivlsn ny ies kys ivwc rfjsI dKLl vfsqy iewko qrjL df lgfqfr pfieaf igaf dbfa dwisaf hY ijs ivwc sMBfvI nqIjy dy hvfly nfl aisDy rUp ivwc DmkIaF sLfml sn. jozI ny ieh ibafn ky gwl isry hI lgf idwqI ik sqMbr 2018 ivwc pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny Aus nfl iewk mulfkq ivwc ikhf sI ik trUzo nMU vI ies kMpnI dy krImInl kys ivwc dosLI pfey jfx df iPkr hY ijs nfl ieh kMpnI PYzrl kMm dy Tyky lYx vfsqy bolI (ilKqI ibwz) dyx vfsqy 10 sflF vfsqy aXog ho jfvygI. ajyhy Tyky kMpnI dI afmdn df muwK sroq hn. jozI muqfibk pRDfn mMqrI ny dbfa pfAuNidaF ieh vI ikhf sI ik ikbYWk dI subfeI cox df smF hY aqy Auh (trUzo) Kud ikbYWk dy pYipnIE hlky qoN aYmpI hY. jozI ny ikhf ik ies nfl Aus nMu Jtkf lwgf sI aqy Aus ny pRDfn mMqrI dIaF awKF ivwc awKF pf ky svfl puwC ilaf sI ik kI Auh atfrnI jnrl vjoN jozI dy PYsly ivwc rfjnIqk dKLl dy rhy hn? ies dy juvfb ivwc trUzo ny ‘no no’ afKidaF ikhf sI sfnMU hwl (slUsLn) lwBx dI loV hY.

          gwl eyQy hI nhIN rukI 18 dsMbr 2018 nMU jozI dI cIPL afP atfPL jYsIkf ipRMs nMU trUzo dy ipRMsIpl skwqr gYrI bwts aqy cIP afPL stfPL kYtI tYlPorz ny qurq mIitMg leI swidaf aqy nsIaq idwqI ik eyQy koeI ajyhf hwl nhIN hY ijs ivwc rfjsI dKLLl nhIN huMdf. 19 dsMbr 2018 nMU pRIvI kONsl dy klrk vfrink ny jozI nMU Pon `qy nsIaq idwqI ik pRDfn mMqrI trUzo aYsaYnsI-lfvfiln kMpnI dy kys dy hwl (zIal duafrf) leI pUry “zItrmMz aYNz Prm” hn aqy pRDfn mMqrI ieh vI jfnxf cfhMdy hn ik ‘zIpIey rUt’ (zIal duafrf) kys df hwl ikAuN nhIN ho skdf? klrk ny ieh vI ikhf ik pRDfn mMqrI iksy nf iksy qrF (vMn vya aOr aYnadr) ies df hwl cfhuMdy hn aqy Auh mMqrI jUzI sqrwk krnf cfhuMdf hY.

          14 jnvrI 2019 nMU jsitn trUzo ny afpxI kYbint ivwc Pyrbdl kIqf ijs ivwc jozI ivlsn nMU atfrnI jnrl aqy jsits mMqrI qoN bdl ky vYnrnjL aPyarjL dI mMqrI bxf idwqf ijs nMU mIzIaf ny zImosLn dwisaf. jozI ny TIk ikhf hY ik Auh atfrnI jnrl vjoN afpxf kMm shI ZMg nfl kr rhI sI aqy ajLfd adflqI pRbMD dy sMivDfnk inXm `qy pihrf dy rhI sI. 12 PrvrI 2019 nMU jozI ivlsn ny trUzo dI kYbint qoN asqIPLf dy idwqf sI. hux pRDfn mMqrI kuJ vI kihx, ies mfmly ivwc trUzo dy bdlvyN ibafn srkfr dI pujIsLn hfsohIxI bxf cuwky hn. trUzo srkfr pfrdrsLI, aOrqF dI brfbrqf aqy kYnyzf dy afdIvfsIaF df siqkfr krn dy mfmly ivwc sMjIdf sfbq nhIN hoeI. aYnzIpI afgU jgmIq isMG vloN jMqk qPqIsL aqy kMsrvtv afgU aYNzrU sLIar vloN trUzo dy asqIPy dI mMg, dovyN ZukvIaF mMgF jfpdIaF hn.

- blrfj idEl, KLbrnfmf #1014, mfrc 01-2019


aYsaYnsI-lvfiln mfmlf

trUzo srkfr kr rhI hY prdf pfAux dI koisLsL

          bhucricq aYsaYnsI-lvfiln kMpnI dy mfmly ivwc jsitn trUzo dI ilbrl srkfr hr kImq `qy prdf pfAux dI koisLsL kr rhI hY. pr kuJ qfjLf prbilk srvyKx sfbq krdy hn ik trUzo srkfr nMU lokF dy kichrI ivwc vwzI kImq cukfAuxI pY rhI hY. srkfr dI lokRXIqf qyjLI nfl hyTF vwl izwg rhI hY aqy lokF df ivsLvfs tuwtdf jf irhf hY. jsitn trUzo df pfrdrsLI srkfr dyx df vfadf KoKlf ivKfeI dy irhf hY.

          hfAUs afP kfmnË dI jsits kmytI (ilbrl zfmInytz) ny ies mfmly dI suxvfeI sLurU kr idwqI hY. ipRvI kONsl dy klrk mfeIkl vrinwk ny hfAUs afPL kfnmjL dI jsits kmytI sfhmxy pysL hoky jo ibafn idwqf Aus ny swB nMU hYrfn kr idwqf hY. vrinwk ny ikhf hY dysL ivwc iewk dUjy dy ivroD df ajyhf mhOl isrijaf jf irhf hY ijs kfrn akqUbr dI PYzrl cox ivwc iksy dI jfn jf skdI hY. dysL dy tfp dy isvl srvYNt dI ies pysLngoeI df pqf nhIN kI aDfr hY? mfeIkl vrinwk ny mMqrI jUzI ivlsn `qy iksy dbfa qoN ienkfr vI kIqf hY aqy gwl gol kridaF mMinaF vI hY ik shI PYslf lYx vfsqy dbfa qF huMdf hI hY.

          sfbkf atfrnI jnrl qy jsits mMqrI jozI ivlsn ryabolz  ny vI jsits kmytI sfmhxy pysL hoxf hY pr Aus dI vfrI agly hPLqy dy sLurU ivwc afAux dI sMBfvnf hY. aYnzIpI aqy kMsrvtv ies mfmly dI jMqk jFc dI mMg kr rhy hn aqy dovF pfrtIaF vloN sMsd ivwc ilbrl srkfr `qy iqwKy hmly kIqy gey hn. ivroDI pfrtIaF df qrk hY ik dysL ivwc inaF pfilkf dI ajLfdI bhuq mhwqvpUrn hY aqy ies ivwc isafsI dKLl dI koeI qF nhIN hY. ivroDI iDr pwC rhI hY ik 17 sqMbr 2018 nMu mMqrI jozI ivlsn aqy pRDfn mMqrI ivckfr mIitMg ikvyN hoeI aqy muwdf kI sI? smiJaf jf irhf hY ik ies mIitMg ivwc aYsaYnsI-lvfiln kMpnI dy kys nMU rPLfdPf krvfAux leI dbfa pfieaf igaf sI.

          jd qoN ieh skYNzl pbilk hoieaf hY trUzo srkfr nvIaF guMJlF ivwc AulJdI jf rhI hY. sfbkf atfrnI jnrljozI ivlsn ryabolz ny ies bfry ajy qwk kuJ vI afKx qoN ienkfr kr idwqf hY aqy sfbkf jsits qoN ies bfry kfnUMnI slfh lY rhI hY. aKLbfr glob aYNz myl ky ieh skYNzl bryk kridaF iliKaf sI ik trUzo srkfr ny Prfz aqy kurwpsLn dy dosLF df sfhmxf kr rhI aYsaYnsI-lvfiln kMpnI nMU bcfAux vfsqy mOky dI atfrnI jnrl aqy jsits mMqrI jozI ivlsn `qy dbfa pfieaf sI. gwl nf bnx `qy jnvrI 2019 ivwc jozI ivlsn nMU zImot kr ky vYtrn mMqrflf idwqf igaf sI. pRDfn mMqrI ny jd ipCluy hPqy jozI ivlsn dy mMqrI mMzl ivwc hox nMU swB awCf hox dy sbUq vjoN pysL kIqf sI qF jozI ivlsn ny kuJ GMty bfad hI mMqrI mMzl qoN asqIPf dy idwqf sI. ies asqIPy nfl trUzo srkfr ihwl geI sI aqy pRDfn mMqrI iksy dbfa dI sUrq ‘cup rihx’ df dosL vI Aus isr hI mVH rhy sn.

