www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

pfiksqfn dy bfnI muhMmd alI ijnfh ny ieMJ kIqf blocF nfl ivsLvfsGfq

          ivdysLF `c  vwsdy pMjfbI aksr afpxI jfiedfdF leI iPkrmMd rihMdy hn ikAuNik kbjLy bhuq huMdy hn. agr aYnafrafeI dI jfiedfd `qy kbjLf ho jfvy qF CuzOxI bhuq musLkl ho jFdI hY. aksr isafxy lok slfh idMdy hn ik pMjfb ivwc adfqlI kysF ivwc afpxy vkIl qoN Kbrdfr rho ikAuNik keIaF nfl vkIlF ny ivsLvfsGfq kIqf hY.

          ijs qoN awj pRvfsI pMjfbI zrdy hn Bfv vkIl dy dgy qoN, Auh blocF nfl ho cuwkf hY. awj pfiksqfn dy bloc afpxy hwkF vfsqy Es dysL iKlfPL lV rhy hn ijs df bfnI kdy AuhnF df pyz vkIl sI aqy ipwCoN byeImfn ho ky AuhnF dy dysL `qy Aus ny kbjLf kr ilaf sI.

          jd sMsfr dI dUjI jMg dy Kfqmy ipwCoN brqfnvI bsqIvfdI Bfrq nMU Cwzx dI iqafrI kr rhy sn qF ibRitsL ieMzIaf df kflfq styt brqfnvI srkfr qoN AuhnF nMU ajLfdI dyx dI mMg kr irhf sI. brqfnvI bqsqIvfdI rfj ivwc awj dy bloicsqfn nMU kflfq styt ikhf jFdf sI ijs df sLfsk Kfn afP kflfq sI. Kfn afPL kflfq hyT awj dy bloicsqfn dy mkrfn, Krfn aqy lsbylf iKwqy vI afAuNdy sn. iehnF iqMn Coty iKwiqaF dy rfjy brqfnvI rfj ivwc Kfn afPL kflfq dy hyyT sn.

          Kfn afPL kflfq ny 1946 ivwc Bfrq dy pRisD vkIl muhMmd alI ijnfh nMU aMgryjLF sfhmxy kflfq styt df kys pysL krn vfsqy hfier kIqf Bfv Auys nMU motI adfiegI kr ky afpxf vkIl nfmjd kIqf. ijnfh ny aMgryjL srkfr kol Kfn afPL kflfq df kys pysL kridaF Bfrq Cwzx mOky kflfq nMU ajLfd kr dyx df pRsqfv rwiKaf aqy ies dy hwk ivwc ieiqhfsk dlIlF vI idwqIaF. ies moky ijnfh muslmfnF vfsqy pfiksqfn dI mMg vI kr rhy sn aqy ies mMg ivwc kflfq sLfml nhIN sI. kflfq aMgryjLF dy rfj ivwc sYmI-atfnms rfj vjoN ivcr irhf sI ijs dI mjfrtI abfdI muslmfn jLrUr sI pr AuhnF dI BfsLf blocI sI. AuhnF dy afpxy kbIly aqy rvfieqF sn. aMgryjLF ny ijnfh dIaF dlIlF mMn leIaF aqy Kfn afPL kflfq nMU ivsLvfs dvfieaf ik jd Auh Bfrq Cwzxgy qF kflfq Bfv bloicsqfn nMU ajLfdI dy idwqI jfvygI.

          ijnfh ies pRfpqI qoN KusL sI aqy bloc sLfsk Kfn afPL kflfq vI pUrf KusL sI. ijnfh ny Kfn afPL kflfq qoN afpxI PIs dy rUp ivwc afpxy Bfr dy brfbr sonf vsUl kIqf jo PIs dy rUp ivwc Kfn afPL kflq ny dy idwqf.

          ijvyN ikhf jFdf hY ik 14 agsq 1947 nMU pfiksqfn ajLfd ho igaf aqy Bfrq 15 agsq nMU 1947 nMU ajLfd hoieaf. AuNJ hux qwQ sfhmxy afey hn ik pfiksqfn vI 15 agsq nMU hI ajLfd hoieaf sI pr ijnfh dI mOq ipwCoN pfiksqfnI sLfskF ny afpxI ajLfdI dI qrIk bdl ky 14 agsq dwsxI sLurU kr idwqI.

          Bfrq aqy pfiksqfn dI ajLfdI qoN cfr idn pihlF, 11 agsq 1947 nMU styt afPL kflfq nMU ajLfd kr idwqf igaf sI ijs df brqfnvIN srkfr ny bkfiedf aYlfn kIqf ijs qrF ijnfh vloN pysL kIqy kys smyN vfadf kIqf igaf sI, Auh aMgryjLF ny pUrf kr idwqf. ajLfd kflfq ny pfiksqfn dI Es smyN dI afrjLI rfjDfnI krfcI ivwc bkfiedf aMbYsI Kohl idwqI ijs nMu pfiksqfn ny mfnqf dy idwqI. ijnfh ny Kfn afPL kflfq nfl iek smJOqf vI kr ilaf ik ajLfd kflfq nfl zIPYNs, kimAUnIkysLn aqy ivdysLI sbMDF bfry bfad ivwc gwlbfq kIqI jfvygI.

          muhMmd alI ijnfh dy mn `qy ksLmIr Cfieaf hoieaf sI aqy vtvfry dI kqlogfrq ajy rkI hI sI ik pfiksqfn ny ksLmIr ivwc kbfielIaF dI POj vfVH idwqI. ieh pfiksqfnI POj df bkfiedf iqafr kIqf aprysLn sI. ijnfh nMU afs sI ik kbfielI ksLmIr `qy pfik POj dI mdd nfl kbjLf kr lYxgy aqy hfr qoN zrdf ksLmIr df sLfsk pfiksqfn nfl rlxf pRvfn kr lvygf. pr ksLmIr dy sLfsk hrI isMG ny 26 akqUbr 1947 nMU Bfrq nfl rlx dy dsqfvyjL `qy dsqKq kr idwqy. Bfrq ny ksLmIr nMU bcfAux vfsqy afpxI POj Byj idwqI. sRIngr smyq vYlI qF bcf leI geI pr pfiksqfn ny kbfielIaF dI mdd nfl mujwPrfbfd, igligq afid `qy kbjLf kr ilaf. nihrU ny kys sMXukq rfsLtr nMU dy idwqf aqy Es smyN jMgbMdI kr idwqI jd BfrqI POj kbfielIaF nMU Bjf ky bfhr kwZ rhI sI aqy pfik dI sfijsL bynkfb ho geI sI. ieh iewk  ieiqhfsk glqI sI ijs df Kimafjf Bfrq awj Bugq irhf hY.

          ksLmIr ivwc asPl rihx, jF afK lE pUrI qrF kfmXfb nf hox ipwCoN ijnfh df mUMh kflfq vwl ho igaf. ijnfh ny Kfn afPL kflfq nMU pfiksqfn ivc rlx df altImytm dy idwqf aqy aksYsLn `qy dsqKq krn df hukm dy idwqf. Kfn afPL kflfq ies qoN bhuq pRysLn ho igaf. 18 mfrc 1948 nMU ijnfh ny pfiksqfnI POj kflfq dy iqMn Coty BfeIvflF mkrfn, Krfn aqy lsbylf `qy kbjLy leI Byj idwqI. ies ipwCoN 26 mfrc 1948 nMU pfiksqfnI POj ny kflfq `qy vI kbjLf kr ilaf.

          Kfn afPL kflfq nMU ihrfsq ivwc lY ilaf igaf aqy Aus nMU aksYsLn (pfik nfl rlx dy smJOqy) `qy dsqKq krn leI mjbUr kIqf igaf. ijnfh dI sLrfrq vyKo ik Kfn afPL kflfq qoN aksYsLn `qy dsqKq 28 mfrc 1948 nMU krvfey gey pr ies `qy qrIk 15 agsq 1947 pfeI geI. ies swB ieiqhfsk scfeI hY, ijs bfry ilKqI dsqfvyj aqy sbUq mjUd hn. ieMJ iewk vkIl ny afpxy muvwkl (klFeIt) nfl ivsLvfsGfq kIqf aqy PIs dy rUp ivwc afpxy Bfr brfbr ilaf sonf vI hjLm kr igaf.

          mhuMmd alI ijnfh sLIaf muslmfn sI aqy awj sLIaf iPrkf pfiksqfn ivwc Dwky Kf irhf hY. AuNj Aus ivwc muslmfn vflI koeI gwl nhIN sI. Auh sUr df mfs KFdf sI aqy sLrfb (kihMdy hn vfeIn) pINdf sI. Auh nf AurdU jfxdf sI aqy nf nmfjL pVHdf sI. jd ijnfh dI mOq hoeI qF mOky dy pfiksqfnI sLfsk jo suMnI sn ny, jnfjLy dI nmfjL vI suMnI rvfieq muqfibk hI pVfHeI sI.

          awj bloc pfiksqfn qoN ajLfdI dI lVfeI lV rhy hn aqy  pfiksqfn dy bfnI vloN blocF nfl kIqy ivsLvfsGfq nMU Xfd kr ky ijnfh nMU kosdy hn.

-sLONkI ieMglYnzIaf, KLbrnfmf #936, agsq 18-2017

 


vIjLy dvfE qy votF vDfE, kwd qwk KyzI jfvygI ieh Kyz?

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr ny kYnyzf dy iemIgrysLn inXfm df DUMaF kwZ idwqf hY. iemIgrysLn inXmF df hux koeI bhuqf mqlb nhIN irhf aqy iehnF nMU qoVn vfilaF nMU coKf rIvfrz imldf hY. aqy nf qoVn vfly AuT df buwl izwgx dI AuzIk krdy rih jFdy hn.

          ilbrl srkfr ny rPUjIaF dy mfmly ivwc amrIkf nfl syP Qrz kMntrI qflmyl nMU rwdI dI tokrI ivwc suwt idwqf hY. dovF dysLF ny ieh inXfm ihAUimn smgilMg aqy dUhry rPUjI kysF nMU rokx leI kfiem kIqf sI ijs hyT iek dysL ivwc sLrn vfsqy aplfeI kr cuwkf ivakqI dUjy dysL ivwc rPUjI klym nhIN sI kr skdf. hux iPr lwut pY geI hY aqy kdy Kud rPUjI irhf kYnyzf df pUrI qrF nfkfbl iemIgrysLn mMqrI vfV ivwc Psy ibwly vFg Jfk irhf. kYnyzf df iemIgrysLn ivBfg kwKoN hOlf hoieaf ipaf hY.

          amrIkf ivwc afrjLI sLrn leI bYTy 60 hjLfr hYqI dy rPUjI hux knyzIan bfrzr twp ky mFtrIal ivwc DVf DV af rhy hn. jsitn trUzo dI srkfr ny AuuhnF vffsqy mFtrIal df ElMipk styzIam Kohl idwqf hY aqy amrIkI bfrzr dy njLdIk POj vloN rPUjIaF nMU jI afieaF afKx vfsqy tYNt lgf idwqy gey hn. ies qoN pihlF do iblIan zflr Krc ky 50 hjLfr sIrIan rPUjI kYnyzf ilaFdy gey sn ijhnF ivcoN keI ajy vI moty srkfrI cYWk hfsl kr rhy hn aqy juafeI BfeI bxy bYTy hn. ies dy Elt kYnyzf aMdr hjLfrF lok keI keI sflF qoN gYr kfnMUnI jF rPUjI vjoN pwky hox dI lfeIn ivwc lwgy hoey hn. ilbrl srkfr ies mfmly ivwc zrYksLn-lYWs ho cwukI hY.

          pqf lwgf hY ik iewk dysI ilbrl mMqrI ny iek zIport ho cuwky pMjfbI nMU minstrI primt `qy afrjLI PyrI `qy kYynyzf mMgvf idwqf sI pr ies ivakqI ny vfps jfx qoN ienkfr kr idwqf hY. ieh ivakqI kYnyzf kwcf sI aqy ivafh krvf ky pwkf hoxf cfhuMdf sI pr iksy KfmI kfrn zIport kr idwqf igaf sI. dysI ilbrl mMqrI ny ies nMU minstrI primt `qy ivjLt vfsqy mMgvf idwqf pr ieh kYnyzf af ky vfps muVn qoN ienkfrI ho igaf hY. hux ies nMU vfps prqx leI pRyiraf jf irhf hY.

          iemIgrysLn ivBfg ivwc ieksurqf dI Gft hY aqy iewk pfsy qF srkfr dI nIqI hI aspsLt hY qy dUjy pfsy aPsr afpf ivroDI PYsly kr rhy hn. iewk swjx ny sLONkI nMU dwisaf ik Auh kYnyzf ivwc cMgI nOkrI krdf hY aqy vwzy Gr df mflk vI hY. Aus ny afpxy iek pirvfrk smfgm vfsqy afpxI 57 ku sfl dI BYx aqy 53 ku sfl dI sflI nMU ivjLtr dwsx vfsqy aplfeI kIqf. 53 sflf sflI nfl 22-24 sfl dI Aus dI DI ny vI ivjLtr vIjLf vfsqy aplfeI kIqf sI. 53 sflf sflI aqy Aus dI kuafrI nOjvfn DI nMU Jwt ivjLtr vIjLf dy idwqf igaf pr 57 sflF dI BYx nMU ieh kih ky ienkfr kr idwqf ik Auh kYnyzf af ky vfps nhIN prqygI. ies BYx kol luiDafxf ivwc koTI, cMgf bYNk bYlMs aqy afr pirvfr vI hY. ies swjx df kihxf hY ik iemIgrysLn aPLsr dy mn afeI dI gwl hY, Tos inXmF vflI koeI khfxI nhIN hY.

          Dfrimk pRcfr (vwK vwK DrmF dy) vfsqy afey pRcfrk eyQy keI vfr alop ho jFdy hn. mnorMjn, vpfr aqy sports dy nfm `qy vI vIijLaF df vpfr pRPwlq ho irhf hY. pVHn dy nfm `qy qF vIijLaF df hVkMp micaf hoieaf hY. ieMJ jfpdf hY ik ilbrl srkfr bhuqI nvIN vrkPors ieMport hI krnf cfhuMdI hY.

          ipClIaF PYzrl coxF mOky ilbrl AumIdvfrF ny cox ijwqx vfsqy iemIgrysLn inXm nrm krn dy vfady kIqy sn aqy jd ilbrl srkfr bx geI qF smrQk Kuwly vIjLy Bfldy hn. vIjLy ivkdy hn aqy kuJ lok vIijLaF df vpfr kr rhy hn. sfzI jfxkfrI muqfibk kuJ ilbrl aYmpIjL aqy mMqrIaF df stfPL vI vIijLaF df vpfr kr irhf hY.

          aYmpIjL dy dPLqrF ivwc bhuqf kMm vIijLaF df hI huMdf hY. vIijLaF vfsqy Kq ilKy jFdy hn, eImylF huMdIaF hn aqy Pon kIqy jFdy hn. ijMnf koeI njLdIkI smrQk huMdf hY, Enf hI Aus df kMm qyjLI nfl kIqf jFdf hY aqy hornF nMU stYNzrz KLq ilK ky tfl idwqf jFdf hY. lokF nMU dvfey vIjLy jF vIijLaF dI afs PMz ryijMLg mOky kMm afAuNdI hY.

          aksr dfavf kIqf jFdf hY ik ies dysL ivwc iksy nMU iksy dI isPfrsL dI loV nhIN pYNdI, vwZI nhIN dyxI pYNdI aqy swB dy kMm kfnMUn muqfibk afpy hoeI jFdy hn. jfpdf hY ik ajyhf kdy huMdf sI pr hux qF jLmfnf bdl igaf hY. hux qF dKl vI idwqf jFdf hY aqy PMz dy rUp ivwc hI shI, vwZI vI coKI idwqI jFdI hY. PMz ryijMg vfsqy tyZI AuNgl hux vwzy isafsI afgU vI vrqdy hn.

          knyzIan surwiKaf eyjMsIaF 'KwsI' kr idwqIaF geIaF hn. Emr Kfdr vrgy dihsLqgrd vIafeIpI drjf hfsl kr cuwky hn aqy AuhnF dy kiQq aiDkfrF df kiQq AulMGx knyzIan lokF nMU $10[5 imlIan zflr aqy muafPLInfmy ivwc bhuq mMihgf ipaf hY. ilbrlF hyT ies dysL ivwc sKLq imhnq krn vfly sLihrIaF nfloN dihsLqgrdF dy hwk vwD mhwvpUrn ho gey hn.

          ieMJ isafsI eyjMzy ny knyzIan surwiKaf eyjMsIaF dy pr kuqr idwqy hn aqy Auh dysL dI surwiKaf dy AudysL nfl iksy nMU rokx dI QF isafsI-kox vwl JfkdIaF hn. keI kwtVpMQI pRcfrk aqy dfgI ipCokV dy lok isafsI dbfa nfl vIjLy pRfpq kr rhy hn aqy keIaF nMU isafsI dbfa kfrn roikaf vI jFdf hY. sLONkI nMU iek ajyhf swjx vI imilaf hY ijs dy mF-bfp df iemIgrysLn vfsqy iqMn vfr mYzIkl ho cuwkf hY pr vIjLf ajy nsIb nhIN hoieaf. Auh dr dr ilbrl aYpIaF dy qrly krdf iPrdf hY. jo kMm afpxy afp rutIn ivwc ho jfxf cfhIdf hY Aus vfsqy twkrF KfxIaF pY rhIaF hn.

          isafsI afgUaF rfhIN ivjLtr vIjLy qy minstrI primt lYx, dyx aqy dvfAux df jfal ivisLaf hoieaf hY. lok iek dUjy qoN kunYksLn qlfsLx dI qfk ivwc rihMdy hn. jd iksy aYmpI qoN vIjLy dI dksLxf nhIN imldI qF keI lok nrfjL vI huMdy hn aqy kuJ bol kubol vI krdy hn. iewk duwkf kysF ivwc qF mfmlf DmkI qwk vI awpiVaf suixaf igaf hY.

          pqf nhIN kYnyzf df BivK kyho ijhf hovygf? awj keI lok bysmYNt df ikrfieaf dyx dy Xog nhIN hn, apfrtmYNt lYxf dUr dI gwl hY. ishq syvfvF leI lMbI AuzIk aqy brYNptn vrgy ksby tRYiPk kfrn torFto zfAUn tfAUn df BulyKf pfAuNdy hn. pqf nhIN vIjLy dvfE aqy votF vDfE dI Kyz kwd qwk KyzI jfvygI?      

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #935, agsq 11-2017

 


amrIkn eyjMsIaF dIaF cfr cupyVF dI kImq $10[5 imlIan pr knyzIan puils kql jF apMg kr dyvy qF kfxI kOzI nhIN imldI

          pMjfbI khfvq ijs kI lfTI Es kI BYNs aYvyN nhIN bxI sgoN mnuwK dy ieiqhfs ivwc ieh vrqfrf brfbr cwldf irhf hY. sMivDfnk ivvsQf, jmhUrIaq aqy rUl afPL lfa ny ies ivwc kuJ lck ilaFdI hY pr mnuwK ny rUl afP lfa nMU JkfnI dyx dy qrIky kwZ ley hn.

          AuNJ kYnyzf ivwc iksy hwd qwk rUl afP lfa cldf hY pr ies df mqlb ieh nhIN hY ik ijs kI lfTI Es kI BYNs df aKfx kYnyzf ivwc inrfrQk ho igaf hY. eyQy vI ieh khfvfq brfbr asrdfr kMm kr rhI hY pr aihsfs Es nMU hI hY ijs nfl bIqdI hY. kYnyzf dy mUlvfsI kbIilaF nMU puwCo Auh dwsdy hn ik iks qrF XUrpIan DfVvIaF ny AuhnF dI nslkusLI kIqI hY. AuhnF dy dysL `qy mukMml kbjLf kr lYx nfl vI XUrpIan sMqusLt nhIN hoey. AuhnF dy bwcy Koh ky rYjLIzYNsLl skUlF ivwc rwKy gey ijhnF nfl Gor durivvhfr kIqf igaf. awj vI mUlvfsI kbIly KUMjy lgfey hoey hn.

          ies hPLqy ajy kuJ idn pihlF hI kYnyzf df cuixaF hoieaf pRDfn mMqrI mUlvfsIaF bfry gLLlq ibafnI krdf hoieaf rMgy hwQIN PiVaf igaf hY aqy jnfb trUzo ny muafPLI mMg leI hY.  sfl 2012 ivwc jsitn trUzo (ilbrl afgU) ny mUlvfsI BfeIcfry dy sYnytr pYtirk brfUa nfl iewk bfkisMg kusLqI lVI sI jo isafsI pRomosLn vfsqy inrf zrfmf sI. hux trUzo ny iek amrIkI mYgjLIn nfl iewk gwlbfq kridaF bhuq GumMz nfl ikhf hY ik AuhnF nMU iewk mUlvfsI GudU cfhIdf sI jo pYtirk brfUa dy rUp ivwc iml igaf sI ijs nfl bfkisMg dI kusLqI df sPLl zrfmf kIqf igaf sI. jd ieh rport Cp geI qF trUzo nMU afpxI glLqI Xfd afeI ik Auh idl dI gwl dws bYTf sI ijs kfrn Aus ny hux sLbdF dI gLlq cox dI muafPLI mMg leI hY. ies nfl trUzo vloN kYnyzf dy mUl vfsIaF pRqI pRgt kIqI jFdI PokI hmdrdI byprd ho geI hY. pr ilbrl mIzIaf ies nMU Zwkx ivwc kfmXfb ho jfvygf aqy mUl vfsIaF nfl ho irhf ivqkrf ijs kI lfTI Es kI BYNs hyT jfrI rhygf.

          iehI trUzo jo sYtlr BfeIcfry nfl sbMiDq hY, nvyN afey sYtlrjL df Xfr hY ikAuNik rfjsI lfTI AuhnF nMU PVnI af geI hY aqy BYNs ihwk ky Auh afpxy vfVy ivwc lYjfx dy jldI hI Xog ho jfxgy ijs dI hfmI kYnyzf dI qfjLf mrdmsLumfrI dy aMkVy vI Brdy hn.

          ajy ipCly mhIny hI jnfb jsitn trUzo ny iek ieslfimk dihsLqgrd nMU ivkitm dws ky Aus nMU $10[5 imlIan zflr df srkfrI cYwk aqy ilKqI muafPLInfmy nfl invfijaf hY. 30 ku sflF df Aumr Kfdr ies nfl hux siqkfrXog aqy amIr sLihrI bx igaf hY. kYnyzf ivwc sfrI sfrI Aumr mihnq mjLdUrI krn vfly lokF nMU jo nsIb nhIN huMdf Auh iek dihsLqgrd nMU nsIb ho igaf hY aqy Auh tItxy mfrdf iPrdf hY.

          jsitn trUzo ny ieh kihMidaF Aumr Kfdr iKlfPL kys lVn qoN ienkfr kr idwqf ik agr kys lVdy qF Krcf bhuqf hoxf sI aqy jd Aumr Kfdr jhfdIaF nfl lVdf PiVaf igaf sI qF Aus dI Aumr isrPL 15 sfl dI sI Bfv Auh nbflg sI aqy Aus dy hwkF df hnn hoieaf sI. dihsLqgrdF leI lVn aqy AuhnF vfsqy dysI bMb bnfAux vflf jd jLKLmI hflq ivwc  lVfeI dy mYdfn ivwc PiVaf igaf qF Aus dy hwkF df hnn ho igaf ikAuNik amrIkI eyjMsIaF ny qPqIsL dOrfn Aus nMU kiQq qOr `qy qMg kIqf sI.

          amrIkI eyjMsIaF ny kiQq qOr `qy kYnyzf qoN bfhr Aumr Kfdr nMU qMg kIqf sI ijs vfsqy Aus nMU $10[5 imlIan aqy ilKqI muaPInfmf idwqf igaf hY. kI jnfb trUzo dwsxgy ik jd kYnyzf dI DrqI `qy knyzIan puils iksy sLihrI nfl Dwkf krdI hY qF ies df ijLMmyvfr kOx hoxf cfhIdf hY?

          mUlvfsIaF nfl Gor ainaF hoieaf hY aqy ho irhf hY pr trUzo ny ajy kuJ nhIN kIqf. rfiel kimsLn mMn cuwkf hY ik rYjLIzYNsLl skUlF ivwc mUlvfsIaF df klcrl jYnosfeIz hoieaf sI. mUlvfsIaF dIaF hjLfrF nOjvfn lVkIaF aqy aOrqF gfieb ho geIaF hn pr kYnyzf srkfr ies dI qPqIsL krn leI vI iqafr nhIN hY. ajy ipCly hPLqy hI iewk rport jMqk hoeI hY ijs muqfibk sskftUn ivwc mUlvfsI aOrqF dI Dwky nfl nsbMdI kIqI jFdI rhI hY. AuhnF nMU inMkf ku muafvjLf idwqf jfvygf? jnfb trUzo aqy Aus dy iksy ilbrl mMqrI jF sMqrI ny ajy qwk ies mfmly ivwc hmdrdI dI stytmYNt vI jfrI nhIN kIqI. muafvjLf aqy muafPLInfmf qF dihsLqgrdF nMU hI idwqf jFdf hY.

          puils dIaF vDIkIaF qF inq dI gwlF hn ijs dI kvrawp vfsqy puils dy hI spYsLl ienvYstIgysLn XUint bxy hoey hn. Bfv puils hI puils dIaF vDIkIaF dI qPLqIsL krdI hY aqy aMdfjLf lgf lE ik jsits iks nMU imldf hovygf? ijs kI lfTI Es kI BYNs  eyQy vI swc sfbq huMdI hY.

          keI sflF dI gwl hY jo sLONkI dy ijhn ivcoN nhIN inkldI. vYnkUvr dy eyarport `qy iek polYNz df iemIgrMt Auqrdf hY ijs nMMU iblkul aMgryjLI nhIN afAuNdI. Auh puils dy hwQ af jFdf hY aqy kuJ iKJ jFdf hY. inhwQy bMdy qoN kiQq qOr `qy bcx vfsqy puils vfly tyjLr gMn dy keI sLft mrdy hn aqy Aus df kql kr idMdy hn. iPr nfm dI qPqIsL huMdI aqy puils vfly shuM Kf ky JUT boldy hn.  ijs kI lfTI Es kI BYNs  eyQy vI swc sfbq huMdI hY aqy iensfPL dI dyvI dgf dy jFdI hY.

          kuJ sfl pihlF torFto ivwc 17 sflF df iek nOjvfn strIt kfr ivwc Xfqrf krdf hY. Aus dy hwQ ivwc iewk iqMn ieMc df cfkU hY aqy Auh mfnisk rogI hox kfrn bcgfnI hrkq krdf hoieaf afpxf gupq aMg byprd krdf hY. strIt kfr rok leI jFdI hY, puils swd leI jFdI hY, sfrIaF suafrIaF surwiKaq bfhr kwZ leIaF jFdIaF hn aqy hiQafrbMd puils Gyrf pf lYNdI hY. sYmI Xfiqm nfm df ieh nOjvfn iksy `qy hmlf nhIN krdf aqy puils ivwc iGrI hoeI strIt kfr ivwc iewklf bYTf hY. Aus `qy 2 tyjLrF aqy 9 golIaF dfgIaF jFdIaF hn ijs krfn Aus mOq ho jFdI hY. puils vflf qnKfh smyq sspYNz kIqf jFdf hY aqy kql dI QF lokF dy dbfa hyT mfmUlI cfrj lgfey jFdy hn. mfmUlI sjLf huMdI hY ijs dI ajy qwk apIl cwl rhI hY. sYmI dy mfipaF qoN pwuC lE AuhnF dy nbflg puwq dy kql df iensfPL aqy muafvjLf AuhnF nMU ajy qwk ikMnf ku imilaf hY? 

          do hPLqy pihlF KLbr jMqk hoeI hY ik ivtbI ivwc 28 dsMbr 2016 dy idn torFto dy iek afPL izAUtI puils aPsr aqy Aus dy Brf ny sVk `qy jFdy 19 sflF dy imlr nfm dy kfly nOjvfn nMU Zfh ky lohy dIaF rfzF nfl kwuitaf. hwzIaF qoV idwqIaF aqy iewk awK nkfrf kr idwqI. ijs kI lfTI Es kI BYNs hyT grIb pirvfr hux qwk KfmosL irhf.

          hux mF ny iek vkIl kIqf qF Aus ny mfmlf jMqk kIqf hY. hux puils vflf aqy Aus df Brf cfrj kIqy gey hn. rwb jfxy adflq ivwc hoxf kI hY? 19 sflf imlr dI iewk awK aprysLn kr ky kwZI jfxI hY. bdiksmqI hY ik Auh dihsLqgrd nhIN hY ijs kfrn Aus nMU iks ny muafvjLf aqy muafPLInfmf dyxf hY? 19 sflf byksUr sLihrI dI kwZI awK dI kImq jLIro aqy dihsLqgrd dy mfry cfr iCwqrF dI kImq $10[5 imlIan, eynf iensfPLpsMd bxdf jf irhf hY  ilbrl pRDfn mMqrI jsitn trIzo df kYnyzf!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #934, agsq 04-2017

 


iksy mUlvfsI nMU ajy qwk kYnyzf df gvrnr jnrl bnx df suBfg ikAuN pRfpq nhIN hoieaf?

        13 julfeI 2017 dy idn kYnyzf dy pRDfn mMqrI jistn trUzo ny jUlI pyiet nMU kYnyzf dI nvIN gvrnr jnrl inXukq kIqf sI aqy Auh sqMbr 2017 ivwc afpxf ahudf sMBflygI. 53 sflf jUlI pyiet sfbkf aYstronft hY aqy coKI kfblIaq dI mflk hY. jUlI pyiet dI inXikqI nfl pRDfn mMqrI sRI jsitn trUzo Es axilKI rvfieq vwl muV gey hn ijs hyT kYnyzf df gvrnr jnrl iewk trm vfsqy PrYNc knyzIan aqy iPr iek trm vfsqy ieMglsL knyzIan bxfieaf jFdf irhf hY. mjUdf grvrn jnrl sRI zyivz jOhnstn dI QF iek PrYNz ipCokV dI mYzm jUlI pyiet leygI.

        mYzm jUlI pyiet dI inXukqI ipwCoN mIzIaf ivwc ieh crcf cwlI sI ik  Aus `qy kdy sYikMz izgrI asflt cfrj lwgf sI jo irkfrz ivcoN akspMj (mnPI) kr idwqf igaf sI. Auh amrIkf ivwc iewk Gfqk tRYiPk aYksIzYNt ivwc vI ihwsydfr sI. dovyN GtnfvF 6 ku sfl pihlF amrIkf (mYrIlYNz) ivc vfprIaF dwsIaF geIaF hn ijwQy jUlI pyiet afpxy sfbkf pqI ivlIam (ivlI) Piln nfl rihMdI sI. ivlIam Piln amrIkf ivwc lfghIz mfritn kMpnI nfl aYP-35 lVfkU jhfjL df tYst pfielt hY. iehnF dovF df jUn ivwc qlfk vI ho cuwkf hY.

        pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny jUlI pyiet dI inXukqI afpxI sflm mrjLI nfl kIqI hY aqy iksy iksm dI isPLfrsLI kmytI dI slfh nhIN leI. sfbkf pRDfn mMqrI stIvn hfrpr ny zyivz johnstn dI inXukqI smyN mfhrF dI kmytI dI slfh leI sI. 

        pRDfn mMqrI trUzo ny mYzm jUlI nMU inXukq kr ky PrYNc kfrz vI Kyizaf hY aqy aOrq inXukq krn df kfrz vI Kyizaf hY. sRI trUzo ny mYzm jUlI pyiet `qy lwgy kiQq cfrj aqy aYksIzYNt bfry pqf hox jF nf pqf hox `qy itwpxI krn qoN ienkfr kr idwqf hY. AuNJ vI ieh dovyN GtnfvF bhuq mfmUlI smJIaF jf rhIaF hn. mhwqv vflI gwl ieh hY ik trUzo qoN ieh afs kIqI jf rhI sI ik Auh ies vfr iksy mUlvfsI nMU kYnyzf df gvrnr jnrl inXukq krngy. mUlvfsI kbIilaF nfl hoey vfDy bfry Auh aksr ijLkr krdy rihMdy hn. jd kYnyzf dy 150vyN gTn idvs mOky mUlvfsIaF ny sMsd Bvn dy bfhr pRotYst df tYNt lgf ilaf sI qF jnfb trUzo AuhnF dy tYNt ivwc AuhnF dI gwl sunx gey sn aqy bIqy `qy hmdrdI vI pRgt kIqI sI. pr gvrnr jnrl dI inXukqI mOky Auh mUlvfsIaF df iKafl Buwl gey jfpdy hn. mYzm jUlI pyiet iewk kfbul aOrq hY aqy afs kIqI jfxI jfxI cfhIdI hY ik Aus dI imad puwgx `qy PrYNc aqy ieMglsL ivckfr AuWqr kfto mYN cVFH df islislf bhfl nhIN kIqI jfvygf. iksy mUlvfsI nMU ieh ahudf dyxf kYnyzf dI CvI nMU hor inKfrygf.

        ieh gwl hYrfnI vflI hY ik 24 julfeI nMU sIbIsI dy iewk lyK ivwc ikhf hY ik kYnyzf ajy mUlvfsI gvrnr jnrl vfsqy iqafr nhIN hY. lyKk rObrt jfgo ny ies lyK ivwc kuJ ilbrl aYmpIjL dy ivcfr vI idwqy hn jo mUlvfsI nMU ieh ahudf idwqy jfx dI afs ivwc sn. kuJ lokF df ivcfr hY ik mUlvfsI nMU gvrnr jnrl lgfey jfx nfl koeI Prk nhIN pYxf aqy  AuhnF df jIvn suDfrn vfsqy Xqn hoxy cfhIdy hn. mUlvfsI kbIilaF nMU ajy qwk pIx vflf sfPL pfxI, ividaf, ishq syvfvF aqy qswlIbKLLsL pwDr dIaF afm isivk syvvF hfsl nhIN hoeIaF. rfiel kimsLn ny afiKaf sI ik rYjLIzYNsLl skUlF ivwc AuhnF df klcrl jYnosfeIz hoieaf sI jd AuhnF dy bwcy Koh ley jFdy sn. AuhnF dIaF gfieb hoeIaF hjLfrF nOjvfn lVkIaF aqy aOrqF dy kysF dI pVqfl krvfAux qoN trUzo ny pfsf vwt ilaf hY. hux sskfcivn ivwc mUlvfdI aOrqF dI Dwky nfl nsbMdI krn df skYNzl sfhmxy afieaf hY. kuJ lok kihMdy hn ik ies sUrq ivwc AuhnF ny afpxf gvrnr jnrl bxf ky kI lYxf hY?

