www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

Bfrq `c roz sfeIz romIEjL vwzI smwisaf!!

          Bfrq ivwc nOjvfn lVkIaF nfl CyVCfV, kfmuk sosLx aqy hr moV `qy jLlIl krnf iewk vwzI smwisaf hY. pMjfb smyq AuWqrI Bfrq ivwc ieh smwisaf hor vI gMBIr hY. aksr ivafhuqf aOrqF, keI bwicaF dIaF mfvF qwk nMU vI nhIN bKisLaf jFdf. keI vfr qF ibrD aOrqF nfl vI blfqkfr dIaF GtnfvF vfprdIaF hn.

          agr ieh ikhf jfvy ik nOjvfn bwcIaF dI qF jUn hI burI hY qF ieh awq kQnI nhIN hovygI. ies dy nfl hI nOjvfn bwcIaF dy mfipaF aqy pirvfr vfilaF nMU vI jLlIl kIqf jFdf hY. ajyhIaF axigxq GtnfvF df hvflf idwqf jf skdf hY ijhnF ivwc nOjvfn bwcIaF dy mfipaF sfhmxy bdmfsLF ny bwcIaF nfl durivvhfr kIqf hY. eyQoN qwk ik iek pMjfb puils dy eyaYsafeI nMU vI smyN dI srkfr dy iewk smrQk bdmfsL ny kql kr idqf sI. bdmfsLF dI sLrn ivwc nf jfx vflIaF bwcIaF nMU ryp, qyjLfbI hmilaF aqy kql qwk df sfhmxf krnf pYNdf hY. L

          bwsF, ryl gwzIaF, bjLfrF, sVkF, skUlF, kfljF aqy hor adfiraF dy aMdr qy bfhr bwcIaF surwiKaq nhIN hn. hfrzkor bdmfsLF qoN ielfvf afm nOjvfn vI iksy lVkI vwl avfjLy kwsxy, ipwCf krnf aqy ijsm nMU hwQ pfAux qwk jfxf afpxf sLugl smJdf hY. ajyhf krdy smyN mrd Buwl jFdf hY ik Aus dI DI-BYx nfl vI ieh ivgiVaf hoieaf smfj iehI vqIrf krdf hY. bwcIaF nfl durivvhfr dy mfmly ivwc Bfrq ivwc bysLrmF dI igxqI bhuq vD geI hY. hux qF bwcIaF afpxy ipMz aqy muhwly ivwc vI surwiKaq nhIN hn. mfpy bhuq ijgrf rwK ky bwcIaF nMu ividak adfiraF ivwc Byjdy hn. ajokf mnorMjn aqy gIq klcr vI nMgyjL aqy bdmfsLI nfl Biraf ipaf hY. pMjfbIaF ivwc BMzpuxf bhuq vwzI ieMzstrI bx igaf hY ijs nMU gIqkfrI jF aYkitMg afKdy hn. iewk jLmfnf sI jd KusLI dy mOky BMz, bfjLIgr aqy Kusry lokF df mnorMjn kiraf krdy sn qy AuhnF dI koeI mirXfdf hoieaf krdI sI. hux qF hr moV `qy lcr giek bYTy hn ijhnF dy kMjrpuxy qoN ibnF bhuqy ivafh sLfdIaF aDUry smJy jFdy hn. pMjfbI gIqF dI sLbdfvlI aMnIH kfmuk, nMgyjL aqy bdmfsLI vflI bxdI jf rhI hY qy sMgIq zFg-soty vflf hI rih igaf hY.

          ies kMm ivwc pRvfsI pMjfbIaF df coKf Xogdfn hY ijhnF dIaF iqMn iqMn pusLqF aksr KusLI dy mOikaF `qy iewko Cwq hyT aqy ieko gIq `qy iekwTIaF nwcdIaF jo aksr lcr gIq hI huMdf hY. pRvfsIaF ny ieh bImfrI pMjfb phuMcf idwqI hY aqy pMjfb vfsI hux pUrI qrF ienPYkitz hn. ivdysL vwsdy keI pMjfbI coxF smyN vI pMjfb vfsIaF nMU nvIN pwtI Dwky nfl pVfHAux gey sn ijs ivwc AuhnF pUrI mfr KfDI hY.

          gwl bwcIaF nMU hr moV `qy jLLlIl  krn dI kr rhy sF. bwcIaF nfl burIaF hrkqF krn vfly nOjvfnF nMU Bfrq ivwc hux roz sfeIz romIEjL kihMdy hn aqy ieh iewk vwzI smwisaf hn. XUpI dy nvyN muwK mMqrI jogI aidiqaf nfQ ny afpxf ahudf sMBfldy sfr hI iehnF nMU hwQ pf ilaf hY. XUpI puils ny skUlF kfljF aqy sVkF `qy keI romIEjL dI iCqr pryz vI kIqI hY. keI qoN kMn PV ky bYTkF vI wkZvfeIaF hn ijs nMU ihMdI mIzIaf AUTk bYTk afKdf hY. ies nfl romIEjL dI iewk vfr qF dOV lwgvf idwqI geI hY. ieh pqf nhIN hY ik ieh nIqI kd qwk cldI hY jF ieh ikhVf rUp aKiqafr krdI hY?

          XUpI ivwc BfrqI jMqf pfrtI dy isafsI ivroDI ies `qy ikMqU pRMqU kr rhy hn aqy kuJ jfiejL KdsLy vI jfhr kr rhy hn. AuhnF nMU zr hY ik ies nfl afm nOjvfnF nMU puils hYrfs vI kr skdI hY. iksy adfry sfhmxy KVy hr nOjvfn nMU romIE smJ ky svfl krnf vI jfiejL nhIN hY ies nfl lokF ivwc byloVf BYa PYl jfvygf aqy AuhnF dI ajLfdI `qy bMDn lwg jfvygf. iksy ivroDI nMU qMg krn vfsqy lVkI nfl CyVCfV dy JUTy dosL vI lgfey jf skdy hn, ajyhf kuJ lokF df zr hY.  XUpI dy muwK mMqrI dI ieh muihMm ikhVf rUp aKiqafr krdI hY ieh qF smF hI dwsygf pr iewk vfr jogI aidwiqaf nfQ ny XUpI ivwc roz sfeIz romIEjL dI dOV lgvf idwqI hY. agr ieh nIqI kfmXfb huMdI hY qF hor sUby vI ies nMU apxf skdy hn ijvyN kYptn amirMdr isMG dy lflbwqI klcr nMU Kqm krn dy PYsly nMU XUpI ny apxfieaf hY.

          AuNj XUpI dy nvyN muwK mMqrI jogI aidwiqaf nfQ iewk ivvfdgRsq sKLsLIaq hn pr muwK mMqrI bxdy sfr hI ijs qrF AuhnF aPsrsLfhI nMU dPLqrF nMU sfPL rwKx aqy pfn qy gutkf mukq rwKx dIaF hdfieqF idwqIaF hn Aus qoN cMgy rfj dI afs bwJdI hY. hux qF XUpI dy kuJ nvyN mMqrI vI afpxy dPLqrF ivwc JfVU lgf rhy ivKfey jf rhy hn. Bfrq dy swB qoN vwD abfdI aqy bdmfsLI vfly sUby ivwc suDfr dI afs bwJI hY.     

 

afp nMU hux pfrtI sMivDfn cyqy afieaf

coxF ivwc  burI qrF ipwt jfx ipwCoN pMjfb ivwc afm afdmI pfrtI dy afgUaF nMU hux pfrtI df sMivDfn Xfd af igaf hY. ipCly 6 ku mhIny ivdysLI pMjfbIaF dy kiQq rosLn idmfgF aqy zflrF-pONzF dy isr `qy cwk lE cwk lE krn vfly hux hux sMivDfn dI gwl krn lwg pey hn. durgysL pfTk, sMjy isMG aqy kyjrIvfl vrgy Cfqr afgU hux pMjfb dy sIn qoN rfqo rfq gfieb ho gey hn. pMjfbIaF nMU ibn mMgI akl dyx vfly GuMmzI ivdysLI vI afpxy Jwgy JfV ky qur gey hn. iehnF ivcoN keI pYsy vfly sn aqy keI imhnq mjLdUrI krn vfly sn jo afpxy kmfeI roVH afey hn, sLfied cODrI bnx dI iewCf ny AuhnF dI akl `qy prdf pf idwqf sI. pMjfb  dy lok hux bhuqy isafxy aYnafrafeIjL nMU mKOl krdy hn.

          hoieaf qF ieMJ keI ipMzF ivwc hovygf pr hlkf krqfrpur dy iewk ipMz ivwc amrIkf qoN gey iewk aYnafrafeI dI gfQf sLONkI nMU iewk imwqr ny Pon `qy suxfeI hY. ieh swjx amrIkf qoN afp dI mdd krn igaf sI aqy ies ny do ku mhIny votF iekwTIaF krn vfsqy nsLy df lMgr lgfieaf hoieaf sI. ies nMU bhuq ivsLvfs sI ik Auh bhuq vwzI ienvYstmYNt kr irhf hY ijs nfl afp dI bnx jf rhI srkfr ivwc Aus dI pUrI pYNT hovygI. pr 11 mfrc nMU jd cox nqIjy afey qF Auh agly idn hI amrIkf nMU Bwj ipaf. jhfjLy cVHdf cVHdf Auh hlkf krqfrpur qoN kFgrs dy jyqU AumIdvfr nMU Pon `qy ieh kihMdf hoieaf vDfeI vI dy igaf ik Aus ny jyqU kFgrsI nMU coKIaF votF pvfeIaF hn.

          hfr kfrn pMjfb dy afp afgUaF  nMU kyjrIvfl df nfm hI Buwl igaf hY aqy iewk mIzIaf rport muqfibk  PYslf kIqf igaf hY ik hux pMjfb dI kfrjkfrnI sMivDfn muqfbk hI bxfeI jfvygI. iehI hfl irhf qF KLqm hox qoN pihlF pihlF idwlI aqy pMjfb dI afp do vwK vwK dl bx jfxgy.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #915, mfrc 24-2017

 


afp dy aMq dI ho geI hY sLurUafq!!

alop ho gey hn DmwcVI aqy KfmosL ho geI hY Pysbuwk!!

cox nqIjy kuPrqol pwqrkfrF qy PysbuwkIaF leI sbk!!

          ivdysLF ivwc pMjfb coxF dy sbMD ivwc ipCly 4 ku mhIny bhuq ajIb gwlF hoeIaF hn jF afK lvo ik kuJ afp smrQkF vloN kIqIaF geIaF hn. kuJ lok pMjfb dy lokF nMU JkfnI dy ky coxF ijwqxIaF cfhuMdy sn ijhnF nMU zfhZI hfr hoeI hY.

          hux kyjrIvfl smyq ies pfrtI dy keI smrQk afK rhy hn ik eIlYktrfink voitMg msLInF rfhIN kIqI geI hyrfPyrI kfrn afp dI hfr hoeI hY. XUpI ivwc mfieafvqI vI kuJ ies qrF hI afK rhI hY. afm afdmI pfrtI ny jd idwlI dIaF coxF ivwc 70 ivcoN 67 sItF ijqIaF sn qF eIlYktrfink voitMg msLInF ny shI kMm kIqf sI. kyjrIvfl ny ies nMU afm lokF dI ijwq dwisaf sI. Aus smyN kyNdr dI modI srkfr ny koeI hyrfPyrI nhIN sI kIqI. ibhfr ivwc modI dy iKlfP nqIsL kumfr df muhfj PYslfkun ijwq ijiqaf sI qd vI modI srkfr eIlYktrfink voitMg msLInF rfhIN hyrfPyrI nhIN sI kr skI. 2012 ivwc jd afs dy Elt akflI dl dUjI vfr kFgrs nMU hrf ky cox ijwq igaf sI qF iehI eIlYktrfink voitMg msLInF vrqIaF geIaF sn aqy kyNdr dI mnmohn isMG srkfr hyrfPyrI nhIN sI kr skI. sfl 2014 dIaF lok sBf coxF ivwc vI jd modI vyv ny kFgrs nMU icwq kr idwqf sI qF zfktr mnmohn isMG srkfr eIlYktrfink voitMg msLInF rfhIN hyrfPyrI nhIN sI kr skI. bMgfl aqy qfiml nfzU ivwc iqRxmUl aqy aMnf pfrtIaF dI ijwq nMU iehnF msLInF rfhIN hyrfPyrI kr ky nhIN sI roikaf jf sikaf.

