www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

akl zwg Porz nMU Gwt hY jF jsitn trUzo nMU?

          kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo muqfibk EntyrIE dy pRImIar zwg Porz nMU rPUjI msly dI pUrI smJ nhIN hY aqy Aus ny ieh dfavf vI kIqf hY ik Porz nfl mulfkfq smyN trUzo ny Aus nMU rPUjI msly bfry aYjUkyt krn dI koisLsL kIqI sI. ieh ibafn trUzo ny pRImIar zwg Porz nfl mulfkfq ipwCoN idwqf sI. ies df bhuq iqwKf pRqIkrm hoieaf sI aqy subfeI mMqrI lIsf mklUz ny ies ibafn nMU hwqk Biraf dwisaf sI. trUzo dy ies ibafn df sfdf BfsLf ivwc mqlb inkldf hY ik pRImIar zwg Porz nMU akl Gwt hY aqy trUzo ny Aus nMU smJfAux dI koisLsL kIqI sI. rPUjI mfmly `qy jd KVk peI qF trUzo df nlfiek ieMmIgyrsLn mMqrI aihmd husyn vI bol ipaf aqy kihx lwgf ik rPUjI kYnyzf dI aMqrrfsLtrI ijLMmyvfrI hn.

          bhuq KUb! amrIkf qoN trUzo dI vYlklm tvIt dy swdy af rhy rPUjI kYnyzf dI aMqrrfsLtrI ijLMmyvfrI bx gey? Auh afey nhIN, Auh qF swdy gey hn aqy hux  mihmfnF vFg AuhnF df svfgq kIqf jf irhf hY.

          zfrt kMpnI df iewk srvyKx torFto sMn aKbfr ivwc pVHn nMU imilaf hY ijs muqfibk 70% knyzIan smJdy hn ik trUzo srkfr kol rPUjIaF nfl nijwTx dI koeI plfn nhIN hY. 57% knyzIan smJdy hn ik trUzo srkfr sfrf boJ hyTlIaF srkfrF `qy pf rhI hY aqy AuhnF nMU pUrI mdd nhIN dy rhI. 58% smJdy hn ik trUzo srkfr sMBfvI rPUjIaF nMU spsLt sunyhF dyx ivwc asPl rhI hY. trUzo aqy ies dy MmMqrI - sMqrI afKxgy ik jo knyzIan ieh smJdy hn AuhnF nMU vI akl nhIN hY aqy Auh trUzo srkfr dI aMqrrfsLtrI ijLMmyvfrI nhIN smJdy.

          trUzo srkfr nMU gYr kfnMUnIaF aqy rPUjIaF dI bhuq iPkr hY pr afpxy sLihrIaF df nhIN hY. hor qF hor awj qwk kYnyzf dy asl mflk afdIvfsIaF dy kbIly qwk pIx vflf sfP pfxI pujdf nhIN kr skI kYnyzf dI koeI srkfr. Auh ivcfry gMdf pfxI pI rhy hn  aqy bImfr ho rhy hn. EntyRrIE dy grfsI mYzIE ivKy rihMdy afdI vfsI lok qF do dhfikaF qoN rOlf pf rhy hn ik AuhnF dy pfxI ivwc mrkrI jLihr hY ijs krfn AuhnF dy bwcy kYNsr aqy hor bImfrIaF df isLkfr ho rhy hn. agr afdI vfsIaF dI sMBfl aMqrrfsLtrI ijLMmyvfrI nhIN hY qF Gwto Gwt rfsLtrI ijLMmyvfrI qF mMnI jfxI cfhIdI hY. ho skdf hY ik trUzo srkfr iksy idn ieh afK dyvy ik kYnyzf dy afdIvfsIaF nMU vI Porz vFg akl Gwt hY!

          pRDfn mMqrI trUzo dI akl qF vYlkm tU kYnyzf dI tvIt nfl hI prKI geI sI agr koeI sLwk sI Auh grUipMg-gyt kFz nfl inkl geI hY. sfl 2000 ivwc vfprI ies Gtnf dI jd crcf sLurU hoeI qF trUzo ny pRYs qoN dUrI bxfeI rwKI pr Aus dy dPLqr ny pwuCx `qy kih idwqf ik pRDfn mMqrI nMU ies iksm dI koeI Gtnf Xfd hI nhIN hY. pRYs vfilaF ny agsq 2000 ivwc bIsI dy iewk ksby qoN Cpdy kirstn vYlI azvFs aKbfr df aYzItorIal Cfp idwqf ijs ivwc ies kiQq CyVCfV bfry pUrf ivsQfr idwqf hoieaf sI. awKF Kohlo nfm dy ies aYzItorIal ny pRDfn mMqrI dI awKF kuJ KohlIaF aqy trUzo nMU aihsfs ho igaf ik Aus nMU ies bfry pRqIkrm dyxf pYxf hY.

          torFto afey trUzo ny iek svfl dy juvfb ivwc kih idwqf ik Aus nMU jkIn hY ik Aus ny kuJ vI glq nhIN sI kIqf. ieh EhI trUzo HYhY ijs ny kfmuk CyVCfV nfl nijwTx vfsqy sKLq lIk vfhI hoeI sI aqy Aus df kihxf sI ik ivktm dI khI gwl `qy jkIn krnf cfhIdf hY. hux trUzo dI kiQq ivktm ny kih idwqf hY ik Aus nfl CyVCfV trUzo ny kIqI sI pr jnfb trUzo aplI twplIaF mfr rhy hn.

          ies qoN pihlF kirstn vYlI azvFs aKbfr dy sfl 2000 dI Gtnf vyly dy sMpdk brfien bYWl ny pRYs nMU dwisaf sI ik ieh Gtnf vfprI sI aqy mihlF pwqrkfr ijs nfl kiQq grUipMg hoeI sI, bhuq pRysLfn sI. ies dy nfl hI ies aKbfr dI sfl 2000 ivwc pbilsLr vYlrI brUnI ny vI ies Gtnf nMU kMnPrm kridaF ikhf sI ik nOjvfn mihlf ny aKLbr dy dPLqr ivwc af ky Aus nMU ies Gtnf bfty dwisaf sI. ieh dovF ies Gtnf dI gvfhI Brdy hn. hux sIbIsI ny 6 julfeI dI rport ivwc trUzo dI kiQq ivktm dI stytmYNt Cfp idwqI hY ijs ivwc Aus ny afiKaf hY ik jo kuJ pRYs ivwc rport hoieaf hY Auh pUrf swc hY. ieh vI ikhf ik jo 2000 dy sMpfdkI ivwc iliKaf igaf sI Auh vI pUrf swc hY pr Aus ny ies qoN awgy vD ky trUzo nfl do hwQ krn qoN nFh kr idwqI hY. Aus ny afiKaf hY ik trUzo ny Aus qoN muafPLI mMg leI sI jd Aus nMU pqf lwgf ik Auh iek pqrkfrf hY. trUzo ny ieh vI afiKaf sI ik agr Aus nMU pqf huMdf ik Auh pwqrkfrf hY qF trUzo ny ajyhI hrkq nhIN sI krnI. sIbIsI ny ies pwqrkfrf df nfm rojL neIt dwisaf hY jo hux pwqrkfrI dy pRoPYsLn ivwc nhIN hY.

          trUzo Es smyN 28 sflF df sI aqy sfbkf pRDfn mMqrI pIar trUzo df pwuq hox kfrn kfPI cusq aqy iliKaf pMUijaf vI sI. Auh zrfmf tIcr vjoN nOkrI krdf sI ijs kfrn horF nfl vrqfE, Kfs kr nOjvfn lVkIaF nfl cMgI vrqfE krn dI Es qoN afs rwKI jfxI cfhIdI hY. pr hux swB dy sfhmxy hY ik Es ny kIqf kI sI? sbUqF dy Gyry hoey trUzo ny kYlgrI ivwc ies Gtnf bfry iewh afK idwqf sI ik Aus ny lVkI dy ieqrfjL krn `qy muafPLI mMg leI sI jo Aus dI cMgI nIaq dI insLfnI hY.

          ies qoN pihlF trUzo vloN afpxf mMqrI kYNt hIar mMqrIisLp qoN lfihaf jf cuwkf hY ikAuNik Aus `qy aOrqF nfl durivvhfr dy dosL hn.  ilbrl aYmpI drsLn kMg vI ajyhy dosLF kfrn kfks ivwcoN bfhr bYTf hY aqy kuJ hor vI KUMjy lgfey gey hn. Auh swB vI trUzo vFg sfPL nIaq aqy kuJ vI gLlq nf krn dIaF ksmF KFdy hn. pr AuhnF vfsqy zispln df pYmfnf vwKrf hY. ieh hY trUoz df dUhrf mfp dMz aqy akl df pYmfnf.

          zwg Porz ny trUzo nMU avfjLF mfr mfr ky swdy rPUjIaF dI ijLMmyvfrI lYx vfsqy hI afiKaf hY. trFto dy sLYltr Br gey hn aqy 800 dy krIb kiQq rPUjI kfljF dy hostlF ivwc ibTfey gey hn jo agsq dy aMq qwk stUzYNts vfsqy KflI krvfAuxy jLrUrI hn. ieh aMdfjLf lgfAuxf musLkl nhIN hY ik akl iks nMU Gwt hY!

-sLONkI ieMglYnzIaf, KLbrnfmf #981, julfeI 13-2018

 


BwT pey sonf ijhVf kMnF nMU Kfvy

aPgfn iswKF `qy ho rhy dihsLqI hmilaf bfry ilbrl mMqrI aqy sMqrI KfmosL

          pihlI julfeI nMU jd kYnyzf afpxf 151vF sQfpqI idvs mnf irhf sI qF aPgfinsqfn dy iswK ieslfimk styt dy kwtVpMQIaF vloN kIqy gey afqmGfqI hmly ivwc KUMn nfl lwQpwQ hoey pey sn. aPgfn pRDfn asLrPL gnI dy jlflfbfd dOry smyN sQfnk iswKF aqy ihMdUaF df iek vPLd asLrPL gnI nMU imlx vfsqy jf irhf sI qF ieh afqmGfqI hmlf hoieaf ijs ivwc 19 iswK aqy ihMdU mfry gey qy 21 jLKLmI ho gey. ieslfimk styt dy jhfdIaF ny ies dI bkfiedf ijLMmyvfrI leI aqy ikhf ik kfPrF nMU sjLf idwqI geI hY. amrIkf vfly vYd dI BfsLf ivwc jhfdIaF vloN leI geI ijLMmyvfrI df pMjfbI qrjmf krnf hovy qF ikhf jfvygf ik kfPrF nMU sjLfXfPqf kIqf hY.

          hYrfnI vflI gwl hY ik iewk do nMU Cwz ky kYnyzf dy vwzy vwzy iswK sMgTn ies dihsLqI hmly bfry keI idn KfmosL rhy hn. jd crcf vD geI qF pCV ky ibafn jfrI krn lwg pey. Bfrq ivwc iksy ros pRdrsLn dOrfn puils nfl JVwp ivwc iksy iswK dI pgVI lwQ jfvy qF dysL-ivdysL ivwc hVkMp mc jFdf hY. puils mulfjLm nMU qurq igRPqfr krn dI mMg kIqI jfx lwgdI hY. iksy iswK aqy gYr iswK ivckfr inwjI JgVy ivwc vI iksy iswK dI pgVI lwQ jfvy qF ies nMU Bfrq ivwc iswKF dI gulfmI dwisaf jFdf hY. keI iksm dy jQydfr, kiQq sMq aqy kfqlF qoN BfeI sjx vfilaF dy ibafn pRkfsLq hox lwg jFdy hn. altImYtm idwqy jFdy hn. sMsfr Br qoN keI sMgTnF vloN vkIl Byjx df islislf sLurU ho jFdf hY aqy BFqBFq dIaF POjF pRyz krn lwg jFdIaF hn. pr hux ieh swB KfmosL hn. pMjfb ivwc surwiKaq vwsdy iswKF nMU kiQq ajLfdI dvfAux dy nfm `qy rPrYNzMm  krvfAux vfilaF nMU vI aPgfn iswKF dI qrfsdI njLr nhIN afeI. jd pfiksqfn ivwc iswKF dy kql huMdy hn qwd vI ieh lok KfsmosL rihMdy hn. pfiksqfn ivwc agr koeI iswK POj jF puils ivwc ispfhI  BrqI ho jfvy qF vDfeIaF dy qFqy lwg jFdy hn. agr koeI iswK BfrqI POj, eyarPors jF iksy hor vwzI Pors df muwKI lwg jfvy qF afKdy hn ik ieh ihMdU styt df eyjMt hY.

          kdy aPLgfinsqfn ivwc iswKF aqy ihMdUaF dI abfdI ZfeI qoN iqMn lwK sI qy Auh keI vwzy Coty vpfr krdy sn. afm aPgfnF nfloN AuhnF dI hflq ibhqr sI. ies qoN ipwCy jfeIey qF kdy ies dysL dI bhuqI abfdI ihMdU jF boDI sI aqy iPr ieslfm ny ies iKwqy `qy kbjLf kr ilaf. mMidr aqy boDI kyNdr Zfh idwqy gey qy Dwky nfl ieslfm Tos idwqf igaf. bfmIan iKqy ivwc phfVI nMU qrfsL ky swdIaF pihlF bxfey gey mhfqmf buwD dy buwq qF qfilbfnF ny 18-19 sfl pihlF hI Zfhy sn. ieh buwq mnuwKqf dI Drohr smJy jFdy sn.

          awj sfry aPgfinsqfn ivwc msF ZfeI iqMn hjLfr iswK aqy ihMdU bcdy hn. 20-25 sflF ivwc do lwK qoN AuWqy iswK aqy ihMdU jF qF aPgfinsqfn Cwz ky Bwj gey hn aqy jF kql kr idwqy gey hn. bhuqy Bfrq gey hn aqy kuJ brqfnIaF qy hor dysLF ivwc vI jf vwsy hn. jo bcdy hn AuhnF dy sfhmxy vI Bwjx jF ieslfm kbUlx qoN ibnF koeI cfrf nhIN hY.

          kYnyzf ivwc dunIaF Br qoN rPUjI afAuNdy hn. trUzo srkfr kiQq sIrIan rPUjIaF dy afp jhfjL Br ky ilafeI hY aqy AuhnF df jvfeIaF vFg svfgq kIqf hY. ilaFdy vI Auh lok gey hn jo sIrIaf dy gRih XuwD kfrn nfl lgdy musilm dysL lYbnfn aqy jfrzn ivwc surwiKaq bYTy sn. ieh Auh lok sn ijhnF dy cMgy gujLfry hox kfrn Auh sIrIaf Cwz ky surwiKaq gvFz ivwc afrjLI qOr `qy vws gey sn. ijhnF dy Gr-bfhr Zih gey hn Auh qF ajy vI sIrIaf dy Dur aMdr rVy mYdfn bYTy hn.

          2015 dy aMq ivwc trUzo srkfr bxdy sfr hI rwiKaf mMqrI hrjIq isMG swjx smyq keI mMqrI  lYbnfn aqy jfrzn ivwc sIrIan rPUjI Bflx jhfjL lY ky Bwj AuTy sn aqy iPr srkfrI Krcy `qy hr rojL keI Bry jhfjL kYnyzf dy eyarportF AUWqy Auqrn lwg pey sn. trUzo smyq mMqrI mMzl hwQF ivwc Puwl PVI eyarportF `qy svfgq krn leI Bwjf iPrdf sI.

          2017 dy sLurU ivwc jd amrIkf dy pRDfn trMp ny afrjLI aqy gYr kfnMUnI ivdysLIaF nMU amrIkf Cwz jfx leI afiKaf qF pRDfn mMqrI trUzo ny vYlkm tU kYnyzf df tvIt kr idwqf. hux qwk 30-35 hjLfr gYr kfnMUnI lok amrIkf qoN kYnyzf af cuwky hn aqy hr rojL 3 qoN 400 hor af rhy hn. trUzo srkfr ny iehnF dI igxqI dwsx `qy pfbMdI lgfeI hoeI hY ijs kfrn puils aqy KuPIaf PorsF vI KfmosL hn. ikbYWk ipwCoN torFto vwl vI iehnF lokF dI BrIaF bwsF af rhIaF hn jo trUzo dy mihmfn bx ky af rhy hn. torFto df myar jfhn torI aVft pf irhf hY ik sfzy kol afpxy byGiraF vfsqy QF nhIN hY pr smrft trUzo vyK vyK pRsMn ho irhf hY.

          brmf ijs df nvF nfm imafnfmfr hY qoN Bwj ky bMglf dysL afey rohMgIaF muslmfnF dI mdd vfsqy trUzo srkfr Bwj AuTI sI aqy Jwt mdd vfsqy 300 imlIan zflr dy idwqf sI. bfb rya vrgy keI eylcI aqy mMqrI/sMqrI bMglfdysL rvfnf kIqy gey sn qF ik kYnyzf iehnF dI  sfr lY sky.

          pr aPgfn iswKF aqy ihMdUaF dI qrfsdI ies srkfr nMU ajy ivKfeI nhIN dy rhI. aPgfinsfn dI mdd vfsqy kYnyzf ny keI iblIan zflr Kricaf hY aqy sfl 2002 qoN 2011 qwk 158 knyzIan POjI vI sLhId krvfey hn. kYnyzf dI srkfr aPgfn iswKF aqy ihMduaF dI hflq qoN cMgI qrF vfkPL hY. mjUdf ilbrl rwiKaf mMqrI hrjIq isMG swjx kdy aPgfinsqfn ivwc rIjLrv Pors df krnl vI irhf hY. mMqrI hrjIq isMG swjx nfloN kOx iehnF iswKF aqy ihMduaF dI durdsLf df vkPL ho skdf hY?

          trUzo kol qF modI nfloN vI vwD iswK mMqrI hn aqy 18-20 iswK aYmpI vI hn. trUzo qF ies bfry Kud vI bhuq mfx nfl dws cuwkf hY aqy KfilsqfnI vI ies mfmly ivwc trUzo dy guwgy gfAuNdy hn. gfAux vI ikAuN nf? trUzo ny knyzIan POj dy sfbkf muwKI jnrl aYNzrU lYjLlI jo hrjIq swjx dy nfl hI pihlI vfr aYm pI bixaF sI, nMU ipCly bYNc `qy ibTfieaf hoieaf hY aqy rIjLrv POj dy iek sfbkf krnl nMU rwiKaf mMqrI bxfieaf hoieaf hY.

          albrtf dy svrgI vDfiek mnmIq Buwlr ny aPgfn iswKF aqy ihMdUaF nMU surwiKaq bfhr kwZx dI koisLsL sLurU kIqI sI pr hfdsy df isLkfr hox kfrn ieh supnf ivcy rih igaf sI. ies koisLsL hyT hux qwk 150-200 dy krIb pirvfr Bfrq ivwc ilaFdy gey hn pr Bfrq qoN kYnyzf ilafAux vfsqy keI pfpV vylxy pY rhy hn ikAuNik ieh lok sIrIan rPUjI nhIN hn ijhnF nMU srkfrI mihmfnF vFg ilaFdf jf sky.

          iehnF pIVqF nMU kYnyzf ilafAuxf qF dUr dI gwl hY aPgfn iswKF `qy ho rhy dihsLqI hmilaF bfry ilbrl mMqrIaF aqy sMqrIaF ny hfa df nfhrf vI nhIN mfiraf. mnuwKI hwkF dy rfKy pRDfn mMqrI aqy aYnzIpI vfly vI KfmosL rhy hn. kuJ sMgTn aqy afgU hux dyKf dyKI KfnfpUrI krn vfsqy 2-4 leInF dy ibafn dy rhy hn. kMsrvtv afgU aYNzrU sLIar ny jLrUr qurq aPsos df tvIt jfrI kIqf sI. afpixaF nMU cwtxf hY? BwT pey sonf ijhVf kMnF nMU Kfvy!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #980, julfeI 06-2018

 


burI qrF Tuk jfvygI jsitn trUzo dI srkfr!

kfnUMnIkrn nfl BMg dI Kpq qy smgilMg hor vD jfvygI

          kYnyzf dI ilbrl srkfr ny BMg dy kfnMUnIkrn df ibwl pfs krvf ky kfnMUn bxf idwqf hY. pRDfn mMqrI trUzo ny ikhf hY ik 17 akqUbr qoN ies nMU dysL Br ivwc lfgU kr idwqf jfvygf. jnfb trUzo qF ies nMu kYnyzf zya mOky pihlI julfeI qoN lfgU krvfAuxf cfhUMdy sn pr kYnyzf dI sYint ny kuJ mhIny jnfb trUzo dy duwD ivwc klONjI pfAux dI koisLsL ivwc ieh ibwl lyt kr idwqf. hux ikbYWk smyq kuJ sUby ies nMu lfgU krn vfsqy hor smF cfhuMdy hn ikAuNik Auh ajy iqafrI nhIN kr sky. BMg pYdf krn aqy vycx vflIaF kMpnIaF qF do sflF qoN bYTkF kwZ rhIaF hn aqy amIr huMdIaF jf rhIaF hn. jo kMm smglr krdy hn Auh kMm hux ieh kMpnIaF trUzo dy kfnMUn dy shfry krngIaF. iehnF dy stfk kfPLI mihMgy ho gey hn ikAuNik keI lok amIr hox vfsqy iehnF dy stfk DVfDV KrId rhy hn.

          jnfb trUzo ies ibwl nMU kfnMUnI rUp dyx qoN bhuq KusL hn aqy dfavy kr rhy hn ik hux kYnyzf dy bwicaF aqy BMg ivckfr Pfslf vwD jfvygf Bfv BMg bwicaF qoN dUr ho jfvygI. trUzo muqfibk smglrF ny BMg bwicaF dy bhuq nyVy rwKI hoeI sI aqy kfnMUnIkrn kr ky srkfr ny BMg nMU bwicaF qoN dUr kr idwqf hY.

          iewk dosq df skUl Aumr df lVkf  BMg df syvn krn lwg ipaf aqy Aus nMU pqf lwg igaf. Aus ny afpxI GrvflI nfl qOKlf jfhr kIqf aqy qfgId kIqI ik muMzy df iDafn rwKy aqy skUl vflf bYWg cYWk krdI irhf kry. GrvflI nMU pihlF hI pqf sI ik Aus df lVkf nsLf krdf hY pr puwqr moh kfrn Auh lVky df pwK pUrdI sI. iewk vfr ipE ny lVky nMU dbikaf qF GrvflI aOKI ho geI aqy kihx lwgI ik bwcf hY hOlI hOlI suDr jfvygf, dbkx dI kI loV hY? ipE ny ikhf ik BMg dy syvn nfl bwicaF dy idmfg df ivkfs ruk jFdf hY ies vfsqy ies nMU rokxf jLrUrI hY. mF bfbr ky kihx lwgI ik kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny mMinaF hY ik Auh BMg df syvn krdf irhf hY, Aus dy idmfg df ivkfs qF nhIN ruikaf aqy Auh kYnyzf df pRDfn mMqrI bx igaf hY, myry byty df ikvyN ruk jfAU? ipAU ny ikhf trUzo df ruk igaf hY eysy leI Aus ny kYnyzf df BMgIkrn kIqf hY agr idmfg iTkfxy huMdf qF ajyhf kMm ikAuN krdf?

          ies hPLqy iek rport afeI hY ijs ivwc ikhf igaf hY ik sfl 2014 ivwc kYnyzf dy lokF ny niaF dI vrqo 'qy 38[4 iblIan zflr Krc kIqy gey. ieMJ hr knyzIan ny aOsqn ny niaF dI vrqo leI $1,100 Krc kIqy bxdy hn. ies nfl 67,515 kYnyzIan lokF ny jfnF guafeIaF hn. lokF ny rfb 'qy $14[6 iblIan, qMbfkU 'qy $12 iblIan, hor nIly pdfrQF 'qy $3[5 aqy BMg (mfrIjuafnf) 'qy $2[8 iblIan zflr Kricaf hY. ieh aMkVy 2014 dy hn hux qF gwl hor awgy inkl geI hovygI.

          BMg dy kfnMUnIkrn nfl PYktrIaF, kMpnIaF aqy hor vpfrF dy mflkF nMU iPkr pY igaf hY ik Auh BMg df nsLf krn vfly krmcfrIaF nfl ikvyN nijwTxgy? puils PorsF nMU iPkr pY igaf hY ik kfnMUnI BMg df syvn kr ky zrfeIv krn vfilaF nMU ikvyN PVnf hY aqy iPr adflqF ajyhy kysF nfl kI krngIaF. nsLyVI df nsLf adflq ivwc ikvyN sfbq kIqf jfvygf?

          BMg dy kfnUMnIkrn ipwCoN trUzo ilbrljL hor nisLaF nMU vI krImInl koz ivwcoN bfhr kwZxgy. ies dI crcf kfPLI smyN qoN cwl rhI hY aqy ilbrl sPF ivwc ies `qy ivcfr crcf hox dIaF KbrF vI afeIaF hn. aYnzIpI afgU jgmIq isMG vI ies dy hwk ivwc hY. torI pfrtI ies df hfl dI GVI ivroD krdI hY pr kwl df pqf nhIN hY. ijhnF nisLaF nMU zI-ikRmInlfeIjL kIqy jfx dy crcy hn AuhnF ivwc nsLy vflIaF dvfeIaF ijvyN aOksIkoizn, kokyn, hYroien vgYrf dy nfm ley jf rhy hn. agr iksy mOky ajyhf kIqf jFdf hY qF ies df Bfv ieh hovygf ik agr iksy bMdy nMU ies iksm dy nsLy dI inrDfrq mfqrf nfl PiVaf jFdf hY qF Aus `qy krImInl cfrj nhIN lgfey jfxgy. iksy inrDfrq hwD qwk kuJ jLurmfnf kr ky Cwizaf jf skygf.

          sLONkI df iek dosq socdY ik trUzo srkfr nMU zoizaF aqy aPIm df vI kfnMUnIkrn kr dyxf cfhIdf hY. lokF nMU BMg vFg Gr ivwc zoizaF dy cfr cfr bUty lgfAux dI Kuwl hoxI cfhIdI hY. Koj dwsdI hY ik BMg nfl idmfg `qy burf asr pYNdf hY aqy iksLor Aumr ivwc qF idmfg df ivsQfr hI ruk jFdf hY. pr aPIm dy ies iksm dy mfrU asr nhIN hn. sgoN aPLIm qF keI cMgy asr krdI hY. ies df iDafn nfl syvn krn vfly lMbI Aumr ijAuNdy hn, Bfr nhIN vDdf, sLUgr, blwz pRYsLr aqy kilstrol nyVy nhIN ZukdI. idl, gurdy aqy awKF dy rog dUr rihMdy hn. iewk ieh kbjL krdI hY aqy dUjf bMdf ies df amlI ho jFdf hY. ieh dovyN bury asr grIbF nMU Gyrdy hn. ijs dI rotI cMgI cldI hY Aus vfsqy qF aPIm guxkfrI hY. jnfb trUzo nUM aPIm `qy Koj df kMm sLurU krvfAuxf cfhIdf hY.

          iewk rport muqfibk sfl 2019 ivwc knyzIan lok kfnMUnI BMg `qy $4[34 iblIan Krcxgy. 17 akqUbr 2018 qoN jd BMg kfnMUnI ho jfvygI qF lok Gr ivwc cfr bUty Augf skxgy. ies vfsqy srkfr qoN sfLied koeI mfmUlI afigaf lYxI pvygI jo musLikl kMm nhIN hovygf. srkfr pRqI grfm BMg 10 zflr dy ihsfb nfl vycxf cfhuMdI hY. hr bflg 30 grfm qwk BMg afpxy kol rwK skygf aqy ies nMU sLyar vI kr skygf. 30 grfm BMg $300 dI ivkygI aqy ies dy syljL tYks vI lwgygf. jo Gr ivwc cfr bUty Augfeygf Aus nMU bhuq lfB hovygf. iewk swjx ny sLONkI nMU dwisaf ik jo lok BMg df syvn nhIN krdy AuhnF vfsqy qF ieh cMgf sfeIz ivjLnYWs vI bx skdf hY. cfr bUty qF bhuq JfV dy skdy hn. BMg dy bUty qF bhuq qyjLI nfl vDdy hn. lok pwqy qoV ky sukf ilaf krngy aqy pYikt bxf ky sLryafm vyicaf krngy. agr hr bflg 30 grfm rwK skdf hY aqy lYx dyx kr skdf hY qF vycx qoN kOx rok skdf hY? srkfr dy mnjLUrsLudf stor pRqI grfm $10 vsUlxgy qF lok pRqI grfm $5 ivwc vycI jfxgy. 10-10 grfm dy iqMn pYikt jyb ivwc hox qF puils cfrj nhIN kr skygI. iqMn  gfhkF nMU 10-10 grfm vycx nfl kuwl $150 zflr bx jfxgy. agr sLONkx mn jfvy qF sLONkI cfr bUty lgfAux, pflx aqy vycx df kMm kr skdf hY aqy Auh pwqy qoVx, sukfAux aqy pYikt bnfAux df kMm kr skdI hY. ieMJ sLONkI afpxy Gr qoN hI ibjLnYs clf skygf. nf ihMg lwgy nf PtkVI, muPLq ivwc rMg bhuq cVygf. grmIaF ivwc cfr bUty bYkXfrz ivwc srdIaF ivwc ieh imnI Pfrm bysmYNt ivwc isLPt kIqf jfvygf. ilbrlF nMU dsvMD dy rUp ivwc cox PMz vI dyxf bxdf hY. sLONkI vrgy bjLurgF dy Gr jd cfr cr bUty hoxgy aqy sukI BMg dy Gr ivwc keI pYikt hoxgy qF BMg bwicaF dy hor nyVy ho jfvygI. sVk `qy BMg ssqI qy afsfnI nfl AuplBd ho jfvygI. sLONkI socdY ik jsitn trUzo dI srkfr burI qrF Tuk jfvygI. BMg dy kfnUMnIkrn nfl ies dI Kpq aqy smgilMg hor vD jfvygI

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #979, jUn 29-2018

 


eyar ieMzIaf bMb kFz dy pIVHqF nMU Xfd kridaF

          23 jUn 1985 nMU eyar ieMzIaf PlfeIt 182 nMU bMb nfl Auzf idwqf igaf sI. ies Gtnf ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn ijhnF ivwc bhuq sfry bwcy sn jo CuwtIaF kwtx mfipaF nfl Bfrq jf rhy sn. eyar ieMzIaf df kinsLkf nfm df ieh jMbo jYWt torFto qoN mFtrIal hUMdf hoieaf lMdn rsqy idwlI jf irhf sI. Dmfkf jhfjL dy kfrgo holz ivwc rwKy sUtkys-bMb dy Pt jfx kfrn Es vkq hoieaf jd ieh jhfjL afierlYNz dy qwt njLdIk smuMdr `qy Auz irhf sI. ies Dmfky nfl jhfjL KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izg ipaf sI aqy 329 byksUr mfry gey sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy iek sUt-kys bMb dy Ptx kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey. ieh smfn vYnkUvr qoN geI sIpI eyar dI PlfeIt ivcoN lfh ky nrIqf eyarport qoN idwwlI jfx vflI eyar ieMzIaf PlfeIt ivwc lwidaf jfxf sI. agr ieh bMb vI awD asmfny jhfjL ivwc Pt jFdf qF mOqF dI igxqI duwgxI ho jfxI sI.

          ieh dovyN bMb bIsI ivwc KfilsqfnI dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr dI dyKryK ivwc bxfey aqy sIpI eyar dIaF do PlfeItF ivwc lwdy gey sn. iewk PlfeIt torFto aqy dUjI jpfn jf rhI sI. torFto Byijaf igaf sUt-kys bMb awgy eyar ieMzIaf PLfeIt 182 ivwc lwidaf igaf sI. sfijsL GVHn vfilaF ny do itktF buwk krvfeIaF sn. iewk aYl isMG dy nfm aqy dUjI aYm isMG dy nfm. iehnF do nfvF `qy do sUt-kys cYWkieMn kIqy gey pr aYl isMG aqy aYm isMG PlfeItF ivwc nf bYTy. ieh vI nhIN pqf ik ies nfm dy ivkaqI swcmuwc sn jF koeI PrjLI afeIzI sUtkys cYWkien krn vfsqy vrqI geI sI.

          ies tivn-kys ivwc hux qwk isrPL iek ivakqI nMU hI sjLf hoeI hY aqy Es ivakqI df nfm hY ieMdrjIq isMG irafq. ieh sLfied sbwb hI sI ik iewk bMb jpfn dy nrIqf eyar port `qy Pitaf sI ijs df mlbf bfrIkI nfl iekwTf kr ilaf igaf sI. jpfnI puils ny ies ivwcoN iewk sYnIE styrIE df sIrIal nMbr lwB ilaf sI ijs ivwc bMb iPwt kIqf igaf sI. sYnIE kMpnI qoN pqf lwgf ik ies sIrIjL dy styrIEjL kYnyzf nMU vycy gey sn. ieMdrjIq isMG irafq ny ieh styrIE zMkn dy iek stor qoN KrIidaf sI. puils nMU ieMdrjIq isMG irafq dy ies bMb kFz ivwc sLfml hox dy hor vI keI sbUq iml gey sn ijhnF ivwc bMb vfsqy bYtrIaF KrIdxf, styrIE df KflI zwbf aqy DmfkfKyj smwgrI KrIdxf afid. irafq kYnyzf Cwz ky ieMglYNz Bwj igaf sI aqy Aus nMU hvflgI rfhIN kYnyzf ilaf ky nrIqf bMb kFz df kys clfieaf igaf sI. ies kys ivwc aMimRqDfrI ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd hoeI sI.

          eyQy hI bws nhIN Aus nMU eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc vI irmdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI smyq cfrj kr ilaf igaf sI. ies kys ivwc Auh vfadf muafPL gvfh bx igaf sI aqy Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. pr jd milk aqy bfgVI `qy kys cwilaf qF Auh afpxy vfady qoN mukr igaf sI aqy adflq nMU swc dwsx qoN ienkfrI ho igaf sI. ijs kfrn milk aqy bfgVI sbUqF dI Gft kfrn brI ho gey sn. adflq ny irafq nMU eys hrkq dI sjLf dyx vfsqy Aus nMU drjun qoN vwD vfr shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf sI. ies kys ivwc  irafq nMU nON sfl hor kYd dI sjLf idwqI geI. irafq hux qwk iqMn vfr sjLfXfPqf ho cuwkf hY aqy hux ieh iqMn sjLfvF Bugq cuwkf hY. Auh prol `qy afpxy Gr bYTf hY aqy iek rport muqfibk Aus nMU ies bMb kFz ivwc mfry gey lokF aqy AuhnF dy pirvfrF nfl koeI hmdrdI nhIN hY. Gwto Gwt Aus ny ieh hmdrdI jfhr nhIN kIqI sgoN Aus nMU ieh vwD duwK hY ik Aus dy pirvfr nMU bhuq sMqfp shfrnf ipaf hY.

          ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy kihx `qy iewk bMb bxfieaf sI ijs dy tYst qoN prmfr KusL nhIN sI. iPr prmfr ny EntyrIE qoN iewk isK nOjvfn ilaFdf ijs ny irafq dy Gr bYT ky do bMb bxfey jo iehnF do bMb kFzf ivwc vrqy gey. irafq ny ieh vI mMinaF sI ik Aus ny bMbF vfsqy smwgrI iekwTI krn ivwc mdd kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik iehnF bMbF nfl hvfeI jhfjL suwty jfxy sn.

          kYnyzf dI hfrpr srkfr ny jsits jfhn myjr kimsLn bxfieaf sI ijs ny lMbI qPqIsL krky iewk ivsqrq rport idwqI sI. ies rport ivwc kimsLn ny ikhf sI ik ies bMb kFz df sfijsLGfVf qlivMdr isMG prmfr sI aqy ieh aprysLn blUa  stfr df bdlf lYx vfsqy kIqf igaf sI.

 

          ilbrl afgU aqy pRDfn mMqrI jsitn trUzo ny Bfrq PyrI dOrfn kiQq sLhId qlivMdr isMG prmfr dIaF qsvIrF lgfAux dI inMdf kr idwqI sI. aYnzIpI afgU jgmIq isMG pihlF aV igaf sI pr jd PrvrI-mfrc ivwc sfrf mIzIaf pY inkilaf qF Aus ny jsits myjr dI rport nMU pRvfn krky prmfr nMU sfijsLGfVf mMn ilaf sI.  hux jd 33 sfl pihlF vfpry ies kFz dy imRqkF nMU sLrDFjlIaF ByNt kIqIaF jf rhIaF hn qF kuJ KfilsqfnIaF ny vI imRqkF nfl hmdrdI pRgt krnI sLurU kr idwqI hY pr nfl hI afK rhy hn ik iensfPL nhIN imilaf aqy asl sfjsLI nhIN PVy gey. BfeI agr asl sfjsLI nhIN PVy gey qF quhfzy sfhmxy ieMdjIq isMG irafq bYTf hY Aus nMU sfrI khfxI puwC lE. ieh vI puwC lE ik Auh adflq ivwc shuM Kf ky JUT ikAuN boilaf sI? irafq ieh GUMzI Kohl skdf hY!!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #978, jUn 22-2018

 

 


pMjfb qoN pihlF kcrf afieaf sI hux hIro af rhy hn!

          kYnyzf `c aMqrrfsLtrI pMjfbI stUzYNts df sosLx aqy kuJ stUzYNts df burf ivvhfr lgqfr crcf ivwc hY. ipCly idnF dOrfn iehnF stUzYNtF dy kuJ gutF ivckfr hoeIaF nvINaF lVfeIaF dy kuJ vIzIE kilp vI sosLl mIzIaf ivwc crcf df ivsLf hn. iewk bynfmy pr bhuq hI kfmXfb kiQq aMqrrfsLtrI stUzYNt dI avfjL dI vIzIE ny qrQwlI mcf idwqI hY. ies bfry sosLl mIzIaf qoN ielfvf ryzIE pRogrfmF ivwc crcf ho rhI hY. keI ryzIE hostF ny qF ies bfry tfk sLoa vI kIqy hn. iewk ryzIE host ny sroiqaF nMU ies bfry sLkfieq krn vfsqy ieMmIgrysLn ivBfg df Pon vI idwqf. pr ieh ivBfg kdy iksy df Pon Gwt hI cukdf hY. iewk swjx df kihxf sI ik lokF nMU cfhIdf hY ik Auh ilbrl mMqrIaF aqy sMqrIaF nMU sLkfieqF krn. aMqrrfsLtrI stUzYNts vloN leIaF jFdIaF ajIb iksm dIaF kfr nMbr plytF dI cfrcf ajy cwl hI rhI sI ik hux ieh nvF ivvfd hor BK igaf hY.

          sLONkI ny bIqy hPLLqy iliKaf sI ik mfltn ivwc iewk mkfn mflk ny iewk Gr ivwc 18 aMqrrfsLtrI stUzYNt rwKy hoey hn aqy hr iewk qoN $350 ikrfieaf vsUl irhf hY. bIqy aYqvfr nMU jd sLONkI gurdvfrf sfihb cfh df lMgr Ck irhf sI qF iewk swjx ny dwisaf ik iewk Gr ivwc 18 dI igxqI qF bhuq Gwt hY ikAuNik Aus dy iewk irsLqydfr ny iek Gr ivwc 22 stUzYNt rwKy hoey hn. jfhr hY ik kuJ lflcI mkfn mflk iehnF df sosLx kr rhy hn aqy ieh sYPtI inXmF dI vI Gor AulMGxf hY. isivk srkfrF pqf nhIN ikAuN GfmosL bYTIaF hn?

          kuJ lok smJdy hn ik ies smwisaf vfsqy jsitn trUzo dI ilbrl srkfr bhuqI ijLMmyvfr hY jo ajy vI DVf DV vIjLy jfrI krI jf rhI hY. keI drjnF jfalI kflj Kuwl gey hn jo pVfHeI dy bhfny ieMmIgrysLn df vpfr kr rhy hn. ieh hflq pMjfbI BfeIcfry qwk sImq nhIN hY sgoN hor 

BfeIcfiraF ivwc ieh vpfr DVwly nfl cwl irhf hY. BfvyN  mIzIaf ivwc eynI crcf ho rhI pr iPr vI ilbrl mMqrI aqy sMqrI KfmosL hn. iewk ilbrl sMqrI qF iewk pMjfbI ryzIE `qy ieh afK irhf sI ik stUzYNts dy cfrtr reIts hn.  agr iehnF dy cfrtr reIts hn qF afm sLihrIaF dy ikwQy gey? kuJ lokF df ivsLvfs hY ik Gflfmflf bhuqf hY aqy kuJ pRBfvI ilbrl  ies vpfr `c BfeIvfl hn.

          trUzo ny keI nlfiek mMqrI BrqI kIqy hoey hn ijhnF ivwc ieMmIgrysLn mMqrI aihmd husyn aqy ivdysL mMqrI kRscInf PrIlYNz vI hn. aihmd husyn kYnyzf dy ieMmIgrysLn ZFcy df BwTf ibTf irhf hY aqy PrIlYNz ny kYnyzf dI ivdysL nIqI nMU hOlf kr idwqf hY. ieh bIbI nfPtf vfsqy vfisLMgtn dy keI gyVy mfr afeI hY pr hr vfr gwl awgy vDx dI QF ipwCy muV afAuNdI hY. hux qF puvfVf hor vI vD igaf hY. rUs nfl isMg PsfAux leI ieh bhuq qkVI hY aqy rUs ny ies nMU blYk ilst kIqf hoieaf hY.

          gwl Es rIkfrizMg dI krn vflI hY ijs ivwc iewk kiQq stUzYNt ny bhuq apsLbd boly hn. avfjL dI vIzIE ivwc ies ny afpxI sLkl nhIN ivKfeI pr iek Gr df kuJ ihwsf ivKfeI idMdf hY. ies ny afpxf nfm vI jfhr nhIN kIqf pr ieh dwisaf hY ik bhuq kfmXfb stUzYNt hY. ipCly 20-25-40 sfl qoN kYnyzf vwsdy pMjfbIaF nMU ieh anpVH aqy grIb dwsdf hY ijhnF kol ies muqfibk pMjfb ivwc gwzf vI nhIN sI. AuNJ ieh iewk gwloN swcf hY ikAuNik sLONkI dy vyilaF ivwc gwzf vI sfiraF kol nhIN sI huMdf aqy ijhnF kol sI, AuhnF kol lwkVI dy vwzy phIaF vflf huMdf sI. sLONkI dy bfpU kol vI pihlF eysy iksm df gwzf sI ijs nMU ipwCoN purfxy tfier pvf ky ryVHI jF tfierF vflf gwzf bxf ilaf igaf sI. pqf nhIN ies stUzYNt dy bfp dfdy kol lkVI dy phIaF vflf gwzf vI sI jF nhIN. Auh jLmfnf hI ies qrF df sI. ieh stUzYNt purfxy afey pMjfbIaF dIaF DIaF BYxF nMU vI keI qfhny mfrdf hY qy trwikMg vfilaF leI vI Bwdy sLbd vrqdf hY. ies nMU mfx hY ik stUzYNt mihMgIaF kfrF rwKdy hn. ies dI gwlbfq df qwQ ieh inkldf hY ik  pMjfb qoN pihlF qF kcrf afieaf sI hux hIro af rhy hn.

          ies dI gwlbfq sux ky lok bhuq hYrfn ho rhy hn aqy kuJ guwsy vI ho rhy hn. kuJ ryzIE kflrF df pRqIkrm sunx vflf sI. iewk ny dwisaf ik ikvyN kuJ stUzYNts ny sVk iknfry KVy iek pMjfbI bjLurg nMU bur Bflf afiKaf aqy sLwk kIqI ik Auh AuhnF vwl vyK irhf sI. bjLUrg ny ikhf ik Auh qF sVk iknfry iksy dI AuzIk kr irhf sI. AuWcI imAUijLk, rfq lyt qwk Kwp aqy ZfxIaF bxf ky pfrkF ivwc lytx kuJ iek dy sLONk lokF ny igxfey hn. iewk lokl jMmpl pMjfbI nOjvfn ny dwisaf ik ikvyN kuJ stUzYNt lVkIaF df ipwCy krdy hn aqy apsLLbd boldy hn. bwsF ivwc mfry jFdy Dwky aqy lfeIn bxf ky bws ivwc nf cVHn bfry vI lok dws rhy hn. srkfrI irkfrz ivwc bfhrly azrYs vrqxy aqy rihxf ikqy hor bfry vI lok Kulfsy krdy hn. kuJ ku vloN iensLorYNs Prfz dIaF gwlF vI dwsIaF geIaF hn. ies vrqfry nfl imhnqI stUzYNt vI bdnfm ho rhy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #977, jUn 15-2018

 


mfmlf ajIb iksm dIaF kfr nMbr plytF aqy aMqrrfsLtrI ividafrQIaF dy sosLx df!

          jo kYnyzf dy pMjfbI mIzIaf ivwc kuJ smyN qoN crcf ivwc sI, Auh hux kYnyzf dy muwKDfrf dy mIzIaf qwk vI puwj igaf hY. pMjfb qoN pVHn afey keI ividafrQI ajyhIaF kfr nMbr plytF lYNdy hn ijhnF df mqlb asLlIl, gYr-vfijb jF ihMsk sunyhF idMdf hY. pMjfbI mIzIaf ivwc ajyhIaF nMbr plytF dI nhukqfcInI huMdI af rhI hY aqy kuJ ryzIE tfk-soLaF ivwc lokF vloN ajIb iksm dIaF nMbr plytF dy nfm vI dwsy jFdy rhy hn ijhnF ivwc awqvfdI, KfVkU, bMdUk, dunflI, vYlIL, Xfr qyrf (qyrf vfsqy 13), Ksm 13, ipafr 13 sLfml hn. AuNJ lokF vloN dwsy jFdy nfvF dI ilst bhuq lMbI hY.

          sIbIsI ny iewk rport ivwc ajyhIaF ieqrfjLXog nMbr plytF df ijLkr kridaF kuJ plytF dIaF qsvIrF vI idwqIaF hn. iewk nMbr plyt pIky tuMn aqy dUjI pIky 3 pYg dIaF qsvIrF idwqIaF geIaF hn. keI swjxF ny ieh qsvIrF vftsaYp `qy dosqF imwqrF nMU ByjIaF hn. keIaF ny hor qsvIrF vI ByjIaF hn ijvyN sLONkI nMU iewk swjx ny jo qsvIrF ByjIaF hn AuhnF ivwc nMgI aqy nfgxI vI sLfml hn. iewk qsvIr luwcf aqy iewk bfeI (22) zfkU dI vI hY. iewk hor df agr pMjfbI qrjmf kIqf jfvy qF bhuq BYVI gflI bxdf hY. ajyhI gflI jo ihMsk JgVy df kfrn bx skdI hY. bIsI sUby `qy aDfirq ies rport ivwc sIbIsI ny iliKaf hY ik ajyhIaF plytF albrtf, sskfcvn, mYnItobf aqy EntyrIE ivwc vI vyKIaF geIaF hn. jfhr hY ik vwK vwK sUibaF dy plytF jfrI krn vfly ivBfg ies iksm dIaF plytF dy pMjfbI arQF qoN nfvfkP hn ijs df njfiejL lfB AuTfieaf jf irhf hY. aMgryjLI ivwc iliKaf pIky tuMn sDfrn jfpdf hY pMjfbI ivwc ies df Bfv burI qrF sLrfbI bxdf hY jo ik sVkI inXmF dI AulMGxf hY. eysy qrF pIky 3 pYg df Bfv iqMn pYWg pI ky bxdf hY. ieh koeI mjLfk nhIN hY sgoN bhuq sMjIdf gwl hY. pqf lwgf hY ik sLkfieq imlx `qy ies iksm dIaF nMbr plytF rwd vI kIqIaF jf rhIaF hn.

          bIsI sUby ivwc nMbr plytF jfrI krn vfly ivBfg (afeIsIbIsI) df kihxf hY ik ipCly sfl Kfs iksm dIaF nMbr plytF dIaF 5200 aYplIkysLnF afeIaF sn ijhnF ivcoN 810 rwd kr idwqIaF geIaF sn. sbMiDq ivBfgF nMU cfhIdf hY ik ies iksm dIaF plytF jfrI krn qoN pihlF ibnYkfr qoN ilKqI ibafn ilaf jfvy ik mMgI geI plyt df Bfv aMgryjLI jF PrYNc ivwc kI bxdf hY. glq jfxkfrI dyx vfly dI plyt rwd hox dy nfl nfl cMgf jLurmfnf vI kIqf jfxf cfhIdf hY.

          iewk pfsy stUzYNt vIjLf `qy kYnyzf afey kuJ ividafrQIaF dIaF burIaF afdqF dI crcf huMdI rihMdI hY ijs ivwc nMbr plytF, lVfeI JgVy aqy ikrfey `qy ley GrF jF kmiraF ivwc gMdgI dy Zyr sLfml hn. dUjy pfsy iehnF dy sosLx dy ikwsy vI bhuq hn. lVkIaF dy kfmuk sosLx aqy kYsL `qy kMm krn vfilaF dy lybr sLosLx dI crcf sunx nMu imldI rhI hY. hux lYNz lfrzF Bfv mkfn mflkF vloN iehnF ividafrQIaF nMU GtIaf hflqF ivwc rwK ky vwD ikrfieaf vsUlx df Byd vI Kuwlx lwgf hY.

          30 meI nMU torFto dy skfrbro ielfky ivwc iewk Gr nMU awg lwgI sI ijs ivwc cIn qoN afeI iewk 18 sflf ividafrQx dI mOq ho geI sI aqy iqMn hor jLKLmI ho gey sn iewk qF qfkI rfhIN Cfl mfr ky bicaf. ieh ivdysLI stUzYNt torFto XunIvrstI ivwc pVdI sI. ies GtnF ipwCoN pqf lwgf ik ies Gr ivwc keI aMqrrfsLtrI stUzYNt rihMdy sn aqy ies ielfky ivwc keI Gr qF rUimMg hfAUs bxf idwqy gey hn ijhnF `c drjnF stUzYNt rihMdy hn. ies Gtnf nfl istI vloN cYikMg df zr viDaf qF keI mkfn mflkF ny qurq Gr KflI krvfAuxy sLurU kr idwqy. torFto stfr dI iewk KLbr mfqfibk ies ielfky ivwc iewko mflk (lYNzlfrz) dy keI Gr hn jo ividafrQIaF nMU ikrfey `qy idwqy hoey hn. KLbr muqfibk 3321 aYljLmyar roz `qy siQq Gr ivwc 16 stUzYNt sn ijhnF ivcoN 8 bysmYNt ivwc rihMdy sn aqy Gr dI hflq bhuq Ksqf sI. do Pfier alfrm nkfrf sn, iewk ikcn ivwc cldf pfxI nhIN sI aqy keI kmiraF ivwc AulIH (molz) lwgI hoeI sI. ieMJ ieh Gr rihx vfsqy surwiKaq nhIN sI. keI ividafrQI $350 zflr pRqI mhInf jF vwD ikrfieaf dy rhy sn.

          ieh  vrqfrf skfrbro jF torFto qwk hI sImq nhIN hY sgoN brYNptn, imsIsfgf, srI, vYnkUvr aqy kYnyzf dy keI hor sLihrF qwk PYilaf hoieaf hY. trUzo srkfr vloN vwzI pwDr `qy stUzYNt vIjLy idwqy jf rhy hn ijs kfrn ikrfey `qy kmrf lYxf bhuq musLkl aqy mihMgf ho igaf hY. bhroN afey stUzYNt rfq kwtx jogI QF Bfldy hn aqy keI mkfn mflkF ny isMgl PYmlI GrF nMU rUimMg hfAUs bxf ky stUzYNtF nMU muMnxf sLurU kr idwqf hY. brYNptn vrgy sLihr ivwc qF lwK ku dy krIb vwsoN iksy igxqI ivwc hI nhIN hY ijs kfrn istI svyvF pRBfvq ho rhIaF hn. gYr kfnMUnI rUimMg hfAUsF kfrn asurwiKaf vI bxI rihMdI hY. keI mkfn mflkF ny GrF nMU mfzIPfeI kr ky QF QF bYWz rwK idwqy hn qFik vwD qoN vwD stUzYNt rwKy jf skx. ieMJ iehnF stUzYNts df sosLx ho irhf hY.  ikrfieaf vwD pr suivDf Gwt aqy aYmrjMsI dI hflq ivwc Kqrf hI Kqrf.

          bIqy aYqvfr nMU jd sLONkI gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly KflI kryt `qy bYTf cfh aqy pkOiVaF df afnMd mfx irhf sI qF kuJ swjx skfrbro ivwc Gr nMU lwgI awg ivwc iewk cInI ividafrQx dI mOq bfry crcf kr rhy sn. iewk swjx df kihxf sI ik aYsI KLbr brYNptn, mfltn jF pMjfbIaF dI vwD vsoN vfly iksy sLihr qoN vI af skdI hY ikAuNik hr sVk `qy keI isMgl PYmlI Gr mkfn mflkF vloN rUimMg hfAUs bxf idwqy gey hn.

          ieh gwl do ku pMjfbI nOjvfn vI sux rhy sn jo ivdysLI pfVHy sn. iehnF ivcoN iewk afKx lwgf ik Aus df iek imwqr jo ik aMqrrfsLtrI ividafrQI hY mfltn ivwc nIdrvuwz roz `qy siQq iewk isMgl PYmlI Gr ivwc rih irhf hY. nOjvfn muqfibk iewk idn Auh Aus nMU imlx igaf qF keI hor stUzYNt Gr ivwc qury iPrdy sn. pwuCx `qy pqf lwgf ik ies isMgl PYmlI Gr ivwc 18 stUzYNt rihMdy hn aqy hr stUzYNt mflk mkfn nMU mhIny df $350 zflr ikrfieaf idMdf hY. swB ikrfieaf kYsL adf kIqf jFdf hY aqy Gr dy ilivMg rUm ivwc vI keI bYWz rwKy hoey hn. iewk isMgl bYWz ikcn ivwc vI rwiKaf hoieaf hY. sfrf Gr ikrfeydfr stUzYNtF nfl Biraf hoieaf hY aqy mflk jd mrjLI af Dmkdf hY qy ikrfeydfrF dI pRfeIvysI vflI vI koeI gwl nhIN hY. bysmYNt ivcoN bfhr inklx vfsqy ieko rsqf hI hY. ieh stUzYNt Pfier alfrmF dI hflq bfry kuJ nhIN sI jfxdf. 18 ividafrQIaF qoN $350 pRqI mhInf dy ihsfb nfl mhIny df $6300 krfieaf bxdf hY. mfltn ivwc sDfrn isMgl PYmlI bYNglo Gr df eynf ikrfieaf inrI luwt hY. kuJ stUzYNt dwsdy hn ik ies dysI mkfn mflk dy hor vI keI Gr hn jo stUzYNtF nMU ikrfey `qy idwqy hoey hn. ies iksm dI asurwiKaqf aqy sosLx vwl srkfrF nMU iDafn dyxf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #976, jUn 08-2018

 


afKr trUzo dI aMnHI-bolI srkfr nMU syPL-Qrz kMtrI aYgrImYNt ivKfeI dyx lwg hI ipaf

          jsitn trUzo dI ilbrl srkfr iek kMiPAUjLz srkfr hY jo aksr afpf ivroDI kMm krdI rihMdI hY. sfl 2015 ivwc ilbrl srkfr bxdI sfr hI trUzo ny ierfk ivwc ieslfimk styt iKlfPL hvfeI hmilaF ivwc ihwsf lYxf bMd kr idwqf sI aqy afpxy cfr jhfjL vfps bulf ley sn pr Qwl sYnf dI igxqI duwgxI kr idwqI sI. aKy hvfeI hmilaF nfl afm lokF df nuksfn huMdf hY. E BfeI Qwl sYnf dI dugxI igxqI ikhVf Puwl vMzx vfsqy kIqI geI sI Auh vI qF  ieslfimk styt iKlfPL POjI muihMm df hI ihwsf sI. huzx iehI srkfr mflI ivwc 200 POjI aqy hYLlIkptr pIs kIpr vjoN Byj rhI hY ijwQy ieslfimk jhfdI gMBIr Kqrf bxy hoey hn aqy PrYNc POj 2013 qoN imltrI aprysLn ivwc jutI hoeI hY.

          nfPtf nivafAux vfsqy trUzo srkfr ny vfisLMgtn df gyVF bMnI rwiKaf hY aqy lokF nMU ieh dwisaf jFdf irhf hY ik gwl hux isry lwg geI hY aYvyN pUC hI rihMdI hY, hfQI qF lMG igaf hY. ipCly idnIN pqf lwgf ik gwl ivwc ivcfly hI tuwt geI hY aqy amrIkf jo sLrqF lgf irhf hY Auh pUrIaF nhIN kIqIaF jf skdIaF.

          nfPtf nivafAux ny qF KfdI kVI, amrIkf ny qF knyzIan stIl aqy alUmmInIam `qy vI acfnk hI 20% tYirP lgf idwqf hY. aYlfn 31 meI nMU kIqf aqy awDI rfq qoN iewk imMt bfad lfgU vI kr idwqf pr trUzo srkfr suwqI hI rhI. jd amrIkf ny aYlfn kr idwqf qF trUzo sfihb ies df juvfb tvItF ivwc dyx lwg pey. srkfrF ivckfr ies iksm dy pycIdf vprfk sbMD tvItF nfl suDr qF nhIN skdy hor ivGV BfvyN jfx. hux trUzo ny tYirP vwty brfbr tYirP lgfAux df aYlfn kr idwqf hY, rwb KYr kry.

          albrtf aqy bIsI ivckfr ikMzr mOrgn pfeIP lfeIn df ivvfd icrF qoN cwl irhf hY pr trUzo srkfr suqI rhI. jd dovF sUibaF dIaF srkfrF juMzo-juMzI ho peIaF qF trUzo sfAUQ amYirkf df dOrf ivcy Cwz ky muV afieaf. gwlbfq kIqI pr kMm isry nf lwgf. kdy iewk sUbf rus igaf, kdy dUjf aqy kdy kMpnI. afKr gwusf Kf ky trUzo ny ikMzr mfrgn pfeIp lfeIn afp bnfAux df aYlfn kr idwqf ijs `qy kuwl 7 iblIan qoN vwD  Krcf hovygf. srkfr kol qF koeI afpxI kMpnI nhIN jo ieh kMm kr skdI hovy so kMm df Tykf iPr kihMdy hn Esy kMpnI nMU idwqf jfvygf.

          ieMmIgrysLn nIqI aqy rPUjIaF dI gwl kr lvo. 25 hjLfr afK ky 50 hjLfr dy krIb kiQq sIrIan rPUjI jfhjL Br Br ky cuwk ilaFdy aqy vYLlPyar `qy ibTf idwqy. hjLfrF knyzIan grIb aqy nyitv lok byGry bYTy hn pr kiQq rPUjI srkfrI mihmfn hn. nyitv lokF dy keI kbIilaF kol pIx vflf sfPL vI nhIN hY aqy ishq syvfvF vI nhIN hn pr trUzo srkfr rPUjIaF nMU pUrIaF ishq svyvF dy rhI hY. Auh srkfrI mihmfn ju hoey.

          trUzo srkfr afrjLI ivdysLI kfmy aqy stUzYNts vI DVf DV swd rhI hY jo Gwto Gwt qnKfh qoN vI Gwt pYsy lY ky kMm krn nMU iqafr hn. nvyN knyzIan kfimaF nMU kMm dyxf qF kuJ kMpnIaF vfsqy Gfty vflf sOdf bx igaf hY jd AuhnF nMU ssqy kfmy lwBdy hn.

          rihMdI ksr amrIkf qoN hr rojL gYr kfnMUnI ZMg nfl kYnyzf af rhy lokF ny kwZ idwqI hY. kihMdy hn ik ipCly iek sfl ivwc 25 qoN 27 hjLfr gYr kfnMUnI lok amrIkf qoN bfrzr twp ky kYnyzf af vVHy hn aqy hux hr rojL sYNkVy hor af rhy hn. jd amrIkI pRDfn trMp ny ipCly sfl amrIkf ivwc afrjLI primt `qy rih rhy hYqIan aqy hor lokF nMU vfps muVn df hukm idwqf sI qF trUzo ny bhuq hub ky vYlkm tU kYnyzf df tvIt kIqf sI. AuhnF ny vYlkm pRvfn kr leI aqy gYr kfnMUnI ZMg nfl bfrzr twpxf sLurU kr idwqf. trUzo srkfr ny bfrzr `qy tYNt lgf ky svfgq sLurU kr idwqf qF KLbr dUr qwk PYl geI. afAux vfilaF dI igxqI vDdI hI jf rhI hY ijhnF nfl mFtrIal aqy ikbYWk dy Coty sLihr Brn ipwCoN rPUjIaF nfl BrIaF bwsF torFto aqy hor sLihrF nMU ByjIaF jf rhIaF hn. hux torFto istI vI kurlf irhf hY ik byGiraF dy sLYltr vYlkm tU kYnyzf vfilaF nfl Br gey hn. istI vfilaF dI kurlfht mIzIaf rportF df aDfr bx rhI hY ijs nfl lok ivroD krn lwg pey hn.

          trUzo srkfr  vYlkm tU kYnyzf df tvIt krn vkq Buwl geI sI ik kYnyzf df amrIkf nfl 14 sfl qoN syPL Qrz kMtrI df smJOqf hY. ijs hyT iek dysL ivwc pnfh lYx dI arjLI dyx vflf ivakqI dUjy dysL ivwc jf ky pnfh dI arjLI nhIN dy skdf. zyZ ku sfl qF trUzo srkfr ny ies smJOqy nMU vrqx qoN hI ienkfr kr idwqf. aKy ies dI kI loV hY, kYnyzf qF swB vfsqy Kwulf hY. amrIkf df Bfr hlkf hox lwg ipaf aqy ieDr srkfr Bfr hyT dwbx lwg peI. hux kihMdy hn ik trUzo srkfr nMU aihsfs hox lwg ipaf hY ik amrIkf nfl hoieaf syPL Qrz kMtrI smJOqf vriqaf jfxf cfhIdf hY. ies hPLqy kYnyzf df nfkfbul iemIgrysLn mMqrI aihmd husyn jd sMsdI kmytI sfhmxy pysL hoieaf qF koeI qswlIbKLsL juvfb nf dy sikaf. mMqrI ny ikhf ik ies smJOqy nMU hor sKLq (mfzrnfeIjL) krn dI loV hY. kr lE gwl kwl qwk qF vrqx nMU iqafr nhIN sI ieh srkfr hux sKLq krn nMU iqafr hY. aKy ies smJOqy ivwc bfieEmYtirk afeIzI vrqx dI mwd hoxI cfhIdI hY ijs nfl corIN bfrzr twp ky afAux vfly bMidaF dI Jwt sLnfKq ho sky. afKr trUzo dI aMnHI- bolIL srkfr nMU syPL-Qrz kMtrI aYgrImYNt ivKfeI dyx lwg hI ipaf hY. aYksLn krn nMU sLfied hor cfr lwgxgy.

- sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #975, jUn 01-2018

 


ivcfrF dy pRgtfvy df hwk aqy hrnyk isMG nykI dI qlbI!

          ajoky smyN ivwc ivcfrF df pRgtfvf muK aiDkfr mMinaF jFdf hY ijs dI grMtI jmhUrI dysLF dy sMivDfn idMdy hn. ies dy bfvjUd ies muZly aiDkfr df aksr AulMGx huMdf rihMdf hY. ieh AulMGx iksy styt dI qfkq qwk hI sImq nhIN hY sgoN sMgTq rfjsI iDrF, Dfrimk kwtVpMQI, mfzrn kfrporysLnF qoN cor AucwikaF dy gYNg qwk vI ies nMU pRYkts krdy hn. keI vfr srkfrF afpxy injI muPLd vfsqy lokF dy ivcfr pRgt krn dy hwkF df AulMGx krdIaF hn pr keI vfr iPrkU tkrfa tflx vfsqy vI ajyhf kIqf jFdf hY.

          hr Drm ivwc Dfrimk kwtVpMQI inwkI motI gwl vfsqy ivroDI nMU tfrgt krdy hn aqy bhfnf bxfAuNdy hn ik AuhnF dy Drm dI inMdf kIqI geI hY. pfiksqfn ivwc qF dIn-inMdf vfsqy PFsI dI sjLf vI dy idwqI jFdI hY. keI kysF ivwc ipwCoN pqf lwgdf hY ik dosL inwjI dusLmxI kfrn lgfey gey sn. Bfrq ivwc vI ies iksm dI aishxsLIlqf vD rhI hY aqy ieh iksy iewk Drm qwk hI sImq nhIN hY. keI vfr qF iewko Drm dy vwK vwK iPrikaF ivckfr aYsI iKwcoqfx vyKx nMU imldI hY jo kfnMUnI kysF aqy kqlF qwk awpV jFdI hY.

          iswKF ivwc tksflIaF aqy imsLnrIaF ivckfr ies iksm df tkrfa vyKx nMU iml irhf hY. dysL aqy ivdysL ivwc ajyhIaF keI GtnfvF hoeIaF hn ijhnF ivwc kuwtmfr aqy pwgo lwQI qwk dI nObq afeI hY. keI vfr qF ieh Bfxf kuJ Dfrimk sQfnF dy aMdr vI vfpiraf hY. ies df muwK kfrn jF qF dUjy dI ivcfrF dy pRgtfvy dy hwk nMU rwd krnf jF dUjy iKlfPL ivcfr pRgt krn mOky sfry hwdF bMny twpxf huMdf hY. swiBak dfiery ivwc rih ky hI ivcfr pRgt kIqy jfxy cfhIdy hn qFik agr ivroDI ies aml nMU quhfzy iKlfPL vrqy qF juvfbI nukqfcInI nMU shfiraf jf sky.

          pqf lwgf hY ik kiQq sMq rxjIq isMG ZwzrIaF vfly nMU tksflIaF ny ihMsk DmkI idwqI hY. iewk swjx iewk vIzIE ivwc Cy dIaF Cy golIaF Tfh krn dI DmkI idMdf ivKfieaf igaf hY. sLONkI ies sKsL nMU jfxdf nhIN hY pr Aus dI kroD BrI DmkI icMqf krn vflI hY. hux Kbr afeI hY ik pMjfb dy muwK mMqrI kYptn amMirdr isMG ny tksflIaF nMU cyqfvnI idwqI hY ik  Auh ZwzrIaF vfly df koeI nuksfn krn qoNN KLbrdfr rihx. Aus `qy pihlF vI iewk hmlf hoieaf sI pr Auh bc igaf sI. hux ZwzrIaF vflf kYnyzf dy kuJ sLihrF ivwc dIvfn lgfAux af irhf hY aqy sosLl mIzIaf `qy Aus nMU DmkIaF idwqIaF jf rhIaF hn. AuyNJ ieh dwsxf vI kuQFeyN nhIN hovygf ik jd ZwzrIaF vflf isafsq qoN inrlyp rih ky afpxf pRcfr krdf sI qF Auh vwKvfdIaF dy awKIN cVH igaf sI. keI qF Aus nMU guwsy nfl GwGrIaF vflf afKx lwg pey sn. iPr Aus ny kFtf bdilaf aqy mOkfpRsq isafsq Born lwg ipaf ijs nfl keI qwq-qsIrIaF nMU Auh pRvfn cVHn lwg ipaf. iKskdf iKskdf Auh imsLnrIaF dy Kymy dy nyVy ho igaf ijs nfl tksflIaF nfl KVkx lwg peI. hux Aus dI kYnyzf PyrI suwKI sFdI pUrI hox dI afs kIqI jfxI cfhIdI hY ijs vfsqy dovF iDrF vloN hwd ivwc rihxf aqy dUjy dy ivcfrF dI ajLfdI df siqkfr krnf jLrUrI hY.

          mhInf ku pihlF sLONkI nMU iksy swjx ny do ku afzIE ilMk Byjy aqy vyKx dI qfgId kIqI. ieh vIzIE ilMk inAUjLIlYNz dy iewk ryzIE sLoa dy sn ijs df nfm ivrsf ryzIE dwisaf jFdf hY. iehnF afzIEjL ivwc ivrsf ryzIE df sMcflk hrnyk isMG nykI 1984 dI POjI kfrvfeI aqy sRI drbfr sfihb dI morcfbMdI dI gwl bhuq Kuwl ky krdf hY. Auh kuJ iswK sMgTnF dy dUhry mfpdMzF nMU vI cxOqI idMdf hY jo aksr do afpf ivroDI gwlF krdy hn. iek pfsy dfavf kIqf jFdf hY ik sRI drbfr sfihb ivwc igxqI dy hiQafrbMd isMG hI sn ijhnF kol hlky hiQafr hI sn aqy dUjy pfsy hjLfrF dI igxqI ivwc POjI mfrn df dfavf kIqf jFdf hY. ieh dfavf vI kIqf jFdf hY ik POj sRI drbfr sfihb nMU Zfhux afeI sI aqy isMG bcfAux dI lVfeI lV rhy sn. awj qwk koeI svfl nhIN kr skdf ik ieh nObq ikvyN afeI aqy hux kOx rfKI kr irhf hY? bws iek pfsV pRcfr dI hI afigaf hY, AuNJ bMdsLF lgfAux vfly smuwcI iswK kOm dI ajLfdI dI lVfeI lVn df dfavf krdy hn. E BfeI mfVy moty iswKF nMU vI ivcfr ivcfr pRgt kr lYx idE. qusIN afpxy ivcfr pRgt krdy rho quhfnMU kOx rokdf skdf hY? qusIN horF nMU nf roko.

          hrnyk isMG nykI dI ivcfrF dy pRgtfvy dI ajLfdI dI gwl mn lgdI hY. kuJ lok afKdy hn ik Auh imsLnrI hY. sLONkI nhIN jfxdf ik Auh kI hY, AuNJ sLONkI imsLnrIaF nfl bhuqf sihmq nhIN hY pr AuhnF nMU vI ivcfr pRgt krn dI ajLfdI hY.

          hux pqf lwgf hY ik hrnyk isMG nykI nMU keI iksm dIaF DmkIaF iml rhIaF hn. Aus nMU akfl qKLq dy jQydfr ny dbfa hyT qlb vI kr ilaf hY. ivcfrF dy pRgtfvy df hwk aqy hrnyk isMG nykI dI qlbI icMq vflI gwl hY. iswKF dy jQydfr nMU pfiksqfn vrgI dIn-inMdf lfgU krn qoN pRhyjL krnf cfhIdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #974, meI 25-2018

 


bYNkuiet hflF vflf hukmnfmf muV ivcfry jfx dI loV

          iswK afgU bhuq vfr ajyhy PYsly krdy hn jo nf qF bhuqy iswK pRvfn krdy hn aqy nf hI lfgU kIqy jf skdy hn. ajyhy drjnF PYsly, afdysL, sMdysL aqy hukmnfmy qlfsLy jf skdy hn jo nf kdy pRvfn cVyH aqy nf pRvfn cfVHn dI koisLsL kIqI geI. bhuq sfry afdysL, sMdysL aqy hukmnfmy qF iksy dbfa hyT jF aMdrUnI iKwcoqfx kfrn hI aYlfny jFdy hn.

          aksr dfavf kIqf jFdf hY ik iswKF ivwc koeI jfq jF goq nhIN hY jo ik srfsr glLLq hY.    ikAuNik iswKF ivwc jfq-goqF df pUrf bolbflf hY. agr ieh ikhf jfvy ik iswK PlsPly df afsLf jfq-goq rihq smfj dI isrjxf krnf hY qF ieh bhuq ZukvF jfpygf. iswK PlsPLy df afsLf nsLf-mukq smfj isrjxf hY, bhuq ZukvF klym hY pr iswK nsLf nhIN krdy srfsr JUT hY. iswKF ivwc nsLf iewk rog vFg PYl cuwkf hY aqy dysL ivdysL ivwc keI vwzy vwzy nsLf qskr iswK hn, ieh iewk kOVI scfeI hY.

          iswK topI jF lohtop nhIN pfAuNdy jF pfAux `qy pfbMdI hY iksy pYmfny `qy vI pUrf nhIN Auqrdf. iswK kdy pgVI nhIN lfhuMdy ieh vI pUrf swc nhIN hY. iswK pgVI nMU pihl aqy siqkfr idMdy hn ieh swc dy nyVy hY BfvyN gurdvfiraF ivwc JgVy smyN keI vfr pwgF vI Auqfrdy hn. ajokI PYsLn aqy pycF vflI pwg lfh lE qF muV bMnxI aOKI hY, ieh swc hY pr ipCokV ivwc bhuqy iswK mDyV mfr ky pwg bMndy sn ijs nMU lfhux aqy muV bMnx ivwc koeI musLkl nhIN sI aqy nf sLIsLf vyKx dI loV pYNdI sI. agr koeI musLkl hY qF Aus nMU musLkl vFg hI pysL kIqf jfxf cfhIdf hY nf ik Drm dy iksy muZly inXm vFg jo prMpRfgq sbUqF nfl sfbq krnf musLkl hY.

          sLONkI nMU Xfd hY jd srI dy muwK gurdvfry dy lMgr hfl ivwc kursIaF aqy qwpVF df XuwD hoieaf sI. hiQafrF nfl lYs puils nMU kuwiqaF smyq gurdvfry ivwc sLFqI bhfl krn leI kfrvfeI krnI peI sI. gurdvfry `qy kbjLy aqy DVybMdI kfrn lMgr hflF ivwc qwpVF dy hwk ivwc hukmnfmf jfrI kIqf igaf sI jo awj qwk lfgU nhIN kIqf jf sikaf sgoN idno idn Kurdf jf irhf hyY. sMgq aqy pMgq dy isDFq nMU qwpVF nfl joV idwqf igaf sI jo gLLlq sfbq hoieaf hY. qwd sLONkI ny gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl dI kMD nfl mUhdy mfry duwD vfly kryt `qy bYTxf sLurU kIqf sI ikAuNik Es smyN torFto dy iksy vI gurdvfry dy lMgr hfl ivwc koeI mfVI motI kursI jF tybl rwKx dI vI afigaf nhIN sI. hux torFto dy keI gurdvfiraF dy lMgr hflF ivwc kuJ kursIaF aqy tybl hn. duwD vfly mUhdy mfry kryt qF hux lMgr hflF qoN keI dIvfn hflF qwk vI puwj gey hn. bIsI aqy amrIkf dy bhuqy gurdvfiraF ivwc kursIaF aqy tyblF dI koeI smwisaf nhIN hY. dwsx df Bfv hY ik hukmnfmy kfrn iCwqr KVikaf pr smF blvfn inkilaf aqy mslf KLqm ho igaf.

          hux pfrtI hflF jF sLfdI hflF ivwc sRI gurU gRMQ sfihb lY jfx `qy pfbMdI vflf hukmnfmf iKlrnf sLurU ho igaf hY. kYnyzf ivcoN qF bhuq sfry iswK pirvfr hux zYstInysLn vYizMgjL nMU qrjIh dyx lwg pey hn. pirvfrF dy pirvfr mYksIko, jmfiekf aqy hor kYrIbIan dysLF ivwc ivafh krdy hn ijwQy koeI ivrlf hI gurdvfrf hY. aksr ivafh ajyhy tUirst lokysLn `qy huMdy hn ijhnF ivwc bIcF vI sLfml hn. aYnzIpI dy aMimRqDfrI afgU jgmIq isMG ny ajy kuJ mhIny pihlF hI ies iksm dI QF `qy ivafh krvfieaf hY. ies afnMd kfrj dI QF `qy iksy ny ikMqU nhIN kIqf pr agr koeI hmfqV iswK huMdf qF nukqfcInI krn vfilaF dI vwzI lfeIn lwg jfxI sI. swc ieh hY ik hux sQfnk gurdvfiraF qoN bfhr hor QfvF `qy vI afnMdkfrj hox lwg pey hn. ies ivvfdgRsq hukmnfmy qoN pihlF pMjfb ivwc GrF dy ivhVy jF KflI pey QF nMU sfPL kr ky afnMd kfrj dy pMzfl lgfey jFdy sn.

          smilMgI sLfdIaF aqy pryzF qF ivsLv iswK sMsQf smyq keI iswK sMgTnF ny pRvfn kr leIaF hn pr bYNukuiet hfl vflf hukmnfmf aVcx bixaF hoieaf hY jo siqkfr dy nfm `qy jfrI kIqf igaf sI. gurdvfry ivwc iCwqro iCwqrI ho ky gurU df inrfdr qF iswK jd mrjLI kr idMdy hn. bYNkuiet hfl vflf hukmnfmf muV ivcfry jfx dI loV sKLq loV hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #973, meI 18-2018

 


dUhry mfpdMz hI iswKI df pRqIk bxdy jf rhy hn!

          kuJ idn pihlF afeI iek KLbr muqfibk ieMglYNz dy vsnIk iek isK ny RomxI kmytI pRDfn goibMd isMG lOgovfl `qy iesfeI Drm dy pfdrI qo pRfrQnf krvfAux dy dosL lgfey hn. sbUq vjoN iewk sI zI py kr ky ikhf igaf hY ik lONgovfl ny RomxI kmytI ivwc byinXmIaF df do lf ky byksUr mulfmF dI nOkrI Koh leI, pr Kud eIsfeI pfdrI qo pRfrQnf krvfeI hY. iksy pfdrI qoN pRfrQnf krvfky sLfied bhuq vwzf jLulm kr idwqf hY goibMd isMG lOgovfl ny. ies dy nfl hI iek hor KLbr afeI hY ik lMzn dI pihlI mihlf muwK pfdrI sfrfh mulfly ny afpxy sfQIaF nfl gurduafrf sRI gurU isMG sBf sfAUQfl dy drn kIqy aqy iswK Drm sbMDI jfxkfrI hfsl kIqI. KLbr muqfibk gurU Gr dy pRDfn s: gurmyl isMG mwlHI ny ikhf ik gurU Gr ivc vwK-vwK DrmF dy lok afAudy rihMdy hn, uI dI gwl hY ik lMzn dI pihlI mihlf muwK pfdrI Aucycy qOr 'qy iewQy drn krn leI sfQIaF smyq afeI. AunHF ikhf ik crc dI pUrI tIm nUM iswK Drm, iswK mfx mirafdf, pMj kkfr aqy lMgr dI mhwqqf qo jfxU krvfieaf. pfdrI gurdvfry af jfvy qF bhuq KUsLI pRgt kIqI jFdI hY pr agr pfdrI pRfQnf kr dyvy qF jQydfr kol sLkfieq kIqI jFdI hY. muwK pfdrI sfrfh mulfly jo gurdvfry afeI sI, Aus ny vI mwQf tyikaf hovygf aqy afpxy mn ivwc pRfrQnf (ardfs) vI kIqI hovygI. agr  RomxI kmytI pRDfn goibMd isMG lOgovfl Aus dy nfl huMdf qF ieh sLkfieq df kfrn bx jfxf sI.

          ipCly idnIN mfltn ivwc ivsfKI ngr kIrqn hoieaf hY aqy eysy qrF srI ivwc vI vwzf ngr kIrqn aXoijq kIqf igaf sI. iehnF dovF mOikaF `qy pRbMDkF vloN kYnyzf dy afdIvfsI afgUaF nMU AudGftn krn vfsqy swidaf igaf sI. AuhnF vI sLurUafq kridaF afpxI BfsLf aqy ivsvfs muqfibk pRfrQnf kIqI sI. mfltn dy ngr kIrqn dI rvfngI smyN nyitv (afdIvfsI) kbIly dI aOrq vloN kIqI geI pRfrQnf mOky sLONkI vI kuJ dUr KVf sI. iswK sMgq ny ies dI buhq KusLI mihsUs kIqI aqy pRbMDkF ny ies df ivsLysL pRbMD kIqf sI. pwuCxf bxdf hY ik nyitv lokF vloN kIqI geI ardfs (pRfrQnf) qF slfhI jf rhI hY pr lOgovfl vloN iksy pfdrI qoN krvfeI geI kiQq pRfrQnf dI sLkfieq akfl qKLq dy jQydfr nMU kIqI jf rhI hY. kI ieMJ krn nfl pRDfn loNgovfl iBRsLt ho igaf hY?

ies dy nfl hI iek hor KLbr pVHn nMU imlI hY ijs muqfibk do iswKF ivckfr pYsy dy lYx-dyx df kys hfeIkort ivwc cwl irhf sI. iek iDr ny afpxI gwl swcI sfbq krn leI kort ivwc ikhf ik ies bfry Auh gurduafrf sfihb jf ky shuM cuwkx leI iqafr hn. dUjI iDr ny ikhf ik jy Auh ieh gwl (lYx dyx bfry) gurduafrf sfihb ivKy jf ky shuM cuwk ky kih dyx qF Auh kys vfps lY lYxgy ies Auqy hfeI kort dy jsits ajY iqvfVI ny kort rUm ivwc mOjUd aYzvokyt amnpRIq kOr nUM lokl kimnr Qfipaf qy ikhf ik Auh dovF iDrF nfl gurduafrf sfihb jf ky vyKx ik shuM swcI cuwkI geI hY jF nhIN qy ies dI irport aglI suxvfeI dOrfn py krn. jd ieh gwl jMqk ho geI qF qUPfn KVf ho igaf. RomxI gurduafrf pRbMDk kmytI ny pMjfb qy hirafxf hfeI kort ivwc vkIl dy rfhIN ikhf ik iswK pMQ dy isDFq aqy mirafdf muqfibk gurduafrf sfihb jf ky shuM cuwkx dI koeI pRQf nhIN hY, ies leI ieh kMm nhIN krnf cfhIdf. lE jI do iDrF mfmlf KLqm krn vfsqy shuM dI sLrq `qy sihmq hn pr kmytI nMU ieqrfjL hY. pqf nhIN kmytI iks iswK isDFq dI gwl krdI hY? afm iswK mfmUlI gwl `qy afK idMdy hn, Kf gurU dI shuM ik qUM swc dws iraYN?

 

gurU sfhmxy jF gurU df nfm lY ky koeI Kfs kMm krn jF nf krn df vfadf krn jF soNh Kfx ivwc pqf nhIN kI Prk hY?

 

kuJ hPLqy pihlF Bfrq dI adflq ivwc iewk iswK sfeIkilst df kys sI jo iksy sfeIkl dOV ivwc Bfg lYxf cfhuMdf sI pr aXoijkF ny Aus nMU pgVI dI QF hYlmt pfAux leI afiKaf aqy Aus ny ienkfr kr idwqf. kys adflq ivwc clf igaf qF adflq ny dovF iDrF dI gwl suxn ipwCoN pwg dy mfmly ivwc mfhr rfey mMgI. adflq ny ieh rfey mMgidaF puwiCaf ik keI pRisD iswK iKzfrI ptkf bMn ny Kyzdy rhy hn aqy ies mfmly ivwc ibsLn isMG bydI dy nfm df ijLkr vI kIqf. bws eynI KLbr bfhr afAux dI dyr sI ik keI kwtVpMQI BUMzF vFg adflq dy ipwCy pY inkly aKy Bfrq dI adflq nMU iswK dI pwg dI mhwqqf df vI ajy pqf nhIN? aKy iswK ny 90% kurbfnIaF dy ky Bfrq ajLfd krvfieaf hY pr iehnF nMU iswKF dI pwg df nhIN pqf? E BfeI pwg dI mhwqqf df qF quhfnMU afp nhIN pqf aYvyN hvf ivwc qlvfrF mr rhy ho aqy iswKF nMU gulfm sfbq krn dy bhfny lwBdy iPrdy ho. hux gurUdvfrf sRI gurU isMG sBf sfAUQfl 'c 7 meI idn somvfr nMU svyry 11:15 vjy kuJ iswKF vlo kQfvfck BfeI amrIk isMG cMzIgVH vfly dI pwg lfh idwqI hY aqy kutmfr qy gflI-gloc vI kIqf hY. hux kQfvfck dI pwg lfhux df dosL iks nMU idEgy? kI ajyhf krn vfly iswKF nMU pwg dI mhwqqf df nhIN pqf? adflq ny qF ieh hI puwiCaf sI ik mfhr rfey idE ik iswK vfsqy pwg df koeI bdl hY jF nhIN aqy iks hflq ivwc pwg AuqfrI jf skdI hY? aKy pwg qF AuqfrI hI nhIN jf skdI. lV pE qF ivroDI dI lfhuMdy hI pwg ho. grmIaF ivwc KyqF ivwc kMm krn vfly iswK iksfn aqy mjLdUr isr `qy prnf bMnI iPrdy hn aqy bhuqI grmI lwgy qF CfvyN bYT ky prnf gl ivwc pf lYNdy hn jF hyT ivCf lYNdy hn.

Bfrq `c iswK motrsfeIkl svfrF nMU hYlmt qoN Cot hY ijs df aDfr ieh hY ik AuhnF pgVI pfeI huMdI hY jo hYlmt vrgI pRotYksLn krdI hY aqy iswK hYt nhIN pf skdy. clo hYlmt nf shI pg qF pfE. iksy ny nvIN Guxqr sLurU kr idwqI aKy iswK bIbIaF vI hYlmt nhIN pf skdIaF ikAuNik ieh iswKI dy iKlfPL hY. BfeI bIbIaF nMU afKo hYlmt nhIN qF pwg pf lE. nhIN jI iswK bIbIaF nMU koeI aYsf kih vI nhIN skdf Bfv  Auh BfvyN cuMnI pf ky motrbfeIk clfAux. hor qF hor bfby bfdl ny vI ies mfmly ivwc bIbIaF dy hwk ivwc hfmI Br idwqI aqy kih idwqf ik srkfr nMU iswKI dy asUlF df igafn hI nhIN hY. jd kdy koeI ieiqhfsk sQfn jF imAUjLIam vyKx jfE qF bhuq mfx nfl dwisaf jFdf hY ik ieh Plfxy iswK sUrbIr df lohtop hY jo Auh XuwD ivwc pihn ky dusLmx `qy tuwt pYNdf sI.   jfpdY ik dUhry mfpdMz hI iswKI df pRqIk bxdy jf rhy hn!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #872, meI 11-2018

 


trUzo srkfr dI asMqulq ieMmIgrysLn nIqI qoN lok nfKusL

          PYzrl ilbrl srkfr dI asMqulq aqy dUhry mfpdMgF vflI ieMmIgrysLn nIqI qoN afm lok nfKusL njLr af rhy hn. hux qkrIbn hr mihiPl ivwc srkfr dI ies asMqulq nIqI df ijLkr huMdf hY aqy lok trUzo srkfr nMU pfxI pI pI ky kosdy hn. pMjfbI mIzIaf ivwc vI ies nIqI dI nukqfcInI vD geI hY aqy keI ryzIE tfk sLoaF ivwc vI kflr ies nIqI dI nukqfcInI krdy hn.

          sLONkI nMU ipCly idnIN torFto dy gfAuNdf pMjfb ryzIE sLoa `qy iewk kfl-ien tfk sLoa sunx df mOkf imilaf ijs ivwc nvyN afey pMjfbI stUzYNts vloN leIaF jFdIaF ajIb iksm dIaF kfr nMbr plytF bfry sroiqaF ny afpxy ivcfr idwqy. kflrF dy kimMts sux ky sux ky hYrfnI ho rhI sI ik keI pMjfbI stUzYNts ies iksm dIaF nMbr plytF ikAuN lYNdy hn? iewk kflr ny dwisaf ik Aus ny iewk nMbr plyt vyKI hY ijs `qy 7/51 iliKaf hoieaf sI joik BfrqI pInlkoz dI iewk krImInl Dfrf hY. iewk hor ny dwisaf ik Aus ny nMbr plyt awqvfdI vyKI hY. brYNptn dy sLYryzn kflj dy ielfky ivwc rihx vfly iewk swjx ny dwisaf ik Aus ny nMbr plyt bMdUkF vyKI hY. iewk hor ny dwisaf ik Aus ny nMbr plyt jIjf 13 Bfv jIjf qyrf vyKI hY. iPr kI sI lokF ny keI ajIb nMbr plytF dy nfm dwsy ijhnF ivwc Xfr 13, ipafr 13, Ksm 13 afid sLfml sn. afm kflr ies gwl `qy vI sihmq sn ik ajyhIaF nMbr plytF kYnyzf dy jMmpl pMjfbI nOjvfn nhIN lYNdy aqy ieh pMjfb qoN afey kuJ nvyN stUzYNt lYNdy hn. sMBv hY ik hux knyzf dy jMmpl nOjvfnF nMU vI ies iksm df sLONk pYdf ho jfvy.

          pMjfb qoN afey bhuqy stUzYNt sKLq imhnq krdy hn aqy AuhnF nMU ies dysL ivwc pwky hox dI cfhq huMdI hY. Auh kfmXfb ho ky afpxy pirvfrF dI mdd vI krnI cfhuMdy hn. pr kuJ ajyhy GrF qoN afAuNdy hn ijhnF dy mfipaF nMU mdd dI loV nhIN hY sgoN Auh afpxIaF keI pusLqF leI mfieaf joVI bYTy hn. ajyhy GrF dy bwicaF nMU pYsy dI bhuqI pRvfh nhIN hY aqy Auh mihMgIaF kfrF lY ky aYsL krdy hn. ajyhIaF nMbr plytF vI ies iksm dI aYsLpRsqI dIaF hI insLfnIaF hn. kuJ lokF df mMnxf hY ik pMjfb qoN kflf DMn vI vwzI pwDr `qy kYnyzf af irhf hY.

          aksr ies iksm dy nOjvfn lVfeIaF JgVy vI krdy hn ijhnF dIaF vIzIEjL keI vfr vfierl ho cuwkIaF hn. kuJ aYsy vI hn jo ikrfey dy mkfnF aqy bysmYNtF nMU gMdgI nfl Br ky nrk bxf lYNdy hn. jd KflI krdy hn qF mflk aOKy ho ky sPfeI krdy hn. ies iksm dI gMdgI dIaF keI vIzIEjL vI vfierl huMdIaF rihMdIaF hn. kuJ swjxF aqy sMgTnF ny stUzYNs dI mdd vfsqy Xqn vI kIqy hn pr AuhnF vloN rwK gey pRogrfmF qoN  stUzYNt dUr hI rhy hn. ijs qoN jfpdf hY ik AuhnF dI idlcspI nhIN hY jF AuhnF kol smF hI nhIN hY. bIsI qoN afey iek swjx ny sLONkI nMU dwisaf hY ik bIsI ivwc vI hflq eysy iksm dI hI hY.

          ryzIE tfk-sLoa dOrfn kuJ lokF ny iek nvF nukqf vI AuTfieaf hY. ieh nukqf hY ieMmIgrysLn dI asMqulq aqy dUhry mfpdMzF vflI nIqI. lokF df kihx hY ik mfipaF dI spFsrisLp leI lMbI AuzIk hY. pqI-pqnI kysF nMU vI smF lgdf hY. KusLI jF gmI mOky iksy irsLqydfr nMU ivjLtr vIjLf dvfAuxf hovy qF ilbrl mMqrIaF aqy sMqrIaF dy dPLqrF dy gyVy mfrny pYNdy hn. pr kYnyzf srkfr stUzYNt vIjLy DVfDV dy rhI hY. eyQy hI bws nhIN agr iksy stUzYNt dy mfpy ivjLtr vIjLf mMgx qF trUzo srkfr Jwt 10 sfl df mltIpl vIjLf dy idMdI hY. ies mfmly ivwc nf nOkrI, nf afmdn, nf bYNk bYlMs aqy nf tYks rItrn mMgI jFdI hY. ivjLtr vIijLaF `qy kYnyzf afAux vfly keI lok iPr kYsL `qy kMm krdy hn ijs nfl srkfr nMU tYks df nuksfn huMdf hY pr abfdI vDx kfrn syvfvF `qy vwD Bfr pYNdf hY. iek jfxkfr swjx ny sLONkI nMU dwisaf hY ik brYNptn ivwc qF Gwto Gwt iewk lwK dI abfdI iksy igxqI ivwc hI nhIN hY.

          afm lok jfxdy hn ik amrIkf qoN gYr kfnUMnI kYnyzf vwl Bwjy afAuNdy hn ijhnF nMU trUzo srkr sLfhI mihmfn bxf ky rwKdI hY pr afpxy byGry lok mMgdy iPrdy hn. sLYltrF ivwc rPUjI ibTfey jf rhy hn ijs kfrn byGry sVkF `qy ruldy hn. ieMmIgrysLn Prfz aqy vwzf vpfr bxdf jf irhf hY. lok ies ieMmIgrysLn nIqI qoN pRysLfn hn pr ilbrl srkfr dy kMn `qy jUMa nhIN srkdI aqy ieMmIgrysLn mMqrI qF gfieb hI ho igaf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #971, meI 04-2018

 


jLorfvr jo mrjLI krn iPr vI rihMdy hn DrmpRsq

          20-22 sfl pihlF iswKI dy nfm `qy vYnkUvr dy gurdvfiraF dy lMgr hflF ivwc kursIaF aqy tybl htfAux dI muihMm clfeI geI sI ijs df asl mksd gurdvfrf pRbMD `qy kbjLf krnf sI. pr shfrf iswKI dy kiQq asUlF df ilaf igaf sI aqy dfavy kIqy gey sn ik qwpV `qy bYTxf iswKI asUl df ihwsf hY ijs nMU kdy bdilaf nhIN jf skdf. srI dy gurdvfry ivwc iCqr KVikaf aqy puls vI afeI. mOky df kwtVpMQI jQydfr rxjIq isMG GtOVf qwpVF dy hwk ivwc Bugiqaf. jo bIsI aqy kYlyPornIaF dy gurdvfiraF dy lMgr hflF ivwc pRclwwq kursIaF dy hwk ivc sn, AuhnF nMU gdfr grdfinaF igaf. kYnyzf dy hor ihwisaF ivwc vwsdy ijhnF iswKF ny kdy bIsI aqy kYlIPornIaF df koeI gurdvfrf nhIN sI vyiKaf aqy nf rvfieq qoN vfkPL sn Auh vI qwpVF dy hfmI bx ky sfhmxy afey sn.

          awj torFto dy keI gurdvfiraF dy lMgr hflF ivwc qF kuJ bYNc rwKy hI hoey hn sgoN keI dIvfn hflF ivwc vI kuJ sItF df pRbMD hY ijwQy loVvMd bYT skdy hn. kdy 20 ku sfl pihlF sLONkI ny lMgr hfl dI kMD nfl duwD vfly mUhdy mfry KflI kryt `qy bYTxf sLurU kIqf sI jo hux afm rwKy imldy hn. Es smyN cOVy gfqry vflf iewk isMG sLONkI vwl GUr GUr vyiKaf krdf sI pr hux ivcfrf kuJ sflF qoN kdy njLr nhIN afieaf. afpxy afp nMU kiQq hwk swc dI lVfeI dy ispfhI smJx vfly dUijaF nMU gdfr kihxo nhIN htdy ijs qrF swc `qy AuhnF dI mnfplI hovy aqy swB nMU iswK PlsPLf AuhnF dIaF aYnkF rfhIN hI pVHnf aqy smJxf cfhIdf hY.

