www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

50% ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ!

  -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀਆਂ ਲਾਹੁਣ ਤੇ ਲਹਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ!
-ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ


ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖੌਫ?

 

 

 

 

-ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ

 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

  -jiqMdr pnUM

ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ
- ਜੀਤ ਜਲੰਧਰੀ (ਬਰੈਂਪਟਨ)    

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!

coB-nfmf

amrIkf pMgf rUs nfl leI jFdf,

krfeI jFdf sLrfrqF hY inwq mIaF.

     rUs jd afeIsYs nUM krn pey kfbU,

     pcy POjIaF nUM nf rUs dI ijwq mIaF.

jhfjL sIrIaf qy eIrfn dy PuMz idMdy,

rUs ijnHF df hY sMgI aqy imwq mIaF.

     'ieh Xfr rUs df' trMp qy dosL lfky,

      krn nUM iPrdy trMp nUM icwq mIaF.

cfl POj dI agr kfmXfb ho geI,

amrIkf rUs ivwc jfxI KVk mIaF.

jhfjL dovyN dysLF dy Kih Kih lMGdy,

skdI cMigafVI kdI vI BVk mIaF.

jUn 23-2017, KLbrnfmf # 928


ies hPqLy dy kuJ hor qfjLf lyK

nIdrlYzs df zfktr jo DoKy nfl dy idMdf sI afpxy ukrfxU, clfkI nfl bx igaf 60 bwicaF df bfp

- jIq jlMDrI (brYNptn)

 hwkF vfsqy lVn vfilaF dy KUn nfl isMijaf idhfVf pihlI meI


kyhr sLrIPL

 


vwzy not vwzI Kot

- jsivMdr iswDU (ryzIE host)

Pon: 416 -732 -3000


pRfcIn kfl ivwc ihMdU gAU mfs Kfdy sn

-jIq jlMDrI (brYNptn)


Buwl jfvy ikhVf,nfnI df ivhVf

 jspfl kOr (aMimRqsr)


brqfnIaF iek nvyN isafsI moV 'qy

- lMdn qoN zf[sfQI luiDafxvI


pMjfb dIaF coxF dy nqIjy afAux qoN pihlF iewk pMjfbI ryzIE sLoa ivwc afp dI bwly bwly df iewk nmUnf!!


kbwzI tUrnfmYNtF dy Gt rhy drsLk

-ipRM[ srvx isMG


'lok Buwl gey ik pihlf ElMipk golz mYzl mY ilafieaf sI' ikhf murlIkFq ny!!

-jIq jlMDrI

 


BfrqI ElMipk Kyz kmytI dIaF inlfiekIaF

koc qy zfktr qoN swKxI dIpf phuMcI PfeInl ivwc

- jIq jlMDrI (brYNptn)


ikwQy KVyH hn ajy vI ies dunIaF dy kuJ lok

rsm dy nfm AuWqy bwcIaf dy nfl huMdf hY sYks

- aYWz btlr


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


hor muwK lyKsUby dy aMdr/bfhr pRImIar ivMn dI lokpRIXqf burI qrF zuwbI pol

torFto, 22 jUn :- sUby dy aMdr bfhr AuntyrIE dI pRImIar ivMn dI lokpRIXqf burI qrF zuwb cuwkI hY aqy Aus dI  pRvfnqf swB qoN Gwt hY. ieh gwl mynstrIt rIsrc aqy post mIzIaf dy iewk srvyKx qoN sfhmxy afeI hY. pol muqibk EntyrIE ivwc isrPL 19% lok ivMn df smrQn krdy hn jdik 70% Aus dy kMmF qoN nfKusL hn. kOmI pwDr `qy 38% Aus dy hwk ivwc aqy 48% Aus dy iKlfPL hn. mynstrIt srvyKx kMpnI ny dysL ivafpI srvyKx kIqf hY ijs ivwc vwK vwK sUibaF dy pRImIarjL dI lokpRIXqf bfry lokF df mwq ilaf hY. ikbYWk aqy albrtF dy pRImIarF dI lokpRIXqf vI AuhnF dy sUibaF ivwc izwg rhI hY. mYnItobf dy pRImIar  brfien iplstr nMU afpxy sUby dy 54% lokF df smrQn hfsl hY. mynstrIt kMpnI ny ieh srvyKx 12 qoN 15 jUn ivckfr kIqf sI aqy ies ivwc dysL Br qoN 5,250 knyzIan lokF df mwq ilaf igaf sI. ieh srvyKx 1[35% qoN 5[65% qwk shI mMinaf jFdf hY. pRImIar kYQiln ivMn ny sUby dy lokF nMU keI iksm df cogf pfieaf hY jo ajy kfrgr sfbq nhIN ho irhf. ilbrlF dy rfj ivwc sUbf burI qrF krjfeI ho igaf hY aqy krjLy dIaF iksLqF adf krn vfsqy hI hr mhIny iewk iblIan zflr dI loV hY.


hfrt-atYk qoN vI vwD hspqfl dfKly df kfrn bxdI hY sLrfb!

