www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

ibjlI drF dy aMkiVaF nfl ikAuN Kyz rhI hY sUbf srkfr?

  -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

luwt pfeI hoeI hY jsitn trUzo dI ilbrl srkfr ny,

bjt-buwk dIaF cfr JrItF `qy do lwK zflr qoN vwD lutfieaf

-ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ


iqMn qlfk dI pRQf bfry kwuJ ku gwlF[[[!

 

 

 

 

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ

 

coB-nfmf

gurdfspur dI cox ivwc Pyr hMUJf,

leI kYptn ny bfjLI iPr mfr mIaF.

      akflI BfjpfeIaF nUM idwqf lf KUMJy,

      idwqI kFgrs dI byVI vI qfr mIaF.

swucy luwicaF df viDaf sI bolbflf,

srkfrI sfnHF dI sI Brmfr mIaF.

      ijhVy pUC nUM awg sI lfeI iPrdy,

      idwqy 'kyjrIvflIey' vI Tfr mIaF.

ho geI jLbq jLmfnq KjUrIey dI,

geI afp dI mMjI iPr Tuk mIaF.

myjr KjLUrIaf KjLUr qy cfVH idwqf,

idwqy sunIl jfKV ny Pwty cwuk mIaF.

akqUbr 20, 2017, KLbrnfmf # 945

hor lyK

jrmn pfrlImYNt dy cox nqIjy jmhUrI kdrF vfsqy aOKI GVI


 kyhr sLrIPL

 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

  -jiqMdr pnUM

 

amrIkf smyq hor dysLF ivwc vI zyrydfr bxdy rhy hn amn-kfnMUn vfsqy cxOqI

-pRsLFq lfielpurI 

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!

kI hY aOrqF dIaF guwqF kwtx dIaF GtnfvF df rhws, guqnI corF qoN bcx leI vflF ivwc tMgIaF Bgvfn dIaF qsvIrF
- ਜੀਤ ਜਲੰਧਰੀ (ਬਰੈਂਪਟਨ)    

nIdrlYzs df zfktr jo DoKy nfl dy idMdf sI afpxy ukrfxU, clfkI nfl bx igaf 60 bwicaF df bfp

- jIq jlMDrI (brYNptn)

vwzy not vwzI Kot

- jsivMdr iswDU (ryzIE host)

Pon: 416 -732 -3000


pRfcIn kfl ivwc ihMdU gAU mfs Kfdy sn

-jIq jlMDrI (brYNptn)


Buwl jfvy ikhVf,nfnI df ivhVf

 jspfl kOr (aMimRqsr)


brqfnIaF iek nvyN isafsI moV 'qy

- lMdn qoN zf[sfQI luiDafxvI


pMjfb dIaF coxF dy nqIjy afAux qoN pihlF iewk pMjfbI ryzIE sLoa ivwc afp dI bwly bwly df iewk nmUnf!!


kbwzI tUrnfmYNtF dy Gt rhy drsLk

-ipRM[ srvx isMG


'lok Buwl gey ik pihlf ElMipk golz mYzl mY ilafieaf sI' ikhf murlIkFq ny!!

-jIq jlMDrI

 


BfrqI ElMipk Kyz kmytI dIaF inlfiekIaF

koc qy zfktr qoN swKxI dIpf phuMcI PfeInl ivwc

- jIq jlMDrI (brYNptn)


ikwQy KVyH hn ajy vI ies dunIaF dy kuJ lok

rsm dy nfm AuWqy bwcIaf dy nfl huMdf hY sYks

- aYWz btlr


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


hor muwK lyKbrYNptn vfsIaF 'ptfkf kfnUMn' dIaF rwjky AuzfeIaF DwjIaF

bYn kIqy 'bMb ptfky' aqy 'skfeIrfkt' sLryafm cldy rhyy, pRsLfsLn irhf KfmosL

brYNptn (jIq jlMDrI) :-brYNtpn vfsIaF ny idvflI dI rfq brYNptn dy 'ptfkf kfnMUn' dIaF rwjky DwjIaF AuzfeIaF hn. brYNptn sLihr dI kONsl ny ies sfl iek kfnUMn pfs kIqf sI ijs qihq Kqrnfk bMb ptfky aqy skfeIrfkt vrgy Pfier vrks dy clfAux `qy pfbMdI lf idwqI sI pr idvflI dI ies rfq ipCly sfl vrgf hI njLrf dyKx nUM imilaf aqy ptfky clfAux vfilaF `qy ptfkf kfnUMn df koeI asr njLr nhIN afieaf. ijhVy ptfky iqMn mItr qoN vwD dUr jf skdy sn AunHf dy clfAux AuWqy mukMlm pfbMdI sI pr idvflI dI rfq pihlf vfg hI vwzy ptfky aqy afiqsLbfjLI cldI rhI aqy pRsLfsLn iblkul KfmosL irhf. lokF ny kfnUMn dI  koeI pRvfh nf kIqI aqy Kqrnfk ptfky clfAuNdy rhy. ienHF hI nhI lokF ny ijLd ijLd ky ptfky clfey aqy awDI rfq qwk ieh KLbr ilKy jfx smyN ptfikaF dI gVgVfht jfrI hY. Xfd rhy ipCly sfl idvflI mOky brYNptn ivwc idvflI dI rfq ptfikaF nfl awg lwgx kfrn pUrI qrHF qbfh ho igaf sI aqy nfl dy do hor nuksfny gey sn.


'nON so cUhf Kfky ibwlI hwj nUM cwlI'

ivwq mMMqrI moryno dy JUT df prdf PfsL, afiKr Kuwd hI swc svIkfiraf

aKy! mYN hux afpxI kMpnI dy aYswts 'blfeINz trst' ivwc rwKFgf

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf dy pRDfn mMqrI jsitn trUzo df chyqf ivwq mMqrI ibwl moryno ienHI idnI kfPLI crcf ivwc hY. BfvyN muwdf tYks rIPfrm df hovy ijs df pihlf aYlfn krky iPr vfips lY ilaf igaf hovy, cfhy mwudf kYnyzf dI cMgI afriQkqf aqy nvIaF nOkrIaF pYdf krn dy dfhvy df hovy jo ik aMkiVaF dy muqfibk shI nf inkly aqy BfvyN muwdf afpxI kMpnI dI ihwsydfrI df hovy, ienHF sfry muwidaF `qy ibwl moryno nukqfcInI df pfqr bixaf irhf hY. agr bfkI muwidaF nUM hfl dI GVI Cwz idwqf jfvy qy isrP ibwl moryno dI kMpnI 'moryno sLIPYl' dI Audfhrx idwqI jf skdI hY. ibwl moryno dI ieh kMpnI aMqrrfsLtrI kMpnI hY pr ies df sB qoN ijLafdf ibjLnsL kYnyzf ivwc hY aqy Auh vI vwzIaF kfrporysLnF df, ijs ivwc PYzrl lYvl dIaF kfrporysLnF vI sLfiml hn ijnHF ivwc kYnyzf post sB qoN mohrI hY. moryno dI ieh kMpnI lokF dIaF pYnsLnF aqy izsyibltI iensorYns' nUM mYnyj krdI hY aqy ieh kYnyzf dI iek mohrI kMpnI hY. ibwl moryno `qy mIzIey vwlo ieh dosL lwgf sI ik ivwq mMMqrI hMdy hoieaf moryno afpxI kMpnI nUM Pfiedf phuMcf irhf hY aqy Aus ny kMpnI dy sLyar aqy hor sMpqI 'blfeINz trwst' ivwc nhIN rwKI hY aqy ies dy nfl Aus ny tYks corI jF tYks bcfAux leI kMpnI dI iek sLfKf kYrybInIan afeIlYNNz 'brbYzoj' ivwc Kohl rwKI hY jo ik isrP tYks df Pfiedf lYx leI rwKI geI hY jd ik AuQy kMpnI koeI ibjLnYs nhIN kr rhI hY. iPr ieh kys aYiQk kimsLnr kol phuMc igaf sI. pihlF PYzrl aYiQk kimsLnr ny ikhf sI ik ibl moryno ny inXmF dI AulMGxf kIqI hY aqy ieh sLpsLt 'kMPiltk afPL ieMtrYst' hY pr iPr plt ky ieh afK idwqf ik ibwl moryno ny apxI kMpnI dy sLyar aqy aYswts 'blfeINz trwst' ivwc rwKy hoey hn. pr ieh mfmlf qwul PV igaf ikAuNik aslIaq ivwc ivwq mMqrI ny aijhf nhIN sI kIqf. afiKr hux ivwq mMMqrI ny mMinaf hY ik Auh kMpnI dy aYswts 'bfleINz trwst' ivwc rwKygf ieQoN qwk ik afpxy sLyar vI vyc dyyvygf pr Aus ny brbyzojL ivwc kMpnI dI brFc nUM shI dwsidaF ikhf hY ik kfnUMn ieh shI hY. Xfd rhy sfbkf ilbrl ivwq mMqrI aqy pRDfn mMqrI pfl mfrtn ny vI tYks corI krn leI aijhf hI qrIkf apxfieaf hoieaf sI. hux ivwq mMMqrI ny ikhf hY ik Aus ny vkIlL nfl gwl kr leI hY aqy afpxI ihwsydfrI nUM 'blfeINz trwst' ivwc rKx leI kfrvfeI sLurU kr idwqI hY. ieh muhfvrf ibwl moryno `qy pUrf Zwukdf hY ik 'nNO sO cUhf Kfky ibwlI hwj nUM cwlI'.


