www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI ‘zYNzIlfien’ jgf rhI hY vwzI afs!!

          kYNsr dI nfmurfd bImfrI sMsfr Br ivwc PYl rhI hY aqy ajy qwk ies df koeI qoV nhIN lwiBaf jf sikaf. ies bImfrI df jo ielfj AulBd hY Auh iek qF bhuq mihMgf hY aqy dUjf ies bImfrI dI jVH puwtx qoN keI vfr asmrQ rihMdf hY. kuJ hflqF ivwc  smyN isr pqf lwgx nfl ies nMU kfbU kr ilaf jFdf hY ijs nfl mrIjL nMU kuJ sfl hor iml jFdy hn. sMsfr nMU ajyhI dvf dI qlfsL hY jo ies bImfrI nMU jVoNH puwt sky. ies vfsqy keI dysLF ivwc coKI Koj ho rhI hY aqy kuJ KyqrF ivwc sPLlqf vI iml rhI jfpdI hY.

          ikAUbf ivwc lMg kYNsr vfsqy iek vYksIn KojI geI hY jo bhuq kfrgr dwsI jf rhI pr ajy muZlI rUp ivwc hI vrqoN ivc afeI hY. amrIkf aqy ikAUbf dy sbMD suDrn nfl amrIkf ny ikAUbf qoN sImfvYks nfm dI ieh vYksIn ieMport krnI sLurU kIqI hY. ieh ikMnI ku kfrgr sfbq huMdI hY ieh qF smF hI dwsygf pr amrIkn mYzIkl Kyqr ies qoN bhuq afsF rwKdf hY ikAuNik amrIkf ivwc hr rojL aOsqn 452 mrIjL lMg kYNsr (PyPiVaF dy kYNsr) nfl mrdy hn. hor iksm dy kYNsrF nfl hox vflIaF mOqF dI igxqI vwKrI hY.

          Bfrq srkfr ny ies hPLqy lok sBf 'c dwisaf hY ik dyÈ 'c hr sfl krIb 5 lwK lokfˆ dIafˆ mOqfˆ kYˆsr nfl huMdIafˆ hn. ishq mMqrI jy[ pI[ nwZf ny ieh jfxkfrI idMidafˆ dwisaf ik purÈfˆ dI iËafdfqr gly aqy pyt dy kYˆsr nfl aqy aOrqfˆ dI CfqI aqy bwcydfnI dy kYˆsr nfl mOq huMdI hY. AunHfˆ ikhf ik srkfr vwloˆ dyÈ 'c 20 kYˆsr ieMstIicAUt aqy 50 kYˆsr kyˆdr sQfipq kIqy jfx dI Xojnf hY. mfhr smJdy hn ik Bfrq ivwc asl kYNsr mOqF dI igxqI 5 lwK qoN ikqy vwD hovygI.

          aMkVy dwsdy hn  ik sfl 2015 ivwc kYnyzf ivwc kYNsr nfl 78,000 lokF dIaF mOqF hoeIaF sn aqy 196,900 kYNsr dy nvyN kys sfhmxy afey sn. ieh igxqI hr sfl vDI jf rhI hY.

          mYksIko ivwc vI kuJ KojI ies bImfrI dI vYksIn tYst kr rhy hn. snorf, mYksIko dy ieMtrnYsLnl kYNsr sYNtr dy KojI zfktr jOafn pfblo df kihxf hY ik ieh vYksIn bMdy dy ieimAUn isstm (srIr df bcfa krn vflf ZFcf) nMU cusq krygI qF ik ieh kYNsr sYlF nMU pihcfx sky aqy Kqm kr sky.  ieh asl ivwc kuJ vYksInF df imsLrx hY aqy ies nMU keI mrIjLF `qy ajmfieaf igaf hY. zfktr muqfibk iehnF sfry mrIjLF `qy ies df cMg asr hoieaf hY aqy trfiel aDIn iksy vI kYNsr mrIjL dI ajy mOq nhIN hoeI ijs df arQ hY ik AuhnF dI sMBfvI mOq awgy pfeI jf skI hY.

          brqfnIaF ivwc vI KojIaF ny iek vYksIn tYst styj ivwc rwKI hoeI hY ijs df pRXog kYnyzf ivwc vI kIqf jfxf hY. ies qoN KojIaF nMU cMgy iswitaF dI afs hY. kYlI pOtr nfm dI 35 sflf kYNsr mrIjL ijs `qy ieh vYksIn vrqI geI hY, df kihxf hY ik Aus dI ijMdgI bdl geI hY. amrIkf ivwc vI ies nMU tYst zrwg vjoN vriqaf igaf hY aqy cMgy iswty inkly hn.

