www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

jy dysL dI agvfeI krnI hY qF aYnnzIpI nyqf jgmIq isMG nUM afpxI siQqI spwsLt krnI hI pYxI hY

          ijs idn qoN jgmIq isMG ny kYnyzf dI isafsq ivwc pYr Diraf hY aqy Aus qoN bfad aYnzIpI df lIzr bixaf hY, ijwQy iek pfsy Aus dy smrQkF vloN BrvF svfgq hoieaf hY aqy KusLIaF mnfeIaF geIaF hn AuWQy dUsry pfsy jgmIq isMG dI Kfilsqfn aqy awqvfd bfry koeI sLpwsLt siQqI nf hox kfrn BMblBUsf vI ipaf hoieaf hY. jdoN jgmIq isMG mihjL iek aYmpIpI sI qF AudoN kYnyzf dy lok Aus dIaF srgrmIaF nUM bhuqf nhIN sI gOlLdy pr hux dysL dI PYzrl pfrtI df nyqf bxn qoN bfad lok Aus dy ipCokV nUM GoKx df vI hwk rwKdy hn. ajy qF pRDfn mMMqrI trUzo dI Bfrq PyrI dOrfn Kfilsqfn dy muwdy df rfm rOLlf nhIN sI Kqm hoieaf aqy hux jgmIq isMG dIaF aYmpIpI Bfv lokF df numfieMdf bxn qoN bfad dIaF gqIivDIaF aKLbfrF dIaF surKIaF bxn lwg peIaF hn. sFJy BfeIcfry dy lokF df numfieMdf huMidaf hoieaf jd Auh 2015 ivwc trONto qoN 4000 iklomItr cwl ky sYn PrFissko ivwc hoeI "iswK sfvrYntI rYlI' ivwc sMq jrnYl isMG iBMzrFvflf dy vwz afkfrI postrF sfhmxy KVH ky Bfrq bfry ieh kihMdf hY ik 'ijs dysL ivwc asIN rihMdy hF, Auh dysL ny jfxbuwJ ky sfnUM imtf dyx dI koisLsL kIqI sI' qF Auh iewk BMblBusf pf idMdf hY. iPr jdoN 'glob aYNz myl' aKLbfr ivwc ieh sB kuJ Cp jFdf hY qF aYnzIpI Aus df iek ibafn vYbsfeIt `qy CfpdI hY ijs ivwc jgmIq isMG kihMdf hY ik Bfrq df BivwK qih krnf myrf kMm nhIN hY ikAuNik mYN nf qF Bfrq df istIjn hF aqy nf hI Bfrq df isafsqdfn hF. pr iewQy svfl pYdf huMdf hY ik jd jgmIq isMG Bfrq df vfsI nhIN sI aqy nf Bfrq ivwc irhf sI, Auh qF kYnyzf df jMMmpl aqy kYnyzf df vfsI hY qF Aus nUM amrIkf jf ky aqy styj `qy KVky ieh gwl kihx dI loV ikAuN peI? PrvrI 2016 ivwc ieLMglYz ivwc Aus ny iek aijhy sYmInfr ivwc Bfg ilaf ijs df afXojn Kfilsqfn pwKI jQybMdI 'nYsLnl iswK XUQ PyzrysLn' ny kIqf sI. ies sYmInfr ivwc Kfilsqfn aqy iswK sfvrYNtI dI gwl huMdI hY aqy jgmIq isMG hiQafrbMd muihMm dI proVqf krn vfly sLmsLyr isMG vrgy ivakqI nfl styj sFJI krdf hY. bysLk jgmIq isMG mIzIey nfl gwl krdy vkq hryk pRkfr dy awqvfd aqy ihMsf dI inMidaf krdf hY pr bIqy ivwc eyar ieMzIaf bMb kFz smyq hoeIaF KfilsqfnI awqvfdI GtnfvF `qy cuwpI Dfr jFdf hY. ies qrHF krn vflf jgmIq isMG iekwlf nhIN hY, hor vI bhuq sfry lIzr hn jo aijhf krdy hn. ieh sfzy dysI rfjnIqk lokF dI doglI nIqI hY. agr ienHF lIzrF ny Kfilsqfn dI gwl krnI hY qF iPr ienHF nUM ieh kMm KulHyafm krnf cfhIdf hY qF ik lokF nUM ieh jfnx df mOkf imly ik ieh ikWQy KVy hn.

ilbrl aYmpIpI hirMdr mwlI ny EntyrIE sUby dI asMblI ivwc iswK jYnosfeIz df mqf pysL krky pfs qF krvf ilaf sI pr Aus qoN bfad kI hoieaf? kwuJ vI nhIN. kI Aus df kYnyzf ivwc vsdy lokF dI soc AuWqy koeI asr ipaf, kI Auh mqf pfs hox qoN bfad hor ikMnf ku avfm KfilsqfnIaF nfl quiraf? KfilsqfnI lfbI vwloN Bfrq dI inMidaf krn vflf jYnozosfeIz df mqf qF ies krky hI pfs krvfieaf igaf sI qF ik lok AunHF nfl juVngy aqy ies mqy nUM Bfrq qoN vwK hox Bfv Kfislqfn dI pRfpqI leI vriqaf jfvygf. jdoN aijhy lIzr afpxy lokF aqy  votrF dIaF smwisafvF hwl krn dI QF Bfrq nUM vMzx jF BMzx dIaF gwlF krdy hn qF votr afpxy afp nUM Tgy gey mihsUs krdy hn.

jgmIq isMG piVHaf iliKa, ikRmInl vkIl aqy cMgf bulfrf hY. agr jgmIq isMG ny kYnyzf vrgy dysL dI agvfeI krnI hY qF Aus nUM Kfilsqfn bfry sLpwsLt AuWqr dyxf hI pYxf hY aqy KfilsqfnI awqvfdI GtnfvF BfvyN Auuh bIqy ivwc kYnyzf ivwc vfprIaF hox jF kYnyzf qoN bfhr vfprIaF hox, dI inMidaf hr hflq krnI pYxI hY. golmol AuWqr dyx nfl lokF dI qswlI nhIN huMdI sgoN jgmIq isMG vrgy do byVIaF ivwc pYr rwKx vfly lIzrF dy vkfr `qy hI swt vwjdI hY aqy BMblBUsf hor vDdf hY. jgmIq isMG nUM afpxy afp nUM vwKvfdIaF nfloN vwK krn dI loV hY. dohF byVIaF df svfr hoky jgmIq isMG iksy iknfry nhIN lwg skdf. mwKDfrf dI kOmI isafsI pfrtI df muKI hox kfrn iek nf iek idn Aus nUM vwKvfdIaF nfloN vwLK hoxf pvygf aqy mnuwKI aiDkfrF dy prdy hyT Kfilsqfn df pRcfr krn vfilaF nfloN afpxf nfqf qoVnf pvygf. jy aijhf krn ivwc jgmIq isMG asPl rihMdf hY qF Auh kYnyzf dy bhu-igxqI lokF df ivsLvfsL gvf bYTygf ijs df KfimafjLf Aus nUM  aqy PYzrl aYnzIpI nMU Bugqxf pvygf ijs df Auh kOmI afgU hY.                                         

-prmjIq isMG sMDU, KLbrnfmf #964, mfrc 16-2018

 


iqMn qlfk dI pRQf bfry kwuJ ku gwlF[[[!

 

(Gwt qoN Gwt 22 aYsy ieslfmI dy hn ijnHF ny iqMn vfr qlfk bolx dI pRQf nUM pUrI qrHF qm kr idwqf hY. ienHF ivwc sfAUdI arb, piksqfn, bMglfdy, qurkI, itAUnIIaf aqy aljIiraf vrgy dy fiml hn

          ipCly idnI iqMn qlfk dy mfmly ieiqhfisk PYslf idMidaF ivwc supRIm kort dy pMj mYbrI bYNc ivwco iqMn jwjF ny iqMn qlfk nUM asivDfink krfr idwqf hY. iewko hI smyN ivwc iqMn qlfk Bfrq dy muslmfnF nfl juVI iewk ivvfidq pRQf hY. iesdy bfry ivwc lokF dy kol TIk jfxkfrI vI Gwt hI hY. pfiksqfn aqy sAUdI arb vrgy ieslfmI dyF ivwc iqMn qlfk Auwqy mukMml rok hY. jbfnI iqMn qlfk df cln dunIaf ivwc BfrqI muslmfnF dy ivwc hI hY aqy Auh vI hnPI ivcfrDfrf nUM mMnx vfilaF dy ivwc. ieslfm dIaF cfr Kfs ivcfrDfrfvF ivwcoN Bfrq ivwc hnPI Dfrf nUM mMnx vfilaF df bhumq hY. hnPI ivcfrDfrf nUM mMnx vfilaF dy ivwc iqMn qlfk nUM shI mMinaf jFdf hY pr bfkI iqMn ivcfrDfrfvF ivwc iewk hI sfh ivwc iqMn vfr qlfk nUM iewk qlfk hI mMinaf jFdf hY. ivafh Kqm krn leI kuwJ mhIinaF dy aMdr vwK-vwK smyN ivwc do vfr hor qlfk dyxf jF kihxf huMdf hY.

lyikn ies Auwqy ieslfmI ivdvfnF dy ivwc vI sihmqI nhI hY. kuwJ ivdvfnF dy anusfr qF iewk vfr ivwc iqMn qlfk iewk dm nfl gYr ieslfmI hY aqy ieh kurfn dy iKlfP hY. AunHF dy anusfr kurfn dy 'sUrfh-al-bwkrf` ivwc iqMn qlfk dy bfry ivwc jo dwisaf igaf hY, Aus qo sf hY ik iewk hI smyN Auwqy, iewk hI sfh ivwc iqMn vfr qlfk kihxf ies mukwds ikqfb dy iKlfP hY. kuJ hor ivdvfnF df ieh kihxf hY ik kurfn ivwc aijhf kuJ vI nhIN hY aqy ieh bfad ivwc sLrIaf( mirafdf) ivwc joVy gey inrdysL hn aqy Bfrq ivwc sLrIaf kfnUMn nUM mfnqf hY.

ieslfm ivwc qlfk dyx leI iqMn vfr qlfk dyxf huMdf hY. afm qOr qy iqMn qlfk vwK-vwK smy qy dyxf huMdf hY qFik jykr guwsy ivwc qlfk ikhf igaf hovy qF pqI-pqnI df irqf nf tuwty. jykr iewko sfh ivwc iqMn vfr qlfk, qlfk, qlfk ikhf igaf hovy, qwd vI iesnUM iewk hI qlfk mMinaf jfvygf. lyikn Bfrq dy muslmfnF dy ivwc jykr iewk hI smyN ivwc jdo mrd afpxI pqnI nUM iewk hI sfh ivwc iqMn vfr qlfk idMdf hY qF iesnUM iqMn qlfk mMn lYdy hn aqy qlfk ho jFdf hY.

kuwJ lok ilKqI rUp nfl qlfk idMdy hn. muwdf ilKqI rUp nfl iqMn qlfk dyx df nhI hY. muwdf hY jbfnI iewko vfrI, iewk hI sfh ivwc iqMn vfr qlfk dyx df hY. ijafdfqr BfrqI muslmfnF dy ivwc jykr iewk muslmfn mrd afpxI pqnI nUM iewk hI sfh ivwc iqMn vfr jLbfnI qlfk kihMdf hY qF Ausdf ivafh qm ho jFdf hY. bfad ivwc AusnUM pCqfvf hovy qFvI iesdf kuwJ nhI kIqf jf skdf. hF, afpxI pqnI nUM dubfrf hfsl krn leI aqy Aus nfl inkfh krn leI AusdI pqnI nUM iksy dUjy mrd nfl ivafh krfAuxf huMdf hY aqy iPr 'KuwlHf' jF qlfk dy jrIey vwK ho jFdy hn qF Auh afpxy pihlF pqI nfl dubfrf ivafh kr skdI hY. ies nUM 'hlflf' kihMdy hY. pr hux ieh pRQf qm huMdI jf rhI hY.

ienHf idnF ivwc XUnIPfrm isvl koz Auwqy crcf cwl rhI hY aqy ieh crcf ies leI ho rhI hY ikAuik 'BfrqI muslmfn mihlf aMdoln' nfm dy iewk sMgTn ny lwgBwg 50 hjfr muslmfn aOrqF dy hsqfKrF vflf iewk mImo pRDfnmMqrI nirMdr modI nUM sONipaf sI ijs ivwc iqMn vfr qlfk nUM gYr kfnUMnI bxfAux dI mMg kIqI geI hY. ies mImo Auwqy muslmfn smfj dy keI mrdF ny vI hsqfKr kIqy hn. hux Bfrq dI suprIm kort ny kydr srkfr nUM ikhf hY ik srkfr spwt kry ik srkfr ies iqMn qlfk dy muwdy bfry kI kr rhI hY.

jdo sMivDfn bxfieaf jf irhf sI Aus vkq ies dy inrmfqfvF ny ieh pyk rwKI sI ik sfry BfrqI nfgirkF leI iewk hI qrHF df knUMn hoxf cfhIdf hY qF ik iesdy qihq AunHF dy ivafh, qlfk, jfiedfd aqy ivrfsq df vfrs aqy muqbMnf afid nUM iek mfqr kfnUMn hyT ilaFdf jf sky, ijsdf nbyVf vwK vwK Drm dy lok afpxy pwDr Auwqy krdy af rhy sn.

'zfierYkitv ipRMsIpls afP styt pfilsI' XfnI rfj dI nIqI dy inrdysLF ivwc ikhf igaf sI ik Bfrq ivwc sfry nfgirkF leI iewk smfn nfgirk  'XUnIPfrm isvl koz' bxfAux dI koi hoxI cfhIdI hY.  ies muwdy nUM lY ky bihs qF aMgryF dy fsn kfl qoN hI urU ho geI sI. Bfrq ivwc smfj dI iBMnqf nUM vyKky aMgry fsk hYrfn sn. Auh ies gwl Auwqy vI hYrfn sn ik cfhy Auh ihMdU hox jF muslmfn jF iPr pfrsI aqy eIsfeI, sfiraF dy afpxy vwKo vwKry kfiedy knUMn hn ijnHF nfl AunHF df smfj cwldf sI. ies kfrn brqfnvI hkUmq ny Dfrimk mfmilaF df nbyVf AunHF smfjF dy prMprfgq kfnUnF dy afDfr Auwqy hI krnf urU kr idwqf ijs nUM 'muslm prsnl lfa' vI ikhf jFdf hY jo ivvsQf pihlF cwl rhIaF sn Auh hI lfgU rihx idwqIaF geIaF sn jo ies pRkfr sn:

 

muslmfnF leI ivvsQf:

* muslmfn mrd aqy aOrqF nUM dUjI fdI dI afigaf.

* muslmfnF ivwc AuqrfiDkfr (sMpqI) ivwc iesqrI nUM vI ihwsf.

* iqMn vfr qlfk kih ky mrd nUM iesqrI qoN vwK hox df aiDkfr.

 

ihMdU leI ivvsQf:

* ivDvfvF leI dUjI fdI vrijq.

* bfl-ivafh dI afigaf ikAuik ivafh dI koeI Aumr-sImf qYa nhI kIqI geI.

* bhu pqnI dy cln nUM mMnjUrI.

* iesqrI nUM jfiedfd jF ivrfsq df AuqrfiDkfr nhI.

* iesqrI nUM muqbMnf puwq apnfAux dI vI afigaf nhI.

* ivafhI iesqrI nUM vI jfiedfd ivwc koeI aiDkfr nhI.

ajLfdI qoN bfad sMivDfn inrmfqfvF ny ihMdU smfj dIaF aOrqF nUM AunHF Auwqy lwgIaF byVIaF qoN mukqI idvfAux leI iek 'ihMdU koz ibwl' nUM bxfieaf. Kfs qOr Auwqy zf bI[afr[ aMbyzkr pRDfn mMqrI jvfihr lfl nihrU nfl sihmq sn. mgr ihMdU koz ibl nUM sMsd ivwc jordfr ivroD df sfhmxf krnf ipaf. ivroD kr rhy sMsdF dI dlIl sI ik jnqf dy cuxy gey pRqIinwDI hI ies Auwqy Yslf lY skxgy ikAuik ieh bhuigxqI ihMdU smfj dy aiDkfrF df mfmlf hY. kuwJ lokF dI nrfjgI sI ik nihrU dI srkfr isrP ihMdUaF nUM hI ies nfl bMnHxf cfhuMdI hY, jdo ik dUjy DrmF vfly afpxIaF pRMpirk rIqIaF dy anusfr cwl skdy hn. ihMdU koz ibl pfs qF nhI ho sikaf mgr 1952 ivwc ihMdUaF dy ivafh aqy dUjy mfmilaF bfry vwK-vwK koz bxfey gey aqy pr muslmfnF leI 1937 qoN cwlI af rhI pRQf nUM hI kfnUMn hI mMn ilaf igaf sI.

1955 ivwc ihMdU mYrjL aYkt bxfieaf igaf ijs ivwc qlfk dI kfnUMnI mfnqf dy nfl-nfl aMqr jfqI ivafh nUM vI mfnqf idwqI geI jdo ik iewk qoN iafdf ivafh nUM gYrkfnUnI bxfieaf igaf. ies aYkt dy nfl hI 1956 ivwc hI iqMn hor aYkt bxfey gey sn ijnHF ivwc 'ihMdU sksYsLn aYkt' (ihMdU AuqrfiDkfr inXm), 'ihMdU azfpsLn aYNz myntInYns aYkt' (muqbMnf bxfAuxf aqy pfl posLx inXm) aqy ihMdU minafirtI aYNz gfrzIanisMLp aYkt' (ihMdU Gwt igxqI aqy sRprsq inXm) bxfey gey sn. ihMdUaF leI bxfey gey knUMn dy dfiery ivwc iswKF, boDIaF aqy jYnI Drm dy lokF nUM vI ilaf igaf sI.

dUsry pfsy aMgryF dI hkUmq dy jLmfny qoN hI Bfrq ivwc muslmfnF dy ivafh, qlfk aqy AuqrfiDkfr dy mfmilaF df PYslf rIaq dy ihsfb nfl ilaf jFdf irhf hY.

ies knUMn nUM pYgMbr muhMmd ny nF hyT 'muhMmdn lfa' dy nfm nfl jfixaf jFdf hY hflFik iesdI iafdf ivafiKaf nhI kIqI geI hY mgr 'muhMmdn lfa' nUM ihMdU koz ibl aqy ies qrHF dy dUjy kfnUnF dy brfbr dI hI mfnqf hY. ieh knUMn 1937 qoN hI cilaf af irhf hY. ieh kfnUMnI ivvsQf sMivDfn ivwc Drm dI ajfdI dy aiDkfr XfnI Dfrf 26 dy qihq hY ijs ivwc  srvjink ivvsQf, Drm aqy nYiqkqf dy mfmilaF df afp prbMD krn dI affdI idwqI geI hY. ies nUM hI 'muslm prsnl lfa' ikhf jFdf hY.

lyikn 1985 ivwc mwD pRdy dI rihx vflI fh bfno nUM vkIl pqI ny iewko hI sfh ivwc iqMn vfr qlfk qlfk qlfk kih ky bwicaF smyq GroN bfhr kr idwqf qy koeI Bwqf vI nf idwqf jd ik bfno afpxy pqI dI Aumr nfloN kfPI CotI Aumr dI dUsrI pqnI nfl qkrIbn 14 sfl ieko hI Gr ivwc rihMdI rhI sI.  Aus vkq bfno dI Aumr 62 ku sfl dI sI aqy bfno ny Bwqy leI adflq ivwc kys kr idwqf. bfno ny pqI duafrf jIvn Br leI Bwqf nf dyx dy kys ivwc supRIm kort ny PYslf idwqf sI ik Aus nUM jIvn Br 'gujfrf Bwqf' idwqf jfvy. fh bfno dy mfmly Auwqy jMmky hMgfmf hoieaf ies bfry pUrf ivsQfr ies lyK ivwc dyxf vfijb nhIN hY. gl kI isr `qy afeIaF coxF nUM muwK rwKky rfjIv gFDI ny bfno nUM Kwud kol swd ky Bwqf svIkfr nf krn dI dlIl idqI aqy nfl hI muslmfn lIzrF ny bfno qwk phuMc kIqI aqy iewQoNN qwk ik DmkIaF vI idwqIaF ik ies nfl muslmfn Drm dI byiejLqI hovygI aqy ies dI ijLmyvfrI bfno dI Kud dI hovygI aqy ies qoN bfad bfnoN ny dbfa Qwly afky Bwqf asvIkfr kr idwqf. muslmfn votrF nUM KusL krn dy ievjLfny vjoN coxF ivwc kFgrs dI sLfndfr ijwq hoeI aqy qqkflIn pRDfn mMqrI rfjIv gFDI dI agvfeI ivwc kydr srkfr ny sMsd ivwc muslmfn vomYn (pRotykn afP rfeIts afP zfievors) aYkt pfs krvfieaf ijs ny supRIm kort dy fh bfno dy mfmly ivwc idwqy gey PYsly nUM rwd kr idwqf aqy gujfrf Bwqy nUM jIvn Br nf rwKdy hoey qlfk dy bfad dy 90 idn qwk sIimq kr idwqf igaf Bfv 'muslmfn prsnl lfa' (sLrIaf) lfgU rihx idwqf igaf iesdy nfl hI isvl mYrjL aYkt vI afieaf jo dy dy sfry lokF Auwqy lfgU huMdf hY. iewk qoN ijafdf ivafh nUM ies knUMn dy qihq YrkfnUMnI krfr idwqf igaf. ies aYkt dy qihq ivafh krn vfilaF nUM BfrqI AuqrfiDkfr inXm dy dfiery ivwc hI ilafieaf jFdf hY aqy qlfk dI sUrq ivwc gufrf Bwqf vI iewk sfmfn hI huMdf hY cfhy Auh iksy smudfey nfl sMbMD ikAu nf rwKdy hox. ies knUMn dy qihq muslmfn vI kort ivwc ivafh/qlfk kr skdy hn pr nfl dI nfl AunHF nUM sLrIaq dy muqfibk vI ivafh/qlfk krn dI iejLfjq hY.

Gwt qoN Gwt 22 aYsy ieslfmI dy hn ijnHF ny iqMn vfr qlfk bolx dI pRQf nUM pUrI qrHF qm kr idwqf hY. ienHF ivwc sfAUdI arb, piksqfn, bMglfdy, qurkI, itAUnIIaf aqy aljIiraf vrgy dy fiml hn. piksqfn ivwc ies ivwc bdlfa ilafAux dI pirkRIaf 1955 dI iewk Gtnf dy bfad urU hoeI. pfiksqfn dy qqkflIn pRDfn mMqrI muhMmd alI bogrf ny pqnI dy nfl rihMdy hoey afpxI injI skwqr nfl ivafh kIqf sI. ies ivafh df pfiksqfn ivwc jMmky ivroD hoieaf sI ijs dy bfad srkfr ny swq mYbrF vfly iewk kimn df gTn kIqf sI ijs ny qlfk lYx leI nvyN inXm bxfey sn.

Bfrq ivwc iqMn qlfk aqy muslmfn aOrqF leI rfh dsyrf bxn vflI bIbI sLfh bfno qF ies dunIaF qoN idmfg dI nfVI Ptx nfl 1992 ivwc kUc kr geI sI aqy suprIm kort ny vI afpxf PYslf dy idwqf hY lyikn hux dyKxf ieh hovygf ik kI Bfjpf aqy modI srkfr vI muslmfnF dI votF `qy awK rwKky suprIm kort dy PYsly df rfjIv gFDI vflf hfl krygI jF ik vwKrf rfh apxfvygI? ieh qF afAux vflf smF hI dwsygf.

-KLbrnfmf #937, agsq 25-2017

 


AuWqrI korIaf `qy hmlf krn qoN ikAuN iJjk irhf hY amrIkf? - prmjIq sMDU

ipCly idnIN AuWqrI korIaf dy rfsLtrpqI ikMm jFg an ny DmkI idwqI sI ik korIaf amrIkf dy iewk jLjLIry 'guafm `qy imjLfiel hmlf krn dI skIm iqafr krI bYTf hY aqy ieh hmlf hoky hI rhygf. korIaF dI srkfrI inAUjL eyjMsI ny dfhvf kIqf sI ik agsq mhIny dy awD qwk amrIkf dI mflkI vfly jLjIry 'guafm` `qy hmlf krky pihlI inAUklIar hYz vflI imjLfiel df tYst kIqf jfvygf. guafm iek aijhf afeIlYNz hY ijs dI afbfdI koeI 60 hjLfr dy krIb hY aqy ies df iewk coQfeI Bfg amrIkf dI imltrI dy kol hY jo ik ies Kyqr ivwc amrIkf df sB qoN vwzf imltrI kYNdr hY aqy amrIkf dy 6000 hfjLr qoN vwD PojI ies imltrI bys `qy bYTY hn. jdoN korIaF vwloN ieh DmkI idwqI geI sI qF ies qoN bfad amrIkf dy rfsLtrpqI zonflz trMp ny ikhf sI ik hux AwqrI korIaf nfl 'ivwd Pfier aqy PAUrI'nfl nijiTaf jfvygf. ies nUM zonflz trMp vwloN mfiraf nvF Pokf dbkf hI ikhf jf irhf hY aqy ikhf ieh jf irhf hY ik korIaf `qy hmlf krn leI amrIkf hfl dI GVI kMMnI kqrf irhf hY. pr amrIkf korIaF nfl iswDf nijwTx leI kfhqoN kMnI kqrf irhf hY ies df kfrn korIaf aqy cIn df afpsI smJOqf hY jo ik  1961 ivwc kIqf igaf sI. smJOqf krn vyly cInI nyqf mfE qsy-quMg ny ikhf sI ik donF dy (AuWqrI korIaf aqy cIn) buwlF aqy dMdF ijMny krIb hn. bIqI sdI dy dOrfn cIn AuWqrI korIaf df sB qo njLdIkI, spwt rfjnIqk aqy POjI sfQI irhf hY. amrIkf nfl AuWqr korIaf dy ivvfidq iriqaF dy ivwc Ausny ivcoly dI BUimkf vI inBfeI hY.

Xfd rhy 1953 ivwc dwKx aqy AuWqr korIaf dy ivwc hoeI lVfeI ivwc cIn ny AuWqrI korIaf df sfQ idwqf sI. pRfpq aMkiVaF dy muqfbk ies ivwc cIn dy zyZ lwK qoN iafdf POjI mfry gey sn. Audo qo bIijMg aqy pXogXFg dy ivwc irqy ibhqr hox dI pirikRaf jfrI hY. cIn aqy AuWqrI korIaf dy afpsI sbMDF df afDfr 1961 dI sMDI hI hY.

cIn aqy sovIaq sMG ny isrP lVfeI hI ivwc AuWqrI korIaf dI mdd nhIN sI kIqI, sgo lVfeI dy bfad dy nUM dubfrf KVy hox df shfrf vI idwqf sI. lyikn cIn aqy AuWqr korIaf dy ivwckfr sbMDF dy sB qo aihm afDfrF ivwc iewk sMDI hY, ijs AuWqy donF dyF ny 1961 ivwc hsqfKr kIqy sn. ies nUM dosqI, sihXog aqy afpsI mdd vflI sMDI ikhf jFdf hY.

ies dy qihq cIn afpxy sfQI dI sMsikRqI, arQ fsqr, smfjk aqy qknIkI ivkfs dy Kyqr ivwc mdd krn dy sMklp nfl bwiJaf hoieaf hY. iehI Auh smJOqf hY ijsdy qihq cIn AuWqr korIaf nUM afrQk sihXog idMdf hY, ijsdI hfl hI ivwc amrIkI rftrpqI zonlz trMp ny aflocnf kIqI sI.  ies sMDI qihq hI POjI sihXog dI buinafd rwKI geI sI ieh sMDI isrP vpfrk sihXog qwk sIimq nhI hY. ies dI Dfrf do ivwc sf iliKaf hY ik donF ivwco koeI dy jykr iksy dy iKlfP lVfeI df aYlfn krdf hY jF hmly df ikfr huMdf hY qF dUjf dy hr qrIky nfl POjI sihXog dyvygf. ies qrHF cIn aqy AuWqr korIaf ny dwKx pUrbI eyIaf ivwc amrIkI dKl dy sMBfivk KqiraF dy jvfb ivwc iewk Zfl bxf leI sI. ieh sMDI AuWqrI korIaf dy ivwc kfnUMnI afDfr AuplwbD krfAuNdI hY aqy nfl hI koirafeI Kyqr ivwc cIn dy Bugoilk qy rfjnIqk ihqF nUM vI drsfAudI hY. ies sMDI dI vjHf nfl AuWqrI korIaF AuWqy koeI sKLq kdm cwukx qoN amrIkf hux qwk bcdf af irhf hY.

hflFik AuWqrI korIaf dy prmfxu pRsfr aqy Aus AuWqy cIn dI qff pRqIkiraf nfl ies sMDI dy BivwK AuWqy ainicqqf dy bdl Cfey hoey hn ikAuNik aijhf pRqIq ho irhf hY ik ikm jFg vwloN kIqy kfrnfimaF qoN cIn Qwk cuwikaf hY aqy korIaf dy prmfxU pRsfr nfl cIn df hflIaf ru idKfAuNdf hY ik kuwJ hwd qwk cIn hux ikm jFg nfl asihj mihsUs kr irhf hY. meI ivwc cIn df srkfrI abfr globl tfeIms ieh ilK irhf hY ik AuWqrI korIaf dy prmfxu progrfm nfl cIn aqy hor KyqrF dI surwiKaf AuWqy swt lwgI hY. ies dy jvfb ivwc afpxI eyjMsI kysIaYney dy jrIey AuWqrI korIaf ny ikhf ik ijLMdgI qoN vwD kImqI afpxy prmfxU progrfm nUM Kqry ivwc pfky cIn nfl dosqI dI iBwiKaf nhI mMgxgy.

aijhf lgdf hY ik hux 1961 vfly smJoqy dI ahimaq iafdf nhI hY. ieh vI mMinaf jf irhf hY ik bdldy hflfqF anusfr ieh sMDI hux cIn aqy AuWqrI korIaf dy ivwc sbMDF df afDfr iblkul hI nhI rih geI hY sgo sMDI DUeyN dy bdlF vrgI hI irh geI hY. iksy vI kImq AuWqy iksy POjI sMGr dI hflq ivwc cIn AuWqr korIaf df sfQ dyx leI mjbUr nhI hovygf. sMDI ivwc ud sihXog dI Dfrf cIn nUM ieh hwk idMdI hY ik jykr cInI rftrpqI lVfeI vrgI hflq ivwc ihwsf lYx ivwc idlcspI nhI rwKdy hn qF Auh aijhf kr skdy hn. ies dy ielfvf cIn dy kol sMDI qoVn df vI bdl vI hY BfvyN ik dovyN dysL 1420 iklomItr lMmI sImf sFJf krdy hn. ies sMDI dy pihlI Dfrf ivwc iliKaf hY ik donF dyF nUM eyIaf, dunIaf ivwc FqI aqy lokF dI surwiKaf nUM bcfey rwKxf hovy aqy ies Dfrf dI AulMGxf dy hvfly nfl cIn sulfh ivwcoN bfhr vI af skdf hY.

ieQy ieh vI vrnxXog hY ik kdy ikm nUM ijnipMg imly vI nhI hn pr iesdf ieh mqlwb nhI kwiZ,af jf skdf ik donF dyF dy ivwc ipafr-pRym qm ho cuwikaf hY. Xfd rhy cIn ny 2013 ivwc AuWqr korIaf nfl afpxf rwiKaf smJOqf rwd kr idwqf sI. srvy dwsdy hn ik cIn dy lokF ny ies PYsly df smrQn kIqf sI. afpxy mksd aqy nIaq ivwc ieh sMDI hux mr cuwkI hY. hux cIn aqy AuWqr korIaf iewk hI 'iewko KUn vfly dosq' nhI rih gey aijhf sMDI AuWqy hsqfKr krdy hoey Auh dfavf krdy sn. myrf mMnxf ieh hY ik cIn vwloN amrIkf nfl iksy sMBfivk lVfeI ivwc AulJx df PYslf sMDI AuWqy inrBr nhI krygf, sgo ies AuWqy inrBr krygf ik Auh qry nUM afpxI rftrI surwiKaf leI ikMnf Kqrnfk mMndf hY pr cIn lVfeI ivwc AulJx leI sMDI nUM hI iewk sMd vjoN vrqygf. amrIkf dI smwisaf ieh hY ik Auh korIaf nfl lVfeI ivwc pYky cIn nfl nrfjLgI muwl nhIN lYxf cfhuMdf BfvyN ik zonflz trMp sKq ibafn dyeI jf rhy hn pr amrIkf cIn aqy korIaf dI sMDI kfrn bybs njLr af irhf hY aqy ies sMDI kfrn hI korIaf `qy hmlf krn qoN iJjk irhf hY.

- KLbrnfmf #935, agsq 11-2017

 

brqfnIaF smyq dunIaf ivwc ikAuN vwD irhf hY ieslfm df KOP?-prmjIq sMDU

ipCly kuJ smyN dOrfn GtIaF GtnfvF ny dunIaf Br dy lokF ivwc ieh aihsfs qff krvf idwqf hY ik ieslfm df zr vwD cuwikaf hY. ieh mslf isr nsl prsqF aqy Gwt igxqI df hI nhI sgo smfj dI iewk qlK hkIkq vI hY. sB qoN pihlF kYnyzf nfl sMbMDq do idn pihlF vfprIaf do CotIaF GtnfvF df ijLkr krn kuQfvF nhIN hovygf. kuwJ idn pihlF mFtrIafl kYnyzf qoN amrIkf ivwc gey iek 50 sflf muslmfn ivakqI ny imsLIgn eyarport `qy `alf hU akbr` kihMidaF iek gory rMg dy puls vfly dI DOx ivwc cfkU KoB idwqf aqy dUsrI Gtnf imsIsfgf ivwc vfprI ijwQy iek gory rMg dI aOrq ny afpxy bwcy df ielfj iksy BUrI cmVI vfly muslmfn zfktr qoN krvfAux qoN nFh kr idwqI aqy iksy goyry zfktr qoN ielfj krvfAux dI mMMg krdI rhI aqy ieh dovyN GtnfvF df iswDf sMbMD ieslfm dy KOP nfl hI juVdf hY.

brqfnIaF ivwc jUn qoN pihlF iqMn awqvfdI hmilaF ivwc fiml sfry hmlfvr lok muslmfn sn ijnHF nUM kuJ muslmfnF ny muslmfn hox qoN iafdf Btky hoey jF Btkfey hoey nOjvfn ikhf ijnHF nUM afpxy uwsy aqy inrff leI iewk mksd cfhIdf sI aqy ijnHF ny ijhfdI ieslfm df hvflf dyky lokF df mjhb dy nfm Auwqy kql kIqf pr ijLadfqr muslmfn mon Dfrky bYTy rhy aqy ies hmly qwk dI inKyDI jF aijhy hmly rokx df koeI Auprflf qF kI krnf sI sgo ijhfdIaF iKlfPL koeI ibafn vI nhIN idwqf.

hux aKIr ivwc bhuq sfry muslmfnF aqy Dfrimk nyqfvF ny ienHF ijhfdIaF dy bfry ivwc sf qOr Auwqy QoVf bhuqf stYz lYxf urU kr idwqf hY, lyikn ies ivwc bhuq dyr ho cwukI hY aqy keI vfr ieEN vI lgdf hY ik hux vI ieh isrP pocf pfcI hI ho rhI hY ikAuNik Kuwlky ajy qwk iksy vI muslmfn Dfrimk lIzr ny koeI sKLq aqy sLpsLt stYNz nhIN ilaf aqy nf hI ijhfdIaF ivruwD mUhrI rol inBfieaf hY isrPL aLKbfrF dIaF surKIaF qwk hI sImq rhy hn.

muslmfnF ivwc ijafdfqr lok sflF qoN iehI socdy afey hn ik fied ijhfdI kuwJ TIk kMm kr rhy sn ikAuik Auh smJdy hn ik pwCmI dysLF aqy Kfskr amrIkf ny dunIaf dy muslmfnF dy nfl ijafdqIaF kIqIaF hn. aPgfinsqfn aqy ierfk Auwqy hmlf kIqf hY, muslmfnF nUM mfiraf aqy kuiwtaf hY aqy AunHF dy mulk brbfd kIqy hn. lyikn Drm dy nfm Auwqy hox vfly ies awqvfd dy bfry ivwc sf ru nf apxfky AunHF ny afpxf bhuq nuksfn kIqf hY ikAuik hiqafiraF dI AunHF ny Kuwlky TIk qrIky nfl inMidaf nhI kIqI. ieQoN qwk ik ijLadfqr muslmfnF ny jfx buJ ky sf stYz nhI ilaf aqy kuwJ pwCmI dyF dy nyqfvF ny byhwd gYrijMmyvfrI df sbUq idwqf aqy ies gYr iMmyvfrI dy kfrn pwCmI dyF ivwc ieslfmoPobIaf jF ieslfm df zr hux Kuwlky sfhmxy af igaf hY. kYnyzf smyq hor keI dysL muslmfnF nUM ijhfdIaF dy iKlfPL qorn aqy KVy krn dI bjfey ieslfmoPobIaf vfry kfnUMn bxfAux qur pey aqy ienHF dysLF ny ieslfmoPobIaf vwDx dy asl kfrnF nUM iblkul hI nMdraMdfjL kr idwqf sI. agr lokF nUM muslmfnF qoN iksy pRkfr dI icMqf jF zr hY qF Aus icMqf jF zr df hwl kIqf jfxf cfhIdf hY nf ik kfnUMn dy zrfvy kfrn lokF dI icMqf jF zr nUM dbfieaf jfxf cfhIdf hY. kfnUMn iek pfsy hY pr lokF dy mnF ivwcoN ieslfmoPobIaf df zr kwZxf afpxI QF hY aqy lokF dy mnF ivwcoN ieh zr Kuwd muslmfn hI kwZ skdy hn koeI hor nhIN. ijhfdIaF nfl ijLafdfqr muslmfnF dI aMdroN hmdrdI hY jo ik jwg jLfihr hY ies krky ieslfm df zr vD irhf hY jo ik kfnUnF nfl dwbfieaf nhIN jf skdf.

11 sqMbr 2001 dy hmilaF nUM 15 sfl qoN ijafdf ho gey hn, lyikn TIk mfainaF ivwc pwCmI smfj ivwc ieslfmoPobIaf hux vwD irhf hY. ipCly do sfl dIaF rfjnIqk GtnfvF ny ies smy vwzI BUimkf inBfeI hY. amrIkI rftrpqI zonlz trMp qF ipCly sfl qoN hI ieslfm ivroDI gwlF kr rhy hn lyikn brqfnIaF dI rfjnIqI ivwc ieh hflq ipCly keI sflF qoN ivgV rhI hY.

jy brqfnIaF vwl njLr mfrIey qF 2016 dOrfn brqfnIaF ivwc do rfjnIqk GtnfvF vfprIaF jo ik bhuq hI mhwqvpUrx hn. pihlI lMzn dy myar dI cox aqy dUsrI XUrp ivwcoN inklx dy svfl Auwqy brqfnIaF ivwc jnmq sMigRh sI. lMzn dy myar dI cox ivwc muslmfn AumIdvfr (lybr pfrtI) dy iKlfP ijs qrHF nfl brIit pRDfnmMqrI ny ieslfmoPobIaf df iesqymfl kIqf hY, AusdI fied hI koeI hor imsfl imldI hovy. cox pRikRaf dy dOrfn pRDfnmMqrI zyivz kYmrn ny sihjy hI sfidk Kfn df awqvfdI qwqF nfl sMbMD joiVaf aqy ikhf ik lybr pfrtI dy AumIdvfr awqvfdIaF dy nfl iewk hI styj Auwqy bYT cuwky hn aqy mYnUM AunHF dy bfry ivwc bhuq icMqf hY. ieh bd iksy afm ijhy nyqf dy nhI sgo dy dy pRDfnmMqrI dy sn aqy AunHF dI pfrtI dy AumIdvfr jYk golzsimQ ny ies ieslfmoPobIaf nUM afpxI cunfvI muihMm df kydr ibMdu bxfieaf. vfr vfr muslmfn AumIdvfr sfidk Kfn df sMbMD ieslfmI awqvfdIaF nfl joVky mqdfqfvF nUM zrfieaf igaf. iPr afeI jnmq sMigRh dI vfrI. muwKDfrf dI rfjnIqI ivwc muslmfn ivroDI BfvnfvF iemIgrftF lok ivroDI BfvnfvF dy nfl Guliml geIaF aqy iemIgrftF lokF nUM kosx jF AunHF nUM BYVf jF burf Blf kihxf iewk qrHF nfl sivkfiraf jfx lwgf. ies ivwc vI rfjnyqfvF aqy swqfDfrI dl dy lokF df iewk bhuq hI BYVf ikrdfr sI. ijvy XUrp ivwc ho irhf hY, AuJ hI brqfnIaF dI swjypwKI pfrtIaF sflF qoN aijhIaF gwlF krdIaF rhIaF hn. lyikn brqfnIaF ivwc jnmq sMigRh dy mOky Auwqy ies qrHF dIaF gwlF muwKDfrf df ihwsf bx geIaF aqy ieh aijhf ijMn hY jo boql ivwcoN inklx dy bfad vfps kMtrol ivwc nhI afAux vflf hY.

jnmq sMigRh dy bfad iemIgrFtF dy iKlfP BfvnfvF kfqlfnf hwd qwk AuBrIaF. XUrpI afpRvfsIaF nUM infnf bxfieaf igaf aqy iewk pol nfgirk nUM mfr idwqf igaf, poil dy iek klcrl sYNtr Auwqy hmlf kIqf igaf aqy nfl hI muslmfnF aqy pRvfsIaF dy nfl hyt krfeIMm ivwc vfDf hoieaf. hyt krfeIm dy mfmilaF dI jfxkfrI iekwTI krn vflI sMsQf tyl mfmf anusfr jnmq sMigRh dy bfad nPrq dI vjHf nfl hox vflIaF GtnfvF ivwc kfI vfDf hoieaf hY. aYminstI ieMtrnYnl dy anusfr keI sfl dy bfad iPr pfkI` sLbd df iesqymfl kIqf jfx lwgf aqy ihjfb pihnx vflIaF aOrqF nUM vI vwKrIaF GtnfvF ivwc infnf bxfieaf igaf hY.

11 sqMbr dy bfad ieh soc qF vwD rhI sI ik muslmfn pwCmI smfj leI iewk smwisaf hY aqy AunHF dI soc aqy Drm df pwCmI smfj dIaF kdrF kImqF nfl qflmyl nhI hY. lyikn ies iKafl nUM muwKDfrf ivwc ilafAux nfl hflq hor ivgV geI hY. lMzn ivwc iPMsbrI pfrk msjd dy kol hmly ivwc mOky dy gvfhF ny dwisaf ik hmlfvr ny muslmfnF nfl nPrq df iejhfr kIqf aqy gwzI lokF Auwqy cVHf idwqI. ies qo pihlF vYstimMstr, mYncystr aYrInf aqy lMzn ibRj dy kol hox vfly hmilaF ivwc muslmfn hmlfvr sn. puils dy anusfr mYncystr hmly dy bfad muslmfnF dy iKlfP nPrq dI vjHf nfl hox vfly hmilaF ivwc pMj guxf vfDf dyKx nUM imilaf hY. ieh vfDf muslmfnF dI ijhfdIaF ivruwD DfrI KfmosLI aqy cwup Dfrn krn hI ijLafdf viDaf hY aqy hor lok smJ rhy hn ik ijhfdIaF nUM sfry muslfmnF dI ihmfieq hY aqy iksy hwd qwk ieh shI vI ikhf jf skdf hY jd qk muslfmn ijhfdIaf iKlfPL Kwul ku bfhr sVkF `qy nhIN inkldy.

 


amrIkf dy qF dohIN hwQI lwzU hI lwzU

bMdsLF lgvf ky kqr nUM vycy 12 iblIan zflr dy lVfkU jhf prmjIq sMDU

imzl eIst dy keI dysLF vwloN kqr nfl afpxy sMbMD qoVn qoN bfad alwg Qlg pey kqr nUM amrIkf ny  lVfkU jhf vycy hn. kqr ny 12 arb zflr dy aYP-15 lVfkU jhf rIdx dy sOdy Auwqy amrIkf nfl smJOqf kIqf hY. buwDvfr nUM vfiMgtn ivwc amrIkI rwiKaf pRmuwK ijm mYits aqy AunHF dy hm ruqbf kqrI rwiKaf mMqrI dy ivwc sOdy leI dsqKq hoey hn. rId dy bfry ivwc ieh iekrfr amrIkI rftrpqI zonlz trMp dy Aus ibafn dy bfad hoieaf hY ijs ivwc AunHF ny kqr Auwqy awqvfdI jQyvMdIaF nUM Auwc pwDr Auwqy afrQk mdd dyx df ielfm lgfieaf sI hflFik kqr ienHF dosLF qoN ienkfr krdf irhf hY. kqr imzl eIst ivwc amrIkf df sB qo vwzf sfQI irhf hY. trMp dy sfAUdI arb dy dOry qoN bfad ielfky ivwc awqvfd nUM bVfvf dyx dy ielfm ivwc hfl hI ivwc KfVI dy keI dyF ny kqr nfloN afpxy sMbMD qoV ley sn. ijs df ishrf amrIkI rfsLtrpqI zonlz trMp ny afpxy isr lYNidaf ikhf sI ik aijhf AunHF dy kihx `qy hI hoieaf hY. ienHF dyF ny kqr Auwqy kiQq rUp ivwc crmpMQI smUhF df smrQn krx aqy eIrfn nfl sMbMD rwKx dy ielfm lgfey sn.

kqr ivwc amrIkf df imzleIst df sB qo bhuq eyar bys al AudId hY. iewQy 10, 000 amrIkI POjI qYnfq hn. ieh bys bhuq mhwqvpUrx hY ijwQo amrIkf sIrIaf aqy ierfk ivwc ieslfimk styt dy iKlfP afpxy POjI aiBafsF nUM aMjLfm idMdf hY aqy AuWQoN hI sfry imzl eIst dy ielfky AuWqy awK rwK irhf hY. hflFik jdo trMp ny kqr Auwqy ielfm lgfey sn qF amrIkI rwiKaf ivBfg ies qo asihj idisaf sI aqy ivBfg ny iewk idn pihlF hI ielfky dI surwiKaf dy nUM lY ky kqr dI qfrIP kIqI sI. asl ivwc amrIkf dy iewk hor sfQI sAUdI arb ny ies mhIny dI uruafq ivwc gYs pRDfn dysL kqr nfloN sMbMD qoV ky AusnUM alwg Qlg krn dI pihl kIqI sI. irafD ny afpxI sImfvF sIl kr idwqIaF aqy kqr dy hvfeI jhfjF Auwqy rok lgf idwqI sI. ies dy nfl hI sMXukq arb amIrfq aqy imsr ny vI kqr nfloN sMbMD qoV ley sn. ies qfjLf hoey sOdy bfry kqr dy iewk aiDkfrI dy hvfly nfl ikhf ik lVfkU jhfF nUM lY ky hoieaf ieh sOdf ies gwl df pRmfx hY ik amrIkI sMsQfvF hux vI sfzy nfl hn aqy sfnUM ies bfry ivwc kdy k nhI irhf. ies aigafq aiDkfrI dy hvfly nfl iewk smfcfr eyjMsI ny ikhf ik sfzIaF sYnfvF BrfvF dI qrHF hn, kqr leI amrIkI smrQn dIaF jVF kfI zUMGIaF hn aqy rfjnIqk Auqrfa cVfa nfl ieh pRBfivq hox vflIaF nhIN hn. kqr dy rwiKaf mMqrfly dy sUqrF ny dwisaf hY ik dohf hux qwk amrIkf qoN 36 lVfkU jhf rId cuwikaf hY. amrIkf dy rwiKaf mMqrfly dy aiDkfrIaF ny ies sMbMD ivwc sPLfeI idMidaF ikhf hY ik ieh sOdf zonlz trMp dI sfAUdI PyrI qoN pihlF qih hoieaf sI aqy ies AuWqy Krf Auqrnf pYxf hI sI pr rfjnIqk mfhrF df kihxf hY ik agr kqr vfikaf hI awqvfd nUM bVfvf idMdf hY qF amrIkf vwloN ieh sOdf kYNsl vI kIqf jf skdf sI jd nvIaF bMdsLF lwg skdIaF sn qy sOdy kYNsl krny koeI vwzI gwl nhIN hY. pr ivclI gwl ieh hY ik amrIkf hmysLf hI dUhrI Kyz Kyzx leI msLhUr hY aqy amrIkf nUM dUhrI Kyz Kyzky mjLf vI vwD afAuNdf hY aqy dUhrI Kyz Kyzx df mfhr vI hY. iek pfsy sfAUdI arb nfl 110 iblIan zflr df rwiKaf sOdf kIqf aqy sfAUdI arb qoN kqr iKlfPL kih ky bMdsLF lgvfeIaF hn aqy dUjy pfsy kqr nUM Kuwd hiQafr vI vyc idwqy hn ies krky amrIkf dy qF dohIN hwQI lwzU hI lwzU hn.

 


ierfn AuWqy afeIsYWs dy pihly hmly nfl hoeI tkrfa dI urUafq-prmjIq sMDU
bIqy idnLI ierfn dI rfjDfnI qihrfn ivwc Kqrnfk aqwvfdI grwup afeIsYs ny afpxy pihly awqvfdI hmly nUM aMjLfm idwqf sI. ies hmly nUM isrP iewk Gtnf dy qOr `qy nhIN blik imzl eIst ivwc Drm XuwD dy vwzy tkrfa dy rUp ivwc dyiKaf jfxf cfhIdf hY. hmyf qoN hI ierfn nUM iewk surwiKaq dy mMinaf jFdf irhf hY aqy aijhf vI mMinaf jFdf hY ik ierfn ny afpxy afp nUM cfry pfsy qoN kfPLI surwiKaq krky rwiKaf hoieaf hY. jy ipCly smyN nUM dyKIey qF 1979 qoN bfad ierfn ivwc koeI bhuqI vwzI aMdrUnI bfvq vI kdy nhI hoeI. kuwJ rfjnIqk ivroD dIaF KLbrF qF jrUr afAudIaF rhIaF hn lyikn bIqy idnF vrgI ihMsf kdy dyKx nUM nhI imlI. ierfn Kuwlky sIrIaf aqy ierfk dIaF srkfrF nUM smrQn idMdf irhf hY aqy ies nfl ieslfimk styt vrgy bfgI awqvfdI sMgTnF Auwqy dbfa viDaf hY aqy dbfa dy vDx kfrn ieh aqvfdI sMgTn hornF iTkfixaf nUM insLfnf bxf irhf hY ijs df sbUq ieMglYNz ivwc kuwJ hI idnF dI ivwQ `qy hoey do aqwvfdI hmly aqy hux ierfn ivwc hoey hmly gvfeI Brdy hn. qihrfn ivwc sMsd dy aMdr aqy Dfrimk nyqf aXfqAulf KumYnI dI mfr Auwqy golIbfrI hoeI hY. drasl ierfk aqy sIrIaf dy surwiKaf blF ny ieslfimk styt dy kby hyToN kfI ielfkf KflI vI krf ilaf hY aqy ies dy ivroD ivwc ies gwTjoV nUM jvfb dyx leI hI afeIsYs vwloN ierfn ivwc ieh hmlf hoieaf jF krvfieaf igaf hY. ierfn ny aiswDy ZMg nfl ies df dosL sfAUdI arb `qy miVHaf hY aqy eIrfn dI ies gwl ivwc kfPLI vjLn vI hY.
lyikn svfl ieh hY ik ieslfimk styt ierfn ivwc vV ikwQo afieaf? kI Auh awqvfdI aPgfinsqfn qoN vVy jF pfiksqfn qoN? jF iPr qurkI qoN jF iPr ierfn dy hom gron awqvfdI hI hn ijs dI ik sMBfvnf Gwt hY, ieh ajy qwk sLpwsLt nhIN ho sikaf. ies smy ieslfimk styt Auwqy ierfk ivwc vI bhuq dbfa hY aqy lgdf hY ik ies dbfa dy kfrn AunHF ny ierfn nUM infnf bxfieaf hY. dunIaf Br ivwc Iaf-suMnI ivvfd vwD rhy hn jo afAux vfly smyN ivwc hor vI gMBIr rUp lYxgy aqy ieh lVfeI Gwt huMdI ivKfeI nhI dy rhI hY. imzleIst ivwc ies smy suMnIaF dIaF do qrHF dIaF ivcfrDfrfvF pRbl hn ijnHF ny afpo afpxy awqvfdI sMgTn bxfey hoey hn, iewk vhfbI slfPI aqy dUjI hY muslm brdrhuwz. dohF ivwc hI kfI ivroDqf hY aqy dohF df hI pRBfv vwD irhf hY. sfAUdI arb vhfbI slfPLI sMgTnF dI ihmfieq krdf hY ijs ivwc afeIsYs aqy alkfiedf vrgy sMgTn afAuNdy hn aqy sfAUdI arb ieh nhI cfhuMdf hY ik ies Kyqr ivwc muslmfn brdrhuwz df pRBfv vDy. kqr dy nfl vI sfrqI sMbMD muslmfn brdrhuwz dI vjHf nfl hI qm kIqy gey hn, ikAuik kqr lgfqfr muslmfn brdrhuwz df smrQn krdf irhf hY. dUjy pfsy sfAUdI arb ierfk ivwc sLIaf srkfr nUM mfnqf nhI dyxf cfhuMdf hY BfvyN ik AuwQy sLIaf bhuigxqI hY pr sfAUdI arb df mMnxf hY ik ieh Kyqr suMnIaF dy pRBfv vflf hY. sfAUdI dy fsk ieh vI mMndy hn ik ierfk df lokqMqr sfAUdI arb srkfr clfAux dy qOr qrIky Auwqy asr pf irhf hY. ierfn df pRBfv sIrIaf, ierfk, Xmn aqy ilbnfn ivwc hfl dy sflF ivwc bhuq iafdf viDaf hY. ieh imzleIst df aihm ielfkf hY aqy arb dyF leI ierfn dy pRBfv nUM svIkfr krnf aOKf hY.
iehI vjHf hY ik keI dysLF qoN awqvfd nUM smrQn aqy pYsf vI imldf hY. ierfn sMbMDq ihjbuwlf gruwp Kuwly qOr Auwqy sIrIaf ivwc lV irhf hY aqy AuwQy ieslfimk styt aqy al kfiedf dy iKlfP Ausny keI morcy Kohly hoey hn aqy sPlqf hfisl kr irhf hY. sfAUdI arb aqy hor dy awqvfd df Kuwlky smrQn nhI krdy pr aMdroM aMdrI kr rhy hn lyikn AunHF dI icMqf ieh hY ik ies Kyqr ivwc ierfn nfl sMbMDq gwutF df pRBfv vwD irhf hY jo AunHF dy leI sihxXog nhI hY.
imzl eIst ivwc sfAUdI arb aqy ierfn do kqIflI dy hn. sfAUdI arb afrQk qOr Auwqy bhuq mbUq hY aqy Aus nfl POjI gwTjoV ivwc 50 muslmfn dy hn. dUjy pfsy ierfn imzl eIst dI dUjI sB qo vwzI mflI arQivvsQf hY. ierfn qknIk dy Kyqr ivwc vI awgy vwD irhf hY aqy afpxy afp hiQafr ivkisq krdy hoey afqminrBr ho irhf hY. ierfn dy kol ies Kyqr ivwc sB qo vwzI POj vI hY aqy ierfn dy kol kY vI bhuq hY. ies krky ierfn dy vwDdy pRBfv nUM fsqOr `qy Xmn ivwc afpxI sImf qwk sfAUdI arb brdfq nhIN krygf aqy ies krky sfAudI arb Xmn ivwc vwzI pwDr `qy golfbfrI kr irhf hY aqy hux amrIkf dy rfsLtrpqI trMp dy DfpVy nfl ierfn ivwc vI sLrfrq krvf idwqI hY.
imzl eIst pUrI qrF nfl vMizaf hoieaf hY aqy ies df Pfiedf awqvfdI smUh AuTf rhy hn. ies hmly dy bfad ierfn dy dubfrf cuxy gey rftrpqI hsn rUhfnI ny ikhf hY ik awqvfdI hmly dy kfnr ierfn dI ivdy nIqI Auwqy koeI asr nhIN hovy Bfv nIqI pihlI vflI hI rhygI. ierfn ny bfhrI dyF, fsqOr `qy pwCmI dyF nfl ibhqr sMbMD bxfAux df rxnIqk PYslf ilaf hoieaf hY. XUrp nfl ierfn dy sMbMD ibhqr ho rhy hn, amrIkf nfl afrQk rokF htIaF hn, pwCmI dyF ivwc ierfn df qyl vI jfx lgf hY aqy ies nUM lY ky ierfn dIaF dovyN ivroDI pfrtIaF pUrIaF sihmq hn. ies qoN ielfvf ierfn KfVI dy dyF nfl vI cMgy sMbMD cfhuMdf hY lyikn ieh iPlhfl mukl lwgdf hY ikAuik amrIkf dy nfl iriqaF ivwc ajy qnfa kfPLI hY ikAuNik ierfn jMg nhI lV skdf aqy aijhy ivwc Auh isafsqI rUp nfl hI awgy vDygf.
ierfn dy Bfrq nfl vI sMbMD ibhqr ho rhy hn bysLk ierfn dy nfl mwqByd vI hY aqy sihXog vI hY, smwisaf ieh hY ik ierfn Bfrq dy nfl afpxI rqF Auwqy irqy rwKdf hY. lyikn afAux vfly smyN ivwc Bfrq aqy ierfn ivwc awqvfd nUM lY ky sihXog kfI vDygf. aPgfinsqfn, ierfn, Bfrq aqy bglfdy cfry hI dysL pfiksqfn vwloN afAux vfly awqvfd qoN pIiVq hn, aijhy ivwc ienHF cfrF dy ivwc gTjoV hox jF guwt bnx dI sMBfvnf nr afAudI hY. iehI nhI imzl eIst dy dy vI pfiksqfn vwloN afAux vfly awqvfd nUM lY ky icMqq hn. aijhy ivwc afAux vfly smyN ivwc awqvfd nUM lY ky ienHF dysLF df afpsI sihXog hor vDygf. pr agr ies qfjLf hmly qoN sLurU hoieaf sLIaf suMnI tkrfa bykfbU ho jFdf hY qF ieh imzl eIst dy sfry dysLF nUM afpxI lpyt ivwc lY lvygf ikAuNik aijhI sMBfvnf bxdI njLr af rhI hY.

 


trMp dI cwlI qF pYirs smJOqy ivwcoN bfhr ho jfvygf amrIkf - prmjIq sMDU

amrIkI rftrpqI zonlz trMp amrIkf nUM vfqfvrx dy muwdy Auwqy hoey pYirs smJOqy qoN bfhr lY jf skdy hn. amrIkI mIzIaf ny trMp pRfsn dy AuWc aiDkfrIaF dy hvfly nfl ieh br idwqI hY. 2015 ivwc hoey pYirs smJOqy dy qihq pihlI vfr dunIaf dy vwzy dy jlvfXU qbdIlI nfl inptx leI iewkjut hoey sn. ies smJOqy Auwqy sMXukq rftr dy jlvfXU qbdIlI smUh dy 197 dyF ivwco 195 dyF ny hsqfKr kIqy sn. sIrIaf aqy inkfrfguaf bfhr rhy sn. ieh smJOqf nvMbr 4, 2016 qoN bkfiedf lfgU ho igaf sI. buwDvfr nUM kIqy gey iewk tvIt ivwc trMp ny ikhf sI hY ik Auh afpxf PYslf agly kuwJ idnF ivwc lYxgy.

jlvfXU qbdIlI aqy globl vfrimMg df mqlb hY AudXogF aqy KyqIbfVI kMmF nfl pYdf hox vflIaF gYsF nfl vfqfvrx Auwqy hox vflf nkfrfqmk aqy nuksfndyh asr. pYirs smJOqy df mksd gYsF df inkfs Gwt krky dunIaf Br ivwc vwD rhy qfpmfn nUM rokxf sI. ipCly sfl nvMbr ivwc jdo pYirs smJOqf lfgU hoieaf sI qF pYirs ivwc Ausdf jn mnfieaf igaf sI. sMKyp ivwc ies smJOqy ivwc hyT ilKIaF cfr muwK mwdF sn jo ik lfgU kIqIaF jfxIaF sn.

(1)      dunIaf ivwc qfpmfn nUM do izgrI sYlsIas qoN hyTF rwKxf aqy koi krnf ik Auh 1[5 izgrI sYlsIas qoN ijafdf nf vDy.

(2)      mnuwKI kMmF qoN pYdf hox vflIaF grIn hfAus gYsF nUM ies pwDr Auwqy ilafAuxf ik drKq, imwtI aqy smuMdr Aus nUM kudrqI rUp nfl afpxy ivwc soK lYx. grIn hfAUs gYsF df pwDr 2050 qoN 2100 drimafn ieQoN qwk lY afAuxf sI ik kudrqI rUp ivwc soKx dI smrwQf qoN vwD mfqrf ivwc gYs pYdf hI nf kIqI jf sky.

(3)      hr pMj sfl ivwc gYs inkfsI dI ktOqI ivwc hr iewk dy dI BUimkf dI qrwkI df mulFkx krxf.

(4)      ivkfsIl dyF leI jlvfXU ivwqI shfieqf leI 100 iblIan zflr pRqI sfl dyxf aqy BivwK ivwc ies nUM vDfAux dy pRqI vcnbDqf dyxI.

hux qwk 197 ivwco 147 dy ies smJOqy ivwc fiml ho cuwky hn. iehnF ivwc amrIkf vI fiml hY ijwQy ieh smJOqf bIqy sfl nvMbr ivwc pRBfv ivwc af igaf sI.

          hux svfl ieh hY ik trMp iesdf ivroD ikAu krdy hn. trMp kih cuwky hn ik jlvfXU qbdIlI iewk JUTI Dfrnf hY ijsdy ipwCy cIn srkfr hY ikAuNik cIn `qy amrIkf vrgIaF sLrqF lfgU nhIN huMdIaF ikAuNik cIn aqy Bfrq nUM ajy AunqI kr rhy dysL mMinaF jFdf hY. trMp ny afpxy cox pRikRaf dy dOrfn pYirs smJOqy qoN amrIkf nUM bfhr krn df vfadf kIqf sI. AunHF dI dlI hY ik ies nfl amrIkI AudXog jgq nUM nuksfn hovygf ikAuik ieh ivdyI aiDkfrIaF nUM amrIkf dI bflx Kpq nUM kMtrol krn dI afigaf idMdf hY. AUrjf amrIkI mflI hflq df aihm Kyqr hY. trMp dy bhuq sfry smrQkF df mMnxf hY ik ieh smJOqf amrIkf dy afpxy AUrjf sroqF dy iesqymfl nUM sIimq krdf hY.  hflFik smJOqy dIaF rqF dy qihq dy gYs inkfsI dI afpxI sImf Kuwd afp inrDfrq krdy hn nf ik koeI bfhrlf pYnl jF eyjMsI. hux awj-Blk pqf lwg jfvygf ik trMp vfqfvrx vfry kI PYslf krdy hn bysLk dunIaf dy bhuqy lIzrF ny trMp nUM smJOqy ivwcoN bfhr nf hox dI apIl kIqI hoeI hY aqy ho skdf hY ik trMp pRsLfsn vI koeI ivckfrlf rfh lwB lvy. Xfd rhy ies qoN pihlf hoey vfqfvrx vfly smJOqy 'kyEto pRotokol' ivwcoN vI amrIkf aqy kYnyzf bfhr inkl gey sn aqy hux kyEto smJOqf vI afpxy afp Kqm hox vwl vwD igaf sI.

 


'hom trwst' bfry mfVIaF KLbrF ny mfrgyjL mfrikt `c mcfeI KlblI

- prmjIq sMDU (416-902-9393)

ipCly idnF qoN kYnyzf dI iewk bVI vwzI trONto siQq mfrgyjL kMpnI hom trwst jo ik hom kYpItl dI sfK hY, bfry kuJ mfVIaF KLbrF af rhIaF hn ijs kfrn lokF ivwc kfPI zr hY aqy keI lokF nUM GrF dIaF kloijMg krn ivwc vI musLklf df sfhmxf krn dIaF KLbrf af rhIaF hn. drasl hom kYpItl iek bVI purfxI kMpnI hY jo ik 1976 ivwc sLurU hoeI sI pr ipCly 25 ku sflF ivwc ies kMpnI ny afpxI hom trwst sfKf rfhIN mfrgyjL dI dunIaf ivwc afpxf iek vwKrf sQfn bxf ilaf sI. hom trwst kMpnI iek bVI hI XunIk kMpnI sI jo ik AunHf lokF nUM hws ky mfrgyjL dy idMdI sI joik kYnyzf ivwc nvyN afey huMdy sn aqy AunHF dI cMgI afmdn huMdI sI aqy jo lok sYlP ieMplfiez sn Auh lok vI ies kMpnI qoN sOiKaf hI mfrgyjL lY skdy hn bysLk mfrgyjL df ryt bYNkF nfloN ijLafdf huMdf sI. asl ivwc ijhVy lokF dI krYizt ihstrI nhIN sI huMdI jF cMgI nhIN sI huMdI AunHF lokF nUM irvfieqI vwzIaF bYNkF mfrgyjL nhIN sI idMdIaF aqy nvyN afey hoey hox krky jF nYWt afmdn Gwt hox krky lokF nUM bYNkF qoN mfrgyjL jf krjLy nhIN sI imldy aqy aijhy kysF ivwc hom trwst kMMpnI AunHf lokF nUM mOjUdf afmdn dy aDfr `qy mfrgyjL dy idMdI sI ijs kfrn Auh lok ijnHF ny afpxy Gr lYx dy supny sjfey huMdy sn pr vwzIaF bYNkf lfgy nhIN sI lwgx idMdIaF Auh lok vI Gr dy mflk bx skdy sn aqy hom trwst ny bxfey vI sn. Aus qrHF qf hom trwst dI mfrgyjL kYnyzf dI kul mfrgyjL df 1% hI hY.mfrc 27 ijs idn kMpnI ny afpxy cIP aYgijLktv mfrtn rIz nUM kMm qoN Pfrg kIqF qF mIzIey ny ies KLbr nUM iewk bhuq vwzI KLbr dy rUp ivwc pysL kIqf ik kMpnI ivwc sB kuJ awCf nhIN hY. ies KLbr nfl Aus idnqoN lY ky hux qwk ies kMpnI ivwc jmF pUMjI ivwc 94% iGrfvt afeI hY. pr jdoN EntyrIE dI sikAUirtI kimsLn ny ies kMpnI bfry iewk nFpwKI PYslf dy idwqf ik kMpnI ny iskAUirtI inXmF dI AulMGxf kIqI hY qF ies kMpnI df stfk iekdm hyTF af igaf aqy Auh lok ijnHf ny afpxf pYsf hom kYpItl kol cMgIaF KfsIaF ivafjL drF `qy jmF krvfieaf hoieaf sI jF ienvYst kIqf sI, iek dm zr gey aqy afpxf pYsf kZvfAux lwg pey aqy ies nfl kMpnI df stfk iedkm izgxf sLrU ho igaf. EntyrIE sikAUirtI kimsLn ny isrP aYnf ku hI ikhf hY ik kMpnI ny afpxy ienvYstrF qoN kuJ jfxkfrI lko ky rwKI hY Bfv shI jfxkfrI nhIN idwqI pr hom kYpItl df kihxf hY ik ies dosL mYirt qoN ibnF hn. Xfd rhy kMpnI `qy 2015 dosL lwgf sI ik 2014-15 ivwc kuJ brokr lokF dI afmdn bfry glq jfxkfrI dy ky mfrgyjL mnjUr krvf rhy hn qF kMpnI afpxI jFc krky kYnyzf Br dy 40 brokrF nfloN nfqf qoV ilaf sI ijnHF bfry sLwk sI ik ienHF brokrF ny glq jfxkfrI dy ky mfrgyjLF lY ky idwqIaf hn.ieh kys 2015 df sI pr hux 2017 ivwc afeI Esy KLbr nfl kMpnI df stfk 65% Gwt ky iekdm PrsL `qy afx izwgf. pYsy dI Gft pUrI krn leI kfhlI ivwc kMpnI dy kuwJ aPsrF ny hYlQ kyar EntyrIE pYnsLn plYn koloN sKq sLrqF `qy 2 iblIan zflr dI krYizt lfeIn lY leI qF ik mfrgyjL df kMm cldf rhy. sLrqF muqfibk pihly iek iblIan vrqx `qy hom kYpItl nUM 100 imlIan zflr dI PIs BrnI pvygI joik moVI nhI jfvygI aqy ies qoN ielfvf vrqy gey pYsy `qy 10% ivafjL aqy nf vrqy gey pYsy `qy 2[5% ivafjL dyxf pvygf. ies qrHF ley krjLy ny vI kMpnI dI sLfK nUM swt lfeI aqy invysLkfrF ivwc ieh zr PYl igaf ik ies krjLy nUM moVnf kMpnI leI suKflf nhIN hovygf. ies qoN bfad kMpnI ivwc keI AuWc aPsrF dI qxIaf iKwcIaF geIaF, keIaF nUM eyDroN Edr kIqf igaf, keI nvyN BrqI kIqy gey aqy kIqy jf rhy hn qF ik kMpnI nUM izwgx qoN bcfieaf jf sky aqy invysLkF df Brosf muV ijwiqaf jf sky.

ijnHF lokF ny qF hom trwst qoN mfrgyjL leI hoeI hY AunHF nUM koeI Prk nhIN pYxf, hF ijnHf lokF dI mfrgyjL rIinAU hox vflI hY jF nvIN lYxI AunHF lokF nUM hux jLrUr prysLfnI afAux dI sMBfvnf hY. Kfs krky sYlP aMplfiez lokF jF ijnHF lokF df krYizt shI nhIN hY jF kYnyzf ivwc nvyN afey hn, AunHF leI muLsLkl ho skdI hY ik ikAuNik hom trwst vrgy hor adfiraF ny mfrgyjL dy ryt kuJ ku vDf idwqy hn. ieh kihxf glq hY ik kMpnI ny bUhy bMd kr idwqy hn blik kMpnI afpxy afp nUM dubfrf pYrF qy KVI krn leI rIswtrkcr kr rhI hY aqy lokF df Brosf muV ijwqx dI pUrI koisLsL kr rhI hY. pr kMpnI df BivwK kI hovygf ieh afAux vflf smF hI dwsygf aqy agr ieh kMpnI izwg pYNdI hY qF ies dy vrgIaF hor kMpnIaF dI vI bcx dI koeI sMBfvnf nhI hY.

