www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

kI isafsI afgU sfdgI df zrfmf hI krdy hn?

   -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ  

 E-PAPER  KHABARNAMA

kyjrIvfl Kud KfmosL, isrP rItvIt hI kr rhy hn tIvt mfstr

imsLrf mfmly ivwc 'irsikAU' krn phuMcI 'imsLjL kyjrIvfl'

  -ਸ਼ੌਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ

'hom trwst' bfry mfVIaF KLbrF ny mfrgyjL mfrikt `c mcfeI KlblI

-prmjIq sMDU(416-902-9393)

 kFgrs qy afm afdmI pfrtI df ivhfr pMjfb dy lokF df mUz ivgfV vI skdY

  -jiqMdr pnUM

      hwkF vfsqy lVn vfilaF dy KUn nfl isMijaf idhfVf pihlI meI


kyhr sLrIPL

kuwJ hMZfeIaF aqy kwuJ suxIaF suxfeIaF -blrfj idEl

   

rinMg ivd df hyar aYNz hMitMg ivd df hFzjL

Drm nMU kiQq Kqry df rfg alfpx vfly iswK kwtVpMQIaF aqy afm votrF ivckfr Psy akflI!!

coB-nfmf

kYnyzf ivwc GrF dI syl Gt geI,

ivkxy lwgBwg gey ny ruwk mIaF.

    mUMhoN mMgI kImq nf hux imldI,

    sYlr mfrikt geI hY muwk mIaF.

ijnHF lYxy AunHF dy iKV gey mwQy,

vycx vfly dy sfh gey swuk mIaF.

    Evr afsikMg dy eyjMtF lfPwty,

    idwqIaF kImqF sI mUloN cwuk mIaF.

bysLk GrF dI mfrikt Gwt hoeI,

apfrtmYNtF dI hoeI cVfeI mIaF.

syl dy nfl kImq vI vwD ho geI,

hux cfVI eyjMtF AuDr kVfeI mIaF.

meI 19-2017, KLbrnfmf # 923


ies hPqLy dy kuJ hor qfjLf lyK

kfsqro rwKdy sn afpxy kol gMn lyikn huMdI sI KflI!

- jIq jlMDrI (brYNptn)

vwzy not vwzI Kot

- jsivMdr iswDU (ryzIE host)

Pon: 416 -732 -3000


pRfcIn kfl ivwc ihMdU gAU mfs Kfdy sn

-jIq jlMDrI (brYNptn)


Buwl jfvy ikhVf,nfnI df ivhVf

 jspfl kOr (aMimRqsr)


brqfnIaF iek nvyN isafsI moV 'qy

- lMdn qoN zf[sfQI luiDafxvI


pMjfb dIaF coxF dy nqIjy afAux qoN pihlF iewk pMjfbI ryzIE sLoa ivwc afp dI bwly bwly df iewk nmUnf!!


kbwzI tUrnfmYNtF dy Gt rhy drsLk

-ipRM[ srvx isMG


'lok Buwl gey ik pihlf ElMipk golz mYzl mY ilafieaf sI' ikhf murlIkFq ny!!

-jIq jlMDrI

 


BfrqI ElMipk Kyz kmytI dIaF inlfiekIaF

koc qy zfktr qoN swKxI dIpf phuMcI PfeInl ivwc

- jIq jlMDrI (brYNptn)


ikwQy KVyH hn ajy vI ies dunIaF dy kuJ lok

rsm dy nfm AuWqy bwcIaf dy nfl huMdf hY sYks

- aYWz btlr


kI PjLUl aqy isr drdI smJI jFdI bUtI kYNsr df qoV bx skdI hY?

muZlI mYzIkl Koj `c jMglI bUtI zYNzIlfien jgf rhI hY vwzI afs!!

-blrfj idEl


hor muwK lyKPysbwukIaF ny cfiVHaf cMn!

ieMglYNz `c BfrqI rYstorYNt `qy iensfnF df mfs vycx df dosL, ho skdf hY bMd

lMzn (jIq jlMDrI) :- ieMglYNz ivwc 60 sfl purfxy iewk BfrqI rYstorYNt AuWqy iensfnF df mfs prosx df ielfm lgf hY. iewk PrjI inAUj irport ivwc ieh dfavf kIqf igaf ik iek BfrqI rYstorYNt ivwc iensfnF df mfs vrqfieaf jFdf hY. ieh irport Pysbuk AuWqy vfierl hox dy bfad hux rYstorYNt mflk nUM Aus nUM bMd krx leI mjbUr hoxf pY skdf hY.inAUj eyjMsI dy muqfbk mYtrozftsIEzft XUky dI buwDvfr dI irport ivwc dwisaf igaf ik inrf bygm sfAUQ-eIst lMdn ivwc siQq rYstorYNt 'krI tivst' dI mflk hn. inrf nUM lokF ny rYstorYNt ivwc qoVPoV dI DmkI idwqI hY aqy As ny puils nUM ies dI sUcnf idwqI hY. drasl ies rYstorYNt AuWqy iensfnF df mfs vycy jfx dI Kbr iewk 'pRYk inAUj sfeIt' ny idwqI. ies sfeIt AuWqy guMmnfm XUjrs sol mIzIaf AuWqy storI yar krn qoN pihlF afpxI PrjI inAUj sbimt kr swkdy hn. ieQy dws deIey ik brqfnIaF ivwc iensfnF df mfs Kfxf aqy vycxf gYrkfnUnI hY aqy aijhf krn vfly nUM jylH dI sjLf ho skdI hY. mflk inrf ny ikhf ik iewk Ks ny DmkI idwqI ik jykr qUM rYstorYNt df tr nf suiwtaf qF mY ies dIaF bfrIaF qoV dyvFgf. ies dOrfn pbilk ivwco iewk ivakqI ny iesdI sUcnf puils nUM dy idwqI. ienHF sB hrkqF df ibjins AuWqy asr pY irhf hY. mflk df kihxf hY lokF ny sfnUM Pon krky ikhf ik qusI sfnUM iensfnF df mfs prosx dI ihMmq ikvy kr skdy ho? hux qF ieh aPvfh hr qrP Auz rhI hn aqy lok ies AuWqy Brosf kr rhy hn. asI iewQy 60 sfl qoN rYstorYNt clf rhy hF aqy hux ieh bMd ho skdf hY.

          afrtIkl ivwc ies bfry ivwc isrP iewk pYrf iliKaf sI aqy Aus ivwc vI axigxq spYilMg aqy grfmYtIkl glqIaF sn, iPr vI lokF ny AusnUM sc mn ilaf. storI sfhmxy afAux dy bfad rYstorYNt ivwc gfhkF dI igxqI Gwt geI hY. gfhk Gwt hox dI vjHf nfl stfP dy kMm dy GMty vI Gwt krny pey hn. Pysbuk Auqy ies bfry ivwc yar kIqI geI PrjI storI dI hYWzlfeIn sI "eyIan rYstorYNt t zfAun Pfr XUijMg ihAUmn mIt".

          storI ivwc ikhf igaf sI ik ipClI rfq ieMzIan rYstorYNt dy mflk rfrjn ptyl nUM igRPqfr kr ilaf igaf ikAuNik Auh afpxy inAU krfs rYstorYNt ivwc PUz rYspI ivwc iensfnF df mfs vyc irhf sI. storI ivwc ieh vI ikhf igaf sI ik AuWQoN pulIs ny 9 iensfnF dIaF lfsLF vI brfmd kIqIaF geIaF ijnHF df mfs AuWQy proisaf jfxf sI. rfrjn ptyl nUM puwCigC leI kstzI ivwc ilaf igaf hY aqy rYstorYNt nUM bMd kr idwqf igaf hY.

 


sfeIbr iPrOqI vflf 'ibtkfien' kI hY?

- prmjIq sMDU

iPrOqI vsUlx vfly rYnsmvyar (iPrOqI) vfiers 'vfnfkrfeI' ny dunIaf Br ivwc do lwK qoN iafdf kMipAUtrF nUM afpxf ikfr bxfieaf hY. bIqy idnI ies vfiers ny 99 dysLF ivwc hmlf kIqf sI aqy ies vfiers df sB qoN vwzf hmlf ieMglYNz dy hspqflF dy kMipAUtrF `qy hoieaf sI ijs kfrn mrIjLF dIaf PfeIlF KwulxIaF bMd ho geIaF sn aqy mrIjLF nUM prysLfnI df sfhmxf krnf ipaf sI. ieh vfiers iksy nYWtvrk ivwc dfKl hox dy bfad kMipAUtrF dIaF PfeIlF nUM ibnF quhfzI mnUrI dy lfk kr idMdf hY aqy iPr ies nUM anlfk krx leI quhfzy qoN iPrOqI mMgI jFdI hY. iPrOqI dI rkm eI-vflYts ivwc vrcUal krMsI dy rUp ivwc mMgI jf rhI hY aqy mIzIaf irportF ivwc ies vrcUal krMsI dy qOr AuWqy ibtkfien df nfm ilaf jf irhf hY.

 

kI hY ibtkfien?

 

* ibtkfien iewk vrcUal mudrf hY ijs AuWqy iksy srkfr df koeI kfbU nhI hY.

* ies mudrf nUM iksy bYk ny jfrI nhI kIqf hY.

* hflFik ieh iksy dy dI mudrf nhI hY ies leI ies AuWqy koeI tYks nhI lwgdf hY.

* ibtkfien pUrI qrHF nfl iewk gupq krMsI hY aqy ies nUM srkfr qoN Cupfky rwiKaf jf skdf hY.

* ies nUM dunIaf ivwc ikqy vI iswDf rIidaf jF vyicaf jf skdf hY.

* urUafq ivwc kMipAUtr AuWqy byhwd mukl kMmF dy bdly ieh kirpto krMsI kmfeI jFdI sI.

* ikAuNik ieh krMsI isrP koz ivwc huMdI hY ies leI nf qF ies nUM jbq kIqf jf skdf hY aqy nf hI nt kIqf jf skdf hY.

* iewk anumfn dy muqfbk ies smy krIb zyZ kroV ibtkfien pRcln ivwc hY.

* ibtkfien rIdx leI XUjr nUM pqf rijstr krnf huMdf hY.

* ieh pqf 27-34 awKrF jF aMkF dy koz ivwc huMdf hY aqy vrcUal pqy dI qrHF kMm krdf hY aqy ies AuWqy ibtkfien Byjy jFdy hn.

* ies vrcUal pqy df koeI rijstr nhI huMdf hY aijhy ivwc ibtkfien rwKx vfly lok afpxI pihcfx gupq rwK skdy hn.

* ieh pqf ibtkfien vflYWt ivwc stor kIqf jFdf hY ijnHF ivwc ibtkfien rwKy jFdy hn.

vrcUal krMsI ibtkfien dI lokipRaqf df aMdfjf ies gwl qoN lgfieaf jf skdf hY ik ies sfl mfrc ivwc iesdI kImq pihlI vfr iewk afAUNs sony dI kImq qoN iafdf ho geI sI. do mfrc nUM aMqrrftrI bffr ivwc iewk ibtkfien 1268 zflr AuWqy bMd hoieaf sI jdo ik iewk afAUNs sony dI kImq 1233 zflr AuWqy sI. hflFik keI mfhrF ny ies vrcUal krMsIdy BivwK AuWqy vI svfl cuwky hn pr ies df pRclq sflo sfl kfPLI vD irhf hY.


inAUXfrk 'c bykfbU kfr ny lokF nMU driVaf

18 sflf lVkI dI mOq aqy 23 hor jLKLmI hoey

inAUXfrk, 18 meI :- inAUXfrk 'c ivasq rihx vfly sYrgfh ielfky tfeIm skueyar dy pYdl cwlx vfly rsqy 'qy acfnk bykfbU kfr dy cVH jfx nfl 1 ivakqI dI mOq ho geI, jdoik 23 hor ivakqI mI ho gey. imRqk iewk 18 sflf lVkI hY ijs dI mOky `qy hI mOq ho geI. 4 ivakqIaF nMU ikRtIkl hflq ivwc hspqfl phuMcfieaf igaf jdik hor keIaF dIaF hwzIaF twut geIaF hn. ieh Gtnf duiphr vyly hoeI jd ies ielfky ivwc pYdl cwlx vfilaF dI Brmfr huMdI hY. tYrr dy zr kfrn sLihr dy pRmuwK QfvF `qy qurq aYNtI tYrr XUitn qYnfq kr idwqy gey sn.

          inAUXfrk puils ivBfg muqfibk ieh koeI afm mfmlf nhIN lwg irhf, ho skdf hY lokF aMdr zr pYdf krn leI ieh iksy awqvfdI kfrvfeI df ihwsf hovy. ikrXog hY ik sol mIzIaf 'qy jfrI hoeI qsvIrF anusfr DUMey ivco inkldI hoeI kfr pYdl rsqy vwl muV jFdI hY. hflFik puils ny mOky qo kfr cflk nUM igRqfr kr ilaf hY. ikhf jf irhf hY ik ieh hfdsf kuJ smF pihlF PrFs aqy briln 'c vfpry trwk hfdisaF dy vrgf ho skdf hY. puils ny ikhf hY ik ies mfmly 'qy kfr cflk qo puwCigC krn bfad hI sf hovygf ik ieh afm hI vfpiraf hfdsf hY jF koeI awqvfdI kfrvfeI df ihwsf. vfeIt hfAUs dy pRYWs skwqr sIn spfeIsr ny vI tvIt krdy hoey ikhf ik rftrpqI zonflz trMp ies hfdsy qo jfxU hn qy Auh ies mfmly 'qy lgfqfr jfxkfrI hfisl kr rhy hn.

          muZlI qPqIsL qoN ieh sfhmxy afieaf hY ik 26 sflf zrfeIvr ircrz rojfs mfnisk qxfa df isLkfr ho skdf hY. Aus nMU mOky `qy PV ilaf igaf sI aqy tYst qoN sfhkxy afieaf hY ik Auh sLrfb dy nsLy ivwc nhIN sI hflFik ajy zrwgjL df tYst hoxf bfkI hY. qPqIsL dOrfn PVy gey zrfievr ny puils nMU dwisaf ik Aus nMU  ajIb avfjLF sux rhIaF sn aqy Aus nMU lgdf sI ik Aus dI mOq afAux vflI hY. puils muqibk 26 sflf rojfs amrIkI nyvI df sfbkf krmcfrI hY. puils muqibk Aus nMU iek hPLqf pihlF iek notrI nMU cfkU nfl DmkfAux dy dosL ivwc PiVaf igaf sI. Aus nMU jfp irhf sI ik Aus df ipwCf kIqf jf irhf hY. sLihr dy myar ibwl zIbYsIE ny ikhf hY ik ieh dihsLqgrd hmlf nhIN jfpdf. puils kimsLnr jymjL ny dwisaf ik dosLI hFzf akfrz gwzI clf irhf sI aqy Aus ny kfly rMg dI tI-sLrt pihnI hoeI sI.


sUbf srkfr torFto qoN ivMzjLr qwk clfeygI bult-tryn

torFto, 18 meI :- AuntyrIE dI kYQiln ivMn srkfr torFto qoN ivMzjLr qwk hfeI spIz tryn (bult tryn) clfAuxf cfhuMdI hY ijs bfry bkfiedf aYlfn 19 meI idn sLukrvfr nMU ivMzjLr ivwc kIqy jfx dI sMBfvnf hY. ies pRfjYkt `qy 19 iblIan zflr Krc afAux df anumfn hY aqy srkfr ies vfsqy pRfeIvyt sYktr qoN afs lfeI bYTI hY. pRYs rportF muqfibk 350 iklomItr lMby hfeIspIz ilMk bfry vfqfvrx asYsmYNt `qy 15 imlIan zflr Krc afvygf. ieh lfeIn ivMzjLr, lMdn, cYtm, gualPL ikcnr aqy vftrlU nMU torFto eyarport nfl joVygI. ies bfry iqafr kIqI geI iek rport muqfibk 250 iklomItr pRqI GMtf spIz vflIaF trynF clfAux df pRbMD krn vfsqy 55 imlIan zflr pRqI iklomItr Krcf afvygf ijs nfl pRFjYkt df kuwl Krcf 19 iblIan zflr bxygf. pr agr tryn dI spIz 300 iklomItr pRqI GMtf vflI clfAuxI hovy qF Krcf vD ky pRqI iklomItr 149 imlIan zflr ho jfvygf. ieh rport sfbkf PYzrl trFsport mMqrI zyivz kOlint vloN iqafr kIqI geI hY.

          ies qoN pihlF 2008 ivwc AuntyrIE dy pRImIar zfltn mgMtI aqy ikbYWk dy pRImIar XF sLrya ny ivMzjLr qoN ikbYWk istI qwk hfeI spIz tryn clfAux dI gwl qorI sI pr vwzy Krcy kfrn gwl awgy nhIN sI vD skI.


ilbrlF df syP-ienjYksLn sfeIt ibwl bx igaf hY kfnMUn

aftvf, 18 meI :- PYzrl ilbrl srkfr df syP-ienjYksLn sfeIt ibwl awj gvrnr jnrl dy dsqKqF nfl kfnMUn bx igaf hY. ies kfnMUn hyT nsLyVIaF vfsqy nsLy dy tIkf lgfAux leI surwiKaq jgfH bxfAux vfsqy pihlF lfgU 26 sKLq sLrqF nMU htf idwqf igaf hY.  hux iehnF 26 sKLq sLrqF qoN ibnF hI srkfrF syP-ienjYksLn sfeItF bxf skdIaF hn. ishq mMqrI jyn iPlpOt ny iehnF sLrqF nMU htfAux dI vkflq kIqI hY. kYnyzf ies smyN EpIafiez aqy hor gYr kfnMUnI nisLaF ivwc hoey BfrI vfDy kfrn vwzI smwisaf df sfhmxf kr irhf hY ikAuNik ies nfl hox vflIaF mOqF dI igxqI lgfqfr vDdI jf rhI hY.


 

ਮੂਡੀ ਨੇ ਘਟਾਈ 6 ਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ
ਟਰੌੰਟੋ: (ਜੀਤ ਜਲੰਧਰੀ) :- ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ 'ਮੂਡੀ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀ ਬੈਂਕ, ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਾਂਟਰੀਆਲ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆਂ, ਸੀਆਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੂਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 2017 ਤੋਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੂਡੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸਿਟਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੂਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਆਮਦਨ ਦਰ 167% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।


ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ -ਫਰੇਜਰ ਇੰਸਟੀਚੂਟ
ਆਟਵਾ, 11 ਮਈ :- ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਫਰੇਜਰ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਪੋਰਟ ਿੱ ਫਰੇਜਰ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8,337 ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 8,375 ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੋਲਬਲ ਰੀਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਬੈਲੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੇਜਰ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਪਪੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਵਾੜੇ (ਰੀਸੈਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਰਾਰੀ ਖਰਚਾ ੱਏਨਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਫਰੇਜਰ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1870 ਤੋਂ ਹਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ (ਅੱਜ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਖਰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2284 ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ 2126 ਕਰਦੀ ਸੀ.


ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨੂੰ
ਟੋਰਾਂਟੋ :- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋਕਿ 180 ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ (ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ' ਬਿਆਨ ਦਜ ਕਰਣੌਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਟੇਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਈਅਨ ਨੌਰਡਹਾਈਮਰ ਨੇ ਕਾਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਲਵਿਨ ਬਰਾਉਨਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਮੈਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਿਆਂ, ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੱ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।


ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ
ਆਟਵਾ, ਮਈ 11 :- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ 'ਸੀਸਸ' (ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਊਰਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਏਜੰਸੀ) ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ (ਡਰੈਕਟਰ) ਡਾਵਿਡ ਵਜਨਾਲਟ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸੀਸਸ' ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 46 ਸਾਲਾ ਡੇਵਿਡ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਈ-ਲੈਂਗੁਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿਊਰਟੀ ਸੰਗਠਨ  ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜੂਦਾ ਸੀਸਸ ਮੁਖੀ (ਡਰੈਕਟਰ) ਮਾਈਕਲ ਕੋਲਮਬੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਈ ਮਹਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


ਮੇਪਲ ਲੀਫ਼ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ -ਸੀਐੱਫਆਈਏ
ਟਰੌਂਟੋ (ਜੀਤ ਜਲੰਧਰੀ) :- ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੇਪਲ ਫੂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬੈਟੀਰੀਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਪਲ ਫੂਡ ਨੇ ਇਹਚਿਕਨ ਬਰਗਰ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ 840 ਗਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕਜ਼ ਵਾਲੇ ਚਿਕਨ ਬਰੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪਸ, ਸੁਫਰਾ ਹਲਾਲ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਹਲਾਲ ਬਰਗਰ ਸਾਮਿਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਟੈਫਲਕੋਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਡਿੱਲ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਕਿਬੈੱਕ (ਜੀਤ ਜਲੰਧਰੀ) :- ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਡੋਜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ-ਬਰੂਫੇਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 446763 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੀ ਰੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਬੈੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਆਈਬਰੂਫੇਨ, ਡਾਇਕਲੋਫੇਂਸ ਅਤੇ ਨੇਪਰਾਕਸਨ। 
ਕਨੈਡਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਰੀਟੇਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਡੋਜ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
'
ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਕਾਂਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਕਕਾਂਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਾ ਹਾਈ ਡੋਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੱਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਕਾਂਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਮਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਕ ਨੇਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਡੋਜ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੱਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਿੱ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈਲੇਨ ਸਟੋਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਅੱਸਐੱਸ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਡੋਜ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 


ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਕੇ ਘਟਾਇਆ 112 ਪੌਂਡ ਭਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੰਦਰੁਸਤ
ਲੰਦਨ (ਜੀਤ ਜਲੰਧਰੀ) :- ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ 54 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਵ ਮਰਫੀ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 112 ਪੌਂਡ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 112 ਪੌਡ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਡੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਾ ਨੂੰ ਫਰਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਲਾਸ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਅਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵਜੋਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥਂੋ ਤੱਕ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਐਂਟੀ-ਏਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਜਲਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 
15
ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ
ਟੋਰਾਂਟੋ :- ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੈਰਿਨ ਐਸਪਿਨੋਲਾ ਨਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਡੈਨੇਵਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਲਾਇਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਡੈਰਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡੈਰਿਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ḔḔਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ḔḔ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
         
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


skUl aiDafpkf ny nbflg lVky nfl kfmuk sbMDF df dosL kbUilaf

ivMzjLr, AuntyrIE :- sQfnk aYlImYNtrI skUl dI aiDafpkf ny iewk nbflg lVky nfl kfmuk sbMDF df dosL kbUl kr ilaf hY. ieh lVkf Aus dy skUl df sfbkf ividafrQI sI. nbflg hox kfrn lVky dI jfxkfrI jMqk nhIN kIqI geI. kirstInf aYlbInI nfm dI ieh aiDafpkf lVky nMU afpxI jfmxI rMg dI zOjL cYlMjr kfr ivwc ibTf ky afpxy Gr lY afAuNdI sI ijwQy Auh lVky nfl Bog iblfs krdI sI. Aus ny lVky nMU iek sYl Pon vI idwqf sI ijs ivwc afpxIaF ngn jF arD ngn qsvIrF pfeIaF sn.  lVky dy mfipaF ny jd Pon ivwc ieh qsvIrF vyK leIaF qF aiDafpkf nfl sbMDF df pol Kuwl igaf sI aqy aiDafpkf nMU cfrj kr ilaf igaf sI. pihlI meI idn somvfr nMU afpxI adflqI pysLI dOrfn Aus ny afpxf dosL kbUl kr ilaf. Aus dy vkIl df kihxf hY ik aYlbInI nMU Gwto Gwt 1 sfl dI kYd hox skdI hY. kirstInf aYlbInI nMU 28 jUn nMU sjLf suxfeI jfvygI. ies smyN Auh sKLq sLrqF hyT jLmfnq `qy hY ijhnF hyT Auh 16 sfl qoN Gwt Aumr dy lVikaF nfl rfbqf nhIN kr skdI, pbilk pfrk, skUl, pUl afid `c nhIN jF skdI.


BMg df syvn krky awT bwcy kql krn vflI astrylIan mF `qy kql df mukwdmf nhIN cwlygf

ibRsbn, astrylIaf, 4 meI :- adflq ny PYslf kIqf hY ik BMg df syvn krky awT bwcy mfrn vflI astrylIan mF `qy kql df kys nhIN cwlygf. ieh Gtnf 19 dsMbr 2014 dI hY aqy awT kqlF dy dosL ivwc rYnf QfeIzya nfm dI ies aOrq df kys adflq sfhmxy sI. ies aOrq ny afpxy Gr ivwc hI apxy swq bwicaF dy nfl nfl iek BqIjI nMU vI cfkU mfr mfr kr ky kql kr idwqf sI aqy iPr afpxy afp `qy cfkU dy 35 vfr kIqy sn. bwcy 2 qoN 14 sfl dy sn. adflqI ihrfsq dOrfn ies aOrq dI idmfgI hflq df jfiejLf ilaf jf irhf sI ijs dOrfn  pqf lwgf ik Auh lgfqfr BMg df syvn krdI sI. kueInjLlYNz styt hYlQ kort ny ikhf hY ik BMg dy lgfqfr syvn kfrn Auh sLyjoiPrnIaf dI rogx ho geI sI ijs nMU mfhrF ny kYnfibs ienizAUsz sLyjoiPrnIaf df nfm idwqf hY. Bfv ajyhI idmfgI bImfrI jo BMg dy lgfqfr syvn kfrn pYdf hoeI sI. ies PYsly nMU 4 meI qwk jMqk nhIN sI kIqf igaf. Aus nMU styt dI rfjDfnI ibRsbn dy pfglF dy hspqfl dy hfeI sikAUrtI vfrz ivwc rwiKaf jfvygf aqy iekwlI nMU bfhr nhIN inklx idwqf jfvygf. ies Gtnf smyN rYnf QfeIzya dI Aumr 37 sfl dI sI. rYnf QfeIzya df dUjf nfm mrsyn vfrIaf vI hY aqy Auh hrrojL BMg dIaF 20 isgrtF df syvn krdI sI. adflq nMU dwisaf igaf ik ies kfrn Auh pfgl ho geI sI. jwj jsits jIn zfltn ny mMinaf ik bImfrI kfrn hI Aus ny bwicaF df kql kIqf sI. awT bwicaF dy kql ny hfhfkfr mcf idwqI sI aqy Gr nMU Zfh ky bwicaF dI Xfd ivwc 8 drKq lgf idwqy gey sn. kYnyzf ivwc jldI hI BMg df kfnMUnIkrn hox jf irhf hY.


kYnyzf ivwc bwicaF dy brfbr hoeI bjLurgF dI igxqI

aOrqF dI igxqI mrdF qoN vwD; 100 sflf ivakqIaF dI igxqI vDky hoeI 8230

aftvf:- kYnyzf ivwc bjurgF dI igxqI bwicaF dy brfbr ho geI hY aqy ieh kYnyzf dy ieiqhfs ivwc pihlI vfr hoieaf hY ik 14 sfl qoN Gwt dI Aumr dy bwicaF dI igxqI 65 sfl qoN vwD Aumr dy bjLurgF dI igxqI dy brfbr hoeI hovy.ieh qwQ 2016 ivwc mrdmsLumfrI ivwc sfhmxy afieaf hY ijs qoN pqf lwgf hY ik ies brfbrqf ivwc bybI bUmrF df vwzf Xogdfn hY ikAuNik bybI bUmrjLhI lMbI Aumr nhIN Bog rhy sgoN AunHF dy mfpy vI lMbIaF AumrF Bog rhy hn. mrdmsLumfrI anusfr kYnyzf ivwc 5[9 imlIan sInIarjL hn aqy 5[8 imlIan 14 sfl aqy Aus qoN Gwt Aumr dy bwcy hn so ies pRkfr igxqI brfbr nf hoky sgoN QoVI vwD hY. so bjLurgF dI igxqI ivwc 2011 dI mrdmsLumfrI qoN bfad ieh vfDf 20% hoieaf hY. ieWQy hI bws nhIN, 85 sfl qoN vwD dI Aumr dy lokF dI igxqI ivwc 19[4% aqy 2016 ivwc kYnyzf ivwc 85 sfl qoN vwD aumr dy lokF dI igxqI 770,780 hY. ies pRkfr hI 100 sfl qoN vwD dI Aumr dy lokF dI igxqI ivwc 41[3% vfDf hoieaf hY. 2016 ivwc kYnyzf ivwc 100 sfl dI Aumr qoN vwD lokF dI igxqI 8230 ho geI hY aqy ies Aumr dy vrg dI Aumr ivwc vfDf hor Aumr dy vrgF nfl vwD qyjLI nfl ho irhf hY. 2051 qwk 100 sfl qoN vwD dI Amr dy lokF dI igxqI 40,000 hox dI sMbvfn idKfeI geI hY.

aMdfjLy muqfibk 2031 qwk kul abfdI df 35% sInIarjL hoxgy aqy ies vkq kYnyzf dI kwul abfdI 35 imlIan hY. 2013 qwk bjLurgF dI igxqI 12 imlIan aqy 14 sfl qoN Gwt bwicaF dI igxqI 8 imlIan hox dI sMBvnf ijqfeI geI hY. ies qoN ielfvf kYnyzf ivwc aOrqF dI igxqI mrdF nfloN vwD hY. kYnyzf ivwc aOrqF 50[9% aqy mrdF 49[1% pRqIsLq hn.  85 sfl qoN vwD Aumr dy bjLurgF ivwc aOrqF dI igxqI afdmIaF qoN dwugxI hY.

iek pfsy qF lokF dI ijMdgI aqy ishq syvfvF ivwc suDfr hox krky lok lMbI Aumr Bog rhy hn aqy ies dy Ault srkfr nUM iPkr pY igaf hY ik bjurgF lokF dI vDdI igxqI `qy hYlQ kyar df Krcf vI ijLafdf afvygf aqy ienHF pYsf muheIaF krvfAuxf srkfr leI musLkl ho jfvygf. sInIarF dy bYnIiPt `qy hux sflfnf 51[1 iblIan zflr Krc afAuNdf hY aqy ies Krcf 2022 qwk 63[7 iblan zflr hox dI sMBfvnf hY. awj qoN 50 sflf pihlF 65 sfl qoN vwD Aumr dy bjurg kul afbfdI df 8% huMdy sn aqy 14 sfl qoN Gwt Aumr dy bwicaF dI igxqI 34% huMdI sI. pr hux Ault hoirhf hY aqy jy ieh vrqfrf ies qrHF hI irhf qF bwicaf nfloN bjurgF dI igxqI keI guxf vD skdI hY aqy ies pRkfr srkfr nUM bjurgf `qy Krc krnf aOKfho jfvygf ikAuNik bwcy bjurgF dIaF hYlQ syvfvf df Krcf aqy pYnsLn afid df Bfr nhIN cwuwk skxgy. ieQy ieh vI dyKLx nUM imilaf hY ik ijQy bybI bUmrjL afpxy mfipaF dI qF dyKryK kr hI rhy hn AuWQy Auh afpxy bwicaFaqy poqy poqIaF dI dI dyKBfl kr rhy hn. Xfd rhy bybI bUmrjL AunHF lokF nUM ikhf jFdf hY ik ijnHF df jnm lwgBwg 1947 aqy 1964 dy ivckfr hoieaf hY aqy ijnHF dI hux Aumr 53 qoN lY ky 71 sfl dy ivckfr hY.


inrDfrq mfqrf qoN bhuqf nsLf hox kfrn ijMn vfps mMgvfeI

torFto :- AuntyrIE dy ilkr kMtrol borz (aYlsIbIE) ny bMby sPfier ijMn nfm dI lMzn zrfeI sLrfb vfps mMgvf leI hY. ies ivwc inrDfrq mfqrf qoN qkrIbn duwgxf nsLf sI. sUby ivwc inrDfrq nsLf (alkohl) 40% hY jdik ijMn dy  ies lft ivwc 77% nsLf sI. sUsYNt mrI sLihr dy iewk gfhk ny ijMn sbMDI asMqusLLtI pRgt kridaF iewk boql vfps kr idwqI sI. jd ies nMU tYst kIqf igaf qF nsLf 77% pfieaf igaf ijs kfrn ies dI ivkrI bMd kr idwqI geI aqy gfhkF nMU ieh ijMn vfps krn dI apIl kIqI geI. ajy vI ies lft dI 1060 boql vfps nhIN muVI, sMBv hY ik bhuqy nsLy kfrn keI gfhk KusL hox. ies lft dI ijMn AuntyrIE qoN ielfvf kYnyzf dy hor sUibaF ivwc vI ivkrI leI AulBd sI aqy ieh bkfrzI kYnyzf vloN izstrIibAUt kIqI jFdI hY. vfps mMgvfeI geI ijMn 1[14 iltr dI hY aqy ies dflft nMbr aYl 16304 zbilXU hY.


skUl vloN cfr sfl dI bwcI nUM afpxf ipsLfb sfP krn leI mjLbUr krn kfrn mfpy hoey duKI

mFtrIafl: mFrtIafl dy iek skUl ivwc pRI-ikMzrgfrtn dI cfr sfl dI bwcI nUM afpxf ipsLfb sfPL krn nUM mjLbUr krn kfrn zfZy duKI hn. mfipaF ny jfxkfrI idMidaf ikhf ik bwcI df skUl dI grfAUz ivwc acfnk iqlk ky izgx kfrn ipsLfb inkl igaf sI. mF ny ikhf ik ies qoN bfad zyakyar supvfeIjLr ny Aus dI bytI nUM pfxI dI iewk bfltI , sfbx aqy brusL ilaf ky dy idwqf aqy ipsLfb vflI QF nUM sfPL krn leI ieh kihMidaf ikhf ik ijMnI dyr Auh ies QF nUM sfPL nhIN kr idMdI aqy Auh skUl dy aMdr nhIN af skdI. ieh Gtnf skUl dy lMc tfeIm ivwc vfprI sI. lVkI dI mF isMzI ny ikhf ik Auh skUl dy ipMsIpl nUM imlI aqy suprvfeIjLr nUM vI imlI pr suprvfeIjLr ny afpxI glqI mMnx qoN ienkfr ieh kihMidaF kr idwqf ik ieh vI pVfeI df iewk ihwsf hI sI. isMzI df kihxf hY ik Auh hor bwicaF dy sfhmxy afpxI bytI dI kIqI byiejLqI shfr nhIN skdI aqy suprvfeIjLr nUM izsims krvfAuxf cfhuMdI hY qFik Auh ivakqI muV ky aijhI hrkq nf kr sky. skUl borz dy mYNbrF df kihxf hY Auh bwcI dy mfipaF nUM imly hn aqy skUl dI aijhI koeI nIqI nhIN hY ijwQy bwicaF nU Mies qrHF prysLfn kIqf jfvy. borz ny ikhf hY ik borz mYNbr suprvfeIjLr nfl gwlbfq krky ies msly nUM sulJfAuxgy.

