www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

                            adfrf mIzIaf pMjfb vwloN

     lfeIpijLg ivKy qIsrf sPl vfrik aMqrftrI sfihq smfgm

 adfrf mIzIaf pMjfb vwloN qIsrf vfrik aMqrftrI sfihqk smfgm aqy kvI drbfr sPlqf nfl  jrmnI dy ihr lfiepijLg ivKy krvfieaf igaf. pUry XUrp Br ivwcoN ivdvfn aqy kvI, sroqy ies ivwc hfrI Brn leI phuMcy. pRogrfm df afrMB aMjUjIq dy svfgqI gIq nfl hoieaF iesqoN bfad  kivqf pfT df lMbf dOr cwilaf. jrmn dy vwKry vwKry ihrF qoN kvIaF ny BfrI igxqI ivwc hfrI lvfeI. kvI drbfr dI afrMBqf ijwQy ivdvfnF inwGI jI afieaF khI geI AuWQy hI nfl dI nfl ibrhF dy sulqfn iv kumfr btflvI dI brsI mOky fier rDfjlI ByNt kIqI geI. blvIr isMG jwsI Kflsf ny isLv dIaF rcnfvF gf ky mihPl df rMg bMinHaF.

 ies smfgm ivc iksy vI ivsLv kfnPrMs qoN nf qF Gwt sroqy sn nf hI Gwt drsLk sn, ivcfrF vI gMBIrqf nUM ies ivc sLfml hox vfilaF vloN slfihaf igaf. ijvyN dyiKaf jf skdf hY ik jrmnI dy sfry ihwisaF qoN ibnF Bfrq, ieMglYNz, PrFs, hflYNz, ietlI, bYljIam aqy nfrvy qoN pMjfbI ipafiraF qy ivdvfnF ny ihwsf ilaf. jrmnI ivc ieh aijhf ieko-iek vrHy-vfr  sfihqk smfgm hY jo afpxI rvfieq nUM kfiem rwKx ivc kfmXfb hoieaf, aqy hr sfl hI ies ivc sLfml hox vfilaF dI igxqI vD rhI hY. ies vfr pihlF vfly smfgmF qoN vI vwD iekwT hoieaf ieh smfgm KusLgvfr mOsm ivc 12 GMty qoN vI vwD smF cwilaf. ies sfry hI smfgm dI styj skwqr dy PrjL mIzIaf pMjfb dI sMpfdk bIbI gurdIsL pfl kOr bfjvf ny bVI hI suwcjqf nfl inBfeI.

. ies mOky qy mIzIaf pMjfb vwloN jrmn vwsdy lyKkF dI iewk sFJI pusqk prvfs dy rMg lok arpx kIqI geI . iewQy ieh ijkrXog hY ik jrmn vwsdy kvIaF dI ieh pihlI pusqk hY jo sFJy qOr qy  pRkfiq kIqI geI hY. pMjfbI swQ vwloN bIbI aMjUjIq sLrmF df pihlf kfiv sMgRih socF dIaF pYVF vI  lok arpx kIqf igaf.  iesy qrHF ietlI vsdy pMjfbI lyKkF dI sfihq sur sMgm sBf (ietlI) vloN CfpI sFJI pusqk sFJ sPr aqy ietlI vfsI pRBjIq nrvfl df kfiv sMgRih hAuky by-juLubF aqy ietlI vsdy pMjfbI dy AuWGy sLfier ivsLfl dI nvIN kfiv pusqk qRyh lok arpx kIqIaF geIaF. gurmyl isMG bOzy dIaF do pusqkF swco swc dws vy jogI aqy msqk dI dsqk vI ies smfgm ivc lok arpx kIqIaF geIaF.

jrmnI dy AuWBrdy gfiek amrIk mIkf dI CqrI dI CF aqy ietlI vsdy pMjfbI gfiek pMmF lsfVIaF dI sMgIqk sI zI idl bdly idl vI lok arpx kIqIaF geIaF qy ieh smfgm ivc afey lokF ivc vMzIaF vI geIaF.

