www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

kfsqro rwKdy sn afpxy kol gMn lyikn huMdI sI KflI!

- jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ieh gwl 1960 dI hY. mOkf sI sMXukq rftr sMG dI 15vIN vrHygMZ df. dunIaf Brdy cotI dy nyqf inAUXfrk ivwc iekwTy hoey sn. jdo iPdyl kfsqro inAUXfrk puwjy qF ieh jfxky AunHF nUM bhuq ijLafdf Dwkf lgf sI ik AuwQy df koeI vI hotl AuNnHF nUM afpxy iewQy rwKx leI iqafr nhIN hY.

iewk idn qF Auh ikAUbf dy dUqfvfs ivwc rhy lyikn agly idn AunHF ny sMXukq rftr mhFsicv zYg hYmrolz nfl mulfkfq krky ikhf sI ik ieh quhfzI iMmydfrI hY ik myry aqy myry pRqIinDI mMzl dy rihx df ieMqfm krnf, vrnf mY sMXukq rftr muwK dPqr dy vihVy ivwc qMbU pf ky AuwQy rihx lwgFgf. nImq ieh rhI ik agly idn inAUXfrk df tyrysf hotl AunHF nUM afpxy iewQy rwKx leI iqafr ho igaf.

Bfrq dy sfbkf ivdy mMqrI ntvr isMG ny dwisaf ik jdo mY kfsqro nUM imilaf qF AunHF ny mYnUM ikhf ik kI quhfnUM pqf hY ik jdo mY inAUXfrk dy Aus hotl ivwc ruikaf sI qF sB qo pihlF mYNnUM kOx imlx afieaf sI? mhfn jvfhr lfl nihrU. myrI Aumr Aus smy 34 sfl sI. aMqrrftrI rfjnIqI df koeI qjrbf nhIN sI myry kol. nihrU ny myrf hOslf vDfieaf ijs dI vjHf nfl myry ivwc b df afqmivvfs pYdf ho igaf sI. mY qmfm Aumr nihrU dy Aus aihsfn nUM nhIN Buwl skdf. nihrU aqy iPdyl dI Aus mulfkfq dy bfad Bfrq leI AunHF dy mn ivwc jo snmfn aqy ipafr pYdf hoieaf Aus ivwc kdy kmI nhIN afeI. 1983 ivwc jdo Bfrq ivwc gwutinrlyp sMmyln hoieaf qF iPdyl kfsqro iewQy afey sn. sMmyln dI uruafq ivwc hI PlsqInI nyqf Xfsr arfPfq ies gwl Auwqy nrfjL ho gey ik AunHF qoN pihlF jfrzn dy fh nUM Bfx dyx df mOkf idwqf igaf hY. Bfrq dy sfbkf ivdy mMqrI ntvr isMG Aus sMmyln dy sYkrytrI jnrl sn. ntvr kihMdy hn ik Aus smyln ivwc svyry dI sBf ivwc iPdyl kfsqro pRDfn sn. Aus dy bfad ieMdrf gFDI pRDfn bx geI sI. svyry dI sBf dy bfad myry izptI sqIsL lFbf myry kol Bwjy hoey afey aqy boly bhuq vwzI afPq af geI hY. Xfsr arfPfq bhuq nrfj hn aqy qurMq hI afpxy jhf rfhIN vfps jfxf cfhuMdy hn. mY ieMdrf jI nUM Pon kIqf aqy ikhf ik qusI Jwtpwt ivigafn Bvn af jfE aqy afpxy nfl iPdyl kfsqro nUM vI lYdy afE.

ntvr awgy dwsdy hn ik kfsqro sfihb afey aqy AunHF ny Pon krky Xfsr arfPfq nUM vI swd ilaf. AunHF ny arfPfq nUM puwiCaf qusI ieMidrf gFDI nUM afpxf dosq mMndy ho ik nhIN. arfPfq ny ikhf ik dosq nhIN, Auh myrI vwzI BYx hY. ies AuWqy kfsqro ny qpfk nfl ikhf qF iPr Coty Brf dI qrHF vrqfE kro aqy sMmyln ivwc Bfg lE. arfPfq ieMdrf gFDI aqy iPdyl nUM mnf nhIN kr sky aqy fm dI sBf ivwc Bfg lYx leI phuMc gey.