          acfnk ies somvfr nMU pRDfn mMqrI jsitn trUzo dy ipRMsIpl skwqr gYrI bwts ny afpxy ahudy qoˆ asqIPf dy idwqf sI. ipRMsIpl skwqr aqy dosq vjoN gYrI bwts df ruqbf pRDfn mMqrI ipwCoN dUjy nMbr `qy sI aqy kYbint mMqrI vI Aus dy iesLfry dI AuzIk kiraf krdy sn. pRDfn mMqrI trUzo ies mfmly ivwc keI kuJ afK cuwky hn aqy kuJ vI gLlq hox qoN ienkfrI hn. svfl AuT rhy hn ik agr kuJ vI glq nhIN hoieaf qF iewk aihm mMqrI aqy trUzo dy ipRMsIpl skwqr gYrI bwts ny asqIPLy ikAuN idwqy hn? ivroDI iDr cfhuMdI hY ik gYrI bwts aqy pIaYmE dy hor aiDkfrI vI jsits kmytI awgy pysL hox pr srkfr ies nMu lgfqfr tfl rhI hY.

          mMglvfr nMU ies mfmly ny iek hor moV kwitaf jd sfbkf mMqrI jozI ivlsn ny trUzo kYbint nfl mulfkfq kIqI. pqf lwgf hY ik ieh mIitMg jozI ivlsn dI bynqI `qy hoeI aqy Aus nMU mulfkfq vfsqy do GMty AuzIk krnI peI. aMdr kI gwl hoeI ies bfry bfhr iksy nMU kuJ pqf nhIN hY pr jozI ivsln ny jo bfhr dwisaf Auh ieh hY ik jozI ivlsn aqy vI ilbrl kfks df mYNbr hY. ies ipwCoN Aus ny kfks mIitMg ivwc vI ihwsf ilaf aqy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny jozI ivlsn qoN ieh kihMidaF muafPLI vI mMgI ik ‘ilbrlF’ ny jozI `qy qnjLF kwsIaF sn aqy inwjI pwDr `qy burf Blf ikhf sI. Auh ikhVy ilbrl sn ies bfry Auh cuwp rhy.

          jozI ivlsn ryabolz df kihxf hY ik Auh afpxf pwK rwKx dI AuzIk kr rhI hY pr kfnMUnI bMdsLF dI pfbMd hY. ivroDI iDr jozI qoN klfieMt - silstr pRfrIvysI nMU htfAux dI mMg kr rhI hY. gYrI bwts dy asqIPy ipwCoN jozI ivlsn kJ nrm pY geI jfpdI hY aqy ivsLlysLk smJ rhy hn ik aMdrKfqy koeI smJOqf ho igaf hY. kuJ afKdy hn ik jozI ivlsn Kfiqr trUzo ny afpxy inwjI skwqr aqy dosq gYrI bwts dI kurbfnI dy idwqI hY.

          jozI ivlsn vloN acfnk mMqrI mMzl Cwz jfx nfl trUzo df aOrqF pRqI kiQq siqkfr aqy nyitv BfeIcfry vfsqy kiQq snyNh vI nklI sfbq hoieaf hY. jozI dy asqIPy ipwCoN qF pRDfn mMqrI trUzo Kud ieljLfm qrfsLI `qy Auqr afey sn.

-blrfj idEl

KLbrnfmf #1013, PrvrI 22-2019

 


trUzo `qy BfrU peI puglfs

jozI ivlsn ryabolz dy asqIPy qoN hYrfnI aqy inrfÈf ikAuN?

          14 jnvrI 2019 dy idn pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny afpxy mMqrI mMzl ivwc kIqy Pyrbdl ivwc mMqrI jozI ivlsn ryabolz nMU atfrnI jnrl aqy jsits mMqrI qoN bdl ky vYntrnjL aPYarjL df mMqrflf dy idwqf sI. mIzIaf ivwc ies nMU ‘zImosLn’ dwisaf igaf sI pr trUzo ny ies qoN ienkfr kr idwqf sI. jozI ivlsn ryabolz ies bfry KfmosL rhI sI, sfLied Auh ies vfsqy ZukvF mOkf qlfsL rhI sI aqy Aus nMU jkIn sI ik ajyhf mOkf jLrUr afvygf. Auh jfxdI sI ik aYsaYnsI lfvfiln kMpnI iKlfP Prfz aqy iBRÈtfcfr df kys iksy idn hYWzlfeInF bxygf. jfpdf hY ik jozI ny bhuq TrMmy nfl ies mOky dI AuzIk kIqI aqy awj vI jd ieh mfmlf jMqk ho cuwkf hY qd vI jozI ivlsn hr kdm kfnMUn dy dfiery ivwc rih ky bhuq qswlI nfl AuTf rhI hY.

          dysL dI sfbkf atfrnI jnrl hox kfrn Auh srkfr dI pRmuwK kfnMUnI slfhkfr sI. aqy srkfr nfl Aus df srokfr ‘klfieMt soilstr’ kfnPIzYNsLl mirXfdf dy hyT afAuNdf hY. ivroDI iDr jozI nMU ies qoN Cot dyx dy hwk ivwc hY qFik jozI Kuwl ky aYsaYnsI-lfvfiln mfmly bfry bol sky pr trUzo srkfr Aus nMU ieh Cot nhIN dyxf cfhuMdI. Xfd rhy ipCly idnIN aKLbfr glob aYNz myl ny iliKaf sI ik trUzo srkfr vloN jozI ivlsn `qy aYsaYnsI-lfvfiln kMpnI df kys rPfdPLf krvfAux leI dbfa pfieaf sI pr jozI ny kys ivwc ajyhf dKl dyx qoN ienkfr kr idwqf sI. iswty vjoN pRDfn mMqrI ny Aus df mihkmf bdl idwqf sI.

          mfmlf jMqk huMdy sfr hI trUzo ny dfavf kIqf sI ik ajyhf kuJ vI nhIN vfpiraf pr jozI ivlsn ny ‘klfieMt soilstr’ mirXfdf df hvflf dy ky kuJ vI afKx qoN nFh kr idwqI sI. pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny somvfr nMU ikhf sI ik jozI ivlsn df kYbint ivwc hoxf sfbq krdf hY ik kuJ vI gLlq nhIN hoieaf aqy jozI nfl trUzo dI gwlbfq vI hoeI hY. pr trUzo dy ies dfavy dy kuJ GMty bfad hI jozI ivlsn ny pRDfn mMqrI nMU afpxf asqIPLf Byj idwqf aqy 12 PrvrI idn mMglvfr svyry afpxI vYWbsfeIt `qy vI pf idwqf.

          jozI ivlsn ryabolz ny afpxy asqIPLy dy hyT jo dsqKq kIqy hn Auh ‘puglfs’ vjoN kIqy hn. Bfv afpxf nfm puglfs’ iliKaf hY jo jozI df bcpn df afdIvfsI nfm hY. ieh nfm Aus dI dfdI ny rwiKaf sI aqy ies df Bfv hY “svYmfx vfly lokF dy Gr jnmI bytI.” jozI dy asqIPy nfl trUzo nMU hwQF pYrF dI pY geI hY aqy pRDfn mMqrI ny ikhf hY ik Auh ies qoN hYrfn aqy inrfÈ hY. drasl pRDfn mMqrI hYrfn aqy inrfÈ nfloN pRysLn vwD hY ikAuNik trUzo `qy ‘puglfs’ BfrU pY geI hY.

          jozI ny afpxy asqIPLy dy Kq ivwc sfry knyzIan lokF (iksy rfjsI jF hor ivqkry qoN ibnF) Kfskr afpxy hlky vYnkUvr-grYnivwl dy lokF df DMnvfd kIqf hY. Aus ny mMqrfly dy aPsrF aqy stfPL df vI DMnvfd kIqf hY pr ikDry vI pRDfn mMqrI jsitn trUzo df DMnvfd nhIN kIqf. jnvrI ivwc jd Aus df mihkmf bdilaf igaf sI qd vI Aus ny afpxy  mihkmy nMU PyarvYWl Kq ivwc iliKaf sI, “Auh ies ivwc ivsLLvfs rwKdI hY ik jsits isstm iksy rfjsI dKLl dI idwK (sLwk jF pRsYpsLn) qoN vI mukq hoxf cfhIdf hY.” iehnF kuJ sLbdF ivwc Auh bhuq kuJ afK geI sI ijs nMU aKbfr glob aYNz myl dy imhnqI rportrF ny GoK pVqfl ky lokF dI kichrI qwk phuMcf idwqf aqy srkfr nMU vKLq pf idwqf hY.

          mFtrIal bysz vwzI kMztrksLn kMpnI aYsaYnsI lfvfiln Prfz aqy iBRÈtfcfr dy dosLF ivwc iGrI hoeI hY. ies kMpnI ny lIbIaf (qy kuJ hor dysLF ivwc vI) ivwc TyikaF vfsqy irsLvq idwqI sI. kYnyzf ivwc iewk hspqfl bxfAux dy mfmly ivwc vI bykYdgI dy dosL hn. hux ikbYWk dy pRisD aKLbfr ‘lf-pRYs’ ny iliKaf hY ik mFtrIal dy aihm ‘jYkrcy birj’ dI murMmq dy mfmly ivwc vI ieh kMpnI qPqIsL hyT hY aqy cfrj lwgx dI sMBfvnf bxI hoeI hY. ieh kMpnI ilbrl pfrtI dI vwzI smrQk rhI hY aqy keI vlL-ivMg pf ky ilbrl pfrtI nMU moty PMz idMdI rhI hY. mYklInjL mYgjLIn ny Kulfsf kIqf hY ik trUzo srkfr ny krImInl koz ivwc soD krky “zYPrz pRfsIikAUsLn aYgrImYNts” dI ivvsQf ies kMpnI vloN lfbI kIqy jfx kfrn kIqI sI. ieh soD sqMbr 2018 nMU lfgU hoeI sI aqy khfxI jF dosL ieh hn ik pRDfn mMqrI jF pIaYmE ny jozI `qy ies kMpnI dy ihwq ivwc Auprokq rsqf vrqx leI dbfa pfieaf sI.   