 


AuntyrIE srkfr ny pysL kIqf 145 iblIan zflr df cox-bjt

srkfr ny kIqy nuksfn nUM isrP pwcrF hI lfeIaF-pYtirk brfAUn

trONto (jIq jlMDrI):- EntyrIE srkfr dy ivwq mMMqrI cfrls soasf ny 2018 dIaF coxF nUM muwK rwKidaF 145 iblIan zflr df bjt pysL kIqf hY. EntyrIE srkfr ny bjt pysL kridaF bjt nUM sMquln krn aqy hYlQ kyar `qy vwD Krcf krn df vfadf kIqf hY. agly iqMn sflF ivwc hYlQ kyar `qy $7 iblIan hor vwD Krcf krn df vfadf kIqf igaf hY. BfvyN ik 2017-18 sfl bjt nUM ikqfbF ivwc sMquln kr idwqf jfvygf pr ies nfl srkfr isr keI iblIan zflrF df hor krjLf cVH jfvygf. ivwq mMqrI soasf ny vfadf kIqf ik Auh aqy ilbrl srkfrbjt nUM sMquln kr dyvygI. pysL kIqy bjt dy anusfr sUby dI AuDfr nIqI 78[5 iblIan qoN vD ky 96[5 iblIan qwk phuMc geI hY aqy ieh vfDf ipCly sfl nfloN 23% vwD hY. ies vkq EntyrIE isr 301 iblIan zflr df krjLf hY, ies AuWqy 4% dI ivafjL dr nfl hr sfl 12 iblIan zflr srivs cfrj hI pYNdf hY. ies bjt AuWqy afpxf pRqIkrm pysL krdy hoey torI nyqf pYtirk brfAUn ny ikhf hY ik srkfr ny ipCly smyN ivwc kIqy nuksfn nUM pUrf krn dI bjfey isrP pwcrF lfAux df hI kMm kIqf hY aqy ilbrl srkfr 5 iblIan zflr dy bjt Gfty nUM Cupf rhI hY. brfAUn df kihxf hY ik srkfr srkfrI sMpqI dI ivkrI, kYp aYNz tryz aqy 'trUzo trwst PMz' qoN af rhy PYzrl pYsy nfl sMquln krn df Xqn kr rhI hY.

* Prmfkyar skIm dy aMqrgq 25 sfl qoN Gwt Aumr dy lokF leI sfrIaF dvfeIaF muPq krn df vfadf kIqf hY aqy ies vfsqy iksy vI pRkfr dI koeI vI PIs nhIN leI jfvygI aqy afmdn nUM vI aDfr nhI bxfieaf jvygf. 465 imlIan zflr dI lfgq vflI ieh skIm pihlI jnvrI 2018 qoN lfgU kIqI jf rhI hY.

* 200 isgrtF dy zwby dI kImq ivwc vfDf kIqf igaf hY. ies sfl ieh vfDf 2 zflr df hovygf aqy agly iqMn sflF ivwc 10 zflr hor vfDf ho jfvygf. ieh vfDf awj swLukrvfr qoN lfgU ho jfvygf. mrIjLF dy ielfj leI AyuzIk smF GtfAux leI 1[3 iblIan zflr Kricaf jfvygf pr aYNmrjYNsI vfrz df AuzIk smF GtfAux aqy hspqlF ivwc hor ibsqiraF bfry srkfr ny koeI aYlfn nhIN kIqf. ies qoN ielfvf sInIarjL vfsqy pbilk trFijLt tYks krYizt lfgU kIqf jf irhf hY aqy 15% tYks krYizt nfl bjurgF nUM aOsqn sflfnf 130 zflr df krYizt imlygf aqy ies pRogrfm `qy 10 imlIan zflr df Krc afvygf. bjt ivwc ibjlI dy 25% ryt GtfAux df vI vfadf kIqf igaf hY aqy ies qoN ielfvf 200 imlIan zflr dI lfgq nfl 24000 'cfeIlz kyar spys' AuplBd krvfey jfx dI vI skIm hY. 518 imlIan zflr dI hspqflF nUM vfDU PMizMg idwqI jfvygI aqy 9 iblIan dI lfgq nfl 10 sflF ivwc ivMzsr aqy inafgrf PfljL ivwc nvyN hspqfl bxfAux aqy hYimltn qy imsIsfgf dy itRlIam hspqfl nUM apgryz kIqf jfvygf. XUnIvrstI dI pVfeI leI EsYWp dy aMqrgwq 210000 ividafrQIaF dI itAUsLn muafPL krn df vI vfadf kIqf igaf hY. ies qoN ielfvf 'stUzYNt lon' moVn leI  afmdn dI hwd 25000 zflr sflfnf qoN vDf ky 35000 zflr kr idwqI geI hY. aYnzIpI ny ikhf hY ik $15 pRqI GMtf Gwto Gwt qnKfh kIqI jfxI cfhIdI sI.


imlI Bugq nfl kokyn smgl krn dy dosLF ivwc do kstm aPsrF smy pMj igRPqfr

igRPqfrF ivwc brYNptn dy vI do ivakqI sLfiml

brYNptn (jIq jlMDrI) :- puLlIs ny brYNptn dy do ivakqIaF aqy kstm mihkmy dy do aPLsrF smyq 5 ivakqIaF nUM kokyn dI qskrI krn dy dosL ivwc igRPqfr kIqf hY. ieh kokyn trONto dy pIarsn ieMtrnYsLnl eyarport rfhIN kYnyzf ivwc smgl kIqI geI sI. afrsIaYmpI df kihxf hY ik 30 iklogrfm kokyn jmfiekf aqy kolMbIaF qoN jnvrI 2016 qoN aprYl 2017 qwk eyarport dy kstm aPLsrF dI imlI Bugq nfl lMGfeI geI sI. 18 mhIny cwlI jFc qoN bfad 27 aprYl nUM pMj dosLI ivakqIaF nUM igRPqfr kIqf igaf sI. sIbIaYWsey dy do aPsr trONto dy 37 sflf pYtirk rUzI aqy 41 sflf brfno aYNzrIAU nUM pihlF igRPqfr kIqf igaf sI aqy Aus qoN bfad brYNptn dy 41 sflf kIQ hmId, 57 sflf rynI ieskfPrI aqy inafgrf PfljL dy 32 sflf robrton lyvf nUM igRPqfr kIqf igaf sI. zrwg smgilMg ivwc aPsrF dI imlI Bugq koeI nvIN hY ies qoN pihlF bIsI ivwc vI kYnyzf kstm dy do pMjfbI aPLsrF nUM zrwg smilMg ivwc sLfiml hox kfrn cfrj kIqf igaf sI.


'kYnyzIan trMp' kYivrn ElYrI hoieaf kMsrvtv lIzrisLp dI dOV qoN bfhr

aKy! ikbYWk sUby ivwc trUzo nUM 'mFjxf' myry leI aOKf

aftvf (jIq jlMDrI) :- sB nUM hYrfn kridaF kMsrvtv pfrtI dy lIzr dI dOV ivwc sB qoN mUhrI AumIdvfr kYivn ElYrI ny afpxy afp nUM dOV ivwc bfhr kr ilaf hY aqy afpxI ihmfieq mYksm brnIey nUM dy idwqI hY. ies dOV ivwc 14 AumIdvfr sn pr ElYrI sB qoN awgy cwl irhf sI pr hux acfnk Aus ny afpxy afp nUM bfhr kr ilaf hY. crcf ieh cwl rhI hY ik ElYrI nUM lgdf sI ik Auh ikbYk ivwcoN nhIN ijwq skygf ikAuNik Aus dI PrFsIsI juLbfn `qy pkV nhIN hY. As nUM lwigaf ik  agr Auh ikbYk sUby ivwcoN ijwq pRfpq nf kr sikaf qF Auh trUzo nUM hrf nhIN skygf. ies qoN pihlF ElYrI kihMdf afieaf sI ik Auh trUzo nUM mFjky rwK dyvygf pr hux kihMdf hY ik myry leI kuJ aOKf hY. ajy coxF ivwc do sfl rihMdy hn aqy AudoN qwk hflq kuJ vI ho skdy hn. bhuq sfry mfhrF df mMnxf hY ik kYnyzf df pRDfn mMMqrI bxn leI PrFsIsI jLubfn dy cMgy igafn dI loV hY aqy rihMdy smyN ivwc ElYrI PrFsIsI jubfn df mfstr bx skdf sI pr Aus ny pihlF hI hiQafr swut idwqy hn. ElYrI nUM kYnyzf df nvF zonflz trMp pukfiraf jf irhf sI aqy hux sLfied Aus ny bfrzr pfr qoN af rhIaf KLbrF nUM dyK ky soc ilaf hovy ik Ah eynf mfVf tmk nhIN bxnf cfhuMdf. ies qoN pihlF ElYrI dI Aus vkq kfPLI alocnf hoeI sI jdoN Auh pfrtI dy sMBfvI lIzrF dI bihs nUM Cwz ky amrIkf ivwc iewk tIvI cYnl `qy jf pysL hoieaf sI. ikbYWk ivwc qfjLf hoey srvyKx ivwc ieh pfieaf igaf sI ik ikbYwk ivwc ElYrI dI ihmfieq Gwt sI aqy ies krky ElYrI nhIN sI cfhuMdf ik Aus dy kfrn kMsvrtv pfrtI dI hfr hovy aqy ilbrl iPr srkfr bxf jfx so ies krky Aus ny ikbYWk sUby qoN pRBfvI AumIdvfr mYksm brnIey nUM ihmfieq dy idwqI hY. aYmpIaF dIaF sItF dy ilhfjL nfl ikbYWk kYnyzf df EntyrIE qoN bfad dUjf vwzf sUbf hY. ies nfl mYksm brnIey dI kMpyn nMU hulfrf imlx dI sBfvnf hY.


jLihr dy tIky dI imafd Kqm nf ho jfvy, ies leI iqMn jixaF nUM dy idwqI jldbfjLI ivwc mOq

afrkMsf: (jIq jlMDrI) iewQy do kYdIaf nUM isrP iesy leI iewko smy mOq dy idwqI geI, ikAuik ihrIly tIky dI imafd Kqm hox vflI sI. ienHF dovF qo bfad iek hor kYNdI nUM 27 aprYl nUM jldbfjLI kridaF mOq df tIkf lf idwqf igaf. arkMsf sUby dI jyl ivc bMd ienHf kYdIaf dI ptIn bIqy somvfr nUM adflq ny rwd kr idwqI sI aqy mMglvfl nUM AunHF nUM mOq dI sjLf dy idwqI geI.sfl 2000 qo bfad pihlI vfr amrIkf ivc iekwTy do lokf nUM mOq dI sf idwqI geI hY. afrkMsf sUby dI srkfr 8 idnF ivwc 11 ivakqIaF nUM 30 aprYl qoN pihlF pihlF mOq dI sjLf BugqfAuxf cfhuMdI hY aqy hux qwk cfr nUM sjLf dy idwqI geI hY aqy cfr dI mOq nUM adflq ny rok idwqf sI.

ikrXog hY ik 52 sfl dy jYk joons `qy kql aqy blfqkfr dy do lwgy sn. Aus nUM 1990 ivc Aus nUM mOq dI sf suxfeI geI sI. jos nUM fm 7[06 vjy ihrIlf tIkf lgfieaf igaf aqy qkrIbn 14 imMtf bfad Aus nUM imRqk aYlfn idwqf igaf. ies dy iqMn GMitaf bfad mfrsyl ivlIamj nUM vI iesy qrHf mOq dI sf idwqI geI. hflfik ivlIam nUM mOq df idninsLicwq nhIN sI kIqf igaf iesy hI pRkfr kInQ ivlIam nUM vIfr dI sLfm nUM tIkf lf ky Kqm kr idwqf igaf.Aus dI mOq dI sf leI ieh idn isrP ies leI inXq kIqf igaf ikAuik ihrIly tIky dI imafd Kqm hox vflI sI.ienHf qo ielfvf iek hor kYdI nUM jldbfI ivc mOq dI sf idwqI jfvygI.afrkMsfs dy gvrnr asf hcIsMn df kihxf hY ik mOq dI sf CyqI qo CyqI dyxf rUrI hYikAuNik  ihrIly tIky nfl idwqI jfx vflI byhoI dI dvfeI dI imafd 30 apRYl nUM Kqm ho jfvygI. ies qo bfad ies dy imlx dI sMBfvnf nhI hY. amrIkf ivc mOq dI sf dyx vfly ihrIly tIky ivc iqMn dvfeIaf dyxIaf huMdIaf hn. byhoI leI idwqI jfx vflI imzfolm, sfh rokx leI vykXUroinXm aqy idl dI DVkx bMd krn leI qIjI dvfeI pYNtobfbItl. imzojolm dvfeI isrP 30 apRYl qwk hI imlygI ikAuNik kMpnI ny ies dvfeI nUM ieh kihMdy hoey bxfAux qo ienkfr kr idwqf hY ik Auh nhI cfhuMdI ik AunHf dI bxfeI dvfeI nfl iksy dI mOq hovy. jo dvfeIaF mOjUd hn, AunHf dI smf imafd vI Kqm hox vflI hY.amrIkf dy 35 sUibaf ivc qkrIbn 1000 kYdIaf nUM mOq dI sf idwqI jf cuwkI hY pr ies dvfeI dI kmI krky ienHf nUM aml ivc nhI ilafdf jf irhf. dvfeI dI kmI kfrn hux mOq dI sf dyx dy dUjy qrIikaf ijvy ik ielYkitRk cyar, PfieirMg sukYaz vrgy dUjy bdlf `qy ivcfr kIqf jf irhf hY.


brYNptn hspqfl dI nrs dvfeIaF corI krn dy dosL `c cfrj

brYNptn (jIq jlMDrI)  :- pulIs ny brYNptn hspqfl dI iek nrs nUM drd invfrk dvfeIaF corI krn dy dosL ivwc cfrj kIqf hY. pulIs muqfibk ieh nrs hspqfl dy kMipAUtr ivwcoN mrIjLF dI jfxkfrI pRfpq krky AunHF dy nF `qy dvfeIaF lY lYNdI sI. ieh nrs ies vkq hspqfl ivwc kMm nhIN kr rhI hY ikAuNik jnvrI ivwc jFc sLurU hox qoN bfad Aus nUM izAUtI qoN htf idwqf igaf sI. pulIs df kihxf hY ik nrs ny vwzI mfqrf ivwc prkosf nF dvfeI jo ik bhuq qyjL huMdI hY, corI kIqI sI. ieh corI ipCly keI sflF qoN kIqI jf rhI sI aqy pulIs kol ies vkq ieh jfxkfrI nhIN hY ik ies nfl ikMny mrIjL pRBfivq hoey hn. pulIs ny ieh vI ikhf hYik nrs kol mrIjLF dI pUrx jfxkfrI pRfpq krn dI phuMc (aYkss) nhIN sI so ies krky mrIjLF dI gupq jfxkfrI nUM bhuqf Kqrf nhIN hY. brYNptn dI brFzI nuins nF dI aOrq ny dwisaf ik Auh 2013 ivwc zy-srjrI leI hspqfl geI sI pr jdoN Aus nUM hspqfl ivwcoN CuwtI idwqI geI qF Aus ny drd invfrn dvfeI dI mMg kIqI qF Aus nUM dwisaf igaf ik hspqfl dy irkfrz muqfibk Aus nUM prkosf dvfeI pihlF hI idwqI jf rhI hY aqy Aus nUM ibnNF dvfeI qoN Gr Byj idwqf igaf sI. hux hspqfl vwloN pRBfivq mrIjLF nUM icwTIaF ilwK ky jfxkfrI idwqI jf rhI hY.


hux iesrfiel ny sIrIaf dy zimk hvfeI awzy dy kol kIqf imsfielI hmlf;  ihjbuwlf iTkfxf qbfh

sIrIaf (jIq jlMDrI) :- sIrIaf dy srkfrI mIzIaf dy muqfibk iesrfiel ny dimk aMqrrftrI hvfeI awzy dy njLdIk siQq iewk POjI iTkfny AuWqy imsfiel hmlf kIqf hY. snf inAUj eyjMsI dy muqfibk ies hmly ivwc iewk iPAUl tYk aqy vyarhfAUs nUM kfPLI nuksfn hoieaf hY. AuQy hI sIrIaf dy ivdrohIaf nfl juVy sUqrf ny ikhf hY ik ies hmly ivwc ihjbuwlf dy POjI iTkfny nUM nuksfn phuMicaf hY jo ik sIrIaf dI srkfr dy nfl ivdrohIaf dy iKlfP lV irhf hY. iesrfiel ny ieh gwl kbUl qF nhIN kIqI hY ik hmlf Ausny kIqf lyikn ieh jrUr ikhf hY ik hmlf iesrfiel dI eIrfn aqy ihjbuwlf dI gMZ sMZ nUM rokx dI nIqI nfl pUrf myl Kfdf hY.  brItyn siQq sIirafeI mnuwKI aiDkfr sMgTn 'sIrIan afbjrvytrI Pfr ihAUmn rfiets' ny ikhf ik vIrvfr dI svyry nUM ies Dmfky dI avfj nUM pUry ihr ivwc suixaf igaf aqy aijhf mMinaf jf irhf hY ik ieh Dmfkf hvfeI awzy dy vwl jfx vflI sVk Auwqy kIqf igaf. inAUj eyjMsI snf ny ikhf hY ik hvfeI awzy dy dwKx-pCmIN ielfky ivwc siQq POjI iTkfny Auwqy keI imsfielF nfl hmlf kIqf igaf ijsdy nfl sfjo-sfmfn nUM nuksfn hoieaf hY.  sIrIafeI srkfr dy smriQk tIvI cYnl al-mfieafdIn ny sUqrF dy afDfr AuWqy dwisaf hY ik iesrfiel dy kbjLy vflI 'golzn phfVIaF' vfly Kyqr ivwc Auwz rhy iesrfielI lVfkU jhfF ny ies imsfiel hmly nUM aMjfm idwqf hY.  iesrfiel dy KuPIaf ivBfg dy mMqrI iesrfiel kfqj ny ikhf ik mY ies gwl dI putI krdf hF ik sIrIaf ivwc hoeI Gtnf iesrfiel dI nIqI nfl myl KfdI hY qFik eIrfn sIrIaf dy rsqy ihjbuwlf nUM hiQafrF dI qskrI nf kr sky. pRDfn mMqrI ny ikhf hY ik sfnUM ihjbuwlf nUM AuWnq hiQafrF dI qskrI dy sMbMD ivwc KuiPaf jfxkfrI imlI qf asI jrUrI kdm cuwkFgy. iesrfiel dI POj ny hux qwk ies mfmly Auwqy afpxI itwpxI nhI idwqI hY.


kryn `qy cVHn vflI kuVI adflq vloN $500 dI jLmfnq `qy irhfa

torFto, 27 aprYl :- sLONk aqy azvYNcr nfl kryn `qy cVHn vflI kuVI nMU sQfnk adflq vloN $500 dI jLmfnq `qy irhfa kr idwqf igaf hY. kwl Aus nMU kryn qoN lfhux ipwCoN 6 pbilk imsicPL crjF hyT cfrj kr ilaf igaf sI aqy awj adflq ivwc pysL kIqf igaf sI. adflq ny 23 sflf mrIsIaf lfjLo nfm dI lVkI kMstrksLn sfeItF aqy iemfrqF dIaF CwqF qoN dUr rihx dI sLrq vI lgfeI hY. ies lVkI nMU AuWcIaF iemfrqF aqy krynF vrgy ZFicaF `qy cVHn df bhuq sLONk hY. Auh amrIkI sLihrI hY aqy Aus nMU afpxf istIjnisLp kfrz jmF krvfAux aqy kONsilMg lYx leI afiKaf igaf hY. Aus nMU agly mhIny iPr adflq ivwc pysL hoxf pvygf.

          kwl Aus nMU iek kMstrksLn vflI QF AuWqy KVI kryn qoN Pfier ivBfg ny bhuq musLkl nfl lfihaf sI. ies zrfmy nMU vyKx vfsqy vwzI igxqI ivwc lok iekwTy ho gey sn aqy ieh sIn sMsfr Br ivwc tIvI skrInF `qy ivKfieaf igaf sI.

          puls ny Aus lVkI nUM kryn qoN surwiKaq lfhux vfsqy crc & XMg strIt drimafn vYlsly strIt nUM bMd kr idwqf sI. aYmrjYsI amly nUM svyry 4:00 vjy iewk Pon afieaf, ijs ivwc dwisaf igaf ik koeI kryn AuWqy cVH igaf hY. sIn qo imlIaF qsvIrF ivwc sfhmxy afieaf ik iewk lVkI kryn nfl juVI pulI AuWqy bYTI hY qy Aus ny mbUqI nfl iewk kybl nUM PVH rwiKaf hY. torFto dy Pfier plftUn cIP kYivn fa ny pwqrkfrF nUM dwisaf ik kryn afprytr vI mOky AuWqy phuMc igaf sI. puls ny Aus nUM PV ky mYzIkl stfP kol Byj idwqf. puls ny ikhf ik ieh hYrfnI vflI gwl hY ik ieh kuVI ibnF iksy qknIk dy iewQy ikvy cVI ikAuik surwiKaf krmcfrIaF nUM vI iewQy puwjx 'c muklF df sfhmxf krnf ipaf sI. Aus ny rfq puils dI ihrfsq ivwc kwtI.

          qPqIsL ipwCoN pqf lwgf ik Aus nMU ajyhf krn df sLONk hY. sosLLl mIzIaf `qy vI Aus ny afpxIaF ies iksm dIaF qsvIrF pfeIaF hoeIaF hn.

          awj jd Aus nMU adflq ivwc pysL kIqf igaf qF pwqrkfrF dI vwzI BIV juVI hoeI sI. pysLI smyN mrIsIaf lfjLo dIaF do shylIaF vI Aus dy nfl sn ijhnF ny dwisaf ik Auh idmfgI qOr `qy qMdrusq hY. shylI sfrf brtn ny dwisaf ik mrIsIaf lfjLo  iek azvYNcr grl hY aqy Aus nMU ajyhf kr ky mjLf afAuNdf hY.


bIjy sMDU ny pIal puils iKlfPL nslI ivqkry df kys ijwiqaf

torFto :- stfPL sfrjYNt bIjy sMDU ny pIal puils iKlfPL nslI ivqkry df kys ijwq ilaf hY. bIqy sLukrvfr nMU AuntfrIE dI mnuwKI aiDkfr kimsLn ny stf sfrjYNt bIjy (bljIvn isMG) sMDU dy hwk ivwc PYslf suxfieaf. bIjy sMDU 28 sfl qo pIal rIjnl puils ors 'c syvfvF dy irhf hY. sfl 2013 'c bIjy sMDUm ny ieMspYktr dI nOkrI (pRomosLn) vfsqy aplfeI kIqf sI.   ies mOky 33 aPsrF ny ienspYktrI vfsqy aplfeI kIqf sI aqy sMDU smyq iek hor arjLIkfr nMU afpxy suprvfeIjLr df smrQn nhIN sI imilaf. arjLI nMU awgy vDfAux vfsqy suprvfeIjLr dI hF jLrUrI hY. pIal puils dy sInIar aiDkfrIaF df mMnxf sI ik sMDU ny kimAUntI polIisMg aqy zfievrstI ivwc cMgf kMm kIqf sI pr Aus kol PrMt lfeIn polIisMg df qjLrbf nhIN sI ijs kfrn Aus nMU pRomosLn nhIN idwqI geI sI. sMDU df dfavf hY ik Aus nMU nslI ivqkry kfrn qrwkI df mOkf nhIN idwqf igaf ijs kfrn Aus ny AuntyrIE munwKI aiDkfr kimsLn df drvfjLf KVkfieaf sI. lMbI suxvfeI qoN bfad kimsLn ny ies kys df Pyslf rfKvF rwiKaf hoieaf sI jo hux bIqy buwDvfr nMU suxfieaf igaf hY.

          AuntfrIE dI mnuwKI aiDkfr kimsLn (itRibAUnl) ny mnuwKI aiDkfrF dy kfnUMn 'c hoeI AulMGxf 'qy ikhf ik apIl krqf sMDU dI nsl, rMg, siBafcfr, ipCokV afid aijhy kfrn hn, ijnHF krky Aus nUM qrwkI qo vFiJaf rwiKaf igaf hY. adflq ny ikhf ik asIN jFc 'c dyiKaf ik sMDU nfl nslI Byd rwK ky Aus nUM isr mfk df hI pfqr bxfieaf jFdf irhf hY. sMDU dy vkIl ny ikhf ik jdo Auh 1989 'c kYizt BrqI hoieaf sI, Aus smy qo hI bfkI sihkrmIaF vwlo sMDU nUM qMg pRyfn kIqf jFdf irhf hY. sMDU ny Aus nMU nslI ivkry kfrn lgfqfr qMg pRysLn kIqy jfx dIaF bhuq sfrIaF AudfhrxF vI kimsLn awgy pysL kIqIaF sn aqy jfpdf hY ik ieh sbUq ivqkry df kys sfbq krn ivwc shfeI hoey hn.

          pIal puils sruvsjL borz ny ies PYsly ipwCoN mIzIaf qoN dUrI bxfeI rwKI hY jdik borz dy cyarmYn amrIk isMG afhulUvflIaf ny ies itRibAUnl vloN kwZy gey nqIijaF nMU icMqf vfly dwisaf hY jo nslI ivqkrf sfbq kr dy hn. puils cIP jYnIPr aYvnjL ny sIbIsI nMU dwisaf ik hux puils ny pRomosLn vfsqy vwKrf qOr qrIkf bxf ilaf hY. Xfd rhy pIal puils `qy aMdroN aqy bfhroN nslI ivqkry dy dosL lgdy rhy hn ijs kfrn lokF dy dbfa hyT puils borz vloN puils Pors df aOitz krn df PYslf vI ho cuwkf hY. ies aOizt dy PYsly kfrn puils Posr aMdr Elz gfrz icMqf ivwc hY. kYNprIhYNisv aOizt vfsqy pIkfrz nfm dy sMgTn ny rxjIq kOr KtkV dI rihnumfeI hyT sLfGfXog kMm kIqf hY.

          bIjy sMDU kol PYsly dy idn qoN agly 35 idn df smF hY ijs dOrfn Auh pIal puils qoN ies ivqkry vfsqy rfhq dI mMg kr skdy hn. mfhrF vloN smiJaf jf irhf hY ik ies PYsly df Gwt igxqI iPrikaF dy nOjvfn aPsrF nMU bhuq lfB hovygf aqy puils Pors AuhnF nMU bxdI qrwkI qoN nFh nhIN kr skygI. ieh PYslf iewk qrwkI df PYar stYNzrz inrDFrq krn ivwc shfeI hovygf.