torFto, 22 jUn :- kYnyzf ivwc hfrt-atYk qoN vI vwD sLrfb hspqfl dfKly df kfrn bxdI hY aqy ipCly sfl lokF nMU sLrfb dI vrqoN kfrn idl dy dOry qoN vwD vfr hspqfl dfKl krnf ipaf. knyzIan ienstIcUt Pfr hYlQ ienPrmynsLn vloN jfrI kIqI geI iewk rport ivwc ikhf igaf hY ik ipCly sfl alkohl (sLrfb) dI vrqoN qoN pYdf hoeIaf mrjF kfrn 77,000 hspqfl azimsLn krny pey jo ik hr rojL 212 ivakqIaF nMU dfKl krn dy brfbr hY.  ies ivwc Auh lok sLfml nhIN hn ijhnF nMU aYmrjMsI ivwc ielfj kr ky Gr Byj idwqf igaf. hspqfl dfKly dy kfrn sLrfb kfrn jLhrIlf mfdf (alkohl poiejLninMg), ilvr dI bImfrI, krfink sLrfbIpn, alkohl ivdzrfl aqy hor mrjLF bxIaF ijhnF df 100% sbMD sLrfb dI durvrqoN nfl hY. rport ivwc ikhf igaf hY ik ies smyN dOrfn hfrt atYk kfrn 75000 kysF nMU hspqfl ivwc dfKl krnf ipaf. ieMJ sLrfb kfrn hspqfl dfKly dy kys 2000 vwD bxdy hn ijs `qy pbilk df bhuq Krcf afAuNdf hY. sLrfb dI durvqoN ishq vfsqy vwzI cxOqI bx geI hY ijs kfrn ilvr, pYnkrIafjL, sLkr rog, idl dy rog aqy mOq qwk ho jFdI hY. sfl 2015 ivwc sLrfb dI durvrqoN kfrn 5,082 mOqF hoeIaF sn. pbilk hYlQ eyjMsI muqfibk kYnyzf ivwc alkohl swt aqy mOq df aihm kfrn bx geI hY. alkohl aYksIzYNt aqy kYNsr rog df vI kfrn bxdI hY. alkohl kfrn hYlQ isstm `qy pYx vfly Bfr dy aMkVy AuplBd nhIN hn. knyzIan lok hr sfl $22[1 iblIan zflr dI sLrfb pINdy hn qy srkrF dI afmdn df sroq hn.


kYnyzf ivwc kYNsr df kihr viDaf

hr do ivwcoN iewk ivakqI nMU ho skdf hY kYNsr

ivnIpYg:- knyzIan kYNsr sosfietI dI iewk qfjLf irport ny kYnyzf vfsIaF dy pYrF hyTo mIn iKskf idwqI hY. irport muqfbk qkrIbn awDy kYnyzIanF nUM iksy nf iksy qrHF df kYsr hox df qrf hY. ieMnf hI nhI afAux vfly 20 sflF ivwc kYsr dy kysF ivwc 50 qo 60 IsdI hor vDx df anumfn hY.

          knyzIan kYsr sosfietI dI sfl 2017 dI ies irport muqfbk 49 IsdI mrdF nUM afpxI iMdgI `c iksy vI rUp ivwc kYsr hox df qrf hY jdik aOrqF ivwco 45 IsdI nUM ieh df bixaf rihMdf hY. 2016 dI irport `c pfieaf igaf sI ik pMjF ivwco do kYnyzIanF nUM kYsr hox df qrf huMdf sI. Aus ivwc 45 IsdI mrdF qy 42 IsdI aOrqF nUM aijhf qrf sI jo hux vD igaf hY aqy ies ivwc hor vfDf hox df zr hY. hux qkrIbn hr do ivcoN iek knyzIan nMU kYNsr hox  Kqrf bx igaf hY.

          ies rport muqfbk 2017 ivwc qkrIbn 206,200 lokF nUM kYsr ho skdf hY ijs nfl 80,800 dI mOq ho jfvygI. iehnF mrIjLF `c 90 IsdI dI Aumr 50 sfl qo vwD hovygI. zf[ lIafh simQ df kihxf hY ik kYsr aijhI ibmfrI hY ijhVI iksy nf iksy rUp `c qkrIbn sfry knyzIanF nUM pRBfivq krygI. AunHF afiKaf ik afAux vfly smy `c cfr knyzIanF ivwco iewk dI mOq kYsr nfl hovygI.

          aOrqF ivwc brYst kYNsr aqy mrdF ivwc pRfstyt kYNsr ivwc BfrI vfDf hoieaf hY. PyPiVaF,  kfljy, koln aqy pYnkrIafjL dy kYNsr ivwc vI vwzf vfDf hoieaf hY. pYnkrIafjL dy kYNsr df smyN isr pqf lgfAuxf bhuq musLkl hox kfrn ies dy isrPL 8% mrIjL hI bcdy hn.  smyN isr pqf lwgx nfl keI iksm dy kYNsr `qy kfbU pfieaf jf skdf hY ijs vfsqy smyN smyN cYWk-ap krvfAuxf jLrUrI hY. kYNsr qoN bcx vfsqy qfjLf, ishqmMd Kfxf aqy bkfiedf ksrq krnf bhuq hI jLrUrI hY.


awlf hU akbr afK ky cfkU nfl hmlf krn vfly ny gMn KRIdx dI kIqI sI koisLsL

imsLIgn, 22 jUn :- aYPbIafeI muqfibk amrIkf ivwc buwDvfr nMU ibsLp ieMtrnYsLnl eyarport PilMt `qy awlf hU akbr afK ky cfkU nfl iewk puils aPsr AuWqy hmlf krn vfly knyzIan ny gMn KRIdx dI koisLsL kIqI sI. hmly ivwc jLKLmI hoey puils aPLsr lUtInYNt jYPL nfivl dI hflq siQr hY. 50 ku sfl df amUr PqUhI mFtrIal df rihx vflf hY aqy Auh lyk cYNpiln qoN 16 jUn nMU kfr rfhIN bfrzr pfr krky amrIkf dfKl hoieaf sI. Auh imsLgn sUby ivwc 18 jUn nMU dfKl hoieaf sI. ieh jfxkfrI eyarport dI pfrikMg lft ivwc KVI Aus dI kfr dI qlfsLI ipwCoN sfhmxy afeI hY. amUr PqUhI qunysLIaf df jMmpl hY aqy mFtrIal dy mgirb ielfky ivwc afpxI pqnI aqy iqMn bwicaF nfl  ikrfey `qy rihMdf sI. afrsIaYmpI ny Aus dy apfrtmYNt dI qlfsLI leI hY qy bfhr pihrf lf idwqf hY.