- blrfj idEl, KLbrnfmf #1012, PrvrI 15-2019

 


aYmpI rfj gryvfl dIaF musLklF `c aMgryjLI mIzIaf dI idlcspI

          22 nvMbr 2018 nMU ilbrl aYmpI rfj gryvfl ny afpxy Pysbuwk pyj `qy brYNptn eIst hlky qoN aYmpI vjoN asqIPLf dyx bfry ilK ky swB nMU hYrfn kr idwqf sI aqy ies dy kfrn inwjI qy mYzIkl dwsy sn. rfj gryvfl ny ieh vI ilK idwqf sI ik Aus ny ies bfry sMsd ivwc ilbrl cIP ivwp nMU jfxkfrI dy idwqI hY. pRDfn mMqrI trUzo ny rfj gryvfl dy ies PYsly nMU shI dwisaf sI aqy iPr ieh jfxkfrI jMqk hoeI sI ik rfj gryvfl nMU jUaf Kyzx df aml lwg igaf sI ijs nfl Auh iewk imlIan zflr qoN vwD dy krjLy hyT af igaf sI. keI idn rfj gryvfl ny afpxI asqIPf sIt qoN asqIPf nhIN sI idwqf aqy sMsd ivwc ilbrl srkfr golmol juvfb dy rhI sI. 8-9 idn bfad rfj gryvfl ny asqIPf nf dyx df aYlfn kr idwqf sI aqy ilbrl pfrtI ny Aus nMU kfks qoN bfhr kr idwqf sI. afm smiJaf jFdf hY ik ieh ilbrl srkfr nfl igwtimwt df iswtf sI ikAuNik trUzo srkfr brYNptn eIst hlky qoN ijLmnI cox tflxf cfhuMdI sI aqy agr rfj grvyl nvMbr ivwc asqIPLf dy idMdf qF ijLmnI cox krvfAux qoN ibnF hor koeI cfrf nhIN sI.

          aMgryjLI mIzIaf (muwKDfrf df mIzIaf) ivwc aYmpI rfj gryvfl dIaF musLklF aqy kfrnf bfry coKI rporitMg hoeI sI ijs ivwc mnI lFzirMg dy dosL vI lgfey gey sn ijs qoN gryvfl ny ienkfr kIqf sI. dsMbr dy awD ivwc ies bfry mIzIaf dI idlcspI KLqm ho geI sI aqy iswK BfeIcfry ivwc ‘pbilk surwiKaf rport’ ivwc ‘iswK KfilsqfnI awqvfdI’ dy ijLkr bfry crcf sLurU ho geI sI.

          afm lok ies gwloN hYrfn ho rhy sn ik ilbrl pfrtI ny akqUbr 2019 dIaF afm coxF vfsqy ies hlky qoN nfmInysLn ikAuN nhIN KohlI? acfnk hI jnvrI 25-2019 nMU rfj gryvfl vwloN afpxI Pysbuwk `qy brYNptn eIst qoN ajLfd aYmpI vjoN bxy rihx df sunyhF pfieaf igaf. ieh sLfied sbwb hI sI ik aYmpI rfj gryvfl dIaF musklF `c aMgryjLI mIzIaf dI idlcspI iPr acfnk vD geI aqy muKDfrf dy mIzIaf ivwc rfj gryvfl bfry AuproQlI keI rportF pRkfsLq hoeIaF pr pMjfbI mIzIaf ies bfry ajy qwk KfmosL hI irhf hY.

          30 jnvrI nMU nYsLnl post dy nfmvr rportr tfm blYkivwl df rfj gryvfl bfry afrtIkl aKLbfr dI vYWbsfeIt `qy pRkfsLq hoieaf jo agly idn ipRMt ivwc Cfieaf hoieaf. tfm blYkivwl ny ies rport ivwc ilbrl aYmpI vjoN rfj gryvfl vloN 6 aprYl 2018 nMU aXoijq kIqy gey mYgf PMz ryjL iznr nMU mwudf bxf ky keI svfl AuTfey. ijhnF ivwc hYrfnI pRgt kIqI geI ik iewk aYmpI ny ikvyN $500 pRqI ivakqI dy ihsfb nfl 1200 dI igxqI df vwzf iznr kr ilaf. ies nfl iekwTI hoeI vwzI rkm ikwQy geI? eyny vwzy iznr dI kI loV sI aqy jo aksr pRDfn mMqrI aqy vwzy mMqrI vI nhIN kr skdy Auh iewk aYmpI ikvyN kr igaf? lyKk ny ieqrfjL kIqf ik ilbrl ies PMz-ryjL bfry jfxkfrI ikAuN nhIN dy rhy?

          pihlI PrvrI nMU roibn ErbYk nfm dI rportr ny eysy mudy nMU hor AuBrdy hoey iliKaf ik ‘agr awKF aqy kMn bMd kr leIey qF rfj gryvfl bfry kuJ vI gLLlq (sLYzI) nhIN hY.’ Aus ny tfm blYkivwl dI ilKq df hvflf dy ky ‘6 lwKy iznr’ bfry svfl AuTfey aqy ieh ilKq sIbIsI dI vYbsfeIt `qy pRkfsLq hoeI. Auprokq ilKqF bfry lokF dy kimMt bhuq qnjLBrpUr sn ijhnF ivwc trUzo srkfr vI insLny `qy rwKI geI.

          pihlI PrvrI nMU hI pRisD pwqrkfr rYks mrPLI ny nYsLnl post ivwc rfj gryvfl bfry iewk iqwKf lyK ilK miraf. sLbdF dy zMg mfrn ivwc rYksI mrPI df koeI sfnI nhIN hY aqy Auh ies kMm vfsqy bhuq gUhVI aMgryjLI vrqdf hY. jUey df Jwtpwt imlIan zflr df krjLf lfh dyx aqy 1200 ivakqIaF vfly PMzryjL df hvflf dy ky rYks mrPLI ny ilbrlF nMU slfh idwqI sI ik rfj gryvfl qF KjLfnf mMqrI bxfey jfx dy kfbl hY ikAuNik Auh krjLf Auqfrn aqy PMzryjL krnf jfxdf hY.

          pihlI PrvrI nMU rfj gryvfl ny iehnF svflF dy juvfb tvItF rfhIN idMidaF afiKaf ik Auh sKLq imhnq krdf hY aqy vDIaf afrgynfeIjLr hY ijs kfrn vwzf PMzryjL kr sikaf hY. cfr PrvrI nMU nYsLnl post dy tfm blYkivwl ny iPr afrtIkl iliKaf ijs ivwc rfj gryvfl dI tvIt aqy ilbrl rfeIizMg dy pRDfn dy hvfly nfl ikhf ik 1200 ivcoN krIb awDy ku lokF ny hI $500 pRqI ivakqI idwqf sI, bfkI muPq mihmfn sn. aqy ZfeI lwK rfeIzMg asosIeysLn kol pey hn. eysy idn torFto stfr dy aYzItorIal borz ny iewk aihm ilKq ivwc ikhf ik rfj gryvfl aqy ilbrlF nMU sMjIdf juvfb dyx dI loV hY qy swB TIk nhIN hY. muwKDfrf df mIzIaf ieh nhIN jfxdf ik pMjfbI BfeIcfry ivwc vIjLf aqy ieMmIgrysLn mfmly ikMnI aihmIaq rwKdy hn. dysI ilbrl kfks ivwc rfj gryvfl ies mfmly ivwc aihm rol adf krdf irhf hY jo lokF dI iKwc df kfrk sI aqy ies kfrn kuJ ‘aMdrUnI iKcoqfx’ vI cldI rhI hY. jfpdf hY ik ieMmIgrysLn mMqrI aihmd husyn qF KfnfpUrI qoN vwD kuJ nhIN hY, qfrF iKcx vfly ‘hYvIvyt’ qF hor hn. ‘hfQI dy dMd Kfx nMU hor aqy ivKfAux nMU hor’ df pMjfbI aKfx ies srkfr `qy pUrf iPwt bYTdf hY.

          awj pMjfbI BfeIcfry ivwc axigxq ajyhy vwzy ibjLnYsmYn hn jo Krcf krn qoN iblkul nhIN GbrfAuNdy aqy rfjnIqI ivwc cMgf dbdbf rwKdy hn. iehnF ivcoN drjun ku jd cfhux rlky pRDfn mMqrI dy pwDr df 1200-1500 bMdy df vwzf PMzryjL aXoijq kr dyx.