brYNptn aqy imsIsfgf ivwc GrF dIaF kImqF iPr vDIaF

brYNptn (jIq jlMDrI) :- jItIey ivwc GrF dI mfrkIt iPr srgrm ho geI hY aqy qfjLf rIport ivwc ikhf igaf hY jItIey dy brYNptn aqy imsIsfgf ivwc kImqF ivwc qyjLI afeI hY. ipCly iek sfl ivwc jItIey ivwc GrF dIaF kIMmq ivwc 20% df vfDf aMikq kIqf igaf hY. rfiel lIpyjL vwlo krvfey hfAUs srvy ivwc ikhf igaf hY ik ies sfl dI qIsrI iqmfhI ivwc GrF dIaF aOsqn kIMmqF ivwc 21[7% vfDf hoieaf hY. Kfs krky imsIsfgf ivwc aOsqn Gr dI kImq 627605 qoN vD ky 758750 zflr ho geI hY aqy brYNptn ivwc 584717 qoN vd ky 731544 zflr ho geI hY. brYNptn ivwc do storI GrF dI aOsqn kImq 607452 qoN vDky 759571 zflr vd geI hY aqy ieh vfDf 25% hoieaf hY. ies qrHF bMglo dI aOsq kImq 519058 qoN vDky 648184 zflr ho geI hY aqy ieh vfDf 24[9% hoieaf hY aqy kMzonImIan  dI kImq 278282 qoN vDky 351675 zflr ho geI hY aqy ieh vfDf 28[2% hoieaf hY.


ikbYWk `c jnqk QfvF `qy mMUh Zkx `qy pfbMdI df ibwl pfs

ikbYWk :- ikbYWk sUby ivc Dfrimk inrpwKqf kfnUMn pfs ho igaf hY. ies kfnUMn qihq jnqk syvfvF dy rhy jF ienHF syvfvF df lfB lY rhy lokF leI afpxI ichrf idKfAuxf lfmI hovygf. ikbYWk ny hfl ivc hI jnqk afvfjfeI aqy imAUsIpl pRfsn nfl juVIaF syvfvF nUM vI ies kfnUMn dy dfiery ivc fml kIqf hY. ikbYWk dI sMsd ny ibwl nMbr 62 nUM 66-51 votF nfl pfs kIqf. ies kfnUMn qihq nkfb jF burkf pfAux vflIaF aOrqF nUM hux jnqk syvfvF idMdy jF lYdy smy afpxf ichrf idKfAuxf pvygf. pRfskI aiDkfrIaF, puls aPsrF, aiDafpkF, bws zrfeIvrF aqy zfktrI ijhy ikwiqaF nfl juVIaF aOrqF hux kMm vflI QF `qy burkf nhI pf skxgIaF. iehI nhI ies kfnUMn qihq sbiszI vflI bfl dyKBfl syvfvF ivc bwicaF nUM Dfrimk iswiKaf nhI idwqI jf skygI. bwsF ivc Xfqrf krn jF lfeIbRyrI ivc pVHn dOrfn hux aOrqF burkf nhI pf skxgIaF. ikbYWk `c pfs kIqy gey ibwl nMbr 62 ivc muslmfn Drm df ikr nhI hY. srkfr df kihxf hY ik ies kfnUMn qihq iksy vI qrIky nfl ichrf Zwkx `qy pfbMdI hovygI aqy ies dy infny `qy isrP muslmfn nhI hn. ies nvy kfnUMn df asr AunHF musilm aOrqF `qy vI pvygf, jo jnqk syvfvF df lfB lYdy smy afpxf ichrf Zwk lYdIaF sn. aflockF df kihxf hY ik ies kfnUMn nfl AunHF musilm aOrqF dy ihwqF dI axdyKI hovygI, jo burkf pf ky jF ichrf Zwk ky jnqk syvfvF df lfB lYdIaF hn.  kfnUMn mfhrF df mMnxf hY ik ibwl 62 nUM adflqI cuxOqI idwqI jf skdI hY.


mF df iGnOxf kfrf

afpxy do Coty muMzy Evn ivwc BuMn suwty

aYtlFtf (jIq jlMDrI) :- pulIs ny aYtlFtf dI iewk aOrq nUM igRPqfr kIqf hY ijs `qy dosL hY ik Aus ny afpxy do Coty muMizaF nUM Evn ivwc rwKy ky Evn clf idwqf sI. lomfrf ivlIam nf dI aOrq nUM kql dy dosL hyT cfrj kIqf giaf hY. ipCly vIrdfr dI rfq nUM qkrIbn 11 vjy aOrq ny afpxy iek sfl aqy 2 sfl dy muMzy nUM Evn ivwc rKky mfr idwqf sI jd ik qIsrf 3 sfl df muMzf bc igaf sI. muMizaF nUM mfrn qon bfad aOrq ny AunHF dI vIzIE bxfeI aqy afpxy pqI nUM byj idwqI aqy ikfh ik mYN dohF nUM mfr idwqf hY. pqI ny qurMq pulIs nUM Pon kIqf pr pulIs `qy phuMcx qk muMzy mr cwuky sn.


nOjvfnF ivwc 'zrwgz zrfeIivMg' df viDaf ruJfn

sVkI hfdsy ivwc mrn vfly cfrF ivwcoN iek ivwc pfieaf igaf mYrUvfnf

brYNptn (jIq jlNDrI) :- ipCly 10 sflF ivwc pIal rIjLn ivwc sVkI hfdisaF ivwc mrn vfly  4 nOjvfnF ivwcoN iewk nOjvfn dy isstm ivwc mYrUvfnf pfieaf igaf sI. nOjvfn zrfievr kuwl lfiesMsI zrfievrF df 12% bxdy hn jdik jLKLmI aqy mrn vfilaF ivwc ienHF dI anupfq 20% hY. pIal pulIs dy ieMspYktr pfl pog df kihxf hY ik kuJ nOjvfn ieh smJdy hn ik mYrUvfnf pIx nfl Auh vDIaf qrIky nfl kfr clf skdy hn pr iblkul glq hY aqy ieh isrPL vihm hI hY. pulIs muqfibk pYrfsLUt kYnyzf dy sihXog nfl ies sfl akqUbr 15 qoN akqUbr 21 qwk 'tIn zrfeIivMg syPtI vIk' mnfieaf jf irhf hY ijs nfl nOjvfnF ivwc jgrUkqf pYdf kIqI jf skygI. ies hPLqy dOrfn nOjvfn zrfievrF nUM AunHF dIaF kfr cflkF dy qOr `qy ijMLmyvfrIaF aqy mYrUvfnf dy sMBfvI KqiraF nUM Aujfgr kIqf jfvygf.


kMmF `qy AuWcI awzI vfly slIpr pfAux `qy pfbMdI lgfx df ibwl pysL

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE sUby dI pfrlImYNt ivwc buwDvfr nUM iek ibwl py kIqf igaf hY ijs dy kfnUMn bxn nfl kMmF kfrF Bfv 'vrk plys' aOrqF dy hfeI hIl 'AuWcI awzI' dy slIpr pihnx `qy pfbMdI lgfeI jf skdI hY. ieh pRfeIvyt ibwl ikRstInf mfritn ny hYlQ aYz syPtI aYkt dy qihq pysL kridaF mMg kIqI hY ik nOkrI dOrfn XUnIPfrm dy nfl surwiKaq Puwtvyar pihnxf bhuq rUrI hY. AunHF ikhf ik mOjUdf smy `c pihny jfx vfly Puwtvyar nfl iksy vI vyly pYr `c moc af skdI hY jF pYr KmI ho skdf hY. ies dy nfl hI EntfrIE pyzIaYtirk mYzIkl aYsosIeyn dy pRDfn ny ikhf ik ibnHF AuWcI awzI dI bjfey AuWcI awzI vflIaF juwqIaF pfAux vflIaF aOrq dy pYrF `c drd qy swt lwgx df Kqrf iafdf rihMdf hY. Xfd rhy ikrXog hY ik ies sfl dI urUafq `c ibRit kolMbIaf ny vI vrk plys `qy hfeI hIl Puwtvyar lfmI hox `qy pfbMdI lgfeI sI. ieQy ieh dsxf jLrUrI ik EntyrIE ivwc bhuq sfry kMMmkfrF `qy AuWcI awzI dIaF juqIaF pfAux `qy pihlF hI pfbMdI hY ies ivwc hspqflF ivwc kMm krdIaF nrsF vI afAudIaF hn.


eIlYktro mgnYitk pls bMb kr skdf hY vDyry nuksfn

90% amrIkn af skdy hn nfrQ korIan hmly dy Gyry `c

inAUXfrk :- amrIkf dy kuJ mfhrF ny srkfr nMU sKLq cyqfvnI idMdy hoey ikhf hY ik nfrQ korIaf vloN kIqy gey eIlYktro mgnYitk pls bMb amrIkf df vDyry nuksfn kr skdf hY aqy 90% amrIkn lok nfrQ korIaf dy ajyhy hmly dy Gyry ivwc af skdy hn. eIlYktro mgnYitk pls (eIaYmpI) bMb kfrn pfvr girz (ibjlI girz) aqy hor eIlYktrIkl XMqr Pyhl ho skdy hn. agr Gwt qfkq df hfeIzrojn bMb iksy insLfny dy 30 qoN 400 iklomItr AuWqy Ptdf hY qF ies nfl DrqI `qy qbfhI BfvyN nf hovy pr ies dy eIlYktro mgnYitk pls kfrn pfvr girz aqy hor eIlYktrIkl XMqr Pyhl ho jfxgy ijs kfrn hr pfsy hPrf qPrI pYdf ho jfvygI. zfktr ivlIam grhfm aqy zktr pItr ivnsYNt ny ies bfry amrIkf dy hfAUs afPL rIpjLYNtitv nMU agfh kIqf hY. AuhnF ikhf hY ik ies iksm dy hmly nfl pfvr girz, eIlYktrIkl XMqr, pfvr jnrysLn, kimAUnIkysLn, vftr pRosYisMg afid syvfvF Twp ho skdIaF hn. nfrQ korIaf imjLfeIlF nfl hfeIzrojn bMb dfg ky ies iksm dy Qmfky AuprlI hvf ivwc kr skdf hY ijs nfl hyT siQq sLihr qbfhI qoN bc jfxgy pr vwzy Kyqr ivwc ibjlI smyq bhuqIaF syvfvF Twp ho jfxgIaF ijs nfl lokF ivwc hPrfqPrIqy luwtmfr PYl jfvygI.