        Auprokq byinsfPLI dUr kIqy jfx dI loV hY pr gvrnr jnrl df ahudf vI siqkfr df icMnH hY aqy mUlvfsIaF dI vI jldI vfrI afAuxI cfhIdI hY.

        ajLfd Bfrq dy 70 kul sfl dy ieiqhfs ivwc 25 julfeI nMU dUjI vfr iek dilq (mUlvfsI) BfeIcfry dy ivakqI ny Bfrq dy rfsLtrpqI df ahudf sMBfilaf hY.  nvyN rfsLtrpqI rfmnfQ koivMd XUpI dy iewk ipMz ivwc 1945  ivwc pYdf hoey. kfnpur idhfq ivwc pYNdy ies ipMz df nfm pfrK dwisaf igaf hY. Auh grIb dilq pirvfr ivwc pYdf hoey aqy AuhnF df ipqf mYkulfl KwzI nfl kwpVf bunx df kMm krdf sI. koivMd pMj BrfvF aqy do BYxF ivcoN swB qoN Coty hn. AuhnF df pirvfrf iewk kwcI JONpVI ivwc rihMdf sI. jd koivMd pMj sfl dy sn qF JONpVI awg lwgx kfrn nsLt ho geI aqy AuhnF dI mF burI qrF Juls geI qy Aus dI mOq ho geI. pRfiemrI skUl jfx vfsqy rfmnfQ koivMd nMU 8 iklomItr qur ky jfxf pYNdf sI. imhnq aqy lgn nfl AuhnF bIey aqy iPr aYlaYlbI kIqI qy vkIl df ikqf apxfieaf. 1991 ivwc bIjypI dy dilq morcy dy mYNbr bxy. cox ivwc KV ky hfr df svfd vI cwiKaf. Bfjpf ny 1994 ivwc AuhnF nMU rfj sBf ivwc Byijaf aqy agsq 2015 ivwc ibhfr df gvrnr bxfieaf. akqUbr, sfl 2002 ivwc AuhnF sMXukq rfsLtr ivwc Bfrq dI pRIinDqf vI kIqI. aqy hux 25 julfeI 2017 dy idn Bfrq dy 14vyN rfsLrpqI df ahudf sMBfilaf hY. AuhnF nMU shuM Bfrq dy jIPL jsits jy[ aYs[ Kyhr ny cukfeI jo Gwt igxqI iswK BfeIcfry ivcoN hn. Auh Bfrq dy dUjy dilq rfsLtrpqI bxy hn. ies qoN pihlF  sRI ky[ afr nrfiexn 25 julfeI 1997 ivwc Bfrq dy pihly dilq rfsLtrpqI bxy sn aqy 25 julfeI 2002 qwk ies ahudy `qy rhy sn.

        jo Bfrq ivwc 70 sflF ivwc dUjI vfr hoieaf hY Auh kYnyzf ivwc 150 sflF ivwc ajy iek vfr vI nhIN hoieaf. ieh TIk hY ik Bfrq ivwc smwisafvF vwzIaF hn pr rfjsI ZFcf hwl vwl vI vD irhf hY. Bfrq ivwc rfsLtrpqI dI aiswDI cox huMdI hY ijs kfrn rfjsI pfrtIaF keI iqgVm lgfAuNdIaF hn.  pRDfn mMqrI trUzo dI ajyhI koeI mjbUrI nhIN sI aqy inXukqI AuhnF dy afpxy hwQ hI sI.

        nf jfxIey knyzIan afgU mUlvfsIaF nMU rfjsI aqy mflI qOr `qy nqfxy hI smJdy hox. ijhnF kol nfl bwJvIaF votF hn aqy nf rfjsI afgUaF nMU BrmfAux vfsqy mfieaf hY. ies dy Elt nvyN iemIgrMt BfeIcfry ikqy vwD qfkqvr hn jo keI isafsI afgUaF dy PMz ryijLMg solz afAut krn dI smrwQf rwKdy hn. Auh iksy pfrtI df isafsI afgU cunx vfsqy apxy pwilEN mYNbr BrqI krn dI vI coKI smrwQf rwKdy hn aqy nfmInysLnF ijwqx aqy hrfAux vfsqy vI bwlsLflI jfxy jFdy hn.

        kYnyzf dy vwzy sLihrF aqy afspfs dy hlikaF ivwc qF nvyN iemIgrMt BfeIcfiraF dy pRBfvI afgUaF dI mrjLI dy Elt rfjsI pwqf vI nhIN ihldf. nvyN iemIgrMtF nMU rfjsI qfkq ivwc ihwsf imlxf cfhIdf hY pr ies ivcoN isafsI minpUlysLn mnPI hoxI cfhIdI hY. nhIN qF jo mhOl awj isrijaf jf irhf hY Auh bYk-Pfier vI kr skdf hY.

        kYnyzf dy mUlvfsIaF nMU vI jIvn dy hr Kyqr ivwc qrwkI krn dy brfbr mOky imlxy cfhIdy hn. ieh svfl sfrQk hY ik iksy mUlvfsI nMU ajy qwk kYnyzf df gvrnr jnrl bnx df suBfg ikAuN pRfpq nhIN hoieaf?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #933, julfeI 28-2017

 


 

kYnyzf ivwc vD irhf hY Dfrimk kwtVpMQIaF df pRBfv

ieslfimk kwtVpMQI ivdysL lYjf ky kr rhy ny bwcIaF dI suMnq

          kYnyzf ivwc Dfrimk kwtVpMQIaF df pRBfv vDdf jf irhf hY aqy ies vfsqy kYnyzf dI aspsLt mltIklcrl nIqI qy isafsI afgUaF dI votF dI aMnI lflsf ijLMmyvfr hY. iksy BfeIcfry dIaF votF lYx vfsqy Auh kuJ vI njLraMdfjL kr skdy hn ijs nfl hux knyzIan stYNzrz burI qrF Kurdf jf irhf hY.

          torFto stfr vloN 14 julfeI nMU pRkfsLq kIqI geI iek ivsqrq rport lUM-kMzy KVy krn vflI hY. ies rport muqfibk eIst aYPrIkf qoN afey keI muslmfn hux afpxI lVIaF dI suMnq krvfAux vfsqy AuhnF nMu ivdysL lYjf rhy hn.  rport muqfibk hor muslmfn vI ajyhf krdy hn ijhnF ivwc kuJ BfrqI aqy pfiksqfnI muslmfn vI sLfml dwsy jFdy hn. ieh ieslfimk kwtVvfd df AuhnF `qy pRBfv hY ijs kfrn Auh ies ivksq dysL ivwc bwcy pYdf krn ipwCoN vI mfsUm bwcIaF `qy ies iksm df juLlm kr rhy hn.

          lVkIaF dI suMnq nMU PImyl jYnItl mutIlysLn (aYP jI aYm) afKdy hn. lVkIaF dI suMnq krn smyN AuhnF dy gupq aMg df Auh ihwsf kwt idwqf jFdf hY ijs nfl kfm-Eqyjnf pYdf huMdI hY aqy Auh hmibsqrI df afnMd lYdIaF hn. ijhnF df ieh ihwsf kwt idwqf jFdf hY, Auh isrPL bwcy bnfAux dIaF msLInF hI rih jFdIaF hn. kfmuk sbMD AuhnF leI afnMdmeI nhIN rihMdy. ieh aOrq nMU GisafrI bxf ky rwKx df iek koJf qrIkf hY.

          hfrpr srkfr ny ies pRYkts nMU lMby hwQIN ilaf sI aqy PImyl jYnItl mutIlysLn nMU rokx vfsqy bfrbYirk klcrl pRYktisjL aYkt pfs kIqf sI ijs aDIn ies nMU jurm aqy gYr kfnMUnI krfr idwqf igaf sI. jsitn trUzo dI ilbrl srkfr qF ajy kiQq mltIklcriejLm dy gux gf rhI hY ijs kfrn ajyhIaF hrkqF krn vfilaF dy hOsly vDdy hn.

          globl aPYarjL ivBfg dI cyqfvnI muqfibk kYnyzf dIaF hjLfrF bwcIaF PImyl jYnItl mutIlysLn (kiQq suMnq) dy KLqry df sfhmxf kr hIaF hn. keIaF nMU ies kMm vfsqy ivdysL lYjfieaf jf irhf hY aqy ies nMU vkysLn-kwitMg df nfm idwqf jf irhf hY.

          rport muqfibk keI vfr iek sfl dIaF bwcIaF dI vI suMnq  kr idwqI jFdI hY jo ik bhuq drdmeI vrqfrf hY. ajyhf krn smyN jLnfnf jnx aMg dy bfhrI aMg kiltros nfm df ihwsf kwt idwqf jFdf hY. vrlz hYlQ afrgynfeIjysLn muqibk ies nfl qklIP qoN ielfvf blIizMg, ienPYksLn, ipsLfb krn smyN musLkl aqy bwcy nMU jnm dyx smyN irsk pYdf huMdf hY. kfmuk afnMd qF Kqm ho jFdf hY. XUnIsYPL muqfibk sMsfr ivwc 200 imlIan aOrqF ies df isLkfr huMdIaF hn. kYnyzf ivwc ieh jurm hY aqy ies kMm vfsqy bwcIaF nMU ivdysL Byjxf vI iewk jurm hY.

          kuJ mfhrF df mMnxf hY ik lVkIaF dI suMnq Bfv PImyl jYnItl mutIlysLn kYnyzf ivwc vI ho rhI hY. ipCly mhIny amrIkf ivwc iek musilm mihlf zfktr PVI geI hY ijs ny 100 bwcIaF dI suMnq kIqI sI. brqfnIaF, PrFs aqy astrylIaF ivwc ajyhy kys sfhmxy afey hn.

          globl aPYarjL vloN nYrobI-kInIaf, somflIaf, pfiksqfn  aqy hor dysLF ivwc kYnyzf dy imsLnF nMU sqrk kIqf igaf hY. kuJ kysF ivwc ajyhf krn vfly pirvfrF dy njLdIkI keI vfr sLkfieq kr idMdy hn ijs qoN ies prYkts df pqf lwgdf hY. sqMbr 2015 ivwc iewk ajyhI bwcI df kys sfhmxy afieaf sI ijs nMU suMnq vfsqy ivdysL lYjfieaf igaf sI aqy lokl puils qy cfielz srivsjL ies bwcI nMU dysL qoN bfhr lYjfx qoN rokx ivwc asPl rhy sn.

          sMsfr dy 29 dysLF ivwc PImyl jYnItl mutIlysLn df vrqfrf cldf hY. aPrIkf aqy imzl-eIst ivwc ieh swB qoN vwD hY. kuJ mfhr afKdy hn ik ies df ieslfm nfl koeI sbMD nhIN hY aqy ieh ieslfm dy pYdf hox qoN pihlF vI sMsfr dy kuJ ielfikaF ivwc kIqf jFdf sI. pr mjUdf smyN ivwc ieh muslmfnF ivwc vI pRcwlq hY ieh vwKrI gwl hY ik sfry muslmfn ajyhf nhIN krdy.

          iewk knyzIan aiDkfrI muqfibk kYnyzf ivwc vsy keI somflIan keI vfr afpxy kYnyzf ivwc pYdf hoey bwicaF nMU astrylIaf jF iksy hor dysL ivwc CuwtIaF `qy jfx df bhfnf lfAuNdy hn pr asl ivwc somflIaf dy iksy ipMz ivwc lY jFdy hn ijwQy bybws lVkI dI suMnq kr idwqI jFdI hY. aiDkfrIaF sdf mMnxf hY ik ies iksm dy kysF dI shI igxqI rport nhIN ho rhI ikAuNik ivktm Gwt Aumr dIaF bwcIaF hn. torFto stfr ny kuJ ajyhy kys vI pysL kIqy hn ijhnF ivwc Dwky nfl suMnq df isLkfr hoeIaF kuJ lVkIaF dy ivcfr klmbMd kIqy gey hn. ieh kMm gYr kfnMUnI hox dy bfvjUd ajy qwk iek vI ivakqI ies leI dosLI nhIN pfieaf igaf. stfr ny afpxI rport ivwc lVkIaF dI suMnq df muwK tUl purfxy iksm df sLyivMg blyz dwisaf hY ijs nMU vyK ky hI zr lgdf hY.

          ieMglYNz ny ies iksm dy kysF df zytf iekwTf krnf sLurU kr idwqf hY aqy ies nMU rokx vfsqy Tos kdm cuwky hn ijs ivwc tRYikMg sLfml hY pr kYnyzf ies mfmly ivwc ajy ipwCy hY. kYnyzf srkfr nMU ies jLflmfnf pRYkits nMU rokx vfsqy sKLq kdm cuwkxy cfhIdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #932, julfeI 21-2017

 


swjx dI igtkF vflI vIzIE hux cfr ku lfeInF dI golmol icwTI nfl gfieb nhIN ho jfxI!!

          10 julfeI sLfm nMU sosl mIzIaf `qy iek CotI ijhI vIzIE vfierl ho geI. aksr ajyhf sLosLl mIzIaf `qy inwq huMdf hY. agr vIzIE kuJ hYrfnI vflI hovy jF iksy Kfs ivakqI dI glLqI jF kiQq glqI bfry hovy qF jldI vfierl ho jFdI hY. ies vIzIE kilp ivwc iewk icwty rMg dI jIp ivwc bYTf iek ivakqI cYrI KFdf hY aqy igtkF bfhr suwtdf hY. vIzIE kilp sLUt krn vflf jIp, jIp dI nMbr plyt, jIp df cYrI KFdf zrfievr aqy hyT sutIaF hoeIaF igtkF cMgI qrF ivKfAuNdf hY. Auh zrfievr pRqI sKLq lPLjL vI vrqdf aqy Aus df vwzf bMdf hox df nhorf vI mfrdf hY. iswKI srUp df DfrnI zrfievr sOrI vI afKdf hY pr Auh sKLq ton jfrI rwKdf hY. iswKI srUp df DfrnI ieh zrfievr mIt KrIdx afAux dI gwl vI afKdf hY pr ies nfl vI vIzIE bnfAux vflf sLFq nhIN huMdf. ieh Gtnf eIst ieMzIan mIt sLfp dy sfhmxy vfprI dwsI jFdI hY aqy ies vIzIE ivwc ies bfry sLMkyq vI imldy hn. jfpdf hY ik vIzIE bnfAux vflf ies mIt sLfp df mflk hY ikAuNik Auh mIt sLfp qF bMd hY, afKdf hY. ies vIzIE kilp dy aMq ivwc Auh pMjfbI ivwc iek gfl vI kwZdf hY. sLied ieh sfrI khfxI nhIN hY pr khfxI df muZ ieh hI hY.

          kipl vyKx ipwCoN ies ivwc koeI sLwk nhIN rih jFdI ik iswKI srUp vflf ieh zrfievr kOx hY. jo ksr vIzIE bnfAux vflf afpxy nhoiraF ivwc Cwz idMdf hY Auh vIzIE pUrI kr idMdI hY. agr koeI QohVI bhuqI ksr rih vI jFdI hY qF sosLl mIzIaf `qy zrfievr nMU byjsUr kihx vfly kwZ idMdy hn jd Auh afKdy hn ik rwiKaf mMqrI hrjIq isMG swjx iswKF df mfx hY aqy vIzIE bnfAux vfly nMU kuwqf ibwl afid afKdy hn. keI KfilsqfnIaF ny qF ieh vIzIE kilp pRgt huMdy sfr hI hVkMp mcf idwqf aqy hrjIq isMG swjx iKlfPL kimMtn krn qoN pRhyjL krn dIaF apIlF sLurU kr idwqIaF.  swB nMU ies post nMU sLayr nf krn aqy ijhnF ny sLyar kIqI hY AuhnF nMU htfAux dIaF apIlF sLurU kr idwqIaF. pwqrkfr mOlfnf gMjbKLsL ny vI afpxI Pysbuwk qoN qurMq ies vIzIE kipl nMU lfh idwqf aqy kuJ lokF dy mnF nMU lwgI kiQq Tys dI muafPLI vI mMg leI.

          jd kuJ pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc ies vIzIE kilp dI crcf hoeIaF qF ies crcf nMU bMd krn dIaF hdfieqF dyx vfly kflr pRgt ho gey. aKy hrjIq swjx sfzf hIro hY ies leI KfmosL ho jfE. hrjIq isMG swjx nMU zIPYNz krn vfilaF ny hI Aus dI (igtkF suwtx vfly dI) qsdIk krn ivwc pihl kdmI kIqI. qrF qrF dy qrk pysL kIqy gey. aKy cYrI dIaF igtkF bfieE zIgryz hox vflI vsqU hY aqy tuwk twuk ky hyT sutx nfl koeI Prk nhIN pYNdf. ieh igtkF afpy imwtI ivwc imwtI ho jfxgIaF. Auh ieh Buwl gey ik kyly dIaF iClkF smyq sfry Pl aqy sbjLIaF bfieE zIgryzbl hn pr lok AuhnF nMU sVkF ivwc nhIN suwtdy. Gwto Gwt kYnyzf ivwc qF nhIN suwtdy aqy agr koeI suwty qF vyKx vflf aksr sLkfieq krdf hY. agr koeI gvFzI suwtxo nf hty qF lok istI nMU sLkfieq vI krdy hn.

          kdy kYnyzf ivwc lok ibwlkul hI kUVf bfhr sVkF `qy nhIN sn suwtdy pr hux keI kuJ bdl igaf hY. keI sVkF Kfskr hfeIvya qoN bfhr inkldy rsiqaF `qy aksr keI kuJ suwitaf imldf hY ijs ivwc bIar dIaF boqlF aqy kuJ ku vfr ipsLfb vflIaF boqlF vI huuMdIaF hn. keI ajyhIaF QfvF `qy gfrbyj vfsqy Zol vI rwKy gey hn aqy jLurmfnf hox dI cyqfvnI vI idwqI geI hY pr iPr vI kuJ lok pRvfh nhIN krdy. knyzIan stYNzrz izwg irhf hY aqy ies nMU kfiem rwKxf hr knyzIan df PrjL hY. vwzy ahudy vfilaF df vwzf PrjL hY ikAuNik lok AuhnF vwl rol mfzl vjoN vyKdy hn.

          AuNJ ijs iksm dy kimMt  hrjIq swjx dy pRymIaF  ny Pysbuwk `qy idwqy hn AuhnF ivcoN keI nMgIaF icwtIaF DmkIaF hn. ieh DmkIaF ivroDI itwpxI krn vfilaF iKlfPL vI sn aqy vIzIE bnfAux vfly dy iKlfPL vI sn. Aus dy iCwqr mfrn aqy mIt dy kfrobfr nMU nuksfn phuMcfx qwk bfry keIaF ny kimMt  idwqy sn. agr ieh kimMt kYnyzf dy muwKDfrf dy mIzIaf dy hwQ af jFdy qF ies nfl hrjIq swjx aqy Aus dy aMny BgqF dI CvI nMU hI nuksfn pwujxf sI.

          ajy qF mMqrI hrjIq swjx Bfrq PyrI smyN aPgfn imsLn mOky qfilbfn iKlfP iewk vwzy aprysLn df afrkItYkt hox df dfavf krn dy mfmly qoN surKrU nhIN hoieaf BfvyN Aus ny ies mfmly ivwc sMsd `c glLqI mMn leI sI. Bfrq ivwc kYptn amirMdr isMG ny Aus nMU imlx qoN jMqk qOr `qy nFh kr idwqI sI BfvyN imlxI kdy qYa nhIN sI kIqI geI. swjx dy kYnyzf phuMcidaF hI aPgfn iesLU jLor PV igaf sI. kYptn amirMdr isMG nfl swjx ny AuNJ pihl nhIN sI kIqI pr ies ipwCoN Aus dI cmk idno idn Gtx jLrUr lwg peI hY.

          kuJ ajyhy kimMt vI kIqy gey ijhnF ivwc dosL Bfrq aqy BfrqI smfj nMU idwqf igaf. aKy sVkF qy rylvy lfeInF `qy twtI ipsLfb krn vfly igtkF suwtx `qy ikAuN ieqrfjL kr rhy hn? iehnF ivcoN bhuqy Bfrq (clo pMjfb  afK lE) qoN afey hoey hn jF AuhnF dy mfpy afey hoxgy. pMjfb ivwc 40-50 sfl pihlF iksy rhIsjLfdy dy Gr hI tfielt hovygI. sLONkI qF afp AuhnF ivcoN hY jo jMgl pfxI KyqF ivwc jfieaf krdf sI. sLONkI dy ipMz 1967-68 ivwc pihlI tfielt iek POjI aPLsr ny afpxy Gr ivwc bxfeI sI. hYrfnI vflI gwl hY ik cYrI tuwk tuwk igtkF hrjIq swjx suwty aqy  nhory pMjfb jF Bfrq dy grIbF nMU mfr jfx ijhnF kol tfieltF nhIN hn.

          sLONkI ny iek pMjfbI mIzIafkfr df ieh kimMt vI piVHaf ijs ivwc Auh dfavf krdf hY ik swjx ny rwiKaf mMqrI df ahudf ihwk dy jLor nfl ilaf hY. Aus nMU bhuq kfbl qF keIaF ny afiKaf hY. swjx koeI nfkfbl bMdf nhIN hY, Aus df irkfrz bhuq awCf hY pr iksy nMU swB qoN kfbl (most kulIPfeIz) afKxf musLkl huMdf hY. swjx dy mMqrI bnx dy kys ivwc vI ieh swc hY. knyzIan Qwl sYnf df sfbkf jnrl aYNzrU lYjLlI awj sMsd ivwc ipCly bYNc `qy iek ilbrl aYmpI vjoN bYTf hY aqy rIjLrv POjI XUitn ivwc krnl dy ahudy `qy rihx vflf hrjIq swjx rwiKaf mMqrI hY. sfbkf jnrl aYNzrU lYjLlI dIaF keI pusLqF POj ivwc vwzy ahuidaF `qy rhIaF hn. Aus kol qjrbf aqy kfblIaq swjx qoN ikqy vwD hY. pr Aus kol iksy sMgTq vwKvfdI sMgTn df smrQn nhIN hY.

          cYrI dIaF igtkF suwtx vflI vIzIE vfierl hox ipwCoN mMqrI hrjIq isMG swjx nMU Gtnf sQfn dy njLdIk hI iek gurduafry ivwc snmfinq kIqf igaf. DmkIaF aqy cxOqIaF idwqy jfx ipwCoN vIzIE bnfAux vfly vloN sosLl mIzIaf `qy iewk ds ku lfeInF dI icwTI vI sosLl mIzIaf rfhIN ByjI geI hY jo kiQq qOr `qy vIzIE bnfAux vfly dy dsqKqF hyT jfrI kIqI geI hY ijs df nfm prmjIq cOhfn dwisaf igaf hY. Aus ny ies ivwc  swjx df nfm nhIN iliKaf pr mMinaF hY ik Aus ny ieh vIzIE afpxy vfsqy bxfeI sI aqy iewk dosq nMU Byj idwqI ijs ny ieh vfierl kr idwqI. Aus ny ies vfsqy muafPI vI mMgI hY.

          vIzIE vyiKaF pqf lwgdf hY ik swjx nMU ies gwl df aihsfs sI ik Auh glqI kr irhf hY ijs kfrn Auh sLFq irhf. vIzIE bnfAux vflf vIzIE bnfAux leI gLLlq nhIN hY, Auh kuJ sKLq sLbd vrqx vfsqy gLLlq jLrUr hY. swjx dy keI sosLl mIzIaf zIPYNzr Aus qoN vI gLlq hn. igtkF suwtx vflI ieh vIzIE hux cfr lfeInF dI golmol icwTI nfl gfieb nhIN hoxI. ieh qF nuksfn kr geI hY.

-sLONkI ieMglYnzIaf, KLbrnfmf #931, julfeI 14-2017

 


dihsLqgrdF dI hmdrd hY jsitn trUzo dI ilbrl srkfr!

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr nMU dihsLqgrdF, kwtVpMQIaF aqy jnMUnIaF df hyjL vfr vfr jfgdf hY. awj jd sfrf sMsfr ieslfimk jhfdIaF qoN pIVHq hY qF ieh srkfr ieslfimk jhfdI nfm Aucrn qoN vI zrdI hY. sgoN ies sLbd nMU Aucrfn `qy pfbMdI lgfAux dIaF qrkIbF GVH rhI hY. ilbrl aYmpI iekrf Kfild df ieslfmoPobIaf vflf mqf ies pfbMdI dI idsLf ivwc pihlf kdm hY. ieh srkfr afeIaYsafeIaYs jhfdIaF nMU ieslfmik styt afKx qoN vI BwjdI hY aqy ies dy arbI nfm zfiesL nfl sMboDn krdI hY qFik ilbrlF dy aMdr bYTy iekrf Kfild vrgy lok KPLf nf ho jfx. jdik swc ieh hY ik afeIaYsafeIaYs nfm jhfdIaF ny afpxy afp rwiKaf sI, ieh ieslfm dy kiQq ivroDIaF df rwiKaf hoieaf nhIN hY. jfpdY dihsLqgrdF, Dfrimk kwtVpMQIaF aqy mUlvfdIaF df jsitn trUzo dy kYnyzf ivwc afm mihnqI knyzIan lokF nfloN bhuqf siqkfr hY.

          hux ies srkfr ny iewk iswkybMd dihsLqLgrd nMU $10[5 imlIan dyx aqy nfl hI Aus qoN muqfPLI mMgx df PYslf kIqf hY ijs kfrn ies srkfr dI qoey qoey ho rhI hY. kYnyzf df jMimaF 30 sflf dihsLqgrd Emr Kfdr aqy Aus df pirvfr aPgfinsqfn ivwc qfilbfn kwtVpMQIaF aqy al kfiedf vfsqy lVdf irhf hY. Aus df bfp aihmd Kfdr kdy afpxy afp nMU smfj syvk dwsdf sI jo kYnyzf Cwz ky pfiksqfn ivwc kiQq qOr `qy lokF dI syvf dy kMm kr irhf sI. Auh Emr Kfdr smyq afpxy sfry pirvfr nMU vI nfl hI pfiksqfn lY igaf sI. pfiksqfn ivwc jd Auh dihsLqgrdI ivwc PiVaf igaf sI jsitn trUzo vFg Audfr idl pRDfn mMqrI XF ikRqIaF ny afpxy pfiksqfn dy vpfrk dOry dOrfn Aus dI vkflq kIqI sI ijs nfl Aus nMU irhfeI iml geI sI.

          irhfeI ipwCoN aihmd Kfdr aqy Emr Kfdr smyq Aus dy pirvfr ny afpxI kiQq smfj syvf dihsLqgrdI dy rUp ivwc jfrI rwKI sI. 9/11 dihsLqgrd hmly ipwCoN amrIkf ny imwqr dysLF nfl rl ky aPgfinsqfn ivwc qfilbfn aqy al kfied iKlfPL POjI aprysLn sLurU kr idwqf sI. ies aprysLn ivwc knyzIan POjI vI imwqr dysLF dy gwTjoV nfl jhfdIaF iKlfPL lV rhy sn. ies lVfeI `c julfeI 2002 ivwc 15 sflF dy Emr Kfdr ny amrIkn POjI ikRstoPr spIar `qy grnyz suwt ky Aus nMU mfr idwqf sI. Emr Kfdr nMU jKLmI hflq ivwc PV ilaf igaf sI aqy qPqIsL ipwCoN gtfnmobya jyl ivwc kYd kr ilaf igaf sI. Aus df bfp aihmd Kfdr pfiksqfnI POj nfl iewk JVp ivwc mfiraf igaf sI. ieMJ ies prvfr dy dihsLqgrdF nfl sbMD koeI luky Cupy nhIN hn. knyzIan surwiKaf eyjMsIaF ny Kfdr iKlfPL amrIkI eyjMsIaF nfl pUrf sihXog kIqf sI. Emr Kfdr ny afpxy dosL kbUl kr ley sn aqy 10 sfl dI kYd kwtx ipwCoN 2012 ivwc kYnyzf af igaf sI. irhfeI ipwCoN Aus ny ivkmjL dy pirvfrF qoN muafPLI mMgI sI aqy afpxI irhfeI vfsqy cwl rhy kys dOrfn vI muafPIaF mMgdf irhf sI.

          irhfeI aqy kYnyzf prqx ipwCoN Emr Kfdr ny 20 imlIan zflr muafvjLy df kys dfier kr idwqf sI ijs ivwc hux jsitn trUzo dI ilbrl srkfr iksy adflqI PYsly qoN pihlF hI Aus nMU $10[5 imlIan muafvjLf aqy muafPLI mMgx leI iqafr ho geI hY. Kfdr df dafvf sI ik amrIkf ny Aus nMU kYd dOrfn tfrcr kIqf sI aqy kYnyzf ny amrIkf df sfQ idwqf sI. ilbrl apOloijstF vloN  dfavf kIqf jf irhf hY ik Emr Kfdr iewk 15 sfl df nbflg sI aqy Aus nMU suD nhIN sI ik Auh kI kr irhf hY. iewk kfql aqy dihsLqgrd nMU byksur pIVHq bxf ky pysL kIqf jf irhf hY.

          socxf bxdf hY ik ijhnF jhfdIaF vfsqy Auh lV irhf sI agr AuhnF dy iKlfP lVdf huMdf, AuhnF dy lVfkU nMU mfr idMdf aqy iPr PiVaf jFdf qF Aus df kI hfl hoxf sI? tfrcr dy dosL lgfAux vfsqy Aus ny 15 sfl qF kI 15 imMt vI ijMdf nhIN sI rihxf. agr jhfdI Aus nMU iksy PVy gey knyzIan POjI nMU kql krn vfsqy afKdy qF Aus ny iek imMt ivwc kql kr dyxf sI ijs qrF Aus ny amrIkI POjI df kIqf sI. hux kYnyzf dy nrm isstm df lfB AuTf ky Aus nMU iewk dihsLqgrd dI QF pIVHq sfbq kIqf jf irhf hY.

          ies lVfeI ivwc 160 dy krIb knyzIan POjI vI sLhId ho cuwky hn aqy sYNkVy jLKmI qy nkfrf ho gey hn. pr ilbrl srkfr nMU Kfdr dy jLKLmI hox aqy iek awK ivcoN rOsLnI jfx df bhuq sdmf hY.               ies lVfeI ivwc mfry gey amrIkI POjI spIar dI pqnI qfbIQf spIar aqy sfbkf amrIkI sfrjYNt lyan mOirs ny Kfdr iKlfPL muafjLy df kys amrIkf (XUQf) ivwc kIqf sI aqy XUaYs $134[2 imlIan dI zIPflt jwjmYNt lY leI sI.

          hux pqf lwgf hY ik kYnyzf ivwc Emr Kfdr dI $10[5 imlIan dI inkl rhI srkfrI lftrI dI Kbr AuhnF qwk puwj geI hY aqy AuhnF ny ies nMU kurk krvfAux vfsqy kys dfier krn df PYslf kr ilaf hY. AuhnF vloN kYnyzf ivwc kys krn df PYslf shI kdm hY aqy ies dihsLqgrd nMU dihsLqgrdI dI kmfeI hfsl krn qoN roikaf jfxf cfhIdf hY. ilbrl srkfr nMU aPgfn XuwD ivwc sLhId hoey 160 dy krIb knyzIan POjIaF aqy AuhnF dy pirvfrF dI koeI pRvfh nhIN hY. Emr Kfdr df kys sfbq krdf hY ik trUzo dI ilbrl srkfr dihsLqgrdF dI hmdrd hY ijhnF dy kiQq mnuwKI hwk afm knyzIan lokF nfloN bhuqf vjLun rwKdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #930, julfeI 07-2017

 

 


bylgfm iemIgrysLn nIqI qoN pRysLfn ho rhy hn knyzIan

jsitn trUzo dI ilbrl srkfr iKlfP vD irhf hY guwsf

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr iemIgrysLn dy mfmly ivwc pqf nhIN kYnyzf nMU ikwDr nMU lY jfxf cfhuMdI hY. ies srkfr `qy kiQq iemIgrMtF df glbf eynf vD igaf jfpdf hY ik ieh srkfr kYnyzf dy Bly vfsqy nIqIaF GVn dI QF votF dy gwPLy iekwTy krn dI iewCf nfl nIqIaF GV rhI hY. ieh srkfr smJdI hY ik kiQq iemIgrMt BfeIcfry bymuhfrI iemIgrysLn cfhuMdy hn ijs kfrn ieh srkfr hux vIjLy vfsqy iksy iksm dy Prfz dI vI pRvfh nhIN krdI. hflq ieh bx geI hY ik iemIgrysLn hux iewk vwzf vpfr bx igaf hY. hux iemIgrysLn vkIlF aqy kMsltYNtF qwk gwl sImq nhIN hY sgoN ies DMdy ivwc pYsf bnfAux vfilaF ivwc vpfrI vrg smyq keI hor vI sLfml ho gey hn.

          sIbIsI ny iek sitMg aprysLn kr ky iemIgrysLn vfsqy jfb lYtr lYx leI $15,000 afPr krn df kys jMqk kIqf hY. vYnkUvr dI iemIgrysLn kMsltYNsI Prm ijs df nfm vI-stfr ieMtrnYsLnl hY dy iek numfieMdy ny ipRMs albrt, sskfcvn dI iek mihlf vpfrI bfrb rIz nMU iewk cIny sLihrI vfsqy jfb lYtr dyx vfsqy $15,000 afPLr kIqf. ies sOdybfjLI nMU sIbIsI ny gupq qOr `qy rIkfrz kIqf aqy ivsqrq rport pRkfsLq kIqI hY. AuDr vI-stfr ny afK idwqf hY ik ajyhI afPr krn vflf AuhnF df bMdf nhIN hY. hux sIbIsI nMU keI lokF ny sMprk krky ies iksm dy hor keI kysF bfry dwisaf hY ijhnF ivwcoN Gwto Gwt do eysy vI-stfr kMpnI bfry hn.

          iemIgrMt BfrIcfiraF ivwc ies iksm dIaF Audfhrxf afm imldIaF hn aqy afm lok jfxdy hn ik iemIgrysLn vfsqy jfb lYtr ivkdy hn. vpfrk ivafh iPr afm hox lwg pey hn aqy aYmpIjL qy mMqrIaF dy lYtr lY ky vIjLy lgvfAuxf afm ho igaf hY. jo lok ieMj vIjLy lYNdy hn Auh isafsI afgUaF dy PMzryjL smyN BfjI moV idMdy hn. ieh nMgI icwtI rfjsI kurwpsLn nhIN qF hor kI hY?

          stUzYNt vIjLy sdf pVHn vfsqy nhIN dvfey jFdy, BfvyN bhuq stUzYNt kYnyzf pVHn afAuNdy hn pr ies nMU rsqy vjoN vI vriqaf jFdf hY. grIb dysLF dy vwzy aPLsrF dy bhuq sfry bwcy hux kYnyzf pVHn afAuNdy hn. keI ivdysLI irsLvqKor aPsrF nMU ies nfl irsLvq ivdysL (kYnyzf) ivwc lYx df rsqf vI Kwul igaf hY.

          ipCly idnIN sLONkI nMU iek PYktrI mflk nfl gwlbfq krn df mOkf imilaf ies swjx df kihxf sI ik ijs iksm dy iemIgrMt awj kYnyzf lY irhf hY AuhnF ivcoN bhuqy zispln qoN swKxy hn aqy imhnq krn nMU iqafr nhIN hn ijs qrF pihlF iemIgrMt iqafr huMdy sn ijs kfrn cMgI lybr dI sKLq Gft hY BfvyN keI lok ivhly iPrdy hn.

          keI ilbrl sFsd iemIgrysLn mMqrI nMU GuMmfeI iPrdy hn aqy vIijLaF df vpfr krn vfly bhuq KusL hn. ijhnF nMU kYnyzf dy cMgy BivK df iPkr hY Auh ies nIqI qoN iPkrmMd hn. iewk swjx df kihxf sI ik pRDfn mMqrI trUzo ny aihmd husyn nMU iemIgrysLn mMqrI bxf ky kciraF dI rfKI igwdV ibTf idwqf hY.

          iek idn iek ilbrl sFsd dy iek shfiek nMU imlx df mOkf imilaf qF Auh pihlF hI Biraf pIqf sI. Aus ny swc dws idwqf ik afm lok Pon kr ky ies bymuhfrI iemIgrysLn nIqI df sKLq ivroD krdy hn aqy aglIaF coxF ivwc ies Cokry nMU lYxy ky dyxy vI pY skdy hn.

          ilbrl srkfr do iblIan Krc ky sIrIaf qoN kiQq rPUjIaF dy hvfeI jhfjL Br Br ilafeI hY ijs nfl pihlF hI krjLfeI kYnyzf isr krjLy df Bfr hor vD igaf hY. iehnF rPUjIaF nMU hr hPLqy mfieaf dy moty cYWk Byjy jf rhy jdik afm knyzIan lhU psInf vhf ky srkfr nMU tYks idMdy hn. trUzo srkfr kYnyzf nMU lutfAux qurI hoeI hY.

          hux dihsLqgrdF nMU kdy vI knyzf ivcoN zIport nhIN kIqf jfvygf ajyhf kfnMUn jsitn trUzo ny pfs kr idwqf hY. Prfz ivafh krn krvfAux vfilaF dIaF vI hux pONbfrF hn, swB bMdsLF htf leIaF geIaF hn. kYnyzf gYr kfnMUnI iemIgrysLn DMdy vfsqy iewk qrF nfl Kohl idwqf igaf hY.

          kYnyzf ivwc GrF aqy pfeydfr nOkrIaF dI Gft hY ijs kfrn knyzIan afpxy bwicaF vfsqy nOkrIaF qoN icMquq hn. Gr KrIdxf qF dUr dI gwl hY hux qF bysmYNt df ikrfieaf dyxf vI afm bMdy dy vws df rog nhIN hY. dUjy pfsy stUzYNt vIjLf `qy imhnqI pirvfrF qoN afey bwicaF df sosLx ho irhf hY aqy Auh  pMj qoN swq zflr pRqI GMtf `qy vI kMm krdy hn.

          ies dy nfl hI kYnyzf df  kiQq mltIklcriljLm asl ivwc hux gYto-klcriljLm bx igaf jo vwK vwK BfeIcfiraF nMU vwK vwK rihx dI pryrnf idMdf hY. ies dysLL dy pRDfn mMqrI jnfb jsitn trUzo ny qF dysL dI muwK Dfrf (myn - strIm) dI hoNd qoN vI ienkfr kr idwqf hY aqy dfavf kIqf hY ik kYnyzf ivwc keI DfrfvF (mYnI strImjL) ieko vyly cwl rhIaF hn. ieMJ kYnyzf hux sMqry dIaF PfVIaF df rUp Dfrn krdf jf irhf hY. ilbrl bhuq jLordfr pRcfr krdy hn ik sInIar trUzo ny ieh mltIklcrl nIqI ilaFdI sI aqy Aus nMU pqf sI ik kYnyzf nMU ies dI loV hY. swc ieh hY ik kYnyzf do kOmIaqF df dysL mMinaF jFdf sI ijs dIaF awj vI do srkfrI BfsLfvF hn. ikbYWk df vwKvfdI afgU rnI lubYWk do-klcr dy nfm `qy PrYNcF vfsqy vwKrf dysL mMgdf sI. sInIar trUzo ny ieh kihxf sLUrU kr idwqf ik kYnyzf hux do nhIN sgoN mltkcrl dysL bx igaf hY. kuJ lok afpxy inwjI muPfdF kfrn kiQq mltIklcriljLm dy sohly gfAuNdy hn jo ik kYnyzf dy BivK nfl vwzf Prfz hY.

          ies bylgfm vIjLf aqy iemIgrysLn nIqI qoN knyzIan pRysLfn ho rhy hn  aqy jsitn trUzo dI ilbrl srkfr iKlfP lokF df guwsf vDdf jf irhf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #929, jUn 30-2017

 

 


pMjfb ivDfn sBf ivwc pgVIaF lfhux qy lhfAux df zrfmf!