 


amrIkI rfsLtrpqI Ebfmf ny kIqI 1927 kYdIaF dI irhfeI

ivkIlIks kys ivwc cricwq cYlsI dI irhfeI df muwdf BwiKaf

- prmjIq sMDU

amrIkI rfsLtrpqI brfk Ebfmf ny ruKsq hox qoN pihlF pihlF hux qwk 1927 ivakqIaF dI sjLf muafPL kIqI hY ienHF ivwco 1715 ivakqIaF dI sjLf Gwt kIqI hY ijnHF ivwc 504 nUM Aumr kYd hoeI sI aqy 212 ivakqIaF nUM muafPLI idwqI hY.ieh sfry ivakqI afAuNdy idnf ivwc irhfa ho jfxgy. ijnHF ivakqIaF dI sjLf Gwt hoeI hY jF muafPLI idwqI geI hY AunHF ivwc ijLafdfqr zrwg dy dosL ivwc sjLf Bugq rhy sn. ienHF sfry ivakqIaF ivwcoN iek Kfs cricwq kys cYlsI mYinMg df hY ijs dI sjLf Gwt krn bfry amrIkf dIaf dovyN pfrtIaF  zYmokrYitk aqy rIpbilkn vwloN kfPI ivroDqf vI hoeI hY. afE jfxIey ik ieh cYlsI mYinMg kOx hY? aqy cYlsI ny amrIkI POj dIaF gupq jfxkfrIaf lIk ikAu kIqIaF?

amrIkI rftrpqI brfk Ebfmf ny amrIkI POjI cYlsI mYinMg dI sjLf Gwt kr idwqI hY. sfl 2010 ivwc ivkIlIks vYbsfeIt nUM 720, 000 rfjnIqk aqy POjI dsqfvy lIk krn dI doI cYlsI ies sfl meI ivwc irhf hovygI. ijsdI sjLf 35 sfl qoN Gwt kr isr 6 sfl ivwc bdl idwqI geI hY aqy Auh meI ivwc irhfa ho jfvygI.

cYlsI mYinMg iewk trfsjYNzr hY. Aus df pursL nfm brYzlI mYinMg hY. pihlf brYzlI nfm nfl jfxI jfx vflI cYlsI mYinMg Eklfhomf dy iewk byhwd Coty ihr ivwc jMmI aqy plI sI. dwisaf jfdf hY ik Aus dy ipqf ny vI POj ivwc pMj sfl kMm kIqf sI. jdo Auh CotI Aumr ivwc sI Audo Aus dy mfqf- ipqf vwKry ho gey sn. iPr Auh afpxI mf dy kol vylj cwlI geI sI. Eklfhomf aqy vyls ivwc mYinMg dy ibqfey bcpn dy idn mukl dwsy jfdy hn. bcpn ivwc Aus nUM grm imjLfjL dwisaf jfdf hY. Auh kMipAUtr dy ipwCy pfgl rihMdI sI aqy ies dy leI sB Aus nUM icVfAuNdy vI sn.

vyls ivwc skUl dI pVfeI pUrI krky Auh amrIkf prqI aqy 2007 ivwc POj ivwc fiml hoeI. akqUbr 2009 ivwc Aus nUM ierfk Byijaf igaf. ies dOrfn Pysbuk Auwqy Aus dy ilKy qoN pqf lwgf ik Auh pRyLsLfn hY.

meI 2010 ivwc Aus ny Pysbuk Auwqy iliKaf ik mY afpxy nyVy qyVy dy lokf aqy smfj qoN inrf ho cuwkI hf. ieMJ hI kuwJ hor postF qoN lokf nUM lgf ik Auh fied iksy injI irqy dy tuwtx nfl pRysLfn hY. lyikn iewk hPqy bfad Aus nUM gupq sUcnfvf nUM curfAux dy wk ivwc POj dy jfc dl ny igRPqfr kr ilaf. kMipAUtr hYkr aYzrfien lYmo ny dunIaf Br dy mIzIaf nUM dwisaf ik brYzlI ny ieMtrnyt Auwqy iewk gwlbfq ivwc Aus kol gupq jfxkfrIaf curfAux dI gwl mMnI sI. Aus nUM 2013 ivwc dsqfvy lIk krn df doI pfieaf igaf. iPr 35 sfl dI jylH dI sjLf suxfeI geI. agsq 2013 ivwc kort mfrl kIqy jfx aqy sjLf dI suxvfeI dy dOrfn POj dy mnovYigafinkF ny dyiKaf ik Auh afpxI ilMigk pihcfx nfl jUJ rhI hY aqy aOrq bnxf cfhuMdI hY.

adflq ivwc mYinMg ny ikhf ik amrIkf nUM dunIaf dy sfhmxy rimMdf krn df Aus df koeI ierfdf nhI sI. Aus ny ivkIlIks nUM jo vIzIE Putyj lIk kIqy Aus ivwc 2007 ivwc bgdfd ivwc apfcI hYlIkfptr nfl mfry gey 12 nfgirkf dI mOq df vIzIE Putyj vI sI. ivkIilks ny aPgfn lVfeI nfl juVy hjfrF dsqfvy jfrI kIqy sn. vYbsfeIt ny bfad ivwc ierfk lVfeI nfl juVy sMvydnIl amrIkI rfjnIqk aqy POjI dsqfvy imlx dI jfxkfrI idwqI sI. amrIkI srkfr nUM ies qo kfI rimMdgI cukxI peI. bryzlI ny adflq nUM dwisaf ik ies dsqfvyjf nUM lIk krn dy ipwCy Aus df ieh mksd sI ik ierfk lVfeI ivwc amrIkf ivwc POj dI BUimkf aqy amrIkI ivdy nIqI Auwqy srvjink rUp nfl bihs hovy. bfad ivwc Aus ny suxvfeI dy dOrfn ikhf ik amrIkf nUM rimMdf krn aqy duwK phuMcfAux df Aus df koeI ierfdf nhI sI. iesdy leI mfPI vI mMgI aqy ikhf ik Aus nUM glqPhmI ho geI sI ik Auh dunIaf nUM ibhqr bxf skdI hY.

ijs idn Aus nUM 35 sfl jylH dI sjLf suxfeI geI Aus dy iewk idn bfad hI Aus ny ikhf ik Auh aOrq dy rUp ivwc jIxf cfhuMdI hY. Aus ny aYnbIsI dy tUzy pRogrfm ivwc ikhf ik mY cYlsI mYinMg hf, mY aOrq hf. Auh bcpn qoN hI aOrq vrgf mihsUs krdI sI. Auh hfrmon QYrypI urU krnf cfhuMdI sI aqy cfhuMdI sI ik lok Aus nUM cYlsI kihky pukfrn. 2014 ivwc POj dy iewk jwj ny Aus df nfm brYzlI aYzvfrz mYinMg qoN bdlky cYlsI aYiljbYWQ mYinMg kr idwqf sI. 2016 ivwc cYlsI ny jylH ivwc afpxI jfn dyx dI koi kIqI. bfad ivwc pqf lwgff ik Auh ilMg qbdIlI nfl juVI srjrI nUM lY ky qnfE ivwc sI.

kuwJ mhIinaf bfad hI srjrI dI mMg nUM lY ky Auh BuwK hVqfl Auwqy cwlI geI aqy iesdy bfad POj srjrI leI mMn geI. amrIkf dy bhuq sfry kol Aus dy hwk ivwc KVy sn ienhF lokF df kixhf sI ik cYlsI ny kuJ vI glq nhIN kIqf sgoN amrIkf dIaf glq nIqIaF nUM hI lokF shmxy rwiKaf hY. 35 sfl dI jylH ivwco Auh hux qwk Cy sfl dI kYd dI sjLf kwt cuwkI hY. ipCly nvMbr ivwc Aus ny rftrpqI Ebfmf nUM Aus dI sjLf Gtf ky Cy sfl (jo Auh pihlf hI kwt cuwkI hY) krn dI gujfir kIqI aqy rftrpqI ny dPqr Cwzx dy kyvl iqMn idn pihlF Aus dI iewCf pUrI kr idwqI hY.

- KLbrnfmf #906, jnvrI 20-2017

 


tIcy qoN dUr rih geI modI dI notbMdI dI skIm
notbMdI nfl isrP 1% kflf DMn hI jLbq kr skI hY srkfr-
prmjIq sMDU

notbMdI dy infny AuWqy qF iBRt lok sn lyikn ikfr grIb aqy mwD vrgI lok hoey hn. afpxy qfjLf kOm dy nfm pRsfrx ivwc rvfieqI gwlF qoN ielfvf notbMdI vfry koeI vyrvy nf dyxy pRDfn mMMqrI modI dI notbMdI skIm dI kfmXfbI `qy pRsLn icMn lf gey hn. afm lokF dI afs dy muqfibk pRDfn mMqrI modI ienHF muwidaf Auwqy nhI boly ijnHF ivwc pihlf: AunHF ieh nhI dwisaf ik AunHf ny iBRtfcfr aqy kfy DMn Auwqy lgfm lgfAux leI notbMdI nUM hI hiQafr ikAu bxfieaf? dUsrf: afiKr 50 idnf dI ies lVfeI ivwc srkfr nUM ikMnI (aMkiVaf ivwc) kfmXfbI imlI? ieh hux vI rhws hI hY. qIsrf: notbMdI dy kfrn lokf nUM ieMnI qklIP ikAu hoeI? iesdy leI kOx iMmyvfr hY? cOQf: pRDfnmMqrI ny ies gwl df Kulfsf nhIN kIqf ik ies notbMdI df asr kI hoieaf? pMjvF: notbMdI dy bfad aglf kdm kI hovygf, ies Auwqy vI pIaYMWm Kfmo rhy. sB qoN aihm CyvF svfl ieh hY ik srkfr dI iqafrI ieMnI ijLafdf BYVI ikAu sI? afiKr ieMnIaF lqIaf ikvy hoeIaF? vfr vfr nIqIaF ikAuN bdldy rhy? swqvF: pIaYWm ny aMkVy ikAu nhI dwsy ik ikMny not Cfpy gey sn? ikMny pihlF aqy ikMny notbMdI qoN bfad aqy hux qwk ikMnI nvIN krMsI cln ivwc ilaFdI geI hY? kI ieh aMkVy lok luBfAU nhI sn? awTvF: bynfmI jfiedfd dy iKlfP lokf nUM pIaYWm qoN bhuq AumId sI, lyikn Auh cup rhy. nOvF: notbMdI df rfsLtrI rYvinAU AuWqy ikMnf aqy kI asr ipaf ies vfry vI pIaYWm Kfmo hI rhy. dsvF: 50 idnF ivwc ikMny lokF dIaF nOkrIaF geIaF, ikMny idhfVIdfr kMMm qoN ivhly rhy? notbMdI qoN pRBfivq grIbF leI iksy rfhq vfry vI modI cwup hI rhy jdik ik grIb aqy mwD vrgI lokF ny hI notbMdI ivwc modI df sB qoN vwD sfQ idwqf sI aqy sMqfp Boigaf sI aqy awj dI qrIk qwk hux vI Bugq rhy hn. asl ivwc afpxy BfsLx ivwc notbMdI nfl sMbMDq sfry mwuidaF `qy pRDfn mMMqrI modI ny cwup hI DfrI rwKI pr kuJ vfDU mflI shfieqf leI purfxIaF cwl rhIaF skImF ivwc vfDf kIqf hY ijnHF df notbMdI nfl koeI vfh vfsqf nhIN hY. lok notbMdI dy vryivaF, kflyDMn bfry aMikVaF aqy bYNkF ivwcoN pYsy kwZvfAux leI lfeIaF sLrqF htfAux dI afs lfeI bYTy sn ijs nfl afm lokF nUM inrfsLf hI hoeI hY.
ipCl Jfq mfrdy hoey ieQy ieh Kulfsf krnf bxdf hY ik irjrv bYk afPL ieMzIaf ny 8 nvMbr nUM pRDfn mMqrI nirMdr modI dI kOm dy nfm spIc qoN isr ZfeI GMty pihlf hI notbMdI dy PYsly nUM mnUrI idwqI sI. blUmbrg inAUj dI iewk irport dy muqfibk afrbIafeI ny ieh jfxkfrI afrtIafeI aYkt dy qihq puwCy gey svflf dy jvfb ivwc idwqI hY. 500-1000 dy notf nUM bMd krn dy srkfr dy PYsly nUM afrbIafeI dI borz mIitMg ivwc sLfm 5:30 vjy mnUrI idwqI geI sI. hflfik sYNtrl bYk ny ikhf ik Ausdy kol afn irkfrz ieh igxqI nhI hY ik ikMny borz mYNbrF ny PYsly df ivroD kIqf aqy ikMinaF mYNbrF ny sport kIqf. 16 dsMbr nUM minstr pIAU goiel ny ikhf sI ik notbMdI df suJfa afrbIafeI dI kmytI ny idwqf sI, ijs ivwc 10 mYNbr sn. puwCy gey svflf dy jvfb ivwc arbIafeI ny ieh nhI dwisaf ik roj 2000 aqy 500 dy ikMny not Cfpy jf rhy hn. ieh vI nhI dwisaf ik 8 nvMbr dy bfad qoN ipRMitMg pRYWs rojfnf not Cfpx leI ikMny GMty kMm kr rhy hn. iewQy dws deIey ik borz ivwc gvrnr Aurijq ptyl dy nfl AunHf dy iqMn izptI afr gfDI, aYWs aYWs muMdVf, aYnaYWs ivvnfQn aqy ieknfimk aPyars sYktrI kqIkfq dfs vI fiml sn. notbMdI qoN pihlF afrbIafeI dIaf iqafrIaf nUM lY ky svfl AuT rhy sn aqy hux vI AWuT rhy hn lyikn afrbIafeI dy muqfibk Aus dIaF iqafrIaf pihlf qoN hI sn.
notbMdI dy bfad afrbIafeI ny jo aMkVy idwqy Ausdy muqfibk 8 nvMbr qoN pihlf sYNtrl bYk dy kol isrPL 4[94 lwK kroV rupey dy 2000 dy nvyN not sn. srkfr df kihxf hY ik zImfnytfeIj krMsI dI awDy qoN iafdf nvI krMsI hux qwk ipRMt ho geI hY. afrtIafeI dy iewk jvfb dy muqfibk 7 lwK kroV rupey dI nvI krMsI ipRMt kIqI geI hY. lyikn 19 dsMbr qwk 4[09 lwK kroV rupey dy nvy not hI bYkf nUM idwqy gey sn. PYsly nUM gupq rwKx leI nirMdr modI ny vwzI plfinMg kIqI sI. rYvyinAU sYktrI hwsmuK aiZaf smyq 6 lokf dI iewk tIm bxI sI. ieh lok modI dy Gr ivwc hI gupq rUp nfl kMm krdy sn. dwisaf jfdf hY ik ies tIm ivwc fiml aPsrf nUM Byd gupq rwKx dI shuM dvfeI geI sI. hsmuK aiZaf aqy 5 ibAUrokryts dI islYkn soc-smJ nfl kIqI geI sI. ieh sfry lfeIm lfeIt qoN dUr sn. ienHF aPsrf nUM mfmly dI pUrI smJ sI. modI dy Gr ivwc do rUmF ivwc ieh kMm krdy sn. sfrI irsrc iewQy hoeI. smiJaf jfdf hY ik modI ny iekfnmI irPfrm dI ieh plfinMg 2014 ivwc swqf ivwc afAux dy bfad hI kIqI sI. iewk sfl qwk irsrc cwlI aqy ijLadfqr gwlbfq gujrfqI ivwc vI huMdI sI. 8 nvMbr nUM modI dy notbMdI dy PYsly dy qurMq bfad aiZaf ny tvIt kIqf sI ik kflyDn Auwqy lgfm ksx leI ieh srkfr df ilaf sB qo vwzf aqy bolz kdm hY. sqMbr 2015 ivwc aiZaf nUM rYvyinAU sYktrI bxfieaf igaf sI. iesdy bfad Auh arux jytlI nUM iswDI irport krn lwgy. iesdf mqlwb ieh vI hoieaf ik aiZaf iswDy pIaYWm modI nfl sMprk krdy sn aqy crcf dy dOrfn dovyN gujrfqI ivwc gwlbfq vI krdy sn. pIaYWm dy iewk krIbI sfQI ny inAUj eyjMsI nUM dwisaf ik ipCly iewk sfl qo iafdf modI, ivwq mMqrfly dy aPsr, afrbIafeI dI tIm kurpn aqy kfy DMn dy msly Auwqy kMm kr rhI sI pr afE dyKIey ik ies iqafrI qoN bfad dy pRfpq aMkVy kI kihMdy hn?:
modI srkfr dy notbMdI dy PYsly dy 50 idn pUry ho gey hn. 15 lwK kroV dI krMsI cln ivwcoN bfhr kIqI geI sI. ies ivwc 14 lwK kroV rupey dy nvy not jf qf bdly gey jf jmf kIqy gey hn. nirMdr modI ny 8 nvMbr nUM 500-1000 dy purfxy not bMd krn dy jo kfrn dwsy sn, AunHf ivwc blYkmnI nUM rokxf iewk Kfs mksd sI. vwK-vwK eyjMsIaf df anumfn hY ik notbMdI dy vkq dy ivwc 3 lwK kroV dI blYkmnI mOjUd sI. AuQy hI srkfr dy aMkVy kihMdy hn ik hux qwk 3100 kroV rupey dI blYkmnI dy Br ivwc cwlI kfrvfeI dy dOrfn jbq kIqI geI. ies ilhf nfl notbMdI dy 50 idn ivwc srkfr isr 1% blYkmnI hI jbq kr skI hY.
notbMdI qoN pihlf 17 lwK kroV rupey krMsI cln ivwc sI. jdo 500-1000 dy purfxy notf nUM bMd kIqf igaf sI qF 15 lwK kroV dI krMsI cln qoN bfhr ho geI. kotk isikAuirtIj aqy kyar ryitMg dy anumfn dy muqfibk 17 lwK kroV ivwco 3 lwK kroV rupey blYkmnI dy rUp ivwc mOjUd sn. AumId sI ik notbMdI nfl ies blYkmnI dy vwzy ihwsy df srkfr pqf lgf lvygI. pr ienkm tYks izpfrtmYNt aqy bfkI eyjMsIaf dI hux qwk dI kfrvfeI dy aMkVyy dwsdy hn ik notbMdI dy bfad 3100 kroV rupey dI blYkmnI jbq kIqI geI hY. jykr iekfnmI ivwc 3 lwK kroV rupey dI blYkmnI hY qf srkfr dI ieh jbqI Ausdf isr iewk PIsdI hI hY. notbMdI qoN bfad 86% PIsdI krMsI XfnI krIb 15 lwK kroV rupey srkulyn ivwcoN bfhr hoey sn aqy hux 14 lwK kroV rupey bYkf ivwc izpfijt jf aYkscyj ho cuwky hn. zImonytfeIj hoeI krMsI df ieh krIb 90% bxdf hY. 8 nvMbr nUM 500-1000 dy not bMd hox Auwqy 86 % krMsI bfhr ho geI sI aqy uruafqI idnf ivwc Bfrq dI iekfnfmI isrP 14% krMsI Auwqy cwl rhI sI. hux srkfr df kihxf hY ik zImonytfeIj krMsI dI awDy qoN iafdf nvI krMsI hux qwk ipRMt ho geI hY. afrtIafeI dy iewk jvfb dy muqfibk 7 lwK kroV rupey dI nvI krMsI ipRMt kIqI geI hY. lyikn 19 dsMbr qwk 4[09 lwK kroV rupey dy nvy not bYkf nUM idwqy gey sn. iewQy ieh svfl AuTdf hY ik cYst ivwc rIjrv PMz nUM Cwz ky sfrI krMsI trFsPr kr idwqI geI sI pr bfkI dI nvIN krMsI ikDr clI geI jo bYNkF qwk nhIN phuMcI sI, ies bfry ajy srkfr kuJ vI dwsx qoN pfsf vwt rhI hY. notbMdI dy bfad 10 nvMbr qoN 2000 aqy 500 dy nvy not imlxy urU hoey aqy iehnf dI qfdfd iafdf ho geI pr 100 rupey vrgy Coty notf dI ikwlq ho geI. hux afrbIafeI dy muqfibk dsMbr dy mhIny ivwc 100, 50, 20 aqy 10 rupey dy nvy 1[06 lwK kroV rupey dy not srkulyn ivwc afey. ienHF ivwc 85, 000 kroV rupey dy 100 dy not, 9000 kroV rupey dy 50 dy not, 6,200 kroV rupey dy 20 dy not, 5,700 kroV rupey dy 10 dy not.
sB qoN vwzI prysLfnI ieh sI ik srkfr ny 50 idn ivwc 64 notIiPkyn vfr-vfr bdlI ijs kfrn hr koeI pRysLfn ho igaf. notbMdI dy bfad qoN hux qwk 50 idnf ivwc 64 vfr notIiPkyn jfrI kIqy. iesdy ielfvf keI vfr inXm bdly ijnHf qo pryfnI hoeI. 20 dsMbr nUM arux jytlI ny ikhf ik notbMdI dy bfad iewk mhIny ivwc izjItl trfjYkn ivwc 300 PIsdI df vfDf hoieaf hY. pihlF 8 dsMbr qwk hr idn 3[85 lwK izjItl trfjYkn huMdy sn. hux 17 dsMbr qwk hr idn 16 lwK izjItl trfjYkn hox lwgy hn XfnIik izjItl trfjYkn ivwc 316% dI vfDf drj kIqf igaf hY jd ik notbMdI krn df muwK kfrn zIjLItl trFjYLksLn nUM vDfAuxf nhIN sI agr zIjLItn trFjYksLn nUM vDfAux sI qF ies leI notbMdI dI koeI loV nhIN ikAuNik izjItlIkrx iewk qknIkI kdm sI aqy ies nUM Bfrq vrgy dysL ivwc rfqo rfq lfgU nhIN sI kIqf jf skdf. ies leI ivafpk qOr `qy tryinMg dI vI loV sI aqy lokF nUM jgrUk krn dI vI pr modI srkfr ny qF ieMtrnYWt qoN bgYr cwlx vflI BIm aYp vI 50 idnf bfad hI jfrI krn df aYlfn kIqf. agr notbMdI krnI hI sI qF pihlF izjLItlIkrn nUM vwzy pwDr `qy lfgU krn bxdf sI ijs nfl Gwt qoN Gwt lok pRBfivq hUmdy pr svfl ieh hY ik kI aYzy vwzy dysL dy ipMzF ivwc vsdI anpVH vsoN leI aijhf sMBv sI?
Auprokq idwqy aMkiVaF nUM agr iDafn nfl dyKIey qF sLpsLt ho jFdf hY ik jF qF notbMdI kflf DMn bfhr kwZx ivwc nfkfm rhI hY jF iPr kflf DMn Enf hY hI nhIN sI ijMnf srkfr vwloN aMdfjLf lfieaf igaf sI. bhuq sfry arQsfsLqrI kflyDMn df 5% qoN 6% (kYsL) anumfn lfAuNdy sn aqy ies anumfn dy muqfibk vI srkfr awDf tIcf vI pUrf nhIN kr skI. myrf ieh mMnxf hY ik notbMdI dy infny Auwqy iBRt lok sn lyikn ikfr grIb hoey hn aqy lLMby smyN ivwc notbMdI dy asr nfl hoeI kfmXfbI df ajy lMbf smF ieMqjLfr krnf pvygf.
 


qur igaf Auh lyKk jo hkIkq ibafn krdf sI -prmjIq sMDU

          sLurU ivwc sfihqkfrF bfry QoVI jfxkfrI rwKx krky mYN pihlF pihl guirdafl isMG Pwul aqy guridafl isMG nUM iewko hI bMdf smJdf sI pr jd 1989 ivwc guridafl isMG Pwul ies dunIaf qoN ruKsq hoey qF jf ky pqf lwgf ik 'swgI Puwl' vflf gridafl isMG Puwl nhIN sgoN jYqoN vflf guridafl isMG rfhI sI. ipCly idnI pMjfbI sfihq dy jfxy pCfxy ies lyKk guridafl isMG df dyhFq ho igaf hY. Auh mVI df dIvf aqy aMny GoVy df dfn vrgy nfvlf leI jfxy jfdy hn. guridafl isMG nUM sfihq akdfmI ienfm, igafnpIT ienfm aqy pdmRI vI iml cuwikaf hY. bysLk mYN guridafl isMG nUM isrPL ku vfrI vI imilaf sI pr swgI Pwul qoN sLurU krky qkrIbn sfrIaF hI ikqfbF pVIaF hn. AunHf dy nfvl mVI df dIvf Auwqy 1989 ivwc pMjfbI iPlm bxI sI ijs nUM rftrI ienfm vI imilaf sI. inrdyk gurivMdr isMG ny AunHf dI ikqfb 'aMny GoVy df dfn' Auwqy 2011 ivwc iPlm bxfeI sI ijs nUM vI rftrI ienfm imilaf.

guridafl isMG dy Xogdfn Auwqy pMjfb dI mhUr lyiKkf dlIp kOr tIvfxf dI itwpxI df ieQy ijLkr krnf bxdf hY. dlIp kOr tIvfxf kihMdI hY ik guridafl isMG ny nfvl dI ivDf ivwc bhuq Xogdfn pfieaf hY. AunHf ny hmyf XQfrQvfdI nfvl ilKy jo hkIkq dy byhwd krIb sn. guridafl kdy iksy 'vfd' nfl bwJy hoey nhI sn aqy iksy 'iejLm' ivwc AunHf df Brosf nhI sI. Auh awKIN vyKI swcfeI nUM afpxy nfvlf ivwc ibafndy sn. AunHf dI lyKxI dI sB qo Kfs gwl sI ik Auh grIb, mbUr, hfIey Auwqy rihx vfly lokf dI gwl afpxI khfxIaf ivwc krdy rhy ikAuik Auh idlo inklI hoeI gwl huMdI sI. Auh ud mukl hflfq aqy gurbq ivwcoN hoky inkly sn. ies leI Auh AunHf dy lPjf dy shfry lokf dy idl qwk sOK nfl gwl phuMc jfdI sI. Auh hmyf qoN afpxy nyVy qyVy dIaf Gtnfvf, hflfqf dy bfry ivwc bhuq jfgrUk rihMdy sn. AunHf ny sIimq sfDnf dy bfvjUd vwzI AuwplbDIaf hfsl kIqIaF aqy  AunHf nUM bVy mfn snmfn imly. awj dilqf, pCVy vrg nUM lY ky or sLor nfl avfj AuT rhI hY. lyikn guridafl isMG ny awj qoN keI dhfky pihlf afpxy cricq pMjfbI nfvl mVI df dIvf ivwc ies muwdy nUM cuwikaf sI. AunHf dy nfvlf df pfqr grIb vrg df hY, Auh dwsdy hn ik ikvy Ausdy nfl BydBfv huMdf hY, keI qrHF dy pfpV vylx dy bfvjUd vI Ausdf ivafh qwk nhI huMdf. ieh 60-70  dy dhfky dI gwl hY. tIvfxf kihMdI hY ik Aus qrHF qf guridafl isMG ny bhuq nfvl ilKy hn pr mY mVI df dIvf nUM AunHf df sB qo vDIaf nfvl mMndI hF.

guridafl isMG df jnm iewk Coty ijhy ipMz ivwc iewk aijhy prvfr ivwc hoieaf jo qrKfxf kMm krdf sI. iewk vfr pRoPYsr vyd pRkfsL agnIhoqrI ny isgrt df lMbF kwsL iKcky aqy DUeyN dy zonwt bxfAuNdy hoey ikhf sI ik qrKfxf df pwuq mMjI vFg nfvlF dI vI koeI vI cUl iZwlI nhIN rihx idMdf. AunHf dy ipqf cfhuMdy sn ik puwqr vI iehI kMm kry aqy guridafl ny kuwJ smf ieh puqYnI kMm kIqf vI iPr kuwJ smf gurudvfry jfky kIrqn krn lwgy. AunHf nUM pVHn ilKx df Ok sI so Gr ivwc bYTy bYTy hI pVfeI ilKfeI kIqI aqy skUl ivwc tIcr lwg gey. nfl-nfl nfvl, khfxIaf ilKx df islislf cwldf sI. dlIp kOr tIvfxf kihMdI hY ik AunHf dI vwzI qmMnf sI ik Auh XUnIvristI ivwc pVfAux. mYnUM Xfd hY jdo iewk vfr AunHf ny mYnUM ikhf sI, dIdI myrf idl krdf hY ik mY ikqy kflj afid ivwc pVfvF. AunHf ny XUjIsI nUM q iliKaf ik AunHf df jo vI isrjnfqmk kMm hY Aus nUM pIaYWczI bfrbr smiJaf jfvy. Auh gwl mMn leI geI aqy Auh XUnIvristI ivwc pVfAux lwgy. bfad ivwc pRoPYsr bx gey. Auh pMjfbI XUnIvristI dy biTMzf sYNtr ivwc pVHfAuNdy rhy.

ieMny vwzy lyKk hox dy bfvjUd AunHf dI afrQk hflq cMgI nhI sI. Auh kdy ieh gwl iCpfAuNdy vI nhI sn aqy AuhI swcfeI khfxIaF ivwc vI kihMdy sn. drasl pMjfbI lyKk leI lyKxI kdy rujLgfr df sfDn nhI bx skdI. aMimRqf pRIqm ikhf krdI sI ik mY 40 ikqfbf ilKIaF hn lyikn 100 rupey mhInf myrI afmdnI nhI hY. guridafl isMG nUM vI afpxIaF ikqfbf dI iafdf rfieltI nhI imlI aqy rujLgfr df sfDn AunHf nUM lwBxf ipaf. guridafl isMG nUM pMjfb aqy pMjfbI nfl bhuq pRym sI, AunHf ny kdy afpxy pMjfb nUM nhI Cwizaf. Auh rUs afid gey lyikn pMjfb dI hI imwtI AunHf nUM rfs afAudI sI. AunHf dIaF kuwJ ikqfbf aMgryI ivwc vI afeIaf ijnHF ivwc mVI df dIvf aqy aMny GoVy df dfn hY. dlIp kOr tIvxf dy sLbdF ivwc Auh iewk Blfmfxs lyKk sI, nyk idl lyKk ijs ny hfIey Auwqy KVy lokf nUM afpxI khfxIaf ivwc avfjL idwqI.

 

 


bVI sLukInx pr kTor suBfa dI mfilk hY ieMglYNz dI nvIN pRDfn mMqrI trIsf mya

-prmjIq sMDU

          ipCly sfl ienHIN idnI mYN do hPiqaF leI ieMglYNz igaf sI aqy ienHF do hPiqaF ivwc mYN jdoN vI tIvI `qy inAUjL dyKxI huMdI qF bIbIsI cYnl lf lYNdf sI. AunHF idnF ivwc brqfnIaF ivwc vwD rhy aprfD, ieMmIgrysLn, awqvfd aqy brqfnIaF dy XUrpIn XUnIan ivwc rihx jF nf rihx nUM lY ky ryzIe aqy tIvI pRogrfmF qy kfPI bihs cldI huMdI sI aqy ies krky mYnUM aksr brqfnIaF dI hom sYktrI jF kih lvo gRih mMqrI trIsf mya nUM suxn df mOkf iml jFdf sI. iPr iek idn Aus dI qkrIbn iewk GMty dI zfkUmYNtrI iPlm vrgI vfrqflfp suxn df mOkf imilaf. Aus df gwl krn aqy AuWTx bYTx df qrIkf Aus dI kfblIaq dI gvfhI Brdf sI aqy jd vI Auh gwl krdI sI qF bVy sKq lihjLy ivwc hI krdI sI. jd host ny Aus nUM brqfnIaF dy XUrpIn XUnIan ivwc rihx jf nf rihx bfry Aus dy ivcfr puwCxy cfhy qF Aus ny bVf sLpsLt ikhf sI ik jo Aus (host) dy Gr dy swjy qy Kwby rihx vfly Aus dy guaFZIaF dy ivcfr hn AuhI Aus dy hn. hux Auh bIqy buwDvfr nUM brqfnIaF dI nvI pRDfn mMqrI bxI hY. hflfik Aus nUM ieh iMmyvfrI qwd imlI hY jdo brqfnIaF mukl dOr ivwcoN lMG irhf hY. trIsf mya zyivz kYmrn srkfr ivwc gRih mMqrI sI aqy bIqy Cy sfl dy dOrfn AunHf dy kMm df nIqIaf Auwqy asr sf idsdf hY. ieQy ieh vI ijLkrXog hY ik ipCly do iqMn dhfikaF dy gRih mMqrI dy afhudy `qy njLr mfrIey qF trIsf mya sB qoN lMbf smF gRih mMMqrI dy afhudy qy bxI bxI vflI mMMqrI sI, nhIN qf ieh afhudf gRih mMMqrIaF leI 'kbrgfh' hI sfibq huMdf afieaf hY.

          59 sfl dI trIsf mya mfrgryt QYcr dy bfad brqfnIaF dI pRDfn mMqrI bnx vflI dUjI aOrq hY. XUrpI sMG dy muwdy Auwqy hoey jnmq sMigRh dy bfad zyivz kYmrn nUM asqIPf dyxf ipaf. kYmrn ny ipCly sfl hoeIaF coxF ivwc kMjrvyitv pfrtI nUM ijwq dvfeI sI. lyikn AumId dy Ault dy dI jnqf ny XUrpI sMG df mYbr bxy rihx dy svfl Auwqy hoey jnmq sMigRh ivwc kYmrn df sfQ nhI sI idwqf.

          kYmrn dy asqIPy dy bfad trIsf mya lwgBwg srbsMmqI nfl dy dI vfgzor sMBflx nUM iqafr ho geI sI. afksPorz XUnIvristI qoN pVfeI krn vflI trIsf mya 1997 qoN lgfqfr bRqfnvI sMsd dI mYbr hY.

AunHf dy ipqf igrjf Gr ivwc pfdrI sn, ijnHf dI kfr durGtnf ivwc mOq ho geI sI qwd trIsf mya kyvl 25 sfl dI sI. prvfr dI afrQk hflq afm mwD vrgI prvfrf vrgI sI. pihlF srkfrI skUl ivwc pVHI aqy iesdy bfad Auh kfnvYNt skUl ivwc vI pVI sI. qwd trIsf df pUrf nfm trIsf bryjIar sI, Auh ipMz ivwc rih rhI sI aqy nukV nftkf ivwc ihwsf lYNdI huMdI sI aqy nIvfr nUM ibskut bxfAux vflI bykrI ivwc kMm krdI sI qf ik jyb Krc kwZ sky. bykrI ivwcoN kmfey pYisaF nfl Auh vDIaf kwpVy aqy sLukInI lfAux dIaF vsqF KrId lYNdI sI aqy pUrI bx Tx ky rihMdI sI. ieMtrivAU ivwc Aus dy dosq dwsdy sn ik uruafq qoN hI Auh kfI PYnbl sI aqy Gwt Aumr ivwc hI brqfnIaF dI pihlI mihlf pRDfn mMqrI bnx df sunf vyiKaf krdI sI.

          hux mfrgyt QYcr dy bfad hI shI, trIsf mya dy bcpn aqy jvfnI dy idnf df sunf pUrf ho igaf hY. Auh QYcr dI qrHf afksPorz XUnIvristI pVfeI krn phuMcI aqy iewQy hI Aus dy kYrIar aqy jIvn nUM nvI idf imlI. 1977 ivwc pVfeI dy dOrfn hI AunHf dI mulfkfq iPilp mya nfl hoeI jo Aus vkq afksPorz XUnIan dy pRDfn sn. asl ivwc ienHf donf dI mulfkfq pfiksqfn dI mrhUr pRDfn mMMqrI bynjIr Buwto ny krfeI sI jo ik Aus vkq AuWQy hI pVH rhI sI aqy tIvI ieMtrivAU dOrfn idKfeIaF geIaF qsvIrF ivwc ieh dovyN aOrqF bhuq hI isr kwZ aqy PYsnbyl bfixaF ivwc dyKIaF jf skdIaF sn.

          bynjLIr Buwto aqy trIsf mya df iewk sFJf dosq ieMtrivAU ivwc dwsdf sI ik XUnIvristI dy hor ividafrQI ienHF dohf KUbsUrq aOrqF nfl bYTx aqy ienHF dI Auwc pfey dI rfjnIqk mhwqqf vflI gwlbfq suxn leI hmysLF Auqfvly rihMdy sn. AunHf dy bfry AunHf dy dosq pYt PrYklYz ny ikhf sI ik "mYnUM aijhf koeI vI vkq Xfd nhI afAudf jdo AunHf dI gwlbfq ivwc rfjnIqk mhwqqf vflI bolI nf idsdI hovy. bynjIr Buwto pfiksqfn aqy trIsf brqfnIaF dIaF pihlIaF mihlf pRDfn mMqrI bxnf cfhuMdIaF sn. AunHf dI Ub mOj msqI vflI smfijk ijMdgI sI." bynjIr Buwto 1988 ivwc pfiksqfn dI pRDfn mMqrI bxI aqy trIsf mya hux pRDfn mMqrI bxI ikAuNik mfrgryt QYcr 1979 ivwc brqfnIaF dI pRDfn mMMqrI bx geI sI ijs nfl trIsf ny brqfnIaF dI pihlI mihlf pRDfn mMqrI nf ho ky dUjI mihlI pRDfn mMqrI bxn df mfx hfisl kIqf hY. trIsf aqy iPilp ny 1980 ivwc ivafh kr ilaf sI pr AunHF dI koeI afpxI aOlfd nhIN hY.

          trIsf ny pVfeI pUrI krn dy bfad bYk afP ieMglYz ivwc kMm krnf urU kIqf aqy Ausdy bfad trIsf mya aYsosIeyn Pfr pyamYNt klIairMg srivsj dy XUrpIan aPyars XUint dI pRmuwK bxI. lyikn qwd qwk AunHf ny rfjnIqI nUM afpxf krIar bxfAuxf qYa kr ilaf sI. dwKxI lMzn dy myrtn qoN Auh pihlI vfr sQfink kfAuslr cuxI geI. Aus ny iewk dhfky qwk afpxy vfrz dI syvf kIqI aqy rfjnIqI dy asmfn Auwqy pYr jmfAux urU kIqy.

          hflfik 1992 ivwc brqfnvI sMsd ivwc puwjx dI AunHf dI koi nfkfm ho geI sI qwd Auh nfrQ vYst durhm qoN ihlyrI afrmstrfg qoN cox hfr geI sI. do sfl bfad ijmnI coxF ivwc eIst lMzn ivwc vI Aus nUM hfr df sfhmxf krnf ipaf sI pr rfjnIqI qoN pfsy htwx leI hfr nhIN sI mMnI. iPr afieaf 1997, jdo brqfnIaF ivwc lybr pfrtI dy tonI blyar nUM vwzI ijwq imlI sI, qwd trIsf mya kMjrvyitv pfrtI vwlo brkfier dI myznhyz sIt qoN cox ijwqx ivwc kfmXfb hoeI sI. iesdy bfad hI Auh iewQo lgfqfr cox ijwq rhI hY. hflfik Aus dy kYrIar ivwc sB qo aihm moV Cy sfl pihlf qwd afieaf jdo Auh 2009 gRih mMqrI bxI. ijvyN pihlF hI dwisaf jf cwukf hY ik brqfnIaF df gRih mMqrflf keI rfjnyqfvf dI kbrgfh dy qOr Auwqy mhUr irhf hY lyikn trIsf mya ny ies Dfrnf nUM bdl idwqf hY. hflfik ies dOrfn Auh afpxy vwKry stfiel aqy Yn leI vI Ub mhUr rhI hY. Kfskr afpxy sYzlF dy leI, mMinaf jfdf hY ik AunHf dy kol sYzlf df awCf fsf kulYkn hY.

          ijwQy qwk Aus dIaF nIqIaf dI gwl hY ies Aupr bfad ivwc gwl huMdI rihxI hY pr Aus dIaF ijLafdqr nIqIaf byhwd sf hn. Auh 'bRIaYgijLt' Auwqy hoey PYsly dy nfl hY aqy Auh ies muwdy Auwqy dUjf jnmq sMigRh nhI krfAuxf cfhuMdI hflfik AunHf ny ieh vI ikhf hY ik XUrpI sMG nUM Cwzx dy msly Auwqy afiDkfirk PYslf 2016 dy qm hox qoN pihlf sMBv nhI hovygf. ies dy ielfvf Auh kMpnIaf dy 'borzrUm' ivwc krmcfrIaf dI qrjmfnI vI cfhuMdI hY. Auh smilMigk ivafh df smrQn kr cuwkI hY. ies dy ielfvf 2012 ivwc Aus ny kfnUMnI grBpfq krn dI sImf nUM 24 hqy qoN Gtfky 20 hqy krn df ivcfr idwqf sI.

          ijwQy qwk Bfrq df sMbMD hY, trIsf mya 2012 ivwc iewk vfr Bfrq jf cuwkI hn. zyivz kYmrn df or Bfrq dy nfl sbMDf nUM ibhqr bxfAux ivwc sI aqy aijhI AumId kIqI jf rhI hY ik trIsf mya vI Aus rsqy nUM apxfvygI. AuJ 2013 ivwc gRih mMqrI dy qOr Auwqy Auh Bfrq nUM qwd nrfjL kr cuwkI hY jdo Aus ny Bfrq nUM AunHf pMj dyf ivwc fiml kIqf sI, ijnHf dy lokf nUM vIf hfsl krn leI 3000 pfAuz jmf krvfAuxf pYNdf sI, jo prqdy vkq vfps ho jfdf sI. hflfik ieh kfnUMn hux qm ho igaf lyikn ieMMmIgrysLn dy muwdy Auwqy Auh sq rvweIaf vI apxf skdI hY. apRYl, 2012 ivwc Aus ny 'post stwzI vrk vIf' qm kr idwqf sI, ijsdf BfrqI ividafrQIaf nUM kfI nuksfn hoieaf sI.

          ijwQoN qwk kYnyzf df sMbMD hY trIsf mya kYnyzIan lokF dI kfiel hY jdoN bYNk afPL kYnyzf dy gvrnr mfrk kfrnI nUM 2012 ivwc bYNk afPL ieMglYNz df gvrnr bxfieaf sI qF brqfnIaF ivwc kfPLI hwlcwl hoeI sI pr trIsf ny ies dI pVOqf kIqI sI aqy iPr ies qoN pihlF jdoN kYnyzf post dI sIeIE moieaf grIn nUM zYivz kYmrn ny pRDfn mMMqrI bxdy sfr hI 2010 ivwc rfiel post dI sIeIE lfieaf sI qF vI trIsf ny ikhf sI keI vfr srkfr nUM suDfr krn leI sKq PYsly lYxy hI pYNdy hn. brqfnIaF dI rfjnIqI Auwqy nr rwKx vfly ivlyk Aus nUM iewk kTor aOrq mMndy hn. mfrgyt QYcr dI qrHf hI Aus nUM kfI kTor mMinaf jfdf hY. Auh QYcr vFg aiq gMBIr muiwdaF qy hI gwlbfq krdI  hY aqy mfmUlI gwlbfq `qy tfeIm Krfb nhIN krdI hY.

          hux Auh afpxy mMMqrI mMzl df ivsQfr kr rhI hY aqy Aus ny afpxI QF `qy iek mihlf aYNbr rwz nUM gRih mMMqrI lfieaf hY aqy Auh AunHF nyqfvF nUM ijLafdfqr mMMqrI bxf rhI hY jo ik brqfnIaF dy XUrpIn XUnIan ivwcoN bfhr inklx dI ihmfieq krdy sn ijnF ivwc lMzn dy sfbkf myar aqy bRIaYgijLt mihMm dy mUhrI boirs jfhnsn sLfiml hn, nUM brqfnIaF df ivdysL mMMqrI bxf idwqf hY jd ik pihly ivdysL mMMqrI jfrj Esbron dI CuwtI kr idwqI hY. bysLk pRDfn mMqrI leI XUrpIn XUnIan qoN bfhr jf ky brqfnIaF nUM afpxy pYrF `qy KVf krnf bhuq musLikl kMm hovygf pr Auh ierfdy dI pwkI hY qy ipwC lwg nhIN hY aqy AumId krnI bxdI hY ik Auh brqfnIaF nUM bRIaYgijLt dy Aulty pRBfv qoN bcfAux ivwc kfmXfb ho skygI.

 

KLbrnfmf #881, julfeI 15-2016


kyjrIvfl vI Ausy KUh `c grk rhy hn ijQy hor afgU grky -prmjIq sMDU

jdoN kyjrIvfl ny sUcnf dy aiDkfr aMdoln ivwc muwK qOr qy BUimkf inBfeI sI qF mYN Aus smyN qoN hI Aus df pRsMsk sI, iPr iBRsLtfcfr ivroDI muihMMm qoN bfad 'afp' dy surUafqI dOr qwk mYN AupfsLk irhf aqy ijvyN ijvyN kyjrIvfl afpxI rfjnIqI krn leI rxnIqI bdly rhy qF mn Kwtf huMdf igaf. kyjrIvfl vI pihlF vflIaF pfrtIaF vflf hI rfh apnfAux lwg pey aqy awj Ausy hI KUh ivwc grkx lwgy hn ijQy bfkI rfjnIqk lok grky sn. pihlI srkfr bxn smyN plyTf ibwl pysL krn qoN lY ky hux qwk hr nvyN ivvfd ny kyjrIvfl dI kfrjLsLYlI `qy qrHF qrHF dy svfl KVy kr idwqy hn. kyjrIvfl vwloN sMsdI skwqrF dI inXukqI dy msly ny qF kfnUMn dIaF hI DjIaF Auzf idwqIaF sn.

iksy cox ivwc vwzI ijwq imlx df kI mqlwb hY? kI iehI huMdf hY ik jyqU pfrtI dy muKI nUM votrF ny sB kuwJ mncfihaf krn aqy bolx dI hrI JMzI dy idwqI hY? iksy lokqMqr ivwc fied hI koeI ivakqI vwzI cox ijwq df ieh mqlwb kwZygf. bfvjUd iesdy ik Bfrq ivwc iksy pfrtI dI vwzI ijwq dy bfad Ausdy muKI duafrf lokF AuWqy iewk qrPLf PYslf Tosx df sMdyh hmysLF bixaf rihMdf hY. idwlI ivDfnsBf cox dy 10 PrvrI, 2015 nUM afey nqIjy ivwc 70 ivwco 67 sItf ijwqx vflI afm afdmI pfrtI (afp) dy muKI arivMd kyjrIvfl dI kQnI aqy krnI nfl juVy aqy huxy hI vfpry vfikaf qoN ieh sMdyh swc huMdf pRqIq ho irhf hY. aflock pihlf vI iDafn idvfAuNdy rhy hn ik kyjrIvfl iksy nUM vI kuwJ vI kih skdy hn aqy ies nUM Auicq TihrfAux leI hmyf pIiVq, sfij df ikfr aqy ivcfry ijhy Bly ivakqI dI idwK idKfAux vflI sLkl bxf skdy hn. idwlI dy muwK mMqrI rihMdy hoey kyjrIvfl afpxy aflockf dI ies gwl nUM iPr qoN swc krdy jfp rhy hn.

msln idwlI dy Auprfjpfl njIb jMg nUM q ilK ky AunHf ny ivaMg kIqf hY ik qusI cfhy ikMny vI 'gYrkfnUMnI, lok ivroDI aqy gYrsivDfink kMm` kr lvo, pI aYm modI quhfnUM kdy rfsLtrpqI qF kI AuprftrpqI vI nhI bxfvygf. iesdy jLrIey kyjrIvfl dwsxf cfhuMdy hn ik 'aYljI' (lYPtInYt gvrnr) kydr dy iefry Auwqy AunHf dI pfrtI dy iKlfP sfij rc rhy hn aqy Aup muwK mMqrI mnI issodIaf jF mMqrI gopfl rfey nUM iBRtfcfr inroDk fKf (eysIbI) dy mfrq imilaf sMmn vI aijhIaF hI sfijF dI aglI kVI hY.

lyikn afpxy afp nUM qQfkiQq kydr vwloN rcI sfij aqy Aus ivwc eysIbI aqy aYljI dI imlIBgq df ikfr dwsx dI prikRaf ivwc kyjrIvfl iewk buinafdI gwl Buwl jfdy hn. buinafdI gwl ieh hY ik aYljI jykr eysIbI dy jLrIey sMmn jfrI krvf rhy hn qf iesleI kr rhy hn ikAuNik aijhf krn df AunHf nUM aiDkfr hY. lokqMqr ivwc koeI sMsQf jf aiDkfrI afpxy aiDkfrF df iesqymfl kry qf AusnUM sfij nhI, krqwvf df pflx ikhf jfdf hY. aYljI ny kyjrIvfl dy ivaMg df TIk hI jvfb idwqf hY ik 'AunHf dI JUTI pRysLfnI Auwqy mYnUM duwK hY'. jLrf gOr krIey qf afm afdmI pfrtI iBRtfcfr ivroDI aMdoln dI kuwK ivwcoN jMmI sI, ijsdf Audy sI ik rfjnIqI dy icwkV nUM sf krnf aqy jnqf nUM vDIaf pfrdrsLI fsn dyxf.

sUcnf dy aiDkfr aMdoln dy muwK qOr qy kfrjsLIl aqy pYrokfr rhy kyjrIvfl iBRtfcfr Auwqy cot leI pfrdrLsqf nUM sB qo vwzf hiQafr dwsdy rhy hn. ies ilhf nfl qf jykr eysIbI AunHf dy mMqrIaf dy nfm sMmn jfrI kr irhf sI, qf aYljI jf pIaYm nUM kosx dI jgHf AunHf nUM afpxy igrybfn ivwc Jfkxf cfhIdf hY ik ikqy idwlI dy pRfsn ivwc pfrdrsLqf Gwt qf nhI rhI. hflfik pfrdrsLqf nUM tfl mtol krn df kMm qf kyjrIvfl srkfr ny afpxy uruafqI idnf ivwc hI kr idwqf sI jdoN AunHF ny kfnUMn dy ivrwuD jf ky 21 sMsdI skwqr bxf ky rwK idwqy sn. srkfr bxdy hI jldI ivwc afpxy 21 ivDfiekf nUM sMsdI skwqr bxf dyx dy mfmly ivwc Auh 'afiPs afP pRfiPt` dy ivvfd ivwc iGr gey sn. hmyf rfjnIqk uDqf aqy iBRtfcfr ivroDI aMdoln dI Xfd idvfAux vfly kyjrIvfl qoN ieh gwl lukI iCpI nhI hY ik cox ijwq ky swqf ivwc phuMcx vflIaF ijafdfqr pfrtIaf afpxy Kfs lokf nUM lfB phuMcfx leI qrHf qrHf dIaF jugqF iBVfAudI rhIaF hn aqy aijhI jugq iBVfAux ivwc afm afdmI pfrtI dUjI pfrtIaf qoN ipwCy nhI, sgo keI kdm awgy hY.

sMivDfn ivwc soD krky bixaf inXm sf dwsdf hY ik srkfr bnfAux vflI pfrtI iewk inicq igxqI ivwc hI afpxy jyqU AumIdvfrf nUM mMqrI pd dy skdI hY jf sMsdI skwqr bxf skdI hY. inXm dy ihsfb nfl kyjrIvfl srkfr vwD qoN vwD swq mMqrI aqy iewk sMsdI skwqr bxf skdI sI, lyikn Ausny bxf idwqy 21 sMsdI skwqr. sLfied kyjrIvfl ny sMivDfn piVHaf hI nhIN jF axgoilaf kr idwqf sI. jdoN kyjrIvfl nUM ies glqI df ielm hoieaf qF Aus dy hwQF dy qoqy Auwz gey pr AdoN qwk sMsdI skwqr bxfey jf cwuky sn.

jdo cox kimn ny iesdf kfrn puwiCaf qf kyjrIvfl vwloN iewk hor clfkI kIqI geI aqy ivDfnI pirikRaf ivwc bdlfE dI jugq apnfeI geI. sMsdI skwqrf dI inXukqI nUM shI sfbq krn leI bhumq dy or nfl ivDfnsBf ivwc 'rYtrospYitkv ibwl' pysL krky bYkzyt ivwc iewk kfnUMn bxfky lfgU kr idwqf igaf qF ik inXukqIaF nUM shI sfibq kIqf jf sky. hux hflfik rftrpqI ny ies kfnUMn Auwqy hsqfKr krn qoN ienkfr kr idwqf hY, qf kyjrIvfl nUM iekovfr 21 ivDfiekf dI mYbrI guafcx df zr sqf irhf hY. ieh iblkul sf hY ik ieh zr hI kyjrIvfl qoN khf irhf hY ik aYljI aqy kydr iml ky AunHf dy iKlfP sfijF kr rhy hn. hux kyjrIvfl kol iek hI rfh bicaf hY Auh hY adflq df bUhf KVkfAux df. dyKo awgy kyjrIvfl kihVf ruwk apxfAuNdf hY.

krIb 16 mhIny dy kfrjkfl ivwc mMqrIaf- ivDfiekf dIaF PrjI izgrIaF, irvq mMgx aqy aprfiDk mfmilaf ivwc Psx dy nfl kyjrIvfl srkfr dI CvI AuWqy vfr vfr svfl AuWTy hn aqy hr svfl dy nfl nvy ivvfd vI sfhmxy afAudy rhy hn.

kdy inXukqIaF AuWqyy ivvfd, kdy aYljI aqy kydr nUM cuxOqI qf kdy mwuK skwqr Auwqy lwgy iBRtfcfr dy dosLF dI jfc leI idwlI skwqryq ivwc sIbIafeI dI CfpymfrI dy nfl tkrfE df isKr AuWqy puwjxf. ieh kihxf glq nhI hovygf ik aijhy ivvfdF aqy hoCI ibafnbfjIaf dy nfl kyjrIvfl iksy vI qrHf nfl rfjnIqk pfrdrsLqf dI Audfhrx idMdy idKfeI nhI idMdy. AumId krnI cfhIdI hY ik afpxy kfrjkfl dy bfkI 44 mhIinaf ivwc Auh idwlI dy votrF dy BfrI Pqvy df TIk mqlwb smJxgy aqy lokF dIaF ieCfvF nUM pUrf krn Auwqy afpxf iDafn lgfAuxgy. jy sMsdI skwqrF dIaF inXukqIaF krn qoN pihlF hI kfnUMn ivwc qbdIlI kr leI jFdI qF ieh muwdf ieQoN qwk phuMcxf hI nhIN sI. pr kOx khy kyjrIvfl jI pihlF cMgI qF Polo, qolo aqy iPr kro aqy bolo.

jUn 17-2016, KLbrnfmf # 875

 

 

 

golIbfrI dI qrfsdI aqy amrIkI bMdUk klcr - prmjIq sMDU

amrIkf afpxy ieqhfs dI sB qo iBafnk golIbfrI dI qrfsdI df sfhmxf kr irhf hY. amrIkf dIaf surwiKaf eyjMsIaF ies klqyafm nUM rokx ivwc pUrI qrHF nfl asmrQ rhIaF hn. hmly qoN bfad hmlvr iqMn GMty AuQy kihr vrqfAuNdf irhf aqy pulIs nUM PUn aqy afpxI Pysbuwk nUM apzyt krdf irhf pr puLlIs qoN koeI POrI kdm nf cwuk hoieaf. jdoN puls ny ipwiCEN Dmfky nfl kMD qoVI qF ies nfl kwlb dy aMdr hor hPVf dPVI mwc geI aqy duvwlI golIaF dI buCfV ivwc jo lok hiqafr dI golI qoN bc gey sn Auh lok vI mfry gey. Erlfzo dy klwb nUM infnf bxf ky hiqafry ny smilMgIaF dy pRqI afpxI Kqrnfk nrq nUM idKfieaf hY. lyikn ieh hmlf isrP smilMgIaF df nhI hY, sgo afjfdI dI pRIBfsLf Auwqy vwzI cot hY. ieh awqvfdI aqy crmpMQI ihMsf dI iBafnk Audfhrx hY. mMny pRmMny sMpfdk PrYk brunI ny 'inAUXfrk tfeIms` ivwc iliKaf hY ik hmlfvr afpxf 'sunyhf' dyx leI pbilk QfvF aqy pIVqf dI cox krdy hn.

AuwDr, rftrpqI Ebfmf ny TIk hI ikhf hY ik Gtnf dI jgHf iewk nfeItklb hI nhI hY, ieh sLmUlIaq aqy kqIkrx dI jgHf hY, ijwQy lok jfgrUkqf df pRsfr krn, afpxI gwl df iejLhfr krn aqy afpxy aiDkfrf dI pflxf leI iekwTy hoey sn. ies ilhf nfl ieh Gtnf amrIkI srkfr aqy smfj smyq pUrI dunIaf leI ajfdI aqy sMqfp nUM lY ky nvy isry qoN socx dI cuxoqI vI hY. iesdy nfl hI amrIkf nUM bMdUk aqy ihMsf dI sMsikRqI Auwqy vI afqmmMQn krn dI rUrq hY. amrIkf ivwc golIbfrI ivwc mrn vfly lokf dI igxqI sMqfp, lVfeI, eyzs, zrgs afid dy ikfr lokf qoN bhuq ijafdf hY.

amrIkf ivwc sflfnf qkrIbn 30 hjfr lok bMdUkf df ikfr huMdy hn. bMdUk inrmfqfvf dy pRiqinwDI sMgTn 'nYnl UitMg sports PfAuzyn' dy anusfr amrIkf ivwc 30 kroV qoN ijafdf bMdUkf hn, jdo ik dy dI afbfdI 32 kroV dy afspfs hY. smUihk kqlyafm dy keI mulm aprfiDk ipwTBUmI aqy mfnisk rog dy bfvjUd bMdUkf KrIdx ivwc kfmXfb rhy hn.

Erlfzo dy hiqafry ny vI kfnUMnI qOr qy hiQafr aqy kfrqUs KrIdy sn. rftrpqI Ebfmf ny ies sfl dy urU ivwc bMdUkf Auwqy kfbU leI iewk Tos Xojnf df pRsqfv idwqf sI, lyikn hiQafrf dy kfrobfrIaf dI mjbUq lfbI aqy ivroDI pwK dy anyk rfjnyqfvf dy aiVky dy kfrn ies idf ivwc koeI pihl nhI ho skI hY.

hflfik kuwJ amrIkI rfjf ivwc bMdUk krVy inXm bxfey gey hn, lyikn hor rfjf qoN bMdUk KrId ky AunHf rfjf ivwc lY jfxf bhuq mukl nhI hY. fied Erlfzo dy bfad ies idf ivwc kuwJ inrxfiek pihl hovy aqy mOqf dy ies islisly Auwqy lgfm lwgy.

 


ds lwK rupey idvf skdf hY iewk purfxf not! -ivkrm bfrhft

nvyN krfry qy kVkdy not sfiraF nUM BfAuNdy hn. mgr kI qusIN kdy soicaf hY ik dunIaf ivwc purfxy, cln qoN bfhr ho cuwky notF dy vI bhuq sfry OkIn hn ijnHF nUM purfxy, qfrIKI notF nUM iekwTf krx df jnUMn huMdf hY. ieMJ hI iewk Ks hY bYNglOr dy irjvfn rjfk. gwl 1967 dI hY qwd irjvfn bfrF sflF dy sn. iewk idn AunHF nUM afpxy dfdy dI lohy dI almfrI ivwc kuwJ ajb qrHF dy not idsy. ienHF notF AuWqy kYNslz dI mohr lwgI hoeI sI. purfxy notF dy ies Zyr ivwc kuwJ not aijhy vI sn, ijnHF AuWqy ieMglYNz dy rfjy jfrj CyvyN dI qsvIr CwpI sI. ienHF AuWqy vI mohr Bfv Twpf lgf hoieaf sI, pfiksqfn not pyamYNt aqy nfl hI kYNsYlz XfnI rwd. bfrF sflF dy irjvfn dy idmfg ivwc ienHF notF dy bfry ivwc hor jfxkfrI hfisl krn dI suwJI. Auh smJ nhIN pf rhy sn ik afiKr ienHF notF AuWqy rwd hox dI mohr ikAuN lwgI sI? krIb awDI sdI purfxI Aus gwl nUM Xfd krky irjvfn dwsdy hY ik affdI dy bfad kuwJ sflF qwk BfrqI irrv bYNk ny hI pfiksqfn leI vI not Cfpy sn ikAuNik btvfry dy bfad pfiksqfn dy kol not Cfpx df ieMqjLfm nhIN sI.

ies dy bfad afpxy iewk ccyry Bry dy Gr ivwc vI irjvfn nUM aMgryjLF dy jmfny dy kuwJ not iml gey. iesdy bfad qF AunHF nUM purfxy cln qoN bfhr ho cuwky not jmF krx df cskf lwg igaf. krIb ds sfl dy irsrc aqy imhnq dy bfad awj irjvfn dy kol aijhy ieiqhfisk notF df awCf KLfsf Irf jmF ho igaf hY. Auh purfxy notF dI ieMtrnYnl susfietI dy Bfrq ivwc pRDfn hn. AunHF ny Bfrq ivwc notF dI CpfeI dy ieqhfs AuWqy iewk ikqfb df nvF aYzIn vI Cfipaf hY. irjvfn dy kulykn ivwc iqMn akqUbr 1812 nUM Cpy iewk not qoN lY ky Bfrq ivwc Cpx vfly sB qoN pihlF not qwk dy iewk qoN iewk qfrIKI nmUny hn. awj AunHF dy kol sO zflr kImq vfly purfxy notF qoN lY ky pMjfh hjfr zflr qwk dI kImq vfly ieiqhfisk not hn. AuNJ purfxy not iksy iewk dy dI krMsI dy hox, ieh jrUrI nhIN. globlfeIejyn dy ies dOr ivwc iewk dy qoN dUsry dy ivwc jfxf afsfn ho igaf hY aijhy ivwc purfxy not jmF krx vfilaF dy kol keI dyF dy purfxy not iml jFdy hn aqy ienHF nUM hfsl krnf vI afsfn hY.

qmfm vybsfeItF aijhy ieiqhfisk krMsI not vycdIaF hn. aijhy not, jo isafsI, surwiKaf, ivwqI jF qknIkI vjHf nfl Cfpy jfxy bMd kr idwqy gey sn. bffr ivwc AunHF df koeI muwl nhIN mgr purfxy notF dy OkInF dI nr ivwc AunHF df mwul keI guxf ijLafdf huMdf hY. aijhy notF dI CpfeI bMd krn dIaF keI vjHf huMdIaF hn. ijvyN nklI notF dI CpfeI rokxf, jF vwzI igxqI vfly notF dI CpfeI bMd krxf, glq ihMdsy jF dsqKq df Cp jfxf.

bhuq Gwt imlx vfly purfxy notF dI bfjfr ivwc bhuq mMg hY. ijvyN amrIkf ivwc iewk aijhy not dI bhuq mMg hY, ijsdy iewk qrP ds zflr qF dUjy pfsy vIh zflr glqI nfl Cp igaf sI. aijhy iewk not dI kImq awj dI qfrIK ivwc vIh hjfr vloN lY ky pYNqI hjfr zflr qwk hY.

hux ijvyN XUropI XUnIan dy qmfm dyF ny 2002 ivwc afpxIaF vwK-vwK krMsIaF qm krky XUro nUM apnfieaf sI qF AusqoN pihlF dy PrYNk, jrmn mfrk vrgI krMsI dI BfrI izmFz hY. iewk afieir abfr dy muqfbk afierlYNz dy mhUr plomYn jF lyzI lvyrI vrgy notF dI kImq awj pMj hjfr XUro jF krIb pMj hjfr zflr hY.

knYzf dy torMto ivwc qF bfkfiedf aijhy purfxy notF aqy iswikaF df mylf lwgdf hY. iesdy inrdyk jyrz stYplytn kihMdy hn ik dunIaf dI mflI hflq dI hflq Bly rfb hovy mgr purfxy notF df ieh bffr Ub Pl-Pwul irhf hY. irjvfn rjfk kihMdy hn ik Bfrq ivwc aijhy purfxy notF dI BfrI izmFz hY jo kdy iewQy purqgflIaF ny, PrFsIsIaF ny jF aMgryjLF ny Cfpy sn. Auh dwsdy hn ik 1959 ivwc Bfrq srkfr ny kuwJ aijhy not Cfpy sn jo isrP hwj leI sAUdI arb jfx vfilaF dy iesqymfl leI sn. ienHF notF df rMg vI iewkdm vwK sI. ies sIrIj dy sO rupey dy not dy awj OkIn lok qIh hjfr zflr jF iehI koeI vIh lwK rupey qwk dyx nUM iqafr hY.

ibRitsL nIlfmGr bonhYNs ivwc notF dy aYksprt jfn imlynstYNz kihMdy hn ik sB qoN ijLafdf izmFz AunHF purfxy notF dI hY jo trfiel dy qOr AuWqy Cfpy gey sn. ijnHF nUM bfad ivwc nhIN clfieaf igaf. Auh kihMdy hn ik cflHI sflF qoN ijLafdf purfxy hr not dI awj izmFz hY. keI dPLf bhuq sDfrx iksm dy notF dy lok vwzy YdfeI ho jFdy hn. ijvyN pihlI sMsfr lVfeI dy dOrfn Cfpy gey iewk pfAuNz dy kuwJ not. ienHF notF nUM Aus vkq qurkI ivwc qYnfq birit POjI iesqymfl krdy sn. iewk pfAuNz df ieh not awj quhfnUM awT hjfr pfAuNz jF krIb ds lwK rupey idvf skdf hY.

ajb-b iksm dy notF nUM vI OkIn lok Ub psMd krdy hn. ijvyN syyls ivwc Cipaf pMjfh rupey df iewk not. ies ivwc qfV dy iewk drKq dI qsvIr AuWqy sYks iliKaf sI. ies vjHf nfl ies dI BfrI mMg hY.

ieMj hI knYzf df do zflr df iewk not. ies AuWqy glq aiDkfrI dy dsqKq Cp gey sn. awj ienHF nUM OkIn vwD-cVHky KLrIddy hn. jdoN ik ieh not cln ivwc hI nhIN afey.

knYzf df 1954 ivwc Cipaf iewk not, zyivls hyz dy nfm nfl mhUr hY. ies ivwc birit mhfrfxI aYiljbwQ dy vfl kuwJ aijhy Cpy sn ik Aus ivwcoN muskrFAuNdy hoey Yqfn dy JFkx df aihsfs huMdf sI. not qF cln qoN bfhr hn mgr Aus vkq jo Cpy sn, AunHF ivcoN iewk nUM nIlfmI ivwc krIb pMjfh lwK rupey ivwc KLrIidaf igaf.

purfxy notF dy aYksprt jyrz styplytn kihMdy hn ik ajoky nvyN kVk notF ivwcoN kuwJ nUM qusI vwK rwK idMdy ho qF ieh iewk qrHF nfl ieMvYstmYNt hY, awgy jfky ienHF notF dI cMgI kImq imlxI qYa hY. birit aYksprt imlynstYNz kihMdy hn ik purfxy brqfnvI notF ivwc AunHF notF dI BfrI izmFz hY ijhnF nUM brItyn dy sUibaF dy bYNkF ny Cfipaf sI. krIb do sO sfl purfxy ienHF notF nUM qusI koi krky ssqy ivwc hfsl kr skdy ho. birit AupinvyF dy notF dy OkInF leI Bfrq vrgy dyF dy pRYjIzYNsI bYNkF dy Cfpy notF dI BfrI mMg hY. msln, mdrfs pRYjIzYNsI jF bMby pRYjIzYNsI dy bYNkF dy Cfpy not jF mhfrfxI ivktorIaf, ikMg jfrj pMjvyN jF CyvyN dIaF qsvIrF vfly not. irjvfn rjfk kihMdy hn ik ieh not bhuq CyqI hI lupq hox vfly hn. ies leI ijs nUM Ok hY Auh jykr ienHF notF nUM vyKy qF koeI vI kImq dyky rId lYvy.