ies sMmyln dy Aus idR nUM kOx Buwl skdf hY jdo iPdyl kfsqro ny ivigafn Bvn dy rMg mMc Auwqy hI sryafm ieMdrf gFDI nUM gly lgf ilaf sI. mhUr sMpfdk seId nkvI kihMdy hn ik ieMdrf gFDI nUM iPdyl ny CfqI nfl lgf ilaf. Auh ljf nfl rmf geI sI. AunHF dI smJ ivwc hI nhIN afieaf ik kI kry. lyikn Auh ieMdrf nUM nihrU dI DI dy rUp ivwc vyKdy sn.

seId nkvI nUM 1990 ivwc iPzyl kfsqro nfl ieMtrvAU krx df mOkf imilaf sI. nkvI Xfd krdy hn ik vwzI mukl nfl ieMtrvAU dyx leI Auh rfjI hoey sn. asI ikAUbf puwjy. AuwQy ieh hmyf sMspys rihMdf hY. Auh quhfnUM kmry ivwc bYTf lYdy sn aqy iPr kihMdy sn ik qusI bfhr nhIN jf skdy ho ikAuik iPdyl dy dPqr qoN iksy smyN vI Pon af skdf hY. iPr mYnUM rfq nUM vI iqafr rihx leI ikhf igaf. mY smiJaf ik rIP afdmI Cy jF swq jF bhuq hoieaf awT vjy bulfeygf.

nkvI awgy dwsdy hn ik lyikn AunHF ny mYnUM rfq ds vjy bulfieaf. AunHF dI gwzI afeI mYnUM lYx. AuWQy vI iewk sfeIz rUm ivwc asI bYTy. GMty Br bfad kfsqro fhr hoey sn. mY smiJaf ik Auh mYnUM isgfr py krxgy. lyikn pqf lgf ik AunHF ny isgfr pIxf Cwz idwqf sI. AunHF ny iewk brFzI afpxy leI bxfeI aqy iewk myry leI. Auh ies qrHF krky myry nfl Gulx imlx dI koi kr rhy sn. zyZ GMty uruafqI gwlbfq ivwc hI lwg igaf. AunHF ny mYnUM qfV ilaf aqy mY vI AunHF nUM myc ilaf.

sfzI jo duBfIaf sI ik Auh bVI jfdUgrnI sI. ieh iblkuwl aihsfs nhIN huMdf sI ik Auh sfzI gwlbfq df anuvfd kr rhI hY. kfsqro boilaf qF aqy bhuq qyjLI nfl anuvfd hoieaf ibnF iksy glqI dy. iPdyl aMgryI dy kuwJ bd smJdy sn lyikn jvfb hmyf ikAUbfeI spYin ivwc idMdy sn. iPdyl dy nfl ieh nhIN sI ik qusI pMdrF vIh imMt ivwc ieMtrvAU qm kr idE. qusI Psy qF iPr Psy. AunHF nfl koeI guPqgU iqMn cfr GMty qoN Gwt nhIN ho skdI sI.

iPdyl dy nfl kuwJ iesy qrHF df qjrbf kimAuinst nyqf joqI bsu dy nfl hoieaf sI. Auh 1993 ivwc jdo ikAUbf dI Xfqrf Auwqy gey sn qF AunHF dy nfl mfrksvfdI kimAUinst pfrtI dy sYktrI sIqfrfm XycurI vI sI. XycurI ny dwisaf ik 1993 ivwc joqI bsu nUM ikAUbf afAux df swdf imilaf sI. AuWQy phuMc ky mYN aqy joqI bfsU Kfxf Kfx dy bfad sOx dI iqafrI kr rhy sn Audo acfnk sunyhf afieaf ik iPdyl kfsqro AunHF nUM imlxf cfhuMdy hn. joqI bfbU boly ies smy kI imilaf jfvy, svyry imlFgy. lyikn kfsqro df sunyhf lY ky afAux vfly ny ikhf ik iPdyl afpxy dPqr ivwc quhfzf ieMqjfr kr rhy hn. asI awDI rfq dy afspfs bMd gly dy sUt pfky AunHF nUM imlx phuMcy.