          23 jUn dIaF aKLbfrF pMjfb ivDfn sBf ivwc pgVIaF lfhux qy lhfAux dy zrfmy nfl BrIaF peIaF hn. prYs rportF muqfibk jd ivDfn sBf ivwc KwpKfnI bykfbU ho geI qF spIkr ny mfrsLlF nMU afp dy ivDfiekF nMU bfhr kwZx df hukm dy idwqf. ies dOrfn mfrsLlF nfl hoeI DwkfmuwkI aqy iKwcDUh kfrn 3 ivDfiekF mnjIq isMG iblfspur, iprml isMG DOlf qy amrjIq isMG ropV dIaF pwgF lwQ geIaF. 'afp' dI iek mihlf ivDfiek srbjIq kOr  ijs dI pihlF hI bFh tuwtI hoeI hox kfrn plwsqr lwigaf hoieaf sI, Aus dI bFh dubfrf ihwl geI.

          afp dy bhuqy ivDfiek  ivDfn sBf dI mirXfdf qoN axjfx hn ikAuNik AuhnF dy pYr hyT pihlI vfr ijwq df btyrf afieaf hY. AuhnF `qy pMjfbI df aKfx BwKy jwt ktorf lwBf pfxI pI pI afPiraf pUrf lfgU huMdf hY. AuhnF nMU jfpdf hY ik lokF ny AuhnF nMU ivDfn sBf ivwc Kwp pfAux vfsqy hI Byijaf hY. arfjkqfvfdI pfrtI df Aus qrF aslI kMm vI ies qrF df hI hoxf cfhIdf hY. 

          afp df iewk qjrbykfr vDfiek pihlF hI ivDfn sBf dI mrXfdf BMg krn dy dosL ivwc ies sYsLn vfsqy sspYNz ho cuwkf hY. suKpfl isMG Kihrf ny afp aYmpI BgvMq mfn dI pfeI anoKI iprq `qy cwlidaF ivDfn sBLf dI kfrvfeI afpxI Pysbuwk `qy lfeIv clf idwqI sI qFik ivdysL bYTy Aus dy Bgq vfh vfh kr AuTx. ivcfrf sspYNz ho ky bYT igaf hY. AuNJ kuJ lok ieh vI smJdy hn ik Aus ny ieh sspYnsLn jfxbuwJ ky shyVI hY qFik vkIl PUlkf nMU afpxy hwQ ajmfAux df mOkf idwqf jfvy. keI Kihrf smrQk smJdy hn ik Kihrf qoN ibnF afp iksy qx-pwqx nhIN lwg skdI aqy PUlkf qF kFgrsIaF vfsqy hlkf Pulkf hI sfbq hovygf. suwK nfl pMjfbIaF ny `afp dy msF vIh AumIdvfr hI ivDfiek bxfey hn agr 100 qoN vwD bx jFdy qF pqf nhIN iehnF ny ivDfn sBf df kI hfl krnf sI? pMjfb dy lokF ny coxF ivwc arfjkqfvfd nMU rwd krky isafxp df sbUq idwqf hY.

          rportF muqfibk afp dy vDfiek smJdy hn ik srkfr dy hr kdm df ivroD krnf hI AuhnF df kMm hY ijs kfrn Auh jd mrjLI GurGur krn lwg jFdy hn. akflI mMJy hoey sYLqfn hn jo buvbuV krky vfk-afAUt kr jFdy hn aqy spIkr nMU AuhnF iKlfP bhuqf vwzf kdm cuwkx dI loV hI nhIN pYNdI. ies vfr vI akflI qF buVbuV krn ipwCoN vfk-afAUt kr gey pr afp vfly aVy rhy ijs kfrn spIkr ny AuhnF nMU bfhr kwZx dy afdysL dy idwqy. kMvr sMDU ny 'afp' dy sspYNz vDfiek suKpfl isMG Kihrf aqy lok iensf pfrtI dy ismrjIq isMG bYs nUM ivDfn sBf kMplYks ivwc dfKlL hox dI afigaf dI mMg kIqI pr spIkr rfxf kMvrpfl isMG ny ies vwl iDafn nf idwqf ijs kfrn 'afp' ivDfiek spIkr dy sfhmxy af ky nfarybfI krn lwgy. AunHF ny ijAu hI mfrlF df Gyrf qoVn df Xqn kIqf qF spIkr ny mfrlF nUM iehnF vDfiekF nMU bfhr kwZx df afdysL dy idwqf.

          cusq akflI vDfiek vfk-afAut krn ipwCoN kuJ dyr bfad vfps af gey aqy AuhnF dy nfl hI afp dy anfVI vI sdn ivwc vfps af gey jdik AuhnF nMU spIkr ny bfhr kwiZaf sI. ies dy Elt akflI afpxI mrjLI nfl bfhr gey sn aqy jd mrjLI vfps af skdy sn. spIkr ny iPr afp vDfiekF nMU bfhr kwZx df afdysL idwqf ijs kfrn iKwcDUh ho geI aqy surwiKaf amlf 'afp' dy bhuqy mYbrF nUM cuwk-cuwk ky sdn 'co bfhr lY igaf.  'afp' dy mYbrF vwlo kIqI Dwkf muwkI dOrfn izAUtI dy rhy iek mfrl dI bFh tuwt geI jdik iewk mihlf kFstybl dy moZy ivc muwky mfry gey. ivDfn sBf dy pRYWs not anusfr ies sbMDI ivDfn sBf dI sYktrI nUM idwqI afpxI ikfieq ivc mfrl amnjoq isMG ny ikhf ik Auh awj ivDfn sBf 'c 'afp' ivDfiekF nUM bfhr krn dI kfrvfeI dOrfn myry nfl ivDfiekF vwlo kuwtmfr kIqI ijs kfrn myrI KwbI bFh tuwt geI. iesy qrHF hrjIq kor mfrl vwlo kIqI geI ikfieq ivc ikhf igaf ik spIkr dy hukm 'qy kIqI jf rhI kfrvfeI dOrfn afm afdmI pfrtI dy iek ivDfiek vwlo Aus dy moZy ivc muwkf mfiraf igaf aqy Aus vwlo pihnI geI kmI dy btn qoV idwqy gey hn.

          mOky dIaF keI qsvIrF qoN kuJ vDfiek qF ies DwkymwukI df afnMd lY rhy pRqIq huMdy hn. Auh qF afpxI isafsI kfrvfeI pf rhy hn. jd ieMJ Dwkf muwkI hovygI qF pgVIaF qF lwQ hI skdIaF hn.  pgVIaF ikhVf isr nfl glU kIqIaF hoeIaF hn. pgVIaF qF keI vfr gurdvfiraF dIaF lVfeIaF ivwc gurU dI hfjLrI ivwc lwQdIaF hn. pgVIaF qF keI vfr sRI drbfr sfihb kMplYks aMdr akfl qKLq `qy hoeI DwkymuwkI ivwc vI lwQIaF hn.

          svfl pYdf huMdf hY ik vDfiek ivDfn sBf dy kfiedy kfnMUn muqfibk srkfr df ivroD ikAuN nhIN krdy jF kr skdy? kI KrUd krn nfl hI ivroD kIqf jf skdf hY? sMBv hY ik kfiedy kfnMUn muqfibk ivroD krn vfsqy aMkVy iekwTy kr ky aqy afigaf lY ky bolxf pYNdf hovy jo keI ivcfry krn jogy hI nf hox ijs kfrn KwpKfny df afsfn rsqy cuxdy hox.

          hux akflI ies `qy afpxI isafq Kyz rhy hn. gwp mfrn dy DMnI akflI  afgU suKbIr bfdl ny ikhf hY ik agr spIkr ny muafPI nf mMgI qF Aus nUM gwdIAu lfhux leI sMGr kIqf jfvygf aqy pwgF lfhux qy dilqF ivDfiekF nfl mfr-kuwt df mfmlf GwtigxqI kimn aqy aYs[sI[ kOmI kimn kol AuTfieaf jfvygf. vfh bfdl sfihb vfh. vwzy bfdl ny vI kYptn srkfr iKlfPL BVfs kwZidaF ikhf hY ik AuhnF ny kdy ivDfn sBf ivwc ies iksm dI hflq nhIN vyKI. AuDr pMjfb kFgrs dy pRDfn sunIl jfKV ny akflI dl dy srpRsq pRkf isMG bfdl  nMU jUn 1986 dI Xfd dvfeI jd brnflf srkfr vyly bfdl dl dy ivDfiekF ny spIkr surjIq isMG imnhfs nUM AunHF dI kursI qo DUihaf ilaf sI ijs kfrn spIkr  imnhfs dI pwg vI izwg peI sI. bfdl ny Es smyN surjIq isMG brnflf nMU gwdIAuN lfhux dI muihMm CyVy hoeI sI aqy bhfnf sRI drbfr sfihb ivwc puils Byjx df bxfieaf igaf sI.

          hux sRI akfl qq sfihb dy jwQydfr igafnI gurbcn isMG ny vI ibafn dfg idwqf hY aqy

ikhf hY ik awj srkfr dsqfr nUM pYrF 'c rol rhI hY. jwQydfr  ny mfrsLlF iKlfPL qurMq ZukvIN kfrvfeI krn dI mMg kIqI hY. ijs jwQydfr dI sRI drbfr sfihb kMplYks aMdr nhIN cldI aqy DwkfmuwkI ivwc dsqfrF lwQdIaF rhIaF hn, Auh srkfr qoN qurq kfrvfeI dI mMg kr irhf hY. 6 jUn nMU eysy jwQydfr ny tfskPors dy pihry hyT drvfjLy bMd kr ky kOm dy nfm sMdysL piVHaf sI. hor pqf nhIN iks iks ny ajy ibafn dfgxy hn. ibafn Auh vI dfgxgy jo hornF dI pwg nMU hwQ pfAux lwgy iewk imMt nhIN lgfAuNdy.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 928, jUn 23-2017

 


rfj Drm BuwldI jf rhI hY swqfDfrI BfrqI jMqf pfrtI!!

          gujrfq ivwc sfl 2002 ivwc vfpry goDrf kFz smyN Bfrq dy pRDfn mMqrI atwl ibhfrI vfjpfeI ny gujrfq dy muwK mMqrI nirMdr modI nMU rfj Drm Xfd dvfieaf sI. ajyhf sRI vfjpfeI ny gujrfq ivwc modI srkfr vloN kqlyafm pRqI awKF mIcx kfrn ikhf sI. sRI vfjpfeI iehnF do lPjLF ivwc bhuq kuJ afK gey sn. agr sLfsk afpxf rfj Drm Xfd rwKx qF hr dysL aqy smfj dy bhuq sfry msly afpxy afp hI hwl ho jfxgy. awj Bfrq dI swqfDfrI BfrqI jMqf pfrtI (Bfjpf) afpxf rfj Drm  BuwldI jf rhI hY aqy lokF `qy afpxy Drm dI sMkIrn pRIBfsLf lfgU krn dy Xqn krn lwg peI hY.

          modI srkfr ny pUaF dI mMzIaF 'c ivkrI 'qy pfbMdI lgfAux vflf notIiPkyn jfrI kr idwqf hY ijs dy bhuq iBafnk nqIjy inkl skdy hn. ies df dys dI LafriQkqf aqy smfijk amn sLFqI `qy bhuq burf asr pY skdf hY. smiJaf jf irhf hY ik ajyhf,  gAU rwiKaf lfgU krn jF jkInI bxfAux vfsqy kIqf igaf hY. srkfr BfvyN hor bhfny bxf rhI hY pr srkfr `qy jkIn krnf sMBv nhIN hY. mfs vfsqy psLU mfrn vfly buwcVKfinaF `qy sPLfeI aqy psLUaF `qy rihm nfl pysL afAux df ies nfl koeI sbMD nhIN jfpdf. pihlF hI dysL ivwc gAU rwiKaf dy nfm `qy lokF nfl Dwkf ho irhf hY.

          kydrI mMqrI hr vrDn ny ikhf hY ik srkfr lokF dIaF Kfx-pIx dIaF afdqF nhI bdlxf cfhuMdI aqy nf hI kfrobfrI Kyqr 'c iksy iksm dI pRyfnI KVHI krnI cfhuMdI hY. vfqfvrx mMqrfly smyq keI hor ivBfgF df cfrj rwKx vfly sRI vrDn ny ikhf ik AunHF suprIm kort dy inrdyF mgro inXmF df KrVf iqafr kIqf aqy ieh notIiPkyn jfrI kIqf sI.  gAU df mfs Kfx aqy mvyIaF dy kfrobfr nUM lY ky qfiml nfzU, kyrl qy krnftk smyq dy dy keI sUibaF ivc ros B igaf hY. afsfm vrgy kuJ sUibaF ivwc Bfjpf aMdr vI bgfvq hoeI hY ikAuNik AuhnF sUibaF dy bhuqy lok motf mfs KFdy hn.

          suprIm kort ny pUaF dI mMzIaF 'c ivkrI 'qy pfbMdI lgfAux vfly notIiPkyn 'qy kydr srkfr nUM noits jfrI krky jvfb qlb kIqf hY aqy srkfr nMU juvfb vfsqy do hPLqy df smF idwqf hY.

          AuDr goaf dy rfmnfQI ipMz 'c aiKl BfrqI ihMdU sMmyln dy AudGftn dOrfn mwD pRdy dI sfDvI srsvqI ny DmkI Biraf ibafn idMdy hoey ikhf ik ijhVy lok bI jF afpxI gAU mfqf dy mfs Kfx nUM fn dI gwl smJdy hn, AunHF nUM FsI 'qy ltkf dyxf cfhIdf. mwD pRdy dy iMdvfVf 'c snfqn Drm pRcfr syvf kmytI dI pRDfn sfDvI srsvqI ieh vI cfhuMdI hY ik ihMdU afpxI rwiKaf krn leI afpxy GrF 'c hiQafr rwKx.

          kiQq gAU rwiKak afp gAUaF dI smgilMg krdy PVy gey hn aqy gAU sLflf clfAux vfly keI kiQq gAU Bgq gAUaF dy nfm `qy imly PMz nfl afp aYsLF krdy hn aqy gAUaF sVkF `qy twkrF mfrdIaF iPrdIaF hn.

          Bfrq df bhu igxqI BfeIcfrf agr gAU Bgq hY qF ies ivwc koeI hrjL nhIN hY. AuhnF nMU gAUaF dI sMBfl aqy syvf df pRbMD idwloN krnf cfhIdf hY pr hor lokF `qy zMzy soty nfl afpxI iewCf lfgU krn df koeI hwk nhIN hY. ieh vI shI hY ik gYr ihMdUaF nMU jd idl kry sVkF `qy gAU hwiqaf nhIN krnI cfhIdI. mugl bfdsLfh akbr ny vI lokF dIaF BfvnfvF kfrn afpxy rfj ivwc gAU hwiqaf `qy pfbMdI lgf idwqI sI pr akbr df rfj nf qF eynf ivafpk sI aqy nf ihMdU BfeIcfry ivwc awj kfiem ho cuwky kwtVpMQI sMgTn hI sn.

          awj Bfrq qoN gAU, mwJ aqy hor psLUaF df mfs vwzI pwDr `qy aYksport kIqf jFdf hY. ieh shI hY ik Bfrq ivwc gYr kfnMUnI aqy GtIaf pwDr dy buwCVKfny hn ijhnF nMU rYgUlyt krn df srkfr nMU hwk vI hY aqy srkfr df PrjL vI hY. pr jo notIPIkysLn srkfr ny jfrI kIqf hY Auh qF KyqI aqy duwD vfsqy psLUaF dI ivkrI `qy vI pfbMdI lgf dyvygf.

          modI srkfr nMU ieh vI socxf pvygf ik awj KyqI df msLInI krn ho igaf hY ijs kfrn KyqI vfsqy psLUaF dI vrqoN bhu Gwt geI hY jo hor GtdI jfvygI. ajyhI hflq ivwc vwCI jF kwtI qF lok duwD vfsqy pfl lYxgy pr vwCf jF kwtf pfl ky kI krngy? kI srkfr jF gAU Bgq vwCf aqy kwtf pflx leI koeI pRbMD krngy? ibrD psLU jo duwD nhIN idMdy jF KyqI dy kMm afAux jogy nhIN rihMdy AuhnF df kI bxygf? iek jLmfnf sI jd lok ibrD psLUaF nMU afpxy pirvfr dy mYNbrF vFg aMq smyN qwk sMBfldy sn pr awj qF lok afpxy ibrD mfipaF nMU sMBflx leI iqafr nhIN hn. kI styt ies mfmly ivwc lokF nMU mjbUr kr skdf hY?

          XUpI ivwc jd jogI aidiqafnfQ nMU muwK mMqrI bxfieaf igaf sI qF keI lokF nMU afs bwJI sI ik ieh bMdf jogI hY jo arfmpRsqI aqy kunbfpRqI qoN mukq hY. pr hux iewk qoN vwD kys ho cuwky hn jd jogI nMU imlx vfly grIbF nMU aPsrsLfhI vloN nhf ky afAux dy hukm idwqy gey hn. jogI dI PyrI vfsqy eyarkMzIsLn aqy soiPaF df Kfs pRbMD kIqf igaf hY. puwCxf bxdf hY ik DrqI `qy lytx vflf jogI ikwQy clf igaf hY? kI hux ieh rfjf jogI bx igaf hY.

          jogI vI gAU rwiKaf dI gwl krdf hY. koeI hrjL nhIN hY agr ajyhf dUijaF dI CfqI `qy pYr rwK ky nf kIqf jfvy aqy gAU rwiKaf qoN pihlF mfnv rwiKaf nMU vI jkInI bxfieaf jfvy.

          muwK mMqrI jogI gAU mUqr nMU pivqr dwsdf hY aqy ies df syvn krdf hY. ies ivwc vI koeI hrjL nhIN hY agr Auh ies nMU afpxy inwjI ivsLvfs vjoN kry. iopCly idnIN jogI dI iewk qsvIr vfierl hoeI hY ijs ivwc Aus nMU qfjLf gAU mUqr pINdy ivKfieaf igaf hY. ieh inrf isafsI stMt hY. kI ies nMU jMqk krnf jLrUrI sI. jogI hr rojL rwJ rwJ ky gAU mUqr pIvy, ies nfl iksy df koeI mqlb nhIN NhY pr jMqk stMt nf kry.  lgdY rfj Drm BuwldI jf rhI hY swqfDfrI BfrqI jMqf pfrtI.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #927, jUn 16-2017

 


kYptn amirMdr isMG dy sKLq stYNz df asr jLrUr hovygf!

          sLRomxI kmytI dy pRDfn pRo: ikRpfl isMG bzUMgr ny 6 jUn qoN pihlF vwK vwK iswK sMgTnF dy afgUaF nfl keI mulfkfqF kIqIaF sn qFik 6 jUn nMU sRI akfl qKLq `qy hox vflf smfgm inrivGn ho sky. keI afgUaF ny sihXog dyx dy sMkyq vI idwqy sn. iswtf 50-50 inkilaf hY. pwgolwQI hox qoN qF bcfa ho igaf hY pr inrivGnqf vflI gwl nhIN bx skI. jQydfr igafnI gurbcn isMG vloN jd sMdysL piVHaf jfx lwgf qF ies dy ivroD ivwc grm iDrF vloN Kfilsqfn dy nfhry lgfey gey. kuJ lok spIkrF nMU nuksfn phuMcfAuNdy hoey vI vyKy gey aqy keI qsvIrF sosLl mIzIaf `qy GuMm rhIaF hn. igafnI gurbcn isMG dy mukfbly `qy muqvfjI jQydfrF vloN iDafn isMG mMz ny afpxf vwKrf sMdysL sRI akfl qKLq dy bfhr jd pVHnf sLurU kr idwqf qf sRLomxI kmytI vloN sRI drbfr sfihb qoN cwl rhy kIrqn dI avfjL pRIkrmf dy sfAUNz isstm `qy bhuq AuWcI kr idwqI geI. iek vfr iPr iswK afgU iksy Gwto Gwt lYvl `qy vI iekwTy hox ivwc asPLl rhy.

          agr jLrf iDafn nfl vyiKaf jfvy qF ies mOky sLRomxI kmytI qoN ielfvf vwKvfdI sur rwKx vflI iswK lIzrisLp hI mOky `qy hfjLr sI aqy ieh afps ivwc sur nhIN imlf sky. akflI, kFgrsI aqy hor isafsI ivcfrDfrf vfly iswK afgU qF ies idn nyVy qyVy vI nhIN sn.

          dl Kflsf vloN ies idn bMd df swdf idwqf igaf sI. aMimRqsr ivwc Kfskr sRI drbfr sfihb dy afspfs ies idn bMd irhf pr pMjfb ivwc hor ikqy ies df iblkul koeI asr nhIN hoieaf.  keI vwKvfdI sRI drbfr sfihb dy afspfs bMd peIaF dukfnF dIaF qsvIrF sosLl mIzIaf `qy ivKf ky klym kr rhy hn ik iswK iks qrF AuhnF dy nfl hn. dl Kflsf nMU vI ies nfl afpxf bhuqf smrQn hox df BulyKf pY igaf hY. bhuqy dukfndfr iksy ivvfd ivwc pYx qoN bcx vfsqy dukfnF bMd kr idMdy hn qF ik AuhnF df koeI nuksfn nf ho jfvy. jd pMjfb BK irhf sI qd vI vwKvfdIaF nMU ieh BulyKf pY igaf sI ik lok AuhnF dy nfl hn.  pr lok BYBIq sn aqy qUPfn dy lMG jfx dI AuzIk kr rhy sn. ipwCoN jo ku hoieaf Auh ieiqhfs hY ijs ivwc kiQq qOr `qy durkfrI hoeI kFgrs ny vI mjfrtI srkfrF bxfeIaF. akflI vI 15 sfl rfj kr gey pr vwKvfdIaF dy pYr burI qrF AuKV gey ikAuNik lok AuhnF dy nfl nhIN hn.

          ipCly idnIN jd sfbkf puils muKI ky pI aYs igwl dI mOq ho geI qF dysL ivdysL dy vwKvfdIaF ny Aus dy ikRafkrm mOky ardfs krn, Aus nimq pfT aqy kIrqn krn vfilaF nMU vfrinMg dy idwqI. akfl qKLq nMU aYsf Pqvf jfrI krn dIaF keI apIlF vI kIqIaF geIaF. bhuq hYrfnI dI gwl hY ik iksy nMU pfT jF ardfs krn qoN BY dy ky roikaf jf irhf sI. iehI lok iPr sRI gurU qyg bhfdr jI dI bfxI dIaF Audfhrxf dy ky dfavy krdy hn ik iswK nf iksy qoN BY KFdf hY aqy nf iksy nMU BY idMdf hY. afp dovyN kMm hI krdy hn.

          sLfied iehnF ivcoN kuJ lok smJdy hn ik agr ky pI aYs igwl nf huMdf qF vwKvfdI lihr ny kfmXfb ho jfxf sI aqy iehnF df Kfilsqfn bx jfxf sI. ieh vI inrf BulyKf hI hY. ieh shI hY ik vwKvfdI lihr dI kmr qoVn ivwc ky pI aYs igwl df afpxf rol hY jo Aus ny puils muKI hox nfqy adf kIqf hY pr Aus ny ieh kr nhIN sI skxf agr pMjfb dy lokF dIaF hmdrdIaF iksy hor pfsy huMdIaF. awj iewk muihMm cwl rhI hY ijs rfhIN vwKvfdI lihr nMU duwD DoqI sfbq krn dI koisLsL kIqI jf rhI hY aqy jo kuJ glq hoieaf sI Aus nMU puils jF kiQq kYtF isr mV ky surKrU hox dI koisLsL kIqI jf rhI hY. ieMJ ho nhIN skxf ikAuNik puils dIaF keI vDIkIaF dy bfvjUd vwKvfdI lihr vloN lokF dy nwk ivwc dm krn nMU Cupfieaf nhIN jf skxf. pMjfb  dy ijhnF lokF nMU Kfilsqfn dI sport krn vfsqy afiKaf jf irhf hY Auh Kud ies df trylr vyK cuwky hn.

          pMjfb dI awDI abfdI gYr iswK hY aqy bcdI iswKF dI abfdI ivwc kwtVpMQI iswKF ny horF nMU KUMjy lgfAux dI muihMm ivZI hoeI hY.  kwtVpMQI iDrF afp vI iewk mwq nhIN hn aqy hr iewk df pMQ vwKrf qy inafrf hY. 6 jUn vflf vrqfrf vI iehI sfbq krdf hY. s: ismrnjIq isMG mfn dI iDr nMU qF ajy qwk pMj muqvfjI jQydfr bnfAux vfsqy pMj iswK vI nhIN lwB sky. Auh qF do ku sflF qoN iqMn jQydfrF nfl hI sfr rhy hn.

          aksr vwKvfdIaF vloN jUn 1984 nMU kdy nf Bulx dy dfavy kIqy jFdy hn. cloN nf Buwlx pr Xfd qF iml bYT ky krnf iswK lYx. svfl qF hor vI keI pYdf huMdf hn ijvyN abdflI ny jd sRI hir mMidr sfihb nMU Tfh ky srovr vI pUr idwqf sI qF kI Aus dI Xfd vI jUn 1984 vrgI isLdq nfl mnfeI jFdI hY? kI abfdlI vflI Gtnf purfxI ho geI hY jF sRI hir mMidr sfihb nMU Tfh ky srovr vI pUr dyxf Gwt drjy dI byadbI hY? agr abfdlI vI ieMdrf vFg vfps af ky mwQf tyk jFdf qF iswK jgq ies nMU iks qrF lYNdf? abfdlI nfl lVfeI dy mYdfn ivwc iswKF ny keI vfr do hwQ kIqy pr sLONkI ny ieh kdy nhIN piVHaf (nf iksy ny dwisaf hY) ik abdflI qoN sRI drbfr sfihb nMU bcfAux vfsqy iswKF ny iks iksm dI morcfbMdI kIqI sI aqy ikMny ku iswK lVfeI ivwc sLhId hoey sn?

          gwl ky pI aYs igwl dI kr rhy sF aqy ieh kihxf bxdf hY ik sfzy smfj ivwc bMdy dy mr jfx iopwCoN bhuqf vfvylf nhIN kIqI jFdf. lok Aus dy cMgy mfVy krm jLrUr afpxI soJI muqfibk Xfd rwKdy hn. rhI gwl kYptn amirMdr isMG dI, Aus ny muwK mMqrI bnx ipwCoN vI igwl nfl mulfkfq kIqI sI ijs df vwKvfdIaF ny bhuq ivroD kIqf sI. igwl dI aMiqm ardfs ivwc vI kYptn ny sLfml ho ky Aus nMU sLrDFjLlI ByNt kIqI sI aqy DmkIaF qoN bypRvfh irhf sI.

          kYptn amirMdr isMG nMU DmkIaF qF kYnyzf dy rwiKaf mMqrI swjx dI Bfrq PyrI smyN, Aus nMU vwKvfdI afK imlx qoN ienkfr kr dyx nfl hI sLurU ho geIaF sn. srI dy ngr kIrqn ivwc DmkIaF dI isKr ho geI sI. ieh vwKrI gwl hY ik ies ipwCoN mMqrI swjx df isqfr KrdsL ivwc clf igaf aqy kYnyzf dI sMsd ivwc Aus qoN asqIPLy dI mMg kIqI jfx lwgI ijs kfrn swjx dy nfm `qy kYptn nMU DmkIaF dyx vfly mwTy pY gey sn.

          kY: amirMdr isMG ny qF kYnyzf dy keI dysI afgUaF df nfm lY ky AuhnF nMU vwKvfdI smrQk afK idwqf sI. AuNJ bhuq sflF qoN kYnyzf dy dysI afgU dovF hwQF ivwc lwzU rwKx dy afdI ho cuwky hn. pMjfb ivwc aqy Bfrq ivwc vIvIafeIpI tOhr mfnxI aqy kYnyzf ivwc vwKvfdIaF dy sohly gfAuxy. hux kYptn ny ryqf ivwc lIk vfh idwqI hY ijvyN sInIar busL ny kuvYq `qy kbjLy ipwCoN sdfm husyn iKlfP vfhI sI. kYnyzf dy dysI afgUaF bfry hux keI iksm dI Gurs musr sunx nMU imldI hY aqy Auh afpxy chyiqaF dy pMjfb ivwc kMm krvfAux vfsqy horF dy drvfjLy KVkfAuNdy iPrdy hn.  pMjfb PyrI smyN JMzI vflIaF ijpsIaF qy gfrdF AuhnF dI phuMc qoN bfhr ho geIaF hn. kYptn amirMdr isMG dy sKLq stYNz df asr kuJ qF jLrUr hovygf!!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #926, jUn 09-2017

 


ardfs krn nfl kuwJ vI nhI bdldf kihx vfly Dfrimk afgU dy sLONkI bilhfry jFdY!

          sMsfr ivwc aksr rfjsI srvyKx huMdy rihMdy hn qFik isafsI afgU lokF dI nbjL jfx ky ivroDI nMU icwq krn dI qrkIb GV skx. vwzIaF kMpnIaF afpxy Auqpfd vycx vfsqy vI aMdrKfqy keI iksm dy mfrkIt srvyKx krvfAuNdIaF rihMdIaF hn ijhnF dy aDfr `qy nvyN Auqpfd iqafr kIqy jFdy hn aqy nvykly ZMg nfl mfrkIt kIqy jFdy hn. Dfrimk aMD ivsLvfsI bfry iksy srvyKx hox dI sLONkI ny kdy koeI KLbr nhIN pVI. pr Dfrimkqf nMU pRvfn cfhVHn (vycx) vfsqy nvyN ZMg qrIky aksr mfrkIt ivwc afAuNdy rihMdy hn. awj dy hr Drm dy pRcfrk bhuq stfielsL ho gey hn. AuhnF dI bolcfl aqy pihrfvy TFTbfT vfly ho gey hn. keIaF ny afpxy pbilk rIlysLn jF pbilstI mYnyjr rwKy hoey hn. keIaF ny mIzIaf nfl sFZgFT kIqI hoeI hY aqy keIaF ny qF afpxy tIvI cYnl vI Kohly hoey hn.

          agr aMDivsLvfsI `qy srvyKx hovy qF sLONkx nMU awvl drjf imlygf. swuK nfl cIn vfilaF ny ajyhIaF zwbIaF ijhIaF bxf idwqIaF hn jo sYWl Pon vrgIaF hn ijhnF ivwc Dfrimk pRvcn Bry hoey hn. sLONkx vI iewk ies iksm dI zwbI KrIdI iPrdI hY jo cOvI GMty/swqy idn cwldI rihMdI hY.  sLONkx smJdI hY ik ies nfl rwb KusL ho jfvygf aqy Aus dIaF mnokfmnfvF pUrIaF ho jfxgIaF. pr ies nfl sLONkI `qy iewk hor pfbMdI lwgf idwqI geI hY. hux sLONkI sLfm nMU isitMg rUm ivwc tIvI vyKdf hoieaf pYWg nhIN lgf skdf ikAuNik sLOkx dI 30 ku zflr dI zwbI `qy gurbfxI cwl rhI huMdI hY. zwbI KrIdx qoN pihlF sLONkI nMU iewk duwK sI hux do ho gey hn. pihlF jd svyry sLONkx soPLy `qy bYT ky pfT kiraf krdI sI qF Aus nMU bulfAux aqy AuWcI bolx `qy mnfhI dy hukm sn pr hux sLfm dy pYWg lgfAux vfsqy dUjy kmry ivwc jfxf pYNdf hY.

          sLONkI pMjfb dy iewk ipMz pwKo kYcIaF dI Kbr pVH irhf sI ijwQy lok drKqF hyT mUMh awz ky KV jFdy sn qFik aMbr qoN izgdy pivrq pfxI dIaF kuJ bUMdF AuhnF dy mUMh ivwc pY jfx. qrksLIlF ny jf ky dwisaf ik drKqF `qy Kfs iksm dy itwzy ny hmlf kIqf hoieaf jo kdy kdy pfxI vrgy qrl dIaF kuJ bUMdF dI ipckfrI mfrdf hY. lokF nMU itzy ivKey vI gey qwd jf ky kuJ Twl peI hY nhIN qF mMnqF aqy pfT pUjf df dOr sLurU ho igaf sI.

          iek hor Kbr muqfibk aMimRqsr ivwc iewk 20 sflf  aMDivsLvfsI nOjvfn lVkI ny pMzq vloN pfey vihm kfrn sulqfnivMz ielfky ivwco lMGdI awprbfrI duafb nihr ivwc Cfl mfr ky KudkuI kr leI hY. mfipaF ny dwisaf hY ik glI ivwco lMG rhy iewk pMzq nUM afpxI lVkI dy ivafh bfry pqf krn leI hwQ idKfieaf sI qF pMzq ny ikhf ik ieh lVkI mMglIk hY aqy ieh pirvfr AuWqy bhuq BfrU hY.  lVkI ny pRysLfn ho ky KudksLI kr leI. ies iksm dIaF KLbrF aksr afAuNdIaF rihMdIaF hn. hux sLONkI nMU pqf lwgf hY ik kuJ Dfrimk afgU qrk ivwc vI ivsLvfs rwKdy hn.

          bIqy hPLqy sLONkI Bfrq dy aKLbfrF `qy qYrdI njLr mfr irhf sI qF iek aKLbfr dI surKI dI sqr `qy njLr peI qF dfleI mflf df ibafn pVn leI pUrI KLbr AuWqy hI njLr gwzxI peI sI. dlfeI lfmf ny bVf hI invyklf ibafn idwqf hY jo sLONkI dI bcdI Xfd sLkqI muqfibk awj qwk iksy Dfrimk lIzr ny aijhf ibafn dyx df hONslf nhIN kIqf. boDI gurU dlfeI lfmf ny ieMzIan aYkspRYs aKLbfr dy iewk progrfm ivwc ikhf hY ik ardfs nfl kuwJ vI nhI bdldf hY. dlfeI lfmf dy ies ibafn nUM ieMzIan aYkspRYs ny pRmuKqf nfl Cfipaf hY. AunHF ny ies progrfm ivwc ikhf ik wk nUM qm krky dosq bxfAux df rsqf apxfAuxf hovygf. bdiksmqI nfl iewQy Drm dy nfm AuWqy ihMsf ho rhI hY. sIrIaf aqy ierfk ivwc vyKo kI ho irhf hY. hjfrF bwcy sIrIaf ivwc mr rhy hn. asI iks qrHF dI hflq pYdf kr idwqI hY. asI hor iensfnF nUM mrdy hoey vyK rhy hF lyikn Kuwd qmfsLbIn bxy hoey hF. mY mnuwKqf dy 'iekwlypn' nUM lY ky pUrI qrHF nfl pRysLfn hF.