 

akqUbr 20, 2017, KLbrnfmf # 945


kYnyzf `c sqMbr mhIny GrF df muwl sUck aMk 0[8% hyTF izigaf, mMdy dI kIqI BivwKbfxI

pr rfiel lIpyj ny ikhf 'kImqF vDIaF'

trONto (jIq jlMDrI) :- trONto ivwc GrF dI kImqF hyT izgx kfrn kYnyzf ivwc "trfnYt-nYLsLnl bYNk kMpoijLt hfAUs pRfeIs ieMizks" 0[8% hyTF af igaf hY. nYsLnl ieMizks ijs ivwc 11 sLihr afAuNdy hn ies mhIny ivwc 0[8% hyTF af igaf hY aqy ies qrHF sqMbr 2010 qoN bfad pihlI vfr hoieaf hY. trONto ivwc ieh ieMizks 2[7% hyT izigaf hY. kYnyzf dy iek sInIar arQsLfsLqrI zyivz mzfnI df kihxf hY ik afAux vfly mhIinaf ivwc GrF dIaF kmIqF dy vfDy ivwc KVoq aqy hor igrfvt af jfvygI aqy nfl ieh vI ikhf hY ik jdoN ies sfl dy aMq ivwc mfrgyjL dy inXm hor sKq ho jfxgy qF 'BYVf smF' vI af skdf hY. aprYl 2017 qoN bfad jdoN srkfr ny ivdysLIaF `qy tYks lfieaf sI qF GrF dIaF kImqF ivwc KVoq qoN bfad igrfvt af geI hY. pr agr ipCly sfl sqMbr 2016 qoN sqMbr 2017 `qy njLr mfrIey qF ipCly iek sfl ivwc trONto ivwc kImqF 18%, hYimltn 19[5%, ivktorIaf 14[7% aqy vYnkUvr ivwc 10[5% vDIaF hn pr aprYl 2017 nfloN qkrIbn 12% Gwt geIaF hn.

          dUsry pfsy rIal astyt kMpnI rfiel lIpyjL ny ikhf hY ik sfry hI kYnyzf ivwc ipClI iqmfhI dOrfn kImqF ivwc vfDf hoieaf hY. rfiel lIpyj muqfibk jItIey, vYnkUvr, mFtrIafl, kYlgrI aqy aftvf ivwc ipClI iqmfhI ivwc kImqF 1[5 qoN lY ky 3[5 qwk vwD geIaF hn aqy sfry hI sLihrF ivwc kImqF iewko ijhIaF hI vDIaF hn.


kYNsr aqy Eihwp iKlfPL lVfeI lVn vfly myar df dyhFq

mOq qoN bfad srkfr dI jfg KuwlI

trYNt ihwlj (EntyrIE) jIq jlMDrI):- EntyrIE dy sLihr trYNt ihwlj dy myar hYktr mYkimln df ies hPLqy dyhFq ho igaf hY Auh pYNkrIaf dy kYNsr qoN pIVHq sn. AunHF afKrI dm qwk ijwQy kYNsr iKlfPL lVfeI lVI AuWQy nfl dI nfl EntyrIE dI hYlQ nIqI iKlfPL vI jdojihd kIqI sI. pYNkrIaf dy kYNsr df ijhVy ielfj df qrIkf bfkI sfrI dunIaf ivwc bVf sPLl hY Auh qrIkf msLInF dy huMdy hoey EntyrIE dy hspqflF ivwc AuplBd hI nhIN sI. Aus ny 2016 ivwc ikhf sI ik EntyrIE srkfr mYnUM 'mrn qwk sjLf' dy rhI hY. Aus df kihxf sI trONto dy hspqfl ivwc zfktrF ny nvIN qknIk dI msLIn ilaFdI hoeI hY pr srkfr df ishq mMMqrflf Aus msLIn nUM vrqx dI iejfjLq nhIN dy irhf hY jd ik zfktr srkfr nUM ies qknIk dI mMnjLUrI leI lMMby smyN qoN kih rhy hn. ies qoN ielfvf Aus ny ieh vI ikhf sI ik nf hI srkfr vwloN Aus nUM sUby qoN bfhr jf ky ies nvIN qknIk nfl ielfj krvfAux df Krcf hI idwqf jf irhf hY aqy nf iewQy ZukvF ielfj kIqf jf irhf hY. hYktr keI sfl srkfr nfl lVfeI lVdf irhf pr srkfr tws qoN mws nf hoeI. jdoN srkfr nf hI mMnI aqy kYNsr ny jLor idKfAuxf sLurU kr idwqf qF Aus ny sLosLl mIzIey rfhI 30 hjLfr zflr iekwqr kIqy aqy jrmnI ielfj leI clf igaf sI. ikAuNik ielfj dyr nfl sLurU hoieaf sI ies krky nvIN qknIk ny kMm qF kIqf pr AudoN qwk kYNsr srIr dy hornF aMgF qwk PYl cwukf sI. 

hux jdik iek bhuq hI sPLl rfjnIqk aqy lokF dy hrmn ipafry myar dI mOq ho cuwkI hY qF jf ky srkfr ny 'nYno nfeIPL' dy nF nfl jfxI ies nvIN qknIk nfl ielfj krn nUM mMnjUrI dy idwqI hY. so ies nvIN qknIk nUM lfgU krvfAux leI hYktr nUM Xfd kIqf jFdf rhygf.


trONto dy isrPL 25% lok hI cfhuMdy hn ik ivMn ijwqy

75% ivMn qy 44% lok ilbrl nUM vot nhIN pfAuxgy srvyKx

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE dI pRmIar kYQiln ivMn df grfPL lgfqfr hyTF izgdf jf irhf hY. hux iek qfjLf srvyKx ivwc ikhf igaf hY ik trONto dy 25% votr hI cfhuMdy hn ik kYQiln ivMn dubfrf ijwqy jd ik 75% lokF ny ikhf hY ik EntyrIE ivwc qbdIlI dI loV hY. jItIey df eyrIaf ilbrlF df gVH mMinaf jFdf hY aqy ieQoN isrP 25% lok hI kYQiln ivMn dy hwk ivwc afey hn. ies qoN ielfvf 44% lokF ny ikhf hY ik Auh nf qF kYQiln ivMn nUM vot pfAyxgy aqy nf hI ilbrl pfrtI nUM aqy isrP 11% ny hI ikhf hY ik Auh ilbrl nUM vot pf skdy hn. so ies qrIky nfl 11% ihmfieq afty ivwc lUx dy brfbr hY. ieh srvyKx zfrt iensfeIt vwloN inAUjLtfk 1010 leI kIqf igaf sI aqy ies ivwc 814 lokF dy ivcfr ley gey sn.


6[1 imlIan dI lftrI ny pfeI BsUVI: grl PrYNz vI CwzI qy lftrI vI nf imlI

cYtm: (jIq jlMDrI) cYtm dy iek ivakqI dI ipCly idnI 6[1 imlIan zflr dI lfto 6/49 inklI sI aqy jd Auh afpxI kuJ idn pihlF CwzI grl PrYNz nUM dwsy qoN ibnF lftrI df pYsf lYx igaf qF lftrI vfilaF Aus nUM pYsy dyx qoN ienkfr kr idwqf ikAuNik Aus dI sfbkf grl PrYNz  ny lftrI mihkmy kol Aus dI isLkfieq kr idwqI sI ik ies lftrI dy pYsy `qy Aus df vI hwk hY. sqMbr 20 nUM do itktF `qy 12[2 imlIan zflr df ienfm inkilaf sI. jdoN 22 qrIk nUM mors QIboa nF dy ivakqI dI nfl rih rhI grl PrYNz 46 sflf zYins rfbrtsn ny mors nUM pwuiCaf ik 6,17,29,37,45 aqy 47 nMbrF vflI itkt ijwqI hY qF mors ny ikhf ik nhIN. so ies qoN  bfad rfbrtsn ny kuJ nf boilLaf aqy mslf dwb ho igaf. lyikn 25 sqMbr nUM jd mors dI grl PRYNz Gr afeI qF dyiKaf ik mors Gr ivwcoN afpxf sfrf smfn cwuk ky jf cwukf sI. iPr Aus ny mors nfl kMm krdy Aus dy sfQIaF nUM mors bfry puwiCaf qF AunHf ny dwisaf ik Auh qF nOkrI Cwz cwuikaf hY ikAuNik Aus dI lftrI inklI sI. iPr rfbrtsn ny adflq ivwc jf ky lftrI `qy afpxf hwk ijqf idwqf qF adflq ny ienfm dI rfsLI AuWqy stya lY ilaf. mors dy imwqrF df kihxf hY ik mors qF pihlF hI rfbrtsn qoN vwK hox cfhuMdf sI ijs nfl Auh ipCly do sfl qoN rih irhf sI. rfbrtsn df kihxf hY ik Auh vfrI vfrI ieko nMbrF vflI itkt KrIddy sI. mors ny itkt afpxy bYNk kfrz nfl KrIdI sI aqy Aus dy imwqrF df kihxf hY ik mors df rfbrtsn nfl pRfprtI bfry koeI smJOqf nhIN sI isrP iekwTy hI rih rhy sn.