sIqf rfm XycurI dwsdy hn ik Auh bYTk zyZ GMty cwlI aqy kfsqro sfnUM svfl Auwqy svfl krI jf rhy sn. Bfrq ikMnf kolf pYdf krdf hY? AuwQy ikMnf lohf pYdf huMdf hY? afidk afidk. iewk smF aijhf afieaf ik joqI bsu ny bMgflI ivwc mYnMU ikhf ik eykI afmfr ieMtrvXU nIcy nf ik (ieh kI myrf ieMtrvAU lY rhy hY kI?). sf sI joqI bsu nUM Auh aMkVy Xfd nhIN sn. qwd iPdyl ny myrI qrP ruK krky ikhf ik Brf ieh qF burg hY quhfzy vrgy nOjvfnF nUM qF ieh sB Xfd hoxf cfhIdf hY. Audo qo jdo vI mY ikAUbf jFdf hF, Bfrq dI afrQk hflq dy bfry ivwc aMkiVaF dI hYzbuk hmyf afpxI jyb ivwc rwKdf hF. agly idn jdo joqI bsu Bfrq vfps jfx leI hvfnf hvfeI awzy AuWqy puwjy qF AunHF nUM vIafeIpI lFj ivwc bYTfieaf igaf. acfnk ies lFjL nUM KflI krf idwqf igaf. swmJ ivwc nhIN af irhf sI ik aijhf ikAu kIqf jf irhf hY?

XycurI dwsdy hn ik acfnk asIN vyiKaf ik iPdyl cly af rhy hn sfnUM ivdf krn dy leI. mYnUM Xfd hY myry moZy Auwqy iewk bYg ltikaf hoieaf sI. iPdyl hmyf dI qrHF afpxI POjI XUnIPfrm ivwc sn. AunHF dI vrdI nfl iewk ipstl lmkI hoeI sI. AunHF ny mYnUM puwiCaf ik myry bYg ivwc kI hY? mY jvfb idwqf kuwJ ikqfbF hn ies ivwc. iPdyl boly qUM qF af igaF lyikn myry sfhmxy koeI bYg lY ky nhIN aFAudf. pqf nhIN ies ivwc kI rwiKaf hovy? sIafeIey ny mYnUM pqf nhIN ikMnI vfr mfrn dI koi kIqI hY.

XycurI kihMdy hn ik mY ikhf quhfzy kol qF ipstl hY. jykr koeI quhfzy AuWqy hmlf kry qF qusI Aus Auwqy ies nUM clf skdy ho. jdo iPdyl ny muskrfAudy hoey ikhf sI ieh rfj smJ lE awj. ieh ipstl asIN afpxy dumnF nUM zrfAux leI rwKI hY. lyikn ies ipstl ivwc golI kdy nhIN huMdI. iesy qrHF 1991 ivwc sovIaq sMG dy tutx dy bfad jdo ikAUbf dI afrQk hflq rfb ho geI qF kimAUinst nyqf hrikn isMG surjIq ny pfrtI dy vwlo ikAUbf nUM ds hjfr tn kxk iBjvfAux df bIVf cuwikaf.

sIqfrfm XycurI Xfd krdy hn ik ieh kMm kfmryz surjIq hI kr skdy sn. AunHF ny vyiKaf ik sovIaq sMG tut igaf hY. ikAUbf dI hflq bhuq gMBIr sI ikAuik AunHF dI pUrI mflI hflq sovIaq sMG Auwqy inrBr sI. ikAUbf dy Auwqy rokF lgIaF hoeIaF sn ijs dy kfrn Auh afpxf sfmfn dunIaf ivwc ikqy hor nhIN Byj skdy sn. Aus smy AunHF nUM mdd dI sq rUrq sI. AunHF dy kol nhfAux leI sfbx nhIN sI aqy nf hI Kfx leI kxk sI.

XycurI awgy dwsdy hn ik kfmryz surjIq ny aYlfn kr idwqf ik Auh ds hjfr tn kxk ikAUbf nUM Byjxgy. AunHF ny lokF qoN anfj lY ky jmF kIqf aqy pYsy jmF kIqy. Aus jmfny ivwc nrisMhf rfE dI srkfr sI. AunHF dIaF koiF nfl pMjfb dIaF mMzIaF qoN iewk ivy tRyn kolkfqf bMdrgfh ByjI geI. mYnUM hux qwk Xfd hY Aus ip df nfm sI kYiriban ipRMsyj. AunHF ny nrisMhf rfE nUM ikhf ik asI ds hjfr tn kxk Byj rhy hF qF srkfr vI eyny df hI Xogdfn dyvy. srkfr ny vI ieMnI hI kxk idwqI. Aus dy nfl ds hjfr sfbx vI Byijaf igaf. AuWQy jdo Auh jfhjL awpiVaf qF Aus nUM irsIv krn leI iPdyl kfsqro ny Kfs qOr `qy surjIq nUM bulvfieaf. Aus mOky Auwqy kfsqro ny ikhf sI ik surjIq sop aqy surjIq brYz nfl ikAUbf kuwJ idnF qwk ijMdf rhygf.