          AunHF ny ikhf ik jykr asI ies afm BfvnfvF nUM sFJf krdy hF qF ihMsf aqy lVfeI dI koeI QF nhI bcdI hY. ieh aOKf hY pr ies nUM hfsl kIqf jf skdf hY. dlfeI lfmf ny ikhf ik Aus dI mulfkfq iewk Ks nfl hoeI aqy Aus ny ardfs krn nUM ikhf. mY ikhf ik mY iewk boDI hF aqy hr idn ardfs krdf hF, lyikn mY nhI mMndf ik ies nfl dunIaF FqmeI ho jfvygI. asIN hjfrF sflF qoN pRfQnfvF krdy af rhy hF aqy hjLfrF sflF qwk pRfQnf krnf jfrI rwK skdy hF pr ies nfl koeI qbdIlI nhI hovygI. sfnUM XQfrQvfdI hoxf cfhIdf hY.

          dlfeI lfmf ny ikhf ik jykr quhfnUM buwD aqy jF jIjs krfeIst nUM imlx df mOkf imly qF AunHF nUM ies dunIaf ivwc FqI ilafAux leI kho aqy Auh inicq qOr AuWqy quhfnUM puwCxgy ik ieh ihMsf iks ny PYlfeI hY? jykr ihMsf rwb ny PYlfeI hY qF FqI Aus nUM ilafAuxI cfhIdI hY. pr kI aijhy ivwc rwb nUM FqI dI apIl krnf TIk hY? mY ies mfmly ivwc iblkuwl sLpwsLt hF ik buwD jF jIjs krfeIst afpF sfiraF nUM kihxgy ik smwisaf qusIN KVI kIqI hY ies leI ies nUM qm krn dI iMmydfrI vI quhfzI hI hY. FqI leI kMm kro. ardfsF krnf qF bhuq afsfn hY. sLONkI nUM hYrfnI ies gwl dI hY ik dlfeI lfmf boDIaF df Dfrimk gurU hY aqy gurU hux ieh afK irhf hY ik ardfsF krn nfl kuJ nhIN bdldf. sLONkI nMU lwgdf hY ik dlfeI lfmf df vI mn Drm dIaF PokIaF gwlF kr kr awk igaf hY ijhVf Aus nUM ieh gwl kihx leI mjbUr kr igaf. ies df mqlb ieh vI ilaf jf skdf hY ik dlfeI lfmf ieh kih irhf hovy ik DrmF ivwc kuJ nhIN rwiKaf. jo mrjLI hovy pr sLONkI dlfeI lfmf dy ies ibafn `qy bilhfrY jFdY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #925, jUn 02-2017

 


gurdvfiraF dy ivvfd aqy ietlI `c ikRpfn `qy pfbMdI!

          ivdysLI grdvfiraF ivwc pRbMDkI ivvfd aksr keI vfr lVfeI df kfrn bxdy rhy hn pr hux Dfrimk pRcfrkF kfrn vI JgVy hox lwg pey hn. ipCly idnIN PrYNkPort dy gurdvfry ivwc lVfeI df kfrn iek pRcfrk bixaF hY ijs dy smrQk iewk pfsy aqy ivroDI dUjy pfsy sn. ies dy nfl hI ietlI ivwc ikRpfn `qy pfbMdI df mfmlf vI iswK jgq ivwc crcf df ivsLf bixaF hY.

          ajy Auprokq dovyN ivvfd crcf df ivsLf bxy hoey sn ik brYNptn ivwc lMgr hfl ivwc zispln nMU lY ky pRbMDkF vloN cuwky gey kdm qoN kuJ lok BVk pey ijs kfrn puils nMU dKl dyxf ipaf.

          ieh Gtnf brYNptn dy nfnksr TfT dI hY jo mYglfkiln aqy rylfsn dy ielfky ivwc siQq hY. ies gurdvfry dy njLdIk sLYrzn kflj hY ijs ivwc bhuq vwzI igxqI ivwc ieMtrnYsLnl stUzYNt pVHdy hn. stUzYNt vIjLf `qy afey pfiVHaf nMU iksy kfrn ieMtrnYsLnl stUzYNt afiKaf jFdf hY aqy AuhnF ny afpxf vwKrf BfeIcfrf bxfieaf hoieaf hY. iehnF ivcoN bhuqy pfVHy sKLq imhnq krdy hn qFik Auh ies dysL ivwc sYtl ho skx. kuJ aYsy vI hn jo sfrf jLor lIzr bnx vfsqy lgf idMdy hn aqy sosLl mIzIaf ivwc afny bhfny crcf ivwc rihMdy hn. ajyhy lokF dy 6 ku mhIny qF pMjfb  coxF kfrn afm afdmI pfrtI df pRcfr kridaF hI inkl gey sn pr jd sLrfb kfrn crcf ivwc rihMdy mfn dI pfrtI hfr geI qF ieh ivcfry vI ivhly ho gey.

          nfnksr gurdvfry dy pRbMDkF df kihxf hY ik AuhnF ny lMgr ivwc pRsLfdy pkfAux df pRbMD pfiVHaF kfrn hI kIqf sI AuNJ gurdvfry ivwc lMgr sMgq hI lY ky afAuNdI hY. kuJ pfVHy lMgr hfl ivwc gLLlq hrkqF krdy hox kfrn pRbMDkF ny iewk noits lgf idwqf ik ividafrQI lMgr Ck ky lMgr hfl ivcoN cly jfx aqy smF Krfb nf krn. ies qoN kuJ pfVHy BVk pey aqy AuhnF ieMzIaf ivwc pRcwlq rvfieq muqfibk kfrvfeI krn df PYslf kr ilaf. sosLl mIzIaf `qy noits dy ky ivroD dI kfl dy idwqI geI aqy pRbMDkF nfl qUM qMU mYN mYN ho geI ijs nMU  sLFq krn vfsqy puils juwqIaF smyq gurdvfry dy lMgr hfl ivwc afeI jo ik puils df ksUr nhIN hY. puils qF qUM qMU mYN mYN hox kfrn hI afeI jF swdI geI.  pRbMDkF df kihxf hY ik AuhnF ny nhIN swdI, iksy ny vI JgVf vyK ky Pon kIqf ho skdf hY. gurdvfry kfnMUn muqfibk kfrporysLnF hn aqy puils qF pRbMDkF dI hI mMnygI so pfiVHaF nMU bfhr kwZ idwqf igaf. kuJ mIzIafkfrF ny bwicaF nMU smJfAux dI QF bldI `qy qyl pfAux vfsqy nfnksr nMU zyrf afK ky BMzxf sLurU kr idwqf.

          kiQq BfeI rxjIq isMG ZwzrIaFvfly nMU vI zyrydfr afiKaf jFdf sI pr jd Auh grm gwlF krn lwg ipaf qF Auh pMQk bx igaf. jd nfnksr vfly grm gwlF krn lwg jfxgy qF kuJ lokF vfsqy pMQk bx jfxgy.

          jd agly idn sLONkI iek ryzIE pRogrfm sux irhf sI qF iewk host afK irhf sI ik iewk vfr gurdvfry Aus dI juwqI corI ho geI sI. ieh vI ikhf ik Aus dy iek hor vfkPL dI iqMn vfr gurdvfry ivwcoN juwqI corI ho cuwkI hY. sLONkI nMu Xfd af igaf jd iewk gurdvfry `c sLONkI dI juwqI vI corI ho geI sI. hux sLONkI ajyhI juwqI pf ky jFdf hY ijs nMU corI krnf qF dUr dI gwl hY agr pMj zflr nfl idwqy jfx qd vI koeI hwQ nf lgfey. ies ivvfd kfrn hux stUzYNts sQfnk BfeIcfry ivwc crcf df ivsLf bxy hoey hn. keI lok qF hux cldy iPrdy hI AuNglF cuwky ky afKx lwg pey hn aOh jFdy hn stUzYNt.

          ipCly idnIN torFto ivwc iewk iswK nOjvfn tYksI zrfievr iksy suafrI nfl kfmuk CuVCfV dy dosL ivwc jfrj ho igaf. iewk swjx ny crcf dOrfn afK idwqf ik Aubr vfsqy kMm krdf ieh swjx stUzYNt hY qF dUjy ny puwiCaf cup rih jF sbUq dyh nhIN qF qyry iKlfP ros pRdrsLn ho jfvygf. swjx Tr igaf aqy afKx lwgf ik Aus ny qF iksy qoN suixaF sI. iewk hor swjx ny afiKaf ik keI vfr suafrIaF JgVf ho jfx `qy gLLlq dosL vI lgf idMdIaF hn aqy ies nOjvfn df dosL adflq `c sfbq nhIN hoieaf.

          pfrk ivwc bYTy swjx ieh crcf vI kr rhy sn ik brYNptn, mfltn aqy rYkszyl dy keI GrF ivwc rUimMg hfAUs bxy hoey hn jo bhuqy asurwiKaq hn. keI bysmYNtF ivwc 8-10 qwk stUzYNt rihMdy hn aqy mflk swB qoN 300 -400 zflr vsUldy jo ik sosLx hY. keI adfry vI stUzYNtF nMU Gwt qnKfh idMdy hn.

          gwl ietlI ivwc ikRpfn `qy bYn aqy PrYNkPort dy gurdvfry ivwc pwgolwQI dI kr rhy sF. jd ietlI dI AuWc adflq ny iewk iswK dy kys ivwc ikRpfn pihnx nMU gYr kfnMUnI dwisaf qF sLRomxI kmytI pRDfn ny aMqrrfsLtrI adflq ivwc jfx df ibafn dfg idwqf. pRDfn bzUMgr ny ieh nhIN dwisaf ik ies kys df aDfr kI hovygf? PrFs dy pbilk skUlF ivwc pgVI df mfmlf Dfrimk aDfr `qy hwk ivwc nhIN hoieaf ikAuNik pfbMdI df aDfr hI Dfrimk hY.

          pgVI iswKF dy kkfrF df ihwsf nhIN hY, AuNJ iswK kkfrF dy mfmly ivwc vI iewk mwq nhIN hn. afKMz kIrqnI aksr kysF nMU iswKI df ihwsf qF mMndy hn pr kkfrF df nhIN. AuhnF df qrk bhuq vjLundfr hY aqy kihMdy hn ik kys qF srIr df aMg hn ijs kfrn kkfrF ivwc nhIN af skdy. gurU sfihb vloN idwqy kkfr qF bfhrI hn, Bfv srIr df kudrqI ihwsf nhIN hn so kysF dI QF pMjvF kkfr kysgI hY. ieMJ kwC, kVf, kMgf, ikRpfn aqy kysgI sfry bfhrI hn, AuhnF muqfibk agr kysF nMU kkfr mMn leIey qF cfr kkfr bfhrI aqy iek srIr df aMg kkfr bx jfvygf jo shI nhIN hY. KYr Auh vI kysgI nMU kkfr mMndy hn, pr pgVI vwKrI hY jo iksy vI qrF kkfrF df ihwsf nhIN hY. ieMJ iek pfsy PrFs vflf pgVI dy kys df aDr aspsLt ho jFdf hY aqy dUjy pMj kkfrF bfry iswKF aMdr aishmqI jwg jfhr ho jFdI hY. Bfv kys jF kysgI? ajyhy mfmly adflqI kysF ivwc mihMgy pYNdy hn.

          rhI gwl PrYNkPrt gurdvfry ivwc pwgolwQI dI, gurdvfry `c pwgolwQI hox vfilaF dI inMdf krnI vI bxdI hY aqy inMdf krn vfilaF nMU svfl vI krny bxdy hn. kuJ iswK kiQq BfeI pMQpRIq isMG nMU bhuq vDIaf pRcfrk mMndy hn. kuJ Aus nMU tksflIaF df ivroDI aqy imsLnrI afKdy hn. kuJ kihMdy hn ik Auh kdy imsLnrI kflj nhIN igaf ies vfsqy imsLnrI nhIN hY. kuJ vI hovy pMQpRIq isMG imsLnrIaF vflI bolI jLrUr boldf hY ijs kfrn tksflI KLqrf mihsUs krdy hn. AuhnF df kihxf hY ik imsLnrI dsm gRMQ nMU nhIN mMndy jdik pMj aMimRq dIaF bfxIaF ivcoN iqMn dsm gRMQ ivcoN hn. Auh ies nMU aMimRq df Kfqmf krn dI sfijsL smJdy hn.

          ieh mfmlf bhuq pycIdf hY aqy ies df hwl eynf afsfn nhIN jfpdf. kuJ iswK kihMdy hn ik Auh pgVI dI byadbI dy iKlfPL hn ikAuNik pgVI qF gurU dI amfnq hY. jd koeI pgVI lfhuMdf hY qF gurU dI insLfnI dI byadbI krdf hY. pr hYrfnI dI gwl hY ik gurdvfiraF ivwc jd JgVy huMdy hn qF pgVIaF nMU hwQ pihlF pfieaf jFdf hY. ies lVfeI ivwc vI kuJ vIzIEjL ivwc kuJ lok pgVI lfh lE dI gwl afKdy suxy jf skdy hn.

          svfl pYdf huMdf hY ik agr pgVI gurU dI amfnq hY qF hr iswK dI pgVI `qy hI ieh inXm lfgU hoxf cfhIdf hY, iksy dy ivcfr kuJ vI hox. ivcfrF df vKryvF pRvfn kr lYxf cfhIdf hY. kI jnrl spYro, kypIaYs igwl aqy surjIq isMG brnflf dI pgVI gurU dI amnfq nhIN sn/hn? agr ivroDI hox kfrn AuhnF dIaF pgVIaF lfhuxf shI hY qF iPr  hr iswK hI keI keI inwjI dusLmx jF ivroDI leI iPrdf hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #924, meI 26-2017

 


kyjrIvfl Kud KfmosL, isrP rItvIt hI kr rhy hn tIvt mfstr

imsLrf mfmly ivwc 'irsikAU' krn phuMcI 'imsLjL kyjrIvfl'

lyK dy sLurU ivwc hI sLONkI afpxy inDVk pfTkF nUM dws dyxf cfhuMdf hY ik awj dy lyK ivwc kyjrIvfl dI DrmpqnI sunIqf df ijLkr afAux vflf hY aqy ies ijLkr nUM muwK rwKky sLONkI kyjrIvfl aqy hornF bfry afpxy lyK ivwc afdr mfx nfl iewk bcn dI bjfey bhu-bcn dI hI vrqoN krygf. Aus qrHF qF sLONkI iksy dy Gr dy aMdr nhIN Jfkdf pr jy koeI GroN bfhr inkl hI afvy qF Jfkx ivwc koeI iJjk vI mihsUs nhIN krdf. sLONkI muqfibk idwlI srkfr vwloN htfey gey mMqrI kipl imrf afm afdmI pfrtI dy gly dI hwzI sfbq ho rhy hn. ipCly 10-15 idnF qoN Auh pfrtI aqy ivakqIgq rUp ivwc arivMd kyjrIvfl Auwqy dosLF dI JVI lf rhy hn aqy kyjrIvfl AunHF nUM sux rhy hn aqy suxI hI jf rhy hn, boldy kuwJ nhIN. sLONkI nUM hYrfnI imsLrf dy lfey dosLF dI nhI hY, ielfm lgfAux nfl kyjrIvfl byeImfn sfbq nhI ho jFdy hn pr hYrfnI ies gwl dI hY ik kyjrIvfl Kfmo ikAu hn? kI Auh ies gwl df ieMqjfr kr rhy hn ik kipl imrf df sfrf golf bfrUd Kqm ho jfvy? jF AunHF nUM rfjnIqI ivwc iksy nvy moV df ieMqjLfr hY?

ieMnf qYa hY ik KfmoI nfl kyjrIvfl dI mfVI motI bcI sfK izwg rhI hY. Auh dosLF df jvfb ikAu nhI dy rhy hn? Kfmo rihxf AunHF dI afdq nhI hY.aijhI qF AunHF dI rfjnIqI nhI sI. Auh qF CotI CotI gwl Auwqy tvIt krn, Drny mfrn aqy pRdrsLn krn vfly nyqf hn. svfl ieh vI hY ik kI kipl dI JolI ivwc hor vI hiQafr hn ik nhIN?

sLONkI nUM hYrfnI ies gwl Auwqy vI hY ik kipl imrf dy kol afm afdmI pfrtI dy GotfilaF dI ieMnI lMbI jfxkfrI sI, iPr vI Auh ienHy lMby arsy qwk ivvfspfqr mMqrI bxy rhy aqy ies gwl Auwqy vI hYrfnI hY ik AunHF dy bIjypI dy eyjMt hox dI jfxkfrI pfrtI nUM ieMnI dyr nfl imlI.

kyjrIvfl kdo qwk ies mfmly Auwqy cuwp rihxgy, ieh kihxf mukl hY, ikAuik lwgdf nhI ik imrf cuwp hoxgy. AunHF dy dosLF dI sPfeI ivwc kyjrIvfl nUM sfhmxy afAuxf cfhIdf hY. AunHF nyjo vI kihxf hY Aus nUM afpxy pRqIinDIaF vwloN khfAux dy bjfey afpxy afp kihxf cfhIdf hY aqy jnqf dy ivwc jfky kihxf cfhIdf hY.

kipl imrf ny rsmI rUp nfl AunHF dy iKlfP ikfieq drj krf idwqI hY. Auh kuwJ hor vI krvfAuxgy. sLONkI nUM aijhf lwgdf hY ik srkfrI eyjMsIaF agly kuwJ idnF ivwc koeI nf koeI kfrvfeI krngIaF. ielfm lgfAux nfl koeI gwl sfbq nhI huMdI. hF, jdo srkfrI eyjysIaF dy dsqfvyjF ivwc ielfm afAuxgy qF AunHF df sptIkrn vI dyxf hovygf. AuNJ qF jnqf dy sfhmxy jfxf jF sptIkrn dyxf rfjnIqk gqIivDI hY, pRbMDkI nhI.

pihly idn jdo kipl imrf ny siqMdr jYn vwloN rupey lYx df ielfm lgfieaf sI, jvfb dyx mnI issOdIaf afey sn. AunHF ny vI dosLF df jvfb nhI sI idwqf, sgo ikhf sI ik ieh ielfm jvfb dyx lfiek nhI hn. Ausdy bfad kipl imrf dy bol iqwKy huMdy jf rhy hn. aijhf vI nhI ik pfrtI kipl dIaF gwlF nUM pUrI qrHF awKoN proKy kr rhI hovy. sMjy isMG ny AunHF nUM bIjypI df eyjMt Goiq kIqf hY. eyDrarivMd kyjrIvfl dI pqnI aqy kipl imrf dy ivwc tivtr Auwqy kuwJ tFvy tFvyN ivaMg qIr vI cl rhy hn. AunHF gwlF df rfjnIqI dy kox qoN koeI gihrf mqlwb nhI kwiZaf jf skdf.

kyjrIvfl CotI - CotI gwl Auwqy tvIt krdy hn. hfl dy AunHF dy tvIt aqy rItvIt vyKo qF AunHF ny afpxy vkIl rfm jyTmlfnI dI qsvIr Auwqy rfGv cwZy dy tvIt Auwqy rItvIt mfiraf, tIvI dy aYNkrF qwk Auwqy nrfjgI idKfAuNdy hoey iksy dy tvIt nUM rItvIt kIqf aqy boqsvfnf ivwc eIvIaYWm mIn dI BrosyXogqf Auwqy AuwTy svfl Auwqy iksy dy tvIt nUM rItvIt kIqf. afI Kyqfn nUM mfrn dI DmkI Auwqy tvIt kIqf aqy zygU-ickungunIaf dI bYTk Auwqy tvIt kIqf. AuWQy kipl imrf dy dosLF dI kI AunHF nUM Kbr nhI hY? iesdf mqlwb kI mMinaf jfvy? kI iesleI ik ieh ielfm mrIal ijhy hn. jyaijhf hY qF AunHF dI pfrtI lgfqfr jvfb ikAu dy rhI hY. huxqwk kyjrIvfl ny iswDy qOr AuWqy ies mfmly ivwc kuwJ vI nhI ikhf hY. ies dy pihlF jdo kumfr ivvfs ny afpxI nrfjgI jLfihr kIqI sI, qwd aijhf nhI hoieaf sI. qwd kyjrIvfl sfrvjink rUp nfl sfhmxy afey sn.

eyDr kipl imrf dI bdfvlI ivwc vI bdlfE afieaf hY. pihlF AunHF df infnf kyjrIvfl qoN iafdf siqMdr jYn nr afAudy sn. hux Auh kyjrIvfl dy pRqI iafdf iqwKy bdF df iesqymfl kr rhy hn.

kipl imrf ny hux kuwJ dsqfvy mIzIaf dy sfhmxy rwKky kyjrIvfl aqy 'afp' pfrtI nUM imly cMdy dI glq jfxkfrI dyx dy ielfm lgfey hn. pMj idn Auh afp nyqfvF dy ivdyI dOiraF nUM srvjink kIqy jfx dI mMg nUM lY ky vrq Auwqy bYTy rhy sn. iPr Auh sbUqF dI jfxkfrI idMdy hoey hmlfvr ho gey. AunHF nUM hspqfl ivwc BrqI krfieaf igaf.sLONkI nUM lgdf hY ik ieh pfKMz vI imsLrf ny kyjrIvfl qoN hI iswiKaf hoieaf hovygf. AunHFny ikhf sI ik hspqfl qoN CuwtI imldy sfr hI sbUqF dy nfl sIbIafeI aqy sIbIzItI ivwc ikfieq drj krfvFgf jo hux vfady muqfibk krvf idwqI geI hY.idwlI srkfr dI iBRtfcfr inroDk fKf (eysIbI) ivwc Auh ibafn drj krvf hI cuwky hn.

hux iPr kyjrIvfl dI pqnI sunIqf ny kyjrIvfl nUM 'irsikAU' krn leI imsLrf ivruwD tvIt kIqf hY pr kyjrIvfl ajy vI 'iek cwup sO suwK' vflI nIqI apxf rhy lgdy hn. sLONkI nUM lgwdf hY ik ikqy zflrF nfl Bry atYcI AunHF dI pqnI hI qF nhIN sFBdI rhI ijhVI hux kyjrIvfl qoN vwD BVk rhI hY. jF ikqy tvIt mfstr ny ieh qF nhIN kih idwqf AudoN qF sfrf mfl sFBI jFdI sI hux qUM hI dy jvfb! ieh vI ho skdf hY ik agr afPLq ivwc kyjrIvfl nUM iek pfsy hoxf vI pvy qF AunHF dI QF lYx leI afpxI pqnI nUM isafsq dy dfa pyjL isKf rhy hox, kuJ vI sMBv ho skdf hY. sLONkI nUM dfl ivwc kuJ kflLf jLrUr njLr af irhf hY, jy kflLLf nhIN qF BUrf ijhf qF kuwJ nf kwuJ jLrUr hoxf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 923, meI 19-2017

 


'ਲੁਟੇਰਿਆਂ' ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ?
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ 'ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਗਜ਼' ਵਾਹਵਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਇੰਝ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਰੀਅਨ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਫੂਜੀ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਟਰੀਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਬਹੁਤ ਹੁੱਬ ਹੁੱਬ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਵਿਤਕੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੇ ਘੱਟ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੇਰੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਰੀਅਨ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਦ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਲਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਖਰ ਰਾਜਭਾਗ ਤਾਂ 'ਅੰਜੁਆਏ' ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਨਹਤ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਧੂ ਕਲਿਸਟਰੋਲ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜੁਨ ਬੱਚੇ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ'  ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਇਸਲਾਮੋਫੋਬ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ'  ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਸ਼ੌਕੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਾਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਕੇ ਝੱਟ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਠਗ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸੱਭ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਦੂਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੁਟਿੱਆ। ਇਹ ਸੁਰਫ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੁਟੇਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  'ਬੇਅਸਰ' ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਧਨ ਸੀ ਜੋ 'ਪੀਆਰ' ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਝੂਟ ਬੋਲ ਕੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੈਣ ਮਰੀਅਮ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਮਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਰਾਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਅਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਰੀਅਨ ਰਫੂਜੀ ਜਿਸ ਕਮੰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਲ 2019 ਦਆਿ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਟੱਕ ਵੋ9ਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੰਗੀ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਫੰਡ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ 'ਲੁਟੇਰਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ!
- ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #922, ਮਈ 12-2017


kYnyzf dI isafsq `c juvfbI-ivqkry df dOr sLurU ho cuwkf hY

          iewk pfsy ajy vI kYnyzf ivwc gYr isafsI pwDr `qy nslI ivqkrf iksy nf iksy rUp ivwc jfrI hY pr jfpdY ik kYnyzf dI isafsq ivwc juvfbI-ivqkry df dOr sLurU ho cuwkf hY. ajy do ku hPLqy pihlF hI pIal puils dy pMjfbI BfeIcfry nfl sbMiDq stfPL srjYNt bIjy sMDU ny pIal rIjnl puils iKlfPL ivqkry df kys ijwiqaf hY. bIjy sMDU ny AuntyrIE ihAUimn rfeIts itRibAUnl nMU sLkfieq kIqI sI ik pIal puils ny qrwkI dyx dy mfmly ivwc sMDU nfl nslI ivqkrf kIqf hY aqy sMDU dI kfblIaq nMU njLraMdfjL kr ky qrwkI dyx qoN ienkfr kIqf hY. ihAUimn rfeIts itRibAUnl ny stfPL srjYNt bIjy sMDU dI ies sLkfieq nMU shI pfieaf hY aqy Aus dy hwk ivwc PYslf suxf idwqf. ies PYsly nfl bIjy sMDU aqy pIal puils ivwc srivs kr rhy hor Gwt igxqI iPrikaF dy krmcfrIaF nMU rfhq imlygI. afs kIqI jf rhI hY ik pIal puils dy kMmkfr ivwc suDfr hovygf aqy sihjy sihjy bdldI hoeI abfdI df ibMb ies puils Pors aMdr vI vyiKaf jf skygf.

          dUjy pfsy agr kYnyzf dI uisafsq `qy njLr mfrI jfvy qF juvfbI ivqkrf Bfv rIvrs ivqkry dy sMkyq imldy hn. ies dy keI Tos sbUq hn ijhnF bfry Kuwl ky crcf krnI bxdI hY.

          ipCly kuJ hPLiqaF qoN kYnyzf dy rwiKaf mMqrI hrjIq isMG swjx ivvfd ivwc iGry hoey hn. ieh ivvfd rwiKaf mMqrI dI Bfrq PyrI smyN pMjfb dy muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG dy ibafn nfl sLurU hoieaf sI. kYptn ny rwiKaf mMqrI swjx nMU KfilsqfnI smrQk afK ky imlx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy dUjy pfsy pMjfb gey swjx dy svfgq vfsqy KfilsqfnI sMgTn AumV pey sn ijs nfl swjx dI siQqI bhuq ksUqI bx geI sI.

          afpxy Bfrq dOry dOrfn mMqrI hrjIq isMG swjx ny 18 aprYl nMU iek BfsLx idwqf sI ijs ivwc swjx ny aPgfn aprysLn ivwc afpxy vloN inBfey rol bfry bhuq vwD cVH ky ibafn kIqf sI. sfl 2006 ivwc kYnyzf dI POj dI rihnumfeI hyT imwqr dysLF dI POj ny qfilbfn iKlfPL iewk vwzf aprysLn kIqf sI ijs nMU aprysLn mzUsf df nfm idwqf igaf sI. ies aprysLn vfsqy amrIkf dI POj  lOijsitks aqy eyar-kvr dy rhI sI. ies mOky myjr hrjIq isMG swjx vI aprysLn ivwc sLfml sn. swjx kYnyzf dI rIjLrv POj ivwc sn aqy kdy vI rYgUlr knyzIan POj ivwc nhIN rhy. pr idwlI ivwc afpxy BfsLx ivwc swjx ny bhuq mfx nfl afpxy afp nMU aprysLn mzUsf df afrkItYkt Bfv rUp ryKf dyx vflf dws idwqf. swjx dy ieh sLbd kYmry `c kYd ho gey qy kYnyzf prqx qwk crcf df ivsLf bx gey.

          jd kYnyzf dI sMsd df iejlfs iqMn meI idn somvfr nMU sLurU hox vflf sI qF ivroDI pfrtIaF ieh mfmlf sMsd ivwc AuTfAux vfsqy kmr kwsy kr rhIaF sn. mMqrI swjx ny sMsd dy iejlfs dy sLurU hox qoN pihlF hI apxy idwlI ivwc boly sLbd vfps lYxy sLurU kr idwqy sn aqy kih idwqf sI ik aprysLn mzUsf knyzIan jvfnF dy sFJy Xqnf df iswtf sI. swjx ny ies `qy Kyd (rIgrYt) pRgt kr idwqf sI pr 3 meI nMU jd sMsd df iejlfs sLLurU hoieaf qF dovyN ivroDI pfrtIaF eyny nfl sMqusLt nhIN sn. pihlF swjx ny sMsd dI lfbI ivwc mIzIaf sfhmxy ies vfsqy muafPI mMgI aqy iPr svfl/juvfb dy smyN dOrfn ivroDI iDr dy hmilaF df sfhmxf kridaF vfr vfr muafPI mMgI. mMqrI ny afpxI ies glqI qoN iswKx dI gwl vI afKI. mIzIaf rportF muqfibk swjx nMU sMsd ivwc drjun ku vfr KVf hoxf ipaf aqy do ku vfr qF pRDfn mMqrI nMU vI ivroDI iDr dy svflF df sfhmxf krng ipaf.

          ies qoN 8-10 idn ipwCy inghf mfrIey qF 22 aprYl nMU srI dy ivsfKI ngr kIrqn ivwc iek KfilsqfnI bulfry ny pMjfb dy muwK mMqrI nMU sKLq cyqfvnI idwqI sI ijs nMU DmkI grdfnidaF Bfrq ny kYnyzf kol sPfrqI ieqrfjL vI pRgt kIqf sI. ies bulfry ny swjx dI PyrI dy hvfly nfl kYptn dy ibafn kfrn qfVnf kIqI sI. aKy sfzy rwiKaf mMqrI dI sLfn dy iKlfP boilaf igaf hY vgYrf vgYrf. pr jd iqMn meI nMU swjx ny knyzIan sMsd df sfhmxf kIqf qF ivroDI iDr ny sLym sLym dy avfjLy kwsy jo vwKvfdI smrQk KfmosLI nfl hjLm kr gey. torI afgU ronf aMbrojL ny qF sMsd ivwc swjx nMu dUijaF dI bhfdrI corI krn df dosLI dws idwqf ijs nMU Aus ny aMgryjLI ivwc stoln vYlr afiKaf. aYnzIpI dy afgU ny qF swjx qoN iswDf hI asqIPy dI mMg kIqI aqy Aus nMU vwzf JUT (vOpr) bolx df dosLI dwisaf. kYptn ny qF isrPL KfilsqfnI afK ky imlx qoN hI nFh kIqI sI ijs vfsqy Aus dI lfhpfh kIqI jf rhI hY pr knyzIan afgUaF ny qF bhuq kuJ afK idwqf hY BfeI!

          hor suxo aYnzIpI afgU Qfms mulkyar ny qF kYnyzf dy aYiQks kimsLnr nMU do sPLy df KLq ilK ky swjx iKlfPL qPqIsL Kohlx dI ilKqI bynqI vI kr idwqI hY. AuNJ kYnyzf dy KfilsqfnI aYnzIpI afgU nMU afpxf bhuq krIbI smJdy hn.

          knyzIan mIzIaf ny ieh vI jwg jhfr kr idwqf hY ik swjx ny ieh JUT pihlI vfr nhIN boilaf sgoN julfeI 2015 ivwc vI ajyhI PV mfrI sI. ieh vI dws idwqf ik nvIN idwlI ivwc afpxy ilKqI BfsLx qoN ht ky swjx ny ieh PV jLubfnI mfrI sI. awj qwk ivroDI pfrtIaF aqy knyzIan mIzIaf swjx dI muafPLI nMU aDUrI dwsdf hoieaf ies JUT df asl kfrn puwC irhf hY. torFto sftfr vrgy ilbrl smrQk aKLbfr ny vI afpxy aYzItorIal ivwc swjx dy juvfb nMU aDUrf dwisaf hY. torFto sMn aKbfr ny qF swjx df iswDf hI  asqIPLf mMigaf hY. pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny swjx ivwc Brosf pRgt kIqf hY ijs kfrn swjx smrQk afK rhy hn ik knyzIan lokF ny swjx dI muafPLI pRvfn kr leI hY pr gwl ajy muwkI nhIN hY.

          torFto sMn aKbfr smyq post mIzIaf gruwp dy kuJ aKLbfrF ny swjx bfry iek kfrtUn pRkfsLq kIqf sI jo dyg ivwc bYTy pgVIDfrI kfrn sRI gurU arjun dyv jI dI sLfhdq nfl juVdf pRqIq huMdf sI. ies df ivroD kIqf igaf aqy mIzIaf ny mfmlf Drm nfl juVdf vyK ky muafPLI mMg leI pr kuJ lok ies nMU swjx dy kfrtUn kfrn mMgI muafPI dws rhy hn jo shI nhIN hY. AuNJ swjx df kfrtUn qF glob aYNz myl aKLbfr ny vI Cfipaf sI pr AuhnF df kfrtUn Drm nfl nhIN sI juVdf jF joiVaf jf skdf ijs kfrn pRotYst krn jF muafPLI mMgx dI nObq nhIN afeI.

          gwl knyzIan isafsq ivwc rIvrs Bfv juvfbI ivqkry dI kr rhy sF. awj hflq ieh bx geI hY ik PYzrl aqy subfeI coxF vfsqy kYnyzf dy keI sLihrF ivwc gYr iswK nfmInysLn ijwq hI nhIN skdf BfvyN iswKF dI abfdI iehnF hlikaF ivwc 20% jF 30% hI hovy. kuJ hlikaF ivwc  muslmfnF, cIinaF aqy qfimlF ny vI ieh mwl mfr leI hY. eyQy 70-80% abfdI df koeI vjLun nhIN hY.

          jd rIjLrv btflIan dy sfbkf lYPtInYNt krnl hrjIq isMG swjx ny akqUbr 2015 ivwc aYmpI dI cox ijwqI sI qF aftvf dy hlky ErlIn qoN Qwl POj dy sfbkf muKI aqy lYPtInYNt jnrl aYNzrU lYjLlI ny vI ilbrl pfrtI dI itkt `qy cox ijwqI sI. Auh iek pRoPYsLnl POjI pirvfr ivwcoN hY. Aus df POjI qjrbf vI bhuqf aqy rYNk vI vwzf sI pr Aus dy mukfbly Gwt qjrby aqy Coty rYNk vflf swjx rwiKaf mMqrI bixaf aqy lYjLlI uipCly bYNc `qy bYTf hY. kiQq ivqkry dy dosLF qoN zrdf knyzIan mIzIaf ieh qwQ bol nhIN skdf. AuNJ vwzy rYNk vflf vwzf mMqrI bxy ieh jLrUrI nhIN hY pr BfeI qjrbf qF vyKo ijs dI qusIN gwl krdy ho? kI ieh juvfbI ivqkrf qF nhIN?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #921, meI 05-2017

 


kYnyzf df aslI rwiKaf mMqrI qF zfnlz trMp hI hY BfeI!!

          kYnyzf dy rwiKaf mMqrI hrjIq isMG swjx dI 6 ku idnF dI Bfrq PyrI KLqm ho geI hY aqy Auh Bffrq qoN mlysLIaf huMdy hoey swuK nfl kYnyzf prq afey hn. hrjIq isMG swjx dI Bfrq dI PyrI ivvfdF ivwc iGr rhI hY ijs df cMgf jF mfVf asr mfpx vfsqy ajy smF lwgygf. sMBv hY ik iewk pfsy AuhnF df Bfrq srkfr vloN BrvF svfgq aqy dUjy pfsy pMjfb srkfr vloN AuhnF nMU axgOilaf kr dyxf afps ivwc inAUtrl ho jfx.

          sLONkI smJdf hY ik mMqrI swjx dI Bfrq PyrI bfry dysL aqy ivdysL vwsdy iswK vwKvfdI pfeydfr phuMc nhIN apxf sky. Auh hr nukqy `qy hvf ivwc hI qlvfrF mfrdy rhy hn. jd muwK mMqrI ny swjx nMU KfilsqfnI ikhf qF iewk pfsy Auh ies `qy KPLf ho gey aqy keIaF ny kYptn nMU burf Blf afKxf sLurU kr idwqf. dUjy pfsy keI afKx lwg pey ik cMgf hoieaf Bfrq dy afgUaF nMU pqf lwg igaf ik kYnyzf ivwc KfilsqfnIaF df srkfr qwk smrQn hY ikAuNik aksr ieh afgU kihMdy rhy hn ik KfilsqfnI muwTI Br hI hn. so Auh kYptn dI phuMc qoN KusL vI sn aqy nrfjL vI sn.

          jd ieh KLbr AuzfeI geI ik mMqrI swjx nMU gfrz afPL afnr nhIN idwqf jfvygf qF Bfrq nMU kosx lwg pey aKy iswK mMqrI nfl durivvhfr kIqf jf irhf hY pr jd gfrz afPL afnr idwqf igaf qF kihx lwgy vyKy BfrqI ikvyN iewk iswK mMqrI nMU slUt mfrdy hn. iehnF dI kI mjLfl hY slUt nf mfrn! AuNJ Bfrq ivwc hr pwDr `qy bhuq iswK aPsr aqy afgU hn ijhnF nMU inwq slUt vwjdy hn pr vwKvfdIaF vfsqy sLfied Auh swjx nfloN Gwt iswK hn. iPr kihMdy hn ik ihMdU nhIN cfhuMdy ik iswKF dI igxqI vDy pr afp ijs nMU mrjLI iswKI qoN bfhr kr idMdy hn.

          agr koeI ksr rihMdI sI qF Auh pMjfb ivwc iqMn QfvF `qy KfilsqfnI smrQkF ny pUrI kr idwqI. kYptn nMU hor bolx dI loV hI nf peI. sRI aMimRsqr sfihb dy gurU rfm dfs eyarport `qy KfilsqfnI vwKvfdI bYnr lY ky puwjy aqy Kfilsqfn dy nfhry vI lgfey. agly idn svyry sRI drbfr sfihb ivKy swjx dy svfgq smyN rihMdI ksr vI kwZ idwqI jd swjx nMU KfilsqfnI nfhiraF qy bYnrF ivc Gyrn dI koisLsL kIqI geI. iswKF ivckfr cMgI qlK klfmI vI hoeI jo swjx nfl gey knyzIan stfPL ny vI vyKI. sosLl mIzIaf `qy vI ies dI koeI kmI nhIN hY. knyzIan imsLn dy aiDkfrI swjx nMU bcf bcf ky kwZdy rhy. eyQoN qwk ik Aus dI sRI drbfr sfihb dI PyrI df smF vI bdilaf igaf sI.