          EntyrIE, albrtf aqy bIsI ivwc aprYl nMU iswK hYrItyj mMQ zklyar kIqf igaf hY.  EntyrIE ivwc qF iewk ajyhf sMgTn hoNd ivwc afieaf hoieaf hY ijs ny kuJ sflF qoN aprYl mhIny ivwc keI istI hflF ivwc JMzf cfhVn dI rsm sLurU kIqI hoeI hY. Auh afieqfkfr JMzf cfhVdy hn jo ik bsMqI rMg df hY. ies bfry keI iswKF dI vwKrI rfey hY aqy Auh smJdy hn ik iswKF df insLfn sfihb kysrI rMg df hY aqy iqkonf hY. lE jI ieh afKxf vI pfp dwisaf jf irhf hY aqy jo ajyhf ivcfr rwKdy hn AuhnF nMU gdfr grdfinaF jf irhf hY. iPr kihMdy hn ik Kfilsqfn df smrQn kro ies ivwc swB nMU ajLfdI hovygI. E BfeI qusI qF knyzIan kfnMUn hyT imlI ivcfrF dI ajLfdI nMU vI Kohx df Xqn kr rhy ho, jd Kfilsqfn bx igaf qF iPr kI krogy?

          Gwto Gwt kuJ PYzrl afgUaF nMU ies vfr pqf lwg igaf hY ik afieqfkfr sLkl df bsMqI JMzf sfry iswK qslIm krn nMU iqafr nhIN hn aqy ies nMMU rfjsI JMzf smJdy hn ijs kfrn ies vfr aftvf ivwc iewk vI aYmpI ies rsm ivwc sLfml nhIN hoieaf jdik ipCly sfl aYmpIaF dI lMbI lfeIn lwgI hoeI sI.

          Es qrF agr kYnyzf ivwc vwsdy hr BfeIcfry vfsqy vwKrf hYrItyj mMQ zklyar krnf hovy qF ies nfl 12 BfeIcfry hI kvr ho skdy hn ikAuNik sfl ivwc 12 hI mhIny hn. jF qF mhIinaF dI igxqI vDfAuxI pvygI ijs ivwc kiQq nfnksLfhI jMqrI bnfAux vfly pfl isMG puryvfl dI slfh leI jf skdI hY jF iPr iewk iewk mhIny ivwc hor keI BfeIcfiraF dI BfeIvflI pfAuxI pvygI. sLONkI ny bjLurgF qoN suixaF hY ik purfxy jLmfny ivwc mrdF dy mukfbly aOrqF dI igxqI bhuq Gwt huMdI sI aqy keI kbIilaF ivwc 2-3 BrfvF dI iewk sFJI aOrq huMdI sI. keI lok pMj pFzvF dI iewk pqnI dI Audfhrx vI idMdy hn. kYnyzf srkfr nMU swB nfl iensfPL krn dI afsLf nfl sFJy hYrItyj mhIinaF vfsqy iqafr rihxf cfhIdf hY nhIN qF ieh kYnyzf dy kiQq bhu siBafcfrvfd vfsqy mhF Bfrq bx skdI hY.

          brYNptn istI kONsl ny 26 apRrYl nMU isK hYrItyj mMQ smfgm krvfieaf hY. ies mOky kuJ Kfs iswKF nMU AuhnF dIaF syvfvF kfrn snmfinq kIqf jfxf sI ijs ivwc Piqh isMG nfm dy rYpr df vI nfm sI. kuJ lokF ny svfl kIqf ik rYpr Piqh isMG cMg rYp kr lYNdf hY aqy Aus dy cfhux vfly vI kfPLI hn pr rYpr vjoN Aus df iswK hYrItyj nfl koeI sbMD nhIN hY. ieh svfl vI keIaF nMU hjLm nf hoieaf aqy kihx lwg pey ik Auh bhuq kfmXfb rYpr hY aqy iswKI srUp ivwc hY. swc hY ik Piqh isMG bhuq kfmXfb rYpr hY aqy gol pwg vI bMndf hY pr iswK hYrItyj df rYp imAUijLk nfl koeI sbMD nhIN hY. gurbfxI ivwc rfg hn aqy gurbfxI gfAux vfsqy klfsIkl imAUijLk dI bhuq mhwqqf hY. kYnyzf aqy brYNNptn ivwc gurbfxI gfAux vfly bwicaF dI Gft nhIN hY jo keI rfgIaF nMU mfq pfAuNdy hn. pr awgo svfl KVf kIqf igaf ik kI hux rfgIaF aqy ZfzIaF nMU snmfinq krn qur peIey? agr koeI hor ajyhI gwl afK idMdf qF Aus nMU Jwt gdfrI df Pqbf iml jfxf sI. iswKI ivcoN KfrjI dI mMg kIqI jfxI sI ik ieh bMdf gurU dy rfgIaF aqy ZfzIaF dy iKlfPL boldf hY.

          sRI gUrU gRMQ sfihb dI bIV gurdvfry qoN bfhr iksy hfl vgYrf ivwc lY jfx `qy vI pfbMdI lwgfeI hoeI hY. ijs nfl pMjfb ivwc qF ivafh dI rsm hI bysuafdI aqy byqrqIbI ho geI hY. lok pfrtI hfl ivwc sLrfb pI ky DmflF pfAuNdy hn aqy 20-25 njLdIkI iksy nyVly gurdvfry ivwc lfvF mOky puwjdy hn. ies nfl ivafh df smfijk klcr hI qbfh kr idwqf igaf hY. kuJ smF pihlF kYnyzf dy aYnzIpI afgU jgmIq isMG ny ivafh krvfieaf hY. ivafh mYksIko dI iksy pRisD bIc `qy kIqf igaf. gUrU gRMQ sfihb dI bIV dUroN iksy gurdvfry qoN ilaFdI geI. jo lok gUrU gRMQ sfihb dI bIV nMU bfhr iksy jgfH pRkfsL krn df ivroD krdy hn Auh jgmIq isMG nMU mubfrkF dy rhy sn. kI pbilk bIc iksy pbilk hfl qoN Gwt hovygI jF smJI jf skdI hY? svfl pYdf huMdf hY ikjo hwk jgmIq isMG nMU hY Auh hor iswKF nMU ikAuN nhIN hY? jLorfvr jo mrjLI krn iPr vI rihMdy hn DrmpRsq jdik hmfqV Jwt gdfr grdfn idwqy jFdy hn.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #970, aprYl 27-2018

 


pwCmI jgq dy iqMn jokr; trMp, mya aqy mYkron

          pwCmI jgq dy iqMn jokrF ny bIqy idnIN sIrIaf `qy 105 krUjL imjLeIlF dfg ky vwzf zrfmf kIqf hY. amrIkI pRDfn zfnlz trMp nMU qF keI amrIkf vfsI vI jokr afKx lwg pey hn aqy hux brqfnvI pRDfn mMqrI trIsf  mya qy PrYNc rfstLrpqI eImYnual mYkron vI Aus nfl ies kMm vfsqy rlL gey hn.

          bhfnf ieh bxfieaf igaf sI ik sIrIan rfsLtrpqI bsLfr asd dI srkfr ny rfjDfnI dimsLk dy bfhrlI bsqI zUmf qoN ivdrohIaF nMU BjfAux vfsqy 7 aprYl nMU kYmIkl hiQafrF dI vrqoN kIqI sI. ikhVf kYmIkl eyjMt vriqaf igaf? bfry dwbvIN avfjL ivwc klorIn df nfm ilaf igaf aqy iPr sfiern gYs df nfl lY idwqf igaf. pr ies bfry koeI sbUq pysL nhIN kr sky aqy juvfbI kfrvfeI dIaF DmkIaF dyx `qy AuWqr afey. sIrIaf dI srkfr ny ajyhf kYmIkl hmlf krn qoN sfPL ienkfr kIqf aqy rUs ny ikhf ik muZlI jFc qoN kiQq atYk vflI QF qoN koeI pfbMdIsLudf kYmIkl nhIN imilaf. rUs aqy sIrIaf ny afrgynfeIjysLn Pfr d pRoihbsLn afPL kYmIkl vYpnjL nfm dy sMgTn nMU mOky `qy phuMc ky jFc krn vfsqy afiKaf. ieh sMgTn sMsfr ivwc kYmIkl hiQafrn rokx vfsqy iewk sFJf sMgTn bixaF hoieaf hY aqy ies ny sMXukq rfsLtr dI zrYksLn hyT sIrIaf dy kYmIkl hiQafrF nMU nsLt kIqf sI. 4 jnvrI 2016 nMU ies sMgTn ny ikhf sI ik AuhnF ny sIrIan srkfr vloN hvfly kIqy gey sfry kYmIkl eyjMt nsLt kr idwqy hn.

          amrIkf, brqfnIaF qy PrFs nMU iksy qPqIsL dI koeI loV nhIN sI Auh qF sIrIaf `qy hmlf kr ky afpxy bhfdur hox dI DFk jmfAuxf cfhuMdy sn ijs nfl AuhnF dy aMdrUnI sMkt vI kuJ dyr leI tlL skdy sn.

          13 aprYl dI rfq nMU iehnF iqMnF dysLF ny sIrIaf `qy 105 mjLfeIlF dfgIaF aqy ies smyN sIrIaf ivwc dyr rfq df vkq sI. hmly dOrfn trMp ny bhuq sLfhI aMdfjL ivwc ies hmly nMU jMqk kIqf. dwisaf igaf ik iehnF iqMn qfkqF ny sIrIaf dy iqMn kYmIkl hiQafrF dy rIsrc aqy storyjL sYNtr qbfh kr idwqy hn. agly idn iehnF iqMn nuksfny gey iTkfixaF dIaF sYtflfeIt qsvIrF vI jMqk kIqIaF geIaF. rfq dy vkq ieh iemfrqF KflI peIaF sn ijs kfrn koeI mOq nhIN hoeI. sIrIaf ny ikhf ik ieh iemfrqF iksy iksm dy hiQafr bnfAux jF stor krn dy awzy nhIN sn sgoN sfieMs aqy ividak adfry sn ijhnF ivcoN iek qF kuJ smyN qoN bMd ipaf sI.

          prYs vloN vfr vfr puwCy jfx `qy sIrIaf vloN vrqy gey kYmIkl jF nrv eyjMtF df nfm kloirn aqy sfiern dwisaf igaf. kloirn iek ajyhf kYmIkl hY ijs `qy pfbMdI lgfeI hI nhIN jf skdI ikAuNik sMsfr Br ivwc ieh pIx vfly pfxI dy sLuDIkrn vfsqy vrqI jFdI hY. sIrIaf `qy vI kloirn nf rwKx dI koeI pfbMdI nhIN sI aqy nf hY. ijhVf kYmIkl pIx vfly pfxI dI trItmYNt vfsqy vriqaf jFdf hY Aus qwk iksy dI vI phuMc ho skdI hY. hF ies nMU hiQafr vjoN vI vriqaf jf skdf hY. sfiern nfm dy nrv eyjMt dI vrqoN jF hoNd df koeI sbUq ajy qwk sfhmxy nhIN afieaf.

          iehnF iqMn dysLF ny sMXukq rfsLtr nMU sIrIaf iKlfP kfrvfeI krn leI afiKaf sI pr rUs, cIn aqy bolIvIaf ny ies df ivroD kIqf. rUs dI vIto nfl amrIkf aqy ies dy imwqrF nMU nFh ho geI. iehnF ny sMXukq rfsLtr dI afigaf qoN ibnF afpxI TfxydfrI ivKfAux vfsqy sIrIaf `qy 105 imjLfeIlF dfg idwqIaF. AuNJ ieh rUl afPL lfa dy hfmI aqy JMzf brdfr dysL hn. bVkF BfvyN bhuq mfrIaF pr ieh vI iKafl rwiKaf igaf ik sIrIaf ivwc mjUd rUsI aqy eIrfnI POj nMU koeI nuksfn nf hovy. aqy afpxf nukfsn bcfAux vfsqy bhuqIaF imjLfeIlF smuMdrI jhfjLF qoN dfgIaF geIaF ijhnF nMU tfmfhfk afKdy hn. bfkI imjLfeIlF hvfeI jhfjLF qoN dfgIaF geIaF pr hvfeI jhfjLF nMU sIrIan aqy rUsI eyar zIPLYNs isstm dI mfr qoN bhuq dUr rwiKaf igaf. hvfeI jhfjLF qoN 300 ku sO mIl dUr mfr krn vflIaF imjLfeIlF dfgIaF geIaF. ies iksm df hmlf iejLrfeIl ny ies qoN crf ku idn pihlF cuwp cfp lYbnfn dy eyar spys ivcoN 15 ku imjLfeIlF dfg ky kIqf sI.

          iehnF iqMno jokrF kol ies gwl df vI koeI juvfb nhIN hY ik agr swcmuwc hI qbfh kIqy gey iqMn sIrIan sYNtr kYmIkl nrv eyjMtF nfl lYs huMdy qF hvfeI hmly ipwCoN iehnF ivcoN kYmIkl eyjMt hvf ivwc PYl jfxy sn ijs nfl dUr qwk lokF dI jfn nMU KLqrf ho skdf sI. kI iehnF ny jfxidaF hoieaf ajyhf irsk lYxf sI? ieh jfxdy sn ik AuhnF sYNtrF ivwc kuJ nhIN hyY aqy qbfh krn nfl koeI KLqrf nhIN hY.

          sfl ku pihlF vI amrIkf ny sIrIaf `qy eysy bhfny hyT 60 ku imjLfeIlF dfgIaF sn aqy ies qoN pihlF vI iek ajyhf hmlf kIqf sI. trMp aqy ies dy dovyN jokr dosq jfxdy hn ik sIrIaf `qy 105 imjLfeIlF dfgx nfl bsLfr al asd dI srkfr df kuJ nhIN ivgVnf ikAuNik sIrIaf aqy ierfk ivcoN ieslfimk styt nMU KdyVn vfsqy iehnF nMU iqMn ku sfl hjLfrF imjLfeIlF, bMb aqy jLmInI hmly dI loV peI sI. ies kMm vfsqy kurd aqy eIrfkI POj vI JONkI geI sI. ieslfimk styt dI rfjDfnI rfkf (sLihr) nMU amrIkf ny bMbfrI kr ky imwtI ivwc imlf idwqf sI jo ajy vI KMzr bixaF hoieaf hY.

          ies qoN pihlF amrIkf ny eIrfk ivwc sdfm husyn `qy hmlf vI mfrU hiQafr (vYpnjL afPL mfs izstrksLn) hox df bhfnf pf ky kIqf sI. sMsfr dI prYs nMU bhuq sYtflfeIt qsvIrF, nksLy aqy aMkVy idwqy gey sn. pr jd ierfk qbfh kr idwqf qF sdfm koloN koeI mfrU hiQafr nhIN sI imilaf. mOky df amrIkI ivdysL mMqrI aqy sfbkf jnrl koiln pfvyl inwq sMsfr nMU iehnF mfrU hiQafrF dI jfxkfrI idaf krdf sI. brqfnvI sLfsLk ies dI hfmI Biraf krdy sn jo ipwCoN inrf JUT sfbq hoieaf. nmosLI df mfiraf koiln pfvyl qF isafsq hI Cwz igaf hux pqf nhIN Aus nUM nINd afAuNdI hovygI jF nhIN?

          sdfm dI hfr aqy ierfk dI qbfhI ipwCoN iPr koeI ajyhf afgU nhIN iml siikaf jo sYkUlr hovy aqy ierfk nMU iekwTf rwK skdf hovy. awj dI ierfkI srkfr amrIkf dy dusLmx eIrfn dI dosq hY aqy sLIaf dbdby vflI hY. suMnI sMqusLt nhIN hn aqy kurd vwK hoxf locdy hn pr amrIkf iehnF dosqF qoN ipwCy nMU hwQ iKwc irhf hY ikAuN nfto mYNbr qurkI GUr GUr ky vyK irhf hY.

          ies pftoDfV kfrn ieslfimk styt df AuBfr hoieaf ijhnF ny eIsfeIaF, jLdIdIaF, sLIaf muslmfnF aqy hor Gwt igxqI iPrikaF df Gfx kIqf.

          amrIkf aqy ies dy jokr dosq sIrIaf qoN bsLfrv al asd nMU BjfAuxf cfhuMdy hn  pr ieh nhINN jfxdy ik Aus ipwCoN ilafAuxf iks nMU hY? sIrIan eIsfeI aqy hor Gwt igxqIaF dI jfn muwT ivwc afeI hoeI hY ikAuNik AuhnF nMU asd `qy surwiKaf df jkIn hY. lIbIaf nMU vI iehnF dysLF ny eysy ZMg nfl asiQr kIqf sI jo ajy lMbf smF pYrF `qy afAux vflf nhIN hY. bsLfr al asd sMq nhIN hY pr Aus dy sMBfvI bdl Aus qoN vI Gfiqk hoxgy ijvyN lIbIaf dy gdfPLI dy hoey hn.

          amrIkf df jotIdfr sfAUdI arb ipCly keI sflF qoN Xmn `qy bMb brsf irhf hY pr amrIkf KfmosL hY ijvyN Xmn dy lokF df muwl horF qoN Gwt huMdf hY.

          ieh AuhI dysL hn ijhnF ny pihly sMsfr XuwD ivwc kYmIkl hiQafr vrqy sn aqy ies nMU jfiejL dwisaf sI. dUjy sMsfr XuwD ivwc amrIkf ny jpfn `qy aYtmI hmlf kIqf sI. sMsfr dy ies rfKy ny vIaqnfm aqy kMbozIaf `qy kYmIkl hiQafr vrqy sn ijhnF ivwc mstrz gYs aqy eyjMt aOrYNj sLfml sI. amrIkf ny iehnF dysLF ivwc kfrpYt bMibaF df PfrmUlf vI apxfieaf sI ijs nfl qbfhI mcf idwqI geI sI. iehnF iqMn jokrF dIaF hrkqF vyK ky Cwj qF boly CfnxI ikAuN boly kihx nMU idn krdf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #969, aprYl 20-2018

 


kYnyzf aqy Bfrq dy sbMDF ivwc inGfr jfrI

          pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI mOky pYdf hoeI byivsLvfsI df aflm ajy hor gihrfAuNdf jf irhf jfpdf hY ijs nfl  kYnyzf aqy Bfrq dy sbMDF ivwc inGfr jfrI hY. hux KLbr afeI hY ik Bfrq aqy kYnyzf dy ivdysL mMqrIaF ivckfr hox vflI mulfkfq mulqvI kr idwqI geI hY. trUzo dI Bfrq PyrI mOky Bfrq dI ivdysL mMqrI susLmf svrfj nMU kYnyzf afAux df swdf idwqf igaf sI aqy aprYl dy aMq ivwc ieh PyrI hox dI sMBfvnf sI. susLmf svrfj ny kYnyzf dI ivdy mMqrI ikRstIaf PRIlYz nfl mulfkfq krnI sI jo hux aximwQy smyN vfsqy mulqvI kr idwqI geI hY.

          pRDfn mMqrI trUzo dI Bfrq PyrI bhu-pwKI asPLlqf vflI sI aqy pRDfn mMqrI dy dPLqr qy ivdysL ivBfg smyq keI mMqrfilaF dI nlfiekI df iswtf sI. ies PyrI df Zuhf BMnx df kMm jspfl atvfl nMU kYnyzf srkfr vloN trUzo dy iznr vfsqy swdf idwqf jfxf bx igaf sI. PyrI dOrfn hI jd ieh muwdf AuBiraf qF ies dI sfrI ijLMmyvfrI ilbrl aYmpI rxdIp srfey ny afpxy isr lY leI sI. kYnyzf prq ky trUzo ny Aus dI klfs vI lgfeI sI aqy pYisiPk kfks dI pRDfngI vI Aus qoN lY leI geI. Aus ny ies dI ilKqI ijMMLmyvfrI vI lY leI sI.

          iewk pfs ijwQy pRDfn mMqrI trUzo dI PyrI mOky rxdIp srfey ny jspfl atvfl nMU swdf pwqr dvfAux dI ijLMmyvfrI lY leI sI AuWQy dUjy psy kYnyzf srkfr dy iek sInIar aiDkfrI ny pRYs nMU afpxf nfl jfhr kIqy ibnF dfavf kIqf sI ik jspfl atvfl nMU swdf dyx ipCy BfrqI eyjMsIaF dy kuJ bymuhfry qwqF df hwQ hY. ies aiDkfrI vlo idwqy ibafn 'qy Bfrq srkfr ny sKq ieqrf jqfieaf sI qy ies nUM isry qo Kfirj kr idwqf sI. knyzIan pRYs ny vI  ies bfry keI svfl KVy kIqy sn aqy iPr do ku hPLqy df lMbf dOr cwilaf jd knyzIan pRYs ivwc trUzo dI asPl Bfrq PyrI df BUq svfr irhf. ies dOrfn sYNkVy afrtIkl aqy rportF pRkfsLq, tYlIkfst aqy pRsfrq kIqIaF geIaF.

          jd sMsd ivwc ivroDI iDr ny trUzo srkfr nMU siQqI spsLt krn vfsqy Gyiraf qF pRDfn mMqrI dI pqlI hflq vyKx vflI sI. do ku idn bfad trUzo ny ivroDI iDr dy svflF dy juvfb ivwc afK idwqf ik Aus nMU knyzIan aiDkfrIaF `qy pUrf ivsLvfs hY aqy ieh aiDkfrI Xoigqf vfly hn ijhnF kol pUrI jfxkfrI hY. ieMJ afK ky trUzo ny Bfrq ivwc iek knyzIan aiDkfrI dy idwqy ibafn `qy iek qrF nfl mohr lgf idwqI sI. ieh AuhI trUzo sI ijs ny afpxy ilbrl aYmpI rxdIp srfey dI jspfl atvfl nMU swdf dvfAux leI klfs lgfeI sI aqy Aus qoN iewk kursI vI Koh leI sI. ieh ibafn dy ky trUzo ny do byVIaF ivwc pYr rwK ley sn. agr BfrqI eyjMsIaF dy kuJ bymuhfry qwqF ny sfbkf dihsLqgrd jspfl atvfl nMU trUzo dy iznr df swdf jfxbuJ ky dvfieaf sI qF rxdIp srfey dI blIL dyx dI koeI quk nhIN sI bxdI.

          sMsd ivwc qUM qUM mYN mYN ivcoN ieh inkilaf ik ivroDI iDr ny kYnyzf srkfr dy kiQq iewk aiDkfrI dI sLnfKLq jMqk kr idwqI aqy dws idwqf ik ieh aiDkfrI pRDfn mMqrI df surwiKaf slfhkfr  zYnIal jIn hY. Bfrq srkfr ny trUzo dy ies ibafn nMU vI muwZoN rwd kr idwqf sI. ivroDI iDr zYnIal jIn nMU sMsdI kmytI sfhmxy pysL krn dI mMg krn lwgI ijs kfrn sMsd ivwc KVoq bx geI aqy ilbrlF nMU axsuKfvIN pRYs df vI sfhmxf krnf ipaf ijs nfl ilbrlF df stfk pwQr vFg izwg ipaf. iPkr mMd ilbrlF ny zYnIal jIn dI brIiPMg dvfAuxI mMn leI.

          hux KLbr afeI hY ik pRDfn mMqrI df kOmI surwiKaf slfhkfr zYnIal jIn jldI hI afpxf ahudf Cwz irhf hY pr nfl hI ikhf igaf hY ik Aus ny ies bfry jnvrI ivwc hI afK idwqf sI. iewk pfsy susLmf svrfj dI PyrI mulqvI kIqI geI hY aqy dUjy pfsy zYnIal jIn afpxf ahudf Cwz irhf hY. dfl ivwc kuJ kflf kflf jLrUr hY.

          ipCly sfl brYNptn ivwc kYrfbrfm myly ivwc pMjfb pYvIlIan df mfmlf BiKaf sI jo ik ieMzIaf pYvIlIan qoN vwK ho ky lwgf sI. ies df BfrqI kONslyt ny vI ivroD kIqf sI aqy KfilsqfnI gutF ny kONslyt df ivroD kIqf sI. hux jd kYnyzf ivwc trUzo dI Bfrq PyrI muwK mudf bxI hoeI sI qF kYnyzf dI ivdy mMqrI ikRstIaf PRIlYz ny ieh ibafn dfg idwqf sI ik BfrqI kONslyt ny lokl muwdy ivwc dKLl dy ky sPfrqI mirXfdf BMg kIqI sI. ies nfl qlKI hor vD geI.

          ivdy mMqrI ikRstIaf PRIlYz bhuq klrPuwl sKLsLIaq hY ijs ny Xukryn dy mfmly `qy kYnyzf dI rUs pRqI sKLq nIqI nMU syD idwqI hY aqy rUs ny Aus nMU blYk ilst ivwc pfieaf hoieaf hY. hux jd mfrc mhIny dOrfn brqfnIaF ivwc iewk sfbkf rUsI KuPIaf eyjMt aqy Aus dI bytI `qy kYmIkl hmlf hoieaf qF brqfnIaF ny rUsI izplomYtF nMU vfps Byjx df islislf sLurU kr idwqf. ies nMU kYnyzf smyq do ku drjun hor pwCmI dysLF ny vI apxf ilaf. rUsy ny juvfbI kfrvfeI kIqI aqy dovF iDrF ny iewk dUjy dy 2-2 sO dy krIb aiDkfrI kwZ idwqy. 

          kYnyzf ny vI ies ivvfd dOrfn rUs dy 4 izplomYt kwZ idwqy aqy rUs ny 4 knyzIan kwZ idwqy. dfavf kIqf igaf ik ieh brqfnIaF nfl sdBfvnf ivKfAux vfsqy kIqf igaf hY. pr ipCly idnIN jnfb trUzo dy mUMhoN swc inkl igaf ik ieh rUsI izplomYt kYnyzf dI ivdysL mMqrI ikRstIaf PRIlYz iKlfP BMzI pRcfr dI muihMm clf rhy sn. Bfv brqfnIaF nfl sdBfvnf qF iek bhfnf sI. rUsI izplomYt ivdy mMqrI ikRstIaf PRIlYz iKlfPL kI muihMm clf rhy sn? kYnyzf dy muwKDfrf dy mIzIaf ny iliKaf hY ik ivdy mMqrI ikRstIaf PRIlYz df nfnf dUjy sMsfr XuwD ivwc nfjLIaF df imwqr sI aqy AuhnF nfl rLl ky muihMm clf irhf sI. ivdy mMqrI ikRstIaf PRIlYz afpxy nfny dI sLKsLIaq qoN bhuq pRBfvq dwsI jFdI hY. hux ivdysL mMqrI df sbMD nfjLIaF nfl juVdf jf irhf sI ijs vfsqy trUzo srkfr rUsI izplomYtF nMU ijLMmyvfr smJdI hY. agr ivdy mMqrI ikRstIaf PRIlYz dy nfny df ajyhf rIkfrz sI qF ies nMU BMzI pRcfr nhIN ikhf jf skdf. ipCokV ibafnxf iksy qrF vI BMzI pRcfr nhIN ikhf jf skdf. trUzo srkfr ies mfmly ivwc vI dUhry mfpdMz apxf rhI hY. aqy ajyhf krdI nMgI vI ho geI hY.

          Bfrq nfl sbMDF dy mfmly ivwc vI kYnyzf srkfr dy dUhry  mfpdMz hn ijhf ky jspfl atvfl dy kys qoN spsLt ho jFdf hY. Bfrq PyrI dOrfn trUzo srkfr jo cOxf iekwTf krky nfl lY geI sI Aus df srkfrI PyrI nfl dUr df vI irsLqf nhIN sI bxdf. ilbrl mMqrI aqy sMqrI Bfrq ivwc afpxI Bwl bnfAuxI cfhuMdy sn aqy keI eyDr KfilsqfnIaF nfl vI XfrIaF pfl rhy sn. keIaF dy pMjfb ivwc isPLfrsLI kMm nhIN sn huMdy ikAuNik kYptn amirMdr isMG ny lIk iKwcI hoeI sI. keI ivcfry afpxy isPfrsLI kMmF vfsqy hor lokF dIaF syvfvF lY rhy sn. AuhnF nMU afs sI ik Bfrq PyrI dOrfn Auh afpxI iswDI lfeIn ivsLf lYxgy pr hux qF sgoN nuksfn ho igaf hY. trUzo srkfr  dI aspsLt nIqI kfrn dovF dysLF dy sbMD hux inGfr vwl vD rhy hn.

- sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #968, aprYl 13-2018

 


hr iqAuhfr aqy idn-sud df rfjsIkrn jfiej nhIN!

          pRDfn mMqrI jsitn trUzo dI Bfrq PyrI smyN BKy ivvfd aqy iPr aYnzIpI afgU jgmIq isMG dI KfilsqfnIaF nfl rldI sItI dI BfrI crcf ipwCoN kYnyzf dI isafsq ivwc kuJ qbdIlI njLr afAuNdI hY. ieh qF smF hI dwsygf ik ik ieh qbdIlI afrjLI hY jF lMby smyN vfsqy hY. Bfrq qoN muVdy sfr pRDfn mMqrI trUzo ny sMsd ivwc afpxy surwiKaf slfhkfr dy Es ibafn df aiswDy ZMg nfl smrQn kIqf sI ijs ivwc Aus ny dfavf kIqf sI ik trUzo dI Bfrq PyrI nMU sfboqfj krn ivwc BfrqI eyjMsIaF dy kuJ bymuhfrf ho cuwky qwqF df hwQ hY. kMsrvtv pfrtI ny srkfr qoN ies bfry hor jfxkfrI svflF dy rUp ivwc mMgI sI pr srkfr kuJ nf dy skI. iPr ivroDI iDr ny surwiKaf slfhkfr nMU sMsdI kmytI sfhmxy swdx dI mMg rwKI pr trUzo srkfr sihmq nf hoeI. hux srkfr gYr klfsIPfeIz jfxkfrI dyx vfsqy surwiKaf slfhkfr dI ivroDI iDr nfl gwl krOx leI iqafr hoeI hY.

          aYnzIpI afgU jgmIq isMG ny vwzf moV kwitaf hY. akqUbr 2017 ivwc sIbIsI ty tYrI mlvskI df ijhVf svfl jgmIq isMG aqy Aus dy smrQkF nMu BydBfv vflf jfpdf sI, Auh hux juvfb dyx Xog ho igaf hY. jgmIq isMG ny jsits myjr dI eyar ieMMzIaf bMb kFz dI rport nMU mMn ilaf hY ijs ivwc qlivMdr prmfr nMU sijsLGfVf ikhf igaf hY. Aus ny ieh vI mMn ilaf hY ik Auh kYnyzf df sLihrI hY aqy Bfrq jF pMjfb dy lok kI cfhuMdy hn ies nfl Aus df koeI mqlb nhIN hY. bws Auh qF iensfPL dI gwl krdf hY qy krdf rhygf. Aus ny rfjsI mMqv vfsqy ihMsk qrIky vrqx nMU vI gLlq afK idwqf hY. isr peI keI kuJ isKf idMdI hY. jgmIq isMG hux isK aYktyoivst nYtvrk df afgU nhIN hY, aYnzIpI df hY ijs nMU pfrtI df aMdrUnI smrQn aqy votrF df bfhrI smrQn cfhIdf hY. votrF ivwc KfilsqfnI qF afty ivwc lUx dy brfbr hn.

          keI ilbrl mMqrI aqy sMqrI vI kuJ bdly bdly njLr afAuNdy hn. AuhnF nMU jfpx lwg ipaf hY ik mIzIaf dI sUeI AuhnF vwl vI GuMm skdI hY aqy Auh afpxy hlky dy sfry lokF dy aYmpI hn nf ik iswKF dy iek Coty ijhy vrg dy ijs ny afpxIaF qopF Bfrq vwl qfxIaF hoeIaF hn. rfj gryvfl aqy rUbI shoqf hux sMsd ivwc vwKrI sur kwZx lwg pey hn BfvyN sLONkI nMU ieh ajy vI bysurI jfpdI hY. rfj gryvfl nMU knyzIan aqy iswK kdrF kImqF skIaF BYxF jfpdIaF hn pr jd idwlI ivwc trUzo dy iznr vyly dysI DwkVF ny knyzIan kdrF kImqF muqibk lwgI lfeIn qoVI sI qF rfj gryvfl ny awKF mIcIaF hoeIaF sn. krfAUn rfiel sLrfb pfxI vFg suVfkx vfly bhuqy Auh lok sn jo rfj gryvfl vrgy ilbrlF dy swdy `qy afey hoey sn. hux qF bIbIsI dI rport ny afK idwqf hY ik brqfnvIN iswKF ivwc vwD sLrfb pIx dI smwisaf hY. kYnyzf ivwc qF ies afdq dIaF Gr Gr gwlF huMdIaF hn. E BfeI Kfilsqfn vI bxfAuNdy rho pr iswK kdrF kImqF dI Gor AulMGxf krn vflI ies afdq nMU qoVn vfsqy vI kuJ kro! bIbI rUbI shoqf nMU Bfrq PyrI dOrfn trUzo vloN pfey gey rMg brMgy pihrfvy BfrqI zrYs (pihrfvy) jfpdy hn. bIbI! jsitn trUzo qF hPLqf Br Bfrq ivwc dUlHf bixaF irhf sI. BfrqI lok qF ijMdgI ivwc iek vfr hI dUlHf bxdy hn aqy keIaF nMU ies mOky vI trUzo vrgI kfscUm nsIb nhIN huMdI.

          hux ivsfKI af rhI hY aqy ies mhIny pqf lwgygf ik ilbrl mMqrI aqy sMqrI kI krdy hn? sMsd aqy ngr kIrqnF dIaF styjLF qoN iks iksm dy ibafn dfgdy hn.

          keI isK afgUaF aqy iswK sMgTnF nMU vI mIzIaf rportF pwKpfqI jfpdIaF sn. ivsLv iswK sMsQf ny qF ies iKlfPL iewk jfgrqI muihMm ivZI hoeI hY jo AuhnF muqfibk bhuq asrdfr sfbq ho rhI hY. sLONkI nMU vI jfpdf hY ik kuJ nf kuJ asrdfr jLrUr hY. ies muihMm df vwKrf asr vI ho skdf hY. ies vfr jd brYNptn dy istI hfl ivKy pihlI aprYl nMU iswKF dy iewk Kfs vrg vloN JMzf Julfieaf igaf qF aftvf vfly ilbrl mMqrI aqy sMqrI ikDry njLr nhIN afey. AuntyrIE vfly do sn ijhnF df sfQ myar brYNptn aqy istI kONslr gurprIq iZloN ny idwqf. JMzf AuhI bsMqI rMg df aqy afieqfkfr sLkl df jo rfjsI vwD aqy Dfrimk Gwt hY. bIbI mwlIH dy hwQ bsMqI PVf  idwqf igaf pr ivwk iZloN nMU knyzIan aqy myar ilMzf jfPLrI ivckfr Tmk Tmk krdI qur peI. suK nfl ies vfr qF istI kONsl vloN $54,000 dI grFt vI idwqI geI sI.

          sLONkI nMU iksy swjx ny iewk vIzIE kipl df ilMk Byijaf hY ijs ivwc iewk iswK afgU 2020 ivwc rPrYNzm dI vkflq kr irhf hY. kihMdy hn ik AuhnF ny Kfilsqfn sLFqIpUrn ZMg nfl votF pf ky lYxf hY. ies vIzIE kilp ivwc iewk nOjvfn iswK afgU afKdf hY ik srkfr nMU iswK dihsLqgrd jfpdy hn pr Auh dihsLqgrd nhIN hY Auh qF kuMzlIaf swp hY. sLONkI qF sux ky zr hI igaf ikAuNik sLONkI ny kdy sfhmxy KVf koeI dihsLqgrd nhIN vyiKaf pr swp bhuq vyKy hn. sLONkI swpF qoN bhuq zrdf hY. ieh swjx Bfrq qoN bdlf lYx dI gwl krdf kihMdf hY ik isKF dIaF sLhfdqF df pUrf ihsfb lvFgy BfvyN ijMny mrjLI isr lwg jfx. Aus ny awgy ikhf ik asIN ajyhy swp hF [[[ ajyhy KVwpy hF ijhnF ny quhzI mfsI ieMdrf aqy byaMqy (muwKmMqrI) df Kfqmf kIqf.

          ieh vyzIE kilp vyK ky sLONkI ny soicaf ik ieh sLfied sLFqI df nvIn nmUnf hovy. ivsLv iswK sMsQf dy kfnMUnI slhfkfr nMU vI ieh vyKxI cfhIdI hY aqy iPr ies nMU sLfqIpUrn ZMg dy rfjsI vrqfry ivwc iPwt krn dI koisLsL krnI cfhIdI hY. aYvyN mIzIaf nMU pwKpfq df dosL dyx df kI lfB?

          ivsfKI mOky kYnyzf dy keI sLihrF ivwc keI Kflsf zya pryzF hoxgIaF. ivsfKI iek sLuB mOkf aqy iqAuhfr hY. iqAuhfrF aqy ros pRdrsLnF ivwc bhuq Prk huMdf hY. kuJ igxqI dy lok keI vfr eyny BfrU ho jFdy hn ik sLuB mOky KusLI mnfAux dI QF ros pRdrsLn kr lwg jFdy hn. iqAuhfr nMU iqAuhfr vFg mnfAuxf cfhIdf hY aqy ros pRdrsLn krn vfsqy hor idn imQy jfxy cfhIdy hn.

          iswK hYrItyj mMQ mOky vwK vwK QfvF AuWqy Julfey jf rhy JMzy  nMU iswKF df JMzf dwsxf vI vwKvfdI rfjnIqI qoN pRyrq hY. hr iqAuhfr, myly aqy idn-sud df rfjsIkrn jfiej nhIN hY!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #967, aprYl 06-2018

 


nOjvfnF `c vD rhI ihMsf kfrn BeIcfrf icMquq!

          ipCly idnF ivwc vfprIaF kuJ ihMsk vfrdqF kfrn torFto mhF ngrI dy afspfs vwsdf pMjfbI BfeIcfrf zfhZI pRuysLfnI ivwc hY. jo kuJ ipCly 25 ku sflF qoN ibRitsL kolMbIaf sUby Kfskr grytr vYnkUvr dy ielfikaF ivwc ho irhf sI Auh hux grytr torFto ivwc vI hox lwg ipaf hY. bIsI ivwc axigxq pMjfbI nOjvfn gYNg ihMsf dI ByNt cwVH cuwky hn aqy keI XqnF dy bfvjUd ieh vrqfrf ajy qwk vI bykfbU hY. hux grytr torFto dy pMjfbI mihsUs krdy hn ik ajyhIaF GtnfvF AuhnF dI ijMgdI df vI ihsf bxdIaF jf rhIaF hn.

          do ku hPqy pihlF imsIsfgf ivwc aOitjLm qoN pIVHq iewk ivakqI `qy ibnF iksy BVkfht dy iqMn pMjfbI nOjvfnF ny hmlf kr idwqf ijhnF ivcoN do puils dy kfbU af cuwky hn aqy ieh sqrF ilKy jfx qwk qIjy dI qlfsL jfrI sI. PVy gey jF PVy jfx vfly kiQq dosLIaF nMU sjLf qF dosLI pfey jfx `qy adflq ny hI dyxI pr jo kuJ lokF ny inAUjL kvryj `qy ies hmly bfry vyiKaf, suixaF jF piVHaf hY, Aus qoN lokF dIaF hmdrdIaF pIVHq nfl ho geIaF hn. aqy lok pMjfbI nOjvfnF ies kfry qoN zfhZy pRysLn hn.

          ajy ies Gtnf bfry crcf cwl hI rhI sI ik brYNptn ivwc pMjfbIaF dI sMGxI vwsoNN vfly ielfky ivwc iek pMjfbI nOjvfn df idn idhfVy kql kr idwqf igaf. 19 mfrc nMU 21 sflf pivqr isMG bfsI dI burI qrF kuwtmfr kIqI geI aqy Auh hspqfl jf ky dm qoV igaf. ies kql kys ivwc iqMn pMjfbI nOjvfn pIal pils ny Pst izgrI kql dy dosLF ivwc cfrj kIqy hn. pivqr isMG bfsI dy kql ny sQfnk BfeIcfry nMU Dur aMdr qwk ihlf ky rwK idwqf hY. lokF nMU jfpxf lwg ipaf hY ik ajyhy iksy hor mF-bfp dy bwcy nfl kdy vI vfpr skdf hY.

          ies qoN pihlF brYNptn ivwc iek sLfdI-sLudf pMjfbI nOjvfn ny afpxy Coty ijhy bwcy dy sfhmxy afpxI pqnI aqy sws df kql kr idwqf sI. luwtFKohF aqy corIaF ivwc afey idn pMjfbI nOjvfn dy nfm bolx lwg pey hn. zrwg dy DMdy ivwc pihlF hI amrIkf-kYnyzf dy bfrzr `qy keI pMjfbI puils dy aiVky af cuwky hn ijs kfrn bfrzr eyjMt brYNptn dy azrYs vfly zrfieivMg lsMs `qy vI sLwk krn lwg pey hn. ieh sfrf vrqfrf icMqfjnk hY.

          ieh iek cMgI gwl hY ik pMjfb aqy pMjfb qoN bfhr vwsdy pMjfbIaF ivwc ihMsk gIqF df sKLq ivroD hox lwg ipaf hY. lok smJx lwg pey hn ik ipCly 15-20 sflF qoN ihMsk pRIivrqI vfly lwTmfr gIqF dI Brmfr vD rhI hY. jwtvfd nMU ihMsfvfd aqy mUrKvfd bxf ky BVkfieaf jf irhf hY. gIqF ivwc jwt rPlF cwukI iPrdf hY aqy kbUqrF vFg bMdy mfrdf icqiraf jf irhf hY. rfqo rfq msLhUr hox dy cfhvfn jwtvfd nMU aiswKI df qVkf lgf ky gIqF aqy iPlmF ivwc ivwc pysL kr rhy hn. jwt aqy iswK nMU bhuq bhfdr dwisaf jf irhf hY jo kdy pRx krky ipwCy muV ky nhIN vyKdf. afp qbfh ho jFdf hY aqy dUijaF df Kurf-Koj hI mukf idMdf hY.  Drm pRcfrk vI ies ivwc afpxf coKf ihwsf pf rhy hn. keI vfr sux ky ieMJ jfpdf hY ijvyN bfkI sfrf sMsfr igdVF dI nsl ivcoN hI hovy. iehI kuJ aPgfn sdIaF qoN krdy af rhy hn aqy awj jo hflq aPgfinsqfn dI hY Auh swB dy sfhmxy hY. kiQq qOr `qy keI bfdsLfhqF nMU cxy cbfAux vfly aPgfn awj afpxf dysL Cwz ky surwiKaq dysLF vwl Bwj rhy hn.

          gwl kYnyzf dy pMjfbI BfeIcfry Kfskr grytr torFto dy pMjfbI BfeIcfry dI icMqf dI kr rhy sF ijs df kfrn pMjfbI nOjvfnF df ihMsk hoxf hY. iewk pfsy ies df dosL gIqF aqy iPlmF ivwc ihMsk vrqfry nMU dyxf shI jfpdf hY pr dUjy pfsy ipCly 30-35 sflF qoN iswK BfeIcfry dy iewk vrg ny rfjsI mMqv vfsqy ihMsk kfrvfeIaf krn vfilaF nMU afpxy hIro bxfieaf hoieaf hY aqy horF `qy AuhnF nMU hIro mMnx leI dbfa pfieaf jf irhf hY. jd hux aMgryjLI mIzIaf ies bfry ilKx lwg ipaf hY qF keIaF df ies nfl hfjLmf hI Krfb ho igaf hY.

          iswK BfeIcfry vfsqy gurdvfry Drm dy nfl smfijk adfry vI hn ijwQy iml ky lok duK-suK sFJf krdy hn. BfeIcfry dy msly ivcfrn vfsqy vI gurdvfry ZukvIN Porm hn aqy bIqy ivwc rhy hn. pr ipCly 30-35 sflF qoN jo lok pRmuK gurdvfiraF `qy kfbjL hn AuhnF dy do iqMn muK insLfny jfpdy hn. iewk afpxf kbjLf ikvyN sdIvI rwKxf hY aqy dUjf Kfilsqfn ikvyN bnfAuxf hY BfvyNN gwlIbFqI hI bxfieaf jfvy. qIjf insLfnf afpxy bwicaF nMU mMqrI, sMqrI, rfjnIqk afgUaF dy dPLqrF aqy hor srkfrI adfiraF ivwc iPwt ikvyN krnf hY. iehnF iqMnF kMmF ivwc keI qF bhq hI kfmXfb rhy hn aqy keI hor ies pfsy vwl vD rhy hn. gurdvfry BfeIcfry dy sFJy Bly vfsqy Auh rol adf nhIN kr sky jo sBMv sI.

          ies dysL dy mhOl aqy keI srkfrI adfry vI smfj ivroDI rol adf krdy hn. srkfrI skUl, puils aqy iclzrn eyz sosfietIaF df rol smfj ivwc ivgfV pfAux vflf hY ijs nfl iehnF nMu lfB huMdf hY. ijMnIaF vwD PfeIlF aqy vwD kys Enf hI cMgf. nOkrIaF vDxgIaF aqy PMizMg vDygI. zispln aqy pirvfrk kVIaF kfiem rwKx dI kI loV hY? mfipaF qoN bwicaF df hwk qkrIbn Koh ilaf igaf hY aqy ieh srkfrI adfry bwicaF dy asl mflk bx ky bYT gey hn. iehnF srkfrI adfiraF rfhIN srkfrF bwicaF nMU kMtrol kr rhIaF hn aqy lokF dI kmfeI df tYks vrq ky mnuwKI hwkF dy nfm `qy lgfqfr arfjkqf  PYlfeI jf rhI hY. bwicaF nUM ividaf dy nfm `qy asLlIlqf pVfHeI jf rhI hY. nsLy afm ivk rhy hn qy hux BMg aqy BivK ivwc hor keI nsLy jMqk vrqoN vfsqy kfnMUnI kIqy jfxgy ijs nfl krjLfeI ho rhIaF srkfrF dI afmdn vDfeI jfvygI. srkfr, skUl, puils, iclzrn eyz sosfietIaF aqy srkfrI grFtF LylYx vflIaF kiQq smfjsyvI sMsQfvF nMU rlf lE qF ieh pirvfrvfdI mnuwKI smfj dI qbfhI df mukMml PfrmUlf hn.

          kdy afm lokF aqy kdy mYgf XUnIanvfd nMU lflc dy ky srkfrF bxfeIaF jFdIaF hn qy iPr kiQq iensfPL dy nfm `qy pirvfrk kdrF kImqF nMU Zfh lgfeI jFdI hY. kdy mfpy bwicaF nMU afpxy buZfpy df shfrf smJdy sn pr awj bwicaF nMU srkfrI adfry KE pIE mOk kro imwqro df sbk isKf rhy hn. bwicaF nMU dwisaf jf irhf hY ik Auh afpxy afp ivwc iewk ajLfd hsqI hn. mYQ, BfsLf, sfieMs afid sbjYktF dI QF iksLor Aumr dy bwicaF nMU sYks ividaf dyx nMU qrjIh idwqI jf rhI hY aqy iPr srkfrF grBpfq nMU muZlf hwk dws rhIaF hn joik nuksdfr nIqIaF `qy srkfrI Krcy nfl prdf pfAux vflI kvfied hY.

          smfj dI inGr rhI hflq kfrn nOjvfn bylgfm aqy pirvfrk ijMLmyvfrIaF qoN byvPLf huMdy jf rhy hn. bjLurg hux buZfpf sYNtrF ivwc isskIaF lY lY mrngy pr srkfrF aqy srkfrI adfry mOjf myly kiraf krngy. hQlf kflmf ilKdy smyN sLONkI iewk pMjfbI sLoa `qy kMvr gryvfl df ieh gIq sux ik kuJ pl TTMbr igaf duwDF nfl puwq pfl ky ipwCoN pfxI nMU qrsdIaF mFvF. ikMnf sc hY ies iewk sqr ivwc hY!

-sONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #966, mfrc 30-2018

 


rfj gryvfl nMU iswK aqy knyzIan kdrF-kImqF Xfd afeIaF!!

          pRDfn mMqrI trUzo dI Bfrq PyrI mOky micaf hVkMp knyzIan mIzIaf ivwc keI hPLqy crcf df ivsLf bixaF irhf hY. ajy vI ies dy asrF bfry keI ilKqF knyzIan mIzIaf ivwc pRgt ho rhIaF hn. rportF muqfibk ilbrlF nMU ieh PyrI bhuq mihMgI peI hY aqy pRDfn mMqrI trUzo df stfk pwQr vFg hyTF izwg ipaf hY. kuJ srvyKx dsdy hn ik lokF `qy ies df eynf burf pRBfv ipaf hY ik agr hux coxF hox qF ilbrl burI qrF hfr jfxgy.

          ajy trUzo dI Bfrq PyrI bfry crcf cwl hI rhI sI ik  13 mfrc nMU aKLbfr glob aYNz myl ny  aYnzIpI afgU jgmIq isMG dy KfilsqfnI lfbI nfl njLdIkI sbMDF bfry iewk rport pRkfsLq kr idwqI ijs nfl knyzIan mIzIaf ivwc iPr hnyrI af geI. ies ipwCoN drjnF rportF pRkfsLq, bRfzkfst aqy tYlIkfst hoeIaF hn. ajy vI ies bfry crcf jfrI hY aqy muwKDfrf dy mIzIaf dy keI adfiraF ny ies bfry bhuq kfrgr sMpfdkI not vI ilKy hn.

          mIzIaf dI ies kvryj nMU kuJ iswK sMgTn vwKry rUp ivwc pysL kr rhy hn, aKy sfry iswKF nMU awqvfdI afiKaf jf irhf hY. sLONkI ny qF keI drjnF rportF pVIaF aqy vyKIaF hn aqy pr iksy iek `c vI sfry iswKF nMU nf KfilsqfnI afiKaf igaf hY aqy nf awqvfdI hI afiKaf igaf hY. ivsLv isK sMsQf ies nMU vwzf muwd bxf ky AuBfrn df Xqn kr rhI hY, joik ieh hY nhIN.

          kI qlivMdr isMG prmfr vrgy nMU awqvfdI jF eyar ieMzIaf bMb kFz df muK sfijsLGfVf afKxf gLLlq hY? kI jspfl atvfl nMU sfbkf KfilsqfnI jF kfqlfnf hmlf krn df dosLI afKxf gLlq hY? jsits jOhn myjr dy kimsLn ny afpxI lMbI rport ivwc qlivMdr isMG prmfr  nMU eyar ieMzIaf bMb kFz df muK sfijsLGfVf afiKaf hY. ies kimsLn sfhmxy ivsLv isK sMsQf vI pysL hoeI sI. agr ies bMb kFz bfry iehnF kol koeI vwKrI Aqy Tos jfxkfrI sI qF afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik iehnF ny kimsLn sfhmxy  rwKI hovygI. agr ies ivwc vjLun huMdf qF kimsLn ny ies nMU afpxI rport ivwc bxdf QF jLrUr dyxf sI. agr ivsLv isK sMsQf kimsLn sfhmxy pUry vyrvy pysL nhIN sI kr skI qF ieh sMsQf hI jfxdI hovygI. Es smyN ivsLv isK sMsQf ny jLor qF bhuq lgfieaf sI. sMBv hY ik kimsLn dI rport ny sMsQf df Gr nf pUrf kIqf hovy. hux ivsLv isK sMsQf dI afpxI psMdIdf srkfr hY ijs ivwc ies dy pRBfv vfly keI mMqrI aqy sMqrI hn. trUzo srkfr dy rfj kfl dy ZfeI sfl gujLr gey hn iehnF ivwc afpxI psMd df kuJ krvf lYxf cfhIdf sI.

          hYrfnI vflI gwl hY ik ivsLv isK sMsQf df Elz aqy inAU gfrz Kfilsqfn dy muwdy `qy vI afpxy stYNz bfry spsLt nhIN jfpdf. keI nvyN afgU afKdy hn ik hux Kfilsqfn ies sMsQf dy sMivDfn df ihwsf nhIN hY pr kuJ Elz gfrz afgU kihMdy hn ik ivsLv isK sMsQf (ivsLv) dy sMivDfn ivwc ajy vI Kfilsqfn pRqI bcnbwDqf kfiem hY aqy ies nMU kdy vI sMivDfn ivcoN kwiZaf nhIN igaf aqy nf hI asfnI nfl kwiZaf jf skdf hY. AuNJ hux ivsLv isK sMsQf df vjUd kYnyzf qwk hI sImq jfpdf hY hor iksy dysL ivwc ieh sMsQf kdy rVkI nhIN hY. kuJ lok kihMdy hn ik ivsLv isK sMsQf dy kYnyzf cYptr ny Kfilsqfn df muwdf iqafg idwqf hY. ieh afpxy afp ivwc bhuq ajIb lwgdf hY ik sMsfr pwDr `qy sMsQf df afsLf Kfilsqfn hovy pr kYnyzf pwDr `qy nf hovy. ies sMsQf dy keI afgU Bfrq srkfr dy eylcIaF nfl vI gwlbfq krdy rhy hn aqy srkfr dI bdlI hoeI nIqI hyT Bfrq dy gyVy vI mfr afey hn.

          pRDfn mMqrI trUzo dI PyrI aqy jgmIq isMG bfry mIzIaf crcf nMU afpxy anUkUl moVn vfsqy ivsLv isK sMsQf ny vwzI muihMm ivZI hoeI hY ijs dy kfmXfb hox dy koeI asfr nhIN hn ikAuNik aYsf koeI mslf hI nhIN hY ijs nMU mslf bxf ky pysL kIqf jf irhf hY.

          Bfrq PyrI smyN pRDfn mMqrI trUzo ny sIbIsI vloN qlivMdr isMG prmfr bfry puwCy gey svfl dy juvfb ivwc spsLt afK idwqf sI ik Auh KusLI nfl prmfr dI inMdf krdy hn. hux mIzIaf ivwc irVky jfx qoN bfad jgmIq isMG ny vI inMdf kr idwqI hY aqy jsits myjr dI rport nMU vI pRvfn kr ilaf hY. 21 mfrc dI torFto stfr aKbfr dI iewk rport muqibk jgmIq isMG ny rfjsI mMqv leI ihMsf dI vrqoN df vI pUrf ivroD kr idwqf hY. agr aYnzIpI dy afgU bnx AuprMq sIbIsI dy tYrI mlvskI dy svfl  dy juvfb ivwc qlivMdr isMG prmfr dI inMdf kIqI huMdI qF gwl EQy hI ruk jfxI sI.

          mIzIaf nMU sbk isKfAux dI QF ivsLv isK sMsQf dy afgUaF nMU afpxI pIVHI hyT sotf Pyrnf cfhIdf hY. agr iehnF df knyzIan jsits isstm ivwc ivsLvfs hY qF jsits myjr dI rport nMU pRvfn krn ivwc kI hrjL hY? agr ivsLvfs hY pr myjr rport ivwc kmI hY qF ies dy hwl vfsqy sMsQf ny awj qwk kI kIqf hY? agr jsits myjr dI rport qlivMdr isMG prmfr nMU muwK sfijsLGfVf mMndI hY qF prmfr sLhId ikvyN hoieaf? agr kuJ KfilsqfnI smyq ies sMgTn dy keI afgU eyar ieMzIaf bMb kFz nMU Bfrq srkfr dIaF eyjMsIaF df kfrf smJdy hn qF iPr prmfr sLhId ikvyN hoieaf? Aus nMU qF Bfrq df eyjMt afKxf pvygf. kI ivsLv iswK sMsQf jMqk qOr `qy ajyhf krn vfsqy iqafr hY?

          21 mfrc nMU ilbrl aYmpI rfj gryvfl ny sMsd ivwc iek ibnF isr pYr ibafn dfigaf hY ijs ivwc dfavf kIqf igaf hY ik Aus nMU kuJ iswK XUnIvrstI stUzYNtF ny dwisaf hY ik lok  AuhnF nMU pwuCdy hn ik kI Auh awqvfdI hn ikAuNik Auh iswK srUp ivwc hn. rfj gryvfl ny ieh dfavf vI kIqf ik Aus nMU vI ajyhy svflF df sfhmxf krnf ipaf hY ijhnF df tfkrf Auh pfijLtv ZMg nfl krdf hY. gryvfl ny ieh vI afiKaf hY ik mnuwKI aiDkfrF dI vkflq krnf iswK aqy knyzIan kdrF kImqF df sFJf ihwsf hY.

          rfj gryvfl nMU Xfd rwKxf cfhIdf hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dy imRqkF aqy AuhnF dy pirvfrF dy vI mnuwKI aiDkfr hn qy ieh vI dwsxf cfhIdf hY ik AuhnF nMU iensfPL dvfAux vfsqy ikMnI ku avfjL bulMd kIqI hY? jpfn dy nrIqf bMb kFz aqy eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 byksUr mfry gey sn. iehnF dovF kysF ivwc ajy qwk isrP iewk bMdy nMU iqMn vfr sjLf hoeI hY. ieMdrjIq isMG irafq nfm df ieh guriswK  bMdf qlivMdr isMG prmfr df sihXogI irhf hY. irafq nMU pVfa vfr 10 sfl, 5 sfl aqy 9 sfl kYd hoeI hY. afs kIqI jfxI cfhIdI hY ik ivsLv iswK sMsQf aqy rfj gryvfl knyzIan jsits isstm dI grfrI dy iehnF iqMn dMidaF nMU pRvfn krdy hoxgy.

          hux qwk dIaF mIzIaf rportF ny sfry iswKF nMU awqvfdI nhIN ikhf aqy nf hI sfry KfilsqfnIaF nMU awqvfdI ikhf hY. iPr mfmlf iks gwl df hY? agr mfmlf qlivMdr prmfr df hY qF BfeI Aus nMU sLhId afKxf bMd kr idE aqy gurdvfiraF ivcoN qsvIrF lfh idE.

          eyQy ieh ijLkr krnf vI bxdf hY ik pRDfn mMqrI trUzo dI PyrI bfry post mIzIaf ivwc 6 mfrc nMU kirstI blYcPorz nfm dI nfmvr kflmnvIs dI iek ivsqrq rport CpI sI ijs ivwc iliKaf igaf sI ik 22 PrvrI dI rfq nMU idwlI ivwc knyzIan hfeI kimsLnr dy Gr ivwc trUzo dI rIsYpsLn vfsqy jd sYNkVy lok lfeIn lgf ky aMdr vVHn dI AuzIk kr rhy sn qF do ku kfrF ivcoN iswKF df iek gruwp bfhr inkilaf aqy Dwky nfl ies lfeIn nMU bfeIpfs kr ky aMdr vVHn dI koisLsL krn lwgf. rport muqfibk ies grup dI mdd aYmpI rfj gryvfl aqy Aus df iek shfiek kr irhf sI qy rfj gryvfl mOky `qy qYnfq iek afrsIaYmpI aPLsr nfl KihbiVaf vI. ies rport muqfibk rfj gryvfl ny eImyl rfhIN ajyhf krn qoN ienkfr kIqf hY ik Aus ny ax-swdy lokF dI koeI mdd kIqI hY. pr aKbfr ny do csLmdIdF df hvflf vI idwqf hY. rport muqfibk ies GsmfxcOdy vflI EvrsfeIjL pfrtI ivwc krfAUn rfiel ivskI pfxI vFg AuWzI. AudoN nf shI, clo hux loV pYx AuWqy  ilbrl aYmpI rfj gryvfl nMU iswK aqy knyzIan kdrF-kImqF Xfd af geIaF hn!!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #965, mfrc 23-2018

 


trYvl eyjMtF dy mfsV dy puwq trUzo bnfm rfsLtrpqI mYkron dI Bfrq PyrI

modI nUM kosx vfly hux trUzo dy bYljIam vPd pRqI apxfey vqIry bfry ikAuN nhIN boldy?

          ijs idn trUzo dI zrIm tIm ny Bfrq dI PyrI `qy jfxf sI qF sLONkI nUM vI nf cfhuMidaF hoieaf Esy idn hI pMjfb jfxf ipaf sI. jFdf vI ikAuN nf, pMjfb ivwc sLOipMg krn geI hspqfl jf dfKl hoeI sLONkx dI dyK Bfl aqy qfibafdfrI qF jf ky hI krnI pYxI sI ikAuNik sLONkx dI iewk PUn kfl ny sLONkI dIaF pUCF cwukf idwwqIaF sI ik "jy myrI jINdI df mUMh dyKxf cfhuMdf hY qF awj hI iswDI PlfeIt lY ky phuMc jfh, nhIN qf jfh jFdI ho jfxI hY".  'pwly qYNzy lfgI' dy bMDnf `c bwJf sLOkI dUsry idn hI sLONkx dy isrhfxy jf bYTf sI. hspqfl ivwc svyry hI rMg brMgIaF aKLbfrF af jFdIaF sn. sLONkI sfrIaF hI aKLbfrF KrId lYNdf sI aqy motI motI njLr mfr lYNdf sI ijvyN koeI TrkI bMdf bygfnIaF jLnfnIaF qy EprI ijhI njLr swutdf hovy. iewk idn sLONkI kI dyKdf hY ik aKLbfrF ivwc pUry pUry sPLy dy bVy stfielsL iesLiqhfr lwgy hoey hn ijnHf ivwc trUzo nUM 'jI afieaF' afiKaf igaf sI. koeI trYvl eyjMt kihMdf sI ik trUzo ny kYynyzf KolH idwqf hY aqy koeI kih irhf sI ik trUzo ividafrQIaF dI igxqI vDfAux leI srkfr nfl smJOqf krn afieaf hY. iek eyjMt ny qF trUzo nUM imlky pMjfb dy ividafrQIaF nUM kYnyzf ivwc af rhIaF smwisafvF aqy pI-afr kfrz jldI dyx bfry gwlbfq krn df vI CoCf Cwizaf hoieaf sI Bfv ijMnI aYzF EnIaF hI gwlF, kuMzIaF lfAux leI qrHF qrHF dIaF BrmfAU gwlF ilKIaF hoeIaF sI ijnHF nUM pVHky sLONkI df isr ckrf irhf sI. iesLiqhfrF dI igxqI df koeI pqf nhIN sI lgdf pr sLONkI ieQy isrP iewk iesLiqhfr df ijLkr krygf. pUry sPLy dy iesLiqhfr dy awDy sPy `qy trUzo aqy iewk trYvl eyjMt dIaF rMgdfr qsvIrF sn ijnHF Aupr iliKaf sI "sfzy vwloN kYnyzf dy pRDfn mMMqrI sRI jsitn trUzo jI nUM jI afieaF". hyTly awDy sPLy `qy  Jony dy KyqF nUM pfxI lf irhf iewk bjLUrg isr `qy sfPLf bMnI aqy kYNcI cplF pfeI bYTf sI. vgdIafV dy kMZy bYTy bjLurg dy iewk hwQ ivwc khI PVI hoeI sI aqy dUsry hwQ ivwc do do hjLfr dy 20-25 ku not PVy hoey sn. bjLurg dy mUhry dUsry pfsy nUM mUMh krky iek zwb KVwbI icwty kfly rMg dI bwkrI KVI sI. Poto ivwc bjUrg bwkrI nUM not KvfAux dI koisLsL kr irhf sI pr bwkrI notF vwl JfkdI vI nhIN sI. ies Poto dy aYn hyT iek iebfrq ilKI hoeI sI ijs nUM pVH ky sLOkI hfsf nf rok sikaf aqy KUb hiwsaf sI. iebfrq sI ik "jdoN df myry poqy nUM stwzI vIjLy `qy kYnyzf iljfky ies eyjMt ny pwkf krvfieaf hY qF EdoN dI qF sfzy Gr bwkrI vI not nhIN KfdI". sLONkI afpxf hfsf qF nf rok sikaf pr nrs dy sfhmxy hI sLOkx dy guwsy df isLkfr hoxf ipaf sI 'aKy mYN hspqfl dy bYWz `qy peI aF eys bMdy nUM hfsIaF afAuNdIaF hn'. KYr! aLKbfrF ivwc iesLiqhfrF vrgIaF KLbrF df vI koeI aMq nhIN sI aqy bws sfry pfsy 'kYnyzf kYnyzf' hI hoeI peI sI. sLONkI nUM ies qrHF lwg irhf sI ijvyN jsitn trUzo trYvl eyjMtF dy mfsV df pwuq hovy.