AuNJ bflzivn, iln nfeIn krMsI aYkcyNj, nobl inAUimsmYitks aqy tozIvflf aYkscyNj vrgIaF keI vYWbsfeItF hn jo ik not vycdIaF hn. ies qrHF, eI-bya, aYmfjfn vrgy afnlfeIn irtylr vI purfxy not vycdy hn. purfxy notF dy keI zIlr vI hn dunIaf ivwc jo cMgf ibjins kr rhy hn.

mgr, irjvfn kihMdy hn ik sB qoN awCf qrIkf afpxy dosqF aqy jfxn vfilaF aqy AunHF dy vI jfxn vfilaF dy ivwc ies gwl df rOlf mcfAuxf humdf hY ik qusI qrHF qrHF dy purfxy not qlf rhy hn. GrF dy purfxy sMdUkF, almfrIaF, atfrIaF ivwc aijhy bhuq sfry purfxy not imldy rihMdy hn  ijnHF dI afm lok kImq nhIN smJdy mgr OkInF leI ieh bykImqI huMdy hn.

purfxy notF nUM sFB ky rwKxf jrUrI hY. aksr ieh Ksqf hfl hI imldy hn. kty-Pty glI hoeI hflq ivwc huMdy hn. aijhy notF nUM sFB ky rwKx leI Kfs plfsitk dI PfielF afAuNdIaF hn. ilMznr jF lfeIthfAus nfm dIaF kMpnIaF ieh krMsI holzr vycdIaF hn. iqMn qoN cfr hjfr rupey ivwc ieh krMsI holzr iml jFdy hn. purfxy notF nUM dfg-Dwby, qyl aqy ktx-Ptx qoN bcfAux dI jLrUrq huMdI hY. vfr vfr CUhxf vI AunHF nUM nuksfn phuMcfAuNdf hY. jfxkfr kihMdy hn ik purfxy notF nfl kdy vI iKlvfV nhIN krnf cfhIdf hY. ijvyN Pty ihwsy nUM nocky suwtxf, jF muVy not nUM pRYs nfl iswDf krnf ies nfl AunHF dI kvfiltI AuWqy asr pYNdf hY.

jfxkfr kihMdy hn ik AuNJ qF purfxy not jmF krnf iewk ugl hY. mgr iesdy OkIn, cMgI kImq leI vI purfxy not jmF krdy hn qFik vkq afAux AuWqy afpxy invy df Pfiedf cuwikaf jf sky. jyrz styplytn kihMdy hn ik ipCly vIh-pMJI sflF ivwc aijhy invy df ds guxf qwk Pfiedf huMdf vyiKaf jf irhf hY. irjvfn vI jyrz dI gwl nfl sihmq hn hflFik Auh kihMdy hY ik afpxy purfxy notF dy jKIry dI kdy bolI nhIN lfAuxgy.

anuvfd: prmjIq sMDU

 


sMprdfiek aqy svfrQI qwq ieqhfs nUM qoVn mroVn aqy glq rMgq dyx ivwc lwgy hoey hn

mUl lyKk: bI aYn pFzy (sfbkf rfjpfl aqy ieiqhfskfr)

anuvfd: prmjIq sMDU

 

(AuVIsf dy sfbkf rfjpfl, rfj sBf mYNbr aqy ieiqhfskfr RI ibMBr nfQ pFzy ny afpxy BfsLxF, ikqfbF aqy lyKF ivwc AunHF ieiqhfisk qwQF aqy ivRqFqF nUM prgt kIqf hY, ijnHF qoN BlI pRkfr spwt ho jFdf hY ik ieiqhfs nUM mnmfny ZMg nfl qoiVaf-mroiVaf igaf hY. ieiqhfs nUM qoVn mroVn vfry AunHF ny aijhy Audfhrx py kIqy ijnHF qoN ieh spwt ho jfvygf ik ieiqhfisk qwQF nUM ikvyN ivgfiVaf jFdf hY-sMpfdk)

 

jdoN mYN ielfhfbfd ivwc 1928 eI [ ivwc tIpU sulqfn dy sMbMD ivwc irsrc kr irhf sI, qF aYNglo - bMgflI kflj dy ividafrQI sMgTn dy kuwJ AuWc aiDkfrI myry kol afey aqy afpxy ihstrI aYsosIeyn df AudGftn krn leI mYnUM swidaf igaf. ieh lok kflj qoN iswDy myry kol afey sn. AunHF dy hwQF ivwc kors dIaF ikqfbF vI sn. sMXogvws myrI nr AunHF dI ieqhfs dI ikqfb AuWqy peI. mYN tIpU sulqfn nfl sMbMiDq aiDafey Koilaf qF mYnUM ijs vfk ny bhuq hYrfnI ivwc pf idwqf, Auh ieh sI ik iqMn hjfr bRfhmxF ny afqmhwiqaf kr leI, ikAuNik tIpU AunHF nUM jbrdsqI muslmfn bxfAuxf cfhuMdf sI.

ies pfT ikqfb dy lyKk pMzq zf[ hrpRsfid fsqrI sn, jo klkwqf XUnIvristI ivwc sMsikRq dy ivBfg dy muKI sn. mYN qurMq zf[ fsqrI nUM iliKaf ik AunHF ny tIpU sulqfn dy sMbMD ivwc Auprokq vfk iks afDfr AuWqy aqy iks hvfly nfl ilKy hn. keI pwqr ilKx dy bfad AunHF df jvfb imilaf ik AunHF ny ieh Gtnf mYsUr gjytIar ivwcoN pRfpq kIqI hY. mYsUr gjytIar nf hI ielfhfbfd ivwc aqy nfN qF ieMpIiral lfiebryrI, klkwqf ivwc pRfpq ho sikaf. qwd mYN mYsUr XUnIvristI dy qqkflIn kuwlpqI sr bRjyNdr nfQ sIl nUM iliKaf ik zf[ fsqrI ny jo gwl khI hY, Ausdy bfry ivwc jfxkfrI idE. AunHF ny myrf pwqr pRoPYsr RI kMteIaf dy kol Byj idwqf jo Aus smyN mYsUr gjytIar df nvF sMskrx iqafr kr rhy sn.

pRoPYsr kMteIaf ny mYnUM iliKaf ik iqMn hjfr bRfhmxF dI afqmhwiqaf dI Gtnf mYsUr gjytIar ivc ikqy vI nhIN hY aqy mYsUr dy ieiqhfs dy iewk ividafrQI dI hYsIaq nfl AunHF nUM ies gwl df pUrf Brosf hY ik ies pRkfr dI koeI Gtnf GtI hI nhIN hY. AunHF ny mYnUM sUicq kIqf ik tIpU sulqfn dy pRDfn mMqrI punweIaf nfmk iewk bfhmx sn aqy AunHF dy sYnfpqI vI iewk bfhmx ikRxfrfE sn. AunHF ny mYnUM aijhy 156 mMidrF dI sUcI vI ByjI ijnHF nUM tIpU sulqfn sflfnf anudfn (grFt) idaf krdy sn. AunHF ny tIpU sulqfn dI qIh pwqrF dIaF Poto kfpIaF vI ByjIaF jo AunHF ny sLMrgyrI mwT dy jgdgurU Mkrfcfiraf nUM ilKy sn aqy ijnHF dy nfl sulqfn dy gUVy dosqI sMbMD sn. mYsUr dy rfijaF dI prMprf dy anusfr tIpU sulqfn inwq nfqf krn qoN pihlF rMgnfQ jI dy mMidr ivwc jFdy sn, jo RI rMgfptnm dy ikly ivwc sI. pRoPYsr RI kMteIaf dy ivcfr ivwc zf[ fsqrI ny ieh Gtnf krnl mfiels dI ikqfb ihstrI afP mYsUr (mYsUr df ieqhfs) ivwcoN leI hovygI. iesdy lyKk df dfavf hY ik Ausny afpxI ikqfb tIpU sulqfn df ieiqhfs iewk pRfcIn PfrsI pFzUilpI (KrVy) ivwcoN anUvfd kIqf hY, jo mhfrfxI ivktoiraf dI injI lfiebryrI ivwc sI. KojbIn ny pqf lgfieaf hY ik mhfrfxI dI lfiebryrI ivwc aijhI koeI pFzuilpI sI hI nhIN aqy krnl mfiels dI ikqfb dIaF bhuq sfrIaF gwlF iblkuwl glq aqy mn-GVq hn.

zf[ fsqrI dI ikqfb pwCmI bMgfl, asm, ibhfr, AuVIsf, jvfb pRdy, mwD pRdy aqy rfjsQfn dy kors ivwc lwgI hoeI sI. mYN klkwqf XUnIvristI dy qqkflIn kulpqI afuqo cODrI nUM pwqr iliKaf aqy ies islisly ivwc afpxy sfry pwqr ivhfrF dIaF nklF ByjIaF aqy AunHF nUM bynqI kIqI ik ieqhfs dI ies pfT - ikqfb ivwc tIpU sulqfn nfl sbMDq jo glq aqy cflbf vfk afey hn, AunHF dy ivruwD kfrvfeI kIqI jfvy. afuqo cODrI df jldI hI jvfb afieaf ik zf [ fsqrI dI Aukq ikqfb nUM kors ivwcoN kwZ idwqf igaf hY. pr mYnUM ieh vyKky hYrfnI hoieaf ik afqmhwiqaf dI AuhI Gtnf 1972 eI[ ivwc vI AuWqr pRdy ivwc jUnIar hfeI skUl dIaF jmfqF ivwc ieiqhfs dIaF kors ikqfbF ivwc Ausy pRkfr mOjUd sI. ies islisly ivwc mhfqmf gFDI dI Auh itwpxI vI pVHnXog hY jo AunHF ny afpxy aKbfr XMg ieMzIaf ivwc 23 jnvrI 1930 dy aMk ivwc pMny 31 AuWqy kIqI sI. AunHF ny iliKaf sI ik mYsUr dy Piqh alI ( tIpU sulqfn) nUM ivdyI ieiqhfskfrF ny ies pRkfr py kIqf hY ik mMn lAu Auh Dfrimk kwtVqf df ikfr sI. ienHF ieiqhfskfrF ny iliKaf hY ik Ausny afpxI ihMdU pRjf AuWqy julm Zfey aqy AunHF nUM jbrdsqI muslmfn bxfieaf, jdoN ik aslIaq iesdy Ault sI. ihMdU pRjf dy nfl Ausdy bhuq cMgy sMbMD sn. mYsUr rfj (hux krnftk) dy purfqqv ivBfg (afrkflojI zIpfrtmYNt) dy kol aijhy iqMn pwqr hn, jo tIpU sulqfn ny sLMrgyrI mwT dy jgdgurU Mkrfcfiraf nUM 1793 eIsvI ivwc ilKy sn. ienHF ivwc iewk pwqr ivwc tIpU sulqfn ny Mkrfcfiraf dy pwqr dI pRfpqI df crcf krdy hoey AunHF nUM bynqI kIqI hY ik Auh AusdI aqy sfrI dunIaf dI BlfeI, kilafx aqy KuhflI leI qpisaf aqy ardfs krn. aMq ivwc Ausny Mkrfcfiraf nUM ieh vI bynqI kIqf hY ik Auh mYsUr prq afvy, ikAuNik iksy dy ivwc cMgy lokF dy rihx nfl vrKf huMdI hY, Psl cMgI huMdI hY aqy KuhflI afAuNdI hY.

ieh pwqr Bfrq dy ieqhfs ivwc suinhrI awKrF ivwc ilKy jfx dy lfiek hY.  XMg ieMzIaf ivwc ikhf igaf hY ik tIpU sulqfn ny ihMdU mMidrF ivy rUp ivwc RI YyNktrmx, RIinvfs aqy rIrMgnfQ mMidrF nUM jmInF aqy hor vsqF dy rUp ivwc vzmuwly Auphfr idwqy. kuwJ mMidr Ausdy mihlF dy ahfqy ivwc sn ieh AunHF dy Kuwly ijLhn, Audfrqf aqy sihnIlqf df jIAuNdf jfgdf pRmfx hY. ies qoN ieh aslIaq prgt huMdI hY ik tIpU iewk mhfn hId sI. jo iksy vI nr qoN affdI dy rsqy df hkIkI hId mMinaf jfvygf. AusnUM afpxI iebfdq ivwc ihMdU mMidrF dIaF GMtIaF dI afvfj nfl koeI pryfnI mihsUs nhIN huMdI sI. tIpU ny affdI leI lVdy hoey jfn dy idwqI aqy dumn dy sfhmxy hiQafr suwtx dy pRsqfv nUM isry qoN Tukrf idwqf. jdoN tIpU dI lf AunHF aigafq POjIaF dIaF lfF ivwc pfeI geI qF vyiKaf igaf ik mOq dy bfad vI Ausdy hwQ ivwc qlvfr sI - Auh qlvfr jo affdI hfsl krn df jrIaf sI. Ausdy ieh ieiqhfisk bd awj vI Xfd rwKx lfiek hY: yr dI iewk idn dI ijMdgI lUMbVI dI sO sflF dI ijMdgI vloN ibhqr hY. AusdI fn ivwc khI geI iewk kivqf dIaF Auh sqrF vI Xfd rwKy jfx lfiek hY, ijnHF ivwc ikhf igaf hY ik Kudfieaf jMg dy KUn brsfqy bfdlF dy hyTF mr jfxf, rm aqy bdnfmI dI ijMdgI jIx qoN ibhqr hY.

ies pRkfr jdoN mYN ielfhfbfd ngrpfilkf df cyarmYn sI ( 1948 eI qoN  1953 eI qwk ) qF myry sfhmxy dfKl - Kfirj df iewk mfmlf ilaFdf igaf. ieh mfmlf somyvr nfQ mhfdyv mMidr nfl sbMDq jfiedfd dy bfry ivwc sI. mMidr dy mhMq dI mOq dy bfad Aus jfiedfd dy do dfhvydfr KVy ho gey sn. iewk dfhvydfr ny kuwJ dsqfvyjL dfKl kIqy jo Ausdy Kfndfn ivwc bhuq dyr qoN cly af rhy sn. ienHF dsqfvyjF ivwc ihnfh aOrMgjyb dy ilKqI Prmfn vI sn. aOrMgjyb ny ies mMidr nUM jfgIr aqy ngd anudfn (grFt) vI idwqf sI. mYN soicaf ik ieh Prmfn jflI hoxgy. mYnUM hYrfnI hoeI ik ieh ikvyN ho skdf hY ik aOrMgjyb jo mMidrF nUM qoVn leI pRiswD hY, Auh iewk mMidr nUM ieh kih ky jfgIr dy skdf hY ik ieh jfgIr pUjf aqy vrqx leI idwqI jf rhI hY. aKIr aOrMgjyb ikvyN buqprsqI dy nfl afpxy afp nUM sLfiml kr skdf sI. mYnUM Brosf sI ik ieh dsqfvyjL jflI hn, pr koeI Yslf lYx qoN pihlF mYN zf[ sr qyj bhfdur sprU qoN rfey lYxf Auicq smiJaf. Auh arbI aqy PfrsI dy cMgy jfxkfr sn. mYN dsqfvyjL AunHF dy sfhmxy py krky AunHF dI rfey pqf kIqI qF AunHF ny dsqfvyjF nUM pVHn qoN bfad ikhf ik aOrMgjyb dy ieh Prmfn aslI hn. iesdy bfad AunHF ny afpxy munI nUM bnfrs dy jMgmbfVI iv mMidr dI PfeIl ilafAux nUM ikhf. ieh mukwdmf ielfhfbfd hfeIkort ivwc 15 sfl qoN ivcfrfDIn sI. jMgmbfVI mMidr dy mhMq dy kol vI aOrMgjyb dy keI Prmfn sn, ijnHF ivwc mMidr nUM jfgIr idwqI geI sI.

ienHF dsqfvyjF ny aOrMgjyb dI iewk nvIN qsvIr myry sfhmxy py kIqI, Aus qoN mYN hYrfnI ivwc pY igaf. zfktr sprU dI slfh AuWqy mYN Bfrq dy vwK vwK pRmuwK mMidrF dy mhMqF dy kol pwqr Byjky AunHF nUM bynqI kIqI ik jykr AunHF dy kol aOrMgjyb dy kuwJ Purmfn hox ijnHF ivwc AunHF mMidrF nUM jfgIrF idwqIaF geIaF qF Auh ikRpf krky AunHF dI Poto styt kfpIaF myry kol Byj idE. hux myry sfhmxy iewk bVI hYrfnI dI gwl afeI. AujYn dy mhfkflyvr mMidr, icqrkUt dy bflfjI mMidr, guhftI dy AumfnMd mMidr, qrrUMjfeI dy jYn mMidr aqy AuWqr Bfrq ivwc PYly hoey hor pRmuwK mMidrF aqy gurUdvfiraF nflN sMbMiDq jfgIrF leI aOrMgjyb dy PrmfnF dIaF nklF mYnUM pRfpq hoeIaF. ieh Prmfn 1065 ihjrI vloN 1091 ihjrI arQfq 1659 qoN 1685 eI ivckfr jfrI kIqy gey sn.

hflF ik ihMduaF aqy AunHF dy mMidrF dy pRqI aOrMgjyb dy sfAU rvweIey dIaF ieh kuwJ imsflF hn, iPr vI ienHF qoN ieh pRmfixq ho jFdf hY ik ieiqhfskfrF ny Ausdy sMbMD ivwc jo kuwJ iliKaf hY, Auh pwKpfq AuWqy afDfirq hY aqy ies qoN AusdI qsvIr df iewk hI ruwK sfhmxy ilafieaf igaf hY. Bfrq iewk ivfl dy hY, ijs ivwc hjfrF mMdr cfry pfsy PYly hoey hY. jykr TIk ZMg nfl KojbIx kIqI jfvy qF mYnUM ivvfs hY ik aqy bhuq sfry aijhy Audfhrx iml jfvxgy ijnHF qoN aOrMgjyb df gYr-muslmfnF dy pRqI sfAU suBfa pqf lgygf.

aOrMgjyb dy PrmfnF dI jFc pVqfl dy islisly ivwc myrf sMprk RI igafncMdr aqy ptnf imAUijam dy sfbkf ikAUrytr zf[ pI[ aYl[ gupqf nfl hoieaf. ieh ivakqI vI aOrMgjyb dy ivy ivwc ieiqhfisk nr qoN aiq mhwqvpUrx irsrc kr rhy sn. mYnUM KuI hoeI ik hor irsrcr vI swcfeI nUM qlfx ivwc ruWJy hoey hn aqy kfI bdnfm hoeI aOrMgjyb dI qsvIr sf krn ivwc afpxf Xogdfn dy rhy hn. aOrMgjyb, ijsnUM pwKpfqI ieiqhfskfrF ny Bfrq ivwc muslmfn hkUmq df pRqIk mMn rwiKaf hY. Ausdy bfry ivwc kI ivcfr rwKdy hn iesdy ivy ivwc iewQy qwk ik iblI vrgy ieqhfs dy KojI kvI nUM kihxf ipaf:

qYnUM lY - dy dy sfrI dfsqF ivwc Xfd hY ieMnf.

ik aOrMgjyb ihMdU-ku sI, jfilm sI, isqmgr sI..

 

aOrMgjyb AuWqy ihMdU-dumnI dy ielfm dy sMbMD ivwc ijs Prmfn nUM bhuq AuCfilaf igaf hY, Auh Prmfny bnfrs dy nfm nfl pRiswD hY. ieh Prmfn bnfrs dy muhwly gOrI dy iewk bfhmx prvfr nfl sbMDq hY. 1905 eI [ ivwc ies nUM gopI AupfiDafey dy sfhmxy mMgl pFzy ny istI mijstryt dy py kIqf sI. ies nUM pihlI vfr eyiafitk - sosfietI bMgfl dy jrnl ( piqRkf ) ny 1911 eI [ ivwc pRkfiq kIqf sI. PlsrUp irsrc krn vfilaF df iDafn eyDr igaf. AudoN qoN ieiqhfskfr aksr ies df hvflf idMdy af rhy hn aqy Auh iesdy afDfr AuWqy aOrMgjyb AuWqy ielfm lgfAuNdy hn ik Aus ny ihMdU mMidrF dy AusfrI AuWqy rok lgf idwqI sI, jdoN ik ies Prmfn df aslI mhwqv AunHF dI njLrF qoN Auhly rih jFdf hY.

ieh ilKqI Prmfn aOrMgjyb ny 15 jumfdul-awvl 1065 ihjrI ( 10 mfrc 1659 eI[ ) nUM bnfrs dy sQfink aiDkfrIaF dy nfm Byijaf sI jo iewk bfhmx dI ikfieq dy islisly ivwc jfrI kIqf igaf sI. Auh bfhmx iewk mMidr df mhMq sI aqy kuwJ lok AusnUM prysLfn kr rhy sn. Prmfn ivwc ikhf igaf hY:

abul hsn nUM sfzI fhI Audfrqf df kfiel rihMdy hoey ieh jfnxf cfhIdf hY sfzI svYBfvuk idaflqf aqy kudrqI inaF dy anusfr sfzf sfrf axQk sMGr aqy inaFpUrk ierfidaF df Audy mnuwKI kilafx nUM bVfvf dyxf hY aqy hr iewk AuWc aqy nIvyN vrgF dy hflfq nUM ibhqr bxfAuxf hY. afpxy pivqr knUMn dy anusfr asIN PYslf kIqf hY ik pRfcIn mMidrF nUM qbfh aqy brbfd nf kIqf jfvy, albqf nvyN mMidr nhIN bxfey jfx.

sfzy ies inaF AuWqy afDfirq kfl ivwc sfzy iewq vfly aqy pivqr drbfr ivwc ieh sUcnf phuMcI hY ik kuwJ lok bnfrs ihr aqy Ausdy afspfs dy ihMdU nfgirkF aqy mMidrF dy brfhmxF- proihqF nUM pRysLfn kr rhy hn aqy AunHF dy mfmilaF ivwc dKl dy rhy hn, jdoN ik ieh pRfcIn mMidr AunHF dI vyK - ryK ivwc hn. iesdy ielfvf Auh cfhuMdy hn ik ienHF bRfhmxF nUM ienHF dy purfxy pdF qoN htf idE. ieh dKlaMdfjI ies smudfey leI pryfnI df kfrn hY.

ies leI sfzf ieh Prmfn hY ik sfzf fhI hukm puwjdy hI qusIN ihdfieq jfrI kr idE ik koeI ivakqI gYr kfnUMnI rUp nfl dKlaMdfjI nf kry aqy nf hI AunHF sQfnF dy bRfhmxF aqy hor ihMdU nfgirkF nUM prysLfn kry qF ik pihlF dI qrHF AunHF df kbjf brkrfr rhy aqy pUry iDafn nfl Auh sfzI pRmysLr duafrf idwqI slqnq leI ardfs krdy rihx. ies hukm nUM qurMq lfgU kIqf jfvy.

 

ies Prmfn qoN iblkuwl spwt hY ik aOrMgjyb ny nvyN mMidrF dy AusfrI dy ivrwD koeI nvF hukm nhIN jfrI kIqf, sgoN Ausny kyvl pihlF qoN cwlI af rhI prMprf df hvflf idwqf aqy Aus prMprf dI rok AuWqy or idwqf. pihlF qoN mOjUd mMidrF nUM Zfhux df Ausny sKqI nfl ivroD kIqf. ies Prmfn ivwc ieh vI spwt ho jFdf hY ik Auh ihMdU pRjf nUM suK FqI nflN jIvn bqIq krn df mOky dyx df iewCk sI.

ieh afpxy afp ivwc aijhf iewk hI Prmfn nhIN hY. bnfrs ivwc hI iewk hor Prmfn imldf hY, ijsdy nfl spwt huMdf hY ik aOrMgjyb vfsqv ivwc cfhuMdf sI ik ihMdU suK FqI dy nfl jIvn bqIq kr skx. ieh Prmfn ies pRkfr hY:

rfmngr ( bnfrsdy mhfrfjf rfjf rfm isMG ny sfzy drbfr ivwc arjI py kIqI hY ik AunHF dy ipqf ny gMgf ndI dy kMzy afpxy Dfrimk gurU Bgvq gosfeIN dy invfs leI iewk mkfn bxvfieaf sI. hux kuwJ lok gosfeIN nUM prysLfn kr rhy hn. ieh fhI Prmfn jfrI kIqf jFdf hY ik ies Prmfn dy puwjdy hI sfry vrqmfn aqy afAux vfly aiDkfrI ies gwl df pUrf iKafl rwKx ik koeI vI ivakqI gosfeIN nUM pRysLfn aqy zrf - Dmkf nf sky, aqy nf AunHF dy mfmly ivwc dKlaMdfjLI kry qFik Auh pUry iDafn nfl sfzI slqnq dI siQrqf leI ardfs krdy rihx. ies Prmfn AuWqy qurMq aml kIqf jfvy. ( qfrIK- 17vIN AusmfnI 1091 ihjrI ).

jMgmbfVI mwT dy mhMq dy kol mOjUd kuwJ PrmfnF qoN pqf cwldf hY ik aOrMgjyb kdy ieh sihx nhIN krdf sI ik AusdI pRjf ivwcly aiDkfr iksy pRkfr nfl Kohy hfx, cfhy Auh ihMdU hox jF muslmfn. Auh aprfDIaF dy nfl sKqI nfl py afAuNdf sI. ies PrmfnF ivwc iewk jMgm lok ( iv sMpRdfey dy iewk mq dy lok ) vwloN iewk muslmfn nfgirk njIr byg dy ivruwD ikfieq dy islisly ivwc hY. ieh mfmlf aOrMgjyb dy drbfr ivwc ilafieaf igaf, ijs AuWqy fhI hukm idwqf igaf ik bnfrs sUbf ielfhfbfd dy aPsrF nUM sUicq kIqf jFdf hY ik ielfkf bnfrs dy nfgirkF arjunml aqy jMgmIaF ny ikfieq kIqI hY ik bnfrs dy iewk nfgirk njIr byg dy ksby bnfrs ivwc AunHF dI pMj hvylIaF AuWqy kbjf kr ilaf hY. AunHF nUM hukm idwqf jFdf hY ik jykr isLkfieq swcI pfeI jfvy aqy jfiedfd dI mlkIaq df aiDkfr pRmfixq ho jfvy qF njIr byg nUM AunHF hvylIaF ivwc dfKl nf hox idwqf jfvy, qFik jMgmIaF nUM BivwK ivwc afpxI ikfieq dUr krvfAux leI sfzy drbfr ivwc nf afAuxf pey. ies Prmfn AuWqy 11 fbfn, 13 julUs ( 1672 eI[ ) dI qfrIK drj hY. ies mwT dy kol mOjUd iewk dUsry Prmfn ivwc ijs AuWqy pihlI rbIAul - awvl 1078 ihjrI dI qfrIK drj hY, ieh crcf hY ik jLmIn df kbjf jMgmIaF nUM idwqf igaf. Prmfn ivwc hY -

prgnf (ielfkf) hvylI bnfrs dy sfry vrqmfn aqy BfvI jfgIrdfrF aqy kroVIaF nUM sUcq kIqf jFdf hY ik iuhnsfh dy hukm nfl 178 ivwGf jLmIn jMgmIaF nUM idwqI geI. purfxy aPsrF ny iesdI putI kIqI sI aqy Aus smyN dy ielfky dy mfilk dI mohr dy nfl ieh pRmfx py kIqf igaf ik jLmIn AuWqy AunHF df hwk hY. ihnsLfh dI jfn dy bdl dy rUp ivwc ieh jLmIn AunHF nUM dy idwqI geI hY. KrIP dI Psl dy urU ivwc jLmIn AuWqy kbjf bhfl kIqf jfvy aqy iPr iksy pRkfr dI dKwlMdfjI nf hox idwqI jfvy, qFik jMgmI lok AusdI afmdnI nfl afpxI vyK - ryK kr skx.

ies Prmfn qooN kyvl ieh pqf nhIN cwldf hY ik aOrMgjyb suBfa qoN inafpUrk sI, sgoN ieh vI sf nr afAuNdf hY ik Auh ies qrHF dIaF jfiedfdF dy btvfry ivwc ihMdU Dfrimk syvkF dy nfl koeI BydBfv nhIN vrqdf sI. jMgmIaF nUM 178 ivwGf jLmIn afp aOrMgjyb ny pRdfn kIqI sI, ikAuNik iewk dUsry Prmfn ( qfrIK 5 rmjfn, 1071 ihjrI ) ivwc iesdf sptIkrn kIqf igaf hY ik ieh jLmIn mflgujfrI afd hY.

aOrMgjyb ny iewk dUry Prmfn ( 1098 ih[ ) dy duafry iewk dUjI ihMdU Dfrimk sMsQf nUM vI jfgIr pRdfn kIqI. Prmfn ivwc ikhf igaf hY:

bnfrs ivwc gMgf ndI dy kMzy bynI-mfDo Gft AuWqy do plft (ikqy) KflI hn iewk mrkjI msjd dy kMzy rfmjIvn gosfeIN dy Gr dy sfhmxy aqy dUjf Aus qoN pihlF. ieh plft bYqul - mfl dI imlkIaq hY. asIN ieh plft rfmjIvn gosfeIN aqy AunHF dy muiMzaF nUM ienfm dy rUp ivwc pRdfn krdy hF qFik Aukq plftF AuWqy bRfhmxF aqy PkIrF leI irhfieI mkfn bxfAux dy bfad Auh Kudf dI iebfdq aqy sfzI slqnq dy siQrqf leI duaf aqy ardfs krn ivwc lwg jfx. sfzy byitaF, jfgIrF, amIrF, AuWc pdfiDkfrIaF, drogf aqy vrqmfn aqy BfvI koqvflF leI lfmI hY ik Auh ies afdy dy pflx df iDafn rwKx aqy Aukq plft, Auprokq ivakqI aqy Ausdy vfrsF dy kbjy hI ivwc rihx dyx aqy AusqoN nf koeI mflgujfrI jF tYks ilaf jfvy aqy nf AunHF qoN hr sfl nvIN snd mMgI jfvy.

lwgdf hY ik aOrMgjyb nUM afpxI pRjf dI Dfrimk BfvnfvF dy snmfn df bhuq ijafdf iDafn sI. sfzy kol aOrMgjyb df iewk Prmfn ( 2 sPr, 9 julUs ) hY jo asm dy ihr gohftI dy AumfnMd mMidr  dy pujfrI sudfmn bfhmx dy nfm hY. asm dy ihMdU rfjfvF vloN ies mMidr aqy Ausdy pujfrI nUM jLmIn df tukVf aqy kuwJ jMglF dI afmdnI jfgIr dy rUp ivwc idwqI geI sI, qFik Bog df Krc pUrf kIqf jf sky aqy pujfrI df pyf cwl sky. jdoN ieh pRFq aOrMgjyb dy fsn - Kyqr ivwc afieaf, qF Ausny qurMq hI iewk Prmfn dy duafry ies jfgIr nUM jfrI rwKx df afdy idwqf.

ihMdUaF aqy AunHF dy Drm dy nfl aOrMgjyb dI sihnIlqf aqy Audfrqf df iewk aqy pRmfx AuWjYn dy mhfkflyvr mMdr dy pujfrIaF qoN imldf hY. ieh ivjI dy pRmuwK mMidrF ivwcoN iewk hY, ijwQy idn - rfq dIvf jgdf rihMdf hY. iesdy leI kfI icwr qoN inwq cfr syr GI AuWQy dI srkfr vloN AuplwbD krfieaf jFdf sI aqy pujfrI kihMdy hn ik ieh islislf mugl kfl ivwc vI jfrI irhf. aOrMgjyb ny vI ies prMprf df snmfn kIqf. ies islisly ivwc pujfrIaF dy kol bdikwsmqI nfl koeI Prmfn qF nhIN AuplwbD hY, pr iewk afdy dI nkl jrUr hY jo aOrMgjyb dy kfl ivwc ihjfdf murfd bK dy vwloN jfrI kIqf igaf sI. ( 5 sLvfl 1061 ih [ ) nUM ieh afdy ihnfh vloN ihjfdf ny mMidr  dy pujfrI dyv nrfiex dI iewk bynqI AuWqy jfrI kIqf sI. aslIaq dI putI dy bfad ies afdy ivwc ikhf igaf hY ik mMidr ivwc dIp leI cbUqrf koqvfl dy qihsIldfr cfr syr (akbrI) GI inwq dy ihsfb nfl  AuplwbD krfAux. iesdI nkl mUl afdy dy jfrI hox dy 93 sfl bfad ( 1153 ihjrI ) ivwc muhMmd saduwlfh ny Pyr jfrI kIqI.

sfDfrxqf qihq ieiqhfskfr iesdf bhuq crcf krdy hn ik aihmdfbfd ivwc nfgr syT dy bnvfey hoey icMqfmxI mMidr nUM Zfh idwqf igaf, pr ies aslIaq AuWqy prdf pf idMdy hn ik Ausy aOrMgjyb ny Ausy nfgr syT dy bxvfey hoey qrMjUaf aqy afbU mMidrF nUM kfI vwzIaF jfgIrF pRdfn kIqIaF.

inrsMdyh ieqhfs ivwc ieh pRmfixq huMdf hY ik aOrMgjyb ny bnfrs dy ivvnfQ mMidr aqy golkuMzf dI jfmf - msjd nUM Zfh dyx df afdy idwqf sI, pr iesdf kfrn kuwJ hor hI sI. ivvnfQ mMidr  dy islisly ivwc Gtnfkrm ieh ibafn kIqf jFdf hY ik jdoN aOrMgjyb bMgfl jFdy hoey bnfrs dy koloN gujr irhf sI, qF Ausdy kfiPly ivwc fiml ihMdU rfijaF ny bfdfh nUM bynqI kIqI ik AuWQy kfiPlf iewk idn ruwk jfvy qF AunHF dIaF rfxIaF bnfrs jfky gMgf ndI ivwc iesnfn kr lYxgIaF aqy ivvnfQ jI dy mMidr ivwc rDf aripq vI kr afAuxgIaF. aOrMgjyb ny qurMq hI ieh bynqI nUM svIkfr kr ilaf aqy kfiPly dy pVfAu qoN bnfrs qwk pMj mIl dy rsqy AuWqy POjI pihrf bYTf idwqf. rfxIaF pflkIaF ivwc svfr hoky geIaF aqy iesnfn aqy pUjf dy bfad vfps af geIaF, pr iewk rfxI ( kwC dI mhfrfxI ) vfps nhIN afeI, qF AunHF dI lMbI qlf hoeI, lyikn pqf nhIN cwl sikaf. jdoN aOrMgjyb nUM pqf lwgf qF Auh bhuq guwsf hoieaf aqy Ausny afpxy POj dy vwzy-vwzy aPsrF nUM qlf leI Byijaf. aKIr ivwc AunHF aPsrF ny vyiKaf ik gxy dI mUrqI jo dIvfr nflN jVI hoeI hY, ihldI hY. AunHF ny mUrqI htvf ky vyiKaf qF qihKfny dI pOVI imlI aqy gumudf rfxI Ausy ivwc bYTI ro rhI sI. AusdI iewjq vI luwtI geI sI aqy Ausdy gihxy vI Koh ley gey sn. ieh qihKfnf ivvnfQ jI dI mUrqI dy TIk hyTF sI. rfijaF ny ies hrkwq AuWqy afpxI inrfjgI ijqfeI aqy ivroD fhr kIqf. hflFik ieh bhuq iGnOxf do sI, ies leI AunHF ny krVI qoN krVI kfrvfeI krn dI mMg kIqI. AunHF dI mMg AuWqy aOrMgjyb ny afdy idwqf ik hflFik pivqr QF nUM apivqr kIqf jf cuwikaf hY aqy ivvnfQ jI dI mUrqI nUM ikqy hor lY jfky sQfpq kIqf jfvy aqy mMdr nUM Zfhky jLmIn dy brfbr kr idwqf jfvy aqy mhMq nUM igrPqfr kr ilaf jfvy.

zfktr pwtfBI sIqf rmweIaF ny afpxI pRiswD ikqfb d PYdrs aYNz d stons ivwc ies Gtnf nUM dsqfvyjF dy afDfr AuWqy pRmfixq kIqf hY. ptnf imAUjIam dy sfbkf ikAUrytr zf[ pI[ eyl[ gupqf ny  vI ies Gtnf dI putI kIqI hY.

golkuMzf dy jfmy msjd dI Gtnf ieh hY ik AuWQy dy rfjy jo qfnffh dy nfm nfl pRiswD sn, irafsq dI mflgujfrI vsUl krn dy bfad idwlI ihwsf nhIN Byjdy sn. kuwJ hI sflF ivwc ieh rkm kroVF dI ho geI. qfnffh ny ieh Kjfnf iewk jgHf jLmIn ivwc dwb idwqf aqy Aus AuWqy msijd bxvf idwqI. jdoN aOrMgjyb nUM pqf lwgf qF Ausny afdy idwqf ik ieh msjd zyg idwqI jfvy aqy aMq nUM dwibaf hoieaf Kjfnf kwZ ky Aus nUM jn kilafx dy kMmF ivwc Krc kIqf igaf. ieh dovyN imsflF ieh sfbq krn leI kfI hn ik aOrMgjyb inaF dy mfmly ivwc mMidr aqy msjd ivwc koeI Prk nhIN swmJdf sI.

bdikwsmqI nfl mwDkfl aqy afDuink kfl dy BfrqI ieqhfs dIaF GtnfvF aqy cirqrF nUM ies pRkfr qoV mroV ky mn-GVq aMdfj ivwc py kIqf jFdf irhf hY ik JUT hI rwbI afdy dI swcfeI dI qrHF svIkfr kIqf jfx lgf, aqy AunHF lokF nUM doI dwisaf jfx lgf jo scfeI aqy mn-GVq gwlF ivwc aMqr krdy hn. awj vI sMprdfiek aqy svfrQI qwq ieqhfs nUM qoVn mroVn aqy AusnUM glq rMgq dyx ivwc lwgy hoey hn.

pRo[ bI[ aYn[ pFzy

(sfbkf rfjpfl aqy ieiqhfskfr )

 

 


cox kMpyn ivaMg -prmjIq sMDU

 

ryzIE: PrIkuieMsI mfnItoirMg

ieMtrsYptz

sQfn: icMgUjLIpfrk,brYNptn

PrIkuieMsI 297[88  gYgfhrtjL

 

GrV GrV GrV [[[[[!

 

jLnfnf afvfjL: PrIkuieMsI TIk kro sux nhIN irhf.[[[[[hF hF, hux TIk hY.

 

mrdfnf afvfjL: Auh iks qrHF brPL df bwuq bx ky KVf hY, buwl iZwly kIqy hoey hn aqy ichry qy plwqx ijhI CfeI hoeI hY.

 

jLnfnf afvfjL: imstr trUzo ichry `qy muskrfht ilafE. votr lok qyry vwl af rhy hn. cusqI ivwc afE, susqI Cwzo.

 

mrdfnf afvfjL: mYnUM lgdf hY ik afpxI afvfjL Aus nUM sux nhIN rhI.

 

jLnfnf afvfjL: E mfeI gfz, votr Aus qoN koeI svfl pwuC irhf hY aqy Auh zrfAuxI ijhI qwkxI nfl Aus vwl Jfk irhf hY.

 

mrdfnf afvfjL: imstr trUzo, [[[ afpxf swjf hwQ sfzy vwl vyK ky ihlfE.

 

jLnfnf afvfjL: mY ikhf sI ik afpxI vYn bhuq dUr KVI kIqI hoeI ieQoN Aus nUM afpxI afvfjL suxfeI nhIN idMdI hovygI.

 

mrdfnf afvfjL: mYnUM lgdf hY ik Aus dy kMn ivwc lfieaf sfzI glbfq suxn vflf XMqr iKsk igaf hY.

 

jLnfnf afvfjL: awj qF Aus ny vflL vI kMnF qfeIN lmkfey hoey hn. pihlF qF bVf sohxf 'bIbf mMuzf' stfeIl bxfieaf huMdf sI.

 

mrdfnf afvfjL: ieh qF mYN hI Aus nUM slfh idwqI sI qF ik lok Aus dy kMn ivwc lwgf suxn vflf XMqr dyK nf skx.

 

jLnfnf afvfjL: Auh ibtr ibtr ieDr AuDr Jfk irhf hY. hFhux Aus ny afpxy Kwby kMn nUM Kurkx dy bhfny hwQ lfieaf hY. ho skdf hY ik Aus ny 'eIar pIs' nUM azjst kIqf hovy.

 

mrdfnf afvfjL: imstr trUzo jLrf ku swjy pfsy vwl dyKo.

 

jLnfnf afvfjL: hF hux Aus ny afpxf isr swjy pfsy vwl Gumfieaf hY. ies df mqlb hux Aus nUM afpxI afvfjL sux rhI hY.

 

mrdfnf afvfjL:  imstr trUzo, kMpyn vDIaf cwl rhI hY. vYrI guwz, kIp smfeIilMg. lok afeI qy jfeI jf rhy hn. ieh votr aOrq ijs ny 'vlYnskI topI' leI hoeI hY iksy afto PYktrI ivwc kMm krdI hY bws ies nUM ieh kho ik sfzI pfrtI quhfzy vrgy PYktrI vrkrF nfl KVI hY. Aus nUM dwso ik ik asIN 2006 qoN vrkr prIvfrF df Blf krn dI AuzIk kr rhy hF prhux asIN hor AuzIk nhIN kr skdy. hux vylf af igaf hY quhfzy vrgy lokF leI kuJ krn df. hux gwl mukfE, jvfn aOrqF nfl bhuqI lMbI gwl nf kro ieh brYNptn hY, XF ikcIaF vflf isLvfnIgn nhIN. lokF df mUMh nhIN PVH lYxf huMdf. iewQy lok rfeI df phfV Jwt bxf lYNdy hn. iKafl rwKIN, ajy coxF df vkq hY.

 

dUsrI mrdfnf avfjL: hux ieQy bhuq ijLafdf votr jmF ho gey hn. Aus nUM kho ik hux awgy vDy. Aus dy duafly bhuqf iewkT nhIN hoxf cfhIdf. sikAUirtI df mfmlf hY.

 

dUsrI jLnfnf afvfjL: Auh qur ipaf hY, sfnUM vI afpxI vYn kuJ awgy qornI cfhIdI hY. jINdy rho, afpxI kMpyn ijvyN afpF prYkits kIqI sI AuvyN hI cwl rhI hY.

 

mrdfnf afvfjL: qusIN bhuq vDIaf gwlbfq kr rhy ho imstr trUzo, 'kIp smfeIilMg aqy lfiPMg ilt ibwt mor'. hux BIV qoN dUsry pfsy nUM afpxI swjI bFh AuwcI AuTf ky AuNgl iswDI krky iesLfrf kro aqy QoVf hor muskrfE, koeI Prk nhIN pYNdf ik kfhdy vwl AuNglI kIqI hY. bws lokF df iDafn dUjy pfsy krn dI gwl hY.

 

jLnfnf afvfjL: hux iPr Auh afpxy dMd ikrcx lwg ipaf hY. Aus nUM roko, lok Aus vwl dyK ky hws rhy hn.

 

mrdfnf avfjL: imstr trUzo, hux qUM afpxf mUMh iPr zrfAuxf ijhf bxf ilaf hY. afpxf jbfVf iZwlf Cwzo. aqy afpxy bwul afpxy dMdF`qy afAux idE, plIjL AUT dy buwl vFg afpxy bwul nf ihlfE. vYrI guwz, vYrI guwz. ijs qrHF afpF rfq prYkits kIqI sI AuvyN hI kro. iewk vfr iPr afpxy vflF `qy hwQ Pyro, votrF df iewk gruwp inhflo dI agvfeI ivwc qyry vwl vwD irhf hY. bws iewk pfsy vwl iesLfrf krky muskrfeI cwloN, bysLk hfsf nhIN vI afAuNdf qF vIN hwsI cwlo ijMnI dyr bIbI inhflo df jQf qyry nyVy nhIN af jFdf.

 

dUsrI mrdfnf afvfjL: sikAUirtI [[[ hux trUzo nUM iewk pfsy KflI peIaFdo krusIaF vwllY jfE ijhVIaF rfqIN rwKIaF sI, BIV ijLafdf iewkTI ho rhI hY.

 

jLnfnf afvfjL: ieh aOrq kox hY jo Aus vwl iswDI vwD rhI hY. sikAUirtI nUM kho ik ies nUM roky.

 

mrdfnf afvfjL: nhIN nhIN, ieh inhfl kOr hY. ies nUM trUzo dy nyVy afAux idE. imstr trUzo, afp kursI qoN AuTo aqy inhfl kOr nUM bihx leI kursI pysL kro aqy Aus nUM kursI qy AuvyN hI ipafr nfl bTfE ijvyN torIaF dI bIbI eIv aYzmjL nUM kursI qy ibTfieaf sI aqy afp nfl vflI tuwtI lwq vflI kursI qy bYTo.bYTx lwgy QoVf ijhf izwgx df zrfmf kro aqy inhflo vwl nUM Juwk jfE. cyqy rwKo inhflo qYnUM izwgx nhIN dyvygI aqy izgdy nUM boc lvygI. vYrI guwz, gryt jfb ! hux afpxy mwQy qy hwQ rwKo aqy isr nUM Kwby swjy GuMmfE aqy inhflo nUM kho ik jy qusIN sfzI pfrtI nUM ijwqf idwqf qF asIN ies pfrk ivwc plfsitk dIaF krsIaF qF kI quhfzy bYTx leI lYdr dy nvyN soPLy lgf dyvFgy, bysLk ieh istI df kMm hY pr inhflo nUM istI, sUbfeI aqy PYzrl srkfr dy aiDkfr Kyqr dI bhuqI jfxkfrI nhIN hY. jy qUM bIbI inhflo nUM hwk ivwc kr ilaf qF qyrI 505 vot pwkI ikAuNik bIbI inhflo afpxy muhwly dI lMbVdfrnI hY. Bfv 'nYbrhuwz vfc' sMsQf dI muKI hY, ijvyN qUM afpxI pfrtI df nyqf hYN. ipClI vfr quhfzy iegnYitPL ny ies nUM imlx qoN ienkfr kr idwqf sI qF ieh quhfzI pfrtI dy iKlfPL ho geI sI. iPrdyK ilbrl AumIdvfr ijqdy ijqdy dI hfr ho geI sI.hor sux,bIbI inhflo df pqI POj ivwc irhf hY aqy Auh POj dIaF gwlF sux ky bhuq Bfvk hoo jFdI hY. qUM Aus kol POjIaF dI bhfdrI aqy AunHF leI koeI Kfs irafieqF aqy bYnIiPtF bfbq gwl kr. vYarI guwz! hux Aus nUM afpxIaF POjI vrdI dy rMg vflIaF jurfbF idKfE ijhVIaF kwl ilafky idwqIaF sI aqy Aus dy nvyN PUn dI qfrIPL kroqy Aus qoN PUn PVky Aus nfl iek sYlPI vI lvo qF ik Auh sLosLl sfeItF qy afpxI 'zI pI' bdl sky. vYrI guwz, XU izwz gryt jfb, bIbI KuwsL hY bws hux qUM Aus nUM hwsdI Cwz ky afpxy Kwby pfsy vwl nUM vD. afpxI kMpyn pUrI sPLl ho rhI hY.

 

jLnfnf afvfjL: awT dws bMdy ipCly pfisEN EDr jf rhy hn. ieh kOx hn, afpxI rIhrsl ivwc qF ieh bMdy nhIN sn. pihlF ienHF nfl nijwTo.

 

mrdfnf afvfjL:imstr trUzo, ieh lok nfrfjL ilbrl lokl lIzr hn. ienHF nUM imlo, Xfd rwKo ienHF nUM 'nfeIs tU sI XU nhIN, nfeIs tU mIt XU' kihxf ikAuNik qUMN ienHF nUM pihlF vI iml cwukF hYN aqy ienHF nfl isr joVn dIaF gwlF kro aqy kho ik srkfr bx lYx idE quhfzI nrfjLgI dUr kr dyvFgy aqy sfrI KusLkI cwuk idaFgy.

 

jLnfnf afvfjL: Auh kmilaF vFg hwsI jf irhf hY jd ik Auh lok gwusy ivwc jfpdy hn.

 

mrdfnf afvfjL: imstr trUzo mOky muqfibk afpxy ichry df rMg ZMg bdlo, QoVf ijhf afpxf mUMh lmkfE, pr AUT dy buwl vFg pUrf nhIN. iewk lMbf hfAukf Bro aqy AunHF dy moiZaF `qy hwQ rwKo aqy AunHF nUM KusL krn df hr Xqn kro. vYrI guwz, iewk nUM Cwz ky bfkI sfry hI KusL jfpdy hn. bdfmI pwg vfly dI koeI pRvfh nf kro, Auh cwilaf kfrqUs hY. sfiraF nfl iek Poto vI krfE. imstr trUzo, guwz bYntr, hux ienHF df KihVf Cwzo aqy awgy vDo.

 

jLnfnf afvfjL: ieh qF kMm bhuq aOKf hY pihlF rfq nUM pRYkits kro iPr sfrI idhfVI ihdfieqF dyeI jfE. mYnUM nhIN lgdf ik mYN coxF qwk iewk hor mhInf ieh kMm kr skFgI.

 

mrdfnf afvfjL: afpF sfry bhuq vDIaf kr rhy hF. imstr trUzo,hux Aus tybl vwl jfE ijQy buwZy lok aqy bwcy bYTy hn. Aus tybl `qy prfq ivwc sMqrI rMg dy 'afnIan irMgjL'pey hn. ieh afnIan irMgjL nhIN, ienHF nUM jlybIaFkihMdy hn. jlybIaF vwl iesLfrf krky kho 'afeI lv dIj jyl-ey-bI' pr afpxy afp cwukxI nhIN aqy nF hI bjLurgF vwl hYrfnI nfl dyKxf hY ieh sfry iensfn hn. ienHF nUM cuMmxf cwtxf nhIN, nF hI suMGxf hY. bhuqy bjUrg nUMhF dy sqfey GrF ivwc afpxf Kfxf afp bxfAux leI mjLbUr hn. AunHF nUM dwso ik afp Kfxf bxfAux ivwc koeI hrjL nhIN, jdoN mYN Cotf huMdf sI qF mYN vI vDIaf Kfxf bxFAudf huMdf sI ijvyN nirMdr modI kihMdf hY ik Auh Cotf huMdf bhuq vDIaf cfh bxfAudf huMdf sI. mYnUM pqf qUM KMz nhIN Kfdf pr aiVkf isMG qYnUM jlybI Kfx nUM dy irhf cwup krky Ck jfE, ivMgf tyzf mUMh nf krnf. Xfd rwK aiVkf isMG iewk votr hY. hux afpxy suwcy hWQ nfl iewk bwcy nUM vI jlybI idE, bfkIaF ny afpy cuwk lYxIaF hn. hux gfry nfl Kyz rhy lfl tI sLrt vfly ilbVy bwcy nUM cwuko, Aus dy mUMh nUM cMmo aqy kwl dIaF aKLbfrF leI iek vDIaf ijhI Poto iKcvfE. hux awgy vDo aqy lokF nUM hfey bfey krdy jfE. aYksIlYNt, bhuq Kub, imstr trUzo. afpxI kMpyn bhuq sPLl jf rhI hY. rfq nUM ies dy jsLn mnfvFgy.

 

jLnfnf afvfjL: afh topI vfl kOx hY jo qyjLI nfl Aus vwl vD irhf hY. sikAUirtI nUM kho ik ies bMdy nUM Aus dy kol jfx qoN roko. rYwz alrt jfrI kro.

 

mrdfnf afvfjL: ieh pbilk pfrk hY qusI ies pfrk ivwc iksy dy afAux qy rok nhIN lf skdy.

 

jLnfnf afvfjL: pr ieh hY kOx, pihlF qF kdy dyiKaf nhIN. nf hI ies ivakqI df afAuxf afpxy eyjMzy `qy hY.

 

dUsrI jLnfnf afvfj: mYnUM qF koeI irportr lwgdf hY, dyKo Ausdy hwQ ivwc iek zfierI aqy aKLbfr vI hY.

 

mrdfnf afvfjL: ieh qF Aus nUM kuJ idKf irhf hY. kYmry df Poks trUzo nUM Cwz ky Aus AuWpr kro. Auh qF aKLbfr dI kMitMg idKf irhf hY pr trUzo cwup vwtI KVf hY, kUM df hI nhIN.

 

jLnfnf afvfjL: Poto ivwc trUzo pRImIar kYQiln ivMn nfl KVf hY.

 

mrdfnf avfjL: Auh ho,hux smJ `c afieaf,ieh ivakqI qF sYks slybl df ivroDI hY aqy Auh coxF ivwc kYQiln ivMn dIihmfieq lYxkfrn trUzo qy vrH irhf hY. trUzo dIaf lwqF kMb rhIaF hn.kuJ bol vI nhIN irhf. pwQr bx ky KVf hY.

 

jLnfnf afvfjL: hor lok vI Aus dy ipwCy af rhy hn.

 

mrdfnf afvfjL: lfeIv krvyj bMd kro, tI vI pRogrfm dy zfierYktr nUM PtfPt PUn imlfE aqy topI vfly df sIn ktfE.

 

jLnfnf afvfjL: PUn krn dI koeI loV nhIN. stysLn zfierYktr nUM pihlF hI sB kuwJ smJfieaf hoieaf hY.

 

mrdfnf afvfjL: jldI kro, trUzo nUM vYn ivwc swuto aqy agly pVfa vwl vDo ijQy lokl AumIdvfr Aus dI AuzIk kr rhy hn. isstm zfAUn, prpyar Pfr rIstfrt.

 

KLbrnfmf #836, sqMbr 18-2015


iskMdr mhfn dy dysL 'grIs' df afriQk sMkt!!

          grIkIaF df suBfa vI pMjfbIaF nfl iksy hwd qwk myl KFdf hY. iewk afdmI kmfAuNdf hY aqy sfrf twbr bYT ky KFdf hY. ies qoN ielfvf srkfrI sbiszIaF `qy tyk rihMdI hY. kudrqI afPqF nfl Gr jF PslF qbfh ho jfx qF Gr srkfr bxf ky idMdI hY aqy PslI muafvjLf idMdI hY. bwcy vflIaF aOrqF nUM kMm dI loV nhIN hY, ijMny ijLafdf bwcy Auny hI vwD Bwqy. grIs ivwc sbiszIaF aqy hor irafieqF dI Brmfr hY. grIs nUM afriQk BfsLf ivwc vYlPyar styt mMinaF jfdf hY pr grIs dI afmdn KricaF qoN ikqy Gwt hY.

          BfrqI Ep mhFdIp ivwc Xunfn dy nfm nfl jfixaF jFdf dysL grIs, iskMdr mhfn dI jnm BUmI hY. mhfn iPlfsPr arsqU df pVHfieaf iskMdr 20 sfl dI Aumr ivwc rfjf bixaf aqy 32 sfl dI Amr ivwc ies dunIaf qoN kUc kr igaf sI. iskMdr ny afpxf rfj Bfg hux dy albYnIaF qoN lY ky Bfrq (awj dy pfiksqfn) qwk vDf ilaf sI aqy dunIaF ivwc Aus dy nF aqy grIs dI qUqI boldI sI. grIs dI siBaqf bhuq purfxI hY aqy awj dIaF mfzrn EilMpk KyzF vI grIs qoN hI sLurU hoeIaF sn. pr awj dunIaf df 'iskMdr' mMinaf jfx vflf grIs brbfd hox kMZy KVHf hY. grIs isr krjLy dI pMz idnoN idn BfrI hoeI jf rhI hY. grIs isr afeI aYm aYWP qoN ielfvf hornF dysLF df itRlIan zflrF df krjLf hY. jykr grIs ny Aus dy isr `qy  KVHy afeI aYm aYP dy krjLy dI iksLq nf moVI qF 21vI sdf df Auh pihlf dy hovygf, jo dIvflIaf aYlfinaf jfvygf.

          joV qoV jfrI hn, grIs kol afKrI mOkf hY pr bfI pltx dI koeI AumId idKfeI nhI dy rhI. krjLy df kfrn ieh hY ik grIs ny hmyf afpxI amfdn qo iafdf Krcf kIqf. ies leI Aus ny aMqrrftrI mudrf PMz (afeI[ aYwm[ aYwP[) qo kfPI krf ilaf aqy Aus dy krf vfps krn dI zYwzlfeIn lMG cuwkI hY pr grIs kol vfps krn leI kuJ nhI hY. aijhy ivc afeI[ aYwm[ aYwP[ ny Aus awgy kuJ nvIaF rqf rwKIaf hn, jo grIs mMnx nUM iqafr nhI hY. pMj julfeI nUM dy ivc ies sMbMDI voitMg krvfeI jfvygI ik afeI[ aYwm[ aYwP[ dIaf rqf mMnIaf jfx jf nhI. jykr dy dy lokf ny ies dy iKlfP PYslf idwqf qf 20 julfeI nUM grIs nUM dIvflIaf aYlfn idwqf jfvygf aqy krjLf AugrfAux dI kvfieq sLurU ho jfvygI. afriQk sMkt dy kfrn 6 julfeI qwk grIs dIaf sfrIaf bYkf bMd kr idwqIaf geIaf hn. ey[ tI[ aYwm[ qo vI lok 60 XUro qo vwD nhI kwZ skdy aqy hPLqy dy 120 XUro hI kZvf skdy hn aqy grIs df stfk aYkscyj bMd ho igaf hY. mUMh `qy JurVIaF vfly bjLurg pYnsLn lYx leI bYNkF mUhry lMbIaF lfeInF ivwc KVy idKfeI dy rhy hn.

          grIs vwlo afeI[ aYwm[ aYwP[ aqy XUrpIan XUnIan dIaf rqf nf mMny jfx `qy grIs nUM XUro XUnIan qo bfhr kwiZaf jf skdf hY qy grIs nUM afpxI purfxI krMsI 'zrYkmf' `qy afAuxf pvygf jo grIs leI bhuq vwzI isrdrdI hovygI. ieh adlf-bdlI sOKI nhI hovygI. ies nfl grIs dI afmd-drfmd pUrI qrHf bMd ho skdI hY. grIs ivc afey 1999 dy BUcfl kfrn ies dy df iafdfqr ihwsf brbfd ho igaf. dy ny 50000 qo iafdf Grf df punrinrmfx srkfrI Krc `qy kIqf sI. XUrpIn XUnIan ny grIs nUM XUro jLon ivwc sLfiml krn leI Kuwlf krjLf idwqf aqy krjLy dI bhfr ilaf idwqI qF ik grIs rUs vwl Jfkx qoN hwt jfvy. 2001 ivc grIs XUro jLon ivc fiml ho igaf aqy grIs nUM XUrpIn XUnIan dIaF nIqIaF `qy cwlxf ipaf, afriQk suDfr qF nf kr sikaf Aultf afriQk sMkt ivwc Ps igaf. XUrpIn XUnIan dy dysLF ny krjLf hI ies sLrq `qy idwqf sI ik grIs afriQk nIqIaF aijhIaF bxfey ijs kfrn bymuhfr idwqIaF jfx vflIaF irafieqF (sbiszIaF) Kqm kr idwqIaf jfx aqy XUro jon dy bfkI dysLF nfl brfbrqf kry pr grIs bhuqIaF sLrqf mMnx nUM rfjI nhIN hoieaf.

          ies qoN ielfvf 2004 ivc XUrpIan XUnIan dI cwuk ivwc afky ElMipk Kyzf krvfAux df swp afpxy glL pf ilaf aqy grIs ny krjLf lY lY ky aMnHyvfh pYsf vhf idwqf, afmdn hoeI nf pr krjLf hor cVH igaf. 2010 ivc grIs ny XUrpIan sYtrl bYk aqy aMqrrftrI mudrf PMz qo arbF zflr df rfhq pYkyj lY ilaf. pr afmdn dy sroq pYdf nf kr sikaf aqy kry dI pMz BfrI huMdI geI. grIs dy afriQk sMkt dy kfrn XUrpIan XunIan df BivwK Kqry ivwc hY, jy awj grIs XUro jLon ivwco bfhr ho jFdf hY qF kwl nUM purqgfl, aqy spyn vrgy dysL jo XUrpIn XUnIan dIaF sKq sLrqF kfrn afriQk sMkt ivwc Dsdy jf rhy hn, vI XUro jLon qoN iknfrf kr skdy hn.

          grIs ivwc byrujLgfrI dI dr 24% qoN vwD hY ies pRkfr spyn ivwc 22%, krosLIaF 18%, sfeIprs 16% aqy purqgfl ivwc 13% byrujLgfrI hY. ienHF dysLF dy lIzrF df dosL hY ik afriQk mMdI aqy byrujLgfrI dI dr Xuro jLon dI glq nIqIaF aqy sKq sLrqF kfrn vDI hY aqy ies df koeI hwl njLr nhIN afAuNdf. XUrpIn XUnIan lIzr socdy hn ik grIs, spyn aqy purqgfl XUrpIan XUnIan leI bdnfmI df kfrn bx rhy hn dUsry pfsy rUs grIs nUM afpxy nfl joVn leI XqnsLIl hY. awj dI qrIk ivwc jo afriQk sMkt grIs `qy Juwl irhf hY ies df asr dnIaF dI afriQkqf `qy pvygf aqy iskMdr df dysL qF zuwbygf hI aqy keI hor dysLF nUM vI zob dyvygf. XUrpIn XUnIan dI srkfr aqy afeI aYWm aYWP nUM grIs bfry nIqIaF aqy afriQk hflq qy njLrsfnI krn dI loV hY. mfVy rwsy nUM ijLadf iKwcx nfl rwsy dy awD ivwcoN twutx df Kqrf hmysLF bixaf rihMdf hY.

- prmjIq sMDU, KLbrnfmf #825, julfeI 03-2015

 

 


kYnyzf ivwc mfipaF vwloN bwicaF nUM Gry pVHfAux df ruJfn viDaf -prmjIq sMDU

          kYnyzf dy qkrIbn 90% qoN vwD mfipaF nUM ieh nhIN pqf ik Auh bwicaF nUM Gr iswiKaf dy skdy hn aqy AunHF nUM skUlF ivwc Byjx dI loV nhIN hY. ieh kYnyzf ivwc kfnUMnx hY aqy ies qy koeI skUl borz aqy srkfr ieqrfjL nhIN kr skdI. hom skUilMg kI hY ies dI gwl awgy jf ky krdy hF pr pihlF iewk rIport qy Jfq mfrdy hF ijhVI ik huxy huxy iswiKaf dy bdl rhy qOr qrIky vfry afeI hY. rIport muqfibk bwicaF nUM Gr isiKaf dyx Bfv hom skUilMg df ruJfn kfLPI qyjLI nfl vD irhf hY. Pryjr ieMstIcUt vwloN kIqy iewk srvy ivwc ikhf igaf hY ik awj dy mfpy afpxy bwicaF nUM Gry rwK ky pVfAux vwl vwD ruicwq ho rhy hn. Pryjr ieMstIcUt dI irport dwsdI hY ik 2012 ivwc 21662 kYnyzIan jMmpl bwcy 'hom skULl stUzYNts' vjoN rijstr kIqy gey sn. rIport muqfibk pMjF sflf ivwc ieh vfDf 29% hoieaf hY. rIport ivwc idwqf ieh vfDf isrP Auh hY jo ik mfipaF ny skUlF nUM icwTIaF ilK ky dwisaf sI ik Auh afpxy bwcy nUM Gry iswiKaf dyxgy aqy skULl nhIN Byjxgy. ies qoN ielfvf Auh bwcy vI kfPI vwzI igxqI ivwc hom skUlF ivwc hn ijnHF dy mfipaF ny skUlF nUM bwcy dI Gry pVfeI vfr koeI ieqlfh nhIN sI kIqI ikAuNik bhuqy sUibaF ivwc aijhf krnf koeI jLrUrI nhIN hY. jy ibnf ieqlfh qoN Gr pVH rhy bwicaF nUM ies igxqI ivwc joV ilaf jfvy qF Gr rih ky pV rhy bwicaF dI igxqI kfPI vwD hovygI. pihlF bwicaF nUM Gr pVfAux df kfrn inrol Dfrimk pwK mMinaF jFdf sI jF iPr bwcy df apfhj hoxf huMdf sI jF skUlF df bhuq dUr hox huMdf sI ijQy skUl dIaf bwsF nhIN sI jFdIaF aqy mfipaF nUM bwcy nUM skUl Cwzxf aOKf huMdf sI pr hux ieh kfrn nhI rhy hn. ies vfry ieh rIport kihMdI hY ik ijhVy bwcy Gr pVdy hn Aus pbilk skUlF ivwc pVdy bwicaF nfloN pVfeI ivwc ikqy awgy inkl jFdy hn aqy ieh kYnyzf ivwc hI nhIN sgoN amrIkf ivwc vI ho irhf hY AuQy vI GrIN pVyH bwcy pbilk skUlF ivwc pVyH bwicaF qoN ikqy hisLafr pfey gey hn.

          hom skuLilMg kI hY ieh dwsx qoN pihlf iek bwcy aqy Aus dy mfipaf dI khfxI sFJI krdy hF . 1997 ivwc ieMzIaf qoN do ku sfl pihlf afey aqy zyZ sfl qoN pbilk skUl ivwc pVH rhy ividafrQI nUM iewk skUl dy aiDkfrIaF ny ieh kih ky aYzvFs kors lYx qoN rok idwqf ik Auh pVfeI ivwc kfPI kMmjLor hY aqy XUnIvristI leI aYzvFs kors lYx dy Xog nhIN hY pr mfipaF df kihxf sI ik bwcf huisLafr hY aqy ieh XUnIvristI dI pVfeI hI krygf, skULl ies nfl sihmq nf hoieaf aqy mfipaF ny afpxy bwcy nUM pbilk skUilMg ivwc bfhr kwZ ilaf aqy agly gryz ivwc nvyN skUl ivwc nf pieaf. jdoN bwcf skUl nf igaf qF skUl dy ipMsIpl dI icwTI afeI ik qusIN bwcy nUM Gr nhIN rwK skdy aqy bwcy nUM skULl Byjo. mfipaF ny koeI jvfb nf idwqf iPr PUn afAuxy sLurU ho gey qF mfipaF ny skULl dy ipMRsIpl nUM jf ky sfrI khfxI dwsI qf ipRMsIpl ny vI ikhf ik quhfzf bwcf XUnIvristI dy ivsLy nhIN lY skygf ies nUM kflj jfx vfly afrt aqy krfPt, PotogrfPI vrgy (aplfielz) ivsLy idvfE aqy 12 gryz qoN bfad kflj ivwc pf idE qF mfipaF ny kih idwqf ik asI ieh ivsLy nhIN pVfAuxy qF ipMRsIpl ny kfPIL ieqrfjL kIqf ik ikhf quhfnUM bwcy nUM skULl Byjxf hI pYxf hY aqy nfl hI iek sLosLl vrkr nUM swd ilaf ijs ny vI skUl ipMsIpl df pwK ilaf. iPr mfipaF nUM iksy ny slfh idwqI ik ieh jLrUrI nhIN ik qusIN bwcy nUM pbilk skULl Byjo qusI bwcy nUM pRfeIvyt skULl vI Byj skdy ho aqy Aus nUM Gr rwK ky pVf vI skdy ho. mfpy bwcy nUM vwzy Krcy kfrn pRfeIvyt skUl ivwc Byjx qoN asmrQ sn qF mfipaF ny bwcy nUM hom skUl ivwc pfAux df inrxf ilaf aqy pbilk skUl nUM iewk icwTI ilK idwqI ik Auh bwcy nUM hom skUl ivwc pVf rhy hn aqy pbilk skUl nhIN Byj rhy qF jf ik skUl ny mfipaF dI jfn CwzI. ipqf Bfrq ivwc kflj lYkcrfr rih cwukf sI Aus ny bwcy nUM KUb pVHfieaf aqy nfl hI ieQoN dy pVy iewk tIcr dIaF itAUsLn dy qOr `qy hPLqy ivwc iewk GMtf pVfAux dIaf syvfvF lY leIaF ijs ny bwcy nUM sfrf slybs vI idwqf. bwcf do gryz Gr pVHky tYst dy ky iPr Ausy skUlL ivwc aYzvFs kors lY ky pHVn lwg igaf aqy bfad ivwc Xfrk XUnIvristI dy sLUilk iestIcUt qoN aYm bI ey izgrI hfisl kIqI. ieh mfipaF nfl vfprI Auh Gtnf sI ijs qoN ienHF swqrF dy lyKk nUM hom skUilMg dy qfxy bfxy aqyy ieh isstm iks qrHF kMm krdf hY, vfry pqf lwigaf sI. ieMzIaF ivwc qF Gry pV ky pRfeIvyt ividafrQI vjoN pypr dyxf jF iPr kfrspfizMg Bfv icwTI pqwr rfhIN iswiKaf hfisl krn vfry jfxkfrI sI pr kYnyzf ivwc aijhy isstm dI hoNd vfry igafn nhIN sI. hux 2007 ivwc kYnyzf ivwc hom skuLilMg bfry srkfrF ny kfPI qbdIlIaF kIqIaF hn aqy keI nvyN inXm vI bxfey hn.