          -blrfj idEl, KLbrnfmf #1011, PrvrI 08-2019

 


lIgl ieMmIgrysLn dy mUMh `qy trUzo srkfr dI cupyV!

          28 jnvrI nMU kYnyzf dI ilbrl srkfr dy ieMmIgrysLn ivBfg ny mfipaF dy grYNz mfipaF nMU spFsr krn dy nfm `qy iewk vwzf zrfmf kIqf hY. kYnyzf df ieMmIgrysLn mMqrI ies nMU bhuq kfmXfb dws irhf hY aqy ijhnF dI vfrI nhIN afeI AuhnF nMU agly sfl qwk AuzIkx dI slfh dy irhf hY. ilbrl mMqrI aqy aYmpI lokF nMU 28 jnvrI vfsqy iqafr rihx dIaF azvFs slfhF dy rhy sn. keIaF ny qF awzIaF cwuk cuwk ky KbrF lvfeIaF sn ik trUzo dI ‘ieMmIgrMt-ipafrI’ srkfr ny mfipaF dIaF arjLIaF lYx dI igxqI vI vDf idwqI hY. mfipaF nMU spFsr krn dy cfhvfn aplfeI krn vfsqy vwzI iqafrI krI bYTy sn. keIaF ny qF vkIl jF ieMmIgrysLn kMsltYNt vI hfier kIqy hoey sn. keI kMsltYNt vI mIzIaf rfhIN trUzo srkfr dIaF isPLqF krdy nhIN Qwkdy ikAuNik Auh ies srkfr dI iKlrI hoeI ieMmIgrysLn nIqI kfrn coKI kmfeI kr rhy hn.

          jd 28 jnvrI nMU mfipaF aqy grYNz mfipaF nMU spFsr krn vfsqy muZlI aYplIkysLn (ientYsLn tU spFsr) Brn vfsqy srkfrI vYb sfeIt KuwlI qF dysL ivdysL ivwc iewk lwK dy krIb lokF ny muZlI aYplIkysLn Brn dy Xqn kIqy jF vkIlF, shfiekF aqy kMsltYNt qoN krvfey. sIbIsI ny ieMmIgrysLn kYnyzf dI tvIt df hvflf dy ky iliKaf hY ik 11 imMtF ivwc aYplIkysLnF df 27,000 df kotf pUrf ho igaf aqy horF nMUM aYksYWs qoN qurq ienkfr ho igaf. ijhnF lokF ny Kuwd ayplIkysLn Brn dI koisLsL kIqI hY Auh dwsdy hn ik ies vfsqy isrPL 7 imMt df smF hI imilaf. kuJ horF df dfavf hI ik smF 4[5 qoN 5 imMt df hI sI.

          agr 11 imMt nMU hI shI mMn ilaf jfvy qF vI svfl bxdf hY ik kI ieh shI hY? kI ies nMU iensfPL psMd nIqI ikhf skdf hY? kI ieh lokF dI tfeIipMg spIz, kMipAUtr aqy aMgryjLI dI muhfrq df tYst sI? aglIaF coxF hox nMU 9 mhIny qoN Gwt df smF bicaf hY aqy ieh srkfr ipCly iqMn qoN vwD sflF ivwc mfipaF dI spFsrisLp dI ZukvIN ivDI nhIN apxf skI. hr sfl nvF swp kwZx qur pYNdI rhI hY ieh srkfr. lokF nfl Bwdf mjLfk kr ky trUzo srkfr ny lIgl ieMmIgrysLn dy mUMh `qy  krfrI cupyV mfrI hY. ies nfl iehI sunyhF jFdf hY ik lIgl ivDI apnfAux vfly Gfty ivwc jfxgy aqy JUT bolx qy gYr kfnMUnI qrIky apnfAux vfilaF nMU Kuwly gwPLy imlxgy.

          amrIkf qoN gYr kfnMUnI ZMg nfl bfrzr twp ky 40 hjLfr qoN vwD lok af cuwky hn aqy trUzo srkfr ajy vI ‘vYlkm’ df sfeIn PVI KloqI hY. lokF dy tYks df keI iblIan zflr iehnF gYr kfnMUnIaF `qy rohiVaf jf irhf hY. iehnF vfsqy koeI sLrq nhIN hY, koeI kotf nhIN hY aqy koeI bMdsL nhIN hY. kYnyzf vVHidaF df svfgq kIqf jFdf hY, rihx df pRbMD kIqf jFdf hY aqy vYlPyar dy cYWkF df islislf sLurU ho jFdf hY. keI sLYqfn vYlPyar vI lYNdy hn aqy kYsL `qy kMm vI krdy hn.

          jfalI afeIilts, jfalI kflj/skUl aqy pVHn dI iewCf qoN ibnF hI lwKF vIjLy jfrI kIqy jf rhy hn. ipwCy ipwCy mfipaF nMU mltIpl vIjLy idwqy jf rhy hn jo kYnyzf af ky kYsL `qy kMm krdy hn. subfeI nOmInI pRogrfm hyT jfb afPr dy nfm `qy keI lok bhuq motI kmfeI kr rhy hn. supr vIjLf `qy afey mfipaF vfsqy kYnyzf afky pIafr dI arjLI dyx dI Kuwl hY pr agr AuhnF nMU jfiejL ZMg nfl spFsr krky kYnyzf ilafAuxf hovy qF 28 jnvrI vfly zrfmy df sfhmxf krnf pYNdf hY. kI srkfr cfhuMdI hY ik lok supr vIjLf `qy mfipaF nMU ilaf ky kYsL `qy kMm krvfAux aqy nfl hI pIafr vfsqy aplfeI kr dyx? kI ies nfl mfipaF aqy grYNz mfipaF dI kfnMUnI spFsrisLp dI ivDI df koeI mqlb rih jFdf hY?

          ieh gwl smJ afAuNdI hY ik kYnyzf bjLurgF nMU vwzI pwDr `qy ieMmIgrysLn nhIN dy skdf ikAuNik ies nfl kYnyzf dy lokF `qy Bfr vDdf hY. bjLurgF dI ishq sMBfl `qy vwzf Krcf afAuNdf hY ijs kfrn mfipaF dI ieMmIgrysLn `qy iek iksm df kotf hY. ilbrlF ny ies nMU vDfAux df zrfmf kIqf hY jdik asl ivwc arjLIaF lYx dI igxqI ivwc kuJ vfDf kIqf igaf hY pr ieMmIgrysLn ikMinaF ku nMU imlygI ieh iewk vwzf svfl hY. ies dy nfl hI jo ivDI apxfeI geI hY Auh KfmIaF dy nfl nfl ivqkry BrpUr vI hY. ijs ivakqI kol kMipAUtr aqy tfeIipMg dI pUrI nflj nhIN hY, Aus vfsqy pihlF hI nFh hY.

          gwl bjLUrgF dI ieMmIgrysLn `qy koty dI kr rhy sF. kI ilbrl srkfr ieh nhIN jfxdI ik jo ieMmIgrMt vwK vwK kYtfgrIaF hyT bhuq vwzI igxqI ivwc ‘awKF bMd kr ky’ pRvfn kIqy jf rhy hn Auh pwky ho ky afpxy mfipaF nMU spFsr krny cfhuMxgy? kI sIrIaf qoN ley gey 50 hjLfr rPUjI ajyhf nhIN krngy? kI amrIkf qoN bfrzr twp ky afey 40 hjLfr gYr kfnMUnI pwky ho ky ajyhf nhIN krngy? kI stUzYNt vjoN af ky pwky ho rhy lok ajyhf nhIN krny? kI ivafh krvf ky pwky hox vfly afpxy mfipaF nMU spFsr nhIN krngy. kI amrIkf qoN bfrzr twp ky afAux vfly sfry gYr kfnMUnI lok nOjvfn hn jF AuhnF ivwc bjLurg vI hn?

          vwK vwK kYtfgrIaF ivwc hr sfl pRvfn kIqy jf rhy lwKF ieMmIgrMtF jF pRspYkitv ieMmIgrMtF dy afr-pirvfr vI hn ijhnF ivwc mfpy vI afAuNdy hn. iksy nf iksy idn pIafr aqy sLihrIaq lYx vfilaF ny mfipaF nMU spFsr krnf huMdf hY. ies vfsqy mfipaF dI spfsrisLp `qy BfvyN ZukvF kotf lgf idwqf jfvy pr ies nMU srl aqy iensfPL psMd bxfieaf jfxf cfhIdf hY. kI mfipaF dI spFrisLp vfsqy lgfqfr arjLIaF nhIN leIaF jf skdIaF? AuhnF nMU lfeIn ivwc lgf ky pRfsYWs BfvyN koty aDIn hI kIqf jfvy ijs nfl “Pst km Pst srv” ho jfvy. lokF nMU pqf hovy ik AuhnF nMU keI sfl AuzIk krnI pYxI hY. jF kI kfnMUn ivwc soD kr ky mfipaF dI spFsrisLp leI sLihrI hoxf lfjLmI nhIN krfr idwqf jf skdf jF Gwto Gwt 5-7 sfl pIafr hox dI sLrq nhIN lgfeI jf skdI?