15 sflf lVkI nfl ijsmfnI sbMD bnfAux vflf zfktr cfrj

torFto :- 15 sflf nbflg lVkI nfl keI vfr ijsmfnI sbMD bnfAux vfly 32 sflf zfktr cfrj kr ilaf igaf hY. ieh zfktr 15 sflf lVkI nfl an-pRotYkitz sYks krn ipwCoN Aus nMU grBrokU dvfeI idaf krdf sI aqy tIkf vI lgfieaf krdf sI. puils muqfibk 32 sflf arinst cIE zfktr afPL nPrOlOjI hY aqy torFto jnrl hspqfl smyq keI hor sQfnk hspqflF ivwc syvfvF idMdf hY. ieh ivakqI dsMbr 2016 ivwc iewk aYskort aYz duafrf ies lVkI dy sMprk ivwc afieaf sI aqy ies nMU vwK vwK hotlF ivwc sYks vfsqy swddf irhf sI. ies `qy dosL hY ik ies ny iewk vfr torFto jnrl hspqfl ivwc siQq afpxy dPLqr ivwc vI ies lVkI nfl sMBog kIqf sI. ieh ibnF iksy bcfE (pRotYksLn) sfDn dy ies lVkI nfl sMBog krdf sI aqy ies vfsqy pYsy idMdf sI. ies ny XUnIvrstI afPL torFto ivwc mYzIsn dI pVfHeI kIqI sI ies nMU ieMtrnl mYzIsn df srtIPIkyt meI -2017 ivwc imilaf sI.


ny dI Evrzo kfrn hox vflIaF mOqF `c hoieaf vfDf

iekwly agsq mhIny `c hI hoeIaF 113 mOqF

vYnkUvr :- ies sfl bIsI sUby `c ny dy Evrzo kfrn mrn vfilaF dI igxqI `c vfDf hoieaf hY. bIsI koronr srivs df kihxf hY ik 2016 dOrfn pUry sfl dOrfn ijMnIaF mOqF ny kfrn hoeIaF sn, AunIaF mOqF ies sfl pihly 8 mhIinaF dOrfn hI ho geIaF hn. hflFik ies sfl dy ajy iqMn mhIny bfkI hn. hr ro qkrIbn 3-4 mOqF ho rhIaF hn, ijsdf muwK kfrn PYtfinl hY pr nf qF ipClI srkfr hI ies nUM rok skI qy nf hI mOjUdf srkfr kuJ kfrgr kdm cuwk skI hY. urUafqI aMkiVaF qo pqf lwgdf hY ik iekwly agsq mhIny `c hI 113 lokF dI mOq ny dy Evrzo kfrn hoeI sI, jo rofnf iqMn mOqF qo vD hY. sUby df kihxf hY ik agsq mhIny `c hoeIaF mOqF dI igxqI bIqy sfl nfl 79 PIsdI vD hY. lok vI srkfrF `qo Kuwl ky jvfbqlbI nhIN kr rhy, ijs kfrn ieh bImfrI bIsI sUby ivwc vDdI hI jf rhI hY.


mfmlf dIn-inMdf df:

pfik `c aihmdIaf BfeIcfry dy 3 lokF nUM mOq dI sf

lfhOr, 12 akqUbr :- pfiksqfn dy pMjfb sUby `c aihmdIaf BfeIcfry dy 3 lokF nUM ieinMdf kfnUMn qihq mOq dI sf suxfeI geI hY. ienHF ilf 2014 `c Dfrimk postrF nUM Auqfrn/pfVn `qy mfmlf drj kIqf igaf sI. yKUpurf ilHy dy vDIk ijlHf qy Ysn jwj mIaF jfvyd akrm ny bIqy idn ies mfmly `c sB gvfhF dy ibafn suxn AuprMq iqMny doIaF nUM mOq dI sf suxfAuidaf hryk nUM 2-2 lwK rupey df jurmfnf vI kIqf hY qy jurmfnf adf nf krn dI sUrq `c 6-6 mhIny dI kTor sf Bugqx df hukm suxfieaf hY.

          sLyrpur Qfxy dy Qfxydfr muhMmd asLhr ny ikhf hY ik iehnF dosLIaF ny aihmdIaf lokF dy smfijk bfeIkft krn dI apIl krn vfly postr pfV idwqy sn aqy iehnF postrF `qy kurfn dIaF afieqF ilKIaF hoeIaF sn. ijs kfrn sLkfieq imlx `qy iehnF iKlfPL meI 2014 ivwc dIn-inMdf df kys drj kIqf igaf sI aqy iqMno cfrj kr ley gey sn. adflq ivwc iehnF ny postr pfVHn df dosL mMn ilaf sI pr ikhf sI ik AuhnF ny dIn-inMdf vflf koeI kMm nhIN kIqf. iehnF dy vkIl ny ikhf hY ik Auh hfeIkort ivwc ies PYsly iKlfPL apIl krygf.

ijLkrXog hY ik aihmdIaf muslmfnF nMU pfiksqfn dy sMivDfn  ivwc muslmfn nhIN mMinaF jFdf. kwl sfbkf pRDfn mMqrI nvfjL sLrIPL dy dfmfd mhuMmd sPdr ny aihmdIaf lokF `qy sKLq hmlf krdy hoey ikhf sI ik iehnF lokF nMU srkfr aqy POj ivcoN bfhr rwKxf cfhIdf hY.

 

akqUbr 14, 2017, KLbrnfmf # 944


kYnyzf dy pIVHq afidvfsIaF nUM imlygf 800 imlIan zflr df muafvjLf

srkfr vwloN XojnfbwD qrIky nfl kIqf igaf sI hjLfrF bwicaF df swiBafcfrk 'Drm iBRsLt'

aftvf (jIq jlMDrI) :- PYzrl ilbrl srkfr vwloN ienzIjIns Bfv afdvfsIaF nfl iek smJOqf kIqf igaf hY ijs qihq 'iskstI skUp' dy nF nfl jfxy jFdy Aus vyly dI PYzrl-EntyrIE srkfr dy sFJy pRogrfm qihq afidvfsIaF dy bwicaF nfl hoey ainaF leI pIVHq afdIvfsIaF nUM $800 imlIan muafvjLf idwqf jfvygf. ieh muafvjLf hryk dfhvydfr nUM 25000 zflr qoN lY ky 50 hjLfr zflr qwk idwqf jfvygf. Xfd rhy afidvfsIaF ny PrvrI ivwc 'iskstIjL skUp' dy nF nfl jfxy jFdy ies progrfm iKlfPL afpxI kfnUMnI lVfeI EntyrIE dI suprIm kort ivwc ijwq leI sI. srkfr dy ies ivvfdq pRogrfm qihq hjLfrF afdvfsIaF bwicaF dI siBafcfrk pCfx Koh leI geI sI Bfv AunHF df siBafcfrk 'Drm iBRLsLt' kIqf igaf sI aqy AunHF dI afdvfsIaF vjoN pCfx Kqm kr idwqI geI sI.

ies skIm qihq afdvfsIaF bwicaf nUM jLbrdsqI AunHF dy GrF ivwcoN cwuikaf jFdf sI aqy nfn-ieMnzIjIns QfvF `qy rwiKaf igaf sI aqy AunHf bwicaF dI dyKBfl leI afidvfsIaf dI bjfey gYr afdvfsIaF nUMM rwiKaf jFdf sI. ieh pRogrfm 1965 qoN lYky 1984 qwk clfieaf igaf sI aqy ies qihq hjLfrF hI afdvfsI bwcy afpxI pCfx gvf bYTy sn. suprIm kort dy jwj ny srkfr vwloN clfey jFdy ies progrfm nUM 'izAUtI afPL kyar' Bfv dyKBfl dy PrjLF nUM qoVn mroVn df dosLI pfieaf sI aqy ikhf sI srkfrF ies glq nIqI nUM rokx ivwc asPl rhIaF sn. 'iskstIjL skUp' progrfm qihq hjLfrF bwcy gYr afdvfsIaF nUM god dy idwqy gey sn aqy gYr afdvfsI pflx posLx kyNdr ivwc dfiKl krvfey gey sn. 20,000 pIVHq afdvfsI jo ik Aus smyN bwcy sn, ny srkfr ivruwD 1[3 iblIan zflr df muafvjy df kys kIqf sI. ies dfhvy ivwc ikhf igaf sI ik srkfr ny jfx buwJ ky afdvfsIaF dy bwcy mfipaF koloN Koh ley sn qFik afdvfsIaF dI pCfx Kqm kIqI jf sky sI aqy AunHF dI bolI aqy siBafcfr Kqm ho jfvy.


trONto dy cfr vfrzF ivwc kuwkV rwKx dI idwqI iejfjLq

pr kwukVF dIaF vFgF `qy lfeI pfbMdI

trONto (jIq jlMDrI) :- afpxy Gr dy ipCvfVy ivwc ickns Bfv kuwkVF nUM trONto dy cfr vfrzF ivwc pfbMdIsLudf ilst ivwcoN kwZ idwqf hY Bfv ik GrF ivwc rwKx leI Kul dy idwqI geI hY aqy hux ienHF cfr vfrzF dy lok afpxy Gr dy bYkXfrz ivwc kukVIaF rwK skdy hn. vfrz nMbr 5, (eIkobIko-lyksLoar), vfrz 13 (pfrkzyl-hfeI pfrk) vfrz 21 (syNt pflj) aqy vfrz 32 (vIcjL-eIst Xfrk) ivwc kukVIaF rwKx df ieh pfielt prjYkt iqMn sfl leI sLurU kIqf igaf hY aqy agr ieh projYkt sPLl rihMdf hY qF hornf vfrzF dy lokF nUM GrF ivwc kukV rwKx dI iejlfq idwqI jf skdI hY. ies mqy dy hwk ivwc 23 aqy ivroD ivwc 14 votF peIaF hn. mqy ivwc ikhf igaf sI kwukV vI ibwlIaF aqy kuiwqaF vFg sfPL hI huMdy hn aqy nfl dI aFzy vI idMdy hn jo ik GrF ivwc rwKxXog hn aqy ienHF dy aFzy ishq leI cMgy hn. pfs hoey mqy muqfibk ienHF vfrzF dy lok GrF dy bYkXfrz ivwc isrP cfr kwukVIaF hI rwK skdy hn jd ik kuwkV (rUstr) rwKx `qy bYn pihlF vFg hI jfrI rhygI. bYn jfrI rwKx df kfrn kwukVF vwloN idwqIaF qVksfr vFgF nUM muK rwiKaf igaf sI ijs nfl gvFZIaF nUM qklIP df sfhmxf krnf pY skdf sI. ies dy nfl ienHF vfrzF dy lok Gr ivwc ijwQy isrPL cfr kuwkVIaF hI rwK skdy hn AuWQy lok ienHF qoN pRfpq aFizaF nUM vyc nhIN skxgy aqy isrP ienHF dy aFzy Gr ivwc hI Kfx leI vrqy jf skxgy. ies qoN ielfvf nf hI kuwkVIaF nUM dfl sbLjLI bxfAux leI vriqaf jf skygf Bfv murgIaF dI DOx nhIN mroVI jf skygI BfvyN Auh aFzy dyx qoN hwt vI geIaF hox. aYnIml protYksLn aYkt dy qihq nf hI murgIaF `qy qsLwdd kIqf jf skygf.


brYNptn qy imsIsfgf `c trYiPk inXmF dIaF AuWzdIaF DwjIaF

ipCly sfl pulIs vwloN 90000 itktF idwqIaf geIaF

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pIal rIjLn dy do sLihrF brYNptn aqy imsIsfgf ivwc trYiPk inXmF dIaF DwjIaF AWuz rhIaF hn aqy hryk sfl trYiPk inXmF dI AulMGxf krn vfilaF dI igxqI vDdI jf rhI hY. pIal rIjLn dy ivwc kfr zrfeIv krn df pwDr lgfqfr ivgV irhf hY. pRfpq irport muqfibk 2016 ivwc pulIs ny imsIsfgf aqy brYNptn sLihr ivwc 90,000 itktF trYiPk dy vwK vwK inXmF dI AulMGxf kfrn zrfeIvrF nUM idwqIaF sn jd ik 2015 ivwc 84,748 itktF idwqIaf geIaF sn.