kydr ivwc mMqrI aqy do rfjF dI rfjpfl rhI mfrgryt alvf nUM vI iPdyl kfsqro nfl keI vfr imlx df mOkf imilaf sI. alvf Xfd krdI hY ik iewk vfr Bojdy bfad AunHF ny myry qo puwiCaf ik quhfzf Bfr ikMnf hY? mY ikhf mY quhfnUM ikAu dwsF? sfzy iewQy Bfrq ivwc khfvq hY ik Aus cIj dy bfry ivwc hrig nf dwisaf jfvy ijs nUM sfVHI Cupf skdI hY. ies nfl keI pfp Cupfey jf skdy hn. iPdyl or nfl hwsy aqy agly hI pl AunHF ny myrI kmr Auwqy hwQ rwKdy hoey ikhf mY quhfnUM AuTf ky dws skdf hF ik quhfzf Bfr ikMnf hY.

alvf awgy kihMdI hY ik mY ikhf 'mfeI aYkslysI qusI aijhf mq kro. qusI ijnHF socdy ho Aus qo mY ikqy ijafdf BfrI hF. ies qo pihlF ik mY afpxf vfk pUrf kr pFAuNdI AunHF ny mYnUM mIn qoN iewk Puwt Auwqy AuTf ilaf. iPr Auh or nfl hws ky boly ik hux mYnUM pqf hY quhfzf Bfr ikMnf hY. myrf ichrf rm nfl lfl ho igaf.

mfrgryt alvf dwsdI hY ik iewk dUjI mulfkfq ivwc iPdyl ny myry qo puwiCaf jykr spYin lok ikAUbf ivwc nf AuWqr ky Bfrq ivwc Auqry huMdy qF ieqhfs kI huMdf? mY Jwt hI jvfb idwqf ik iPdyl kfsqro iewk BfrqI huMdy. ieh suxdy sfr hI iPdyl ny afpxf Thfkf lgfieaf aqy or nfl  my nUM QpQpfieaf aqy boly ik ieh myry leI KuiksmqI dI gwl huMdI! Bfrq iewk mhfn dy hY.

 


pIVHqf ny ivwiZaf rsm dy nfm `qy sYks dy iKlfP sMGr

- jIq jlMDrI

julfeI ivwc KLbrnfmf ivwc dwKx pUrbI aPrIkI dy mlfvI ivwc iewk aijhy Ks bfry CfpI sI kIqI sI jo rsm dy nfm Auwqy lVkIaf dy nfl sYks krdf sI aqy iesdy leI AusnUM pYsy idwqy jfdy sn. ies Ks nUM hfienf ikhf jfdf hY. bfad ivwc ies Ks nUM igrPqfr kr ilaf igaf sI. ies qoN bfad nqff aYnI tonQolf nfm dI iewk mlfvI aOrq ny ies rsm nUM lY ky afpxI afpbIqI dwsI hY aqy Auh bfad ivwc aOrqf aqy lVkIaf nUM ies rsm qoN bcfAux dI koi ivwc lwgI hoeI hY.

 

iewQy py hY nqfsLf dI ieh khfxI Aus dI jubfnI

 

mY afpxy pMj Brf-BYxf ivwco sB qo vwzI hf aqy mY mlfvI dy iewk ipMz ivwc plI-vDI hf jo rfjDfnI illogvy qoN kuwJ dUrI Auwqy hY. mY jdo ies rsm dI ikfr hoeI qf Aus vkq myrI Aumr 13 sfl sI. myry ipqf df ipMz dy dy dwKx ihwsy ivwc mulfjy dy njdIk sI. pihlI vfr pIrIaz afAux dy bfad mYnUM AuwQy ies rsm nUM pUrf krx leI Byijaf igaf. quhfzy kol koeI dUjf bdl nhI huMdf hY. ipMz ivwc sfrIaF lVkIaf dy nfl aijhf huMdf hY. sfnUM ikhf igaf sI ik sfnUM iesqrIqv dy anuBv dy bfry ivwc dwisaf jfvygf aqy jy mYN eImfndfrI nfl khf qf mY iesnUM lY ky Auqfihq sI. dUjI lVkIaf vI kfI Auqfihq sn.