          jKLmI puils aPsr eyarport dy askflytr njLdIk KVf sI jd ipwiCAUN PqUhI ny awlf hU akbr afK ky Aus `qy cfkU nfl hmlf kr idwqf. Aus ny ikhf ik qusIN lokF ny sIrIaf, ierfk aqy aPgfinsqfn ivwc bhuq lok mfry hn aqy hux sfnMU swB nMU mrnf pYxf hY. Aus nMU kfbU kr ky cfrj kr ilaf sI aqy 28 nMU aglI pysLI hY.


sIarjL kYnyzf ny 2900 aqy afrbIsI  bYNk ny 400 nOkrIaF dI kIqI CFtI

trONto (jIq jlMDrI) :- nOkrIaF ivwc bVOqI dy srkfrI dfhivaf dI Aus vkq PUk inkldI njLr af rhI hY jd ik bhuq sfry sYktrF ivwc nOkrIaF gfieb ho rhIaF hn. qfjLf imsfl ivwc afrbIsI bYNk ny 400 mulfjLmF dI CFtI kr idwqI hY aqy ieh sfrIaF nOkrIaF trONto ivwcoN CftIaF jfxgaF aqy bYNk df kihxf hY ik gfhkF dI loV nUM iDafn ivwc rKdy hoey ieh ktOqI krnI lfjLmI sI. afrbIsI df kul stfPL 80000 hjLfr hY ijnF ivwc ijLafdfqr pfrt-tfeIm stfP hY. Xfd rhy dUsrI iqmfhI ivwc bYNk ny pihlI iqmfhI nfloN vwD munfPLf kmfieaf sI pr iPr vI nOkrIaF dI ktOqI kr idwqI hY. ies qoN ielfvf hornF vwzIaF bYNkF ny nOkrIaF bfry koeI aMkVy pysL nhIN kIqy pr ikhf jf irhf hY ik bfkI bYNkF ivwc nOkrIaF ivwc ktOqI krn jf hrIaF hn. dUsry pfsy zflrF dI dusLvfrI nfl jUJ rhy stor 'sIarjL kYnyzf' ny 2900 nOkrIaF dI CFtI dI Kbr idwqI hY aqy nfl hI ikhf hY ik kMpnI kYnyzf Br dy 59 stor bMd krn jf rhI hY aqy ies nfl 2900 nOkrI dI CFtI kIqI jfyvgI. kuJ idn pihlF sIarjL stor ny bYNkrpsI vwl jfx df qOKlf pRgt kIqf sI aqy krYiztr qoN pRotYksLn lY leI sI. sIrajL keI sflF qoN Gfty ivwc jf irhf hY aqy hux kMpnI  ny ikhf hY ik 59 stor bMd kr idwqy jfxgy.


jItIey ivwc GrF dIaF kImqF izgIaF aqy ivkrI vI GtI

brYNptn (jIq jlMDrI):- ies mhIny dy sLurU dy do hPLiqaF ivwc jItIey ivwc GrF dI ivkrI vI GtI hY aqy nfl hI kImqF ivwc vI igrfvt afeI hY aqy rIal astyt dy mfhrF anusfr ieh vrqfrf ajy jfrI rhygf. jUn dy awDy mhIny ivwc ivkrI ivwc 56[2% igrfvt afeI hY aqy ijLafdqr iztYcz GrF dI ivkrI GtI  hY. mfhrF anusfr afm qOr qy jUn dy dUsry awD ivwc hmysLF hI ivkrI Gwt huMdI hY. jItIey ivwc mfrc mhIny qwk 33% kImqF vDIaF dn pr aprYl qoN GtxIaF sLurU ho geIaF hn ikAuNik ijnHF lokF ny Gr lYxy hn kuJ smyN leI ruk gey hn aqy kImqF hor Gtx df ieMqjfr kr rhy hn. jUn dy pihly awD ivwc meI mhIny nfloN kImqF ivwc aOsqn 57 ku hjLfr zflr dI kmI afeI hY. 905 eyrIey ivwc zItYc GrF dI ivkrI ivwc vwzI kmI hoeI hY. kMzo syl ivwc 39[2% dI kmI hoeI hY. mfrgyj inXm sKLq hox kfrn PnFisMg qy rI-PnFisMg ivwc vI musLkl ho rhI hY.


gurpRIq iZwlo dy mqy `qy hoeI kONsl dI sihmqI

1[25 imlIan zflr dy gupq bons df kys dI jFc krygI pulIs

brYNptn (jIq jlMDrI) :- istI kONslr gurpRIq iZwloN dy mqy qy sihmqI idKfAuNidaf sfrI kONls ny gupq qOr `qy istI stfP nUM idwqy 1[25 imlIan zflr dy bons dI jFc puLlIs vwloN krvfAux nUM hrI JMzI dy idwqI hY.