 


GrF dIaF grm kImqF qy vDdy ikrfey nUM TMzf krn lwgI srkfr

sUby qoN bhfrly KrIddfrF `qy lfieaf 15% tYks

bhuq dyr nfl ilaf igaf Cotf ijhf kdm -aYnzIpI afgU

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE sUby dI ilbrl srkfr sUby ivwc Kfs krky jItIey ivwc GrF dIaF byqfhfsLf vwD rhIaf kImqF nUM Twl pfAux leI kuJ kdm cwuk rhI hY ijs ivwc sUby qoN bfhrly KrIddfrF `qy 15% tYks lf idwqf hY. vIrvfr nUM sUby dI pRImIaf ny ikhf hY ik GrF dI grm mfrikt aqy ikrfey nUM kMtrol krn leI iek 16 nukfqI pRgrfm  sLurU kIqf igaf hY ijs nfl ikrfeydfrF nUM vDdy ikrfey aqy GrF dI vDdIaf kImqF nUM Twl pfeI jf skygI. ieh progrfm sfry EntyrIE ivwc nhIN blik 'grytr golzn horssLLU'Kyqr ivwc hI lfgU hovygf. ies Kyqr ivwc amrIkf dy bfrzr Bfv inafgrfPfljL aqy ivMzsr qoN lY ky pItrbroa aqy bYarI df ielfkf afAuNdf hY.

pihlf 'nfn rYjLIzYNt spYkUlysLn tYks' 15% sUby qoN bfhrilaF `qy lfieaf igaf hY. hux Gr aqy irhfiesLI kMzomInIam XUintF isrP kYnyzf dy istIjn aqy lYNzz iemIgrFt hI KrId skxgy. ies qoN ielfvf bfhrly sUby aqy hornf dysLF qoN vrk primt qy afey lok, riPAUjLI aqy ieMtrnYslL stUzyNts vI KrId skxgy pr AunHF nUM cfr ivwc EntyrIE sUby df pwkf irhfiesLI bxnf jrUrI hovygf.

'rYNt kMtrol isstm' ivwc vI qbdIlI kIqI geI hY aqy hux rYNt kMtrol isstm aDIn sfrIaF iblizMgF aqy Gr af jfxgy BfvyN ik Auh Gr aqy XUintF 1991 qoN pihlF dI bxIaF hoeIaF hn BfvyN bfad ivwc bxIaF hn. pihlFieh sI ik 1991 qoN bfad bxIaF XUintF aqy GrF `qy rYNt kMtrol kfnUMn lfgU nhIN sI huMdf. hux sUby dy sfry ikrfeydfrF vfsqy iewko ijhf kfnUMn hY. ies qoN ielfvf hux koeI vI mkfn mflk mudrf siPqI (ienPlysLn) dI dr qoN vwD ikRfieaf nhIN vDf skdf.

rIal astyt eyjMtF `qy vI njLr rwKx leI srkfr ny nIqI bxfeI hY qF ik PrjLI 'ivizMg vfr' nUM roikaf jf sky. srkfr df mMnxf hY ik ieh 'ivizMg vfr' rIal astyt eyjMtF df hI iewk qrIkf hY ijs nUM rokx dI loV hY aqy ies vfry srkfr df kihxf hY ik srkfr EntyrIE dI rIal astyt eyjMsI nfl gwlbfq kr rhI hY qF ik aijhy gYr ijMmyvfrnf qrIky roky jf skx.

sUby dI ivhlI peI jLmIn `qy 'aPorzyvl' Gr bxfAux leI vrqI jf skygI. ies qoN ielfvf trONto smyq sUby dIaF imAUNspYiltIaF aqy istI srkfr nUM ieh aiDkfr dy idwqf igaf hY ik ik Auh KflI pey GrF `qy 'vYkYNt hom' tYks lf skxgIaF. Xfd rhy icwrF qoN trONto df myar jfhn tOrI vYkYNt tYks lfAux dIaF gwlF kr irhf hY aqy hux Auh hux ieh tYks vI lf skdf hY.

iewQy ieh vI dwsxXog hY ik sUby ivwc isrP 5% lok hI bfhrly KrIddfr hn aqy mfhrF df kihxf hY ik ies nfl bhuqf kImqF ivwc bhuqf Prk pYx dI sMBfvnf nhIN hY pr kuJ smyN leI kImqF ivwc KVoq af skdI hY ijvNy vYnkUvr ivwc hoieaf sI. kImqF QoVf icr siQr rhIaF pr hux iPr vDx lwg peIaF hn ikAuNik vYnkUvr dy lok socx lwg pey sI ik sLfied ieh tYks lfAux nfl kImqF hyTf izwg pYxgIaF pr aijhf nhIN sI hoieaf.

aYn zI pI afgU aYnzrIaf hOrvrQ ny jfrI kIqy iek ibafn ivwc ies nMU ilbrl srkfr vloN bhuq dyr nfl ilaf igaf iewk Cotf ijhf kdm dwisaf hY. aYnzIpI afgU ny ikhf hY pRImIar kYQiln ivwn ny sUby ivwc aPorzybl hfAUijLMg vfsqy kuJ nhIN kIqf aqy nOjvfn pirvfr hux Gr KrIdx df supnf nhIN vyK skdy. ies nfl pihlI vr Gr Kridx vfilaF nMU rfhx imlx dI afs nhIN hY.


EntyrIE ivwc zrwg EvrzojL nfl rojLfnf do ivakqI mrdy hn-stwzI

trONto (jIq jlMDrI) :- nvIN stwzI ivwc ieh dyiKaf igaf hY ik ipCly 25 sflF ivwc sUby ivwc drd invfrx dvfeI nfl mrn vfilaF dI igxqI ivwc irkfrz qoV vfDf hoieaf hY. ies ivwc kfnMUnI aqy gYr kfnMUnI nsLIly pdfrQ sLfml hn. sYNt mfeIkl hspqfl vwloN kIqI stwzI ivwc pfieaf igaf hY ik sfl 2015 ivwc 'EpIafz' nfl 734 ivakqI afpxI jfn dy cwuky hn jo ik iek idn ivwc do ivakqI mr rhy hn. jdoN lok nsLf lYx leI rlf ky vwK vwK dvfeIaF KFdy hn qF EvrzojL hox kfrn mOq dy mUMh ivwc jf pYNdy hn. mOq qoN bfad tYstF ivwc pfieaf igaf hY ik mrn vfly awDy ivakqIaF dy KUn ivwc rlIaF imlIaF dvfeIaF dy kx imly aqy iewk iqhfeI ivwc kokyn imlI. zfktrF ny ikhf hY ik ies qoN pqf lgdf hY ik kokyn ivwc hor dvfeIaF df imsLrx hY jo ik ivakqI leI Gfiqk iswD huMdf hY. ies zrwg nUM sMQYitk zrwg vI ikhf jFdf hY. stwzI ivwc ieh vI dyiKaf igaf hY ik hr Aumr dy lok sMnQYikt zrwg df iesqymfl kr rhy hn aqy Evrzoj hox kfrn mOq dy mUMh ivwc jf rhy hn. ies vkq drd invfrx dvfeIaF ivwc sB qoN vwD mOqF afksIkozn nfl hoeIaF hn. dvfeIaF nUM imlf ky AunHF nUM pqlf kr ky lok tIikaF rfhIN vrqdy hn. 2006 qoN 2015 qwk PYntfinl dvfeI mOqF df vwD krn bxdI sI pr hux afksIkozn ny ieh QF lY leI hY. 2006 qoN 2015 qwk PYntfinl nfl 548 mOqF hoeIaF sn jd ik hux igxqI bhuq ijLafdf vD geI hY aqy srkfrF snQYitk zrwg `qy kMtrol krn ivwc  asmrQ jfpdIaF hn.

KojI tfrf gomjL aqy lI kf isLn ny ikhf hY ik gYr kfnMUnI ZMg nfl ivk rhI kokyn ivwc PYntfinl nfm df nsLIlf pdfrQ imlfieaf jf irhf hY ijs nfl ies dI Gfiqkqf vD jFdI hY. smglrF qoN kokyn KrIdx vfly nsLyVI ies qoN vfkPL nhIN hn aqy ies nfl mOq df irsk vD jFdf hY. ies smfj syvI sMgTn nfl kMm krdy mYt jOhnsn df kihxf hY ik Auh 30 qoN 40 ajyhy lokF nMU jfxdf hY jo ies iksm dI zrwg EvrzojL nfl mry hn. hYroien nfl dy gYr kfnMUnI nsLIly pdfrQ dI vrqoN vI AuntyrIE ivwc vD rhI hY. srkfrF ies mfmly `c asPLl isD ho rhIaF hn.


bIsI `c nsLy dI EvrzojL nfl hr rojL mrdy hn 4 ivakqI

mfrc ivwc hoeIaF hn 120 mOqF

ivktorIaf :- kYnyzf dy bIsI sUby `c gYr kfnMUnI nsLy dI EvrzojL nfl hr rojL 4 ivakqI mrdy hn aqy  mfrc mhIny ivwc 120 mOqF hoeIaF  hn jo sUby dy irkfrz ivwc qIjf swB qoN vwD mOqF vflf mhInf hY. ieh qwQ bIsI kornrjL afiPs dy aMkiVaF `qy aDfriq hY.  ies sfl dy pihly iqMn mhIinaF ivwc gYr kfnMUnI nsLy dI EvrzojL nfl mrn vfilaF ivwc 83% mrd sn.  iehnF ivwc 30 qoN 49 sfl dI Aumr vfilaF dI igxqI swB qoN vwD sI. bIsI dI cIP kornr lIsf lfpONty df kihxf hY ik swB qoN Gfiqk nsLf PYntfinl hY ijs dI vrqoN 2012 qoN lgfqfr vD rhI hY. lIsf df kihxf hY ik ies nMU rokx vfsqy lokF ivwc jfgrUkqf muihMm clfeI jfxI cfhIdI hY aqy ieh iksLor Aumr qoN sLurU kIqI jfxI cfhIdI hY. zrwg EvrzojL rokx vfsqy kornr df dPLqr bIsI srkfr dI tfskPors df ihwsf hY.


kYnyzf ivwc 1300 qoN vwD mrIjLF ny lfieaf mOq nUM gly

zfktrI mdd nfl mrn vfilaf `c ikbYWk mUhrI

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf ivwc hux qwk zfktrI mdd nfl afiqm hwiqaf krn vfly lokF dI igxqI 1324 ho geI hY aqy hux qwk ikbYk sUby ivwc sB qoN vwD mrIjLF ny mOq nUM gly lfieaf hY ikAuNik ikbYk ivwc zkftrF dI mdd nfl mrn vflf kfnUMn dsMbr 10, 2015 ivwc lfgU ho igaf sI pr bfkI kYnyzf ivwc ieh kfnUMn jUn 17, 2016 ivwc lfgU hoieaf sI. kYnyzf Br ivwc lfgU hoey ies kfnUMn nUM ajy iek sflvI pUrf nhI hoieaf pr vwzI igxqI ivwc afpxI ijMdgI qoN qMg afey mrIjL mOq nUM gly lf rhy hn. EntyrIE ivwc pRqI idn aOsqn iek qoN ijLadf lok mOq nUM gly lf rhy hn aqy hux qwk 365 lok ies pRkfr afqm hwiqaf kr cwuky hn. hux qwk ikbYk sUby ivwc 469, EntyrIE ivwc 365, bIsI ivwc 285, albrtf ivwc 100, mYnItobf ivwc 37, novf skosLIaf 31, sskYcvfn 21, inAU brnjLivwk 9, inAUPfAUNzlYNz ivwc 7 lok zfktrF dI mdd nfl afqm hwiqaf kr cwuky hn. mfhrF df kihxf hY ik ieh igxqI ies qoN ikqy vwD ho skdI hY ikAuNik keI sUby pUrI jfxkfrI iekwTI krn ivwc kfPLI ipwCy hn ikAuNik zfktr GrF ivwc jf ky mrn dI dvfeI idMdy hn aqy ies krky jfxkfrI bhuq dyr bfad sUby kol phuMcdI hY.


brYNptn invfsI hirMdr DflIvfl $120 imlIan dI smgilMg dI sfijsL `c dosLI krfr

amrIkf dI jylH ivwc kwtxy pvygI Gwto Gwt 10 sfl dI kYd

bPlo (jIq jlMDrI) :- bPLlo dI adflq ivwc brYNptn dy 47 sflf hirMdr DflIvfl ny 120 imlIan zflr dI kokyn smgilMg krn dI sfijsL dy dosLF nUM svIkfr kr ilaf hY. ieh kokyn amrIkf qoN kYnyzf trylrF ivwc Cupf ky lMGfeI geI sI. hux DflIvfl nUM Aumr kYd jF Gwto Gwt 10 sfl dI kYd dI sjLf ho skdI hY aqy ieh sjLf Aus nUM amrIkf dI jylLH ivwc kwtxI pvygI aqy ies dy nfl Aus nUM $10 imlIan df jurmfnf vI hovygf. amrIkf dy aisstYNt atfrnI itmQI ilMc ny ikhf hY ik DflIvfl hornF ivakqIaF dy nfl kokyn nUM amrIkf qoN kYnyzf aqy mrUvfnf qy akstYsI nUM kYnyzf qoN amrIkf  iljfx dI sfijsL ivwc sLfiml sI aqy ieh smgilMg 2006 qoN 2011 ivwc kIqI geI sI. afpxf dosL svIkfr krdy hoey DflIvfl ny mMinaF hY ik Aus ny 3000 iklogrfm qoN ijLafdf kokyn ijs dI kImq 120 imlIan zflr dy krIb sI, nUM trylrF rfhIN bfrzr pfr krvfAux ivwc mdd kIqI sI. DflIvfl qoN ielfvf Cy hor ivakqIaF nUM vI adflq ny pihlF hI dosLI krfr idwqf hoieaf hY ijnHF ivwc rivMdr aroVf, mfeIkl bfgVI, primMdr iswDU, alivMn rMDfvf, gursLrn isMG aqy iek vyaqnfmI ivakqI hUey hUaFg sLfiml hY. puls ny jFc dOrfn 230 iklogrfm kokyn brfmd kIqI sI ijs ivwcoN 123 iklogrfm do trylrF ivwc bfrzr `qy PVI geI sI aqy bfkI 107 iklogrfm kYlyPornIaF ivwc PVI geI sI. jFc aiDkfrIaF nUM jFc dOrfn vhI Kfqy imly ijs ivwc zrwg smgilMg dy 2009 qoN 2011 qwk dy 12 tirwpF df pUrf vyrvf idwqf hoieaf sI aqy ieh 12 tirwpF ivwc 1617 iklogrfm kokyn inAUXfrk qoN kYnyzf ivwc smgl kIqI geI sI. ies jFc ivwc amrIk dIaF pulIs PorsF qoN ielfvf kYnyzf dIaF pulIs PorsF ny sFJI kfrvfeI qy jFc kIqI sI aqy dosLI aiVwky ley sn.


pYirs `c hoey awqvfdI hmly ivwc iewk pulskrmI dI mOq, do jLKLmI

pYirs (jIq jlMDrI) :- rFs dI rfjDfnI pYirs ivwc hoeI iewk golIbfrI dI Gtnf ivwc iewk puils vfly dI mOq ho geI aqy do hor jmI ho gey hn. rFs dI puils ny dwisaf hYb ik puils dI jvfbI kfrvfeI ivwc iewk hmlfvr vI mfiraf igaf hY. Gtnf pYirs dy Fjy lIjy nfm dI jgHf AuWqy hoeI aqy ies dy bfad ies jgHf nUM sIl kr idwqf igaf hY. ieh pYirs dI mhUr jgHf hY aqy iewQy vwzI igxqI ivwc sYlfnI afAudy hn. rFs dy rftrpqI PrFsvf ElFd ny ikhf ik AunHF nUM Brosf hY ik ieh iewk aqwvfdI hmlf sI.

          AuDr ieslfimk styt ny ikhf ik ies hmly nUM AunHF dy iewk ijhfdI lVfky ny aMjfm idwqf hY. puils dy muqfibk hmlfvr iewk kfr ivwcoN AuWqiraf aqy aftomYitk gMn nfl puils dI bws AuWqy acfnk golIbfrI urU kr idwqI. Aus dy bfad Auh AuWQoN Bwj inkilaf lyikn surwiKaf bwlF ny Aus df ipwCf kIqf aqy Aus nUM mfr idwqf. aYqvfr nUM hox vfly rftrpqI cox qoN TIk pihlF hoeI ieh Gtnf rFs leI icMqf dI gwl hY aqy pUry dy ivwc awqvfd ivroDI muihMm nUM CyV idwqf igaf hY. PrFsIsI srkfr dy bulfry ny  dwisaf ik hmlfvr ny socI smJI Xojnf dy qihq puils vfilaF nUM infnf bxfieaf hY. rFs dIaF iehnF coxF ivwc ieslfmI dihsLgrdI iewk aihm muwdf hY. 2015 qoN hux qwk rFs ivwc hoey vwK vwK ijhfdI hmilaF ivwc 238 lok mfry jf cuwky hn aqy iehnF ivco ijafdfqr hmilaF dI iMmyvfrI ieslfimk styt ny leI hY.


ilbrl srkfr dy vafidaF dy Ault EntyrIE ivwc ieMnsLorYNs dy ryt hor vDy

trONto (jIq jlMDrI) :- EntyrIE ivwc iensLorYNs dy ryt iPr vwD gey hn aqy pihly iqMn mhIinaf ivwc ieh ryt 1[24% vDy hn. EntyrIE dy PfiennsLIal kimsLn ny ieh pRgtfvf kridaF ikhf ik ieh ryt srkfr vwloN mnjUr kIqy gey sn. 2013 ivwc ilbrl srkfr ny 15% ryt GtfAux df vfadf kIqf sI lyikn ryt Gwtx dI bjfey lgfqfr vD rhy hn.

ipCly hPLqy EntyrIE dy afto ieMnsLorYNs azvfeIjLr ny cwup cpIqy iek rIport jfrI kIqI sI ik EntyrIE ivwc ryt hornf sUibaf qoN vwD hn jd ik iewQy aYksIzYNt ryt horF sUibaF qoN Gwt hY. EntyrIE ivwc hor sUibaF nfloN 55% ryt vwD hn aqy EntyrIE ivwc aOsqn ryt 1458 zflr hY jd ik hor sUibaF ivwc aOsqn 960 zflr hY.


BrI go-bws nUM twkr mfrn vflf brYNptn df sLrfbI trwk zrfievr cfrj

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pulIs ny brYNptn dy iek trwk zrfievr nUM sLrfb pI ky zrfeIv krnx, hfdsy vflI qoN Bwjx aqy gwzI clfAux qoN aXog krfr idwqy jfx dy bfvjUd zrfeIv krn, Kqrnfk qrIky nfl trwk clfAux dy dosLF hyT cfrj kIqf hY. ieh hfdsf zYksI roz aqy stIlj aYvinAU `qy bIqy somvfr nUM vfpiraf sI jdo ik 30 svfrIaF nfl BrI go-bws aqy iewk trwk ivwc twkr ho geI sI. pulIs muqfibk zrfievrF smyq koeI vI jLKLmI nhIN sI hoieaf. jd hfdsf vfpiraf sI qF trwk dy ipwCy koeI trylr nhIN sI aqy trwk zrfievr hfdsy qoN bfad hfdsy vflI QF `qy iekdm nhIN sI ruikaf sgoN Aus ny QoVI agFh jf ky trwk roikaf sI. pulIs ny brYNptn dy 37 sflf srvx isMG nUM Aupr idwqy vwK vwK dosLF qihq cfrj kr ilaf hY.

 


amrIkf ny agfinsqfn 'c sB qo vwzf bMb suwitaf

pihlI vfr vriqaf igaf 10 tMn df gYr-pRmfxU bMb

vfiMgtn, 13 apRYl :- awj amrIkI Oj ny aPgfinsqfn ivc ieslfimk styt dy iek itkfxy 'qy sB qo vwzf smiJaf jFdf gYr-pRmfxU bMb jI bI XU-43 bMb suwitaf hY. 10 tMn df ieh gYr-pRmfxU bMb pihlI vfr vriqaf igaf hY. aPgfinsqfn ivc amrIkI Oj ny iek ibafn ivc ikhf ik jI bI XU-43/bI vwzf bMb nMgrhfr sUby dy aYicn ijlHy ivc ieslfimk styt vlo vrqIaF jFdIaF guPfvF dI lVI dy kMplYks 'qy suwitaf igaf hY. ieh bMb sQfnk smy muqfbk fm 7[32 vjy aYm sI-130 lVfkU jhf nfl suwitaf igaf. sfry bMbF dI mF nfl jfixaF jFdf ieh jI[ pI[ aYs[ qknIk nfl lYs jI[ bI[ XU[-43 bMb 9797 iklogRfm Bfrf hY aqy ies dI pihlI vfr prK ierfk jMg urU hox qo kuJ idn pihlF 2003 ivc kIqI geI sI. aPgfinsqfn ivc amrIkf qy aMqrrftrI OjF dy muKI jnrl jfhn inklsn ny ikhf ik bMb dI vrqo aPgfinsqfn ivc ieslfimk styt df lVfkUaF vlo rihx leI vrqIaF jFdIaF guPfvF aqy moricaF iKlfP kIqI geI. islfimk styt nUM afeI[ aYs[ afeI[ aYs[-ky vjo vI jfixaF jFdf hY. inklsn ny iek ibafn ivc ikhf ik ieh ienHF rukfvtF nUM Kqm krn aqy ieslfimk styt iKlfP afpxy hmly nUM kfiem rwKx leI ieh shI aslf hY. pYtfgn dy bulfry aYzm stMp ny dwisaf ik ies bMb dI pihlI vfr vrqo kIqI geI hY. ies bfry qurMq pqf nhIN lwgf ik bMb nfl ikMnf nuksfn hoieaf hY. iek aPgfn aMdfjLy muqfibk ieslfimk styt dy aPgfinsqfn ivwc 1500 dy krIb jhfdI hn aqy AuhnF dI qfkq vD rhI hY.

          ies bMb nMU suwtx aqy ies dy Ptx dI ivzIE vI AuplBd krvfeI geI hY. jd ieh bMb Pitaf qF aYtmI Dmfky vFg msLrUm sLkl df awg, Gwtf aqy DUeyN df gubfr AuTdf vyiKaf igaf hY. amrIkf ny ieh bMb afpxI qfkqf df ivKfvf krn vfsqy vriqaf jfpdf hY. ies qoN pihlF amrIkf ny sIrIaf dy iewk hvfeI awzy `qy 60 dy krIb tfmfhfk krUjL mjLfeIlF dfgIaF sn. amIrkf dI AuWqrI korIaf nfl vI KVk rhI hY aqy amrIkf vloN AuWqrI korIaF nMU keI cyqfvnIaF idwqIaF geIaF hn. kuJ ivlLysLk smJdy hn ik amrIkf iksy vkq vI AuWqrI korIaF `qy srpRfeIjL hmlf kr skdf hY. pr AuWqrI korIaf kol pRmfxU bMb aqy mfrU imjLfeIlF hn.


ilbrlF ny BMg dy kfnUMnIkrn df ibwl pysL kIqf

julfeI 2018 qoN pihlF BMg pIxI ho jfvygI kfnUMnI

aftvf (jIq jlMDrI), 13 aprYl :- jsitn trUzo dI ilbrl srkfr ny mnorMjn aqy mOjmsqI leI BMg (mYrUvfnf) pIx dy kfnUMnIkrn leI awj vIrvfr nUM iewk ibwl pfrlImYNt ivwc pysL kr idwqf hY aqy pfs hox qoN bfad ieh ibwl julfeI 2018 qoN pihlF lfgU kr idwqf jfvygf. trozU ny 2015 dI cox kMpyn ivwc BMg df iesqymfl kfnUMnI qOr `qy krn vfadf kIqf sI. ijLkrXog hY ik jsitn trUzo ny aYmpI huMidaF afp Bmg df iesqymfl krnf vI mMinaF sI. ilbrl srkfr df vfr vfr iehI kihxf hY ik mYrUvfnf dy kfnUMnIkrn nfl mYrUvfnf Coty bwicaF qwk nhIN phuMc skygf aqy ijhVy jQybMDk gYNg ies dI ivkrI qoN lfB kmf rhy hn AunHF `qy rok lfeI jf skygI. ijwQy mYrUvfnf pIx vfly ilrblF dy ies ibwl qoN pUry KusL hn AuQy ies nUM gMBrIqf nfl lYx vfly lok ilbrl srkfr qoN zfZy KPLf hn AunHF df kihxf hY ik ies dI pihlF nfloN vrqoN vwD jfvygI aqy kfnUMn dI afV ivwc glq ansr ies qoN Pfiedf AuTfxgy aqy ies qoN Coty bwicaF nUM bcfAuxf musLkl ho jfvygf. AunHF dI ieh vI icMqf hY ik ies nfl sVkI hfdisaF ivwc vfDf ho skdf hY ikAuNik lok BMg pI ky gwzI clfAuxgy aqy ajy qwk pulIs kol aijhy XMqr mOjUd nhIN hn ijhnF nfl BMg dy nsLy nUM cYWk kIqf jf sky. ies qoN ielfvf idmfgI ibmfrIaF vI vwD jfx df KdsLf vI jLfihr kIqf jf irhf hY pr ilbrl srkfr ny ienHF KdisLaF dI pRvfh nf krdy hoey BMg nUM kfnUMnI rUp dyx dI pRikiraf sLurU kr idwqI hY.

          ies ibwl dy kfnMUn bnx nfl kYnyzf ivwc koeI 18 jF ies qoN vwD Aumr df ivakqI 30 grfm qwk qfjLf jF suwkfeI hoeI BMg kfnMUnI qOr `qy afpxy kol rwK skygf. ies dy nfl hI lok afpxy Gr ivwc BMg dy cfr bUty Augf skxgy. lok BMg aqy BMg df qyl vI lsMssLudf kfsLqkfrF qoN KrId skxgy. sUby afpxy Kyqr ivwc Aumr dI hwd vDf vI skdy hn. ies ibwl dy pysL krn smyN ilbrl kYNp ivwc vI bhuqI Auksukqf vyKx nMU nhIN imlI.  ilbrl srkfr BMg df syvn kr ky gwzIaF clfAux vfilaF `qy sKLqI krn vfsqy iek vwKrf kfnMUn bxf rhI hY. kfnMUnI hwd qoN vwD BMg rwKx aqy smgilMg krn vfilaF `qy srkfr sKLqI krnf cfhuMdI hY pr afm lokF df zr hY ik hux GrF ivwc BMg AugfeI jfx lwgygI ijs kfrn bwicaF nMU ies dI vrqoN qoN vrijaf nhIN jf skygf.


brYNptn hspqfl dy hflvya ivwc 5 idn drd nfl qVPdI rhI brYNptn dI aOrq

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn dI iek aOrq nUM pMj idn hspqfl dy hflvya ivwc hI rwKI Cwizaf jd ik Auh aMdrUnI KUn dy irsx kfrn drd nfl qVPLdI rhI sI. jymI lI bwl nF dI aOrq ny strYcr `qy hI 5 idn gujLfry jd ik strYcr `qy koeI isrhfxf afid nhIN sI aqy hflvya ivwc hI pVdy qfxky Aus dI stYcr nUM kvr kIqf hoieaf sI. mfrc 25 nUM bwl pyt dI jLbrdsq drd kfrn hspqfl iljfieaf igaf sI. bwl nMU  swLk sI ik ieh drd Aus dI PrvrI ivwc hoeI srjrI kfrn ho irhf hY aqy ikqy nf ikqy jrUr koeI gVbV hYy. jd bwl hspqfl phuMcI qF hspqfl ivwc 'koz afPL igRzlfk' lfgU hI cwukf sI aqy ies koz df mqlb hY ik hspqfl Puwl hY aqy ies koz aDIn nf iksy nUM hspqfl dfiKl kIqf jf skdf aqy nf hI bYWz idwqf jf skdf hY. aYmrjYNsI phuMcx `qy zfktr ny bwl nUM aMdrUnI blIizMg (KUn df irsfv) hox df ikhf aqy ieh vI ikhf ik Aus dy afeIvI lfieaf jfvygf aqy Aus nUM blwz dI vI loV hY. pr Aus vkq hspqfl ivwc koeI rUm ivhlf nhIN sI aqy nf hI koeI strYcr mOjUd sI aqy drd nfl qVPdI bwl nUM vyitMg rUm ivwc vfips Byj idwqf igaf. bwl df kihxf hY ik Auh vIal cyar ivwcoN AuWTx dI koisLsL krdI PrsL `qy izwg peI aqy Auh aYnI ijLafdf drd ivwc sI ik Auh kurlf rhI sI. iPr iewk nrs ny strYcr lwBI aqy do idn aYmrjYNsI dy hflvya ivwc hI gujLfrny pey. ies qoN bfad Aus nUM inErolojI izpfrtmYNt dy njLdIk hflvya ivwc trFsPr kr idwqf igaf ijs nUM hspqfl vfly rUm kih rhy sn. Aus df kihxf hY ik ies hflvya ivwc Auh iekwlI nhIN sI Aus vrgy hor vI keI mrIjL sn. nf nyVy vfsLrUm, nf koeI tybl, nf hI strYcr df koeI nMbr aqy mYnUM dyKx afAux vfilaF nUM lwBx ivwc bVI musLkl ho rhI sI.

          ies Gtnf dy jvfb ivwc ivlIam Eslr hYlQ isstm dy vfeIs prYjLIzYNt zf: nvId muhMmd ny ikhf ik jdoN ijLafdy mrIjL hox qF mrIjLF nUM ijwQy ikqy QF imly, azjst kr idwqf jFdf hY. Aus ny ikhf ik aYmrjYNsI izpfrtmYNt ivwc aOsqn 250 mrIjL hI dyKx dI ivvsQf hY pr ipCly mhIny iek idn ivwc aOsqn 357 mrIjL dyKy gey sn. nvyN bxy aYbUlytrI stysLn jo ik pihlF pIal mYmorIal hspqfl sI, bfry zf muhMmd df kihxf hY ik pihly 10 idn qF mrIjL AuQy jFdy rhy pr bfad ivwc brYNptn hspqfl hI afAux lwg pey ijs nfl mrIjLF dI igxqI vD geI hY.


iqMn lwK dy LielYktrfink smfn nfl Biraf trylr corI krn dy dosL ivwc do igRPqfr

brYNptn (jIq jlMDrI) :- pulIs ny do ivakqIaF nUM ielYktrfink smfn nfl Bry trylr nUM corI krn dy dosL ivwc cfrj kIqf hY aqy ieh trylr 8 aprYl nUM brYNptn ivwcoN corI kIqf igaf sI aqy 9 qrIk nUM jIpIaYWs dI mdd nfl ipkirMg dI iek pfrikMg lft ivwcoN brfmd kIqf. puLlIs muqfibk ies trylr ivwc 3 lwK zflr df smfn sI. durhm pulIs ny trylr dy koloN do ivakqIaF nUM igRPqfr kIqf sI. pulIs ny zrfievr nUM qF mOky qoN hI igRPqfr kr ilaf pr nfl df sfQI Bwj inkilaf pr QoVI dUroN hI Aus nUM vI igRPqfr kr ilaf sI. pulIs ny imsIsfgf dy do ivakqIaF 32 sflf gurdIp mrvfV aqy 35 sflf ruipMdr DflIvfl nUM vwK vwK dosLF qihq cfrj kr ilaf hY.


roibnhuwz afty qoN bfad golzn tYNpl sUjI aftf vrqx `qy lfeI rok

afty ivwc Kqrnfk bYktIrIaf- PUz eyjMsI

aftvf (jIq jlMDrI) :- kYnyzf dI PUz ieMspYksLn eyjMsI jo ik Kfx pIx vflIaF cIjLF dI guxvwqf `qy njLr rwKdI hY, ny hux brYNptn dI imwl ivwc bxy afty ivwc vI bYktIrIaf hox kfrn  afty nUM ivkx qoN bMd kr idwqf hY aqy vrqx qy rok lf idwqI hY. pihlF rOibn huwz hol vItH afty dI ivkrI `qy kuwJ sUibaF ivwc rok lfeI sI pr 28 mfrc nUM sfry kYnyzf Br ivwc hI rok lf idwqI hY aqy afty nUM rIkfl kr ilaf sI. hux hor kMpnI dy bxy afty nUM rIkfl kr ilaf igaf hY ijs ivwc brYNptn dI 'afrizMt imwl' df bixaf aftf vI sLfiml hY. ijs afty dy vrqx `qy rok lfeI geI hY Aus ivwc do iklo vflf golzn tYNpl sUjI aftf, iewk iklo vflf brfzI kyk aqy pystrI aftf, 20 iklo vlf krIeyitv bykr afl prpjL aftf aqy 10 iklo vflf hol vItH krIeyitv bykr  aftf sfLiml hY. ies afty ivwc eIkolfeI bYktIrIaf pfieaf igaf hY. PUz eyjMsI ny ikhf hY ik jF qF ies afty nUM suwt idwqf jfvy jF iPr stor `qy vfipskr idwqf jfvy. bysLkrOibn huwz aftf Kfx nfl iksy dI jfn nhIN sI geI pr kuwJ 26 lok sKq bImfr ho gey sn aqy hux albrtf dIaF do 'lfa PrmF' pIVHqF dy kys adflq ivwc iljf rhIaF hn.