          jd mMqrI swjx afpxy ipMz bMbylI puwjy qF KfilsqfnIaF ny AuWQy vI swjx dy svfgq dI iqafrI kIqI hoeI sI. jfhr hY ik swjx iewk dysL dI srkfrI PyrI `qy sI aqy ajyhf svfgq sPfrqI mirXfdf dy Elt sI ijs kfrn swjx nMU ipMz dy gurdvfry mwQf tykx leI prdy nfl jfxf ipaf aqy Auh pMzfl ivwc juVy lokF dy sfhmxy qwk nf hoey. kI ies nfl rwiKaf mMqrI hrjIq isMG swjx df siqkfr viDaf hY? kI swjx isrPL vwKvfdIaF vfsqy hI iswK hn? kI swjx gYr KfilsqfnIaF qoN iewk kfmXfb iswK  vjoN siqkfr dy hwkdfr nhIN sn?

          jd pMjfb dy iksy ihwq dI cfrcf hovy qF sLkfieq krdy hn ik pMjfb dy ihwqF vfsqy gYr iswK Bfv sfry pMjfbI nhIN KVdy. Auh BfeI qusF qF mMqrI swjx dy mfmly ivwc Aus `qy afpxf sflm hwk sfbq krn df sfrf qfx lgf idwqf hY. sMBv hY ik gYr KfilsqfnI iswK aqy gYr  iswK pMjfbI vI Aus df quhfzy vFg siqkfr krdy hox! quhfzf siqkfr qF mMqrI swjx dy eynf ku rfs af irhf sI ik qusIN ipwCy ipwCy aqy swjx awgy awgy.

          afE hux gwl krIey Bfrq srkfr nfl mMqrI swjx dI gwlbfq dI. swjx ny ieh spsLt afK idwqf sI ik Auh duvwly sbMDF nMU hor mjLbUq krn Bfrq afieaf hY. Aus ny Bfrq nfl surwiKaf smyq vpfr vgYrf vDfAux dI gwl kIqI.  Bfrq dy aPgfinsqfn ivwc rol dI vI sLlfGf kIqI. surwiKaf sihXog df kI Bfv hY swjxo? Bfrq nfl POjI aqy sbMiDq sihXog vDfAux nMU surwiKaf sihXog afKdy hn. ies ivwc sFJIaF POjI msLkF, tRyinMg, POjI smfn dI KrIdo-ProKq, KuPIaf jfxkfrI df lYx dyx aqy puils df sihXog vgYrf. kI quhfnMU ieh pRvfn hY? agr Bfrq nfl ajyhf sihXog pRvfn hY qF iPr swB TIk hY nhIN qF aglf svfl pYdf huMdf hY ik ajyhf sihXog vDfAux vflf mMqrI swjx pRvfn hY? AuNJ kuJ KfilsqfnI qF ies qrF dIaF gwlF kr rhy sn ijs qrF ik hrjIq isMG swjx Kfilsqfn df rwiKaf mMqrI hovy. kuJ lok sLyK icwlI vflIaF gwlF vDyry psMd krdy hn.

          afE hux kYnyzf dy rwiKaf mMqrI dy ruqby dI gwl krIey. sMsfr dy 200 dy krIb dysL sPfrqI ilhfjL nfl brfbr igxy jFdy hn pr hr sUJvfn jfxdf hY ik iksy dysL df ruqbf Aus dI abfdI, sfeIjL, POj, qknIk, afriQkqf aqy BUgoilk siQq afid `qy inrBr krdI hY. kYnyzf sMsfr dy cMgy aqy igxqI dy dysLF ivcoN iek hY.  pr kYnyzf sMsfr dI iewko iewk mhF sLkqI df ruqby ivwc kfPLI Cotf gvFzI hY. kYnyzf df sfeIjL bhuq vwzf hY pr abfdI, afriQkqf aqy POj bhuq CotI hY. amrIkf nfl vpfr qoN ibnF kYnyzf iek hPLqf nhIN kwt skdf. kYnyzf ivwc kuJ khfvqF pRcwlq hn. iewk ieMJ hY; agr amrIkf iCwk mfry qF kYnyzf nMU jLukfm ho jFdf hY. dUjI agr amrIkf kYnyzf dy afgUaF nMU khy Cfl mfro qF knyzIan puwCdy hn ikMnI ku AuWcI mfrIey. ieh khfvqF Bfrq ivwc nhIN bxIaF aqy nf hI kYptn amirMdr isMG ny kYnyzf nMU Cotf sfbq krn vfsqy bxfeIaF hn. ieh qF kYnyzf dI DrqI `qy hI pYdf hoeIaF hn aqy nvIaF vI nhIN hn jo mMqrI swjx nMU muwK rwK ky GVIaF geIaF hox.

          keI kYnyzIan qF dysL nMU amrIkf df 51vF sUbf hI afK idMdy hn. AuNJ mjUdf pRDfn mMqrI jsitn trUzo dy svrgI ipqf aqy sfbkf pRDfn mMqrI jvfnI vyly amrIkf iKlfPL bhuq PVF mfiraf krdy sn ijs kfrn sIafeIey ny sInIar trUzo, pIar aYlIat dI vwKrI PfeIl bxfeI hoeI sI. kYnyzf sMsfr dy dUjy mhF XuwD dy vyly qoN hI  amrIkf dy hr POjI kdm df BfeIvfl irhf hY. kYnyzf nyto POjI sMgTn df mYNbr hY ijs df srdfr amrIkf hY. kYnyzf nOrYz df vI mYNbr hY ijs df sUbydfr amrIkf hY. nfrQ amYrIkn eyarozIPYNs kmFz Bfv nOrYz dy do hI mYNbr hn. iek hY amrIkf aqy dUjf hY kYnyzf. ieh 1958 ivwc kfiem kIqI geI sI aqy AuWqrI amrIkf df sfrf eyarspys ies dy hyT hY. ijs df mqlb hY ik kYnyzf df eyarspys vI ies dy hyT hY aqy amrIkf dy kYnyzf ivwc zIPYNs bys hn. kihx nMU kYnyzf ies df ihsf hY pr BfeIvflI dI dr vyKIey qF 95% dy mukfbly 5% kYnyzf dy ihwsy afAuNdI hY.

          ijs dI lfTI Es dI BYNs isrPL pyNzU khfvq nhIN hY ies df aMqrrfsLtrI sbMDF `qy vI brfbr asr hY. amrIkf kol lfTI vwzI aqy mjLbUq hY. agr kYnyzf df rwiKaf ivBfg pRDfn mMqrI jsitn trUzo Kud afp vI rwK lYx qF vI kYnyzf dI surwiKaf CqrI amrIkf dy hwQ hI rhygI.

          kYnyzf ny 25 mfrc 1958 nMU sMsfr df swB qoN azvFs jYWt PfeItr jhfjL tYst kIqf sI jo imsIsfgf (mfltn) ivwc eyarport roz aqy zYrI roz `qy siQq plFt ivwc bxfieaf igaf sI. amrIkf nMU ieh mnjLUr nhIN sI ijs kfrn kYnyzf nMU ieh pRogrfm 20 PrvrI 1959 nMU rwd krnf ipaf aqy blUa ipRMtF smyq tYst jhfjL vI qbfh krny pey sn. ieh qfkq df asl ieiqhfs hY. sInIar trUzo vI amrIkf nfl koeI POjI sMDI KLqm jF qbdIl nhIN sn kr sky. hF, trMp jLrUr nfPtf qbdIl kr dyvygf.

          kYnyzf df pRDfn mMqrI jF rwiKaf mMqrI koeI vI hovy, kYnyzf dI asl rwiKaf qF amrIkf hwQ hI rihMdI hY. so kYnyzf df aslI rwiKaf mMqrI qF zfnlz trMp hI hY BfeI!

- sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #920, aprYl 28-2017

 


hrjIq isMG swjx kYnyzf df isafsqdfn hY jF hIro?

          kYnyzf dy rwiKaf mMqrI hrjIq isMG isMG swjx dI Bfrq PyrI ivvfdF dy Gyry ivwc rhI hY. PyrI sLurU hox qoN pihlF hI pMjfb dy muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG vloN idwqy ibafn nfl ieh ivvfd sLurU ho igaf sI jo PyrI KLqm hox qoN bhuq ipwCoN qwk jfrI rhygf. muwK mMqrI kYptn amirMdr isMG ny hrjIq isMG swjx nMU KfilsqfnI hmdrd kih ky mulfkfq krn qoN ienkfr kr idwqf sI.

          mMqrI hrjIq isMG swjx Bfrq srkfr nfl duvwlI gwlbfq vfsqy srkfrI PyrI `qy Bfrq gey sn ijwQy AuhnF df isPLfrqI mirXfdf (pRotokol) muqfibk svfgq kIqf igaf. iek pfsy kYptn amirMdr isMG aqy pMjfb dy kuJ hor kFgrsI afgUaF ny swjx `qy KfilsqfnI smrQk jF hmdrd hox df dosL lgfieaf, dUjy pfsy pMjfb aqy ivdysL vwsdy keI iswK afgUaF ny s: swjx df BrvF svfgq krn dy ibafn dfgy. ies kMm ivwc akflI affgU suKbIr isMG bfdl aqy sLRomxI kmytI pRDfn bzUMgr vI ipwCy nhIN rhy.

          ivdysLI, Kfskr kYnyzf vwsdy KfilsqfnI qF kYptn nMU kYnyzf PyrI smyN izksI gurdvfry dI styj ipwCy lwgy Kfilsqfn dy bYnr dI Xfd vI dvfAuNdy rhy ijs dy sfhmxy KV ky kYptn ny afpxI PyrI dOrfn sMboDn kIqf sI aqy vrlz iswK sMsQf dy keI afgU afspfs KVy sn. ieh EhI sMsQf hY ijs nfl hrjIq isMG swjx df pirvfr 30 ku sflF qoN juiVaf hoieaf hY aqy kYptn ny ieh gwl rVkf ky khI hY.

          hYrfnI dI gwl hY ik iek pfsy KfilsqfnI afgU idn rfq kYptn dI sKLq nukqfcInI krdy rhy aqy dUjy pfsy ivdysL vwsdy kFgrsI afgU pUrI qrF KfmosL rhy. iehnF ivcoN keI pMjfb coxF smyN vwD vwD ky kYptn amirMdr isMG aqy kFgrs dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. jo afm afdmI pfrtI dI ijwq dy zroN coxF dOrfn KfmosL rhy sn Auh kYptn dI ijwq dI Kbr afAuNdy sfr hI pMjfb vwl Bwj AuTy sn qFik kYptn aqy Aus dy kfks nfl nyVqf kfiem kr skx. Pysbuwk qy aKLbrF ivwc iehnF afgUaF dy ibafn aqy qsvIrF lgfqfr vyKx/pVHn nMU imldy rihMdy sn. KfilsqfnIaF nfl pMgf pYNdy sfr hI ieh KfmosL ho gey aqy afpxf rqf Br pRqIkrm qwk vI nf idwqf. KfilsqfnIaF dI dfd dyxI bxdI hY ik Auh ijs ivcfr nfl juVy hoey hn, Aus nfl KVn qoN iJjkdy nhIN hn.

          kuJ kYptn ivroDIaF df qrk hY ik kYptn coxF qoN pihlF KfilsqfnIaF dy ivroD kfrn amrIkf qoN brMg vfps muV gey sn, ijs nMU Auh Buwly nhIN hn. ieh gwl inrfDfr nhIN hY. kYptn ies Gtnf nMU ikvyN Buwl skdy hn? kYptn nMU kYnyzf afAux qoN roikaf hI nhIN gaf sgoN kYptn nMU hrfAux vfsqy kYnyzf smyq ivdysLF qoN awzI cotI df jLor vI lgfieaf igaf sI. afm afdmI pfrtI dy smrQkF ivwc vwzI igxqI ivwc KfilsqfnI smrQk vI sLfml sn. motf ijhf ihsfb ieh hY ik akflI dl mfn dy smrQkF nMU Cwz ky bfkI KfilsqfnI iksy nf iksy rUp ivwc afm afdmI pfrtI dy pwky smrQk sn jF afp df sfh Brdy sn.

          kYptn amirMdr isMG ies BfrI ivroD dy bfvjUd BfrI bhuqmwq nfl ijwq ky muwK mMqrI bxy hn. agr kYptn amirMdr isMG ivdysL ivwc afpxy hoey ivroD nMU nhIN Buwly hn qF swc ieh vI hY ik afpxy BfrI ivroD dy bfvjUd ivdysLI ivroDI, kYptn dI ijwq nMU vI hjLm nhIN kr sky hn. kuJ lok dfavf kr rhy hn ik kYnyzf srkfr ny kYptn nMU kYnyzf ivwc kMpyn krn qoN roikaf sI, kYnyzf afAux qoN nhIN sI roikaf. qknIkI pwDr `qy ies nMU shI vI afiKaf jf skdf hY pr eysy kYnyzf srkfr ny kdy ivdysLoN afey KfilsqfnI afgUaF jF afm adfmI pfrtI dy afgUaF nMU isafsI kfnPrMsF krn qoN kdy nhIN roikaf.  swc qF ieh vI hY ik KfilsqfnI lfbI dI keI sUibaF dIaF srkfrF aqy PYzrl ilbrlF dI srkfr dy Dur aMdr qwk phuMc hY ijs ivwc pRDfn mMqrI trUzo df dPqr vI sLfml hY. hrjIq isMG swjx eysy srkfr dI kYbint dy mMqrI hn. AuntyrIE dI sMsd ivwc pfs kIqf igaf kiQq iswK jYnosfeIz mosLn vI sUby dI ilbrl srkfr aqy dysL dI ilbrl srkfr dI imlIBugq nfl hI sMBv hoieaf sI.

          ieh vI mMnxf pvygf ik  jo kMMm kYptn amirMdr isMG df ibafn nhIN kr sikaf Auh dysL aqy ivdysL dy KfilsqfnIaF ny kr idwqf hY. iehnF lokF ny swjx dy hwk ivwc jo ibafn idwqy hn Auh nfdI irsLqy dI Jlk pysL krdy hn. s: swjx dy sRI aMimRqsr puwjx `qy qF Kfilsqfn ijMdfbfd dy nfhry vI rwJ ky mfry gey aqy soLlx mIzIaf `qy pRcfry vI gey. s: swjx nMU hwQ ihlf ky kfr ivwc bYTx qoN ibnF hor koeI cfrf nf irhf. AuhnF dy ipMz ivwc gwl ies qoN vI awgy vD geI. dosL BfvyN mfVy srkfrI pRbMDF isr miVHaf jf irhf hY pr asl kfrn KfilsqfnI lfbI dI ipMz bMbylI dI GyrfbMdI sI ijs ivwc KfilsqfnI afgU vwsx isMG jwPrvfl, mohkm isMG, jskrn isMG kfhn isMG vflf afid sLfml sn. s: swjx nMU ipMz dy gurdvfry ivwc prdy nfl mwQf tyk ky lokF nMU imlx qoN ibnF afpxy Gr jfxf ipaf. afKr jo kYptn amirMdr isMG df ibafn sfbq nf kr sikaf Auh KfilsqfnI lfbI ny afpxy josL nfl sfbq kr idwqf.

          KfilsqfnI lfbI ieh gwl vI bhuq jLor nfl alfpdI rhI ik mMqrI hrjIq isMG swjx knyzIan hIro hn ijs kfrn AuhnF dI nukqfcInI pRvfn nhIN hY. puwCxf bxdf hY ik kI hrjIq isMG swjx kYnyzf df isafsqdfn hY jF hIro? agr hIro hY qF nukqfcInI dUr dI gwl hY pr agr isafsI afgU hY qF nukqfcInI hr iksy df muwZlf hwk hY. sL: swjx vYnkUvr qoN cox ijwq ky mMqrI bxy hn ijs kfrn Auh iewk knyzIan isafsI afgU hn. hIro vjoN Auh syvfmukq ho ky pYnsLn nfl Gr bYT skdy sn. rfjnIqI ivwc afAux nfl AuhnF hIro df ruqbf iqafg idwqf sI, Gwto Gwt isafsq ivwc rihx qwk. jmhUrIaq ivwc lok aksr afpxy hIroaF nMU vI rool ky rwK idMdy hn aqy rolx df hwk rwKdy hn. dUjI sMsfr jMg ijwqx vfly brqfnvI pRDfn mMqrI ivnstn cricl pwCmI jgq dy hIro sn pr coxF ivwc lybr pfrtI dy afgU aYtlI hwQoN burI qrF hfr gey sn. ies iksm dIaf AudfhrxF sMsfr ivwc hor vI bhuq imldIaF hn. Bfrq ivwc 1971 dI jMg ijwq ky pfiksqfn dy toty krn vflI kiQq durgf (ieMdrf gFDI) 1977 ivwc afpxI sIt vI hfr geI sI.

          afpxy soVy isafsI ihwqF vfsqy s: swjx nMU hIro afKx vfly KfilsqfnI ieh gwl Buldy hn ik aPgfn POjI imsLn dOrfn sYNkVy qfilbfn kYdIaF  nMU ibnF iksy grMtI dy aPgfn srkfr dy hvfly krn vfsqy s: swjx aqy hor aflfH knyzIan POjI aPLsrF dI sMsd ivwc sKLq nukqfcInI hoeI sI. kI s: swjx Es smyN ajy hIro nhIN  sn bxy? sfl 2011 ivwc srI gurdvfry ivwc rImYNbrYNs zya mOky KfilsqfnI pRfpygMzf nMU njLr aMdfjL krn bdly s: swjx smyq keI knyzIan POjI aPsrF dI qPqIsL hoeI sI, kI Auh Es smyN hIro nhIN sn. aqy Xfd rwKx vflI gwl ieh hY ik knyzIan srkfr ny ies Gtnf leI BfrqI srkfr qoN ilKqI muafPI mMg leI sI jo srkfrI irkfrz df ihwsf hY. eyQy hI bws nhIN, srI ivwc kiQq iswK kYizt kor sQfipq kIqI geI ijs df kys adflq ivwc pwuj igaf. ies kys ivwc  sLkfieq krn vflI iswK iDr ny mMqrI s: hrjIq isMG swjx nMU iewk iDr bxfieaf. kI swjx AunF vfsqy hIro nhIN hn?

          kuJ lok afK rhy hn ik kYptn qF kYptn hY aqy sL: swjx jo lYPtInYNt krnl vjoN syvf mukq hoey hn, kYptn dy sInIar hn. Auh Buwldy hn ik sInIartI ahudy dI nhIN sgoN ahudy qy Aumr dI huMdI hY. kYptn asl ivwc sInIar hn.

          kuJ KfilsqfnI afK rhy hn  ik sMsfr swjx nMU slfmF krdf hY. drasl sMsfr kYnyzf nMU slfmF krdf hY, swjx nMU hI pwuC vyKo. AuNJ kYnyzf dI abfdI 36 imlIan aqy kuwl POj 60 hjLLfr dy krIb hY. pMjfb dI abfdI 28 imlIan aqy kuwl puils 70 hjLfr hY.

          Bfrq dI kwul POj 1[2 imlIan qoN vwD hY, bhuq vwzf Prk hY. Bfrq ivwc iswK abfdI 2% hY jd ik kYnyzf ivwc kwul 36 imlIan ivcoN iewk imlIan iswK hn. Bfrq ivwc POj muKI, eyarPors muKI, rwiKaf mMqrI, ivdysL mMqrI, KyqI mMqrI, rfsLtrpqI aqy pRDfn mMqrI iswK rhy hn. kYnyzf ivwc isrPL iswK rwiKaf mMMqrI bx jfx nfl kuJ lokF nMU bdhjLmI ho geI hY. kI s: swjx kYnyzf dy rwiKaf mMqrI hn jF Kfilsqfn dy?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #919, aprYl 21-2017

 

 


kiQq iswK jYnosfeIz mfmly `c afpxy afsLy pRqI iewk iDr spsLt hY, bfkI swB inrol isafsq dI Kyz hY!!

          kiQq iswK jYnosfeIz mfmly `c afpxy afsLy pRqI isrPL iewk iDr spsLt hY, bfkI swB iDrF inrol isafsq dI hI Kyz rhIaF hn. AuntyrIE sUby dI asMblI ivwc 6 aprYl nMU ilbrl vDfiek hirMdr mwlIH vloN pysL kIqf igaf iswK jYnosfeIz mosLn 5 dy mukfbly 34 votF nfl pfs kIqf igaf hY. ies mosLn df iqMno isafsI pfrtI ny smrQn kIqf pr iqMno pfrtIaF dy afgU sdn ivwc hfjLr nf hoey. mosLn df smrQn vI krnf pr gYr hfjLr vI rihxf, isafsq hI hY ijs kfrn 107 mYNbrF dy hfAUs ivcoN isrPL 39 mYNbr hI hfjLr sn. 

          sfl 2016 ivwc eysy swqfDfrI ilbrl pfrtI ny eysy iksm dy mosLn df ivroD kIqf sI jo aYnzIpI dy aYmIpI jgmIq isMG ny pysL kIqf sI. bhfnf bxfieaf igaf sI ik ieh mosLn iewk qF AuhnF dI slfh nfl nhIN pysL kIqf igaf aqy dUjf ieh sdn ies vfsqy ZukvIN Porm nhIN hY. kfrn ivroD smyN vI isafsI sI aqy hux afp pysL krn smyN vI isafsI hI hY. hux jd ilbrl pfrtI pUrI qrF Qwly lih geI hY aqy dUjy pfsy vwKvfdI lfbI ny ilbrlF dy bfeIkft df swdf dy idwqf qF ies mosLn dI loV pY geI. sUby dI aYnzIpI ny jgmIq isMG rfhIN pihlI vfr pIal dy ies Kyqr ivwc sIt ijwqI hY aqy pfrtI iswK kfrz Kyz ky afpxIaF jVF lgfAux dI isafsq Kyz rhI hY. ivroDI iDr pIsI pfrtI vI ies mfmly ivwc isafsq hI Kyz rhI hY. iewk pfsy ies pfrtI df afgU pYtirk brfAUn BfrqI pRDfn mMqrI modI df vDIaf dosq hox dy dfavy krdf hY aqy dUjy pfsy ies mosLn vfsqy ilbrlF qoN vI awgy hY. PYzrl ilbrlF dI vI ies mfmly ivwc aMdrKfqy imlIBugq hY.

          Bfrq ivwc Bfjpf ies mfmly nMU kFgrs dI murMmq krn vfsqy vrqdI af rhI hY ijs hyT kdy mMqrI rfjnfQ ny ies nMU kFgrs duafrf kIqf igaf nrisMGfr (jYnosfeIz) ikhf sI. hux pMjfb ivwc akflI ies dy hwk ivc boly hn pr 10 sfl rfjswqf ivwc huMidaF afp kuJ nhIN kIqf. rhI gwl afp dI Auh qF vwKvfdIaF nfl pihlF qoN hI iGAU-iKcVI hY.

          KfilsqfnI lfbI ies mfmly ivwc  spsLt hY. AuhnF df kihxf hY ik AuntyrIE ivwc pfs kIqf igaf mqf iek sLurUafq hY. hux ies dy shfry hor sUibaF aqy dysLF ivwc vI ies iksm dy mqy pfs krvfey jfxgy, qy iPr mfmlf XUaYnE jF aMqrrfsLtrI adflq ivwc lY jfieaf jfvygf. jd sMsfr iswK jYnosfeIz `qy mohr lgf dyvgf qF ies dy aDfr AuWqy vwKry dysL df dfavf hor mjLbUq ho jfvygf.

 

kYnyzf dy iewk lyKk dI slfh:

aKy! bRYgijLt dy bfad brItyn nfloN vwK hoky kYnyzf df pRfq bx skdf hY skftlYz

sLONkx pIVHq sLONkI kuJ idn pihlF afnlfeIn aKLbfrF nfl awK mtwkf kr irhf sI aqy awK mtwkf krdy krdy sLONkI dI njLr glob aYNz myl aKLbfr ivwc Cpy lyK `qy peI ijs ny sLONkI df idmfg sLONkx dy nhoiraF qo pfsy krn ivwc sLONkI dI vwzI mdd kIqI aqy lyK ivwc kYnyzf df iewk lyKk kihMdf hY ik jykr skftlYz bRYgijLt dy bfad brItyn nfloN vwK hox df PYslf krdf hY qF Aus nUM kYnyzf dy nfl iml jfxf cfhIdf hY. ieh slfh kYnyzf dy mhUr lyKk kYWn mgUgn idwqI hY. mgUgn ny ikhf hY ik skftlYz df kYnyzf dy nfl juVnf TIk hovygf ikAuNik qknIkI qOr AuWqy dunIaf ieMnI qrwkI kr cuwkI hY ik BUgoilk dUrIaF hux mfany nhI rwKdIaF hn. mgUgn ny ikhf ik skftlYz cfhy qF Auh kYnyzf df iewk pRFq bx skdf hY aqy jykr aijhf huMdf hY qF skftlYz kYnyzf df qIjf sB qo vwzf pRFq hovygf. mgUnn ny ieh vI iliKaf hY ik jykr skftlYz kYnyzf df pRFq bx jFdf hY qF XUrpI XUnIan (eIXU) dy nfl juVy rihx dI Aus dI koi hor mjbUq ho jfvygI aqy kYnyzf skftlYNz jLrIey Xurp ivwc pYr psfr skdf hY. mgUgn awgy ilKdf hY ik jykr bRYgijLt dy bfad skftlYz afpxI 53 lwK dI afbfdI dy nfl nhI sgo lwgBwg 4 kroV dI afbfdI vfly kYnyzf dy ihwsy dy qOr AuWqy eIXU dy nfl rihx leI bynqI kry aqy sf hY ik Ausdy pwK nUM iafdf qvwjo idwqI jfvygI aqy bdly ivwc kYnyzf dy nfgirkF leI skftlYz bhusMsikRqI vfly XUrp ivwc afpxy pYr jmfAux df iewk mfiDam bxygf.

          Aus ny ieh vI iliKaf ik kYnyzf dI rfjsI ivvsQf ivwc skftlYz nUM iafdf mhwqqf aqy aiDkfr imlxgy. kI kYnyzf nfl juVx AuWqy skftlYz nUM affd drjf hfsl hovygf? ies svfl AuWqy mgUgn ny iliKaf hY ik nhI, Auh pUrI qrHF nfl affd nhI hovygf. lyikn kYnyzf dy iewk iewko ijhy pRFq dI hYsIaq nfl Ausdy kol ienHy aiDkfr hoxgy, ijMny ikbYwk smyq kYnyzf dy iksy pRFq kol nhI hn. mgUgn ny awgy ikhf ik agr bRYgijLt dy bfad skftlYNz iekwlf rih jFdf hY qF brItyn aqy amrIkf dIaF irpbilkn pfrtIaF afips ivwc imlky iewk nvyN smfj df gTn krn ivwc juwt jfxgIaF. Auh smfj kihVf hovygf ies vfry lyKk cuwp hY pr kihMdf hY ik nvF bixaf smfj zMkf vjf ky eIsfeI smudfey df smrQn krygf, vwzy vwzy kfrobfrI GrfixaF df sfQ dyvygf, POjIkrx df pwK lvygf. dUjy pfsy kYnyzf dy nfl juwVky skftlYz iewk iafdf sfAU aqy pRgqIvfdI smfj dy vwl afpxy kdm vDf skygf. ieQoN sLONkI nUM sLwk pYdf huMdf hY ik lyKk aMdroN muslfmfn nfl hmdrdI krdf aijhf pRqIkrm idMdf hY ik skftlYNz vI amrIkf brItyn vFg ikqy muslmfnF `qy krVI njLr nf rwKx lwg jfey agr skftlYNz kYnyzf df ihwsf bx jFdf hY qF sIrIaf dy riPAUjI asfnI nfl skftlYNz ivwc trUzo aYNz pfrtI vfV skdI hY. sLONkI muqfibk lyKk ieQy sktflYNz nUM muslmfnF leI 'syP hYvn' dy rUp ivwc dyKxf chuMdf hY. gUgn ny awgy iliKaf hY ik rfjsI srkfrF dy kol afpxy sMivDfn dy AuWqy pUrf aiDkfr huMdf hY. rfjsI jrUrqF leI Auh iswDy tYks vsUl skdy hY. afpxI ngrpfilkfvF, skUlF, hspqflF aqy nfgirk aiDkfrF leI Auh afpxy afp PYslf lY skdy hY. AunHF dy kol pRbMDkI affdI vI huMdI hY. Aus dy anusfr kYnyzf dy sMivDfnk inXmF dy muqfibk afpxy kudrqI sfDnF AuWqy pRFqF df pUrf aiDkfr hY. aijhy ivwc skftlYz nUM AuWqrI sfgr ivwcoN inklx vfly kwcy qyl df mfmlf afpxy kol rwKx df hwk hovygf.  sLONkI ieQy lyKk nUM Xfd idvfAuxf cfhuMdf hY ik skftlYz dI Prst iminstr inkolf strjn ny brItyn nfloN vwK hoky affd hox leI iewk hor jnmq sMigRh dI mMg kIqI hY. ipCly sfl vI skftlYz ivwc aijhf hI iewk jnmq sMigRh hoieaf sI, lyikn qwd bhumq dy afDfr AuWqy ieh pRsqfv Kfirj ho igaf sI. hux brItyn duafrf XUrpI XUnIan qo vwK hox df PYslf krx dy bfad skftlYz afpxy awgy dy BivwK AuWqy muVivcfr kr irhf hY.

inkolf ny ikhf ik ipCly jnmq sMigRh dy dOrfn dy dy krIb do iqhfeI lokF ny brItyn dy nfl bxy rihx dy pwK ivwc mqdfn kIqf sI, lyikn bRYgijLt dy kfrn siQqIaF bdl geIaF hn. AunHF ny ikhf ik bRYgijLt dy kfrn skftlYz dI sMivDfnk hflq AuWqy kfI asr pvygf. KfsqOr AuWqy jykr brIit pRDfn mMqrI trIjf mya bRYgijLt leI krVf ru aKiqafr krdI hY aqy ies dI inrxfiek qsvIr kfI sq huMdI hY qF skftlYz leI cIjF kfI bdl jfxgIaF.

sLONkI iewQy dwsxf cfhuMdf hY ik kYnyzf AuWqrI amrIkf df iewk dy hY, jdo ik skftlYz XUrp ivwc hY aqy skftlYNz brYNptn qoN 5276 iklomItr dUr hY. sLONkI socdf hY ik agr lyKk dI lyKxI nUM bUr pYNdf hY qF sLONkI muslm dysL bxn vwl vD rhy jF vDfey jf rhy kYnyzf aqy sLihr brYNptn nUM Cwzky sktflYNz jf ky vsx vfl pihlf jIv hovygf.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #918, aprYl 14-2017

 


sLONkI 8 bUty lgfAux leI Gr ivwc vfhgy vflI lkIr iKwcxI cfhuMdY!!

          kYnzf bhuq hI anoKf dysL hY ijwQy hux iemIgrMtF df dbdbf bx igaf hY. dbdbf vI eynf ku bx igaf hY ik hux isafsI afgU aqy srkfr hr kMm iemIgrMtF dIaF loVF nMU iDafn ivwc rwK ky krdI hY. ieMmIgrysLn mMqrI aqy hor isafsqdfn qF hux ies iksm dy ibafn hI idMdy hn ik  Auh ikvyN iemIgrysLn nMU hor srl bxf rhy hn. ikvyN hr kYtfgrI dy lokF nMU iemIgrMt bnx vfsqy vDIaf mOky pRdfn kIqy jf rhy hn.

          kiQq izskrImInysLn Bfv nslI ivqkrf rokx vfsqy vI srkfrF bhuq XqnsLIl hn ijs kfrn hux qF rIvrs ivqkrf (izskrImInysLn) sLurU ho igaf hY. rMgdfr cmVI aqy kiQq Gwt igxqI iPrky vflf pihrfvf qF hux vfDU hwkF df pRqIk bx igaf hY.

          sMsfr ivwc ieslfimk kwtvfdIaF aqy jhfdIaF df kihr vD irhf hY ijs kfrn sMsfr dy lok zfhZI icMqf ivwc hn. lok svfl kr rhy hn ik afKr kwtVvfd aqy dihsLqvfd df ieh Bfxf isrPL ieslfm ivwc hI eynf BfrU ikAuN hY?  ieslfm dy nfm `qy sLrIaf kfnMUn, pbilk QfvF aqy skUlF ivwc  nmfjL adf krn vfsqy PisltI dI mMg afey idn jLor PVdI jf rhI hY. srkfrF iehnF mMgF nMU pUrIaF krn vfsqy hr injLm bdx vfsqy kfhlIaF pY rhIaF hn.

          agr afm lok ieslfm `c vD rhI kwtVqf df kfrn vI jfnxf cfhuMdy hn qF ies nMU Jwt ieslfmoPobIaf df nfm idwqf jFdf hY. hux trUzo srkfr cfhuMdI hY ik lok svfl hI nf krn ik kI ho hor irhf hY? agr krn qF iPr BfeI ies bImfrI nMU ieslfmoPobIaf kihMdy hn. aYmpI  iekrf Kfild ny qF ies bfry hux sMsd qoN afpxf mosLn pfs vI krvf ilaf hY. jnfb trUzo ny kih idwqf hY ik kYnyzf ivwc swB vYLlkm hn. ijDr trUzo sfihb jFdy hn burky vflIaF bIbIaF Aus nMU Gyr Gyr mubfrkF idMdIaF hn aqy vDIaf pRDfn mMqrI dwsdIaF hn. amrIkf ivwc trMp dy rfsLtrpqI bnx nfl keI muslmfn hux kYnyzf vwl Bwj rhy hn aqy jnfb trUzo dI srkfr swB nMU bfhF Aulfr ky vYlkm afK rhI hY. hux qF suwK nfl pYdl qur ky bfrzr krfs krn vfilaF dI igxqI coKI vD geI hY.

          jnfb trUzo afpxy Krcy `qy hvfeI jhfjL Byj ky hjLfrF sIrIan lokF nMU kYnyzf lY afey hn. AuNJ Krcf qF kYnyzf dy lokF df hoieaf hY pr muPLq dI Bwl trUzo Kwt rhy hn. sIrIan rPUjIaF nMU shUlqF vI pUrIaF iml rhIaF hn.  keI qF hux kMm krn dI QF kYnyzf srkfr dy jvfeI bx ky afnMd lY rhy hn. iek ajyhy rPUjI bfry KbrF suxIaF hn jo cfr ku bwcy nfl lY ky afieaf sI qy pMjvF kYnyzf ivwc pYdf hoieaf aqy CyvF agly kuJ mhIinaF qwk kYnyzf dy lokF dy Krcy `qy zilvr kIqf jfvygf. ies swjx nMU Gr bYiTaF hI 4000 ku  zflr mhInf imldf hY ijs kfrn kMm qlfsLxf jF krnf GftymMd sOdf hY. kuJ rPUjI qF iewk qoN vwD jnfnIaF vI rwKI iPrdy suxy hn. sLONkI keI vfr socdf hY ik iksy ZMg nfl sIrIan rPUjI hI bx jfvy qFik vfDU shUlqF df kuJ idn afnMd mfx sky. ho skdf hY iksy qrF sLONkx dIaF do ku soNkxF vI kYnyzf ilaf sky. agr ies vfsqy kfgjLF ivwc Drm bdxf vI pY jfvy qF ies nfl ikhVf qUPfn af jfvygf? sLONkI rMnF ivwc DMnf bixaF iPrygf aqy Krcf iswDf aftvf vfly Byijaf krngy.

          sLONkI ies bfry iksy kMsltYNtb dI slfh lYx bfry soc irhf hY qF ik ies afnMd dy mfrg `qy jldI cwilaf jf sky. ies srkfr dIaF nIqIaF df lfB AuTfky sLONkI ijMnF luwt sky luwt ky jldI Gr Brnf cfhuMdf hY. nf jfxIey mhuMmd quglk dI ieh srkfr ikMnf ku smF hor cwly?