iPr iek idn sLOkx df pqf lYxf afieaf iek aYnafrafeI swjx kihx lwgf ik sLONkI jI qusIN vI sbwbIN afey hoey ho aqy afpxf pRDfn mMMqrI vI afieaf hoieaf hY aqy kYnyzf dy hfeI kimsLnr ny idwlI iek pfrtI rwKI hoeI hY, jy jfx df mn kry qF dws dyxf, iekwTy cldy rhFgy, ieh mOkf myl hI hY. sONLkI ny ikhf ik jfx nUM qF koeI gwl nhIN pr sLONkI kol qF koeI swdf pwqr vI nhIN hY qF aYnafrafeI Jwwt swjx kihx lwgf ik sLONkI jI Cwzo kihVIaF gwlF pey krdy ho, af ijhVy nfl afpxy aYmpIjL afey hoey af, AunHF ny koeI jugfV krky afpy hI aMdr vfV lYxf hY, swdy dI kI loV hY, bws AunHF nUM iewk eImyl hI kfPI hY. pr sLOkI ny sOLNkx dI ibmfrI df vfsqf pfAuNidaF iKmf mMg leI sI.

bfad ivwc jo Aus aYnafrafeI swjx ny idwlI pfrtI dI khfxI dwsI qF sLONkI hYrfn rih igaf. swjx kihMdf jdoN pfrtI vflI QF `qy phuMcy qF cfry pfsy lok hI lok sn. aMdr vVn leI lMbIaF lMbIaF lfeInF lwgIaF hoeIaF sn ijvyN aMdr skrs df sLoa hoxf hovy. aMdr vVn leI sihMdf sihMdf Dwkf vI brfbr cwl irhf sI aqy afpo afpxy bMidaF nUM aMdr vfVn dIaF qrkIbF vI cwlIaF jf rhIaF sn. kfPI qrdd qoN bfad jdoN aMdr vVy qF sLrfb aqy kbfb dIaF mihkF af rhIaF sn pr hYrfnI AudoN hoeI jdoN GMty ku bfad hI pMjfbIaF dI mnpsMd 'krfAUn rfiel' nF dI sLrfb muwk geI. swjx kihMdf mwukxI sI, pfrtI kfhdI sI inrf mylf sI mylf. lok qF JUmdy iPrdy sn aqy keIaF dy qF pYr vI AuKV rhy sn. swjx ny hor vI bhuq kuJ diwsaf sI pr sLONkI hux cwup vwtx ivwc hI BlfeI smJdf hY ikAuNik kYnyzf dIaF aMgryjLI aKLbfrF ivwc pihlF hI bhuq kuwJ Cp cwukf hY.

hux ies hPqy PrFs dy rfsLtrpqI iemYnual mYkron Bfrq dI PyrI `qy gey sn aqy trUzo aqy mYkron dI Bfrq ivwc jLmIn asmfn df aMqr dyKx nUM imilaf. trUzo dI 8 idn dI PyrI dy mukfbly mYkron dI PyrI awDI Bfv cfr idnF dI sI. sB qoN pihlF Bfrq jf ky mYkron ny ibjins mIitMgF kIqIaF ijQy trUzo ny sB qoN pihlF GuMmx iPr nUM qrjIh idwqI sI. iemYnual mYkron bnfrs ivwc gey sn aqy nirMdr modI ny AunHF nUM afpxf sMsdI Kyqr bVy cfa nfl idKfieaf sI. ies qoN vI Kfs ieh ik ikqI ivwc bYT ky dovF ny gMgf meIaf dy drn vI kIqy sI. sOr Aurjf sMgTn dI bYTk ivwc ihwsf lYx leI dunIaF dy keI vwzy afgU vI phuMcy hoey sI pr sB qo iafdf surIaF ivwc mYkron hI rhy. mYkron qoN hI sOr mMzl stysLn df AudGftn krvfieaf igaf sI. kuwJ lok kihMdy hn ik modI dunIaf dy kuJ afgUaF nUM qrjIh idMdy hn, pRotokol nUM ipwCy Cwz idMdy hn, AunHF dI agvfeI krn leI Kud eyarport phuMc jFdy hn. mYkron dy mfmly ivwc vI aijhf hI hoieaf. Auh jdo hvfeI jhf qo Auqry qF modI AuWQy AunHF df ieMqfr kr rhy sn. pr trUzo nUM lYx leI iek KyqIbfVI mMqrI gijMdr syLKvwq nUM Byijaf sI. sLONkI nUM keI lok svfl krdy hn ik modI dI trUzo pRqI byruKI aqy mYkron nfl moh ikAu? kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo Bfrq afey qF nirMdr modI AunHF dI agvfeI leI nhI phuMcy sn. pRcfr qF ieh vI kIqf jFdf hY ik pRDfn mMqrI nirMdr modI ny AunHF nfl imlx ivwc vI keI idn lgf idwqy sI pr asl gwl ieh hY ik trUzo dI PyrI dy GfiVaF ny modI nUM imlx df progrfm hI PyrI dy aKIr ivwc rwiKaf sI ieQoN qwk ik Bfrq dy kihx `qy vI afpxI Bfrq Xfqrf dy pRogrfm ivwc koeI qbdIlI nhIN sI kIqI. trUzo aqy AunHF df pirvfr BfrqI pihrfvy ivwc Bfrq dIaF keI QfvF qy GuMmdf irhf pr modI nfl AunHF dI mulfkfq vfps afAux qoN do idn pihlF hoeI sI. dusry pfsy mYkron ny kflf sUt hI pfeI rwiKaf aqy bhuqf BfrqI hox df pfKMz nhIN sI kIqf aqy Bfrq phuMcdy hI modI nfl mIitMg kIqI sI. trUzo df Bfrq dOrf AuJ vI KfilsqfnI hmfieqIaF kfrn ivvfdF ivwc iGiraf irhf sI. ieh vI ikhf igaf sI ik kYnyzf srkfr Kfilsqfn hmfieqIaF nUM lY ky nrm ru rwKdI hY aqy ies ivwc koeI swLk vI nhIN hY.

sLONkI dI jfxkfrI muqfibk PrFs aqy Bfrq dIaF kMpnIaF drimafn 16 iblIan zflr dy smJOiqaF `qy dsqKq hoey hn ijQy ik kYnyzf aqy Bfrq ivckfr mihjL iek iblIan zflr dy smJOqy krn dI skIm qih hoeI  hY ijs `qy ajy qIkr koeI sihmqI dI KLbr nhIN hY. ijhVy lok ieh kihMdy hn ik trUzo iswKF df hmfieqI hY aqy iesy hI kfrn krky modI trUzo pRqI byruKf irhf sI qF Auh lok ieh Buwl jFdy hn ik jdoN modI aqy mYkron dI mIitMg hoeI sI qF modI ny PrFs ivwc iswKF dI dsqfr df mfmlf pihl dy aDfr `qy cuwikaf sI. modI nUM iml ky Bfvy afpxy vwlo trUzo ny Kfilsqfn df hmfieqI hox qo ienkfr kIqf hY. kI trUzo nfl ies byruwKI df kfrn isrP AunHF df kiQq Kfilsqfn leI hmfieqI ruK hY? pr aslIaq ieh hY ik trUzo dI PyrI AudysLF qoN swKxI sI aqy ibjins PyrI dI bjfey sYr spftf PyrI vwD sI. aMkVy vI ies gwl dI gvfhI Brdy hn. syvfvF dI gwl krIey qF PrFs dI qulnf ivwc kYnyzf dy nfl Bfrq dy kfrobfrI irqy vwD mhwqqf rwKdy hn. sLONkI vI Aus idn hI vfips afieaf sI ijs idn trUzo df jfhjL vfips afieaf sI aqy ieQy afky jo aMgryjLI dIaF aKLbfrF ivwc piVHaf aqy jo qoey qoey trUzo dI Bfrq PyrI dI hoeI, pVH ky sLONkI hwkf bwkf rih igaf sI aqy ies dI sLONkI nUM koeI AumId nhIN sI.

afE hux qfjLf GtnfkRm nUM dyKIey qF trUzo ny vI bYljIam dy ikMg aqy kueIn nfl aijhf hI slUk kIqf igaf hY ijs qrHF df trUzo dI Bfrq PyrI df rOlLf aKLbfrF ivwc pYNdf irhf sI. bYljIam dy nyqf afpxy 150 mYNbrF dy vwzy vPd nfl kYnyzf dI ibjins PyrI `qy afey hoey hn jdik hux qwk trUzo ny AunHF nUM imlx leI vI smF nhIN idwqf, eyarport `qy qF kI imlx jfxf sI. trUzo ny vI AunHF dy svfgq leI afpxy kuJ mMMqrI Byj idwqy sn. sLONkI nUM qF lgdf hY ik modI vflf gwusf trUzo bYljIam dy vPd `qy kwZ irhf hY. sLONkI nUM Xfd hY ik jdoN ipCly sfl jfrzn df ikMg syK abdulwf kYnyzf afieaf sI qF trUzo Aus df svfgq krn eyarport `qy igaf sI, mfx snmfn vI kIqf sI aqy sFJIaF mIzIaf kfnPrMsF vI kIqIaF sn pr 1970 qoN bfad pihlI vfr bYljIam dy ikMg aqy kueIn kYnyzf afey hn jdik bYljIam XurpIan XUnIan df vI mYNbr vI hY ijs nfl kYnyzf ny PrI tryz krn leI idn rfq iewk kIqf hoieaf hY pr iPr vI trUzo dI AunHF pRqI aYnI byruwKI ikAuN? sLONkI df svfl ieh hY ik modI nUM kosx vfly hux trUzo dy bYljIam vPd pRqI GtIey vqIry bfry ikAuN nhIN boldy!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #964, mfrc 16-2018

 

 


kYnyzf, Bfrq aqy KfilsqfnIaF dI blYk ilst pRqI nvIN phuMc!

          ies gwl AuWqy bhuqy ivsLlysLk sihmq hn ik pRDfn mMqrI trUzo dI Bfrq PyrI asPLl rhI hY pr ies dy kfrnF bfry kuJ vKryvyN jLrUr hn. AuNJ ieh PyrI trUzo dI cIn PyrI qoN vwD kfmXfb rhI hY. cIn PyrI mOky qF dovF dysLF ny sFJI stytmYNt vI jfrI nhIN sI kIqI. Bfrq ivwc qF dovF pRDfn mMqrIaF dI jwPI vI pY geI sI, dovF ny prYs nMU vI sMboDn kIqf aqy sFJI stymYNt vI jfrI kIqI geI.

          rfsLtrpqI Bvn ivwc trUzo nMU BfrqI POj ny gfrz afPL afnr vI pysL kIqf aqy rYWz kfript vI ivsLfieaf igaf. ieh vwKrI gwl hY ik pRDfn mMqrI trUzo ies gfrz afPL afnr mOky afpxI pqnI aqy iqMn bwicaF smyq puwjy hoey sn aqy AuhnF df Cotf bytf rus igaf sI aqy rYWz kfrpYt `qy lytx lwg ipaf sI. BfrqI pRDfn mMqrI modI vI trUzo dy bwicaF nfl klol krdy vyKy gey sn. jnfb trUzo df Cotf bytf rfjGft ivKy vI ibtr igaf sI aqy mIzIaf ny ies bfry qsvIrF aqy vIzIEjL jfrI kIqIaF sn ijs nfl keI iksm dI crcf iCV geI sI.

          Auprokq sIn smyq kuJ hor GtnfvF sMkyq krdIaF hn ik jnfb trUzo ies PyrI nMU BUaf jF nfnky Gr jfx vFg lY rhy sn. afpxy iek BfsLx ivwc Bfrq nfl nyVqf drsfAux vfsqy jnfb trUzo ny Bfrq aqy kYnyzf nMU do swB qoN vwzy lokqMqr dwisaf. iewk abfdI ivwc swB qoN vwzf aqy dUjf KyqrPl ivwc swB qoN vwzf dwisaf. nfl hI AuhnF ikhf ik BfrqI afpxI ajLfdI dI 70vIN vryHgMZ mnf ky hty hn jdik kYnyzf afpxy gTn dI 100vIN vryHgMZ mnf ky hitaf hY. pysLy vjoN zrfmf tIcr rhy jnfb trUzo ieh Buwl gey sn ik kYnyzf df gTn 1867 ivwc hoieaf sI aqy kYnyzf sfl 2017 ivwc afpxI 150vIN vryHgMZ  mfnf ky hitaf hY ijs dy keI smfgmF dI sdfrq jnfb trUzo ny afp kIqI sI. afpxy dysL dy gTn dy ieiqhfs ivwc 50 sflF df Prk pf dyxf jIB df iPsl jfxf nhIN smiJaf jf skdf.

          muMbeI ivwc hoey vpfrk smJOiqaF ipwCoN pRDfn mMqrI trUzo ny ikhf sI ik iehnF smJOiqaF nfl kYnyzf ivwc iewk iblIan zflr dI ienvYstmYNt hovygI ijs nfl pMj hjLfr qoN vwD nOkrIaF pYdf hoxgIaF. knyzIan aiDkfrIaF nMU ipwCoN spsLtIkrn dyxf ipaf sI ik BfrqI kMpnIaF kYnyzf ivwc isrPL 250 imlIan zflr hI ienvYst krn jf rhIaF hn jdik knyzIan kMpnIaF Bfrq ivwc 750 imlIan ienvYst krngIaF ijs df kuwl joV iewk iblIan bxdf hY. ieMJ jnfb trUzo dI byiDafnI jwg jfhr ho geI sI. Xfd rhy ies smyN qwk nf qF jspfl atvfl df ivvfd muwdf bixaF sI aqy nf ajy kYptn amirMdr isMG nfl hI mulfkfq hoeI sI. mKOlIaf aMdfjL ivwc iewk aihm rportr ny iewk tvIt krk ky ies tMg-silp df kfrn TU mwc gFjf dwisaf sI.

          jd sfbkf vwKvfdI jspfl atvfl nMU trUzo dy iznr df swdf dyx aqy muMbeI smfgm ivwc Bfg lYx df mwudf nMgf ho igaf qF Bfrq, kYnyzf aqy KfilsqfnIaF dI blYk ilst sbMDI vwKrI phuMc vI sfhmxy af geI.

          BfvyN ilbrl aYmpI rxdIp isMG srfey ny jspfl atvfl nMU iznr vfsqy swdf pwqr dvfieaf sI pr vwK vwK KfilsqfnI sMgTnF, ivakqIaF aqy smrQkF ny ieh muwdf AuTfAuxf sLurU kr idwqf ik Bfrq srkfr ny jspfl atvfl nMU iks qrF blYk ilst ivcoN bfhr kwZ idwqf aqy vIjLf dy idwqf? ieh EhI KfilsqfnI hn jo aksr Bfrq vloN blYk ilst bxfey jfx aqy AuhnF nMU vIjLf nf idwqy jfx `qy ieqrfjL krdy rhy hn. ieqrfjL hI nhIN Auh qF ies nMU muwKI aiDkfrF df muwdf bxf ky vI AuBfrdy rhy hn pr atvfl dy mfmly ivwc blYk ilst ivcoN ikAuN jF iks kfrn kwiZaf puwCx lwg pey sn.

          kYnyzf srkfr dy iksy aiDkfrI ny vI jspfl atvfl df muwdf AuBrn ipwCoN ieh afK idwqf sI ik atvfl nMU BfrqI eyjMsIaF dy kuJ qwqF ny trUzo dI PyrI nMU sfboqfjL krn vfsqy vriqaf hY. ieh vI ikhf igaf sI ik Aus nMU blYk ilst ivcoN BfrqI eyjMsIaF ny kwZ ky Bfrq df vIjLf idwqf sI. kYnyzf srkfr jo aksr Bfrq dI blYk ilst iKlfPL vwKvfdIaF nfl hmdrdI ivKfAuNdI rhI sI hux atvfl nMU vIjLf idwqy jfx bfry svfl KVf krn lwg peI sI. kYnyzf prq ky sMsd ivwc iGry pRDfn mMqrI trUzo ny vI kYnyzf dy ies aiDkfrI dy ivcfr df iewh kihMidaF smrQn kr idwqf hY ik AuhnF nMU kYnyzf dy aiDkfrIaF `qy ivsLvfs hY. BfvyN trUzo ny afpxy aYmpI rxdIp srfey qoN vI pYisiPk kfks dy cyar vjoN asqIPf lY ilaf sI ijs ny atvfl nMU swdf pwqr dvfieaf sI.

          jd Bfrq srkfr dI blYk ilst pRqI phuMc nMU vyKIey qF hYrfnI huMdI hY ik jspfl atvfl vrgy ivakqI ijs ny pMjfb dy kYnyzf afey kYbint mMqrI mlkIq isMG iswDU nMU golI mfr ky mfrn dI koisLsL kIqI aqy 20 sfl kYd dI sjLf hoeI, Aus nMU Bfrq df vIjLf ikvyN dy idwqf? agr iksy nMU kYnyzf ivwc 6 mhIny dI kYd ho jfvy qF Aus dI amrIkf leI ivjLtr vjoN ieMtrI bMd ho jFdI hY.

          kihMdy hn ik modI srkfr ny vwKvfdI iswKF nfl nyVqf bnfAux vfsqy 2016 ivwc iewk mihMm ivZI sI ijs dy sUqrDfr ieMglYNz dy kuJ vwKvfdI iswK afgU sn. iehnF ivwc jsdyv isMG rfey df nfm swB qoN cotI `qy afAuNdf hY. rfey dI rihnumfeI ivwc iehnF afgUaF df iek gurwp modI nMU Aus dI brqfnIaF PyrI mOky imilaf sI aqy keI mMgF rwKIaF sn ijhnF ivwc iewk mMg blYk ilst KLqm krnf sI. ies ipwCoN jsdyv isMG rfey aqy Aus dy sihXogIaF ny kYnyzf aqy Bfrq dy keI gyVy mfry sn. Bfrq srkfr aqy ivdysLI vwKvfdI afgUaF nfl mulfkfqF kIqIaF sn. keIaF vIjLy dvfey sn aqy Auh Bfrq dy gyVy vI lgf afey sn. iehnF ivwc keI ajyhy vwKvfdI afgU sn ijhnF ny ipCly 15-20 sflF ivc kdy Bfrq ivroDI pRotYst ivwc vI ihwsf nhIN sI ilaf aqy AuhnF dI QF nOjvfn vwKvfdI afgU lY cuwky sn. pr iksy kfrn modI srkfr aqy ies dIaf eyjMsIaF  nMU ies `coN kuJ inklx dI afs sI. sKLq phuMc vfly vwKvfdI afgUaF ny jsdyv rfey aqy Aus dy sihXogIaF df sKLq ivroD sLurU kr idwqf sI aqy knyzIan srkfr `qy AuhnF nMU rokx leI dbfa pfieaf sI. ijs df iswtf ieh inkilaf ik kYnyzf srkfr ny Bfrq srkfr dI ivcolgI krn vfly iehnF iswK afgUaF dI blYk ilst bxf leI aqy AuhnF df kYnyzf vVHnf hI bMd kr idwqf. ieh kYnyzf dI nvIN phuMc sI aqy jsdyv rfey vI ies dI qsdIk kr cuwkf hY.

          Bfrq srkfr ny ivdysL ivBfg ivwc afraYsaYs df iek vwzf afgU ingrfn vjoN ibTf idwqf sI ijs df nfm rfm mfDv hY. Aus ny kYnyzf smyq pwCmI dysLF dy gyVy mfry aqy BfrqI sPfrqKfinaF nMU zrYksLnF idwqIaF. ivdysL ivBfg `c bYTf Aus df ardlI ivjy cOQyvflf Aus dy hukm lfgU krdf hY. pqf nhIN ikAuN Bfrq srkfr ny iewk gYr izplomYt nMU ivdysL ivBfg dy pwCmI jgq dy ivMg `qy ingrfn lgf idwqf aqy Auh vI iksy afraYsaYs afgU nMU ijs nMU vwKvfdI iswK kFgrs qoN vI vwD nPrq krdy hn. rfm mfDv nMU slUt mfrn vfly izplomYNtF ny srkfr nMU bwly bwly dIaF rportF nfl KusL krnf sLurU kr idwqf aqy hor mnafeIaF kr lwg pey. akflI rfj ivwc QfixaF `qy lgfey ingrfn jQydfrF ny vI eysy qrF BwTf ibTfieaf sI. ies phuMc df iswtf hux GsmfxcOdy dy rUp ivwc swB dy sfhmxy hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #963, mfrc 01-2018


kuJ bfqF pMjfb PyrI dIaF XfdF dy JroKy `coN!

          sLONkI ipCly idnIN pMjfb PyrI qoN priqaf hY ijs dIaF kuJ XfdF sLONkI pfTkF nfl sFJIaF krnIaF cfhuMdf hY. nvIN idwlI hfveI awzy `qy Auqrn qoN pihlF ivdysLI sLihrIaF nMU jo silp Brn vfsqy idwqI geI sI Auh msF zyZ ku cwpy dI sI ijs ivwc pihlF nfloN bhuq sImq jfxkfrI mMgI geI sI. iemIgrysLn ivBfg dy bhuq sfry kfAUNtr bxy hox kfrn 6-7 imMtF ivwc hI BfrqvrsL dI ieMtrI ho geI. sUtkys cuwk ky grIn cYnl ivcoN bfhr inklx vyly koeI aiDkfrI sLONkI vwl Jfikaf qwk nhIN aqy bhuqy XfqrI ievyN hI inkl rhy sn. vfpsI vyly ivdysLI sLihrIaF leI silp Brn dI pRikRaf hux bMd kr idwqI geI hY.

          eyarport qoN sLONkI tYksI rFhI jd afpxy ipMz vfsqy cwl ipaf qF 14-15 iklomItr jfx ipwCoN tYksI zrfievr ny sVk dy iknfry tYksI rok idwqI. Auh iksy nfl mobfiel Pon `qy Kusrmusr kr irhf sI. jd sLONkI ny rukx df kfrn puwiCaf qF Aus ny dwisaf ik idwloN qoN pMjfb vwl inklx vfly rsqy `qy bhuq vwzf jfm lwgf hoieaf hY ijs kfrn hor rsqy mUrQwl qwk jfxf pYxf hY pr Auh ies rsqy df vfkPL nhIN hY ijs kfrn do hor tYksIaF dI AuzIk kr irhf hY jo idwlI eyarport qoN pMjfb vfsqy cwl peIaF hn. rfq df vkq sI aqy axjfx zrfeIvr dI kuJ hor lokF nfl mobfiel `qy hoeI igwtimwt ipwCoN sVk iknfry rokI geI tYksI ivwc bYTf sLONkI keI kuJ socI jf irhf sI. sONkI nMU jfipaf ik sLONkI nMU luwtx dI iqafrI ho cuwkI hY aqy hux kYnyzf vfps prqxf qF dUr dI gwl hY, pMjfb phuMcxf vI musLkl ho jfvygf.

          10 ku imMtF dI bhuq hI axsuKfvIN AuzIk ipwCoN iewk hor tYksI sVk iknfry rwukI qF zrfievr bfhr af igaf aqy sLONkI df zrfievr Aus kol jf Kloqf. iewk kok dI boql Kohl ky pIx lwgf aqy dUjf jLrdf mlL ky buwlF hyT GsUVn lwgf. jd 10 ku imMt bfad qIjI vwzI kfr (vYn) af ky rukI ijs dI Cwq `qy kfPLI ivdysLI sUtkys sn qF sOLNkI dI jfn ivwc jfn afeI. jkIn ho igaf ik dUjy dovF vhIklF ivwc vI ivdysLI XfqrI hn. arD-pyNzU sVkF qoN huMdy hoey jd iqMno vhIkl mUrQwl njLdIk jItI roz `qy cVHy qF sLONkI df sfh hor sOKf ho igaf. hOslf kr ky sLONkI ny zrfievr nMU puwiCaf, jvfnf jItI roz `qy ieh trYiPk jfm iks kfrn lwgf hoieaf sI ijs ny sfnMU dUr df gyVf pvfieaf hY? zrfievr ny dwisaf ik idwlI qoN inkldy sfr jF kih lvo ik pMjfb qoN idwlI vVHdy sfr hI jItI roz `qy 6-7 vwzy mYirj pYils hn. iksy kfrn awj iehnF ivwc sfiraF vwzIaF vwzIaF ivafh pfrtIaF ho rhIaF hn ijs nfl vwD trYiPk aqy sVk iknfry pfrikMg kfrn jfm lwg igaf hY. awDI rfq nMU ivafh pfrtI sLONkI ny smF rfq 12 vjy qoN twipaf vyK ky svfl kIqf. jfnb ihMdUaF dy ivafh rfq nMU hI huMdy hn  zrfievr ny juvfb idwqf. ieh sux ky sLONkI dI jfm pwKoN qF qswlI ho geI pr soicaf ik kyjrIvfl dI srkfr ny ies smwisaf vwl Gysl vwtI hoeI hY aqy muK jrnYlI sVk `qy hflq eynI Krfb hY. ies srkfr ny qF lokF nMU bhuq vDIaf rfj pRbMD dyxf sI.

          pMjfb ivwc ivdysLI pMjfbIaF  dIaF pRprtIaF df burf hfl hY aqy hr koeI kbjLf krn dI TfxI bYTf hY. sLONkI dy KyqF nfl iewk ivakqI ny afpxy Pfrm ivwc Gr bxfieaf hoieaf hY. sLONkI vyKdf hY ik Aus swjx ny afpxy Gr dy prnfly sLONkI dy KyqF vwl kwZy hoey hn. sLONkI imlx dy bhfny ies swjx kol igaf aqy duaf slfm ipwCoN sihj nfl prnfly bfry puwCidaF ikhf ik sLONkI dI jLmIn df ikRfeydfr KusL nhIN hY ikAuNik prnfilaF dy pfxI nfl Aus dI Psl Krfb huMdI hY. sLONkI jI mINh qF kdy kdFeI hI pYNdf hY prnfly qF suwky hoey hn, nuksfn kfhdf hoxf aY swjx ny juvfb idwqf. sLONkI ny gujfirsL kIqI ik mINh Gwt pvy jF vwD, AuhnF nMU prnfly sVk vwl jF afpxy ivhVy ivwc kwZxy cfhIdy hn. sLONkI jI sVk ivwc pfxI dy inkfs vfsqy pMcfieq ny qF nflIL hI nhIN bxfeI, prnfly sVk vwl ikvyN kwZIey? swjx ny nvF svfl KVf kr idwqf. sLONkI ny hwQ joV ky ikhf swjx jI nflLI dI gwl pMcfieq nfl kro pr sLONkI dI pRfprtI vwl prnfly ikRpf kr ky bMd kro. kih ky sLONkI muV afieaf pr prnfly iks kMjr ny bMd krny hn, Auh qF kbjLf krn vfsqy sLONkI dI pRfptI vwl gyt kwZx dI iqafrI kr rhy hoxgy.

          pMjfb phuMc ky agly idn sLONkI dI mulfkfq iewk cldy purjLy aYn afr afeI swjx nfl ho geI. Auh zfktrI cYwkawp vfsqy iek hspqfl jf irhf sI aqy sLONkI nMU vI nfl lY igaf. zfktr ny Aus nMU pihl dy aDfr `qy jFidaF hI aMdr bulf ilaf. cYWkawp AuprMq KUMn dy kuJ tYst krn vfsqy lYb tknIsLn nMU bulfieaf jo Jwt swjx dy KUMn dI iewk sLIsLI kwZ ky lY igaf. zfktr ny cfh mMgvf leI aqy nfl hI afKx lwgf ik sLfm 6 vjy qwk tYst dI rport af jfvygI aqy Auh swjx nMU vYtsaYp `qy Byj dyvygf. mn hI mn ivwc sLONkI soc irhf sI ik eynI qyjL srivs! sLONkI vI blwz dy kuJ tYst krvfAux bfry soc irhf sI ikAuNik kYnyzf ivwc zfktr blwz tYks bhuq musLkl nfl krdy hn aqy keI tYstF vfsqy mrIjL nMu kfPLI pYsy dyxf pYNdy hn. sLONkI ny zfktr qoN puwuiCaf ik blwz tYstF vfsqy apuieMtmYNt (smF) kd iml skdf hY? zfktr ny ikhf apuieMtmYNt dI kI loV hY huxy kr idMdy hF. Aus ny GMtI mfrI qF lYb tknIsLn Bwijaf afieaf. zfktr ny sLONkI df bwlz sYNpl lYx vfsqy afiKaf aqy keI tYst mfrk kr idwqy. tYknIsLn iewk sLIsLI KUMn dI lY ky clf igaf aqy sLONkI nMU vI sLfm 6 vjy qwk rport dy dyx dI gwl afK idwqI geI. sLONkI hYrfn sI ik tYks keI aqy KUMn df sYNpl isrPL iewk CotI sLIsLI! zfktr qoN puwiCaf qF Aus ny dwisaf ik hspqfl dI afpxI lYb hY ijs ivwc vDIaf jpfnI msLInF hn jo eyny KUMn nfl keI keI tYst kr idMdIaF hn. sLONkI nMU brYNptn ivwc bYTf afpxf PYmlI zfktr Xfd af irhf sI jo iksy mfVymoty blwz tYkt vfsqy vI 2-3 sLIsLIaF KUMn dIaF kwZvf lYNdf hY.

          sLONkI jd pMjfb jFdf hY qF jlMDr ivwc akfl afeI (awKF) hspqfl ivwc awKF jLrUr cYwk krvfAuNdf hY. zfktr blbIr isMG BOrf bhuq mfhr zfktr hY aqy mrIjL df awDf ielfjL qF afpxy imlfpVy aMdfjL nfl hI kr idMdf hY. sLONkI iewk idn pOxy ku ds vjy svyry akfl hspfql jf pwujf. mUhry bws 4 ku mrIjL bYTy sn. kFAutr `qy bYTI lVkI ny 250 rupey mMgy jo sLONkI PVf idwqy. vyitMg rUm dI kursI `qy bYTidaF sLONkI ny soicaf ik mUhry cfr ku mrIjL hn bws 15-20 imMtF ivwc kMm bx jfvygf. suvwKqy phuMcx vfsqy sLONkI afpxy afp nMU QfpIaF dy irhf sI. jd awDf ku GMtf avfjL nf peI qF sLONkI bycYn hox lwgf ikAuNik ipwCoN afey lok cYWkap krvf ky qury jf rhy sn. pOxy ku GMty bfad sLONkI nMU iewk kmry ivwc lY gey aqy afKx lwgy ik inghf cYWk krnI hY. sLONkI ny nFh kridaF ikhf ik inghf qF cfr mhIny pihlF cYwk krvfeI hY hux qF zfktr qoN awKF dI sDfrn cYWkawp krvfAuxI hY. AuhnF ny sLONkI nMU iPr vyitMg rUm ivwc ibTf idwqf aqy awDf GMtf hor lMG igaf pr zfktr dy kmry `coN avfjL nf peI. awk ky svf ku igafrF vjy sLONkI ibnF cYWkawp dy hspqfl ivcoN inrfsL ho ky AuT ky cly igaf. sLONkI hYrfn sI ik ies dysL ivwc iewk pRfeIvyt hspqfl df ieh hfl hY.

          agly idn sLONkI ny zfktr BOrf nMU Pon kr ky hwz bIqI suxf idwqI. AuhnF ikhf sLONkI jI mYnMU Pon krdy quhfzI cYWkawp lgdy hwQ hI krvf dyxI sI. hux afE cYkawp vI krdy hF aqy eynf smF lwgx df kfrn vI lwBdy hF. jd sLONkI hspqfl pwujf qF zfktr Borf ny PfeIl mMgvf leI aqy nfl hI kMipAUtr `qy ivsqrq vyrvy vflI PfeIl Kohl leI. ies kMipAUtr rIkfrz muqfibk sLONkI svyry 9:51 vjy hspqfl afieaf sI aqy drj hox vflf cOQf mrIjL sI. 10:45 vjy inghf tYst vfly kmry ivwc swidaf igaf sI aqy iPr mOky dy muwK zfktr ny 11:25 vjy jf avfjL mfrI sI qF sLONkI EQy nhIN sI. ies rIkfrz nfl kMnPrm ho igaf sLONkI nMU smyN isr vyKx ivwc kuqfhI vrqI geI sI ijs vfsqy AuhnF stfPL nMU iJVikaf. sLONkI sox irhf sI ik kYnyzf dy zfktrF aqy hspqflF ivwc vI ies iksm df rIkfrz hoxf cfhIdf hY agr hY qF ies bfry lokF nMU dwsxf cfhIdf hY.

          sLONkI jd Bfr cwuk lYNdf hY qF iewk bFh dI kUhxI ivwc drd hox lwg jFdf hY. zfktr ies nMU tYins-aYlbo afKdy hn. sfl ku pihlF jd sLONkI pMjfb igaf sI qF ieh drd bhuq sqfAux lwgI sI. iewk jfxkfr sLONkI nMU jlMDr dy ky[ aYm[ jI[ hwzIaF dy hspqfl lY igaf. iKVkI `qy jf ky bImfrI df nfm tYins-aYlbo dwisaf qF lVkI ny 100 rupey mMgy. pYsy jmF kr ky Aus rsId dy idwqI aqy lgdy hwQ hI altrf-sfAUNz dI trItmYNt vfsqy kilink ivwc Byj idwqf. sLONkI lgfqfr pMj idn hr rojL 100 rupey jmF krvf ky trItmYNt lYNdf irhf aqy TIk ho igaf. sLONkI socdf sI ik altrf-sFAUNz trItmYNt ikMnI ssqI hY, kYnyzf ivwc qF eyny kMm vfsqy bImf nf hovy qF 100 zflr lY lYx.

          ies vfr jd sLOkx vloN smfn nfl Biraf sUtkys cuwikaf qF tYins-aYlbo dI bImfrI iPr ho geI. sLONkI tYksI lY ky tOhr nfl jlMDr dy ky[ aYm[ jI[ hwzIaF dy hspqfl jf viVHaf aqy altrf-sfAUNz trItmYNt dI mMg kIqI. awgoN rIsYpsLn vflI lVkI afKx lwgI ik ies vfsqy pihlF zfktr nUM imlxf pvygf. sLONkI ny ikhf ipCly sfl qF zfktr nMU imlx dI loV hI nhIN sI peI, qusF Jwt trItmYNt dy idwqf sI. lVkI afKx lwgI ipCly sfl vflI silp ivKfE. silp sLONkI kol nhIN sI ijs kfrn ieh socidaF zfktr nMU imlx leI rfjLI ho igaf ik 100 rupey PIs hor lY lYxgy. jd zfktr nMU imlx vfsqy smF ikMnf ku lwgygf puwiCaf qF lVkI afKx lwgI do ku GMty lwgxgy ikAuNik zfktr aprysLn kr irhf hY. sLONkI inrfsL ho ky vfps muV afieaf.

          qIjy idn sLONkI iPr cly igaf ik awj sLfied zfktr jldI iml pvy aqy trItmYNt sLurU ho jfvy. kfAUNtr `qy tYins-aYlbo dy ielfj dI jd gujfirsL kIqI qF lVkI ny 50 rupey mMgy. sLONkI ny soicaf ik ieh zfktr nMU imlx dI PIs hovygI. jd sLONkI ny puwiCaf ik AuzIk ikMnI ku krnI pvygI qF lVkI bolI swjy hwQ iklink ivwc jfE, silp ivKfE aqy trItmYNt ho jfvygI. kilink ivwc vVdy sfr hI trItmYNt iml geI aqy sLONkI agly cfr idn hr rojL 50 rupey jmF krvf ky trItmYNt lYNdf irhf aqy sfry Bfxy bfry socdf irhf. eysy hspqfl ivwc eysy trItmYNt leI sfl pihlF pRqI trItmYNt dI PIs 100 rupey, ies vfr pihly idn zfktr nMU vyKx qoN ibnf trItmYNt dyx qoN ienkfr aqy qIjy idn zfktr nMU ivKfAux dI loV KLqm qy pRqI trItmYNt PIs 50 rupey ho geI. ieh svfl ajy vI sLONkI df ipwCf nhIN Cwz irhf ik ijs dysL ivwc pRfeIvyt hspqflF (jo vpfrk adfry hn) df ieh hfl hY, Aus dysL ivwc suDfr ikvyN ho skygf?