Xfd rhy ipCly hPLqy kONslr gurpRIq iZwloN aqy kONslr mzYrs ny istI vrkrF nUM kIqy 'gupq Bugqfn' dI bfhrI qPLqIsL krvfAux df mqf kIqf pysL kIqf sI ijs `qy 21 jUn nUM bihs hoeI sI. hux pihlF ieh kys pIal plIs kol jfvygf agr pIal pulIs ies kys nUM awgy dyx cfhygI qF koeI hor pulIs eyjMsI ies dI jFc krygI ik ieh gupq bons dI iksny mnjLUrI idwqI aqy iknHF lokF nuM ikMnF ikMnf bons idwqf igaf aqy kI ieh bons dyxf kurwpsLn dy dfiery ivwc afAuNdf hY ik nhIN. ies qoN ies mhIny aMdrUnI afizt (lyKf jFc) ivwc ieh gwl sfhmxy afeI sI ik 2009 qoN lY ky 2014 qwk 'afAUtsfeIz pfilsI irkAUaYst' dI nIqI qihq 167 nfn-XUnIan kfimaF nUM 1[25 imlIan zflr df bons dy idwqf igaf sI aqy ies pRkfr bons dyxf kONsl dIaF nIqIaF nfl myl nhIN sI KFdf aqy pfrdrsLqf qoN iblwkul swKxf sI. aMdrInI lyKf jFc ivwc ieh vI ikhf igaf sI ik nfn-XUnIan stfP dIaF qnKfhF nUM kfbU ivwc rwKx leI kONsl kol bhuq hI Gwt smrwQf hY. mqy bfry bolidaF kONslr iZwlo ny ikhf sI ik lokF nUM ibnf jfxkfrI idwiqaF aqy kONsl nUM ibnf dwisaf ies qrIky nfl lokF dy tYks vjoN idwqy pYsy nUM vrqxf XkInI qOr `qy vwzI lfprvfhI hI ikhf jf skdf hY aqy AunHF ny nfl hI ikhf ik ieh krwpsLn dI pRBfsLf hyT vI af skdI hY aqy sfzy leI ieh jfnxf bhuq jLrUrI hY. pysL mqy ivwc iZwloN ny bynqI kIqI hY ik ies gupq bons dI pulIs qoN jF iksy hor bfhrI eyjMsI qoN jFc krvfeI jfvy. stfP mYNbrF nUM ieh bons 123 zflr qoN lY ky 95000 zflr qwk dy idwqf igaf sI aqy 8 mYbrF nUM 316000 zflr bons idwqf igaf sI. john sprfvrI ny afrsIaYmpI jF EpIpI qoN jFc krvAux dI gwl khI hY.


kONslr iZwloN qy mzYrs ny istI vrkrF nUM kIqy 'gupq Bugqfn' dI bfhrI qPLqIsL krvfAux df mqf kIqf pysL

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn istI dy kONlsr gurpRIq iZwlo aqy mfritn mzYrs ny kONsl ivwc purfxI srkfr vwloN istI stfP nUM bons dI afV hyT kIqy gupq Bugqfn dI bfhrI jFc krvfAux df mqf pysL kIqf hY. Xfd rhy ies mhIny aMdrUnI afizt (lyKf jFc) ivwc ieh gwl sfhmxy afeI sI ik 2009 qoN lY ky 2014 qwk 'afAUtsfeIz pfilsI irkAUaYst' dI nIqI qihq 167 nfn-XUnIan kfimaF nUM 1[25 imlIan zflr df bons dy idwqf igaf sI aqy ies pRkfr bons dyxf kONsl dIaF nIqIaF nfl myl nhIN sI KFdf aqy pfrdrsLqf qoN iblwkul swKxf sI. aMdrInI lyKf jFc ivwc ieh vI ikhf igaf sI ik nfn-XUnIan stfP dIaF qnKfhF nUM kfbU ivwc rwKx leI kONsl kol bhuq hI Gwt smrwQf hY. mqy bfry bolidaF kONslr iZwlo ny ikhf ik lokF nUM ibnf jfxkfrI idwiqaF aqy kONsl nUM ibnf dwisaf ies qrIky nfl lokF dy tYks vjoN idwqy pYsy nUM vrqxf XkInI qOr `qy vwzI lfprvfhI hI ikhf jf skdf hY aqy AunHF ny nfl hI ikhf ik ieh krwpsLn dI pRBfsLf hyT vI af skdI hY aqy sfzy leI ieh jfnxf bhuq jLrUrI hY. pysL mqy ivwc iZwloN ny bynqI kIqI hY ik ies gupq bons dI pulIs qoN jF iksy hor bfhrI eyjMsI qoN jFc krvfeI jfvy ies nfl ieh pqf lwgy ik ikqy imAUNspYltI aYkt dI AulMGxf qF nhIN hoeI. ies mqy nUM kONlsr mfritn mzYrs ny injLfiejL dwsidaF ies dI qPqIsL dI mMg kIqI hY. brYNptn sLihr dy KjLfncI vwloN vDIaf kMm krn leI ienfm,  Gwt qnKfh qy rwKky bfad ivwc qnKfh vDfAuxI aqy qnKfh ivwc azjstmYNt krn vrgy 10 afm kfrn idwqy gey hn ijnHF dy aMqrgwq ibnf kONsl dI pRvfngI ley gYr XUnIan kfimaF dIaF qnKfhF vDfeIaF jF bons idwqf jf skdf hY. hux ies mqy `qy 21 jUn nUM bihs kIqI jfvygI.


zirPtvuwz kirps gYNg dy 120 mYNbr igRPqfr aqy 660 cfrj lgfey

torFto, 15 jUn : - puils ny vIrvfr qVksfr vwzI kfrvfeI kridaF zirPtvuwz kirps nfm dy strIt gYNg dy 120 dy krIb mYNbr igRPqfr kr ley hn aqy 660 cfrj lgfey hn. sUbf pwDr `qy 800 puils aPLsrF vloN kIqy gey vwzy aprysLn ivwc PYNtfinln vycx vfly vwzy iKzfrI vI PVy gey hn. torFto puils dy pRfjYkt krOink ivwc sUby dIaF 19 puils PorsF ny ihsf ilaf ijs ivwc EpIpI, Xfrk rIjnl puils, szbrI puils vI sLfml sn. torFto puils cIP mfrk sYNzrs ny ikhf hY ik PVy gey ivakqIaF `qy 660 cfrj lgfey gey hn ijhnF ivwc atYNpt mrzr, ikznYipMg, rObrI afid cfrj sLfml hn. puils muqfibk torFto qoN sLurU hoieaf ieh gYNg vwK vwK sLihrF ivwc phuMc igaf sI aqy ies dIaF brFcF sskfcvn, albrtf aqy bIsI ivwc vI kfiem ho geIaF sn. puils smJdI hY ik zirPtvuwz kirps gYNg bkfiedf afrgynfeIjLz gYNg hY ijs dIaF vwK vwK brFcF vwK vwK afgU iewk strwkcr hyT kMtrol krdy hn.  puils dy aprysLn df insLfnf ies gYNg dI kmr qoVnf aqy ies nMU zrwgjL aqy hiQafr splfeI krn vfilaF df pqf lgfAuxf sI. szbrI ielfky ivwc ieh gYNg kokyn aqy PYNtfinl zrwg ihlwjL eyNjljL  gYNg dy mYNbrF nMU splfeI krdy sn. puils muKI ny ikhf ik ies aprysLn ipwCoN asIN vwD surwiKaq mihsUs krdy hF pr ajy hor kMm krnf bfkI hY. ies bfry puils hor jfxkfrI aqy PiVaf smfn agly idnF dOrfn ivKfeygI.