2016 ivwc kfr zrfeIv krn dy nfl PUn dI vrqoN nf krn df inXm qoVn leI 3914 itktF idwqIaf geIaF sn. ies qoN ielfvf 3344 itktF lfl bwqIaF ivwc dI kfr lMGfAux leI idwqIaF geIaF sn. kyarlYs zrfeIivMg leI 4110 itktF aqy stfp sfeIn `qy nf rwukx leI 6066 itktF. imafd Kqm ho cwuky primt jF ibnf primt jF sitkr qoN gwzI clfAux vfilaF nUM 15164 itktF aqy sB qoN vwD qyjL rPqfr kfr clfAux leI 31596 itktF idwqIaF geIaF sn. ies qoN ielfvf 1731 itktF sIt bYlt nf lfAux kfrn idwqIaF geIaF sn. dohF sLihrF ivwc hfdisaF dI igxqI vI vDI hY jo ik trYiPk inXmF dI pflxf nf krn df vwzf kfrn mMinaf jf irhf hY.


kYnyzf ivwc 37 sflF qoN Pfrm kfmy vjoN kMm krdf ajy vI tYNpopryrI kfmf hY

torFto :- ipCly 37 sflF qoN kYnyzf ivwc Pfrm kfmy vjoN kMm krdf pYtirk stfinE srkfr dI njLr ivwc ajy vI tYNporyrI kfmf hY. Auh kYrIbIan iKwqy qoN sYNt lUsIaf qoN hY aqy 37 sflF qoN lgfqfr kYnyzf ivwc Pfrm kfmy vjoN afAuNdf irhf hY. ies dOrfn Aus ny EntyrIE dy iqMn vwK vwK PfrmF `qy kMm kIqf hY aqy hux lyk eIarI dy iknfry iewk Pfrm `qy kMm krdf hY aqy pMj hor jmfiekn kfimaF nfl Pfrm dy bMk-hfAUs ivwc rihMdf hY. 66 sflf pYtirk nMU zr hY ik Auh hux Aumr muqfibk kmjLor ho irhf hY ijs kfrn kdy vI Pfrm vfly Aus nMU rwKx qoN nFh kr skdy hn. Auh afpxy nfl afpxy pMj poqy poqIaF dIaF qsvIrF leI iPrdf hY jo Aus dy ipCly dys ivwc hn. pYtirk df kihxf hY ik Auh kYnyzf ivwc kMm krn dy qF Xog smiJaf jf irhf hY pr pwkf rihx dI afigaf nhIN hY. Aus vrgy afrjLI Pfrm kfmy Gwt qnKfh `qy kMm krdy hn ikAuNik hor knyzIan ajyhf kMm nhIN krnf cfhuMdy. kfnPrMs borz dI iek rport muqibk Pfrm sYktr ivwc lybr dI kmI hY aqy sfl 2025 qwk knyzIan PfrmF nMU 113,800 kfimaF dI kmI hovygI.


iemIgrysLn kYnyzf vloN 4 sfl qoN zItyn kIqf bMdf irhfa nhIN kIqf jfvygf adflq

torFto :- iemIgrysLn kYnyzf vloN ipCly sfZy 4 sfl qoN zItyn kIqf iebrfihm tUry irhfa nhIN kIqf jfvygf, ieh PYslf awj EntyrIE dI supIrIar kort ny suxfieaf hY. Aus nMU mYksImMm sikAUrtI jyl ivwc kYd kIqf hoieaf hY. adflq ny iek rfhq idMidaF ikhf hY ik Aus nMU sYNtrl kurYksLnjL sYNtr ilMzjLI qoN qurq eItobIko dy zItYNsLn sYNtr ivwc qbdIl kIqf jfvy. 46 sflf iebrfihm tUry df kihxf hY ik Auh vYst aPrIkn dysL jFbIaf nMU zIport hox vfsqy iqafr hY pr Aus kol pfsport vgYrf nhIN hY aqy Aus dy dysL ny iebrfihm nMU lYx qoN nFh kr idwqI hY.  iemIgrysLn kYnyzf df kihxf hY ik Auh jfxbuwJ ky afpxf nfm gLLlq dws irhf hY qF  ik zIport hox qoN bc sky jdik Aus df asl nfl bfkfbf tUry hY.  Auh 2011 ivwc jfalI nfm `qy kYnyzf afieaf sI aqy rPUjI bx igaf sI. Aus df kys rwd hox ipwCoN Auh rUhposL ho igaf aqy PVy jfx ipwCoN zItyn kr ilaf igaf sI. Aus nMU mYksImMm sikAUrtI jyl ivwc Byjx df kfrn Aus df amrIkf rihx smyN df burf rIkfrz hY. srkfrI aiDkfrIaF df kihxf hY Aus nfl koeI durivvhfr nhIN ho irhf aqy Aus vloN amrIkf ivwc irhfeI (byl) dIaF sLrqF nMU qoVn kfrn sKLq jyl ivwc rwiKaf hY.


trUzo ilbrlF dI lokpIRXqf GtI

kMsrvtv dy rhy hn sKLq twkr aqy aYnzIpI pCVI pol

aftvf :-  iewk qfjLf jfrI kIqy gey srvyKx muqfibk trUzo ilbrlF dI lokpIRXqf Gt geI hY aqy  kMsrvtv pfrtI hux ilbrlF nMU sKLq twkr jdik aYnzIpI kfPLI pCV geI hY. pRisD aYkojL rIsrc kMpnI vloN knyzIan pRYs vfsqy krvfey gey ies srvyKx muqfibk kOmI pwDr `qy illbrl pfrtI nMU 34%, kMsrvtv pfrtI nMU 33% aqy aYnzIpI nMU 15% lokF df smrQn pRfpq hY. ieMJ dovyN pRmuK pfrtIaF qknIkI pwKoN 1% dy Prk nfl brfbrqf dI hflq ivwc hn. aYkojL muqfibk ieh srvyKx 1[4% plws jF mfeIns qwk aYkoryt hY.

aYkojL rIsrc dy pRDfn PrYNk gryvjL muqfibk 2015 dI cox ipwCoN ilbrl pfrtI hux jLmIn `qy Auqr afeI hY. ies pol vfsqy sqMbr dy do afKrI hPiqaF dOrfn 4,839 lokF df mwq ilaf igaf sI.

PrYNk gryvjL muqfibk ilbrl pfrtI bhuq cOkMnI ho ky kMsrvtv pfrtI dI vD rhI lokRIXqf nMU vyKygI aqy aYnzIpI `qy vI iDafn rwKygI jo AuhnF votrF nMU tfrgt krygI ijhnF ny 2015 ivwc ilbrl pfrtI df smrQn kIqf sI. aYnzIpI df smrQn 15% qwk izwg jfxf nvyN afgU jgmIq isMG vfsqy vwzI cxOqI hovygI. Xfd rhy ieh pol jgmIq isMG dy aYnzIpI afgU cuxy jfx qoN pihlF krvfieaf igaf sI so ieh Aus dI kfrgrqf `qy lfgU nhIN huMdf

akqUbr 07, 2017, KLbrnfmf # 943


brYNptn isivk hspqfl vwloN imRqk aYlfnI aOrq dy mfipaF nUM adflq ny idwqI rfhq

hor do hPLqy nhIN lfhI jfvygI 'lfeIPL sport'