          afirI idn iewk vwzI Aumr dI aOrq ny sfnUM afky ikhf ik asI ies pirkRIaf dy hux afirI pVfAu ivwc phuMc cuwky hf. Aus ny dwisaf ik hfienf sfzy kol af irhf hY. iPr Aus ny ikhf ik GbrfAux dI rUrq nhI hY. mY iksy jfnvr dy bfry ivwc nhI gwl kr rhI hf. hfienf iewk iensfn hY. lyikn sfnUM asl ivwc pqf nhI sI ik hfienf iks musIbq df nfm hY aqy Auh kI krn jf irhf sI. quhfnUM ieh nhI dwisaf jfdf hY ik Auh quhfzy nfl sYks krn leI af irhf hY. asI sfrIaF ny afpxy-afpxy srIr Auwqy iewk kwpVf pf rwiKaf sI aqy sfnUM ikhf igaf ik asI AusnUM Auqfr ky Pr Auwqy rwK dyeIey. sfnUM ikhf igaf ik hux smf af igaf hY ik ieh isKfeIey ik quhfnUM iksy mrd dy sfhmxy ikvy py afAuxf hY 

          iesdy bfad sfzIaF awKf Auwqy pwtI bMnH idwqI geI. sfnUM kuJ vI nhI dwisaf sI. asI aMdr vlo zrIaF hoeIaF sn aqy sfzy nfl kI hox jf irhf hY, iesdy bfry ivwc iblkuwl pqf nhI sI. iesdy bfad hfienf afAudf hY aqy quhfnUM hyTf lyt jfx nUM kihMdf hY. qusI afpxI lwqF Kol idMdIaf ho aqy Aus ny jo krxf huMdf hY, Auh krdf hY. kuVIaF nUM ieh jfxn df hwk nhI huMdf ik ieh Ks kOx hY. isrP vwzy-burgf nUM hI Ausdy bfry ivwc pqf huMdf hY.

          asI sfrIaF jvfn lVkIaf sF. ies leI asI kfI qnfE ivwc sF. jdo Aus Ks ny myry nfl Xon sMprk kIqf qf mY drd nfl qV AuwTI. jdo Ausny afpxf kMm qm kr ilaf qwd jfky mYnUM rfhq imlI. iesdy bfad burg aOrq myry kol afeI aqy ikhf 'vDfeI ho, qUM ieh rsm pUrI kr leI aqy hux qUM iewk aOrq bx cuwkI ho'. keI lVkIaf nUM lwgdf hY ik ieh iewk afm pirkRIaf hY ikAuik AunHf dI ijhnIaq ies qrHf nfl iqafr ho geI huMdI hY. hfienf ny hflfik Xon sMbMD bxfAux ivwc surwiKaq qrIky df iesqymfl nhI kIqf ies leI kuwJ lVkIaf grBvqI ho geIaF sn. jdo asI GrF nUM prqIaF qf sfnUM AunHf lVkIaf dy nfl gwl krn aqy Kyzx qoN mnf kr idwqf igaf ijnHf dy nfl ieh rsm nhI hoeI sI. ies rsm dy bfad myrI ijMdgI df rfb dOr urU hoieaf ivafh hoieaf pqI dI kuwtmfr JwlI, 15 sfl dI Aumr ivwc grBvqI ho geI aqy qlfk hoieaf aqy hfienf vwloN myrI ijLMdgI nUM Krfb krn df jo dOr sLurU hoieaf sI jo awj qwk jfrI hY. hfienf bgYr iksy surwiKaq Aupfa dy Xon sMbMD bxfAudy hn ijs dy nfl eyzs vrgIaF bImfrIaf df qrf rihMdf hY. jo kuwJ vI myrI ijMdgI ivwc hoieaf sI, mY jfxdI sI ik aijhf dUjI lVkIaf dy nfl vI huMdf hY. myrI sMsQf lokf nUM jfgrUk krn dI lgdI vfh koi kr rhI hY lyikn ieh iewk mukl kMm hY. Kfskr hfienf vrgIaF rsmf nfl inwbVnf lyikn ies sB dy bfvjUd mYnUM afAux vfly vkq qoN bhuq AumIdF hn.