 

nklI bMb kfrn trONto qoN isLkfgo jfx vflI PlfeIt hoeI rwd

sLrfrq leI ijLMmyvfr amrIkf df 58 sflf ivakqI igRPqfr

trONto: (jIq jlMDrI) :- puLlIs ny amrIkf dy iewk 58 sflf ivakqI nUM cfrj kIqf hY ijs ny afpxy bYg ivwc trONto qoN isLkfgo jfx vflI PLlfeIt ivwc iek nklI bMb rwiKaf hoieaf sI. ies PlfeIt ny trONto dy pIarsn eyarport qoN svyry 7 vjy AWuzxf sI pr ieh PlfeIt svfrIaF nUM lY ky Auzfx nf Br skI. amrIkf dy kstm ivBfg dI aiDkfrIaF nUM pRI-klIrIas mOky XfqrI dy sUtkys ivwc iewk sLwkI cIjL imlI jo ik dyKx nUM bMb vrgI lgdI sI qF ivBfg ny trFsport kYnyzf nMU sUicq kIqf. pIal pulIs vloN kIqI ivwc jFc ieh bMb JUTf (nklI) inkilaf. ies Gtnf ipwCoN amrIkf dy kstm ivBfg ny hor XFqrIaF dzI skrIinMg bMd kr idwqI aqy XUnfeItz eyarlfeIn dI 547 dy XqrIaF dy smfn dI muV skrIinMg kIqI geI ijs kfrn amrIkfb  jfx vfly XfqrIaF dI BIV lwg geI. XU aYWs kstm df kihxf hY ik ies Gtnf dOrfn XfqrIaF nUM jfhjL ivwcoN Auqfr ky hor PlfeItF rfhIN Byijaf igaf aqy ieQoN qwk ky sLfm dy 7 vjy qwk vI ajy XfqrI hornF PlfeItF dI AuzIk kr rhy sn. ieh jhfjL ibnf svfrIaF qoN sLfm 4 vjy isLkfgo nUM AuWizaf pr ies nfl svfrIaF dI kfPI KjlKuafrI hoeI. XfqrIaF dI isLkfieq sI AunHF nUM do GMty qwk BMblBUsy ivwc pf ky rwiKaf igaf aqy iehI ikhf jf irhf sI ik PlfeIt nUM sikAUrtI kfrnF krky roikaf igaf hY aqy iPr 11 vjy dy krIb bwsF ivwc hor jgHf iljfieaf igaf ijWQy iPr qoN iewkly iekly XfqrI aqy Aus dy smfn dI jFc kIqI geI. puLlIs ny 58 sflf dy amrIkI sLihrI XosPL glfskf nUM surwiKaf sLrfrqL dy dosL ivwc cfrj kIqf hY. Aus nMU ihrfsq ivwc lY ilaf igaf hY aqy Aus dI adflqI pysLI dI qrIk ajy qYa nhIN kIqI geI.


DrqI vrgy gRih df hY afpxf vfqfvrx KojI

lMdn, 6 aprYl (jIq jlMDrI) :- KojIaF ny ikhf hY ik iek DrqI vrgy gRih df afpxf vfqfvrx (aYkmOsPIar) hY. ieh gRih jIjy-1132bI dy nfm nfl jfixaF jFdf hY aqy DrqI qoN 1[4 guxf vwzf hY. ieh DrqI qoN 39 lfeIt vryH dUr hY, Bfv ies qwk awpVn vfsqy rOsLnI dI spIz nfl jfx leI 39 sfl lgdy hn. Xfd rhy rOsLn iek sikMt ivwc qkrIbnn 1 lwK iklomItr jFdI hY. KojIaF df kihxf hY ik ies supr DrqI df vfqfvrx keI gYsF dIaF prqF nfl Zikaf hoieaf hY jo mYQn gYs, pfxI jF iehnF dovF df imsLrx ho skdf hY. ieh Koj astrOnOmIkl jrnl ivwc pRkfsLq kIqI geI hY. iksy hor gRih `qy jIvn dI hoNd vfsqy vqfvrx df hoxf jLrUrI hY. pr KojIaF df kihxf hY ik ies gRih dI sqfh df qfpmn 370 izgrI sYNtIgyrt hY ijs kfrn ieh jIvnXog nhIN hY. ies gRih dI Koj 2015 ivwc hoeI sI. KojIaF dI tIm dy afgU zfktr jOhn sfAUQvrQ df kihxf hY ik sUKm jIvn 120 izgrI qwk bc skdf hY pr ieh gRih bhuq grm hY. BfvyN ieh gRih DrqI qoN 1[4 guxf vwzf hY pr ijs sUrj Audfly ieh GuMmdf hY Auh DRrI dy sUrj nfloN Cotf aqy kmjLor hY. KojIaF vloN icwlI ivwc lgfeI geI vwzI dUrbIn dI mdd nfl ieh Koj kIqI geI hY. ies gRih df vfqfvrx hoxf df dwsdf hY ik vqfvrx vfly hor gRih vI ho skdy hn.


EntyrIE ivwc GrF dIaF kImqF ivwc afieaf AuCfl

ivMzsr qoN pItrbro qwk 7 sLihrF `c hoieaf BfrI vfDf

trONto (jIq jlMDrI) :- iekwly grytr trONto eyrIey ivwc hI nhIN blik EntyrIE dy hornF sLihrF ivwc vI GrF dIaF kImqF ivwc BfrI vfDf hoieaf hY.

          rIportF muqfibk ijwQy trONto ivwc ipCly iek sfl dOrfn GrF dIaF kImqF ivwc 33% vfDf not kIqf igaf hY AuWQy EntyrIE dy hor sLihr vI ipwCy nhIN rhy hn. trONto ivwc aOsqn Gr dI kImq 916000 zflr ho geI hY aqy ies pRkfr hI EntyrIE dy 7 hor sLihrF ivwc 20 % qoN ijLafdf df vfDf hoieaf hY jo ies pRkfr hY.

trONto: 33%

bYarI: 30[9%

inafgrf rIjLn: 26%

pItrobro: 25%

ikcnr vftrlU: 24[2%

lMzn: 20[7%

ivMzsr: 20[5%

hYimltn: 20[3%

          ieh vfDf srkfr leI isrdrdI bixaf hoieaf hY aqy subfeI ilbrl srkfr nUM ieh smJ hI nhIN af irhf ik GrF dIaF kImqF ivwc ho rhy byqyhfsLf vfDy nuM iks qrF roikaf jfvy. ivwq mMMqrI cfrls soasf df kihxf hY ik srkfr kol koeI 'islvr bulyt' nhIN hY ijs nfl vfDf ruk sky.ijnHF lokF ny pihlI vfr Gr lYxf hY Auh kfPI prysLfn hn ik Auh sfrI Aumr Gr nhIN lY skxgy aqy srkfr AunHF vfsqy kuJ nhIN kr rhI. pr sUbf srkfr df kihxf hY ik srkfr Pst tfeIm KrIddfrF leI bhuqf kuJ nhIN kr skdI isrP lYNz trFsPr tYks hI Gwt kr skdI hY bfkI sfrf kuJ PYzrl srkfr dy aDIn hY.


tYks dI gwl:

agr qusIN afpxf irhfiesLI Gr 2016 ivwc vyicaf hY qF tYks irtrn Brn smyN dwsxf jLrUrI

nhIN qF ho skdf hY  8000 zflr qwk df jurmfnf

brYNptn:- trUzo srkfr ny ipCly sfl akqUbr ivwc mfrgyjL dIaf sLrqF sKq smyN 'ipRMsIpl rYjLIzYNs' vfry iewk hor inXm bxf idwqf sI ik ijnHF lokF ny afpxI irhfiesL rwKx vflf Gr 2016 sfl ivwc vyicaf hY qF AunHF nUM 2016 sfldI rItrn Brdy smyN ies df ijLkr krnf pvygf.rItrn Brdy vkq Gr dI KrId qrIk aqy syl pRfeIs (ivkrI muwl) df ijLkr krnf hovygf pr hoey munfPLy `qy pihlF vFg koeI tYks nhIN lwgygf. agr qusIN tYks Brn dI zYzlfeIn qoN bfad Bfv lyt ijLkr krdy ho qF pRqI mhInf 100 zflr df jurmfnf Brnf pvygf aqy ieh jurmfnf 8000 zflr qwk df ho skdf hY. agr qusIN ijLkr iblkul hI nhIN krdy qF pqf lwgx qy quhfnUM ipRMsIpl rYjLIzYNs dy munfPy `qy idwqI Cot Kqm krky munfPy qy tYks lwgfieaf skdf hY.

          ies vfsqy nvyN inXm anusfr tYks afizt krn dIsImf vI 3 sfl htf idwqI geI hY Bfv hux 3 sfl  qoN bfad vI tYks afizt ho skygf koeI 'vyvr' lYx dI loV nhIN rhygI.

          tYks vfry hor jfxkfrI lYxI hovy jF pRoPYsLnl qrIky nfl tYks rItrn BrfvAuxI hovy qFnYWt tYks akfAUNitMg `qy 905-488-5158 `qy PUn kIqf jf skdf hY.

 


itRntIkfmn mfl ivwc pMjfbI ivakqI koloN porc kfr KohI

brYNptn (jIq jlMDrI) :- apRYl 3 nUM brYNptn dy itRntI kfmn mfl ivwc vfprI Gtnf ivwc do lutyiraF ny brYNptn dy iewk 20 sflf pMjfbI nOjvfn koloN Aus dI porc aYsXUvI kfr Koh leI geI hY. ieh Gtnf rfq 10 vfprI jdoN do ivakqI porc kfr dy kolafey aqy AunHF ivwco iek ny kfr zrfievr nUM kfr ivwcoN bfhr DU ilaf aqy dovyN kfr lY ky Prfr ho gey. ies Gtnf ivwc zfievr jLKLmI nhIN hoieaf aqy iksy hiQafr dI vrqoN nhIN kIqI geI aqy kfr nUM afKrI vkq gryt lyk bulyvfrz `qy jFdI dyiKaf igaf sI. ieh kfr 2016 mfzldI hY aqy ies dy lfiesMs plyt `qy 'smrf 7' iliKaf hoieaf hY.


kYnyzf dy nMny muMny bwicaF ny mfrI bfjLI; rox `c afey pihly sQfn `qy

kvYNtrI (jIq jlMDrI) :- ieMglYz dI kvYNtrI dI XUnIvristI vfrivwk vwloN Coty bwicaF dIaF afdqF bfry iewk aiDaYn kIqf igaf aqy ies aiDaYn ivwc bwicaF dIaF hor afdqF dy nfl rox df vI ijLkr kIqf igaf hY aqy pqf lwgf ik sfry dyf dy bwicaf ivwcoN sB qo vD kYnyzIan bwcy rody hn. aiDaYn ivwc dwisaf ik hornf dysLF dy bwicaF dy mukfbly kYnyzf dy ieh nMnHy-muMny 30 imMt iafdf roNdy hn. kIqI geI Koj muqfbk kYnyzf,ibRtyn, ietlI aqy nIdrlYz dy bwcy vDyry smy qwk roNdy hn ijnHf `c sB qo AuWpr kYnyzf dy bwcy hn. ies aiDaYn leI 8700 Coty bwicaf nUM cuixaf igaf sI. ies `c kYnyzf smyq ietlI, jrmnI, zYnmfrk, jfpfn aqy ieMglYz dy bwicaf nUM fml kIqf igaf sI. 12 hPiqaf qk bwicaf dIaf afdqf aqy rox dy smy nUM dyiKaf igaf. AunHf ikhf ik AuJ iek idn `c Coty bwcy 2 GMitaf qk rody hn pr bfkIaf dy mukfbly kYnyzIan bwcy awDf GMtf vDyry rody hn.ieQy ieh vI pqf lwgf ik  zYnmfrk dy bwcy sB qoN Gwt roNdy hn pr kYnyzf dy bwicaF ny bfjLI mfr leI hY.


corI dIaF kfrF aqy zrwg dy mfmly ivwc iqMn pMjfbI ivakqI igRPqfr

imsIsfgf (jIq jlMDrI) :- pIal pulIs ny sLnIvfr pihlI aprYl nUM iqMn pMjfbI ivakqIaF nUM igRPqfr krky cfrj kIqf hY ijnHF kolo corI kIqIaF do kfrF aqy zrwg bRfmd hoeI hY. pulIs ny corI kIqIaF kfrF aqy zrwg pIarsn eyarport dy njLdIk eItobIko ivwc siQq kfriggMivAU njLdIk izksn roz `qy pYNdI pfrikMg lft ivwc brfmd kIqI sI. pulIs dy muqfibk iek kfr brYNptn aqy dUsrI imsIsfgf ivwc corI kIqI geI sI. kfrF dy nfl pulIs ny hYroien aqy mYWQ vI brfmd kIqI aqy corI kIqIaF lfiesMs plytF vI brfmd kIqIaF sn ies sbMD ivwc puLlIs ny brYNptn dy 34 sflf divMdr igwl aqy minMdrjIq isMG ZINzsf aqy trONto dy lKivMdr isMG nUM vwK vwK dosL qihq cfrj kIqf hY. ZINzsf nUM probysLn qoVn leI vI cfrj kIqf igaf hY.pulIs df kihxf hY ik agr iksy nUM koeI jfxkfrI hovy qF pulIs nfl 905-453-2121 aYks 2133 `qy sMprk kIqf jf skdf hY.sUcnf dyx vfly df nF gupq rwiKaf jfvygf.


afrsIaYmpI dy aPsrF dIaF qnKfhF ivwc hoieaf vfDf

aftvf (jIq jlMDrI)  :- afrsIaYmpI dy aPsrF dIaF qnKfhF ivwc vfDf kIqf igaf hY aqy ieh vfDf jnvrI 2015 qoN lfgU smiJaf jfvygf. pbilk syPtI minstr rlPL gozyl ny ikhf hY ik trYjLrI borz ny pihlI jnvrI 2015 qoN qnKfh ivwc 1[25% aqy jnvrI 2016 qoN 1[25% vfDy nUM mnjUrI dy idwqI hY. suprzYNt aqy ies qoN Gwt rYNk dy aPsrF dI qnKfh ivwc 2[3% df hor vfDf kIqf igaf hY jo ik agly mhIny qoN lfgU ho jfvygf. gozyl ny afpxy ibafn ivwc ikhf hY ik ies vfDy nfl afrsIaYmpI dy aPsrF dI qnKfh bfkI dIaf pulIs PorsF dy pulIs aPsrF dI qnKfh dy brfbr ho jfvygI. jd nvF pulIs aPsr afrsIaYmpI ivwc BrqI huMdf hY qF Aus dI qnKfh sLuru ivwc 50674 zflr slfnf huMdI hY aqy iqMn sfl dI srivs dy bfad 82108 zflr ho jFdI hY.


ikbYWk sUby `c iewk ivakqI vwloN iqMn aOrqF df kql

isLvfnIgn (jIq jlMDrI) :- ikbYWk sUby dy isLvfnIgn sLihr ivwc iewk ivakqI vwloN iqMn aOrqF df kql kr idwqf igaf hY. puils df kihxf hY ik vIrvfr qVHky ivfnIgn ivwc do GrF ivwc iqMn aOrqf mfrIaf geIaf sn. do aOrqf iewk Gr ivwc imRqk pfeIaf geIaf qy qIjI aOrq df kql iewk hor Gr ivwc hoieaf. dUjI Gtnf ivwc iewk ivakqI KmI ho igaf sI. Aus ny guafZIaf nUM sfrI Gtnf bfry jfxkfrI idwqI. iPr Aus nUM nfuk hflq ivwc hspqfl iljfieaf igaf aqy Auh hspqfl ivwc Bwj jfx ivwc sPl ho igaf aqy bfad ivwc ivfnIgn ivwc gYs styn Auwqy ies 51 sflf ivakqI nUM igRPqfr kr ilaf igaf. puils df kihxf hY ikkfql qy imRqk iewk dUjy nUM jfxdy sn. ajy qwk ies sbMD ivwc mrn vflIaF aOrqF nfm aqy Aumr jfrI nhI kIqI geI.


sRI insLfn sfihb dy nfm `qy lihrfieaf jf irhf hY rfjsI JMzf

torFto :- AuntyrIE ivwc aprYl mhInf iswK hYrItyj mMQ vjoN mnfieaf jf irhf hY aqy knyzIan sMsd dy Kuwly lfan smyq kuJ sLihrF dy istI hflF ivwc sRI insLfn sfihb dy nfm `qy rfjsI JMzf lihrfieaf jf irhf hY. hux qwk knyzIan sMsd, AuntyrIE dI sMsd aqy brYNptn istI hfl ivKy ajyhy smfgm aXoijq kIqy gey hn aqy ieh islislf agly kuJ idn jfrI rihx vflf hY. torFto aqy imsIsfgf istI hfl ivKy vI ajyhy smfgm aXoijq kIqy jfxy hn.

          jo JMzf Julfieaf jf irhf hY, Auh afieqfkfr hY aqy ies ivwc KMzy df insLfn hY. ies df rMg sRI insLfn sfihb vrgf hY aqy ies ivwc KMzf vI hY pr afieqfkfr hox kfrn ies nMU sRI insLfn sfihb (iswK PlYg) nhIN afiKaf jf skdf ijs nMU iswK sMgq siqkfr vjoN mwQf tykdI hY. iswK gurdvfrf sihbfn ivwc Julfieaf jFdf sRI insLfn sfihb iqkonf huMdf hY. ies dy pol `qy vI Jolf pfieaf jFdf hY aqy isKr `qy KMzf lgfieaf jFdf hY. iswKF df insLfn sfihb dws ky jo JMzf Julfieaf jf irhf hY Auh jfhrf qOr `qy iek rfjsI JMzf hY jo aksr iswK vwKvfdI afpxy smfgmF aqy ros pRdrsLnF smyN vrqdy hn. ivkIpIzIaf muqfibk ies iksm df rfjsI JMzf iewk vfr 24 jnvrI 1993 nMU iek aYnjIE vloN sMXukq rfsLtr ivwc Julfieaf igaf sI pr 22 jnvrI 1995 nMU ies aYnjIE dI mYNbrisLp pwky qOr `qy Kfrj kr idwqI geI sI. ivkIpIzIaf muqfibk  ieh JMzf KfilsqfnI lihr nfl sbMiDq sI.  jfhr hY ik kuJ KfilsqfnI sMgTn iswK hYrItyj mMQ nMU afpxy rfjsI mMqv vfsqy vrq rhy hn aqy ies vfsqy knyzIan sMsd, AuntyrIE dI sMsd qy brYNptn smyq vwK vwK sLihrF dy istI hflF nMU vI vriqaf jf irhf hY. aYmpI, aYmpIpI, myar, aqy kONslr iehnF smfgmF ivwc Bfg lY rhy hn aqy iswK hYrItyj mMQ dIaF mubfrkF dy rhy hn. sMBv hY ik kuJ ies lihrfey jf rhy rfjsI JMzy bfry nf jfxdy hox pr bhuqy ies qoN vfkPL hn. ieh shI hY ik keI iswK KfilsqfnI hn pr sfry iswK KfilsqfnI nhIN hn. iswK hYrItyj mMQ smuwcy iswKF vfsqy hY nf ik isrPL vwKvfdI ivcfrDfrf vfilaF vfsqy hY.

          ijLkrXog hY ik mhfrfjf rxjIq isMG dy rfj df JMzf iqkonf sI ijs dI aMdrlI iqkon gyrUey rMg dI sI jdik do bfhrlIaF bfhIaF `qy hry rMg dI pwtI sI ijs ivwc anoKy iksm df zIjLfeIn vI sI. ieh vI ijLkrXog hY ik kuJ rvIdfsI sMprdfvF dy gurdvfiraF ivwc Julfey jFdy insLfn sfihb ivwc KMzy dI QF hir jF shuM iliKaf huMdf hY aqy ijwQy ikqy vI sRI gurU gRMQ sfihb df pRkfsL hY, iswK ies iksm dy insLfn sfihb `qy ieqrfjL krdy rhy hn. agr koeI hor afieqfkfr JMzy nMU iswKF df insLfn sfihb afK ky Julf dyvy qF sRI akfl qKLq sfihb ivKy pysLI vI ho skdI hY. Xfd rhy Kfilsqfn dy JMzy vI vwK vwK vwKvfdI sMgTn vwK vwK iksm dy vrqdy aqy zIjLfeIn krdy rhy hn qy ieh sMBv hY ik ijs iksm df JMzf hux Julfieaf jf irhf hY Aus nMU vwKvfdI sMgTn pwky qOr `qy Kfilsqfn df JMzf aYYlfn dyx.        


ividafrQIaf dI pwqrkfrI ny KohI ipRMsIpl dI nOkrI

ividafrQIaF vwloN kIqI jFc dI hoeI hr pfsy qfrIPL

iptsbrg (jIq jlMDrI) :- iewk hfeI skUl dy nvy ipRMsIpl nUM ividafrQIaf vwloN AunHf dI Xogqf nUM lY ky cuwky gey svfl dy bfad asqIPf dyxf ipaf hY. amrIkf dy kMsfs siQq iptsbrg hfeI skUl ivwc ividafrQIaf dy abfr 'bUstr rIzks' ny skUl dI nvIN ipRMsIpl zfktr aYmI rfbrtsn dI AunHf dI pRoPfeIl dy afDfr Auwqy jfc pVqfl kIqI. ividafrQIaf dI iqMn hPqy dI jfc ivwc pqf lwgf ik zfktr rfbrtsn dy kol jrUrI Xogqf aqy afiDkfirk mfnqf nhI hY.

rfbrtsn nUM pItsbrg borz afP aYjukyn ny ies sfl Cy mfrc nUM 93 hjfr zflr sflfnf dy qnKfh Auwqy nOkrI idwqI sI. skUl borz dI mMglvfr rfq hoeI bYTk ivwc AunHf df asqIPf svIkfr kIqf igaf. borz ny iewk ibafn ivwc ikhf igaf hY ik ividafrQIaf vwloN cuwky gey muwdy dy afDfr AuWqy zfktr rfbrtsn nUM lwgf ik AunHF df asqIPf dyxf hI borz dy ihwq ivwc hovygf.

'dbUstr rIzks' dI sMpfdk trInf pfl ny ikhf ik Auh sfzy skUl dI ipMRsIpl bxI sI aqy aijhy ivwc asI XkInn bxfAuxf cfhuMdy sF ik AunHf dy kol jrUrI Xogqf aqy mfnqf hY. abfr dy muqfibk ividafrQIaf dy nfl tYlIPon Auwqy hoeI gwlbfq ivwc zfktr rfbrtsn ny kuwJ svflf dy awDy pcwDy aqy aDUry hI jvfb idwqy, glq qfrIkF dwsIaF aqy glq ibafnI kIqI. ividafrQIaf dI ies tIm ivwc fiml 17 sfl dy sMpfdk mYzI bfzyn ny sQfink abfr kMsfs istI stfr nUM dwisaf ik mY ieh jfnxf cfhuMdf hf ik jykr ividafrQIaf ny ieh pqf lgf ilaf qf vwzy pwqrkfr aijhf ikAu nhI kr rhy.

jfc pVqfl ivwc pqf clf ik zfktr rfbrtsn dubeI dy iewk skUl ivwc ipRMsIpl dy rUp ivwc kMm krdI sI lyikn XUnfieitz arb amIrfq dI srkfr ny AunHf dylfiesMs nUM 2013 ivwc muawql kr idwqf sI. ieh vI pqf lwgf ik kfrilMs XUnIvristI ijwQo zfktr rfbrtsn ny afpxI mfstr aqy pIaYczI dI izgrI leI sI,Aus nUM amrIkI iswiKaf ivBfg qoN mfnqf nhI imlI hY. ies XUnIvristI Auwqy pYsy lY ky izgrIaf dyx df vI ielfm hY.

zfktr rfbrtsn ny kfss istI stfr nUM ikhf ik kfrilMs XUnIvristI dI vrqmfn hflq pihlF vrgI nhIN hY, ikAuik jdo mY 1994 ivwc AuwQoN aYWmey dI izgrI leI aqy 2010 ivwc pIaYWczI kIqI qf AuwQy aijhf koeI muwdf nhI sI. ividafrQIaf vlo Xogqf Auwqy jqfey gey wk Auwqy AunHf ny ikhf ik iptsbrg hfeI skUl vlo myrI Xogqf Auwqy cuwky gey svflf Auwqy mY koeI pRqIikraf nhI dyxf chfgI, ikAuik Auh qwQF Auwqy afDfirq nhI hY.pr ividafrQIaF vwloN kIqI geI jFc dI hr pfsy qrIPL ho rhI hY.

 


kurwpsLn dy kys `c mFtrIafl dy sfbkf myar nUM iewk sfl dI kYd

sjLf qoN bfad mYN 'vDIaf bMdf' bx ky bfhr inklFgf -sfbkf myar mfeIkl

mFtrIafl (jIq jlMDrI) :- mFtrIafl dI adflq ny mFtrIafl dy sfbkf myar mfeIkl aYplbfm nUM iewk sfl jylH dI sjLf suxfeI hY aqy Aus Aupr 2 sfl dI pRobysLn vI lfeI geI hY. mfeIkl ijs nUM hwQkVIaf lwgIaF hoeIaf sn, ny adflq nuM ikhf ik Auh jyl ivwc 'adfrsL kYdI' bx ky rhygf aqy bfhr iek vDIaf bMdf bxky inklygf. Xfd rhy myar `qy do vwKo vwK TyikaF ivwc irsLvq lYx df dosL sI. dosL pwqr ivwc ikhf igaf sI ik myar ny kfntrYkt dyx leI 37000 zflr ley irsLvq vjoN ley sn aqy ies dosL adflq ivwc sfibq ho gey sn. mfeIkl isrP nvMbr 2012 qoN jUn 2013 qwk hI mFtrIafl df myar irhf sI aqy ies qoN pihlF lMbf smF Auh istI ivwc kMm krdf irhf sI aqy Aus dy izvYlprF nfl gUVy sMbMD sn. izvYlprF ny adflq ivwc dwisaf sI ik AunHF nUM sLwk sI ik jy aus irsLvq nf idMdy qF AunHF nuM imlx vfly TyikaF ivwc dyr ho skdI sI so ies krky AunHF ny myar nUM 'ikwkbYk' dyxI hI ibhqr smJI.


trONto istI KflI pey GrF `qy tYks lfAux dI iqafrI ivwc

tYks lfAux nfl pY skdI kImqF nUM Twl -myar torI

trONto (jIq jlMDrI) :- trONto istI KflI pey GrF aqy afprtmYNtF `qy 'vykYNsI tYks' lfAux dI iqafrI ivwc hY aqy ies kMMm vfsqy trONto dy myar jfhn torI ny istI stfPL nUM afdysL idwqy hn ik ies dI pUrI jFc kIqI jfvy ik ies tYks df asr iks qrHF pvygf. myar torI ny ikhf ik agr trONto ivwc 65000 KflI pey GrF `qy vYnkUvr vFg tYks lf idwqf jFdf hY qF ies nfl iek qF ikrfeydfrF nUM ikrfey `qy Gr imlx lwg jfxgy aqy dUsrf GrF dIaF kImqF nUM vI Twl pY skdI hY. jfhn torI ny ieh ieMksLfP bYNkF, vpfirk adfiraF aqy rIal astyt dy mfhrF nfl gwlbfq krn qoN bfad kIqf hY. istI ny hfeIzro ibwlF qoN pqf lwgfieaf hY ik istI ivwc 65000 Gr KflI pey hn. Xfd rhy vYnkUvr ivwc KflI pey GrF `qy 1% vykYNsI tYks lfieaf igaf hY. vYnkUvr ivwc ijs Gr dI inrDfrq kImq iek imlIan hY Aus Gr `qy 10000 zflr tYks lwgygf. myar torI df kihxf hY ik tYks lfAux df kMMm jMMgI pwDr `qy sLurU kIqf jfvygf qF ik vDdIaF kImqF nUM roikaf jf sky. PrvrI 2016 qoN lY ky PrvrI 2017 qwk trONto ivwc GrF dIaf kImqF ivwc 30% df  vfDf hoieaf hY aqy aOsqn Gr dI kImq zyZ imlIan qoN twp geI hY. ieh tYks lfAux leI EntyrIE dI srkfr pihlF hI hrI JMzI dy  cwukI hY aqy ivwq mMMqrI soasf df kihxf hY ik agr istI aijhf tYks lfAuNdI hY qF srkfr nUM koeI ieqrfjL nhIN hY. pr sUby dI srkfr vD rhIaF kImqF nMU nwQx vfsqy afp kuJ vI krn nMU iqafr nhIN hY jdik bIsI dI srkfr ny ivdysLI gfhkF `qy 15% tYks lgf idwqf sI.