          EntyrIE smyq kYnyzf dy sfry sUibaF ivwc qusI bwcy nUM Gr pVf skdy ho ies AuWqy koeI rukfvt nhIN hY. jy qusI bwcy nUM pbilk skUlL qoN htf ky Gry pVfAuNdy ho qF bwcy nUM stUzYNt hI smiJaf jFdf hY. albrtf, sskYcvfn aqy ikbYWk ivwc ieh jLrUrI hY ik qusIN sMbMDq skUl jF isiKaf borz nUM iewk 'lYtr afP ientYnt' ilK ky ieqlfh kro ik sfzf bwcf hom skUilMg kr irhf hY pr EuntyrIE ivwc skUlL jF borz nUM dwsxf koeI jLrUrI nhINN hY. EntyrIE ivwc ieh vI jrUrI nhIN hY ik qusIN bwcy nUM srkfr vwloN jfrI kIqf slybs hI pVFAuxf hY. Aus qrHF bhuq sfry hom skUlF vfly bwicaF nUM srkfrI slybs muqfibk hI pVfeI krvfeI jFdI hY qF ik bwcy afpxy hm Aumr pbilk skUlF ivwc pVH rhy ividarQIaF dy brfbr rihx. qusIN bwcy nUM kI pVfAuxf hY ik ieh quhfzy `qy inrBr krdf hY. koeI tYstF dI jrUrq vI nhIN hY. EntyrIE dI isiKaf nIqI dy srkfrI inXmF anusfr bwcy nUM qIsrI, CyvIN aqy nOvIN klfs ivwc 'eI-ikAU-ey-E' pfs krnf jrUrI huMdf hY pr ieh lfjLmI nhIN hY. agr qusIN bwcy nUM ieh tYst idvfAuxf hY quhfnUM afpxy ielfky dy skUl jF bwcy dy purfxy skUl nUM dwsxf huMdf hY ik quhfzf bwcf ieh tYst dyxf cfhuMdf hY qF skUl tYst mOky bwcy dI sIt rfKvIN rwK sky. ieh skULl leI jrUrI huMdf hY skUl nFh nhIN kr skdf. EntyrIE ivwc Gry pV rhy bwicaF nUM srkfr vwloN koeI ivqI shfieqf nhIN imldI lyikn bI sI smyq koeI sUby mfipaF nUM ivqI sfhieqf idMdy hn.

          awjkl bhuqIaF XunIivrstIaF aqy kflj hfeI skULl dI izgrI dI koeI prvfh nhIN krdy aqy pRoPYsLnl izgrI lYx leI kuJ ku adfry hI XUnIvristI dI aMzr grYXUeyt dI izgrI dI pRvfh krdy hn aqy awj dy Epn aYXUkysLn isstm ivwc hfeI skUl dy izplomy dI koeI bhuqI aihmIaq nhIN rhI jo ik pihlF huMdI sI awjkl bhuq sfrIaF XinvristIaF ijnHF nUM Epn XunIvristIaF afiKaf jFdf hY,  ividafrQIaF nUM iswDf dfKlf dy idMdIaF hn aqy hfeI skULl dy izplomy dI mMg nhIN krdIaF ijnHF ivwc albrtf dI msLhUr 'aQfbskf XUnIvristI' hY. hF agr bwcy ny kflj aqy XunIvristI nhIN jfxf hY qF Aus nUM hfeI skUl izplomy dI loV jrUr huMdI hY ijvyN kuJ kMpnIaF iksy kfmy nUM kMm qy rwKx leI hfeI skUl izplomy dI mMg jrUr krdIaF hn.

awj dy mfpy kfPI pVyH ilKy hn aqy Auh afpxy bwicaF nUM iks qrHF dI pVfeI krvfAux hY bfry vwD jfgrUk hn aqy Ayuh pVfeI dy bdlvyN qrIky vI Bfl rhy hn qF ik afpxy bwicaF nUM iewko hI iksm dI pVfeI qoN ielfvf vwKrI iksm dI pVfeI krvfeI jfvy qF ik bwcy afpxy BivwK ivwc afp awgy vwD skx. ies qoN ielfvf srkfrF vwloN bxfeIaF jf rhIaF iswiKaf dIaF nvIaF nIqIaF vI bhuqy mfipaF nUM pMsd nhIN hn aqy mfpy nhIN cfhuMdy AunHF dy bwicaF qy srkfrI iswiKaf dIaF nfpsMd nIqI QopIaF jfx ies krky mfpy ies df bdlvf rUp Bfl rhy hn aqy bdlvyN rUp ivwc 'hom skUilMg' kfPI hrmn ipafrf ho irhf hY. hux EntyrIE srkfr ny jo iswiKaf dI nvIN ivvfdgRsq nIqI lfgU kIqI hY ies nUM nf psMd krn vfly mfpy afpxy bwicaF nM pbilk skUlF ivwc Byjx dI bjfey hom skUlF ivwc pVfAuNx leI mjbUr hoxgy aqy agly kuJ sflF ivwc hom skUilMg dy rUJfn nUM rokxf kfPI msLkl ho jfvygf. bysLk XUnIan pwKI srkfrF hom iswiKaf nUM iTwbI lfAux leI nvyN kfnUMn GVn qoN vI guryjL nhIN krngIaF pr awj dI qrIk ivwc mfpy afpxy bwicaF nUM pRfeIvyt skUlF aqy hom skUlF ivwc pVfAux nUM qrjIh dyx lwgy hn jy iehI ruJfn jfrI irhf qF pbilk skUlF df BivwK Kqry ivwc pY skdf hY. srkfrF nUM ies vfry socx dI loV hY.

          hom skLUilMg sLurU krn qoN pihlF mfipaF nUM ies isstm vfry cMgI qrF jfxkfrI hoxI cfhIdI hY. iksy jfxkfrI leI 'd EntyrIE PYzrysLn afPL tIicMg pyirMts' nfl rfbqf kfiem kIqf jf skdf hY. awj dy mfpy afpy bwicaF nUM irvfieqI skUlI isstm ivwcoN bfhr ies leI kwZ rhy hn ikAuNik Auh socdy hn ik bwicaF leI irvfieqI skUlF nfloN bfhr dy isiKaf pRogrfm bwicaF dI idlcspI muqfibk ikqy ijLafdf bihqr hn.

- KLbrnfmf #823, jUn 19-2015

 


PrFs, jrmnI qoN bfad 'myk ieMn iezIaf' vflf pycf kYnyzf nfl vI pvygf-prmjIq sMDU

          invysL aqy AudXoigk Kyqr ivwc sihXog hfisl krn dy mksd nfl Bfrq dy pRDfn mMqrI nirMdr modI df iqMn dysLF df 9 idnF dOrf sLurU ho igaf hY| pRDfn mMqrI sB  qoN pihlf PrFs iPr jrmnI huMdy hoey kYnyzf phuMcxgy. PrFs phuMcx qoN pihlF XUrp dy iewk msLhUr iQMk tYNk 'PrfeIz' ny pRDfn mMqrI dy PrFs phuMcx qoN pihlF AunHF dI PyrI bfry iewk lMbI rIport Cfieaf kIqI hY. rIport muqfibk modI jdo qoN swqf ivwc afey hn AunHf df iDafn ieMzo-pYsyiPk kUtnIqI Auwqy hI ijLafdf kydirq irhf hY jd ik XUrp nUM AunHF ny bhuqI aihmIaq nhIN sI idwqI. ies vfr vI pihlF dI qrHF jrmnI dy hnovr ihr ivwc AudXoigk mylf ho irhf hY aqy ies myly df AudGftn krn leI jrmnI df sFJIdfr dy Bfrq hI hovygf. afs kIqI jFdI hY ik 13 apRYl nUM hnovr AudXogk myly ivwc 'myk ien ieMzIaf`df nfhrf modI jI bulMd krngy. nO sfl pihlf apRYl df hI mhInf sI, jdo Aus smy dy pRDfn mMqrI mnmohn isMG aqy cfslr aYNjlf mYrkyl ny hnovr AudXogk myly df rMg mMc iewko styj qoN iekwiTaF kIqf sI. mnmohn isMG jdo hnovr afey sn, Aus smy 'mYzIsn skuyar vrgf mYgf oa` vyK ky ieh BulyKf pYdf ho igaf sI ik jrmnI, Bfrq dy isvl inAUklIar progrfm nUM smrQn dy irhf hY. lyikn jo lok jrmnI dI GrylU nIqI nUM cMgI qrHF jfxdy sn, AunHf nUM pqf sI ik ijs qrHf amrIkf ny BfrqI prmfxU progrfm leI ivwckfrlf rsqf kwiZaf sI, Auh jrmn nyqfvf nUM rfs nhI afvygf. afKr nUM hoieaf vI iehI sI.

          mYrkyl ny afKrI vfr 30 meI, 2011 nUM vfadf kIqf sI ik 2022 qwk jrmnI dy bfkI 17 prmfxU ibjlI Gr bMd kr idwqy jfxgy. mYrkyl dI ud dI pfrtI sIzIAU (ikRscIan zYmokryitk XUnIan) aqy Aus dIaF swqf ivwc sihXogI pfrtIaF dI nIqI iblkul bdlI nhI hY. ies leI jrmnI, inAUklIar AUrjf dy Kyqr ivwc Bfrq df sfQI nhI ho skdf, ies swc nUM svIkfr kr lYxf hI cfhIdf hY.

          jrmnI sUrjI AUrjf, aftomobfiels aqy BfrI ieMjIinairMg dy Kyqr ivwc mUhrI dy hY. jrmnI pUry XUrp ivwc Bfrq df sB qo vwzf vpfrk BfeIvfl hY. koeI iewk hjLfr jrmn kMpnIaf 16[1 arb zflr df sflfnf kMm-kfj Bfrq nfl kr rhIaF hn. jrmnI ijMnI mInrI dunIaf Br ivwc inirafq krdf hY, Ausdf 33 IsdI Bfrq Byjdf hY. kI ienHF jrmn kMpnIaf nUM modI jI 'myk ien ieMzIaf`progrfm dy vwl moihq kr skgxy. pr sfnUM ajy aijhf jfp nhIN irhf ikAuNik kMpnIaF Bfrq nUM bixaf bxfieaf smfn vycxF cufhMdIaF hn nf ik kl purjy. agr 'myk ieMn ieMzIaf' dI gjL Bfrq ivwc ibjnYs krdIaF ienHF kMpnIaf qy izgdI hY qF ieh vI KdsLf ho skdf hY ik kuJ kMpnIaF afpxf pihlF sQfipq kIqf vpfr Bfrq ivwcoN smyt lYx.

jrmnI dI idlcspI Bfrq ivwc hfeI spIz ryl, ieMorYNs sYktr, ieMzstrIal korIzor aqy smfrt istI bxfAux ivwc hY. lyikn jrmnI df ros Bfrq ivwc eIsfeIaf dI surwiKaf nfl vI hY. XUrpI sMG dy bhuq sfry iQMk tYk ihMdUvfdI nyqfvf dy ibafnf aqy igrjf Gr Auwqy hmilaF nUM lY ky afpxI icMqf ijqf cuwky hn. AunHf dI Dfrnf hY ik smfj nUM vMzx nfl Bfrq ivwc AudXoigk mfhOl nhI bxygf. imlI rIport muqfibk hnovr myly ivwc ies vfr 300 BfrqI kMpnIaf irkq kr rhIaF hn. gOr nfl vyKIey qf 2006 ivwc 350 BfrqI kMpnIaF hnovr myly ivwc afeIaF sn. XfnI nO sflF ivwc BfrqI kMpnIaf dI BfgIdfrI vDx dI bjfey GtI hY. kI BfrqI AudXog jgq df Brosf XUpIey dI srkfr Auwqy ijafdf sI? jF ik 'myk ieMn ieMzIaf' dy JurlU qoN zr ky ivdysLI kMpnIaF BfrqI kMpnIaF nUM awKON proKy kr rhIaF hn aqy ipCfh hwt rhIaF hn?      

          dUsry pfsy rfs aYtmI ibjlI dy mfmly ivwc jrmnI qoN aYn Ault hY. rfs ivwc 75 IsdI AUrjf dI pUrqI aYtmI plftF qoN huMdI hY. mnmohn isMG dy smy hI mhfrftr dy jYqfpur ivwc prmfxu ibjlI Gr lgfAux df Tykf rfs dI kMpnI 'aYvyrf` nUM idwqf igaf sI pr hux hflfq mnmohn isMG vfly smyN vfly nhIN rhy. jrmnI jfx qoN pihlf uwkrvfr nUM pRDfn mMqrI modI dI mulfkfq rfs dy rftrpqI Prfsvf holfz nfl ho rhI hY. afs hY ik ijs ivwc 126 'zIsflt rfPyl jYWt` Bfrq nUM vycx dI Goxf hovygI. ienHF aiqafDuink lVfkU jhf df sOdf 12 arb zflr ivwc hoieaf sI. hux ikAuNik modI jI iesnUM ihMdusqfn aYronftIks ilimtYz bYNglUr ivwc asYNbl krfky 'myk ien ieMzIaf` progrfm nUM awgy vDfAuxf cfhuMdy hn qf iesdy leI rfs 12 dy bdly 20 arb zflr dI rkm mMg irhf hY. mqlwb 'myk ien ieMzIaf`Bfrq nUM awT arb zflr mihMgf pY irhf hY. iPr vI Bfrq 8 arb zflr hor dyx nUM vI iqafr jfpdf hY pr PrFs dI srkfr kuafiltI pwKoN aqy vfrMtI dy zroN pYr awgy vDfAux qoN iJjk rhI hY.

qfjLy aqy pihlF hoey smJOOqy muqfibk rfs 18 zIsflt rfPyl jYWt Bfrq ivwc Byjygf bfkI dy kl-pujry bYNglurU ivwc joVy jfxgy. iesdy ielfvf rfs nfl AupigRhF duafrf sMcfilq ielYktrfink ieMtYlIjYNs isstm nUM hfsl krn sbMDI smJOqy Auwqy hsqfKr hoxgy. Bfrq-rfs sUrjI, rylvy aqy prmfxu sihXog dy Kyqr df hor ikMnf ivsQfr hovygf Auh df qF smJOqy dy bfad hI pqf lwgygf. pr 'myk ieMn ieMzIaf'df zr vI brfbr pfieaf jf irhf hY.

KLbrF hn ik pRDfn mMqrI modI ny XUrp dOry ivwc brwsls vI jfxf sI, lyikn afKrI vkq, iesnUM mulqvI kr idwqf igaf hY. 28 dyf dy smUh XUrpI sMG nfl Bfrq df 73 arb XUro df vpfr hY, mgr XUrpI sMG nfl PrI tryz smJOqf keI sflf qoN ltk irhf hY. modI sMBfivq qOr qy ies kfrn krky hI brwsls jfxf tfl gey hn ik ikqy 'PrI tryz smJOqy` Auwqy gwl nf bxI qf aYvyN nfmosLI hovygI. XUrpI iQMk tYk PrfeIz dy eyIaf progrfm dy pRmuwK gOrI KMzykr dy anusfr Bfrq dy vpfrIaF nUM XUrp vwloN pihlF vFg aihmIaq nhIN iml rhI hY jo ipClIaF srkfrf smyN imlI sI. modI jdoN qoN swqf ivwc afey hn AunHf dy 'trYvl eyjMzy` ivwc XUrp irhf hI nhI hY, AunHf df iafdf iDafn `ieMzo-pYsyiPk` kUtnIqI Auwqy kydirq irhf hY. ieh gwl bhuq hwd qwk TIk vI hY.

aijhf hI 'myk ien ieMzIaF' df pycf kYnyzf dy nfl vI ipaf hoieaf hY jf ik smJo pYx vflf hY. kYnyzf nfl afrQk sihXog smJOqy dy vfsqy 19-20 mfrc, 2015 nUM bYTk hoeI sI, lyikn ies ivwc 'myk ien ieMzIaf`dI jgHf ikMnI ku hY, ieh vI bMd muwTI dI qrHf hY. kYnyzf nfl PrI tryz smJOqf iewk aDUry supny vrgf pRqIq huMdf hY. modI ies nUM iks hwd qwk pUrf kr skdy hn ies df pqf 14 qoN16 apRYl nUM lwg jfvygf jdo Auh aOtvf, trONto aqy vYnkUvr dy dOry Auwqy hoxgy! agr pRDfn mMMqrI ies dOry dOrfn afpxy, 'myk ieMn ieMzIaf' pRogrfm nUM koeI ivckfrlf rfh kwZ ky 'vycx' ivwc kfmXfb ho jFdy hn qF AunHF dy dOry dI sPlqf ies gwl Aupr hI inrBr krdI hY. pRDfn mMqrI modI nUM AunHF dy kYnyzf vpfrk dOry leI sLuwBkfmnf!

 


ikqy 'sLIaf-suMnIaF df tkrfa ieslfm df gRih XuwD nf bx jfvy-prmjIq sMDU

 

Xmn ivwc hlfq idnoN idn qyjLI nfl ivgV rhy hn, jMgI jhfjL bMb vrHf rhy hn, QF QF awg dy BFbV blL rhy hn, hspqflF ivwc PwtVF dIaF lMbIaF kqfrF lwgIaF hoeIaF hn aqy AnHF df ielfj krn leI zfktr mOjUd nhIN hn. mrn vfilaF ivwc bhuqy bwcy aqy aOrqF hI hn. Xmn ivwc kuJ idn pihlF 'amrIkf, iejLrfiel df nf hovy`, 'awlHf XhUdIaf df ivnf kry`, 'ieslfm dI ijwq hovy' vrgy nfhiraF nfl hUqI ivdrohIaf ny Xmn dI swqf Auwqy kbjLf kr ilaf sI. Xmn dy rftrpqI afbd mnsUr hfdI ikqy Bwj gey sn ijnHF dI ajy qwk koeI sUh nhINw hY ik ikwQy luky hoey hn pr bdldy hlfqF `qy ibafn jLrUr dy rhy hn. bfIaF ny AunHf nUM PVn leI coKf ienfm rwiKaf hoieaf hY aqy sfAUdI arb aqy Aus dy hor sihXogI suMnI ieslfimk dysLF ny Xmn dI srkfr dI mdd leI POjI kfrvfeI urU kIqI hoeI hY. rwiKaf mMqrI mihmUd al subfhI vI ivdrohIaf dy kbjyL ivwc hn. hux ieh vwzf svfl hY ik iesdy afKrI nqIjy kI inkxgy? ikqy hUqIaF dI bfvq aqy Aus dy iKlfP suMnI dunIaF dy dyf aqy sMgTnf dI pRqIikiraf ieslfm jgq ivwc iaf aqy suMnI ielfikaf ivclI vwD rhI pfVy dI lkIr nUM hor gUVI qf nhI kr dyvygI ijsnUM imtfAuxf mukl ho jfvy? iaf ivdrohIaf ny bIqy sfl sqMbr ivwc rfjDfnI sfnf Auwqy hmlf krky swqf ivwc vwzI ihwsydfrI mMgI sI. koeI hwl nf inklx dy kfrn cfr mhIny bfad jnvrI ivwc ies smUh ny rftrpqI mhwl Auwqy vI kbjf kr ilaf sI aqy rftrpqI nUM sfnf ivwc hI njLrbMd kr idwqf sI. hfdI AuwQoN iksy qrHf adn Bwjx ivwc kfmXfb rhy, jo sfnf qoN krIb 300 iklomItr dUr hY. svfl hY ik kI hUqI ienHy qfkqvr hn, jy hn qF ikvyN bxy? hUqI bfI afpxy afp nUM 'ansfr awlHf`(awlHf dy smrQk) kihMdy hn aqy iaf ivwc vI Gwt igxqI smUh jYdI iaf sLfiml hY. ienHf ny afpxy sMgTn df nfm husYn bdryddIn al hUqI dy nfm Auwqy rwiKaf hY, ijs ny 2004 ivwc srkfr dy iKlfP bfvq kIqI sI aqy Ausy sfl sqMbr ivwc XmnI POj duafrf mfiraf igaf sI. hux ies dI agvfeI abdul milkal-hUqI dy kol hY, ijs ny nOjvfnF nUM qIlI lfky ies aMdoln nUM nOjvfnF Auwqy inrBr bxfieaf hoieaf hY. asl ivwc ivwc hUqIaF ny 2011 qoN 'kRfqI' ivwc Bfg lYxf urU kIqf sI aqy 21 sqMbr, 2014 nUM hUqIaF ny XmnI rfjDfnI sfnf dy kuwJ ihwisaf Auwqy kbjf kr ilaf sI, ijs ivwc srkfrI Bvn aqy ryzIE styn fiml hn. ijwQy qwk iehnf dI qfkq df svfl hY, qF KLbrF muqfibk ies smUh dy kol krIb iewk lwK lVfky hn. sf hY, hUqI lVfikaF dI ieMnI vwzI igxqI iksy vI POjI qfkq leI cunOqIaf pYdf kr skdI hY. qrf dUjf ieh vI hY ik eIrfn nUM iaf bfI smUhf dI DurI ikhf jFdf hY. eIrfn df smrQn hmfs aqy ihjbuwlf nUM vI imldf irhf hY. hux jykr ies iqMnf ivwc eykqf hoeI qf siQqIaf hor ijafdf cuxOqI BrpUr hoxgIaf. Aukq siQqIaf iewk idn ivwc qF qYa nhI ho geIaf sgo sMsfirk kUtnIqI ivwc KyzIaF geIaf zUMGIaF gMdIaF cflf df hI nqIjf hn.

          1979 dI eIrfnI kRfqI dy bfad 'KfVkU iaf ieslfmvfd' dy eyjMzy Auwqy kMm urU hoieaf sI ijsdf nyqf bixaf sI eIrfn. eIrfn ny afpxIaF sImfvf dy bfhr jf ky iaf lVfikaF, awqvfdI smUhf aqy pfrtIaf nUM smrQn dyxf urU kr idwqf sI. eIrfn dI qrPLoN pYdf ies cuxOqI nUM suMnI srkfrf ny iewk vwzf qrf mMinaf sI aqy ies dy iKlfP 'suMnI ieslfmvfdI' eyjMzy Auwqy rxnIqk ZMg nfl kMm urU kr idwqf. KfVI dyf ivwc suMnI sMgTnf, iewQoN qwk ik suMnI ivcfrDfrf vfly awqvfdI smUhf aqy suMnI srkfrf nUM mjbUq kIqf igaf aqy dunIaf Br ivwc PYly suMnI aMdolnf ivwc eykqf sQfpq krn leI vwzy pYmfny Auwqy pYsf rc kIqf igaf.

          eIrfnI rxnIqI nfl ieh hoieaf ik ilbnfn ivwc gRih XuwD dy dOrfn iaf ny ihjbuwlf dI POjI kfrvfeIaf dy kfrn rfjnIqk rUp ivwc mjbUqI hfsl kr leI sI. ies tkrfa df iewk nqIjf ieh vI hoieaf ik ierfk aqy sIiraf ivwc jfrI sMGr ny iaf aqy suMnIaf dy ivwc iewk vwzI dIvfr KVI kr idwqI. donf dyf ivwc suMnI jvfn bfI guwtf ivwc fiml hoey aqy iaf afpxy smUhf ivwc. ijwQy eIrfn dIaf nIqIaf ny ihjbuwlf aqy hUqI vrgy sMgTnf nUM mjbUq kIqf, AuQy hI suMnI dunIaf dy sihXog ny pihlf alkfiedf, iPr ieslfmI styt nUM nfsUr bxf idwqf. sIrIaf ivwc iaf fsk asd nUM swqf qoN lFBy krn leI suMnI ivdrohIaf nUM afrQk mdd aqy hiQafr AuplwbD krfey gey, ijsdy kfrn ieslfmI styt ies mukfm qwk phuMc sikaf hY. ies ivwc sAUdI arb aqy suMnI dyf dI hI nhI, sgo amrIkf dI vI Kfs BUimkf rhI hY. ienHF ny ieslfmI styt dy sMbMD ivwc dohrf Kyl Kyizaf. iewk qrP asd dy iKlfP iesqymfl krn leI pRqwK jf lukvIN mdd idwqI, dUjy pfsy ierfk dy sfbkf rftrpqI milkI nUM eIrfn nfl njdIkIaF rwKx dy kfrn nIvf ivKfAux leI ierfk ivwc ieslfmI styt dIaf gqIivDIaf dy iKlfP kfrvfeI krn ivwc bhuqI hI dyrI kIqI.

iehI kfrn hUqIaF dy sMbMD ivwc vI ids rhy hn. hUqI ivdrohIaf ny Xmn ivwc bIqy 20 jnvrI nUM hI rftrpqI Bvn Auwqy kbjf krky  gMBIr cuxoqI py kr idwqI sI. lyikn Audo qo lY ky 26 mfrc qwk Xmn srkfr nUM sfAUdI arb jf amrIkf smyq pwCmI dunIaf ny koeI shfieqf nhI idwqI. AuwDr hUqI bfI iejrfiel aqy amrIkf df nf krn vrgy nfhry postrf Auwqy ilK rhy sn, jo eIrfnI kRfqI dy smy qoN eIrfn dy muwZly isDfqF ivwc fiml hn aqy eyDr amrIkf eIrfn dy nfl fqI pRikRaf sQfipq krn dI koi kr irhf sI. ies hflq ivwc ieh ikvy sMBv ho skdf sI ik amrIkf eIrfn nfl sMbMDq iksy smUh Auwqy kfrvfeI kry. jykr iehI kfrn sI qf mMn lYxf cfhIdf hY ik dunIaf aijhIaF iGnOxIaF cflf df ihwsf bx cuwkI hY ijsdy aMqm nqIjy cMgy nhI hoxgy. sAUdI arb vI amrIkI CqrI dy bfhr afky aijhI koeI kfrvfeI nhI kr sikaf, jo amrIkI iewCf dy ivruwD hovy.

          hux fied sfAUdI arb ny ies nUM suMnI dunIaf leI cuxoqI dy qOr Auwqy vyKxf urU kr idwqf hY. mhwqvpUrx gwl ieh hY ik iejrfiel lMby smf qoN kuwJ aijhf hI cfhuMdf sI ijsdy nfl eIrfn Gyry ivwc afvy. Xmn dI afqI qoN Auh smIkrx bxdy ids rhy hn, jo iejrfielI mnsUibaf dy anukUl hn. Xmn lMby smyN qoN aijhIaF asiQrqfvf nfl iGiraf hoieaf sI, ijwQy rfjnIqk ivvsQf nUM 'kilptokrYsI` Bfv 'cor-qMqr' dy nfm nfl sMboiDq kIqf jfx lwgf sI. lok hUqIaF duafrf aMjfm idwqIaF jf rhIaF Gtnfvf nUM bdlfa dy sMdrB ivwc vI vyK rhy sn. AunHf nUM lwgdf sI ik ieh kdm Aus rfjnIqk Klfa nUM Brn vflf ho skdf hY, ijs ny iewk arsy qoN Xmn nUM bMDk ijhf bxf ky rwiKaf hoieaf sI. ies leI jdo AuwQy kRfqIvfdI pird dI sQfpnf hoeI qf lokf nUM lwgx lgf ik hux iewko hI sFJI srkfr hovygI pr aijhf nhIN ho sikaf ijs df nqIjf sfzy sfhmxy hY. Xmn dy hlfqf nUM vyKdy hoey sLwk kIqf jf skdf hY ik dy ikqy iaf - suMnI afbfdI ivwc vMz ho ky aijhy sMGr dy vwl nf cilaf jfvy, ijsdy nfl hoey nuksfn df muwl bhuq iafdf hovy aqy ieh sLIaf suMnIaF dI afpsI lVfeI dunIaf pwDr `qy PYl jfvy ikAuNik alkfiedf dI sfAUdI aqy XmnI fKfvf iewkjut hoky 'alkfiedf Pfr arb pYnsUlf` df rUp lY cuwkIaF hn, jo vwzy pYmfny Auwqy suMnI nOjvfnF nUM afkrq krn ivwc sPl ho rhIaF hn. aijhy ivwc dunIaf dy dysLF nUM gMdIaF cflf clx dI bjfey Auicq hwl kwZx leI kdm vDfAux pYxy hn nhI qf dunIaF ivwc sLIaf suMnIaF ivckfr vD rhy tkrfa nUM koeI nhIN rok skdf. ieh qF tkrfa dI ajy sLurUafq hI hY pr agr koeI puKqf hIly nf kIqy gey qF ieslfmI dunIaF do BfgF ivwc vMzI jfvygI ijs dy nqIjy bhuq hI Kqrnfk hoxgy aqy sLIaf-suMnIaF df ieh tkrfa ieslfm df gRih XuwD bx jfvygf.

 

-----------


 modI-Ebmf df qwqy Gfh ipaf 'ipafr' inB skygf-prmjIq sMDU

 

pRiswD iPlfsPr aYmUal kYNt ny 1795 ivwc lokqMqr bfry afpxy iewk aihm rfjnIqk Koj pypr ivwc ikhf sI ik lokqMqirk dysLF ivcfly tkrfa aqy lVfeI dI sMBfvnf nhIN huMdI aqy kYNt df ieh vI kihxf sI ik agr sfry dysL hI irpbilk bx jfx qF lVfeIaF df aMq ho skdf hY. kYNt ny ieh gwl AudoN afKI sI jdoN rfjy afpxI hAUmy kfrn afm hI lVfeIaF krdy sn. Aus df ieh vI kihxf sI ik agr dysL iewk dUsry `qy inrBr hoxf iswK lYx qF vI dunIaf ivwcoN lVfeIaF df Kfqmf ho skdf hY.

kYNt dy khy hoey kQn muqfibk hux dnIaf dy do vwzy lokqMqirk dysLF ny afps ivwc bVI grmjosLI nfl hWQ imlfey hn aqy ieh dyKxf bxdf hY ik kI ieh qwqy Gfh ipaf ipafr jF dosqI icr sQfeI inB skygI. kihMdy hn ik qwqy Gfh ipaf ipafr bhuqf sPLl nhIN huMdf aqy isry nhIN cVdf ikAuNik kuJ smyN bfad pRymI iewk dUjy dIaF kmjLorIaF nUM GoKx lwg pYNdy hn aqy kuVqn vwD jFdI hY aqy keI vfrI bfhrlIaF qfkqF qwq Pwt ipaf ipafr isry nhIN cVn idMdIaF. aKLbfrF ivwc Ebfmf PyrI qy qwq Pwt ipafr dIaF CpIaF KLbrF aqy itwpxIaF df mulFkx krdy hoey dyKxf bxdf hY ik kI ikqy Bfrq aqy amrIkf vrgy vpfirk pRymIaF nfl vI aijhf qF nhIN vfprygf?

aksr jdo do rftrF dy muKI imldy hn qf AunHf dIaF gwlf aqy ibafnf ivwc lwgy komy aqy Puwl stfpF dI gihrfeI qwk isafsqI smIiKaf krnI huMdI hY ikAuNNik koimaF aqy Puwl stfpF ivwc bhuwq kuwJ luikaf iCipaf hoieaf huMdf hY. lyikn nirMdr modI aqy brfk Ebfmf dI grmjosLI ny hfl dI GVI koimaF aqy Puwl stfpF nUM Zwk ilaf hY aqy pRDfn mMqrI nirMdr modI dI sPLlqf ieh hY ik AunHf ny amrIkI rftrpqI brfk Ebfmf dy Bfrq dOry nUM bfrIkIaf ivwcoN kwZ ky donf dyf dy afpsI sbMDf ivwc afAudI grmfht Auwqy kydirq kr idwqf sI. hflfik sfnUM ieh sPlqf afrjLI hI lgdI hY, ikAuik aMq vyly sPlqf ies pYmfny Auwqy dyKI jfvygI ik ieh grmfht dovf dyf dy afpsI isafsqI aqy vpfrk iriqaf nUM ikMnf awgy vDfAuNdI hY.
amrIkf dy rfsLtrpqI brfk Ebfmf dy ies dOry df muwK ivf Bfrq-amrIkf df prmfxu smJOqf sI ijwQy inicq rUp ivwc sflf qoN cwlIaF af rhIaF purfxIaF aVcnF Kqm hoeIaf hn. mnmohn isMG dy kfrjkfl dOrfn 2006 ivwc hI dovf dyf dy ivwc ieh smJOqf hoieaf sI, mgr koeI sfriQk nqIjf nhI sI inkilaf. Aus vkq do Kfs aVcnF sn ijnHF krky dovyN dysL awgy nhIN sI vD sky. iewk sI lfieibltI (muafvjLy dI pUrqI) df pRsqfv aqy dUsrf inAUklIar plftF dI amrIkI ingrfnI dI rq sI. Bfrq ieh sLrqF mMnx qoN ienkfrI sI aqy amrIkf ny Aus vkq kIqy smJoqy qoN pYr jykr ipwCy nhI sn moVy qF rok jLrUr ley sn aqy jd amrIkf nUM ieh lgf ik Bfrq ivwc rfj bdlI ho ky BfrqI jMnqf pfrtI af skdI hY qF amrIkf ny AuzIk krnI hI ibhqr smJI sI aqy jdo modI nUM coxF qoN pihlF pRDfn mMqrI dy afhudy leI AuumIdvfr aYlfinaf igaf qF amrIkf ny modI `qy zory pfAuuxy surU kr idwqy sn. ienHf dovf muwidaf Auwqy hux af ky gwl sulJI hY. amrIkf ny BfrqI prmfxu plftF dI ingrfnI dI ijd Cwz idwqI hY. AuQy hI lfieibltI dy msly nUM sulJfAux leI Bfrq-amrIkf prmfxu bImf pUl bxfAux dI Xojnf hY. iewk qrHf nfl iksy durGtnf dI hflq ivwc ivwqI muafvjy df Prj bImf kMpnIaf Auwqy pfieaf jf irhf hY. hflfik ieh aijhf mslf hY, ijs Auwqy afAux vfly idnf ivwc keI svfl aqy ieqrfjL AuT skdy hn. ajy ies aVcn nUM dUr krn leI donf pwKf vlo idwqI geIaF irafieqf dy pUry vyrvy sfhmxy nhI afey hn. ienHf dy sfhmxy afAux Auwqy ivvfd pYdf hox dI pUrI guMjfie lwgdI hY. kuwJ Kbrf ies qrHf dIaF af rhIaF hn ik durGtnf dI hflq ivwc ivwqI muafvjLy dy Prj df Bfr pRmfxU plftF dI pUrqI krn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ies leI afAux vfly idnf ivwc vI Bfrq aqy amrIkf dy ivwc ijwQy kuwJ sihXog vDdf idsygf AuQy hI afpsI iKwcoqfx vI hovygI aqy GrylU rfjnIqI dI iKwcoqfx df asr vI hovygf aqy ies smJOqy nUM pYmfnf rwK ky hI modI-Ebfmf df ipafr priKaf jfvygf.

 


aMkiVaF dy hyr-Pyr dy Zyr `qy bYTy sfzy arQsLfsqrI! prmjIq sMDU

          ipCly idnI kYnyzf dy aMkVf ivBfg ny rujLgfr vfry afpxI mhInyvfr rIport ivwc ikhf sI ik julfeI mhIny ivwc kYnyzf ivwc nvIaF nOkrIaF nFh dy brfbr pYdf hoeIaF hn. rIport ivwc dwisaf igaf sI ik julfeI mhIny ivwc pUry kYnyyzf ivwc isrPL 200 nOkrIaF df vfDf hoieaf hY. jd ieh KLbr afeI qF kYnyzf dI mfrkIt pUrI qrHF ihwl geI sI aqy kYnyzf df zflr vI hyTF iKsk igaf sI. dUsry pfsy arQsLfsqrIaF ny kYnyzf ivwc ies mhIny dOrfn 20000 nOkrIaF dI BivwKbfxI kIqI sI jo ik aMkVf ivBfg vwloN dwsI asl igxqI dy iblkul nyV qyV vI nhIN hY. jd ivqI mfrikt ihwl geI qF ies dI grmI srkfr qwk vI phuMcI aqy srkfr dI inmosLI hoxI lfjLmI sI. iPr Aus rIport nUM inkfrn leI ivAUNq bMdI kIqI jfx lwgI aqy qrIkf ieh apxf ilaf igaf ik aMkVf ivBfg ny aMkVy dwsx ivwc glqI kIqI hY aqy Aus qoN bfad iews rIport nUM inkfr idwqf igaf ik ieh rIport shI nhIN hY aqy shI rIport sLukrvfr nUM pysL kr idwqI jfvy qF jf ik mfrkIt ivwc kuJ sfh ipaf.

          aMkVf ivBfg ny ajy qwk ieh nhIN dwisaf ik nOkrIaF df ihsfb ikqfb krn ivwc ikwQy kuqfhI hoeI hY aqy aglI rIport ikho jhI hovygI. agr rIport TIk nhIN sI jfpdI qF ies rIport nUM jfrI krn qoN pihlF cMgI qrHF GoiKaf ikAuN nf igaf. asl ivwc nf qf rIprot glq hY aqy nf hI afrQsLfqrI glq hn. nOkrIaF aqy byrujLgfrI dy aMkiVaF nUM pysL df jo qrIkf apxfieaf jFdf hY Auh vI glq nhIN hY aqy isrP aMkVy pysL krn df qrIkf hyr Pyr vflf huMdf hY. ijs qrHf ikhf jFdf hY ik agr glfs awDf pfxI nfl Biraf hoieaf hY qF ieh kihx vfly `qy inrBr krdf hY ik Aus ny ies iglfs nUM iks qrky nfl pysL krnf hY. iek ieh khygf ik awDf iglfs KflI hY aqy dUsrf khygf ik iglfs awDf Biraf hoieaf hY. jd ik iglfs ivwc pfxI AunHF hI hY. so iehI kuJ aMkVf ivBfg dI rIport ivwc hoieaf jfpdf hY. aMkVf ivBfg muqfibk asl ivwc 200 nOkrIaF df hI vfDf hoieaf hY. arQsLfsqrI ijQy 20000 nOkrIaF dI sMBfvnF ijqf rhy sn. Auh vI TIk hn pr ieh dwsxf arQsLfsqrIaF df kMm nhIN hY ik julfeI mhIny ivwc ikMnIaF nOkrIaF gvfcIaF hn. srkfr cfhuMdI sI ik lokF ivwc zr nf pYdf ho jfvy aqy arQsLfsqrI cfhuMdy hn ik Auh vI JUTy nf pYx ies krky rIport 'shI nhIN' hY kihxf pY irhf hY.

          ipCly hqy mhUr amrIkI aKLbfr inAUXfrkr ivwc iewk lyK Cipaf sI jo amrIkf dI vrqmfn afrQk ijMLdgI vfry pRiswD arQfsqrI jfhn mynfrz kynjL dI 'asYstymYNt' nUM sfhmxy rwK ky iliKaf igaf sI. 1930 ivwc pRiswD arQfsqrI jfhn kynjL ny smfj dy afrQk BivwK dy bfry svfl sB dy sfhmxy rwKy sn ik hux qoN 100 sfl bfad asI afpxy smfj dI afrQk ijMdgI dy pwDr nUM lY ky kI AumId kr skdy hF aqy sfzIaf afAux vflIaf nslF leI Aus smy ivwc kihVIaF afriQk sMBfvnfvf aqy cxOqIaF hoxgIaf. Aus df mMnxf sI ik agly 100 sfl ivwc pRgqIIl dyf dy lokf dy jIvn df afrQk pwDr 4 qoN 8 guxf ibhqr hoxf qYa hY. lokf nUM jIvn dIaF buinafdI jrUrqf nUM lY ky ivafkul nhI hoxf pvygf aqy bhuqI Bwj-dOV nhIN krnI ipaf krygI. iesdy cldy afm lokf dy kol KflI smf hovygf aqy AunHf dy sfhmxy ieMnf KflI smf vI iewk nvI smwisaf bx jfvygf.

          aijhf hoieaf vI. XUrp ivwc kMm dy GMty 1930 dI mMdI dy smy hPqy ivwc 40 GMty qwk af gey sn. kuwJ dyf ivwc qf ieh GMty bfad ivwc hor vI Gwt hoey. 1935 ivwc sMsfr imhnq sMgTn ny afpxy mYbr dyf leI hPqy ivwc kMm dy vwD qoN vwD GMty 40 dy pwDr Auwqy inrDfrq kr idwqy sn. 1998 qwk ivksq dyf ivwc kMm dy GMty 40 dy pwDr Auwqy hI rhy. lyikn Ausdy bfad kMm dy GMty 35 dy pwDr Auwqy ilaf idwqy gey ibnf qnKfh dy kMm krn df ruJfn viDaf ijs nUM kYnyzf-amrIkf ivwc kfm-tfeIm (kMpnsyt tfeIm) Bfv ijwQy vfDU kMm krn dy pYsy nhIN imldy sgoN CuwtI lY skdy ho jF iPr qusI 24 GMty hI loV pYx qy AuplbD rihMdy ho. 'blU kflr' pfrt tfeIm nOkrIaF df bolbflf vD igaf aqy 'vfeIt kflr' nOkrIaF vfly lokF nUM afpxIaF qrwkIaF lYx leI lMbf smF ibnf qnKfh qoN kMm krnf pYNdf hY.

          afrQk sihXog aqy ivkfs sMgTn df mMnxf hY ik Ausdy mYbr 32 dyf ivwco 24 ivwc kMm dy GMty 2011-12 dy dOrfn 34 qoN hyTf phuMc gey hn. amrIkf AunHf dyf ivwco hY ijwQy kMm dy GMty ipCly cfr sfl dy dOrfn vwD gey hn pr afmdn nhIN vDI. lyikn ijwQy kMm dy GMty Gty hn AuwQy vI ies leI nhI ik kMm Gwt hY blik ies leI ik rojgfr dI vMz smfn rUp ivwc ho sky aqy byrujgfrI dI smwisaf nf vDy. pr kynjL df isDfq iewQy glq ho igaf ikAuik ijwQy kMm dy GMty Gwt hoey EQy kmfeI vI Gwt ho geI.

          1930 dy bfad dunIaf moty qOr Auwqy do ihwisaf ivwc vMzI geI sI. iewk soilst blfk aqy iewk amrIkn blfk bx igaf. qknIk df iesqymfl isrP Auqpfdn leI nhI irhf sgoN Auqpfdn aqy pUMjI df afpsI sMbMD vI bdlx lgf. pUMjI qoN ibnf Auqpfdn dy pUMjI bxfAux dI jugq ivksq ho geI. jdo pUMjI inrmfx ibnf Auqpfdn dy hox lgf qf pUMjI kuwJ QfvF Auwqy jmf hox lwgI. XUrp dI AudXoigk krfqI aqy amrIkI PfienYnsLIal krfqI dy ies aMqr dI vjHf nfl hI kynjL dy isDFq TIk sfbq nhI ho rhy hn. ies df mULl kfrn ieh hY ik awj dy arQsLfsqrI afpxI nIqIaF smyN dI srkfr dy khy qy bxfAudy hn. jd ik kynjL dy vkq arQsLfsqrI afpxy isDFq bxf ky srkfr awgy rwKdy sn aqy srkfrF lfgU krdIaF sn pr awj dy arQsLfqrI srkfrF nUM pwuCdy hn ik AunHF nUM ikho ijhf isDFq cfhIdf hY Auho ijhf hI GV idMdy hn aqy ies df asr asIN inwq dIaF Clfvy vflIaF ivwqI rIportF qoN dyK skdy hn.

          ipCly 100 sflf ivwc dunIaf Br ivwc afrQk jIvn pihlf AudXogk kRfqI aqy iPr amrIkf dI PfienYnIal kRfqI nfl pRBfivq hoieaf hY. AudXoigk kRfqI ny afpxy pRBfv vfly Kyqrf ivwc lokf dy jIvn pwDr nUM Auwqy ilaFdf sI qf amrIkf dI PfienYnIal kRfqI ny ies Auwcy AuwTy jIvn pwDr nUM 'prPfrmys' dy nF hyTf kucl idwqf hY. ikqy vI iksy qIsry ieMnovyn dI koeI AumId njLr nhIN afAuNdI jo kynjL dI 'asYsmYNt' nUM rihMdy 16 sflf ivwc TIk sfbq krn ivwc mddgfr ho sky. kynjL dI asYstmYNt dy 100 sfl pUry hox ivwc ajy 16 sfl bfkI hn. pr kI AumId kIqI jf skdI hY ik aMkiVaF dy hyr-Pyr dy Zyr `qy bYTy awj dy sfzy arQsLfsqrI aijhf kr skxgy?

KLbrnfmf #779, agsq 15-2015

 


kI vrlz bYNk nUM cxOqI dy skygf nvF Ausfiraf jf irhf birks bYNk? -prmjIq sMDU

          ipCly idnIN brfjLIl dy sLihr PfrtlyjLf ivwc hoey brfjLIl, rUs, Bfrq, cIn aqy dwKxI aPrIkf jfxIik birks sMmyln ny dunIaf pwDr qy rfjnIqk aqy muwdrf Kyqr ivwc nvIN crcf CyV idwqI hY aqy ies sMmlyn ivwc ley PYsilaF ny amrIkf smyq XUrpIn dysLF nUM JMjoV idwqf hY. ies dy nfl hI Bfrq dI rfjnIqI ivwc ies nUM iafdf mhwqv ies leI imilaf ikAuNik nirMdr modI dy pRDfn mMqrI bxn dy bfad ieh BfrqI Aup-mhFdIp qoN bfhr AunHf dI pihlI ivdy Xfqrf sI aqy ies ivwc Auh keI dysLF dy pRqIinwDF nUM imly sn. ies ivwc koeI sLwk nhIN ik ies Xfqrf dy dOrfn isafsqI sPlqf-asPlqf dI ksOtI Auwqy modI nUM afpxy Gr ivwc Gyrn dI koi kIqI geI sI lyikn ies sMmyln dI aMqrrftrI aihmIaq Bfrq dI aMdrUnI rfjnIqI ivwc imlI crcf qoN kfI iafdf hY.
          drasl birks dyf df ievy iekwTy hoxf aqy bYNk dI sQfpnf df aYlfn krnf amrIkf dI agvfeI ivwc aMqrrftrI rfjnIqI Auwqy hfvI gwutF dy sMGoN nhI AuWqr irhf hY. sMmyln nfl juVIaF Kbrf aqy ivlyxF ivwc pwCmI dyf aqy AunHF dy sihXogI mIzIey dI Bff ivwc vI ies gwl dI Jlk iml jfdI hY. lMdn dy PfienYnIal tfeImj dy iewk lyK ivwc ies sMmyln nUM kiQq birks rftr` kih ky sMboiDq kIqf sI. ies dy nfl hI vfisMLgtn post ny ies sMmyln nUM birks Gbrfht df nF idwqf sI aqy troNto qoN Cpdy glob aYNz myl ivwc briks bYNk nUM iewk knUMnhIx bYNk (Bfv ies `qy kihVy dysL df kfnUMn lfgU hovygf, df mjfLkIaf svfl pfieaf igaf sI) hovygf. PfienYnIal tfeIms df ieh lyK birks nUM iewk ibKiraf smUh dwsdf hY, jo kyvl mOjUdf hflq dy kfrn iewkjuwt hoieaf hY, nf ik afpxy mjbUq sfJy ihqf dy kfrn.
          hux qwk birks dyf df gwut aMqrrftrI kUtnIqI ivwc afpxI mIn qlfx ivwc hI lgf hoieaf sI, lyikn ies mhIny 14-16 julfeI nUM hoey CyvyN birks isKr sMmyln dy dOrfn pihlI vfr ies ny afpxf iewk aijhf Zfcf KVf kIqf hY jo mOjUdf aMqrrftrI sMgTnf leI cuxoqI dI qrHf hY. ies ny sLrUafq ivwc 50 iblIan zflr df inAU izvYlpmYNt bYk (aYnzIbI) bxfAux df smJOqf kIqf hY jo ik vwD ky 100 iblIan zflr df bx jfvygf. ies nvIN bYNk df nfmkrx krnf aqy nIqIaF bxfeIaF jfxIaF ajy bfkI hn aqy ieh bYNk 2016 ivwc krjLy dyx df kMm afrMB kr dyvygf. Xfd rhy ies bYNk nUM bxfAux df suJfa 2010 ivwc Bfrq ny idwqf sI qF ik XUrpIn aqy pwCmI dysLF dy birks dysLF nfl ivwqI qOr `qy kIqy jf rhy pwKpfq nUM roikaf jF Gtfieaf jf sky. ies dy ielfvf ieh pMj dy afeI aYWm aYWP dI qrjL `qy 100 zflr df iewk rfKvF mudrf BMzfr jf irjrv krMsI pUl iqafr kr rhy hn jo ik iksy mYNbr dysL nUM afeI aYmrjYNsI dI hflq ivwc qurMq PMz muhweIaf krvfieaf jf sky.

vrlz bYNk aqy afeI aYWP jdoN iksy dysL nUM loV pYx `qy krjLf idMdy hn qF Aus dysL `qy afpxI mrjLI dIaF sLrqF lfAuNdy hn ijvyN ipwCy ijhy grIs aqy afierlYz nfl hoieaf sI aqy hux Xukryn nfl ho irhf ikAuNik XUrpIn dysL XUkryn nUM afpxy nfl joVn leI afpxIaF sLrqF vflf krjf dyx leI hI rfjLI hn ijs kfrn loV leI Xukryn nUM rUs nfloN pfsf vwtxf hI pYxf sI.ies qoN ielfvf bhuq sfry Coty projYktF leI krjfL idwqf hI nhIN jFdf aqy bhuq sfry dysL vrlz bYNk dIaF sLrqF pUrIaF hI nhIN kr skdy.

nvIN bYNk sQfipqI leI birks dy ieh kdm iswDy qOr Auwqy vrlz bYk aqy aMqrrftrI mudrf ko (afeI aYWm aYWP) leI cuxOqIaf hn. ies sMmyln dy bfad jfrI pRYs rlIjL ivwc ies smUh ny ikhf sI ik asIN afeI aYWm aYWP  dy 2010 dy suDfrf Auwqy aml nf hox nUM lY ky inrf aqy gMBIr rUp ivwc icMqq hf ijsdy kfrn afeI aYWm aYWP dI BrosyXogqf aqy pRBfvIlqf Auwqy nkfrfqmk asr pY irhf hY. ies qoN spwt sI ik vfiMgtn siQq sMsQfvf vrlz bYk aqy afeI aYWm aYWP dy bdl dy qOr Auwqy hI birks izvYlpmYNt bYk nUM KVf kIqf jf irhf hY. vrlz bYk dy Ault birks izvYlpmYNt bYk ivwc brfbr dy ihwsydfr dyf dI brfbr dI kqI hovygI aqy ies ivwc amrIkf dI srdfrI nhI hovygI. afeI aYWm aYWP dI agvfeI df gurj hmyf XUrpI dyf dy hwQf ivwc irhf hY aqy sMsfr bYk df pRDfn hmyf amrIkf hI bxdf irhf hY. vrlz bYWk aqy afeI aYWm aYWP dy muwK dPLqr vfisLMgtn ivwc hn jo ik amrIkf dy ivqI kfnUMn muqfibk kMm krdy hn. jdoN 2010 afeI aYWm aYWP ivwc kotf isstm nUM bMd krn vrgy suDfrF dI gwl cwlI sI qF amrIkI kFgrs ny ieh suDfr pfs krn qoN ienkfr kr idwqf sI ikAuNik kFgrs nUM KdsLf sI ik ienF suDfrF nfl amrIkf dI qfkq Gwt jfvygI jd ik birks dysL ienHF suDfrF dI icrokxI mMg kr rhy sn. vrlz bYNk dy 188 mYNbr dysL hn aqy ieh dovyN sMsQfvF dUjI sMsfr XwD qoN bfad 1945 ivwc hoNd ivwc afeIaF sn. jy dyiKaf jfvy qf ienHF dohF hI sMsQfvF `qy amrIkf dI srdfrI hY. afeI aYWm aYWP dI mOjUdf ivvsQf ivwc birks dyf dy kol kyvl 10[3 IsdI mwq-aiDkfr (voitMg pfvr) hY. sMsfirk mflI hflq ivwc AunHf dI mOjUdf hYsIaq dI qulxf ivwc ieh voitMg pfvr kfI Gwt hY. iDafn Xog hY ik KrId smrwQf dy afDfr Auwqy sMsfr dI jIzIpI ivwc amrIkf dI ihwsydfrI 18[2 IsdI hY, jdo ik afeI aYWm aYWP ivwc Ausdf mwq-aiDkfr 16[8 IsdI hY. iesdI qulxf ivwc cIn dI sMsfr jIzIpI ivwc ihwsydfrI 16[1 IsdI hox dy bfvjUd afeI aYWm aYWP ivwc Ausdf mwq-aiDkfr kyvl 3[ 8 IsdI hY. Bfrq sMsfirk jIzIpI ivwc afpxI 6[0 IsdI ihwsydfrI dy mukfbly afeI aYWm aYWP ivwc kyvl 2[3 IsdI ihwsydfrI rwKdf hY. isrP Bfrq aqy cIn nUM iekwTy krky dyKIey qF ieh dohF dI vrlz jIzIpI ivwc 22[1 IsdI ihwsydfrI rwKx dy bfvjUd afeI aYWm aYWP ivwc kyvl 6[1 IsdI mwq-aiDkfr rwKdy hn. ieh voitMg pfvr jF mwq-aiDkfr hryk dysL nUM Aus dI kYpItl kMtrIbusLn dy ihsfb nfl imldI hY ikAuNik amrIkf ienHF dovF sMsQfvF ivwc vwD pYsf pfAuNdf hY ies krky Aus dI voitMg qfkq vI vwD hY. jy nfl lgdy hwQ eysLIan izvYlpmYNt bYNk Bfv afeIzI bI dI kfrgujLfrI `qy vI Jfq mfr leI jfvy qF Aus bYNk `qy vI amrIkf sB qoN vwD qfkq rwKdf hY. Xfd rhy jdoN 1966 ivwc afeIzI bI dI sQfpnf kIqI geI qF ies df muwK AudysL eysLIaf dy dysFL ivwcoN grIbI htfAuxf sI aqy ies bYNk df logo sI PfeIitMg pfvrtI ien eysLIaf aYNz d pYsIiPwk. pr 48 sfl bIq jfx dy bfad vI ieh bYNwk eysLIaf ivwcoN grIbI Kqm nhIN kr skI sgoN grIbI vDdI hI jf rhI hY. jy ies bYNk dy aMdrUnI Zfcy `qy njLr mfrIey qF ies dy 57 mYNbr hn ijnHF ivwc 48 eysLIan dysL aqy 19 bfhrly dysL hn aqy ies df muwK dPqr iPlIpInjL dy mnIlf sLihr ivwc hY. ies bYNk dI srdfrI vI amrIkf kol hI hY. ies dI kYpItl ivwc amrIkf df ihwsf 16% hY jd ik Aus kol 13% voitMg pfvr hY aqy jfpfn dUsry nMbr `qy 15% kYpItl nfl 12% mwq-aiDkfr rwKdf hY aqy jd ik dUsry pfsy Bfrq 6% kYpItl nfl 5% voitMg pfvr rwKdf hY. so ieh bYNk vI amrIkf dI hI mrjLI muqfibk kMm krdf hY aqy ies krky ieh bYNk hux qwk eysLIaf ivwc ijs kMm leI bxfieaf igaf sI Auh kMm nhIN kr sikaf ikAuNik ies bYNk nUM vrlz bYNk aqy afeI aYWm aYWP vFg rfjnIqk ihwqF vfsqy hI vriqaf jFdf irhf hY.

mgr birks izvYlpmYNt bYk ivwc hr dy nUM brfbr voitMg pfvr aqy smfn rUp nfl pMj-pMj sfl dI imafd imlygI, ijs dOrfn ies bYk dI pRDfnqf Ausdy kol rhygI. bYk df pihlf pRDfn bxfAux df aiDkfr Bfrq nUM imilaf hY aqy ies df hYWz afiPs cIn ivwc sLMGfeI siQq hovygf. PfeInYnsLIal tfeIms dy muqfbk birks dyf nUM mOjUdf ivvsQf ivwc fiml nf krn Auwqy sMsfr afrQk pRfsn keI kqI-kydrf ivwc vMiza jfvygf jo afpxy pRBfv leI jLor ajmfeI krngy aqy sMsfr dI afrQk aqy ivwqI siQrqf leI iml ky kMm nhI kr skxgy. jy ies nUM dUwjy bdf ivwc kho qf birks df AuwBrnf AunHf nUM sMsfr dI afrQk siQrqf leI qrf nr af irhf hY. pihlI vfr amrIkf aqy pwCmI dyf dy agvfeI vflI sMsfr ivvsQf nUM iek gMBIr cuxoqI iml hY. ieh idlcsp hY ik iksy smyN iewk vwzy amrIkI broikMg Prm dy vwlo invy leI AuCfilaf igaf bd birk aqy hux birks aMqrrftrI rfjnIqI ivwc iewk mhwqvpUrx jgHf bxf cuwikaf hY. golzmYn sYaks dy arQfsqrI ijm E nIl ny sfl 2001 ivwc iewk irport ivwc BivwKvfxI kIqI sI ik cfr dyf - brfjIl, rUs, Bfrq aqy cIn dI sMsfr mflI hflq ivwc ihwsydfrI agly dhfky ivwc lgfqfr vDygI aqy ieh sMsfr dIaF kuwJ sB qo pRmuwK arQ ivavsQfvf nUM ipwCy Cwz dyvygI. ies irport dy sfhmxy afAux dy pMj sfl bfad hI sqMbr, 2006 ivwc ies irport ivwc fiml dyf dy ivdy mMqrIaf ny inAUXfrk ivwc sMXukq rftr dI mhfsBf dy dOrfn hI vwKry qOr qy afpxI iewk bYTk kIqI, jo ies gwut df pihlf rsmI progrfm ikhf jf skdf hY. iesdy bfad sfl 2009 ivwc pihlf birk smyln afXoijq hoieaf. sfl 2010 ivwc cfr dyf dy ies gut ivwc dwKx aPrIkf nUM pMjvy dy dy rUp ivwc fiml kIqf igaf aqy ieh guwt birk qoN birks bx igaf. ijm E nIl dI irport ivwc iewk muwK gwl khI geI sI ik birks dyf dIaf sMBfvnfvf dy mwdynjr jI-7 dyf dy smUh ivwc ienHf nUM fiml kr lYxf cfhIdf hY. ies smy birks dy pMj dy jI-7 dy ivsQfirq rUp jI-20 dy mYbr hn. iesdy bfvjUd ienHF birks dyf nUM ieh gwl cwuBdI rhI hY ik sMsfr ivvsQf ivwc AunHf nUM smrwQf muqfibk jgHf aqy kqI nhI imlI hY. birks dysLF ivwc dunIaF dI 40% afbfdI vsdI hY aqy ies dy nfl dunIaF df 20% Auqpfdn iehnF dysLF ivwc huMdf hY.

hux qoN hI ieh mMnxf jldbfjI hovygI ik birks ny sMsfr ivvsQf ivwc koeI bhuq bdlfv ilaf idwqf hY jF ilaf dyvygf. huxy kyvl sMBfvnfvf dy drvfjy Kuwly hn. birks dyf dy ivwc afpsI afrQk inrBrqf aqy aMqrrftrI isafsqI ihwqf dI tkrfa nUM vI njLraMdfjL nhI kIqf jf skdf. ibhqr hovygf ik birks nUM aMqrrftrI isafsqI ivwc AulJfx dy bdly kyvl iewk afrQk rMg mMc dy rUp ivwc iesqymfl kIqf jfvy. jykr iesdy mYbr dy afpxI ies BfeIvflI df iesqymfl sMsfr rMg mMc Auwqy iewkjut hoky afpxy pRBfv nUM vDfAux ivwc kr sky qf Ausdy ibhqr nqIjy inkl skxgy. lyikn aMqrrftrI kUtnIqI aqy arQnIqI dy ivwc bhuq gUVf sMbMD irhf hY aqy donf df afps ivwc AulJxf suBfivk hY. Bfrq-cIn dy srhwdI JgVy , srkfrF dI bxqr Bfv cIn aqy rUs ivwc aQfrItyrIan srkfrF jd ik Bfrq aqy brfjLIl ivwc zYmokryitwk srkfrI ZFcy ies bYNk dI kfrjkusLlqf `qy asr pf skdy hn ies leI birks dIaf gqIivDIaf nUM bysbrI nfl vyKxf cfhIdf hY aqy huxy qoN lMmIaF cOVIaF AumIdF bMnH lYxf TIk nhI hovygf. agr birks dysL ies bYNk dI kfrj pRxflLI nUM rfjnIqI qoN Auwpr rwKxgy qF hI ieh bYNk vrlz bYNk nUM cxOqI dyx dy kfbl ho skygf nhIN qF ies df hfl vI eysLIaf izvYlplmYNt bYNk vflf hI ho ky rih jfvygf.

-KLbrnfmf #775, julfeI 20-2014


ieiqhfisk vMz vwl vD irhf ierfk! -prmjIq sMDU

          jdo ies sfl afeIaYsafeIaYws (ieslfimk styt afPL ierfk aYNz sIrIaf) nF dI jQybMdI dy awqvfdIaF ny ierfk dI kyNdrI bYNwk ivwc zfkf mfrky 475 imlIan zflr lwut ilaf sI aqy Aus qoN Porn bfad jfrzn dy iewk hotl ivwc sLrnfrQI bx ky rih rhI ierfk dy sfbkf rfsLtrI pqI dI lVkI rfGd hUsYn ny ieh ibafn idwqf sI ik hux sfzy imsLn nUM koeI qfkq nhIN rok skdI qF Aus vkq ies gwl vwl bhuqI qvwjoN nhIN sI idwqI geI ik ierfk ivwc ieh grwup iBafnk qbfhI vI mcf skdf hY. rfGd hUsYn sosLl mIzIey rfhIN ieh vI pRcfr krdI rhI hY ik suMnI KfVkUaF dI vwD qoN vwD pYsy nfl mdd kIqI jfvy aqy Aus Aupr ierfk ivwc keI kys vI drj hn pr Auh riPAUjI bx ky jfrzn dy iewk hotl ivwcoN ies sfrI pRikRaf ivwc pUrI qrHF sLfiml dwsI jf rhI hY. ijs qrHF ies lVfeI ivwc kurdF df afpxf ihwq hY Ausy qrHF hI rfGd hUsYn df ies ivwc vI afpxf ihwq hY Auh sLIaF muslmfnF qoN afpxy bfp sdfm hUsYn dI mOq df bdlf lYxf cfhuMdI hY. hux afeIaYsafeIaYws ny ierfk ivwc afpxy pYr pUrI qrHF nfl psfr ley hn aqy ieh XuwD suMnIaF aqy sILaf ivckfr vDdf hI jf irhf hY.

          jy ipCokV vwl sMKyp ivwc Jfq mfrIey qF suMnIaF aqy sLIaf muslmfnF ivwckfr ies XuwD nvF nhIN hY. ienHF dohF gruwpF ivwc muhMmd dI mOq qoN bfad hI vKryvF af igaf sI. muhMmd dI mOq qoN bfad suMnI ivsLvfs krdy sn ik muhMmd dy suhry jo ik AunHF dI afiesLf nF dI pqnI df ipqf sI, muhMmd dI gwdI df shI hkwdfr hY pr jd ik sLIaf kihMdy sn ik aglf gwdI nsLInL muhMmd dy KUn dy irsLqy ivwcoN hI koeI hoxf cfhIdf hY aqy Auh kih rhy sn ik alI jo ik mhuMmd df Bfxjf vI sI aqy Aus df jvfeI vI sI nUM muhMmd df jfnsLIn hoxf cfhIdf hY ikAuNik AunHF muqfibk alI nUM muhMmd sfihb ny gwdI sMBflx df vr idwqf hoieaf hY. sfzf mksd purfxy ieiqhfs nUM Prolx df nhIN hY isrPL sMKyp ivwc ieh dwsxf cfhuMdy hF ik ieh lVfeI muhMmd dI mOq qoN bfad hI sLurU ho geI sI jo ik ajqwk cwl rhI hY aqy ivckfr aijhf smF vI afieaf jdoN dovyN grwup amn amfn nfl rihMdy vI rhy hn. keI dysLF qy suMnI kfibjL hn aqy keIaF dysLF `qy sLIaf hn aqy ienHF df afips ivwc qkrfr cldf hI irhf hY. dohF qbikaF ivwc qkrfr AudoN qyjL hoieaf jdoN 1979 ivwc eIrfn ivwc qbdIlI afeI sI aqy sMBfvnfvF hn ik ieh qkrfr agFh vI ies qrHF hI cldf rhygf.

          ierfk ivwc sLIaf muslmfnF dI bhu igxqI hY aqy suMnI Gwt igxqI ivwc hn pr iPr vI Gwt igxqI dy huMdy hoey suMnI muslmfnF ny ierfk `qy sdIaF lMbf rfj kIqf hY. aftomn  aMpfier qoN lY ky sdfm hUsYn qwk ierfk ivwc suMnI hI rfj krdy rhy hn. 2003 ivwc amrIkf dI imltrI ny sdfm hUsYn df rfj plt idwqf sI ijs nfl Gwt igxqI suMnI rfj Kwus igaf sI. ierfk ivwc suMnIaF dI igxqI 10 qoN 15% dy krIb hY jd ik sLIaf 85% qoN vwD hn jd ik iewk aMdfjLy muqfibk sfrI dunIaF ivwc sLIaf muslmfnF dI igxqI isrPL 10-15% hI hY. dUsry pfsy nfl lwgdy dysL ierfn ivwc sILaf muslmfnf df rfj hY aqy AuWQyy sLIaf bhu igxqI ivwc hn. ierfn ivwc suMnIaF dI hflq pqlI hY. AunHF dI koeI afpxI msijd nhIN hY AunHF nUM srkfr ivwc BfeIvfl qF kI, srkfrI nOkrIaF qy vI nhIN rwiKaf jFdf aqy suMnI vpfrIaF nUM afpxf vpfr krn ivwc axigxq musklF df shfmxf krn pYNdf hY. sfAUdI arb ivwc suMnIaF df rfj hY AuQy vI sLIaf dy bhuq sfry Dfrimk sQfnF nUM mlIaf myt kr idwqf igaf hY. sfAudI arb qoN vI suMnI awqvfdIaF nUM Kwulf pYsf muhweIaf kIqf jFdf hY.

          hux dy qfjLf Gtnf kRm ivwc amrIkf vwloN sQfipq kIqI sLIaf srkfr df rol nFh pwKI irhf hY, srkfr pUrI qrHF nfl nkMmI sfibq hoeI hY aqy ieh srkfr hr pwK qoN PylH rhI hY aqy ierfk dy sfry qbikaF nUM nfl lY ky cwlx ivwc pUrI qrHF nfkfm rhI hY. jd srkfr bxI sI qF pRDfn mMMqrI nUrI al mfilkI dy nfl suMnI nyqfvF nUM vI srkfr ivwc sLfiml kIqf igaf sI pr hOlI hOlI ierfn dy pRBfv hyTF af ky suMnI muslmfn nyqfvF nUM lFBy kIqf jfx lwgf aqy ies ivqkry nfl suMnI lokF ivwc srkfr ivruwD ros BK ipaf ijs df Pfiedf awqvfdI jQybMdI ny AuTfxf sLurU kr idwqf. 2011 ivwc amrIkf ny apxI POj ierfk ivwcoN kwZ leI qF awqvfdI gruwp ny sIrIaf qoN ierfk ivwc pRvysL krnf surU kr idwqf. ipCly kuJ vI hPLiqaF ivwc suMnI awqvfdIaF ny ierfk ivwc jo qbfhI mcfeI hY ies nfl sMsfr dIaF awKF awzIaF rih geIaF hn. hjLfrF dy ihsfb nfl byksUr sLIaf lok kql kr idwqy hn aqy imltrI dy jvfnF nUM koh koh ky mfiraf jf irhf hY. lfsLF dy ZyrF dy Zyr lwg rhy hn. ierfk ivwc kMm krn afey ibdysLIaF nUM agvf kIqf jf irhf hY, PrOqIaF leIaF jf rhIaF hn. ierfk dy afm lok jo BfvyN sLIaf jF suuMnI hn dohF pfisaF qoN mfr Kf rhy hn. jy suMnI lok afpxy GrF qoN bfhr inkldy hn qF AunHF nUM srkfrI imltrI qoN Kqrf hY aqy jd sLIaf lok bfhr inkldy hn qF Auh suMnI awqvfdIaF dy hwQ cVHn qoN zrdy hn.

          sYNtrl bYNk nUM luwtx dy bfad suMnI aqwvfdIaF dy kol kfI pYsf af igaf hY. sonf kfI imilaf hY, iPrOqI, ikznYipMg,  gn rMinMg df AudXog vI iehI clFAuNdy hn. sIrIaf ivwc ieh sB kuJ pihlF qoN hI kr rhy sn. ierfk aqy sIrIaf nfl nfl lgdy ihwsy AuWqy vI ienHF df kfPLI asr hY aqy ienHF ny hux ierfk ivwc kfPI jLmIn `qy kbjLf kr ilaf hY ijQoN ieh afpxI gqIivDIaF inrivGn clf ehy hn. aijhy ivwc awqvfdIaF dy ihwsy vflf ielfkf iewk qrHF nfl iewk vwKry kqIflI dy dy qOr AuWqy AuWBr irhf hY.

          ierfk ivwc Iaf-suMnI dy ivwckfr iewk qrHF nfl Drm dI lVfeI urU ho geI hY. sLIaf aqy suMnI dy ivwckfr agr DrmXuwD PYldf hY qF pUry Kyqr leI bhuq qrf pYdf ho jfvygf. mfhOl ieMnf Krfb hY ik lok iewk dUsry `qy XkIn nhIN kr rhy. ierfk dI srkfr ny amrIkf nUM hvfeI hmly krn dI gujfLirsL kIqI hY pr amrIkf aijhI siQqI ivwc nhI hY ik ierfk ivwc dubfrf POj Byjy. amrIkf dI sfbkf ivdysL mMqrI aqy afAuNdIaF coxF ivwc rfsLtrpqI dy afhudy leI AumIdvfr ihlrI kilMtn ny sfP kih idwqf hY ik ieh ierfk df aMdUrnI mslf hY amrIkf iwes ivwc koeI mdd nhIN kr skdf. ierfk ivwc hux nf qF amrIkI POjI afAuxgy, nf hI nYto POjI afAuxgy ikAuNik amrIkf aqy XUrp ivwc mMdI df dOr cwl irhf hY aijhy ivwc koeI vI ierfk afAux leI iqafr nhIN hY. qurkI aqy ierfn ies mfr mukfeI nUM rokx ivwc kuJ shfeI ho skdy hn pr kurdF dy ies aqwvfdI jQybMdI nfl iml jfx kfrn Auh vI amrIkf vwl hI Jfk rhy hn. ies sfrI lVfeI ivwc kurd jyqU bx ky AuBr rhy hn. kurd lok kuridsqfn dI crokxI mMg kr rhy hn pr AunHF dy kuridsqfn df ielfkf cfr dysLF ierfk ierfn, qurkI aqy kuJ Bfg sIrIaf ivwc PYilaf hoieaf hY ijQy Auh kurdsqfn bxfAuxf cfhuMdy hn. ijwQy qwk ierfk dI gwl hY Auh iqMn ihwisaF ivwc vMz ho igaf hY. kurd ielfky dy lokF dI vI arb dy lokF nfl nhIN bxdI. kuridsqfn ivwc ijafdfqr lok suMnI hY. qfjLf Gtn krm ivwc kuridsqfn nUM sB qoN ijLafdf Pfiedf hoieaf hY. Auh affdI dy nyVy qwk phuMc gey pRqIq huMdy hn Auh iswDf qyl vI vyc skdy hY. ierfkI POj ies ielfky ivwc iksy kMm dI nhIN rih geI hY. mYnUM nhIN lwgdf hY ik ies ielfky ivwc ierfkI POj iPr qoN kbjf kr skygI. ies ielfky ivwc afeIaYWsafeIaYWs nUM sQfnk lokF df smrQn iml irhf hY. swdfm husYn dy smrQk vI ienHF dy nfl rlL rhy hn. sdfm hUsYn dI 'bfQ' pfrtI dy sfbkf sYink aqy POjI aPsr suMnI awqvfdIaF nUM tryinMg dy rhy hn. iews awqvfdI sMgTn kol pihlF hI hiQafr kfPI hn pr jdoN ierfkI imltrI dy sYink afpxy hiQafrF smyq afpxIaF post Cwz ky Bwj cwuky hn qF amrIkI hiQafr awqvfdIaf dy kbjLy ivwc af gey hn. muikl ieh hY ik afeIaYWsafeIaYWs bhuq sMgiTq aqwvfdI sMgTn hY aqy ies nUM dUsry sMgTnF df pUrf smrQn iml irhf hY. mltInYnl sMgTnF dy awqvfdI ies ivwc fiml hn. cycnIaF qoN lY ky jfrzn qwk dIaF awqvfdI jQybMdIaF iekwTIaF ho ky ierfk ivwc qbfhI mcf rhIaF hn aijhy ivwc ies awqvfdI jQybMdI nUM rokxf iksy vI srkfr leI byhwd mukl kMm huMdf hY. agr ierfk dI srkfr KyqrI ielfikaF nUM nyk idlI nfl bxdf hwk dy ky AunHF nUM ierfk dI rfjnIqI aqy srkfr ivwc pUrI BfeIvflI nhIN idMdI qwd qwk ierfk dy hflfq suDrn vfly nhI hn. agr aijhI siQqI rhI qF afeIaYsafeIaYs awqvfdI jQybMdI qF ierfk nUM nhIN vMz skdI pr afAuNdy smyN ivwc ierfk iqMn ihisaF kurd, suMnI aqy sLIaF ielfikaF ivwc ivwc vMizaf jfvygf aqy hux dy qfjLf GtnfkRm nUM dyKdy hoey ierfk dI ieiqhfsk vMz XkInI khI jf skdI hY.