          inrfsL hoey keI afp smrQk aqy mIzIafkfr voitMg msLInF nMU gLLlq dws rhy hn aqy Audfhrxf dy rhy hn ik kMipAUtr hYkrjL qF vwzy vwzy dysLF aqy AuhnF dy rwiKaf ivBfgF dy kMipAUtrF qy vYbsfeItF nMU hYWk kr lYNdy hn. pr Auh afm lokF nMU ieh nhIN dwsdy ik iksy kMipAUtr jF vYbsfeIt nMU hYWk krn vfsqy ieMtrnYWt kunYksLn nMU sfDn vjoN vriqaf jFdf hY. ieh kunYksLn qfr rfhIN jF vfierlYWs ho skdf hY. agr quhfzf kMipAUtr ieMtrnYWt nfl nhIN juiVaf hoieaf qF ies nMU koeI hYWk nhIN kr skdf.  eIlYktrfink voitMg msLInF vI kunYksLn rihq hn aqy msLInF df ieMtrnYWt nfl koeI rfbqf nhIN hY ijs kfrn hYwk krn df svfl hI pYdf nhIN huMdf. kuJ afp smrQk pMjfb dy iek ipMz dI Audfhrx dy rhy hn ijs ivwc afp nMU iewk bUQ `qy kuwl 4 votF pweIaF hn jdik ies bUQ ivwc afp dy 7 vrkrL aqy AuhnF dy pirvfr vI votr hn. kI isfasq ivwc ies gwl dI koeI grMtI hY ik quhzy nfl qurf iPrdf bMdf aMdroN kMm iksy hor pfrtI vfsqy krdf ho skdf hY?

          afp dI hfr ipwCoN iewk swjx ny Pysbuwk `qy post pf ky afp vlMtIarjL nMU kuJ ieMJ ikhf, pqMdro vot vI pfeI sI ik pRcfr hI krdy rhy?

          kuJ lokF vloN ivdysLF ivwc pMjfb clo df DmwcV pfieaf igaf aqy eyarportF `qy Zol  vjf ky BMgVy pfey gey. bhuq vwzy vwzy dfavy kIqy gey aqy keI pRvfsI ies pRcfr `qy ivsLvfs vI krn lwg pey. keIaF ny aOKy ho ky PMz vI Byijaf aqy afpxy vfkPLF nMU pMjfb ivwc lwKF Pon kflF vI kIqIaF.

          ivdysLF ivwc kuJ afp smrQk mIzIafkfr lokF nMU ieh slfhF vI idMdy rhy ik afpxy irsLqydfrF nMU Pon kr ky afp nMU votF pfAux df altImytm dy idE, agr votF nhIN pfEgy qF mdd nhIN kIqI jfvygI. Bfv mdd vfsqy pYsy nhIN Byjy jfxgy aqy AuhnF dy bwicaF nMU ivdysL swdx vfsqy mdd nhIN kIqI jfvygI. ijhnF ivdysLI pMjfbIaF ny pMjfb ivwc jLmInF Tyky `qy idwqIaF hoeIaF hn AuhnF nMU slfh idwqI geI ik afp nMU vot pfAux df vfadf nf krn vfilaF nMU Auh jLmInF vfps lYx df aLltImytm dy dyx. kI ieh blYkmyl qF nhIN sI? asUl dI rfjnIqI krn vfsqy mYdfn ivwc afeI afm afdmI pfrtI dy smrQk lokF nMU ryzIE pRogrfmF rfhIN sLryafm byKOPL ho ky blYkmyl kr rhy sn.

          afp dI hfr ipwCoN iewk pMjfbI ryzIE host afK irhf sI ik aKy ichrf bdl igaf hY pr srkfr EhI hY. Bfv bfdl cly igaf aqy kYptn af igaf pr bdilaf kuJ nhIN hY. Bilafmfxsf agr afm afdmI pfrtI dI ijwq ho jFdI qF kI bdlxf sI? ies nfl ikhVf swqXuwg af jfxf sI?

          ieh swjx afp vloN ijwqIaF 20 sItF nMU 22 (gwTjoV dIaF 22) dws irhf sI pr nfl hI akflIaF vloN ijwqIaF sItF 15 dws irhf sI jdik akflI Bfjpf gwTjoV ny 18 ijwqIaF hn. akflIaF dIaF 15 aqy afp dIaF 22 dwsx nfl Prk coKf jfpdf hY pr afp gwTjoV dIaF 22 aqy akflI gwTjoV dIaF 18 dwsx nfl Prk Gwt jfpdf hY. vyKo coxF hfr jfx AuprMq vI minpUlysLn jfrI hY.

          afm afdmI pfrtI dI lIzrisLp df ikrdfr vyiKaf jfvy qF ieh pfrtI qmfsLbInF, zrfmybfjLF aqy kwcy ikrdfr dy lokF dI pfrtI hY. ies ivwc gwlF svrfj dIaF ho rhIaF hn pr hfeI kmFz klcr BfrU irhf hY. jo jLrf AuWcI boilaf Aus nMU Dwky mfr ky bfhr kwZ idwqf igaf. pRsLFq BUsLn, XogyNdr Xfdv, DrmvIr gFDI, sumyl iswDU, pRo: mnjIq isMG, zf: dljIq isMG, zf: hrisLdr kOr, suwcf isMG Cotypur  aqy anykF horF nfl iehI kuJ kIqf igaf. pr aMnHy Bgq kyjrIvfVIey tws qoN mws nf hoey, kI ies nMU svrfj kihMdy hn?

          svrfj qF ies pfrtI ivwc eynf ku hY ik pMjfb dy 20 mYNbrI vDfiek dl df afgU cunx leI sfry vDfiekF nMU idwlI kyjrIvfl kol jfxf ipaf. kyjrIvfl, durgysL aqy sMjy isMG vrgy itktF vI vyc gey aqy PMz vI smyt gey.

          koeI pfrtI pRogrfm nhIN, koeI pfrtI PlsPf nhIN aqy pfrtI df koeI sMivDfnk cOKtf nhIN. kurwpsLn htfAux dy nfm `qy swqf hiQafAux vfsqy KwbU, kfmryz, nklbfVIey, kyjrIvfVIey aqy keI vwKvfdI iewkjuwt ho gey. afp dy vwKvfdIaF nfl sbMD vI koeI luky Cupy nhIN sn. bgrfVI kFz dy muihMmIey aqy kiQq srbwq Kflsf dy bhuq sfry smrQk afp dy Kymy ivwc pRcfr kr rhy sn. mfn akflI dl dy smrQkF nMU Cwz ky bhuqy vwKvfdI jF qF Kuwl ky afp dy smrQn ivwc sn jF Auh aMdrKfqy afp dy nfl sn. hux svfl kr rhy hn ik sfry pRvfsI pMjfbIaF nMU kFgrsIey aqy akflI KfilsqfnI dws rhy hn. ieMJ afK ky ivdysLI pMjfbIaF hux nMU Bfvuk nhIN kIqf jf skygf ikAuNik Auh iek vfr mfr Kf cuwky hn.

          Zol dy zgy `qy pMjfb jf ky pRcfr krn vfly sLied pMjfbIaF nMU mUrK smJdy sn pr pMjfbIaF ny afpxI iewCf nfl votF pf ky AuhnF nMU mUrKqf df Pqbf dy idwqf hY. ivdysL vwsdy BfrqI sLihrI qF coxF ivwc votF vI pf skdy sn aqy pRcfr vI kr skdy sn pr vwzI igxqI ivwc ajyhy ivdysLI vI cox pRcfr krn gey (iksy vI pfrtI vfsqy) jo ivdysLI sLihrI hn aqy Auh Pysbuwk `qy afpxy ivdysLI pfsport vI ivKfAuNdy sn. ajyhy lok DfVvIaF qoN Gwt nhIN sn aqy gYr kfnMUnI gqIivDIaF kr rhy sn.

          ies dy nfl hI afp dy aMq dI sLUrUafq ho geI hY. 'afp' dy vwtsaYp gruwpF ivwc bfvqF AuT rhIaF hn. ienHF gruwpF ivwc ijQy idwlI dI lIzrip ivruwD BVfs kwZI jf rhI hY AuQy idwlI vfilaF dy aiq ndIk kuJ pMjfb dy nyqfvF ivruwD vI ros pRgt kIqf jf irhf hY. sUqrF anusfr ivroDI surF kfrn idwlI dI tIm ny kuJ vwtsaYp gruwp bMd kr idwqy hn ikAuik pfrtI dy gruwpF df kMtrol pUrI qrHF idwlI dI lIzrip kol hI sI.

          hux alop ho gey hn DmwcV pfAux vfly aqy KfmosL ho geI hY Pysbuwk. ivdysLI pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc keI mhIinaF bfad iPr sYintI prq afeI hY.  ieh cox nqIjy kuPrqol pwqrkfrF aqy PysbuwkIaF leI iewk sbk hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #914, mfrc 17-2017

 


iswKF nMU iks rsqy pfeI jf rhy hn jQydfr?

          pMjfb ivwc bIqy idnIN do zyrf pRymIaF dy kql hoey hn. imRqk ipE aqy puwqr nfm crcf Gr ivwc kntIn clfAuNdy sn. Gtnf 26 PrvrI idn sLnIvfr rfq dI hY jd aihmdgVH siQq zyrf isrsf dI bRFc 'c motrsfeIkl svfrF vwlo AuQy bYTy zyrf pRymI sqpfl rmf aqy Aus dy puwqr rmy rmf dI golIaF mfr ky hwiqaf kr idwqI sI aqy Prfr ho gey sn.

          zyrf pRymIaF vloN kfqlF nMU PVn vfsqy puils `qy dbfa vDfAux leI iehnF imRqkF df aMiqm sskfr krn qoN ienkfr kr idwqf igaf sI qy kuJ idn sVk `qy Drnf vI idwqf sI. mMgF mnvfAux vfsqy sVkF aqy rylF rok ky Drny dyxf Bfrq ivwc iewk dsqUr hI bxdf jf irhf hY. afm lokF dI qklIP vwl koeI nhIN vyKdy. cotfilaF ny sqluj jmunf nihr dI KudfeI sLurU krn vfsqy pMjfb vwl kUc kIqf qF surwiKaf vfsqy jItI roz `qy trYiPk rok idwqf igaf qy vwzI igxqI ivwc puils ibTf idwqI geI. ies qoN pihlF hirafxf dy jFtF ny AupwDr kIqf sI. pMjfb aqy hor sUibaF ivwc aksr ajyhf huMdf rihMdf hY. pMjfb ivwc byadbI kFz smyN aqy ies qoN pihlF iksfnF dy aMndoln mOky vI sVkF qy rylF rokIaF geIaF sn.

          pMjfb ivwc zyrf pRymIaF nMU nfm crcf qoN aksr Dwky nfl roikaf jFdf hY. iswK kwtVpMQI ies kMm vfsqy akfl qKLq df shfrf lYNdy hn qy iswKF dy jQydfr aksr iswKF nMU zyrf isrsf qoN dUr rihx dIaF cyqfvnIaF idMdy rihMdy hn. ieh gwl koeI spsLt nhIN krdf ik zyrf isrsf qoN dUr rihx df hukm iks iks `qy lfgU huMdf hY aqy ikvyN? kI zyrf isrsf qoN dUr rihx df mqlb hY ik hr zyrf pRymI qoN dUr rihxf? kI  ies df mqlb hY ik zyrf pRymIaF nMU nfm crcf qoN rokxf? jQydfrF ny kdy ieh gwlF spsLt nhIN kIqIaF aqy rfjnIqk afgUaF vFg golmol gwlF hI kIqIaF hn aqy ajy vI lgfqfr krI jf rhy hn.