sYl Pon an-lfk krn dI PIs cfrj krn `qy sIafrtIsI ny lgfeI pfbMdI

aftvf, 15 jUn :- knyzIan ryzIE tYlIkimAUnIkysLn kimsLn (sIafrtIsI) ny awj sYl Pon an-lfk krn leI PIs cffrj krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. hux kMpnIaF nMU sYl Pon ibnF PIs cfrj krn dy an-lfk krny pYxgy aqy nvyN Pon an-lfk hI afieaf krngy. ieh hukm dsMbr iewk 2017 qoN lfgU ho jfvygf. ies hukm nMU vwzf kdm mMinaf jf irhf hY. aksr mobfiel kMpnIaF qoN ley Pon lfk kIqy huMdy hn aqy isrP Esy kMpnI nfl kMm krdy hn ijs qoN ley jFdy hn. agr iksy ny kMpnI bdlxI hovy qF Pon an-lfk krn vfsqy 50 zflr qwk PIs vsUlI jFdI hY jF nvF Pon lYxf pYNdf hY. ies qrF kstmr nMU bMn ilaf jFdf hY. lok aksr ies nMU rYnsm PIs smJdy sn aqy ies df sKLq ivroD krdy sn. lokF ny ies bfry sIafrtIsI kol bhuq sLkfieqF kIqIaF sn ik AuhnF vloN Kridaf Pon vI Pon kMpnIaF kMtrol krdIaF hn. rOjrjL kMpnI smyq vwK vwK kMpnIaF ny muPLq an-lfk df ivroD kIqf sI aqy an-lfk PIs nMU jfiejL dwisaf sI.

mfrc ivwc sIafrtIsI ny ikhf sI ik Pon kMpnIaF ny ipCly sfl lokF qoN Pon an-lfk krn dI PIs vjoN $37[5 imlIan zflr vsUly hn jo ik sfl 2014 nfloN 75% vwD rkm bxdI hY. eyjMsI ny ieh vI ikhf  hY ik kstmr dI sihmqI qoN ibnF ieMtrnYsLnl roimMg PIs $100 pRqI mhInf qoN vwD nhIN cfrj kIqI jf skdI aqy zYtf vwD vrqx vfsqy $50 qoN vwD nhIN cfrj kIqy jf skdy. novf skosLIaf dI aOrq rojLmYrI ipwk dI sLkfieq hY ik bYWl ny Aus nMU $1700 qoN vwD df zYtf cfrj pfieaf hY jo Auh adf nhINN kr skdI aqy Aus ny ies vsqy kdy sihmqI nhIN idwqI. ajyhI skIm vwzIaF kMpnIaF bwicaF dy khy PYmlI plfn `qy lfgU krdIaF af rhIaF hn.


pUnm ilwt dy kql dI guwQI sulJfAux vfy puils aPsrF df snmfn

torFto, 15 jUn (sqpfl isMG jOhl) :- brYptn ivwc nxfn mndIp pUnIaf hwQo cfkU nfl kql hoeI pUnm ilwt dy kys nUM prq dr prq hwl krn aqy doIaF nUM sfvF krvfAux ivwc sPl rhI 13 puils aPsrF dI tIm df snmfn kIqf igaf hY. pIl puils dy kFstybl bldIp aOjlf, krmbIr idEl, hYrI atvfl, ar DfmI, gulfb iZwlo, krmjIq gryvfl, amrpRIq sohI, hirMdr sohI, ircrz gt, mfeIk vfkr, E[pI[pI[ iztYkitv sfrjYt stIPn kolI, jo pIar moirs aqy sfrjYt iPlp ikMg nUM bIqI 8 jUn dy idn iek ivy smfgm dOrfn puils muKI jYnIPr eIvn aqy pIl puils borz dy cyarmYn amrIk isMG afhlUvflIaf dI hfrI ivwc puils srivis aYvfrz idwqy gey. 2009 ivwc 27 sflF dI pUnm ilwt df Gr ivwc Aus dI nxfn mndIp pUnIaf ny cfkU nfl kql kr idwqf sI, ijs AuprMq kfql dy pqI skMdr pUnIaf aqy ipqf kulvMq ilwt lf nUM gwdy ivwc lpyt ky nf lwgdy ipMz dy bfhrvfr ivrfn jgHf suwt ky sfry doI dV vwt gey sn. puils tIm aqy imRqkf dy pqI mnijMdr ilwt dy isrV sdkf iqMn sflF bfad mfmlf hwl kIqf jf sikaf sI. 2016 ivwc brYptn siQq adflq ivwc sfry doIaF nUM sfvF suxfeIaF geIaF aqy Auh ajy jylH ivwc hn.