-blrfj idEl, KLbrnfmf #1010, PrvrI 01-2019

 


kYNsr dy ielfj leI iemIAUnoQrYpI!

afm lokF qoN ikqy Ehlf qF nhIN rwiKaf jf irhf?

          kYNsr dI nfmurfd bImfrI df nfm suxidaF hI mrIjL dI awDI jfn inkl jFdI hY aqy mOq njLdIk mMzlfAuNdI mihsUs huMdI hY. afspfs afey idn kYNsr dy zfiegnojL ho rhy kysF aqy mOqF kfrn kuJ hOsly vfly hI ies df tfkrf krn dI ihMmq krdy hn. ielfj pRnflI aqy ies rog nMU isLksLq dyx dy aMkVy vI ajy DIrj dyx vfly nhIN hn. mYzIkl pRoPYsLn df mMnxf hY ik ies rog df jldI pqf lwg jfvy qF jfn bcx dI sMBfvnf vwD huMdI hY. kuJ iksmF dI kYNsr Gwt aqy kuJ iksmF dI vwD Gfiqk huMdI hY.

          knyzIan kYNsr sosfietI dI vYWbsfeIt AuWqy pfeI geI jfxkfrI aqy kuJ KojI mIzIaf rportF dwsdIaF hn ik kYnyzf dy 50% lokF nMU afpxI Aumr ivwc iksy nf iksy smyN kYNsr df sfhmxf krnf pvygf aqy 25% dI mOq kfrn kYNsr rog hI bxygf. ies nMU asfnI nfl smJxf hovy qF ikhf jf skdf hY ik hr 4 ivwcoN 2 ivakqIaF nMU kYNsr rog hox df KdsLf hY aqy hr 4 ivcoN 1 dI mOq ies rog kfrn hI hovygI. agr ies nMU afpxy afpxy pirvfr `qy lfgU krky vyKIey qF qsvIr bhuq iBafnk jfpdI hY.

          knyzIan kYNsr sosfietI dI vYWbsfeIt muqfibk sfl 2017 ivwc 103,100 mrdF nMU kYNsr rog zfiegnojL hoieaf Bfv rog hox df pqf lwgf aqy 42,600 mrdF dI ies rog nfl mOq hoeI. eysy qrF sfl 2017 ivwc 103,200 aOrqF nMU kYNsr rog zfiegnojL hoieaf aqy 38,200 aOrqF dI ies nfl mOq hoeI. hr rojL kYnyzf ivwc 565 nvyN kYNsr mrIjL zfiegnojL ho rhy hn aqy hr rojL ies nfl 221 knyzIan mr rhy hn.

          kYnyzf ivwc mOq df swB qoN vwzf kfrn kYNsr rog bx igaf hY aqy idwl dIaF bImfrIaF nMU vI ipwCy Cwz cuwkf hY. sfl 2012 dy aMkVy dwsdy hn ik kYnyzf ivwc idl dIaF bImfrIaF nfl 19[7% mOqF hoeIaF sn jdik kYNsr nfl 30[2% mOqF hoeIaF sn. zfiebItIjL (sLkr rog) jo bhuq pYr psfr cuwkf hY, nfl isrPL 2[8% mOqF hoeIaF sn. ieh aMkVy kYNsr dI iBafnkqf spsLt qOr `qy ibafn krdy hn. ajy qwk afs dI ieko ikrn ivKfeI idMdI hY aqy Auh hY ‘srvfeIvl ryt’ Bfv bc jfx dI dr ivwc vfDf hoieaf hY.  ijs df kfrn ‘arlI-zItYksLn’ (jldI pqf lwg jfxf) aqy ielfj pRnflI df kuJ vDIaf ho jfxf hY.

          rportF muqfibk sport syvfvF ivwc bhuq kmI mihsUs kIqI jf rhI hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc qF ieh kmI hor vI ijLafdf hY ikAuNik BfsLf dy bMDn kfrn kuJ lok muwKDfrf qwk sImq phuMc rwKdy hn. agr koeI kYNsr rog nfl zfiegnojL ho jFdf hY qF ies nMU mOq qwk smfj qoN CfpfAux dI koisLsL kIqI jFdI hY. ajyhf byvsI ivwc kIqf jFdf hY ikAuNik smfj ies bfry Kuwl ky gwl krn nMU iqafr nhIN hY. pIVHq pirvfr cuwp cupIqy ies rog dI mfr shfrdy hn ikAuNik pMjfbI BfeIcfry ivwc sport syvfvF dI axhoNd hY. hr pirvfr nMU ies dy tfkry vfsqy dubfrf ‘phIaf Kojxf’ (Bfv rIienvYNt df vIal) pYNdf hY. iewk dUjy dy qjrby qoN iswKx vfsqy kfrgr sport syvfvF dI loV hY aqy ieh kMm srkfrF `qy nhIN Cwizaf jf skdf. iswK BfeIcfry `qy hfvI ho cuwkf vrg ijs dy kbjLy ivwc bhuqy Dfrimk adfry hn, Auh gwlINbfqIN Kfilsqfn bnfAux vfly pfsy lwgf hoieaf hY aqy ies bhfny afpxy bwicaF nMU isafsq, aPsrsLfhI qy vpfr ivwc sQfipq krn vfsqy horF nMU buwDU bxf irhf hY. hflq ieh bx geI hY ik iswK BfeIcfry ivwc bhuq sfry Dfrimk, XUQ, stUzYNt, sports aqy smfj syvI adfry vI kuJ Kfs lokF dy rfjsI mnorQF dI pUrqI df sfDn hI bxy hoey hn.

          ijwQoN qwk kYNsr dy ielfj df svfl hY, ies vfsqy coKI Koj ho rhI hY pr ajy qwk koeI vwzI kfmXfmI nhIN iml skI. kYNsr dy ielfj vfsqy muwK rUp ivwc kImoQrYpI aqy ryzIeysLn ivDI dI vrqoN ho rhI hY aqy ieh krIb 4-5 dhfky purxIaF ivDIaF hn. iehnF ivwc suDfr jLrUr hoey hn aqy kYNsr dI iksm muqfibk ‘Poksz’ (insLfnf ivMnx vflI) qrkIb vI eIjfd hoeI hY. keI vfr kYNsr pIVHq aMg aprysLn kr ky kwZ idwqf jFdf hY aqy afs kIqI jFdI hY ik kYNsr hor awgy nf PYly. keI kysF ivwc pUrI sPLlqf iml jFdI hY aqy keI hor kysF ivwc smF pf ky kYNsr iPr jfg AuTdI hY. pr ajy koeI hor nvF ielfj ‘jMqk’ pwDr `qy ivksq nhIN hoieaf jo aprysLn, kImoQrYpI aqy ryzIeysLn qoN vwD kfmXfb hovy. jMqk pwDr qoN Bfv ajyhf ielfj hY jo afm lokF vfsqy vI agr iPwt bYTdf hovy qF rutIn ivwc hI AuplBd hovy. awj kwl sosLl mIzIaf `qy kYNsr dy ielfj vfsqy bhuq iksm df krYp pVHn aqy vyKx nMU iml irhf hY jo Aukf hI jkInXog nhIN hY.

          kImoQrYpI aqy ryzIeysLn dy sfeIz-aPYkt (bury asr) bhuq mfrU hn aqy qkVf ivakqI hI iehnF dI mfr Jwl skdf hY. ieh ivDIaF mrIjL dI jfn kwZ lYNdIaF hn. keI vfr mrIjL bImfrI dI QF ‘ielfj dI mfr’ nfl hI mr jFdf hY. aqy keI vfr kImoQrYpI aqy ryzIeysLn nfl qbfh ho cuwkI srIr dI bcfa pRnflI (ieimAUn isstm) kfrn hor rog kmjLor srIr `qy hfvI ho ky jIvn df aMq kr idMdy hn.