          ieh kuJ pihlI vfr nhIN hoieaf ies qoN pihlF inrMkfrIaF iKlfPL vI iek hukmnfmf jfrI kIqf igaf sI ijs ivwc iswKF nMU AuhnF nfl rotI bytI dI sFJ qoVn df hukm idwqf igaf sI. hYrfnI ies gwl dI hY ik jd akflIaF nMU votF dI loV peI qF svrgI jQydfr gurcrn isMG tOhVf afp inrMkfrIaF qoN votF mMgx cly gey sn. kYptn amirMdr isMG ny tohVf iKlfP qsvIr df sUbq pysL kr ky jQydfrF nMU Aus iKlfPL kfrvfeI krn dI apIl vI kIqI sI pr hoieaf kuJ nhIN sI. iswK afgU prdy nfl sdf inrMkfrIaF qoN votF mMgdy rhy hn. nfmDfrIaF iKlfPL koeI ajyhf hukmnfmf nhIN hY pr jd akflI afgU nfmDfrIaF dy smfgmF ivwc jFdy hn qF aksr iswK kwtVpMQI ies df ivroD krdy hn. Auh ieh hjLm nhIN kr skdy ik nfmDfrI afpxy gurU nMU siqgurU afKdy hn. iswKF dy jQydfr iswK kwtVpMQIaF qoN zrdy, iswKI dy muZly isDFq nMU qlFjlI dyx qoN vI guryj nhIN krdy. iswK PlsPLf hr iksy leI Aus dy akIdy muqfibk pfT pUjf df hwk qslIm krdf hY aqy nfm crcf pRymIaF df pfT pUjf df qrIkf hY. nfmDfrIaF df afpxy siqgurU ivwc ivsLvfs hY aqy eysy qrF hor ivsLvfsF dy lok hn.

          ivsLvfs dI ajLfdI iewk muZlf hwk hY ijs nMU sMsfr vI qslIm krdf hY. iswKF dy jQydfrF ny kdy ieh nhIN soicaf ik AuhnF dy iksy hukm df ivsLvfs dI ajLfdI `qy kI asr pvygf? kI zyrf muKI dI iewk glqI kfrn zyry dy sfry pYrokfrF nMU sjLf idwqI jf skdI hY jF idwqI jfxI cfhIdI hY? iksy smuwcy BfeIcfry nfl rotI aqy bytI dI sFJ qoVn dy hukm df kI mqlb hY? jmhUrIaq ivwc kI iksy vI dysL dy isafsI afgU iksy BfeIcfry df bfeIkft kr skdy hn? kI vot mMgx mOky rfjsI afgUaF nMU afpxy aqy prfey jF dosq aqy dusLmx df mItr vrqxf cfhIdf hY jF vriqaf jf skdf hY?

          ies iksm dy mukMml bfeIkft nMU iewk iswK zfktr `qy ikvyN lfgU kIqf jf skdf hY? agr iksy zfktr kol koeI bImfr jF jLKLmI mrIjL ilaFdf jFdf hY qF kI zfktr afK skdf hY ik Auh iksy Kfs vrg dy mrIjL df ielfjL nhIN krygf? hr zfktr nMU zfktrI krn mOky aYiQks isKfey jFdy hn aqy ieMj krnf aYiQks dy iKlfPL hovygf. sMsfr ivwc zfktrjL ivd-afAUt bfrzrjL sMgTn bixaF hoieaf hY jo lVfeI mfry dysLF ivwc bysfhfrf lokF nMU zfktrI mdd idMdf hY. amrIkf vrgy dysL vI jd lVfeI dy iKwqy ivwc jfx qoN AuhnF nMU rokdy hn qF Auh ienkfr kr idMdy hn. kI kdy jQydcfrF ny soicaf hY ik koeI iswK syljLprsn iksy  iPrky dy ivakqI nMU kfr jF hor vsqU vycx qoN ienkfr kr skdf hY? pwCmI dysL ivwc ajyhf krnf pRPYsLnl imskMzkt hovygf.

          jQydfrF dy aMny hukmF nfm pMjfb dy lokF ivwc vMzIaF pY rhIaF hn. zyrf prymIaF nMU ipMzF dy gurdvfiraF qoN roikaf igaf hY aqy kbrF ivwc murdy PUkx qoN rokx dIaF GtnfvF vI vfprIaF hn. guMmrfh hoey kuJ isK nOjvfn pRymIaF dI nfm crcf rokxf iewk Dfrimk krm smJx lwg pey hn. 

          pMjfb dI pRYs dIaF KLbrF muqfibk zyrf pRymI ipE-puwqr dy kql dI ijMMLmyvfrI iswK stUzYts PYzryn ny lY leI hY. ies ivwc ikqnf ku swc hY ieh kihxf ajy musLkl hY. jd ieh do kql hoey qF pRymIaF ny pRotYst kIqy ijhnF ivwc pgVIaF vfilaF dI coKI igxqI sI.  jd 8 mfrc nMU iehnF nimq sLrDFjlI smfgm hoieaf qF iekwT ivwc vI pgVIaF vfilaF dI coKI igxqI sI jo dwsdf  hY ik mflvf ivwc zyrf pRymIaF ivwc iswKF dI coKI igxqI hY. kI iehnF nMU zMzy nfl zyry qoN qoiVaf jf skdf hY jF qoiVaf jfxf cfhIdf hY? pMjfb dIaF coxF dy afKrI idnF ivwc zyrf isrsf dI rfjnIqk kmytI ny afkflIaF dy smrQn df aYlfn kIqf sI ijs nfl kwtVpMQI hor vI iKJ gey sn. bhuq sfry iswK kwtVpMQI afm afdmI pfrtI dy smrQk hn ijs kfrn zyrf pRymI afm afdmI pfrtI ivwc axsuKfvyN mihsUs krdy sn hFlfik Auh pihlF afp nfl qur pey sn. dUjy pfsy akflIaF smyq vwK vwK pfrtIaF dy iswK afgU jd  zyrf isrsf qoN votF mMgx qur pey qF kwtVpMQIaF ny ijQydfrF nMU afr lgf idwqI. jQydfrF ny ies dI qPqIsL sLurU kr idwqI. ieh kfhI qPqIsL? rfjsI afgUaF df akIdf votrF qoN votF mMgxf hY aqy pRymI vI brfbr dy votr hn. iswKF nMU iks gdIgyV pf rhy hn ieh jQydfr?

-sLOMNkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #913, mfrc 10-2017

 


agr ihMdosqfn tfeImjL ny mnGVq KLbr lgfeI hY qF qwQ ibafnx qoN hwk swc dI lVfeI lVn dy dfavydfr vI iJjkdy hn

          Bfrq srkfr sfl 2016 dy sLurU qoN ivdysLI KfilsqfnIaF nfl myljol vDfAux leI Xqn krdI af rhI hY aqy ies kMm vfsqy brfqfnIaF dy vsnIk sfbkf KfilsqfnI zf: jsdyv isMG rfey nMU awgy kIqf igaf sI. zfktr rfey ny kYnyzf smyq keI dysLF ivwc KfilsqfnI afgUaF nfl keI mulfkfqF kIqIaF hn. kuJ KfilsqfnI  ies mOky df lfB AuTf ky Bfrq dI PyrI vI lgf afey hn pr ajy qwk iehnF gyVf mfry afey afgUaF ivcoN iewk vI jMqk qOr `qy ies myljol vDfAux dy pRogrfm hyT Bfrq gyVf mfr afAuxf pRvfn krn nMU iqafr nhIN hY, Kfilsqfn dI mMg Cwz dyxf mMnxf qF dUr dI gwl hY. jfxkfr sUqr dwsdy hn ik modI srkfr vwKvfdI iswKF nMU ihMsk rsqf Cwzx leI rfjLI krnf cfhuMdI hY, sLFqIpUrn ZMg nfl Kfilsqfn dI mMg Cwzxf sLrq nhIN hY. pr iksy ny modI srkfr df koeI ilKqI vfadf nhIN vyiKaf ies vfsqy ieh swB atkxF vflI gwl ho skdI hY. AuDr bhuqy KfilsqfnI afgU ieh kdy vI nhIN mMnxgy ik Auh vwKrf dysL bnfAux vfsqy ihMsf df rsqf apxf rhy hn.  hF kuJ igxqI dy aYsy hn jo ivMgy iswDy ZMg nfl hiQafrbMd ZMg dI gwl krdy hn.

          agr ies nvIN nIqI dI ipCly sfl Br dI kfrgujLfrI vyKIey qF srkfr nMU ies ivwc bhuqI sPlqf imlI nhIN jfpdI. jo iswK afgU Bfrq gyVf mfr afey hn Auh jF qF vwKvfdIaF dIaF AudfrvfdI iDrF nfl sbMiDq hn aqy jF kfPLI smyN qoN srgrmI Cwz cuwky hn.  kuJ ajyhy afgU ipCly 15-20 sflF qoN Bfrq df lgfqfr gyVf mfrdy rhy hn aqy vrlz iswK sMsQf vrgy sMgTn qF afpxy sMivDfn ivcoN Kfilsqfn dI mMg bhuq sfl pihlF hI htf cuwky hn.

          ivdysLF ivwc vwKvfdIaF dIaF srgrmIaF jF BfrqI imsLnF nfl myl imlfp bfry aksr keI vfr ajyhIaF KbrF lgdIaF rihMdIaF hn ijhnF df koeI lV isrf nhIN lBdf. ies kMm vfsqy ihMdosqfn tfeImjL aKLbfr qF hux mohrI bx igaf hY ijs ivwc ies iksm dIaF AuproQlI keI KLbrF pRkfsLq hoeIaF hn. 14 PrvrI nMU ies aKbfr ivwc Cfieaf hoeI iewk Kbr trFtoo ivwc crcf ivwc rhI hY ijs ivwc ieh kihx dI koisLsL kIqI geI hY ik hux kYnyzf ivwc Bfrq dy sPfrqI numfieMdy AuhnF gurdvfiraF ivwc vI jFdy hn ijhnF qoN Auh pihlF dUr rihMdy sn. ieh Kbr aKLbfr dy torFto siQq pwqrkfr BwtfcfrIaF vloN GVI geI hY ijs df aDfr torFto dy BfrqI kONsl jnrl idnysL BftIaf dI 8 PrvrI dI izksI gurdvfry dI PyrI nMU bxfieaf igaf hY. aKbfr ny iliKaf hY ik ipCly do ku sflF ivwc iqMn vfr BfrqI numfieMdy ieQy gey hn aqy ieh gurdvfrf vwKvfdIaF dy afAux jfx dI QF hY. izksI gurdvfry nMU BfrqI sPfrqI stfPL vfsqy Pfribzn (nf jfx vflI bMd) QF vI dwisaf igaf hY. pwqrkfr ilKdf hY ik hzfrkor KfilsqfnIaF dy kbjLy vfly  kuJ hor gurdvfiraF ivwc vI ajyhf hoieaf hY Bfv BfrqI stfPL ny PyrI lgfeI hY. ies mfmly ivwc kONslyt jnrl idnysL BftIaf vloN rYkszyl, mfltn aqy skfrbro aqy brYNptn gurdvfiraF dI PyrI df ijLkr kIqf igaf hY. aKLbfr iehnF PyrIaF nMU afAUt-rIc Bfv myljol vDfAux dI nIqI df ihwsf dwsdf hoieaf KfilsqfnIaF nfl bYk cYnl tfk df nfm vI idMdf hY. ieh vI iliKaf igaf hY ik kuJ sfl pihlF ajyhIaF PyrIaF bfry soicaf hI nhIN jf skdf sI jd iehnF gurdvfiraF ivwc sMq jrnYl isMG vrigaF dIaF vwzIaF qsvIrF lwgIaF hoeIaF sn.  sLied aKbfr kihxf cfhuMdf hY ik hux kuJ KfilsqfnI pRbMD vfly gurdvfiraF ivcoN ajyhI qsvIrF htf leIaF geIaF hn. Gwto Gwt torFto ivwc koeI aYsf gurdvfrf nhIN hY ijs ny pihlF ajyhIaF qsvIrF lgfeIaF hoeIaF hox aqy hux ajyhIaF qsvIrF htf leIaF hox. kuJ gurdvfry ijhnF df aKbfr ny ijLkr kIqf hY AuhnF ivwc pihlF hI ajyhIaF qsvIrF nhIN sn.

          ies KLbr df aDfr kONslyt BftIaf dI 8 PrvrI dI izksI gurdvfry dI PyrI hY pr KLbr ivwc aKbfr ny jo do qsvIrF lgfeIaF hn AuhnF df izksI gurdvfry dI PyrI nfl koeI sbMD nhIN hY. iewk lMgr hfl dI hY ijs hyT iksy gurdvfry df nfm nhIN hY jdik dUjI qsvIr nfnksr TfT dI PyrI dI hY pr ies dy hyT izksI gurdvfrf iliKaf hoieaf hY. ieh koeI byiDafnI nhIN jfpdI.