          AuNJ agr trUzo srkfr kYnyzf df ieslfmIkrn jldI krnf cfhuMdI hY, ijhf ky jfp irhf hY qF hr sfl iqMn ku mhIny vfsqy kYnyzf dI srd ruq dI rfjDfnI sfAudI arb dI rfjDfnI irafd ivwc lY jfxI cfhIdI hY. ieh musLkl kMm nhIN hY agr 50 hjLfr sIrIan rPUjI ilafAux vfsqy rwiKaf mMqrI nMU pRbMD krn leI hukm idwqf jf skdf hY qF hr sfl  srd rwq dI rfjDfnI irafd vfsqy 5 ku hjLfr aPsr Zoxy koeI vwzf  kMm nhIN hY. ies vfsqy sfAUdI srkfr nfl ilafjLfn df ahudf iekrf Kfild nMU idwqf jfxf cfhIdf hY. ies nfl kiQq ieslfmoPobIaf nfl vI asfnI nfl nijwiTaf jf skygf. irafd ivwc hr sfl iqMn mhIny gujLfrn vflI aPsrsLfhI bhuq jldI vhfbI ieslfm dI mirXfdf iswK jfvygI. aPsrsLfhI ivclIaF bIbIaF burkf pihnx lwg jfxgIaF aqy mrd dfhVIaF vDf lYxgy. ieko Kqrf hY ik koeI kiQq qIjf ilMg sfAUdI kdy brdfsLq nhIN krngy.

          sLONkI nMU pqf lwgf hY ik trUzo srkfr ies sfl pihlI julfeI qoN BMg df kfnMUnIkrn kr dyvygI. ies vfsqy 20 aprYl Bfv 4/20 nMU plfn pysL kr idwqf jfvygf jo pihlI julfeI qoN lfgU ho jfvygf. ikMnI dUr aMdysLI qoN kMm ilaf jf irhf hY. 420 vflf kMm aprYl 20 Bfv 4/20 qoN sLurU ho jfvygf aqy ies nMU kYnyzf zya vfly idn lfgU kr idwqf jfvygf. pihlI julfeI 2017 nMU lfgU krn nfl ies df nfqf kYnyzf dy 150vyN jnm idn nfl juV jfvygf. iPr lok kuJ sflF ivwc ies nMU kYnyzf zya dI QF BMg zya vjoN  mnfieaf krngy.

          pqf lwgf hY ik BMg dy kfnMUnIkrn nfl hr pirvfr Gr ivwc BMg dy cfr bUty Augf skygf. sLONkI qF hux 20 aprYl qoN hI BMg dy cfr bUUitaF dI kfsLq dI iqafrI sLurU kr dyvygf qFik pihlI julfeI nMU qurq ies df lfBU AuTf sky. sLLONkI qF dysL dI ies sUJvfn srkfr nMU ieh slfh vI dyvygf ik BMg ipwCoN zoizaF dy kfnMUnIkrn df pRfjYkt vI sLurU kr idwqf jfvy ikAuNik zoizaf qoN pYdf hox vflI aPIm keI bImfrIaF dI vDIaf dvfeI hY.

          sLONkI ieh vI cfhuMdf hY ik bYkXfrz ivwc agr iek pirvfr cfr BMg dy bUty lgf skdf hY qF iewk Gr ivwc ijMny pirvfr rihMdy hox AuhnF nMU afpxy afpxy vwKry cfr cfr bUty lgfAux df hwk hoxf cfhIdf hY. sLONkI ny qF sLONkx nfl iewko Gr ivwc awz hox dI vfrqf vI sLurU kr idwqI hY qF ik Gr ivwc vfhgy vflI lkIr iKwc ky Gr ivwc BMg dy 8 bUty lgf sky. cfr bUty sLONkI dy aqy cfr bUty sLONkx dy hoxgy. afnMd qF rl iml ky hI mnfieaf jfvygf ijvyN iemIgrMtF dy ies dysL ivwc keI lok kfgjLF ivwc qlfk lY ky bhuqI vYlPyar lYNdy hn pr afnMd rlL ky lYNdy hn.

-sONLkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 917, aprYl 07-2017     

 


XogI AuWqr phfVoN afieaf? qy mIzIaf XogI XogI kUk ipaf!

          mIzIey ivwc AuWqrpRdy dy muwK mMqrI aidwiqaf nfQ XogI dy 'aKMz-pfT' qoN hux lok kuwJ AukqfAux lwgy hn. AunHf nUM lwg irhf hY ik mIzIaf awq krI jf irhf hY. iehI nhI, Auh XogI dI vizafeI nUM wk dI njLr dy nfl vI vyK rhy hn. iewk vfr iPr mIzIaf wk dy Gyry ivwc hY aqy AusdI muwK vjHf mIzIey dI iekpfsV kvryj hY. sLONkI mIzIey dy XogI vfry kIqy jf rhy pRcfr nUM 'aKMz-pfT' kihx dI ies krky gusqfKI kr irhf hY ikAuNik 'XogI-pfT' bMd hox df nf hI nhIN lY irhf hY aqy idny rfq lgfqfr inrivGn jfrI hY. ieh islislf XUpI cox ivwc bIjypI dI ijwq nfl urU hoieaf sI aqy hux ieh XogI dy muwK mMqrI dy rUp ivwc kMm krn qwk bdsqUr jfrI hY.

sLONkI nUM hYrfnI ies gwl dI vI hY ik mIzIey nUM XogI ivwc acfnk ienHy sfry gux nr afAux lwgy hn ijvyN ik Auh ies DrqI df pRfxI hI nf hovy sgoN acfnk asmfn qoN pRgt hoieaf hovy. mIzIaf Aus nUM msIhf jf qfrnhfr dy rUp ivwc py krx ivwc juwitaf hoieaf hY. ies BgqI-Bfvnf nfl pwqrkfrI qf nhI ho skdI aqy nf hI ies nUM pwqrkfrI ikhf jf skdf hY.

sLONkI nUM aijhf lwgdf hY ik mIzIey df iewk vwzf ihwsf XogI aiwdiqaf nfQ dI CvI Ausfrn ivwc lgf hoieaf hY. ies ihwsy dy mIzIey nUM lgdf hY ik fied Bfrq nUM iewk nvF nfiek iml igaf hY. modI dI hI qrj Auwqy Auh XogI nUM kwdvfr nyqf dy rUp ivwc pysL kr irhf hY. hux ieh vyKxf hovygf ik aijhf jfxy-anjfxy ivwc ho irhf hY jf iksy Kfs eyjMzy dy qihq ho irhf hY.  Auj vyiKaf jfvy qf mIzIey df kMm iksy dI CvI nUM bxfAux jf ivgfVx df nhI hY sgoN Ausdf kMm qf jfxkfrIaf nUM TIk sMdrB dy nfl py krnf huMdf hY. jykr ies ivwc koeI gwz-mwz krdf hY qf iesdf mqlwb hY ik mIzIaf afpxI iMmyvfrI TIk ZMg nfl nhI inBf irhf hY.

hux sLONkI socdf hY ik XogI nfl juVIaF nkfrfqmk brf iekdm ikwQy gfieb ho geIaF hn ijnHF nUM mIzIaf pihlf msflf lf lf ky pysL krdf huMdf sI. ieh vyKky hYrfnI huMdI hY ik muwKmMqrI cuxy jfx dy bfad XogI dy bfry ivwc aijhIaF brf lwgBwg guMm ho geIaf hn ijnHf ivwc XogI dI KsIaq dy nYgitv pihlU prgt huMdy hn. iesdy Ault XogI dIaF AunHf cIjf nUM vI shI dwsy jfx df islislf cwl irhf hY ijnHf dI jMmky br leI jfxI cfhIdI hY.

afpryn romIE aqy buwcVKfinaF dy iKlfP CyVI geI muihMm aijhy PYsly hn ijnHf Auwqy mIzIey nUM qwQF nfl lYs hoky svfl KVy krny cfhIdy hn pr mIzIaf aijhf nhIN kr irhf hY. aYNtI romIE dl aqy aYNtI buwcVKfinaF vfry sLONkI awgy jf ky kuJ ijLkr jLrUr krygf pr ajy gwl mIzIey dy rol dI ho rhI sI. sLONkI nUM lgdf hY ik mIzIey df vwzf ihwsf qfVIaf vjfAux vflf bxky rih igaf hY jdo ik mIzIey df kMm 'icarlIzrs' df qf iblkuwl vI nhI hY. ipCly iewk hPqy ivwc hI XogI ny ibnf kYibnt dI bYTk kIqy 50 qoN iafdf Goxfvf kr idwqIaF hn. lyikn aPsos dI gwl ieh hY ik mIzIaf AunHf Goxfvf dI pol KolHx dy bjfey AunHf nUM mhfn uruafq dy rUp ivwc pRcfr krn ivwc jwuitaf hoieaf hY. iehI nhI, mIzIaf XogI nUM cmqkfrI pursL dy rUp ivwc pRcfr krn ivwc vI juwitaf hoieaf hY ijvyN ik XogI aOrq dI kuwKoN  jMimaF nf ho ky sgoN iksy phfV dI guPf ivwco pRgt hoieaf hovy.

kdy sLyr dy bwcy nUM duwD iplfAuNdy, kdy mgrmwC dI Dox `qy hwQ Pyrdy, kdy BfrI Brkm ajgr afpxy mozy Auwqy cuwky XogI dIaF JUT lwgx vflIaF qsvIrf ivKfAux df hor koeI mksd nhI ho skdf. ieh sB Potofp df kmfl hI hY. ies qrHF df kmfl sLONkI pMjfb ivwc afm afdmI pfrtI dy pRcfr smyN vI dyK cwukf hY aqy aijhf hI kuwJ kmfl nirMdr modI dy pRDfn mMqrI cuxy jfx dy smy vI ivKfieaf igaf sI. nirMdr modI dy bwcpn dy mn-GVq ikwsy mIzIey ivwc KUb PYlfey gey sn. ieh vI swc hY ik bfad ivwc modI dIaF qsvIrf dI pol vI mIzIey ny hI KolI sI mgr ijs pYmfny Auwqy pRcfr hoieaf sI Aus pwDr Auwqy AunHf df KMzn nhI sI hoieaf. iehI kuJ mIzIaf hux XogI nUM cmqfkrI bxfAux ivwc dy cwkr ivwc kr irhf hY. ies qoN sf hY ik lok swcfeI qo vfikP nhI ho rhy hn sgoN JUTy iewkpfsV pRcfr df isLkfr ho rhy hn. ijs qrHF df isroN pYroN KoKlf iekpfsV pRcfr ivdysLI pMjfbI mIzIey ny pMMjfb ivwc afm afdmI pfrtI aqy kyjrIvfl bfry kIqf sI ies qrHF df hI pRcfr hux XogI srkfr vfry mIzIey df vwzf ihwsf kr irhf hY. ies ivwcoN pwqrkfrqf dI jLmIr aqy vwcnvDqf gfieb hY.

sLONkI XogI dI 'romIE' Bfv afsLkF ivrwuD CyVI muihMm aqy KVy kIqy 'aYNtI romIE dwl' qoN pihlF buwcVKfinaF nUM bMd krn bfry gwl krygf. agr dyiKaf jfvy qF Bfrq ivwc 70 srkfr vwloN mMnjLUr sLudf buwcVKfny hn aqy ienHF ivwcoN sB qoN 10 vwzy buwcVKfinaF dy mfilk ihMdU hn aqy ienHF buwcVKfinaF df mIt sB qoN vwzI mfqrf ivwc Bfrq qoN bfhr jf irhf hY. buwcVKfinaF dI gwl cwl rhI hY qF ieh dwsxf vfijb hY ik Bfrq df sB qoN vwzf bucVKfnf awl-kbIr qylMgfnf sUby ivwc hY aqy ieh buwcVKfnf 400 eykV ivwc PYiLlaf hoieaf hY aqy ies bucVKfny df mfilk sqIsL sBrvfl hY. dUjy vwzy bucVKfny 'arybIan aYksport' df mfilk sunIl kpUr hY. ies qrHF hI aYmkyafr aYksport df mfilk mdn aYibt hY aqy ies kMMpnI df iek kolz stor pMjfb ivwc muhflI krIb smgOlI ipMz ivwc hY. ies qrHF al-nUr df mfilk sunIl sUd hY aqy ieh kMpnI 35 dysF nUML motf mIt splfeI krdI hY. iewQy qF sLONkI ny kuJ hI nFvF df ijLkr kIqf hY pr qwQ gvfh hn ik vwzI mfqrf ivwc motf mIt aYksport df kMMm krn vfly Kuwd ihMdU hn aqy AunHF df kihxf hY ik Drm aqy vpfr do iblkul alwg alwg cIjLF hn aqy dovF nUM imlfky ny nhIN dyiKaf jfxf cfhIdf. koeI ihMdU bIPL vfpr ivwc rhy jF koeI muslmfn ivafjL `qy pYsy dyx dy vpfr ivwc rhy qF ies ivwc hrjL hI kI hY. ieQy ieh vI dwsxf jrUrI hY ik 2016 ivwc kIqy srvyKx ivwc ikhf igaf sI ik Bfrq dI 70% afbfdI mfsfhfrI pfeI geI sI BfvyN Auh sfry gAU mfs nhIN hor jfnvrF df mfs KFdy hn. sLONkI nUM lgdf hY ik jo XogI kr irhf hY, ieh sB isafsq qoN pRyirq hY aslIaq kuJ hor hI hY.

hux sLONkI XogI dI afsLkF jf romIEjL vfry ivwzI muihMm df QoVf ijhf ijLkr krnf cfhygf. Aupro dyKx nUM ieh muihMm idl nUM cMgI lwgdI hY aqy lgdf hY ik ies nfl lVkIaF aqy aOrqF dI ijMdgI GroN bfhr kuJ suKflI ho jfvygI aqy AunHF nUM CyVCfV qoN Cutkfrf iml jfvygf pr ies miuhMMm dy prdy hyT kI kuJ hox vflf hY ies df nf qF ijLkr mIzIey ny kIqf hY aqy nf hI XogI dI srkfr ny aqy lyK lMbf hox dy zroN nf hI awj sLONkI kr skygf. sLONkI iewk Gtnf jLrUr sFJI krnf cfhygf ik afpy bxy 'aYNtI romIE dl' dy guMizaF ny qury jFdy sky BYx Brf nUM Gyr ky Brf dI aYnI kwutmfr kIqI ik ivcfrf hfsqpfl ivwc mOq vwl vD irhf hY. ies qrHF dIaF axigxq GtnfvF kuwJ hI idnF ivwc aYnIaF ijLafdf GtIaF hn ik kiQq 'aYNtI romIE dwl' dy guMizaF ny XUpI ivwc dihsLq pf idwqI hY. ijhVf kMMm pulIs dy 'aYNtI romIE dsqy' ny krnf sI Auh kMMm hux guMzf ansrF ny afpxy hwQF ivwc lY ilaf hY. afpy bxy aYNtI romIE dwl pulIs dy dlfl bx gey hn aqy zrfvy dy ky lokF dy btUey KflI krvf rhy hn. zry hoey XUpI dy romIEjL ny ikhf hY ik Auh ipafr krn leI jfx qF ikDr jfx, kI hux ies kMm leI kyjrIvfl dI idwlI jF mhfrfjy dy pMjfb jfxf pvygf?. sLONkI muqfibk AunHF nUM vwD suirwKaq sUbf pMjfb lgdf hY ikAuNik hux AuWQy qF romIE dI afpxI srkfr hY. pwqrkfrf arUsf aflm aqy mhfrfjy dy ikwsy iksy qoN luky iCpy nhIN hn. pr hfl dI GVI XogI dy 'XogInfmy' ny XUpI dy nOjvfnF dy sfh sUq idwqy hn.

- sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #916, mfrc 31-2017

 


Bfrq `c roz sfeIz romIEjL vwzI smwisaf!!

          Bfrq ivwc nOjvfn lVkIaF nfl CyVCfV, kfmuk sosLx aqy hr moV `qy jLlIl krnf iewk vwzI smwisaf hY. pMjfb smyq AuWqrI Bfrq ivwc ieh smwisaf hor vI gMBIr hY. aksr ivafhuqf aOrqF, keI bwicaF dIaF mfvF qwk nMU vI nhIN bKisLaf jFdf. keI vfr qF ibrD aOrqF nfl vI blfqkfr dIaF GtnfvF vfprdIaF hn.

          agr ieh ikhf jfvy ik nOjvfn bwcIaF dI qF jUn hI burI hY qF ieh awq kQnI nhIN hovygI. ies dy nfl hI nOjvfn bwcIaF dy mfipaF aqy pirvfr vfilaF nMU vI jLlIl kIqf jFdf hY. ajyhIaF axigxq GtnfvF df hvflf idwqf jf skdf hY ijhnF ivwc nOjvfn bwcIaF dy mfipaF sfhmxy bdmfsLF ny bwcIaF nfl durivvhfr kIqf hY. eyQoN qwk ik iek pMjfb puils dy eyaYsafeI nMU vI smyN dI srkfr dy iewk smrQk bdmfsL ny kql kr idqf sI. bdmfsLF dI sLrn ivwc nf jfx vflIaF bwcIaF nMU ryp, qyjLfbI hmilaF aqy kql qwk df sfhmxf krnf pYNdf hY. L

          bwsF, ryl gwzIaF, bjLfrF, sVkF, skUlF, kfljF aqy hor adfiraF dy aMdr qy bfhr bwcIaF surwiKaq nhIN hn. hfrzkor bdmfsLF qoN ielfvf afm nOjvfn vI iksy lVkI vwl avfjLy kwsxy, ipwCf krnf aqy ijsm nMU hwQ pfAux qwk jfxf afpxf sLugl smJdf hY. ajyhf krdy smyN mrd Buwl jFdf hY ik Aus dI DI-BYx nfl vI ieh ivgiVaf hoieaf smfj iehI vqIrf krdf hY. bwcIaF nfl durivvhfr dy mfmly ivwc Bfrq ivwc bysLrmF dI igxqI bhuq vD geI hY. hux qF bwcIaF afpxy ipMz aqy muhwly ivwc vI surwiKaq nhIN hn. mfpy bhuq ijgrf rwK ky bwcIaF nMu ividak adfiraF ivwc Byjdy hn. ajokf mnorMjn aqy gIq klcr vI nMgyjL aqy bdmfsLI nfl Biraf ipaf hY. pMjfbIaF ivwc BMzpuxf bhuq vwzI ieMzstrI bx igaf hY ijs nMU gIqkfrI jF aYkitMg afKdy hn. iewk jLmfnf sI jd KusLI dy mOky BMz, bfjLIgr aqy Kusry lokF df mnorMjn kiraf krdy sn qy AuhnF dI koeI mirXfdf hoieaf krdI sI. hux qF hr moV `qy lcr giek bYTy hn ijhnF dy kMjrpuxy qoN ibnF bhuqy ivafh sLfdIaF aDUry smJy jFdy hn. pMjfbI gIqF dI sLbdfvlI aMnIH kfmuk, nMgyjL aqy bdmfsLI vflI bxdI jf rhI hY qy sMgIq zFg-soty vflf hI rih igaf hY.

          ies kMm ivwc pRvfsI pMjfbIaF df coKf Xogdfn hY ijhnF dIaF iqMn iqMn pusLqF aksr KusLI dy mOikaF `qy iewko Cwq hyT aqy ieko gIq `qy iekwTIaF nwcdIaF jo aksr lcr gIq hI huMdf hY. pRvfsIaF ny ieh bImfrI pMjfb phuMcf idwqI hY aqy pMjfb vfsI hux pUrI qrF ienPYkitz hn. ivdysL vwsdy keI pMjfbI coxF smyN vI pMjfb vfsIaF nMU nvIN pwtI Dwky nfl pVfHAux gey sn ijs ivwc AuhnF pUrI mfr KfDI hY.

          gwl bwcIaF nMU hr moV `qy jLLlIl  krn dI kr rhy sF. bwcIaF nfl burIaF hrkqF krn vfly nOjvfnF nMU Bfrq ivwc hux roz sfeIz romIEjL kihMdy hn aqy ieh iewk vwzI smwisaf hn. XUpI dy nvyN muwK mMqrI jogI aidiqaf nfQ ny afpxf ahudf sMBfldy sfr hI iehnF nMU hwQ pf ilaf hY. XUpI puils ny skUlF kfljF aqy sVkF `qy keI romIEjL dI iCqr pryz vI kIqI hY. keI qoN kMn PV ky bYTkF vI wkZvfeIaF hn ijs nMU ihMdI mIzIaf AUTk bYTk afKdf hY. ies nfl romIEjL dI iewk vfr qF dOV lwgvf idwqI geI hY. ieh pqf nhIN hY ik ieh nIqI kd qwk cldI hY jF ieh ikhVf rUp aKiqafr krdI hY?

          XUpI ivwc BfrqI jMqf pfrtI dy isafsI ivroDI ies `qy ikMqU pRMqU kr rhy hn aqy kuJ jfiejL KdsLy vI jfhr kr rhy hn. AuhnF nMU zr hY ik ies nfl afm nOjvfnF nMU puils hYrfs vI kr skdI hY. iksy adfry sfhmxy KVy hr nOjvfn nMU romIE smJ ky svfl krnf vI jfiejL nhIN hY ies nfl lokF ivwc byloVf BYa PYl jfvygf aqy AuhnF dI ajLfdI `qy bMDn lwg jfvygf. iksy ivroDI nMU qMg krn vfsqy lVkI nfl CyVCfV dy JUTy dosL vI lgfey jf skdy hn, ajyhf kuJ lokF df zr hY.  XUpI dy muwK mMqrI dI ieh muihMm ikhVf rUp aKiqafr krdI hY ieh qF smF hI dwsygf pr iewk vfr jogI aidwiqaf nfQ ny XUpI ivwc roz sfeIz romIEjL dI dOV lgvf idwqI hY. agr ieh nIqI kfmXfb huMdI hY qF hor sUby vI ies nMU apxf skdy hn ijvyN kYptn amirMdr isMG dy lflbwqI klcr nMU Kqm krn dy PYsly nMU XUpI ny apxfieaf hY.

          AuNj XUpI dy nvyN muwK mMqrI jogI aidwiqaf nfQ iewk ivvfdgRsq sKLsLIaq hn pr muwK mMqrI bxdy sfr hI ijs qrF AuhnF aPsrsLfhI nMU dPLqrF nMU sfPL rwKx aqy pfn qy gutkf mukq rwKx dIaF hdfieqF idwqIaF hn Aus qoN cMgy rfj dI afs bwJdI hY. hux qF XUpI dy kuJ nvyN mMqrI vI afpxy dPLqrF ivwc JfVU lgf rhy ivKfey jf rhy hn. Bfrq dy swB qoN vwD abfdI aqy bdmfsLI vfly sUby ivwc suDfr dI afs bwJI hY.     

 

afp nMU hux pfrtI sMivDfn cyqy afieaf

coxF ivwc  burI qrF ipwt jfx ipwCoN pMjfb ivwc afm afdmI pfrtI dy afgUaF nMU hux pfrtI df sMivDfn Xfd af igaf hY. ipCly 6 ku mhIny ivdysLI pMjfbIaF dy kiQq rosLn idmfgF aqy zflrF-pONzF dy isr `qy cwk lE cwk lE krn vfly hux hux sMivDfn dI gwl krn lwg pey hn. durgysL pfTk, sMjy isMG aqy kyjrIvfl vrgy Cfqr afgU hux pMjfb dy sIn qoN rfqo rfq gfieb ho gey hn. pMjfbIaF nMU ibn mMgI akl dyx vfly GuMmzI ivdysLI vI afpxy Jwgy JfV ky qur gey hn. iehnF ivcoN keI pYsy vfly sn aqy keI imhnq mjLdUrI krn vfly sn jo afpxy kmfeI roVH afey hn, sLfied cODrI bnx dI iewCf ny AuhnF dI akl `qy prdf pf idwqf sI. pMjfb  dy lok hux bhuqy isafxy aYnafrafeIjL nMU mKOl krdy hn.

          hoieaf qF ieMJ keI ipMzF ivwc hovygf pr hlkf krqfrpur dy iewk ipMz ivwc amrIkf qoN gey iewk aYnafrafeI dI gfQf sLONkI nMU iewk imwqr ny Pon `qy suxfeI hY. ieh swjx amrIkf qoN afp dI mdd krn igaf sI aqy ies ny do ku mhIny votF iekwTIaF krn vfsqy nsLy df lMgr lgfieaf hoieaf sI. ies nMU bhuq ivsLvfs sI ik Auh bhuq vwzI ienvYstmYNt kr irhf hY ijs nfl afp dI bnx jf rhI srkfr ivwc Aus dI pUrI pYNT hovygI. pr 11 mfrc nMU jd cox nqIjy afey qF Auh agly idn hI amrIkf nMU Bwj ipaf. jhfjLy cVHdf cVHdf Auh hlkf krqfrpur qoN kFgrs dy jyqU AumIdvfr nMU Pon `qy ieh kihMdf hoieaf vDfeI vI dy igaf ik Aus ny jyqU kFgrsI nMU coKIaF votF pvfeIaF hn.

          hfr kfrn pMjfb dy afp afgUaF  nMU kyjrIvfl df nfm hI Buwl igaf hY aqy iewk mIzIaf rport muqfibk  PYslf kIqf igaf hY ik hux pMjfb dI kfrjkfrnI sMivDfn muqfbk hI bxfeI jfvygI. iehI hfl irhf qF KLqm hox qoN pihlF pihlF idwlI aqy pMjfb dI afp do vwK vwK dl bx jfxgy.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #915, mfrc 24-2017

 


afp dy aMq dI ho geI hY sLurUafq!!

alop ho gey hn DmwcVI aqy KfmosL ho geI hY Pysbuwk!!

cox nqIjy kuPrqol pwqrkfrF qy PysbuwkIaF leI sbk!!

          ivdysLF ivwc pMjfb coxF dy sbMD ivwc ipCly 4 ku mhIny bhuq ajIb gwlF hoeIaF hn jF afK lvo ik kuJ afp smrQkF vloN kIqIaF geIaF hn. kuJ lok pMjfb dy lokF nMU JkfnI dy ky coxF ijwqxIaF cfhuMdy sn ijhnF nMU zfhZI hfr hoeI hY.

          hux kyjrIvfl smyq ies pfrtI dy keI smrQk afK rhy hn ik eIlYktrfink voitMg msLInF rfhIN kIqI geI hyrfPyrI kfrn afp dI hfr hoeI hY. XUpI ivwc mfieafvqI vI kuJ ies qrF hI afK rhI hY. afm afdmI pfrtI ny jd idwlI dIaF coxF ivwc 70 ivcoN 67 sItF ijqIaF sn qF eIlYktrfink voitMg msLInF ny shI kMm kIqf sI. kyjrIvfl ny ies nMU afm lokF dI ijwq dwisaf sI. Aus smyN kyNdr dI modI srkfr ny koeI hyrfPyrI nhIN sI kIqI. ibhfr ivwc modI dy iKlfP nqIsL kumfr df muhfj PYslfkun ijwq ijiqaf sI qd vI modI srkfr eIlYktrfink voitMg msLInF rfhIN hyrfPyrI nhIN sI kr skI. 2012 ivwc jd afs dy Elt akflI dl dUjI vfr kFgrs nMU hrf ky cox ijwq igaf sI qF iehI eIlYktrfink voitMg msLInF vrqIaF geIaF sn aqy kyNdr dI mnmohn isMG srkfr hyrfPyrI nhIN sI kr skI. sfl 2014 dIaF lok sBf coxF ivwc vI jd modI vyv ny kFgrs nMU icwq kr idwqf sI qF zfktr mnmohn isMG srkfr eIlYktrfink voitMg msLInF rfhIN hyrfPyrI nhIN sI kr skI. bMgfl aqy qfiml nfzU ivwc iqRxmUl aqy aMnf pfrtIaF dI ijwq nMU iehnF msLInF rfhIN hyrfPyrI kr ky nhIN sI roikaf jf sikaf.

          inrfsL hoey keI afp smrQk aqy mIzIafkfr voitMg msLInF nMU gLLlq dws rhy hn aqy Audfhrxf dy rhy hn ik kMipAUtr hYkrjL qF vwzy vwzy dysLF aqy AuhnF dy rwiKaf ivBfgF dy kMipAUtrF qy vYbsfeItF nMU hYWk kr lYNdy hn. pr Auh afm lokF nMU ieh nhIN dwsdy ik iksy kMipAUtr jF vYbsfeIt nMU hYWk krn vfsqy ieMtrnYWt kunYksLn nMU sfDn vjoN vriqaf jFdf hY. ieh kunYksLn qfr rfhIN jF vfierlYWs ho skdf hY. agr quhfzf kMipAUtr ieMtrnYWt nfl nhIN juiVaf hoieaf qF ies nMU koeI hYWk nhIN kr skdf.  eIlYktrfink voitMg msLInF vI kunYksLn rihq hn aqy msLInF df ieMtrnYWt nfl koeI rfbqf nhIN hY ijs kfrn hYwk krn df svfl hI pYdf nhIN huMdf. kuJ afp smrQk pMjfb dy iek ipMz dI Audfhrx dy rhy hn ijs ivwc afp nMU iewk bUQ `qy kuwl 4 votF pweIaF hn jdik ies bUQ ivwc afp dy 7 vrkrL aqy AuhnF dy pirvfr vI votr hn. kI isfasq ivwc ies gwl dI koeI grMtI hY ik quhzy nfl qurf iPrdf bMdf aMdroN kMm iksy hor pfrtI vfsqy krdf ho skdf hY?

          afp dI hfr ipwCoN iewk swjx ny Pysbuwk `qy post pf ky afp vlMtIarjL nMU kuJ ieMJ ikhf, pqMdro vot vI pfeI sI ik pRcfr hI krdy rhy?

          kuJ lokF vloN ivdysLF ivwc pMjfb clo df DmwcV pfieaf igaf aqy eyarportF `qy Zol  vjf ky BMgVy pfey gey. bhuq vwzy vwzy dfavy kIqy gey aqy keI pRvfsI ies pRcfr `qy ivsLvfs vI krn lwg pey. keIaF ny aOKy ho ky PMz vI Byijaf aqy afpxy vfkPLF nMU pMjfb ivwc lwKF Pon kflF vI kIqIaF.

          ivdysLF ivwc kuJ afp smrQk mIzIafkfr lokF nMU ieh slfhF vI idMdy rhy ik afpxy irsLqydfrF nMU Pon kr ky afp nMU votF pfAux df altImytm dy idE, agr votF nhIN pfEgy qF mdd nhIN kIqI jfvygI. Bfv mdd vfsqy pYsy nhIN Byjy jfxgy aqy AuhnF dy bwicaF nMU ivdysL swdx vfsqy mdd nhIN kIqI jfvygI. ijhnF ivdysLI pMjfbIaF ny pMjfb ivwc jLmInF Tyky `qy idwqIaF hoeIaF hn AuhnF nMU slfh idwqI geI ik afp nMU vot pfAux df vfadf nf krn vfilaF nMU Auh jLmInF vfps lYx df aLltImytm dy dyx. kI ieh blYkmyl qF nhIN sI? asUl dI rfjnIqI krn vfsqy mYdfn ivwc afeI afm afdmI pfrtI dy smrQk lokF nMU ryzIE pRogrfmF rfhIN sLryafm byKOPL ho ky blYkmyl kr rhy sn.

          afp dI hfr ipwCoN iewk pMjfbI ryzIE host afK irhf sI ik aKy ichrf bdl igaf hY pr srkfr EhI hY. Bfv bfdl cly igaf aqy kYptn af igaf pr bdilaf kuJ nhIN hY. Bilafmfxsf agr afm afdmI pfrtI dI ijwq ho jFdI qF kI bdlxf sI? ies nfl ikhVf swqXuwg af jfxf sI?

          ieh swjx afp vloN ijwqIaF 20 sItF nMU 22 (gwTjoV dIaF 22) dws irhf sI pr nfl hI akflIaF vloN ijwqIaF sItF 15 dws irhf sI jdik akflI Bfjpf gwTjoV ny 18 ijwqIaF hn. akflIaF dIaF 15 aqy afp dIaF 22 dwsx nfl Prk coKf jfpdf hY pr afp gwTjoV dIaF 22 aqy akflI gwTjoV dIaF 18 dwsx nfl Prk Gwt jfpdf hY. vyKo coxF hfr jfx AuprMq vI minpUlysLn jfrI hY.

          afm afdmI pfrtI dI lIzrisLp df ikrdfr vyiKaf jfvy qF ieh pfrtI qmfsLbInF, zrfmybfjLF aqy kwcy ikrdfr dy lokF dI pfrtI hY. ies ivwc gwlF svrfj dIaF ho rhIaF hn pr hfeI kmFz klcr BfrU irhf hY. jo jLrf AuWcI boilaf Aus nMU Dwky mfr ky bfhr kwZ idwqf igaf. pRsLFq BUsLn, XogyNdr Xfdv, DrmvIr gFDI, sumyl iswDU, pRo: mnjIq isMG, zf: dljIq isMG, zf: hrisLdr kOr, suwcf isMG Cotypur  aqy anykF horF nfl iehI kuJ kIqf igaf. pr aMnHy Bgq kyjrIvfVIey tws qoN mws nf hoey, kI ies nMU svrfj kihMdy hn?

          svrfj qF ies pfrtI ivwc eynf ku hY ik pMjfb dy 20 mYNbrI vDfiek dl df afgU cunx leI sfry vDfiekF nMU idwlI kyjrIvfl kol jfxf ipaf. kyjrIvfl, durgysL aqy sMjy isMG vrgy itktF vI vyc gey aqy PMz vI smyt gey.

          koeI pfrtI pRogrfm nhIN, koeI pfrtI PlsPf nhIN aqy pfrtI df koeI sMivDfnk cOKtf nhIN. kurwpsLn htfAux dy nfm `qy swqf hiQafAux vfsqy KwbU, kfmryz, nklbfVIey, kyjrIvfVIey aqy keI vwKvfdI iewkjuwt ho gey. afp dy vwKvfdIaF nfl sbMD vI koeI luky Cupy nhIN sn. bgrfVI kFz dy muihMmIey aqy kiQq srbwq Kflsf dy bhuq sfry smrQk afp dy Kymy ivwc pRcfr kr rhy sn. mfn akflI dl dy smrQkF nMU Cwz ky bhuqy vwKvfdI jF qF Kuwl ky afp dy smrQn ivwc sn jF Auh aMdrKfqy afp dy nfl sn. hux svfl kr rhy hn ik sfry pRvfsI pMjfbIaF nMU kFgrsIey aqy akflI KfilsqfnI dws rhy hn. ieMJ afK ky ivdysLI pMjfbIaF hux nMU Bfvuk nhIN kIqf jf skygf ikAuNik Auh iek vfr mfr Kf cuwky hn.