BfeI rivMdr isMG aflmgIr, gurdI pfl kOr bfjvf, jskrn isMG bfjvf, aMUjIq rmF, inrml isMG kDMfvlI, blvIr isMG jwsI Kflsf, sqivMdr isMG (ietlI), siqbIr isMG (fn akf) moqf isMG srfey (XU[ky), hrijMdr isMG sMDU (XU[ky), Jlmx isMG (XU[ky), ivfl (ietlI), rUbInf, blivMdr isMG lfzI, suwcf isMG bfjvf, aMUjIq rmF, suwcf isMG nr, kyhr rI, jspfl kOr, kulvMq kOr cMn jMmU, rxjIq isMG cMn jMmU, pMmF lsfVIaF, bldyv isMG bUryjwtF, ajIq isMG cwgr (XU[ky), blijMdr isMG ietlI amrjIq isMG iswDU, ivcrn jwgI kuwsf, amrIk isMG mIkf, zf[ dlvIr isMG lihrI, zf[ nInf lihrI, bldyv isMG bfjvf, iedMrjIq pfl nfrvy, hrcrn isMG iZwloN (bYlIam), joigMdr isMG bfT (hflYNz), rxjIq isMG dUly (qfieaf bwkrIaF vfly), qrsym isMG atvfl, BuipMdr isMG mMzyr, amrjIq isMG izMpf, jsvIr isMG GuMmx, mlhfr isMG bfbf, srbjIq isMG ietlI, ibMdr Buwwlr brImn, svrnjIq isMG GoqVf, qrlok isMG nMdf, srjIq isMG nMdf, suKdyv isMG iswwDU nfrvy, iqRvYdI isMG XU[ky, jspRIq kOr bfjvf, mnmohn isMG jrmnI, kMvljIq kOr, soafn gugusLkoa, suKivMdr isMG lfzI ryignsbrg, suirMdr isMG syKoN briln, mnjIq isMG BMzfl, skwwqr isMG briln, suirMdr isMG briln, amndIp isMG kflkt, nwwQf isMG, arPIn, hrpfl isMG, nykI sMGf, mI, amrIk cFdI, hYpI, bObI iZwwloN, jsivMdr isMG iZwwloN, anoK isMG GuMmx, grivMdr isMG GuMmx, igMdI, so, igdf, hbIb, mnijMdr isMG bfjvf, blijMdr isMG pMnU, hrijMdr isMG hmbrg, suirMdr isMG BwwtI hmbrg, plivMdr isMG pfl hmbrg, suKivMdr isMG gryvfl, sqivMdr kOr hmbrg df grup, primMdr isMG bYNs, blivMdr kOr bYNs, surimMdr isMG mrvfhf PrYNkPort, sqpfl isMG pwzf aqy hor kfPI sfry ies pRogrfm ivc sLfml hoey.

 jrmnI ivc afpxI iksm df ieh aijhf kvI drbfr hY ijs df ipCly iqMn sfl qoN bVI sPlqf pUrbk pRbMD kIqf jf irhf hY. ies smfgm ivc pMjfb, pMjfbI qy pMjfbIaq dy msilaF aqy prvfs dIaF smwisafvF qy bVIaF hI suihrd ivcfrF  kIqIaF geIaF. pMjfbI dI lwcr iksm dI gIqkfrI aqy gfiekI dy iKlfP sfry hI pMjfbIaF nUM smfgm vloN apIl kIqI geI ik swiBafcfrk Kyqr ivc pY rhI aijhI BYVI rvfieq nUM rokx vfsqy gYr-gMBIr aqy aswiBak bolF vflI gfiekI dIaF kYstF aqy sI zIaF nf KrIdIaF jfx, ies  nUM nkfiraf jfvy, afpxy GrF ivc lwcr gfiekI nUM QF nf idwqI jfvy, iesdI QF cMgI aqy sfP suQry gIqF dIaF kYstF afid KrId ky pMjfbI dy sMgIq pRymI afpxy swiBafcfr ivc PYl rhy afvfjL pRdUsLx PYlx qoN rokx ivc shfeI hox.