          izksI gurdvfry nfl sbMDq iek swjx nMU jd ies KLbr bfry puwiCaf igaf qF Aus ny ikhf ik ieh KLbr lwq iksy dI aqy bFh iksy dI lgf ky bxfeI qsvIr hY. swjx ny ies KLbr nMU plFitz aqy BulyKf pfAU dwisaf ikAuNik nfnksr TfT vrgy kuJ gurdvfiraF ivwc qF sPfrqI stfPL df bhuq sflF qoN afAux jfx hY. pRbMDk AuhnF nMU swdf dy ky bulfAuNdy rhy hn aqy styj qoN snmfinq vI krdy rhy hn jdik izksI, mfltn aqy iswK siprcUal sYNtr ijhnF df aKbfr ny ijLkr kIqf hY, vloN kdy vI swdf dy ky BfrqI sPfrqI stfPL nMU bulfieaf nhIN igaf. nf kdy styj qoN smF idwqf hY aqy nf hI snmfinq kIqf igaf hY.  inwjI smfgmF mOky BfrqI stfPL jLrUr kdy kdfeIN PyrI lgfAuNdf irhf hY. sfbkf kONsl jnrl aKlysL imsLrf, kONsl pIpI isMG, qIrQ isMG aqy aYmpI isMG vrgy sPfrqI aPsr vI keI gurdvfiraF ivwc jFdy rhy hn ijhnF ivwc izksI gurdvfrf vI sLfml hY. sLONkI nMU Xfd hY ik 1984 vflI kuVwqx qoN bfad vI vfeIs kONsl divMdr isMG nMU iewk vfr izksI gurdvfry dI purfxI iemfrq ivwc iewk mrg dy smfgm ivwc styj qoN sLrDFjlI ByNt krn vfsqy vI bulfieaf igaf sI. sLONkI ies mrg dy smfgm ivwc hfjLr sI aqy jd divMdr isMG styj qoN bolx lwgy qF Kfilsqfn df kiQq sPIr kuldIp isMG soZI vfk-afAUt kr igaf sI. sLONkI ny ijLMgdI ivwc pihlI vfr koeI iswK gurdvfry ivcoN vfk-afAUt krdf vyiKaf sI, AuNJ ajyhy vfk-afAUt sMsdF jF asMblIaF ivcoN huMdy hn. jnfb soZI ies sMsfr qoN kUc kr cuwky hn aqy sLONkI isrPL iewk Gtnf ibafn kr irhf hY, iksy nMU AuWcf jF nIvF ivKfAux dI koisLsL nhIN kr irhf. 8 PrvrI nMU kONslyt BftIaf iek mrg dy smgm ivwc sLfml hox afey sn aqy mrg dy smfgm ivwc iksy nMU swdf nhIN idwqf jFdf, lok sihcfr jF hmdrdI vws sLfml huMdy hn. ies mOky nf styj qoN kONslyt BftIaf ny sMboDn kIqf aqy nf styj qoN AuhnF df iksy ny ijLkr hI kIqf, hF kuJ lok bycYn jLrUr vyKy gey. ieh bycYnI smfgm AuprMq hor vI vD geI jd lokF nMU ieh pqf lwgf ik BftIaf dy afAux qoN pihlF muwK dvfr dy bfhr do afr sI aYm pI dy aPLsr KVy sn ijhnF df kihxf sI ik Auh BftIaf dy surwiKaf vfsqy afey hn. sLfied ihMdosqfn tfeImjL aKbfr nMU puils dI mjUdgI df igafn nhIN sI jo BfrqI surwiKaf stfP qoN ielfvf sI. Bfrq ivwc puils vflf iksy Dfrimk sQfn ivwc pYr pf dyvy qF mirXfdf BMg ho jFdI hY pr kYnyzf ivwc sfLied puils iksy pivwqr cIjL df nfm hY. AuNJ jd gurdvfiraF dy pRbMD vfsqy JgVy huMdy hn qF puils juwqIaF aqy kuwiqaF smyq dfKl huMdI hY. agr aKbfr ihMdosqfn tfeImjL ny mnGVq KLbr lgfeI hY qF qwQ ibafnx nMU hwk swc dI lVfeI lVn dy dfavydfr vI iqafr nhIN hn aqy Auh bhuq kuJ Cupf gey hn ijs ivwc afr sI aYm pI df afAuxf vI sLfml hY. ieh kONslyt jF izksI gurdvfry dy pRbMDkF nMU pqf hovygf ik puils nMU iks iDr ny bulfieaf sI aqy ikAuN bulfieaf sI?

          rhI gwl ies aKbfr aqy ies dy pwqrkfr BwtfcfrIaf dI, ies vloN 7 PrvrI nMU vI iewk KLbr KfilsqfnIaF aqy ksLmIrIaF vloN sFJy mujLhfry krn bfry lgfeI geI hY jo 28 jnvrI 2017 dy pRotYst bfry hY pr ies ivwc lgfeI geI qsvIr 2 ku sfl purfxy iewk KfilsqfnI smfgm dI hY. kI vwzy aKLbfr vI eyny slOpI huMdy hn?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #910, PrvrI 17-2017

 


pMjfb dy lokF nMU mUrK smJdy hn afp dy ivdysLI smrQk!!

          jd pMjfb coxF dy nqIjy 11 mfrc nMU afAuxgy qwd hI pqf lwgygf ik pMjfb dy lokF ny iks dy hwk ivwc Pqbf idwqf hY. kmI pysLI rih jfx kfrn 48 ku bUQF `qy dubfrf mwqdfn vI ho cuwkf hY. pMjfb dy lok ijs pfrtI nMU cunxgy Auh swB nMU pRvfn krnf pYxf hY ikAuNik srkfr cunx df hwk isrPL pMjfb dy lokF kol hI hY. inwjI qOr `qy kOx iks pfrtI nMU psMd krdf hY ies df koeI mqlb nhIN rih jFdf.

          ivdysLF ivwc afm adfmI pfrtI dy hwk ivwc iewk qrPf DUMafDfr pRcfr hoieaf hY aqy kroVF df PMz vI Byijaf igaf hY. aYgijLt polF `qy pfbMdI hY ikAuNik ajy iqMn sUibaF ivwc votF pYx vflIaF hn. iPr vI ikafiPaF df bfjLfr grm hY. akflI Bfjpf gwTjoV nhIN ijwq skygf ies `qy qkrIbn bhuqy lok sihmq hn. kuJ afm afdmI pfrtI nMU awgy dws rhy hn aqy kuJ kFgrs nMU awgy dws rhy hn. keI hMg asMblI dI pysLngoeI vI kr rhy hn. afm afdmI pfrtI dy smrQk ajy vI bhumwq hfsl krn dy dfavy kr rhy hn, AuNJ sItF ijwqx dy mfmly ivwc Auh pihlF nfloN hyT af gey hn. pihlF qF 100 qoN vwD sItF ijwqx dy dfavy kiraf krdy sn aqy ryzIE kfl-ien sLoaF ivwc afp nMU sfdf bhumq dyx vfilaF dI lfhpfh kiraf krdy sn.

          sLONkI socdY ik afiKr afp dy ivdysLI smrQkF nMU hI 100 qoN vwD sItF `qy ijwq ikAuN ivKfeI idMdI rhI hY? jd kdy vI pMjfb ivwc iksy nfl gwl hoeI hY qF kdy iksy ny afp nMU 100 jF 110 sItF iml jfx dI pysLngoeI nhIN kIqI. hux bhuq sfry afp smrQk sihj nfl hyT AuWqrn dI koisLsL kr rhy hn. koeI afKdf hY ik hux eIlYktrfink voitMg msLInF nfl hyrfPyrI ho jfxI hY aqy koeI afKdf hY ik akflIaF ny qF kFgrs nMU votF pf idwqIaF hn qFik afp nMU roikaf jf sky.

          eIlYktrfink voitMg msLInF nfl hyrfPyrI ho skdI huMdI qF Bfjpf kyNdr ivwc kdy qfkq ivwc nhIN sI af skdI aqy 10 sfl rfj krn vflI kFgrs pfrtI ny hyrfPyrI kr lYxI sI. rhI gwl akflIaF vloN kFgrs nMU votF pfAux dI, hr iksy nMU afpxy ihwq muqfibk vot pfAux df hwk hY. aksr jmhUrI dysLF ivwc keI lok iksy Kfs pfrtI nMU rokx vfsqy afpxI pfrtI nMU Cwz ky vot pfAuNdy afey hn. kYnyzf ivwc 2015 dIaF coxF ivwc bhuq sfry aYnzIpI smrQkF ny hfrpr nMU rokx vfsqy ilbrlF nMU votF pfeIaF sn ijs nfl trUzo nMU BfrI bhumwq imilaf.

          pMjfb ivwc bhuq sfry rvfieqI akflI smrQk bfdlF nMU Cwz ky afp dy smrQn `qy afey hn ijs kfrn pyNzU ielfikaF ivwc afp df smrQn viDaf hY pr sLihrF ivwc Bfjpf dy keI smrQk kFgrs vwl Aulfr hoey dwsy jFdy hn ijs kfrn sLihrF ivwc afp ipwCy rih geI dwsI jFdI hY. agr afp dy smrQn ivwc afey akflI votr pRvfn hn qF kFgrs dy smrQn ivwc kuJ akflIaF df kiQq qOr `qy Bugq jfxf koeI gAU hwiqaf nhIN hY.

          sosLl mIzIaf `qy vI hux afp dI hnyrI DMm geI hY. afm afdmI pfrtI df iewk smrQk ryzIEkfr jo ipCly do mhIny qoN QUVF pwtf irhf sI aqy dfavy krdf irhf sI ik afm afdmI pfrtI 100 qoN vwD sItF ijwqygI, 7 jnvrI sLfm qwk mfXUs jfpdf sI. pMjfb ivwc 48 bUQF `qy 9 jnvrI nMU dubfrf votF pYx dI KLbr idMidaF ieh ryzIEkfr kihx lwgf, ijwQy dubfrf votF pYxIaF hn lokF nMU cfhIdf hY ik cuwpcfp votF pf ky afpxy Gr af jfx iksy nfl mwQf nf mfrn, Prk kI pYxF hY GfhI dy puwq ny qF Gfh hI Koqxf hY. ieh swjx do mhIny pMjfb dIaF coxF nMU ajLfdI dI dUjI jMg afK ky lokF nMU afm afdmI pfrtI df smrQn krn vfsqy afrF mfrdf irhf sI pr hux ies nMU GfhI df puwq Gfh Koqdf jfpdf hY. AuNJ Aus dy inrfsLfvfdI kQn nMU  pfsy rwK ky afp dI bhumwq srkfr bx jfx df qswvr vI kr leIey qF vI GfhI dy puwq ny Gfh hI Koqxf hY.

          afp ivwc hor pfrtIaF ivcoN afx viVHaf krYp aqy muwl itktF KrIdx vfilaF ny hI mMqrI/sMqrI bnxf hY. horF dI KoqI ny qF qfVIaF mfrn ipwCoN bohV hyT af hI jfx huMdf hY. ijhnF ny afp nMU vwzI pwDr `qy PfienFs kIqf hY Auh ies df lfB AuTfAux dI koisLsL jLrUr krngy aqy hr pfrtI dy ajyhy smrQk sdf krdy afey hn. agr afp dI srkfr bxdI hY qF afp nMU jLmInI hkIkqF df jldI hI igafn ho jfvygf, swB nMU muMzy dyxf Kflf jI df vfVfH nhIN hY. ivdysLI smrQkF ny qF iek sfl qoN Gwt smyN ivwc inrfsL ho jfxf hY. agr srkfr kFgrs bxf lYNdI hY qF bhuq sfry ivdysLI afp smrQkF dI hflq Ksqf ho jfxI hY aqy AuhnF nMU ieh cox ryq `qy zuwly iGE dy GVy vFg jfpxI hY.