          ajy qwk kYNsr df pqf lwg jfx `qy mrIjL df kYNsr pIVHq aMg kwt idwqf jFdf hY qF ik kYNsr nMU PYlx qoN roikaf jf sky. aqy mrIjL nMU kImo QrYpI jF ryzIeysLn QrYpI idwqI jFdI hY ijs vfsqy vrqI jFdI iewk zrwg  df nfm tYksol hY aqy ies dI mfrkIt $5 iblIan sflfnf hY. kImo nfl mrIjL dy vfl JV jFdy hn aqy srIr burI qrF npIiVaf jFdf hY. kmjLor mrIjL ies dI mfr Jwl hI nhIN skdf. ies nfl vI kYNsr dy Kfqmy dI koeI grMtI nhIN hY. kImo QrYpI nfl mrIjL df ieimAUn isstm qbfh ho jFdf hY.

          kYNsr sYl mrdy hI nhIN hn ijs kfrn ies bImfrI nMU KLqm krnf musLkl jfpdf hY. nfrml sYl mrdy rihMdy hn aqy nvyN bxdy rihMdy hn pr kYNsr sYl mrIjL nMU lY ky hI mrdy hn. kImo ijwQy kYNsr sYl mfrdI hY AuWQy cMgy sYl vI mfr idMdI hY ijs kfrn mrIjL Pih jFdf hY. pr ajy qwk ieh hI pRmuwK trItmYNt hY aqy bfkI sB KojF trfiel pwDr `qy hI hn.

          kYNsr qoN bcx vfsqy keI nusKy dwsy jFdy hn ijhnF ivwc  vfDU Bfr (motfpy) qoN bcxf, pRfsYsz PUz qoN dUr rihxf, ksrq krnf, grIn aqy qfjLf Kurfk Kfxf sLfml hY. bhuq sfry mfhr srIr nMU jLihrIly mfdy qoN rihs krn dy qrIky dwsdy hn ijhnF nMU zItOks df nfm idwqf jFdf hY.

          Kfx leI igrIaF (nts) dI vrqoN krnf, vwK vwK iksm dIaF byrIaF (strfbyrI, bLlUa byrI afid) dI vrqoN vwD krnf, mIt nMU Cwz ky sbjLIaF aqy qfjLy PlF nMU qrjIh dyx dwisaf jFdf hY. alsI df kwcI GfxI df qyl aqy kxk dy Coty Coty bUitaF df qfjLf jUs vI lfhymMd dwisaf jFdf hY. kuJ mfhr jOaF dy bUitaF df jUs vI vrqx dI isPfrsL krdy hn.

          aXUrvYd aqy cInI cikqsf ivwc kfsLnI bUtI df iesqymfl vI keI bImfrIaF vfsqy sdIaF qoN kIqf jFdf irhf hY. kfsLnI iek ajyhI bUtI hY ijs nMU ndIn smiJaf jFdf hY. Bfrq ivwc kfsLnI dy Puwl aqy pwqy ijgr, ikznI, pfcx pRnflI aqy bvfsIr vfsqy vrqy jFdy hn. Bfrq ivwc kfsLnI dIaF iqMn iksmF imldIaF hn ijhnF ivwc pIly Puwl, nIly Puwl aqy icwty PUwlF vflI kfsLnI huMdI hY. nIly PuwlF vflI kfsLnI swB qoN kfrgr smJI jFdI hY.

          kfsLnI dI hI iek iksm hY zYNzIlfien jo kYnzf ivwc grmIaF ivwc KUb huMdI hY aqy gfrzn svfrn vfilaF leI isr drdI bx jFdI hY. ies nMU mfrn vfsqy keI iksmF dIaF ndIn mfrU dvfeIaF vrqIaF jFdIaF hn pr ieh iPr vI mfrnI musLkl ho jFdI hY. kI PjLUl smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY? pqf lwgf hY ik ivMzjLr XUnIrstI ivwc ies bUtI `qy Koj ho rhI hY aqy muZlI Koj `c jMglI bUtI ‘zYNzIlfien’ vwzI afs jgf rhI hY.

          ivMzjLr XUnIvrstI `c Koj tIm dI agvfeI zfktr sIafrfm pFzy kr rhy hn. ies Koj ivwc zYNzIlfien bUtI dI jVH dI vrqoN kIqI jf rhI hY. BfvyN ajy ieh bUtI trfiel pwDr `qy hI vrqI jf rhI hY pr ijhnF mrIjLF ny ieh vrqI hY, Auh ies dy asr qoN KusL hn. ies dI jVH nMU sUrj dI rOsLnI jF kMtrol ZMg nfl sukf ilaf jFdf hY aqy iPr ies df pOzr bxf ilaf jFdf hY. ies pOzr qoN cfh bxf ky mrIjL nMU ipafeI jFdI hY.  ies tIm nMU ies Koj df iek avfrz vI idwqf igaf hY.