iesy qrHF hI ieMglYz qoN afey bfgvfnI ivc bhuq hI pRsLMsf Kwt rhy aqy hr smyN PuwlF dI KubsUrqI vDfAux leI qwqpr ajIq isMG cwgr aqy KyzF dy Kyqr ivc bhuq AuWGIaF pRfpqIaF krn vfly 74 sflf aQlIt Jlmx isMG df vI snmfn kIqf igaf.

ijLkrXog ieh vI hY ik hr sfl vFg hI XUrpI pMjfbI swQ dy sMcflk moqf isMG srfey aqy hrijMdr isMG sMDU afpxy vloN vwzI igxqI ivc pMjfbI ikqfbF lY ky afey jo afey sfihq pRymIaF ivc vMzIaF geIaF. glvkVIaF pfAuNdy hoyey, buwlHF qy hfsy lY ky, KusLIaF dIaF pMzF bMnky jfx vyly agly sfl Pyr imlx dy vfady nfl sfry hI afpo afpxy GrF nUM qur gey.

                                                                                          - kyhr sLrIPL

 

 

 


 Eslo(nfrvy)c ngr kIrqn  df afjoXn

Aslo-ruipMdr iZwlo mogf /izMpf ivrk-Kflsf pMQ dy sfjnf idvs ivsfKI nUM muwK rwKidaf guruduafrf pRMbwDk kmytI Eslo aqy sMgqf dy sihXog swdky iewk ivsLfl ngr kIrqn df afjoXn nfrvy dI rfjDfnI Eslo ivKy hoieaf. ijs ivwc Eslo awqy njdIk pYdy sLihr  afskr, drfmn,qrfnbI,drobfk, tonsbrg afid qo BfrI sMiKaf ivwc  sMgqf ny ihwsf ilaf.iehnf njdIkI sLihrf  co sMgqF nUM ilafAux leI  spYsLl bwsf df pRbMD kIqf igaf.Eslo istI dy muwK rylvy stysLn  qo sLurU ho ieh ngr kIrqn  Eslo dy vwD BIV BVfky vflI strIt kfrl jUns qo huMdf hoieaf  XUnIvristI plfs kol jf smfpq hoieaf.ies  ngr kIrqn dI agvfeI  KflsI posLfk c pMj ipafiraf kr rhy sn  aqy mgr nIlI aqy icwty ilbfs c pMj isMGxIaf  insLfn sfihb cuwkI  ngr kIrqn dI sLfn vwDf rhIaf sn.sfry rsqy  rfj krygf Kflsf boly so inhfl siq sRI akfl dy jY kfiraf  nfl sMgq sFqmeI ZMg nfl ies ngr kIrqn c cwl  rhI sI. ies qo ielfvf   Coty bwcy awqy bwcIaf vwlo gwqkf awqy cwkrI clf rfh cwldy rfhIaf nUM rukx leI mjbUr  kr idwqf. gurUduafrf kmytI vwlo nfrvy dI BfsLf c  ivsfKI awqy iswK Drm dI jfxkfrI dy iesLiqhfr Cpf   ngr kIrqn dorfn   nfrvIjIan aqyy rfh cwldy tUristf nUM vMzy gey. ngr kIrqn  dI smfpqI dorfn  sLhId bfbf dIp isMG  kwbzI kwlb dy cyarmYn  sR guridafl isMG pWzf  pirvfr vwlo cfh/pkoiVaf  dI syvf inBfeI geI, lMgr dI syvf BfeI DrimMdr isMG(rfjU) pirvfr vwlo inBfeI geI smfpqI dorfn  sndIp isMG ny nfrvIjIan BfsLf c spIc kr iswK Drm dI jfxkfrI afm pbilk nUM idwqI.ies Auprwq gurU Gr dy dfs bIbI amndIp kor(muwK syvfdfr) ,mIq pRDfn afqmf isMG, sYktrI kmljIq isMG,KjfncI lwKivMdrvIr isMG,bIbI suirMdr kor ,ipRQpfl kOr,bIbI divMdr kOr,BfeI ieMdrjIq isMG,BfeI crn isMG mwlI afid ny afeI hoeI sMgqf   awqy Aslo pulIs vwlo idwqy sihXog df DMnvfd kIqf awqy iswK kom nUM ivsfKI  dI vDfeI idwqI.ies ivsfKI  moky gurUduafrf sfihb Eslo ivKy pRisWD  kQf vfck pRo: gurbcn isMG dI QfeIlYz vfly,kIrqn jwQy dy BfeI gurpRIq isMG(biTMzy vfly) BfeI crnjIq isMG,BfeI guribMdr isMG afpxy pRvcnF aqyy rwbI bfxI nfl sMgq  nUM inhfl krn leI puhMcy hoey hn. ngr kIrqn dorfn hornF qo ielfvf  sR gurmyl isMG igwl(pRDfn ieMzIan EvrsIj kFgrs nfrvy,akflI dl bfdl nfrvy dy cyarmYn  sR ksLmIr isMG bopfrfey,ieMzIan vYlPyar sosfietI dy sR: surjIq isMG, sports kwlcrl PYzrysLn dy inrpfl isMG pflI,akflI dl dy pRDfn sR gurdyv isMG koVf,sR ibMdr mwlI(sInIar mIq pRDfn akflI dl , jrnYl isMG idAul,guridafl isMG pwzf, sR drbfrf isMG, sR hrnyk isMG idEul, sR pRgt isMG jlfl, sR blivMdr isMG Bulr, sR jgdyv isMG bopfrfey(sfry akflI dl (b) nfrvy, sR rsLipMdr isMG, sR muKiqafr isMG(pMjfbI skUl nfrvy),sR kulvMq isMG brfV, sR sMqoK isMG bYs,sR gurmyl isMG bYs ,bldyv isMG tonsbrg,lKbIr isMG kogsbrg afid sLfml sn. ngr kIrqn dI Poto aqy pRYs mIzIaf kyvrj  izMpf ivrk, ruipMdr iZwlo mogf,amr mwlI, srbjIq ivrk , ismrjIq idEul ny kIqI.