          hYrfnI hY ik kuJ kiQq aYn afr afeI socdy hn ik AuhnF nMU ivdysL af ky bhuq akl af geI hY aqy Auh pMjfb dy lokF nMU sLfied mUrK smJdy hn. kYnyzf vwsdy afp smrQk dfavy krdy nhIN Qwkdy ik kYnyzf ivwc bhuq eImfndfr rfj pRbMD hY aqy hr pfsy qrwkI ho rhI hY. jdik Bfrq aqy kYnyzf nMU brfbr rwK ky nhIN vyiKaf jf skdf. kYnyzf dy vwzy sfeIjL vwl vyKIey qF Bfrq, kukVI dy mukfbly cUcy dy brfbr hY. pr Bfrq dI abfdI 1200 imlIan hY aqy kYnyzf dI msF 36 imlIan. kYnyzf Gwt abfdI aqy vwzy sfeIjL kfrn lfB dI siQqI ivwc hY. ieMJ afK lE ik iek iksfn dy 10 bwcy hn aqy ZfeI eykV jLmIn hY aqy dUjy kol 500 eykV df Pfrm aqy do bwcy hn. brbrI ikvyN hovygI?

       kYnyzf 150 sfl qoN ajLfd dysL hY aqy Bfrq isrPL 70 sfl pihlF ajLfd hoieaf hY. Bfrq ivwc isrPL 7% lok afmdn tYks idMdy hn jdik kYnyzf ivwc Gwto Gwt qnKfh lYx vflf vI tYks ivBfg nMU rItrn Brdf hY. syljL tYks qoN bcxf musLkl hY AuNJ BfvyN hux kYnyzf ivwc vI kYsL aMzr grfAUNz afriQkqf psr rhI hY. kul rfsLtrI afmdn dy anupfq ivwc kYnyzf isr krjLf iPr vI bhuqf hY. kYnyzf dI srkfr dy afpxy aMkVy dwsdy hn ik sfl 2054 qwk kYnyzf isr kul krjLf 1[5 trIlIan zflr ho jfvygf. bjt 2054 qwk sMquilq nhIN ho skygf pr AuDr Bfrq ies qoN ikqy pihlF sMquilq bjt vwl vD jfvygf, ajyhIaF ivqI pysLngoeIaF dwsdIaF hn.

       afp dy ivdysLI BMz pMjfb ivwc nsLy bfry bhuq icMquq hn pr kYnyzf bfry KfmosL hn. 2016 ivwc PYtfnfiel nsLy nfl albrtf ivwc 343 mOqF hoeIaF hn aqy bIsI ivwc nsLy dI EvrzojL nfl 950 mOqF hoeIaF hn.

       afp aMdr dfgIaF dI vI koeI kmI nhIN hY. iewk Audfhrx hY Aupkfr isMG sMDU, ijs ny doburjI ipMz dy lfgy vwsI 100 sfl qoN vwsdI bfjIgr bsqI nMU rfqo rfq qbfh kr idwqf. bulzojLr aqy 500-500 bdmfsL ilaf ky swB kuJ Koh ilaf. drKq qwk nhIN Cwzy. gutkf aqy gurUaF dIaF qsvIrF nMU iewk mMjy `qy rwK ky awg lgfeI. jMJ Gr cuwk ky lY igaf. iewt roVf vI ieMJ cuwk ky lY igaf ik bsqI df Kurf Koj mukf idwqf. XU itAUb `qy lok ies dI jfn nMU roNdy vyKo aqy ieh vI afp df AumIdvfr sI.

-KLbrnfmf 909, PrvrI 09-2017


 

vwZx pYx vfly lokF df Blf ikvyN kr skdy hn?

          pMjfb dIaF coxF df nqIjf kI hovygf? ieh qF 11 mfrc nMU cox kimsLn vloN votF dI igxqI ipwCoN hI dwisaf jfvygf. pr ivdysLF ivwc kuJ lokF ny cox nqIjf pihlF hI zMky dI cot `qy jfrI kIqf hoieaf hY. qkrIbn ipCly do mhIinaF qoN bhuqy ivdysLI pMjfbI ryzIE, tIvI aqy aKLbfr afm afdmI pfrtI dy idn rfq gux gf rhy hn. sLrqF lgfeIaF jf rhIaF hn ik afm afdmI pfrtI 100 qoN vwD sItF ijwqgI. ryzIE pRogrfmF `qy ajyhy kflr afn lfeIn lgfqfr bulfey jFdy hn jo afm afdmI pfrtI dIaF isPLqF dy puwlL bMnI jfx aqy ivroDI pfrtIaF dy afgUaF nMU ieko sfhy rwd krI jfx. agr koeI kflr Buwl BulyKy ieh afK bYTdf ik kFgrs ajy afm afdmI pfrtI qoN awgy dwsI jFdI hY qF Aus dI aYsI qYsI Pyr idwqI jFdI. afm afdmI pfrtI nMU 60 sItF dyx vfilaF nMU vI brdfsLq nf kIqf jFdf. eynI aihsxsLlqf aqy aMD ivsLvfsI sLONkI ny iksy hor BfrqI jF ivdysLI cox smyN nhIN vyKI.

          pMjfb qoN afn lfeIn pysL huMdy kiQq suhrd pwqrkfr vI afm afdmI pfrtI dI vkflq krn hI pysL huMdy hn, cox pIRikRaf df ivsLlysLx krn vfsqy nhIN. ieh sfry pwqrkfr cuklybfjLI vfsqy jfxy jFdy hn aqy suixaf hY ik iehnF ny afpxI iewk jQybMdI vI bxfeI hoeI hY. ieh swB kuJ kuafrzInysLn nfl krdy hn qF ik ivdysLIaF dy awKIN Gwt cfr cuPyirAUN hI pfieaf jf sky. ivdysLI pMjfbIaF nMU XojnfbwD ZMg nfl Bfvuk kIqf jFdf hY qFik AuhnF nMU GtnfvF df ivsLlysLx krn bfry socx df vI mOkf nf idwqf jfvy. afm lok ajyhy pwqrkfrF aqy pRogrfmF dy hostF qoN eyny zrdy hn ik iewk idn torFto dy iewk ryzIE sLoa ivwc iek bIbI kyjrIvfl bfry iek tohI svfl puwCxf cfhuMdI sI aqy Aus nMU afpxI lfhpfs hox qoN bcx leI ieh bynqI pihlF krnI peI ik Auh iksy pfrtI dI smrQk nhIN hY ies leI myry ipwCy nf pY jfieE. bIbI df svfl sI bfibafF aqy zyiraF dI mdd lYx dy mfmly ivwc qF kyjrIvfl vI inrMkfrIaF aqy bwlF zyry vfilaF nMU iml afey hn, so Auh vI horF isafsI afgUaF qoN bhuqy vwKry nhIN hn. KusL iksmqI nfl bIbI lfhpfh qoN bc geI sI.

          kyjrIvfl dy aMny BgqF bfry Kfs gwl ieh vI hY ik ieh EhI lok hn jo horF nMU aMDivsLvfsI qoN dUr rihx aqy qrksLIl bnx dIaF nqIaqF idMdy rihMdy hn. kiQq bfibaF qoN dUr rihx leI afiKaf jFdf hY pr eyny aMDivsLvfsI qF bfibaF dy cyly vI Gwt hI huMdy hn ijMny kyjrIvfl dy ivdysLI Bgq bxy hoey hn.

          sLONkI iksy vI rfjsI pfrtI df mYNbr nhIN hY aqy nf hI smrQk hY. nf kdy sLONkI ny iksy pfrtI nMU vot pfAux vfsqy iksy nMU bynqI kIqI hY, dbfa pfAuxf qF bhuq dUr dI gwl hY. pMjfb dy lok ijs nMU cunxgy, sLONkI nMU pRvfn hY ikAuNik sLONkI hux knyzIan sLihrI hY aqy ivdysLI rfjnIqI ivwc dKl dyxf afpxf hwk nhIN smJdf.

          pMjfb dIaF cOxF dOrfn dsMbr qoN lY ky PrvrI dy sLurU qwk ivdysLI pMjfbI BfeIcfry ivwc qlK mhOl bixaf irhf hY jo sLfied 11 mfrc dy cox nqIjy dy aYlfn qwk jfrI rhygf. sosLl imlxIaF aqy pirvfrk iekwTF smyN vI Kwul ky gwl krnI musLkl bxI rhI hY ikAuNik kyjrIvfVIey jLrf ijMnI nukqfcInI vI brdfsLq krn nMU iqafr nhIN hn. ijhVf mn dI gwl afK bYTy Aus dI lfhpfh kr idMdy hn. kdy KfilsqfnI ajyhf krdy huMdy sn pr smF pf ky jd AuhnF df jLor lwg igaf pr Kfilsqfn nf bixaF qF AuhnF nMU mihsUs hoieaf ik vwKrf dysL bnfAux vfsqy lokF df sihXog cfhIdf hY aqy sihXog Dwky nfl zrf Dmkf ky nhIN ilaf jf skdf. kyjrIvfVIey ajy vI ieh smJdy hn ky lokF df mUMh Dwky nfl bMd kr ky aqy kUV pRcfr kr ky lokF nMU byvkUP bxfieaf jf skdf hY. sLONkI ies dy do kfrn smJdf hY. pihlf kfrn ieh hY ik afm afdmI pfrtI ivwc KfilsqfnIaF dI rihMd KUMhd rlL geI hY jo afpxI afdq qoN mjbUr hY. dUjf kfrn ieh hY ik ies pfrtI df afgU kyjrIvfl Kud lokF dIaF awKF ivwc Gwtf pfAux ivwc ivsLvfs rwKdf hY aqy afpxy ivroDIaF iKlfPL sitMg aprysLn krn df mfhr hY.

          kyjrIvfl nMU joigMdr Xfdv vrgy afgU hjLm nf hoey ikAuNik Auh jIhjUrIey nhIN sn. pMjfb qoN cfr aYmpI afm afdmI pfrtI dI itkt `qy ijwqy pr kyjrIvfl AuhnF cfrF nMU afpxy nfl nf rwK sikaf. pMjfb ivwc zf: dljIq isMG aqy sumyl isMG vrgy afgUaF nMU iGE `coN vfl kwZx vFg DUh ky suwt idwqf igaf. svrfj df mqlb kyjrIvfl dI ibnF sLrq aDIngI bx igaf. jd pMjfb ivwc sucf isMG Cotypur qfkq PVn lwgf qF itktF dI vMz qoN pihlF hI Aus nMU BjfAux dI sfijsL GV leI geI.

          afm afdmI pfrtI dy pMjfb knvInr suwcf isMG Cotypur nMU jLlIl kr ky pfrtI ivcoN kwiZaf igaf ijs df prdfPfsL hux Aus afdmI ny kIqf hY ijs nMU suwcf isMG Cotypur df sitMg krn df hukm kyjrIvfl ny Kud idwqf sI. do pRYs kfnPrMsF kr ky suwcf isMG Cotypur df sitMg afpryn krn vfly gurlfB isMG ny sitMg mfmly dI pUrI swcfeI ibafn kIqI hY. gurlfB isMG afdm afdmI pfrtI dy lIgl ivMg df izputI afgU sI aqy kyjrIvfl smyq durgy pfTk, sMjy isMG, hrjoq isMG, ihMmq isMG aqy sLrfb ivwc guulqfn rihx kfrn aksr crcf ivwc afAuNdy BgvMq mfn df ivsLvfs pfqr sI.

          gurlfB isMG ny ikhf hY ik Aus nUM ieh sitMg krn leI afm afdmI pfrtI dy kOmI knvInr aqy idwlI dy muwK mMqrI arivMd kyjrIvfl, durgy pfTk aqy sMjy isMG ny ikhf sI. ies sitMg smyN Auh iswDy qOr `qy Cotypur nMU do lwK rupey kYsL dyx ivwc asPl irhf sI pr iPr vI afm afdmI pfrtI ny sitMg df sbUq hox df rOlf pf ky Cotypur nMU bfhr kwZ idwqf sI aqy sitMg dy sbUq kdy opysL nhIN kIqy sn. hux gurlfB isMG ny ikhf hY ik kiQq sitMg dI vIzIE nhIN sI bxfeI jf skI, isrP afzIE bxfeI jf skI sI ijs qoN afp afgU KusL nhIN sn. iPr dUjI sitMg bnfAux dI koisLsL kIqI geI ijs ivwc Cotypur nMU 50 hjLfr rupey kYsL idwqy jfxy sn pr ieh sitMg vI asPLl rhI. gurlfB isMG ny hrjoq isMG `qy Aus qoN zyZ lwK rupey kYsL aqy BgvMq mfn `qy iewk lwK rupey kYsL lYx dy dosL vI lgfey hn qy cox kimsLn kol sLkfieq vI drj krvfeI hY. vwzf svfl ieh hY ik gurlfB isMG ny ieh jfxkfrI jMqk krn ivwc dyrI ikAuN kr idwqI? iPr vI Aus vloN pysL kIqy gey sbUqF nMU prK dI sfx `qy lgfieaf jfxf cfhIdf hY. iehnF dosLF nMU muwZoN rwd krn dI koeI guMjfiesL nhIN hY ikAuNik kyjrIvfl dI ieMJ krn dI afdq hI bx geI hY.

          grm-dlI iswKF nMU kuJ ivgVy hoey nkslbfVIaF ny lIhoN lfh idwqf sI aqy hux ies iksm dy lok afm afdmI pfrtI df mfrg drsLn kr rhy hn aqy ieh pfrtI  afpf ivroDI ivcfrDfrf vfilaF df asiQr smUh bx igaf hY. rhI gwl afm afdmI pfrtI bfry mfVI motI itwpxI sunx `qy qVp AuTx vfilaF dI, sLONkI iehI kihxf cfhygf ik vwZx pYx vfly afm lokF df Blf ikvyN kr skdy hn?