          keI vfr pVHn sunx nMU imldf hY kuJ nfmvr lokF nMU kYNsr dy rog qoN bcf ilaf jFdf hY. ieh vI crcf huMdI hY ik sMsfr dIaF vwzIaF zrwg kMpnIaF kYNsr df qoV ivksq hI nhIN hox dyxf cfhuMdIaF ikAuNik ies rog dy pRcwlx ielfj nfl Auh mflomfl ho rhIaF hn. ikhf jFdf hY ik kYnyzf ivwc iewk kImoQrYpI trItmYNt qoN zrwg kMpnIaF pMj hjLfr zflr bxfAuNdIaF hn. sMBv hY ik kfrporyt lflc kYNsr df qoV lwBx ivwc aiVwkf bxdf hovy pr dfavy nfl kuJ nhIN ikhf jf skdf.

          kYNsr dy ielfj bfry GoKvIN njLr mfrIey qF pqf lgdf hY ik iemIAUnoQrYpI nfm dI ivDI vI kfmXfbI nfl vrqI jf rhI hY pr ieh sIlYktz (coxvyN) kysF qwk hI sImq hY. ies dy asl kfrn qF mYzIkl pRoPYsLn dy kYNsr mfhr hI jfxdy hoxgy. ies ivDI nMU bfieElOjIkl QrYpIjL aqy iemIAUnolOjI trItmYNt dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY. ies dy keI rUp dwsy jFdy hn pr muwK qOr `qy ies ivDI nfl mrIjL dy aimAUn isstm nMU qkVf kIqf jFdf hY. lYb ivwc mrIjL dy ‘tI-sYWl’ Augfey jFdy hn aqy iPr kYNsr nfl lVn vsqy ienjYkt kIqy jFdy hn. kImoQrYpI aqy ryzIeysLn dy mukfbly ies dy ‘sfeIz-aPYkt’ (bury asr) bhuq Gwt qy mfmUlI iksm dy hn. keI iksm dy kYNsr rogF vfsqy ieh bhuq kfmXfb dwsI jFdI hY. keI vfr ies nMU “Poksz kImoQrYpI aqy ryzIeysLn” dy nfl vI vriqaf jFdf hY.

          pRkfsLq rportF dwsdIaF hn ik sfl 2011 ivwc mYrI alIjLfbYWQ ivlIamjL nfm dI iewk aOrq styj cfr dy mYlfnomf kYNsr qoN pIVHq sI aqy iemIAUnoQrYpI nfl ies qoN mukq hoeI sI. mYrI awj qwk ishqXfb dwsI jFdI hY. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik sfl 2011 qoN hux qwk qF ies ivDI ivwc ho vI suDfr ho cuwkf hovygf.

          lyKk dy afr-pirvfr aqy njLdIkI dosqF ivwc kYNsr nfl hoeIaF bhuq sfrIaF mOqF kfrn ies rog dy ielfj bfry pVHnf iewk afdq bx geI hY. jfxkfrF ivwc ajy qwk iek pirvfr vI nhIN imilaf ijs nMU mYzIkl pRoPYsLn ny kdy ‘iemIAUnoQrYpI’ nMU bdlvyN ielfj vjoN pysL kIqf hovy jF dwisaf qwk hovy. ies nfl mn ivc sLMky pYdf huMdy hn ik afm lokF qoN ikqy Ehlf qF nhIN rwiKaf jf irhf? ies ilKq df mMqv BfeIcfry ivwc jfgrqI pYdf krnf hY qFik pIVHq pirvfr mYzIkl pRoPYsLn qoN afpxy ipafiraF dy ielfj vfsqy ies ivDI dI sMBfvnf bfry svfl krn dI jLurrq krn. aqy pMjfbI BfeIcfry ivwc ies idno idn iBafnk huMdy jf rhy rog dy tfkry vfsqy koeI smfj syvI sport gruwp kfiem kIqf jf sky.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #1009, jnvrI 25-2019

 

 


sOVI GwtigxqI isafsq aqy knyzIan kdrF kImqF df zrfmf!

          kYnyzf ivwc kiQq Gwt igxqI isafsq (mnOrtI pflyitks) kOVI vyl vFg vD rhI hY aqy ies df jlbf sfrIaF isafsI pfrtIaF ivwc vyiKaf jf skdf hY. ieh PYzrl aqy subfeI isafsq qwk sImq nhIN hY sgoN isivk isafsq ivwc vI pYr psfr cuwkI hY. ijs nMU vI, jd vI Gwt igxqI isafsq iPwt bYTdI hY, Auh rwJ ky Kyzdf hY. ijs nMU ies nfl koeI nuksfn hox dI sMBfvnf huMdI hY, Auh rOlf pf idMdf hY aqy knyzIan kdrF kImqF dI duhfeI dyx lwg jFdf hY.

          pRDfn mMqrI trUzo vloN lMbI AuzIk ipwCoN brnbI sfAUQ hlky smyq iqMn ijLmnI coxF 25 PrvrI nMU krvfAux df aYlfn 9 jnvrI nMU kIqf igaf sI. iehnF iqMnF ivcoN swB qoN vwD cricq brnfbI sfAUQ hlkf hY ikAuNik aYnzIpI afgU jgmIq isMG ies hlky qoN afpxI iksmq ajmf irhf hY aqy Aus dI ijwq - hfr df asr kYnyzf dIaF akqUbr ivwc hox vflIaF afm coxF `qy pYx vflf hY. mfhrF dI rfey hY ik pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny ijLmnI coxF nMU lMbf smF ies vfsqy tfilaf hY qFik afm coxF df vkq nyVy af jfvy. ies nfl iewk pfsy jgmIq isMG nMU sMsd qoN dUr rwiKaf jf skdf hY, ikAuNik Auh cuxy jfx qwk sMsd ivwc bYT nhIN skdf. dUjy pfsy aYnzIpI nMU ies hflq ivwc Psf dyxf ijs hflq ivwc agr jgmIq hfr jfvy qF Aus nMU afgU vjoN bdlx jogf smF nf bcy. trUzo vfsqy jgmIq isMG nMU aYnzIpI df afgU rwKxf lfBdfiek hY aqy ies vfsqy agr jgmIq isMG brnfbI sfAUQ hlky dI ijLmnI cox ijwq vI jfvy qF trUzo ilbrlF dy iPwt bYTdf hY. kmjLor aYnzIpI df ilbrlF nMU coKf lfB hY. jgmIq isMG dI sdfrq hyT aYnzIpI PMzryijLMg ivwc pCV geI hY aqy bhuq sfry isitMg aYmpI aglIaF afm coxF ivwc lVn qoN qobf kr gey hn.

          brnfbeI sfAUQ hlky qoN jgmIq isMG iKlfPL KVI ilbrl AumIdvfr ny 16 jnvrI nMU acfnk AumIdvfrI Cwzx df aYlfn kr idwqf aqy jgmIq isMG qoN muafPLI vI mMg leI. kfrn? dwisaf igaf ik ilbrl AumIdvfr kYrn vFg ny cInI BfsLf dI ‘vI-cYt’ `qy post pf ky brnfbI dy cIny BfeIcfry nMU apIl kIqI sI ik Auh kYrn vFg nMU votF pfAux ikAuNik Auh cInI ipCokV dI hY aqy Aus df ivroDI jgmIq isMG BfrqI ipCokV df hY. kYrn ny awgy ieh vI iliKaf sI ik agr Aus nMU 16,000 votF iml jFdIaF hn qF Auh ijwq jfvygI aqy ies hlky (brnfbI sfAUQ) ivwc cInI ipCokV dy lokF dI bhu-igxqI hY. jd ieh post muwKDfrf dy mIzIaf qwk awpV geI qF kYrn vFg ny afpxI glqI mMnidaF asqIPf dy idwqf aqy ikhf ik Auh nhIN cfhuMdI ik Aus dI ies post kfrn pRDfn mMqrI trUzo qy ilbrl pfrtI nMU af rhIaF afm coxF ivwc koeI kfx lwgy. ilbrl pfrtI ny AumIdvfr vjoN kYrn df asqIPf qurq pRvfn kr ilaf.

          kuJ lok ies nMU jgmIq isMG dI iksmq afK rhy hn aqy AuhnF df ieh afpxf pwK hY. swc ieh vI ho skdf hY ik kYrn vFg df asqIPLf ilbrlF dy grYNz zIjLfeIn df hI ihwsf hovy qFik jgmIq dI ijwq nMU sMBv bxfieaf jf sky. kYrn dy asqIPy ipwCoN ilbrlF ny ajy ieh nhIN dwisaf ik Auh koeI hor AumIdvfr KVf krngy jF jgmIq vfsqy mYdfn KflI Cwz dyxgy? ajy ilbrlF kol hor AumIdvfvr nfmjd krn vfsqy kfPI smF ipaf hY. grIn pfrtI ny pihlF hI jgmIq df ivroD nf krn aYlfn kIqf hoieaf hY. jgmIq qoN ielfvf ies mOky kMsrvtv pfrtI aqy pIpljL pfrtI afPL kYnyzf dy AumIdvvr mYdfn ivwc hn.