          hux kuJ kMpnIaF ny zYNzIlfien cfh vI vycxI sLurU kr idwqI hY jo ik mfrkit ivwc AuplBd ho geI hY. KojI ajy ies bfry dfavy nfl kuJ nhIN afKdy pr ieh mMndy hn ik ies nfl keI mrIjLF nMU lfB hoieaf hY. ajy ieh pwkf nhIN hY ik zYNzIlfien dI cfh iks mfqrf ivwc pIqI jfxI cfhIdI hY ijs vfsqy hor Koj dI loV hY. muZlI Koj dwsdI hY ik zYNzIlfien df kImo QrYpI vrgf koeI sfeIz-aPYkt nhIN hY. ieh srIr dy ieimAUn isstm df nuksfn nhIN krdI aqy iswDf kYNsr sYlF `qy hmlf krdI hY. lYb ivwc ies nfl kYNsr sYl 48 GMty ivwc Kqm hoey vyKy gey hn. ieh ishqmMd sYlF df koeI nuksfn nhIN krdI. KojIaF nMU ies qoN vwzI afs hY. Bffrq vrgy dysL ivwc ieh Koj hor vI ssqI ho skdI hY. nf jfxIey ieh PjLUl aqy ndIn smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV sfbq ho jfvy!    

-blrfj idEl

C:\Documents and Settings\Deol\Desktop\Dandelion root.jpgC:\Documents and Settings\Deol\Desktop\Dandelion Dr. Siyaram Pandey.jpgC:\Documents and Settings\Deol\Desktop\Dandelion  Flowers.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BuwlI ivwsrI mkoa

          kudrq vwloˆ BwKVf, bfQU, mkoa, icwbV, kfÈnI, ietist afid vrgIafˆ anmol jVHIafˆ-bUtIafˆ dI sOgfq sfnUM bKÈI hY, ienHfˆ nUM puwt ky suwt dyx nfloˆ ienHfˆ dy guxfˆ nUM jfx ky mnuwK nUM vwD qoˆ vwD Pfiedf AuTfAuxf cfhIdf, qfˆ ik asIˆ inrog rih skIey, ikAuˆik kudrq vwloˆ pYdf kIqI hr ÈYa ipwCy koeI nf koeI gux ËrUr hY. pr sfzy aMdr vwsI, TIk hox dI kfhl qy isafxy hkImfˆ dI Gft ny ijwQy ieh kudrq dIafˆ sugfqfˆ df Pfiedf muwkf idqf hY, AuwQy iehnfˆ dI aihmIaq Gtf ky Kqm hox dy brfbr kr idwqf hY. purfxy smyˆ ivc sfg bxfAuˆdy smyˆ isafxIafˆ suafxIafˆ bfQU jfˆ mkoa df iesqymfl krdIafˆ sn. srIr ivc afAuˆdIafˆ qbdIlIafˆ nUM kfbU rwKx ivc ieh sfzy Kyqfˆ ivc AuwgdIafˆ bUtIafˆ, byhwd shfeI huMdIafˆ sn. awj shUlqfˆ ivc rihMdf mnuwK aflsI dy nfl nfl vyhlf rihxf vI igwJ igaf hY, iesy krky bImfrIafˆ vI vwD Gyr rhIafˆ hn, iek afm mnuwK nUM. iesy leI mihMgy qoˆ mihMgy hspqfl Kuwl rhy hn. pr ies sB kfsy dy asIˆ afp hI iËmyvfr hfˆ, ikAuˆik asI kudrq dIafˆ dfqfˆ nUM inwq nkfrdy jf rhy hfˆ.                                       

  -jnmyjf isMG jOhl

C:\Documents and Settings\Deol\Desktop\Makoe.jpg

 


mfmlf golz rIjLrv df:

kYnyzf dy golz rIjLrv `c isrPL 77 aONs sonf

amrIkf kol swB qoN vwD aqy Bfrq df 10vF nMbr -pRsLFq lfielpurI

sony dIaF kImqF dI crcf aksr huMdI rihMdI hY. vpfrk Kyqr ivwc sonf, qyl, amrIkI zflr aqy ivafjL drF mfrkIt afriQkqf dy sUckF vjoN vrqy jFdy hn.  ipCly idnIN golz rIjLrv df kYnyzf ivwc bhuq crcf hoieaf hY ikAuNik kYnyzf ny golz rIjLrv rwKxf bMd kr idwqf hY aqy kYnyzf dI srkfr kol isrPL 77 aONs sonf rIjLrv vjoN bicaf hY. ies vkq sMsfr ivwc srkfrI Kyqr ivwc swB qoN vwD goolz rIjLrv amrIkf kol hY L aqy Bfrq df 10vF nMbr hY.

          sfry ivksq dysL afpxy golz rIjLrv ivwc Gwto Gwt 100 tMn sonf rwKdy hn pr kYnyzf iek ajyhf dysL hY ijs ny golz rIjLrv nMU qlFjlI dy idwqI hY. kYnyzf lgqfr golz rIjLrv nMU vyc ky ivdysLI krMsI ivwc invysL krdf af irhf hY ikAuNik knyzIan nIqI-GfVy smJdy hn ik golz rIjLrv nfloN ivdysLI krMsI ivwc invysL lfhyvMd sOdf hY.