-sLONkI ieMglYnzIaf, KLbrnfmf #908, PrvrI 03-2017

 


swB dy hwkF dy rKvfly BrUx dy hwk qoN ienkfrI ikAuN?

          pwCmI dysL ies smyN sMsfr dy swB qoN sLkqIsLflI aqy ivksq dysL hn. BfvyN iehnF dysLF df afriQk aqy POjI dbdbf Gtdf jf irhf hY pr ajy vI sMsfr dI srdfrI iehnF dysLF dy hwQ ivwc hI hY. awj dy sMsfr vwl vyKIey qF pwCmI swiBaqf vDyry tflrYNt hY jo horF nMU pRvfn krn vfsqy horF qoN vwD iqafr hY. koeI vI dysL jF smfj ivqkrf mukq nhIN huMdf aqy kuJ AUxqfvIaF dy bfvjUd pwCmI swiBaqf gYrF nfl azjstmYNt dI vDyry mudeI hY. pwCmI dysLF ivwc hr Drm, nsl aqy dysLF dy lok vwsdy hn qy idno idn vDyry BfrU pYNdy jf rhy hn. ies hPLqy kYnyzf dy aMkVf ivBfg ny ikhf hY ik sfl 2036 qwk kYynyzf dI awDI afbfdI eysLIan mUl dy ieMmIgrMtF jF AunHF dy bwicaF dI ho jfvygI.

          ijAuN ijAuN pwCmI dysLF ivwc nvyN ieMmIgrMtF dI igxqI vD rhI hY iqvyN iqvyN iehnF dysLF dIaF rvfieqF vI bdldIaF jF rhIaF hn jF bdlIaF jf rhIaF hn. sfry ivksq aqy pwCmI dysL eIsfeI mwq dy pYrokfr sn aqy bhuqy ajy vI hn. mjfrtI eIsfeI huMdy hoey vI pwCmI dysL sYkulr Bfv Drm inrpwK hn. hF iehnF dysLF ivwc kuJ rvfieqF sn jF ajy vI hn jo eIsfeI mwq nfl sbMiDq hn. ajyhf hoxf suBfivk hY aqy ies df siqkfr vI kIqf jfxf cfhIdf hY. pr ijAuN ijAuN nvyN iemIgrMtF df pRBfv aqy igxqI vD rhI hY ies dy nfl hI iehnF dysLF dIaF purfqn rvfieqF bdlx vfsqy dbfa vI vDdf jf irhf hY. bhuqy dysL ies dbfa awgy Jukdy jf rhy hn. ijvyN awj kYnyzf dy keI sLihrF dIaF kONslF aqy sUibaF dIaF asMblIaF ivwc lfrzjL pRyar bMd kr idwqI geI hY. ajyhf AuhnF lokF dy dbfa hyT kIqf igaf hY ijhnF dy jnm dysLF ivwc iksy hor Drm nMU mMnx vfly jF qF surwiKaq nhIN hn aqy jF AuhnF `qy afpxf Drm pRYkts krn `qy vI pfbMdI hY. Audfhrx vjoN sfAUdI arb ivwc iksy gYr musilm Drm dI Dfrimk pusqk qwk nhIN jf skdI, Drm asQfn sQfipq krnf qF bhuq dUr dI gwl hY. pr sfAUdI arb kYnyzf smyq sMsfr Br dy gYr musilm dysLF ivwc kurfn Byjx aqy msijdF bxfAux vfsqy aQfh Krcf krdf hY. hux qF kYnyzf smyq keI pwCmI dysLF ivwc kwtVpMQI musilm afgU keI kuJ bdlx dI mMg kr rhy hn. brqfnIaF ivws skUlF dy kYntInF ivwc sUr df mfs bMd krn aqy hlfl mfs muhweIaf krn dI mMg ho rhI hY. kYnyzf dy skUlF ivwc nmfjL pVHn dI suivDf mMgI jf rhI hY. pIal KLyqr dy pbilk skUl borz ny qF ieh mMg pRvfn vI kr leI hY. hspqflF ivwc pRyar rUmF dy nfm hyT nmfjL rUmF dI mMg kIqI jf rhI hY. muslmfnF vwl vyK ky hor Dfrimk iPrky vI ies iksm dy hwk mMg rhy hn ijs nfl pwCmI dysL aMdrUnI qOr `qy KwKVIaF ho jfxgy aqy jQybMd iPrky BfrU pYNdy jfxgy.

          iPr jd amrIkf vFg iksy pwCmI dysL dy lok trMp vrgf afgU cuxdy hn qF hfhfkfr mc jFdI hY. jmhUrI cox prIikRaf nfl cuxy gey afgU nMU pRvfn krn qoN vI ienkfr kr idwqf jFdf hY aqy ros pRdrsLn kIqy jFdy hn. amrIkf ivwc trMp dI ijwq ipwCoN bhuq pRdrsLn hoey hn. trMp vloN shuM cukx smyN vI amrIkf dI rfjDfnI ivwc arfjkqfvfdIaF ny BMnqoV, awgjnI aqy puils `qy hmly kIqy gey sn. 21 jnvrI nMU qF aOrqF dy hwkF dI rfKI dy nfm hyT vfisLMgtn ivwc iewk vwzf ros pRdrsLn vI kIqf igaf sI.

          pwCmI dysLF ivwc swB dy hwkF dy rKvfilaF dI igxqI bhuq ijLafdf hY. iehnF kiQq rKvfilaF ivwc arfjkqfvfdI vI cMgI igxqI ivwc Gusy hoey hn. 21 jnvrI nMU vfisLMgtn ivwc kIqy gey vwzy ros pRdrsLn ivwc vI BFq BFq dy hwkF dy rKvfly sLfml sn ijhnF ny keI qrF dy bYnr aqy Pwty cuwky hoey sn. keIaF ny qF iehnF ros bYnrF `qy eynI BwdI BfsLf ilKI hoeI sI ik ies nMU ilK ky ibafn krnf vI  musLkl hY. kuJ ku bYnrF `qy qF isDIaf gflFH vI ilKIaF hoeIaF sn ijhnF `qy pRDfn trMp nMU aYP afP qwk iliKaf hoieaf sI. aOrqF leI grBpfq (aborsLn) krn df hwk brkrfr rwKx vfsqy keI Bwdy nfhry ilKy aqy lgfey gey sn ijhnF ivwc kuJ roskfrIaF ny eyQoN qwk afKx qoN guryj nf kIqf ik AuhnF dy gupq aMg AuhnF dy hn aqy Auh BfvyN iehnF ivwc imwtI pf pf Kyzx, trMp kOx huMdf hY rokx vflf!! pRDfn trMp ny afpxI cox kMpn smyN hI afK idwqf sI ik Auh grBpfq dy hwk ivwc nhIN hn aqy styt df DMn grBpfq vfsqy nhIN Krcx dyxgy. AuNJ trMp ny grBpfq dy pfbMdI dI gwl nhIN afKI. hux trMp ny hukm jfrI kr idwqf hY ik amrIkf iksy vI ajyhy sMgTn nMU mdd nhIN dyvygf jo ies mdd nfl grBpfq krn df kMm krygf. hYrfnI dI gwl hY ik afpxy gupq aMgF nfl imwtI pf pf Kyzx df hwk rwKx dy dfavy krn vfly styt qoN grBpfq vfsqy PMz ikAuN cfhuMdy hn? iehnF roskfrIaF ny jo Pwty cuwky hoey sn AuhnF ivcoN kuJ iDafn mMgdy hn. iek Pwty `qy 9 vwK vwK slogn (nfhry) ilKy hoey hn. pihlF blYk lfeIvjL mYtr Bfv kfilaF dI ijMgdIaF dI vI kdr cfhIdI hY. eysy qrF aYljIbItI (BFq ilMg), rPUjIaF, iemIgrMtF, aOrqF, muslmfnF, apMgF, nyitv lokF BFv afdIvfsIaF aqy pYilnt Bfv DrqI dI suriKaf mYtr krdI hY. iehI roskfrI kuJ hor PwitaF `qy iLlKI iPrdy sn ik mYN afpxy gupq aMg nfl jo mrjLI krF aqy aOrqF nMU grBpfq df hwk hY. svfl pYdf huMdf hY ik afKr sfiraF dy hwkF dy  rKvfly BrUx (axjMmy bwcy) dy hwk qoN ienkfrI ikAuN hn?

          afpxy gupq aMgF qy afpxI lfeIP nfl jo mrjLI krn aqy jd mrjLI grBpfq krn nfl pwCmI dysLF dI abfdI hI nhIN Gt rhI sgoN pwCmI siBaqf vI KurdI jf rhI hY. pwCmI swiBaqf `qy pMjfbI dI ieh khfvq pUrI ZukdI hY, afpUM PfQVIey qYnMU kOx Cuzfvy?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #907, jnvrI 27-2017


sLONkI hux hr rojL dovyN kMn PV ky bYTkF kwZdY!!

          2016 df afKrI mhInf dsMbr, sLONkI vfsqy ibpqf lY ky afieaf sI. lok ies mhIny CuwtIaF  df afnMd mfnx vfsqy iqafr huMdy hn aqy hr pfsy pfrtIaF vflf mhOl huMdf  hY. rportF afeIaF hn ik ies dsMbr dy mhIny ivwc AuntyrIE sUby dy ilkr kMtrol borz (sLLrfb dy TyikaF dy ivBfg)  ny sLrfb dI irkfrz qoV $1[142 iblIan dI syl kIqI hY jo ik ies qoN ipCly dsMbr mhIny qoN krIb $77 imlIan vwD hY. lokF vfsqy BfvyN CuwtIaF dOrfn bhfr afeI hoeI sI pr sLONkI suwikaF `qy iml mfhIaf gfAux vfsqy mjbUr hoieaf ipaf sI. Gr ivwc iejLq nfl rMm df pYWg nsIb hoxf qF dUr dI gwl sI dsMbr mhIny dOrfn qF sLONkI nMU cfh df KflI kwp qurq ikcn isMk ivwc rwKx df sLfhI hukm jfrI ho cuwkf sI. aqy smyN isr cfh vflf KflI kwp afpxy kMipAUtr zYsk qoN ikcn isMk ivwc nf rwKx dI surq ivwc kMn PVn dI sjLf suxf idwqI jFdI sI. sLONkx ies nMU zispln df nfm idMdI sI aqy sLkfieq krdI sI ik sLONkI dy aMdr ajy vI pMjfbI mrd bYTf hY jo Gr dI sPfeI aqy ikcn df kMm aOrq isr mVn ivwc XkIn rwKdf hY. so sLfhI hukm sI ik Kfxf KFdy sfr brqx aqy cfh pINdy sfr KflI kwp ikcn isMk ivwc rwKxf hY ikAuNik jUTy brqx pey rihx nfl Kfxy dI rihMd KuMhd suwk jFdI hY ijs nMU Dox `qy musLwkq krnI pYNdI hY.