          agr kYrn vFg dI muafPLI aqy asqIPf hYrfn krn vfly sn qF kYrn vloN 24 GMty dy aMdr aMdr mfrI geI pltI Es qoN vI hYrfn krn vflI hY. kYrn ny 17 jnvrI nMU ilbrl pfrtI nMU apIl kIqI hY ik Auh ilbrlF vloN cox lVnf cfhuMdI hY aqy Aus vloN pfeI geI post qF isrP Lieh qwQ hI ibafn krdI hY ik Auh cInI aqy jgmIq BfrqI ipCokV df AumIdvfr hY. ilbrl pfrtI ny Aus nMU muV AumIdvfr bnfAux qoN nFh kridaF ikhf hY ik Aus dI post ilbrl pfrtI dIaF kdrF kImqF dy Elt hY aqy Auh ilbrlF dI AumIdvfr nhIN hovygI. kYrn vFg ny hux ajLfd KVn dI DmkI vI dy idwqI hY.

          kI kYrn vFg ny afpxy afp nMU cInI aqy jgmIq nMU BfrqI ipCokV df afK ky koeI jwgoN qyhrvIN kIqI hY? ieh kuJ qF hr pfrtI aqy bhuqy AumIdvfr kr rhy hn. Kud pRDfn mMqrI trUzo ny amrIkf ivwc PV mfrI sI ik Aus dI kYbint ivwc modI qoN vwD iswK mMqrI hn. kYbint bnfAux smyN sfbkf POj muKI jnrl aYNzrU lYjLlI nMU KUMjy lgf ky trUzo ny Kud sOVI aYQink isafsq byiJjk ho ky KyzI sI. trUzo ilbrlF vloN dysL dy zyZ drjun qoN vwD ielfikaF ivc eysy kfrn iswK AumIdvfrF nMU pihl idwqI geI sI. brYNptn dy kuwl pMj hlikaF ivwc sfry iswK aYmpI hn pr sLihr dI abfdI ivwc hor vI bhuq sfry BfeIcfry vwwsdy hn.

          jgmIq isMG ny jd aYnzIpI dI lIzrisLp ijwqI sI qF Aus dy smrQkF ny vI ‘iswK’ kfrz Kyizaf sI. Aus nMU brYNptn, imsIsfgf aqy srI vrgy sLihrF qoN bhuqIaF votF peIaF sn ijs kfrn awj qwk aYnzIpI ivwc Gur Gur cwl rhI hY. AuntyrIE dIaF coxF ivwc vI keI hlikaF ivwc sLryafm gory, iswK, ihMdU aqy hor iPrikaF dI isafsq Kyzy jfx dI crcf hoeI sI. sOVI Gwt igxqI isafsq aqy knyzIan kdrF kImqF df rfm rOlf iewk zrfmf bx ky rih igaf hY.                            

-blrfj idEl, KLbrnfmf #1008, jnvrI 18-2019

 


brnfbI ijLmnI cox jgmIq isMG leI hY agnI pRIiKaf

          9 jnvrI nMU pRDfn mMqrI trUzo ny dysL dy iqMn sMsdI hlikaF ivwc 25 PrvrI nMU ijLmnI coxF krvfAux df aYlfn kIqf hY. ieh iqMn hlky asqIiPaF kfrn kfPLI smyN qoN KflI pey sn aqy ivroDI pfrtIaF pRDfn mMqrI nMU ijLmnI coxF krvfAux leI vMgfr rhIaF sn. akqUbr 2019 dIaF afm coxF leI isafsI nfpqol ivwc AulJy pRDfn mMqrI vloN ieh iqMn ijLmnI coxF ijMnf ku smF tflIaF jf skdIaF sn, tflIaF geIaF hn.

          akqUbr 2017 ivwc aYnzIpI afgU cuxy jfx qoN hux qwk jgmIq isMG nMU aYmpI bnx vfsqy cox lVn df mOkf nhIN imilaf aqy smiJaf jFdf hY ik jgmIq isMG ‘surwiKaq’ sIt dI qlfsL ivwc sI. bIsI dI brnfbI sfAUQ sIt ajyhI hY ijs nMU jgmIq isMG ijwqxXog smJdy hoxgy. AuNJ ikbYWk dy vwzy sLihr mFtrIal dy atrmONt hlky dI sIt sfbkf aYnzIpI afgU Qfms mulkyar dy asqIPy kfrn KflI hoeI sI aqy 25 PrvrI nMU ies sIt dI ijLmnI cox vI hox jf rhI hY pr jgmIq ny brnfbI sfAUQ hlky nMU cuixaF hY aqy keI mhIinaF qoN ies hlky ivwc ‘kMpyn’ vrgI muihMm ivwZI hoeI hY.

          kuJ mfhrF df ivcfr hY ik pRDfn mMqrI jsitn trUzo vloN ies hlky dI ijLmnI cox jfxbuwJ ky awgy pfeI jf rhI sI qFik aYnzIpI nMU ‘kmjLor’ rwiKaf jf sky. aYnzIpI afgU nMU lMbf smF sMsd qoN bfhr bYTx `qy mjbUr krnf vI aYnzIpI nMU kmjLor rwKx df iewk qrIkf sI. ieh vI ikhf jf irhf hY ik jgmIq isMG dI sdfrq hyT aYnzIpI eynI kmjLor ho geI hY ik jsitn trUzo nhIN cfhuMdy ik afm coxF qoN pihlF aYnzIpI afpxf afgU bdly. agr jgmIq isMG ijLmnI cox hfr jFdy hn qF pfrtI afgU bdlx dy rsqy pY skdI hY aqy ajyhf trUzo ilbrlF dy iblkul ihwq ivwc nhIN hovygf. jgmIq isMG dI sdfrq hyT aYnzIpI dy awDI drjun qoN vwD aYmpI aglI cox lVn qoN ienkfr kr cuwky hn aqy PMz ryijLMg ivwc vI pfrtI bhuq pCV geI hY.

          srvyKxf ivwc aYnzIpI 15-16% `qy bYTI hY ijs df lfB ilbrlF nMU ho irhf hY. jgmIq isMG dI afpxI lokpRIXqf 5-6% dy afspfs GuMm rhI hY jo ik grIn pfrtI dI afgU mya qoN vI hyT hY. kmjLor aYnzIpI df ilbrlF qoN ielfvf grIn pfrtI nMU vI lfB hox dI afs hY. grIn pfrtI ny brnfbI hlky ivwc jgmIq isMG iKlfPL afpxf AumIdvfr nf KVf krn df aYlfn kIqf hY. crcf hY ik jsitn trUzo vI jgmIq isMG iKlfPL kmjLor AumIdvfr dy hwk ivwc sn. brnfbI sfAUQ hlky ivwc cInI ipCokV dy knyzIan lok BfrU hn. jgmIq isMG iKlfPL kMsrvtv aqy ilbrl AumIdvfr cInI ipCokV vfly hn ijs kfrn AuhnF dI vot vMzy jfx dI sMBfvnf hY. pr iPr vI jgmIq isMG vfsqy ieh sIt ijwqxI musLkl dwsI jf rhI hY. hor qF hor aYnzIpI dy sfbkf afgU mulkyar ny vI jgmIq isMG dy ijwqx dI afs `qy ikMqU kIqf hY. dUjy pfsy aYnzIpI aMdr jgmIq isMG nMU bdlx dIaF avfjLF vI AuT rhIaF hn. sosLl mIzIaf `qy mulkyar nMU vfps ilafAux dI mMg krn vflf iewk gruwp srgrm hY.

          iqMn ijLmnI cox hlikaF ivwcoN do aYnzIpI dy hlky hn (2015 ivwc ijwqy sn) aqy iewk kMsrvtv pfrtI df hY. 2015 ivwc AuntyrIE df Xfrk ismko hlkf kMsrvtv pfrtI ny 50[25% votF lY ky ijwiqaf sI jdik ilbrl nMU 37[77% votF imlIaF sn. kMsrvtv ieh sIt iPr ijqx vwl vD rhy hn. atrmONt hlkf aYnzIpI 44[11% votF lY ky ijwiqaf sI aqy ilbrlF nMU isrPL 33[46% votF imlIaF sn pr hux ilbrl ies hlky ivwc aYnzIpI qoN awgy dwsy jFdy hn. brnfbI sfAUQ aYnzIpI ny 35[07% nfl ijwiqaf sI aqy ilbrlF nMU 33[88% votF imlIaF sn. eyQy ijwq dI mfrjn bhuq hI Gwt sI. brnfbI sfAUQ ijLmnI cox aYnzIpI afgU vjoN jgmIq isMG leI agnI pRIiKaf hY.