 


EntyrIE srkfr ny srkfrI krmcfrIaF dI qnKfh ivwc kIqf cwupcfp 7[5% vfDf

ivroDI pfrtIaF ny lfieaf XUnIanF nUM KusLL krky votF KrIdx df dosL

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE dI ilbrl srkfr ny cwup cfp aMdrKfqy srkfrI krmcfrIaF dIaF do XUnIanF nfl do smJOqy krky AunHF dIaF qnKfhf ivwc agly cfr sflF leI 7[5% vfDf kr idwqf hY. trYjLrI borz dI muKI iljL sYNzls ny vfDy nUM shI dwsidaF ikhf hY ik ieh vfDf asI ies leI kIqf hY qf ik afAuNdy smyN ivwc hVqfl dI siQqI pYdf nf hovy aqy srkfrI kMmF ivwc rukfvt nf pvy pr ivroDI pfrtIaF srkfr `qy votF KrIdx df dosL lf rhIaF hn. ivroDIaf df kihxf hY ik srkfr ny cwup cfp smJoqy krky ies vfDy  nUM afpxI vot bYNk ivwc qbdIl kr ilaf hY aqy srkfrI krmcfrIaf aqy XUnIanF dIaF votf lYx leI hI ieh vfDf kIqf igaf hY.

ivroDI torI pfrtI dy nyqf pYtirk brfAUn ny ikhf hY ik ieh do smJOqy Kqm hox ivwc ajy bhuq sfry mhIny sn aqy jUn 2018 dIaf smBfvI votf nUM lY ky ieh dohF smJoiqaF dI imafd Kqm hox ivwc ajy keI keI mhIny rihMdy hn aqy smyN qoN smJOqy krny pihlf krny ilbrl pfrtI nUM coxF ivwc Pfiedf phMucx leI hn hor koeI kfrn nhIN hY. ies qoN pihlF ilbrl srkfr ny tIcrF dI XUnIan nfl vI cwupcfp smJOqf kr ilaf sI qF ik coxF qoN pihlf iksy hVqfl dI sMBfvnf nf bx sky.

hYimltn istI vwloN idwqy Gr nUM lwgI awg ivwc iqMn lokF dI hoeI mOq

hYimltn (jIq jlMDrI) :- hYimltn dy iewk Gr nUM lwgI awg ivwc iqMn lokF dI mOq ho geI hY. gvfZIaF ny jdoN iek Gr ivwcoN DUaF inkldf dyiKaf qf Pfier brgyz nUM kfl kIqI aqy jd awg bJfAU amly ny dyiKaf qF sfrf Gr DUeyN nfl Biraf ipaf sI aqy AuwQoN AunHF nUM iqMn ivakqIaF nUM kwiZaf ijnHF ivwco do dI mOq ho cwukI sI aqy qIsry ny hspqfl jf ky dm qoV idwqf. ikhf jf irhf hY ik ieh Gr sOsLl hfAUisMg vwloN iek iekloqI mF nUM idwqf igaf sI ijs dy lo lVky sn ijwQy iqMnF dI hI mOq ho geI hY. hux Pfier mfrsLl ies dI jFc kr rhy hn ik istI dI mflkI vfly Gr ivwc smok alfrm kMm kr vI rhy sn ik nhIN. Xfd rhy ieMglYNz dy iek apfrtmYNt nUM lwgI awg, ijQy hux qwk 17 lokF dI moq dI psLtI hoeI hY, vI soLsLl hfAUisMg df sI ijwQy ijLafdf qr irPAUjI aqy Gwt afmdn vfly lok rihMdy hn aqy AuWqy vI smok alfrmF ny kMm nhIN sI kIqf.

 


ilbrl srkfr ny vwKI ivwcoN kwZ mfrI 62 iblIan zflr dI mihMgI nvIN rwiKaf nIqI

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf dI srkfr ny nvIN izPYNs nIqI df Kfkf iqafr kIqf hY aqy ijs muqfibk afAuNdy sflF ivwc rwiKaf AuWqy vwzf Krcf kiqf jfvygf. kYnyzf dy rwiKaf mMqrI ny ies Kfky df aYlfn krdy hoey ikhf hY ik afAuNdy 10 sflF dy smyN ivwc surwiKaf AuWqy 30 iblIan zflr Kricaf jfvygf jd ik 20 sflf dI izPYNs nIqI df kul Krcf 60[2 iblIan zflr hovygf. nvIN nIqI dy Kfky ivwc ikhf igaf hY ik afrtitk Kyqr ivwc rUs qoN kYnyzf dI pRBUsqf nUM bhuq vwzf Kqrf hY aqy ies pUry Kyqr ivwc pUrI phUMc rwKx leI kYnyzf nUM jMLgI jhfjLF dI sKq loV hY qF ik rUs dy vDdy pRBfv nUM roikaf jf sky.

ies Kfkf nIqI ivwc ikhf hY ik afAuNdy smyN ivwc 5000 POjI hor BrqI kIqy jfxgy aqy ies dy nfl hI 88 nvyN jMgI jhfjL aqy 15 smuMdrI jMgI jhfjLL vI KdIrx dI qjLvIjL hY. ilbrl skrfr vwloN izPYNs `qy aYzy vwzy Krcy df aYlfn iek dm afieaf hY aqy ies AuWqy bVI hYrfnI huMdI hY ikAuNik coxF dOrfn isrP ienPrfstrwkcr `qy vwzy Krcy df vfadf kIqf igaf sI aqy vwzy izPYNs Krcy df koeI ijLkr nhIN sI. pr hux acfnk ilbrl srkfr ny iewk Krcf vwKI ivwcoN kwZ mfiraf hY. iehI lgdf hY ik srkfr ny amrIkf aqy dunIaf dy hor dysLF nUM ieh idKfAux leI aYlfn kIqf hovy ik dyKo kYnyzf suriKaf Kyqr ivwc Krcf krn qoN bfkI dysLF nfloN ipwCy nhIN hY.