          jd sLONkI ny dsMbr ivwc pihlI glqI kIqI qF sLONkI nMU kMn PVn df hukm cfiVHaf igaf. sLONkI ny Gr ivwc sLFqI kfiem rwKx vfsqy afpxy dovF hwQF nfl kMn nMU hwQ lgf ky muafPLI mMg leI pr hukm hoieaf ik kMn PMV ky rwKo, hwQ lgf ky Cwzx nfl gwl nhIN bnxI. sLONkI ny nhorf mfridaF afiKaf ik sLONkI hux pRfeImrI skUl df ividafrQI nhIN hY ijs nMU mfmUlI glqI kfrn kMn PVf ky klfs dy ipwCy kMD nfl KVy hox dI sjLf kr idwqI jfvy. sLONkI nMU Xfd hY ik 65-70 sfl pihlF pRfiemrI aqy hfeI skUl ivwc ies iksm dI sjLf bhuq vfr BugqI sI. kuJ nFh nukr kIqI qF sLONkx ny sjLf   ieh afK ky hor sKLq kr idwqI ik Kwby hwQ nfl swjf kMn PVo aqy swjy hwQ nfl Kwbf kMn PVo ijs nMU sLONkx ny krfs afrm kMn PVn df nfm idwqf. sLONkI ny iPr afigaf mMn leI qF ik rfq nMU bhfny nfl gYrfj vwl jfx `qy kriPAU hI nf lgf idwqf jfvy. gYrfj `c qF sLOkI izspojLybl  kwp nfl sfr lYNdf hY ijs nMU Jwt pYwg lgfAux ipwCoN njLdIk pey gfrbyj ibMn ivwc suwt idMdf hY. vfsLrUm jfx dy bhfny ijhnIN pYNrI sLONkI gYrfj vwl jFdf hY AuhnI pYrIN  afpxf pMjfb hovy, Gr dI sLrfb hovy df gIq gfAuNdf muV afAuNdf hY.  bws jFdy vkq vfsLrUm dI bwqI jgf ky, pwKf clf ky drvfjLf bMd kr jFdf hY aqy muVdy vkq bwqI `qy pwK bMd kr afAuNdf hY. pwKy dI avfjLL sLOkI dy vfsLrUm gey hox dI sLfhdI BrdI rihMdI hY aqy sLONkx afpxy tIvI sIrIal ivwc msq rihMdI hY.

          agly idn jd sLONkI cfh df afnMd mfxdf hoieaf kMipAUtr `qy ryzIE pRogrfm lgf ky pMjfb dIaF coxF dIaF KLbrF sux irhf sI qF iewk qoN bfad iewk ryzIE sLoa pMjfb dIaF grm grm KbrF suxfAuNdy rhy aqy sLONkI KflI kwp isMk ivwc rwKxf iPr Buwl igaf. sLONkx iPr sLiphx bx ky zMzf GuMmfAuNdI hoeI af geI aqy afKx lwgI PVo kMn. sLONkI ny rIzIE `qy af irhf KbrF `qy iewk grm grm qbsrf sunx vfsqy awDy GMtyy dI mohlq lMgI qF hukm hoieaf TIk hY pr aDy GMty bfad sjLf kuJ hor sKLq ho jfvygI aqy krfs afrm kMn PVn dy nfl nfl kuJ bYTkF vI kwZxIaF pYxgIaF. sLONkI ny Eky afK ky GVI pwl vfsqy ipwCf Cuzfieaf aqy qbsrf sunx lwgf. qsbry vflf aFhdf ik pMjfb ivwc iqMn iDrI sKLq twkr hY aqy ies vkq kihxf musLkl hY ik kOx ijwqygf. nfl kuJ pol kMpnIaF dy hvfly vI dy igaf. qbsrf Kqm huMdy sfr hI host ny sroiqaF nMU qIlI lgf idwqI ik pwqrkfr aqy pol kMpnIaF kFgrs qy akflIaF ny KrIdIaF hoeIaF hn. afp dy smrQkF dy Jwt Pon KVkx lwg pey. Auh pwqrkfrF, pol kMpnIaF aqy mIzIaf nMU kosx lwg pey aKy ieh swB jfx buwJ ky JUT boldy hn. koeI afKy afm adfmI pfrtI 80 sItF ijwqygI. koeI afKy 90 qoN hyT nhIN izwgdI aqy koeI 100 qoN 110 sItF afm afdmI pfrtI nMU dyvy. jd sLONkI ryzIE pRogrfm nMU Pon kr ky afpxI BivKbfxI dwsx lwgf qF sLOkx ny hwQoN Pon PVidaF afiKaf awDy GMty dI mohlq Kqm ho geI hY sLurU kro afpxI sjLf. sLONkI krfs afrm kMn PV ky hOlI hOlI bYTkF kwZx lwg ipaf. 20 bYTkF kwZx ipwCoN sLONkI dI sjLf pUrI ho geI.

          ieMJ dsMbr dy mhIny qoN jnvrI 15 qwk sLONkI ny keI vfr ieh sjLf BugqI aqy ajIq isMG rKVf df hvflf dy ky ikhf ik buZfpy kfrn sLONkI nMU blbIr momI vFg zmYnsLIaf ho igaf hY jo Buwlx dI bImfrI hY. awgoN sLONkx bolI ky ies kfrn hI qF ieh sjLf idwqI jf rhI hY qF ik Buwlx dI bImfrI ht jfvy.

          aYqvfr, 15 jnvrI nMU sLONkI ny acfnk bYsmYNt ivwc CupfeI sLYa qlfsLx leI hyT jf viVHaf qF vyK ky hYrfn rih igaf ik sLONkx  krfs afrm kMn PV ky bYTkF kwZ rhI sI. sLONkI ny hwsidaF puwiCaf mflko quhfnUM iks ny sjLf lgf idwqI hY? awgoN sfho sfhI hoeI sLONkx bolI mYnMU zmYnsLIaf ny. mYN vI buwZI ho rhI hF aqy mYnMU vI Buwlx dI bImfrI Gyr rhI hY. sLONkx ny dwisaf ik ieMJ krfs afrm kMn PV ky bYTkF kwZx nfl Xfd sLkqI vDdI hY aqy sLONkI nMU ieh sjLf vI Xfd sLkqI vDfAux vfsqy hI idwqI jFdI rhI hY. sLOkx ny dwisaf ik ies nMU supr bryn jogf afKdy hn jo hux keI mfhr rIkmYNz krdy hn aqy kuJ Koj vI hoeI hY jo sfbq krdI hY ik ies nfl Xfd sLkqI vDdI hY, zmYnsLIaf aqy afljLfiemr bImfrI qoN pIVHqF nMU vI lfB huMdf hY. sLONkI dy idmfg ivwc Kurk hox lwg peI ik purfqn simaF qoN Bfrq dy skUlF ivwc kMn PVn dI sjLf idwqI jfxI ikAuN sLurU kIqI geI hovygI? sLONkI hux hr rojL dovyN kMn PV ky bYTkF KwZdY aqy nfl ieh vI socdY ik lwqF hyT dI bfhF kr ky kMn PVn nfl jLrUr vwD lfB huMdf hovygf!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #906, jnvrI 20-2017

 


pRvfsI BfrqI qy BfrqI ipCokV df hox `c hY vwzf Prk!

          pRDfn mMqrI atwl ibhfrI bfjpfeI dy smyN qoN aYn afr afeIjL dy ijLkr ivwc bhuq vfDf hoieaf jd AuhnF ny aYn afr afeI sMmyln (pRvfsI BfrqI) dI ipRq sLurU kIqI. ies ipRq nMU kFgrs pfrtI dI srkfr ny pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG hyT bfdsqUr jfrI rwiKaf. jnvrI 2016 ivwc modI srkfr ny afpxy kfrjkfl dy pihly sfl hI ies ipRq nMU qoV idwqf aqy pRvfsI BfrqI sMmyln ZukvIN iqafrI nf kIqy jfx dI gwl afK ky rwd kr idwqf pr ipCly hPLqy modI srkfr ny pRvfsI BfrqI sMmyln krvf ky ies nMU iPr awgy qoiraf hY.

          pRvfsI BfrqI jF aYn afr afeI (nfn rYjLIzYNt ieMzIan) bhuq kMniPAUjL krn vflI trm hY. aYn afr afeI AuhnF lokF nMU afiKaf jFdf hY jo AuNJ BfrqI sLihrI hn pr iksy kfrn vwsdy ivdysL ivwc hn. ajyhy lokF kol BfrqI sLihrIaq hoxf jLrUrI hY. BfrqI sLihrI hox kfrn ajyhy lokF kol BfrqI pfsport vI huMdf hY ijs dy nfl iksy dysL dI rYjLIzYNsI df primt jF pIafr ho skdI hY. pr jd ajyhy pRvfsI BfrqI iksy dysL dI nfgirkqf lY lYNdy hn qF AuhnF dI BfrqI sLihrIaq afpxy afp hI KLqm ho jFdI hY. Bfv Auh pRvfsI BfrqI jF aYn afr afeI nhIN rihMdy. ivdysLI sLihrIaq hfsl kr lYx nfl Auh BfrqI ipCokV vfly ivdysLI sLihrI bx jFdy hn.

          atwl ibhfrI vfjpfeI dI srkfr ny ajyhy lokF vfsqy pIafeIE Bfv pRsn afPL ieMzIan Eirjn kfrz sLurU kIqf sI ijs dI imafd 15 sfl sI. ajyhy lokF dy ivdysLF ivwc jnmy bwcy vI pIafeIE kfrz dy hwkdfr sn. ies df lfB ieh sI ik pIafeIE kfrz holzr 15 sfl iksy vkq vI Bfrq jf skdf sI aqy Aus nMU vfr vfr vIjLf lYx dI loV nhIN sI. hux ieh kfrz KLqm kr idwqf igaf hY aqy pIafeIE kfrz Dfrk ies nMU EsIafeI Bfv EvrsIjL istjn afPL ieMzIaf kfrz ivwc bdl skdf hY. modI srkfr ny ies bdlfE vfsqy hux jUn aMq 2017 qwk df smF dy idwqf hY.

          EsIafeI Bfv EvrsIjL istjn afPL ieMzIaf skIm kFgrs srkfr ny zf: mnmohn isMG hyT sLurU kIqI sI jo sfrI Aumr vfsqy hY jdik pIafeIE isrPL 15 sflF vfsqy sI. ipCly 10-12 sfl pIafeIE aqy EsIafeI dovyN brbr cldy af rhy sn pr hux pIafeIE nMU EsIafeI ivwc mrj kr idwqf igaf hY.

          BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrI dy ivdysL jnmy bwcy vI EsIafeI Bfv EvrsIjL istjn afPL ieMzIaf bx skdy hn. pr EsIafeI holzr kihx nMU hI EvrsIjL istjn afPL ieMzIaf hY AuNJ Aus kol Bfrq ivwc rfjsI hwkF smyq keI sLihrI hwk nhIN hn. vot pfAux, cox lVn, srkfrI nOkrI hfsl krn, isafsI pfrtI bnfAux, isafsI pfrtI df mYNbr bnx, isafsI pfrtI nMU PMz dyx jF iksy isafsI pfrtI vfsqy kMm krn df hwk AuhnF kol nhIN hY. BfrqI bYNkF ivwc aYnafrafeI jF aYnafrE bYNk Kfqy KulvfAux, sLihrI prfprtI KrIdx aqy invysL krn dy hwk AuhnF kol hn pr Pfier afrm rwKx jF KyqI leI jLmIn KrIdx dy hwk AuhnF kol nhIN hn.

          nf kdy srkfrF ny ieh gwl spsLtqf nfl afKI hY aqy nf kdy iksy ny ies Prk bfry lokF nMU kuJ dwisaf hY. aYn afr afeI, aYn afr afeI df rOlf pf ky invysL aqy vpfr vDfAux dIaF koisLsLF kIqIaF jFdIaF rhIaF hn.

          ivdysL vwsdy BfrqI sLihrI (aslI aYn afr afeI) aqy BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrI ipCly 5-10 sflF qoN lgfqfr Bfrq dI isafsq ivwc srgrm huMdy jf rhy hn ijs df iek kfrn kimAUnIkysLn df vD jfxf hY. hux plF ivwc hI ipMzF dI Kbr vI ivdysL phuMc jFdI hY aqy ivdysL bYTy lok Bfrq nfl jiuVaf mihsUs krdy hn. KLbrF dy sfDnF dy nfl nfl BfrqI afgUaF aqy aPLsrF dy ivdysL gyVy vI hwdoN vD gey hn aqy bhuiqaF dy awDy awDy pirvfr, irsLqydfr jF bwcy ivdysL vwsdy hn. BfrqI afgU Kfskr pMjfb dI isafsq nfl juVy afgU qF ivdysL vwsdy BfrqIaF nMU PMz aqy muPLq CuwtIaF kwtx df sfDn vI smJdy hn. afm afdmI pfrtI dI afmd nfl ieh trYNz hor vI vD igaf hY. mnpRIq bfdl vloN pIpljL pfrtI bxfey jfx smyN vI ies ivwc AuBfr afieaf sI. 