aYnzIpI ny AuTfey hspqfl dI kfrgujLfrI `qy svfl

brYNptn (jIq jlMDrI): brYNptn dy isivk hspqfl dy zfktrF vwloN imRqk GoisLq kIqI jf cwukI 27 sflf aOrq dy mfipaF nUM adflq ny kwuJ rfhq idMidaF ikhf hY ik tkIsLf mYktI dI 'lfeIPL sport' Bfv nklI sfh pRnflI nf lfhI jfvy ijs kfrn Aus nUM jIvq rihx leI do hor hPLqy iml gey hn. Xfd rhy zfktrF ny 20 sqMbr nUM tkIsLf nUM bryn zYWz Bfv imRqk krfr dy idwqf sI aqy Aus dI 'lfeIPL sport' lfhux dI iqafrI kr rhy sn pr ies dy mfqf ipqf df kihxf sI ik Auh ijMdf hY aqy jd Auh tkIsLf nUM bulfAuNdy hn qF Auh sfzf hwQ vI GuwtdI hY aqy aqy hfv Bfv vI bdldI hY ies krky Aus dI lfeIP sport nf lfhI jfvy. pr zfktrF ny mfipaF dI iewk nf suxI aqy mOq df srtIiPkyt vI jfrI kr idwqf. mOq df srtIPyt jfrI hox dy kfrn nf qF pirvfr Aus nUM iksy hor hspqfl ivwc iljf skdf hY aqy nf hI iksy hor zfktr dI dUsrI rfey lY skdf hY aqy ies krky prIvfr ny adflq df drvfjLf KVkfieaf sI. hux vIrvfr nUM adflq ny do hor hPLqy leI Aus dI jfn bcf leI hY. mfipaF df dosL hY ik zfktrF ny bhuq jldbfjLI ivwc tkIsLf nUM imRqk aYlfn idwqf sI jd ik imRqk aYlfnx qoN bfad tkIsLf afpxf agMUTf aqy afpxf hwQ vI dbfAuNdI rhI sI. 20 sqMbr nUM imRqk aYlfnx qoN bfad 21 qrIk nUM pRIvfr ny adflq ivwc jfky hspqfl vwloN lfeIPL sport lfhux ivrwD aYNmrjYNsI hukm jfrI krvf ilaf sI aqy hux vIrvfr nUM adflq ny do hor hPLqy leI tkIsLf nUM lfeIPL sport `qy rwKx df nvF hukm jfrI kr idwqf hY. Aus nUM zrwg EvrzojL kfrn hspqfl BrqI krvfieaf igaf sI aqy tkIsLf dI iewk 9 sfl dI bytI vI hY. adflq ny tkIsLf dy hor tYst krn leI syt mfeIkl hspqfl dy zfktr dI izAUtI lfeI hY nfl hI pRIvfr vwloN isLPrfsL kIqy amIkrn zfktr dy kMMm dI vI pVqfl kr rhI ik kI pRIvfr vwloN isPfrsL kIqf zfktr kYnyzf ivwc ielfj kr skdf vI hY ik nhIN. agr zfktr dy ielfj df qrIkf shI aqy Xog pfieaf igaf qF iPr adflq pRIvfr dy afpxy zfktr nUM vI ielfj krn df mOkf dy skdI hY nhIN qF syNt mfeIkl dy zfktrF df nqIjf afKrI hovygf.

ies qoN aYnzIpI ny vI hux brYNptn isivk hspqfl dI kfrgujLfrI `qy svfl AuTfey hn. EntfrIE dI aYnzIpI afgU aYzrIaf hOrvwQ ny ikhf hY ik brYptn dy isivk hspqfl ivwc mrIf dI hwdo vwD BIV df mfmlf 2017 ivwc hor vI vwD igaf hY aqy mrIjLF nUM idnf bwDI strYcrf `qy rihxf pY irhf hY. bYWz KflI nhIN hn aqy hspqflF mrIjLF nfl Biraf ipaf hY. aYNmrjYNsI rUm ivwc lMbIaF lMbIaf lfeInF hn aqy ielfj leI mrIjL hfloN byhfl ho rhy hn pr ilbrl srkfr ies bfry KfmosL hY. ilbrl srkfr ny pIal mYmorIal hspqfl nMU Zfh ky iewk aYNblUtrI kyNdr bxf idwqf hY jo ik hspqfl dy muwl df iewk vwzf vfk-ien kilink hI hY aqy brYNptn vfsIaF nMU loVINdI mYzIkl kyar dyx vfsqy brYNptn isivk hspqfl df Bfr hlkf nhIN kr sikaf. brYNptn vfsIaF `qy ies sYNtr nMU bnfAux vfsqy 60 imlIan zflr df tYks vI lgfieaf igaf sI.


trUzo dI ilbrl pfrtI dI hyTF izwgI sfK

awj coxF hox qF torI bxf skdy hn srkfr-srvyKx

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- ipClI iqmfhI vFg dUsrI iqmfhI ivwc vI ijLadfqr kYnyzf dy lokf df kihxf hY ik Auh srkfr nUM bdlxf cfhuMdy hn ikAuNik Auh ilbrl srkfr dI kfrgujLfrI qoN KusL nhIN hn. ieh gwl aYNgs rIz vwloN kIqy srvyKx qoN bfad sfhmxy afeI hY. srvyKx muqfibk trUzo dI ilbrl srkfr dI sfK lgfqfr hyTF izwg rhI hY. ipCly sfl trUzo srkfr dI aprUvl ryitMg 60% sI jo ies sfl 50% rih geI hY aqy ieh vrqfrf ies qrHF cldf irhf qF ilbrl pfrtI ies qoN vI hyTF jf skdI hY. srvyKx mqfibk agr awj coxF ho jFdIaF hn qF ilbrl pfrtI afpxI srkfr bcfAux ivwc kfmXfb nhIN rhygI. ies srvyKx muqfibk kYnyzf dy swB qoN vwzy sUby EntyrIE ivwc torI pfrtI df smrQn ilbrlF nfloN hux 10% vD igaf hY. AuntyrIE ivwc torI 41% aqy ilbrl 31% `qy dwsy gey hn. kOmI pwDr `qy aOsqn torI smrQn 36% aqy ilbrl 33% dwisaf igaf hY.

          bysLwLk ilbrl pfrtI dI cVq Gt rhI rhI hY pr pRDfn mMqrI trUzo df grfP torI pfrtI dy nvyN lIzr aYNzirAU sLIar nfloN ajy vI kfPLI AuWcf hY. ies srvyKx muqfibk pRDfn mMqrI  vjoN trUzo  dy hwk ivwc 33% aqy aYNzrIAU sLIar dy hwk ivwc 18% lok hn jd ik 32% anzIsfeIzz hn.


aMbYszr birj `qy 30[6 iklo kokyn PVI

do knyzIan pMjfbI zrwg qskrI `c cfrj

ivMzjLr, 28 sqMbr :- amrIkf aqy kYnyzf ivckfr pYNdy aMbYszr birj `qy knyzIan aiDkfrIaF ny iewk trwk ivcoN 30[6 iklo kokyn PVI hY aqy do knyzIan pMjfbIaF nMU zrwg qskrI dy dosLF `c cfrj kr ilaf igaf hY. ieh zrwg 22 sqMbr nMU PVI geI dwsI geI hY pr ies KLbr nMU awj 28 sqMbr nMU jMqk kIqf igaf hY.

imlI KLbr muqfibk amrIkf qoN trwk ivwc af rhy do ivakqIaF nMU dubfrf cYWk krn vfsqy Byijaf igaf qF ienspYksLn dOrfn loz ivwcoN ieh sLwkI zrwg PVI geI. knyzIan bfrzr srivs eyjMsI vloN dovyN ivakqI PV ky afr sI aYm pI dy hvfly kr idwqy gey. dovF eyjMsIaF dI sFJI pRYs rIlIjL ivwc iehnF dy nfm pRIq ikrn igwl aqy surysL nfQ sLrmf dwsy gey hn ijhnF nMU qskrI vfsqy kokyn ieMmport krn dy dosL hyT cfrj kIqf igaf hY. ieh dovyN EntyrIE dy vsnIk dwsy gey hn. PVI geI kokyn df Bfr 30[6 iklo dwisaf igaf hY ijs dIaF kuwl 25 iewtF PVIaF geIaF hn. ajy ies mfmly dI hor qPqIsL jfrI hY. PVy gey kiQq dosLIaF `qy adflq ivwc ieh dosL sfbq hoxy bfkI hn. bfrzr srivs dy zrYktr aMbYszr birj aprysLnjL tmfrf aYlrz ny ikhf hY ik bfrzr srivs aPLsr lokF dI surwiKaf leI bcnbwD hn. afr sI aYm pI dI ivMzjLr zItYcmYNt dy ienspYktr kYivn kyn ny ikhf hY ik srkfrI eyjMsIaF dy sFJy Xqn kimAUntI srwiKaf leI jLrUrI hn. afr sI aYm pI ny apIl kIqI hY ik agr iksy nMU sLwkI krImInl aYkitvtI df pqf hovy qF afpxf nfm dwsy ibnF afr sI aYm pI krfeIm stfprjL nMU 1-800-222-8477 `qy jfxkfrI dy skdf hY.


kYlgrI hvfeI awzy 'qy aPIm dI qskrI krn vflf igRPqfr

tYins dIaF gydF `coN 3[3 iklo aPIm inklI

kYlgrI :- kYlgrI dy kOmFqrI hvfeI awzy 'qy iek ivakqI dy sUtkys 'co aPIm imlI hY. kYnyzf srhwd syvf aiDkfrIaF ny jfxkfrI idwqI hY ik AunHF ny iek sUtkys 'co keI tYins dIaF gydF pRfpq kIqIaF, jd AunHF ny ienHF dI jFc kIqI qF ienHF 'co aPIm pRfpq hoeI. ies mfmly dy sfhmxy afAuidaF hI aiDkfrI hor vI cusqI nfl jFc kr rhy hn. ienHF gydF 'co 3[3 iklo aPIm kwZI geI. puls ny iek doI nUM ihrfsq 'c lY ilaf hY. puls muKI ny ikhf ik AunHF nUM AunHF dy aiDkfrIaF 'qy mfx hY, ijnHF ny iek vwzI kfmXfbI pRfpq kIqI hY. AunHF ikhf ik jd AunHF ny ienHF gydF dI jFc kIqI sI qF ies 'co kfly rMg df pdfrQ idKfeI idwqf sI qy jFc mgro swc sfhmxy afieaf hY. ies ivakqI bfry jfxkfrI nhI iml skI ik Auh ivdyI sI jF kYnyzIan. puls ny ies sMbMDI koeI vI Kulfsf ajy nhI kIqf hY.


amrIkf vwlo rnfrQIaF dI igxqI `c ktOqI: kyvl 45,000 lokF nUM hI imlygI pnfh

vfiMgtn, 28 sqMbr :- amrIkf ny rnfrQIaF dI igxqI `c vwzI ktOqI kridaF kyvl 45,000 lokF nUM pnfh dyx df aYlfn kIqf hY, amrIkf ny sfl 2016 `c 84,995 lokF nUM pnfh idwqI sI qy rnfrQIaF dI ieh igxqI 2016 dI qulnf `c krIb awDI rih jfvygI. amrIkI srkfr dy iek aiDkfrI ny awj pwqrkfrF nUM dwisaf ik ivdy mMqrI ryks itlrsn ies mfmly bfry kFgrs (sMsd dy sdn) nUM jfxkfrI dyxgy, ies sbMDI rftrpqI zonflz trMp df hukm jld hI afAux vfly idnF `c jfrI ho skdf hY. aiDkfrI ny dwisaf ik srkfr nUM amrIkI lokF dI rwiKaf qy surwiKaf dI icMqf hY aqy amrIkf 1975 qo lY ky hux qwk 30 lwK qo vwD rnfrQIaF nUM rn dy cuwkf hY. AunHF dwisaf ik amrIkf mnuwKI kdrF-kImqF dI rwiKaf leI pRqIbwD hY pr rn qy punrvfs df mOkf AunHF lokF nUM hI idwqf jfvygf ijnHF qo sfzy dy dI surwiKaf nUM koeI qrf nf hovy.