          Zol dy zgy `qy pMjfb jf ky pRcfr krn vfly sLied pMjfbIaF nMU mUrK smJdy sn pr pMjfbIaF ny afpxI iewCf nfl votF pf ky AuhnF nMU mUrKqf df Pqbf dy idwqf hY. ivdysL vwsdy BfrqI sLihrI qF coxF ivwc votF vI pf skdy sn aqy pRcfr vI kr skdy sn pr vwzI igxqI ivwc ajyhy ivdysLI vI cox pRcfr krn gey (iksy vI pfrtI vfsqy) jo ivdysLI sLihrI hn aqy Auh Pysbuwk `qy afpxy ivdysLI pfsport vI ivKfAuNdy sn. ajyhy lok DfVvIaF qoN Gwt nhIN sn aqy gYr kfnMUnI gqIivDIaF kr rhy sn.

          ies dy nfl hI afp dy aMq dI sLUrUafq ho geI hY. 'afp' dy vwtsaYp gruwpF ivwc bfvqF AuT rhIaF hn. ienHF gruwpF ivwc ijQy idwlI dI lIzrip ivruwD BVfs kwZI jf rhI hY AuQy idwlI vfilaF dy aiq ndIk kuJ pMjfb dy nyqfvF ivruwD vI ros pRgt kIqf jf irhf hY. sUqrF anusfr ivroDI surF kfrn idwlI dI tIm ny kuJ vwtsaYp gruwp bMd kr idwqy hn ikAuik pfrtI dy gruwpF df kMtrol pUrI qrHF idwlI dI lIzrip kol hI sI.

          hux alop ho gey hn DmwcV pfAux vfly aqy KfmosL ho geI hY Pysbuwk. ivdysLI pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc keI mhIinaF bfad iPr sYintI prq afeI hY.  ieh cox nqIjy kuPrqol pwqrkfrF aqy PysbuwkIaF leI iewk sbk hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #914, mfrc 17-2017

 


iswKF nMU iks rsqy pfeI jf rhy hn jQydfr?

          pMjfb ivwc bIqy idnIN do zyrf pRymIaF dy kql hoey hn. imRqk ipE aqy puwqr nfm crcf Gr ivwc kntIn clfAuNdy sn. Gtnf 26 PrvrI idn sLnIvfr rfq dI hY jd aihmdgVH siQq zyrf isrsf dI bRFc 'c motrsfeIkl svfrF vwlo AuQy bYTy zyrf pRymI sqpfl rmf aqy Aus dy puwqr rmy rmf dI golIaF mfr ky hwiqaf kr idwqI sI aqy Prfr ho gey sn.

          zyrf pRymIaF vloN kfqlF nMU PVn vfsqy puils `qy dbfa vDfAux leI iehnF imRqkF df aMiqm sskfr krn qoN ienkfr kr idwqf igaf sI qy kuJ idn sVk `qy Drnf vI idwqf sI. mMgF mnvfAux vfsqy sVkF aqy rylF rok ky Drny dyxf Bfrq ivwc iewk dsqUr hI bxdf jf irhf hY. afm lokF dI qklIP vwl koeI nhIN vyKdy. cotfilaF ny sqluj jmunf nihr dI KudfeI sLurU krn vfsqy pMjfb vwl kUc kIqf qF surwiKaf vfsqy jItI roz `qy trYiPk rok idwqf igaf qy vwzI igxqI ivwc puils ibTf idwqI geI. ies qoN pihlF hirafxf dy jFtF ny AupwDr kIqf sI. pMjfb aqy hor sUibaF ivwc aksr ajyhf huMdf rihMdf hY. pMjfb ivwc byadbI kFz smyN aqy ies qoN pihlF iksfnF dy aMndoln mOky vI sVkF qy rylF rokIaF geIaF sn.

          pMjfb ivwc zyrf pRymIaF nMU nfm crcf qoN aksr Dwky nfl roikaf jFdf hY. iswK kwtVpMQI ies kMm vfsqy akfl qKLq df shfrf lYNdy hn qy iswKF dy jQydfr aksr iswKF nMU zyrf isrsf qoN dUr rihx dIaF cyqfvnIaF idMdy rihMdy hn. ieh gwl koeI spsLt nhIN krdf ik zyrf isrsf qoN dUr rihx df hukm iks iks `qy lfgU huMdf hY aqy ikvyN? kI zyrf isrsf qoN dUr rihx df mqlb hY ik hr zyrf pRymI qoN dUr rihxf? kI  ies df mqlb hY ik zyrf pRymIaF nMU nfm crcf qoN rokxf? jQydfrF ny kdy ieh gwlF spsLt nhIN kIqIaF aqy rfjnIqk afgUaF vFg golmol gwlF hI kIqIaF hn aqy ajy vI lgfqfr krI jf rhy hn.

          ieh kuJ pihlI vfr nhIN hoieaf ies qoN pihlF inrMkfrIaF iKlfPL vI iek hukmnfmf jfrI kIqf igaf sI ijs ivwc iswKF nMU AuhnF nfl rotI bytI dI sFJ qoVn df hukm idwqf igaf sI. hYrfnI ies gwl dI hY ik jd akflIaF nMU votF dI loV peI qF svrgI jQydfr gurcrn isMG tOhVf afp inrMkfrIaF qoN votF mMgx cly gey sn. kYptn amirMdr isMG ny tohVf iKlfP qsvIr df sUbq pysL kr ky jQydfrF nMU Aus iKlfPL kfrvfeI krn dI apIl vI kIqI sI pr hoieaf kuJ nhIN sI. iswK afgU prdy nfl sdf inrMkfrIaF qoN votF mMgdy rhy hn. nfmDfrIaF iKlfPL koeI ajyhf hukmnfmf nhIN hY pr jd akflI afgU nfmDfrIaF dy smfgmF ivwc jFdy hn qF aksr iswK kwtVpMQI ies df ivroD krdy hn. Auh ieh hjLm nhIN kr skdy ik nfmDfrI afpxy gurU nMU siqgurU afKdy hn. iswKF dy jQydfr iswK kwtVpMQIaF qoN zrdy, iswKI dy muZly isDFq nMU qlFjlI dyx qoN vI guryj nhIN krdy. iswK PlsPLf hr iksy leI Aus dy akIdy muqfibk pfT pUjf df hwk qslIm krdf hY aqy nfm crcf pRymIaF df pfT pUjf df qrIkf hY. nfmDfrIaF df afpxy siqgurU ivwc ivsLvfs hY aqy eysy qrF hor ivsLvfsF dy lok hn.

          ivsLvfs dI ajLfdI iewk muZlf hwk hY ijs nMU sMsfr vI qslIm krdf hY. iswKF dy jQydfrF ny kdy ieh nhIN soicaf ik AuhnF dy iksy hukm df ivsLvfs dI ajLfdI `qy kI asr pvygf? kI zyrf muKI dI iewk glqI kfrn zyry dy sfry pYrokfrF nMU sjLf idwqI jf skdI hY jF idwqI jfxI cfhIdI hY? iksy smuwcy BfeIcfry nfl rotI aqy bytI dI sFJ qoVn dy hukm df kI mqlb hY? jmhUrIaq ivwc kI iksy vI dysL dy isafsI afgU iksy BfeIcfry df bfeIkft kr skdy hn? kI vot mMgx mOky rfjsI afgUaF nMU afpxy aqy prfey jF dosq aqy dusLmx df mItr vrqxf cfhIdf hY jF vriqaf jf skdf hY?

          ies iksm dy mukMml bfeIkft nMU iewk iswK zfktr `qy ikvyN lfgU kIqf jf skdf hY? agr iksy zfktr kol koeI bImfr jF jLKLmI mrIjL ilaFdf jFdf hY qF kI zfktr afK skdf hY ik Auh iksy Kfs vrg dy mrIjL df ielfjL nhIN krygf? hr zfktr nMU zfktrI krn mOky aYiQks isKfey jFdy hn aqy ieMj krnf aYiQks dy iKlfPL hovygf. sMsfr ivwc zfktrjL ivd-afAUt bfrzrjL sMgTn bixaF hoieaf hY jo lVfeI mfry dysLF ivwc bysfhfrf lokF nMU zfktrI mdd idMdf hY. amrIkf vrgy dysL vI jd lVfeI dy iKwqy ivwc jfx qoN AuhnF nMU rokdy hn qF Auh ienkfr kr idMdy hn. kI kdy jQydcfrF ny soicaf hY ik koeI iswK syljLprsn iksy  iPrky dy ivakqI nMU kfr jF hor vsqU vycx qoN ienkfr kr skdf hY? pwCmI dysL ivwc ajyhf krnf pRPYsLnl imskMzkt hovygf.

          jQydfrF dy aMny hukmF nfm pMjfb dy lokF ivwc vMzIaF pY rhIaF hn. zyrf prymIaF nMU ipMzF dy gurdvfiraF qoN roikaf igaf hY aqy kbrF ivwc murdy PUkx qoN rokx dIaF GtnfvF vI vfprIaF hn. guMmrfh hoey kuJ isK nOjvfn pRymIaF dI nfm crcf rokxf iewk Dfrimk krm smJx lwg pey hn. 

          pMjfb dI pRYs dIaF KLbrF muqfibk zyrf pRymI ipE-puwqr dy kql dI ijMMLmyvfrI iswK stUzYts PYzryn ny lY leI hY. ies ivwc ikqnf ku swc hY ieh kihxf ajy musLkl hY. jd ieh do kql hoey qF pRymIaF ny pRotYst kIqy ijhnF ivwc pgVIaF vfilaF dI coKI igxqI sI.  jd 8 mfrc nMU iehnF nimq sLrDFjlI smfgm hoieaf qF iekwT ivwc vI pgVIaF vfilaF dI coKI igxqI sI jo dwsdf  hY ik mflvf ivwc zyrf pRymIaF ivwc iswKF dI coKI igxqI hY. kI iehnF nMU zMzy nfl zyry qoN qoiVaf jf skdf hY jF qoiVaf jfxf cfhIdf hY? pMjfb dIaF coxF dy afKrI idnF ivwc zyrf isrsf dI rfjnIqk kmytI ny afkflIaF dy smrQn df aYlfn kIqf sI ijs nfl kwtVpMQI hor vI iKJ gey sn. bhuq sfry iswK kwtVpMQI afm afdmI pfrtI dy smrQk hn ijs kfrn zyrf pRymI afm afdmI pfrtI ivwc axsuKfvyN mihsUs krdy sn hFlfik Auh pihlF afp nfl qur pey sn. dUjy pfsy akflIaF smyq vwK vwK pfrtIaF dy iswK afgU jd  zyrf isrsf qoN votF mMgx qur pey qF kwtVpMQIaF ny ijQydfrF nMU afr lgf idwqI. jQydfrF ny ies dI qPqIsL sLurU kr idwqI. ieh kfhI qPqIsL? rfjsI afgUaF df akIdf votrF qoN votF mMgxf hY aqy pRymI vI brfbr dy votr hn. iswKF nMU iks gdIgyV pf rhy hn ieh jQydfr?

-sLOMNkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #913, mfrc 10-2017

 


agr ihMdosqfn tfeImjL ny mnGVq KLbr lgfeI hY qF qwQ ibafnx qoN hwk swc dI lVfeI lVn dy dfavydfr vI iJjkdy hn

          Bfrq srkfr sfl 2016 dy sLurU qoN ivdysLI KfilsqfnIaF nfl myljol vDfAux leI Xqn krdI af rhI hY aqy ies kMm vfsqy brfqfnIaF dy vsnIk sfbkf KfilsqfnI zf: jsdyv isMG rfey nMU awgy kIqf igaf sI. zfktr rfey ny kYnyzf smyq keI dysLF ivwc KfilsqfnI afgUaF nfl keI mulfkfqF kIqIaF hn. kuJ KfilsqfnI  ies mOky df lfB AuTf ky Bfrq dI PyrI vI lgf afey hn pr ajy qwk iehnF gyVf mfry afey afgUaF ivcoN iewk vI jMqk qOr `qy ies myljol vDfAux dy pRogrfm hyT Bfrq gyVf mfr afAuxf pRvfn krn nMU iqafr nhIN hY, Kfilsqfn dI mMg Cwz dyxf mMnxf qF dUr dI gwl hY. jfxkfr sUqr dwsdy hn ik modI srkfr vwKvfdI iswKF nMU ihMsk rsqf Cwzx leI rfjLI krnf cfhuMdI hY, sLFqIpUrn ZMg nfl Kfilsqfn dI mMg Cwzxf sLrq nhIN hY. pr iksy ny modI srkfr df koeI ilKqI vfadf nhIN vyiKaf ies vfsqy ieh swB atkxF vflI gwl ho skdI hY. AuDr bhuqy KfilsqfnI afgU ieh kdy vI nhIN mMnxgy ik Auh vwKrf dysL bnfAux vfsqy ihMsf df rsqf apxf rhy hn.  hF kuJ igxqI dy aYsy hn jo ivMgy iswDy ZMg nfl hiQafrbMd ZMg dI gwl krdy hn.

          agr ies nvIN nIqI dI ipCly sfl Br dI kfrgujLfrI vyKIey qF srkfr nMU ies ivwc bhuqI sPlqf imlI nhIN jfpdI. jo iswK afgU Bfrq gyVf mfr afey hn Auh jF qF vwKvfdIaF dIaF AudfrvfdI iDrF nfl sbMiDq hn aqy jF kfPLI smyN qoN srgrmI Cwz cuwky hn.  kuJ ajyhy afgU ipCly 15-20 sflF qoN Bfrq df lgfqfr gyVf mfrdy rhy hn aqy vrlz iswK sMsQf vrgy sMgTn qF afpxy sMivDfn ivcoN Kfilsqfn dI mMg bhuq sfl pihlF hI htf cuwky hn.

          ivdysLF ivwc vwKvfdIaF dIaF srgrmIaF jF BfrqI imsLnF nfl myl imlfp bfry aksr keI vfr ajyhIaF KbrF lgdIaF rihMdIaF hn ijhnF df koeI lV isrf nhIN lBdf. ies kMm vfsqy ihMdosqfn tfeImjL aKLbfr qF hux mohrI bx igaf hY ijs ivwc ies iksm dIaF AuproQlI keI KLbrF pRkfsLq hoeIaF hn. 14 PrvrI nMU ies aKbfr ivwc Cfieaf hoeI iewk Kbr trFtoo ivwc crcf ivwc rhI hY ijs ivwc ieh kihx dI koisLsL kIqI geI hY ik hux kYnyzf ivwc Bfrq dy sPfrqI numfieMdy AuhnF gurdvfiraF ivwc vI jFdy hn ijhnF qoN Auh pihlF dUr rihMdy sn. ieh Kbr aKLbfr dy torFto siQq pwqrkfr BwtfcfrIaF vloN GVI geI hY ijs df aDfr torFto dy BfrqI kONsl jnrl idnysL BftIaf dI 8 PrvrI dI izksI gurdvfry dI PyrI nMU bxfieaf igaf hY. aKbfr ny iliKaf hY ik ipCly do ku sflF ivwc iqMn vfr BfrqI numfieMdy ieQy gey hn aqy ieh gurdvfrf vwKvfdIaF dy afAux jfx dI QF hY. izksI gurdvfry nMU BfrqI sPfrqI stfPL vfsqy Pfribzn (nf jfx vflI bMd) QF vI dwisaf igaf hY. pwqrkfr ilKdf hY ik hzfrkor KfilsqfnIaF dy kbjLy vfly  kuJ hor gurdvfiraF ivwc vI ajyhf hoieaf hY Bfv BfrqI stfPL ny PyrI lgfeI hY. ies mfmly ivwc kONslyt jnrl idnysL BftIaf vloN rYkszyl, mfltn aqy skfrbro aqy brYNptn gurdvfiraF dI PyrI df ijLkr kIqf igaf hY. aKLbfr iehnF PyrIaF nMU afAUt-rIc Bfv myljol vDfAux dI nIqI df ihwsf dwsdf hoieaf KfilsqfnIaF nfl bYk cYnl tfk df nfm vI idMdf hY. ieh vI iliKaf igaf hY ik kuJ sfl pihlF ajyhIaF PyrIaF bfry soicaf hI nhIN jf skdf sI jd iehnF gurdvfiraF ivwc sMq jrnYl isMG vrigaF dIaF vwzIaF qsvIrF lwgIaF hoeIaF sn.  sLied aKbfr kihxf cfhuMdf hY ik hux kuJ KfilsqfnI pRbMD vfly gurdvfiraF ivcoN ajyhI qsvIrF htf leIaF geIaF hn. Gwto Gwt torFto ivwc koeI aYsf gurdvfrf nhIN hY ijs ny pihlF ajyhIaF qsvIrF lgfeIaF hoeIaF hox aqy hux ajyhIaF qsvIrF htf leIaF hox. kuJ gurdvfry ijhnF df aKbfr ny ijLkr kIqf hY AuhnF ivwc pihlF hI ajyhIaF qsvIrF nhIN sn.

          ies KLbr df aDfr kONslyt BftIaf dI 8 PrvrI dI izksI gurdvfry dI PyrI hY pr KLbr ivwc aKbfr ny jo do qsvIrF lgfeIaF hn AuhnF df izksI gurdvfry dI PyrI nfl koeI sbMD nhIN hY. iewk lMgr hfl dI hY ijs hyT iksy gurdvfry df nfm nhIN hY jdik dUjI qsvIr nfnksr TfT dI PyrI dI hY pr ies dy hyT izksI gurdvfrf iliKaf hoieaf hY. ieh koeI byiDafnI nhIN jfpdI.

          izksI gurdvfry nfl sbMDq iek swjx nMU jd ies KLbr bfry puwiCaf igaf qF Aus ny ikhf ik ieh KLbr lwq iksy dI aqy bFh iksy dI lgf ky bxfeI qsvIr hY. swjx ny ies KLbr nMU plFitz aqy BulyKf pfAU dwisaf ikAuNik nfnksr TfT vrgy kuJ gurdvfiraF ivwc qF sPfrqI stfPL df bhuq sflF qoN afAux jfx hY. pRbMDk AuhnF nMU swdf dy ky bulfAuNdy rhy hn aqy styj qoN snmfinq vI krdy rhy hn jdik izksI, mfltn aqy iswK siprcUal sYNtr ijhnF df aKbfr ny ijLkr kIqf hY, vloN kdy vI swdf dy ky BfrqI sPfrqI stfPL nMU bulfieaf nhIN igaf. nf kdy styj qoN smF idwqf hY aqy nf hI snmfinq kIqf igaf hY.  inwjI smfgmF mOky BfrqI stfPL jLrUr kdy kdfeIN PyrI lgfAuNdf irhf hY. sfbkf kONsl jnrl aKlysL imsLrf, kONsl pIpI isMG, qIrQ isMG aqy aYmpI isMG vrgy sPfrqI aPsr vI keI gurdvfiraF ivwc jFdy rhy hn ijhnF ivwc izksI gurdvfrf vI sLfml hY. sLONkI nMU Xfd hY ik 1984 vflI kuVwqx qoN bfad vI vfeIs kONsl divMdr isMG nMU iewk vfr izksI gurdvfry dI purfxI iemfrq ivwc iewk mrg dy smfgm ivwc styj qoN sLrDFjlI ByNt krn vfsqy vI bulfieaf igaf sI. sLONkI ies mrg dy smfgm ivwc hfjLr sI aqy jd divMdr isMG styj qoN bolx lwgy qF Kfilsqfn df kiQq sPIr kuldIp isMG soZI vfk-afAUt kr igaf sI. sLONkI ny ijLMgdI ivwc pihlI vfr koeI iswK gurdvfry ivcoN vfk-afAUt krdf vyiKaf sI, AuNJ ajyhy vfk-afAUt sMsdF jF asMblIaF ivcoN huMdy hn. jnfb soZI ies sMsfr qoN kUc kr cuwky hn aqy sLONkI isrPL iewk Gtnf ibafn kr irhf hY, iksy nMU AuWcf jF nIvF ivKfAux dI koisLsL nhIN kr irhf. 8 PrvrI nMU kONslyt BftIaf iek mrg dy smgm ivwc sLfml hox afey sn aqy mrg dy smfgm ivwc iksy nMU swdf nhIN idwqf jFdf, lok sihcfr jF hmdrdI vws sLfml huMdy hn. ies mOky nf styj qoN kONslyt BftIaf ny sMboDn kIqf aqy nf styj qoN AuhnF df iksy ny ijLkr hI kIqf, hF kuJ lok bycYn jLrUr vyKy gey. ieh bycYnI smfgm AuprMq hor vI vD geI jd lokF nMU ieh pqf lwgf ik BftIaf dy afAux qoN pihlF muwK dvfr dy bfhr do afr sI aYm pI dy aPLsr KVy sn ijhnF df kihxf sI ik Auh BftIaf dy surwiKaf vfsqy afey hn. sLfied ihMdosqfn tfeImjL aKbfr nMU puils dI mjUdgI df igafn nhIN sI jo BfrqI surwiKaf stfP qoN ielfvf sI. Bfrq ivwc puils vflf iksy Dfrimk sQfn ivwc pYr pf dyvy qF mirXfdf BMg ho jFdI hY pr kYnyzf ivwc sfLied puils iksy pivwqr cIjL df nfm hY. AuNJ jd gurdvfiraF dy pRbMD vfsqy JgVy huMdy hn qF puils juwqIaF aqy kuwiqaF smyq dfKl huMdI hY. agr aKbfr ihMdosqfn tfeImjL ny mnGVq KLbr lgfeI hY qF qwQ ibafnx nMU hwk swc dI lVfeI lVn dy dfavydfr vI iqafr nhIN hn aqy Auh bhuq kuJ Cupf gey hn ijs ivwc afr sI aYm pI df afAuxf vI sLfml hY. ieh kONslyt jF izksI gurdvfry dy pRbMDkF nMU pqf hovygf ik puils nMU iks iDr ny bulfieaf sI aqy ikAuN bulfieaf sI?

          rhI gwl ies aKbfr aqy ies dy pwqrkfr BwtfcfrIaf dI, ies vloN 7 PrvrI nMU vI iewk KLbr KfilsqfnIaF aqy ksLmIrIaF vloN sFJy mujLhfry krn bfry lgfeI geI hY jo 28 jnvrI 2017 dy pRotYst bfry hY pr ies ivwc lgfeI geI qsvIr 2 ku sfl purfxy iewk KfilsqfnI smfgm dI hY. kI vwzy aKLbfr vI eyny slOpI huMdy hn?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #910, PrvrI 17-2017

 


pMjfb dy lokF nMU mUrK smJdy hn afp dy ivdysLI smrQk!!

          jd pMjfb coxF dy nqIjy 11 mfrc nMU afAuxgy qwd hI pqf lwgygf ik pMjfb dy lokF ny iks dy hwk ivwc Pqbf idwqf hY. kmI pysLI rih jfx kfrn 48 ku bUQF `qy dubfrf mwqdfn vI ho cuwkf hY. pMjfb dy lok ijs pfrtI nMU cunxgy Auh swB nMU pRvfn krnf pYxf hY ikAuNik srkfr cunx df hwk isrPL pMjfb dy lokF kol hI hY. inwjI qOr `qy kOx iks pfrtI nMU psMd krdf hY ies df koeI mqlb nhIN rih jFdf.

          ivdysLF ivwc afm adfmI pfrtI dy hwk ivwc iewk qrPf DUMafDfr pRcfr hoieaf hY aqy kroVF df PMz vI Byijaf igaf hY. aYgijLt polF `qy pfbMdI hY ikAuNik ajy iqMn sUibaF ivwc votF pYx vflIaF hn. iPr vI ikafiPaF df bfjLfr grm hY. akflI Bfjpf gwTjoV nhIN ijwq skygf ies `qy qkrIbn bhuqy lok sihmq hn. kuJ afm afdmI pfrtI nMU awgy dws rhy hn aqy kuJ kFgrs nMU awgy dws rhy hn. keI hMg asMblI dI pysLngoeI vI kr rhy hn. afm afdmI pfrtI dy smrQk ajy vI bhumwq hfsl krn dy dfavy kr rhy hn, AuNJ sItF ijwqx dy mfmly ivwc Auh pihlF nfloN hyT af gey hn. pihlF qF 100 qoN vwD sItF ijwqx dy dfavy kiraf krdy sn aqy ryzIE kfl-ien sLoaF ivwc afp nMU sfdf bhumq dyx vfilaF dI lfhpfh kiraf krdy sn.

          sLONkI socdY ik afiKr afp dy ivdysLI smrQkF nMU hI 100 qoN vwD sItF `qy ijwq ikAuN ivKfeI idMdI rhI hY? jd kdy vI pMjfb ivwc iksy nfl gwl hoeI hY qF kdy iksy ny afp nMU 100 jF 110 sItF iml jfx dI pysLngoeI nhIN kIqI. hux bhuq sfry afp smrQk sihj nfl hyT AuWqrn dI koisLsL kr rhy hn. koeI afKdf hY ik hux eIlYktrfink voitMg msLInF nfl hyrfPyrI ho jfxI hY aqy koeI afKdf hY ik akflIaF ny qF kFgrs nMU votF pf idwqIaF hn qFik afp nMU roikaf jf sky.

          eIlYktrfink voitMg msLInF nfl hyrfPyrI ho skdI huMdI qF Bfjpf kyNdr ivwc kdy qfkq ivwc nhIN sI af skdI aqy 10 sfl rfj krn vflI kFgrs pfrtI ny hyrfPyrI kr lYxI sI. rhI gwl akflIaF vloN kFgrs nMU votF pfAux dI, hr iksy nMU afpxy ihwq muqfibk vot pfAux df hwk hY. aksr jmhUrI dysLF ivwc keI lok iksy Kfs pfrtI nMU rokx vfsqy afpxI pfrtI nMU Cwz ky vot pfAuNdy afey hn. kYnyzf ivwc 2015 dIaF coxF ivwc bhuq sfry aYnzIpI smrQkF ny hfrpr nMU rokx vfsqy ilbrlF nMU votF pfeIaF sn ijs nfl trUzo nMU BfrI bhumwq imilaf.

          pMjfb ivwc bhuq sfry rvfieqI akflI smrQk bfdlF nMU Cwz ky afp dy smrQn `qy afey hn ijs kfrn pyNzU ielfikaF ivwc afp df smrQn viDaf hY pr sLihrF ivwc Bfjpf dy keI smrQk kFgrs vwl Aulfr hoey dwsy jFdy hn ijs kfrn sLihrF ivwc afp ipwCy rih geI dwsI jFdI hY. agr afp dy smrQn ivwc afey akflI votr pRvfn hn qF kFgrs dy smrQn ivwc kuJ akflIaF df kiQq qOr `qy Bugq jfxf koeI gAU hwiqaf nhIN hY.

          sosLl mIzIaf `qy vI hux afp dI hnyrI DMm geI hY. afm afdmI pfrtI df iewk smrQk ryzIEkfr jo ipCly do mhIny qoN QUVF pwtf irhf sI aqy dfavy krdf irhf sI ik afm afdmI pfrtI 100 qoN vwD sItF ijwqygI, 7 jnvrI sLfm qwk mfXUs jfpdf sI. pMjfb ivwc 48 bUQF `qy 9 jnvrI nMU dubfrf votF pYx dI KLbr idMidaF ieh ryzIEkfr kihx lwgf, ijwQy dubfrf votF pYxIaF hn lokF nMU cfhIdf hY ik cuwpcfp votF pf ky afpxy Gr af jfx iksy nfl mwQf nf mfrn, Prk kI pYxF hY GfhI dy puwq ny qF Gfh hI Koqxf hY. ieh swjx do mhIny pMjfb dIaF coxF nMU ajLfdI dI dUjI jMg afK ky lokF nMU afm afdmI pfrtI df smrQn krn vfsqy afrF mfrdf irhf sI pr hux ies nMU GfhI df puwq Gfh Koqdf jfpdf hY. AuNJ Aus dy inrfsLfvfdI kQn nMU  pfsy rwK ky afp dI bhumwq srkfr bx jfx df qswvr vI kr leIey qF vI GfhI dy puwq ny Gfh hI Koqxf hY.

          afp ivwc hor pfrtIaF ivcoN afx viVHaf krYp aqy muwl itktF KrIdx vfilaF ny hI mMqrI/sMqrI bnxf hY. horF dI KoqI ny qF qfVIaF mfrn ipwCoN bohV hyT af hI jfx huMdf hY. ijhnF ny afp nMU vwzI pwDr `qy PfienFs kIqf hY Auh ies df lfB AuTfAux dI koisLsL jLrUr krngy aqy hr pfrtI dy ajyhy smrQk sdf krdy afey hn. agr afp dI srkfr bxdI hY qF afp nMU jLmInI hkIkqF df jldI hI igafn ho jfvygf, swB nMU muMzy dyxf Kflf jI df vfVfH nhIN hY. ivdysLI smrQkF ny qF iek sfl qoN Gwt smyN ivwc inrfsL ho jfxf hY. agr srkfr kFgrs bxf lYNdI hY qF bhuq sfry ivdysLI afp smrQkF dI hflq Ksqf ho jfxI hY aqy AuhnF nMU ieh cox ryq `qy zuwly iGE dy GVy vFg jfpxI hY.

          hYrfnI hY ik kuJ kiQq aYn afr afeI socdy hn ik AuhnF nMU ivdysL af ky bhuq akl af geI hY aqy Auh pMjfb dy lokF nMU sLfied mUrK smJdy hn. kYnyzf vwsdy afp smrQk dfavy krdy nhIN Qwkdy ik kYnyzf ivwc bhuq eImfndfr rfj pRbMD hY aqy hr pfsy qrwkI ho rhI hY. jdik Bfrq aqy kYnyzf nMU brfbr rwK ky nhIN vyiKaf jf skdf. kYnyzf dy vwzy sfeIjL vwl vyKIey qF Bfrq, kukVI dy mukfbly cUcy dy brfbr hY. pr Bfrq dI abfdI 1200 imlIan hY aqy kYnyzf dI msF 36 imlIan. kYnyzf Gwt abfdI aqy vwzy sfeIjL kfrn lfB dI siQqI ivwc hY. ieMJ afK lE ik iek iksfn dy 10 bwcy hn aqy ZfeI eykV jLmIn hY aqy dUjy kol 500 eykV df Pfrm aqy do bwcy hn. brbrI ikvyN hovygI?

       kYnyzf 150 sfl qoN ajLfd dysL hY aqy Bfrq isrPL 70 sfl pihlF ajLfd hoieaf hY. Bfrq ivwc isrPL 7% lok afmdn tYks idMdy hn jdik kYnyzf ivwc Gwto Gwt qnKfh lYx vflf vI tYks ivBfg nMU rItrn Brdf hY. syljL tYks qoN bcxf musLkl hY AuNJ BfvyN hux kYnyzf ivwc vI kYsL aMzr grfAUNz afriQkqf psr rhI hY. kul rfsLtrI afmdn dy anupfq ivwc kYnyzf isr krjLf iPr vI bhuqf hY. kYnyzf dI srkfr dy afpxy aMkVy dwsdy hn ik sfl 2054 qwk kYnyzf isr kul krjLf 1[5 trIlIan zflr ho jfvygf. bjt 2054 qwk sMquilq nhIN ho skygf pr AuDr Bfrq ies qoN ikqy pihlF sMquilq bjt vwl vD jfvygf, ajyhIaF ivqI pysLngoeIaF dwsdIaF hn.

       afp dy ivdysLI BMz pMjfb ivwc nsLy bfry bhuq icMquq hn pr kYnyzf bfry KfmosL hn. 2016 ivwc PYtfnfiel nsLy nfl albrtf ivwc 343 mOqF hoeIaF hn aqy bIsI ivwc nsLy dI EvrzojL nfl 950 mOqF hoeIaF hn.

       afp aMdr dfgIaF dI vI koeI kmI nhIN hY. iewk Audfhrx hY Aupkfr isMG sMDU, ijs ny doburjI ipMz dy lfgy vwsI 100 sfl qoN vwsdI bfjIgr bsqI nMU rfqo rfq qbfh kr idwqf. bulzojLr aqy 500-500 bdmfsL ilaf ky swB kuJ Koh ilaf. drKq qwk nhIN Cwzy. gutkf aqy gurUaF dIaF qsvIrF nMU iewk mMjy `qy rwK ky awg lgfeI. jMJ Gr cuwk ky lY igaf. iewt roVf vI ieMJ cuwk ky lY igaf ik bsqI df Kurf Koj mukf idwqf. XU itAUb `qy lok ies dI jfn nMU roNdy vyKo aqy ieh vI afp df AumIdvfr sI.

-KLbrnfmf 909, PrvrI 09-2017


 

vwZx pYx vfly lokF df Blf ikvyN kr skdy hn?

          pMjfb dIaF coxF df nqIjf kI hovygf? ieh qF 11 mfrc nMU cox kimsLn vloN votF dI igxqI ipwCoN hI dwisaf jfvygf. pr ivdysLF ivwc kuJ lokF ny cox nqIjf pihlF hI zMky dI cot `qy jfrI kIqf hoieaf hY. qkrIbn ipCly do mhIinaF qoN bhuqy ivdysLI pMjfbI ryzIE, tIvI aqy aKLbfr afm afdmI pfrtI dy idn rfq gux gf rhy hn. sLrqF lgfeIaF jf rhIaF hn ik afm afdmI pfrtI 100 qoN vwD sItF ijwqgI. ryzIE pRogrfmF `qy ajyhy kflr afn lfeIn lgfqfr bulfey jFdy hn jo afm afdmI pfrtI dIaF isPLqF dy puwlL bMnI jfx aqy ivroDI pfrtIaF dy afgUaF nMU ieko sfhy rwd krI jfx. agr koeI kflr Buwl BulyKy ieh afK bYTdf ik kFgrs ajy afm afdmI pfrtI qoN awgy dwsI jFdI hY qF Aus dI aYsI qYsI Pyr idwqI jFdI. afm afdmI pfrtI nMU 60 sItF dyx vfilaF nMU vI brdfsLq nf kIqf jFdf. eynI aihsxsLlqf aqy aMD ivsLvfsI sLONkI ny iksy hor BfrqI jF ivdysLI cox smyN nhIN vyKI.

          pMjfb qoN afn lfeIn pysL huMdy kiQq suhrd pwqrkfr vI afm afdmI pfrtI dI vkflq krn hI pysL huMdy hn, cox pIRikRaf df ivsLlysLx krn vfsqy nhIN. ieh sfry pwqrkfr cuklybfjLI vfsqy jfxy jFdy hn aqy suixaf hY ik iehnF ny afpxI iewk jQybMdI vI bxfeI hoeI hY. ieh swB kuJ kuafrzInysLn nfl krdy hn qF ik ivdysLIaF dy awKIN Gwt cfr cuPyirAUN hI pfieaf jf sky. ivdysLI pMjfbIaF nMU XojnfbwD ZMg nfl Bfvuk kIqf jFdf hY qFik AuhnF nMU GtnfvF df ivsLlysLx krn bfry socx df vI mOkf nf idwqf jfvy. afm lok ajyhy pwqrkfrF aqy pRogrfmF dy hostF qoN eyny zrdy hn ik iewk idn torFto dy iewk ryzIE sLoa ivwc iek bIbI kyjrIvfl bfry iek tohI svfl puwCxf cfhuMdI sI aqy Aus nMU afpxI lfhpfs hox qoN bcx leI ieh bynqI pihlF krnI peI ik Auh iksy pfrtI dI smrQk nhIN hY ies leI myry ipwCy nf pY jfieE. bIbI df svfl sI bfibafF aqy zyiraF dI mdd lYx dy mfmly ivwc qF kyjrIvfl vI inrMkfrIaF aqy bwlF zyry vfilaF nMU iml afey hn, so Auh vI horF isafsI afgUaF qoN bhuqy vwKry nhIN hn. KusL iksmqI nfl bIbI lfhpfh qoN bc geI sI.

          kyjrIvfl dy aMny BgqF bfry Kfs gwl ieh vI hY ik ieh EhI lok hn jo horF nMU aMDivsLvfsI qoN dUr rihx aqy qrksLIl bnx dIaF nqIaqF idMdy rihMdy hn. kiQq bfibaF qoN dUr rihx leI afiKaf jFdf hY pr eyny aMDivsLvfsI qF bfibaF dy cyly vI Gwt hI huMdy hn ijMny kyjrIvfl dy ivdysLI Bgq bxy hoey hn.

          sLONkI iksy vI rfjsI pfrtI df mYNbr nhIN hY aqy nf hI smrQk hY. nf kdy sLONkI ny iksy pfrtI nMU vot pfAux vfsqy iksy nMU bynqI kIqI hY, dbfa pfAuxf qF bhuq dUr dI gwl hY. pMjfb dy lok ijs nMU cunxgy, sLONkI nMU pRvfn hY ikAuNik sLONkI hux knyzIan sLihrI hY aqy ivdysLI rfjnIqI ivwc dKl dyxf afpxf hwk nhIN smJdf.

          pMjfb dIaF cOxF dOrfn dsMbr qoN lY ky PrvrI dy sLurU qwk ivdysLI pMjfbI BfeIcfry ivwc qlK mhOl bixaf irhf hY jo sLfied 11 mfrc dy cox nqIjy dy aYlfn qwk jfrI rhygf. sosLl imlxIaF aqy pirvfrk iekwTF smyN vI Kwul ky gwl krnI musLkl bxI rhI hY ikAuNik kyjrIvfVIey jLrf ijMnI nukqfcInI vI brdfsLq krn nMU iqafr nhIN hn. ijhVf mn dI gwl afK bYTy Aus dI lfhpfh kr idMdy hn. kdy KfilsqfnI ajyhf krdy huMdy sn pr smF pf ky jd AuhnF df jLor lwg igaf pr Kfilsqfn nf bixaF qF AuhnF nMU mihsUs hoieaf ik vwKrf dysL bnfAux vfsqy lokF df sihXog cfhIdf hY aqy sihXog Dwky nfl zrf Dmkf ky nhIN ilaf jf skdf. kyjrIvfVIey ajy vI ieh smJdy hn ky lokF df mUMh Dwky nfl bMd kr ky aqy kUV pRcfr kr ky lokF nMU byvkUP bxfieaf jf skdf hY. sLONkI ies dy do kfrn smJdf hY. pihlf kfrn ieh hY ik afm afdmI pfrtI ivwc KfilsqfnIaF dI rihMd KUMhd rlL geI hY jo afpxI afdq qoN mjbUr hY. dUjf kfrn ieh hY ik ies pfrtI df afgU kyjrIvfl Kud lokF dIaF awKF ivwc Gwtf pfAux ivwc ivsLvfs rwKdf hY aqy afpxy ivroDIaF iKlfPL sitMg aprysLn krn df mfhr hY.

          kyjrIvfl nMU joigMdr Xfdv vrgy afgU hjLm nf hoey ikAuNik Auh jIhjUrIey nhIN sn. pMjfb qoN cfr aYmpI afm afdmI pfrtI dI itkt `qy ijwqy pr kyjrIvfl AuhnF cfrF nMU afpxy nfl nf rwK sikaf. pMjfb ivwc zf: dljIq isMG aqy sumyl isMG vrgy afgUaF nMU iGE `coN vfl kwZx vFg DUh ky suwt idwqf igaf. svrfj df mqlb kyjrIvfl dI ibnF sLrq aDIngI bx igaf. jd pMjfb ivwc sucf isMG Cotypur qfkq PVn lwgf qF itktF dI vMz qoN pihlF hI Aus nMU BjfAux dI sfijsL GV leI geI.

          afm afdmI pfrtI dy pMjfb knvInr suwcf isMG Cotypur nMU jLlIl kr ky pfrtI ivcoN kwiZaf igaf ijs df prdfPfsL hux Aus afdmI ny kIqf hY ijs nMU suwcf isMG Cotypur df sitMg krn df hukm kyjrIvfl ny Kud idwqf sI. do pRYs kfnPrMsF kr ky suwcf isMG Cotypur df sitMg afpryn krn vfly gurlfB isMG ny sitMg mfmly dI pUrI swcfeI ibafn kIqI hY. gurlfB isMG afdm afdmI pfrtI dy lIgl ivMg df izputI afgU sI aqy kyjrIvfl smyq durgy pfTk, sMjy isMG, hrjoq isMG, ihMmq isMG aqy sLrfb ivwc guulqfn rihx kfrn aksr crcf ivwc afAuNdy BgvMq mfn df ivsLvfs pfqr sI.

          gurlfB isMG ny ikhf hY ik Aus nUM ieh sitMg krn leI afm afdmI pfrtI dy kOmI knvInr aqy idwlI dy muwK mMqrI arivMd kyjrIvfl, durgy pfTk aqy sMjy isMG ny ikhf sI. ies sitMg smyN Auh iswDy qOr `qy Cotypur nMU do lwK rupey kYsL dyx ivwc asPl irhf sI pr iPr vI afm afdmI pfrtI ny sitMg df sbUq hox df rOlf pf ky Cotypur nMU bfhr kwZ idwqf sI aqy sitMg dy sbUq kdy opysL nhIN kIqy sn. hux gurlfB isMG ny ikhf hY ik kiQq sitMg dI vIzIE nhIN sI bxfeI jf skI, isrP afzIE bxfeI jf skI sI ijs qoN afp afgU KusL nhIN sn. iPr dUjI sitMg bnfAux dI koisLsL kIqI geI ijs ivwc Cotypur nMU 50 hjLfr rupey kYsL idwqy jfxy sn pr ieh sitMg vI asPLl rhI. gurlfB isMG ny hrjoq isMG `qy Aus qoN zyZ lwK rupey kYsL aqy BgvMq mfn `qy iewk lwK rupey kYsL lYx dy dosL vI lgfey hn qy cox kimsLn kol sLkfieq vI drj krvfeI hY. vwzf svfl ieh hY ik gurlfB isMG ny ieh jfxkfrI jMqk krn ivwc dyrI ikAuN kr idwqI? iPr vI Aus vloN pysL kIqy gey sbUqF nMU prK dI sfx `qy lgfieaf jfxf cfhIdf hY. iehnF dosLF nMU muwZoN rwd krn dI koeI guMjfiesL nhIN hY ikAuNik kyjrIvfl dI ieMJ krn dI afdq hI bx geI hY.

          grm-dlI iswKF nMU kuJ ivgVy hoey nkslbfVIaF ny lIhoN lfh idwqf sI aqy hux ies iksm dy lok afm afdmI pfrtI df mfrg drsLn kr rhy hn aqy ieh pfrtI  afpf ivroDI ivcfrDfrf vfilaF df asiQr smUh bx igaf hY. rhI gwl afm afdmI pfrtI bfry mfVI motI itwpxI sunx `qy qVp AuTx vfilaF dI, sLONkI iehI kihxf cfhygf ik vwZx pYx vfly afm lokF df Blf ikvyN kr skdy hn?