Bfrq qoN afieaf 'Twg bfbf' iewk lwK qoN vwD dI TwgI mfrn `c cfrj

mfstr rfGv jfdU tUxy krky BUq aqy burIaF afqmfvF lfhuMdf sI

brYNptn: (jIq jlMDrI) trONto pulIs ny brYNptn dy rihx vfly iewk BfrqI ivakqI nUM igRPqfr krky cfrj kIqf hY jo ik ibmfr lokF df ielfj jfdU tUxy nfl krn df dfhvf sI. murlI mQXflU nF df 37 sflf ieh ivakqI joiqsLI vI aqy sfeIikk vI hY aqy kYnyzf ivwc mfstr rfGv dy nF nfl jfixaf jFdf sI. puLlIs ny ikhf hY ik rfGv ny iek ivakqI qoN Aus dy pRIvfrk mYNbr nUM qMdrusq krn leI 101 lwK zflr Tg ilaf. rfGv df kihxf sI ik ibmfr aOrq nUM burIaF afqmfvF aqy BUqF ny Gyiraf hoieaf hY aqy Auh BUqF pRyqF qoN Cutkfrf pvf dyvygf. trONto pulIs ny ikhf hY ik ieh ivakqI ieMzIaf qoN ivjLtr `qy afieaf hoieaf hY aqy Aus afpxy ibjLins kfrz vI plfijLaf aqy lokF dy GrF ivwc vMzy sn. rfGv ny afpxy kfrz rYkszyl dy plfjLy ivwc vI vMzy sn. pulIs ny dwisaf ik brYNptn dy iewk ivakqI nUM Aus ny afpxf kfrz idwqf aqy Aus ivakqI ny mfstr rfGv nfl apfieMmYNt bxf leI aqy rYkszyl ivwc siQq sRI gfiqrI aYtrflojI sYNtr ivwc igaf ijQy mfstr rfGv ny pIVHq ivakqI nUM dwisaf igaf ik Aus dI bImfr lVkI nUM burIaF afqmF icMbVIaF hoeIaf hn aqy ijMnI dyr burIaF afqmfvF mgroN nhIN lihMdIaF, Auh TIk nhIN ho skdI.

          mQXflU ny afpxI afnlfeIn aYz ivwc 100% grMtI df vI ijLkr kIqf hoieaf hY. trONto pulIs dI kFstybl jYnIPrjIq iswDU ny dwisaf ik pihlI apfietmYNt dy 20 zflr ley gey aqy ieh sLurUafq hI sI.

          ies qoN bfad rfGv pIVHq ivakqI dI bYNk ivwcoN 101000 zflr kZvfAux ivwc kfmXfb ho igaf ik Auh Aus dy ibmfr pRIvfrk mYNbr dy mgr lwgIaF burIaF afqmfvF nUM lfh dyvygf aqy Aus dI irsLqydfr TIk ho jfvygI pr lVkI TIk nf ho skI. ielfj dOrfn lVkI  gfieqrI sYNtr ivwc jFdI rhI sI pr Aus dI hflq ivwc koeI suDfr nhIN sI hoieaf. murlI mwQXflU nUM 5000 zflr qoN vwD df Prfz krn aqy jfdU tUxy krn leI cfrj kIqf igaf hY. kFstybl iswDU df kihxf hY jdoN iksy pRIvfr df mYNbr ibmfr ho jFdf hY aqy afdmI kuJ vI krn nUM iqafr ho jFdf hY.

          iswDU df kihxf hY ik jdoN bImfr aOrq TIk nf hoeI qF pRIvfr nUM lwgf ik Auh Twgy gey hn aqy pRIvfr ny pulIs nUM sUIcq kIqf. iswDU df kihxf hY ik aOrq pihlF vI ibmfr sI aqy ajy vI ibmfr hY. Aus ny ikhf ik agr iksy hor nfl vI rfGv ny sMprk kIqf hY qF pulIs nUM 416-808-5500 `qy sMprk kIqf jf skdf hY. kYnyzf dy ikrmInl koz dy anusfr kYnyzf ivwc jfdU tUxf krnf aqy jfdUgrI krnI gYr kfnUMnI hY.


ieslfimk ijhfdIaF dI PYktrI bxI kYlgrI dI msijd hoeI bMd!!

kYlgrI (jIq jlMDrI) :- ieslfimk ijhfdIaF dI PYktrI dy qOr `qy jfxI jFdI kYlgrI dI msijd nUM bMd kr idwqf igaf hY. pulIs ny afpxI jFc ivwc pfieaf sI ik iews msijd ivwc afAux vfly lok kwtV bxdy hn ijnHF ivwcoN ijLadfd qr eIrfk aqy sIrIaf ivwc jf ky  'afeIss' ivwc sLfiml ho gey sn aqy ijhfd ivwc ihwsf ilaf sI jd ik sIrIaf ierfk jfx vfly sfry hI kYnyzIan ijhfdI AuWQy hI mfry gey sn aqy koeI vI ijLMdf nhIN sI priqaf.  awj qoN koeI iqMn sfl pihlF slmfn asLrPI, zYmIan klymMt aqy aqy do sky BrfvF smyq 5 hor sIrIaf aqy ierfk dy jhfdIaF nfl jf rlLy sn aqy sfry AuWqy hI lVdy mfry gey sn. ieh nOjvfn bcpn qoN muslmfn nhIN sI pr muslmfn Drm vwl iKwcy gey sn msijd ivwc jfky ienHF ny muslmfn Drm apxf ilaf sI so ies krky ieh ijLafdf kwtV bx gey sn. hux ies msijd dy iemfm nvyd ajLIjL df kihxf hY ik msijd bMd hox kfrn Aus nuM kfPI rfhq imlI hY ikAuNik msijd ivwc asIN bwicaF dy jnm idn mnfAuNdy hF aqy lokF dy inkfh krdy hF pr kwtVpMQIaF ny ies msijd df nf bdnfm kr idwqf sI. iemfm df kihxf hY ik jld hI nvIN msijd leI QF dI cox kr leI jfvygI. iemfm df ieh vI kihxf hY ik iek vkq aijhf af igaf sI ik Auh lokF nUM mUMh idKfAux qoN zrdf sI pr hux Auh iPr lokF ivwc ivcrn lwg ipaf hY.

          Xfd rhy ies iemfm `qy vI lokF nUM kwtV bxfAux dy dosL lwgy sn pr ies ny pulIs nUM pUrf sihXog idwqf sI aqy ijs kfrn msijd ivwc idwqy jfx vfly qwqy BfsLx bMd ho gey sn. iemfm df kihxf hY ik msijd nF bhuq bdnfm hoieaf sI ies krky bMd krn df kdm cwuikaf igaf hY.


srkfr ny bFJpx dy ielfj leI idwqf 15% tYks krYizt

ipCly 10 sfl dOrfn kIqy ielfj leI ilaf jf skygf ieh krYizt

aftvf (jIq jlMDrI) :- ilbrl srkfr ny bFJpx dy ielfj leI tYks krYizt dyx df aYlfn kIqf hY aqy ieh tYks krYizt ipCly 10 sfl dOrfn kIqy ielfj df vI klym kIqf jf skygf. Bfv agr iksy ny awj qoN dws pihlF vI ielfj krvfieaf sI Auh lok vI hux klym kr skdy hn. ieh tYks krYizt ieklIaF aOrqF nUM hI nhIN imlygf sgo sym-sYks joiVaf nUM vI imlygf. ies qoN pihlF mrIjLF nUM mYzIklI bFJ hox df sbUq dyxf pYNdf sI qF hI Auh mYzIkl Krcy df tYks krYizt klym kr skdy sn. ilbrl srkfr ny bjt ivwc aYlfn kIqy ies krYizt nfl hux vwzI igxqI ivwc lokF nUM lfB iml skygf. ijnHF lokF ny 2007 vwc vI bFJpx df ielfj krvfieaf sI Auh vI hux 2007 qoN ieh tYks krYizt klym kr skdy hn.  asl ivwc PritltI trItmYNt kfPLI mihMgf ielfj hY. ivtro PrtIlfeIjyjLn `qy keI vfr 15000 zflr Krcf af jFdf hY. PritltI klIink clf rhI zfktr pRIqI sLrmf df kihxf hY ik kYnyzf ivwc 8 ivwcoN iewk joVy nUM bFJpx dI smwisaf hY aqy smwisaf lgfqfr vDdI jf rhI hY. Aus df kihxf hY ik srkfr dy ies tYks krYizt nfl kfPLI joVy afpxy pRIvfr ivwc vfDf kr skxgy.


icwTIaF kwZx geI pMjfbI aOrq df hfr lwuitaf!

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn dy spirMgzyl eyrIey ivwc buwDvfr sLfm nUM lut dI Gtnf ivwc iewk pMjfbI aOrq dy gly df hfr luty jfx dI Kbr imlI hY. puls mqfibk jdoN pIVHq aOrq afpxy Gr qoN bfhr icwTIaF kwZx leI inklI qF do tIneyjLr aOrq dI kutmfr krn qoN bfad Aus df nYkls Koh ky Bwj gey. Gtnf dOrfn aOrq dy ichry `qy jLKLm afey hn aqy Aus df Gtnf swQl `qy hI ielfj kr idwqf igaf sI. ieh Gtnf icMpmMk krYsYNt aqy blYk Ek zrfeIv dy eyrIey ivwc vfprI sI. pulIs nUM do nOjvfn lutyiraF dI Bfl hY ienHF ivwc iek ny ponI tyl kIqI hoeI sI aqy dUsry ny isr dy vflf df stfeIl ky-9 bxfieaf hoieaf sI. luwtI jfx vflI aOrq dI lVkI ny pulIs nMU 911 kIqI aqy pulIs ny qurMq dosLIaF dI Bfl sLurU kr idwqI sI. agr iksy nUM ies Gtnf vfry jfxkfrI hovy qf pIal pulIs nfl 905-453-2121 aYks 2133 `qy kfl kIqI jf skdI hY. KLbr ilKy jfx qwk dosLI pulIs dI igRPq qoN bfhr sn.


ajgr dy iZwz ivwc sI gumudf afdmI, ipMz vfsIaF ny iZwz pfV kr kwZI sbUqI lf

ieMzonysLIaf (jIq jlMDrI) :- ieh Kbr iksy zrfAuxI iPlm dI khfxI qoN Gwt nhI hY. iewQy ajgr ny iewk jvfn nUM sbUqf ingl ilaf sI. khfxI ieMzonyIaf dy iewk Coty ijhy ipMz dI hY. iewQy dy iewk ipMz ivwc 25 sflf akbr nF df iewk nOjvfn gfieb ho igaf. ipMz vfsIaF ny lfpqf jvfn dI qlf kIqI, lyikn AunHf dI qlf iewk ajgr `qy Kqm hoeI. gumudf Xuvkf 7 mItr lMby iewk ajgr dy iZwz ivwc imilaf. ajgr ny jvfn nUM sbUqf ingl ilaf sI. akbr ieMzonyIaf dy pwCm ivwc sulfvysI tfpU Auwqy siQq iewk byhwd dUr-drfj dy ipMz ivwc rihx vflf jvfn aYqvfr rfq nUM kMm Auwqy jfx leI inkilaf aqy gfieb ho igaf. jdo agly idn akbr prq ky Gr nhI afieaf qf Ausdy irqydfr aqy dosq pRysLfn ho gey aqy fm dy smy sB imlky AusnUM lwBx lwgy. AunHf dI qlf afirkfr Aus smy pUrI hoeI, jdo AunHf nUM akbr iewk ajgr dy iZwz dy aMdr imilaf. ieh 7 mItr lMmf ajgr AunHf nUM akbr dy Gr dy ipwCy bgIcy ivwc imilaf.  ies dy bfad ipMz vfsIaF ny ikfr ivwc iesqymfl hox vfly 18 ieMc lMby cfkU nfl ajgr df iZwz pfiVaf. AuwQy AunHf nUM akbr df pUrf srIr imilaf. Ausny jo bUt, frts aqy tI-rt pfeI sI, Auh vI AusdI lf Auwqy iblkuwl surwiKaq sn. iZwz Puwilaf hox dy kfrn ajgr eyDr-AuwDr nhI jf pf jf skdf. ipMzvfsIaF ny jdo ajgr dI ieh hflq vyKI, qf AunHf nUM sLwk hoieaf ik fied Aus ny akbr nUM ingl ilaf hY. iesdy bfad AunHF ny ajgr nUM Gyr ilaf aqy iewk Ks ny 18 ieMc lMby cfkU nfl swp df iZwz pfiVaf. akbr nUM isr vwloN ingilaf igaf sI ikAuNik Aus dIaF swp dy mUMh vwl sn. ies Gtnf df iewk ivzIE vI sol mIzIaf Auwqy aploz hoieaf hY. Putyj ivwc pyzU ajgr dy iZwz ivwcoN akbr nUM bfhr kwZ rhy hn.


kYlyzonIaf ivwc hoeI iswDI twkr ivwc do lVkIaF smyq iqMn dI mOq

kYlyzonIaf (jIq jlMDrI)  :- EntyrIE dy hYimltn njLdIk sLihr ivwc hoeI kfrF dI iswDI twkr ivwc do lVkIaF smyq iqMn ivakqIaF dI mOq ho geI hY. mrn vfilaF ivwc iewk 12 aqy dUsrI 24 sfl dI lVkI sI joik vYn ivwc svfr sn aqy dUsrI kfr df cflk 21 sflf nOjvfn hY. vYn ivwc 8 ivakqI sLfiml sn jo ik skUl itRp qoN vfips af rhy sn. vYn ivwc svfr sfry ivakqI 'Pst nysLnjL' nfl sbMDq sn aq imsIsfgf qoN sn aqy dUsrI kfr df cflk 6-nysLnjL nfl sMbMDq sI. ieh hfdsf hfeIvyA 6 `qy rfq 9 vjy vfpiraf sI. ies hfdsy ivwc 6 hor sKq jLKmI ho gey hn aqy ijnHf dI Aumr 18 sfl qoN Gwt hY. drasl vYn ivwc svfr sfr hI bwcy iek skUl dy sn jo ik PIlz itRp qoN vfps af rhy sI.

 


iemfm ny mFtrIafl `c idwqf XhUdIaF nUM mfrn df 'AupdysL'

mFtrIafl (jIq jlMDrI)  :-mFtrIal dI iek msijd ivruwD pulIs kol iek isLkfieq phuMcI hY ik msijd ivwc iewk mOlvI ny XhudIaF nUM mfrn df AupdysL idwqf sI. ieh Gtnf dsMbr 23, 2016 dI hY aqy ieh AupdysL 'dr al-arkm msijd' ivwc idwqf igaf sI. mOlvI dy idwqy AupdysL nUM mjijd ny XU itAUb `qy pf idwqf sI. vIzIE ivwc jfrzn df sLyK muhMmd ibMn mUsf al nsr nF df mOlvI arbI BfsLf ivwc AupdysL dy irhf hY. mOlvI arbI BfsLf ivwc kihMdf hY , E mulsmfno, E awlf dy nOkro, myry ipwCy iek XhUdI KVf hY, afE aqy Aus nuM mfr idE. ies mOlvI nUM msijd ivwc AupdysL dyx leI jfrzn qoN mMgvfieaf igaf sI. ies vIzIE df pqf lwgx qoN bfad puls nUM isLkfieq kr idwqI geI hY. pulIs ny mMinaf hY ik isLkfieq imlI hY pr hor jfxkfrI muhweIaf nhIN krvfeI. kYnyzf dI musilm kONsl ny ikhf hY ik msijd nUM ies Gtnf dI ijMmyvfrI kbUlidaF muafPI mMgxI cfhIdI hY. musilm kONsl afPL mFtrIafl dy pRDfn slfm aYmnvfeI df kihxf hY ik ieh msijd ijwQy ieh Gtnf vfprI hY muslm kONsl dI mYNbr nhIN hY. kYnyzf dy iek iemfm df kihxf hY ik mOlvI ny mhuMmd dy pRvcnf nUM qoV mroV ky pysL kIqf hY aqy ies mOlvI nUM kYnyzf ivwc swidaf nhIN sI jfxf cfhIdf. ies qoN pihlF vI mFtrIafl dI iek hor msijd ivruwD 'hyt krfeIm' dI isLkfieq kIqI sI pr puils ny Aus kys ivwc vI kuJ nhIN sI  kIqf aqy hux isLkfieq kIqI nUM 40 idn ho cwuky hn. ies qfjLf isLkfieq bfry vI kuJ nhIN ikhf jf skdf ikAuNik mOlvI afpxI gwl kihky kYnyzf qoN bfhr jf cwukf hY.


sLbdF dI cfsLxI `c lpyt ky pysL kIqf trUzo srkfr ny $28 iblIan Gfty df bjt

vDfieaf eIafeI pRImIam aqy bMd kIqf trFijLt tYks krYizt

aftvf (jIq jlMDrI) :- ivwq mMqrI ibwl mfrno ny kYnyzf srkfr df dUsrf bjt bIqy buwDvfr nUM pysL kIqf. asl ivwc ieh bjt ipCly sfl pysL kIqy bjt dI iebfrq nUM hI sLbdF dI hyr Pyr dI cfsLxI ivwc lpyt ky lokF sfhmxy proisaf hY. ivwq mMMqrI ny bjt pysL krdy smyN ikhf hY ik ies bjt ivwc lMby smyN dIaF XojnfvF nuM AulIikaf igaf hY. ies bjt ivwc trUzo srkfr dy cox vfady dy Ault 28[5 iblIan df Gftf idKfieaf igaf hY aqy iehI vrqfrf jfrI irhf qF afAuNdy 5 sfl ivwc kYnyzf isr 119[15 ibLlIan zflr dy krjLy df hor boJ pY jfvygf. ies bjt df sB qoN pihlf tIkf kMm kry lokF isr aqy kMpnIaF dy lfieaf igaf hY. eIafeI pRImIam nUM 1[63 qo NvDf ky 1[68 pRqI 100 zflr kr idwqf hY aqy kfmy dubfrf idwqy gey pRImIam df 1[4% kMpnI nUM dyxf pYNdf hY. so ies ihsfb nfl kMpnIaF nUM hux pihlf nfloN ijLafdf Krcf Jwlxf pvygf. ies dy nfl hI 71 sflf purfxy 'kYnyzf syivMg bFz' progrfm nUM vI bMd krn df aYlfn ies bjt ivwc kIqf igaf hY. ikhf igaf hY ik ik Gwt ivafjL drF kfrn lok syivMg bFz hux bhuq Gwt KrIddy hn. Xfd rhy kYnyzf syivMg bFz dI skIm 'vfr-bFzj' dI QF 1946 ivwc cflU kIqI geI sI. pysL kIqy bjt ivwc pbilk trfijLt tYks krYizt nUM bMd krn df aYlfn kIqf igaf hY ies tYks krYizt pihlI julfeI 2017 qoN bMd kr idwqf jfvygf. ieh tYks krYizt AunHF lokf nUM idwqf jFdf sI jo ik kfrF dI bjfey afAux jfx leI bwsF jF gwzIaF df iesqymfl krdy sn aqy ies df lfB grIb aqy mwD vrgI pRIvfrF dy lokF nUM huMdf sI. ies bjt ivwc Aubr `qy bfkI tYksI ieMzstrI vFg tYks Bfv jIaYstI lfAux df aYlfn kIqf igaf hY. bfhrly dysLF qoN afAux vfly sYlfnIaF nUM idwqI jFdI jIaYstI rIbyt vI Kqm kr idwqI hY ijs nfl srkfrI KjLfny ivwc agly sfl dOrn 15 imlIan zflr af jfx df aMdfjLf lfieaf igaf hY. ies dy nfl bjt ivwc alkohl aqy qbfkU Auwqy 2% tYks vI vDf idwqf igaf hY jo ik pihlI aprYl qoN sLurU ho jfvygf. bjt ivwc sLihrF aqy sUibaF ivwc ikPfieqI (aPorzybl) Gr bxfAux leI afAuNdy 11 sflF leI 11[2 iblIan zflr rwKy gey hn. 'nvInIkrn aqy muhfrq' plYn bxfeI geI hY ijs rfhIN 6 sYktrF df nvInIkrn kIqf jfvygf. ies qoN ielfvf afAuNdy 5 sflf ivwc tYks dI corI rokx leI 523[9 imlIan zflr rwKy gey hn. afAuNdy 10 sflf leI zyakyar spys leI 7 iblIan zflr rKy gey hn.  coxF mOky ilbrlF ny agly ds sflF ivwc buinafdI ZFcy AuWqy 60 iblIan zflr Krc krn df vfadf kIqf sI aqy bIqy sfl ivqI apzyt ivwc agly 11 sflF ivwc 81 iblIan zflr Krc krn dI gwl afKI sI. srkfr ies vfsqy PMz ikwQoN ilafvygI, ies df ajy pqf nhIN lwg sikaf.

ies bjt ivwc imltrI leI koeI nvF PMz nhIN rwiKaf igaf, nf hI jLKmI hoey POjIaF dI pwkI pYnsLn df ijLkr kIqf hY pr srkfr ny BivK ivwc imltrI leI PMz dyx df vfadf jLrUr kIqf hY.


eyar ieMzIaf bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI prol

vYnkUvr :- jUn 1985 'c eyar ieMzIaf dy hvfeI jhf 'c hoey bMb Dmfky leI doI Tihrfey gey ieMdrjIq isMG irafq nUM irhfa kr idwqf igaf hY. kYnyzf dy pYrol borz vloN ieh jfxkfrI idwqI hY. pYrol borz dy bulfry pYitRk storo ny dwisaf ik irafq hux afm iMdgI jIa skdf hY aqy afpxy injI Gr 'c rih skdf hY. qkrIbn do dhfikaF qwk jylH 'c rihx dy bfad iek sfl pihlF irafq nUM suDfr kydr Byijaf igaf sI. ieMdrjIq nUM vYnkUvr qo AuWzfx Brn vfly do jhfF 'c rwKy gey bMbF nUM bxfAux aqy adflq 'c sih doIaF nUM bcfAux leI JUT bolx df doI pfieaf igaf sI.  ies bMb kFz 'c 331 lokF dI mOq hoeI sI.  eyar ieMzIaf dI PlfeIt-182 'c rwiKaf pihlf bMb afierlYz 'c qwt dy nyVy Pwitaf, ijs 'c amly smyq 329 lokF dI mOq ho geI sI. dUjf bMb jpfn dy nfirqf eyarport 'qy Aus vyly Pwitaf jdo do jpfnI kfrgo krmcfrI vYnkUvr qoN gey sIpI eyar dy jhfjL ivcoN smfn nUM idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf dy dUjy jhf 'c rwKx leI lYjf rhy sn. ies Dmfky 'c do jpfnI krmcfrIaF dI mOq ho geI sI. irafq nMU nrIqf bMb kFz ivwc dosLI pfieaf igaf sI aqy 10 sfl kYd hoeI sI. eyar ieMzIan bMb kFz ivwc Aus ny bMb bnfAux leI smwgrI muhweIaf krvfAux df dosL mMn ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr (krfAUn) nMU afs sI ik irafq eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc cfrj kIqy gey irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dI eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc BUimkf df prdf PfsL kr dyvygf pr gvfhI dyx smyN irafq ny kuJ nhIN dwisaf aqy do ku drjn vfr alPL JUT boilaf. trfiel jwj ny Aus nMU Gor JUTf (animtIgytz lfier) grdfinaF. irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL (prjrI) ivwc cfrj kr ilaf igaf. ies kys ivwc irafq nMU 9 sfl kYd hoeI sI aqy ies kys ivwc kuJ smyN qoN Aus nMU suDfr Gr jF hfPvya hfAUs `c smF bqIq krn dI Cot idwqI geI sI jdik hux Aus nMU mukMml prol iml geI hY. ijLkrXog hY ik ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc mMinaF sI ik Aus vloN bxfey gey bMb dI qfkq qoN qlivMdr isMG prmfr KusL nhIN sI. ies bMb dI prK jMgl ivwc kIqI geI sI ijs nMU kYnyzf dI KuPIaf eyjMsI sIss dy eyjMtF ny vyiKaf sI pr smyN isr ZukvIN kfrvfeI nhIN kIqI geI. irafq muqfibk kfrgr bMb bnfAux vfsqy qlivMdr isMG prmfr AuntyrIE qoN iewk nOjvfn nMU irafq dy Gr ilafieaf sI ijs ny do hvfeI jhfjLF ivwc rwKy gey bMb ieMdrjIq isMG irafq dy Gr rih ky bxfey sn aqy smwgrI irafq ny muhweIaf krvfeI sI. irafq ny ies ivakqI dy nfm qoN axjfxqf pRgt kIqI sI. eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc ieh ivakqI imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY.

          knyzIan puils PorsF awj qwk ies ivakqI nMU qlfsLx ivwc asPLl rhIaF hn. smiJaf jf irhf hY ik irafq smyq Aus dy keI sihXogI asl dosLIaF bfry jfxdy hn pr mUMh nhIN Kohl rhy. kYnyzf srkfr ny ies bMb kFz bfry jsits jfhn myjr df iewk mYNbrI qPqIsLI kimsLn vI bxfieaf sI ijs ny ies bMb kFz nMU iswK vwKvfdIaF vloN bdlf lAU kfrvfeI dwisaf sI aqy vwK vwK puils PorsF ivckfr sihXog dI Gft df ijLkr kIqf sI ijs kfrn kfPI jfxkfrI dy bfvjUd ies bMb kFz nMU roikaf nhIN jf sikaf.


'vYlntfeIn vIk': af geI iejLhfr-ey-muhwbq dI zytsLIt

brYNptn(jIq jlMDrI) :- ipCly iek sfl qo jykr qusI iksy nUM idl `c vsfeI bYTy ho aqy quhfzI ubfn `qy Aus Ks df nF nhI af irhf qF quhfzy ipafr nUM prKx dI GVI af geI hY. jI hF, hux vYlntfeIn zya nyVy af igaf hY, ies leI afpxy idl `c Cupfey ipafr nUM bfhr kwZx leI iqafr ho jfE. isrP ieh soco ik qusI afpxy ipafr df iehfr iks qrIky nfl krnf hY.

14 PrvrI mqlb vYlntfeIn vIk afAudy hI hr nOjvfn idl dI DVkx qy ho jFdI hY, hovy vI ikAu nf ikAuik muhwbq df aihsfs ijMnf ipafrf huMdf hY, AunHF hI ies nUM Koh dyx df Kqrf vI zUMGf huMdf hY. ieh idn sMq vYlntfeIn dI Xfd `c mnfieaf jFdf hY.

kOx sI sMq vYlntfeIn: rom dI qIjI sdI `c smrft klfzIas df fsn sI. Auh socdf sI ik ivafh krn nfl purF dI buwDI aqy kqI dovy Gwt jFdIaF hn. ies leI Aus ny hukm jfrI kr idwqf ik Aus df koeI vI sYink jF aiDkfrI ivafh nhI krfvygf. sMq vYlntfeIn ny ies inrdeI hukm df ivroD kIqf. AunHF dy swdy `qy anykf sYinkF aqy aiDkfrIaF ny ivafh kIqy. afKr klfzIas ny 14 PrvrI sMn 269 nUM sMq vYlntfeIn nUM PFsI `qy cVHf idwqf. Aus smy qo sMq vYlntfeIn dI Xfd `c pRym idvs, vYlntfeIn idvs jF sMq vYlntfeIn idvs mnfieaf jfx lwgf.

sfQI leI lE Kfs qohPf:

vYlntfeIn zya `qy afpxy sfQI leI koeI Kfs qohPf KrIdo. isrP lfl gulfb, cfklyt aqy tYzI vrgIaF cIF `qy hI iDafn nf idE, sgo Aus gwl df vI iDafn rwKo, ijs nfl quhfzy sfQI nUM KuI imly.