          PrvrI 2016 (ipCly mhIny) kYnyzf ny 22,000 aONs sony dy iswky vyc idwqy sn ijhnF dI kImq 35 imlIan zflr sI. mfrc dy pihly mhIny kYnyzf dy golz rIjLrv ivwc isrPL 77 aONs sonf hI bicaf sI ijs dI kImq msF iek lwK 30 hjLfr zflr bxdI hY.  77 aONs sonf msF svf ku do iklo bxdf hY. Bfrq ivwc eynf sonf qF keI mwD vrg dy pirvfrF kol hovygf. iekwlI bIbI hrismrq bfdl kol qF ies qoN vI ikqy vwD sonf hovygf.

          Bfrq dy keI ihMdU mMdrF kol keI keI sYNkVy iklo sonf hY. hirmMidr sfihb  `qy pqf nhIN ikMny iklo sonf lwigaf hoieaf hY? hor qF hor brYNptn dy ihMdU sBf mMidr kol vI kYnyzf dy golz rIjLrv (77 aONs) nfloN ikqy vwD sonf dwisaf jFdf hY.

          kYnyzf dy PfienFs ivBfg dy sfbkf aPsr zOn zrmMz df kihxf hY ik golz rIjLrv df koeI lfB nhIN hY aqy ies `qy koeI rItrn nhIN imldI sgoN ies dI sMBfl `qy pYsf Krcxf pYNdf hY. ies dy Elt krMsI ivwc kIqf invysL vwD rItrn idMdf hY. purfqn smyN ivwc sonf amIrI dI insLfnI sI pr hux ies df koeI lfB nhIN hY.

          kYnyzf dy ies qrk nfl gvFzI dysL amrIkf sihmq nhIN hY aqy nf hI hor ivksq imwqr dysL sihmq hn. jI-7 dysLF ivwc kYnyzf hI iek aYsf dysL hY ijs kol hux golz rIjLrv nFh dy brfbr hY.

          sMsfr ivwc amrIkf dI srkfr kol sB qoN vwD golz rIjLrv hn. PrvrI 2016 ivwc amrIkf kol rIjLrv ivwc 8,133 tMn sonf ipaf sI joik amrIkf dy kul ivdysLI krMsI dy rIjLrv df 72% bxdf hY. kdy amrIkf kol 20,000 tMn sonf rIjLrv ivwc ipaf huMdf sI. amrIkf afpxy sLihrIaF nMU ies gwl dI grMtI idMdf sI ik jd sLihrI cfhuMx qF srkfr hr amrIkI zflr vwty sonf dy skdI hY.

          PrvrI 2016 ivwc jrmnI kol sMsfr ivwc amrIkf ipwCoN swB qoN vwD golz rIjLrv sn joik 3,381 tMn sI. ieh jrmnI dy kul ivdysLI krMsI rIjLrv df 66% bxdf hY.

          ietlI df sMsfr ivwc qIjf nMbr hY ijs kol 2451[8 tMn sonf rIjLrv ivwc rwiKaf hoieaf hY joik ies dI ivdysLI krMsI dy rIjLrv df 65% bxdf hY. ietlI kol PrFs nfloN kuJ vwD sonf hY.

          PrFs df sMsfr ivwc cOQf drjf hY ijs kol 2435[4 tMn sonf rIjLrv ivwc ipaf hY jo ik ies dI ivdysLI krMsI rIjLrv df 65% bxdf hY. PrFs ny ipCly smyN dOrfn 500 tMn sonf vyicaf hY pr ieh hux hor sonf vycx dy rONa ivwc nhIN hY.

          PrFs qoN ipwCoN golz rIjLrv ivwc cIn df sMsfr ivwc pMjvF nMbr hY ijs dI srkfr kol 1054[1 tMn sonf stfk ivwc hY jo ik cIn dI ivdysLI krMsI dy stfk df 1[7% bxdf hY. cIn kol ivdysLI krMsI dy vwzy rIjLrv hn aqy anupqfk pwDr `qy sonf ies df Cotf ijhf ihwsf hY.

          sitjLrlYNz golz rIjLrv dy mfmly ivwc sMsfr ivwc CyvyN drjy `qy hY aqy ies kol 1040[1 tMn sonf rIjLrv ivwc ipaf hY jo ik ies dysL dI ivdysLI krMsI dy rIjLrv df 8% bxdf hY.