-KLbrnfmf #771, jUn 20-2014

 


hfrpr srkfr dI 'afmdn vMz' Xojnf ltkdI njLr afAux lwgI -prmjIq sMDU

          grmIaF dI CwutIaF qy jfx qoN pihlF pfrlImYNt ivwc ivroDI idn mOky pRDfn mMqrI stIvn hfrpr dI pRIvfrk 'afmdn vMz' Xojnf dy ivruwD aYn zI pI ny mqf pysL kIqf hY ijs `qy CuwtIaF qoN bfad bihs hovygI. aYn zI pI muqfibk ieh Xojnf shI nhIN hY aqy ies df grIb lokF nUM bhuqf Pfiedf nhIN hovygf. ies qoN pihlF hfrpr dI ies Xojnf df torI pfrtI dy aMdroN vI ivroD huMdf irhf hY. pRDfn mMqrI stIvn hfrpr aqy mrhUm ivwq mMqrI ijMMm PlfhrtI df 'afmdn vMz' Xojnf nUM lY ky afips ivwc tkrfa aqy qkrfr iksy qoN koeI luikaf iCipaf nhIN sI irhf. iewk vfr jdoN 2007 ivwc ivwq mMqrI PlfhrtI ny hfrpr vwloN coxF dOrfn aYlfnI ies Xojnf nUM amlI rUp ivwc ilafAux qoN korI nFh kr idwqI sI aqy hfrpr ny afpxI Xojnf nUM isry cfVHn leI ijMMm PlfhrtI df mihkmf bdlx dI vI koisLsL kIqI sI qF AudoN ijMMm PlfhrtI kfPLI BVk peyy sn aqy AunHF hfrpr nUM iswDf hI Tok ky jvfb dy idwqf sI ik agr Auh mMqrI rihxgy qF ivwq mMMqrI hI rihxgy agr jy AunHF nUM koeI hor mihkmf idwqf jFdf hY qF AunHF df asqIPf AunHF dI jyb ivwc hY. ies qoN bfad hfrpr ny afmdn vMz Xojnf dI vkflq qF kIqI sI pr PlfhrtI `qy ies Xojnf nUM lfgU krn leI koeI dbfa nhIN sI pfieaf. ijMm PlfhrtI ivwq mMqrI df afhudf iqafgx qwk afpxI gwl `qy aVy rhy ik ies Xojnf df afm lokF nUM koeI bhuqf Pfiedf nhIN hY sgoN ies Xojnf nfl srkfrI KjLfny qy 3 iblIan zflr sflfnf df vfDU Bfr pvygf jd ik ies df Pfiedf bhuq Gwt lokF nUM hox vflf hY. hux jdoN dy joa ElIvr ivwq mMMqrI bxy hn qF amdn vMz df muwdf torI pfrtI dI kfks ivwc iPr grmf igaf hY. hux hfrpr dy sfhmxy cox vfadf hY jo AunF coxF dOrfn lokF nfl kIqf sI aqy dUsry pfsy afpxI hI kYbint dy kuJ mYNbrF df ivroD sI jo hfly vI jfrI hY.

          afmdn vMz jF 'ieMnkm spilitMg' iewk qrHF dI tYks nIqI hY ijs dy anusfr pqI aqy pqnI afpxI afmdn nUM tYksF df lyKf joKf krn aqy bwicaf leI srkfrI Bwqy lYx leI afips ivwc vMz skdy hn qF ik pRIvfr iewk iekfeI dy rUp ivwc srkfr nUM tYks dy skx. jd ik kYnyzf ivwc hux afpo afpxI afmdn anusfr tYks idwqf jFdf hY. ies nIqI anusfr ijLafdf afmdn vflf ivakqI afpxy sfQI nfl afmdn vMz krky pRIvfrk iekfeI dy qOr `qy srkfr nUM Gwt tYks dyvygf ikAuNik kYnyzf ivwc ijs dI afmdn ijLafdf hY Aus nUM tYks brYkt dy ihsfb nfl vwD tYks dyxf pYNdf hY aqy agr Auh afpxI afmdn df kuJ ihwsf afpxy nfl ivafhy hoey sfQI dy Kfqyy ivwc pf idMdf hY qF pRIvfr nUM Gwt tYks lwgygf. hfrpr vflI Xojnf ivwc 50000 zflr qwk dI afmdn nUM afps ivwc vMizaf jf skdf hY. mMn lE jy iewk sfQI dI amdn iewk lwK zflr hY qF dUsrf sfQI kMm nhIN krdf jF krdI jF Aus dI koeI afmdn nhIN hY qF vwD afmdn vflf sfQI vwD qoN vwD 50 hjLfr zflr dUsry sfQI dI afmdn idKf skdf hY aqy ijs nfl dohF jIaF nUM 50-50 hjLfr zflr dI afmdn `qy tYks lgygf jo Gwt hovygf ikAuNk iews nfl tYks brYkt hyTF af jfvygI.

          jy hornF dysLF vwl njLr mfrIey qF amrIkf, PrFs aqy purqgfl ivwc vwKo vwKry inXmF vflI pRvfirk afmdn vMz pRxflI hfly vI lfgU hY pr 1970 qoN bfad ies nIqI nUM bhuq sfry dysLF ny inkfr idwqf hY. ies nIqI nUM bMd krn vfly dysLF df kihxf hY ik bwicaF nUM pflxf dohF hI mfipaF dI afpo afpxI ijLMmyvfrI huMdI hY. amrIkf ivwc arQsLfsqrI afmdn vMz pRxflI nUM lY ky vMzy hoey hn aqy bhuqy arQsLfsqrI ies nUM Kqm krn dI mMg kry rhy hn ies dy nfl hI afeI aYWm aYWP ny vI afmdn vMz pxflI nUM iewk qrHf nfl bMd krnf hI smfj leI bihqr smJdI hY.

          kYnyzf ivwc afmdn vMz pxflI kdI vI nhIN rhI. 1962 ivwc kInQ kfrtr dI rihnumfeI hyT 'rfiel kimsLn afn tYksysLn' ny vI ivakqIgwq afmdn pRxflI nUM shI mMinaF sI aqy Aus qoN bfad 1970 ivwc 'rfiel kimsLn afn stYts afPL vomn' ny 'jfieMt tYksysLn' dI isPfrsL kIqI sI pr ieh isPfrsL lfgU nhIN sI kIqI geI jdik bfad ivwc 'cfeIlz tYks bYnIiPwt' aqy hor srkfrI BwiqaF leI pRIvfrk afmdn nUM joV idwqf igaf sI.  2006 aqy 2011 dIaF PYzrl coxf ivwc kMsrvtv pfrtI ny afpxy cox mYnIiPst ivwc 18 sfl qoN Gwt Aumr dy bwicaF vfly pRIvfrF nUM 50 hjLfr zflr qwk dI afmdn afpIs vMz nUM lfgU krn df vfadf kIqf sI qF ik iews df bwicaF vfly prIvfrF nUM lfB iml sky. torI pfrtI ny Aus vkq aMdfjLf lgfieaf sI ik ies nfl aOsqn pIvfr nUM 1300 zflr sflfnf dI bcq hovygI pr ivwq mMqrI ijm PlfrtI ies afmdn vMz leI sihmq nhIN sI. iPr 2013 ivwc 'sI zI hoa ieMstIcUt' ny afpxy aiDaYn ivwc ikhf sI ik afmdn vMz pRxflI nfl Pfiedf Gwt aqy nuksfn ijLafdf hovygf. ieMstIcUt muqfibk ies nfl isrP amIr pRIvfrF nUM hI Pfiedf hovygf. Aus qoN bfad PrvrI 2014 dy bjt ivwc ivwq mMqrI ny ies Xojnf nUM isry qoN inkfr idwqf sI. hux jd ElIvr ivwq mMqrI bxy qF torI srkfr ny ikhf hY ik 2015/16 ivwc jd bjt sMquln ho jfvygf qF srkfr afmdn vMz pRxflI lfgU kr skdI hY aqy ies nfl srkfr kol srpls hoey bjt ivwcoN 3[7 iblIan zflr df Coty bwicaF vfly pRIvfrF nUM Pfiedf hovygf. pr dUsry pfsy nvyN aiDaYn ivwc ieh gwl iPr sfhmxy afeI hY ik Gwt afmdn vfly prIvfr nUM koeI Pfiedf nhIN hovygf aqy slfnf 9-10 zflr df Pfiedf hovygf jd ik iewk lwK qoN vwD amdn vfly prIvfrF nUM ies df vwD Pfiedf hvygf. ies nvyN aiDaYn ivwc 'sI zI hoa' dy kIqy aiDaYn nfloN vI ijLafdf nuksfn dI gwl kIqI geI hY. brfzbYNt ieMstIcUt dy nvyN aiDaYn muqfibk 86% lokF nUM iblkul nf jF bhuq hI mfmUlI Pfiedf hox dI sMBfvnf hY. ijnHF pRIvfrF dI 43000 zflr sflfnf afmdn hY Auh isrP 74 zflr sflfnf, ijnHF dI 67000 zflr hY Auh 283 zflr sflfnf aqy ijnHF pRIvfrF dI 95000 zflr sflfnf amdn hY Auh 760 zlfr slfnf bcq kr skxgy. ies pRkfr Auh prIvfr ijnHF dI afmdn 147000 zflr sflfnf qoN vwD hY AunHF nUM sfl dI 2800 zflr qoN lY ky 7000 zflr qwk dI tYks bcq ho skygI. ies nvyNaiDaYn ivwc vI iehI ikhf igaf hY ik ies Xojnf df Pfiedf grIbF nUM nf ho ky amIrF nUM hovygf. pr dUsry pfsy ies nfl srkfr dy KjLfny `qy 3 iblIan zflr sflfnf df vwD Bfr pvygf.

ies Xojnf leI sB qoN vwD jLor albrtf aqy sskYcvfn dy torI aYm pIjL lgf rhy hn ikAuNik ies Xojnf df AunHF dy sUibaF nUM bfkI sUibaF nfloN vwD Pfiedf hox dI sMBfvnf hY. ienHF dohF sUibaF dIaF 42 sItF hn aqy dohF sUibaF ivwc 40 aYmpI torI srkfr pfrtI dy hn ijnHF ivwcoN pRDfn mMMqrI vI iewk hn aqy ienHF dohF sUibaF ivwc hI Gwt Aumr dy bwicaF vfly pRIvfr bfkI sUibaF nfloN vwD rihMdy hn. aMdfjLy muqfibk albrtf ivwc aOsqn prIvfr nUM 1359 zflr dI bcq aqy sskYcvfn ivwc 1070 zflr dI tYks bcq hovygI jd ik ikbYwk ivwc 510 zflr aqy pI eI afeI ivwc 488 zflr dI bcq hovygI aqy ienHF dohF sUibaF dIaF imlfky 79 sItF hn jd ik torIaF dy ieWQoN isrP 6 aYm pIjL hn. EntyrIE dy aOsqn pRIvfr nUM 870 zflr dI bcq hox dI sMBfvnf hY. ies pRfkr vwK vwK sUibaF ivwc amdn vMz df asr vwKo vwKry qrIky nfl hovygf. pfrlImYNt ivwc aYn zI pI ny afmdn vMz Xojnf' ivrwuD mosLn pysL krky afpxI siQqI sLpsLt kr idwqI hY pr dUsry pfsy ilbrl pfrtI ies muwdy `qy afpxf pwK sLpsLt nhIN kr skI pihlF jsitn trUzo ny ikhf sI ik ieh iewk bhuq vDIaf Xojnf hY aqy hux trUzo ny ikhf hY ik ies Xojnf nUM lfgU krn qoN pihlF cMgI qrHF GoKx dI loV hY aqy aiswDy rUp ivwc ies Xojnf dy ivroD ivwc idKfeI idMMdy hn. torI pfrtI dy kuwJ mYNbrF dy afpsI ivroD aqy kYnyzf dy 'QYNk tYNkF' vwloN kIqy nFh pwKI dfhivaF kfrn hfrpr dI amfdn vMz Xojnf hfl dI GVI ltkdI njLr af rhI hY.

 


kI EntyrIE dy bYilt pyprF ivwcoN vI kRFqI inkl skygI? -prmjIq sMDU

          ieh jLrUrI nhIN huMdf ik ienklfb ey ky sMqflI bMdUk dI nflI ivwcoN hI inkly aqy nf hI ieh jLrUrI huMdf hY ik qbdIlI qhrIr cOk vwloN hI afvy, ieh vI nhIN huMdf ik qbdIlI afkfsL guJfAU nfihraF ivwcoN hI inkly. ieh kRFqI jF qbdIlI voitMg mInF dy btnF jF bYlt pyprF ivwcoN vI inkl skdI hY ijvyN Bfrq ivwc inklI hY. pr qbdIlI ilafAux leI jLrUrI huMdf ik Auh lwKF kroV lok jF votr iewk hI btn dbfx leI PYslf kr lYx. 16 meI 2014 nUM Bfrq dy lokqMqr dIaF voitMg mInF ivwcoN inkilaf nqIjf inicq hI kRFqI hY. kRFqI ies krky vI ikhf jf skdf hY ik mfihr ieh mMn cwuky sn ik awgy qoN Bfrq ivwc koeI pfrtI bhumwq nhIN iljf skygI aqy hmysLF kulIjLn srkfr hI bixaf krygI. Bfrq ivwc iews krFqI dy mukfbly iewk hor kRFqI dI bVI bysbrI nfl AuzIk kIqI jf rhI sI pr kyjrIvfl dI glq socxI nfl afAuNdI afAuNdI ruk geI sI. kyjrIvfl dI 'kRFqI dI gwzI' stysLn qy phuMcx qoN pihlF hI lIhoN lih geI sI. Bfrq ivwc qbdIlI dy aMigafry kfPLI dyr qoN BwK rhy sn pr lokF nUM bdl nhIN sI iml irhf. kyjrIvfl qoN bdlfa dI sMBfvnf bxI sI pr Auh sMBfvnf vI CyqI hI Twus ho geI sI. ies dy nfl jdoN Bfjpf ny modI nUM sMBfvI pRDfn mMqrI vjoN pysL krnf sLurU kr idwqf qF lok kyjrIvfl dI 'afp' nfloN tuwt ky Bfjpf nfl juVny sLurU ho gey sn aqy ieQoN hI qbdIlI df muwZ bwJf jo awj sB dy sfhmxy hY. agr Bfjpf iksy cwly kfrqUs nUM pRDfn mMqrI vwjoN pysL krn dI glqI kr lYNdI qF sLfied ieh kRFqI voitMg msLInF ivwcoN ajy vI nf inkldI. Bfrq ivwc qF lokF ny kRFqI ilaf idwqI hY aqy ies dy pRxfm dyKx leI AuzIk krnI pYxI hY pr EntyrIE ivwc vI kRFqI dI loV hY aqy ieQy 12 jUn nUM coxF hox jf rhIaF iewQoN dy lok vI ilbrlF qoN sqy hoey idKfeI dy rhy hn aqy Auh vI iksy vwzI qbdIlI dI afs lfeI bYTy hn pr AunHF nUM koeI aijhf lIzr nhIN iml irhf ijhVf ik qbdIlI ilafAux dI pUrx smrQf rwKdf hovy. lokF nUM torI pfrtI dy itMm huzfk `qy hI afs hY ik jo afm lokF nUM koeI rfhq dy skdf hY pr ilbrl pwKI mIzIaf itMMm huzfk dy ibafnF nUM iewk hAUaf bxf ky pysL kr irhf hY. Audfhrx vjoN itMm huzfk ny ikhf hY ik Auh iewk imlIan nOkrIaF pYdf krygf aqy nfl hI Aus ny ieh vI kih idwqf ik pbilk sYktr ivwcoN iewk lwK nOkrIaF dI CFtI vI kr dyvygf. ilbrl pwKI mIzIey ny itMMm dy iews ibafn nUM aijhy qrIky nfl pysL kIqf hY ik itMm ny nvIN nOkrIaF qF kI pYdf krnIaF hn Auh qF pihlF imlIaF nOkrIaF vI Koh irhf hY. ieQoN qwk ky Kwby pwKI arQ sfsLqrIaF ny qF itMMm huzfk nUM isry df JUTf vI kih idwqf hY ik jo itMm huzfk kihMdf hY ies ivwc koeI scfeI nhIN hY aqy pqf nhIN itMm huzfk iewh aMkVy ikwQON kwZ ky lY afieaf hY. pr itMm huzfk dI kihxI ivwc dwm hY. ieQy mYN iewk svfl df cOQf ku ihwsf hI sFJf krdf hF jdoN pVHdy hMudy sI qF arQ sfsLqr ivwc 'rujLgfr, mMg, pUrqI aqy abylyibltI' dy isDFq nUM zuMGfeI ivwc smJfAuNidaf iewk vfrI iewk lYkcrfr ny pwuiCaf ik agr iewk hfQI pMj GoiVaF df cfrf Kf jFdf hY aqy kMm iewk GoVy ijMnf vI nhIN krdf ik qF iewk afrQk mfhr muqfibk qusIN iews smwisaf df hwl iks qrHF krogy qF sfiraF ny afpo afpxI sUJ muqfibk ies svfl dy jvfb idwqy pr iewk ividafrQI hrdIp ijs nUM sfry 'mYnyjr' kihMdy huMdy sF, ny suJfa idwqf ik pwkf aqy iswky bMd ielfj iehI hovygf ik hfQI nUM mfr idwqf jF Aus nUM zMMzy mfr ky Bjf idwqf jfvy aqy Aus dI QF pMj GoiVaF qoN kMm krvfieaf jfvy aqy ieMJ krn nfl kMm qyjLI nfl hovygf, PjLUl KrcI rukygI aqy nvyN GoiVaF qoN vwD kMm ilaf jf skdf hY. jdoN hrdIp dy ies mjLfkIaf jvfb qy BwKvIN bihs hoeI qF ijLadfqr votF hrdIp dy ies jvfb vwl hI peIaF sn. ieQoN hI klfs ivwc Kwby pwKI aqy swjy pwKI ivcfrF vfly ividafrQIaF dy vwKo vwKry grwwup bxy sn. iewk gruwp ivwc iewk ividafrQI crn isMG sI jo ik bfad ivwc rIjrv bYNk afPL ieMzIaf ivwc zfierYktr bixaf aqy iPr afeI aYm aYP ivwc sInIar ieknfimst irhf. crn isMG hfQI nUM mfrn dy hwk ivwc nhIN sI pr hfQI df hwl vwKry qrIky nfl krnf cfhuMdf sI pr hfQI dI QF GoiVaF nUM kMm qy rwKx nfl pUrI qrFH sihmq sI. hux dyKIey qF asl ivwc itMm huzfk vI hrdIp isMG vFg hI socdf hY pr mIzIey ivwc Auh afpxI gwl pUry vyrvy sihq nhIN kih sikaf jfpdf hY ik Auh pbilk srivs dIaF ijhVIaF iewk lwK nOkrIaF kwtygf Auh afm nOkrIaF nhI hoxgIaf sgoN sMn sLfeIn ilst ivwc sLfiml motIaF qnKfhF lYx vfilaF dIaF hoxgIaF. AunHF XunIan mYNbrF dIaf hoxgIaf jo kMm Gwt aqy PjULl KrcI vwD krdy hn. jy mihMgIaF pY rhIaF iewk lwK nOkrIaF dI QF itMm huzfk AunHF dI QF aOsqn afmdn vfly iqMn lwK nvyN bMidaf nUM nOkrIaF dy skdf hY qF aijhf PYslf lYx ivwc dyrI nhI hoxI cfhIdI. agr qbdIlI jF krFqI af skdI hY qF torI hI ilaf skdy hn bsLrqy Auh afpxf plYtPfrm shI qrIky nfl lokF sfhmxy rwK skx.

dUsry pfsy jy ilbrlF dI kfrgujLfrI `qy srsrI Jfq mfrIey qF ilbrl srkfr hux qwk dI vfady krky qoVn vflI sB qoN mUhrI aqy nMbr vMn srkfr igxI jFdI hY. mYgMtI ny 2003 dIaF coxF vwzy vwzy anykF vfaidaF nfl ijwqIaF sn aqy Aus ny vfady qF kI inBfAuxy sn afAuNdy sfr hI 2004 dy bjt ivwc hYlQ lyvI EntyrIE dy lokF dy isr Tok idwqI sI. Aus qoN bfad tYksf ivwc vfDf huMdf hI igaf. kihx nUM qF ieh lyvI sI pr hux iewh iewk pwkf tYks bx geI hY aqy kdI vI lokF dy mgroN nhIN lwQygI jdik lyvI lfAux smyN ieh ieh ikhf igaf sI jd bjt sMquln ho igaf qF ieh lyvI bMd kr idwqI jfvygI nf ilbrl bjt sMquln krn nf hI lyvI KihVf Cwzy. 50 hjLfr kmfAux vflf bMdf 600 zflr qoN vwD slfnf hYlQ lyvI idMdf hY. jy Gr ivwc mIaF bIbI kMm krdy hn qF 1200 zflr slfnf hYlQ lyvI dy rUp ivwc AunHF dy 'pya cYwkF' ivwcoN kwt ilaf jFdf hY. aMdfjLy muqfibk ies lyvI nfl sflfnf 3 iblIan zflr pYsf srkfr dy KjLfny ivwc jFdf hY. ieh lyvI lfAux qoN bfad vI hspqflF ivwc lMbIaF lfeInF lwgxoN nhIN htIaF aqy nf hI lokF dy zfktrI ielfj ivwc vfDf hoieaf sgoN syvfvF Gwt kr idwqIaF geIaF aqy ies dy nfl lwKF lokF nUM PYmlI zfktr nhI iml rhy aqy Auh 'vfk ieMn klInkF' jF aYmrjYNsI jfx leI mjbUr hn pr ilbrl srkfr ny lokF dIaf jybF hlkIaF krnIaF sn, kr idwqIaF. ies qoN ielfvf ilbrl pfrtI ny iewk nvF sLosLf 'EntyrIE  rItfiermYNt pYnsLn pLlYn' df CWizaf hoieaf hY aqy ijs dy afsry ilbrl coxF ijwqxf cfhuMdI hY. ieh vI lokF aqy kMpnIaF vfsqy iewk nvF tYks hI sfibq hovygf.

kYQlIn ivMn vwloN AulIkI plYn muqfibk ijhVf ivakqI sflfnf 90000 zflr qwk kmfAudf hY Aus nUM 'E afr pI pI' leI 1[9% pIRmIam dyxf hI pvygf jo ik mhIny dy 133 zflr aqy slfnf 1600 zflr dy krIb bxdy hn aqy ienHF hI ihwsf Aus dI kMpnI nUM pfAuxf pvygf. plYn muqfibk awj dI qrIK ivwc ijhVf ivakqI pUry 40 sfl kMm krygf aqy slfnf 90000 zflr `qy 1[9% pRImIam dyvygf Aus nUM 40 sfl bfad 1068 ku zflr mhIny dI pYnsLl imlx df vfad kIqf igaf hY jo ik 65 sfl qoN surU hovygI. agr koeI 45 hjLfr kmfAyuNdf hY qF Aus nUM awDI ku Bfv 500 ku zflr imlygI. nf nO mx qyl hovy nf rfDf nwcy muqfibk vrikMg klfs dI 'blU kOlr jfbF' ivwc bhuq Gwt lok hn jo sfl dy 90000 zflr bxfAudy hn. ijhVy 90 hjLfr kmfAuNdy hn Auh srkfrI pYnsLnF `qy tyk nhIN rwKdy ik AunHF ny pihlF hI buZfpy leI kfPI bcqF kIqIaF hoeIaF huMdIaf hn. kYQlIn df kihxf hY ik lok buZfpy leI bcq nhIN krdy aqy PYzrl srkfr dI pYnsLn bhuq QoVI hY aqy ies krky asIN EntyrIE invfsIaF leI nvIN pYnsLn Xojnf lY ky af rhy hF. pihlF hI tYksF dI mfr Jwl rhy EntyrIE invfsI aqy EntyrIE dIaF kMpnIaF hor tYksF nUM Jwl skx dy iblkul smrQ nhIN hn. ibjLnYs qF pihlF hI sihk rhy hn aqy kYQlIn dI ilbrl pfrtI AunHF `qy hor boJ pfAux jf rhI hY ijs nfl ibjnYs EntyrIE ivwcoN bfhr jfxy sLurU ho jfxgy ijvyN ik hux ho hI irhf hY. ikMnIaF kMpnIaF hn ijnHF ny EntyrE ivwcoN afpxy drvfjLy hmysF hmysLf leI bMd kr idwqy hn. BfvyN Auh ikcnr df sLnfeIzr PUzjL hovy jf lMzn dI kYlfg kMpnI hovy jF iPr brYNptn dI ElIvr PUzjL kMpnI jF iPr imsIsfgf dI sI tI aYs hovy jF koeI hor hovy. ijs kMpnI ivwc 200 qoN vwD bMdy kMm krdy hn qF Auh kMpnI bMd huMdI hY qF AudoN hI ieh aKLbfrF dI Kbr bxdI hY jd 50 ku kfimaF vflI PYktrI bMd huMdI hY qF Aus dI koeI KLbr nhIN bxdI.

iblIan zflr df gYs plFt skYNzl ilbrl rfj ivwc hoieaf aqy ajy vI ilbrl pfrtI ny koeI sbk nhIN isiKaf jfpdf aqy coxF qoN pihlF ilbrl srkfr aMdrKfqy iewk rIal astyt kMpnI qoN Gfty ivwc jf rhI iblizMg KrIdx dI zIal krn vflI sI pr coxF kfrn isry nhIN cV skI. Aus kMpnI ny srkfr df krjfL nhIN moiVaf aqy srkfr ny iblizMg KrIdx leI lokF dy 317 imlIan zflr KUh ivwc pf dyxy sn. kihMdy huMdy af ik ijs bMdy nuM cuglI dI afdq pY jfvy BfvyN Aus dI jIB vI vwz idE qy Auh iPr cuglI krnoN nhIN ht skdf aqy ies qrHF hI ijs srkfr nUM PjLUlI KrcI aqy afmdn nfloN vwD Krcy krn dI afdq pY jfvy Auh afpxI afdq nhIN bdl skdI. lIzr bdlx nfl bhuqf Prk nhIN pYNdf. mYgMtI vFg hI XUnIanF nUM KusL krky kYQlIn ivMn dI ilbrl pfrtI coxF ijwqx dI ieCuk hY ies krky sfrIaF hI XUnIan nUM ilbrl pfrtI cMgf cogf pfAuNdI hY aqy ies krky hI XUnIanF ilbrl pfrtI dI Kulyafm mdd kr rhIaf hn. hux E pI pI dI XUnIan ny Kuwlyafm itMm huzfk nUM pRImar bxn qoN rokx aqy ilbrl pfrtI nMU ijqfAux df aYlfn kr idwqf hY. ies pRkfr hI nrsF, skULl tIcrF, eypYk aqy hor pbilk kfimaF dIaF XUnIan ilbrlF dI ihmfieq kr rhIaF hn ikAuNik ilbrl pfrtI AunHF dy isr `qy imhr Biraf hwQ ijEN rwK rhI hY aqy jd ik bgYr XUnIan qoN kMm krdy lokF dI sfr lYx vflf koeI nhIN hY. EntyrIE isr krjLf CflF mfr ky cVHdf jf irhf hY aqy lIzrF dI bihs ivwc kYQlIn bjt nUM sMquln krn bfry vI koeI jvfb nf dy skI isrP afpxy afp nUM zIPYNz aqy vfady krn ivwc hI lwgI rhI sI. EntyrIE dI afrQkqf ivwc koeI suDfr nhIN hoieaf, nvyN pVy bwicaf nUM nOkrIaF nhIN iml rhIaf aqy Auh dUsry sUibaF vwl nOkrIaf lYx leI awKF gzI bYTy hn.

aYn zI pI vI ienHF coxF ivwc koeI kRFqI jF qbdIlI ilafAux dy Xog nhIN hY jF dwm nhIN hY ikAuNik aYn zI pI `qy ilbrl srkfr nUM suwtx df dosL lgdf hY ik jd ilbrl srkfr ny aYn zI pI dIaF mMgF nfl lYs bjt pysL kr idwqf sI qF aYn zI pI ny srkfr ikAuN suwtI. drasl aYNzrIaf hfrvwQ smJ cwukI sI ik agr Aus dI pfrtI ilbrl srkfr nUM hor smF idMdI hY qF ilbrlF dI pojLIsLn mjLbUq hovygI aqy ijs nfl aYNn zI pI dI vot bYNk nUM swt vwjygI. hor ilbrl srkfr nUM swutx df koeI kfrn nhIN hY, kihx nUM aYn zI pI jo mrjI khI jfvy. aYn zI pI ny ipClIaF coxF ieMsorYNs dy muwdy `qy lVIaF sn aqy ibafn bfjLI qoN isvf kuJ nhIN sI skI. mwudy hor bhuq hn pr aYn zI pI isrP iensorYNs `qy muwdy `qy hI kyNdirq hY. hux afto ieMsorYNs df lflI pop vI bhuq kMm krdf idKfeI nhIN idMdf aqy lok afto ieMsorYNs dI aslIaq smJ cwuky hn.

icwtf hfQI sfibq ho rhIaF nOkrIaF nUM Gwt krnf, PjLUl KrcI rokxf,  akFAUNtyibltI aqy sKq PYsilaF nfl hI EntyrIE ivwc kuJ suDfr ho skdf hY. hux dyKxf ieh hY ik kI Bfrq vFg EntyrIE ivwc 12 jUn dI rfq nUM bYilt pyprF ivwcoN kRFqI inkl skygI?

- KLbrnfmf #769, jUn 06-2014

 


XUrp nUM afriQk sMkt ivwcoN kwZx vflI jrmnI dI 'afiern lyzI' aYNjlf mrkl -prmjIq sMDU

awj dy afriQk aqy rfjnIqk Kyqr ivwc iqMn aOrqF dI pUrI cVHq hY aqy sfrI dunIaF ivwc AunHF dI pUrI qUqI boldI hY ijnHF ivwc amrIkI bYNkF dI muKI jYnt Xyln, ieMtrnYsLnl mfnItrI PMzj Bfv afeI aYWm aYP dI muKI ikRstIn lgfrzy aqy jrmnI dI cFslr aYNjlf mrkl sfLiml hY aqy ienHF iqMnF ivwcoN ijs dI sB qoN vwD awjkl crcf ho rhI hY Auh hY aYNjlf mrkl. jrmnI dI cFslr aYNjlf mrkl nUM aMqrrfsLtrI mYgjLIn 'Pfrbs' ny dunIaf dIaF 100 sLkqIsLflI aOrqF ivwcoN pihlf sQfn idwqf hY aqy aqy Auh ipCly 9 sflF qoN dunIaF dIaF pihlIaF 10 pRBfvsLflI aOrqF dI sUcI ivwc cux huMdI af rhI hY. ies qoN pihlF hfl hI ivwc iewk hor aMqrrftrI mYgjLIn 'tfeIm' ny vI mrkl nUM dunIaF dI sB qoN pRBfvflI nyqfvF dI sUcI ivwc pihlf sQfn idwqf sI. dUsry sQfn `qy amrIkI PYzrl rIjrv dI muKI jYnt Xyln aqy pMjvyN `qy afeI aYm aYWp dI muKI ikRstIn lgfrzy hY. pihlIaf pMjF ivwcoN dUsrIaF do aOrqF df afrQkqf aqy rfjnIqI nfl koeI sMbMD nhIN hY.

          jy jrmnI dI cFslr aYNjlf mrkl nUM pUry XUrp dI 'afiern lyzI' vI kih ilaf jfvy qF koeI awqkQnI nhIN hovygI. Auh awj XUrp hI nhIN blik pUry sMsfr nUM afriQk Kyqr ivwc agvfeI pRdfn krn vflI aOrq dy rUp ivwc AuBr ky sfhmxy af rhI hY. XUro jLon sMkt nfl bfKUbI inptx vflI mrkl ienHI idnI XUkryn smwisaf nUM hwl krn ivwc vI pUrI qrHF jwutI hoeI hY. dUsry ivv XuwD dy bfad ivsLv dI iewk sLkqI dy rUp ivwc XUrp (rUsI Kyqr nUM Cwz ky) dI qrjmfnI brqfnIaF aqy rFs krdy rhy hn. lyikn awj jrmnI XUrp dI afriQk DurI dy rUp ivwc sfhmxy afieaf hY. ieh cmqkfr krky ivKfieaf hY, lgfqfr qIjI vfr cuwxI hoeI jrmn cFslr aYNjlf mrkl ny. 60 sfl dI mrkl ny ivwqI sMkt dy dOrfn XUrp aqy sMsfr nUM byimsfl agvfeI pRdfn kIqI sI aqy jrmnI nUM afriQk vfDy dI idf ivwc lY geI hY.

          mrkl dy ies Xogdfn nUM Bfrq ny vI sulfihaf sI aqy 2013 dy ivwc 'ieMdrf gFDI FqI, nIsLsqrIkrx aqy ivkfs' avfrz nfl nvfijaf sI. hux XUkryn ivwc cwl rhy sMkt ivwc vI Auh sB qo srgrm BUimkf inBf rhI hY. Auh Auh kr rhI hY jo ik amrIkf df rfsLtrpqI brfk Ebfmf vI nhIN kr sikaf. Auh rUs aqy sfry sbMDq pwKF nUM nfl lYky ies msly df hwl krnf cfhuMdI hY. rUs jrmnI smyq XUrp ivwc gYs splfeI krn krnf vflf vwzf dysL hY aqy ies dy nfl Auh AUrjf, surwiKaf aqy afriQk vfDy dy ilhf qoN rUs aqy rUs nfl lgdy Kyqr ivwc FqI dy mhwqv nUM cMgI qrHF smJdI hY.

          sfl 2005 ivwc aYNjlf pihlI vfr jrmnI dI cFslr bxI sI. nON sfl iewk nyqf vjoN ivcrdy vkq iewk bhuq hI PYslfkuMn smF Xuro jLon (XUrpI sMG dy Auh dy ijwQy sFJI krMsI 'Xuro' cldI hY ) dy ivwqI sMkt dy nfl afieaf sI . 2007-08 ivwc urU hoey sMsfirk afriQk sMkt dI sB qoN ijafdf mfr amrIkf aqy XUro-jLon AuWqy peI sI. 2010 ivwc grIs Bfv XUnfn ny mMinaf sI ik Auh vwzy krjf sMkt nfl jUJ irhf hY aqy nfl hI ieh vI aMdfjf hoieaf sI ik grIs dy nfl XUrpI sMG dy hor dyF dI afriQk hflq vI rfb hY.

          iPr pUry XUrp dIaF njrF jrmnI AuWqy af itkIaF sn ik XUro-jLon dy mYbrF nUM jrmnI koeI rfhq pYkyj dyx nUM iqafr hovygf jF Auh AunHF nUM afpxIaF muklF ud sulJfAux dI gwl khygf. mrkl ny awgy vwD ky ijLMmyvfrI leI aqy XUnfn nUM keI afriQk pYkyj dy ky AusnUM ies sMkt ivwcoN kwiZaf bysLk ieh koeI pwkf hwl nhIN sI aqy ies nfl keI suDfr sLrqF vI bMnIaF hoeIaF sn pr 2014 ivwc XUnfn aqy nfl hI XUro-jLon kfI hwd qwk ies sMkt ivwcoN inklx ivwc sPl rhy ijs df ishrf jrmn cFslr mrkl nUM idwqf jFdf hY. dsMbr 2014 ivwc mrkl nUM qIjI vfr cFslr cuixaf igaf. AunHF nUM BfrI bhumq nfl nvIN srkfr df muKI cuixaf igaf ikAuNik mrkl aqy Aus dI sihXogI pfrtI 631 sItF ivwc 504 sItf ijwq geI sI aqy ieh vwzI ijwq mrkl dI vDIaf kfrgujLfrI dy kfrx hI hoeI sI.. qIjI vfr afhudf sMBflx  dy bfad jrmn sMsd dy hyTly sdn nUM sMboiDq krdy hoey mrkl ny afriQk sMkt Jwl rhy dyF nUM 'jrmn mfzl' apnfAux dI slfh idwqI. nfl hI AunHF ny ikhf sI ik briln dI dIvfr izwgx dy bfad hux qwk jrmnI dI mflI hflq suDfrn leI sB qoN vDIaf smF hY. AunHF ny jrmnI nUM 'ivkfs dI motr' aqy 'siQrqf df QMm' ikhf sI. mrkl df mMnxf hY ik jrmnI dI ibhqrI AudoN hI ho skdI hY jdoN pUry XUrp ivwc hflfq cMgy hox. Auh mflI hflq ivwc aOrqF dI BfgIdfrI nUM bhuq aihm mMndI hY. jrmnI ivwc 2016 vloN yar bffr ivwc PfienYNs kMpnIaF dy borz ivwc aOrqF leI 30 IsdI dy koty df kfnUMn lfgU ho jfvygf. mrkl akfdimk jgq ivwcoN rfjnIqI ivwc afeI sI. jrmnI dy eykIkrx qoNpihlF pUrvI jrmnI XfnI jI zI afr dy aMqm pRDfn mMqrI loQr dy myjIar dy Aup bulfrI dy rUp ivwc AunHF nUM afpxI BfsLx smrwQf ivKfAux df mOkf imilaf sI. bfad ivwc AunHF nUM pihlF pirvfr kilafx mMqrI aqy iPr 1994 ivwc sYr spftf mMqrI bxfieaf igaf. 14 sfl qoN mrkl sIzIAU pfrtI dI pRDfn cwlI afr rhI hY aqy lwgBwg nON sfl qoN Auh dy dI cFslr hY.

          aYNjlf mrkl bhuq ijLafdf injqf vrqx vflI aqy Gwt bolx vflI lIzr hY. Auh 'rfjnIqk Aulfmy' dyx qoN prhyj krdI hY. Auh ijLafdqr qr afpxI jLubfn hI boldI hY hflF ik Auh cMgI aMgryjI boldI hY. Auh briln qoN 50 mIl dUr pUrvI jrmnI dy tyYNpiln ihr ivwc plI aqy vwzI hoeI sI. AunHF df jnm pUrbI jrmnI dy hYmbrg sLihr ivwc hoieaf sI. AunHF dy ipqf mfritn lUQr ikMg dy ivcfrF dI sihmqI vfly pfdrI sn. 1954 ivwc AunHF dy ipqf prvfr dy nfl pUrbI jrmnI af gey. qwd mrkl isrP kuwJ hPiqaF dI sI. AunHF dy ipqf pfdrI huMdy hoey igrjf GrF nfl juVy hoey sn, ijs df mrkl AuWqy gihrf asr irhf hY. AunHF dy bcpn AuWqy Iq XuwD df vI asr irhf hY. mrkl dy smfjvfdI ipqf pfdrI nfl afpxy igrjf GrF ivwc rfjnIqk sBfvF krFAuNdy rihMdy sn. AunHF ny afpxy Gr ivwc Kfxy dI myj AuWqy gMBIr crcf huMdIaF vyKIaF aqy suxIaF sn. jvfn ho rhI mrkl nUM isKxf ipaf ik AunHF nUM ikvyN gwlF afpxy afp qwk sIimq rwKxIaF cfhIdIaF hn qF ik KuPIaf puils df iDafn nf jfvy.

          jdoN 1989 ivwc briln dI dIvfr tuwtI qF mrkl df rfjnIqk kYrIar awgy vDxf urU hoieaf. dIvfr izwgx dy bfad jrmnI ivwc rftrvfdI rfjnIqk aMdolnF df Aubfl afieaf. ies dOr ivwc 'kvfntm kimstrI' ivwc zfktryt krn vflI 35 sfl dI mrkl rfjnIqI ivwc qyjI nflN AuBrI. rfjnIqk mfhOl ivwc plI pUrbI jrmnI dI ieh aOrq lokF nUM hYrfn krdy hoey pursL pRDfn pfrtI 'iesfeI zYmokryt XunIan' (sIzIAU) nfl juV geI. sIzIAU pwCmI jrmnI dI sB qoN vwzI pfrtI sI.

          1990 dy dhfky dy aKIr ivwc Auh sIzIAU vwloN sMsd cuxI geI aqy iPr isKr dy vwl vwDdI hI cwlI geI. qqkflIn jrmn cFslr hylmt kohl eykIkrx dy bfad mMqrI mMzl ivwc iksy aOrq nUM fiml krnf cfhuMdy sn, jo Fq aqy smJdfr hovy aqy ijsdf qualk pUrvI jrmnI nfl vI hovy.  dy myjIar ny mrkl dI isPfir kIqI aqy kohm ny mMqrI mMzl ivwc sfLiml kr ilaf. mgr 1999 ivwc tYNpiln dI ies 'Fq' kuVI ny hr iewk nUM hYrfn kr idwqf. hylmt kohl jo mrkl nUM afpxI CotI bwcI ikhf krdy sn, ny iewk vwzf bn kIqf. koeI vI kohl nfl iBVn jF afZf lYx nUM iqafr nhIN sI hoieaf, AuWQyy mrkl ny iewk vwK rwsqf cuixaF aqy iewk aKbfr dy sMpfdk  kol Kuwd cwl ky geI aqy Aus aKLbfr dy jLrIey hlmt kohl koloN asqIPf mMigaf. ieh kdm afpxy rfjnIqk gurU dI hwiqaf krn dy smfn sI, lyikn ies dy nfl hI mrkl jrmnI dI rfjnIqI ivwc isKr dI qrP vwDdI cwlI geI. Auh 2000 ivwc sIzIAU dI pRDfn bxI aqy pMj sfl bfad jrmnI dI pihlI aOrq cFslr bx geI.

mrkl dI ijMdgI dI dfsqfn kuwJ hwd qwk brqfnIaF dI 'afiern lyzI' mfrgryt QYcr nfl imldI - juldI hY lyikn donF dy ivwc kMm krn dy qrIky ivwc bVf Prk hY. ies dy nfl mrkl lMbf smF rfj krky Aus qoN vI awgy inkl geI hY. pUrbI jrmnI dI DrqI qoN afAux vflI mrkl smfijk iewk juwtqf aqy tRyz XUnIanF dy nfl kMm krn ivwc Brosf rwKdI hY. Auh gMTbMDn aDfirq rfjnIqk pRxflI ivwc afm-sihmqI dI pYrokfr hY aqy rUrq dy ihsfb nfl kuwJ PYsly lYx ivwc dyrI jLrUr krdI hY aqy ies qoN Aus dy TrMmy df pqf lwgdf hY.

          asl ivwc mrkl suLwD jrmn vI nhIN hY. Aus df pVdfdf pOilsL sI jo polYNz dy pojnf ielfky ivwc jnimaF sI. Aus ny briln dI iewk aOrq nfl ivafh krvf ilaf sI ijs qoN mrkl dy ipqf ny jnm ilaf sI. rUs df rfsLtrpqI vldmIr puiqn aYnjlf mrkl nUM kwuiqaf qoN zrfAuNdf jF sqFAuNdf rihMdf sI. kihx nUM qF iewh gwl hfsy vflI hY pr ies ivwc aslIaq hY. jdoN 1989 ivwc briln dI dIvfr izwgI sI qF puiqn Aus vkq rUs dI KuPLIaF eyjMsI 'ky jI bI'df eyjMt sI aqy jrmnI ivwc qfienfq sI. pUiqn ny izgdI dIvfr nUM afpxIaF awKF nfl dyiKaf hY. 1990ivaF ivwc jdoN mrkl isafsq ivwc pUrI srgrm hoeI qF puiqn dI Aus AuWqy sKLq njLr sI. iewk idn Aus nUM iewk kuwqy ny kwt ilaf aqy Aus idn qoN mrkl kwuiqaf qoN bhuq zrn lwgI. ieh KLbr puiqn kol vI phuMc geI aqy Aus ny ies nUM afpxy idmfg ivwc rwiKaf. jdoN jrmnI dI cFslr bxn qoN bfad mrkl kirmln geI qF rfsLtrpqI puiqn ny Aus nUM sLrfrq nfl qohPLy vjoN iewk 'iKlOxf kuwqf' pysL kIqf jo ik mrkl ny bhuq iJjkdI ny PiVaf. puiqn ieQy hI bMd nhIN hoieaf. Aus qoN agly sfl jdoN puiqn dy grmIaF dy irhfiesLI Gr jo ik 'kfly smuMdr' dy kMzy hY, ivwc ienHF dohF lIzrF dI mIitMg hoeI qF cldI mIitMg ivwc pUiqn df iewk vwzf sfrf 'lYbrfzor kuwqf' af igaf. ies mIitMg df tIvI `qy iswDf pRsfrn ho irhf sI aqy drjn dy krIb mIzIaf vfly AuWQy mOjUd sn. kwuqf mkrl qoN koeI zyZ ku Puwt dI dUrI qoN Aus vwl vyKdf awgy lMG igaf aqy mrkl sMUMgVI hoeI lwqF iewkTIaF krky kursI `qy bYTI rhI aqy zOrBor hoeI gwlbfq krdI rhI.

          jdoN pUiqn dy mKOl nfl mrkl nUM puwiCaf ik kI kuwqy dy zr nfl Auh kuJ ivcfr dyx qoN qF nhIN AuWk geI jF zr geI qF mrkl ny bVy TrMmy nfl ikhf ik kwuqy qoN mrkl qF zr skdI hY pr Aus dy ivcfr nhIN zrdy qF Aus qoN bafd dohF lIzrF ivckfr anykF mIitMgF hoeIaF aqy nf pUiqn df kuwqf mrkl dy nyVy afieaf aqy nf hI kuwqy df ikqy ijLkr hoieaf. ies dmdfr aOrq `qy awj dunIaf dIaf njLrF lwgIaF hoeIaF hn.

 


'sLhId' bx ky vI kwuJ nf Kwt sikaf arivMd kyjrIvfl

-prmjIq sMDU

idwlI dIaF ivDfn sBf dIaF coxF ivwc afp (afm afdmI pfrtI ) df AudY hoxf, siVaFd ivwc qfjLI hvf dy buwly vFg sI. ieh Brosf krn vfilaF ivwc hornF dI qrHF asI vI sLfiml sI. 'afp' ivDfn sBf dIaF 70 sItF ivwcoN 28 sItF lY ky dUsry sQfn `qy rhI sI jd ik 31 sItf lYy ky Bfjpf pihly aqy 8 sItF nfl kFgrs qIsry sQfn qy afeI sI aqy iewQoN hI lok sBf dIaF afAux vflIaF coxF ivwc kFgrs dy pqn dIaF ikafsafrfeIaF lwgxIaF sLurU ho geIaF sn. iksy vI pfrtI nUM bhumwq nhIN sI imilaf aqy afm rfey iehI sI kyjrIvfl iksy dUsrI pfrtI nfl rlLL ky srkfr nhIN bxfvygf aqy lokF kolo dubfrf bhumwq mMgygf pr kFgrs ny cog iKlfrI qy kyjrIvfl kFgrs dI CwqrI `qy bYT ky muwK mMqrI bxn leI Auqfvlf ho igaf. iPr vI lokF nUM afsF sn, AumIdF sn ik kyjrIvfl dI pfrtI ny lokF nfl jo vfady kIqy sn Gwto Gwt awDy ku qF pUry hoxgy. iewk mhInf bIq jfx dy bfad 'afp' dI kfrjkusLqf `qy svfl AuWTx lwg pey sn. ies dOrfn afp ny nvIN muihMm sLurU kr idwqI. muihMm ieh sI ik vfady qF pUry kr hoxy nhIN, srkfr clf nhIN skdy qF afpxI srkfr afpy zyg idE. hId bx jfE aqy hfdq dI ies pUMjI nUM 2014 lok sBf coxF ivwc vrqo. vfady pUry kr skx qoN asmrQ kyjrIvfl srkfr ny vI iews muihMm qihq 'nftk' krny sLurU kr idwqy. ieiqhfs cIK cIK kihMdf irhf ik dunIaf dI koeI vI ivvsQf arfjkqf nfl nhIN cwldI. aMdoln, Drny aqy pRdrsLn krny afsfn hn. iksy nvIN ivvsQf nMU isrjxf sOKf nhIN aqy nvIN AusfrI bVI aOKI hY. 'afp' ivwc bdlfa dI ikrn vyKx vfly pRsLfn ho ky kihx lwgy ik ies srkfr ny 30 idnF ivwc iewk vI ijLkrXog kMm nhIN kIqf jo ies srkfr nUM vwKrI pihcfx dy sky. AulIky gey 18 muwidaF ivwcoN ikMny pUry hoey? iewk vI nhIN. kI idwlI vfsIaF nUM awDy ryt AuWqy ibjlI imlI sI? kI sfiraF nUM muPq 700 iltr pfxI imlx lgf sI? aijhy anykF vfady 'afp' dy nyqfvF ny idwlI dI jnqf nfl kIqy sn.

          shI rsqf qF ieh huMdf ik 'afp' srkfr clfAuNdI aqy afpxy vfaidaF ivwcoN iksy iewk nUM pUrf sfkfr krdI qF dy dI jnqf nUM iehnF dI isrjx smrwQf, fsnYlI, rfjkfj clfAux ivwc inpuMnqf aqy ienHF dI KsIaq dI Jlk imldI aqy ies dy nfl hI PUk PUk ky kdm rwKdI qF ik ivroDIaF nUM mOkf nf imldf. mOkf imldy hI ivroDIaF ny kihxf sLurU kr idwqf ik urU qoN hI ies srkfr dy vfady hvf ivwc hn. jdik ieh vfady iewk dm pUry krny aslIaq qoN kohf dUr sn aqy ieh gwlF TIk vI sn. Audfhrx vjoN rojLfnf hr Gr nUM 700 iltr pfxI muPLq dyxf! kI ieh vfadf krn qoN pihlF ieh soicaf igaf ik idwlI nUM kul ikMnf pfxI cfhIdf hY? awj idwlI nUM ikMnf pfxI iml irhf hY? hor ikMnf pfxI cfhIdf hY? AusdI pUrqI ikwQo hovygI aqy kOx krygf? jmnf qF suwk rhI hY. kI idwlI ivwc pfxI pYdf krn dI nvIN Xojnf bxygI jF iPr pfxI dI ho rhI corI aqy'luwt' nUM rokx leI koeI nvF qrIkf apxfieaf jfvygf? Auh vI rfqo rfq nhIN sI ho skdf? kI ieMdrdyvqf nUM ieh srkfr mbUr kr skygI ik Auh idwlI leI pfxI df kotf vDf dyvy? idwlI vfsIaF nfl kIqy pfxI jF ibjlI dy vfady ivwcoN iewk pUrf krn df PrjL bxdf sI pr ienHF dohF ivwcoN iewk vI vfadf pUrf krnf aYnf sOKf nhIN sI ijMnf kyjrIvfl afm jMnqf nUM kih irhf sI.

          aijhy vfaidaF nUM Drfql AuWqy Auqfrx qoN pihlF 'afp' nUM lMmI iqafrI krnI cfhIdI sI. Ausdy leI vwzy mfihr cfhIdy sn, zispln cfhIdf sI, sbr cfhIdf sI, sMklp aqy kMm krn dI smrwQf vI cfhIdI sI. Audfhrx vjoN idwlI ivwc ijs ieMnsfn (iRrIDrx) ny mYtro nUM sfkfr kIqf sI, vrlz klfs ryl srivs idwlI nUM idwqI sI Aus afdmI dy afpxy jIvn df inXm hY pwkf pRx, sKq imhnq aqy sbr. irIDrx ny iblkuwl idqy smyN qy mYtro ryl clf ky dunIaf dy tfp dyF dy sfhmxy ieh sfbq kr idwqf sI ik Bfrq ivwc vI ieh sMBv hY. EQy plYinMg qoN swKxI kyjrIvfl srkfr BgOVI bx leI aqy idwlI vfsIaF ny kyjrIvfl nUM BgOVf krfr dy idwqf. joigMdr Xfdv kihMdf sI ik pfrtI ny sfrI igxqI imxqI kIqI hoeI hY pr iewk vI aijhI igxqI imxqI idwlI dy lokF jF mIzIey sfhmxy nhIN rwK sikaf. 'afp' df iewk luwkvf eyjMzf sI, 'afp' afpxI hI srkfr nUM swutx AuWqy qulI hoeI sI ikAuNik Aus ny hId hoxf sI Auh vI iksy vwzy lok muwdy leI nhIN isrP afpxI asmrQf lukfAux leI aqy lokF sBf dIaF coxF lVn leI. sLurU sLurU ivwc arivMd kyjrIvfl afpxy nUM Kwud arfjkqfvfdI kihMdy sn. ieh vwK svfl hY ik iewk muwK mMqrI jF AunHF dI srkfr dy mMqrIaF df Drnf- pRdn ivwc fiml hoxf ikMnf TIk sI jF glq? pr kI AunHF dy mMqrI afpxy afp ivwc kfnUMn sn? kI iksy ivvsQf ivwc koeI mMqrI afpxy afp ivwc knUMn bx skdf hY? kI Auh ivvsQf cwl skygI?  'afp' dy kfnUn mMqrI idwlI ivwc aPrIkn lokF nUM nIlIaF idvfeIaF dI qskrI ivwc dosLI mMndy sn aqy Auh afpxy afp qurMq mOky qy kfrvfeI cfhuMdy sn. XUgFzf aqy nfiejIiraF dI Cy aOrqF nfl somnfQ BfrqI dy nfl geI BIV ny byiewqI aqy durivvhfr kIqf aqy somnfQ kihMdf sI ik idwlI ivwc XugFzf hfeIkimsLn aqy XugFzf ivwc ieMzIan hfeIkmIn rlL ky sYks rYkyt clfAuNdy hn. bfad ivwc Bfrq dI srkfr dy ivdysL mMqrfly nUM JUTI ibafnbfjLI leI muafPLIaF mMgxIaF peIaF sn aqy bfhrly dysLF dy hfeIkimsnr dPqrF leI vfDU surwiKaf pRdfn krnI peI sI. kI ieh kfnUMn mMqrI vwloN ibnF isr pYr iksy bfhrly dysL dy srkfrI imsLn `qy dosL lfAuxy jLfiejL sn?

'afp' dI mihlf aqy bfl kilafx mMqrI puils nUM afdy idMdI hY ik Auh ibnF igRPqfrI vfrMt dy iksy Gr ivwc vV jfx aqy igRPqfrIaF krn. 'afp' dy muwK mMqrI kYpItl istI ivwc jnqf drbfr bulfAuNdy hn. Auh BIVqMqr bxdf hY aqy arfjkqf PYldI hY. AunHF nUM Bwjxf pYNdf hY. AunHF nUM nIqI kumfr qoN iswKxf cfhIdf sI ik iks aYPIsLYNt ivvsQf dy qihq Auh awT sflF qoN jnqf drbfr ibhfr ivwc clf rhy hn? iek mMqrI dI gwzI AuWqy iewk bwcy dI gyNd lwgdI hY qF Auh rftrI muwdf bx jFdf hY. iek mMqrI jwjF nfl bYTk krnI cfhuMdf hY jd ik iews qrHF dI ivvsQf sMivDfn ivwc hI nhIN hY. kI ies Xogqf jF ilafkq nfl ieh dy jF sUbf cwl skdf sI? kI ieh rfjfqMqr hY? kI mMqrI rfjy hn ik kI AunHF dI gwl mMnxf kfnUMnI bMDn hY jF Auh vI Aus kfnUMn dy qihq hn, ijsdy qihq AunHF nUM ieh pdvI imlI sI. 15 idnF ivwc ieh srkfr 'jn lokpfl ibwl' ilafAux vflI sI, jfky 48vyN idwn pysL krn df 'pfKMz' kIqf aqy afpxI srkfr afp hI swut leI. hor suxo afp df iek mMqrI kihMdf hY Plfxy nyqf dy mUMh AuWqy Quwk dyxf cfhIdf hY, iPr Aus df iewk vwzy nyqf mfPI mMgdf hY. iewk mMqrI mIzIey nUM DmkfAuMdf hY aqy iewk nyqf kihMdf hY ik puils lfTI mfry qF puils AuWqy ipwCy qoN hmlf kro. kyjrIvfl Kuwd kihMdf hY ik sfP suQry aks vfly puls vfly pulIs Pros df sfQ CWz ky AunHF dI hmfieq krn Bfv AunHF nUM pulIs Pors df anusLfsLx BMg krn leI AuksFANdf sI. ies df iek mMqrI puils kimnr nUM ieh kihMdf hY ik asI Aus nUM vyK lvFgy. kI ieh ivvhfr jF DmkIpuxy vfly qrIky vflI 'afp' dy dy grk cwuky rfjnIqk dlF df bdl bx skdI sI jF bx skdI hY? jF ieh ivvhfr bfkI pfrtIaF vFg Ausdf vI pwkf aMg hI bx jfvygf? rUrq sI ik 'afp' afpxy Prj nUM smJdI pr smJ nhIN skI. kFgrs aMdro aMdrI kyjrIvfl dy ies aMdoln qoN Ku sI. ies KusLI df kfrn sI ik kyjrIvfl dI agvfeI ivwc 'afp' ies kdr tIvI AuWqy crcf ivwc sI jF kyjrIvfl muwdf ieMnf Cf igaf sI ik nryNdr modI nUM tIvI inAUj ivwc imlx vfly mhwqvpUrx smyN df ihwsf pcfr leI nhIN sI iml irhf sI. jykr kFgrs vrgf dl afpxI soc ivwc ieMnf hIxf ho jfvy, qF ieh dy bcxf mukl hY? ieh svfl nryNdr modI, kFgrs jF 'afp  df nhIN hY.  svfl hY ik dy nUM shI agvfeI dyx df.

          awj qwk arb dyF ivwc ijMny aMdoln hoey qF qwd lokF nUM lgf sI ik bhuq kuJ hovygf pr hoieaf kuJ nhIN isrP bykfiedgI, arfjkqf aqy ihMsf idwqI. lwgdf sI ik idwlI ivwc 'afp  dI srkfr Bfrq ivwc AuhI hflq cfhuMdI sI. arb dyF ivwc aijhy arfjkqfvfdI aMdolnF dI kuwK ivwcoN koeI sfrQk ivvsQf hux qwk jnm nhIN lY skI. 'afp' pfrtI dy lIzrF nUM bVf iswDf svfl hY ik qusIN Ilf idkiq jF kFgrs dy iBRt mMqrIaF jF idwlI mYtropoiltn ivwc iBRtfcfr krn vfly BfjpfeIaF nUM swqf imldy hI jylH Byjxy vfly sI, Aus vfady df kI hoieaf? ienHF ivrwD ikMnyy sbUq iewkTy kIqy aqy pulIs nUM idwqy. idwlI dy pfxI tYNkr mfPLIey dy iKlfP qusI kfrvfeI krn vfly sI, AunHF nUM PVvfAuxy vfly sn, Auh Brosf ikwQy igaf sI. Xfd rwKx vflI gwl hY ik 1989 ivwc pRDfn mMqrI rfjIv gFDI AuWqy iBRtfcfr dy ielfm lwgx lwgy sn. boPors dy Kulfsy qoN bfad jo aMdoln pYdf hoieaf Aus qoN vIpI isMG nUM gwdI imlI sI. vfadf kIqf igaf sI ik pRDfn mMqrI dI gwdI imldy hI cOvHI GMty dy ivwc ivwc boPors Gutfly ivwc fiml lokF dy nFa prgt krngy. pr gwdI imldy hI vI pI isMG afpxf vfadf Buwl gey iesdf asr kI hoieaf? iBRtfcfr df hVH af igaf sI jo ik rukx df nFa nhIN lY irhf. drasl 'afp' pfrtI ivwc iewk gMBIr smwisaf hY. 'afp' dy kuwJ tfp dy lok ivcfrvfn, smJdfr aqy kfibl ho skdy hn pr hyTF dy ijLafdfqr anufsnhIn hn aqy kyjrIvfl Kuwd moOkfpRsq sfibq ho irhf hY. idwlI ivwcoN sLhId bx ky pRDfn mMqrI bxn dy suPLny dyKx lwgf. idwlI vfsIaF ny BgOVy kyjrIvfl nUM Drfql `qy ilaf suwitaf. idwlI ivwc 'afp' iewk vI sIt nhIN ijwqI, rfjnIqI ivwc dUsry nMbr `qy afAuxf koeI mfany nhI rwKdf, koeI qmgf nhINN imldf. Bfrq ivwc kul 400 qoN vwD KVy kIqy AumIdvfrF ivwcoN pMjfb ivwc 'afp' dy AuMmIdvfr idwlI dy GtnfkRm qoN axjfx pMjfb dy lokF dy bfdlF ivruwD guwsy kfrn cfr sItF ijwq gey aqy XU pI ivwc afp dy stfr AumIdvfr kumfr ivsLvfs smyq bhuiqaF dIaF jLmfnqF jLbq ho geIaF aqy idwlI dy nfl lgdy sUby hirafxy ivwc stfr AumIdvfr aqy pfrtI df bulfrf joigMdr Xfdv 80 ku hjLfr hI votf iljf sikaf. agr kyjrIjvfl dI pfrtI pMjfb dIaf cfr sItF dI bjfey idwlI ivwc do sItF vI ijwq jFdI qF kyjrIvfl dI koeI vukq pY jfxI sI ikAuNik iewh pfrtI AuWwTI hI idwlI ivcoN sI aqy Gr ivwc hI byiejLq hoky rih geI. lok sBf dIaF coxF hfrn qoN bfad kyjrIvfl ny nvF zrfmf kr ivKfieaf. kihxf lwgf ik mYnUM lokF ny sVk `qy qury jFdy nUM ikhf ik qusIN idwlI ivwc dubfrf srkfr bxfE. ies qoN kyjrIvfl ny idwlI dy rfjpfl nsIb jMg nUM pwqr ilwK ky ikhf ik idwlI ivDfn sBf nUM BMg nf kIqf jfvy aqy 'afp' srkfr bxfAux dI cfhvfn hY. jd kyjrIvfl dy iews pqwr dI mIzIey ivwc qoey qoey hoeI qF Aus ny kihxf sLuru kr idwqf ik 'afp' hux idwlI ivwc srkfr nhI bxfeygI sgoN coxF krvfAux dy hwk ivwc hY. ijhVf muwK mMqrI pihlF asqIPf dy ky Bwj igaf hovy hux Auh srkfr iks qrHf clf skdf hY. kI hux pulIs Aus df jF Aus dy mMqrIaf df 'zfierYkt afrzr' mMnx lwg pvygI? awgy cldy hF, ies qoN bfad kyjrIvfl ny mfnhfnI dy kys ivwc adflq ivwc afpxI jLmfnq nhIN krvfeI aqy nf hI inwjLI mucwlkf Biraf sgoN jylH jfx df 'svFg' rwicaf. afm afdmI hox df dfhvf krn vflf kyjrIvfl adflq qoN Kfs ivakqIaF vrgf vrqfa cfhuMdf sI ik Aus nUM pihlF vFg hI Aus dI inwjI pCfx `qy irhfa kIqf jfvy pr jwj ny spsLt kr idwqf ik afm afdmI pfrtI dy afgU nfl vI afm afdmI vrgf vrqfa kIqf jfvygf aqy kyjrIvfl nUM jLmfnq jF inwjLI mucwklf Brn ivwc kI hrjL hY pr kyjrIvfl iewk vfr iPr 'sLhId' bxn qur ipaf. pfrtI df dUhrf stYNzrz doKy ijwQy kyjrIvfl ny jLmfnq nhIN krvfeI AuWQy Esy hI pfrtI df dUsry nMbr df nyqf joigMdr Xfdv jLmfnq krvf ky jylH jfxo bc igaf. doglIaF nIqIaF vflI ieh pfrtI lokF nUM kI sunyhf dyxf cfhuMdI hY. sLhId bxky Bwl Kwtx vflLy kyjrIvfl nUM ieh smJ lYxf cfhIdf hY ik 'sLhId' bxky Auh pihlF vI kuJ nhIN Kwt sikaf aqy awgy qoN vI nhIN Kwt skygf. agr kyjrIvfl aqy Aus dI pfrtI muwK kMMm Cwz ky aMdolnF, pRdrsLnF aqy rfjnIqk zrfimaF ivwc pwkf XkIn rwKx lwg peI qF Bfrq dI rfjnIqI ivwc jo AumId dI nvIN ikrn pYdf hoeI sI Auh jld hI DuMd ivwc bdl jfvygI.

 

 

ihrF aqy KyqF ivwckfr BwKx lwgI pfxI dI lVfeI

-prmjIq sMDUU

 

huxy huxy Bfrq ivwc coxF hoky htIaF hn aqy pr ienHF coxF ivwc iksy vI rfjnIqk pfrtI ny awj df sB qoN sMvydnsLIl 'pfxI DI Gft' df muwdf nhIN Coihaf jdik sfrf cox pRcfr qohmq bfjLI dI hI BNyt cV igaf sI. ipCly idnIN XUnfeItz nysLnj dI sLihrIkrx aqy pfxI I vDdI mMg bfry iewk rIport pVn nUM imlI jo ik vwD rhy sLihrIkrx dy Kqrnfk isitaF bfry bVI hI hYrfnIjnk hY. ihrIkrx dunIaf Br ivwc iewk jrUrI pirikRaf bx igaf hY. DrqI dy do PIsdI ihwsy ivwc vsy ihrF ivwc awj dunIaf dI awDI nfloN ijLafdf afbfdI rih rhI hY. ies nfl ihrF ivwc pfxI dI mMg byihsfb vDI hY ijs df asr KyqI dy pfxI AuWqy pY irhf hY. mfhrF df mMnxf hY ik ihrF aqy KyqF dy ivwckfr pfxI leI iKwcoqfx aMdro aMdrI urU ho cuwkI hY. pfxI nUM lY ky lokF, rfjF aqy dyF ivwckfr lVfeI qF afmqOr qy huMdI suxI hY aqy ies lVfeI dIaF KLbrF aKbfrF dIaF surKIaF bxdIaF rihMdIaF hn, lyikn ihrF aqy KyqF dy ivwc jo pfxI-lVfeI jfrI hY AusdI crcf fied hI kdy huMdI hovy. ijvyN ijvyN ihrIkrx vwD irhf hY AuvyN AuvyN ieh Kfmo lVfeI rPqfr PVdI jf rhI hY. vDdy ihrIkrx AuWqy jfrI ies irport dy muqfibk dunIaf dy sB qoN vwD afbfdI vfly 10 ihrF ivwc Bfrq dy iqMn mhFngr fiml hn. ies ivwc idwlI pihly, muMbeI cOQy aqy kolkqf swqvyN sQfn AuWqy hY. XUnfeItz nysLnj dI ies sUcI dI sB qoN Kfs gwl ieh hY ik ivkisq dyF df koeI vI ihr ies sUcI ivwc nhIN hY. ies df kfrn ieh hY ik ivkisq dyF ivwc ihrIkrx 'pIk puafieMt' AuWqy phuMc cuwikaf hY. ies leI ihrI jnsMiKaf ivwc vfDy df 95 PIsdI ihwsf ivkfsIl dyF dy Kfqy ivwc jf irhf hY. ihrF ivwc lokF dI vwDdI afmd df sbUq ieh hY ik ijwQy sMsfr dI jnsMiKaf ivwc hr sfl awT kroV df vfDf ho irhf hY, AuQy hI ihrI jnsMiKaf ies qoN duwgxI (15 kroV) rPqfr nfl vwD rhI hY.

          sLihrIkrx hux aijhI pirkRIaf bx geI hY ijsnUM rokxf nfmumikn hY. ies df aMdfjLf ies gwl qoN lgfieaf jf skdf hY ik ijwQy 1900 ivwc zyZ arb lokF ivwcoN 15 PIsdI ihrF ivwc rihMdy sn AuQy hI awj ieh anupfq 50 PIsdI qoN ijafdf ho geI hY. AumId ieh kIqI jFdI hY ik 2050 qwk dunIaf dI 70 PIsdI afbfdI ihrF ivwc rihx lwgygI. Aus smyN qwk ivkisq dyF dI 14 PIsdI aqy ivkfsIl dyF dI isrP 33 PIsdI afbfdI ihrI sImf qoN bfhr hovygI. sLihrIkrx dy sMbMD ivwc sB qoN mhwqvpUrx scfeI ieh hY ik vwzy vwzy mhFngr afps ivwc imlky mYgf rIjn bx rhy hn. ijvyN Bfrq ivwc idwlI-gfjIafbfd-noeyzf-guVgFvF-PrIdfbfd, jfpfn ivwc ngoaf-Esfkf-kXoto afid. ieh mYgf rIjn dyF dI qulxf ivwc jfiedfd jF sMpqI dy zrfievr bx ky AuBry hn. Audfhrx leI iswKr dy 25 ihrF dy Kfqy ivwc dunIaf dI awDI jfiedfd sMBflI bYTy hn. Bfrq aqy cIn dy pMj sB qoN vwzy mhFngr ienHF dyF dI awDI jfiedfd Bfv sMpqI rwKdy hn. lyikn ienHF ihrF ivwc sfPL pfxI aqy sPfeI vrgIaF muwZlIaF shUlqF dI vwzI axhoNd hY. BfrqI sMdrB ivwc vyKIey qF mhFngr hI nhIN Coty ngr aqy ksby vI mlIn bsqIaF ivwc bdldy jf rhy hn. Audfhrx vjoN ijvyN cMzIgVH awj qoN 25-30 pihlF sI Auh hux nhIN irhf. ihrF nfl juVIaF suivDfvF suMgVdIaF jf rhIaF hn ijnHF ivwc sB qoN gMBIr hflq pfxI dI hY.