 


dunIaF ivwc huMdy hn awT iksm dy rfbI

qusIN iks iksm dy sLrfbI ho, afE pVHo! -jIq jlMDrI (brYNptn)

          kdy qusIN soicaf hY ik rfb iksy iensfn dI prsnYiltI aqy hfv Bfv nUM iks qrHF pRBfivq krdI hY. asIN afm dyKdy hn ik sLrfb pI ky keI ivakqIaF dI prsnYiltI ivwc lohVy dI qbdIlI af jFdI hY, Gwt bolx vflf vwD bolx lwg jFdf hY aqy vwD bolx vflf ijvyN ijvyN sLrfb Aus qy asr krdI hY Gwt bolx lwg jFdf hY aqy aMq qy soPLy ivwc sugV ky bYT jFdf hY aqy bws hUM hF ivwc hI huMgfrf Brdf hY aqy keI aijhy vI huMdy hn ijnHF qy sLrfb nfl koeI Prk nhIN pYNdf aqy keI sLrfb pI ky sgoN ijafdf buWDImfnI vflIaF gwlF krn lwg jFdy hn. koeI nfl bYTy nUM kUhxIaf mfr mfr BMn suwtdf hY aqy koeI hrdm KusL qy hwsx vflf sLrfb pIky rox lwg jFdf hY. hux amrIkf dI imjUrI XUnIvristI dI rycl ivnogrfz ny sB qoN pihlF ies ivsLy `qy stwzI krky dwisaf hY ik rfbI cfr vwK vwK qrHF dy huMdy hn. rycl dy anusfr hux qwk dy pRXogF ivwc ieh dyKx dI koi hoeI hY ik rfb df asr ikMny smyN ivwc aqy ikvyN huMdf hY aqy kOx rfb dy ny ivwc afqm kfbU kr pfAuNdf hY. lyikn hux qwk ies dy prsnYiltI AuWpr asr AuWqy ijLafdf gwl nhIN hoeI hY. AunHF ny ikhf, "asI sfry lok ies muwdy AuWqy gwl krdy hF ik rfb dy ny ivwc lok ikvyN vwK nr afAuNdy hn? koeI vDIaf rfb pIx vflf aqy koeI BYVy qrIky nfl rfb pIx vflf ikAuN hY? rfb dy ny dy asr dy bfry smJ aqy jfxkfrI ivwc ieh gYp sI."

          rfb dy pRBfv df icqrx 16vIN qfbdI dy iewk aYiljbyQn ivaMgkfr dy nftkF ivwc imldf hY. iehnF ivwc rfbIaF nUM awT qrHF df dwisaf igaf hY, vwK vwK jIvF dy nfm AuWqy, iehnF ivwc 'eyp zrMk' XfnI lMgUr vrgy ny vflf (jo rfb pIky nwcdf, gfAuNdf hY) dwisaf igaf hY, iksy nUM svfeIn zrMk XfnI sUr vFg ny vflf (jo BfrI Brkm hY aqy pIky ipaf rihMdf hY) aqy iksy nUM got zrMk XfnI bkrI vrgy ny vflf (nf krky idmfg AuWqy ijLafdf or nf dyx vflf) dwisaf igaf. ijvyN ik nfm qo sf hY ik ies ivwc iensfn dI hflq nf krn dy bfad Aus Kfs jfnvr dI qrHF ho jFdI hY.