-blrfj idEl, KLbrnfmf #1007, jnvrI 11-2019

 


‘mOq dy hwk’ bfry bihs nvyN dOr ivwc dfKLl

          17 jUn 2016 nMU kYnyzf dI sMsd ny ibwl sI-14 pfs krky ‘svY iewCq mOq dy hwk’ ijs nMU “XUQnysLIaf” afKdy hn, df kfnMUnIkrn kr idwqf sI. ies kfnMUn hyT iksy lfielfjL bImfrI qoN pIVHq bflg Aumr df ivakqI zfktr dI mdd nfl mOq df hwk hfsl kr skdf hY. ies vfsqy kuJ ivsLysL sLrqF rwKIaF geIaF hn ijhnF nMU pUrIaF krnf pYNdf hY. ies kfnMUn dy bnx qoN pihlF kYnyzf ivwc ‘svY-mOq’ df hwk Bfv afpxy afp nMU KLqm krn df hwk nhIN sI aqy dysL dy ikRmInl koz hyT KudksLI gYr-kfnMUnI sI.  dysL dI suprIm kort ny ikRmInl koz dI ies mwd nMU PrvrI 2015 ivwc rwd kr idwqf sI aqy srkfr nMU spsLt kfnMUn bnfAux vfsqy 12 mhIny df smF idwqf sI.  jnvrI 2016 ivwc suprIm kort ny ieh hwd 4 mhIny hor vDf idwqI sI. kYnyzf srkfr ny ies muqfibk 17 jUn 2016 ivwc zfktr dI mdd nfl mOq dy hwk df kfnMUn pfs kIqf sI. ies kfnMUn hyT hux qwk 3,714 ivakqI zfktrF dI mdd nfl mOq nMU ipafry ho cuwky hn. ieh kYnyzf ivwc hox vflIaF kuwl mOqF df 1% qoN vwD bxdf hY.

          kYNsr dy Gfiqk rog qoN pIVHq lok swB qoN vwD ies kfnMUn hyT svY-iewCq mOq df hwk hfsl kr rhy hn. hYlQ kYnyzf muqfibk ies kfnMUn hyT mrn vfly 65% ivakqI kYNsr dy rog qoN pIVHq sn. iewk pfsy ies kfnMUn nMU vrqx vfilaF dI igxqI lgfqfr vD rhI hY aqy dUjy pfsy ies kfnMUn nMU hor moklf krn dI mMg kIqI jf rhI hY. mjUdf kfnMUn muqfibk nyV BivK ivwcsMBfvI mOq hox dy afsfr hoxy cfhIdy hn aqy bImfrI lfielfj hox dy nfl nfl drd BrI hoxI cfhIdI hY ijs nfl ijAuxf iewk iksm dI sjLf hI mihsUs huMdI hovy. kuJ Dfrimk sMprdfvF ies df ivroD kr rhIaF hn jdik ‘svY-iewCq mOq’ nMU iensfn df hwk smJx vfly ies kfnMUn dI phuMc hor afsfn krnI cfhuMdy hn qFik hor lok vI ies hyT af skx. ieh ‘hwk’ nbflgF aqy mfnisk rogIaF nMU pRdfn krn dI isPLrsL nfl ‘svY-iewCq mOq dy hwk’ bfry bihs nvyN dOr ivwc dfKLl ho geI hY.

          ikRsims bryk `qy jfx qoN kuJ idn pihlF kYnyzf srkfr nMU iqMn mfhr pYnlF ny ies bfry afpxI rfey ByjI hY. ieh pYnl ‘kONsl afP knyzIan akYzmIjL’ nfl sbMiDq hn ijhnF ny ‘mcEr - mfeInrjL’ nMU vI ieh hwk dyx dI sMBfvnf `qy gOr kIqf hY. ‘mcEr - mfeInrjL’ ajyhy lokF nMU ikhf jf irhf hY jo 18 sfl qoN Gwt Aumr dy nbflg hn pr Auh 18 sfl dy nyVy qyVy hn aqy afpxy bury-Bly bfry sqwrk hn. ies ivwc mfnisk rogIaF nMU sLfml kIqf igaf hY. mfhr ies nMU ‘mYzIkl aisstYns ieMn zfeINg’ (mrn leI zfktrI mdd) aqy Coty sLbdF ivwc ‘aYm ey afeI zI’ (mYz) vI afKdy hn. ieh iqMno rportF Kfs isPfrsLF pysL nhIN krdIaF  sgoN sMBfvI kfnMUnI soD vfsqy ivcfr vtFdry leI gfeIz hI krdIaF hn.

          ‘zfeINg ivd izgntI’ nfm dy aYzvokysI gruwp dI cIP sLihnfjL gokUl df kihxf hY ik do sfl pihlF sMsd vloN pfs kIqf igaf kfnMUn gYr vfijb bMdsLF lgfAuNdf hY ijs nfl svY-iewCq mOq dI cfhq rwKx vfly lokF nMU afpxI jIvn lIlf agyqI KLqm krnI pYNdI hY. gokUl muqfibk srkfr nMU inXmF, Kfskr ‘kfnsYNt’ bfry qbdIlIaF krnIaF cfhIdIaF hn. mjUdf inXmF hyT ‘aYm ey afeI zI’ (mYz) vfsqy afigaf lY lYx vfilaF nMU vI mYzIkl mdd nfl mrn qoN aYn pihlF dubfrf afpxI iewCf dI qsdIk krnI pYNdI hY aqy iPr AuhnF nMU mYzIkl mOq idwqI jFdI hY. dubfrf Bfv mOq qoN aYn pihlF iPr iewCf jfhr krn qoN bImfrI kfrn asmrQ hox dy zr kfrn keI ivakqI agyqI mOq df PYslf kr lYNdy hn qFik asmrQ hox dI hflq ivwc Auh bybsI kfrn ruldy nf rihx. hYlIPYks dI rihx vflI aOzrI pfrkr ny vI ies zr kfrn agyqI mOq lY leI sI hflFik ky Auh kuJ smF hor ijLMdf rih skdI sI. aOzrI CfqI dy kYNsr nfl jUJ rhI sI jo Aus dIaF hwzIaF ivwc PYldf hoieaf idmfg qwk awpV igaf sI. bImfrI nfl idmfgI qOr `qy dubfrf iewCf jfhr krn qoN asmrQ ho jfx dy zr kfrn Aus ny agyqI mOq nMU cux ilaf sI. mrn qoN pihlF Aus ny dysL dI sMsd nMU apIl kIqI sI ik ieh sLrq htf leI jfvy ik mYzIkl mdd nfl mrn dI afigaf lYx qoN bfad vI mrn qoN aYn pihlF mrn dI iewCf df iPr pRgtfvf kIqf jfvy. ijs df Bfv hY ik mOq hfsl krn vflf Es smyN qwk pUrI surq ivwc hovy.

          ‘kfnPrMs afPL kYQoilk ibsLps’ svY-iewCq mOq dy kfnMUn dy sKLq iKlfPL hn aqy smJdy hn ik iksy nMU vI jfn dyx jF lYx df hwk nhIN hY. spoksprsn lIsf gfl df kihxf hY ik svY-iewCq mOq df hwk nbflgF aqy mfnisk rogIaF qwk lY jfxf iBafnk glqI hovygf. eIsfeI mwq dIaF hor keI sMprdfvF vI ies df ivroD kr rhIaF hn. iehnF df mwq hY ik hr Gor bImfr, grIb, amIr, bflg, nbflg aqy mfnisk rogI iensfn nMU brfbr sMBfl df hwk hY qFik AuhnF dy aMqly idnF qwk AuhnF dI cMgI sFB sMBfl kIqI jfvy.

          hYrfnI dI gwl hY ik hr Kyqr ivwc brfbr hwkF dI gwl krn vfly ihMdU, iswK, muslmfn aqy hor bhuq sfry BfeIcfry ies sMjIdf mfmly bfry pUrI qrF KfmosL hn. hflFik hor mfmilaF ivwc Auh afpxy kiQq Dfrimk ivsLvfs nMU Jwt awgy rwK idMdy hn. lfielfj aqy drd BrIaF bImfrIaF qoN pIVHq lok iehnF BfeIcfiraF ivwc vI mjUd hn.

          iewk spYsLl sMsdI kmytI ny afpxI 70 sPLy dI rport ivwc ikhf sI ik ‘mcEr mfeInrjL’ aqy mfnisk rogIaF nMU svY-iewCq mOq dy hwk qoN bfhr nhIN  rwKxf cfhIdf. sfl 2019 ivwc ies mfmly `qy hox vflI crcf ivwc swB BfeIcfiraF nMU afpxy ivcfr rwKxy cfhIdy hn qFik ies gMBIr muwdy `qy sMsd aqy srkfr shI phuMc apxf skx.            

-blrfj idEl, KLbrnfmf #1006, jnvrI 04-2019

 


2018 dy sMpfdkI lyK pVHn leI ieWQy kilwk kro jI!


hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here