          rUs golz rIjLrv dy mfmly ivwc sMsfr ivwc 7vyN nMbr `qy hY aqy ies kol 970 tMn sonf rIjLrv ivwc ipaf hY joik ies dI ivdysLI krMsI dy rIjLrv df 9[8% bxdf hY. bhuq sfry mfhr smJdy hn ik golz rIjLrv ivdysLI krMsI dy rIjLrv df 10% hoxf cfhIdf hY aqy rUs vI ies soc df DfrnI hY.

          nIdrlYNz df golz rIjLrv sMsfr ivwc 9vyN drjy `qy hY ijs kol 612[5 tMn sonf hY. ies dysL kol ivdysLI krMsI dy rIjLrv df 52% hY. nIdrlYNz kol ies qoN vI vwD sonf rIjLrv ivwc sI pr ipCly sflF dOrfn vyicaf igaf hY qFik ivdysLI krMsI dy rIjLrv ivwc sony df anupfq Gtfieaf jf sky.

          golz rIjLrv dy mfmly ivwc sMsfr ivwc Bfrq df 10vF sQfn hY ijs kol 557[7 tMn sonf ipaf hY. ieh Bfrq dI ivdysLI krMsI dy rIjLrv df 9[9% bxdf hY. Bfrq ivdysLI krMsI rIjLrv df 10% sony dy rUp ivwc rwKxf cfhuMdf hY aqy ies anupfq dy bhuq njLdIk hY.

          cyqy rwKx vflI gwl ieh hY ik 1985 qoN ipwCoN Bfrq dI afriQk hflq ivgVdI geI aqy jnvrI 1991 ivwc jd cMdr sLyKr pRDfn mMqrI sI qF dysL kol ivdysLI krMsI df rIjLrv isrPL $1[2 iblIan bcdf sI jo ik iqMn hPLqy dy ivdysLI vpfr jogf sI. dysL afpxy ivdysLI krjLy dIaF iksLqF dyx qoN zIPflt hox dy iknfry af igaf sI. srkfr ny aMqrrfsLtrI mudrf PMz qoN sony dI grMtI dy ky $2[2 iblIan aYmrjMsI krjLf ilaf sI. BfrqI rIjLrv bYNk ny afpxy golz rIjLrv ivcoN 67 tMn sonf gihxy rwiKaf sI ijs nMU spYsLl cfrtr Auzfxf rfhIN meI 21 aqy meI 31 -1991 dy drimafn ivdysL Byijaf igaf sI. ies ivcoN 47 tMn sonf bYNk afPL ieMglYNz aqy 20 tMn sonf XUnIan bYNk afP sivtjLlYNz nMU Byijaf igaf sI. ies ipwCoN hor sonf vI vyicaf igaf sI.

          ies nfl dysL JMjoiVaf igaf sI aqy Bfrq vfsI ies nMU apmfn smJdy sn ik AuhnF dy dysL nMU sonf gihxy rwK ky zMg tpfAuxf pY irhf hY. lok ieMJ smJdy sn ijvyN koeI ibpqf ivwc Pisaf pirvfr afpxy Gr dI bhu df sonf gihxy rwKx `qy mjLbUr hoieaf hovy.

          ies mflI ibpqf dy kuJ mhIny bfad hI cMdr sLyKLr dI srkfr izwg peI sI aqy mwDkflI coxF ipwCoN jUn ivwc kFgrs dy afgU nrismf rfE pRDfn mMqrI bxy sn. nrismf rfE jfxdy sn ik dysL gMBIr afriQk sMkt ivwc hY ijs vfsqy ivafpk afriQk qbdIlIaF dI loV hY. AuhnF ny ies kMm vfsqy pRisD arQsLfsLqrI zf: mnmohn isMG nMU cuixaF aqy aOKy vkq Bfrq df ivwq mMqrI bxfieaf.

          ivwq mMqrI vjoN zf: mnmohn isMG ny dysL dI afriQkqf nMU ‘Kohlxf’ sLurU kIqf ijs nfl ivdysLI ienvYstmYNt vDxI sLurU ho geI. dysL dy idn iPrn lwg pey aqy Bfrq afriQk qrwkI dy rsqy pY igaf. iswtf ieh inkilaf ik meI 2015 qwk Bfrq kol ivdysLI krMsI df rIjLrv  $353[87 iblIan zflr qwk awpV igaf joik jnvrI 1991 ivwc isrPL $1[2 iblIan sI. ieh zf: mnmohn isMG dIaF afriQk nIqIaF dI krfmfq sI ijs df pRDfn mMqrI nrismf rfE pwkf smrQk sI.