pYirs dI puils `qy AuntyrIE dI aOrq df smUhk ryp krn df kys cwlygf

pYirs :- pYirs dI puils dy do aPsrF `qy AuntyrIE dI aOrq nfl puils dy hYWzkuatr aMdr smUhk ryp krn df kys cwlygf. ieh PYslf pYirs dI apIl kort dy iqMn jwjF ny idwqf hY. pihlF hyTly adflq ny ieh kys rwd kr idwqf sI. 2014 ivwc pYirs PyrI dOrfn aYmlI spYntn nfm dI aOrq ny dosL lgfieaf sI ik do puils aPsrF ny hYWzkuatr aMdr Aus nfl smUhk ryp kIqf sI. aYmlI ny adflq dy ies PYsly `qy KusLI pRgt kIqI hY.

sqMbr 29-2017, KLbrnfmf # 942


muslmfn aOrqF leI hlfl sYks gfiez!

lMzn: (jIq jlMDrI) muslmfn aOrqF afpxy pqI dy nfl ikvy afpxI sYks lfeIP ibqfAux? aijhf dfavf krn vflI ikqfb eI-kfmrs vYWbsfeIt aYmyjfn Auwqy ivk rhI hY aqy iesnUM lY ky ivvfd vI urU ho igaf hY.

'd muislmfh sYks mYnUal: 'af hlfl gfiez tU mfieMz bloieMg sYks' nF dI ies ikqfb dI lyiKkf ny afpxf nfm sLpsLt nhI kIqf hY aqy ivy dI sMvydnIlqf nUM vyKdy hoey iewk PrjLI nfm df iesqymfl kIqf hY. lyikn brqfnIaF abfrF ivwc lyiKkf dy ieMtrivAUj Cpy hn. brqfnvI 'd abjrvr' abfr dy muqfibk iesdI lyiKkf muslmfn aOrq hY.

          abfr ivwc Aus dy bfry ivwc ies qo iafdf jfxkfrI nhI idwqI geI hY aqy iesdI vjHf ieh dwsI geI hY ik lyiKkf ny afpxy afp hI aijhI gujfir kIqI hY. lyiKkf ny ieMtrvXU ivwc ikqfb ilKx dI vjHf vI dwsI hY. Aus df kihxf hY ik bhuq sfrIaF muslmfn aOrqF, Kfskr pfrMprk aOrqF nUM sYks dy bfry ivwc bhuq kuwJ pqf hI nhI hY. lyiKkf df dfavf hY ik Auh ikqfb ies leI ilK rhI hY ikAuik Auh muslmfn aOrqF dI ijMdgI ivwc KuI ilafAux cfhuMdI hY. brqfnvI abfr tYlIgrfP ivwc muslmfn lyiKkf ylInf jnmuhMmd ny ikhf hY ik muslmfn aOrqF nfl juVy imwQF nUM qoVn aqy AunHF nUM Brosf dyx ivwc jykr ieh ikqfb mdd krdI hY qF iesdf svfgq kIqf jfxf cfhIdf hY.

          hflFik ikqfb dIaF aflocnfvF vI ho rhI hn aqy kuwJ hlikaF ivwc iesnUM aOrqF dI pfrMprk CvI nfl CyVKfnI aqy AunHF dI dyh nUM AupBokqfvfdI njLrIey qoN dyKx dy ielfm lwg rhy hn. lyikn ikqfb dI lyiKkf ies nUM shI nhIN mMndI. tYlIgrfP nUM idwqy ieMtrvXU ivwc Auh kihMdI hY ik ies ikqfb nUM lY ky mYnUM keI lokF ny eI-myl dy jrIey afpxf smrQn idwqf hY. iewk msjd dy iemfm ny iliKaf hY ik Auh nvy ivafh-udf joiVaF nUM iesdI iewk kfpI dyx df ierfdf rwKdy hn. bkOl lyiKkf vjoN ikqfb Auwqy iewk hI ieqrf Aus dy sfhmxy afieaf hY ik ies ivwc purF nUM njraMdfj kIqf igaf hY aqy sfrf Poks aOrqF AuWqy hY.

          brqfnvI abfr 'd abjwrvr' dy muqfibk muslmfn aOrq sMgTnF ny ikqfb dI qfrIP kIqI hY aqy ikhf hY ik muslmfn aOrqF nUM sYks dI vjHf nfl ivgVn vfly iriqaF qoN bcfey jfx dI rUrq hY qFik AunHF dy aiDkfrF df hnn nf hovy sky. brItyn ivwc muslmfn vUmYns nYwtvrk dI cIP fiesqf gOhr kihMdI hY ik mY pUrI qrHF nfl iesdy pwK ivwc hF aqy aijhf ikAu nhI ho skdf?

          sYks dy bfry ivwc gwl krnf koeI nvI gwl nhI hY. aqIq ivwc ivigafnI vI sYks ivwc aOrqF dy Xon swuK dI ahimaq dy bfry ivwc dws cuwky hn.


cMgy muMzy nhI imldy, ies leI aMzfxU PrIj kr rhIaF hn nOjvfn aOrqF stwzI

inAUXfrk, amrIkf (jIq jlMDrI) :- iewk amrIkI stwzI df dfavf hY ik ivafh leI iswiKaq purF dI kmI dy kfrn pyyvr aOrqF afpxy aMzfxU kwZky PrIj krvf rhIaF hn. Xyl XUnIvristI dy KojkfrF df mMnxf hY ik aOrqF Ub pV rhIaF hn aqy grYXUeyt aOrqF dI igxqI qyjI nfl vwD rhI hY. pVfeI dy bfad ienHF aOrqF nUM lfiek jIvnsfQI dI qlf ivwc kfI idkkqF df sfhmxf krnf pY irhf hY. aijhy ivwc ieh aOrqF nhI cfhuMdIaF hn ik AunHF nUM iafdf Aumr hox dy kfrn bwcf pYdf krx ivwc koeI smwisaf hovy iesleI Auh afpxf aMzfxU kZvfky PrIj krvf rhIaF hn. ienHF KojkfrF df kihxf hY ik ijnHF dyF ivwc iafdf aOrqF XUnIvristI jf rhIaF hn AuWQy lfiek purF dI BfrI kmI hY. brItyn ivwc vI aijhf hY. KojkfrF ny AunHF 150 aOrqF df ieMtrvAU ilaf hY ijnHF ny afpxf aMzfxU PrIj krvfieaf hY. iehnF ivco 90 PIsdI aOrqF df kihxf hY ik AunHF nUM koeI awCf ijhf muMzf nhI imilaf. lyKk pRoPYsr mfrsf ienhon ny ikhf ik ieh irsrc Aus Dfrnf nUM cuxOqI idMdI hY ijs ivwc ikhf jFdf hY ik aOrqF nOkrI dI pihl dy kfrn mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. AunHF ny ikhf ik ivafpk rUp ivwc mIzIey ivwc ies gwl nUM kvryj imldI hY ik iswiKaf aqy kYrIar dI mhwqqf dy kfrn pyyvr aOrqF mF nhI bnxf cfhuMdIaF hn. ikhf jFdf hY ik ienHF df kYrIar dI qrP Jukfa iafdf huMdf hY. AunHF ny ikhf ik swc ieh hY ik aOrqF afpxI pRjnn smrwQf qm hox qoN pihlF iesnUM surwiKaq rwKx nUM lY ky jfgrUk hn. Auh aijhf ies leI kr rhIaFhn ikAuN Auh ik isMgl Bfv axivafhIaF hn. sivtjrlYzdy jynyvf ivwc XUrpI susfietI afP ihAUmn irpRozkn aYz aYNbrXolfjI kfnPrMs ivwc boldy hoey pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF leI smrwQ grYjueyt muMzy nhI hn. iafdfqr aOrqF df amrIkf aqy iesrfiel dy awT afeIvIaYP klIinkF ivwc ielfj hoieaf sI aqy ienHF nUM jUn 2014 qoN agsq 2016 dy ivwc ieMtrvXU kIqf igaf sI. ienHF aOrqF ny ikhf ik Auh iewk iswiKaq pursL dI qlf nhI kr skIaF ijs ivwc prvfirk jIvn dy pRqI vcnbDqf hovy. pRoPYsr mfrsf ny ikhf ik aOrqF dy jIvn ivwc AunHF purF dI kmI hY ijnHF nUM Auh lfiek smJdIaF hn. ies leI Auh afpxf aMzfxU Bfv aMzf PrIj krvf rhIaF hn qFik bfad ivwc AunHF nUM mF bnx ivwc koeI smwisaf nf hovy. jnvrI 2014 ivwc iewk aOrq ny afpxf aMzfxU PrIj krfieaf sI. Aus aOrq ny aMzfxU kwZx dy vfikaf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik Aus nUM ud AuWqy qrs af irhf sI aqy Auh duKI sI. lMzn dI 39 sfl dI ies aOrq nUM Brosf sI ik Aus df bfiePrYNz iekwlf hY. Aus ny awgy ikhf ik Aus ny mYnUM ikhf ik ajy bwcy dy bfry ivwc nhI socxf. jd mYN kfPI sflf bfad bwcy bfry gwl kIqI qF Aus nUM ieh aihsfs hoieaf ik ijs afdmI dy bfry ivwc Auh afpxy bwicaF dy bfp hox nUM lY ky socdI sI Auh vfps nhI afieaf qF hYrfnI dy isvy kuwJ bicaf nhI sI. brykap dy bfad ies aOrq nUM aMzfxU PrIj krfAux ivwc 14, 000 pONz Krc krny pey sn. Aus ny iewk sprm zonr nfl ies surwiKaq aMzfxU dy jrIey mF bnx dI koi afeIvIaYWP rfhIN kIqI. hflFik ieh koi nfkfm rhI hY. Aus ny ikhf ik mYnUM pqf hY ik jo aOrqF ieh kdm AuTf rhIaF hn Auh bwcf cfhuMdIaF hn lyikn Auh bwcf mn pMsd dI irlynip nfl cfhuMdIaF hn.