7 PrvrI    ro zya

8 PrvrI   prpo zya

9 PrvrI   cfklyt zya

10 PrvrI  tYzI zya

11 PrvrI  pRfims zya

12 PrvrI  hg zya

13 PrvrI  ikws zya

14 PrvrI   vYlntfeIn zya


brYNptn invfsI drsLn DflIvfl Prfz dy dosL `c cfrj

brYNptn :- brYNptn invfsI drsLn isMG DflIvfl nMU Prfz dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf hY. 40 sflf drsLn isMG DflIvfl ny kiQq qOr `qy iewk aOrq qoN julfeI 2016 ivwc 61 hjLfr zflr aqy gihxy Twgy sn. aMgryjLI mIzIaf ivwc ies kys nMU siprcUal skYm df nfm vI idwqf igaf hY jo aksr Twg bfby krdy hn. pIal puils vloN jfrI kIqI geI jfxkfrI muqfibk DflIvfl ny ies aOrq nMU dwisaf sI ik Aus dI (DflIvfl dI) lftrI inwkl cuwkI hY aqy Auh rwb dy bhuq nyVy hY. DflIvfl ny ies aOrq qoN vwzI rkm lY ky ies rkm nMU DrqI ivwc dwb ky iebfdq krn df lfrf lgfieaf qFik ies mfieaf qoN burIaF afqmfvF df Cfieaf dUr kIqf jf sky. DflIvfl ny ies ipwCoN  ieh rkm ies aOrq nMU vfps kr dyx df vfadf kIqf sI. ies ipwCoN DflIvfl ies aOrq qoN Aus dy gihxy ieh afK ky lYx ivwc kfmXfb ho igaf ik gihixaF `qy vI burf pRBfv hY ijs nMU Auh dUr kr dyvygf. pr jd DflIvfl ny vfady muqfibk ies aOrq nMU Aus dy gihxy aqy pYsy vfps nf idwqy qF Aus ny puils nfl sMprk kIqf. puils ny qPqIsL ipwCoN 18 jnvrI 2017, idn buwDvfr nMU drsLn isMG DflIvfl nMU pMj hjLfr zflr qoN vwD dI TwgI mfrn aqy brIc afPL rIkONgyjMs dy dosFL ivwc cfrj kr ilaf. puils nMU KdsLf hY ik DflIvfl ny hor lokF nfl vI ies iksm dI TwgI mfrI ho skdI hY. agr iksy hor nfl ajyhf hoieaf hY qF Auh pIal puils dy Prfz ivBfg nfl 905-453-2121 aYkstYnsLn 3353 `qy sMprk kry. Xfd rhy drsLn isMG DflIvfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kuwkU DflIvfl dy nfm nfl vI jfixaF jFdf hY aqy kuJ smF pMjfbI df iek aKbfr vI kwZdf irhf hY. iehnF dosLF hyT DflIvfl iKlfPL ajy adflq kfrvfeI hoxI bfkI hY.


idrfxI dI mOq ny srbjIq nUM bxf idwqf hIro
lMzn( jIq jlMDrI) srbjIq aTvfl ny afpxI jfn joLKm ivwc pfky afnr ikilMg dy iewk byhwd aihm kys nUM bynkfb kIqf sI. Aus ny ies mfmly dy bfad hor pIVqf nUM mdd phuMcfAux leI iewk cYirtI vI bxf leI hY. srbjIq aTvfl dI drfxI qlfk cfhuMdI sI ies leI Aus nUM lMzn qoN Bfrq iljfky mfr idwqf igaf sI. srbjIq nUM DmkI imlI sI ik Auh ies mfmly ivwc afpxf mUMh bMd rwKy lyikn Aus ny afpxI jfn dI prvfh kIqy ibnf sws nUM kithry ivwc KVf kIqf. srbjIq dI sws nUM ies mfmly ivwc hwiqaf dI sfij rcx dI dosLI pfieaf igaf hY. cfr bwicaf dI mf srbjIq hux JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflIaF hwiqafvF dy iKlfP muihMm clf rhI hn. Aus ny sfl 1998 dI Aus Gtnf nUM Xfd krdy hoey dwisaf ik AunHf dI sws bcn kOr aTvfl ny prvfr dy nfl imlky Aus dI idrfxI surjIq dI Bfrq ivwc hwiqaf dI Xojnf iqafr kIqI sI. srbjIq ny ikhf ik Auh ies kys nUM lY ky bhuq zrI hoeI sI. Aus ny ikhf ik mY ies mfmly ivwc lMzn dI puils nUM dws ky cyqMn kr idwqf sI. ies dy nfl hI puls nUM pwqr ilKky ikhf sI ik Auh mYnUM aqy myrI idrfxI nUM iksy surwiKaq iTkfxy Auwqy lY jfvy. iesdy bfad vI puils qoN koeI mdd nhI sI imlI. bcn kOr aTvfl aqy AunHf dy byty nUM nO sfl bfad surjIq aTvfl dI hwiqaf dI sfij rcx dy mfmly ivwc jylH jfxf ipaf.


sws bcn kOr aTvfl aqy nUMhF srbjIq aqy mfrI jf cwukI surjIq aTvfl


iqMn hPiqaf dy aMdr ies jurm nUM aMjfm idwqf igaf. do bwicaf dI mf surjIq dI hwiqaf kr idwqI geI. AusnUM lflc dyky lMzn qoN Bfrq iljfieaf igaf sI. aijhf mMinaf jfdf hY ik surjIq nUM byho krky glf Guwtky mfiraf igaf sI. hwiqaf dy bfad lfsL nUM rfvI ndI ivwc suwt idwqf igaf sI. ies dOrfn srbjIq afpxI jfn nUM lY ky zrI hoeI sI pr hux Auh aijhy mfmilaf ivwc pIVqf nUM mdd pMhucfAuxf cfhuMdI hY. srbjIq ny vYstminstr ivwc trU afnr nfm dI iewk cYirtI urU kIqI hY. Aus ny dwisaf ik ikAuN Aus nUM AumId hY ik Aus dI cYirtI tIcy nUM hfsl krygI. Aus ny ikhf ik puils aiDkfrIaf nUM ies mfmly ivwc tRyinMg dyx dI rUrq hY. ies nfl puls nUM JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf aqy jbrn fdIaf nUM smJx ivwc mdd imlygI. AunHf nUM pqf lwgygf ik ies mfmly ivwc pIVqf nUM iks pRkfr dIaF muklf huMdIaf hn.

iewk sfl pihlf pRkfiq hoeI iewk irport dy muqfbk ieMglYz aqy vylj ivwc 43 ivwco iqMn puls PorsF hI JUTI iewjLq dy nfm Auwqy hox vflI ihMsf nUM smJx aqy inwptfAux ivwc smrwQ hn. ies cYirtI dy nfl kMm kr rhy irtfierz jfsUs klfeIv zirskol ny ikhf ik puils dI tRyinMg bhuq aihm hY. AunHf ny ikhf ik aTvfl dy kfrn aiDkfrIaf nUM aijhy mfmilaf nUM smJx ivwc kfI mdd imlygI.
srbjIq ies nUM lY ky dy Br dI Xfqrf kr rhI hY qfik surjIq vrgIaF hor pIVqF nUM kuwJ vfprn qoN pihlF hI nUM mdd phuMcfeI jf sky. iek hor lVkI dI khfxI vI Gwt drdnfk nhIN hY Aus nUM jbrn ivafh leI mjLbUr kIqf igaf sI. ies mfmly ivwc Aus nUM mdd leI kfI cuxOqIaf df sfhmxf krnf ipaf sI. srbjIq ny ikhf ik iewQy dy lok aqy puls aPsr JUTI fn dy nfm Auwqy hox vflI hwiqaf dI smwisaf nUM nhI smJdy hn. myrf mMnxf hY ik ieMglYNz ivwc ijafdfqr lok sfzI sMsikRqI dIaF smwisafvF qoN vfk nhI hn. JUTI fn dy nfm Auwqy hjfrf aprfD ho rhy hn ijnHf ivwc agvf, bMdI bxfAuxf aqy hwiqafvf vI fiml hY. ipCly kuwJ sflf ivwc ieMglYNz ivwc aijhy keI mfmly sfhmxy afey hn. hflfik iehnf ivwc ijafdfqr mfmilaf dI irport drj nhI huMdI. srbjIq aTvfl ivwc ies mfmly ivwc bdlfv ilafAuxf cfhuMdI hY. Auh ies mfmly ivwc pIVqf nUM hr hfl ivwc iensfP idvfAuxf cfhuMdI hY.


hux do mrd imlky bwcy pYdf kr skxgy, aOrqF dI nhIN rhygI loV!

-jIq jlMDrI (brYNptn)

 

ivigafnIaF df kihxf hY ik uruafqI pRXogF nfl aijhf lwgdf hY ik iewk idn aMzfxUaF dI mdd dy ibnF vI bwcy pYdf kIqy jf skxgy. ivigafnIaF ny ies idf ivwc cUhy dy qMdurusq bwicaF nUM pYdf krn ivwc kfmXfbI hfsl kIqI hY. ies dy leI AunHF ny isrP ukrfxUaF dI mdd leI sI. nycr kMimAunIkyn jrnl ivwc Cpy ies jFc dy qwqF qoN ieh pqf lwgf hY ik BivwK ivwc bwcy pYdf krx dI pirikRaf qoN aOrqF nUM dUr rwiKaf jf skdf hY aqy bwcy pYdf krn leI aOrq dI loV nhIN rhygI. bfQ XUnIvristI dy ivigafnIaF ny iewk ax- AupjfAU (anPrtylfeIez) aFzy nfl ies pRXog dI uruafq kIqI sI. AunHF ny rsfiexF df iesqymfl krky iewk nklI BrUx bxfieaf. ies nklI BrUx dy keI gux dUjIaF afm koikfvF (sYWlF) dI qrHF sn ijvy ik ieh qvcf dIaF koikfvF dI qrHF vKry huMdy sn aqy afpxy zIaYney nUM kMtrol krdy sn.

KojkfrF df mMnxf hY ik jykr cUhy dy nklI BrUx ivwc ukrfxU nUM pfky cUhy dy ishqmMd bwcy pYdf kIqy jf skdy hn qF bVf hI sMBv hY ik iewk idn iensfnF nUM vI aFizaF dy ielfvf dUjy sYlF (koikfvF) nfl pYdf kIqf jf skygf. Kojkfr dl dy iewk zfktr tonI pyrI ny ikhf hY ieh pihlI vfr hY jdo aFzy dy ielfvf iksy cIj nfl ukrfxU nUM imlfky bwcy pYdf kIqy gey hn. ies ny sYNkVy sflF dI cwlI af rhI soc nUM ptl ky rwK idwqf hY.

 

          ivigafnIaF ny ies pirikRaf dy iesqymfl nfl cUihaF dy qMdurusq bwcy pYdf kIqy hn. ies jFc dy ipwCy KojkfrF df muwK mksd aslI pirikRaf nUM smJxf sI ikAuik jdo aFzf iksy ukrfxU dy nfl 'PritlfeIjyn' huMdf hY qF asl ivwc ivwc kI huMdf hY aqy ieh hux qwk rhws bixaf hoieaf hY. iesnUM ies qrHF smiJaf jf skdf hY ik koeI aMzfxU iksy ukrfxU dy zIaYney nUM Ausdy rsfiexk bxqr smyq afpxy ivwc jLjLb kr lYdf hY aqy Aus nUM iewk nvF rUp dy idMdf hY. ies vjHf nfl ukrfxU iewk BrUx ivwc qbdIl ho jFdf hY lyikn ieh rUp qbdIlI ikvy huMdf hY, ieh bhuq spwt nhI hY. bwcf pYdf krn dI pirikRaf ivwc aMzfxUaF dI BUimkf qm ho jfx nfl smfijk iriqaF Auwqy keI qrHF dy pRBfv pYxgy. zfktr tonI pyrI kihMdy hn ik BivwK ivwc ies gwl dI sMBfvnf pRbl hovygI ik srIr dy iksy vI afm sYwl nfl ukrfxU df imlfp krvf ky BrUx bxfieaf jf skygf.

jykr ies nHUM dUjy bdF ivwc smJIey qF do mrd imlky bwcf pYdf kr skxgy. iehnF ivco iewk apxf ukrfxU qF dUjf afpxy srIr dI koeI vI sYWl dyky ieh kr skygf. jF iPr iewk hI mrd afpxy ukrfxU aqy afpxy srIr dy iksy sYWl dI mdd nfl bwcf pYdf krygf jo ik klon qF nhI lyikn iksy vKry guxF vfly juVvF bwicaF dI qrHF hovygf.


pUnm ilwt kql kys `c nxd mndIp pUnIaf nMU hoeI 12 sfl dI kYd

brYNptn, 4 agsq :- pUnm ilwt kql (mYn-slftr) kys ivwc awj imRqk dI nxd mndIp kOr pUnIaf nMU 12 sfl kYd dI sjLf idwqI geI hY. 27 sflf pUnm ilwt df 4 PrvrI 2009 ivwc kql kr idwqf igaf sI aqy Aus dI lfsL Kurd burd kr idwqI geI sI. pUnm ilwt df kql Aus dy korzfgrfs krYsMt `qy siQq Gr ivwc kIqf igaf sI ijs ivwc Auh afpxy pqI, do sfl dI bwcI aqy shurf pirvfr nfl rihMdI sI. kql kIqy jfx smyN Aus df pqI mnijMdr ilwt Bfrq igaf hoieaf sI. bhuq lMbI qPLqIsL aqy qlfsL ipwCoN pUnm ilwt dI lfsL df ipMjr kYlzn dy iewk Pfrm ivcoN 2012 ivwc imilaf sI. pUnm df pqI mnijMdr afpxI pqnI dy kql qoN bhuq pRysLfn sI aqy qPqIsL ivwc puils df sfQI bx igaf sI. puils dI mdd nfl Aus ny afpxy pqI kulvMq isMG ilwt dI gwlbfq irkfrz kr leI sI ijs ivwc pUnm dy kql bfry ihMt idwqy gey sn. ies nfl pUnm dI lfsL df ipMjr qlfsLx ivwc mdd imlI sI. puls ny ies kys ivwc imRqk pUnm ilwt dI nxd mndIp pUnIaf, nxdoeIey iskMdr pUnIaf (mndIp dy pqI) aqy shurf kulvMq isMG ilwt nMU vwK vwK cfrjF hyT cfrj kr ilaf sI.  puils dy kys muqfibk pUnm ilwt nMU 4 PrvrI 2009 dI rfq nMU korzfgrfs krYsMt vfly Gr ivwc kql kIqf igaf sI. afpsI JgVy smyN mndIp pUnIaf ny bfks kwtx vfly qyjLDfr cfkU nfl pUnm ilwt dI DOx `qy vfr kIqf sI ijs nfl Aus dI mOq ho geI sI. ies hmly smyN pUnm ilwt afpxI do sfl dI bwcI nMU cwukI KVI sI aqy Auh grBvqI vI sI. ies kql ipwCoN mndIp kOr pUnIaf, Aus dy pqI iskMdr pUnIaf aqy shurf kulvMq isMG ilwt ny idn cVHn qoN pihlF hI pUnm ilwt dI lfsL nMU ibly lgf idwqf sI. khfxI ieh bxfeI geI sI ik pUnm ilwt svyry afpxy GroN qur ky 7-8 blfk dUr zYNitst dy dPLqr kMm krn geI sI pr AuWQy kdy nhIN puwjI.  awj jd jwj stIv korojLf ny 39 sflf mndIp pUnIaf nMU 12 sfl dI kYd dI sjLf suxfeI qF Aus ny cIK ky ikhf myry bwicaF df kI bxygf? ilwt pirvfr `coN iksy ny nrk nMU jfh aqy kfql afiKaf. mndIp pUnIaf dy 46 sflf pqI iskMdr pUnIaf nMU pihlF hI 7 sfl kYd dI sjLf suxfeI jf cuwkI hY. KLbr imlI hY ik imRqk df shurf kulvMq isMG ilwt awj sLukrvfr 5 agsq nMU ies kql nMU CpfAux `c BfeIvfl hox df ksUr mMn lvygf. pUnm dy pqI mnijMdr ny ikhf hY ik ies kYd nfl iensfPL imilaf hY pr myrI bwcI dI mF vfps nhIN imlygI.


jgqfr kOr igwl dy kfql pqI aqy pRyimkf nMU hoeI Aumr kYd

atfvf, 20 julfeI :- aftvf invfsI jgqfr kOr igwl dy kql kys 'c adflq ny buwDvfr nUM PYslf suxfAuidaf Aus dy pqI BuipMdrpfl (BuipMdr) igwl aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronflz nUM doI krfr idwqf hY. adflq ny dohf nUM Prst izgrI kql dy qihq doI krfiraf hY aqy dohf nUM Aumr kYd dI sjLf suxfeI hY. ies dy nfl hI dohf nUM 25 sfl qwk pYrol imlx dI koeI vI AumId nhI hY. adflq 'c ies mfmly dI suxvfeI 9 hPiqaf qwk cwlx qo bfad hI ieh PYslf afieaf hY.

ikrXog hY ik atfvf 'c jnvrI, 2014 nUM jgqfr kOr igwl df kql ho igaf sI aqy Aus dy kql 'c Aus dy pqI BuipMdr igwl (40) aqy Aus dI pRyimkf gurpRIq ronfrz (37) nUM cfrj kr ilaf igaf sI. gurpRIq aqy BuipMdr igwl dovy hI atfvf dI E[ sI[ trfspo kMpnI dy zrfeIvr sn. gurpRIq jo ik iek gYr-pMjfbI nMU ivafhI hoeI hY, df pqI jysn ronflz vI iesy kMpnI 'c zrfeIvr sI. gurpRIq aqy jysn dy ivafhuqf sMbMD TIk nhI cwl rhy sn aqy dohf ivckfr lgfqfr JgVy ho rhy sn, ijs drimafn gurpRIq aqy BuipMdr igwl dI pRym khfxI urU ho geI. ies drimafn ivafh dI 17vI vrHygMZ vfly idn BuipMdr igwl dI pqnI jgqfr kOr igwl df kql Aus dy Gr 'c ho igaf. Aus dI lf AunHf dy kmry 'c imlI, ijs nUM sB qo pihlf Aus dI bytI idlpRIq ny dyiKaf. idlpRIq afpxy ipqf BuipMdr igwl nfl fipMg 'qy geI hoeI sI. do mhIinaf dI jfc qo bfad puls ny gurpRIq ronflz nUM ies mfmly 'c igRPqfr kr ilaf aqy ijs qo iek hPqy bfad hor sbUq imlx `qy BuipMdr igwl vI ies kql dy ivc fml hox krky igRPqfr kr ilaf igaf.

ies mfmly dI suxvfeI dOrfn gurpRIq ronflz ny mMinaf ik Aus dy sMbMD BuipMdrpfl AurPL BuipMdr igwl nfl sn pr Aus ny ikhf ik BuipMdrpfl nfl afpxy sYks sMbMDf qo sMqut nf hox krky Aus ny iksy hor zrfeIvr nfl aPyar kIqf sI. Auh BuipMdrpfl nfl rihxf nhI cfhuMdI sI, Auh isrP Bfvnfqmk sport leI Aus dy nfl sI. ies leI Aus ny BuipMdrpfl nfl rihx leI ieh kql nhI kIqf. BuipMdrpfl ny vI adflq ivc dwisaf ik 2014 'c jgqfr kOr dy kql qo iek sfl pihlf hI Aus ny gurpRIq nfl afpxy irqy Kqm kr ley sn.

          pROisikAUtr ny qrk idwqf ik ies joVy ny jgqfr igwl nUM mfrn leI sfi rcI qy iPr jnvrI 2014 nUM Aus nUM cfkU mfr ky mfr mukfieaf. ZfeI ku sfl pihlF hoey ies kql nMU lv-trYNgl df nfm vI idwqf igaf sI.


kbwzI kumYNntytr suKcYn brfV pqnI dy kql `c igRPqfr

sLwkI hfdsy dOrfn lwgI awg `c sVH geI sI gurprIq kOr brfV

trFto, PrvrI 04 (kMvljIq isMG kMvl) kbwzI jgq dy pRiswD kumYNttytr 50 sflf suKcYn isMG brfV nMU EntfrIE pRovYnsLIal puils vwloN apxI pqnI 37 sflf gurpRIq brfV dy kql dy kiQwq dosLF qihq Pst izgrI dIaF DfrFvF lgf ky igRPqfr kr ilaf hY. E[pI[pI[ vwloN suKcYn brfV nMU awj vIrvfr nMU sfrnIaF dI adflq ivwc aglyrI kfrvfeI leI pysL kIqf jfvygf, cyqy rhy bIqy aYqvfr 31 jnvrI nMU jdoN suKcYn brfV aqy Aus dI pqnI gurprIq brfV afpxy trwk rfhIN trFto qoN amrIkf jf rhy sn qF kYnyzf bfrzr pfr krn qoN pihlF hI hfeIvy 402 trwk nMU lwgI awg kfrn suKcYn brfV qF bwc igaf pr Aus dI pqnI gurprIq brfV awg dI cpyt `c af geI aqy trk dy nfl hI sVH ky svfh ho geI. ies hfdsy dI Kbr pMjfbI BfeIcfry c jMgl dI awg vFgU PYlI aqy lok vwzI igxqI c ies durGtnF df aPsos krn leI suKcYn brfV dy Gr vI puwjy. pr E pI pI vwloN kIqI jFc qoN ipwCoN kIqI kfrvfeI ny smuwcy BfeIcfry nMU suMn kr ky rwK idwqf hY. sUqrF anusfr jFc aiDkfrIaF nMU gurprIq brfV df hwQ ilKq koeI pwqr prfpq hoieaf hY ijs ivwc Aus ny afpxI jfn nMU Kqrf hox df sMLkf prgtfieaf sI. imlI jfxkfrI muqfbk  puils aiDkfrI suKcYn brfV dI mfqf qoN vI puwCigwC kr rhy hn. ies dMpqI dy do lVky aqy iek lVkI nMU vI aijhy kysF ivwc bwicaF dI prvirsL krn vflI iclzrn eyz susfietI ny afpxy kbjy `c lY ilaf hY.L pMjfbI BfeIcfry `c ies gwl dI crcf jorF qy hY ik iqMn bwicaF dy mF bfp ajy kuJ icr pihlF hI pMjfb ho ky prqy hn aqy AuhnF dI Pys buk qy bxy pyjL qy AuhnF dIaF drbfr sfihb aMimRqsr smyq keI gurDFmF dIaF XfqrfvF aqy hor keI qrF dIaF PotoaF vyKx nMU imldIaF hn qy eynIN CyqI ieh BfxF ikvyN vfpiraf? mogy ielfky nfl sbMDq kYnyzf af vwisaf suKcYn brfV ikwqy vwjoN trwk clfAux dy nfl nfl pMjfbI BfeIcfry ivwc kbwzI dy AuwGy kumYNtytr vwjoN vI jfixaF jFdf hY. ies vfpry kFz krky bIqy virHaF dOrfn brYNptn vwsdy kuJ hor pMjfbIaF vwloN afpxIaF pqnIaF nMU mOq dy Gft Auqfrn vfly kysF krkyy pMjfbI BfeIcfry nMU nmosLI df vI sfhmxf krnf pY irhf hY.


suKcYn brfV dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU

sfrnIaF, 4 PrvrI :- afpxI pqnI gurpRIq brfV dy kql dy dosL ivwc PVy gey 50 sflf suKcYn brfV nMU awj sfrnIaF adflq ivwc pysL kIqf igaf. adflq ny kfrvfeI jMqk krn `qy pfbMdI lgf idwqI hY. Aus dI aglI pysLI 8 PrvrI nMU vzIE kfnPrMs rfhIN hovygI. brfV ny pMjfbI trFslytr dI mdd leI. EpIpI ny ies kys bfry koeI jfxkfrI rwKx vfly nMU 519-882-1011 `qy sMprk krn vfsqy afiKaf hY. pMjfbI BfeIcfry ivwc keI lok ies nMU afnr ikilMg df nfm dy rhy hn pr ajy koeI sbUq nhIN hY.


ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad jLmfnq imlI

cMzIgVH, 3 PrvrI :- ryp dy dosLF df sfhmxf kr rhy blqyj pMnU nMU do mhIny bfad hfeI kort vloN jLmfnq dy idwqI geI hY. nYNsI GuMmx nfm dI aOrq dI sLkfieq `qy Qfxf isvl lfeIn pitaflf dI pulIs ny blqyj pMnUM iKlfP DoKfDVI, DmkIaF aqy jbr-jnfh dy dof hyT kys drj kIqf sI aqy Dfrfvf 420, 506 aqy 376 lgfeIaF sn. Aus nMU 27 nvMbr 2015 nMU pitaflf ivwc igRPqfr kr ilaf sI aqy ipCly do qoN vwD mhIny qoN ihrfsq ivwc sI. pitaflf dI adflq ny Aus dI jLmfnq dI arjLI rwd kr idwqI sI ies ipwCoN Aus dy vkIlF ny hfeI kort ivwc jLmfnq dI arjLI pfeI sI jo mnjLUr kr leI geI hY. pMnU iehnF dosLF nMU inrDfrq dws irhf hY pr nYNsI GuMmx afpxf pwK dwsx vfsqy mIzIaf sfhmxy vI pysL hoeI hY. puils ny clfn pysL kr idwqf hY aqy ieh kys jldI hI adflq df sfhmxf krygf.


 bMbGfVy ieMdrjIq isMG irafq nMU imlI irhfeI

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMbkFz kys ivwc bMbGfVy vjoN jfxy jFdy ieMdrjIq isMG irafq nMU irhfeI iml geI hY. Aus ny afpxI do iqhfeI sjLf pUrI kr leI hY aqy bfkI hfPvya hfAUs ivwc pUrI krygf. 23 jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf dy jMbo jYWt jhf nUM awD asmfny bMb nfl Auzfey jfx dy mfmly ivwc doI Tihrfey jfx vflf Auh iewko iewk ivakqI hY. eyar ieMzIaf PlfeIt 182, kinkf nfm dy jMbo jYWt dy qbfh hox nfl amly smyq 329 lok mfry gey sn, ijnHf ivwco bhuqy kYnyzIan sn. TIk eysy smyN jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do jpfnI kulI mfry gey sn. ieh smfn nrIqf qoN idwlI jf rhy eyar ieMzIaf dy jhfjL ivwc lwdx vfsqy lYjfieaf jf irhf sI. ieMJ iehnF dovF juVvF bMb kFzF ivwc  kuwl 331 bMdy mfry gey hn. aMimRDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq iewko iek ivakqI hY ijs nMU iehnF do bMb kFzF ivwc hux qwk iqMn vwK vwK kysF ivwc kYd dI sjLf imlI hY.

          bMb kFz ipwCoN Auh ieMglYNz Bwj igaf sI ijwQoN Aus nMU vfps ilaFdf igaf sI. kys cwlx AuprMq nrIqf bMb kFz ivwc Aus nMU 10 sfl kYd hoeI sI. ipwCoN eyar bMb kFz ivwc Aus ny bMb smwgrI iekwTI krn df dosL kbUl kr ilaf sI aqy Aus nMU 5 sfl hor kYd dI sjLf hoeI sI.

          srkfrI iDr nMU afs sI ik Auh eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc shI jfxkfrI adflq nMU dyvygf ijs nfl srkfrI iDr irpudumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI iKlfPL afpxf kys sfbq kr skygI. pr adflq ivwc cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny zyZ ku drjun vfr JUT boilaf sI ijs kfrn milk aqy bfgVI iKlfPL kys sfbq nhIN sI ho sikaf qy Auh brI ho gey sn. ies kys dy jwj ny irafq nMU mhF JUTf afiKaf sI aqy 2006 ivwc Aus nMU JUTI gvfhI dyx dy do `c cfrj kr ilaf igaf sI.

          ies kys ivwc 2010 ivwc irafq nUM doI pfieaf igaf sI aqy 9 sfl kYd dI sf suxfeI geI sI. kys dOrfn Auh svf ku do sfl kstzI ivwc irhf sI ijs df krYizt Aus nMU imilaf. ies kys ivwc Aus ny 9 sfl dI kYd dy iKlfPL apIl vI kIqI sI jo rwd kr idwqI geI sI. kfnUMn muqfibk jdo koeI kYdI afpxI sf df do-iqhfeI ihwsf pUrf kr lYdf hY qF Aus nUM sLrqF hYT prol iml skdI hY.

          irafq nMU irhfeI sLrqF hyT imlI hY. prol borz afP kYnyzf dy bulfry pYtirk storI df kihxf hY ik afpxI irhfeI dy bfvjUd irafq nUM keI rqF mMnxIaf pYxgIaf. irafq awqvfd nfl sbMDq iksy qrHf df pRcfr nhI kr skdf jf DmfkfKy izvfeIs iqafr krn leI loVIdI smwgrI ivwco kuwJ vI afpxy kol nhI rwK skdf. Auh kinkf hfdsy ivwc mfry gey lokf dy pirvfrk mYbrf nUM nhI iml skdf qy nf hI aijhy lokf nfl myljol rwK skdf hY ijhnF dy dihsLqI ivcfr hox. prol aiDkfrI vwlo Aus dI ingrfnI kIqI jfvygI aqy Aus nUM kONsilMg vI lYxI hovygI. irafq afpxI bcdI hfPLvya hfAUs (suDfr Gr) ivwc pUrI krygf, ieMJ 2018 ivwc Aus dI sfrI sjLf pUrI hovygI. prol aPLsr pYtirk storI ny afiKaf ik jy irafq ny ienHf rqf ivwco iksy dI vI AulMGxf kIqI qf Aus nUM vfips jylH Byj idwqf jfvygf. cMgy vqIry kfrn pYrol aPLLsr dI isPfir `qy irafq nUM suDfr Gr ivwco jldI vI Cwizaf jf skdf hY aqy afpxy afr pirvfr nMU imlx dI afigaf vI idwqI jf skdI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ny ieh mMinaF sI ik Aus ny qlivMdr isMG prmfr dy khy iek bMb bxfieaf sI ijs nMU jMgl ivwc tYst kIqf igaf sI pr Aus dy Dmfky qoN qlivMdr sMqusLt nhIN sI hoieaf. ies ipwCoN qlivMdr ny AuntyrIE qoN iek iswK nOjvfn ilaFdf sI jo irafq dy Gr irhf sI aqy irafq ny Aus nMU bMb smwgrI AuplBd krvfeI sI pr irafq nMU ieh nhIJN sI pqf ik ies nfl bxfey jfx vfly bMb jhfjL sutwx vfsqy vrqy jfxgy. irafq ny ikhf sI ik bMb bnfAux vfly iswK nOjvfn df Auh nfm nhIN jfxdf, jo Aus dy Gr Tihiraf sI. eyar ieMzIaf bMb kys ivwc ies ivakqI nMU imstr aYks dy nfm nfl jfixaF jFdf hY ijs dI puils nMU awj vI qlfsL hY.


 

PwutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF df anoKf abfr 'bflknfmf'

nvIN idwlI (jIq jlMDrI) :- PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI iewk tIm rfjDfnI idwlI  qoN awT pMinaF df iewk abfr bflknfmf kwZdI hY. ieh abfr hr iqMn mhIny bfad kwiZaf jFdf hY aqy iesdf ivf-vsqU muwK qOr AuWqy PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI ijMdgI AuWqy aDfirq huMdf hY ik  Auh iks qrHF dy kMm krdy hn. ieh abfr mfx nfl afpxy bfry ivwc dfavf krdf hY ik  PutpfQ AuWqy rihx vfly biwcaF df AunHF dy leI hI dunIaf df iewk anoKf abfr hY. 18 sfl dI cFdnI ies abfr dI sMpfdk hY.

          iewk sfl pihlF cFdnI dy sMpfdk bnx dy bfad abfr df srkulyn 4000 qoN vDky 5500 ho cuwikaf hY. Auh afpxI tIm dy dUjy bwicaF dy nfl abfr dy agly aMk ivwc pRkfiq hox vflI KLbrF AuWqy crcf krdIaF hY. abfr dy irportr Auh bwcy hY jo kdy PutpfQ AuWqy irhf krdy sn jF iPr idwlI aqy guaFZI rfjF ivwc bfl mdUrI kIqf krdy sn. ienhF bwicaF nUM cyqnf nfm dy iewk gYr-srkfrI sMgTn ny rwiKaf idwqI hoeI hY. ieh sMgTn PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dy punrvfs bfry kMm krdf hY.

          iewk srvya dy muqfbk Bfrq ivwc iewk kroV qoN ijLafdf bwcy PutpfQ AuWqy rihMdy hn aqy bfl mdUrI krn leI mjbUr hn. cFdnI dI khfxI grIbI dI cwkI ivwc ips cuwkI iewk kuVI dI khfxI hY. Auh afpxy prvfr dI mdd krn leI PutpfQ AuWqy afpxy ipqf dy nfl krqb ivKfAux  dy nfl-nfl kUVy ivwc lIrF aqy plsfitk dIaF boqlF cwukx qwk df kMm kr cuwkI hY. gYr-srkfrI sMgTn ny Aus nUM skUl jfx ivwc mdd kIqI aqy vjIPf dyxf vI urU kIqf qFik AunHF nUM dubfrf kUVf Prolx df kMm nf krnf pey. Aus nUM iewk irportr dI vI tRyinMg idwqI geI. cFdnI df kihxf hY ik mYN ies abfr df sMpfdn krn ivwc mfx mihsUs krdI hF ikAuNik ieh abfr Bfrq ivwc afpxI iksm df iewk vwK qrHF df abfr hY. aijhy bwcy ijnHF df bcpn lut cuwikaf hY, jo BuwKy hn, jo BIK mMgdy hn, jo clfkI dy ikfr hn aqy mdUrI krx leI mjbUr hn, Auh afpxy ijvyN hI dUjy bwcIaF dy bfry ivwc ies ivwc iliKaf jFdf hY. Auh kihMdI hY, ieh kyvl iewk mlHm Br nhIN hY sgoN ieh sfnUM iewk mksd df aihsfs idMdf hY.

          cFdnI 14 irportrF df ibAUro sMBfldI hY. ieh irportr idwlI aqy guaFZI rfj hirafxf, AuWqr pRdy aqy mwD pRdy ivwc irporitMg krdy hn. ijafdfqr irportr afpxI irport Pon AuWqy idwlI dPqr ivwc afpxy sfQIaF nUM suxfAuNdy hn ikAuNik aksr AunHF dy kol eImyl jF PYks dI shUlq nhIN huMdI hY. cFdnI hr mhIny do sMpfdkI bYTk krdI hY qFik abfr dy ivf-vsqU AuWqy GoKvIN nr rwKI jf sky.

          ies abfr dI kImq do rupey hY aqy iesnUM cyqnf vwloN afrQk mdd vI imldI hY. srkfr vloN abfr nUM koeI mdd nhIN imldI. ivigafpn jF aYzF lYx ivwc vI abfr nUM jUJnf pYNdf hY. 19 sfl dI Mno dI pMjvI klfs ivwc pVfeI Cuwt cuwkI sI. AunHF nUM keI-keI GMitaF qwk kMm krnf pYNdf sI aqy rfbI ipqf dy nfl mjbUrn rihnf pYNdf sI. awj Auh sol vrkr dI pVfeI kr rhI hY. AunHF df sunf iewk sfmfjk krmcfrI dy rUp ivwc kMm krn df hY.