          hflFik ies qrHF nfl mnoivigafinkF ny kdy rfb dy asr nUM aFkx jF mulfkx dI koi nhIN kIqI. lyikn ivnogrfz ny axigxq ividafrQIaF aqy AunHF dy dosqF `qy pRXog kIqf. AunHF nUM aqy AunHF dy dosqF nUM Aus ny rfb pIx dy bfad dy AunHF dy KsIaq dy bfry ivwc svfl puwCy gey aqy jvfb irkfrz kIqy gey. iesdf mqlwb AunHF nUM KLud dy bfry ivwc puwiCaf igaf ik Auh ny dy bfad KLud nUM iks qrHF nfl aFkdy hY. iPr AunHF nUM afpxy dosq dy bfry ivwc puwiCaf igaf ny dy bfad Auh AuhnF nUM iks qrHF nfl aFkdy hY. ies jvfbF dy afDfr AuWqy rycl ivnogrfz ny ies pRXog ivwc Bfg lYx vfly hr ieMsfn dI KsIaq aqy Kfs cfirqirk guxF msln,  eImfndfrI, sMkoc aqy sihmqI dy afDfr AuWqy aFikaf. ivnogrfz aqy AunHF dI suprvfeIjr ny iesdy bfad ivvhfrk guxF dy afDfr AuWqy rfbIaF dy cfr qrHF dy hox dI Goxf kIqI hY. Kfs gwl ieh hY ik ienHF dy nfm bVI msLhUr hsqIaF (afeIkns) dy nfm AuWqy idwqy gey hn. ies cfrF dy nfm ies qrHF nfl hn:

1[ arnyst hyimMgvy- ies vrg dy rfbI ny dy bfad vI lyKk hyimMgvy dI qrHF afpxI bOiDkqf nUM kfiem rwKdy hn, AunHF dI dlI smrwQf ijLafdf pRBfivq nhIN huMdI hY. AunHF ivwc mfmUlI bdlfv Br huMdf hY.

2[ mYrI poipMs- ies vrg dy rfbI ny df jn vI mnFAuNdy hn aqy rfq Br pIx dy bfvjUd ho ivwc rihMdy hn, ijLMmydfr bxy rihMdy hn.

3[ d nwtI pRoPYsr- ieh vrg AunHF rfbIaF df hY jo sMkocI huMdy hn,  lyikn rfb dy ny dy nfl hI Auh Kuwlx lwgdy hn aqy keI vfr irsk vI lYx lwgdy hn.

4[ imstr hfiez- ieh AunHF rfbIaF nUM ikhf jFdf hY jo pIx dy bfad iksy nfl sihmq nhIN huMdy, Gwt eImfndfr ho jFdy hn aqy ijLafdf pIx dy bfad ijLafdf gYr ijLMmydfr ho jFdy hn.

          idlcsp ieh hY ik ijafdfqr lok arnYst hyimMgvy dI qrHF huMdy hn. jdoN ik 15 PIsdI lok myrI poipMs dI qrHF huMdy hn. hflFik rycl ivnogrfz dy anusfr ienHF nqIijaF nUM iksy qrHF df ivigafink mulFkx nhIN mMnxf cfhIdf hY sgo hfl dI qrHF isrP hfsy TwTy leI vrnx kIqf jf skdf hY.

          ivnogrfz ny ikhf hY ik "sfnUM nhIN lwgdf hY ik asIN huxy pUrI qrHF nfl sfrIaF bfrIkIaF nUM PV sky hF. lyikn lok ies nUM sOK nfl smJ skdy hn aqy afpxy aqy afpxy prvfr vfilaF AuWqy iesdf iesqymfl kr skdy hn."

          AuNj lok afps ivwc rfb jF bIar pINdy hoey vI iewk dUsry nUM aFkdy Bfv mulFkx krdy rihMdy  hn aqy bdlfvF nUM BFpdy hn. ieh vI vyKxf Gwt idlcsp nhIN huMdf hY ik vwKrIaF pRsiQqIaF ivwc iks qrHF nfl lokF dy pIx dI pRivrqI ivwc bdlfv huMdf hY. ieh vI sMBv hY ik iksy rfq quhfzf suBfa d nwtI pRoPYsr vrgf hovy aqy dUjI rfq imstr hfiez vrgf.

          ies msly AuWqy hor ivafpk smJ leI ivnogrfz afpxy pRXog nUM iPlmfAux AuWqy kMm kr rhI hY qFik ajLfd mfhr rfbIaF dy suBfa df ivlyx kr sky. AunHF nUM ieh vI AumId hY ik AunHF dy kMm nUM rfb pIx aqy Aus qoN hox vflI muklF nUM smJx ivwc mdd imlygI. Auh kihMdI hY, "ho skdf hY ik ies qoN hlkI PulkI gwl urU hovy lyikn iesdf zfktrI pRBfv vI ho skdf hY. ho skdf hY ik lok ieh mihsUs krn lwgx ik ny ivwc hox dy bfad lok AunHF dI hfjrI nUM Enf psMd nhIN kr rhy hox ijnHF ik Auh socdy sn."

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here