sfdgI dy pRqIk, rfg ivwidaf dy mfihr-sMq bfbf hIrf lfl isMG jI

Eslo- ruipMdr iZwlo mogf-syvf ismrn dy pRqIk sMq bfbf mYgl isMG jI mhfrfj doDr Awucy zyry vfilaf qo vrosfey mhFpursL bRhm igafnI sRImfn 108 sMq bfbf hIrf lfl isMG jI ny afpxI sfrI ijMdgI  sfdy ilbfs,smucy jIvn kfl dorfn  ibnf ikwsy iqRsnf  isrP akfl purK dI  BgqI kr kwtI.sMq bfbf hIrf lfl isMG jI aduwqI qy rUhfnI sKsLIaq dy mflk sn.ijMnf df jnm 26 akqUbr  sMn 1900 eI nUM  ipMz doDr(ijLlf mogf) ivKy ipqf nwQf isMG awqy mfqf buwDf jI dI kuwKo hoieaf.sMq bfbf  hIrf lfl isMG jI  df bcpn qo Jukfa  akfl purwK vwl sI. bfbf jI  kIrqn awqy joVI vjfAux  ivwc bhuq hI guxI igafnI sn awqy bfbf hIrf lfl isMG jI nUM kIrqn awqy joVI  vjfAudy nUM sux ky  nfnksr sMpRdfie dy bfnI sMq bfbf nMd isMG jI bhuq KusL  huMdy sn awqy bfbf nMd isMG jI ny Euwcy zyry doDr  vfly bfbf mYgl isMG jI kol bynqI kIqI ik asI hirf lfl isMG jI  nUM nfnksr lY ky jfxf cfhuMdy hn, pr Eus vkq bfbf hIrf lfl isMG jI nfnksr jfx  leI nhI mMny ikEu ik bfbf jI nfnksr dI bMidsL ivwc nhI sI rihxf cfhuMdy . sMq bfbf hIrf lfl isMf jI msq awqy bRhm igafnI sfdy ilbfs ivwc rihxf ijafdf pMsd krdy sn.