          Auh abfr dy irportrF nUM tryinMg idMdI hY. AunHF df kihxf hY ik asIN idwlI ivwc nvMbr ivwc PutpfQ AuWqy rihx vfly aqy mdUrI krn vfly bwicaF AuWqy iewk sDfrx srvy kIqf. asIN srvy dy dOrfn 1320 aijhy bwicaF df pqf lwgf ik sVkF qy rihMdy sn AunHF kol koeI JuwgI JONpVI nhIN sI. Auh kihMdI hY ik jdoN asI sIimq sfDnF dI bdOlq ieh kr skdy hF qF puils aqy srkfr vI PutpfQ AuWqy rihx vfly bwicaF dI TIk igxqI df pqf lgf skdI hY. AunHF dy kol qF sfDnF dI koeI kmI nhIN hY. Auh dwsdI hY ik idwlI srkfr aqy puils vloN sfzy vwloN kIqy kIqy gey srvy dI bhuq crcf hoeI lyikn iesqoN kuwJ hfsl nhIN hoieaf. abfr ivwc kMm krn vfly MBU df kihxf hY ik AunHF nUM srvy dy dOrfn kfI ivroD aqy DmkIaF df sfhmxf krnf ipaf. cFdnI kihMdI hY ik mYN abfr dI srkulyn vDfAuxf cfhuMdI hF aqy ies nUM iewk munfPf kmfAux vflf adfrf bxfAuxf cfhuMdI hF.


blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny ibafn irkfrz krvfey

pitaflf  :- pihlF hI blfqkfr dy dosLF df sfhmxf kr rhy ivvfdgRsq ryzIE pwqrkfr blqyj pMnMU iKlfPL iek hor aOrq ny pitaflf dy jUzIsLl mYijstRyt dy sfhmxy afpxy ibafn irkfrz krvfey hn. ieh KLbr Bfrq dI pRisD aKLbfr ihMdosqfn tfeImjL ny 8 jnvrI nMU pRkfsLq kIqI hY.

          aKLbfr dI rport muqibk sYsLn kort ny blqyj pMnU dI mfnq dI arI rwd kr idwqI hY aqy pMnU dI iewk hor mihlf kulIg ny ibafn drj krvfey hn. ieh ibafn jUzIIal mYijstRyt dy sfhmxy irkfrz krvfey gey joik pihly doF df smrQn krdy hn. rport muqfibk ieh ibafn Dfrf 164 qihq drj kIqy gey hn.

          Xfd rhy 48 sflf blqyj pMnU nUM 27 nvMbr nUM 32 sflf aOrq nYNsI GuMmx nfl jbrijnfh krn dy do ivwc igRPqfr kIqf igaf sI. ieh aOrq pMjfbI XUnIvristI ivwc klrk vjo kMm krdI hY aqy iek aYNjIE vI clfAuNdI hY. drj kIqI geI sLkfieq muqfibk pMnU ny Aus nUM ivafh aqy kYnyzf df Jfsf dy ky Aus nfl keI vfr blfqkfr kIqf sI aqy iPr ivafh krvfAux qoN mukr igaf sI.

          4 jnvrI nMU blqyj pMnU nUM mfnq dyx qo ienkfr kridaf vDIk sYn jwj aYc[ k[y iswDU ny Dfrf 164 qihq drj kIqy gey iehnF ibafnF nMU aihmIaq idMidaF jLmfnq qoN ienkfr kIqf hY. pMnU dI kYnyzIan nfgirkqf kfrn vI Aus dI mfnq dI arI mnUr nhI kIqI geI. jwj ny afiKaf ik mfnq dI mMg krn vflf kYnyzf df nfgirk hY ies leI ieh spt hY ik jy ies nUM mfnq dy idwqI jfdI hY qF Auh kYnyzf clf jfvygf aqy jfc ivwc sihXog nhI dyvygf.

          blqyj pMnMU dy vkIl moihq kpUr df kihxf hY ik Auh ies PYsly iKlfP pMjfb aqy hirafxf hfeI kort jfxgy. vkIl ny ieh vI afiKaf ik pMnU nUM jfxbuwJ ky Psfieaf jf irhf hY. pMnMU iKlfPL ieh dosL ajy adflq dy ivcfr aDIn hn. Xfd rhy bIqy hPLqy sLkfieq krqf nYNsI GuMmx ny cMzIgVH ivwc BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs ivwc jf ky afpxI duwK BrI khfxI suxfeI sI aqy BgvMq mfn pRYs kfnPrMs Cwz ky Bwj igaf sI. nYNsI  GuMmx ny ieh dosL vI lgieaf sI ik blqyj pMnMU ny afpxI pihlI GrvflI gurpRIq kOr nfl qlfk nhIN kIqf aqy Auh nkodr njLdIk bulMdpur ivwc iewk zyry ivwc rih rhI hY.


ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI rwd

pitaflf, jnvrI 04 :- ryp dy dosL `c cfrj blqyj pMnMU dI jLmfnq dI arjLI pitaflf dI sYsLn kort ny rwd kr idwqI hY. 4 jnvrI nMU ies arjLI dI suxvfeI qkrIbn iek GMtf cwlI ijs ivwc pMnMU dy vkIl, srkfrI vkIl aqy sLkfieq krqf aOrq nYNsI GuMmx dy vkIl ny vI Bfg ilaf. pqf lwgf hY ik srkfrI iDr ny adflq nMU dwisaf ik ies kys ivwc ajy qPqIsL jfrI hY. smiJaf jf irhf hY ik pMnMU dy vkIl jLmfnq vfsqy hux hfeI kort df drvfjLf KVkfAuxgy. sYsLn kort dy ies PYsly nfl blqyj pMnMU dI jld jLmfnq dI afs mwDm pY geI hY ijs nfl Aus dy smrQk mjUs ho gey hn. sYsLn kort dI suxvfeI mOky vI Aus dy bhuqy smrQk adflq qoN dUr rhy, AuNJ Aus nMU cfrj kIqy jfx smyN kuJ pwqrkfr Aus dy hwk ivwc ibafn dfgdy rhy sn. keI qF Aus nfl mulfkfq krn qoN vI kMnI kqrfAux lwg pey hn. ies iksm dI crcf vI sunx nMu iml rhI hY mfmlf ajy qPqIsL aDIn hox kfrn hor cfrj vI lgfey jf skdy hn.

          ijLkrXog hY ik blqyj pMnMU nMU 27 nvMbr 2915 nMU nYNsI GuMmx nfm dI nOjvfn aOrq dI sLkfieq `qy cfrj kIqf igaf sI. pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey sn.

 


jd nYNsI GuMmx dy puwjx `qy BgvMq mfn Bwj AuiTaf

blqyj pMnU `qy ryp dy do lfAux vflI pIVq aOrq BgvMq mfn dI pRYs kfnPrMs `c puwjI

blqyj pMnU `qy pihlI GrvflI nUM qlfk idqy ibnf dUjy ivafh dy vI lfey do; myrIaf qsvIrf nUM pMnU dy smrQk sol mIzIaf `qy glq ZMg nfl py kr rhy hn; pMnU `qy ivdyf qo DmkIaf idvfAux dy vI lfey do

cMzIgVH, 31 dsMbr (bfbUfhI ibAUro) : - awj afm afdmI pfrtI dy aYm pI BgvMq mfn dI pwqrkfr kMvr sMDU qy blqyj pMnU dy hwk `c kIqI jf rhI kfnPrMs `c pMnU `qy blfqkfr dy do lfAux vflI pitaflf vfsI pIVq aOrq acfnk puwj geI aqy Aus ny mIzIaf sfhmxy pihlI vfr afAuidaf pMnU `qy gMBIr do lfey.

          aOrq ny pMnU qy do lfieaf ik Aus ny myrf blfqkfr qf kIqf hI nfl hI mYnUM DmkIaf vI idqIaf ik jy mY Aus bfry koeI gwl kIqI qf Auh myrIaf iKcIaf qsvIrf aqy vIzIE PYlf dyvygf. jdo aOrq nUM suafl kIqf igaf ik quhfnMU pRYs kfnPrMs dI jfxkfrI iks ny idqI qf Aus ny ikhf ik pitaflf qo iksy pwqrkfr ny dwisaf sI ik pMnU dy hwk `c pRYs kfnPrMs kIqI jf rhI hY ies leI mY afpxI gwl kihx Aury afeI hF.

          pIVq aOrq ny dwisaf ik Auh pMnU nUM 2009 `c iek ijm `c imlI sI qy Aus ny Aus nUM iek pwqrkfr qy mMdbuwDI bwicaf dI BlfeI leI kMm krdI sMsQf  `c kMm krn dI pyk kIqI sI. ies dOrfn sfzIaf njdIkIaf vDIaf aqy pMnU ny mYnUM ivafh leI ieh kihMidaF prpoj kIqf ik afpF dovy qlfkudf hf aqy mY quhfzy nfl ivafh krnf cfhuMdf hf. pIVq aOrq anusfr ies AuprMq Aus ny afpxy Gridaf nUM vI ies bfry gwl dwsI aqy Auh iek dUjy nUM imlx lwg pey. pIVq aOrq ny dwisaf ik pMnU dy pitaflf siQq Gr ijs nUM Auh hux vyc cuwkf hY aqy cMzIgVH `c Aus dy iek dosq dy PlYt `c pMnU Aus nUM lY ky jfdf irhf. lgfqfr iek sfl ivafh dy nF `qy sbMD bxfAux qo bfad pMnU ny Aus nfl ivafh krn qo ienkfr kr idqf aqy Aus nUM DmkIaf dyx lwgf.

          jdo pIVq aOrq nUM ieh svfl kIqf igaf ik aYny sfl bfad qusI ieh do ikAu lfey qf Aus ny ikhf ik Auh qlfkudf sI qy Aus dI 10 sflf dI DI hY. pMnU ny Aus nUM DmkIaf idqIaf sn ik Aus dy dy ivdy `c vwzy lIzrf aqy lokf nfl ilMk hn qy mY vI Aus dy pRBfv nUM jfxdI sI ies leI mY cuwp rhI.

          pMnU `qy hor gMBIr do lfAuidaf Aus ny ikhf ik pMnU dI pihlI pqnI gurpRIq kOr nUM Aus ny qlfk nhI idqf hY aqy Auh awj nkodr kol bulMdpur `c idn ktI kr rhI hY. Aus nUM qlfk idqy ibnf hI pMnU ny dUjI aOrq nfl ivafh kIqf hY jo ik Aus ny rijstr qwk nhI krvfieaf hY. pIVq aOrq ny ikhf ik koeI vI bulMdpur jf ky pMnU dI pqnI nfl gwl kr skdf hY. sol mIzIaf `qy pMnU qy afpxy njdIkIaf qo DmkIaf idvfAux dy do vI pIVq aOrq ny lfey aqy ikhf ik ivdyf aqy dysL ivcly pMnU dy njdIkIaf qo Aus nUM lgfqfr DmkIaf iml rhIaf hn. Aus dIaf qsvIrf nUM sol mIzIaf `qy ieMJ py kIqf jf irhf hY ijvy ik mY koeI glqI kIqI hovy. pIVq aOrq ny mIzIaf nfl rosf jfhr kridaf ikhf ik mIzIaf Aus dI gwl nhI sux irhf hY. pitaflf `c vI Aus ny pRYs kfnPrMs kIqI sI pr Aus dI gwl iksy ny nhI suxI aqy sB ny pMnU df sfQ idqf.  dof bfry blqyj pMnU dy jylH `c hox kfrn AunHf df pwK nhI jfixaf jf sikaf aqy kys cwlxf ajy bfkI hY.

(www.www.babushahi.com)

 

jd BgvMq mfn dI lwgI dOV!

pqf lwgf hY ik jd pIVq aOrq nYNsI GuMmx pRYs kfnPrMs `c bolx lwgI qF BgvMq mfn dy hosL AuWz gey aqy Auh AuT ky Bwj ipaf. ies  pRYs kfnPrMs `c BgvMq mfn nfl ihMmq isMG sLyrigwl qo ielfvf afm afdmI pfrtI dy XUQ ivMg dy pRDfn hrjoq bYs vI mOjUd sn jo mfn dy nfl hI pRYs kfnPrMs ivwcy Cwz ky cly gey. kMvr sMDU dy mfmly dy nfl joV ky blqyj pMnU df pwK pUrn afieaf BgvMq mfn pIVq aOrq nYNsI GuMmx df sfhmxf nf kr sikaf. aOrqF dy hwkF dI gwl krn vflI ies pfrtI dy keI afgU pMnU dI qrPdfrI vfsqy awzI cotI df jLor lgf rhy hn.


bwicaF sfhmxy pqnI mfrn vfly jiqMdr DflIvfl ny ikhf, mYN bhuq vwzI glqI kIqI"

14 jnvrI nUM suxfeI jfvygI sjLf

srkfrI vkIl vwloN 15 sfl dI kYd qoN bfad hI pYrol dI isLPfrsL, Aumr kYd qoN bfad ho skdf hY zIport

brYNptn (jIq jlMDrI) :- afpxy bwicaF sfhmxy pqnI nUM golLIaF mfr ky mfrn dy dosLI 44 sflf jiqMdr DflIvfl ny adflq ivwc ikhf ik "mY sB qoN pihlF pRmfqmf nUM hfijLr nfijLr rwKdy kihxf cfhuMdf hF ik mYN bhuq vwzI gLlqI kIqI sI aqy pRmfqmf mYnuM muafPL kr dyvy. mYN afpxy bIqy nUM nhIN bdl skdf pr mYN agFh BfeIcfry aqy pRIvfr leI cMgf hI krFgf". ieh gwl Aus ny lKvIr kOr DflIvfl dy mfipaF, afpxy bwicaF aqy jwj qoN muafPLI mMgidaf adflq ivwc khI. brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. ies bIqy mMglvfr nUM adflq ivwc Aus dy do 9 aqy 8 sfl dy Coty lVky vI mOjUd sn. pihlF Aus dy vkIl ny ikhf sI ik bwicaF nUM adflq ivwc ilafAuxf shI nhIN hY pr bwcy adflq ivwc afAuxf cfhuMdy sn aqy AunHF ny afpxy ipE nUM dyKx dI iewCf jLfihr kIqI sI. ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. bad ivwc jiqMdr ny srkfrI vkIl aYlks kfrnYlIas nUM dwisaf sI ik ieh gMn 'zrwg zIilMg' kfrn Aus dI surwiKaf leI bYWz njLdIk rwKI hoeI sI. pqnI dy kql dy jurm ivwc Aus nUM kfnUMn dy muqfibk aftomYitklI Aumr kYd dI sjLf hoxI hY pr srkfrI vkIl ny adflq qoN pYrol `qy bfhr afAux dI 15 sfl bfad dI isLPfrsL kIqI hY. Aus df kihxf hY ik ieh iGnfAuxf kfrf Coty bwicaf dI hfjLrI ivwc kIqf igaf sI aqy Aus ny bwicaF dy pfey qrilaF dI vIkoeI pRvfh nhIN kIqI, Aus ny pIVqf dy lwqF mfrIaF aqy gfhlF kwZIaF sn aqy ies qrHF nfbfgl bwicaF dIaF awKF dy sfhmxy kql krnf bhuq hI vwzf jurm hY aqy ies dI sKq qoN sKq sjLf imlxI cfhIdI hY. dUjy pfsy sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf hY ik jiqMdr dI sjLf ivwc nrmI vrqI jfvy. sPfeI vkIl brgs ny ikhf ik Aus rfq jiqMdr ny bhuq ijLafdf hYroieMn df nsLf kIqf hoieaf sI ies krky Auh nYiqk qOr qy ieMnF ijMLmyvfr nhIN hY ijMnf ik soPI bMdf ho skdf hY. brgs ny ieh vI ikhf ik sjLf dyx qoN pihlF ieh vI iDafn ivwc rwiKaf jfvy ik hor GrylU kqlF nfloN lKvIr df kql vwKrf hY aqy ieh kql acfink bhuq jldI ivwc hoieaf aqy Aus nUM zrfieaf Dmkfieaf vI nhIN igaf aqy nf hI qsIhy idwqy gey sn. ies qoN ielfvf sPfeI vkIl ny ikhf ik jiqMdr ny afpxy bwicaF nUUM adflq ivwc af ky gvfhI dyx qoN bcfAux leI afpxy afp hI dosL mMn ilaf hY. jd ik adflq ivwc bwcy pihlF hI muZlI suxvfeI ivwc Aus dy iKlfP gvfhI dy cwuky sn. brYz brgs ny ieh vI KdsLf jLfihr kIqf ik Aus dI sjLf Kqm hox qo bfad Aus nUM zIport vI kIqf skdf hY. sPfeI vkIl ny adflq nUM ikhf ik ik sjLf aqy pYrol ivwc jiqMdr nfl nrmI vrqI jfvy. hux jiqMdr nUM 14 jnvrI nUM sjLf suxfeI jfvygI.


pqI qoN zrwg CpfAux kfrn hI mfrI geI sI lKvIr DflIvfl

pqI ny adflq ivwc 'sYikMz-izgrI' mrzr df dosL kbUilaf

 

brYNptn (jIq jlMDrI) :- brYNptn ivwc meI 2012 nUM 37 sflf lKvIr kOr DflIvfl df afpxy hI Gr ivwc kql ho igaf sI aqy kql krn vflf Aus df afpxf pqI hI sI. adflq ivwc pysL kIqI srkfrI vkIl qy dosLI ivckfr dosL kbUlx leI hoeI sihmqI dI stytmYNt (aYgrIz stytmYNt afP PYkts) ivwc hux ieh gwl sfhmxy afeI hY ik lKvIr kOr df pqI hYroien df nsLf krn df afdI sI aqy Gtnf vfly idn lKvIr ny Aus dI hYroien nUM ikqy lko idwqf sI aqy Auh lKvIr qoN lukfeI hoeI hYroien dI mMg kr irhf sI aqy iesy hI gwl qoN JgVf vwD igaf aqy Aus ny afpxy bYwz rUm dI PrsL qy peI lKvIr kOr dy golIaF mr ky hiwqaf kr idwqI sI. stytmYNt anusfr Aus ny pihlF Aus dI bFh ivwc golIaF mfrIaF iPr CfqI aqy iPr afKrI golI isr ivwc mfrI jo ik mOq df kfrn bxI. lKvIr dy kuwl 7 golIaF mfrIaF geIaF sn. adflq ivwc dwisaf igaf ik joVy dy do Coty lVky jo ik 9 aqy 8 sfl dy sn aqy bwicaF ny afpxI mF nUM mfrn leI afpxy ipqf sfhmxy vfsqy pfey sn pr ipqf jiqMdr DflIvfl ny afpxI pqnI dy golIaF mfrn qoN bfad AunHF nUM zrfieaf sI ik jy AunHf ny pulIs nUM kwJ dwisaf qF Auh AunHF nUM vI mfr dyvygf. hux 44 jiqMdr DflIvfl ny afpxf dosL svIkfr kr ilaf hY aqy Aus nUM 15 dsMbr nUM sjLf suxfeI jfvygI.

          adflq nUM dwisaf igaf ik Gtnf qoN bfad jiqMdr ny Gtnf vfly sQfn nMU sfP krn dI koisLsL vI kIqI aqy Aus ny afpxI pqnI dy Kwby hwQ ivwc gMn rwK idwqI aqy afpxf pfsport aqy 2000 zflr kYsL lY ky kfr ivwc Prfr hoieaf igaf sI. jFdy hoey ny golLIaF vflf kys sIvryj ivwc swut idwqf sI. syvyr 5:20 imMt qy 9 sflf dy byty ny puLils nUM kfl kIqI qy ikhf ik Aus dI mfqf dygolI mfrI geI hY. pr jiqMdr DflIvfl bhuqI dUr nf sikaf aqy Aus dI kfr tfrbrm roz aqy pItr rfbrtsn bUlyvfrz njLdIk iek ibjlI dy KMBy nfl tkrf geI aqy puLlIs ny Aus nUM igRPqfr kr ilaf. stytmYNt ivwc dwisaf igaf hY ik ijs gMn nfl lKvIr nUM mfiraf igaf sI ieh gMn lKvIr dy nF qy hI rijstr kIqI hoeI sI. ieh [40 kYlIbr dI glOk dI gMn sI aqy Gtnf vflLI rfq AunHF dy bYWz dy kol nfeIt stYNz qy rwKI hoeI sI. srkfrI vkIl nfl qih hoey sihqmI smJoqy qihq jfrI kIqI stytmYNt anusfr kih igaf igaf hY ik keI mhIinaF qoN jiqMdr dI zrwg lYx dI afdq qoN dohF mIaF bIvI ivckfr JgVf cwl irhf sI. jfrI stytmYNt ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik meI 26 vfly vIkaYNz qoN cwl rhy JgVy kfrn jiqMdr ny bhuq ijafdf zrwg leI hoeI sI aqy jd Aus nUM puLlIs vwloN pkiVaf igaf qF vI Auh kfPI nsLy ivwc sI. adflq ivwc pysLkIqI stytmYNt anusfr 28 meI nUM qVky 2 vjy jiqMdr ny lKbIr qoN zrwg mMgxI sLurU kr idwqI jo ik jiqMdr anusfr lKvIr ny Aus qoN lukf ky rwKI hoeI sI.jfrI stytmYNt ivwc jiqMdr ny dwisaf hY ik ijsmfnI JgVf hox qoN bfad Aus dI pqnI ny gMn cwuk leI aqy Auh Aus qoN gMn Kohx lwg ipaf. ies dOrfn hI Aus dI pqnI ny cfkU cuwk ilaf pr pulIs nUM CfxbIx dOrfn bYzrUm ivwcoN koeI cfkU nhIN sI imlaf. lKvIr DflIvfl df BqIjf vI Ausy hI Gr ivwc rihMdf sI aqy Aus ny sLurU ivwc lVfeI nUM rokx df Xqn kIqf pr jd Aus ny gMn dyKI qF bcfa leI Auh GroN Bwj igaf sI. adflq nUM 9 sflf dy byty ny dwisaf ik Aus dy ipqf ny pihlF iqMn golLIaF Aus dI mfqf vwl clfeIaF aqy Auh PrsL qy izwg peI aqy Aus dI mF nyAus nUM 911 kfl krn leI ikhf. pr Auh pihlF afpxy Coty Brf dy kmry vwl Aus nUM jgfAux leI igaf. iPr dovyN Brf mF-ipE dy kmry ivwc afey aqy Aus ny afpxy ipqf nUM PVn df Xqn kIqf aqy afpxI mF nUM nf mfrn leI qrly pfey pr Aus dy ipqf ny Aus dI mF dy izwZ ivwc lwqF mfrIaF aqy iPr Aus dy isr ivwc golI mfr idwqI. gvFzIaF muqfibk lKvIr bhuq hI ijMLmyvfr mF sI aqy afpxy bwicaf nUM krfty, sfkr aqy sivMimMg lY ky jFdI sI aqy jd bwcy bfhr Kyzdy huMdy sn qF Auh hmysLF Gr mUhry bYTI huMdI dyKIdI sI.

       


ryp smyq iqMn dosLF hyT blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy

pitaflf :- ryp (jbrjnfh) smyq iqMn dosLF `c 27 nvMbr nMU cfrj kIqf igaf pitaflf invfsI aYnafrafeI blqyj pMnUM 14 idnF dy juzIIal irmFz hyT pitaflf jylL ivwc njLrbMd hY. blqyj pMnUM nMU nYsI GuMmx vwlo lfey gey doF kfrn cfrj kIqf igaf sI aqy adflq ny 28 nvMbr nMU Aus df iewk idn df puils rImFz idwqf sI. 29 nvMbr dI pysLI smyN adflq ny hor puils rImFz dyx qoN ienkfr kr idwqf sI aqy 14 idnF dy juzIIal irmfz `qy jylL Byj idwqf sI. pMnMU dI aglI adflqI pysLI 13 dsMbr nMU hovygI.

          blqyj pMnUM `qy pMjfbI XunIvrstI ivwc kMm krdI nOjvfn aOrq nYsI GuMmx ny JUTy vfady aqy kfmuk sox dy dosL lgfey sn aqy puils ny pMnU `qy Dfrf 376, 504 aqy 420 afeI pI sI (blfqkfr, sYksUal hrfsmYt, DmkIaf qy DoKybfI) qihq mfmly drj kIqy gey hn. sUqrF anusfr ijs mihlf vlo kys drj krvfieaf igaf hY, Auh kfgrsI pirvfr nfl sbMDq hY. aqy Auh apfhj bwicaf dI BlfeI leI krdI iewk gYr srkfrI sMsQf nfl juVI hY. pMnU nUM Aus dy Gr 98 grIn PIlz aYnklyv, afPIsrjL kflonI dy njLdIk qo hI igRPqfr kIqf igaf sI.

          torFto ivwc kfPLI sfl rihx ipwCoN blqyj pMnUM keI sfl pihlF afpxI pqnI gurpRIq kOr aqy iek bwcy smyq pMjfb jf vwisaf sI. ies smyN dOrfn Aus dI gurpRIq kOr nfl axbx ho geI ijs dy kfrnF df Kulfsf nhIN ho sikaf. sLkfieqkrqf aOrq nYsI GuMmx vI ivafhuqf hY aqy Aus df dUjf ivafh hY. igRPqfrI smyN pMnMU rxjIqf pMnMU nfm dI aOrq nfl kfr ivwc jf irhf sI jo Aus dI pqnI dwsI jFdI hY.

          pMnMU dI igRPqfrI ipwCoN Aus dy ivdysLI smrQkF ny Aus dI mdd dI muihMm sLurU kr idwqI hY aqy ies igRPqfrI nMU bdlf lAU kfrvfeI dwissaf hY. keI idn Aus dy smrQk iek qrPLf dfavy krdy rhy ik pMnMU dI igRPqfrI dy kfrn rfjnIqk hn aqy pMnMU ajyhI hrkq nhIN kr skdf. pr ipCly kuJ idnF dOrfn sLkfieq krqf aOrq nYsI GuMmx pRvfsI ryzIE, rMglf pMjfb ryzIE aqy gfAuNdf pMjfb ryzIE `qy Pon rfhIN afpxf pwK dwsx afeI hY.  nYsI GuMmx ny afpxI sLkfieq nMU shI dwisaf hY aqy pMnMU vloN kiQq qOr `qy kIqy gey sLosLx bfry afpxf pwK dwisaf hY. GuMmx muqfibk pMnMU ny Aus nfl ivafh krvf ky kYnyzf lY jfx df JFsf dy ky srIrk sLosLx kIqf sI.

          ies kys dI bkfiedf adlfqI suxvfeI ajy sLurU hoxI hY ijs ivwc pMnMU aqy Aus iKlfPL sLkfieq krn vflI nYsI GuMmx nMU afpxf pwK rwKx df mOkf imlygf. aksr kuJ aYnafrafeIjL pMjfb jf ky nOjvfn aOrqF nMU ivdysL lY jfx df vfadf kr ky ivafh krvfAuNdy hn aqy iPr AuhnF dI bfq nhIN puwCdy. nYNsI GuMmx dI sLkfieq vI eysy qrjL dI hY. smF hI dwsygf ik ies kys ivwc nYNsI GuMmx df sLosLx hoieaf hY jF pMnUM nMU JUTf Psfieaf igaf hY.

          blqyj pMnMU knyzIan sLihrI hY aqy Aus dy smrQk ies kys ivwc knyzIan srkfr qoN mdd dI guhfr lgf rhy hn. ies gwl df Kulfsf ajy nhIN ho sikaf ik blqyj pMnMU Bfrq ivwc pwqrkfr vIjLf lY ky jF iksy hor iksm df vIjLf lY ky pwqrkfrI kr irhf sI.