          ies nIqI nMU pRDfn mMqrI atwl ibhfrI vfjpfeI ny jfrI rwiKaf sI aqy iPr suK nfl zf: mnmohn isMG 10 sfl Bfrq dy pRDfn mMqrI rhy sn ijhnF zrfievr dI sIt `qy bYT ky BfrqI afriQkqf nMU bulMdI `qy phuMcfieaf. pRDfn mMqrI nirMdr modI vI ies afriQk nIqI nMU jfrI rwK rhy hn.

          iehnF nIqIaF sdky Bfrq ny afpxf gihxy rwiKaf sonf hI vfps nhIN ilaf sgoN hor sonf vI KrIidaf. sfl 2009 dy aMq ivwc Bfrq ny sMsfr nMU hYrfn kr idwqf jd rIjLrv bYNk afPL ieMzIaf ny aMqrrfsLtrI mudrf PMz qoN 200 tMn sonf KrId ilaf ijs dI kImq $6[7 iblIan amrIkI zflr bxdI sI. aMqrrfsLtrI mudrf PMz afpxy rIjLrv ivcoN 400 tMn sonf vyc irhf sI ijs ivcoN awDf iekly Brfq ny KrId ilaf sI. ieMJ zf: mnmohn isMG ny gihxy rwKy sonf qoN dugxy qoN vwD sonf vfps lY aFdf sI ijs nfl dysL df mnobl AuWcf hoieaf sI aqy sMsfr ivwc ies dI coKI crcf hoeI sI.

          sMsfr ivwc Bfrq sony df vwzf gfhk hY aqy hr sfl krIb 1000 tMn sonf ieMport, Bfv ivdysLF ivcoN KrIddf hY. pr ies df dysL dy golz rIjLrv nfl koeI sbMD nhIN hY. ieh dysL dy lokF dI KLpq jF sony dI ieMzstrI dI KLpq vfsqy hY. lok hr sfl sony dy gihxy KrIddy hn aqy Bfrq sony dy gihxy aYksport vI krdf hY ijs kfrn hr sfl sonf KrIidaf jFdf hY.

          sfl 2015 ivwc Bfrq ny 980 tMn sonf ieMport kIqf sI. agsq 2015 dy isrPL iek mhIny ivwc Bfrq ny 126 tMn sonf aqy 1400 tMn cFdI ieMport kIqI sI.

          Bfrq df gvFzI dysL pfiksqfn vI aOKy vyly sony dI qfkq nMU smJdf hY. mfrc 2014 ivwc pfiksqfn zfhZy afriQk sMkt ivwc sI. ivdysLI krjLy dIaF iksLqF aqy ivdsLI KrId dI adfiegI krnI musLkl ho geI sI. aMqrrfsLtrI mudrf PMz ny pfiksqfn nMU afpxf $2[7 iblIan df golz rIjLrv vycx dI slfh idwqI sI. pfiksqn df kul golz rIjLrv mfrc 2014 ivwc $2[7 iblIan zflr dI kImq brfbr hI sI. ieh krIb 34 tMn dy krIb bxdf sI. pfiksqfn ny ies nMU ‘nYsLnl sikAUrtI’ dy Elt dwsidaF vycx qoN ienkfr kr idwqf sI. ies musLkl smyN sfAUdI arb ny pfiksqfn nMU $1[5 iblIan dI aYmrjMsI mdd idwqI sI aqy pfiksqfn nMU afpxf golz rIjLrv nhIN sI vycxf ipaf.

          iewk rport muqfibk Bfrq dy lokF kol sMsfr ivwc swB qoN sonf hY jo ik 20,000 tMn qoN vwD bxdf hY. Bfrq dy lok sony nMU ‘gihxf’ smJdy hn jo sOKy vyly hfr isMLgfr dy kMm afAuNdf hY aqy aOKy vyly sLfhF df dr KVkfAux df hOslf bKsLdf hY. spys-eyj ivwc vI sony sI sfriQkqf brkrfr hY.

 


lok tYks vfDy, bjt Gfty, KuwlI iemIgrysLn aqy knyzIan POj nMU inhwQI krn dy hwk ivwc hn!

mfipaF nMU swd ky pbilk qoN syvf krvfAuxf vI afpxf hwk smJdy hn!!

          kYnyzf dIaF PYzrl coxF afKrI dOr ivwc hn aqy isafsI pfrtIaF keI iksm dy lok luBfAU vfady kr rhIaF hn. jfpdf hY ik kYnyzf dy lok tYks vfDy, bjt Gfty, KuwlI iemIgrysLn aqy knyzIan POj nMU inhwQI krn dy hwk ivwc hn. bhuq sfry lok afpxy mfipaF nMU kYnyzf swd ky pbilk qoN syvf krvfAuxf vI afpxf hwk smJdy hn.