-sLONkI ieMglYNzIaf, -KLbrnfmf #962, PrvrI 23-2018 


bhuq Prk hY eyar ieMzIaf aqy eyar kYnyzf dI srivs ivwc

          Bfrq qy kYnyzf ivckfr eyar tRYiPk ies kdr vD geI hY ik hux itktF bhuq mihMgIaF ho geIaF hn. ipCly idnIN sLONkI ny kuJ pirvfrk kMm vsqy Bfrq jfxf sI aqy jd itkt df pqf ilaf qF hmfqVF vflI eIkfnmI itkt vI do hjLfr zflr dI imldI sI. eyjMt afKx lwgf ik agr torFto qoN iswDI eyar kYnyzf vflI PlfeIt lYxI hY qF eys ryNj ivwc imlxI hY, tutwvIN kuJ ssqI iml jfvygI. idwlI nMU iswDI PlfeIt dI mMg vwD hox kfrn eyar kYnyzf dI cFdI hY. lok afKdy hn ik smF bhuq bc jFdf hY aqy rsqy ivwc PlfeIt bdlx df Kljgx aqy dobfrf sikAUrtI cYWk qoN Cutkfrf ho jFdf hY.

          sLONkI ny trYvl eyjMt nMU tuwtvIN PlfeIt df pqf lYx leI afiKaf qF 4 ku sO zflr ssqI iml geI. smF cfr ku GMty vwD lgdf sI aqy zflr cfr sO bcdf sI. iewk GMty df iewk sO zflr bcdf vyK ky sLONkI ny lMdn dy rsqy tuwtvIN PlfeIt buk krvf leI. eyjMt ny dwisaf ik eyar kYnyzf idwlI vfsqy boieMg 787 zrImlfeInr jhfjL clfAuNdI hY aqy lMdn nMU vI eyar kYnyzf dI 856 PlfeIt vfsqy eysy iksm df jhfjL jFdf hY. awgoN ZfeI ku GMty dy Prk nfl eyar ieMzIaf dI kunYkitMg PleIt 162 idwlI vfsqy cwldI hY aqy AuhnF df jhfjL vI boieMg 787 zrImlfeInr hI hY.

          dysI lok aksr eyar kYnyzf nMU vDIaf eyarlfeIn mMndy hn. Gwto Gwt eyar ieMzIaf qoN qF bhuq vDIaf smJdy hn. sLONkI tuwtvIN PlfeIt qoN isrPL 4 sO zflr Gwt hox kfrn hI KusL sI, AuNJ eyar kYnyzf dI iswDI PlfeIt imlx kfrn JUr vI irhf sI. sLONkI vI eyar kYnyzf nMU awj qwk eyar ieMzIaf qoN vDIaf hI smJdf af irhf sI. goiraF dy dysL dI ju hoeI, AuNJ BfvyN hux ies dysL df rMg bdldf jf irhf hY.

          sLONkI jd eyar kYnyzf dI lMdn vflI PlfeIt ivwc suafr hoieaf qF vyKdf hY ik jhfjL ivwc 60% qoN vwD XfqrI dysLI sn. Gwto Gwt eIkfnmI df qF eyho hfl sI, ibjLnYs klfs df sLONkI nMU koeI ielm nhIN hY. jhfjL Kcf Kc Biraf hoieaf sI aqy sLONkI dI sIt swB qoN ipCly kYibn ivwc ipCly pfisAuN cOQI ku kqfr (roa) ivwc sI. sLONkI sIt ivwc msF iPwt hoieaf aqy gozy mUhrlI sIt nfl KihMdy sn. brPLbfrI kfrn jhfjL GMtf ku lyt cwilaf sI.

          jd jhfjL insLcq AucfeI `qy puwjf qF sLONkI nMU bfr srivs dI afs bwJI pr ieh sux ky inrfsLf hoeI ik Kfxf pihlF idwqf jfvygf aqy bfr srivs ipwCoN hovygI. BuwK lwgI hox kfrn sLONkI Kfxy dI AuzIk krn lwg ipaf. jd Kfxy vflI ryhVI sLONkI dI mUhrlI kqfr qwk pwujI qF srivs krn vflIaF bIbIaF XfrqIaF nMU afKx leIaF "no mor ickn" Bfv murgy dy mfs vflI izwsL KLqm ho geI hY aqy hux bws QfeI-vYj vI bfkI bcdI hY. hmfqVF nMU QfeIlYNz dI vYj izwsL nfl hI sfrnf ipaf sI.

          hr koeI soc irhf sI ik pqf nhIN QfeI-vYj iks blf df nfm hovygf. jd KohlI qF hyT moty cfvl sn aqy AuWqy iksy iksm dIaF do ku sbjLIaF dy kuwdUkwsL df BUrf iCVikaf hoieaf sI. slfd vfsqy mwkI dy awD kwcy dfxy, iek pIs gol brYz (bMn), aMgryjLI cfklyt Plyvr vflI iPrnI jyhI aqy btr dI iek imnI zwbI sI. trya bhuq Cotf sI aqy ktlrI (cmcf, CurI-kFtf) bhuq GtIaf iksm dI plfsitk dI sI. inkMmI plfsitk dI pfxI dI CotI ijhI boql aqy hlky drjy df nYpikMn sI. Borf ku lUx aqy kflI imrc dy pYikt Kohl ky sLONkI ny Pukly jyhy Kfxy nMU Bog lgfAuxf sLurU kr idwqf. AuNJ sLONkI df mn sLrfb vflI trflI vwl sI jo ipwCy af rhI sI. sLONkI df Kfxf KLqm hox vflf sI jd sLrfb vflI trflI njLdIk afeI. mUhry bYTy iewk pMjfbI XfqrI ny skfc df zbl pYWg mMg ilaf qF vrqfAux vflI bIbI afKx lwgI vMn aYt ey tfeIm Bfv iek vyly iek pYWg hI imlygf. ieh sux ky sLONkI ny vI rMm plIjL afK ky sfr ilaf aqy bIbI ny sLONkI nMU iek pYWg vflI CotI sLIsLI PVf idwqI ijs nMU keI pMjfbI tIkf afKdy hn. sLONkI df zbl rMm mMgx df hIaf hI nf ipaf. sLONkI rMm dI ies CotI sLIsLI nMU inhfrdf soc irhf sI ik ies nMU pIvy jF suMG ky hI sfr lvy. eyar kYnyzf nMU afpxf Krcf hor GtfAux vfsqy suMGx vflI sLrfb qlfsLxI cfhIdI hY. hr lfeIn (roa) ivwc bYTy pihly XfqrI nMU iewk CotI sLIsLI dy idwqI jfvy aqy Auh ies nMU nsvfr vFg suMG ky agly XfqrI nMU PVf dyvy qy ieMJ jhfjL dI afKrI roa qoN ieh sLIsLIaF PV ky vfps trflI ivwc rwK ky jMdrf mfr idwqf jfvy qFky aglI Auzfx ivwc suMGx vfsqy vrqIaF jf skx.

          jd PlfeIt lMdn puwjx vflI sI qF nfsLqf pysL krn df aYlfn hoieaf. sLONkI nMU hYrfnI hoeI jd eIkfnmI klfs ivwc hr XfqrI nMU imTI brYz dI iek iek slfeIs jo plfsitk ivwc vblytI hoeI sI, iewk klInYks nfl PVfeI geI. ies dy nfl cfh jF kfPI afPr kIqI sI. jhfjL lMdn Auqr igaf aqy sLOkI awgoN eyar ieMzIaf dI Auzfx PVn vfsqy Bwijaf.

          sikAUrtI klIar krn ipwCoN awDy ku GMty dI AuzIk ipwCoN eyar ieMzIaf ny borizMg sLurU kr idwqI. sLONkI dI sIt iPr afKrI kYyibn ivwc sI. jhfjL eyar kYnyzf vrgf boieMg zrImlfeInr hI sI pr sItF KuwlIaF sn. eyar kYnyzf ny sItF ivclf Pfslf Gtf ky vfDU sItF lgfeIaF hoeIaF sn jdik eyar ieMzIaf ny ajyhf nhIN sI kIqf hoieaf. sLONkI dy gozy aglI sIt ivwc nhIN sn vwjdy aqy aglI sIt dy hyT sLONkI dy pYrF vfsqy Puwt-rYst sI jo Aupr Qwly kIqI jf skdI sI. ies Puwt-rYst AuWqy pYrF df msfj krn df jugfV sI ijs `qy pYrf awgy ipwCy ihlf ky sLONkI afpxy pYrF df jd mrjLI msfj kr lYNdf sI.

          PlfeIt Auzx qoN 45 ku imMt bfad nfsLqf, cfh, kfPLI, sfPt zirMk aqy hfrz zirMk vrqfeI jfx lwgI. svyr df vkq sI aqy sLONkI ny nfsLqy nfl cfh CkxI byhqr smJI. nfsLqy vfsqy afmlyt jF vYjItyrIan dI cuies sI. sLONkI ny vYj nfsLqf mMg ilaf. PUz trya eyar knyzf nfloN zyhZf sI, ktlrI (cmcf, CurI-kFtf) vDIaf plfsitk dy sn. Kfxy vflLIaF plytF vDIaf aqy rIXUjLyvl sn. iewk zwbI ivwc qfjLf kwitaf PrUt sI, btr dI imnI zwbI aqy vDIaf iksm dy jfm dI zwbI sI. brYz dI vDIaf bMn aqy hwQ pUMJx vfsqy vDIaf nYpikMn sI. vYj nfsLqy df kYsrol (plyt) Kohilaf qF ies ivwc sfAUQ ieMzIan PUz dy iqMn iksm dy porsLn sn. sLONkI nMU nfsLqy nfl mjLf af igaf. nfsLqf Ckx ipwCoN sLONkI ny sIt sI sfhmxlI pfikt ivcoN hYWzsYt kwiZaf qF ieh eyar kYnyzf dy grIbVy hYWzsYt qoN sO guxf vDIaf sI. sIt ipwCy nMU krky sLONkI ny kMnF `qy hYWzsYt rwiKaf aqy gOx-pfxI df afnMd mfnx lwgf.

          jd PlfeIt idwlI puwjx vflI sI qF zyZ ku GMtf pihlF iznr srivs sLurU ho geI. pihlF zirMk vflI trflI afeI qF sLONkI ny rMm mMg leI. srivs krn vflI bIbI ny Jwt rMm dIaf do sLIsLIaF awgy rwK idwqIaF aqy nfl svfdLlI mUMgPlI df pYikt PVf idwqf. jd bIbI ny dUjf gyVf idwqf qF sLONkI ny iPr rMm mMg leI aqy bIbI ny Jwt iPr do hor sLIsLIaF PVf idwqIaF. hux PUz vflI trflI afeI qF cuiesF iqMn sn. vYj, ickn aqy iPsL. sLLONkI ny ickn mMg ilaf. vyK ky hYrfnI dI koeI hwd nf rhI ik swB nMU hI vYj plyt (kYsrol) iml irhf sI aqy ickn jF iPsL mMgx vfly nMU iewk vfDU grm zwbI idwqI jf rhI sI. kYsrol ivwc mihkF mfrdy bfsmqI cfvlF dy nfl iewk pfsy dfl aqy dUjy pfsy sbjLI sI. vwKrI idwqI zwbI ivwc msflydfr  murgF mihkF mfr irhf sI. vDIaf qfjLf slfd, myivaF vflI KIr dI zwbI, brYz aqy btr-sLtr pUrf sI. mUMh mMgI rMm ipwCoN svfdly Kfxy nfl sLONkI bfgo bfg ho igaf. jhfjL imwQy smyN qoN 20 imMt pihlF idwlI puwj igaf sI.

          Bfrq qoN vfpsI leI sLONkI nMU eyar kYnyzf dI iswDI Auzfx iml geI sI. AuhI Cotf trya, AuhI inkMmI ktlrI, Cotf ijhf nYpikMn aqy rMm dI iek vyly bws ieko sLIsLI imlI. ies vfr sLONkI dI vfrI afeI qF eyar kYnyzf df murgf nhIN sI muikaf aqy QfeI-vYj qoN sI vI kuJ cMgf pr eyar ieMzIaf vfly murgy dy nyVy qyVy nhIN sI Zukdf. sItF df torFto-lMdn PLfeIt vflf hI hfl sI. sLONkI nMU vfr vfr eyar ieMzIaf PlfeIt dI vDIaf  srivs Xfd af rhI sI. sLONkI smJdf hY ik eyar ieMzIaf aqy eyar kYnyzf dI srivs ivwc rfm rfm aqy tYN tYN ijMnf Prk hY.

          torFto puwj ky sLONkI ny jd nfmvr bjLurg lyiKk blbIr isMG momI nMU Pon kIqf qF AuhnF Xfqrf bfry puwiCaf. sLONkI ny eyar kYnyzf dI idwlI vfsqy isDI PlfeIt nf imlx df iglf kIqf aqy dovF eyarlfeInF dI srivs dI sfrI khfxI suxf idwwqI. momI sfihb eyar ieMzIaf dy murgy aqy do zbl rMm dy pYgF bfry bhuq iDafn nfl sux ky afKx lwgy, "lok aYvyN iswDI iswDI krI jFdy hn, iswDI qoN iksy ny kI lYxf agr puwTI vwD njLfrf dyvy."

          sLONkI ny soicaf ik momI sfihb ivwc svrgI KusLvMq isMG dI rUh pRvysL kr geI hY. zridaF ik ikqy hor kuJ ajyhf nf afK dyx jo pfTkF nMU dwsxf hI musLkl ho jfvy, sLONkI ny agly idn lMc `qy iml ky gwpCwp df vfadf kr ky Eky bfey bfey kridaF Pon rwK idwqf.

- sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #961, PrvrI 16-2018

 


bRhmasqr df kMm kr skdIaF hn pivwqr gAUaF

          holI kfAu (pivwqr gAU) aMgryjLI df iewk aYsf akspRYsLn hY jo hYrfnI pRgt krn vfsqy vriqaf jFdf hY. kihMdy hn ies dI jVH BfrqI sMsikRqI ivwc gAU nMU pivqr mMnx ivwc hY. ies leI iksy dI gwl `qy hYrfnI pRgt krn vfsqy koeI burf sLbd vrqx dI QF 19vIN sdI ivwc aMgryjLI ivwc holI kfAu vriqaf jfx lwgf. kuJ mfhr dwsdy hn ik kuJ dysLF ivwc holI krfeIst vI eysy qrjL `qy hI vriqaf jFdf hY.

          hux ieh akspRYsLn Bfv holI kfAu isrPL hYrfnI pRgt krn vfsqy nhIN irhf sgoN rfjsI afgUaF ny keI ajyhy iPrky KVy kr ley hn jo ik holI kfAUjL hn ijhnF nMU CyiVaf nhIN jf skdf. ijhnF bfry hr gwl bhuq soc ivcfr ky krnI pYNdI hY aqy agr glqI nfl kuJ mUMhoN inkl jfvy qF ies dI bhuq vwzI kImq qfrnI pY skdI hY. rfjsI Kyqr ivwc qF ieh  polItIkl kurYktnYWs bxdI jf rhI hY.

          Audfrhx vjoN Bfrq ivwc rIjLrvysLn iewk ajyhf muwdf hY ijs nMU koeI vI rfjsI pfrtI hwQ lgfAux nMU iqafr nhIN hY hflFik swB jfxdy hn ik aMnfH vMzy sIrnI muV muV GridaF nMU vflf kMm ho irhf hY. ijhnF pirvfrF nMU ies df lfB iewk vfr imilaf hY, AuhnF dIaF aglIaF pusLqF vI ies df lfB AuTf rhIaF hn. ijhnF nMU kdy rIjLrvysLn nhIN imlI Auh ajy vI burI qrF pCVy hoey hn. suprIm kort ny ies nMU krImI lyar afiKaf sI pr rfjsI pfrtIaF vfsqy rIjLrvysLn dy sfry lyar hI holI kfAujL hn.

          kYnyzf ivwc kiQq rMgdfr Gwt igxqIaF vI bhuq qyjLI nfl holI kfAujL bxdIaF jf rhIaF hn. koeI ajyhI gwl mUMhoN inkl jfvy ijs dy do mqlb inkl skdy hox aqy ieh mqlb iksy rMgdfr Gwt igxqI nfl juVdf hovy qF rysiest (ivqkrybfj) df Twpf Jwt lwg jFdf hY. ies BYa hyT hI ilbrl-lYPt burky nMU jfiejL dwsI jf irhf hY aqy aOrq dI ajLfdI dy nfm AuWqy nMgyjL aqy gRBpfq nMU vI. BfvyN aOrq Gwto Gwt kwpVy pihny aqy BfvyN afpxy afp nMU kwpiVaF dI pMz bxf lvy, swB jfiejL hY. eysy qrF hor keI kiQq Gwt igxqIaF nMU vI vfDU hwkF dI vkflq kIqI jFdI hY.

          jnfb trUzo qF ies qoN keI kdm awgy vD gey hn. trUzo srkfr ny qF stUzYNts vfsqy smr jfbjL (afrjLI nOkrIaF) vfsqy grFt dyx vfsqy vI ieh sLrq rwK idwqI hY ik jo aborsLn Bfv gRBpfq dy ivroDI hn AuhnF adfiraF nMU ieh srkfrI grFt nhIN imlygI. trUzo srkfr ibnF sLrq muPLq aborsLn dI mudeI hY aqy ies vfsqy kYnyzf qoN ielfvf hor dysLF nMU vI PMz idMdI hY. amrIkf dy pRDfn zfnlz trMp ny hor dysLF nMU aborsLn grFtF bMd kr idwqIaF hn pr trUzo ny XUrpIan srkfrF nMU nhorf mfridaF ikhf hY ik amrIkf df Gfpf hux kYnyzf aqy XUrp dy dysL pUrf krngy. ibnF sLrq muPLq aborsLn trUzo vfsqy aOrqF dy hwkF leI jLrUrI hY aqy burkf vI eynf hI jLrUrI hY.

          sMsfr dy bhuq sfry dysLF ivwc aOrqF `qy ajy vI jLulm huMdf hY aqy sdIaF qoN ho irhf hY. pwCmI dysLF ivwc mukblqn hflq cMgI hY. sgoN hux qF kuJ hflqF ivwc qwkVI df dUjf pwlVf BfrU huMdf jfpdf hY.

          kYnyzf smyq pwCmI dysLF ivwc grl-PrYNz buie-PrYNz, ibnF ivafh ijsmfnI sbMD, ibnF ivafh sihvfs, ibnF ivafh bwcy aqy Jwt qlfk afm hY. ivafhy hoey mrd aOrqF vI bfhrI sbMD bnfAux lwg kuJ nhIN socdy, ajLfdI dI gwl hY nf BfeI. ajy 10-15 sfl pihlF vI ajyhy sbMDF kfrn koeI vwzI qohmq nhIN sI lgdI. amrIkI pRDfn kilMtn dy afpxI KUbsUrq stfPr moinkf livMskI nfl kfmuk sbMD jwg jfhr ho gey sn pr kilMtn dI pRDfngI vI bc geI aqy ivafh vI bc igaf. sfl 2008 ivwc jd kilMtn dI DrmpqnI ihlrI kilMtn pRDfngI nfmInysLn lV rhI sI qF Aus dy iek sInIar mrd shfiek `qy iewk jUnIar stfPLr mihlf nfl kfmuk CyVCfV dy dosL lwgy qF kfrvfeI koeI nf hoeI, bws dovF nMU vwKry dPqr ivwc Byj idwqf igaf. hux 10 sfl bfad ies df vI rOlf pY irhf hY. kihMdy hn ik ipCly sfl Br ivwc pRDfn trMp `qy 19 aOrqF CyVCfV dy dosL lgf cuwkIaF hn pr Auh AuhnF dI pRvfh hI nhIN krdf.

          ieDr kYnyzf ivwc EntyrIE dy pIsI afgU pYtirk brfAUn, PYzrl ilbrl mMqrI kYNt hyar, novf skosLIaf sUby dy kMsrtv afgU, AuntyrIE dI pIsI pfrtI df pRDfn aqy sItIvI dy iewk sInIar pwqrkfr nMU ajyhy dosLF kfrn asqIPLy dyx pey hn. ajy hor pqf nhIN iks iks dI vfrI afAuxI hY.

          pYtirk brfAUn dy kys ivwc ijhnF do aOrqF ny kfmuk CyVCfV dy dosL lgfey hn AuhnF ny  nf kdy puils kol sLkfieq kIqI hY aqy nf AuhnF dy nfm ajy qwk jMqk kIqy gey hn. kiQq GtnfvF vI 10-12 sfl purfxIaF hn. ajy qwk ieh sLkfieqF bynfmIaF hI hn pr pYtirk brfAUn df DUMaf kwZ idwqf igaf hY.

          pYtirk brfAUn iKLlfPL bynfmI sLkfieq nMU kuJ Auh lok vI shI dws rhy hn jo iewk kiQq pMjfbI pwqrkfr iKLlfPL lwgy ajyhy dosLF smyN ros pRdrsLn, rYlIaF aqy PMzryjL kr rhy hn. aKy sLkfieq 5-6 sfl purfxI hY aqy sLkfieq krn vflI pihlF ikAuN nhIN bolI?  sLkfieq krn vflI mihlf sfhmxy vI afeI sI, Aus ny puils nMU ilKqI sLkfieq vI kIqI sI aqy prYs kfnPrMs vI kIqI sI pr kuJ lokF vfsqy ieh kfPLI nhIN sI.

          kYnyzf ivwc gwl ijs pfsy qur peI hY aqy jo mhOl bxdf jf irhf hY ies ivwc koeI vI surwiKaq nhIN hY. iksy nMU bdnfm krn vfsqy gupq dosL hI kfPLI hn. aOrq dy hwkF dy nfm `qy aOrqF nMU holI kfAUjL bnfAux vwl qur ipaf hY kYnyzf aqy jnfb trUzo bhuq KusL hn. aKy ies qrF brfbrI afvygI!

          iensfPL df muZlf asUl ksUrvr sfbq kIqy jfx qwk byksUr (nft igltI anitwl prUvn igltI) vI iCwky tMigaf jf irhf hY. pqf nhIN pRDfn mMqrI jo afpxy afp nMU iensfP dy aflMbrdfr smJdy hn, KusL ikAuN hn? isafsq ivwc srgrm mrd qF hux holI kfAujL qoN qrwBkdy iPrngy. kihMdy hn ik PYzrl mMqrI kYNt hyar kiQq qOr `qy albrtf dI ivDfn sBf ivwc aYlIvytr `c aOrqF nMU kfmuk mKOl kiraf krdf sI. dosLF qoN bcx vfsqy isafsI mrd hux sLfied aOrqF nfl iekwly aYlIvytr ivwc hI nf vVHn. pr trUzo dy dysL dy skUlF ivwc bwicaF dy vsLrUm jYNzr inAUtrl bxfey jf rhy hn.

          bIqy kuJ ku sflF qoN smiLlMgI aqy BFq-ilMgI (qrl ilLMg) vI holI kfAujL df drjf pRfpq krdy jf rhy hn. pMjfbI post dy jgdIsL gryvfl vloN ilKy iek lyK dy glq qrjmy kfrn torI pfrtI ny 2015 ivwc Aus dI AumIdvfrI hI rwd kr idwqI sI. aKy smilMgIaF bfry glq itwpxIaF kIqIaF hn.

          iewk vfr sLOkI iKlfPL vI iewk iswK afgU ny bhuq lokF nMU KLq pfey sn aKy sLONkI Gwt igxqI iPrky (smilMgIaF) iKlfPL boldf hY. hflq ieh bx geI hY ik kuJ iPrikaF bfry Auh kuJ hI iliKaf jf skdf hY ijs nMU Auh pRvfn krdy hn aqy ilKx bolx dI ajLfdI qF nfm dI hI rih geI hY. agly kuJ sflF ivwc ieh afKxf vI jurm bx jfvygf ik myrf Drm jF ivsLvfs smilMgqf nMU pRvfn nhIN krdf. mrd-aOrq sbMDF iKlfP CwqI gwlF ilK idE koeI cUM qwk nhIN krygf.

          trUzo dy asLIrvfd nfl ilbrl aYmpI iekrf Kfild ny sMsd ivwc ieslfmoPobIaf ivroDI mqf pfs krvf ilaf hY. hux qF muslmfn kwtVpMQI vI holI kfAujL dI kYtfgrI ivwc af gey hn ijs kfrn trUzo sIrIaf dI jMg qoN prq rhy kfql jhfdIaF nMU kYnyzf ivwc byiPkr ho ky afnMd mfnx dI Kuwl dy irhf hY.

          iksy isafsI ivroDI nMU cfry pfsy qoN icwq krnf hovy qF pivwqr gAUaF (holI kfAujL) nMU vrqo. bRhmasqr df kMm kr skdIaF hn pivwqr gAUaF!!

- sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #960, PrvrI 02-2018

 


jnfb trUzo Bfrq nfl vpfr `coN kr skdy hn coKI kmfeI!!