ies qoN pihlF kYnyzf dI ivdy mMqrI ikRstIaf PrIlYz ny ikhf sI ik kYnyzf nUM hux afpxI POj `qy vD Krc krn dI loV hY ikAuik amrIkf dI surwiKaf CwqrI hyT rihx nfl kYnyzf dUjy dysL `qy inrBr dy bixaf rih jfvygf. ikRstIaf ies nvIN nIqI dy aYlfn qoN iewk idn pihlF sMsd `c bol rhI sI. ikRstIaf ny ikhf ik sfzy sihXogI dysL sfzI lIzrip ivc sruwiKaf dI BUimkf `qy svfl kr rhy hn aqy ies qwQ dy mwdynr sfnUM bfkI sfry dyF leI afpxIaF spwt surwiKaf nIqIaF qYa krnf rUrI ho jFdf hY.

jdoN ies vwzy Krcy bfry rwiKaf mMqrI hrjIq swjx qoN afmdn dy sroq bfry puiCaf igaf ik ilbrl srkfr df qF 29 iblIan zflr Gfty df bjt cl irhf hY qF ieh pYsf ikWQoN afvygf qF AunHF ny koeI sLpsLt jfvb nhIN idwqf.


sfeIbr iPrOqI vflf 'ibtkfien' kI hY?

- prmjIq sMDU

iPrOqI vsUlx vfly rYnsmvyar (iPrOqI) vfiers 'vfnfkrfeI' ny dunIaf Br ivwc do lwK qoN iafdf kMipAUtrF nUM afpxf ikfr bxfieaf hY. bIqy idnI ies vfiers ny 99 dysLF ivwc hmlf kIqf sI aqy ies vfiers df sB qoN vwzf hmlf ieMglYNz dy hspqflF dy kMipAUtrF `qy hoieaf sI ijs kfrn mrIjLF dIaf PfeIlF KwulxIaF bMd ho geIaF sn aqy mrIjLF nUM prysLfnI df sfhmxf krnf ipaf sI. ieh vfiers iksy nYWtvrk ivwc dfKl hox dy bfad kMipAUtrF dIaF PfeIlF nUM ibnF quhfzI mnUrI dy lfk kr idMdf hY aqy iPr ies nUM anlfk krx leI quhfzy qoN iPrOqI mMgI jFdI hY. iPrOqI dI rkm eI-vflYts ivwc vrcUal krMsI dy rUp ivwc mMgI jf rhI hY aqy mIzIaf irportF ivwc ies vrcUal krMsI dy qOr AuWqy ibtkfien df nfm ilaf jf irhf hY.

 

kI hY ibtkfien?

 

* ibtkfien iewk vrcUal mudrf hY ijs AuWqy iksy srkfr df koeI kfbU nhI hY.

* ies mudrf nUM iksy bYk ny jfrI nhI kIqf hY.

* hflFik ieh iksy dy dI mudrf nhI hY ies leI ies AuWqy koeI tYks nhI lwgdf hY.

* ibtkfien pUrI qrHF nfl iewk gupq krMsI hY aqy ies nUM srkfr qoN Cupfky rwiKaf jf skdf hY.

* ies nUM dunIaf ivwc ikqy vI iswDf rIidaf jF vyicaf jf skdf hY.

* urUafq ivwc kMipAUtr AuWqy byhwd mukl kMmF dy bdly ieh kirpto krMsI kmfeI jFdI sI.

* ikAuNik ieh krMsI isrP koz ivwc huMdI hY ies leI nf qF ies nUM jbq kIqf jf skdf hY aqy nf hI nt kIqf jf skdf hY.

* iewk anumfn dy muqfbk ies smy krIb zyZ kroV ibtkfien pRcln ivwc hY.

* ibtkfien rIdx leI XUjr nUM pqf rijstr krnf huMdf hY.

* ieh pqf 27-34 awKrF jF aMkF dy koz ivwc huMdf hY aqy vrcUal pqy dI qrHF kMm krdf hY aqy ies AuWqy ibtkfien Byjy jFdy hn.

* ies vrcUal pqy df koeI rijstr nhI huMdf hY aijhy ivwc ibtkfien rwKx vfly lok afpxI pihcfx gupq rwK skdy hn.

* ieh pqf ibtkfien vflYWt ivwc stor kIqf jFdf hY ijnHF ivwc ibtkfien rwKy jFdy hn.

vrcUal krMsI ibtkfien dI lokipRaqf df aMdfjf ies gwl qoN lgfieaf jf skdf hY ik ies sfl mfrc ivwc iesdI kImq pihlI vfr iewk afAUNs sony dI kImq qoN iafdf ho geI sI. do mfrc nUM aMqrrftrI bffr ivwc iewk ibtkfien 1268 zflr AuWqy bMd hoieaf sI jdo ik iewk afAUNs sony dI kImq 1233 zflr AuWqy sI. hflFik keI mfhrF ny ies vrcUal krMsIdy BivwK AuWqy vI svfl cuwky hn pr ies df pRclq sflo sfl kfPLI vD irhf hY.


sRI insLfn sfihb dy nfm `qy lihrfieaf jf irhf hY rfjsI JMzf

torFto :- AuntyrIE ivwc aprYl mhInf iswK hYrItyj mMQ vjoN mnfieaf jf irhf hY aqy knyzIan sMsd dy Kuwly lfan smyq kuJ sLihrF dy istI hflF ivwc sRI insLfn sfihb dy nfm `qy rfjsI JMzf lihrfieaf jf irhf hY. hux qwk knyzIan sMsd, AuntyrIE dI sMsd aqy brYNptn istI hfl ivKy ajyhy smfgm aXoijq kIqy gey hn aqy ieh islislf agly kuJ idn jfrI rihx vflf hY. torFto aqy imsIsfgf istI hfl ivKy vI ajyhy smfgm aXoijq kIqy jfxy hn.