          DrqI dy do PIsdI ihwsy nUM Gyrn vfly ihrF ivwc awj dunIaf dI awDI nfloN ijLafdf afbfdI rih rhI hY. iehI kfrn hY ik ihrF ivwc pfxI dI mMg bykfbU rUp ivwc vDI hY. iPr qyjI nfl vwDdI ihrI afbfdI leI Pl, sbjI aqy anfj afid AugfAux df Prj KyqIbfVI AuWqy hY lyikn ijs ZMg nfl ihr KyqI dy pfxI nUM afpxI vwl iKwc rhy hn Aus nfl pfxI dI pUrqI AuWqy dbfa vDdf jf irhf hY. sMXukq rftr dy PUz aqy KyqIbfVI sMgTn (aYgrIklr aYNz PUz afrgynfeIjysLn afP XUnfeItz nysLnj) dy muqfibk vwDdy ihrIkrx dy kfrn ihrF ivwc jlpUrqI aqy Ausdy cfry pfsy Pl, sbjI aqy anfj dI KyqI leI pfxI leI aMdrUnI lVfeI sLurU ho cuwkI hY. ihr hI isrP KyqI dy pfxI nUM nhIN hVp rhy sgoN AusnUM pRdUiq krky ndI - nfilaF ivwc Cwz rhy hn ijsdy nfl imwtI aqy pfxI ivwc jLihr Brdf jf irhf hY. ies pRdUiq pfxI ivwc Augx vfly sbjIaF, Pl aqy anfj jLrIey ieh jLihr mnuwKF aqy pUaF dy srIr ivwc jf irhf hY ijsdy nfl Auh qrHF qrHF dIaF bImfrIaF df ikfr bx rhy hn.

          ihrF aqy KyqF dy ivwc pfxI dI jo lVfeI urU hoeI hY Auh pUrf or PVdI jf rhI hY joik afAuNdy smyN ivwc vwzIaF surKIaF bx jfvygI.  ies lVfeI df guxf iksfnF aqy grIbF dy pwK ivwc kdy pihlF vI nhIN irhf aqy nf hI awgy rhygf. lfs eyNjls, kfihrf aqy nvIN idwlI vrgy ihr pfxI dI vwDdI rUrq leI KyqI df pfxI lY rhy hn.  ihr aqy ipMzF dy ivwc pfxI dI hoV dI sB qoN vwzI Audfhrx cnyeI dI hY iewQy ipMzF ivwcoN pfxI ilafAux aqy ihr dI rUrq pUrI krn leI bkfiedf 'tYNkr - trwk AudXog' ivkisq ho igaf hY.  rIport muqfibk krIb 13, 000 tYNkr ipMzF qoN pfxI ilafky 70 lwK lokF dI ipafs buJf rhy hn. cnyeI vfsI hr roj pIx dy pfxI leI 70 lwK rupey Krc kr rhy hn. iehI hflq idwlI dy Aupngr duafrkf dI hY. inwq axigxq tYNkr ipMzF qoN pfxI lYky duafrkf dy invfsIaF dI ipafs buJf rhy hn, lyikn ijs rPLqfr nfl ipMzF ivwc pfxI pwDr hyTF jf irhf hY, Aus qoN iewQy dy lwKF lokF dy ipafsy rihx leI mjbUr hoxf pY skdf hY. dUjy pfsy duafrkf dy lok KrIdky pfxI pI rhy hY.

          isMcfeI vfly ielfky df vfDf rukxf pfxI leI vDI sLihrI mMg df hI nqIjf hY. Audfhrx leI 1975 qoN 2000 dy ivwc kul isMcfeI Kyqr ivwc iqMn guxf vfDf hoieaf sI lyikn Aus dy bfad ivsQfr dI rPqfr hOlI pY geI.  sMBv hY CyqI hI isMcfeI vflf Kyqr Gtxf urU ho jfvygf  ikAuNik ijwQy iewk qrP ndIaF ivwc pfxI df pwDr Gwt irhf hY, AuQy hI dUjy pfsy DrqI hyTly pfxI dI gihrfeI vwDdI jf rhI hY. keI ielfikaF ivwc pfxI ieMnf hyTF jf cuwikaf hY ik AusnUM kwZxf afrQk rUp qoN aOKf kMm ho cuwikaf hY. ies pRkfr vwDdI jnsMiKaf,  GtdI KyqIbfVI leI BUmI aqy ihrF ivwc pfxI dI vwDdI mMg iewkTIaF ho ky dunIaf nUM Bojn sMkt dy vwl Dwk rhIaF hn.

          bysLk asI awj Kfx-pIx vfly pdfrQF dy Kyqr ivwc afqm inrBrqf leI hrI kRFqI `qy ishrf bMndy hF lyikn kOVI hkIkq ieh hY ik DrqI dI kuwK sukfAux ivwc sB qoN ijafdf ijLMmyvfr iehI hrI krFqI rhI hY. hrI kRFqI ivwc Xog PslF bfry shI KyqrF dI pCfx qoN ibnf hI PslF QopIaF geIaF ijvyN pMjfb ivwc Jony dI KyqI nUM AuqsLfihq kIqf igaf sI. ies leI ienHF nUM isMcfeI aqy kItnfk dI ijafdf rUrq peI. smyN qy isMcfeI krn leI iksfnF nUM iewk aijhy pfxI dy sroq dI qlf sI jo mMg AuWqy qurMq AuplwbD ho sky aqy sB qoN vwD iksfnF df Aus AuWqy mfilkfnf hwk hovy. ieh sroq sI DrqI hyTlf pfxI. iehI kfrn hY ik 1970 qoN hI dy ivwc 'itAUvYWl lgfE' muihMm cwl rhI hY ijsdf nqIjf ieh hY ik hux qwk do kroV vIh lwK qoN ijafdf injI itAUvYWl lwg cuwky hn. DrqI hyTly pfxI sMkt nUM gihrf krn ivwc vot bYNk dI rfjnIqI ny awg `qy iGE df kMm kIqf hY. rfjnIqk dlF ny cox ijwqx aqy afpxy vot bYNk nUM pwkf krn leI muPq ibjlI df cogf suwitaf. ies qoN pfxI kwZx ivwc qyjI afeI. aMkVy dwsdy hn hn ik ijwQy sbiszI vflI ibjlI imldI hY AuWQy zIjl vfly Kyqr dI qulxf ivwc do guxf pfxI vwD iKwicaf igaf hY. hux iksfn pMj hfrspfvr dy pMpF Bfv motrF dI bjfey 15 qoN 20 hfrs pfvr  dy sbmrisbl pMpF df iesqymfl krn lwgy hn.  pMjfb ivwc ibjlI dI kul Kpq df iewk - iqhfeI ihwsf iekwly pfxI nUM pMp krn ivwc hI Krc ho jFdf hY. KojkrqfvF dy muqfibk iksfnF nUM gMny dI KyqI leI iewk pYsy ivwc 308 iltr, kxk leI 157 iltr aqy Jony leI 412 iltr pfxI idwqf jf irhf hY. ijwQy nihrF dy pfxI df isrP 25 qoN 45 PIsdI hI iesqymfl huMdf hY AuWQy KUhF aqy itAUvYlF dy mfmly ivwc ieh anpfq 70 qoN 80 PIsdI qwk hY. iPr nihrI isMcfeI dI qulxf ivwc Drqy dy pfxI nfl hoeI Auqpfdkqf zyZ qoN do guxf ijLafdf hY. iehI kfrn hY ik injI Kyqr DrqI hyTly pfxI ivwc hI invy nUM AuqsLfihq kr irhf hY.

          hrI kRFqI dy ijnHF KyqrF ivwc kxk, Jony dI KyqI pRcwlq hoeI sI AuWQy Auqpfdkqf Bfv JfV ivwc TihrfE afAuxf urU ho igaf hY. sB qoN ivzMbny vflI hflq ieh hY ik kxk, Jony dI Auqpfdkqf ivwc TihrfE aqy izwgdy pfxI dy pwDr qoN isiKaf lYx dy bfvjUd srkfrF aqy srkfrI KyqI mfhrF ny AunHF hfiebirz iksmF nUM AugfAux dI slfh idwqI jf rhI hY ijnHF dy bfry ivwc ikhf jFdf hY ik Auh Gwt pfxI mMgdIaF hn lyikn bhurftrI bIj kMpnIaF dy ienHF dfhivaF dI mInI hkIkq iewkdm AultI hY. aijhy ivwc sfnUM kxk, Jony dI iewk PslI KyqI qoN awgy jf ky Kyqr ivy dI siQqI  (imwtI, DrqI hyTlf pfxI aqy mINh) dy muqfibk Psl AugfAux dI urUafq krnI hovygI.  ies nfl isrP DrqI dy pfxI AuWqy dbfa hI Gwt nhIN hovygf sgoN PslI cwkr df pflx hox nfl imwtI dIaF kudrqI kqIaF ivwc vfDf hovygf. aq Gwt KfdF dI loV pvygI. iPr kxk aqy cfvl nUM BMzfr krn dI smwisaf qoN mukqI imlygI aqy dy nUM dflF aqy qylF df afXfq vI nhIN krnf pvygf ies dy nfl gudfmF ivwc pey pey KfD pdfrQ sVn qoN bwc jfxgy. Bfrq leI ieh koeI nvIN cIjL nhIN hY ikAuNik iewQy axigxq sflF qoN ienHF ivDIaF df pRXog huMdf irhf hY.  ijnHF ielfikaF ivwc aijhI bhu PslI KyqI dI uruafq hoeI hY, AuWQy vDIaf nqIjy hfsl hoey hY. DrqI hyTly pfxI ivwc igrfvt aqy vwDdy ryigsqfn nUM rokx df sB qoN vDIaf Aupfa iehI hY.

          jy jrf ku zuMGfeI ivwc jfeIe qF dy ivwc pfxI sMkt vDfAux ivwc pfxI dy axidws jF vrcual inrXffq nUM nkfiraf nhIN jf skdf.  iDafn Xog hY ik iksy KyqIbfVI aqy AudXogk Auqpfdn  dy iqafr krn ivwc ijMnI pfxI dI Kpq huMdI hY  AusnUM 'vrcual vftr' ikhf jFdf hY. GrylU jrUrqF leI qF ijafdf pfxI dI KpqvflI vflIaF vsqF  dy Auqpfdn nUM shI Tihrfieaf jf skdf hY lyikn ienHF df inrXfq iksy vI kon qoN Auicq nhIN hY. ies df kfrn ieh hY ik jdoN ieh KyqIbfVI Auqpfd aMqrrftrI bffr ivwc vycy jFdy hn qF ienHF nUM pYdf krn ivwc lwgy pfxI df vI axidws vwzf Xogdfn huMdf hY, lyikn Aus df koeI muwl nhIN pfieaf igaf huMdf. Audfhrx dy leI 2012-13 ivwc Bfrq ny iewk kroV tn cfvl inrXfq krky afpxy mukfbly vfly dy QfeIlYNz nUM ipwCy Cwz idwqf. lyikn jykr ies cfvl nUM pYdf krn ivwc lwgy arbF iltr pfxI dI igxqI imxqI kIqI jfvy qF ieh Bfrq leI Gfty df sOdf sfbq hovygf. pfxI dI kmI vfly ielfikaF ivwc anfj AugfAux leI pfxI soKx vfly ielfikaF dI qulxf ivwc duwgxI pfxI dI Kpq huMdI hY. iewk anumfn dy muqfbk pMjfb ivwc iewk ikwlo Jonf pYdf krn ivwc ijMny iltr pfxI dI aOsq Kpq huMdI hY pwCmI bMgfl ivwc Aus qoN awDI Kpq huMdI hY. ies df kfrn pfxI dI kmI vfly ielfikaF df AuWcf qfpmfn, ijafdf vfsLpIkrn, imwtI dI iksm aqy hor jlvfXU kfrn huMdy hn. iesdy bfvjUd pfxI dI kmI vfly ielfikaF ivwc munfPf kmfAux leI ijafdf pfxI Kpq krn vflIaf PslF DVwly nfl AugfeIaF jf rhIaF hn. ies qoN vI vwzI ivzMbnf ieh hY ik keI ielfikaF ivwc GrylU jrUrqF dy bjfey inrXfq leI aijhI KyqI kIqI jf rhI hY ijvyN pMjfb, hirafxf ivwc Jonf aqy mhfrftr ivwc gMny dI KyqI. aMkiVaF muqfibk DrqI AuWqy 1[4 arb Gx iklomItr pfxI pfieaf jFdf hY lyikn iesdf iewk PIsdI qoN vI Gwt ihwsf mnuwK aqy KyqIbfVI dy AupXog lfiek hY. ies pfxI df 70 PIsdI ihwsf KyqIbfVI leI vriqaf jFdf hY. ieh anumfn hY ik KyqIbfVI ivwc lgx vfly pfxI df iewk-cOQfeI ihwsf KyqIbfVI AupjF dy Xogdfn dy rUp ivwc aMqrrftrI bffr ivwc phuMc jFdf hY. jykr zUMGI nr nfl dyKIey qF dunIaF Br ivwc hr sfl 1040 arb Gx mItr pfxI df axidws Xogdfn hY. ies qrHF 9, 500 kroVL Gx mItr sflfnf pfxI dy axidws inrXfq dy nfl Bfrq isKr AuWqy hY.  ieh inrXffq KfD pdfrQF, kpfh, AudXogk AuqpfdF, cmVf afid dy rUp ivwc huMdf hY. 9, 200 kroV Gx mItr dy nfl arjntInf dUwjy aqy 7, 900 kroV Gx mItr dy nfl amrIkf qIsry sQfn AuWqy hY.

          jykr Bfrq  dy aMdrUnI kfrobfr dI shI igxqI imxqI kIqI jfvy qF pfxI df axidws kfrobfr hor vI ijLafdf hovygf ikAuNik iewQy pMjfb, hirafxf ijvyN suwky ielfikaF qoN ibhfr, bMgfl vrgy igwly ielfikaF vwl keI KyqIbfVI AupjF df vpfr huMdf hY. spwt hY pfxI dI vwDdI Kpq, globl vfrimMg, jlvfXU qbdIlI aqy pRdUx dy nfl nfl pfxI df axidws inrXfq soky 'akfl' nUM bVfvf dy irhf hY. aijhy ivwc ieh smyN dI mMg hY ik asI pfxI dy aslI muwl nUM pCfxIey aqy jLmIn aqy jlvfXU dIaF prsiQqIaf dy muqfibk KyqIbfVI Auqpfdn pRxflI nUM bVfvf dyx dy nfl nfl pfxI dy axidws inrXfq qoN vI bcIey aqy ies dy nfl sMcfeI dIaF ivDIaF ivwc vI qbdIlI ilafeIey. ies ivwc DrqI mF df vI bcfa hovygf aqy sfzf vI Pfiedf hY.

 


brbfdI dy iknfry AuWqy dunIaf df pihlf 'sMivDfink dy XUkryn-prmjIq sMDU

         

          XUkryn ivwc iqMn mhIinaF qoN jfrI ihMsf ivwc BfvyN kuJ kmI afeI hY lyikn asiQrqf ieMnI vwD geI hY ik iewk CotI ijhI Bwul ies mulk dI qkdIr ivgfV skdI hY. amrIkf aqy XUrpIn dysLF dIaF sKq icqfvnIaF aqy afriQk pfbMdIaF dy zrfivaF dy bfvjUd rUs dI POj krImIaf ivwc phuMc cuwkI hY aqy dovF dysLF dIaF POjF ivckfr qxfa iPsPotk bx igaf hY. krImIaf Auh ielfkf hY jo 1954 ivwc sovIaq XUnIan ny XUkryn nUM dy idwqf sI aqy ieQy vwzI afbfdI rUsI lokF dI hY aqy rUs dy rfsLtrpqI puiqn df kihxf hY ik rUs dy lokF dy ihwqF nUM bcfAuxf AunHF df pihlf PrjL hY. amrIkf dy ivdysL mMMqrI jfhn kYrI ny Xukryn phuMc ky bldI `qy qyl pfAux df kMm kIqf hY aqy nfl hI XUkryn nUM iewk iblIan zflr dI afrQk mdd df vI aYlfn kIqf hY. kYnyzf ny ivroD krdy hoey afpxf sPIr rUs qo NmMgvf ilaf sI pr ies df puiqn dI ishq `qy ies df koeI asr nhIN hoieaf ikAuNik puiqn XUkryn nUM iksy vI hflq ivwc pwCmI dysLF dI JolLI ivwc nhIN pYx dyxf cfhuMdf. ies vkq XUkryn ieiqhfisk vMz dIaF brUhF `qy KVf hY.

          XUkryn ivwc jfrI ies Psfd dI jV XUrpIn XUnIan dy nfl iewk smJOqf hY, ijs AuWqy rftrpqI ivktr Xnukoivwc ny hsqfKr krn qoN ienkfr kr idwqf sI jd ik pihlF Aus ny Kuwd ies dI ihmfieq kIqI sI pr smJOqf isry cVHn mOky keI rfjnIqk guMJlF aqy rUs dy ivroD kfrn AunHF nUM ieh smJOqf pRvfn nhIN sI hoieaf aqy ies nfl pUry dy ivwc iqwKI pRqIikiraf hoeI sI. ivroDI pwK ny ielfm lgfieaf sI ik Xnukoivwc ny rUs dy dbfa ivwc afky ieh PYslf ilaf hY. lokF ny vI ivroDI pwK dI hF ivwc hF imlFAuNdy hoey mujLfhry krny urU kr idwqy sn. aijhy ivwc ieh svfl AuWTxf lfjLmI hY ik ies smJOqy ivwc afiKLrkfr aijhf kI hY ik rftrpqI ny ies AuWqy hsqfKr nhIN kIqy aqy AunHF dy ies kdm nfl lok ienHy nrfjL hoey ik mrn- mfrn AuWqy AuqfrU ho gey. drasl XUkryn dI srkfr ipCly keI sflF qoN XUrpIn XUnIan dy nfl lYNzmfrk tRyz zIl dI koi kr rhI sI, lyikn ipCly sfl nvMbr ivwc jdoN XUrpIn XUnIan iesdy leI rfjLI hoeI qF rftrpqI Xnukoivwc acfnk ipwCy hwt geyjykr ieh smJOqf ho jFdf qF XUkryn dy nfgirk XUrpIn sMG dy dyF ivwc ibnF vIjLy dy Xfqrf kr skdy sn. aijhf nhIN hY ik rftrpqI lokF nUM imlx vflI ies sOK qoN anjfx snlyikn AunHF ny rUs nUM Ku rwKx dy cwkr ivwc smuwcy dy dI nrfjLgI muwl lY leI sI. XUkryn AuWqy rUs df dbfa jwg jfihr hY. XUkryn ny jdoN vI XUrpIn XUnIan dy njLdIk jfx dI koi kIqIrUs ny krVy kdm cuwkx qoN prhyj nhIN kIqf, kdy gYs dI splfeI bMd kIqI qF kdy AuqpfdF dI ivkrI `qy rok lf idwqI ijs nfl XUkryn nUM bhuq afrQk nuksfn hoieaf. jykr rftrpqI Xnukoivwc lYNzmfrk tRyz zIl AuWqy hsqfKr krdy qF rUs XUkryn AuWqy koeI nf koeI afrQk rok jrUr lgfAuNdf ikAuNik XUkryn rUs qoN bhuq vwzI mfqrf ivwc gYs aqy qyl bhuq hI ssqy Bfa lYNdf hY. aijhI hflq ivwc jdoN XUkryn dI mflI hflq zFvfzol hflq ivwc hY qF Xnukoivwc ny rUs nUM nrfjL krnf TIk nhIN smiJaf.

          sMsd vwloN rftrpqI ivktr Xnukoivwc nUM pwdhIx krn aqy AunHF dI kwtV vYrn sfbkf pRDfnmMqrI XUlIaf qfeImosLYNkoo nUM irhf krn nfl rfjnIqk mfhOl acfnk bdl igaf. jdoN Xnukoivwc rUposL ho gey sn qF AudoN qoN hI qfeImosLYNkoo prdrnkfrIaF dI agvfeI krn dI koi kr rhI hY. jyl ivwcoN irhf hox dy bfad Auh iswDI rfjDfnI kIv dy ieMzIpYNzYNs sukvyar phuMcI ijwQy vwzI igxqI ivwc aMdolnkfrI zty hoey sn. afpxy BfsLx ivwc AunHF ny ikhf ik ajy sfzf kMm pUrf nhIN hoieaf hY. jdoN qwk sfnUM mMijl nhIN iml jFdI prdrnkfrIaF nUM iewQy zty rihxf hovygf. afpxy leI rfjnIqk jLmIn iqafr kr rhI qfeImosLYNko iesdy ielfvf boldI vI kIlyikn lokF AuWqy iesdf Kfs asr nhIN hoieaf, sgoN aMdoln ivwc fiml iewk vwzf qbkf AunHF dy ieMzIpYNzYNs sukvyar afAux qoN hI inrfjL ho igaf hY. AunHF ny kyvl qfeImosLYNko dy iKlfP nfhrybfjI hI nhIN kIqI sgoN ieh kihMdy hoey aMdoln df bfeIkft kr idwqf ik iewk iBRt nyqf AunHF dI agvfeI nhIN kr skdf. iDafn Xog hY ik jdoN Auh swqf ivwc sn qF AunHF AuWqy iBRtfcfr dy keI ielfm lwgy sn iewQoN qwk ik AunHF nUM jyl vI jfxf ipaf sI. aijhy ivwc 25 meI nUM aYlfnI cox ivwc iksy mjbUq rfjnIqk agvfeI  dy AuBfr dI klpnf nhIN kIqI jf skdI. iPlhfl dy dI kmfn ivroDI sMsd arsyn XftsUink dy kol hY, ijnHF nUM sMsd ny pRDfnmMqrI inXukq kIqf hY. srkfr ivroDI prdrsLn df ihwsf rhy arsyn leI ieh sB qoN vwzI kfmXfbI hovygI ik Auh ihMsf AuWqy kfbU rwKy qFik inrpwK aqy FqIpUrn coxF ho skx.

          XUrpIn XUnIan ivwc afpxI sfK bxfAux leI rftrpqI vlfidimr puiqn keI dyF df gMTbMDn bxfAuxf cfhuMdy hn. Auh ieh cMgI qrHF jfxdy hn ik XUkryn dI mdd qoN ibnF ieh sMBv nhIN hY. ies leI Auh iksy vI kImq AuWqy XUkryn nUM rUs qoN dUr nhIN hox dyxf cfhuMdyiewQoN qwk ik AunHF nUM XUkryn nUM afpxy kfbU ivwc rwKx leI ngdI JoNkx qoN vI prhyj nhIN hY. XUrpIn XUnIan dy nfl lYNzmfrk tRyz zIl dI gwl urU huMdy hI AunHF ny XUkryn leI KjLfnf Kol idwqf. rftrpqI vlfidimr puiqn ny XUkryn dy 15 arb zflr dy krjLy nUM XUro bFz dy rUp ivwc KrIidaf aqy AunHF nUM vycI jfx vflI gYs dI kImq nUM krIb iewk - iqhfeI qwk Gwt kr idwqf. AunHF ny ieh mdd aijhy smyN qy kIqI jdoN XUkryn idvflIaf hox dy iknfry KVf sI. Aus smyN XUkryn dy pRDfnmMqrI mfiekolf ajfrov ny Aus smyN ieh ikhf vI sI ik rUs dI srkfr jykr smyN qy mdd nf krdI qF dy idvflIaf ho jFdf aqy smfijk ivvsQf zfvFzol ho jFdI. jdoN rUs ny XUkryn AuWqy ieMnf vwzf aihsfn kr idwqf qF lYNzmfrk tRyz zIl KtfeI ivwc pY geI sI. rftrpqI ivktr Xnukoivwc ny ies AuWqy hsqfKr krn qoN ienkfr kr idwqf, ieh rUs leI aihm AuplbDI sI ikAuNik rUs leI XUkryn df nfl hoxf ikAUminjLm aqy afriQk nr qoN bhuq jLrUrI hY. iDafn Xog hY ik rUs duafrf XUrp nUM jfx vflI gYs df 90 IsdI Bfg XUkryn ivwcoN hoky jFdf hY. nfl hI, rUs dI nyvI df iewk vwzf dsqf XUkryn dy bMdrgfh AuWqy qYnfq rihMdf hY, ijs nUM rUs ny lIj AuWqy lY ky rwiKaf hoieaf hY. rUs nUM ieh sLwk keI sflF qoN hY ik jykr XUkryn XUrpIn XUnIan dy krIb jFdf hY, qF AusnUM BivwK ivwc BfrI afriQk nuksfn Jwlxf pvygf

           XUrpIn sMG vI XUkryn AuWqy ieMnf Poks ies leI kr irhf hY, ikAuNik XUkryn XUrpIn sMG dy isafsqI ihqF dI pUrqI krdf hY. XUrpIn sMG XUkryn dy jLrIey rUs nUM BfrI nuksfn phuMcf skdf hY. iehI vjHf hY ik XUrpIn sMG ny lYNzmfrk tRyz zIl ivwc ieMnI idlcspI ivKfeI. jdoN rftrpqI ivktr Xnukoivwc ny ies AuWqy hsqfKr krn dI bjfey rUs qoN afriQk shfieqf lY leI qF XUrpIn sMG vwloN iqwKI pRqIikiraf af geI. sMG dy pRDfn ilQuafnIaf ny ibafn idwqf ik rUs qoN afrQk shfieqf lY ky XUkryn ny isrP iewk afrQk sMkt nUM kuwJ smyN leI tfilaf hY aqy XUkryn dI srkfr ny BivwK dy bfry ivwc nhIN soicafiehI nhIN, AunHF ny lYNzmfrk tRyz zIl AuWqy XUkryn dy nfl mhIinaF qoN cwlI af rhI gwlbfq nUM vI qurMq mulqvI kr idwqfAuQy hI, svIzn dy ivdy mMqrI  ny tvIt kIqf ik acfnk rUs qoN ieMnf krjLf lYx dI vjHf nfl XUkryn afrQk suDfrF aqy XUrpI XUnIan dy afDuinkIkrx dI prikiraf qoN kfI pCV jfvygf. jrmnI dI cFslr aYNjLlf mfrkyl ny vI AunHF dI hF ivwc hF imlFAuNdy hoey XUrpI XUnIan dy nfl smJOqf nf hox AuWqy aPsos ijqfieaf aqy ikhf ik sMG vloN gwlbfq dy rsqy hux vI Kuwly hn. iehI nhINies pRkfr dIaF KbrF vI af rhIaF hn ik XUrpI XUnIan ny hI XUkryn dy ivroDI nyqfvF nUM aMdoln krn leI Auksfieaf. ijLkrXog hY ik pwCmI XUkryn dy keI nyqfvF dy XUrpI XUnIan ivwc fiml dyF dIaF srkfrF nfl cMgy sMbMD hn. rftrpqI ivktr Xnukoivwc ivrwuD aMdoln ivwc vI ieh hI nyqf fiml hn. rUs dy rftrpqI vI ieh kih cuwky hn ik XUkryn df aMdoln jnqf df aMdoln nhIN hY aqy ieh sB kuJ pwCmI mulkF dy iesLfry `qy ho irhf hY.

          XUkryn ivwc PYlI qff ihMsf leI dy dI pUrI rfjnIqk jmfq ijLMmyvfr hY. rftrpqI ivktr Xnukoivwc df do sB qoN ijLafdf hY ikAuNik AunHF ny pihlF qF lYNzmfrk tRyz zIl AuWqy sihmqI ijqfeI aqy bfad ivwc ies qoN muwkr gey. ivroDI pwK nUM AunHF dy ies stYNz df ivroD krn df pUrf hwk sIlyikn Auh qF ihMsf AuWqy AuqfrU ho gey. rfjDfnI kIv dy ieMzIpYNzYNs sukvyar AuWqy FqIpUrx mujLfhry kr rhy hjLfrF lokF nUM BVkfAux ivwc ivroDI pwK dy nyqfvF ny koeI ksr nhIN CwzI. lok ieMny AuqfrU ho gey ik AunHF ny keI srkfrI iemfrqF AuWqy kbjLf kr ilaf. ies hflq ivwc rftrpqI Xnukoivwc nUM ivvfd df koeI rfjnIqk hwl kwZx dI koi krnI cfhIdI sIlyikn AunHF ny gwlbfq krn dI bjfey sKLq ru apnfAux dI Buwl kIqI. AunHF ny dy ivwc iksy vI qrHF dy ivroD pRdrnF AuWqy rok sbMDI knUMn lfgU kr idwqf ijsdy qihq pRdrnkfrI hYlmytmfsk aqy nf hI kol pwQr rwK skdy sn aqy aijhf krn vfly nUM pMj sfl dI sjLf idwqI jfvygI ies dy nfl mfhOl hor rfb ho igaf. pRrnkfrI hmlfvr bx gey, ijnHF nUM rokx leI POj nUM golIaF clfAuxIaF peIaF aqy ies ivwc keI lokF dI jfn clI geI. rftrpqI Xnukoivwc nUM fied ieh lwgdf sI ik golI dy zr nfl pRdrnkfrI Bwj jfxgy, lyikn hoieaf iesdy AultijvyN - ijvyN POj ny sKqI vDfeI lok hor vI Bfvuk huMdy gey. hflq kfbU qoN bfhr huMdy vyK rftrpqI ny ivroDI pwK nfl gwlbfq dI pyk kIqIkuwJ nyqfvF ny ies AuWqy hfmI vI BrIlyikn gwl bxI nhIN. ies ivwc rftrpqI ny prdrnkfrIaF nUM srkfrI iemfrqF KflI krn dI rq AuWqy mfPI dyx df igUPf vI Cwizaf pr ieh vI kfrgr nf irhf. aMq vyly sMsd ny AunHF nUM gwdIhIx kr idwqf aqy lokF ny rftrpqI Bvn AuWqy kbjLf kr ilaf. Xnukoivwc XUkryn ivwcoN Bwj igaf aqy Aus ny rUs ivwc jf isrI kwZI.

          XUkryn dI sMsd ny rftrpqI ivktr Xnukoivwc nUM gwdIEN lfh ky coxF dI Goxf kr idwqI hYlyikn nvIN srkfr vI fied hI ies smwisaf df hwl kr sky. asl ivwc XUkryn ivwc rUs aqy XUrpIn XUnIan nUM lY ky do pRkfr dy mwq hniewQy dI awDI jnqf XUrpI XUnIan dy pwK ivwc hY aqy awDI rUs dy smrQn ivwc hY. dy df pUrbI ihwsf rUs df smrQn krdf hY, jdoN ik pwCm vfly ielfikaF dy ijafdfqr lok XUrpI XUnIan df smrQn krdy hn. drasl ies ielfky ivwc ijafdfqr romn kYQlk hn jo XUkrynIan Bff boldy hn. ieh Auh lok hnjo keI sflF qoN rUs  dy ivroD ivwc hn aqy ienHF df Jukfa XUrp vwl hY. XUrpIn sMG df smrQn krn vfly lokF dI agvfeI ivroDI dl dy iqMn nyqfilko, afrsny XfqsyAuk aqy Elyg XFgbuk kr rhy hn. 25 meI nUM aYlfnIaF coxF ivwc ijwq iksy dI vI hovy, nvIN srkfr leI aijhf PfrmUlf qlfxf tyzI KIr hovygfijs dy nfl donF pwK sMqut ho jfx. ieh ivzMbnf hI hY ik XUkryn ivwc jo vI rftrpqI aqy pRDfnmMqrI pd AuWqy irhf Ausny dy dI bjfey afpxy afp dy bfry ivwc soicaf. iewQy iksy vI nyqf df dfmn sf nhIN hY. sfl 2004 ivwc jdoN qqklIn pRDfnmMqrI ny coxF ivwc DFDlI krky rftrpqI cox ivwc afpxI ijwq pwkI krn dI koi kIqI qF ivroDI pwK dy agvfeI ivwc hoey afryNj irvYilAUn ivwc lwKF dI qfdfd ivwc jnqf sVkF AuWqy AuqrI afeI sI. aMq ivwc pRDfnmMqrI Xnukoivwc nUM afpxI kursI CwzxI peI aqy ivroDI nyqf XucYNko rftrpqI bx geylyikn Auh vI jnqf dIaF AumIdF AuWqy Krf nhIN Auqiraf. 2010 ivwc jdoN cox hoey qF jnqf ny iPr qoN Xnukoivwc nUM swqf sONp idwqI. iqMn sflF ivwc hI AunHF qoN vI jnqf df mohBMg ho igaf aqy lok iPr qoN AunHF dy iKlfP sVkF AuWqy hY.

          Bgoilk qOr `qy XUkryn pUrb ivwc rUs dI sImf nfl lgf hoieaf hY aqy pwCm ivwc XUrpI dyF nfl lgdf hY. XUkryn AuWqy kdy mMgolF ny rfj kIqf qF kdy pOlyNz ny. 18vIaF qfbdI ivwc rUs ny iesnUM afpxy kbjyL ivwc lY ilaf. rUsI nyqf stfiln ny 70 lwK iksfnF nUM qbfh kr idwqf aqy hjLfrF buwDIjIvIaF nUM sfmUihk FsI dy idwqI sI. dUsry ivvXuwD ivwc ihtlr dI POj ny XUkryn ivwcoN sovIaq sMG nUM KdyV idwqf aqy qwd lwgBwg 50 lwK XUkryn dy nfgirk ies lVfeI ivwc mfry gey sn. nfjLIaF dI hfr dy bfad sovIaq sMG ny XUkryn AuWqy vfps kbjLf kr ilaf. ies dy bfvjUd XUkryn ny kdy vI afpxy afp nUM twutx nhIN idwqf. Gwt hI lokF nUM ies gwl dI jfxkfrI hY ik dunIaf df sB qoN pihlf sMivDfn 1710 ivwc XUkryn ivwc hI bixaf sI. amrIkf ivwc vI ies dy 77 sfl bfad sMivDfn bixaf sI. 1991 ivwc sovIaq sMG jdoN ibKiraf qF XUkryn vI affd ho igaf. Aus smyN afjLfd XUkryn dy kol 1000 vloN ijLafdf prmfxU hiQafr sn. jykr Auh ienHF hiQafrF nUM afpxy kol rwKdf qF awj dunIaf dI qIsry nMbr dI prmfxU kqI huMdf, lyikn Ausny ienHF nUM rUs nUM sONp idwqf. iesdy bdly ivwc XUkryn ny rUs qoN surwiKaf aqy pYsy dI gfrMtI leI. rUs afpxy ies vfady qoN kdy nhIN mukiraf lyikn XUkryn df Jukfa XUrpIn XUnIan dy vwl vDdf igaf. awj rUs dI qrPoN pYsf af irhf hY qF XUrp dI qrPoN lookqMqr. rUs dI qrP afrfm hY qF XUrp dI qrP ivkfs leI sMGr hY. XUkryn jdoN qwk ies BulyKy ivwcoN bfhr nhIN inklygf Aus df BivwK svflF dy Gyry ivwc hI rhygf. agr XUrpIn sMG, pwCmI dysLF aqy rUs ivckfr ieh ivvfd ies pRkfr hI cldf irhf qF XUkryn dI ieqhfisk vMz nUM koeI nhIN rok skdf aqy XUkryn brbfdI `qy iknfry `qy af jfvygf. 

Bfrq XUkryn sMbMD

XUkryn aqy Bfrq dy ivwc sovIaq sMG dy jfmnI vyly dy duvwly sMbMD hn. sovIaq kfl ivwc XUkryn ivwc sovIaq sMG df krIb 30 PIsdI rwiKaf AudXog mOjUd sI, ies leI Bfrq awj vI XUkryn AuWqy keI qrHF dy POjI sfjo - sfmfn leI inrBr hY. BfrqI hvfeI POj ny qqkflIn sovIaq sMG nfl 1980  dy dhfky dy ivckfr ivwc 104 eyaYn - 32 tRFsport jhf KrIdy sn. hvfeI POj dy kol hux qwk iesdf koeI bdl nf hox dI vjHf nfl ienHF jhfF nUM aiq afDuink bxf ky iehnF dI Aumr vDfAux ivwc XUkryn Bfrq nUM aihm sihXog dy irhf hY. eyaYn - 32 jhf hI BfrqI sYnfvF dI rIV dI hwzI mMny jFdy hn, ijnHF dI mdd nfl dUrdrfj dy ielfikaF ivwc POjI sfjo - sfmfn aqy rsd dI splfeI kIqI jFdI hY. prmfxu AUrjf dy Kyqr ivwc vI XUkryn qoN Bfrq nUM vwzI mdd imldI hY. iewQy dy prmfxu ivigafnI rUs duafrf bxfey gey kuznkulm prmfxu ibjlI GrF ivwc kMm krdy hn. Bfrq ny 2012 ivwc XUkryn dy nfl prmfxU sihXog smJOqf vI kIqf sI. iehnF ivwc prmfxu AUrjf inafmk borz aqy XUkryn dI prmfxU eyjMsI dy ivwc prmfxU Kyqr ivwc qknIkI jfxkfrI df lYxf dyxf kIqf jfvygf.  iesdy qihq dovyN dysL prmfxU Kyqr nfl juVy inXm, surwiKaf, izjLfien, sMcfln, prmfxU inkfs nUM bMd krn,  kUVf krkt prbMD aqy afvfjfeI vrgy KyqrF ivwc afps ivwc sihXog krngy. donF dyF dy ivwc POjI qknIk aqy ivkfs dy Kyqr ivwc sihXog lMby smyN qoN jfrI hn. donF dyF dy ivwc sflfnf ZfeI arb zflr df afpsI vpfr huMdf hY. hflFik XUkryn ivwc jfrI AuQwl - puQl ivwc Bfrq df koeI hwQ nhIN hY,  lyikn hflq ijMnI jldI sDfrn ho jfx Enf hI TIk hY. ijwQoN qwk XUkryn df rUs aqy XUrpIn XUnIan dy ivwckfr Psx df svfl hY, Bfrq leI cMgf ieh hY ik XUkryn AuWqy rUs df asr ijLafdf rhy. ies dI vwzI vjHf ieh hY ik XUrpIn XUnIan dy mukfbly rUs Bfrq dy ihqF dy bfry ivwc ijLafdf socdf hY.


PYktrIaF `c kMm krdy lok pUrI pYnsLn df supnf vI nhIN lY skdy

paramjit sandhu-prmjIq sMDU

 

kuwJ hPLqy pihlF kYnyzf dI pYnsLn plYn vfry iewk afrtIkl iliKaf sI ijs bfry bhuq sfry pfTkF ny afpxf pRqIkrm Byijaf aqy iewk ivakqI ny PUn kfl krky mYnUM puiwCaf ik Aus ny 40 sfl kMm vI kIqf sI pr AunHF nUM kMm dI pUrI pYnsLn nhIN iml rhI jo ik mhIny dI 1012 zflr imlxI cfhIdI sI sgoN qkrIbn awDI ku hI imldI hY aqy keI QfeIN twkrF mfr afieaf hY pr koeI ZwukvF jvfb nhIN idMdf. keI bjurgF df ieh vI kihxf sI AunHF nUM 20 jF 20 qoN vwD sfl ho gey hn kYnyzf ivwc afieaF nUM pr AunHF nUM buZfpf pYnsLn 10 sfl dy ihsfb nfl hI imldI hY. pr myrf Aus afrtIkl ivwc iksy ivakqIgq pYnsLn imlx bfry jfxkfrI dyx df mksd iblkul nhIN sI ik iksy nUM ikMnI pYnsLn imlxI cfhIdI hY jdik myrf mksd isrPL ieh sI ik agr sfzI srkfr vwloN pYnsLn plYn sI pI pI ivwc bxdf suDfr nf kIqf igaf qF ies pIVHI nUM pYnsLn gujLfrf hox qoN bhuq Gwt aqy aglIaF pIVIaF nUM pYnsLn imlxI bhuq hI musLkl ho jfvygI. myrf hQlf lyK ilKx vI df ieh mqlb iblkul nhIN hY ik iksy nUM pYnsLn ikMnI imlxI cfhIdI hY pr mYN isrP iewk jwtky qrIky Bfv sDfrn qrIky nfl aMdfjLnL pYnsLn dI hI gwl krFgf pr ieh aMdfjLn pYnsLn ivwc pRqI mhInf iqMn-cfr zflr df Prk qF ho skdf hY pr bhuqf nhIN pr ies nfl lwgx vflI pYnsLn df aMdfjLf sOKf hI lwg jFdf hY aqy quhfnUM Qf QF twkrF mfrn dI loV nhIN hY.

sB qoN pihlF bjLurg hfkm isMG dy svfl dy AuWqr ivwc Elz eyjL sikAuirtI pYnsLn Bfv buZfpf pYnsLn dI gwl krdy hF ijs `qy bfhrly dysLF qoN afky vwsy bhuqy bjLurgF nUM bhuq vwzI afs huuMdI hY. agr iksy nUM pYnsLn aplfeI krn smyN 18 sfl dI Aumr qoN bfad kYnyzf ivwc af ky vwsy nUM 40 sfl ho gey hn aqy Aus dI Amr 65 sfl jF ies qoN Aupr hY qF Aus nUM pUrI buZfpf pYnsLn imlxI cfhIdI hY jo ik 2013 ivwc 6612 zflr sflfnf hY joik mhIny dy 551 ku zflr bxdy hn. pr agr iksy ivakqI nUM kYnyzf ivwc 18 sfl dI Aumr qoN bfad af ky vsy nUM ajy 10 sfl hoey hn qF Aus dI Aumr 65 sfl ho geI hY qF Aus nUM sfl df 6612 zflr df cOQf ihwsf hI imlygf pr ies dy nfl splImYNt bYnIiPt vI imlxgy joik Aus ivakqI dI afmdn aqy Auh sLfdIsudf hY jF iewklf jF iPr Aus dy sfQI dI mOq ho cwukI hY jF Aus dy sfQI dI Amr 65 sfl qoN Gwt hY aqy kI dovyN jIa hI pYnsLn lYx dy hwkdfr hn qF iehnF gwlF dy afDfr `qy bYnIiPt vwD Gwt skdy hn pr bhuqI vfr buZfpf pYnsLn nUM aqy grMtz ienkm splImYNt nUM afps ivwc rlLLzwg kr ilaf jFdf hY aqy pYnsLn hI dws idwqf jFdf hY jd ik aijhf nhIN hY. agr awj dI qrIk ivwc koeI ivakqI 65 sfl df hY aqy Aus nUM kYnyzf ivwc afey nUM 10 sfl  hoey hn aqy 2013 ivwc aplfeI krdf hY qF Aus nUM buZfpf pYnsLn pRqI mhInf 140 zflr dy krIb (do iqMn zflr Aupr jF Qwly) imlygI aqy agr iksy nUM awj dI qrIk ivwc 15 sfl hoey hn qF awj aplfeI krdf hY qF Aus nUM 207 zflr dy krIb imlxgy. so jwtky qrIky muqfibk buZfpf pYnsLn dy hryk sfl dy 14 ku zflr dy krIb  joV ley jfx qF Aus ivakqI dI mhInyvfr buZfpf pYnsLn df aMdfjLf sOiKaF hI ho jFdf hY.

jwtkf jF sDfrn qrIkf iehI hY ik pYnsLn aplfeI jF sLurU hox `qy kYnyzf rihMidaF ijMny sfl hoey hn AunHF sflF nUM 13[80 nfl guxf krky Aus dI mhIny dI buZfpf pYnsLn bx jfdI hY. Bfv pYnsLn leI aplfeI krn vyly afpxy kYnyzf ivwcly irhfiesLI sflF nUM 13[80 zflr nfl guxf kr ilaf jfvy qF aMdfjLn mhInf vfr buZfpf pYnsLn df pqf lwg jFdf hY. jy koeI ivakqI 20 sfl kYnyzf ivwc rih ky buZfpf pYnsLn leI aplfeI krdf qF Aus nUM mhIny dy aMdfjx 276 zflr imlxgy. 35 sfl rihMdy ivakqI nUM 455 zflr aqy jo koeI ivakqI afpxy pUry 40 sflf kYnyzf ivwc rih ik buZfpf pYnsLn leI aplfeI krdf hY qF Aus nUM pUrI buZfpf pYnsLn Bfv 551 zflr mhIny dy imlxgy. drasl 6 mhIny pihlF Bfv 39[5 sfl bfad pUrI pYnsLn lYx leI aplfeI kIqf skdf hY. ieh iewk jwtkf qrIkf hY buZfpf pYnsLn df pqf lfAux df, agr jy koeI 2013 ivwc rItfier huMdf hY jF 65 sfl df ho jFdf hY qF Aus nUM ies aMdfjLy muqfibk hI mhInyvfr pYnsLn imlygI. pr ieh qrIkf shI pYnsLn Bfv sYNts tU sYNts jfnx leI koeI iswky bMd qrIkf nhIN hY. ieh pYnsLn bkfiedf srkfr dy bxfey PfrmUly nfl hI imldI hY. hfkm isMG dy svfl df jvfb ieh hY ik agr iksy ny 10 sfl bfad 65 sfl df hox `qy  buZfpf  pYnsLn lYxI sLurU kr idwqI hY qF BfvyN Aus nUM kYnyzf ivwc rihMdy nUM 35 sfl ikAuN nf ho gey hox Aus nUM ieh pYnsLn 10 sfl dI irhfiesL dy ihsfb nfl hI imlxI hY aqy ies ivwc mihMgfeI dr nfl kuwJ pRqIsLq df vfDf huMdf rihMdf hY.

hux sI pI pI dI gwl krdy hF ijs `qy kYnyzf ivwc kMm krn vfly lokF nUM sB qoN vwzI afs huMdI hY, dy vwD qoN vwD mhIny dy isrP 1012 zflr pRqI mhInf hI imldy hn Auh vI Aus ivakqI nUM ijs ny 40 sfl kMm kIqf hovy aqy nfl pYnsLn plYn ivwc mYksImm kMtrIbUsLn Bfv pUrf Xogdfn pfieaf hovy. Audfhrx vjoN 1997 ivwc Aus ivakqI dI kMm dI afmdn 35800 zflr qoN vwD hoxI cfhIdI sI qfhIN mYksImm Xogdfn ho skdf sI. ies pRkfr hI 2000 ivwc 37600 zflr , 2010 ivwc 47200 aqy 2013 ivwc 51100 aqy agly sfl 2014 ivwc 52500 zflr sflfnf kMMm dI afmdn hoxI cfhIdI hY qF hI ieh 40 sfl bfad quhfnUM mYksImm pYnsLn iml skdI hY. ijs ivakqI ny 20 sfl qoN lY 67 sfl dI Aumr qwk 47 sfl kMm kIqf hY qF Auh ivakqI afpxI Gwt afmdn vfly 7 sflF nUM bfhr kwZ ky sB qoN vwD afmdn vfly 40 dy afDfr `qy vwD vwD qoN vwD pYnsLn lYx df hwkdfr ho skdf hY. mYksImm Bfv pUrI pYnsLn imlx dI sLrq qF Aupr dwsI jf cwukI hY pr pUrI pYnsLn bhuq Gwt lokF nUM imldI hY Kfs krky bfhrly dysLF qoN afky kYnyzf vsy bhuq Gwt lok 40 sfl kMm krdy hn. ies qoN ielfvf bhuq vfrI iksy ny anieMmpfiemYNt leI huMdI hY aqy jF iPr ibmfrI Bfv iswk lIv leI huMdI hY jF iPr kuJ icr izseybiltI (sI pI pI zI nhIN) qy irhf huMdf hY aqy iPr pUrI pYnsLn lYx leI pUrf Xogdfn nhIN pf sikaf huMdf ikANik AunHF dI afdmn Gwt huMdI hY. ieQy ieh vI dwsxf jLrUrI hY ik kuJ Kfs hflqF ijnHF ivwco iewk ijvyN bwcy dy jnm afid leI hryk sfl vFg 2014 leI 16 qoN 17% dI zrfpafAUt provIjLIn hY aqy ies Gwt afmdn vfly smyN df sI pI pI `qy asr nhIN pYNdf pr ies leI srivs kYnyzf nUM iewk Pfrm Br ky dwsxf jLrUrI huMdf hY.

hux jy agr afmdn nUM dyiKaf jfvy qF 2014 ivwc sI pI pI dI pYnsLneybl arinMg 52500 zflr hY Bfv 52500 zflr `qy pUrf Xogdfn (2425[50) pfAuxf jLrUrI hY agr koeI ivakqI sfl dy 25-26 zflr pRqI GMtf lYNdf hY aqy 40 GMty kMm krdf hY qF mYksImm kMtrIbusLn kr skdf hY pr awj dI qrIk ivwc 25-26 zflr pRqI GMty dy imlxy bhuq aOKy hn ijhVy lok pRoPYsLnl hn Auh qF pUrf Xogdfn pf hI idMdy hn pr PYktrIaF ivwc kMm krdy afm kfmy ijnHF nUM ies pYnsLn dI sB qoN vwD loV huMdI hY sfry aijhf nhIN kr skdy. ies qoN ielfvf ajklH pfrt tfeIm nOkrIaF df bolbflf vD irhf hY aqy Gwto Gwt qnKfh kfrn mYksImm Xogdfn iksy vI hflq ivwc nhIN ho skdf aqy Puwl pYnsLn lYx df supnf vI nhIN ilaf jf skdf.

quhfnUM pYnsLn ikMnI imlxI hY ieh vI iewQy jwtky qrIky nfl dwsx dI koisLs krdy hF agr koeI ivakqI 2013 ivwc irtfier huMdf hY aqy Aus ny 20 sfl kMm kIqf hY aqy Aus ny pUrf (mYksImm) Xogdfn pfieaf hY qF Aus nUM sfl df 6000 zflr imlygf jo ik iek mhIny df 500 zflr hY. 2013- 2014 vfsqy jtkf PfrmUlf ieh hY ik ijMny sfl qusI kMMm kIqf hY aqy pYnsLn plYn ivwc pUrf Xogdfn pfieaf hY qF afpxy kMm dy sflF nUM 25 nfl guxf kr lvoN qF quhfnUM quhfzI mhIny dI pYnsLn df aMdfjLf ho jfvy pr hF agr qusIN pUrf Xogdfn nhI pfieaf qF iPr quhfnUM Gwt pYnsLn imlygI. pUrI sI pI pI pYnsLn lYx leI pUry 40 sfl pUrf kMm aqy Xogdfn pfieaf hoxf jLrUrI hY.

qusIN pYnsLn ivwc pfey Xogdfn nUM srivs kYnyzf dI vYwb sfeIt `qy afpxy akfAUNt ivwc jfky cYWk kr skdy ho jF qusIN srivs kYnyzf nUM PUn krky jF AunHf nUM icwTI ilK ky vI hux qwk dy sI pI pI leI kIqy kMtrIbUsLn dI pUrI jfxkfrI mMgvf skdy ho aqy agr quhfnUM ikqy koeI glqI idsdI hY qF srivs kYnyzf qoN qurMq TIk krvfieaf jf skdf hY. ijQy vI ikqy quhfzy pYnsLn dy Xogdfn dy awgy aMgryjLI df aYWm iliKaf hoieaf hY qF ies df mqlb hY ik qusIN Aus sfl pYnsLn leI pUrf Xogdfn pfieaf hY. agr quhfnUM 40 aYWm iml jFdy hn qF qusIN pUrI pYnsLn lYx dy hwkdfr hovygy agr nhIN qf quhfnUM pYnsLn Gwt imlygI. Audfhrx vjoN jy qusIN sfl 2013 leI 2356[20 zflr df Xogdfn pfieaf hY qF ieh sfl df pUrf Xogdfn hY aqy ies dy sfhmxy aYWm iliKaf hoieaf hovygf aqy ieMnf hI Xogdfn quhfzI kMpnI ny quhfzy leI pfieaf hovygf.

iewk hor mudf bhuq sfhmxy afAuNdf hY ik nvIN sI pI pI sLurU hox vfly nvyN lokF ivwcoN qkrIbn awDy lokF nUM sLurU ivwc aksr Gwt pYnsLn imldI hY ikAuNik rYnivAU kYnyzf, srivs kYnyzf jF aYc afr zI sI nUM tfeIm isr afmdn bfry sUicq nhIN krdf so ies krky ieh bhuq hI iDafnXog hY ik iksy pYnsLn dy mfhr qoN afpxI pYnsLn df pihlF hI ihsfb ikqfb lvf lYxf cfhIdf hY. kYnyzf ivwc hryk sfl 300000 dy krIb lok nvIN pYnsLn lYxI sLurU krdy hn aqy iek aMdfjLy muqfibk AunHF ivwcoN 150000 nUM Gwt pYnsLn imlx dI sMBfvnf pfeI jFdI hY BfvNy ieh rkm bhuq QoVI Bfv 5 zflr pRqI mhInf qoN lY ky 25 zflr pRqI mhInf qwk ho skdI hY.

ies bIqy aYqvfr kYnyzf dy sUibaF dy pRImIarF aqy PYzrl srkfr dy ivwq mMqrI nfl mIc lyk ikbYk ivKy iewk mIitMg hoeI sI ijQy bhuq sfry pRImIarF ny mMg rwKI sI sI ik lok pihlF qoN ijafdf pRImIar Bfv dugxf aqy nfl hI kMpnI dugxf Xogdfn pfvy qF ik irtfier hox qy gujLfrf krn jogI pYnsLn iml sky pr ies nfl ivwq mMqrI ijMMm PlfhrtI sihmq nhIN hoieaf Aus df kihxf sI ies mfVI afriQk hflq ivwc sI pI pI df pRImIam nhIN vDfieaf jf skdf ijs nfl pRImIar kfPLI nrfjL hn. iesdy nfl hI ibijns adfry vI pRImIam vDfAux dy hwk ivwc nhIN hn. ieQy AuntyrIE dI pRImIar kYQlIn ivMn ny ikhf sI ik Auh afpxy qOr `qy EntyrIE ivwc vwKrI pYnsLn plYn surU kr dyxgy pr sUby vwloN afpxI pYnsLn plYn sLurU krnf aYnf sOKf nhIN ijs qrHF pRImIar kih rhI hY pRImIar vDx nfl ibjins EntyrIE ivwcoN bfhrly sUibaF ivwc jfx lwg jfxgy ijs nfl sgoN hor nuksfn hovygf. iksy vI sUby nUM afpxI vwKrI pYnsLn plYn sLrU krn qoN pihlF pYnsLn plYn dy cMgy aqy mfVy pRBfvF dI smIiKaf krnI bhuq jLrUrI hY. pr iewk gwl pwkI hY BfvyN ikMny vI suDfr kr le jfx pr PYktrIaF ivwc kMm krdy 52500 zflr sflfnf qoN Gwt afmdn vfly kfmy pUrI pYnsLn imlx df supnf vI nhIN lY skdy.

 

 


kMpnIaF dI pihl kI hovy: vDIaf kfmf jF bons?

- prmjIq sMDU

 

ipCly mhIny do drjn dy krIb kMpnIaF dy mflkF aqy mYnyjrF dI smfl ibjLins Porm mIitMg ivwc sfLiml hox df mOkf imilaf ijs ivwc AuntyrIE dIaF CotIaF 20 kMpnIaF dy numfieMdy sLfiml sn. ies dy nfl hI ies mIitMg ivwc kuJ arQsfLsqrI, akfAuNtYNt aqy ivqI nIqI GfVy aqy ivqI Kyqr nfl sMbMDq hor ivakqI vI sLfiml sn. ies mIitMg ivwc ivcfr kIqf igaf sI ik mMdy dI hflq ivwc kMpnI nUM lfBdfiek bxfAux leI kI kI kdm cwuky jfx aqy kMpnIaF nUM cMgy kfmy ikvyN imlx aqy kI kfimaF nUM bons dy ky pRozksLn vDfAux leI AuqsLfihq kIqf jf skdf hY jF ik nhIN. ies mItMg ivwc do BfrqI mflkF nUM Cwz ky sfry hI gory gorIaF mflk ihwsf lY rhy sn ijnHF ny afpo afpxy qjLrby dy aDfr `qy CotIaF kMpnIaF nUM af rhIaF smwisafvF bfry ivcfr pysL kIqy sn. mIitMg dI sLurUafq ivwc bhumq mYnyjrF aqy mflkF df ivcfr sI ik kMpnIaF nUM bons isstm sLurU kr dyxf cfhIdf hY qF ik kfimaF nUM afpxf kMm cMgy qrIky aqy shI krn leI pryiraf jf sky. keI mflkF df kihxf sI ik AunHF ny kMpnIaF ivwc bons isstm sLurU qF kIqf sI pr Aus df koeI bhuqf lfB nhIN sI hoieaf ikAuNik bons isstm nfl kuwJ hI kfimaF nUM AuqsLfihq kIqf jf sikaf sI. AunHF df kihxf sI hryk kfmy nUM bons nfl AuqsLfihq nhIN kIqf jf skdf.

          mIitMg ivwc iewk nOjvfn arQsLfsqrI ny afpxy ivcfr pysL kridaF ikhf ik kfimaF nUM AuqsLfihq krn dI loV hY nf ik AunHF dy kMm nUM. Ausdf ivcfr sI ik jdoN kfmy nUM AuqsLfihq kIqf jFdf hY qF Auh cMgy nqIjy idMdf hY pr jd Aus dy kMm dI qrIPL kIqI jFdI hY qF nqIjy pihlF ijMny cMgy nhIN huMdy. Aus df kihxf sI ik agr kfimaF nUM cMgI qnKfh imldI hY aqy Auh kMm nUM psMd krdy hn qF AunHF kfimaF nUM bons dy ky AuqsLfihq krnf sOKf hY ikAuNik AunHF dI kMMm ivwc idlcspI huMdI hY aqy ijnHF kfimaF dI kMm ivwc idlcspI hI nhIN huMdI AunHF nUM ijMnf mrjLI bons dyeI jfvoN AunHF ny kMm nhIN krnf huMdf aqy aijhf afm hI PYktrIaF ivwc vfprdf hY. Aus df ieh vI kihxf sI ik kfimaF nUM KusL rwK ky hI cMgy nqIjy kwZy jf skdy hn. ies nOjvfn arQsLfsqrI dI gwl ivwc vjLn qF jrUr sI pr iewk PYktrI ivwc kMm krdy vwKo vwKry Xogqf dy 100-50 kfimaF nUM ikvyN KusL rwiKaf jfvy sB qoN vwzI smwisaf qF kMpnIaf dy sfhmxy ieh hY ikAuNik iksy iewk Kfs isstm nfl kuJ kfmy qF KusL rih skdy hn pr sfry kfimaF nUM KusL nhIN rwiKaf jf skdf.

bfad ivwc iekwTy hoey mflkF df ivcfr sI ik isrPL bons nfl hI ijLafdfqr kfimaF nUM KusL rwiKaf jf skdf hY bysLk sfiraF nUM nhIN. ieh vI dyKxf jLrUrI huMdf hY ik kI bons isstm ikMnF ku kMm kr skdf hY. ieh vI qF nhIN ikhf jf skdf ik bons isstm kMm iblkul nhIN krdf aqy ieh lfgU hI nhIN hoxf cfhIdf. bons isstm hryk pRkfr dy ivakqI qy asr nhI krdf ikAuNik vwKro vwKrI iksm dy lokF dIaF afdqF aqy suBfa myl nhIN KFdy. ies dI Audfhrx iewk ivMzo sfPL krn vflI kMpnI dy mflk ny bVy hI sLpsLt sLbdF ivwc idwqI. Aus ny ikhf ik Aus dI trONto ivwc kMpnI hY jo ik afprtmYNt iblizMgF dIaF ivMzojL aqy bfhr lwgy sLIisLaF nUM sfPL krn df kMm krdI hY. Aus ny ipCly do sfl qoN bons isstm lfgU kIqf hoieaf hY qF ik qyjL aqy vDIaf kMm ho sky aqy Gwt isLkfieqF afAux pr bons isstm dy lfgU hox qoN bfad ivMzoNjL qF ijLafdf mfqrf ivwc sfPL hox lwg peIaF pr nfl hI isLkfieqF vI vwD afAux lwg peIaF pr do kfimaF dI rPqfr `qy koeI Prk nhIN ipaf. Aus ny ikhf ik jd AunHF kfimaF nUM pwuiCaf igaf ik kI Auh bons nUM psMd krdy hn qF AunHF df jvfb sI ik Auh pYsy nUM qF psMd krdy hn pr ivMzo sfPL krn dy kMm nUM psMd nhIN krdy. hux ies kys ivwc Aus kfmy nUM ijMnf mrjLI kMpnI bons dyeI jfvy Aus nUM kuafltI aqy rPqfr leI AuqsLfihq nhIN kIqf jf skdf ikAuNik kMm ivwc Aus dI idlcspI iblkul nhIN hY aqy Auh isrP pYsy leI hI kMm krdf hY.

          iewk hor mflk ny dwisaf ik Aus ny jdoN bons isstm sLurU kIqf sI qF sLurU ivwc qF Aus dy kMm dI rPLqfr aqy kuafltI vwD geI hY pr hOlI hOlI kfimaF df AuqsLfh Gwt igaf aqy Auh bons nUM vI afpxI qnKfh df hI ihwsf smJx lwg pey. kuJ kfmy vfikaf hI vwD kMm krdy sn pr kuJ kfmy aijhy vI sn jo ik pihlF nfloN vI Gwt kMm krn lwg pey aqy Auh bons leI dUijaF dy kMMm `qy hI tyk rwKdy sn. pr Aus dy dwsx muqfibk jd mfVI kfrgujfrI aqy bons lY ky CuwtIaF mfrn vfly kfimaF df bons kwt idwqf igaf qF Auh lybr borz kol cly gey ik sfzy nfl qnKfh aqy bons ivwc pwKpfq kIqf jFdf hY jd ik kMpnI ny bons kMpnI dI sfrI afmdn ivwcoN dyxf huMdf hY aqy kMpnI dI afmdn ivwc AunHF df vI ihwsf hY qF kMpnI nUM lybr kort ny AunHF pMj kfimaF nUM vI bons dyx df PYslf suxf idwqf ik kMpnI dI bons nIqI muqfibk kMpnI df bons sfry hI kfimaF ivwc iewko ijhf vMizaf jfxf cfhIdf hY ikAuNik hryk kfmf iewko ijhf kMm nhIN kr skdf aqy kMpnI bons dyx smyN kfxI vMz nhIN kr skdI. ies qoN bfad kMpnI ny bons isstm hI bMd kr idwqf sI. Aus df ivcfr sI ik agr sfry kfmy iewko ijhI sKsLIaq dy mflk hn qF bons isstm vDIaf kMm krdf hY pr jd kfmy dUsry dI imhnq `qy afpxf bons AuzIkdy hn qF bons kMpnI nUM Pfiedy dI QF nuksfn krvf idMdf hY. ies kMpnI dI smiwsaf ieh ivcfrI geI ik kMpnI nUM iewk bons isstm dI QF mltI-lYvl, mltI-PYktr jF ivakqIgwq bons isstm lfgU krn cfhIdf sI jo ik ivakqIgwq kIqy kMm muqfibk bons iml sky. ieQy kMpnI ny iewko hI bons isstm sLurU krky smwisaf Kuwd KVH kr leI sI.

          ies mIitMg ivwc aKIr qy iehI iswtf kwiZaf igaf ik kfimaF nUM rKdy vkq AunHF dI sKsLIaq aqy AunHF dI kfblIaq aqy kMm dy ruJfn nUM dyKdy hI rwiKaf jfvy qF ik ieh kfmy kMpnI nUM vI kuwJ Pfiedf idvf skdy hox nf ik isrPL afpxI qnKfh lYx leI hI kMMm krn dy cfhvfn hox ikAuNik kfmy kMpnI df ihwsf huMdy hn aqy kMpnIaF nUM vDIaf bons issitm lfgU kr dyxf cfhIdf hY qF ik susq kfimaF nUM vI qyjL kMm dI jFc isKfeI jfvy.

          bons isstm sLurU krn qoN pihlF kMpnIaF nUM kMpnI dy ZFcy dy muqfibk hI isstm lfgU krnf cfhIdf hY nhIN qF keI vfr kMpnI dI BlfeI leI sLurU kIqf bons isstm Aultf vI kMm kr jFdf hY. bons isstm keI qrHf df hY ieh kMpnI `qy inrBr krdf hY ik kMpnI ny kihVI cIjL Bfv kuafltI, syljL, syPtI, lfB jF iPr kfrgujLfrI qy bons dyxf hY. sfry hI mflk iewk gwl `qy sihmq hoey sn ik nvF kfmf rwKx qoN pihlF Aus dy ipCokV dI cMgI qrHF jFc hoxI cfhIdI hY aqy ijLafdf qr kfmy pihloN eyjMsIaF qoN hI lYxy cfhIdy hn qF ik kfmy df pqf lwg sky ik kI Auh kMm ivwc idlcspI vI lYNdf hY ik nhIN aqy iPr hI AunHF nUM pwkI nOkrI `qy rwKxf cfhIdf hY. sB qoN pihlF cMgy kfmy dI Bfl aqy iPr kfmy nUM bons dy ky hI cMgy nqIjy kwZy jf skdy hn ikAuNik bons isstm dI kfmXfbI kfimaF dI kusLlqf `qy hI inrBr krdI hY.