          brItyn ivwc aMzfxU PrIj krx df cln viDaf hY, lyikn ienhF aMzfxUaF dy jLrIey kuwK Dfrn krx dI dr inrffjnk rhI hY. 2014 ivwc 816 aOrqF ny afpxy aMzfxU PrIj krfey. ieh 2013 dy mukfbly 13 PIsdI iafdf hY. aFzy BrUx qoN ijafdf nfuk huMdy hn. ienHF nUM lMby smyN qwk rwKxf mukl hY. PrIj kIqy aMzfxU nfl 2013 ivwc kuwK Dfrn dI dr 21[ 9 % sI jo 2014 ivwc 22[ 2 % rhI hY. iPr vI aOrqF shI pursL dy nf imlx kfrn aijhf kdm AuTf rhIaF hn.


bwcy pYdf krn leI Kqm ho jfvygI sMbMD bxfAux dI rUrq

vfiMgtn :- bhuq sfry lokF df mMnxf hY ik srIrk sMbMD bxfAux df muwK Audy bwcy pYdf krnf hY pr hux ivigafnIaF aijhy pRXog kh rhy hn ijnHF 'c bwcy pYdf krn leI sMbMD bxfAux dI rUrq nhI hovygI. amrIkf dI stYnPorz XUnIvristI dy pRoPYsr hYk gRIlI muqfbk agly 20-30 sflF 'c ieh gwl swc hox vflI hY. pRoPYsr gRIlI muqfbk afAux vfly dhfikaF 'c amrIkI nfgirk pRXogflf 'c mfqf-ipqf dy zI[ aYwn[ ey[ qo iqafr kIqy gey BrUxF 'co afpxI iewCf nfl BrUx cux skxgy.

pRoPYsr gRIlI muqfbk bhuq hI Coty pwDr 'qy kuJ ivlwKx bImfrIaF qo bcx leI ies qknIk dI pRXog hux vI kIqI jf rhI hY pr afAux vfly smy 'c ieh qknIk ssqI aqy afsfnI nfl iml skygI aqy ies dI vrqo iewCf muqfbk bwcy pYdf krn 'c hovygI. pRoPYsr gRIlI muqfbk ies qknIk duafrf aOrq aqy mrd dI sikn qo stym sYwl lY ky AunHF qo aMzfxU aqy ukrfxU ivkisq kIqy jf skxgy. kudrqI qOr 'qy aOrq dy aMzfxU aqy mrd dy ukrfxU dy myl nfl hI BrUx df inrmfx huMdf hY.


eytIaYWm hoieaf 50 sfl df, plyTf eytIaYWm miVHaf sony ivwc

- jIq jlMDrI

iewk ivigafnI iewk imMt dI dyrI nfl bYkawpiVaf sI aqy bYNk bMd hox jfx kfrn pYsy nhI sn imly qF Aus nUM aYsI icV cVIbxf qF Aus ny eytIaYWm hIbxf idwqf sI. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krx leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sBqo pihlF eytIaYWm lgfieaf igaf sI AusnUM sony nfl mVH idwqf hY. eytIaYm'aftomtyitz tYlr msLIn' df Cotf sLbdI rUp hY aqy vwLK vwK dysLF ivwc ies dy vwKo vwK nfm hn.

quhfzI sfzI ijMdgI ivwc umfr eytIaYWm pMjfh sfl df ho igaf hY. 27 jUn 1967 nUM brqfnIaF dy AuWqrI lMdn ivwc pihlI vfr eytIaYWm nUM lFc kIqf igaf sI. bfrklyj bYk dI ienPIlz fKf ny pihlI vfr 6 eytIaYWm mInF df iesqymfl kIqf sI. eytIaYWm bxfAux df ivcfr sB qo pihlF skftlYz dy ivigafnI yPrz bYrn nUM afieaf sI. eytIaYWm dy Koj dI khfxI bVI idlcsp hY, drasl yPrz bYrn aKbfr Cfpx vflI iewk ipRMitMg pRys ivwc kMm krdy sn. sMn 1900 dI uruafq ivwc ies kMpnI ny not vI Cfpxy urU kr idwqy. ieh 1963-64 dI gwl hY. iewk vfr AunHF nUM bYk ivwco pYsy kwZxdI rUrq peI. idn nIvfr df sI. yPrz bYk puwjdy-puwjdy iewk imMt lyt ho gey.bYk bMd ho igaf sI aqy AunHFnUM pYsf nhI imilaf. ies Gtnf dy bfad Auh ienHy icV gey ik brItI bYk bfrklyj nUM eytIaYWm bxfAux dI slfh idwqI. iesdy bfad 2 sfl dy lMbI imhnq aqy ieMjIinairMg dy bfad yPrz bYrn dI ipRitMg pRys kMpnI 'zy ilaf ruey ieMstrUmyts' aqy bfrklyj bYk ny eytIaYWm bxfieaf. Aus smy eytIaYWm qF bx igaf sI lyikn zYibt kfrz nhI bixaf sI lok iewk frm aqy ipn nMbr df iesqymfl krky pYsy kwZdy sn. ilhfjf lokF nUM ieh qrIkf iafdf psMd nhI afieaf. lyikn jdo 1970 ivwc zYibt kfrz afieaf qF eytIaYWm nfl lYxdyx  byhwd afsfn aqy kstmr PrYNzlI ho igaf. EdoN qoN lYky hux qwk sfzy ngd-nrfiex nUM sMBflky rwKx vflI ies mIn ny kfI lMmf sPr qYa kIqf hY. awj afnlfeIn bYikMg dy vwDdy pRBfv dy bfvjUd dunIaf ivwc kroVf lok rojfnf eytIaYWm df iesqymfl krdy hn. eytIaYWm dy ies romFck sPr nUM Xfd krn leI bfrklyj bYk ny ijs jgHf AuWqy dunIaf df sB qo pihlF eytIaYWmilgfieaf igaf sI Aus nUM sony nfl mVH idwqf hY, aqy eytIaYm dy sfhmxy ryz kfrpyt ivCfky gfhkF df svfgq kIqf igaf hY. dunIaf ivwc eytIaYWm ivwcoN sB qo pihly pYsy kwZx vfly Ks sn ibRit aYktr ryg vfrn. ies vkq dunIaf ivwc lwgBwg 30 lwK eytIaYWm hn aqy ieh qfdfd rojfnf vwD rhI hY.

dunIaf dy sB qo AuWqrI nok AuWqy AuWqrI pol AuWqy siQq eytIaYWm nfrvy dy lFgieierbyn ivwc hY jdik dwKx nok AuWqy siQq eytIaYWm dwKxIpol dy mYkmurzo styn AuWqy hY.


ipCly 35 sflF qoN suMnsfn ipaf hY kYnyzf df ieh ihr, kdy iewQy vsdy sn 1200 lok

ies pUry sLihr df mflk hY BfrqI ipCokV df amrIkn ivakqI

vYnkUvr (jIq jlMDrI) :- dunIaf ivwc aijhI keI QfvF hn, ijnHF dy bfry ivwc suxky hYrfnI huMdI hY. iehnF ivco kuwJ QfvF afpxI KfsIaq leI jfxIaF jFdIaF hn qF kuwJ QfvF aijhIaF vI hn jo ik ajIbogrIb kfrxF leI pRiswD hY. aijhf hI iewk ihr kYnyzf ivwc hY, ijsdf nfm iktsflt hY. kdy ies ihr ivwc cMgI KfsI abfdI hoieaf krdI sI, lyikn ipCly 35 sflF qoN ieh jgHf AujVI peI hoeI hY.

          dwisaf jFdf hY ik 1982 qwk ies ihr ivwc kdy 1200 lok rihMdy sn. Auh sfry ihr dy kol clx vflI iewk mfeIinMg kMpnI ivwc kMm krdy sn, ijsdy nfl AunHF dI rojI-rotI cwldI sI. lyikn kuwJ smyN bfad kMpnI df kMm Kqm ho igaf, aijhy ivwc Auh sfry byrojgfr ho gey aqy rojI-rotI dI qlf ivwc ihr Cwzky hornF QfvF `qy cly gey. awj vI iewQy cMgy mkfn, rysqrF, apfrtmYNts, lfiebryrI, hfspItl, skUl, isnymf hfl, bYk, post afiPs mOjUd hY. lyikn ieMsfnF dy ibnF ieh bsqI AujVIpeI hoeI hY. ipCly 35 sflF qoN AujiVaf hox dy kfrn kuwJ lokF df ieh kihxf hY ik iewQy hux pRyq-rUhF dI irhfie hY aqy ies nUM gost istI ikhf jFdf hY.

          ieh sLihr vYnkUvr qoN 20 ku GMty dI zrfeIv `qy hY. 2004 ivwc ies pUry sLihr nUM BfrqI ipCokV vfly amrIkn ibjnYsmYn ikRsLnn suDfnDIrn ny 5[7 imlIan zflr ivwc KrId ilaf sI aqy hux qwk Aus ny ies sLihr `qy 2 imlIan zflr Krc kIqf hY aqy ies AuWqy 20 imlIan zflr Krcf krn dI skIm sI qF ik ies sLihr dI suMdrqf nUM bxfeI rwiKaf jfvy.

          eynf hI nhI ikRsLnn ny ies sLihr nUM afm lokF leI bMd kr idwqf sI aqy hux ibnF primn iewQy iksy nUM jfx dI iejfjq nhI hY.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here