          jo JMzf Julfieaf jf irhf hY, Auh afieqfkfr hY aqy ies ivwc KMzy df insLfn hY. ies df rMg sRI insLfn sfihb vrgf hY aqy ies ivwc KMzf vI hY pr afieqfkfr hox kfrn ies nMU sRI insLfn sfihb (iswK PlYg) nhIN afiKaf jf skdf ijs nMU iswK sMgq siqkfr vjoN mwQf tykdI hY. iswK gurdvfrf sihbfn ivwc Julfieaf jFdf sRI insLfn sfihb iqkonf huMdf hY. ies dy pol `qy vI Jolf pfieaf jFdf hY aqy isKr `qy KMzf lgfieaf jFdf hY. iswKF df insLfn sfihb dws ky jo JMzf Julfieaf jf irhf hY Auh jfhrf qOr `qy iek rfjsI JMzf hY jo aksr iswK vwKvfdI afpxy smfgmF aqy ros pRdrsLnF smyN vrqdy hn. ivkIpIzIaf muqfibk ies iksm df rfjsI JMzf iewk vfr 24 jnvrI 1993 nMU iek aYnjIE vloN sMXukq rfsLtr ivwc Julfieaf igaf sI pr 22 jnvrI 1995 nMU ies aYnjIE dI mYNbrisLp pwky qOr `qy Kfrj kr idwqI geI sI. ivkIpIzIaf muqfibk  ieh JMzf KfilsqfnI lihr nfl sbMiDq sI.  jfhr hY ik kuJ KfilsqfnI sMgTn iswK hYrItyj mMQ nMU afpxy rfjsI mMqv vfsqy vrq rhy hn aqy ies vfsqy knyzIan sMsd, AuntyrIE dI sMsd qy brYNptn smyq vwK vwK sLihrF dy istI hflF nMU vI vriqaf jf irhf hY. aYmpI, aYmpIpI, myar, aqy kONslr iehnF smfgmF ivwc Bfg lY rhy hn aqy iswK hYrItyj mMQ dIaF mubfrkF dy rhy hn. sMBv hY ik kuJ ies lihrfey jf rhy rfjsI JMzy bfry nf jfxdy hox pr bhuqy ies qoN vfkPL hn. ieh shI hY ik keI iswK KfilsqfnI hn pr sfry iswK KfilsqfnI nhIN hn. iswK hYrItyj mMQ smuwcy iswKF vfsqy hY nf ik isrPL vwKvfdI ivcfrDfrf vfilaF vfsqy hY.

          ijLkrXog hY ik mhfrfjf rxjIq isMG dy rfj df JMzf iqkonf sI ijs dI aMdrlI iqkon gyrUey rMg dI sI jdik do bfhrlIaF bfhIaF `qy hry rMg dI pwtI sI ijs ivwc anoKy iksm df zIjLfeIn vI sI. ieh vI ijLkrXog hY ik kuJ rvIdfsI sMprdfvF dy gurdvfiraF ivwc Julfey jFdy insLfn sfihb ivwc KMzy dI QF hir jF shuM iliKaf huMdf hY aqy ijwQy ikqy vI sRI gurU gRMQ sfihb df pRkfsL hY, iswK ies iksm dy insLfn sfihb `qy ieqrfjL krdy rhy hn. agr koeI hor afieqfkfr JMzy nMU iswKF df insLfn sfihb afK ky Julf dyvy qF sRI akfl qKLq sfihb ivKy pysLI vI ho skdI hY. Xfd rhy Kfilsqfn dy JMzy vI vwK vwK vwKvfdI sMgTn vwK vwK iksm dy vrqdy aqy zIjLfeIn krdy rhy hn qy ieh sMBv hY ik ijs iksm df JMzf hux Julfieaf jf irhf hY Aus nMU vwKvfdI sMgTn pwky qOr `qy Kfilsqfn df JMzf aYYlfn dyx.        


srkfr ny bFJpx dy ielfj leI idwqf 15% tYks krYizt

ipCly 10 sfl dOrfn kIqy ielfj leI ilaf jf skygf ieh krYizt

aftvf (jIq jlMDrI) :- ilbrl srkfr ny bFJpx dy ielfj leI tYks krYizt dyx df aYlfn kIqf hY aqy ieh tYks krYizt ipCly 10 sfl dOrfn kIqy ielfj df vI klym kIqf jf skygf. Bfv agr iksy ny awj qoN dws pihlF vI ielfj krvfieaf sI Auh lok vI hux klym kr skdy hn. ieh tYks krYizt ieklIaF aOrqF nUM hI nhIN imlygf sgo sym-sYks joiVaf nUM vI imlygf. ies qoN pihlF mrIjLF nUM mYzIklI bFJ hox df sbUq dyxf pYNdf sI qF hI Auh mYzIkl Krcy df tYks krYizt klym kr skdy sn. ilbrl srkfr ny bjt ivwc aYlfn kIqy ies krYizt nfl hux vwzI igxqI ivwc lokF nUM lfB iml skygf. ijnHF lokF ny 2007 vwc vI bFJpx df ielfj krvfieaf sI Auh vI hux 2007 qoN ieh tYks krYizt klym kr skdy hn.  asl ivwc PritltI trItmYNt kfPLI mihMgf ielfj hY. ivtro PrtIlfeIjyjLn `qy keI vfr 15000 zflr Krcf af jFdf hY. PritltI klIink clf rhI zfktr pRIqI sLrmf df kihxf hY ik kYnyzf ivwc 8 ivwcoN iewk joVy nUM bFJpx dI smwisaf hY aqy smwisaf lgfqfr vDdI jf rhI hY. Aus df kihxf hY ik srkfr dy ies tYks krYizt nfl kfPLI joVy afpxy pRIvfr ivwc vfDf kr skxgy.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here