   bfbf jI dI Aumr 40 ku sfl dI sI jdo njdIkI ipMz zFgIaf dI pMcfieq vwlo Auwcy zyry vfly bfbf mYgl isMG jI kol bynqI kIqI, ik bfbf jI sfzy ipMz syvfdfr nhI  awqy afo jI ikRpf kro qF asI bfbf hIrf lfl isMG jI nUM afpxy ngr zFgIaf(jgrfAu) iljf swkIey, bfbf mYgl isMG jI ny KusL ho ikhf ik BfeI  qusI hIrf lfl isMG qo puwC lo,jwdo zFgIaf dI pMcfieq ny  bfbf hIrf lfl isMG jIa wgy bnyqI kIqI qf bfbf jI zFgI afAux leI iqafr  ho gey.sMq bfbf mYgl isMG jI dI pRyrnf sdky zFgIaf afAux AuwprMq kuwJ smy bfad  bfbf hIrf lfl isMG jI ny gurduafrf sfihb dI syvf afrMB kr idwqI awqy QoVy smy ivwc afp ny syvf muMkml krvf idwqI.bfbf jI dI mhfnqf awgy hr pMQ drdI df isr sLrDf nfl Juwk jfdf hY.bfbf hIrf lfl isMG jI  ny zFgIaf ipMz ivKy 24 sfl  sopI syvf nUM inBfieaf.afiKr sMq  jI 24 akqUbr 1964 nUM afpxy pMj BOiqk sLrIr  df iqafg krky bRhmlIn ho gey.hr sfl ipMz zFgIaf awqy ielfkf invfsIaF vwlo bfbf jI dI brsI  nUM 24, 25 26 akqUbr nUM mnfieaf jfdf hY awqy ies moky ngr ivKy ngr kIrqn awqy Dfrimk smfgmf df afjoXn huMdf hY.ies sfl vI bfbf hIrf lfl isMG jI dI 44 vI brsI  bfbf hIrf lfl isMG sports &Xuwvk syvfvf kwlb(zFgIaf jgrfEu)awqy ielfky invfsIaf dy sihXog nfl bVI DUm Dfm nfl mnfeI geI.Dfrimk smfgmF dorfn bfbf lKbIr isMG jI  vwzy zyryvfly(doDr) awqy nfnksr vfly bfbf Gflf isMG jI ny  sMgqf nUM  afpxy pRvcnf nfl sMgqf nUM inhfl kIqf.ies  moky  nfrvy qo  Eucycy qor qy  akflI dl(b) dy cYarmyn  sR ksLmIr isMG  bopfrfey awqy  sR pRgt isMG (jlfl vfly) hoxf ny   afpxI hfjLrI lvfeI.  sR ksLmIr isMG bopfrfey (nfrvy) hoxf ny  bfbf hIrf lfl isMG sports &Xuwvk syvfvf kwlb(zFgIaf jgrfEu) nUM 50 hjLfr  dI mflI shfieqf awqy pRgt isMG jlfl (nfrvy)  ny 5100 ruipaf kwlb nUM Byt kIqf. kwlb vwlo  bfbf hIrf lfl isMG jI Et swdky pUrI jgrfEu qihsIl c  iqMn lwK pody lfEux df tIcf hY. bfbf hIrf lfl isMG sports &Xuwvk syvfvf kwlb(zFgIaf jgrfEu) dy pRDfn  suKbIr isMG ivrk rfjU(pRDfn), mIq pRDfn gurpRIq isMG,swkqr gurmIq isMG ivrk,KjfncI crnjIq isMG iswDU, crnjIq isMG ivrk (nfrvy),hrivMdr isMG ivrk, pRYs swkqr  cmkor isMG,  blivMdr isMG , blijMdr isMG (kYnyzf) jrnYl isMG ivrk, srbjIq isMG ivrk(nfrvy) qfrf isMG ivrk(sfry slfhfkfr),srpRsq jwQydfr gurmyl isMG ivrk, bYaMq isMG ivrk,zF kuldIp isMG ivrk sfbkf srpMc,kyvl isMG , bldyv isMG , BgvMq isMG ivrk(kynYzf)  jgsIr isMG ivrk(zubeI) afid awqy ielfky invfsIaf  dy  sihXog nfl bfbf hIrf lfl isMG jI dI 44vI brsI bVI DUm Dfm nfl mnfeI geI.

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here