 


Porz aqy trUzo dy mfmly ivwc mIzIey dI kfrgujLfrI `qy iewk Jfq -prmjIq sMDU

 

          kYnyzf dI afriQk rfjDfnI aqy sB qoN vwzy sLihr trONto dy myar rOb Porz df mfmlf pUrf BiKaf hoieaf hY aqy mIzIey vwloN afey idn nvyN nvyN ieMksLfP kIqy jf rhy hn. Porz afpxI afdq anusfr pihlF qF koeI vI glqI mMnx qoN ienkfr kr idMdf hY pr jd sbUq sfhmxy afAuNdy idwsdy hn qF iPr muafPLI mMgx ivwc vI dyr nhIN lfAuNdf. hux kONsl ny myar rOb Porz dIaF bhuqIaF qfkqF Aus qoN Koh leIaF hn aqy myar nUM iewk lMgVf kwukV bxf idwqf igaf hY ikAuNik Porz sLihr df myar huMidaf Auh sB kuJ Aus qrHF nhIN kr skdf ijvyN Auh kONslr hox mOky kONsl ivwc dhfiVaf krdf sI aqy jd Auh eItobIko hlky qoN kONslr huMdy hoey mIzIey ivwc iewkly biGafV dy nF nfl jfixaf jFdf sI. jdoN Auh kONslr huMdf sI qF AudoN vI dfrU pwqf Ckdf irhf hoxf hY pr AudoN Kwby pwKI mIzIey, jF kONsl ivwcly sfijsLkfrF nUM idKfeI nhIN sI idwqf hoxf ikAuNik AudoN AunHF dI qqkflI myar zyivz imlr dy huMidaF pUrI qUqI boldI sI. pr jdoN hux Auh trONto df myar bx igaf qF Kwby pwKI mIzIeyy aqy kONsl dy Kwby pwKI sfijskfrF ny Aus `qy insLfny sfDxy sLurU kr idwqy. Kwby pwKI mIzIaf qF Aus dy ipwCy ieQoN qwk clf igaf ik Aus dy Gr dy ipCvfVy jf ky bfhr idny rfqy Poto iKwcdf iPrdf huMdf sI aqy Porz nUM bfhr inklxf vI musLkl kr idwqf sI. ies ivwc koeI swLk nhIN hY ik Porz ivwc bhuq sfrIaF inwjI kmjLorIaF hn ijnHF krky Auh afey idn crcf ivwc rihMdf hY. jdo Porz trONto df myar bx igaf sI qF Aus nUM afpxIaF kmjLorIaF aqy mfVIaF afdqF qy kfbU pfAuxf cfhIdf sI pr Auh pf nhIN sikaf ikAuNik ieh koeI vI nhIN cfhuMdf ik AunHF dy sLihr dy myar df nF iksy bdnfmI df ihwsf bxy. hux myar Porz ny aYlfn kIqf hY ik jo kwuJ ipwCy ho igaf Aus nUM Cwz idE qy Buwl jfE aqy awgy qoN aijhf kuJ vI nhIN vfprygf. afm ieh rfie pfeI jf rhI sI ik jdoN Porz dy sUty dy ikwsy sfhmxy afAux lwgy sI qF Porz nUM kuJ icr leI afpxIaF qfkqF izptI myar nUM afrjLI qOr `qy sONp ky CuwtI qy clf jfxf cfhIdf sI aqy afpxf ielfj krvf ky vfips af jfxf cfhIdf sI aqy Aus smyN qwk gwl TMZI pY jfxI sI pr sfzI smJy aijhf nhIN sI hoxf ieh Porz nUM vI pqf sI. Kwby pwKI mIzIaf, Kwby pwKI kONslr aqy hor jQybMdIaF ijnHF ivwc vwzIaF XUnIanF sLfiml hn, ny Porz dI gwl TMzI nhIN sI pYx dyxI ikAuNik Auh Porz dIaF mfVIaF gwlF nUM muwK prdy `qy ilafAux leI kmrkwsy kwsI iPrdIaF hn aqy jd ik Aus vwlo kIqy cMgy kMmF aqy lok pwKIaF nIqIaF nUM aqy torOto dy lokF dy BlLy vflIaF gwlF sfhmxy nhIN afAux dyxf cfhuMdIaF aqy Porz dy cMgy kfrnimaf nUM vI mIzIey ivwc vI nFh pwKI qOr `qy hI pRkfisLq kIqf jFdf irhf hY.

          jdoN Porz ny gfrbyjL cwukx vfilaF dI hVqfl qoN ibnF sLihr dy dPqrI aqy bfhr kMm krn vfly kfimaF nfl cfr sflF df smJOqf kr ilaf ijs nfl sLihr nUM pMj sflF ivwc 100 imlIan zflr dI bcq hoxI hY qF pihlI vfr XUnIanF Aus dy iKlfPL afeIaF sn pr Porz ny AunHf dI koeI pRvfh nhIN sI kIqI. ies qoN pihlF zyivz imwlr aqy iml lfstmYn vI XUnIanF qoN zrdy aijhf krn df hONslf  nhIN sI kr sky jo Porz ny afAuNdy vkq hI kr idwqf sI. ies qoN ielfvf Porz ny pRfprtI tYks df vfDf zyivz imlr dy vkq dy vfDy qoN awDf kr idwqf sI ijs nfl pRfprtI mflkF nUM kfPI bcq hoeI hY. ies qoN ielfvf trONto sLihr dy invsIaF `qy lwgx vflI bhuq hI cricq 60 zflr pRqI gwzI dI PIs vI kYNsl kr idwqI sI jo ik ipClI lokl srkfr ny ivAuNqI sI. Porz dy iKlfP AudoN vwzIaF XUnIanF ny afx JMzy cuwky jdo Aus ny trONto dy awDyy sLihr dI gfrbyjL kulYksLn nUM pRfeIvyt hwQF ivwc dy idwqf sI ijs nfl sLihr nUM swqF sflF ivwc 80 imlIan zflr df Pfiedf hoxf hY. ies dy nfl ijQoN ieh kUVf krkt pRfeIvyt kMpnI vwloN cwuikaf jFdf hY AuQoN dy lok pUry KusL hn jd ik XUnIanF ny pihlF ieh pRcfr krky lokF nUM Porz ivwruwD lfmbMd krn dI koiLssL kIqI sI ik agr kUVf krkt nUM pRfeIvyt hwQF ivwc dy idwqf igaf qF lokF nUM pihlf vrgIaF vDIaf syvfvF nhIN imlxgIaF aqy lokF dy GrF awgy kUVy dy Zyr lwgy irhf krngy pr hux lokF df kihxf hY ik istI dy vrkrF nfloN hux AunHF nUM vDIaf syvf iml rhI hY aqy Kwby pwKIaF df ieh pRcfr vI JUTf hI inkilaf sI. ies qoN bfad Aus ny tI tI sI nUM sUbfeI srkfr koloN iek jLrUrI syvf krfr krvf ilaf aqy hVqfl krn qy iek qrHF nfl pfbMdI lgvf idwqI ikANik jd tI tI sI dy kfmy hVqfl kr idMdy sn qF troNto df kMm kfj iewk dm Twp ho jFdf sI aqy lokF nUM afAux jfx ivwc kfPI idkq afAuNdI sI. Porz ny iek hor bhuq hI vDIaf kMm kIqf ik sLihr dy ijhVy kONlsr istI df pYsf afpxy inwjI kMmF aqy afpxy afp nUM pRomot krn leI bVI bysLrmI nfl Krcdy sn Auh vI bMd kr idwqf sI. Audfrhx vjoN istI dy iewk kONslr ny afpxI rItfiermYNt dI pfrtI `qy lokF dy tYks vjoN idwqy 12000 zflr iqMn GMitaF ivwc Auzf idwqy sn. ieQy hI bws nhIN ipCy cfr sflF ivwc trONto sLihr ivwc kdI koeI hVqfl nhIN hoeI ijvyN ik zyivz imlr dy vkq hoieaf krdIaF sn pr smwisaf ieh hY ik ijwQy Porz iek vDIaf aiDkfrI hY AuWQy inwjI mfmilaF ivwc kfPI kmjLor hY aqy mIzIaf Aus dI ies kmjLorI df pUrf Pfiedf cuwk irhf hY.

hux dUsry pfsy jsitn trUzo jo ik iewk aYm pI vI hY aqy pfrlImYNt ivwc ilbrl pfrtI df nyqf vI hY, dy ikwsy vI koeI Gwt nhIN hn ijnHF dI crcf vI iCVnI cfhIdI sI pr iCVI nhINy. KLbr afeI pr Kwby pwKI mIzIey ny QFey hI dwb leI. trUzo dy ikwsy pihly vI bhuq hn pr hux qfjLf ikwsy dI gwl krdy hF. trUzo ny ipCly hPLqy do bhuq hI hYrfnIjnk gwlF kIqIaF, pihlF qF Aus ny cIn dI srkfr dI rwj ky sfhrnf kIqI aqy ikhf ik cInI izktytrisLp Aus dI mMnpsMd izktytriswLp hY. AuWQy Aus ny ieh vI ikhf ik hfrpr srkfr nUM cInI srkfr qoN kYnyzf dI afrQkqf nUM gqIsLIl bxfAux leI kwuJ iswKxf cfhIdf hY. trUzo ny iPr bfad ivwc mMn vI ilaf ik Aus ny cInI dI srkfr dI shfrnf kIqI sI jd ik ilbrl pfrtI vfilaF smyq sB nUM pqf hY ik cInI ivwc mnuwKI aiDkfrF df Gfx ho irhf hY aqy AuQy iek bwcf pYdf krn df kfnUMn vI lfgU hY. trUzo df kihxf sI ik cIn ny afpxI afrQikqf ivwc bhuq suDfr ilaFdf hY. agr stIPn hfrpr jF Aus dy iksy aYm pI ny aijhI gwl afK idwqI huMdI qF Kwby pwKI mIzIey ny hux qwk qUPfn KVf kr dyxf sI. trUzo dI ieh glqI vI ilbrl pwKI mIzIey dI crcf df ivsLf nf bx skI.

          hux jy hor awgy vDIey qF ipCly hPLqy qF Aus ny kmfl hI kr idwqI jdoN Aus ny kYnyzf dy afid vfsI bwicaF dy sfhmxy bolidaf ikhf ik kYnyzf ivwc mYrUvfnf Bfv BMg gYkfnUmnI nhIN hoxf cfhIdI. Bfv afm imlxI cfhIdI hY koeI vI ivakqI BMg pI skdf hY. Aus dy ieMnF hI kihx dI dyr sI qF AuWQy 7 sfl dI Aumr qoN lY ky 18 sfl qwk dI Amr dy iekwTy hoey bwicaF ny Aus dI ies gwl df qfVIaf mfr ky svfgq kIqf. hux dyKx vflI gwl ieh hY ik afid vfsIaF dy bwcy qF pihlF hI zrwg ivwc burI qrHF Psy pey hn aqy skULlF ivwc nhIN jFdy pr trUzo AunHF nUM zrwg kfnUMnI krn dIaF bfqF suxf irhf sI. iewQy trUzo nUM afpxI mF mfrgRyt trUzo dy AunHF ibafnF nUM iDafn ivwc rwKxf cfhIdf hY ijs ivwc Aus ny iek aKLbfr nUM idwqI ieMtrivAU ivwc BMg bfry afpxy inwjLI ivcfr pysL kIqy sn ik BMg pIx dy kfrn hI Aus df mfnisk sMqulLn ivgV igaf hY aqy jdoN vI Auh ikqy ijLafdf BMg pI lYNdI hY qF Aus nUM hspqfl ielfj leI dfKl hoxf hI pYNdf hY. Aus df kihxf sI ik Auh BMg df syvn Cwzxf cfhuMdI hY pr Aus nUM ieh kMm bhuq aOKf lgdf hY. pr hux Esy hI mfrgtyr trUzo df spuqr Coty bwicaF sfhmxy ieh kihMdf hY ik BMg pIxI koeI mfVI nhIN hY aqy ieh kfnUMnI hoxI cfhIdI hY. jsitn trUzo pihlF hI mMn cwuikaf hY ik Auh aYWm pI huMdy hoey vI BMg pINdf irhf hY pr mIzIey ny Aus dI ies glqI nUM vI inwjI mfmlf kih ky Twp idwqf sI.

          hux ipCly hPLqy hI trUzo dy isrP lVkIaf dy PMksLn ivwc byqukIaf gwlF kIqIaF sn ijs df mIzIey ny koeI Kfs noits nhIN sI ilaf. isrP kuVIaF dy ies PMzryjL ilrbl lIzr df jfxf ikMnf ku soBdf hY aqy lVkIaF ivwc KV ky AunHF dIaF lwqF `qy kumYNt krky trUzo kI dwsxf cfhuMdf sI. iewQy ieh vI svfl hY ik kI ilbrlF ivwc koeI aijhI ilbrl aOrq hI nhIN sI jo lVkIaF dy PMz ryjL ivwc jf skdI hovy. jy ies lVkIaF dy smfgm dI Gtnf nUM Cwz ky trUzo vwloN pYsy lY ky cYrtI smfgmF ivwc BfsLx dyx dI gwl krIey Auh vI aYm pI huMidaF kI ieh jfiejL sI. keI cYirtI vfilaF nUM Auny pYsy nhIN sI bxy ijMny AunHF nUM trUzo nUM dyxy pey sI. trUzo dy ikwsy qf bhuq lMmy hn pr Aus dy imhrbfn mIzIey nUM nhIN idwsdy. hux jy rOb POrz dy msly aqy trUzo dIaF glqIaF df lyKf joKf krIey qF trUzo dIaf glqIaF Porz dIaF glqIaf nfloN ikqy ijLafdf Kqrnfk hn aqy ies df afAux vfly smfj `qy Aultf pRBfv pYxf hY. pr mIzIey dy kYmiraF dy lYNjL rOb Porz aqy kMsrvtvf dIaf glqIaF dy duafly hI GMumdy hn aqy trUzo dI glqIaF nUM njLr aMdfjL krdf af irhf hY ikAuNik trUzo ilbrlF df golzn buafie jo hY.

 


DoKybfjL kfimaF nUM bcfAuxf XUnIanF df kMm nhIN hoxf cfhIdf

 -prmjIq sMDU

 

ipCly hPLqy azmYNtn dI adflq dy iewk jwj ny bVf hI kmfl df PYslf idwqf hY ijs ivwc JUTI ibmfrI df bhfnf lf ky mYc Kyzx gey iewk ivakqI df pqf lwgx qy ijs nUM kMpnI ny kMm qoN kwZ idwqf sI, df PYslf brkrfr rwiKaf hY. albrtf dy jwj jy tI mYkfrQI dy ies PYsly nfl kMpnIaF dI qF pUrI qrHf sihmqI hY pr XUnIanF ies PYsly nUM bhuq hI sKLq PYslf dws rhIaF hn. jUn 2011 bYWl-tYls kMpnI ivwc kMm krdy jYrz aMzrvwuz nF dy tYknIsLIan jo ik kMpnI leI lokF dy GrF aqy ibjins adfiraF ivwc jf ky  tYlIPUn aqy ientrnYWt lfAuNdf sI, ny afpxy mYnyjr nUM ikhf ik Aus nUM julfeI dI ies qrIk nUM CwutI cfhIdI hY ikAuNik Aus ny iek mYc Kyzx jfxf hY ies krky Auh kMm `qy nhIN af skdf. pr mYnjr ny Aus dI bynqI ieh kihMidaf rwd kr idwqI ik Aus qoN pihlF iewk hor tYknIsLIan ny Aus idn dI CuwtI leI hoeI hY aqy Auh Aus nUM Aus idn dI CuwtI iksy vI hflq ivwc nhIN dy skdf aqy Auh iksy hor idwn dI CuwtI lY lvy. Aus idn aMzrvwuz dIaF swq gfhkF nfl apfieMtmYNtF bxfeIaF hoeIaF sn ies krky koeI hor tYknIsLIan vI ivhlf nhIN sI jo Aus dI QF kMm kr sky. ijs krky aMzrvwuz nUM CwutI nhIN sI idwqI jf skdI aqy nhIN sI idwqI geI.

          ijs idn tUrnfmYNt sI qF aMzrvwuz ny afpxy mYnyjr nUM tYkst sunyhf Byj idwqf ik Auh ibmfr hY aqy kMm qy nhIN af skdf. ies nfl mYnyjr nUM sLwk ho geI aqy mYnyjr Kuwd Aus QF `qy clf igaf ijwQy mYc cwl irhf sI qF aMzrvwuz Kyz irhf sI. mYnyjr ny Aus dIaF Poto leIaF aqy mUvI vI bxf leI aqy dUsry idn kMm `qy afey nUM kMm qoN jvfb Bfv Pfier kr idwqf. Aus dI XUnIan ny gRIvIaYns Br idwqf aqy afribtrytr ny Aus nUM iewk mhIny leI sspYNz krky dubfrf kMm `qy bhfl kr idwqf. kMpnI ny afribtrytr dy PYslyy ivwruD apIl kr idwqI aqy hux jwj ny afribtrytr df PYslf AultFidaF kMpnI dy hwk ivwc PYslf dy idwqf hY. hux XUnIan df kihxf hY ik aMzrvwuz nUM iews kuqfhI jF glqI leI iewk awDy idn leI jF mhIny ku leI sspYNz krnf qF TIk sI pr kMm qoN hI kwZ dyxf bhuq hI sKq PYslf hY. jwj ny afpxy PYsly ivwc ikhf ik kMm krn leI aMzrvwuz bhuq ibmfr sI pr sfPtbfl dI gym Kyzx leI qMdrusq sI ieh ikDrlf qrk sI jo XUnIan ny idwqf hY.

          ieQy ijLkrXog hY ik kYnyzf ivwc aijhI JUTI ibmfrI dI CuwtI lYx vfilaF dI bhuq Brmfr hY ikANik kYnyzf dy ijLafdfqr kfmy XUnIanF dy mYNbr hn aqy XUnIanF kfimaF dI glqI nUM glqI nf mMn ky Aus dy hwk ivwc af KVdIaF hn. iewk srvy muqfibk kYnyzf dy 30% kfmy JUTI ibmfrI dI CuwtI aksr lYNdy hn jd ik Auh asl ivwc ibmfr hI nhIN hoey huMdy aqy iqMn idn dI ibmfrI leI AunF nUM zfktr kol jfx dI vI loV nhIN huMdI. ies dy nfl hI kYnyzf dy 50% kfimaF ny ieh vI mMinaF hY ik AunHF ny ijLMdgI ivwc keI vfr JUT bol ky ibmfrI dI CuwtI leI sI. ies dy nfl hornF kfimaF nfloN XUnIan kfmy ijLafdf qnKfh vI lYNdy hn aqy AunHF nUM vwD bYnIiPt vI imldy hn ies dy nfly pYnsLn vI huMdI hY. iewQy kfr kMpnIaF jF srkfrI adfiraF ivwc kMm krdy kfimaF dI Audfhrx idwqI jf skdI hY. aksr XUnIan AunHf kfimaF dI pYrvI krdIaF dyKIaF jFdIaF hn joik afpxy aMplfielr Bfv kMpnI nfl DoKf krdy hn. ies tYls kMpnI dy kfmy aMzrvwuz ny afpxI kMpnI aqy afpxy nfl dy kfimaF nUM DoKf idwqf sI ijs nfl ies kMMpnI dy nfl nfl Aus dy gfhkF vIM nuksfn hoieaf sI.

          vYsy jy ies kys nUM iewk pfsy rwK idwqf jfvy qF asl ivwc kfmy iksy vI kMpnI dI rIV dI hwzI huMdy hn. pr agr kfmy hI afpxy kMpnI dy jVHIN qyl dyx lwg pYx qF kMpnI ny iewk idn izwgxf hI izwgxf huMdf hY. aksr cMgy kfimaF nUM kMpnIaF kdI vI bfhr df rsqf jldI nhIN idKfAuNdIaF aqy cMgy kfmy kMpnI dI ijMd jfn huMdy hn. pr hux dyKx ivwc afieaf hY ik bybI bUmrjL kfmy bhuq sKq imhnq krdy sn aqy krdy hn pr hux aglI vfeI jnrysLn dy kfmy sKq mihnq krn dy hwk ivwc nhIN hn. kMpnIaf nfl vfh pYx kfrn myrf ieh inwjI qjrbf hY ik awjkl bfhrly dysLF qoN kYnyzf af rhy bhuqy nOjvfn kfmy ieh cfhuMdy hn ik AunHF nUM ibnf hwQ pYr ihlfieaf cMgI qnKfh imly pr AunHF nUM koeI kMm krn nUM nf khy. awj kwl dy bhuqy kfimaF ivwcoN vrk aYiQks iblkul guMm gey hn. hux dy bhuqy kfimaF ivwc nYqikqf ikqy nyV qyV vI nhIN hY. kMm `qy jfxf pr bhfinaF nfl kMm nf krnf AunHF dI afdq bxdI jf rhI hY. pr ieQyy sfry kfmy aijhy nhIN hn pr cMgy aYiQks vfly kfimaF dI igxqI GtdI jf rhI hY. iewQy aijhIaF kMpnIaF vI hn jo ik kfimaF dIaF jfiejL mMgF nUM vI njLr aMdfjL krdIaF hn aqy kfimaF df sosLx krdIaF hn. pr ies sosLx nUM vwKry qrIky nfl inijwiTaf jf skdf hY. jy afpxy gvFZI amrIkf dI gwl krIey qF amrIkf ivwc vI iqMnF kfimaF ivwcoN iewk kfmy ny 2012 ivwc JUTI ibmfrI dI CuwtI leI sI ies nfl amrIkf dIaf kpMnIaF nUM ikMnf Gftf ipaf hovygf ies df aMdfjLf lfAuxf ieMnf afsfn nhIN hY. ies dy nfl ies srvy ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik 30% dy krIb kfmy ibmfr hox dI sUrq ivwc vI kMm qy gey sn qF ik ibmfrI dI CuwtI nUM loV pYx `qy vriqaf jf sky. bysLk hux kMpnIaF aqy srkfrI adfry ibmfrI dI CuwtI nUM Kqm krn aqy CuwtIaF jmF krn qoN rokx vwl vwD rhy hn pr XUnIanF kfrn aijhf hoxf ajy sMBv nhIN hY. CotIaF aqy keI ibnF ibnf XUnIan qoN bgYr kMpnIaf vwloN ibmfr hoey kfmy nUM koeI pYsy nhIN idwqy jFdy aqy lMbI ibmfrI kfrn AunHF nUM srkfrI iswk lIv `qy jfxf pYNdf hY. ipCly sfl EntyrIE dy tIcrF dIaF vI joVIaF jFdIaF ibmfrI dIaF CuwtIaF nUM kwtx leI srkfr ny kfPLI Xqn kIqy sn pr tIcr XUnIanF srkfr dy ipwCy pY geIaF sn aqy votF qoN zrdI srkfr koeI PYslf nhIN sI kr skI. aksr CotIaF kMpnIaF ivwc ijwQy 10-15 kfmy kMm krdy huMdy hn qF AuWQy iek vI kfmy dy kMm `qy nf afAux nfl kMMm shI qrIky nfl nhIN huMdf aqy kMm krn leI vwzI smwisaf af jFdI hY qy kMm rwuk jFdf hY ikAuNik CotIaF kMpnIaF kol ieMnI guMjLfiesL nhIN huMdI ik Auh vfDU kfmy rwK skx. ipCly sfl dIvflI mOky iewk 12 kfimaF vflI kMpnI ijQy sfry hI kfmy BfrqI ipCokV vfly sn, ivwcoN 6 kfimaF ny acncyq CwutI mfr leI aqy PUn `qy kih idwqf ik Auh ibmfr hn aqy kMMm `qy nhIN af skdy jd ik kMpnI dy mflk ny pihlF hI kih idwqf sI ijs ny dIvflI dI CwutI lYxI hY qF iewk hPLqf pihlf dwsoN qF ik CwutI lYx vfly kfmy dI QF hor afrjLI kfmf swidaf jfvy agr jy ijLafdf lokF ny CwutI lYxI hY qF iPr iewk aYqvfr pihlF lf ky kMm kwZvf ky isLpimMt pUrI kr leI jfvy pr kfimaF df kihxf sI ik jy pihlF aYqvfr lvfAuxf hY qF sfnUM aYqvfr df Evr tfeIm idwqf jfvy pr kMpnI kfimaF dI ies mMg nfl sihmq nf hoeI. iPr kfimaF dI ieh smUihk CwtI kMpnI nUM nuksfn phuMcfx dy ierfdy nfl hI kIqI geI smJI jf skdI sI. dIvflI df idn sI aqy kMpnI vI BfrqI dI sI jy hux kMpnI koeI aYksLn lYNdI qF vI kfimaF ny aOKf hoxf sI aqy nf lYNdI qf iPr aijhI afdq bx jfxI sI ik jdoN idn iqAuhfr afvy qF CuwtI nUM rokxf aOKf ho jfxf sI. iews  qoN bfad kMpnI nUM bhuq hI sKq inXm bxfAuxy pey qF ik agFh aijhf nf vfpr sky. hux kfmy kih rhy hn ik kMpnI ny afpxI nIqI ivwc qbdIlI krky AunHF dy Dfirmk idn dI CwutI df hwk mfr ilaf hY aqy EntyrIE dy ihAUmn rfeIts kol kys kIqf hoieaf dwisaf jFdf hY. bhuq bfrI kfmy CotIaF kMpnIaF dIaf smwisafvF nUM nhIN smJdy jd ik afpxy kMm nUM kMpnI dy kMm qoN vwD nUM qrjIh idMdy hn Auh vI JUT bolky. CotIaF kMpnIaF nUM aksr vwzIaF kMpnIaF qoN Coty afzrjL swb-kMtrytk `qy imly hoey huMdy hn aqy AunHF dI lfB dr bhuq hI Gwt huMdI hY aijhI hflq ivwc agr kfmy ibnf ibmfr hox qoN hI ibmfrI df bhfnf lf lf ky CwutIaF mfrI jfxgy qF kMpnIaF kol kfimaF nUM bfhr df rsqf idKfx qoN ielfvf koeI hor cfrf nhIN rih jfvygf. ibmfrI iksy vI bMdy nUM Gyr skdI hY pr ibmfr bMdf bfhr ngr kIrqn jF dIvflI `qy PwulJVIaF clfAuNdf iPry jF iPr ibmfrI dI CuwtI mfrky bfrzr pfroN amrIkf ivwc KrIddfrI krdf iPry qF iewh qF iPr kMpnI nfl iswDf DoKf hY hI hY, hor kwuJ nhIN hY. ijQy kfimaF nUM afpxy hwkF df vwD iKafl huMdf hY AuWQy aMplfiemYNt aYkt aDIn kMpnIaF nUM vI bhuq hwk hn. kfrn ieh hY ik kMpnIaf vwloN idwqI shUlq nUM vI kfmy afpxf hwk smJx lwg pYNdy hn aqy ies kfrn kMpnIaF nUM sKq PYsly lYxy pY rhy hn. hux awgy qoN JUTI ibmfrI dI CuwtI mfrn vfilaf nUM kMn ho jfxy cfhIdy hn ik JUTI ibmfrI dI kfl krn nfl quhfzI nOkrI vI jf skdI hY ijs qy quhfzf jIvn inrbfh cwl irhf hY.

          jwj dy ies PYsly nfl XUnIanF nUM iewk bhuq hI sKq sunyhf imlxf cfhIdf hY ik XUnIan df kMm cMgIaF qnKfhF vflf smJOqf aqy suriKaq kMm dI hflq qwk hI sImq rihxf cfhIdf hY nf ik kMpnI nfl DoKf krn vfly kfmy nUM bcfAux leI XUnIan nUM vrqxf cfhIdf hY ikAuNik ieh nYiqkqf aqy asUlF dy iKlfPL hY aqy iksy vI hflq ivwc ies nUM jfiejL nhIN Tihrfieaf jf skdf. hux ieh vI AumId kIqI jFdI hY ik awgy qoN XUnIan aqy afribtrytr albrtf dy jwj dy ies PYsly nUM mwdynjLr rwK ky afpxf PYslf idaf krngyy.

 


 

muafPL krnf bwicE! asIN quhfzy leI kwuJ nhIN Cwz ky cwly -prmjIq sMDU

paramjit sandhu

jdoN iensfn ivafihaf jFdf hY, bwcy ho jFdy hn aqy Aus dI sB qoN vwzI pihlI ijMLmyvfrI bwicaF df cMgf pflx posx huMdf hY. jd bwcy vwzy ho rhy huMdy qF AunHF dI pVHfeI ilKfeI mfipaF leI aihm cxOqI huMdI hY aqy Aus qoN bfad AunHF nUM cMgIaF nOkrIaF imlx df cfa vI AunHF hI mfipaF nUM vwD huMdf hY. mfipaF dIaF hor ijMLmyvfrIaF ijvyN bwicaF dy ivafh krny afid qF bfad ivc afAuNdIaF hn aqy bwicaf dy ivafh krky iensfn afpxy afp nUM surKrU smJdf hY. ijvyN ik mfipaF vwloN ieh smiJaf jFdf hY ik bwcy cMgIaF nOkrIaF `qy lwg ky ik buZfpy ivwc AunHF dI kuJ mdd krngy bysLk awj dy jLmfny ivwc bhuq sfry mfpy ieh Pokf Brm hI pflL rhy hn pr iPr dI smyN dy hflfqF anusfr bwicaf qoN koeI vwzI afs rwKxI mfipaF dI Bwul khI jf skdI hY. Ausy qrjL `qy srkfrF ny vI aijhIaF hI nIqIaF AulIkIaF jF ikafsIaF hoeIaF huMdIaF hn aqy ijnHF nIqIaF nUM nOjvfn pIVHI ny cldf rwKxf huMdf hY pr bhuq vfrI nOjvfn hflfqF anusfr srkfrI skImF nUM cwldf rwKx ivwc asmrQ vI ho jFdy hn.

          hux jd buZypy dI gwl afAuNdI hY qF srkfrF ny aijhy pRogrfm clfey hoey hn ijhVy buZfpy ivwc hI jfky lfgU huMdy hn aqy ienHf pRogrfmF nUM nOkrIaF krn vfly lokF vwloN pfey Xogdfn nfl cwlxf huMdf hY. jd asIN kYnyzf dI gwl krdy hF qF kYnyzf ivwc bjLurgF leI keI qrHF dy pRogrfm hn ijvyN buZfpf pYnsLn, splImYNtrI bYnIiPts aqy kMm dI pYnsLn (sI pI pI) aqy ienHf bYnIiPtF aqy pYnsLnF df Krcf kMm krdI nOjvfn pIVI nUM cwukxf pYNdf hY. pRMqU hux hryk dysL dI srkfr hI ies msly qy gMBIr ivcfrF kr rhI hY ik afAux vfly smyN ivwc irtfier ho rhy bjLurgF nUM pYnsLn aqy hor bYnIiPt dyx leI aYny pYsy ikwQoN afAuxgy ikANik ienHF pRogrfmF ivwc pYsf Gwt aqy Krcf vwD afAux df zr hY. ies df kfrn ieh hY ik afAux vfly smyN ivwc irtfier ho rhy lokF dI igxqI nvyN kMMm krn vfly lokF dI igxqI nfloN vwD hovygI. smwisaf ieh pysL af rhI hY ik afAux vfly kuwJ sflF ivwc bhuq vwzI igxqI ivwc bybI bUmrjL (dunIaF dI dUsrI lVfeI qoN bfad 1946 qoN lY ky 1965 ivwc jnmy lok) irtfier ho rhy hn aqy hox vfly hn. ienHF irtfier hox vfly lokF nUMM srkfrF pYnsLnF ikwQoN dyxgIaF ieh iPkr hux hornf dysLF smyq kYnyzf aqy amrIkf nUM vI lwgf hoieaf hY Kfs krky kYnyzf ivwc qF ies df bhuq vwzf asr pvygf ikAuNik kYnyzf dI afrQkqf CotI afrQkqf hY. iek aMdfjLy muqfibk ikhf jf irhf hY ik kYnzf ivwc 2013 qoN 1000 qoN 1500 qwk bybI bUmrjL rojLfnf irtfier hoxy sLUrU ho jfxgy aqy ijnHF dI QF lYx leI isrP 50 ky krIb nOjvfnF nUM kMmF `qy hI rwiKaf jf skygf ijnHF ny rojLfnf irtfier ho rhy 1500 lokF dI pYnsLn df Bfr cwukxf hY aqy afpxy leI pYnsLn plYn ivwc Xogdfn vI pfAuxf hY. jy amrIkf vwl njLr mfeIey qF AWuQy rojLfnf 6000 qoN lY ky 11000 qwk lok rojLfnf irtfier hox lwg jfxgy. jy ienHF irtfier hox vfly lokF dI QF Aus qoN vwD nOkrIaF nf kwZIaF geIaF qF awj ijhVy nOjvfn Pys bwuk dy dIvfny hoey iPrdy hn AunHF leI aqy AunHF dy bwicaF leI kuwJ vI nhIN bcygf aqy hux qwk joiVaf hoieaf sB kuJ bybI bUMmrjL dI pYnsLn c Kqm ho jfvygf. ieh svfl AuWTdf rihMdf hY ik kI sLoslL mIzIey dI dIvfnI nOjvfn pIVHI ies bfry suihrd hY? sLfied nhIN. kI ies bfry srkfrF suihrd hn, iblkul nhIN jfpdIaF. sgoN srkfrF qF ieh cfhuMdIaF hn ik iksy qrHF nfl srkfrI KjLfny `qy ipaf pYnsLnF dy Krcy df boJ Gwt kIqf jfvy aqy srkfrI pYnsLl plYn bMd hI kr idwqI jfvy aqy lokF nUM pRfeIvyt pYnsLn plYn lYx leI mjLbUr kIqf jfvy aqy srkfrF ies qrHF bjLurgF dIaF ijMLmyvfrIaF qoN bcIaF rih skx.

          jy kYnyzf vwl njLr mfrIey qF kYnyzf ivwc hux qwk nvIaF nOkrIaF `qy lwg rhy nOjvfnF dI igxqI irtfier ho rhy lokF dI igxqI nfloN hmysLF hI vwD rhI hY pr hux awgy qoN aijhf nhIN hY. 2012 sfl ivwc 15 qoN 24 sflf dy nOkrI pRfpq krn vfly nOjvfnF dI igxqI 55 qoN 64 sfl kMm krn vfly lokF dI igxqI nfloN Gwt geI sI aqy ies qrHF pihlI vfr hI hoieaf hY. so ieh qF iewk sLurUafq hI hY aqy ies qrHF awgy vI aijhf hI vfprdf rhygf. kYnyzf ivwc jnm dr Gt rhI hY nOjvfn pIVHI mfpy bxn qoN iknfrf kr rhI hY aqy bybI bUMmrjL buwZy ho rhy hn aqy ies dy nfl jIvn dr vwD rhI hY aqy lok lMbI Aumr Bogdy hn, mMdf afAux kfrn nvIaF nOkrIaF nFh dy brfbr hn ies krky nOjvfn dI nOkrIaF ivwc nPLrI GtdI jf rhI hY. ies pRkfr ijMnI dyr bfhrly dysL qoN ieMmIgrFt bxf ky nOjvfn ilaFdy jfxgy AunI dyr Bfv 2030 qwk qF sMquln bixaf rih skygf pr 2050 ivwc kYnyzf ivwc bjurgF dI igxqI nOjvfnf nfloN ikqy vwD jfvygI.

          jy buZfpf pYnsLn nUM iewk pfsy rwK ky isrPL kYnyzf pYnsLn plYn bfry gwl krIey ijs AuWpr irtfier ho rhy lokF ny vwzIaF afsF rwKIaF hoeIaF huMdIaF hn qF ies plYn df BivwK koeI bhuq vDIaf nhIN jfpdf BfvyN ik srkfrI dfhivaF muqfibk sI pI pI nUM afAuNdy 75 sflF ivwc koeI Kqrf nhIN hY, dI gwl kIqI jf rhI hY. 1996 ivwc sI pI pI ivwc 11 iblIan zflr kMtrIibAUsLn vjoN afieaf sI  jd ik 17 iblIan zflr dI adfiegI pYnsLnF aqy hor bYniPt dy rUp ivwc ies plYn ivwcoN kIqI geI sI aqy Aus vkq ies plYn ivwc isrP 35 iblIan dy PMz sn aqy ies plYn dy PylH hox dy pUry afsfr bx gey sn. jy 2010 dy aMikVaF `qy njLr mfrIey qF ies sfl ivc vI adfiegI nfloN Gwt pYsy ies plYn ivwc afey sn. sfl 2010 ivwc 35[86 iblIan zflr dI adfiegI kIqI geI sI jd ik ies plYn ivwc 31[9 iblIan zflr hI afieaf sI. jd 1996 ivwc ies plYn ivwc afAux vflf pYsf adfiegIaF dy rUp ivwc kIqy pYsy nfloN Gwt igaf sI qF 1997 ivwc srkfr ny hrkq ivwc af ky iek sIpIpI ienvYstmYNt borz bxf idwqf sI. ies borz ny plYn ivwc bhuq qbdIlIaF krn dIaF isLPfrsLF kIqIaF sn qy srkfr ny qbdIlIaf kr idwqIaF sn aqy borz ny nfl hI iews plYn ivwcoN pYsf bfhrly dysLF ivwc invysL krnf sLurU kIqf sI. borz muqfibk jUn 2013 nUM ies plYn ivwc 188 iblIan zflr dy PMz pey hn joik 75 ku sfl vfsqy kfPLI dwsy jf rhy hn. pr ieQy ieh vI ikhf igaf hY ik ienHF PMzF ivwcoN 16% dy krIb pYsf rIal astyt ivwc invysL kIqf hoieaf PMz hY ikAuNik awjkl rIal astyt dIaf kImqF isKrF CUh rhIaF hn qF ies krky ies plYn ivwc PMz ijLafdf njLr afAuNdf hY jd ikqy rIal astyt izwgI qF iPr ies plYn nUM sMBlxf musLikl ho jfvygf ijvyN ik 2008 aqy 2009 ivwc vfpiraf sI jdoN mfrikt iek dm izwg peI sI.  ieh plYn 75 sfl inrivGn clx df borz dfhvf ies aMdfjLy nfl krdf hY ik agr ies plYn ivwc hux dI dr nfl nvF pYsf afAuNdf irhf qF ies plYn nuM koeI Kqrf nhIN hY. pr borz ieh nhIN dws irhf ik afAuNdy sflF ivwc hux ijMnf nvF pYsf hryk sfl ies plYn ivwcoN ikwQoN afvygf ikAuNik nojvfnF nUM qF nOkrIaF nhIN iml rhIaF pr borz ies bfry kuJ vI dwsx nUM iqafr nhIN hY.

          jy ies qoN QoVf awgy cwlIey ies sfl ieh pYnsLn lYx vfilaF dI kuwl igxqI 6[3 imlIan hY ijnHF ivwcoN 3 imlIan EntyrIE ivwc aqy iewk imlIan bI sI dy lok sn. sIpIpI aDIn ijhVy bYnIiPt idwqy jFdy hn AunHF ivwc kMm dI pYnsLn, izseyibltI bYnIiPt, mOq aqy mOq qoN bfad dy bYnIiPt smyq keI hor bYnIiPt sLfiml hn. ies sfl Bfv 2013 ivwc meI dy hI mhIny 120000 krIb nvyN lokf ny ieh bYnIiPt lYxy sLurU kIqy sn jd ik ies mhIny ivwc hI 11000 dy krIb mOqF ho jfx nfl bYnIiPt bMd hoey sn. so meI mhIny ivwc iewk lwK qoN vwD lokF nUM ies plYn ivwcoN nvIaF adfiegIaF kIqIaf geIaF hn. bysLk ies plYn ivwc bhuq vwzIaF qbdIlIaF kIqIaF jf rhIaF hn pr smiJaf ieh jf irhf hY ik ijnI dyr ies plYn ivwc nvF pYsf nvyN kMtrIibAUsLn vjoN nhIN afAuNdf qF EnI dyr ies plYn df BivwK Kqry ivwc hI hY. hux ieh mMg AuWT rhI hY ik sI pI pI vjoN imldI pYnsLn nUM dwugxI kr idwqf jfvy qF ik bjurg grIbI ivwc afpxf buZfpf kwtx qoN bc skx jo ik asMBv jfpdf hY BfvyN ik keI sUby cfhuMdy hn ik plYn ivwc kMtrIibAUsLn vI duwgxf kr idwqf jfvy aqy bfad ivwc pYnsLn vI hux nfloN dwugxI imly aqy nfl hI kMntrIibAUsLn afmdn dI sflfnf hwd vI vDf ky 51000 zflr qoN 102000 zflr Bfv dugxI kr idwqI jfvy. ies vkq iewk ivakqI nUM mhIny dy vwD qoN vwD 1012 zflr imldy hn ijs nfl gujLfrf hox musLikl hY pr aOsqn pYnsLn 500 zflr pRqI mhInf dy krIb hY. ies qoN ielfvf irtfermYNt dI Aumr vI 65 qoN 67 sfl krn bfry srkfr ivcfr kr rhI hY.

          hux bhuq sfry ivqI sYktr nfl juVy ivakqIaF aqy arQsLfsqrIaF ny nOjvfnF nUM ieh kihxf sLurU kr idwqf hY ik mOjUdf srkfrF qoN bhuqIaF AumIdF nf rwKo aqy afpxy BivwK nUM afp izjfLien kro. arQsLfsqrIaF df kihxf hY ik sfzy nOjvfn afpxy BivwK bfry bhuq avysly hn Auh votF aqy nIqIaF GVHn ivwc idlcpsI iblkul nhIN lYNdy ies krky nOjvfnF nUM vwD cVH ky votF ivwc Bfg lYxf cfhIdf hY aqy afpxf BivwK afp suDfrnf cfhIdf hY. arQsLfsqrIaF ny nOjvfnF nUM vMgfr pfeI hY ik srkfrI pYnsLn plYn dIaF nvIaF nIqIaF Kwud GVo aqy afpxy bjurgF df aqy afpxy BivwK nUM suDfrn leI avysly nf hovo nhIN qF asIN sB kuJ Kf pI jfxf hY aqy quhfzy leI kuJ nhIN bcxf, iPr sfnUM muafPL kirE.

 


kMD AuWproN guaFZI dy ivhVy ivwc Jfq mfridaF-prmjIq sMDU

 

 

          gvFZI dy ivhVy ivwc kMD qoN Jfkxf cMgf qf nhIN smiJaf jFdf pr jd guaFZ ivwc BMg Buwj rhI hovy qF JfqI mfr lYx ivwc koeI hrjL vI nhIN huMdf. awj asIN afpxy qfkqvr guaFZI dy ivhVy ivwc Jfq mfrn lwgy hF qF ik sfzy guaFZI amrIkf dy ivhVy ivwc jo kwuJ vfpr irhf hY Aus bfry kwuJ jfx skIey aqy sFJf kr krIey.

          amrIkf dy bjt aqy krjLf sMkt `qy sLurU hoeI ksLmksL qoN hux kuJ smyN leI rfhq jLrUr imlI geI hY jdoN dohF hI pfrtIaF dy nrm iKaflI sYnytrF ny iewk smJOqy qihq krjLy dI hwd afrjLI qOr `qy vDfAux leI sihmqI dy idwqI sI aqy vIrvfr iews ibwl nUM hfAUs aqy rfsLtrpqI Ebfmf ny dsqKqF nfl mnjLUrI dy idwqI hY ijs nfl kMm qoN ivhly hoey 8 lwK kfmy vfips afpxy kMmF `qy prq gey hn.

          hux dy ies smJOqy ivwc krjLy dI afrjLI ilmt 7 PrvrI qwk vDfeI geI hY aqy srkfr afpxy Krcy 15 jnvrI qwk clf skdI hY. ies smyN dOrfn dohF pfrtIaF dI afps ivwc gwl cldI rhygI aqy krjLy dI hwd vDfAux jF GtfAux aqy hor lmkdy msly hwl krn leI srkfr kol cfr mhIny hn. agr iPr vI cfr mhIny bfad aijhy hI hflfq bxdy hn ijs vfry pwkf KdsLf pfieaff jf irhf hY qF iPr amrIkf df ivqI BivwK dfa `qy lwg skdf hY ikAuNik ijhVy dysLF ny amrIkf nUM krjLf idwqf hoieaf hY Auh nhIN cfhuMdy ik amrIkf izPlft hovy aqy AunHF df krjfL mry. ies vkq amrIkf df kuwl krjLf 16[7 itRlIan zflr hY aqy ies df vwzf ihwsf dysI aqy bdysLI bYNkF df krjLf hY. ies kwul krjLy ivwc bfkI df 5 itRlIan zflr dy krIb krjLf hornF dysLF dIaF srkfrF ny bONzF dy rUp ivwc idwqf hoieaf hY. ies vkq sB qoN vwD krjLf df cIn hY aqy Aus qoN bfad jfpfn df nMbr hY. cIn ny amrIkf nUM 1[28 itRlIan zflr df krjLf idwqf hoieaf hY aqy jpfn df krjLf 1[14 itRlIan zflr hY. ieMglYNz df vI koeI 600 iblIan zflr dy krIb krjLf hY.

          hfAUs ivwc grmiKaflI jLKLmI hoey irpbilkF dy lIzr tYWz krUjL ny afKrkfr kih idwqf sI ik Auh sYnyt dy PYsly ivruwD afpxI vot nhIN pfAuxgy Bfv ik tYWz krUjL dy irpblIkn sfQI hux ies ibwl df ivroD nhIN krngy. ipCly kuJ smyN qoN irpbilknf dI sfK bhuq izgdI jf rhI sI aqy aOsqn lok Ebfmf dIaF nIqIaF df sfQ dy rhy sn. pr dUsry pfsy bhuq sfry irpbIlkn soc dy lok aijhy vI sn ijnHF df ivcfr sI ik irpbilkIn pfrtI shI hY pr pfrtI Ebfmf mUhry afpxy pYr Cwz rhI hY aqy zYmokrYitkF dy sfhmxy kmjLor huMdI jf rhI hY. Ebfmf dy hYlQ kyar kfnUMn nUM lY ky sB qoN vwD ivroDqf irpblIknF dI hoeI sI. jy ipCly iewk mhIny qoN cldy af rhy ies pUry vrqfry nUM dyiKaf jfvy qF amrIkf dy lokF dy idlF aMdr dohF hI pfrtIaF dI sfK izgI hY. irpbilknF df kihxf hY ik agr srkfr sbiszIaf dyx `qy qur peI iPr qF lok ienHF sbiszIaF dy pwky afdI ho jfxgy. pr dUsry pfsy irpbilkn Ebfmf kayr df ivroD qF kr rhy sn pr AunHf nUM ies dy ijwqx dI koeI afs nhIN sI aqy Auh hfrI hoeI lVfeI lVH rhy sn ikAuNik hYlQ kyar df mwudf afm lokF nfl juiVaf hoieaf sI.

          hux tYWz krUjL ny kih idwqf hY ik jy sYnyt ivwc irpblIkn iewkjwut rihMdy aqy hfAUs ivcly irpbilknF dI mdd krdy qF nqIjy kuJ vwKry hoxy sI ikAuNik sYnyt dy smJOqy qoN tYWz krUjL KusL nhI hY aqy Ausdf kihxf hY ik sYnyt ivwcly kuJ irpbilknF ny Aus dI kIqI krfeI `qy pfxI Pyr idwqf hY. Xfd rhy ipCly do hPiqaF qoN aMsLk kMmbMdI kfrn PYzrl srkfr dy 2[1 imlIan kfimaF ivwcoN 8 lwK dy krIb kfimaF nUM GrI bYTx leI mjLbUr hoxf ipaf sI.

 

zYWt sIilMg kI hY:

          zYWt sIilMg jF krjLf hwd ijs rfhIN srkfr iewk hwd qwk hI krjLf lY skdI hY aqy agr srkfr nUM hor vwD krjLy dI loV hY qF dohF sdnF dI mnjLUrI lYxI pYNdI hY. hux bhuq sfry isLkfgoo skUl nfl juVy irpblIkn arQsLfsqrI ieh mMMndy hn ik krjLy dI hMdbMdI shI nhIN hY aqy ies nUM muwZoN Kqm kr dyxf cfhIdf hY. drasl ieh krjLf hwdbMdI dunIaf dI pihlI lVfeI qoN bfad 1917 ivwc sLurU kIqI geI sI qF ik lVfeI leI srkfr pYsf AuDfrf lY sky. ies dy nfl hI rfsLtrpqI dI iswDf krjLf lYx dI Xogqf `qy rok lfAuxf vI ies df iewk mMMqv sI qF ik bONz jfrI krky rfsLtrpqI afpxI mrjLI nfl krjLf nf lY sky. jdoN 1917 ivwc ieh sIilMg sLurU kIqI geI sI qF Aus vkq ies dI hwd amrIkf isr cVy krjLy nfloN do guxf vwD rwKI geI sI. Bfv jy iewk iblIan df krjLf sI qF krjLy dI hwd 2 iblIan rwKI geI sI pr ieh krjLf hwd ipCly 20 sflF ivwc 18 vfr vDfeI geI hY qF ik srkfr dy Krcy pUry ho skx. amrIkf vFg iek zYnmfrk hI aijhf dys hY. XUrp dy keI dysLf ivwc ies qrHF hY ik dysL dI jI zI pI nfloN dysL df krjLf 60% hyTF rihxf cfhIdf hY.

          asl ivwc amrIkf ies inrDfrq krjLy qwk meI mhIny ivwc hI phuMc igaf sI. Aus qoN bfad amrIkf nUM srkfrI Krcy pUry krn leI rojLfnf 2 iblIan zflr AuDfry lYxy pY rhy sn. 1979 qoN sLurU hoeI zYWt sIilMg df rUl 1995 qwk TIk cldf irhf sI pr 1995 ivwc jdoN ibl kilMtn rfsLtrpqI sI qF AudoN purfxf rUl bdl idwqf igaf sI aqy sIilMg nUM vDfAux GtfAux nUM bjt nfl joV idwqf igaf sI qF ik bjt pfs krdy mOky bjt ivwcly KricaF muqfibk hI ieh sImf vDfeI GtfeI jf sky. hux bhuq sfry irpblIkn soc dy arQsLfsqrI ieh zYWt sIilMg nUM Kqm krn leI jLor lf rhy hn aqy mOjUdf bjt sMkt vI iesy df ksLmksL df hI ihwsf sI aqy hYY. irpblknF df kihxf hY ik srkfr nUM krjLf hwd vDfAux dI bjfey afpxy Krcy Gwt krny cfhIdy hn aqy srkfrI Krcf ktOqI lfgU krnI cfhIdI hY pr Ebfmf pRsLfsn ies nfl sihmq nhIN hY. Ebfmf pRsLfsn df mMnxf hY ik dysL dy lok mMdI kfrn hor grIb ho rhy hn aqy AunHF nUM cMgIaF ishq syvfvF nhIN iml rhIaF ijs krky ishq suDfrF `qy Krcf vDfAuxf hI pvygf.

          jy ies ivsLy qoN hwt ky jy jLrf amrIkf ivclI grIbI vwl njLr mfrIey qF amrIkf ivwc grIbF dI vI koeI kmI nhIN hY. amrIkf ivwc 45[5 imlIan lok grIbI ryKf qoN hyTF rih rhy hn jo ik amrIkf dI kwul afbfdI df 15% lok bxdy hn. pr jdoN sfl 2007 ivwc amrIkf dI GrF dI mfrikt izgI hY Aus qoN bfad grIbF dI igxqI hor vD geI hY. grIbF df iewk gurwp 65 sflF dI Aumr qoN vwD df hY ijs dI hflq bVI qrsXog hY aqy ies grwup dy lokF ivwc grIbI CVwpy mfr ky vwD rhI hY. aMkiVaF muqfibk sfl 2012 ivwc 65 sfl qoN vwD Aumr dIaF 135000 hor aOrqF grIbI ryKF qoN hyTF vwl iKsk geIaf hn  aqy ienHF aOrqF ivwc grIbI dI dr 3[1% ho geI hY aqy ies pRkfr 65 sfl qoN vwD dI Aumr dy grIb mrdF dI igxqI vI ipCly sfl vwDky 2[3% ho geI hY aqy qkrIbn 100000 hor mrd grIbI ryKF qoN hyTF cly gey hn. 65 sfl qoN vwD Aumr dy 1[2 imlIan lok grIbI ryKF qoN hyTf rih rhy hn. ies gruwp ivwc grIbI ryKf dI dr 2010 ivwc 9% sI aqy 2012 ivwc 9[5% ho geI hY aqy ijs vwl srkfr nUM iek dm Kfs iDafn dyx dI loV hY.

 

gYNg afPL 40:

          ikhf jFdf hY ik 1970ivaF ivwc cIn nUM isrP cfr bMidaF df iewk Kfs tolf clfAuNdf hUMdf sI ijs nUUM Aus vkq amrIkn lok gYNg afPL Poar kihMdy huMdy sn aqy ies 4 mYNbrI toly jF gYNg df muKIaf mfE huMdf sI. cIn ivwc Aus vkq zrfievrF nUM ieh vI ikhf jFdf sI ik lfl bwqIaF `qy rwukx dI koeI loV nhIN hY sgoN lfl bwqI dyK ky qyjL gwzI clfAux leI Auksfieaf vI jFdf sI ikAuNik cIn ivwc lfl insLfn nUM qrwkI df pRqIk mMinaF jFdf sI aqy lfl insLfn rYvolusLnrI icMn sI. hux amrIkf ivwc zYmokryitk pwKIaF ny irpbilkF dy iewk toly nUM cIn dI qrjL `qy hI gYNg afP 40 df iKqfb dy idwqf hY jo ik amrIkf dI srkfr nUM afpxy qrIky nfl clfAuxf cfhuMdf hY. zYmokrYitk pwKIaF df kihxf hY ik sfry irpblIkn mfVy nhIN hn isrP 40 ku irpbilknF df tolf sfrI Kyz ivgfV irhf hY aqy gYNg afPL 40 dy toly df muKIaf tYkss qoN sYnytr tYWz krUjL nUM ikhf jf irhf hY aqy afm lok iews toly nUM hfrz lfeInr Bfv grm iKaflIeyy dws rhy hn. zYmokrYitk pwKIaF df dosL hY ik amrIkf ivwc grIbI vwD rhI hY aqy grIbI kfrn keI qrHF df aprfD vI vD irhf hY aqy ieh gYNg lokF nUM iml rhy srkfrI pYsy ivwc ktOqI krn dI mMg krI jf irhf hY. Audfhrx dy qOr `qy AunHF df dosL hY ik ijhVy blfqkfr dy pIVqF leI rfhq sYNtr bxfey gey hn ies toly dI mMg hY ik AunHF nUM koeI srkfrI mdd nf idwqI jfvy. ieh muwdf iek nhIN hY aqy ies pRkfr dIaF hor vI keI syvfvF hn ijnHF nUM irpblIkn bMd krn df suJfa dy rhy hn. hux sB qoN vwzf mslf krjLy dI ilmt vDfAux df bixaf hoieaf sI krjLf ilmt vDfAux leI irpbilkf ny iewwk sLrq lfeI hoeI sI  ik iek qF srkfrI syvfvF df Krcf Gwt kIqf jfvy aqy hor nvyN Krcy iblukl nf kIqy jfx aqy Ebfmf df hYLlQ kyar vflf kfnUMn lfgU nf kIqf jfvy. ijvyN Aupr dws cwuky hf ik bysLk afrjLI smJOqf ho igaf hY pr aFAuNdy  smyN ivwc guaFZI dy ivhVy ivwc ieh lVfeI 13 dsMbr qoN kfPLI BwK jfvygI aqy ijnHf irpbilknf nUM zYmokrYikt gYNg afPL 40 afKdy hn Auh afpxI mnfAux leI pUrf qfx lfAuxgy ikANik Auh socdy hn ik amrIkf nUM iewk nvyN ivwqI ZFcy ivwc Zflx dI loV hY agr aijhf nf hoieaf qF iPr amrIkf zUMGy afrQk sMkt ivwc Dsdf hI jfvygf aqy ies pRkfr dI siQqI hryk sfl bxdI hI rhygI.

 


pVHI ilKI krjLy qoN rihq lVkI dI Bfl

paramjit sandhu-prmjIq sMDU

 

          pVHI ilKI krjLy qoN rihq lVkI dI Bfl sqrF pVHky ies nf smJ lYxf ik sLfied dunIaf ivwc aijhI koeI lVkI hI nhIN bcI ijs dy isr `qy krjLf nf ciVHaf hovy. pr ies hQly lyK ivwc ivcfiraf jfx vflf muwdf iewk kOVI scfeI hY aqy ies muwdy nUM pfTkF qwk phuMcfx df mksd sfzI bdl rhI mfniskqf nUM Aujfgr krnf hI hY. ies ivwc koeI sLwk nhIN hY ik awjkl iesLiqhfr bfjLI df Xuwg hY aqy iesLiqhfr bfjLI qoN iknfrf krnf bVf musLkl hY. jy bfjLfrI iesLiqhfr bfjLI nUM iek pfsy rwK idwqf jfvy aqy isrPL irsLiqaF dI iesLiqhfr bfjLI vwl Jfq mfrIey qF ies iesLiqhfr bfjLI ny vI smyN dI loV muqfibk afpxf rUp rMg bdl ilaf hY aqy keI vfr ilKI sLbdfblI pVH ky mn Aucft vI ho jFdf hY.

          jd hux Cpdy mYtrImonIal Bfv ivafh/sLfdIaF dy iesLiqhfrF vwl acncyq njLr jFdI hY qF ajIbo grIb iksm dy iesLiqhfr dyKx nUM imldy hn. ieMtrnWYt `qy mfipaF ny afpxy bwicaF dy irsLiqaF dy iesLiqhfrF ivwc iksy ibjLnYs dI kMpnI pRoPfeIl vFgr pUrI dI pUrI inwjLI pRoPfeIl hI pfeI huMdI hY. ies pRoPfeIl bfry bhuqI vfr AunHF dy afpxy bwicaF nUM vI pUrf pqf nhIN huMdf ijnHF leI irsLqf lwiBaf jf irhf huMdf hY.

          ienHF pwCmI dysLF dy gory mUl dy lokF ivwc ivafh dI psMd aqy ivafh krvfAuxf, ivafh krvfAux vfly dohF jIaF dy afpsI ipafr jF afpsI romFs jF iPr afpsI rjLfmMdI aqy smJdfrI `qy inrBr krdf hY. gory lok afpxI psMd dI cox Kuwd afp kr lYNdy hn BfvyN Auh bcpn dy ipafr ivwcoN AupjI hovy jF iPr skUlI jF kfljI pVHfeI dOrfn afpsI nyVqf ivwcoN pYdf hoeI psMd hovy. pr BfrqI BfeIcfry ivwc ajy aijhf nhIN hY bysLk hux awjkwl dy bwcy bhuq kwuJ goiraF vrgf krn jLrUr lwg pey hn pr AunHF df ipafr aqy romFs aqy afpsI rjLfmMdI gory lokF nfloN vwKrI iksm dI huMdI hY aqy AunHF dI rjLfmMdI ivwc mfipaF df Kfs rol huMdf hY. Kfs kr jy pMjfbI BfeIcfry dI gwl krIey qF pMjfbI muMzy kuVI df ivafh iewk pRIvfrk aqy BfeIcfry dy mfpdMzF muuqfibk kIqf jFdf hY nf ik ivafh krvfAux vfly dohF ivakqIaF dI afpsI psMd aqy nf hI AunHF dIaF ieCfvF muqfibk huMdf hY bysLk AunHF ny afpxy jIvn sfQI dI cox afp Kuwd kIqI hoeI huMdI hY. drasl eysLIaf dy lok ivafh nUM ivakqIgq mMndy hI nhIN hn sgoN iek pRIvfirk aqy BfeIcfrk rIq dy msly vFg lYNdy hn aqy Eho ijhf irsLqf toldy hn ijho ijhIaF AunHF dIaF ieCfvF jF loVF huMdIaF hn jF ruqbf huMdf hY. afpxy BfeIcfry ivwc ivafh nUM iewk pRIvfr aqy BfeIcfry dI iewk Kfs mhwqv pUrx afeItm vjoN pysL kIqf jFdf hY. bysLk hux kuJ qbdIlI af rhI hY pr iPr vI rUVIvfdI mfpy afpxy bwicaF leIM afpxy ZMg qrIikaF nfl hI sfQI lwBx aqy ivafh krvfAux nUM qrjIh idMdy hn. gwl ivafh/sLfdIaF dy ajIbo grIb sLbdfvlI vflyL iesLiqhfrF dI ho rhI sI. iesLiqhfrF ivwc vtFdrf krn dI mMg, pVHy ilKy sohxy snuwKy lVky/lVkI dI Bfl qF hux afm ijhI gwl hY pr awjklH dy iesLiqhfr ienHF irvfieqI iesLiqhfrF qF kfPI htkyy Cp rhy hn. Audfhrx vjoN iek iesLiqhfr ivwc ieh iliKaf piVHaf igaf sI ijs ivwc iek lVkI ny afpxf sfQI cuxn dI sLrq ieh rwKI sI ik lVkf iswK hovy pr aMimRq nf Cikaf hoey, vfl bysLk rwKy hox pr dfVI kwtI hoeI hovy. iek hor iesLiqhfr ivwc ieh vI iliKaf sI ik muMzf aiMMmRqDfrI nf hovy, jwt iswK hovy. iek iesLiqhfr ivwc ies qrHF vI iliKaf sI ik lVkf vfl nf kwtdf hovy pr ikrpfn nf pfAuNdf hoey. ies qrHF dy iesLiqhfr dyx dI kI loV pY geI ieh afpxy afp ivwc iewk vwzf svfl hY. keI vfrI qF ieEN lgdf huMdf sI ik ieh iesLiqhfr sLrfrq vjoN idwqy gey hn pr jd hux ies qrHF dy iesLiqhfr aKLbfrF aqy ieMtrnYWt `qy afm hI Cpx lwg pey hn qF ienHF iesLiqhfrF nUM iesLiqhfr dyx vfly dI afpxI inwjI psMd jf mfniskqf hI ikhf jf skdf hY. ies qrHF hI muMizaF dy iesLiqhfrF ivwc vI dyKx nUM imldf hY ik kuVI homlI Bfv GrylU cfhIdI hY pr Aus nUM afAUitMg Bfv bfhr GuMmx iPrn df sLONk hoxf cfhIdf hY bhuqI Dfrimk ivcfrF dI nf hovy, jF mfzrn ivcfrF dI DfrnI hovy. jdo aijhy iesLiqhfr dyKx nUM imldy hn qF ieh smJ nhIN afANdI ik kuVIaF muMizaf nUM aijhy iesLiqhfr dyx dI kI loV pY geI hY. kI AunHF dy sfQIaF nUM aijhy ivakqIaF nfl ivafh krvfky koeI mfVf qjrbf hoieaf hY jF ik Auh isrP ilst nUM CotI krnf cfhuMdy hn. jd bwcy afpxy afp iesLiqhfr idMdy hn qF Auh iesLiqhfr ivwc afpxI idl dI gwl ilwK hI idMdy hn BfvyN iksy dy goty lwgy jF igwty lwgy. clo ieh AWupr dwsI Audfhrx vI afpo afpxI psMd ho skdI hY ies qy ikMqU pRqU nhIN kIqf jf skdf. pr ipwCy ijhy iewk aYz dyKx nUM imlI ijs ivwc sfPL iliKaf hoieaf sI ik AuWc ividaf pRfpq lVky nUM pVHI ilKI sLusLIl lVkI dI Bfl hY, AuWcI lMmI hovy, mF bfp df siqkfr krn vflI hovy pr krjLy qoN rihq hovy. ies iesLiqhfr dI afKrI lfeIn pVHky iek dm njLr QfeyN ruk geI qy socx leI mjLbUr hoxf ipaf ik kI muMizaF kuVIaF isr cVHy krjLy df boJ qF nhIN ikqy ivafhF ivwc aiVkf bx irhf ijs ny hux iesLiqhfrF ivwc vI QF lYxI sLurU kr idwqI hY.

          pihlF qF iesLiqhfrF ivwc ieh afm hI piVHaf jFdf sI ik lVkf nisLaF qoN rihq hovy pr hux krjfL rihq hoxf vI iewk sLrq juV geI jfpdI hY. hux sLfied krjLy nUM nisLaF qoN ijLafdf mfVf smiJaf jfx lwg ipaf hY. ieh iesLiqhfr pVHky bVI hYrfnI hoeI ik lVky nUM aijhf ikAuN ilKxf pY irhf hY. iesy soc ivwcoN myrIaF XfdF dIaF qMd ivwcoN iesy iesLiqhfr nfl myl KFdf iewk kys awKF shfmxy af igaf. awj qoN pMj Cy sfl pihlF iek ivafhy joVy ivwc Cy ku mhIny bfad hI kuVwqn df mfhOl Ausrnf sLurU ho  igaf. sFJf pRIvfr sI aqy muMzy dy mF bfp vI nfl hI rihMdy sn. jd lVkI dI qnKfh ivwcoN krjLy dI iksLq inklx df pqf lwgf qF lVky dy mF bfp qF awg bbUly ho gey. vwDdI iKwcoqfx ivwc lVkf vI sLfiml ho igaf aqy iPr lVkI dI sws ny lVkI nUM iswDf hI kihMidaF ieh puwiCaf ik kI qyry mF ipE ny qyry ivafh df Krcf qyry nF `qy krjLf lY ky kIqf sI. jd lVkI ny ikhf ik nhIN qF iPr sws df kihxf sI ik iPr qyry akfAUNt ivwcoN ijhVI krjLy dI iksLq mhInyvfr inkl rhI hY ieh kfhdI hY. lVkI ny dwisaf ik ieh myrI pVHfeI dy krjLy dI iksLq hY qF lVkI dI mF awgoN kihMdI ik irsLqf krn vyly qyry mF ipE ny ieh ikAuN nhIN dwisaf ik qyry isr pVHfeI df krjLf hY. jy pihlF pqf huMdf qF asI krjLfeI nUMh nUM Gr nf vVHn idMdy. lVkI iPr vI sbr df Gwut Br geI pr mF ipE dI cuwk ivwc afey muMzy ny afpxy suhry nUM PUn krky ikhf ik jF qF afpxI kuVI nMU Gr lY jfE jF ies df krjfL lfho mYN quhfzI kuVI nfl ivafh krvfieaf sI ies dy krjLy nfl nhIN. ieh ivafh iksy ivcoly ny krvfieaf hoieaf sI aqy muMzy dI ies DmkI qoN pRIvfr kMb igaf ik ieh kI ho igaf hY. kuVI dI XUnIvristI dI pVHfeI aqy ivafh dy vwzy Krcy dy BMny ipE ny afpxI kfr vyc ky kuVI df krjLf Auqfiraf pr iPr vI AunHF dI afps ivwc nhIN sI inB skI. ijs iesLiqhfr df Aupr ijLkr kIqf hY ho skdf hY ik ies qrHF df iesLiqhfr dyx df kfrn vI ieho ijhy vfqfvrx ivwcoN Aupijaf hovyy ikAuNik awjkl muMzy kuVIaF pVHn aqy kfrF leI ivafh qo pihlf krjLf lY hI lYNdy hn.

          agr socIey jy pqI isr pihlF pVHfeI df jF kfr df krjLf ciVHaf hoieaf hY qF afm hI ikhf jFdf hY ik Auh qF TIk hY afpy dovyN jxy rlLky lfh dyxgy pr agr lVkI dy isr ivafh qoN pihlF dI pVHfeI jF kfr df krjLf hY qF iPr dovy ikAuN nhIN lfh skdy jd ik lVkI dI kIqI pVHfeI df Pfiedf qF muMzy dy pRIvfr nUM hI hoxf hY aqy qnKfh qF pqI dy Gr ivwc afAuxI hY. kuVIaF dy aYsts qy qF muMzy vfly hwk smJdy hn pr AunHF dIaF lfieibltIjL Bfv dyxdfrIaF qoN kMnI kqrfAuNdy hn. ieh dohrf mfpdMz ikAuN apxfieaf jf irhf hY. ieh svfl awjkl kuVIaF afpxy mfipaF nUM afm hI krdIaF hn. ijhVy mfpy lVkIaF dI pVHfeI ivwc ienvYstmYNt Bfv invysL krdy hn Bfv AuWc iviwdaf idvfAuNdy hn qF Aus invysL df izvIzYNnt jF rItrn qF suhry prIvfr nUM hI jfxI huMdI hY. jy kuVI afpxI kmfeI ivwcoN afpxI pVHfeI df krjLf Kud lfh rhI hY qF ies ivwc suhry pRIvfr nUM koeI ieqrfjL nhIN hoxf cfhIdf. ieh vI afpxy afp ivwc iewk vwzf svfl hY ik kI ies qrHF dy iesLiqhfr dyxy BfeIcfry leI soBdy hn. bysLk bhuq sfry muMzy kuVIaF awjkwl ivafh qoN pihlF hI aijhy ivisLaf `qy gwl kr lYNdy hn aqy pUrf ivcfr vtFdrf vI krdy hn pr jd muMzy dyy mfipaF qwk gwl phuMcdI hY qF pfsf hI plt jFdf hY. svfl hY ik ikMnf ku icr aijhf vfprdf rhygf kuVIaF dy nfl, kuVI pVHI ilKI vI cfhIdI hY aqy Aus dy isr `qy koeI krjLf vI nf hovy aqy suhry Gr afAuNdI hI zflr kmfAux lwg jfvy, shury prIvfr dI mrjLI `qy afpxIaF loVF aqy ieCfvF df glLf vI Gwut dyvy. kI sfzI mfniskqf aqy soc ieQoN qwk hI sImq rih geI hY ik asI ivafhF nUM vI vpfr hI bxf ilaf hY aqy isrP kmfAU nUMh jF pqnI dI hI Bfl hI sfzI mwuK pihl rih geI hY ies vfry sfnUM iek vfr nhIN sYNkVy vfr socx dI loV hY.