BMg dy BfVy KrId ky ho skdy hn mflo [[[[[!!

          knyzIan pRDfn mMqrI jsitn trUzo Bfrq dI PyrI dI iqafrI krI bYTy hn. AuhnF dy mMqrI, sMqrI aqy AuhnF dy keI pirvfrk mYNbr PyrI dI iqafrI vfsqy mflsLF kr rhy dwsy jFdy hn.  trUzo df zYlIgysLn 17 qo 23 PrvrI qwk Bfrq dy dOry `qy hovygf ijs dOrfn Auh nvIN idwlI, aMimRqsr, aihmdfbfd, afgrf aqy muMbeI jfxgy.

          ies PyrI dOrfn Auh qfj mihl, jfmf msijd, sRI drbfr sfihb aqy idwlI dy aksLrDfm mMidr jfxgy. mhfqmf gFDI dI smfD `qy Puwl ByNt krnf qF ajLfd Bfrq dI iewk rvfieq bx igaf hY. bhuq sflF qoN aksr ivdysLI mihmfn qfj mihl vyKx jFdy hn. jd qoN pwCmI dysLF ivwc iswK vwsoN vDI hY, ivdysLI afgU sRI drbfr sihb vI jfx lwg pey hn.  ipCly kuJ sflF qoN idwlI df aksLrDfm mMidr vI keI ivdysLI afgUaF dI ilst `qy af igaf hY.

          jnfb jsitn trUzo ny ies vfr idwlI dI jfmf msijd jfx df PYslf krky nvyN iprq pfeI hY. jfhr hY ik AuhnF dy afspfs ieslfimk dbdbf vD irhf hY jo qfj mihl nMU iek Drm asQfn vjoN mfnqf nhIN idMdf aqy ihMdUaF qy iswKF dy brfbr trUzo nMU iksy msijd ivwc Byjxf locdf hY ijs kfrn jfmf msijd cuxI geI hY. AuNJ BfvyN qfjL mihl iek mjLfr (kbr) hY aqy Dur aMdr jfx vfsqy juwqIaF vI lfhuxIaF pYNdIaF hn pr msijd df afpxf vwKrf ruqbf hY.

          ies cox qoN sfbq huMdf hY ik trUzo srkfr vfsqy ieh PyrI vpfrk aqy izplomYitk qoN GrylU rfjnIqI vDyry hY. jo ies zYlIgysLn ivwc jo jf rhy hn AuhnF ivwc ajy pqf nhIN ikMny ku lok sLfml hoxgy pr bIqy df qjLrbf dwsdf hY ik idKfvy aqy Bwl bnfAux vfly vwD huMdy hn.

          kuJ lokF nMU iPkr lwgf hoieaf hY pMjfb ivwc kYptn amirMdr isMG trUzo dy zYlIgysLn df svfgq krygf jF nhIN? kYptn svfgq kry jF nf kry, kYnyzf ny ikhVf pMjfb nfl koeI vpfr krnf hY. qsvIrF iKcvfAuxIaF hn aqy ies vfsqy kYptn dy svfgq dI koeI loV vI nhIN hY. hF pMjfb ivwc kYnyzf df vIjLf vpfr jLorF `qy cwl irhf hY ijs vfsqy iksy duvwly smJOqy dI loV nhIN hY ieh kMm qF dlflF rfhIN huMdf hY. AuNJ gwPLy keIaF nMU aMdro aMdrI imldy hn.

          kYnyzf df Bfrq nfl dopfsf vpfr msF 8 ku iblIan zflr sflfnf df hY. BfvyN pRDfn mMqrI hfrpr aqy pRDfn mMqrI mnmohn isMG dy rfjkfl ivwc ieh vpfr sflfnf 15 iblIan zflr qwk lY jfx df tIcf imiQaf igaf sI pr ieh afs muqfibk nhIN viDaf. ies df iek kfrn afriQk mMdI df dOr vI smiJaf jFdf hY ijs kfrn sMsfr dy vpfr aqy afriQk psfr ivwc keI sfl KVoq af geI sI.

          kYnyzf qoN Bfrq Kixj, dflF, Kfx vfly qyl, XUrynIam aqy qknIkI smfn KrIddf hY jdik kYnyzf Bfrq qoN dvfeIaF, kpwVy aqy aYQink vwsoN dI vrqoN df smfn vDyry KrIddf hY. hux dovF dysLF ivckfr tUriejLm vI viDaf hY aqy hvfeI sItF imlxIaF musLkl ho geIaF hn. ividafrQI akscyNj dI QF Bfrq qoN hr sfl hjLfrF ividafrQI kYnyzf afAuNdy hn ijhnF dI kuwl igxqI hux svf lwK ho geI dwsI jFdI hY. kuJ lok ies nMU dovwly vpfr df ihwsf mMndy hn aqy hor vfDf cfhuMdy hn. hor vI kuJ Kyqr ivcfr aDIn hn.

          iek Kyqr ivwc sLONkI vI trUzo df kfiel hox nMU iPrdf hY. swc qF ieh hY ik sLONkI ny trUzo dy BMg klwb dI mYNbrisLp bkfiedf lY leI hY. hux sLONkI ies dI mYNbrI df kfrz cwukI iPrdf hY. ies dy nfl hI sLONkI nMU hYlQ kYnyzf dI ilKqI cyqfvnI vI iml geI hY ijs ivwc BMg dy CwqI nuks igxfey gey hn. agr sLONkI iehnF dI trFslysLn kr ky ivsqrq rUp ivwc Cfp dyvy qF pfTk puwCxgy ik eynI Kqrnfk vsqU df kfnUMnIkrn ikAuN kIqf jf irhf hY? vfrinMgjL ivwc iliKaf hY ik BMg nfl bMdy df idmfgI sMquln ivgV skdf hY, idmfg df nuksfn ho skdf hY, pYink atYk ho skdy hn, soc sLkqI nuksfnI jf skdI hY, BUq ids skdy hn ijs nMU aMgryjLI ivwc hlUsInysLn afiKaf igaf hY, idl dI DVkx vD skdI hY, bMd ho skdI hY aqy mOq vI ho skdI hY. puwCxf bxdf hY ik iPr ieh jLihr lokF nMU dyxI ikAuN hY?

          AuDr Kbr afeI hY ik sfl 2017 ivwc knyzf dy 4[9 imlIan lokF ny $5[7 iblIan BMg AuWpr hI Krcy hn. ieh aMkVy stYt kYnyzf dy hn aqy sMBv hY ik 4[9 imlIan BMgIaF df AuhnF kol zYtf hovy. ies qoN ielfvf kYnyzf ny 2017 ivwc 1[2 iblIan zflr dI BMg gYrkfnUMnI ZMg nfl aYksport kIqI hY. bhuq hYrfnI vflI Kbr hY.  sfl 2017 ivwc kYnyzf dy lokF ny qMbfkU `qy 16 iblIan aqy sLrfb & bIar `qy 22[3 iblIan Krcy gey sn. BMg qyjLI nfl awgy vD rhI hY aqy ies sfl kfnMUnIkrn ho jfx nfl aihm nsLf bx jfvygI.

          kYnyzf dIaF keI BMg kMpnIaF rfqo rfq mflomfl ho rhIaF hn aqy sfl ku ivwc AuhnF dy stfk keI guxf ho gey hn. knyzf dIaF BMg kMpnIaF hux ivdysLF ivwc vI BMg AugfAux jf rhIaF hn. kuJ skYNznyvIan dysLF ivwc ijwQy pihlF grIn hfAUsF ivwc sbjLIaF aqy Puwl Augfey jFdy sn hux BMg AugfeI jfx df plfn hY. ieh swB knyzIan BMg kMpnIaF bhuq jldI krngIaF.

          mhInf ku pihlF aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ivwc iewk vwzI rport CpI sI ijs muqfibk kYnyzf dI iewk BMg kMpnI Bfrq nfl vI BMg vpfr krn jf rhI hY. kihMdy hn ik Bfrq ivwc phfVI BMg bhuq vDIaf huMdI hY. pMjfb ivwc qF sVkF iknfry BMg bhuq hUMdI hY aqy psLU vI BMg nMU mUMh nhIN mfrdy.

          Bfrq ivwc isLv Bgq, jogI aqy gurU dIaF kuJ lflzlIaF POjF BMg df iksy nf iksy rUp ivwc syvn krdIaF hn. sLrdyeI vDIaf zirMk dwsI jFdI hY pr Auh BMg dy kyk, ibsikt aqy qyl afid bnfAuxf nhIN jfxdy.

          jnfb trUzo BMg dI nvIN qknIk vyc skdy hn aqy Bfrq nfl BMg df vpfr sLurU kr skdy hn. Bfrq dy iksfn vI ies df lfB lY skdy hn. ies Psl nMu nf pfxI, nf Kfd aqy nf kIt nfsLkF dI loV hY. psLU vI nuksfn nhIN krdy. ies nfl pMjfb df vfqfvrx vI sfPL hovygf aqy iksfn-mjLdUr vI KusL hovygf. jnfb trUzo Bfrq nfl ies vpfr `coN coKI kmfeI kr skdy hn aqy  BMg dy BfVy KrId ky ho skdy hn mflomfl!!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #959, jnvrI 26-2018

 


ieMmIgrysLn `c GpilaF df bolbflf qy suwqf hoieaf ieMmIgrysLn mMqrI

bIqy aYqvfr sLONkI jd gurdvfrf sfihb dy lMgr hfl ivwc pRsLfdf ck irhf sI qF iek purfxf jfxkfr swjx njLdIk afx bYTf. hflcfl puwCx AuprMq Aus ny isafsI gwlF sLurU kr leIaF. Aus ny dwisaf ik Aus df iek irsLqydfr ipCly 12 ku sflF qoN gYr kfnMUnI ZMg nfl eyQy rih irhf hY. Auh imhnqI hY aqy kmfeI vI cMgI hY. Aus ny vkIl vI cMgf kIqf hoieaf hY pr ajy qwk vkIl pwkf krvfAux df jugfV nhIN bxf sikaf. hux Aus ny afs lgfeI hoeI hY ik trUzo swB nMU pwkf krn df aYlfn krn vflf hY. sLONkI ny ikhf qUM ieh afs shI lgfeI hY ikAuNik amrIkf qoN vI hjLrF gYr kfnMUnI trMp dI sKLqI qoN zrdy kYnyzf Bwjy afAuNdy hn aqy trUzo ny AuhnF vfsqy svfgqI tYNt bfrzr `qy lgfey hoey hn. trUzo srkfr ny syPL Qrz kMtrI smJOqf vI lfgU krn qoN ienkfr kr idwqf hY. hux hyqIan lokF smyq hor keI dysLF dy lok vI amrIkf qoN DVf DV kYnyzf af rhy hn. ies swjx nMU igLlf sI ik trUzo jo lok keI sflF qoN kYnyzf rih rhy hn pihlF AuhnF nMU pwkf ikAuN nhIN krdf aqy hor leI afAuNdf hY?

ies swjx ny iek hor Byd dI gwl dwsI aqy Auh sI 10-10 sflF dy supr vIjLf dI. swjx muqfibk keI vfr hmfqV jd iksy ivafh vgYrf `qy iksy BYx Brf nMU ivjLtr vjoN spFsr krdy hn qF Tfh kr ky nFh ho jFdI hY pr jo lok stUzYNt vIjLf `qy afAuNdy hn AuhnF dy mfipaF nMU Jwt 10-10 sfl df supr vIjLf lwg jFdf hY. sLONkI vfsqy lMgr hfl df ieh sYsLn bhuq jfxkfrI BrpUr sI. Aus ny ieh vI dwisaf ik knYzf df cMzIgVH dPLqr DVf DV vIjLy lgf irhf hY jdik idwlI dPLqr ijLafdf nFh kr irhf hY ies vfsqy arjLI cMzIgVH hI lgfAux ivwc Blf hY. nfjfxIeyN cMzIgVH dPLqr ivwc eyjMtF dI igwt imwt vwD cldI hovy. Aus ny ieh vI dwisaf ik ilbrl srkfr ny kuJ ilbrl mMqrIaF aqy sMqrIaF nMU ivsLysL vIjLf aiDkfr idwqy hoey hn  jdik hor mMqrIaF aqy sMqrIaF nMU vIjLf dvfAux vfsqy iehnF dI mdd lYxI pYNdI hY. Aus ny qF iehnF ivsLysL mMqrIaF aqy sMqrIaF dy nfm vI sLONkI nMU prdy nfl dws idwqy hn aqy hux sLONkI prdy nfl hor jfxkfrF nMU dws idMdf hY. agr PMzryjL ivwc ihwsf pf idE qF ieh Jwt KusL hox jFdy hn aqy vIjLf dvfAux nMU qF ieh ienvYstmYNt smJx lwg pey hn jo coxF vyly kYsL krvfeI jfvygI.

ies swjx dy kuJ irsLqydfrF dy bwcy stUzYNt vIjLf `qy vI afey hoey hn aqy nfm dy Pwty vfly kfljF ivwc pVH rhy hn. ajyhy kflj ijhnF df koeI Qhupqf nhIN hY aqy zMzy `qy hI zyrf hY. iehnF kfljF nMU motI PIs imldI hY, dlflF nMU dlflI imldI hY aqy vIjLf lYx vfilaF nMU vIjLf imldf hY. sfry KusL hn aqy bhuqy KusL votF dI afs vfly hn. hux ieh pqf nhIN hY ik iks iks dI ies vpfr ivwc ihwsfpwqI hY.

sLONkI ny iek idn iewk subfeI ilbrl afgU nfl ies iksm dy jfalI kfljF dI gwl kIqI qF juvfb imilaf ik ieh qF PYzrl mfmlf hY AuhnF nMU puwCo vIjLf inXm Auh bxfAuNdy hn. jd sLONkI ny puwiCaf ik kfljF qF subfeI srkfr dy aiDkfr Kyqr ivwc hn aqy kfljF ikMny PIsdI ivdysLI stUzYNt lY skdy hn? qF juvfb imilaf ik AuhnF `qy koeI ilmt nhIN hY. sLONkI ny iPr puwiCaf ik lokF dy tYks ivcoN iehnF kimAUntI kfljF nMU grFtF idwqIaF jFdIaF hn jo ivdysLIaF nMU pVHfAux vfsqy vrqIaF jf rhIaF hn. qF juvfb imilaf ik PIsF vfsqy grFt nhIN hY, grFtF qF iblizMg, iblizMg ivsQfr aqy hor kMmF vfsqy idwqIaF jFdIaF hn. sLONkI iPr boilaf ik grFt iksy kMm vfsqy dy dyvo vrqI qF kflj clfAux vfsqy hI jfxI hY pr asr koeI nf hoieaf. subfeI srkfr dy mMqrI aqy sMqrI vI iksy bykYdgI dI ijLMmyvfrI  lYx vfsqy iqafr nhIN hn BfvyN 4-5 mhIinaF ivwc eIlYksLn hox vflI hY. subfeI srkfr krjLfeI hY pr Krcy ibnF mqlb vDfey hoey hn.

sLONkI df iek jfxkfr rIal astyt ivwc hY ijs dy dwsx muqfibk Aus dy iksy jfxkfr dy pMjfb bYTy imwqrF df afeIilts aqy stUzYNt vIjLf df ibjLnYWs hY qy hux Auh kYnyzf ivwc Pwtf kflj Kohlx dI iqafrI ivwc hn ijs vfsqy koeI pfeydfr lokl pfrtnr qlfsL rhy hn. ieh iewk vwzf vpfr bx igaf hY aqy pqf nhIN iks dI iks nfl pfrtnrisLp cwl rhI hY.

AuDr keI grIb GrF dy bwcy mfipaF ny krjLy lY ky bfhr Byjy hoey hn aqy eyQy af ky AuhnF nMU kflj lY nhIN rhy aKy sfzy kol KflI sItF nhIN hn hux agly simstr dI AuzIk kro. dlflI vfly dlflI lY gey aqy kfljF ny PIs ivcoN hjLfrF zflr kwt ley pr PIsF dy ky pVHn afey Gr bYTy hn. sLONkI nMU iek swjx ny dwisaf ik kMm krn vfsqy bhuqy stUzYNt kYsL `qy kMm krdy hn aqy AuhnF nMU bhuq Gwt qnKfh imldI hY. keI eyjMsIaF vI kYsL `qy kMm krvf rhIaF hn. trUzo srkfr dIaF nIqIaF kYsL afrQikqf nMU hulfrf dyx vflIaF hn. pMjfb ivwc stUzYNt vIjLf iek bhuq vwzf vpfr bx igaf hY aqy hux qF afeIlYts qoN ibnF vI vIjLy dvfey jf rhy hn.

jnfb trUzo nMU qF ies df bhq mfx hY ik Aus dy mMqrI MmMzl ivwc ieMmIgrMt aqy rPUjI vI mMqrI bxfey gey hn. isafxy kihMdy hn hfQI dy dMd Kfx nMU hor ivKfAux nMu hor. trUzo srkfr ny vI dMdF dy do sYWt rwKy hoey hn.

pihlF trUzo srkfr ny aPgfn rPUjI mrIam munisPL nMU zYmOkrYitk rIinAUal mMqrI bxfieaf sI. jd ieh swc jMqk ho igaf ik munisPL ny pwkI hox aqy sLihrI bnx vfsqy afpxy ipCokV (jnm dysL bfry) bfry JUT boilaf sI qF srkfr iCQI pY geI. mfmlf TMzf pYx `qy Aus nMU sihj nfl bdl idwqf igaf.

trUzo srkfr df ieMmIgrysLn mMqrI aihmd husyn vI dMdF dy ivKfAux vfly sYWt df jfpdf hY. ieMmIgrysLn ivBfg ivwc GpilaF df bolbflf hY aqy Auh suwqf hoieaf hY.

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #958, jnvrI 19-2018

 


aKy kyjrIvfl bhuq kMMm krdY, kMm qF BfeI trUzo vI bhuq krdY!!

          qIlf qIlf hoey JfVU df ajy vI keI ivdysLI pMjfbIaF nMU bhuq hyj jfgdf hY aqy Auh syKicwlI vflIaF hvfeI gwlF krdy hn. AuNJ keIaF nMU ies pfrtI dI aslIaq smJ af geI hY. sLONkI df iewk imwqr keI sfl kyjrIvfl dy nfm dI mflf Pyrf irhf hY. jd vI kdy sLONkI ny kyjrIvfl dy Cl-kpt dI gwl krnI qF Auh Kfx nMU afAuNdf sI. kyjrIvfl dI BgqI ivwc Auh Zol dy zgy `qy BMgVy pfAux vfilaF dy nfl pMjfb dIaF coxF ivwc JfVU vfsqy pRcfr vI kr afieaf sI. Auh vI ajyhy JfVUbrdrF ivcoN sI jo pMjfb dy lokF nMU mUrK smJdy sn aqy coxF mOky pMjfb dy lokF nMU shI rsqf ivKfAux gey sn. JfVU vflf PUlkf vI Aus df hIro sI pr jd PUlkf dI torFto PyrI mOky keI KotF jMqk hoeIaF qF Aus ny PUlkf qoN mUMh Pyr ilaf sI pr kyjrIvfl dy nfm dI mflf nhIN sI CwzI. hux Aus ny JfVU df KihVf Cwz idwqf hY aqy afm afdmI pfrtI nMU afp hI bdnfm afdmI pfrtI afKx lwg ipaf hY.

          ipCly idnIN sLONkI iewk sQfnk pMjfbI ryzIE pRogrfm sux irhf sI jo keI sflF qoN kyjrIvfl df DUUqrU bixaF hoieaf hY. ies pRogrfm ivwc iewk JfVU smrQk kyjrIvfl dIaF isPLqF dy puwl bMn irhf sI. ieh BfeI Bfrq dI PyrI lgf ky afieaf hY aqy kyjrIvfl nfl hwQ imlf ky kuJ qsvIrF iKcvf afieaf hY. hux Aus nMU ieh mulfkfq aqy qsvIrF hjLm nhIN ho rhIaF. hfjLmy vfsqy ivcfrf Pysbuwk aqy ryzIE pRogrfmF `qy Bwjf iPrdf hY. sLfied Aus ny kyjrIvfl nfl imlfieaf hwQ vI ajy Doqf nf hovy.

          gujrfq dIaF subfeI coxF aqy pMjfb dIaF lokl coxF ivwc JfVU vfilaF nMU mUMh dI KfxI peI hY qy jLmfnqF jLbq krvf ky bYT gey hn ijs nfl kuJ sUJ rwKx vfly smrQkF dIaF awKF Kuwl geIaF hn.

          kyjrIvfl ny idwlI qoN rfj sBf dIaF iqMn itktF dyx smyN iksy dI nhIN suxI aqy keI sInIar JfVU-brdfrF  nMU awKoN pRoKy kr ky afpxI mrjLI nfl iewk qfnfsLfh vFg iqMn AumIdvfrF dI sIlYksLn kIqI sI jo rfj sBf dy mYNbr bxf idwqy gey hn. sMBfvI AumIdvfrF dI sIlYksLn vfsqy vriqaf igaf qrIkf inrf zrfmf sI jo lokF nMU ivKfAux vfsqy hI sI jdik aMdrKfqy swB kuJ pihlF hI insLcq kIqf jf cuwkf sI. ies nfl  JfVU pfrtI dy keI smrQkF dIaF awKLF Kuwl geIaF hn aqy Auh rOlf pf rhy hn. kihMdy hn ik pMjfb qoN JfVU pfrtI dy 12 vDfiek ies qoN KPf hn aqy kMvr sMDU ny qF ies dy ivroD ivwc iewk Kq vI ilK idwqf hY jo kyjrIvfl ny lgdy hwQ hI kUVy vfly zwby ivwc suwt idwqf hovygf. Aus nMU ies iksm dy KLq bhuq afAuNdy aqy Aus ny kdy slfhF dI pRvfh nhIN kIqI. ieh Auh pfrtI hY ijs ny Bfrq ivwc svrfj lfgU krnf sI aqy nvyN imafr dI isafsq dI iprq pfAuxI sI.

          kumfr ivsvfs vrgy afgU rfj sBf vfsqy qrsdy rih gey hn. eyQoN qwk ky juwqImfr pwqrkfr nMU vI kyjrIvfl ny njLraMdfjL kr idwqf hY ijs nMU pMjfb dI cox mOky bfdl sfhmxy KVf krky blI df bwkrf bxfieaf igaf sI.

          gwl Bfrq dI PyrI mOky kyjrIvfl nfl hwQ imlf afey iewk pRvfsI pMjfbI dI kr rhy sF ijs df kihxf hY ik kyjrIvfl bhuq kMMm krdf hY. aKy mYN Aus dy dPLqr ivwc bYT ky vyK ilaf hY aqy Auh lokF nMU imldf hY qy kMm krdf hY. kyjrIvfl nfl mulfkfq krn ivwc ies pRvfsI swjx nMU koeI musLkl pysL nhIN afeI. Auh BfeI! ivdysLF ivcoN zflr aqy afeI Pon Byjx vfilaF nMU kI musLkl afAuxI hY? kI kuJ Kfs lokF nMU imlx nfl hI kyjrIvfl bhuq kMm krI jFdf hY?

          ies qrF df kMm qF pRDfn mMqrI jsitn trUzo vI bhuq krdf hY. ajy ipCly mhIny hI Aus ny aPgfinsqfn qoN pirvfr smyq prqy josLuaf boiel nfl bhuq muskrf ky mulfkfq kIqI hY. trUzo ny afpxy dPLqr ivwc ies sLwkI bMdy dy bwcy vI bybIistr bx ky iKzfey hn. KYnyzIan ies mOky dIaF qsvIrF vyK ky hYrfn hn ik josLuaf vrgy ikrdfr pRDfn mMqrI dPLqr qwk eynI afsfnI nfl pwuj skdf hY. ilbrl smrQk ies nMU trUzo dI sfdgI dsdy hn ijvyN kyjrIvfl dy smrQk Es bfry dwsdy hn.

          josLuaf ny pihlf ivafh awqvfdI Aumr Kfidr dI BYx nfl krvfieaf sI aqy iPr iek amrIkn nfl ivafh krvf ilaf. pwuCxf bxdf hY ik aPgfinsqfn Auh btyry PVn igaf sI? ijwQy qfilbfn ny Aus nMU kiQq qOr `qy bMdI bxf ilaf sI. kYnyzf pwujx `qy josLuaf df hIro vFg svfgq kIqf igaf sI aqy trUzo ilbrlF ny Aus dI jY jYkfr kIqI sI. hux josLuaf nMU puils ny 15 krImInl dosLF ivwc buwk kIqf hY aqy adflq ny Aus nMU ajy qwk jLmfnq nhIN idwqI.

          ieslfimk dihsLqgrd Aumr Kfidr nMU trUzo ny $10[5 imlIan zflr df qoaPf idwqf hY pr qfilbfn kwtVpMQIaF nfl jUJx smyN jLKLmI aqy nkfrf ho cuwky kYnyzIan jvfnF nMU imlx df Aus kol smF nhIN hY. hux kYnyzIan srkfr nMU sUa krn vfilaF df mUMh pY igaf hY aqy trUzo lokF dI kmfeI lutfeI jf irhf hY. sIrIaf qoN lokF dI kmfeI roVH ky jhfjL Br Br ilafieaf hY ijhnF nMU jvfeIaF vFg rwiKaf hoieaf hY. kYnyzf ivwc 35-40 sfl kMm krky rItfier hoey sLihrIaF nMU Gwt pYnsLn imldI hY pr sIrIaf qoN ilaFdy lokF nMU vwD vYlPyar idwqI jFdI hY.

          hux qF trUzo ny sIrIaf aqy ierfk ivwc ieslfimk styt vfsqy lVn vfilaF iKlfPL iksy iksm dI kfrveI krn qoN vI sfPL ienkfr kr idwqf hY aqy iehnF jhfdIaF nMU kYnyzf pqrx `qy mwKDfrf ivwc sLfml krn df aYlfn kr idwqf hY. afm kYnyzIan sLihrI glqI nfl stfp sfeIn ims kr jfvy qF itkt Tok idwqI jFdI hY pr lokF dy isr klm krn vfilaF nMU trUzo JrIt lwgx qoN vI bcf irhf hY qFik Auh trUzo vflI muwKDfrf ivwc sLfml ho jfx. Auh jd kYnyzf dI surwiKaf leI Kqrf bx jfxgy qF vyiKaf jfvygf.

          agr kyjrIvfl bhuq kMMm krdY, qF ies iksm df kMm qF BfeI trUzo vI bhuq krdY!!

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #957, jnvrI 12-2018

 


afny-bhfny hr mfmly `c aMnHf ihMdU ivroD ikAuN?

          sLONkI iek idn do dosqF nfl iznr `qy jf irhf sI. rYstorYNt vwl jFidaF kfr ivwc iewk pMjfbI ryzIE pRogrfm lwgf hoieaf sI ijs ivwc host iewk kiQq iswK afgU nfl gwlbfq kr irhf sI jo sRI gurU goibMd isMG jI dy jIvn aqy cfr sihbjLfidaF dI sLhfdq bfry dws irhf sI. host aqy kiQq afgU sfrI gwlbfrq ies ZMg nfl pysL kr rhy sn ijs qrF gurU sfihb df ivroD krn vfly sfry ihMdU hox aqy ivroD df kfrn vI Drm hI hovy. Bfv ihMdU ies kfrn ivroD kr rhy hox ikAuNik iswK iewk vKry Drm vjoN pYdf ho gey hn. kiQq ivdvfn gurU sfihb dI mdd krn vfly keI muslmfnF dy nfm ies ZMg nfl dws irhf sI ijs qrF Es smyN dy sfry muslmfn gurU Gr dy sLrDflU  aqy sfry ihMdU dusLmx hox. ieh gwlbfq sux ik sLONkI df iek imwqr KLPLf ho igaf aqy kihx lwgf ies ryzIE nMU bMd kr idE. ies swjx df ivcfr sI ik Auh sfrf idn ihMdUaF iKlfPL eynf burf Blf sux ky aksr socdf hY ik agr ihMdUaF dy ryzIE pRogrfm vI iswKF iKlfP ies qrF df ruK apxf lYx qF kI bxygf? Aus df kihxf sI ik Aus ny kdy koeI ihMdU ryzIE host ies qrF iswKF dy iKlfPL boldf nhIN suixaF. Aus df ieh vI kihxf sI ik bhuqy pMjfbI ryzIE pRogrfmF ivwc pMjfb qoN KLbrF dyx vfly aksr hr KLbr nMU ihMdU ivroDI rMgq dy ky pysL krdy hn ijs qrF pMjfb aqy Bfrq ivwc hr burI Gtnf ipwCy ihMdUaF df hI hwQ hovy. afKr Bfrq ivwc ihMdU ikMny ku hn? dilq BfeIcfrf afpxy afp nMU bhujn smfj dwsdf hY ijs df mqlb hY ik Bfrq ivwc AuhnF dI igxqI bhuqI hY. agr bhujn bhuqI igxqI ivwc hn qF Bfrq ivwc 15% dy krIb muslm, 2% dy krIb iswK aqy 2% dy krIb eIsfeI hn. bcdI abfdI ivwc boDI, jYnI, rfjpUq, pwtIdfr (ptyl), jft, kMbojL, Xfdv aqy hor pqf nhIN ikMnI ku iksm dy iPrky aqy BfeIcfry hn. pwuCxf bxdf hY ik ihMdU ikhVy hoey aqy ikMny ku hoey. jd ihMdUaF dI gwl krdy hn qF bRfhmxf nMU muwK rwiKaf jFdf hY. Bfrq ivwc ikMny PIsdI bRfhmx hn jF Auprokq iPrikaF nMU bfhr kwZ ky bcdy hn? sLfied hI 15% hox. agr AuhnF dI igxqI eynI Gwt hY qF Auh qF Kud Gwt igxqI iPrkf bxdy hn. Auprokq bhuq sfry iPrky smyq jftF aqy pwtIdfrF dy, rIjLrvysLn mMgdy hn. hux qF bRfhmx vI rIjLrvysLn mMgx lwg pey hn qFik AuhnF nMU abfdI dI dr muqfibk nOkrIaF imlx.

          agr ksLmIrI pMizq sRI gurU qyg bhfdur jI df sLhIdI idn mnfAux qF vwKvfdI iswKF nMU ieh vI psMd nhIN afAuNdf aKy bRfhmx pfKMz krdy hn. mhfrfsLtr dy muwK mMqrI PVnvIs ny ipCly hPLqy hjLUr sfihb nqmsiqk ho ky ies gurdvfrf borz df 61 kroV df krjLf muafPL kr idwqf. ieh vI sLfied pfKMz hI krfr idwqf jfvygf. pfiksqfn, kYnyzf, amrIkf jF iksy hor dysL df afgU iksy gurdvfry Pokf mwQf hI tyk afvy qF bwly bwly kr AuTdy hn.

          agr koeI Bfrq nMU ihMdosqfn afKy qF keIaF nMU hjLm nhIN huMdf aKy ies nMU ihMdosqfn ikAuN afKdy hn? ies nMU vI ihMdU rfsLtr dI sfijsL dwsdy hn. gurbfxI ivwc bfby nfnk ny ihMdosqfn iliKaf hY Aus nMU cuwp cfp pVH jFdy hn. keIaF nMU qF ieh vI smJ nhIN hY ik kiQq ihMdU sMgTn qF hmysLf Bfrq afKdy hn aqy muslmfn hmysLf ihMdosqfn afKdy hn. AurdU dIaF ilKqF ivwc Bfrq nMU ihMdosqfn afiKaf jFdf hY jdik ihMdI ivwc bhuqf Bfrq iliKaf jFdf hY.

          kI Bfrq dy vsnIkF nMU BfrqI afKxf shI nhIN hovygf? jd iswKF nMU Auqyjq krnf hovy qF BfrqIaF nMU afp hI ihMdU afK idwqf jFdf hY. kiQq ihMdUaF dy iksy Drm sLfsLqr ivwc sLbd ihMdU nhIN hY. BfrqIaF nMU ivdysLI hmlfvrF ny ihMdU df nfm idwqf hY aqy AuhnF ny hI ihMdosqfn df nfm idwqf hY.

          ies hPLqy iewk swjx ny sLONkI nMU iek qsvIr ByjI hY joik ies ilKq df ihsf bxfeI geI hY. ieh qsvIr iewk iswK afgU dI Pysbuwk qoN leI geI dwsI geI hY. ies qsvIr ivwc iewk pfsy iewk grIb borIaF nfl qn ZkI KVf hY aqy dUjy pfsy mUrqIaF mihMgy aqy grm kwpiVaF ivwc sjfeIaF hoeIaF hn. ies PysbuwkIey ny ies kMpYryjLMn nfl nhorf mfiraf hY. ieh bhuq ZukvF aqy iPwt bYTdf hY aqy BfrqI smfj dI aMDivsLvfsI qy gYr qrkI soc df `qy krfrI cot krdf hY. pr ies kMpYryjLMn ivwc ihMdU mMidr dI qrF gurdvfrf vI iPwt bYT skdf hY. ipCly idnIN bhuq KbrF afeIaF hn ik dysL ivdysL ivwc bhuq kImqI nvyN nkor rumfly, kMbl qy rfjfeIaF gfrbyj zMp ivwc suwtIaF geIaF sn. aqy sLRomxI kmytI vloN pMjfb ivwc trwkF dy trwk nvyN rumly agnByNt kIqy jFdy hn ijhnF dIaF qsvIrF qy vIzIE kipl pRgt hoey hn.

          agr iswKF vfsqy ihMdU eyny vwzy dusLmx hn qF awj qwk dovF ivckfr ivafh ikAuN huMdy hn aqy iek dUjy dy Dfrimk asQfnF `qy ikAuN jFdy hn? agr muslfmnF nfl iswKF dI eynI nyVqf hY qF dovF ivckfr ivafh ikAuN nhIN huMdy? pqf nhIN afny-bhfny hr mfmly ivwc aMnHf ihMdU ivroD ikAuN kIqf jf irhf hY?

-sLONkI ieMglYNzIaf, KLbrnfmf #956, jnvrI 05-2018

 

 

 

 

 


sLONkI ieMglYNzIaf dy purfxy lyK pVHn leI ieQy kilk kro ( dsMbr 31, 2017)


hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here