-sLONkI ieMglYnzIaf, KLbrnfmf #908, PrvrI 03-2017

 


swB dy hwkF dy rKvfly BrUx dy hwk qoN ienkfrI ikAuN?

          pwCmI dysL ies smyN sMsfr dy swB qoN sLkqIsLflI aqy ivksq dysL hn. BfvyN iehnF dysLF df afriQk aqy POjI dbdbf Gtdf jf irhf hY pr ajy vI sMsfr dI srdfrI iehnF dysLF dy hwQ ivwc hI hY. awj dy sMsfr vwl vyKIey qF pwCmI swiBaqf vDyry tflrYNt hY jo horF nMU pRvfn krn vfsqy horF qoN vwD iqafr hY. koeI vI dysL jF smfj ivqkrf mukq nhIN huMdf aqy kuJ AUxqfvIaF dy bfvjUd pwCmI swiBaqf gYrF nfl azjstmYNt dI vDyry mudeI hY. pwCmI dysLF ivwc hr Drm, nsl aqy dysLF dy lok vwsdy hn qy idno idn vDyry BfrU pYNdy jf rhy hn. ies hPLqy kYnyzf dy aMkVf ivBfg ny ikhf hY ik sfl 2036 qwk kYynyzf dI awDI afbfdI eysLIan mUl dy ieMmIgrMtF jF AunHF dy bwicaF dI ho jfvygI.

          ijAuN ijAuN pwCmI dysLF ivwc nvyN ieMmIgrMtF dI igxqI vD rhI hY iqvyN iqvyN iehnF dysLF dIaF rvfieqF vI bdldIaF jF rhIaF hn jF bdlIaF jf rhIaF hn. sfry ivksq aqy pwCmI dysL eIsfeI mwq dy pYrokfr sn aqy bhuqy ajy vI hn. mjfrtI eIsfeI huMdy hoey vI pwCmI dysL sYkulr Bfv Drm inrpwK hn. hF iehnF dysLF ivwc kuJ rvfieqF sn jF ajy vI hn jo eIsfeI mwq nfl sbMiDq hn. ajyhf hoxf suBfivk hY aqy ies df siqkfr vI kIqf jfxf cfhIdf hY. pr ijAuN ijAuN nvyN iemIgrMtF df pRBfv aqy igxqI vD rhI hY ies dy nfl hI iehnF dysLF dIaF purfqn rvfieqF bdlx vfsqy dbfa vI vDdf jf irhf hY. bhuqy dysL ies dbfa awgy Jukdy jf rhy hn. ijvyN awj kYnyzf dy keI sLihrF dIaF kONslF aqy sUibaF dIaF asMblIaF ivwc lfrzjL pRyar bMd kr idwqI geI hY. ajyhf AuhnF lokF dy dbfa hyT kIqf igaf hY ijhnF dy jnm dysLF ivwc iksy hor Drm nMU mMnx vfly jF qF surwiKaq nhIN hn aqy jF AuhnF `qy afpxf Drm pRYkts krn `qy vI pfbMdI hY. Audfhrx vjoN sfAUdI arb ivwc iksy gYr musilm Drm dI Dfrimk pusqk qwk nhIN jf skdI, Drm asQfn sQfipq krnf qF bhuq dUr dI gwl hY. pr sfAUdI arb kYnyzf smyq sMsfr Br dy gYr musilm dysLF ivwc kurfn Byjx aqy msijdF bxfAux vfsqy aQfh Krcf krdf hY. hux qF kYnyzf smyq keI pwCmI dysLF ivwc kwtVpMQI musilm afgU keI kuJ bdlx dI mMg kr rhy hn. brqfnIaF ivws skUlF dy kYntInF ivwc sUr df mfs bMd krn aqy hlfl mfs muhweIaf krn dI mMg ho rhI hY. kYnyzf dy skUlF ivwc nmfjL pVHn dI suivDf mMgI jf rhI hY. pIal KLyqr dy pbilk skUl borz ny qF ieh mMg pRvfn vI kr leI hY. hspqflF ivwc pRyar rUmF dy nfm hyT nmfjL rUmF dI mMg kIqI jf rhI hY. muslmfnF vwl vyK ky hor Dfrimk iPrky vI ies iksm dy hwk mMg rhy hn ijs nfl pwCmI dysL aMdrUnI qOr `qy KwKVIaF ho jfxgy aqy jQybMd iPrky BfrU pYNdy jfxgy.

          iPr jd amrIkf vFg iksy pwCmI dysL dy lok trMp vrgf afgU cuxdy hn qF hfhfkfr mc jFdI hY. jmhUrI cox prIikRaf nfl cuxy gey afgU nMU pRvfn krn qoN vI ienkfr kr idwqf jFdf hY aqy ros pRdrsLn kIqy jFdy hn. amrIkf ivwc trMp dI ijwq ipwCoN bhuq pRdrsLn hoey hn. trMp vloN shuM cukx smyN vI amrIkf dI rfjDfnI ivwc arfjkqfvfdIaF ny BMnqoV, awgjnI aqy puils `qy hmly kIqy gey sn. 21 jnvrI nMU qF aOrqF dy hwkF dI rfKI dy nfm hyT vfisLMgtn ivwc iewk vwzf ros pRdrsLn vI kIqf igaf sI.

          pwCmI dysLF ivwc swB dy hwkF dy rKvfilaF dI igxqI bhuq ijLafdf hY. iehnF kiQq rKvfilaF ivwc arfjkqfvfdI vI cMgI igxqI ivwc Gusy hoey hn. 21 jnvrI nMU vfisLMgtn ivwc kIqy gey vwzy ros pRdrsLn ivwc vI BFq BFq dy hwkF dy rKvfly sLfml sn ijhnF ny keI qrF dy bYnr aqy Pwty cuwky hoey sn. keIaF ny qF iehnF ros bYnrF `qy eynI BwdI BfsLf ilKI hoeI sI ik ies nMU ilK ky ibafn krnf vI  musLkl hY. kuJ ku bYnrF `qy qF isDIaf gflFH vI ilKIaF hoeIaF sn ijhnF `qy pRDfn trMp nMU aYP afP qwk iliKaf hoieaf sI. aOrqF leI grBpfq (aborsLn) krn df hwk brkrfr rwKx vfsqy keI Bwdy nfhry ilKy aqy lgfey gey sn ijhnF ivwc kuJ roskfrIaF ny eyQoN qwk afKx qoN guryj nf kIqf ik AuhnF dy gupq aMg AuhnF dy hn aqy Auh BfvyN iehnF ivwc imwtI pf pf Kyzx, trMp kOx huMdf hY rokx vflf!! pRDfn trMp ny afpxI cox kMpn smyN hI afK idwqf sI ik Auh grBpfq dy hwk ivwc nhIN hn aqy styt df DMn grBpfq vfsqy nhIN Krcx dyxgy. AuNJ trMp ny grBpfq dy pfbMdI dI gwl nhIN afKI. hux trMp ny hukm jfrI kr idwqf hY ik amrIkf iksy vI ajyhy sMgTn nMU mdd nhIN dyvygf jo ies mdd nfl grBpfq krn df kMm krygf. hYrfnI dI gwl hY ik afpxy gupq aMgF nfl imwtI pf pf Kyzx df hwk rwKx dy dfavy krn vfly styt qoN grBpfq vfsqy PMz ikAuN cfhuMdy hn? iehnF roskfrIaF ny jo Pwty cuwky hoey sn AuhnF ivcoN kuJ iDafn mMgdy hn. iek Pwty `qy 9 vwK vwK slogn (nfhry) ilKy hoey hn. pihlF blYk lfeIvjL mYtr Bfv kfilaF dI ijMgdIaF dI vI kdr cfhIdI hY. eysy qrF aYljIbItI (BFq ilMg), rPUjIaF, iemIgrMtF, aOrqF, muslmfnF, apMgF, nyitv lokF BFv afdIvfsIaF aqy pYilnt Bfv DrqI dI suriKaf mYtr krdI hY. iehI roskfrI kuJ hor PwitaF `qy iLlKI iPrdy sn ik mYN afpxy gupq aMg nfl jo mrjLI krF aqy aOrqF nMU grBpfq df hwk hY. svfl pYdf huMdf hY ik afKr sfiraF dy hwkF dy  rKvfly BrUx (axjMmy bwcy) dy hwk qoN ienkfrI ikAuN hn?

          afpxy gupq aMgF qy afpxI lfeIP nfl jo mrjLI krn aqy jd mrjLI grBpfq krn nfl pwCmI dysLF dI abfdI hI nhIN Gt rhI sgoN pwCmI siBaqf vI KurdI jf rhI hY. pwCmI swiBaqf `qy pMjfbI dI ieh khfvq pUrI ZukdI hY, afpUM PfQVIey qYnMU kOx Cuzfvy?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #907, jnvrI 27-2017


sLONkI hux hr rojL dovyN kMn PV ky bYTkF kwZdY!!

          2016 df afKrI mhInf dsMbr, sLONkI vfsqy ibpqf lY ky afieaf sI. lok ies mhIny CuwtIaF  df afnMd mfnx vfsqy iqafr huMdy hn aqy hr pfsy pfrtIaF vflf mhOl huMdf  hY. rportF afeIaF hn ik ies dsMbr dy mhIny ivwc AuntyrIE sUby dy ilkr kMtrol borz (sLLrfb dy TyikaF dy ivBfg)  ny sLrfb dI irkfrz qoV $1[142 iblIan dI syl kIqI hY jo ik ies qoN ipCly dsMbr mhIny qoN krIb $77 imlIan vwD hY. lokF vfsqy BfvyN CuwtIaF dOrfn bhfr afeI hoeI sI pr sLONkI suwikaF `qy iml mfhIaf gfAux vfsqy mjbUr hoieaf ipaf sI. Gr ivwc iejLq nfl rMm df pYWg nsIb hoxf qF dUr dI gwl sI dsMbr mhIny dOrfn qF sLONkI nMU cfh df KflI kwp qurq ikcn isMk ivwc rwKx df sLfhI hukm jfrI ho cuwkf sI. aqy smyN isr cfh vflf KflI kwp afpxy kMipAUtr zYsk qoN ikcn isMk ivwc nf rwKx dI surq ivwc kMn PVn dI sjLf suxf idwqI jFdI sI. sLONkx ies nMU zispln df nfm idMdI sI aqy sLkfieq krdI sI ik sLONkI dy aMdr ajy vI pMjfbI mrd bYTf hY jo Gr dI sPfeI aqy ikcn df kMm aOrq isr mVn ivwc XkIn rwKdf hY. so sLfhI hukm sI ik Kfxf KFdy sfr brqx aqy cfh pINdy sfr KflI kwp ikcn isMk ivwc rwKxf hY ikAuNik jUTy brqx pey rihx nfl Kfxy dI rihMd KuMhd suwk jFdI hY ijs nMU Dox `qy musLwkq krnI pYNdI hY.

          jd sLONkI ny dsMbr ivwc pihlI glqI kIqI qF sLONkI nMU kMn PVn df hukm cfiVHaf igaf. sLONkI ny Gr ivwc sLFqI kfiem rwKx vfsqy afpxy dovF hwQF nfl kMn nMU hwQ lgf ky muafPLI mMg leI pr hukm hoieaf ik kMn PMV ky rwKo, hwQ lgf ky Cwzx nfl gwl nhIN bnxI. sLONkI ny nhorf mfridaF afiKaf ik sLONkI hux pRfeImrI skUl df ividafrQI nhIN hY ijs nMU mfmUlI glqI kfrn kMn PVf ky klfs dy ipwCy kMD nfl KVy hox dI sjLf kr idwqI jfvy. sLONkI nMU Xfd hY ik 65-70 sfl pihlF pRfiemrI aqy hfeI skUl ivwc ies iksm dI sjLf bhuq vfr BugqI sI. kuJ nFh nukr kIqI qF sLONkx ny sjLf   ieh afK ky hor sKLq kr idwqI ik Kwby hwQ nfl swjf kMn PVo aqy swjy hwQ nfl Kwbf kMn PVo ijs nMU sLONkx ny krfs afrm kMn PVn df nfm idwqf. sLONkI ny iPr afigaf mMn leI qF ik rfq nMU bhfny nfl gYrfj vwl jfx `qy kriPAU hI nf lgf idwqf jfvy. gYrfj `c qF sLOkI izspojLybl  kwp nfl sfr lYNdf hY ijs nMU Jwt pYwg lgfAux ipwCoN njLdIk pey gfrbyj ibMn ivwc suwt idMdf hY. vfsLrUm jfx dy bhfny ijhnIN pYNrI sLONkI gYrfj vwl jFdf hY AuhnI pYrIN  afpxf pMjfb hovy, Gr dI sLrfb hovy df gIq gfAuNdf muV afAuNdf hY.  bws jFdy vkq vfsLrUm dI bwqI jgf ky, pwKf clf ky drvfjLf bMd kr jFdf hY aqy muVdy vkq bwqI `qy pwK bMd kr afAuNdf hY. pwKy dI avfjLL sLOkI dy vfsLrUm gey hox dI sLfhdI BrdI rihMdI hY aqy sLONkx afpxy tIvI sIrIal ivwc msq rihMdI hY.

          agly idn jd sLONkI cfh df afnMd mfxdf hoieaf kMipAUtr `qy ryzIE pRogrfm lgf ky pMjfb dIaF coxF dIaF KLbrF sux irhf sI qF iewk qoN bfad iewk ryzIE sLoa pMjfb dIaF grm grm KbrF suxfAuNdy rhy aqy sLONkI KflI kwp isMk ivwc rwKxf iPr Buwl igaf. sLONkx iPr sLiphx bx ky zMzf GuMmfAuNdI hoeI af geI aqy afKx lwgI PVo kMn. sLONkI ny rIzIE `qy af irhf KbrF `qy iewk grm grm qbsrf sunx vfsqy awDy GMtyy dI mohlq lMgI qF hukm hoieaf TIk hY pr aDy GMty bfad sjLf kuJ hor sKLq ho jfvygI aqy krfs afrm kMn PVn dy nfl nfl kuJ bYTkF vI kwZxIaF pYxgIaF. sLONkI ny Eky afK ky GVI pwl vfsqy ipwCf Cuzfieaf aqy qbsrf sunx lwgf. qsbry vflf aFhdf ik pMjfb ivwc iqMn iDrI sKLq twkr hY aqy ies vkq kihxf musLkl hY ik kOx ijwqygf. nfl kuJ pol kMpnIaF dy hvfly vI dy igaf. qbsrf Kqm huMdy sfr hI host ny sroiqaF nMU qIlI lgf idwqI ik pwqrkfr aqy pol kMpnIaF kFgrs qy akflIaF ny KrIdIaF hoeIaF hn. afp dy smrQkF dy Jwt Pon KVkx lwg pey. Auh pwqrkfrF, pol kMpnIaF aqy mIzIaf nMU kosx lwg pey aKy ieh swB jfx buwJ ky JUT boldy hn. koeI afKy afm adfmI pfrtI 80 sItF ijwqygI. koeI afKy 90 qoN hyT nhIN izwgdI aqy koeI 100 qoN 110 sItF afm afdmI pfrtI nMU dyvy. jd sLONkI ryzIE pRogrfm nMU Pon kr ky afpxI BivKbfxI dwsx lwgf qF sLOkx ny hwQoN Pon PVidaF afiKaf awDy GMty dI mohlq Kqm ho geI hY sLurU kro afpxI sjLf. sLONkI krfs afrm kMn PV ky hOlI hOlI bYTkF kwZx lwg ipaf. 20 bYTkF kwZx ipwCoN sLONkI dI sjLf pUrI ho geI.

          ieMJ dsMbr dy mhIny qoN jnvrI 15 qwk sLONkI ny keI vfr ieh sjLf BugqI aqy ajIq isMG rKVf df hvflf dy ky ikhf ik buZfpy kfrn sLONkI nMU blbIr momI vFg zmYnsLIaf ho igaf hY jo Buwlx dI bImfrI hY. awgoN sLONkx bolI ky ies kfrn hI qF ieh sjLf idwqI jf rhI hY qF ik Buwlx dI bImfrI ht jfvy.

          aYqvfr, 15 jnvrI nMU sLONkI ny acfnk bYsmYNt ivwc CupfeI sLYa qlfsLx leI hyT jf viVHaf qF vyK ky hYrfn rih igaf ik sLONkx  krfs afrm kMn PV ky bYTkF kwZ rhI sI. sLONkI ny hwsidaF puwiCaf mflko quhfnUM iks ny sjLf lgf idwqI hY? awgoN sfho sfhI hoeI sLONkx bolI mYnMU zmYnsLIaf ny. mYN vI buwZI ho rhI hF aqy mYnMU vI Buwlx dI bImfrI Gyr rhI hY. sLONkx ny dwisaf ik ieMJ krfs afrm kMn PV ky bYTkF kwZx nfl Xfd sLkqI vDdI hY aqy sLONkI nMU ieh sjLf vI Xfd sLkqI vDfAux vfsqy hI idwqI jFdI rhI hY. sLOkx ny dwisaf ik ies nMU supr bryn jogf afKdy hn jo hux keI mfhr rIkmYNz krdy hn aqy kuJ Koj vI hoeI hY jo sfbq krdI hY ik ies nfl Xfd sLkqI vDdI hY, zmYnsLIaf aqy afljLfiemr bImfrI qoN pIVHqF nMU vI lfB huMdf hY. sLONkI dy idmfg ivwc Kurk hox lwg peI ik purfqn simaF qoN Bfrq dy skUlF ivwc kMn PVn dI sjLf idwqI jfxI ikAuN sLurU kIqI geI hovygI? sLONkI hux hr rojL dovyN kMn PV ky bYTkF KwZdY aqy nfl ieh vI socdY ik lwqF hyT dI bfhF kr ky kMn PVn nfl jLrUr vwD lfB huMdf hovygf!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #906, jnvrI 20-2017

 


pRvfsI BfrqI qy BfrqI ipCokV df hox `c hY vwzf Prk!

          pRDfn mMqrI atwl ibhfrI bfjpfeI dy smyN qoN aYn afr afeIjL dy ijLkr ivwc bhuq vfDf hoieaf jd AuhnF ny aYn afr afeI sMmyln (pRvfsI BfrqI) dI ipRq sLurU kIqI. ies ipRq nMU kFgrs pfrtI dI srkfr ny pRDfn mMqrI zf: mnmohn isMG hyT bfdsqUr jfrI rwiKaf. jnvrI 2016 ivwc modI srkfr ny afpxy kfrjkfl dy pihly sfl hI ies ipRq nMU qoV idwqf aqy pRvfsI BfrqI sMmyln ZukvIN iqafrI nf kIqy jfx dI gwl afK ky rwd kr idwqf pr ipCly hPLqy modI srkfr ny pRvfsI BfrqI sMmyln krvf ky ies nMU iPr awgy qoiraf hY.

          pRvfsI BfrqI jF aYn afr afeI (nfn rYjLIzYNt ieMzIan) bhuq kMniPAUjL krn vflI trm hY. aYn afr afeI AuhnF lokF nMU afiKaf jFdf hY jo AuNJ BfrqI sLihrI hn pr iksy kfrn vwsdy ivdysL ivwc hn. ajyhy lokF kol BfrqI sLihrIaq hoxf jLrUrI hY. BfrqI sLihrI hox kfrn ajyhy lokF kol BfrqI pfsport vI huMdf hY ijs dy nfl iksy dysL dI rYjLIzYNsI df primt jF pIafr ho skdI hY. pr jd ajyhy pRvfsI BfrqI iksy dysL dI nfgirkqf lY lYNdy hn qF AuhnF dI BfrqI sLihrIaq afpxy afp hI KLqm ho jFdI hY. Bfv Auh pRvfsI BfrqI jF aYn afr afeI nhIN rihMdy. ivdysLI sLihrIaq hfsl kr lYx nfl Auh BfrqI ipCokV vfly ivdysLI sLihrI bx jFdy hn.

          atwl ibhfrI vfjpfeI dI srkfr ny ajyhy lokF vfsqy pIafeIE Bfv pRsn afPL ieMzIan Eirjn kfrz sLurU kIqf sI ijs dI imafd 15 sfl sI. ajyhy lokF dy ivdysLF ivwc jnmy bwcy vI pIafeIE kfrz dy hwkdfr sn. ies df lfB ieh sI ik pIafeIE kfrz holzr 15 sfl iksy vkq vI Bfrq jf skdf sI aqy Aus nMU vfr vfr vIjLf lYx dI loV nhIN sI. hux ieh kfrz KLqm kr idwqf igaf hY aqy pIafeIE kfrz Dfrk ies nMU EsIafeI Bfv EvrsIjL istjn afPL ieMzIaf kfrz ivwc bdl skdf hY. modI srkfr ny ies bdlfE vfsqy hux jUn aMq 2017 qwk df smF dy idwqf hY.

          EsIafeI Bfv EvrsIjL istjn afPL ieMzIaf skIm kFgrs srkfr ny zf: mnmohn isMG hyT sLurU kIqI sI jo sfrI Aumr vfsqy hY jdik pIafeIE isrPL 15 sflF vfsqy sI. ipCly 10-12 sfl pIafeIE aqy EsIafeI dovyN brbr cldy af rhy sn pr hux pIafeIE nMU EsIafeI ivwc mrj kr idwqf igaf hY.

          BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrI dy ivdysL jnmy bwcy vI EsIafeI Bfv EvrsIjL istjn afPL ieMzIaf bx skdy hn. pr EsIafeI holzr kihx nMU hI EvrsIjL istjn afPL ieMzIaf hY AuNJ Aus kol Bfrq ivwc rfjsI hwkF smyq keI sLihrI hwk nhIN hn. vot pfAux, cox lVn, srkfrI nOkrI hfsl krn, isafsI pfrtI bnfAux, isafsI pfrtI df mYNbr bnx, isafsI pfrtI nMU PMz dyx jF iksy isafsI pfrtI vfsqy kMm krn df hwk AuhnF kol nhIN hY. BfrqI bYNkF ivwc aYnafrafeI jF aYnafrE bYNk Kfqy KulvfAux, sLihrI prfprtI KrIdx aqy invysL krn dy hwk AuhnF kol hn pr Pfier afrm rwKx jF KyqI leI jLmIn KrIdx dy hwk AuhnF kol nhIN hn.

          nf kdy srkfrF ny ieh gwl spsLtqf nfl afKI hY aqy nf kdy iksy ny ies Prk bfry lokF nMU kuJ dwisaf hY. aYn afr afeI, aYn afr afeI df rOlf pf ky invysL aqy vpfr vDfAux dIaF koisLsLF kIqIaF jFdIaF rhIaF hn.

          ivdysL vwsdy BfrqI sLihrI (aslI aYn afr afeI) aqy BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrI ipCly 5-10 sflF qoN lgfqfr Bfrq dI isafsq ivwc srgrm huMdy jf rhy hn ijs df iek kfrn kimAUnIkysLn df vD jfxf hY. hux plF ivwc hI ipMzF dI Kbr vI ivdysL phuMc jFdI hY aqy ivdysL bYTy lok Bfrq nfl jiuVaf mihsUs krdy hn. KLbrF dy sfDnF dy nfl nfl BfrqI afgUaF aqy aPLsrF dy ivdysL gyVy vI hwdoN vD gey hn aqy bhuiqaF dy awDy awDy pirvfr, irsLqydfr jF bwcy ivdysL vwsdy hn. BfrqI afgU Kfskr pMjfb dI isafsq nfl juVy afgU qF ivdysL vwsdy BfrqIaF nMU PMz aqy muPLq CuwtIaF kwtx df sfDn vI smJdy hn. afm afdmI pfrtI dI afmd nfl ieh trYNz hor vI vD igaf hY. mnpRIq bfdl vloN pIpljL pfrtI bxfey jfx smyN vI ies ivwc AuBfr afieaf sI. 

          hux qF ivdysLF ivwc hflq ieh bx geI hY ik aYn afr afeIjL aqy BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrI afpxy afp nMU pMjfb aqy Bfrq dy vfsIaF qoN ikqy vwD isafxy smJx lwg pey hn. ieh kihxf gLLlq nhIN hovygf ik Auh pMjfb vfsIaF nMU byvkUPL smJdy hn jo afpxf Blf/burf ivcfrn dy kfbl nhIN hn. pMjfbI vfsIaF dI ies kiQq nfkfblIaq kfrn ivdysL vwsdy pMjfbI AuhnF nMU vot pfAux df vwl dwsx pMjfb vwl cfly pf rhy hn aqy keI qF kuJ smyN qoN pMjfb ivwc zyry lgfeI bYTy hn. Auh afpxy ivdysLI pfsport vI sosLl mIzIaf ivwc lsLkfAuNdy hn aqy vwK vwK iksm dy mIzIaf rfhIN cox pRcfr vI krdy hn.

          aYn afr afeIjL aqy BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrI pMjfb dI rfjnIqI nMU hfeIjYk krn vwl vD rhy hn aqy afpxy sfDnF rfhIN pMjfb dy lokF `qy afpxf rfjsI eyjMzf Tos rhy hn. srkfrI msLInrI ies bfry awKF mIcI bYTI hY aqy hr rfjsI pfrtI afpxf ivdysLI smrQn kfiem rwKx vfsqy KfmosL hY. keI ivdysLI sosLl mIzIaf rfhIN pMjfb dI isafsq ivwc tkrfa vDfAux vfsqy vI awzI cotI df jLor lgf rhy hn.  ieh nvF pYhf pMjfb dy lokF nMU iksy idn mihMgf pvygf.

          hux pqf lwgf hY BfrqI rIjLrv bYNk ny ivdysLI sLihrIaq vfly BfrqI ipCokV dy lokF qoN bMd kIqy purfxy not lYx qoN ienkfr kr idwqf hY. not kyvl BfrqI pfsport holzr hI bdl skdy hn.

          awj aYn afr afeIjL (ivdysL vwsdy BfrqI sLihrIaF) aqy BfrqI ipCokV dy ivdysLI sLihrIaF dy hwkF ivckfr Prk smJx aqy smJfey jfx dI loV hY.

-sLONkI ieMglYnzIaf, KLbrnfmf #905, jnvrI 13-2017

 


coxF dy mwdynjLr kuJ mIzIafkfr pMjfb dy lokF nMU blYkmyl krn dIaF qrkIbF dws rhy hn!

          pMjfb ivwc coxF df ibgul vwj cuwkf hY ijs kfrn ivdysLF ivwc vI cox pRcfr hor qyjL ho igaf hY. AuNJ ivdysLF ivwc ijwQy ikqy vI pMjfbIaF dI vwsoN hY, AuWQy ipCly do-iqMn sflF qoN lgfqfr cox pRcfr cwl irhf hY. ivdysLF ivwc cwl irhf pMjfbI mIzIaf pMjfb aqy Bfrq dI isafsq dy isr `qy hI cwldf hY. kuJ ryzIEkfr qF keI vfr ieh afK hI idMdy hn ik agr Auh pMjfb jF Bfrq dI isafsq nf CyVn qF lok (sroqy) Pon krno hI ht jFdy hn. jd kdy koeI knyzIan muwdf CyVdf hY qF lokF df irspONs mfmUlI hI huMdf hY. gwl pMjfb jF Bfrq dy CyV lE qF lfeInF lwg jFdIaF hn.

          agr gwl pMjfb jF Bfrq dI kIqI jFdI hY pr ies df muwdf jF qrjL nFhpwKI (nYgitv) nhIN huMdI qF vI gwl nhIN bxdI. ijMnI gwl cuwkvIN kIqI jfvy, gwl EnI hI vDIaf bxdI hY. lok kMnrs dy amlI ho gey hn aqy mIzIaf iehI kuJ pRos irhf hY.

          pMjfb jF Bfrq dI gwl krnI afsfn vI bhuq hY ikAuNik qoqf-rtn krn vfly pwqrkfr pMjfb ivwc iewt cuwikaF lwBdy hn jo sfrf sfrf idn kuJ coxvIaF gwl duhrfAuNdy rihMdy hn. kYnyzf jF ijhnF vI dysLF ivwc pMjfbI vwsdy hn AuhnF dysLF dy muwdy CyVn vfsqy pVHnf pYNdf hY aqy BwdIaF itwpxIaF krn qoN vI guryjL krnf pYNdf hY.

          sQfnk pMjfbI mIzIaf vyKx, pVHn aqy sunx qoN ieMJ pRqIq hUMdf hY ijvyN coxF pMjfb ivwc nhIN sgoN kYnyzf ivwc ho rhIaF hox.  lokF nMU pMjfb dI afjLfdI df vfsqf pfieaf jf irhf hY aqy coxF nMU pMjfb dI ajLfdI dI lVfeI dwisaf jf irhf hY. kuJ lok smJdy hn ik Auh pMjfb vfsIaF nfloN vwD isafxy hn aqy pMjfb bfry dUr bYTy hI vwD jfxdy hn. pMjfb vfsI afpxy afp nMU gulfm hox df anuBv guaf bYTy hn aqy ivdysL bYTy kuJ suGV lok pMjfbIaF dI gulfmI ijLafdf anuBv  krdy hn. lokF nMU pMjfb vwl vhIrF Gwqx vfsqy pRyiraf jf irhf hY qFik pMjfb nMU kiQq qOr `qy ajLfd krvfieaf jf sky. BfeI pMjfb gulfm iks df hY? ieh kyhI ajLfdI dI lVfeI hY? coxF qF Bfrq df cox kimsLn dysL dy sMivDfn aqy kfiedy kfnMUn muqfibk krvf irhf hY. pMj sfl pihlF vI eysy cox kimsLn ny Bfrq dy sMivDfn muqfibk coxF krvfeIaF sn. pMjfb dy lokF ny afpxI mrjLI, smJ aqy afpxI loV muqfibk votF pf ky srkfr cuxI sI. hux vI pMjfb dy lokF ny hI votF pf ky srkfr cuunxI hY aqy pMjfb dy lok afpxIaF loVF nMU ivdysL bYTy lokF nfloN ijLafdf smJdy hn. pihlF vI lokF ny bhuq vfr srkfrF bdlIaF hn aqy lookF dI iewCf hoeI qF iPr bdl lYxgy.

          jo lok kYnyzf afey akflIaF aqy kFgrsIaF nMU kos rhy sn ik Auh eyQy af ky pMjfb dI gwl ikAuN krdy hn? Auh hI awj eyQy pMjfb dI isafsq dI gwl swB qoN vwD kr rhy hn. ivdysLI sihrI huMdy hoey vI kuJ lok mihsUs krdy hn ik AuhnF nMU pMjfb dI isafsq ivwc lwq aVfAux df pUrf pUrf hwk hY. pMjfb dI isafsq ivwc ivdysLF qoN pYsf Joikaf jf irhf hY aqy Kuwl ky PMz iekwTf kIqf jf irhf hY. aqy ieh gwl BfrqI pfsport holzrF qwk hI sImq nhIN hY.

          pMjfb ivwc kFgrsI afgU aqy sfbkf mMqrI avqfr hYnrI dI vot rwd ho cuwkI hY ikANuik Aus ny dUhrI nfgirkqf leI hoeI sI. Auh brqfnIaF df psfport vI leI iPrdf sI aqy pMjfb ivwc isafsq vI Kyzdf sI. Gr dy ByqI ny jd Aus df BFzf BMn idwqf qF Aus nMU kys df sfhmxf krnf ipaf.  awj Aus dI vot rwd ho cuwkI hY aqy Auh cox vI nhIN lV skdf ikAuNik  BfrqI ipCokV df brqfnvI nfgirk hY. eyDr knyzIan aqy hor dysLF dy nfgirk pMjfb dIaF coxF dI nIqI GV rhy hn. kuJ ku qF itktF dy dfhvydfr vI sn.

          Bfrq srkfr dI aYn afrI afeI nIqI ies nMU mfmly nMU guMjldfr bxf rhI hY. kihx nMU qF ieh nIqI ivdysLF ivwc  vwsdy  BfrqI pfsport holzrF aqy ivdysLI sLihrIaq lY cuwky BfrqIaF ivwc koeI Prk nhIN rwKdI qy swB nMU aYn afr afeI dwsdI hY pr kfnMUnI pwDr `qy dovF ivckfr bhuq aMqr hY. BfrqI pfsport holzr ijwQy mrjLI rihMdf hovy, Auh BfrqI sLihrI hY ijs kfrn vot vI pf skdf hY aqy coxF vI lV skdf hY. pr ivdysLI pfsport holzr BfvyN BfrqI ipcokV df hovy aqy Bfrq ivwc pRfprtI df vI mflk hovy, Auh BfrqI nfgirk nhIN hY. Auh nf vot pf skdf hY aqy nf cox lV skdf hY. Auh BfrqI isafsq vI nhIN  Kyz skdf aqy nf BfrqI rfjsI pfrtIaF nMU PMz dy skdf hY.

          ivdysLI pfsport holzr iksy vI iksm df vIjLf lY ky Bfrq dI isafsq ivwc dKlaMdfjLI nhIN kr skdf. pr eyQy lok Bfrq df ivjLtr jF tUirst vIjLf lY ky Bfrq jf rhy hn aqy cox pRcfr kr rhy hn. AuhnF nMU hr rojL ajyhf krn vfsqy pRyiraf jf irhf hY. keI qF afpxy knyzIan pfsport hvf ivwc lihrfAuNdy hoey sYlPIaF iKwc ky sosLl mIzIaf `qy loz kr rhy hn. agr BfrqI isstm cuwp hY qF ies df njfiejL lfB nhIN AuTfieaf jfxf cfhIdf. knyzIan vI cuwp sn aqy eyQy pMjfb dy afgU rfjsI rYlIaF kr jFdy sn pr hux hflq bdl geI hY. pMjfb aqy Bfrq ivwc vI hflq bdl skdI hY qy cox kimsLn ies df noits lY skdf hY.

          kuJ sQfnk pMjfbI mIzIafkfr qF ies qoN iek kdm hor awgy vD gey hn. Auh qF pMjfb dy lokF nMU blYkmyl krn dIaF qrkIbF dws rhy hn. pMjfb dy lokF qoN iks ZMg nfl afpxI mrjLI dI pfrtI nMU votF pvfAuxIaF hn, ies bfry itp idwqy jFdy hn. dwisaf jFdf hY ik ikvyN afpxI BUaf jF mfmy dy pirvfr nMU iksy Kfs pfrtI nMU vot pfAux vfsqy mjbUr krnf hY. aKy awj sfzy khy vot pfE nhIN qF agr kwl nMU loV peI qF sfzy qoN mdd  nf mMigE ikAuNik sfzI pfrtI dI srkfr qF bx hI jfxI hY aqy iPr qusF sfnMU Pon KVkfAuxy hn. ies mfmly ivwc kuJ mIzIafkfr aqy AuhnF dy pwky kflr rly hoey hn. iewk afKx lwgf ik Aus ny afpxy pMjfb vwsdy irsLqydfrF nMU dws idwqf hY ik agr votF Aus dI psMd dI pfrtI nMU nf pfeIaF qF vYstn XUnIan vwl nf vyiKE! Bfv jo pYsy quhfnMU vYstrn XUnIan rfhIN Byjy jFdy hn Auh bMd kr idwqy jfxgy.

          agr ieh nMgI icwtI blYkmyl nhIN hY qF hor kI hY? kI ieh ajLfd aqy inrpwK coxF nMU BMg krn df PfrmUlf nhIN hY? kI ieh lokF `qy afpxI hYNkV lfgU krn vflI gwl nhIN hY jo aksr ikhf jFdf hY ik pMjfb ivwc kuJ rfjsI pfrtIaF krdIaF hn? kI nvIN aqy imafrI rfjnIqI df afgfjL ieMJ ho skygf ijs dI inwq duhfeI idwqI jf rhI hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf 904, jnvrI 06-2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sLONkI ieMglYNzIaf dy ilKy purfxy lyK pVHn leI iewQy klik kro:

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here