 


Gfh-PUs dI kfr GtfeygI pRdUx

 

jrmnI (jIq jlMDrI) :- gwzIaF df iesqymfl pRdUx nUM vDfAuNdf hY lyikn Gfh dI kfr dI qsvIr qoN quhfnUM aMdfjf lwg igaf hovygf ik kfr bxfAux vfly ies pryfnI df hwl qlfx ivwc juty hoey hn. ieh smfrt PortU kfr hY aqy ies ivwc pMj vrg mItr dy Kyqr ivwc Gfh-PUs lfieaf igaf hY jo asl ivwc sIzm Gfh hY.

          kfr inrmfqfvF ny Aus sIzm Gfh df iesqymfl kIqf hY ijs nUM amrIkf dI Porz kMpnI ny kuwJ aijhf hI pRXog krdy smyN afpxI zIarbfrn trwk dI Cwq AuWqy lgfieaf sI. smfrt PortU kfr drasl mUvl lYb dI 'grIn skIn' pRojYkt df ihwsf hY.

          mUvl ny dfavf kIqf hY ik sVkF AuWqy aijhIaF kfrF dy clx nfl pRdUx Gtygf aqy afvfjfeI df pwDr suDrygf. ies nUM jrmnI dy sttgfrt ivwc pihlI vfr ies mhIny sVk AuWqy Auqfiraf jfvygf aqy agly cfr hqy qwk ies df pfielt pRojykt cwlygf. kMpnI df anumfn hY ik hr sfl aijhI kfr 7 ikwlogRfm kfrbn zfieafksfiez gYs nUM sf krygI hflFik ienHy hI smyN ivwc iewk drKq 2[6 tn kfrbn zfieafksfiez nUM sf krdf hY. pr kuJ vfqfvrx mfhrF df mMnxf hY ik ies nfl kfrbn PUtipRMt AuWqy Aultf asr pY skdf hY jdik hr ielYktirk kfr dy nfl iewk pOdf igPt dyx nfl vI aijhf ho skdf hY. mUvl lYb, mUvl df ihwsf hY jo zfiemlr dI sbsIzarI kMpnI hY, jfxI ik PortU kfr mriszIj bYNj bxfAux vflI kMpnI dI hI kfr hY. AuNj afto sYktr  dy ieMjInIarF ivwc grIn silAUn nUM lY ky jfgrukqf vDI hY. Porz ny gIko dy nfl imlky ies idf ivwc kMm krnf urU kIqf hY. nOjvfn KojI prm jwgI ny vwKrI iksm dI iewk aYgjfst pfeIp bxfeI hY ijs ivwc Kfs eylgI lwgIaF hoeIaF hn aqy jo kfr dy clx dy dOrfn inklx vflI kfrbn zfieksfiez nUM Kqm krdIaF hn.


vicwqr vIxf vjfAux vfly isrPL cfr lok hI bfkI bcy hn

-jIq jlMDrI

          akfr aqy iksm ivwc 'vIxf prvfr' ivwc afAux vflI vicwqr vIxf dI sBqo krIbI irqydfr qusI isqfr nUM mMn skdy ho. krnftk sMgIq ivwc goitafvfdn jf iPr icqr vIxf ivwcoN inkilaf ieh XMqr dyKx dy nfl nfl vjfAux dy qrIky dy ilhf qo vI vicwqr mMinaf jfdf hY. hfQI-dMd qoN bxI ies dI pwtI AuWqy ksIaF qfrf nUM AuglIaf dI shfieqf nfl nhI sgo iewk lwkVI dy golfkfr XMqr dI shfieqf nfl vjfieaf jfdf hY. lyikn ieh ivlwKx XMqr hux Kqm hox dy iknfry AuWqy hY ikAuik ies XMqr nUM vjfAux vfly lok hux kfI Gwt rih gey hn.

          ies dy BfrI hox dy kfrn vI ies XMqr nUM eyDr AuWDr ilafAux lY jfx ivwc klfkfr muikl mihsUs krdy hn aqy ies dy nfl ies nUM hux bxfieaf vI nhIN jFdf. afl ieMizaf ryzIE dy klfkr girz  dy anusfr, awj pUry Bfrq ivwc isrP cfr lok hI ies nUM vjf skx ivwc smrwQfvfn hn aqy ienHF cfr lokf ivwco iewk hn dyhrfdUn ivwc rihx vfly ajIq isMG. 83 sfl dy ajIq isMG kihMdy hn ik vicwqr vIxf vjfAuxf prIvfrk hY aqy Auh kihMdy hn ik sfzI iewk vjfAux vfly XMqrf dI dukfn hY jo myry puriKaf dy smy qoN hY. vMz qoN pihlf pfiksqfn ivwc myry ipqf  dy iewk imwqr ies vIxf nUM vjfieaf krdy sn aqy AuQoN hI ieh vicwqr bIxf myrI ijMdgI ivwc dfKl ho geI. Auh kihMdy hn ik mYnUM EpI nieXr vlo iPlmf ivwc ies nUM vjfAux df afPr imilaf sI lyikn Aus smy mY ies nUM svIkfr nhI kr sikaf.

          ajIq isMG afl ieMizaf ryzIE dy nfl pihly drjy dy klfkfr rhy hn aqy mhUr bYz 'bItls' dy mYbr jfrj hYirsn leI AunHf ny 'sur bhfr' nfmk isqfr vI bxfeI sI. ajIq isMG mMndy hn ik ies  XMqr nUM sMBflxf jrf mukl kMm hY ikAuik ies dI itAUinMg bfkI XMqrf vlo kfI vwK hY.

          ajIq isMG mMMndy hn ik jykr AunHf ny rfgxI vIxf nUM lokf ivwc mkbUl krn leI afpxf ihr Cwizaf huMdf qf fied AunHf dI aqy ies XMqr dI jgHf imAUijk ieMzstrI ivwc bhuq AuWqy huMdI. ajIq isMG nUM aPsos hY aqy Auh kihMdy hn ik awj kwlH koeI vI vicwqr vIxf vjfAuxf isKxf nhIN cfhuMdf ikAuik lokf nUM aijhf XMqr isKxf psMd hY ijs ivwc qIbrqf hovy aqy jldI iswiKaf jf sky.

          AunHF dI rfey  hY ik vicwqr bIxf ivwc kfI imhnq, smf, inTf aqy sbr cfhIdf hY jo awj kwlH mukl nfl hI imldf hY. vicwqr vIxf nUM vjfAux leI ajIq isNMG nUM 80  dy dhfky ivwc bIbIsI vwlo lMdn aqy brimMGm vI bulfieaf igaf sI aqy AunHf ny 'jMgl buwk' dy lyKk rwuzIXfrz ikpilMg dI iewk khfxI AuWqy bxI afstrylIan iPlm leI vI ies vIxf nUM vjfieaf hY.


aYsosIeysLn afP sInIarjL vloN kIqy gey aihm PYsly

ajIq rwKVf dI mYNbrI kIqI Kfrj

brYNptn:- aYsosIeysLn  afP sInIarjL klwb vloN 10 sqMbr nUM hoeI jnrl bfzI dI  mIitMg ivwc sbMDq klwbF dy mYNbrF ny BrvIN sLmUlIaq kIqI. aYsosIeysLn dy knvInr prmjIq biVMg vloN afey mYNbrF nUM jI afieaF kihx qoN bfad mIitMMg dI kfrvfeI sLurU hoeI. sB qoN pihlF PYzrl srkfr nfl sbMDq iqMn muwK mMgfN df cfrtr sfrIaF klwbF dy mYNbrF nUM vMizaf igaf qF jo Auh PYzrl coxF lV rhIaF sfrIaF pfrtIaF dy AumIdvfrF nUM dyx jdoN Auh sbMDq hlky ivwc jfx. ies dy nfl hI ieh PYslf vI kIqf igaf ik ijWQy iksy vI pfrtI df koeI vwzf nyqf afvygf AuwQy kfrjkfrxI df vPd AusnUM iml ky mMg pwqr dyvygf. ies  AuprMq prmjIq biVMg ny ipCly smyN qoN cwl rhI ksLmksL dy msly nUM hwl krn leI kIqy XqnF leI kfrjkfrxI dIaF mIitMgfN bfry mYNbrF nUM ivsQfrpUrbk jfxkfrI idwqI aqy ajIq isMG rwKVf ny ies sbMDI afpxf pwK rKdy hoey bwsF sbMDI akfAUNt dI pfrdrsLqf qoN ienkfr kr idwqf ik ieh myrI afpxI sikwl hY koeI vI bfhrly pMj bMidaF dI kmytI bxf leI jfvy ijhnF nUM mYN ihsfb ikqfb idKf skdf hF. iesy qrF iPAUnrl akFAUNt sbMDI rKVf df kihxf sI ik iPAunrl kmytI iewk pwkI kmytI hY aqy Auh Aus dy sfhmxy hI dws skdf hY.

          ies AuprMq bfkI df lMbf smF aYsosIeysLn dy akfAUNts sbMDI iqMn BfgF ivwc ivcfr vtFdrf hoieaf. (1)afm akfAUNt (2) bwsF  sbMDI akfAUNt (3) iPAUnrl sbMDI akfAUNt. bwsF sbMDI  msly bfry bldyv brfV qy kulvMq isMG jMjUaf ny ieqrfj AuTfAuidaF ikhf ik bwsF df projYkt klwbF dI shUlq leI sLurU kIqf igaf sI qFik ssqIaF bwsF AuplBd hox pr ieh projYkt sPl nhIN hoieaf. qfrf isMG puryvfl ny ihsfb ikqfb dI pfrdrsLqf nf hox nUM sfry puafVy dI jVH dsidaF ajIq isMG rwKVf nUM ijMmyvfr Tihrfieaf. vYd gurU dwq, zf: sohx isMG, kfmryz suKdyv isMG ny afpxy afpxy ivcfr pysL kIqy. inrml isMG sMDU, pRo inrml isMG DfrnI aqy hridafl isMG sMDU ny ajIq isMG rwKVf dy ivhfr dI alocnf krdy hoey ikhf ik jnrl bfzI hfAUs suprIm hY nf ik koeI iewk ivakqI. iesy bihs dOrfn ijwQy vqn isMG, avqfr isMG arsLI aqy suKmMdr isMG ny afpxy ivcfr idwqy  AuwQy pRIqm isMG aqy kYptn iekbfl isMG ny vI bihs ivwc ihwsf ilaf.

          jnrl bfzI dy mYNbrF df smuwcf ivcfr sI ik ajIq isMG rwKVf df kMm ZMg aPsrfnf hY qy dUijaF nUM afpxy mfqihq smJdf hY qy dUijaF nfl ieMj vrqfE krdf hY ijvyN aYsosIeysLn Aus df injI adfrf hovy. ieh iksy vI jnqk jQybMdI dy anukUl nhIN. jnqk jQybMdI ivwc jnrl bfzI sB qoN suprIm hUMdI hY Auh hI kfrjkfrxI dy mYNbrF dI cox krdI hY qy Aus ivwc koeI vI qbdIlI kr skdI hY. lokqMqrI sMsQfvF ivwc AuhnF dy afgU lokF pRqI jvfbdyh hUMdy hn qy Auh AuhnF qoN koeI vI gwl lukfa nhIN skdy. ihsfb ikqfb sbMDI jnrl bfzI df ivcfr sI ik kfrjkfrxI dy mYNbrfN dI kmytI nUM hI idwqf jfvy nf ik bfhrly bMidaF dI kmytI bxfky. ivcfr vtFdrf hox qoN bfad prmjIq biVMg ny mYNbrF sfhmxy suJfa riKwaf ik 10 idnF df smF hor idwqf jfvy ijs `qy jnrl bfzI dy mYNbr roh ivwc af gey aqy KVHy hoky ikhf ik ajIq isMG rwKVf nUM huxy hI mYNbrI qoN Kfrj kIqf jfvy ies `qy Aus dI mYNbrI nUM Ausy smyN Kfrj kr idwqf igaf. hux ajIq isMG rwKVf kol aYsosIeysLn df koeI ahudf nhIN irhf. Auh aYsosIeysLn vloN koeI ibafn jfrI nhIN kr skdf aqy nF hI koeI ivwqI lYx dyx kr skdf hY. jykr koeI ivakqI aYsosIeysLn sbMDI Aus nfl lYx dyx krygf qF Auh Aus df Kud ijLMmyvfr hovygf. vDyry jfxkfrI leI prmjIq biVMg nfl (647-963-0331), blivMdr brfV (647-855-0880), krqfr cfhl (647-854-8746), pRo inrml DfrnI (905-497-1173 ), inrml sMDU (416-970-5153 ) jF hridafl sMDU nfl (647-686-4201 ) `qy sMprk kIqf jf skdf hY.


ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN CuwtI

brYNptn, 10 sqMbr  :-  BrosyXog sUqrF qoN imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rKVf dI asosIeysLn afP sInIarjL klwbjL `coN awj  CuwtI kr idwqI geI hY. ajyhf ies sMsQf dI jnrl mIitMg ivwc ivcfr vtFdrf kIqy jfx ipwCoN kIqf igaf. mYNbrF nMU ajIq isMG rKVf `qy keI ieqrfjL sn ijhnF ivwc rKVf dy kMm krn dy ZMg qrIky kfrn sMsQf df ivvfdF ivwc iGr jfxf vI sLfml sI. ies qoN ielfvf mYNbr PMzF df ihsfb vI pfrdrsLI cfhuMdy hn, Kfskr Gwt drF dy aMiqm ikRaf krm leI iewkTy kIqy gey PMz df mfmlf bhuq sfry mYNbrF vfsqy aihm sI.

          Xfd rhy kuJ mhIny pihlF pRvfsI aKbfr nfl keI sflF qoN juVy hoey ajIq isMG rKVf dI Cqr Cfieaf vflI ies sMsQF ny iewk kiQq srvyKx ivwc pRvfsI aKLbfr nMU hI swB qoN vDIaf aKbfr dwisaf sI jo ik pRvfxq rvfieq muqfibk kMPlYkt afPL ieMnrYst (ihwqF df tkrfa) igixaF jFdf hY. pqf lwgf hY ik aMiqm rsmF vfsqy iekwTY kIqy gey PMz df mfmlf ajy hwl nhIN hoieaf.  sMsQf dy bhuqy mYNbr smJdy hn ik ieh sMsQf df mfmlf hY ijs vfsqy ihsfb jLrUrI hY pr imlI jfxkfrI muqfibk ajIq isMG rwKVf ies nMU afpxI ijMLmyvfrI dws rhy hn. aKbfr pRys ivwc jfx qwk ies bfry  hor jfxkfrI hfsl nhIN kIqI jf skI jo ik agkly aMk qwk pRfpq kr leI jfvygI.


bMbGfVf kys hfiraf

adflq ny ieMdrjIq isMG irafq dI apIl rwd kIqI

 

vYnkUvr, 19 julfeI :-  bIsI dI apIl kort ny eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMiDq sjLfXfPLqf dosLI ieMdrjIq isMG irafq dI Auh apIl Kfrj kr idwqI hY ijs ivwc irafq ny Aus nUM prjrI (shuM Kf ky adflq ivwc JUT bolx) dy dosL ivwc imlI 9 sfl kYd dI sjLf iKlfP ipCly mhIny apIl kIqI sI. irafq `qy dosL sI ik Aus ny eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc jfxbuwJ ky vfr vfr JUT boilaf sI ijs kfrn ies kys ivwc cfrj kIqy do ivakqI ajYb isMG bfgVI aqy irpdumn isMG milk brI ho gey sn. srkfrI iDr vloN ieMdrjIq isMG irafq ies kys ivwc aihm gvfh smiJaf jFdf sI pr Aus dy bdl jfx kfrn srkfrI iDr afpxf kys pUrI qrF sfbq nhIN sI kr skI. Xfd rhy jUn 1985 ivwc vfpry ies bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn aqy 9/11 dy dihsLqgrd afqmGfqI kFz qoN pihlF ieh bMb kFz AuqrI amrIkf df swB qoN iBafnk dihsLqgrd kfrf sI.

          ieMdrjIq isMG irafq dI apIl dI suxvfeI bIsI apIl kort dy iqMn jwj kr rhy sn aqy iehnF iqMnF jwjF ny srbsMmqI nfl idwqy PYsly ivwc irafq dI apIl rwd kr idwqI hY. ieMJ irafq nMU prjrI dy kys ivwc suxfeI geI 9 sfl dI kYd `qy mohr lwg geI hY aqy ieh awj qwk kYnyzf ivwc prjrI dy dosL ivwc suxfeI geI swB qoN sKLq sjLf hY.

          aMimRqDfrI iswK ieMdrjIq isMG irafq eyar ieMzIaf bMb kFz nfl sbMDq kysF ivwc awj qwk dosLI pfieaf igaf ieko iek ivakqI hY. Aus nMMU nrIqf bMb kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc bMb bxfAux ivwc shfeI hox df dosL mMn lYx vfsqy 5 sfl kYd dI sjLf hoeI sI. irafq ny adfql ivwc mMn ilaf sI ik Aus ny bMb bxfAux vfsqy smwgrI iekwTI kIqI sI pr Aus nMU ieh pqf nhIN sI ik ies bMb nfl jhfjL qbfh kIqf jfxf hY. eyar ieMzIaf bMb  kFz kys ivwc irafq bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf hY. milk-bfgVI kys ivwc irafq `qy 19 vfr JUT bolx df dosL lwigaf sI aqy jwj ny Aus nMU hwd drjy df JUTf grdfinaF sI. JUT bolx dy dosL ivwc nvMbr 2010 ivwc dosLI pfey jfx `qy Aus nMU 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI apIl hux irafq hfr igaf hY. apIl kort ny irafq dy vkIl dy ies qrk nMU rwd kr idwqf hY ik prjrI kys ivwc jwj ny ijAUrI nMU gLLlq hdfieqF idwqIaF sn.

          ijLkrXog hY ik ipCly vIrvfr nMU bIsI dI iek adflq ny irpdunmn isMG milk df $9[2 imlIan Krcy df kys rwd kr idwqf sI ijs ivwc milk ky dfavf kIqf sI ik srkfr Aus df ieh Krcf dyvy ikAuNik Auh bMb kFz ivwcoN brI ho igaf sI. mfxXog jwj josPLsn ny PYsly ivwc ikhf sI ik brI ho jfx df mqlb byksUr (ienosYNt) nhIN hY. ieh vI ijLkrXog hY ik srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik eyar ieMzIaf bMb kFz dI sfijsL Bfrq srkfr qoN blUa stfr aprysnLN df bdlf lYx vfsqy bIsI dy iswK kwtVpMQIaf vloN GVI geI sI.


irpdumn milk kys hfiraf

bIsI suprIm kort ny $9[2 imlIan Krcy df dfavf rwd kIqf

vYnkUvr, 12 julfeI :- eyar ieMzIaf bMb kFz kys `coN brI hoieaf irpdumn isMG milk $9[2 imlIan kfnUMnI Krcf pRfpq krn df kys hfr igaf hY. bIsI suprIm kort ny milk df Krcy df kys rwd kridaF ikhf hY ik Auh afpxf dfavf sfbq krn ivwc kfmXfb nhIN hoieaf. Dnfz vpfrI irpdumn isMG milk ny dfavf kIqf sI ik srkfrI iDr nMU Aus iKlfPL kys adflq ivwc nhIN sI lY jfxf cfhIdf ikAuNik srkfr kol sbUqF dI Gft sI. Aus df dfavf sI ik mfrc 16-2005 ivwc Aus df ies kys ivcoN sfPL brI ho jfxf ieh sfbq krdf hY ik Auh byksUr hY.  Xfd rhy jUn 1985 ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn. iehnF ivwc eyar ieMzIaf PlfeIt 182 ivwc awD asmfny Pty bMb kfrn 329 mOqF hoeIaF sn jdik jpfn dy nrIqf eyarport `qy XfqrIaF dy smfn ivwc Pty bMb kfrn do bYgjL hYNzlr mfry gey sn. ieh dovyN bMb vYnkUvr `qoN sIpI eyarlfeIn dIaF kunYkitMg PlfeItF ivwc lwdy gey sn.

          ies kys ivwc ieMdrjIq isMG irafq nMU iqMn vfr vwK vwK kysF ivwc dosLI pfey jfx kfrn kYd hoeI hY. irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI nMU vI eyar ieMzIaf bMb kFz kys ivwc cfrj kIqf igaf sI aqy mfrc 16-2005 nMU sbUqF dI Gft kfrn Auh brI ho gey sn. srkfrI iDr df ivsLvfs hY ik ieMdrjIq isMG irafq vloN JUT bolx kfrn ieh dovyN bc gey sn ijs kfrn irafq nMU adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrc kr ilaf igaf sI aqy dosLI pfey jfx kfrn 9 sfl kYd hoeI sI ijs dI Aus ny apIl kr idwqI hY.

          awj mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny milk df $9[2 imlIan df Krcy df kys rwd krdy hoey ikhf ik srkfrI iDr (krfAUn) ny koeI glLqI nhIN kIqI aqy srkfr vloN milk df kfnMUnI Krcf adf krn df koeI kfrn nhIN hY. Xfd rhy mfxXog jwj eIan brUs josPLsn ny hI eyar ieMzIaf bMb kFz kys dI suxvfeI kIqI sI aqy milk qy bfgVI nMU sbUqF dI Gft kfrn brI kIqf sI. Krcf rwd krn df PYslf suxfAuNidaF jwj josPLsn ny ikhf ik AuhnF nMU brI kIqy jfx df mqlb AuhnF dy byksUr hox  dI qsdIk nhIN hY. AuhnF ikhf ik mIzIaf aqy pbilk jwjmYNt pVH skdy hn aqy afpxf iswtf kwZ skdy hn. ies kys ivwc arjLIkrqf vloN mMigaf igaf Krcy df avfrz nhIN idwqf jf skdf.

          ijLkrXog hY ik 2005 ivwc milk qy bfgVI nMU brI kridaF eysy jwj ny ikhf sI ik srkfrI iDr kys sfbq krn ivwc sPLl nhIN hoeI aqy hux milk dy Krcy dy kys ivwc ikhf hY ik milk afpxf kys sfbq krn ivwc sPl nhIN irhf. jwj ny ieh vI not kIqf hY ik milk ny eyar ieMzIaf kys ivwc srkfr qoN vkIlF df Krcf vfps kr dyx sLrq `qy ilaf sI. mfxXog jwj ny ikhf ik milk df kfnMUnI Krcf kfPLI sI pr milk dy afmdn sroqF qoN vwD nhIN sI. milk qy Aus dI pqnI ny Aus dI jLmfnq krvfAux vyly ikhf sI ik AuhnF kol 11 imlIan zflr dI jfiedfd (aYsts) hn.

          mfxXog jwj ny ieh vI ikhf ik KuPIaf eyjMsI vloN 1985 ivwc nsLt kIqIaF vfier-typ typF kys ivwc sbUq vjoN lfBkfrI hoxIaF sn pr ies axgihlI df zIPYNs (milk dI bcfa iDr) `qy bhuqf asr nhIN sI hoieaf.


eyar ieMzIaf bMb kFz

adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bolx vfly ieMdrjIq isMG irafq ny sjLf iKlfPL kIqI apIl

vYnkUvr :- jUn 1985 ivwc awD asmfny bMb nfl Auzfey gey eyar ieMzIaf jMbo jYWt kinsLk dy dihsLqgrd kfry ivwc dosLI krfr idwqy gey ieko-iek ivakqI ieMdrjIq isMG irafq ny adflq ivwc JUTI shMu Kfx bdly imlI 9 sfl dI kYd dI sjLf nUM cuxOqI dyx vfsqy apIl ptIsLn dfier  kr idwqI hY. ieh kYnyzf df aiqvfd bfbq sB qoN iBafnk hmlf ikhf jFdf hY ijs ivwc amly smyq 329 ivakqI mfry gey sn. ies bMb Dmfky kfrn eyar ieMzIaF df kinsLkf nfm df jMbo jYWt KKVIaF ho ky 23 jUn 1985 nMU aierlYNz dy qwt dy njLdIk smuMdr ivwc izwg ipaf sI. TIk eysy smyN dunIaF dy dUjy pfsy jpfn dy nrIqf hvfeI awzy `qy XfqrIaF dy smfn ivwc hoey bMb Dmfky ivwc do jpfnI bYgyjL hYNzlr mfry gey sn. ieMJ ies dihsLqgrd hmly ivwc kul 331 ivakqI mfry gey sn ijs df sfijsLGfVf bwbr Kflsf df dihsLqgrd qlivMdr isMG prmfr smiJaf jFdf hY.

          ies iBafnk bMbkFz ivwc bMbGfVy vjoN jfixaF jFdf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivqkqI hY ijs nMU awj qwk sjLf ho skI hY. ieMdrjIq isMG irafq nMU nrIqf bMB kFz ivwc 10 sfl kYd hoeI sI aqy iPr eyar ieMzIaf bMb kFz ivwc 5 sfl kYd hoeI sI. 15 sfl jylH `c ibqfAux mgroN irafq nUM do hor kiQq sLwkIaF irpudmn isMG milk qy ajfieb isMG bfgVI nUM 2003 `c mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn bcfAux leI shuM cuwk ky 19 vfr JUT bolx leI 9 sfl dI hor kYd dI sjLf 7 jnvrI 2011 nMU suxfeI geI sI ijs dI Aus ny hux apIl dfier kIqI hY. ieMdrjIq isMG irafq, ijs ny eyar ieMzIaf kys dOrfn bMb bxfAux `c afpxf rol qslIm kr ilaf sI, ny mukwdmy dI kfrvfeI dOrfn srI KLflsf skUl qy srI dI KLflsf krYizt XUnIan dy bfnI qy lwKpqI irpdumn isMG milk aqy ajYb isMG bfgVI dy kiQq rol dI gvfhI dyxI sI pr Auh adflq ivwc shuM Kf ky 19 vfr JUT bol igaf sI. kfnMnI mfhr df iKafl hY ik irafq dy JUT bol kfrn milk aqy bfgVI brI ho gey sn.

          ijLkrXog hY ik JUT bolx dy mfmly `c irafq nMU 7 jnvrI 2011 nMU hoeI 9 sfl kYd dI sjLf kYnyzf dy ieiqhfs `c hux qwk dI sB qoN ijLafdf kYd hY. Xfd rhy irafq ny ies kYd dI sjLf qoN MpihlF adflq ivwc ilKqI muafPLI vI mMg leI sI pr ieh muafPLI golmol hI sI ijs nMMU pIVHq pirvfrF ny muwZoN rwd kr idwqf sI.


kinsLkf bMb kFz:

adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL `c bMb-GfVy nMU 9 sfl kYd dI sjLf

vYnkUvr :- eyar ieMzIaf bMb Dmfky nfl sMbMiDq kys ivc adflq ivwc shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc dosLI pfey gey bMb-GfVy ieMdrjIq isMG irafq nUM 7 jnvrI nMU vYnkUvr dI iewk adflq vloN 9 sfl kYd dI sjLf suxfeI geI hY. kYnyzf dy ieiqhfs ivc sLfied ieh pihlI vfrI hoieaf hY ik iksy nUM adflq ivwc JUT bolx dy dosLF ijs nMU kfnMUnI BfsLf ivwc prjrI afiKaf jFdf hY aDIn eynI sKq sjLf suxfeI geI hovy. mukwdmy dI suxvfeI dOrfn ieMdrjIq isMG irafq pihlF hI 17 mhIny jylH ivc kwt cuwky hn, ijhVy ik Aus dI sjLf ivcoN mnPI kr idwqy jfxgy. ies qrHF irafq nUM 7 sfl aqy 7 mhIny hor jylH ivc rihxf pvygf. ijLkrXog hY Xog hY ik srkfrI iDr ny 14 sfl dI sjLf dI mMg kIqI sI jo ik ajyhy dosLF ivwc vwD qoN vwD sjLf huMdI hY pr adflq ny 9 sfl kYd dI sjLf idwqI hY.

          Xfd rhy ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ajyhf ivakqI hY ijs nMU eyar ieMzIaf bMb kFz aqy nrIqf bMb kFz ivwc  sjLf hoeI hY. ies bMb kFz ivwc eyar ieMzIaf df jMbo jYWt kYnyzf qoN nvIN idwlI jFdf hoieaf afirlYNz dy qwt dy njLdIk awD asmfny kfrgo-holz ivwc rwKy sfmfn ivwc hoey sLkIsLflI bMb Dmfky kfrn KwKVIaF ho ky smuMdr ivwc izwg ipaf sI aqy ies ivwc amly smyq 329 XfqrI mfry gey sn. TIk ies smyN vYnkUvr qoN   knyzIan eyar lfeIn dy jhfjL ivcoN tokIE dy nrIqf hvfeI awzy `qy jd smfn nvIN idwlI jfx vfly eyar ieMzIaf jhfjL vwl lY jfieaf jf irhf sI qF sUt kys ivwc rwKy bMb dy Pt jfx kfrn jpfn dy do kulI mfry gey sn.

          zMkn bIsI ivwc rihMdf ieMdrjIq isMG irafq ies bMb kFz ipwCoN pirvfr smyq ieMglYNz clf igaf sI ijwQoN Aus nMU akstrfzfeIt kr ky ilaFdf igaf sI. nrIqf bMb kFz dy Gtnf sQfn qoN imly sbUqF dy aDfr `qy ieMdrjIq isMG irafq nMU 10 sfl kYd dI sjLf hoeI sI.

          2003 ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI AuWqy cwly kys dOrfn ieMdrjIq isMG irafq ny bMb kFz ivwc afpxy rol df iekbfl kr ilaf sI aqy ies kys ivwc Aus nMU pMj sfl kYd hoeI sI. srkfrI iDr aqy puils nMU afs sI ik irafq ies kys ivwc irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI iKLlfPL swc dws dyvygf pr irafq ny adflq ivwc shUM Kf ky drjnF vfr JUT boilaf aqy irpudmn isMG milk aqy ajfieb isMG bfgVI ies kys ivcoN brI ho gey. ies kys ivwc jwj ny irafq nMU hwd drjy df JUTf (an-imtIgytz lfier) afiKaf sI aqy irafq nMU shuM Kf ky JUT bolx dy dosL ivwc cfrj kr ilaf igaf sI aqy sfl 2010 dy aMq `qy dosLI pfieaf igaf sI.

          dosLI pfey jfx qoN bfad irafq ny bMb kFz dy piVHq pirvfrF qoN ilKqI muafPLI vI mMg leI sI jo Aus dy vkIl ny adflq ivwc pVH ky suxfeI sI. Xfd rhy 331 kqlF dy dosL ivwc awj qwk sjLf pfAux vflf ieMdrjIq isMG irafq ieko iek ivakqI hY aqy ieh vI ijLkrXog hY ik irafq iek aMimRDfrI iswK hY jo afpxy afp nMU Dfrimk ibrqI vflf ivakqI dwsdf hY. iqMn vfr sjLf pfAux ipwCoN vI irafq ny ies bMb iBafnk kFz dI prqF Kohlx qoN ienkfrI hY.


 

pMjfbI swQ dIaF KLbrF aqy hor afrtIkl pVHn  leI ieQy kilk kro:

 

kuJ hor  KLbrF pVHn leI ieQy kilk kro

 

-------hor KLbrF leI hyT kilk kro-------

kMsrvtv pfrtI Gwt tYksF vflI pfrtI hY -hfrpr  

 


All rights reserved.

The articles and images published in print and website edition of Khabarnama News Paper cannot be reproduced for any purpose whatsoever without the permission of the publisher.

KLbrnfmf ivwc Cpdy ivcfr lyKkF dy afpxy hn, ienHF nfl KLbrnfmf df sihmq hoxf jF nf hoxf jLrUrI nhIN hY. lyKk afpxI ilKq leI Kwud ijLmyvfr hn. pfTkF nUM gujfirsL hY ik Auh KLbrnfmf nUM PUn krn dI bjfey lyKkF nfl iswDf sMprk krn. DMnvfd!!

 

 


 


 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here