          hux qF ivdysLF ivwc hflq ieh bx geI hY ik aYn afr afeIjL aqy BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrI afpxy afp nMU pMjfb aqy Bfrq dy vfsIaF qoN ikqy vwD isafxy smJx lwg pey hn. ieh kihxf gLLlq nhIN hovygf ik Auh pMjfb vfsIaF nMU byvkUPL smJdy hn jo afpxf Blf/burf ivcfrn dy kfbl nhIN hn. pMjfbI vfsIaF dI ies kiQq nfkfblIaq kfrn ivdysL vwsdy pMjfbI AuhnF nMU vot pfAux df vwl dwsx pMjfb vwl cfly pf rhy hn aqy keI qF kuJ smyN qoN pMjfb ivwc zyry lgfeI bYTy hn. Auh afpxy ivdysLI pfsport vI sosLl mIzIaf ivwc lsLkfAuNdy hn aqy vwK vwK iksm dy mIzIaf rfhIN cox pRcfr vI krdy hn.

          aYn afr afeIjL aqy BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrI pMjfb dI rfjnIqI nMU hfeIjYk krn vwl vD rhy hn aqy afpxy sfDnF rfhIN pMjfb dy lokF `qy afpxf rfjsI eyjMzf Tos rhy hn. srkfrI msLInrI ies bfry awKF mIcI bYTI hY aqy hr rfjsI pfrtI afpxf ivdysLI smrQn kfiem rwKx vfsqy KfmosL hY. keI ivdysLI sosLl mIzIaf rfhIN pMjfb dI isafsq ivwc tkrfa vDfAux vfsqy vI awzI cotI df jLor lgf rhy hn.  ieh nvF pYhf pMjfb dy lokF nMU iksy idn mihMgf pvygf.

          hux pqf lwgf hY BfrqI rIjLrv bYNk ny ivdysLI sLihrIaq vfly BfrqI ipCokV dy lokF qoN bMd kIqy purfxy not lYx qoN ienkfr kr idwqf hY. not kyvl BfrqI pfsport holzr hI bdl skdy hn.

          awj aYn afr afeIjL (ivdysL vwsdy BfrqI sLihrIaF) aqy BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrIaF dy hwkF ivckfr Prk smJx aqy smJfey jfx dI loV hY.

-sLONkI ieMglYnzIaf, KLbrnfmf #905, jnvrI 13-2017

 


coxF dy mwdynjLr kuJ mIzIafkfr pMjfb dy lokF nMU blYkmyl krn dIaF qrkIbF dws rhy hn!

          pMjfb ivwc coxF df ibgul vwj cuwkf hY ijs kfrn ivdysLF ivwc vI cox pRcfr hor qyjL ho igaf hY. AuNJ ivdysLF ivwc ijwQy ikqy vI pMjfbIaF dI vwsoN hY, AuWQy ipCly do-iqMn sflF qoN lgfqfr cox pRcfr cwl irhf hY. ivdysLF ivwc cwl irhf pMjfbI mIzIaf pMjfb aqy Bfrq dI isafsq dy isr `qy hI cwldf hY. kuJ ryzIEkfr qF keI vfr ieh afK hI idMdy hn ik agr Auh pMjfb jF Bfrq dI isafsq nf CyVn qF lok (sroqy) Pon krno hI ht jFdy hn. jd kdy koeI knyzIan muwdf CyVdf hY qF lokF df irspONs mfmUlI hI huMdf hY. gwl pMjfb jF Bfrq dy CyV lE qF lfeInF lwg jFdIaF hn.

          agr gwl pMjfb jF Bfrq dI kIqI jFdI hY pr ies df muwdf jF qrjL nFhpwKI (nYgitv) nhIN huMdI qF vI gwl nhIN bxdI. ijMnI gwl cuwkvIN kIqI jfvy, gwl EnI hI vDIaf bxdI hY. lok kMnrs dy amlI ho gey hn aqy mIzIaf iehI kuJ pRos irhf hY.

          pMjfb jF Bfrq dI gwl krnI afsfn vI bhuq hY ikAuNik qoqf-rtn krn vfly pwqrkfr pMjfb ivwc iewt cuwikaF lwBdy hn jo sfrf sfrf idn kuJ coxvIaF gwl duhrfAuNdy rihMdy hn. kYnyzf jF ijhnF vI dysLF ivwc pMjfbI vwsdy hn AuhnF dysLF dy muwdy CyVn vfsqy pVHnf pYNdf hY aqy BwdIaF itwpxIaF krn qoN vI guryjL krnf pYNdf hY.

          sQfnk pMjfbI mIzIaf vyKx, pVHn aqy sunx qoN ieMJ pRqIq hUMdf hY ijvyN coxF pMjfb ivwc nhIN sgoN kYnyzf ivwc ho rhIaF hox.  lokF nMU pMjfb dI afjLfdI df vfsqf pfieaf jf irhf hY aqy coxF nMU pMjfb dI ajLfdI dI lVfeI dwisaf jf irhf hY. kuJ lok smJdy hn ik Auh pMjfb vfsIaF nfloN vwD isafxy hn aqy pMjfb bfry dUr bYTy hI vwD jfxdy hn. pMjfb vfsI afpxy afp nMU gulfm hox df anuBv guaf bYTy hn aqy ivdysL bYTy kuJ suGV lok pMjfbIaF dI gulfmI ijLafdf anuBv  krdy hn. lokF nMU pMjfb vwl vhIrF Gwqx vfsqy pRyiraf jf irhf hY qFik pMjfb nMU kiQq qOr `qy ajLfd krvfieaf jf sky. BfeI pMjfb gulfm iks df hY? ieh kyhI ajLfdI dI lVfeI hY? coxF qF Bfrq df cox kimsLn dysL dy sMivDfn aqy kfiedy kfnMUn muqfibk krvf irhf hY. pMj sfl pihlF vI eysy cox kimsLn ny Bfrq dy sMivDfn muqfibk coxF krvfeIaF sn. pMjfb dy lokF ny afpxI mrjLI, smJ aqy afpxI loV muqfibk votF pf ky srkfr cuxI sI. hux vI pMjfb dy lokF ny hI votF pf ky srkfr cuunxI hY aqy pMjfb dy lok afpxIaF loVF nMU ivdysL bYTy lokF nfloN ijLafdf smJdy hn. pihlF vI lokF ny bhuq vfr srkfrF bdlIaF hn aqy lookF dI iewCf hoeI qF iPr bdl lYxgy.

          jo lok kYnyzf afey akflIaF aqy kFgrsIaF nMU kos rhy sn ik Auh eyQy af ky pMjfb dI gwl ikAuN krdy hn? Auh hI awj eyQy pMjfb dI isafsq dI gwl swB qoN vwD kr rhy hn. ivdysLI sihrI huMdy hoey vI kuJ lok mihsUs krdy hn ik AuhnF nMU pMjfb dI isafsq ivwc lwq aVfAux df pUrf pUrf hwk hY. pMjfb dI isafsq ivwc ivdysLF qoN pYsf Joikaf jf irhf hY aqy Kuwl ky PMz iekwTf kIqf jf irhf hY. aqy ieh gwl BfrqI pfsport holzrF qwk hI sImq nhIN hY.

          pMjfb ivwc kFgrsI afgU aqy sfbkf mMqrI avqfr hYnrI dI vot rwd ho cuwkI hY ikANuik Aus ny dUhrI nfgirkqf leI hoeI sI. Auh brqfnIaF df psfport vI leI iPrdf sI aqy pMjfb ivwc isafsq vI Kyzdf sI. Gr dy ByqI ny jd Aus df BFzf BMn idwqf qF Aus nMU kys df sfhmxf krnf ipaf.  awj Aus dI vot rwd ho cuwkI hY aqy Auh cox vI nhIN lV skdf ikAuNik  BfrqI ipCokV df brqfnvI nfgirk hY. eyDr knyzIan aqy hor dysLF dy nfgirk pMjfb dIaF coxF dI nIqI GV rhy hn. kuJ ku qF itktF dy dfhvydfr vI sn.

          Bfrq srkfr dI aYn afrI afeI nIqI ies nMU mfmly nMU guMjldfr bxf rhI hY. kihx nMU qF ieh nIqI ivdysLF ivwc  vwsdy  BfrqI pfsport holzrF aqy ivdysLI sLihrIaq lY cuwky BfrqIaF ivwc koeI Prk nhIN rwKdI qy swB nMU aYn afr afeI dwsdI hY pr kfnMUnI pwDr `qy dovF ivckfr bhuq aMqr hY. BfrqI pfsport holzr ijwQy mrjLI rihMdf hovy, Auh BfrqI sLihrI hY ijs kfrn vot vI pf skdf hY aqy coxF vI lV skdf hY. pr ivdysLI pfsport holzr BfvyN BfrqI ipcokV df hovy aqy Bfrq ivwc pRfprtI df vI mflk hovy, Auh BfrqI nfgirk nhIN hY. Auh nf vot pf skdf hY aqy nf cox lV skdf hY. Auh BfrqI isafsq vI nhIN  Kyz skdf aqy nf BfrqI rfjsI pfrtIaF nMU PMz dy skdf hY.

          ivdysLI pfsport holzr iksy vI iksm df vIjLf lY ky Bfrq dI isafsq ivwc dKlaMdfjLI nhIN kr skdf. pr eyQy lok Bfrq df ivjLtr jF tUirst vIjLf lY ky Bfrq jf rhy hn aqy cox pRcfr kr rhy hn. AuhnF nMU hr rojL ajyhf krn vfsqy pRyiraf jf irhf hY. keI qF afpxy knyzIan pfsport hvf ivwc lihrfAuNdy hoey sYlPIaF iKwc ky sosLl mIzIaf `qy loz kr rhy hn. agr BfrqI isstm cuwp hY qF ies df njfiejL lfB nhIN AuTfieaf jfxf cfhIdf. knyzIan vI cuwp sn aqy eyQy pMjfb dy afgU rfjsI rYlIaF kr jFdy sn pr hux hflq bdl geI hY. pMjfb aqy Bfrq ivwc vI hflq bdl skdI hY qy cox kimsLn ies df noits lY skdf hY.

          kuJ sQfnk pMjfbI mIzIafkfr qF ies qoN iek kdm hor awgy vD gey hn. Auh qF pMjfb dy lokF nMU blYkmyl krn dIaF qrkIbF dws rhy hn. pMjfb dy lokF qoN iks ZMg nfl afpxI mrjLI dI pfrtI nMU votF pvfAuxIaF hn, ies bfry itp idwqy jFdy hn. dwisaf jFdf hY ik ikvyN afpxI BUaf jF mfmy dy pirvfr nMU iksy Kfs pfrtI nMU vot pfAux vfsqy mjbUr krnf hY. aKy awj sfzy khy vot pfE nhIN qF agr kwl nMU loV peI qF sfzy qoN mdd  nf mMigE ikAuNik sfzI pfrtI dI srkfr qF bx hI jfxI hY aqy iPr qusF sfnMU Pon KVkfAuxy hn. ies mfmly ivwc kuJ mIzIafkfr aqy AuhnF dy pwky kflr rly hoey hn. iewk afKx lwgf ik Aus ny afpxy pMjfb vwsdy irsLqydfrF nMU dws idwqf hY ik agr votF Aus dI psMd dI pfrtI nMU nf pfeIaF qF vYstn XUnIan vwl nf vyiKE! Bfv jo pYsy quhfnMU vYstrn XUnIan rfhIN Byjy jFdy hn Auh bMd kr idwqy jfxgy.

          agr ieh nMgI icwtI blYkmyl nhIN hY qF hor kI hY? kI ieh ajLfd aqy inrpwK coxF nMU BMg krn df PfrmUlf nhIN hY? kI ieh lokF `qy afpxI hYNkV lfgU krn vflI gwl nhIN hY jo aksr ikhf jFdf hY ik pMjfb ivwc kuJ rfjsI pfrtIaF krdIaF hn? kI nvIN aqy imafrI rfjnIqI df afgfjL ieMJ ho skygf ijs dI inwq duhfeI idwqI jf rhI hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 904, jnvrI 06-2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sLONkI ieMglYNzIaf dy ilKy purfxy lyK pVHn leI iewQy klik kro:

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here