          kYnyzf ivwc iemIgrysLn eynI vD cuwkI hY ik ies nfl mihMgfeI bhuq vD rhI hY. GrF dIaF kImqF gYr vfjb ho geIaF. kYnyzf vrgy dysL dIaF rIal astyt dIaF kImqF agr ieMglYNz vrgy Coty ijhy dysL dy brfbr ho jfx qF kuJ nf kuJ gLLlq jLrUr hY. ieMglYNz vrgy Coty dysL ivwc jLmIn dI kmI kfrn kImqF vD jfx qF smJ afAuNdI hY pr kYnyzf vrgf dysL jo jLmIn dy mfmly ivwc dunIaF df dUjf vwzf dysL hY, ivwc jLmIn dI koeI kmI nhIN hY. eyQy vI GrF dIaF kImqF eynIaF vD jfx ik torFto vrgy sLihr ivwc  purfxf aqy Cotf iqMn bYWzrUm df tfAUn hfAUs/sYmI Gr vI pMj lwK zflr qoN twp jfvy, qF ieh hYrfnIjnk hY. torFto vrgy sLihr ivwc iewk bYWzrUm df apfrtmYNt 1500 zflr mhInf ikrfey qoN twp igaf hY.

          pr kuJ lok ajy vI ieh cfhuMdy hn ik kYnyzf nMU hr sfl bytok iemIgrMt afAuNdy rihx, jo eyQy dy sLihrI hn AuhnF nMU jfbF imlx BFvyN nf imlx. hfrpr srkfr ny iemIgrMtF nMU KusL krn vfsqy ipCly 10 sfl iemIgrysLn ivwc BfrI vfDf kIqf hY. PYmlI klfs, siklz klfs, rPUjI aqy stUzYNt klfs ivwc Bfrf vfDf kIqf hY. ivjLtr Kfskr mfipaF vfsqy 10 sfl df supr vIjLf vI DVf DV lgfieaf jf irhf hY. hux ilbrl afKdy hn ik PYmlI klfs dIaF drKfsqF duwgxIaF kr dyxgy. aYnzIpI kihMdI hY ik swB hwdF hI KLqm kr idwqIaF jfxgIaF. aYnzIpI qF kuJ vI afK skdI hY ikAuNik nf kdy aYnzIpI ny srkfr bxfeI hY aqy nf ies vfr ies nMU srkfr bxfAux jogf smrQn imlxf hY. ilbrlF dI gwl vwKrI hY ik Auh kd vfady vPf krngy? hfrpr qoN pihlF ilbrlF ny afpxy 12 ku sfl dy rfjkfl ivwc mfipaF dI iemIgrysLn Gtf idwqI sI aqy pihlI kMsrvtv srkfr vloN “lfst mYNbr afPL df PYmlI” dI spFsrisLp bMd kr idwqI sI. ies dy nfl hI $975 pRqI ivakqI lYizMg PIs lgf idwqI sI ijs nMU iemIgrMt hYWz tYks dy nfm nfl jfxdy sn. hfrpr srkfr ny afpxy vfady muqfibk ieh PIs awDI kr idwqI sI. pr hux ilbrl iemIgrMtF dy chyqy bnx df zrfmf kr rhy hn.

          jo lok ieh afKdy sn ik AuhnF ny afpxy mfipaF nMU imlxf hY jF iksy smfgm `qy swdxf hY pr vIjLf nhIN imldf, AuhnF vfsqy supr vIjLf sLurU kr idwqf igaf qFik mfpy iek vfr vIjLf lY ky jd mrjLI afAuNdy jFdy rihx. pr Auh lok ies vfsqy KusL nhIN hn ikAuNik mfipaF dI ishq dI iensLorYNs krvfAuxI pYNdI hY ijs `qy zflr lwgdy hn. Auh ieh vI dfavy krdy hn ik Auh apfxy mfipaF nMU swd ky AuhnF dI syvf krnI cfhuMdy hn pr supr vIjLf iensLorYNs `qy Krcf krn qoN zrdy hn aqy cfhuMdy hn ik mfpy AuhnF dy afAux pr Krcf sfry knyzIan sLihrIaF dy isr pvy. Bfv Auh apxy mfipaF nMU swd ky AuhnF dI syvf pbilk qoN krvfAuxI cfhuMdy hn. eyQy hI bws nhIN Auh cfhMdy hn ik mfipaF dI ishq sMBfl df Krcf knyzIan pbilk isr pvy aqy kYnyzf dI srkfr AuhnF dy mfipaF dI pYnsLn vI jldI hI lgf dyvy qF ik AuhnF dI muPLq ivwc lftrI lwg jfvy. pYnsLn dy pYsy AuhnF dy bYNk Kfqy ivwc jfx aqy pYnsLn df tIkf kYnyzf dy lokF dIaF jybF nMU lwgy. ‘ihMg lwgy nf PtkVI’ mfpy vI af jfx, ishq sMBfl vI muPLq hovy, pYnsLn vI lwg jfvy aqy bwcy sMBflx vfsqy muPLq dy bybI istr vI iml jfx.

          ilbrl afgU ny afK idwqf hY ik Auh pRDfn mMqrI bx ky  agly iqMn sfl Gfty df bjt pysL krygf Bfv srkfr dI afmdn qoN vwD Krc krygf ijs dI rkm 147 iblIan zflr dwsI jf rhI hY. puwCxf bxdf hY ik bjt Gftf pUrf kOx krygf? juvfb hY kYnyzf dy lok hI krngy aqy ies vfsqy iksy nf iksy vkq tYks hor lgfieaf jfvygf. axjfxpuxy ivwc lok tYks vfDy aqy bjt Gfty vfsqy iqafr jfpdy hn. ilbrl afKdy hn ik 147 iblIan vwD Krc krky afriQkqf nMU Dwkf lgfieaf jfvygf pr hfrpr nMU ipCly bjt Gfty df dosLI dwsdy hn. hfrpr ny afriQk mMdI ivwc bjt Gftf ies kfrn vDfieaf qF ik izwg rhI afriQkqf nMU Dwkf lgfieaf jf sky jo hux ilbrl afp lgfAux df vfadf kr rhy hn. kYnyzf ivwc ipCly cfr sfl QF QF bx rhIaF sVkF aqy puwlF `qy “aYksLn plfn” dy borz lwgy hoey hn jo afriQkqf nMU Dwkf lgfAux vfsqy kIqy jf rhy Krcy bfry dws rhy hn. hux jd sMsfr mMdI df kuJ hwl ho irhf hY aqy kYnyzf df bjt sMquilq ho igaf hY qF dubfrf agly iqMn sfl Gfty dy bjt dI kI loV hY?

          kuJ lok afK rhy hn ik jsitn trUzo qfkq ivwc af ky amrIkf nfl lVfkU aYPL 35 jhfjLF df sOdf rwd kr dyvygf ikAuNik hfrpr pYsy Krfb kr irhf hY aqy kYnyzf qF sLfqI df puMJ hY, ies nMU lVfkU jhfjLF dI kI loV hY? Bfv knyzIan POj nMU inhwQI hI kr dyvo, ies dI kI looV hY? agr loV pY geI qF amrIknf nMU mdd vfsqy hfk mfr lvFgy pr iPr kihxgy sfzI sfvrYntI KLurdI hY.

          ieh lok Bulwdy hn ik kYnyzf df lVfkU jhfjLF df PlIt bhuq purxf ho igaf ijs nMU agly kuJ sflF ivwc bdlxf pYxf hY. Auh ieh vI Buwldy hn ik jsitn trUzo dy bfp aqy svrgI pRDfn mMqrI pIar trUzo ny hI 80ivaF dy awD ivwc amrIkf qoN svf sO dy krIb aYP 16 jMgI jhfjL KrIdy sn aqy ieh dUjy sMsfr XuwD qoN bfad swB qoN vwzf hiQafrF df sOdf sI. sLfied aglf hiQafrF df vwzf sOdf hux Aus df vwzf bytf krygf.

          afs hY ik vfady muqfibk cox ijwqdy sfr hI jsitn trUzo sIrIaf qoN rPUjIaF dy jhfjL vI Brny sLurU kr dyvygf aqy bhuqI sikAUrtI cYWk krn dI loV vI nhIN pvygI. sIrIaf dy gvFz ivwc amIr muslmfn dysL sfAUdI arb iek vI rPUjI lYx vfsqy iqafr nhIN hY pr jd iehnF rPUjIaF nMU trUzo lY afieaf qF sfAUdI arb iehnF vfsqy msijdF aqy mdrwsy bnfAux leI coKf PMz Byj dyvygf.

          kuJ pMjfbI mIzIafkfr ies gwl `qy kF vrgI njLr rwK rhy hn ik ikqy Bfrq qoN koeI ivakqI jF afgU kYnyzf dIaF coxF ivwc dKLl qF nhIN dy irhf? agr pqf lwg igaf qF Auh rOlf pf dyxgy ikAuNik pMjfb jF Bfrq dy afgUaF nMU kYnyzf dI cox ivwc dKLl dyx df koeI hwk nhIN hY. pr ies dy Elt jd Bfrq jF pMjfb ivwc coxf huMdIaF hn qF iehI pMjfbI mIzIafkfr eyQy Tok ky cox pRcfr krdy hn aqy PMz iekwTf kIqf jFdf hY. rYlIaF aqy smfgm vI kIqy jFdy hn. Bfrq jF pMjfb qoN afgU eyQy BfrqI coxF df pRcfr krn vI afAuNdy hn aqy vIzIE kfnPrMs rfhIN lokF nMU sMboDn vI kIqf jFdf hY.  bilhfry jfeIey iehnF dy zbl stYNzrz dy!!

- pRsLFq lfielpurI, akqUbr 16-2015

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here