 


Ebfmf `qy irpblIknF dI iKwcoqfx ivwc ltikaf amrIkf df bjt,

kMmbMdI kfrn lwKF lok hoey ivhly

paramjit sandhu-prmjIq sMDU

 

    amrIkf dI rfjDfnI vfisMLgtn ivwc ipCly keI idnF qoN 2014 ivqI bjt `qy dohF sdnF ivwc dohF pfrtIaF dI afpsI KihbfjI vflI bihs cwl rhI sI aqy buwDvfr aqy vIrvfr nUM kIqIaF afKrI koisLsLF vI insPLl rhIaF aqy dovyN pfrtIaF afpo afpxI aVI `qy aVIaF rhIaF. bwjt muwdy `qy hoeI ieh bihs aYnI grm sI ik dovyN pfrtIaF iewk dUsry `qy qfbV qoV hmly kr rhIaF sn aqy iksy vI nqIjy `qy phuMcx dy nyV qyV vI nhIN sn aqy iehI KdsLf bixaf hoieaf sI ik agr sYnyt ny bjt pfs nf kIqf qF srkfrI syvfvF pRBfivq hoxgIaF aqy kI amrIkf dI awgy vwD rhI afrQkqf nUM bRyk qF nhIN lwg jfvygI ? aqy dunIaf dI sB qoN vwzI arQivvsQf pwtVI qoN hyTF vI AuWqr skdI hY. asl ivwc amrIkf ivwc bjt qy jo JgVf cldf hY Auh iewk sflfnf rsm hI bx igaf jfpdf hY aqy hryk sfl hI aijhI siQqI bx jFdI hY ik bjt nUM pfs hox qoN iksy nf iksy hIly roikaf jfvy ikAuNik ipCly sfl vI aijhf hoieaf sI aqy aYn aKrI mOky dohF pfrtIaF dI sihmqI nfl afrjLI qOr `qy iewk hPLqy df smF vDf ilaf igaf sI qF ik gwl iksy iknfry lwg sky. 2011 ivwc siQqI hux vflI bx geI sI lyikn afKrI imMt `qy kuJ CotIaF qbdIlIaF krky bjt pfs ho igaf sI. pr ies vfr dovyN iDrF afps ivwc iksy smJOqy `qy nf phuMc skIaF aqy bjt PylH ho igaf hY. qknIkI rUp ivwc ieh 2014 sfl df ivqI bjt 30 sqMbr qwk pfs hoxf cfhIdf sI qF ik dysL nUM cldf rwiKaf jf sky. ipCly kuJ sflF qoN bjt mOky hfAUs afPL rIprjYNtytv aqy sMsd ivwckfr tkrfa dI hflq bxdI cwlI af rhI hY ikAuNik hyTly hfAUs ivwc irpblIknF df bhumwq aqy Auprly hfAUs Bfv sYnyt nUM zYmokryt kMtrol krdy hn. awgy jd vI pfrtIaF dy afpsI ryVky dI aijhI siQqI AuqpMn ho jFdI sI qF kuJ CotI imafd vflLy Krcf ibwl pfs kr idwwqy jFdy sn qF ik dysL dIaF ivqI loVF pUrIaF hUMdIaF rihx pr ies bfr aijhf nhIN ho sikaf. ieh siQqI ies leI pYdf hoeI hY ikAuNik sYnyt ivwc zYmokyrtF df bhumwq hY aqy sYnyt ny hyTly sdn vwloN soDy hoey bjt ibwl nUM pfs nhIN kIqf aqy ies bjt nUM mMnjUrI nhIN idwqI. sYnyt ny ieh bjt 54-46 dy Prk nfl PylH kr idwqf. bysLk rfsLtrpqI Ebfmf ny afKrI smyN qwk afpsI ivroD Kqm krn dI axQk koisLsL kIqI pr irpblIkn afpxI gwl `qy aVy rhy. ies bjt nUM pfs nf krn ivwc sB qoN vwzf aiVwkf rfsLtrpqI Ebfmf df hYlQ kyar suDfr Bfv  pysLYNt pRokYtsLn aYNz aPorzybl kyar aYkthY ijhVf ik rIpbilkF nUM psMd nhIN hY aqy irpblIkn ies dI ihmfieq nhIN krdy bysLk hYlQ kyar suDfrF nUM amrIkf dI suprIm kort ny hrI JMzI idwqI hoeI hY aqy aMsLk rUp ivwc lfgU vI ho irhf hY. irpblIkn afpxy ivroD kfrn ies aYkt nUM Emfbf kyar aYkt hI sddy hn aqy irpblIkn kihMdy hn agr Ebfmf kyar dy nFa nfl jfixaf jFdf ieh kfnUMn iewk sfl leI mulqvI kr idwwqf jfvy aqy lfgU hoey suDfrF leI hor pYsf nf rwiKaf jfvy qF irpblIkn ieh bjt pfs kr skdy hn pr Ebfmf pRsLfsn ies nfl sihmq nhIN hY. asl ivwc ieh pihlI vfr nhIN hY ik bjt pfs nf hoieaf hovy aqy amrIkf ivwc kMmbMdI lfgU nf hoeI hovy. 1976 qoN lY ky hux qwk amrIkf ivwc 18 vfr bwjt dy PylH hox nfl kMmbMdI lfgU ho cwukI hY. ipClI vfr 1995 ivwc vI aijhf hyoieaf sI jd ibl kilMtn rfsLtrpqI sI Aus vkq ieh kMMmbMdI 28 qwk cwlI sI ijs nfl dysL dI afrQkqf df kfPI nuksfn hoieaf sI. hux vI jo vfpiraf hY ies nfl amrIkf dI afrQkqf `qy mfVf pRBfv pvygf aq ieh vI nhIN pqf ieh kMMmbMdI ikMny idn cwlygI. ies kMMmbMdI nfl 8 lwK qoN vwD lok pRBfivq ho rhy hn aqy ijnHF nUM jrUrI syvfvF vfly kMMmF `qy jfxf vI pY irhf hY AunHF nUM kMm bdly koeI qnKfh nhIN idwqI jfvygI. srkfrI sMMsQfvF aqy dPqrF ivwc kMm krn vfly lokF nUM ibnf qnKfh qoN Gr bYTx leI ikhf igaf hY. ieh ijhVI amrIkf ivwc kMmbMdI hoeI hY ies df asr kYnyzf smyq dunIaF dy bfkI dysLF `qy vI pvygf. ies qoN ielfvf 17 akqUbr vI nyVy afAux vflI hY aqy 17 akqUbr qwk dohF pfrtIaf nUM ies df hwl lwBxf hI pYxf hY. drasl amrIkf ivwc zYmokyrytF aqy irpblIknF ivwc iewk smJOqf hoieaf hY ijs dy qihq srkfr Krcf clfAux aqy qnKfhF dyx leI iewk qih sLudf hwd qwk krjLf lY skdI hY ijs nUM zYwt sIilMg ikhf jFdf hY. ies krjLf hwd dI imafd 17 akqUbr nUM pUrI ho rhI hY aqy Ebfmf pRsLfsn cfhuMdf hY ik amrIkI srkfr iPr qoN bYTy aqy ies krjLf hwd nUM vDfvy lyikn irpblIkn pfrtI ny ies leI iewk vwzI sLrq rwKI hoeI hY ik Ebfmf kyar suDfrF nUM iewk sfl mulqvI kr idwqf jfvy qF hI awgy koeI gwl cwl skdI hY. ijMnI dyr bjt pfs nhIN huMdf zYt sIilMg vDfeI nhIN jf skdI ikAuNik ieh zYt sIilMg bjt dy Krcy mqfibk hI vDfeI jfxI hY. ies vkq ieh zYt sIilMg 16[7 itRlIal zflr hY jo ik meI mhIny ivwc hI pUrI ho geI sI jy mfVI afrQkqf dy bfvjUd hor vfDU Krcy krny hn qF sIilMg vDfAuxI hI pvygI. iek aMdfjLy muqfibk ieh sIilMg 17[5 itRlIan zflr qwk vDfAuxI pY skdI hY.

    mwuK JgVf rfsLtrpqI brfk Ebfmf dy amrIkI hYlQ isstm ivwc kIqy suDfrF df hY. rIpblIk kihMdy hn ik ies nfl srkfrI KjLfny `qy boJ pvygf aqy rujLgfr `qy Aultf asr pvygf aqy Ebfmf kyar isstm hryk amrIkn ivakqI nUM iPwt nhIN bYTdf ikAuNik ies nfl tYks vDxgy.  AunHF df ieh vI dfhvf hY ik amrIkf dy ijLafdfqr lok ienHF suDfrF dI ihmfieq nhIN krdy ikAuNik ies nvyN kfnUMn muqfibk ijhVy lok kMm krdy hn AunHF dI qF ieMsLorYNs kMpnIaF krngIaF aqy ijhVIaF CotIaF kMpnIaF ieMsLorYNs nhIN krdIaF AunHF lokF nUM afpxy koloN hYlQ ieMsLorYNs KrIdxI pvygI. amrIkf ivwc ijLafdf qr kMpnIaF 60-40 dI anupfq nfl dvfeIaF aqy hspqfl df Krcf adf krdIaF hn. bfkI bcdf 40% Krcy leI vI ieMsLorYNs krvfAuxI pvygI. ies nvyN aYkt aDIn kvryj lYx leI lokF nUM afpxy nF 15 dsbMr qwk drj krvfAux leI ikhf igaf hY ikAuNik kvryj jnvrI 2014 qoN sLurU ho rhI hY. nFa drj krn df kMm pihlI akqUbr qoN sLurU ho igaf hY. ijhVy lok pRfeIvyt ieMsLorYNs nhIN lYxgy AunHF nUM afmdn dy ihsfb nfl BfrI jurmfnf dyxf pvygf. Ebfmf pRsLfsn cfhuMdf hY ik hryk amrIkn lok 2014 qwk hYlQ ieMsLorYNs hoxI cfhIdI hY aqy koeI vI ivakqI ieMsLorYNs qoN bgYr nhIN hoxf cfhIdf. Ebfbf pRsLfsn amrIkf ivwc hYlQ kyar isstm df nvInIkrn cfhuMdf hY. ijhVyy lokF dI amfdn Gwt hY jF iblkul nhIN hY AunHF lokF nUM srkfr vwloN sbiszI idwqI jfvygI. Gwt afmdn vfly jF mwD vrgI afmdn vfly pRIvfr aqy srkfr ivcfly ieh Krcf 50-50% vMizaf jfvygf. ies kfnUMn ivwc ieh vI ikhf igaf hY ik iksy vI ivakqI nfl Aus dI Aumr aqy Aus dI ibmfrI dy kfrn ieMsLorYNs lYx leI ieMsLorYNs kMpnIaF ivqkrf nhIN kr skdIaF.

    dUsry pfsy irpblIkn iksy nf iksy qrHF ienHF suDfrF nUM lfgU hox qoN rokxf cfhuMdy hn bysLk ienHF suDfrF ivwcoN kwuJ hor suDfr afpxy afp pihlI akqUbr qoN lfgU ho gey hn. ijLkrXog hY ik ipClIaF coxF ivwc brfk Ebfmf df muK cox mwudf hI ieh hYlQ kyar suDfr sn aqy hux Ebfmf pRsLfsn df kihxf hY ik lokF ny zYmokrytF nUM ies krky hI votF pfeIaf sn aqy hux srkfr leI jLrUrI hY ik ienHF suDfrF nUM lfgU kIqf jfvy. bjt PylH hox qoN bfad AuqpMn hoeI siQqI nfl PYzrl srkfr dy 2[1 imlIan krmcfrIaF ivwcoN ies kMmbMdI kfrn 8 lwK qoN vwD lok pRBfivq hoey hn. imltrI dy krIb 1[4 imlIan lok pRBfivq nhIN hn. ijhVIaF srkfrI syvfvF gYr jLrUrI hn AunHF nUM koeI qnKfh nhIN idwqI jfvygI. bjt muwdy `qy rIpblIkn pfrtI vI do PfV hoeI jfpdI hY aqy mfzryt irpblIkn bjt pfs krn leI afpxI afvfjL vI AuTf skdy hn pr dUsry pfsy Ebfmf pRsLfsn ieh bjt pfs krvfAux aqy irpblIknF nUM iTwbI lfAux leI pUrf bijd jfp irhf hY. Ebfmf df kihxf hY ik Auh bjt pfs krvfAux leI irpblIknF nfl koeI vI smJoqf nhIN krngy. hux ieh dyKxf hY ik ieh kMmbMdI ikMny idn cldI hY aqy ies dy nqIjy kI inkldy hn aqy ies vkq sfrI dunIaf dIaF awKF amrIkf dI aMdrUnI iKcoqfx `qy lwgIaF hoeIaF hn ikAuNik dohF pfrtIaF dI iejLq dfa `qy lwgI hoeI hY aqy koeI vI pfrtI ipwCy htx nUM iqafr nhIN hY.

 


pVHfeI ivwc lVikaF nUM ipwCy Cwz rhIaF lVkIaF leI Xog vr lwBx ivwc afAuNdI hY musLkl

paramjit sandhu-prmjIq sMDU

          kYnyzf ivwc aOrqF ny pVHfeI dy Kyqr ivwc bhuq hI ijLafdf pRgqI kIqI hY aqy ipCly do dhfikaF ivwc lVkIaF ny pVHfeI aqy nOkrIaF dy Kyqr ivwc lVikaF nUM kfPLI ipwCy CWz idwqf hY. jyy jLrf ku ipwCy njLr mfrIey qF 20 sfl pihlF 25 qoN 54 dIaF aOrqF mrdF dy mukfbly bhuq hI QoVI igxqI ivwc aTvyN gryz qoN bfad pVHfeI kIqI hoeI sI. pr awj hflq iblkuwl vwKrI hY. hux aOrqF pVHfeI dy Kyqr ivwc mrdF nfloN ijwQy vwD huisLafr ho geIaF hn aqy AuWQy vwD izgrIaF vI lY rhIaF hn. jy 25 sfl dI Gwt Aumr dIaF lVkIaF dI pVHfeI vwl njLr mfrIey qF ieQoN qwk ik aYlImYNtrI aqy sYkMzrI skUlF ivwc vI lVkIaF lVikaF nfloN bihqr nMbr lY rhIaF hn. ies dy nfl nfl lVkIaF hfeI skuUl dI pVHfeI 20 sfl pihlF nfloN Gwt ivwcy Cwz rhIaF hn Bfv lVkIaF ivwc zrfp-afAUt ryt bhuq Gwt hY jd ik hux lVikaF df zrfp-afAUt ryt lVkIaF qoN ikqy ijLafdf hY. hux muMzy lVkIaF nfloN sYkMzrI skUl dI pVHfeI awDvfty vwD Cwz rhy hn. awjkwl lVkIaF kol lVikaF nfloN vwD hfeI skUl dy izplomy hn. hfeI skUl qoN bfad kfljF aqy XnIivrstIaF ivwc vI lVkIaF dI igxqI lVikaF nloN vwD hY. jd lVkIaF hfeI skUl kr lYNdIaF hn qF Aus qoN Auh bfad skUlF aqy XUnIvristIaF dy vwD izplomy aqy izgrIaF ivwc vI bfjLI mfrI jf rhIaF hn.

          jy aMkiVaF vwl Jfq mfrIey qF 1990 ivwc 25 qoN 54 sfl dI Aumr dIaF iewk cOQfeI aOrqF hfeI skUl izplomf kIqf hoieaf sI aqy AunHF ivwcoN 14% hI XUnIviristI dI izgrI pRfpq krdIaF sn. pr 20 sfl bfad ieh vrqfrf iblkul hI bdl igaf hY. hux 25 qoN 54 sfl dIaF aOrqF dI izgrIaF lYx dI igxqI duwgxI ho ky 28% qwk phuMc geI hY. 1990 ivwc aOrqF df hfeI skUlF ivwcoN zrfp-afAUt ryt 28% sI jo ik hux Gwt ky isrPL 7% rih igaf hY aqy lVikaF df zrfp-afAut ryt 10% hY. bysLk mMuizaF df zrfp afAUt ryt vI Gitaf hY pr Auh kflj aqy XnIvristI df izplomf aqy izgrIaF lYx ivwc lVkIaF nfloN ipwCy rih gey hn, ijs dy kfrn hux lVikaF nfloN vwD lVkIaF kol kflj dy izplomy aqy XUnIivirstIaF dIaF izgrIaF hn aqy awjkl lVkIaF Auh izgrIaF hfisl rhIaF hn ijnHF izgrIaF ivwc pihlF lVikaF dI JMzI huMdI sI aqy ijnHF izgrIaF nUM isrPL lVikaF df hI Kyqr smiJaf jFdf sI.

          ijWQy izplomy jF izgrIaF lYx dI gwl hY AuWQy hux lVkIaF lVikaF nfl vwD igxqI ivwc kfljF aqy XUnIivrstIaF ivwc pVH rhIaF hn. hux 34% aOrqF kol Gwto Gwt bYcUlr izgrI hY jd ik  ies dy mukfbly ivwc 26% mrdF kol bYcUlr izgrI hY so iewQy 8% df iswDf Prk hY. bI sI ivwc 93% aOrqF kol hfeI skUl df izplomf hY jd ik AuntyrIE ivwc ieh igxqI 92% hY aqy bfkI sUby ienHF dohF sUibaF qoN ipCFh cwl rhy hn. ikbYWk ivwc 89% aOrqF kol hfeI skULl df izplomf hY.

jy hux awj dy ivsLy vwl afeIey qF 1981 ivwc 25 qoN 49 sfl dI Aumr dIaF aOrqF afpxy qoN QoVI pVHfeI vfly mrdF nfl ivafh krvfAuxf psMd nhIN sn krdIaF pr hux ies dy Ault ho irhf hY. ies df kfrn ieh hY ik AunHF nUM afpxI pVHfeI dy myc dy muMzy lwBx ivwc idwkq af rhI hY. 2001 qoN lY ky hux qwk XUnIvristI dI izgrIaF vflIaF aOrqF df pihlF nfloN ivafh krvfAux vwl ruJfn viDaf hY. 2006 XUnIivristI dI izgrI vflIaF 57% aOrqF ny ivafh krvfey jd ik Gwt pVHIaF 53% aOrqF ny ivafh krvfey. srvy ivwc iewk hor Kfs gwl dyKx nUM imldI hY ik XUnIivristI dIaF pVHIaF ilKIaF aOrqF kfmn-lfa sMbMDF dI bjfey pwky bMDnF Bfv ivafh krvfAux nUM pihl idMdIaF hn.

jdoN lVkIaF XUnIvristI jF kflj df izplomf lY lYNdIaf hn qF agr AnHF dy afpxy nfl pVHdy jF iksy hfeI skUl ivwc pVHdy sfQI nfl sMbMD hn qF Auh Esy nfl hI ivafh nUM qrjIh idMdIaF hn bysLk muMzy ny izgrI kIqI hovy jF nf kIqI hovy. ies df vwzf kfrn ieh hY ik lVkIaF dy nfl pVHdy muMzy lVkIaF qoN ipwCy rih geyy hn aqy Auh lVkIaF nfl pVHfeI ivwc mukfblf nhIN kr rhy aqy lVkIaF kol hor koeI cfrf hI nhIN rih jFd. ijnHF lVkIaF ny kflj jF XUnIvirstI ivwc afpxf pwkf sfQI nhIN cuixaf huMdf qF AunHF nUM afpxy mukfbly dI pVfeI vflf sfQI lwBx ivwc bhuq musLkl afAuNdI hY. Kfs krky pMjfbI BfeIcfry ivwc pVHdI kuVI nUM nfl pVHdy muMzy nfl gwlbfq krnI vI keI mfpy psMd nhIN krdy aqy aijhy sMbMDF qoN vrjdy rihMdy hn. bhuq sfry pMjfbI pRIvfrF dIaF lVkIaF awq drjy dIaF sMgfAU huMdIaF hn aqy pRIvfrk iejLq nUM pihl idMdIaF hn aqy aijhIaF lVkIaF vI afpxI pVHfeI dOrfn koeI BivwK leI afpxy nfl pVHdf jIvn sfQI nhIN cuxdIaF ijs df AunHF nUM awgy jf KimafjLf Bugqxf pYNdf hY. ijnHF lVkIaF df koeI dosq nhIN huMdf qF iPr AunHF nUM izgrIaF lYx qoN bfad afpxI kIqI hoeI pVHfeI dy hfx df muMzf nhIN imldf aqy mfpy vI muMzf lwBx ivwc asmrQ ho jFdy hn.

          ipCly do iqMn sflF ivwc hoey ivafhF ivwc dyKx ivwc afieaf hY ik ijWQy kuVIaF afpxy pqIaF nfloN ijLafdf pVHIaF ilKIaF sn aqy pVH ky nOkrIaF AuWqy vI lwgIaF hoeIaF sn jd ik muMzy ajy kfljF ivwc apgryz jF koeI hor kors kr rhy huMdy sI. ieh AunHF kuVIaF muMizaF dy ivafh sn ijwQy  dohF ny afpxy mrjLI nfl ivafh krvfey sn. Audfhrx dy qOr qy iewk ivafh krvf rhI kuVI vkIl sI aqy mMuzy ny pVHfeI Cwz idwqI hoeI sI aqy mfipaF ny Aus nUM stor KolH ky idwqf hoieaf sI. ienHF ivafhF nUM kuVIaF dI byvwsI hI ikhf jf skdf hY aqy ienHF ivafhF dy bfad ivwc nqIjy iks qrHF dy inkxlgy ies qF smF hI dwsygf.

          hux kYnyzf ivwc pMjfbI prIvfrF dy 60 qoN 70% bwcy skUlF kfljF jF XUnIvristIaF ivwc hI afpxy jIvn sfQI dI cox krn lwg pey hn. bfkI bwcdy bwcy jd pVHfeI krky bfhr inkldy hn qF AunHF dy mfipaF nUM AunHF leI irsLqy tolxy pYNdy hn. Kfs krky lVkIaF ikAuNik muMizaf nflo pVHfeI ivwc awgy hn ies krky pRIvfrF nUM muMzf lwBx ivwc bhuq pRysLfnI vI afAuNdI hY aqy koeI irsLqf krvfAux leI awjkl agFh vI nhIN huMdf isrPL dws hI pfAuNdy hn. pihlF aMqrjfqI ivafhF nUM afm krky inMidaf jFdf sI pr hux hflq iblkul vwKrI hY. hux qF afm dyKx ivwc afieaf hY ik bhuq sfrIaF lVkIaF hornF BfeIcfiraF dy lVikaF nfl ivafh krvf rhIaF hn ikAuNik AunHF df kihxf hY ik afpxy BfeIcfry ivwc AunHF dI pVfeI dy hfx dy muMzy nhIN imldy ijnHF nfl Auh jIvn gujLfr skx. pihlF qF mfpy cfhuMdy huMdy sn ik irsLqf afpxI brfdrI ivwc hI hovy aqy Auh Kuwd irsLqf krn pr hux hflq ies qrHF dy ho gey hn jd irsLqy nhIN imldy qF ik mfpy bwicaF nUM kihMdy hn ik qusIN afp lwBky ivafh qF krvfAU BfvyN ijQy mrjLI krvfAU qF bwcy mUhirEN kihMdy hn ik jdoN sfzI Aumr jIvn sfQI cuxn dI AudoN qF qusI sfnUM rokdy rihMdy sI qF hux qusIN ikhVy mUMh nfl ieh gwl kih rhy ho aqy mfipaf kol ies df koeI jvfb nhIN huMdf.

          bfad ivwc bhuqI vfrI ies qrHF huMdf hY ik Gr vfly irsLqy lwBdy rihMdy hn aqy bwcy koeI bhuqf huMgfrf hI nhIN Brdy. jy Brdy vI hn qF gwl agFh nhIN cldI bs dyK idKfeI qwk hI sImq rih jFdI hY. ikAuNik pVH ky aqy nOkrI qy lwg ky AunHF dIaF loVF bdl jFdIaF hn. aksr bwcy cMgf irsLqf lwBdy lwBdy afpxI ivafh dI Aumr vI pfr kr lYNdy hn jd iewk vfr bwicaF dI ivafh dI Aumr lMG jFdI hY qF iPr bwicaF nUM ivafh dI koeI kfhl nhIN rihMdI ikAuNik Auh Aus pRkfr dI ijLMdgI jIx dy afdI ho cwuky huMdy hn. Kfs krky kuVIaF dy mfipaF leI pRysLfnI ies krky ijLafdf huuMdI hY ik mfpy cfhMdy huMdy hn ik lVkI df ivafh krky Auh afp surKrU ho jfx pr lVkI dy jd koeI muMzf psMd nhIN afANudf qf mfipaF kol JUrn dy isvf koeI cfrf nhIN rih jFdf aqy bhuq sfry mfipaF nUM afpxI glqI df aihsfs vI ho jFdf hY.

          kOVI scfeI ieh hY ik awjkl ijhVIaF kuVIaF mfipaF df kihxf mMn ky jF mfipaF dy pRBfv hyT afpxI pVHfeI dy dOrfn afpxy jIvn sfQI dI cox nhIN krdIaF ienHF ivwcoN awDIaF kuVIaF df jIvn qbfh ho jFdf hY aqy ho irhf aqy ieh lVkIaF keI qrHF dIaF mfnisk ibmfrIaF df isLkfr ho rhIaF hn. awj dy smyN dI loV hY sfnUM ies mfmly ivwc kuVIaF nUM pVHfeI dy idnF dOrfn afpxf jIvn sfQI cuwxn dI Kuuwl dy dyxI cfhIdI hY qF ik bfad ivwc iksy pRkfr dI musLkl df sfhmxf nf krnf pvy.

pr iewk gwl jLrUr hY ik pMjfbI muMizaF dI pVHfeI ivwc nlfiekI nfl pMjfbI kuVIaF nUM gMBIr iswty Bugqxy pY rhy hn aqy ieh vI socx dI loV hY ik dwb dwb ky rwKIaF kuVIaF ivcfrIaF jfx afiKr qF ikwDr jfx.


kYnyzf ivwc bwicaF dy BivwK leI iPkrmMd mfpy

-prmjIq sMDU

 

jy sB qoN pihlF XUnIvristIaF ivwc izgrIaF kr rhy jF kr cwuky jnrysLn vfeI dy nFa nfl jfxy jFdy nOjvfnF dIaF izgrIaF aqy AunHF dIaF nOkrIaF dI hflq `qy njLr mfrIey qF sfnUM kYnyzIan mfipaF df afpxy bwicaF pRqI iPkr shI aqy jfiejL jfpdf hY. ies ivwc koeI sLwk jF luk lko nhIN hY ik jnrysLn vfeI (1980 qoN bfad jnmy bwcy) ijLafdfqr bwcy afpxy mfipaF (jnrysLn aYks 1960 qoN 1980) ijMny pYsy nhIN kmf skxgy aqy AunHF vrgIaF ivqI pRfpqIaF nhIN kr skxgy. aMkiVaF qy njLr mfrIey qF kYnyzf ivwc 15 qoN 24 sfl dy bwicaF ivwc byrujLgfrI dI dr 14[3% hY jo ik 25 qoN 54 sfl dy byrujLgfrF nfloN duwgxI hY. ies dy nfl AunHF nUM afpxI kIqI pVHfeI dy Kyqr ivwc ivwc kMm lwBx leI vwzI musLkl af rhI hY. aMkiVaF muqfibk 25% imlynIal (jnrysLn vfeI) bwcy afpxI kIqI pVHfeI dy bjfey hor Coty moty kMMmF ivwc Pwul tfeIm nOkrI kr rhy hn jo ik AunHF dy pVHfeI dy imafr qoN bhuq CotIaF nOkrIaF hn aqy ienHF nUM aMzr ieMplfeIz ikhf jFdf hY. Audfrhx dy qOr `qy iek aYm bI ey jF akfAUNts dI izgrI vflf nOjvfn itMm hfrtn `qy kfPI vyc irhf hY jF ikqy syljmYn lwgf hoieaf hY qF Auh afpxy imafr dI nOkrI lwBx ivwc asmrQ hY. jy ienHF 25% bwicaF jo ik afpxI rojLI rotI qorn leI mjbUrI bws inwkI motI nOkrI krdy hn, nUM afpxI pVHfeI dy Kyqr ivwc byrujLgfr mMn ilaf jfvy qF ienHF bwicaF ivwc byrujLgfrI dI dr 30% dy krIb phuMc jFdI hY. ies dy nfl jy ienHF ivwc 25 qoN 29 sflF vfly nOjvfnF nUM joV ilaf jfvy qF hryk iqMnF ivwcoN iewk nOjvfn nUM afpxy pVHfeI dy Kyqr ivwc kMm nhIN imldf qF Auh byrujLgfr hY. nOjvfnF dy isr ciVHaf pVHfeI df krjLf aqy anieMplfiemYNt aqy aMzr ieMplfiemYNt dy kfrn bwicaF dI ijMdgI ivwc jo musLklF af rhIaF hn AunHF nUM dyK ky mfipaF df iPkrmMd hox suBfivk hY. jdoN bwicaF isr pVHfeI df Krcf cVH jFdf hY aqy AunHf nUM afpxI pVHfeI dy Kyqr ivwc kMm nhIN imldf aqy ijvyN awjkl pRfprtI dIaF kImqF asmfnI cV jfx nfl AunHF nUM rihx leI cMgI QF nhIN imldI qF iPr mfipaF nUM afpxy bwicaf dI mdd krnI hI pYNdI hY. ipwCy ijhy tIzI bYNk vwloN kIqy srvyKx ivwc pMjF ivwcoN iewk Bfv 19% kYnyzf dy mfipaF ny ikhf sI ik Auh afpxy bwicaF dI Kfiqr afpxIaF ivqI musLklF vDf rhy hn aqy afpxI ivqI surwiKaf nUM Kqry ivwc pf rhy hn pr AunHF ikhf ik ies qoN ielfvf AunHF kol koeI cfrf nhIN sI. mfpy afpxy bwicaF dI pVHfeI df Krcf aqy pVHfeI qoN bfad afpxIaF bwcqF vI bwicaF dI Kfiqr kurbfn kr rhy hn ijs df mfipaF dI ivqI ishq `qy bhuq hI burf asr pY irhf hY aqy afAux vfly smyN ivwc hor pvygf. ies qoN awgy srvyKx ivwc ikhf igaf hY ik 43% mfpy afpxy pVy ilKy bwicaF nUM afpxy Gr rwK rhy hn aqy AunHF qoN koeI vI ikrfieaf nhI vsUl rhy, 29% mfipaF df kihxf hY ik Auh afp afpxy bwicaF nUM kfr aqy kMipAUtr KrIdky dy rhy hn, ies dy 23% mfipaF df kihxf hY ik Auh afpxy bwicaF df grfsrI aqy ikrfey df Krcf cwuk rhy hn aqy 20% mfipaf ny ikhf sI ik AunHF afpxy bwicaF df krjLf cukfAux ivwc mdd kIqI sI. tIzI bYNk dy aiDkfrI jfhn trysI df kihxf hY ik mihMgI pVHfeI aqy nOjvfnF ivwc vDdI byrujLgfrI ies df muwK kfrx hY.

          pr dUsry pfsy mfihrF df ivcfr iews qoN kuJ vKrf hY ikAuNik mfihrF df kihxf hY ik awjkl bhuqy mfpy afpxy bwicaf leI loV qoN vwD iPkrmMd hn aqy Auh bwicaF nUM afpxy afp kuwJ vI krn qoN jdoN rokdy hn qF AunHF dI bwicaF pRqI ijLMmyvfrI hor vwD jFdI hY aqy bwcy vI afpxy mfipaF vwl vwD iDafn dyxf sLurU kr idMdy hn. mfihrF ny ikhf ik mfipaF nUM cfhIdf hY ik Auh bwicaF nUM afpxIaF ijMLmyvfrIaF isKfAux qF ik Auh izpYNzYNt azlt Bfv Auh bflg bx ky vI mfipaF isr Bfr nf bxy rihx.

          ieh aMkVy qF sfry smUihk kYnyzIan mfipaF bfry sn. pr jd asIN pMjfbI mfipaF aqy bwicaF dy afpsI sMbMDF bfry dyKdy hF qF ienHF aMikVaF df Bfr keI guxf vwD jFdf hY. pMjfbI mfpy afpxy bwicaF dy BivwK bfry hornF BfeIcfiraF dy mfipaF qoN vwD socdy hn aqy ies dy nfl nfl bwicaF dI ijLdMgI ivwc vwD dKl aMdfjLI krdy hn aqy ies dy nfl nfl vwD iPkrmMd vI hn.

          mMinaF jFdf hY ik pMjfbI bwicaF dy 90% mfpy hYlIkfptr mfpy hn jo ik skUl qoN lY ky XUnIvristI dI izgrI lYx qoN bfad vI afpxy bwcy dIaF rojLfnf dIaF inwkIaF motIaF sfrIaF srgrmIaF `qy loV qoN vwD njLr rwKdy hn. bhuq Gwt pMjfbI mfpy aijhy hn jo bwicaF nUM afpxI mMnpsMd pVHfeI df Kyqr afp cuxn idMdy hn sgoN bhuqy aijhy hn jo afp nf jfxdy hoey vI AunHF nUM aijhy ivsLy rKvf idMdy hn ijnHF ivwc bwcy dI koeI idlcpsI nhIN huMdI. ieh gwl qF pihlF qoN hI msLhUr hY ik pMjfbI mfpy afpxy bwcy nUM zfktr, ieMjInIar aqy vkIl bxn leI hI pRyrdy hn jd ik AunHF nUM hor anykF KyqrF bfry bhuq hI Gwt jfxkfrI huMdI hYY. bwcy nUM slfh dyxI koeI mfVI nhIN hY pr bwcy dI ilafkq aqy mrjLI dy iKlfP bwcy nUM jbrdsqI Auh ivsLy rKvf dyxy ijnHF nUM Auh pVHn leI rucI nhIN rwKdf qF ieh iblkul bwicaF nfl Dwkf hY ies nfl bwcf iksy vI pfsy df nhIN rihMdf. kfljF dI bjfey bwicaF nUM XUnIvirstI ivwc jfx leI mjLbUr krnf ieh sB bwcy dI pVHfeI aqy Aus dy BivwK `qy Aultf asr pfAuNdy hn. ieh dyKx ivwc afieaf hY ik bhuq sfry bwcy iPr mfipaF nUM mUrK bxfAux ivwc kfmXfb vI ho jFdy hn. aijhy kys dyKx nUM imly hn ijwQy bwcf mfipaF leI ieMjInIar aqy zfktr hY pr Auh 12vyN gryz ivwcoN jF XUnIvristI ivwcoN hI pVno hwt igaf huMdf hY ikAuNik cusq clfk bwcy ieh jfx jFdy hn ik afpxy anpVH mfipaF nUM ikvyN byvkUP bxfAuxf hY qy AunHF qoN Evr tfeIm lf lf jmF kIqy pYsy ikvyN kwZvfAuxy hn. ijwQy mfpy afpxy bwcy nUM zfktr jF ieMjInIar bxfAuxf cfhuMdy sn qF pr bwcf aijhI pVHfeI krn leI iZwlf sI aqy Auh bfad ivwc iksy pfsy Xogf vI nhIN irhf. zfktr ieMjInIar bxfAuNdy bxfAuNdy AunHF df bwcf zfeI myrk jF plMbr vI nhI bxdf aqy iPr mfipaF dy isr af pYNdf hY aqy sfrI Aumr afpxy mfipaF nUM kosdf rihMdf hY ik AunHf ny Aus dI ijLMdgI Krfb kIqI hY. pVfeI qoN bfad vI mfpy afpxy bwcy dI nOkrI ivwc vI pUrI dKl aMdfjLI krdy dyKy gey hn. imsfl vjoN jdoN iewk pMjfbI lVkI nUM iewk kMpnI ivwc cMgI nOkrI iml geI qF Aus dI mF kMpnI ivwc kMm krdy hornF lokF qoN kMpnI dy aMdrly mfhOl df pqf krn leI kMpnI ivwc clI geI. lVkI ny vQyrf roikaf pr mF htI nhIN. lVkI ny afpxy nflidaF ivwc aYnI sLrm mihsUs kIqI qy Auh kMm Cwz ky Gr af geI. ieh siQqI ikAuN bxI ies leI lVkI dI ijMLdgI ivwc mfipaF dI loV qoN vwD dKl aMdfjLI hI khI jf skdI.

          awjkwl qknIk ny bhuq mwlF mfrIaF hn aqy nvyN nvyN Auprkx bjLfr ivwc af rhy hn bwcy vrq rhy hn. bwicaF dy ibnF loV qoN PUn KVkfeI jfxy aqy ibnF loV qoN tYks sunyhy GwlI jfxy ieh sB bwicaF nUM cMgf nhIN lgdf aqy bwcy iPr quhfnMU sB kuJ dwsx qoN Gysl mfr jFdy hn. awjkwl mfpy afpxy bwicaF dy PUn ivwc spfeI pRogrfm pvf rhy hn qF ik AunHF nMU pqf lgdf rhy ik bwcf ikwQy GuMm iPr irhf hY. hF jy qfhnUM ieh sLwk hovy ik quhfzf bwcf pVdf nhIN hY glq sMgq ivwc Ps igaf hY qF AunHF nUM trYk krn df kfrn jfiejL ho skdf hY pr afm pVHfeI krdy bwicaF nUM ibnF loV qoN trYk krnf AunHF dI inwjLI ijMdgI ivwc dKl dyx qoN vwD kwuJ vI nhIN hY. aksr dyKx ivwc afieaf hY ik mfpy jdoN iek vfrI bwcy nUM PUn krdy hn qF jd bwcf PUn nhIN cwukdf qF iPr hryk do imMt bfad KVkfeI jfdy hn ieh vI nhIN dyKdy ho skdf hY ik ho skdf hY bwcf lfiebryrI ivwc hovy ikqy dosqF nfl bYTf hovy jF iPr klfs ivwc hovy. swqy idn cOvI GMty bwicaF `qy ingHf rwKx nfl bwcy ivwc izprYsLn aqy Gbrfht qF pYdf hovygI jo ik awgy jf ky bwcy leI Kqrnfk hovygI. iewQy iewk Audfhrx dyxI TIk smJFgf jdoN mfipaF ny 12 vyN gryz dy bwcy dy sYWl PUn ivwc spfeI progrfm pvf idwqf qF ik bwcy dIaF gwqIivDIaF aqy gwlbfq `qy ingHf rwKI jf sky. iewQy bwcy kfPLI cusq hn aqy bwcy nUM ies df qF pqf lwgxf hI sI. jdoN iek idn Aus dI mF ny bwcy nUM puwiCaf ik kwl ikwQy sI aqy kIhdy nfl igaf sI qF Aus ny sYWl PUn kwZ afpxI mF dy mUhry rwK idwqf ik ies qoN pwuC lY, hux mYnUM ikAuN puwCdy ho. ies dy nfl hI bwcy df kihxf sI ik jdoN mYN sB kuwJ dws idMdf huMdf sI AudoN vI XkIn nhIN sI krdy qy hux myry PUn ivwc pvfey spfeI pRogrfm qoN hI puwiCaf kro mYN quhfnUM kwuJ nhIN dwsxf. bwcy qy mfipaF dy sMbMDF ivwc aijhI qryV afeI ik 12 gryz qoN bfad bwcy ny muV ky afpxy mF bfp vwl mUMh nhIN kIqf aqy afpxy iksy irsLyqdfr kol jf ky rihx lwg ipaf hux mfpy Aus nUM vfips ilafAux leI qrlomwCI ho rhy hn. so keI vfr bwcy dI ijLMdgI ivwc loV qoN vwD kIqI dKl aMdfjLI nfl cMgy dI QF mfVy nqIjy sfzy sfhmxy af jFdy hn. ies dy nfl keI bwcy mfipaF `qy aYny inrBr ho jFdy hn qy Auh afpxy bfry koeI vI PYslf afp lYx qoN asmrQ ho jFdy hn. mfipaF nUM cfhIdf hY ik sB kuJ afp hI nf krI jfvo sgoN bwicaf nUM CotI Aumr qoN hI afpxy PYsly afp krn dI afdq pfE, AunHF nUM ishqmMd slfh idE aqy AunHF nUM afqm inrBr hox idE. bwicaF dI ijLMdgI dI pqMg nUM hvf ivwc Auzfx leI kMnI jLrUr idE pr AunHF dy pqMg dI zorI afpxy hwQ ivwc nf PVI Cwzo nhIN qF bwicaF leI nqIjy bhuq vDIaf nhIN inklxgy.

 


hfPL-hfPL, zblzbl

kYnyzIan pMjfbI jMmplF ivwc vD irhf sLrfb df syvn

-prmjIq sMDU

          sfrI hI dunIaf ivwc dUsry nisLaF dy nfl nfl sLrfb df syvn bhuq ijLafdf vwD irhf hY aqy ies vfDy df prIvfrF aqy smfj `qy bhuq hI mfVf pRBfv pY irhf hY. sLrfb dI vwD rhI vrqoN sfnUM do qrHF nfl pRBfivq krdI hY. iewk pIx vfly nUM iswDf pRBfivq krdI hY aqy dUsrf smfj nUM aiswDy rUp ivwc pRBfivq krdI hY. sLrfb dy vDyry vrqoN nfl ijwQy mflI nuksfn qF huMdf hI AuWQy jfnI nuksfn vI koeI Gwt nhIN hY. pRfpq aMkiVaF muqfibk dunIaf ivwc hryk sfl 2[5 imlIan lok sLrfb dI vrqoN krky afpxI jfn qoN hwQ Do bYTdy hn aqy ieh aMkVy isrPL srkfrI rIkfrz ivwc dwsy hoey hn pr asl ivwc sLrfb pI ky mrn vfilaF dI igxqI ies qoN keI guxf vwD hY. dunIaf ivwc ho rhIaF kwul mOqF ivwcoN 4% (kYnyzf ivwc 8%) sLrfb nfl sMbMDq ibmfrIaF nfl huMdIaF hn ijnHF ivwc muwK qOr `qy kYNsr, sfieross, idl dIaF ibmfrIaF aqy strok afid hn. srkfrI aMkiVaF muqfibk kYnyzf ivwc vI sLrfb mOqF df vwzf kfrn bxdI jf rhI hY.

          agr aMkiVaF vwl njLr mfrIey qF ieh sLpsLt ho jFdf hY ik kYnyzf ivwc sLrfb iewk bhuq hI gMBIr aqy vwzI smwisaf bxI hoeI hY aqy ies sLrfb dy kfrn anykF Gr qbfh ho rhy hn aqy kImqI jfnF jf rhIaF hn ijs ivwc suDfr afAux jF ilafAux dI koeI sMBfvnf njLr nhIN afAuNdI. qfjLf imly aMkiVaF muqfibk kYnyzf dy 80% lok sLrfb pINdy hn jo ik kYnyzf dy lokF dI ishq nUM iewk vwzf Kqrf bx ky icMbV geI hY pr bdiksmqI ieh hY ik srkfrF ies smwisaf qoN Cutkfrf pfAux leI bhuq kuJ nhIN kr rhIaF jo srkfrF nUM krnf cfhIdf hY. jyy sUibaF vwl njLr mfrIey qF kYnyzf df EntyrIE sUbf sLrfb dI vwD Kpq krn vfilaF sUibaF ivwcoN sB qoN mUhrI sUbf hY aqy sB qoN aLKrIlf sUbf ikbYWk hY ijQy sLrfb dI sB qoN Gwt vrqoN kIqI jFdI hY. ieh isrP srkfrI aMkVy hn ijs ivwc isrP srkfrI qOr qy hoeI ivkrI dI hI gwl kIqI geI hY jdik ienHF dohF sUibaF ivwc smgl krky ilaFdI sLrfb dI Kpq kYnyzf dy bfkIaF sUibaF qoN ikqy vwD hY, Kfs krky ikbYWk sUbf qF isgrtF aqy sLrfb smgl krn ivwc mUhrI sUbf hY. jy EntyrIE sUby dI gwl krIey qF EntyrIE sUby ivwc sLrfb dI Kpq ipCly iqMn sflF ivwc 13% vD geI hY. agr EntyrIE ivwcly sLihrF vwl njLr mfrIey qF ipCly sfl brYNptn sLihr ivwc sB qoN vwD sLrfb dI ivkrI hoeI sI Auh vI Aus Tyky qoN hoeI sI ijs dy afly duafly pMjfbIaF dI vsoN df bolbflf hY. EntyrIE sUby dy sflfnf ishq bjt ivwcoN 14[6 iblIan zflr sLrfb jF sLrfb nfl sbMDq ibmfrIaf qy Krc ho jFdf hY. EntyrIE ivwc 70 sfl qoN Gwt Aumr dy lokF ivwc sLrfb nfl iswDIaF mOqF dI dr 8% hY aqy 7% lok sLrfb dy kfrn hspqflF ivwc dfiKl huMdy hn. pr agr ies qoN vI agFh dyiKaf jfvy qF sLrfb nfl sbMDq ibmfrIaF qoN pIVq 17% lok hspqflF ivc dfiKl huMdy hn ijnHF `qyy sLrfb ny aiswDy qOr qy asr kIqf hoieaf huMdf hY. jy dunIaf Br dy dysLF vwl njLr mfrIey qF kYnyzf dy lok hornF dysLF dy lokF dy mukfbly 50% vwD sLrfb pIx dy afdI ho cwuky hn aqy sLrfb 200 qoN vwD vwKo vwKrI iksm dIaF ibmfrIaF df kfrn bxdI hY. ieQy hI bws nhIN ijwQy sLrfb df syvn kYnyzf dIaF aOrqF ivwc pihlF nfloN kfPI viDaf hY AuQy ies dy nfl nOjvfnF ivwc qF ieh ibmfrI Gr kr geI hY. qfjLf srvy muqfibk EntyrIE sUby dy 47% ividafrQI sLrfb df syvn krdy hn. gryz 12 dy 85% ividafrQI sLrfb pINdy hn aqy ienHF ivwcoN 51% ividafrQI ibMj zirMikMg Bfv sLrfbI jF twlI hox leI pINdy hn ijhVI ik sB qoN vwzI smwisaf hY. EntyrIE dy ividafrQIaF ivwc 58% sLrfb, 25% mYrUvfnf ijs nUM kfnUMnI qOr `qy pIx leI hux ilbrl lIzr jsitn trUzo kfnUMn bxfAux dy hwk ivwc pRcfr kr irhf hY ikANik Auh Kuwd vI pINdf irhf hY, hux trONto dy myar rOb Porz aqy EntyrIE dI pRImIar ivMn kYQrIn ny vI kih idwqf hY ik Auh vI BMg df mjLf lYNdy rhy hn, 12% qbfkU aqy 17% hor dUsrI zrwg aqy golIaF df iesqymfl krdy hn. sfry kYnyzf ivwc nsLf krn vfilaF ivwcoN 60% lokF dI Aumr 15 sfl qoN 24 sfl dy ivckfr hY. ieh qF aMkVy boldy hn agr jy iehnHF aMkiVaF nUM iewk pfsy rwK idwqf jfvy qF jo kwuJ sfzy afly duafly vfpr irhf hY Aus `qy njLr mfrIey qF ies qoN BlIBFq sfrI qsvIr sfhmxy af jFdI hY ik jo aMkVy kih rhy hn ienHF ivwc kfPLI scfeI hY. awjkl pfrtIaF ivwc sLrfb dIaF boqlF ikvyN AuWzdIaF hn aqy pIx vfly kOx hn ieh sB dyK ky mn nUM bVI Tys vjdI hY ik kYnyzf dI nvIN jMMmpl pMjfbI pIVI ikhVy pfsy qur peI hY. pihlF ivafh pfrtIaF qy isrP awDKV jF Kfs krky pwgF vfly bfrF dy afly duafly KVy idKfeI idMdy huMdy sn ijnHF dI QF hux nOjvfnF ny lY leI hY. ieh nOjvfn iewkly muMzy nhIN hn blik nfl kuVIaF vI brfbr dI pINdIaf hn Auh vI iksy qoN luk iCp ky nhIN. bhuq sfry mfpy qF afp sLrfb nhIN pINdy jF AunHF ny sfrI Aumr sLrfb Gr nhIN vfVI huMdI pr AunHF dy bwcy sLrfb pIx dy afdI ho cwuky hn. afm dyKx ivwc afieaf hY ik lVkIaF bfr tYNzr qoN hfPL-hfP mMgdIaF hn aqy lVky zbl-zbl. hux jdoN bfr kol KVHky mMuzy kuVIaF afps ivwc jfm tkrfAuNdy hn qF keI mfipaF df isr qF sLrm nfl Jwuk jFdf hY. dfrU df pYwg lf ky ies qrHF nwcdy hn ijvyN koeI AunHF nUM dyK hI nf irhf hovy. awj qoN 8-9 ku sfl pihlF pfrtIaF ivwc iewk gfxf cldf huMdf sI ik

awDf pYWg qyrf qy awDf pYWg myrf

cwk ibwlo cwk iPr dyeIey iewk gyVf

          bysLk ieh gfxf qF hux ikqy pfrtIaF ivwc vjdf suixaf nhIN aqy ies dI QF ies qoN vI hor grm gfixaF ny lY leI hY pr ies df asr dyKx nUM jLrUr imilaf hY. jo kuwJ Aus gIq ivwc suixaF sI EhI awj pRqK rUp ivwc dyKx nUM iml irhf hY.

Couple-drinking-wine-at-t-010

jy jLrf ipwCy jfeIey qF awj qoN 10-12 sfl pihlF iewk ivafh dI rIsYpsLn mOky bfr `qy iewk nOjvfn pMjfbI lVkI nUM lfeIn ivwc KVI dyK ky iewk vwzI Aumr dy ivakqI ny soicaf ik lVkI glq lfeIn ivwc lwgI hoeI hY aqy Auh lVkI nUM kihx lwgf ik bytf jUs `qy kok dUsry pfsy imldf hY qF lVkI ny Aus bjLurg nUM bVf hI muskrf ik ikhf ik iPr aMkl jI qusI ieQy kI kr rhy ho jfE EDr qy pIE jUs. sLfied Aus lVkI df iesLfrf sI ik hux quhfzf vylf jUs pIx df hY aqy sfzf vylf hux jfm tkrfAux df hY. Aus vkq jo Kuwd rMm df pYNwg lYx gey Aus bjLurg df hfl sI Auh dyiKaf nhIN jFdf. rMm df pYWg ley bgYr afpxI kursI `qy afx bYTf isrP iehI khI jf irhf sI ik ieh ikhVf jLmfnf af igaf hY aqy afAux vflf smF bhuq BYVf hovygf jo hux swc ho sfibq ho irhf hY. jy bdldy jLmfny dI gwl krIey qF ijwQy pMjfbI aOrqF vI sLrfb vwl vwD afkRisLq ho rhIaF hn AuWQy kYnyzf dy pulIs mihkimaF dI vI soc pMjfbI aOrqF pRqI bdl geI hY. pihlF pulIs vfly pMjfbI pihrfvy vflI kfr clf rhI aOrq nUM bhuq hI Gwt rokdy huMdy hn jy iksy kfrn rok vI lYNdy sn qF Aus dy sfh df tYst nhIN sn krdy ik Aus ny sLrfb pIqI hoeI hY ik nhIN ikAuNik ieh pRBfv sI ik pMjfbI aOrqF sLrfb nhI pINdIaF pr hux iblkul vwKrf hY. hux jd vI pfrtI qoN vfips af rhI kfr nUM roikaf jFdf hY qF agr aPLsr nUM kfr ivwcoN sLrfb dI boa af jFdI hY qF zrfeIvr dy sfh df tYst hoxf hI hoxf hY BfvyN kfr nUM sLrfb pI ky ipwCy bYTy pqI dI soPLI pqnI clf rhI hovy. kuJ ku sfl pihlF iewk kys aijhf hoieaf ik jd pulIs ny ikRsism mOky kfr nUM rfeIz pRogrfm qihq lwgy nfky qy roikaf qF iewk pMjfbI aOrq kfr nUM clf rhI sI, jd puLlIs aPLsr ny Aus nUM kfr df sLIsLf hyTF krn nUM ikhf qF kfr ivwcoN sLrfb dI boa afeI qF pulIs aPsr ny puwiCaf ik kI Aus ny sLrfb pIqI hoeI hY qF aOrq ny ikhf ik nhIN lyikn ipwCy bYTy myry pqI ny pIqI hoeI hY ies krky mYN kfr clf rhI hF pr jd puls ny Aus aOrq dy sfh df tYst ilaf qF tYst pfjLyitv afieaf qF Aus nUM sLrfb pI ky gwzI clfAux dy dosL ivwc cfrj kr ilaf pr Aus aOrq df kihxf sI ik ho skdf hY ik jo Aus ny pfrtI qy ickn KfDf hY Aus nUM sLrfb df qVkf lfieaf hovy jF iksy hor Kfxy ivwc sLrfb hovy pr Aus ny sLrfb nhIN pIqI. pr jd Aus df kys adflq ivwc clf igaf qF brYptn dI adflq ivwc jwj ny Aus aOrq aqy Aus dy vkIl dIaF dlIlF nUM Kfrj kridaF Aus aOrq nUM sLrfb pI ky gwzI clfAux leI  dosLI krfr dy idwqf.

          gwl pfrtI ivwcy vjdy cwk lE cwl vfly gIqF dI ho rhI sI jy pfrtIaF aqy pfrtIaF qoN bfhr cldy pMjfbI gIqF dI gwl krIey qF ies df mfVf cMgf pRBfv nOjvfn pIVI `qy pY irhf hY. sLrfb nfl sMbMDq aijhy gfixaf df pRBfv pRqwK rUp ivwc pYNdf hY aqy nOjvfn pIVI jo vI suxdI hY AuhI krdI hY. ivafh pfrtIaF ivwc cwldy awDy gfxy sLrfb aqy aOrq dy ijsm dy afly duafly hI GuMmdy huMdy hn ijs kfrn nOjvfn vI AuhI kuJ krn leI socdy hn ikAuNik AunHF nUM lgdf hY ik jo kuJ asIN sux rhy hF iehI sfzf ivrsf hY. nwcx twpx aqy BMgVf pfAux leI idmfg ivwcoN hosL bfhr kwZxf pYNdf hY aqy josL srIr ivwc pfAuxf pYNdf hY aqy ieh dovyN kMm sLrfb bhuq sOiKaF kr idMdI hY. iewk nOjvfn pMjfbI kYropRYktr joVy nUM jdoN ieh pwuiCaf ik awjkl pVHIaF ilKIaF kuVIaF sLrfb kfhqoN pIx lwg peIaF hn qF zfktr lVkI df bVf iswDf jvfb sI ik pihlF qF asIN muMizaF qoN Gwt aqy ipwCy nhIN hF sfzy hwk brfbr dy hn. dUsrf pMjfbI mfpy kuVIaF nUM kwuJ nhIN krn idMdy jdik muMzy jo mrjLI krI jfx jd ik ieh ivqkrf nhIN hoxf cfhIdf. qIsrf awjkl kuVIaF `qy sgoN muMizaF qoN vwD strYs hY Bfv idmfgI boJ hY ik boJ Gwt krn leI sLrfb df iesqymfl kr vI ilaf jfvy qF koeI mfVf nhIN hY. Aus df kihxf sI ik ieh afdq skUlF ivwc hI pY jFdI hY aqy mfpy kdy vI kuVIaF dIaF smwisafvF vwl iDafn nhIN idMdy isrP rokF hI lfeI jFdy huMdy hn jo TIk nhIN hY. Aus df kihxf sI ik jdoN asIN corI pINdy huMdy sI qF bhuq ijLafdf pI leI dI sI pr hux sB dy sfhmxy pINdy hF qF bhuq Gwt pINdy hF.

          hux mfipaF sfhmxy cxOqI ieh hY ik nOjvfn bwicaF nUM sLrfb pIx dI mfVI afdq qoN ikvyN roikaf jfvy. jdoN iksy pRIvfr dy bwcy sLrfb jF glq kMmF ivwc Pws jFdy hn qF bhuqy mfpy afpxI iksmq nUM JUrn lwg jFdy hn jF rwb df Bfxf mn ky cwup krky jFdy hn aqy Auh ies qrHF dy bwicaF nUM afpxy irsLqydfrF aqy swjxF imwqrF koloN lukfAux lwg jFdy hn. JUrn aqy bwicaF dIaF glqIaF `qy prdy pfAux nfl kuJ nhIN bxnf sgoN mfipaF nUM pihlF qoN hI ies smwisaf bfry sucyq ho ky cwlx dI loV hY. bwicaF nUM iekwlf ieh kihxf ik sLrfb nhIN pIxI ieh cMgI nhIN hY ieMnf hI kfPI nhIN hY. afm prIvfrF ivwc dyiKaf hY ik bwcy afpo afpy kMipAUtrF `qy zwty rihMdy hn aqy isrP rotI Kfx leI aOKy sOKy ho ky mfipaF kol bYTdy hn. PtfPt rotI Kf ky iPr iswDy afpo afpxy kmiraF ivwc jf lukdy hn. nf qF mfpy afpxy bwicaf nfl iml bYT ky koeI gwl krdy hn nf hI bwicaF nUM AunHF dIaF smwisafvF bfry puwCdy hn. bhuqf mfpy qF dbkf mfr nsIhq idMdy hn jdik ienHF dbikaF df bwicaF `qy koeI cMgf asr hIN sgoN ies df Aultf asr huMdf hY. bwicaF nUM sLrfb dy mfVy pRBfv, skUlF ivwc zrwg dI smwisaf aqy hor ivisLaF `qy gwl krnI qy smJfAuxf cfhIdf hY. mfipaF nUM nOjvfn bwicaF qy pUrI njLr rwKxI cfhIdI hY agr ikqy lwgy ik bwcy ny sLrfb pIqI hY qF Aus nUM zFtx nfl kuJ nhIN bxnf, zFtogy qF Auh corI pIvygf aqy quhfzy qoN dUr jfx lwg jfvygf sgoN Aus nUM sLrfb dy ishq qy pYx vfly mfVy asr bfry jfxkfrI dyxI cfhIdI hY aqy Aus df idl ijwqxf cfhIdf hY. ieh mMinaF jFdf hY ik ijs bwcy ny iewk vfrI sLrfb pI leI Aus qoN ieh afs rwKxI ik Auh muV ky nhIN pIvygf iblkwul hfsohIxI gwl hY. agr nOjvfn muMzy kuVIaF ny pfrtIaF vI krnIaF hn qF AunHF nUM busL pfrtIaF aqy bfhr jf pfrtIaF krn dI bjfey AunHF nfl gwl bfq krky AunHF dIaF GrIN pfrtIaF kro aqy afpxI ingrfnI rwKo. afpxy bwicaF dy dosqF muMzy kuVIaF nfl nyVqf bxfE aqy AunHF nfl sfrI gwl KolH ky kro nhI qF bwcy Gr dI ijLMdgI aqy bfhrlI ijLMdgI diramfn Psy iksy pfsy Xogy nhIN rihxgy aqy iPr nisLaF ivwc aijhy gulqfn hox jfxgy qy AunHF nUM bfhr inklxf musLkl ho jfvygf.

 


kYnyzf c ivafh-pfrtIaF `qy kIqf jf irhf aMnf Krcf

bYNkUXt hflF nM Cwz ky kYslF `c pfrtIaF krn df viDaf ruJfn

-prmjIq sMDU

awj asIN lokF vwloN ivafh `qy kIqy jf rhy Kuwly Krcy dI kuJ crcf krFgy pr ieh crcf afm lokF vfry hI hovygI aqy iksy amIr ivakqI jF silbrtI bfry nhIN hovygI ikAuNik silbrtIaF dy ivafhF `qy qF keI keI imlIan zflr Krcy jFdy hn. jy kuJ silbrtIaF dy ivafhF `qy kIqy KricaF df vyrvf dy vI idwqf jfvy qF kuQfvF nhIN  hovygf. 1981 ivwc ipMRs cfrls aqy lyzI izafnf dy ivafh `qy Aus vkq 48 imlIan zflr df Krcf afieaf sI jo awj dy ihsfb nfl 110 imlIan zflr bxdf hY. ies qoN bfad 2005 ivwc hoey vnIsLf imwql jo ik lksLmI imql dI DI sI aqy aimq BftIaf dy ivafh df Krcf 60 imlIan sI jo ik awj dy ihsfb nfl 66 imlIan bxdf hY. ipMRs ivlIam aqy kyt dy ivafh `qy 34 imlIan df zflr df Krcf afieaf sI bysLk ies Krcy ivwc ijLafdf Krcf sikAuirtI df sI.

          kYnyzf ivwc pMjfbIaF smyq bfkI BfrqI lok vI ivafhF `qy Krcf krn qoN ipwCy nhIN hn bysLk AnHF kol ivafh leI bcq kIqf pYsf hovy cfhy nf hovy pr Auh ivafh `qy Kwulf Krcf jLrUr krdy hn. pMjfb ivwc pMjfbI lokF vwloN afpxy bwicaF dy ivafhF-sLfdIaF `qy krjLy cwuk ky Krcf krn df ruJfn nvF nhIN hY ikAuNik lokF df kihxf huMdf hY ik ivafh ikhVy inwq inwq huMdy hn aqy iewk vfr cMgf Krcf krky ielfky ivwc afpxI tOhr bxfAuxf vI ivafhF `qy kIqy Krcy df iewk aMg huMdf sI aqy awj vI hY. krjLf cwuk ky afpxy bwicaF dy ivafh krnf qF afm hI sI ikAuNik kmfeI dy sfDn Gwt sn so ies krky lVkI df ivafh qF aOsqn afmdn vfly pRIvfr df lwk qoV idMdf sI ikAuNik brfq dI afE Bgq nfl cMgf dfj dhyj vI dyxf pYNdf sI aqy ieh sfrI mfipaF dI hI ijLMmyvfrI huMdI sI. hux jdoN bhuq sfry pMjfbI kYnyzf smyq hor bfhrly dysLF ivwc afx vsy hn qF ajy vI ivafhF afid dI sfrI ijMLmyvfrI mfipaF ny hI cwukI hoeI hY. pMjfbIaF ivwcoN isrP 5% aijhy bwcy hn jo ik afpxy ivafh df sfrf Krcf afp krdy hn jd ik 95% mfpy hI afpxy bwicaF dy ivafh df Krcf cwukdy hn jdik dUsry pfsy ijnHF dy dysL ivwc asIN af ky vsy hF AuWQy 80% gory lok afpxy ivafh df Krcf afp krdy hn aqy bfkI df bYNk qoN krjLf jF iPr aKIr `qy afpxy mF bfp qoN mdd lYNdy hn. kYnyzf ivwc lokF ivwc ivafh df aOsqn Krcf 32 hjLfr zflr hY jdik pMjfbIaF dy ivafhF df aOsqn Krcf 80 hjLfr zflr hY jo ik ipCly sfl nfloN 9% vwD hY. ies dy nfl kYnyzf ivwc gory lokF df ivafh df Krcf 23 hjLfr zflr hY aqy amrIkf ivwc aOsqn ivafh df Krcf 28 hjLfr zflr hY. jy Bfrq vwl njLr mfrIey qF mwD vrgI pRIvfr afpxy bwicaF dy ivafh `qy aOsqn 19 lwK zflr Krc krdy hn pr ies Krcy ivwc dfh dhyj, kYsL aqy hor lYx dyx sLfiml nhIN huMdf. jd ik amIrF dy bwicaF dy ivafhF qy aOsqn Krcf 5[5 imlIan zflr kIqf jFdf hY. jy ienHF aMkiVaF nUM iewk pfsy rwK idwqf jfvy qF sfnUM afpxy njLdIkIaF dy ivafhF dy kIqy KricaF df iewk dm aMdfjLf ho jFdf hY. trONto dy afs pfs ipCly iewk sfl qoN hoey 4 ivafhF dI irsYpsLn df aOsq Krcf 132 zflr pRqI ivakqI sI ijs ivwc bYNkUat hfl df hI Krcf sfLiml sI ijs ivwc zYkorysLn, kyk, zI jy, Poto aqy vIzIE mUvI df Krcf sI aqy ies dy nfl bYNkYat hfl ivwc hoieaf hor inwkf motf Krcf ijvyN BMgVf gurwp aqy hor Krcf sLfiml sI. cMgI gwl ieh sI ik ieh Krcf dohF pRIvfrF ny awDf awDf krnf sI. ienHF 4 ivafhF ivc aOsq iewk ivafh ivwc 750 gYstF dy bYTx df ieMqjLfm sI. iewh qf isrP rIsYprsLn df hI Krcf sI jd ik kYnyzf ivwc ivafh hux 6 mhIny aqy sfl sfl pihlf hI sLurU ho jFdf hY ijs ivwc roky jF Tfky, mMgxI-kuVmfeI, sLfvr, bYculr pfrtIaF qoN huMdf hoieaf ivafh dy smfgm dI smfpqI hnImUn dy Krcy `qy jf ky rukdI hY. kpiVaF aqy gihixaF dy Krcy df qF koeI aMq hI nhIN hY.

          pMjfbIaF ivwc irsLqf pwkf hox qoN bfad ivafh dI qrIkF ivwc aOsqn 10 mhIny df smF rwiKaf jFdf hY. ijMnf smF lMbf huMdf hY Aunf hI vwD Krcf huMdf hY. irsLqf pwkf hox qF bfad gory lokF ivwc ivafh df smF lMbf rwKx df kfrn ivafh `qy hox vfly Krcy nUM joVnf Bfv syivMg krn huMdf sI. ijLafdfqr gory ivafh dy idn ivwc qkrIbn 15 mhIny df smF rKdy sn qF ienHF 15 mhIinaF ivwc ivafh dy Krcy leI pYsy joV ley jfx pr pMjfbIaF ivwc iewk lMby smyN df asr ivafh `qy vwD Krcf hox df vwzf kfrn bxdf hY. koeI muMzf kuVI afpxy ivafh dy Krcy leI mhInyvfr syivMg Bfv bcq krdf Gwt hI suixaf hY hF ijhVy bwcy pVH ilwK ky cMgIaF nOkrIaF krn lwg jFdy hn Auh afpxy ivafh leI afpxy mfipaF dI mdd jLrUr kr jFdy hn. ivafhF qy kuwl Krcf vDx df vwzf kfrn ieh vI hY ik bhuq sfry rIqI irvfjL qF asI ipwCoN hI lY kY afey hF aqy bhuq sfry ieQy hor BfeIcfiraF qoN azfpt kr ley hn Bfv apxf ley hn jF dyKf dyKI krI jf rhy hF aqy ienHF sfiraF nUM imlfky aYny PMksLn ho jFdy hn ik igxqI krnI vI musLkl ho jFdI hY. jdoN do vwKo vwK BfeIcfiraF dy bwcy afps ivwc ivafh krvfAuNdy hn ijhVI ik hux afm ijhI gwl hY qF ieh PMksLn hor vI vwD jFdy hn. ijMny Krcy df pihlF aMdfjLf lfieaf jFdf hY asl ivwc ieh Krcf Aus qoN keI guxf vwD jFdf hY. ivafhF qy Krcy vDx df krn ijQy mihMgfeI vI hY AuQy iewk dUsry qoN mUhry inklx dI doV vI hY ijs ny pMjfbI BfeIcfry nuM bhuq burI qrHF afpxI jkV ivwc ilaf hoieaf hY. jy iewk ny ivafh cMgy aqy mihMgy hfl ivwc kr ilaf qF dUsrf Aus qoN vI vwD mihMgy hfl ivwc krn leI Bwj dOV krn lwg jFdf hY. awj kwl qF mfhOl ies qrHF df bx igaf hY ik pMjfbI afpxy bwicaF dy ivafh bYNkUXt hflF dI bjfey golP klwbF, ihwl stysLnf, kYslF aqy rIjLortF ivwc krn leI sB qoN awgy lMGI jFdy hn. Audfhrx dy qOr qy ipCly sfl iewk ivafh aijhy iklynumf sQfn `qy hoieaf ijWQy sfrf pRbMD iewk pRfeIvyt kMpnI nMU idwqf igaf sI ijs ny sfrI rIsYpsLn df pRbMD krnf sI. 550 bMidaf dI pfrtI dy prbMD leI kMpnI ny 2 lwK zflr ivwc sfrf kuJ krnf sI aqy kIqf vI. hr iewk pRPfrmYNsLn idwqy tfeIm muqfibk sI aqy iek qoN iek vDky sI. muMzy kuVI nUM hYlIkfptr ivwc smfgm vflI QF `qy ilafAux sI aqy nfl hI aYNtrnytmYNt df afhly drjy df pRbMD sI aqy ikqy vI kMn pfVvF imAUijLk nhIN sI. smgfm ivwc 16 sfl qoN CotI Aumr dy bwicaF nMU ilafAux dI mnfhI sI jo ik bhuiqaF nUM rVk rhI sI. ijQy sfrf pRMbD pUrf qrqIb ivwc sI AuQy iek bwgI ivwc ivafhy joVy nUM ibTf ky aqy mUhry ponI joVI hoeI sI. rwQ numf bwgI ivwc ies ivaFdV joVI nUM mihmfnF ivckfr Gumfieaf igaf aqy hryk mihmfn nfl joVy ny hwQ imlfey. iekwly isrPL hwQ hI nhIN imlfey sgoN afey hryk pRIvfr nUM ivafh dI insLfnI vjoN iewk iewk kImqI qohPf vI idwqf.

          pihlF ivafhF ivwc insLfnI vjoN imwTI sLIrnI, sLwkrpfry, gogly jF lwzU idwqy sn ijnHF dI QF hux kImqI qohiPLaF ny lY leI jfpdI hY. ivafh dI pfrtI dy ies smfgm ivwc 8 vwKo vwKrI iksm dy pRPfrmr Bfv mihmfnF df idl pRcfvf krn vfly vI swdy hoey sn ijnHF ny pfrtI ivwc vwKo vwKrI qrF dy afpxy krqv idKfey aqy ijs df afey mihmfnF ny KUub mjLf ilaf. sLrfb pIx dy sLOkInF leI keI iksm dI ivskI, bIar, vfeIn aqy koktyl tyblF qy vrqfeI jf hI sI. isrP Gft sI qF iewk pMjfbI twc dI QoVI Gft sI ikAuNik ivafh do vwK vwwKry BfrqI BfeIcfiraF dy bwicaF df sI ies krky sB kuJ krnf sMBv nhIN sI. ies pfrtI qoN bfad pMjfbI mihmfnF ivwc afdq muqfibk do vwK vwK rfvF sn keI qF pihlF ieh kih idMdy ik pfrtI bhuq vDIaf aqy kmfl dI sI, Kfxf vI lfjvfb sI aqy iPr nfl hI ieh vI kih idMdy ieh jo ivafhF `qy aMnf Krcf kIqf jf irhf hY ikwQy jf ky rukygf aqy ies nUM rokxf cfhIdf hY. iewk pfsy lok pfrtI dI bwly bwly vI krI jf rhy sn aqy dUsry pfsy kIqy Krcy nUM mfVf ruJfn vI khI jf rhy sn jo pMjfbIaF dI dUhrI mfniskqf aqy iPslvIN soc df ihwsf hY. jdoN pMjfb ivwc ho rhy KrcIly ivafhF dI gwl cldI hY qF lok iPr iehI kih idMdy hn ik ieh PjLUl KrcI kdoN rukygI, lokI awzIaF cuwk cwuk Pfhy lY rhy hn jd ik Auho ijhI PjLUl KrcI ieQy vI krI jFdy hn. iewQy vI awzIaF cwuk cwk Pfhf leI jFdy hn. jdoN bwicaF df ivafh ho jFdf hY qF bwcy muV ky mF bfp dI bfq nhIN puwCdy aqy ieh vI nhIN pwuCdy jo AunHF ny ivafh leI krjLf cwuikaf sI muV vI igaf hY ik nhIN. ivafh qoN bfad bwicaF dy rfh afpo afpxy ho jFdy hn aqy mfpy hwQ mldy rih jFdy hn. bhuq sfry mfpy ieh Brm pflI bYTy huMdy hn ik AunHF dy bwcy AunHF dy kol iewkoN Gr ivwc rihxgy pr pqf EdoN hI lgdf hY jdoN bwcy afpxy mF ipE nUM ibnf dwisaF hI bfhr rihxf sLurU kr idMdy hn. awjkl koeI hI ivafh krvfAux vflf aijhf joVf nhIN hovygf ijs ny vYizMg plfnr dI mdd nf leI hovy. ijs qrHF plYnr khI jFdy hn bwcy krI jFdy hn pr jdoN asIN iksy KrcIlI aqy mihMgI pfrtI dy guxgfn krdy hF qF asI Aus pfrtI dy hwk ivwc Bugq rhy huMdy hF jo agFh jf ky sfzy bwcy vI aijhf hI krn df mn bxf lYNdy hn. ijnHF lokF kol cfr pYsy hn Auh jo mrjLI krn pr jo lok dyKf dyKI AunHF mgr lwg qurdy hn aqy GrF `qy krjLy cwuk ky krjLfeI ho jFdy hn AunHF leI socx df vylf hY. ies ivwc koeI sLwk nhIN ivafh jIvn ivwc iewk bhuq hI mhwqvpurx mfeIl ston Bfv mIl pwQr huMdf hY, afE socIey ikqy asIN ies mIl pwQr nUM zflrF df rMg cfVHdy cfVHdy Kuwd hI krjLy hyT dwb ky pwQr nf bx jfeyeI.


 

kYmrI aMdr, lYkss bfhr

kYnyzf `c pMjfbIaF df idKfvf qMqr

 

prmjIq sMDU

 

          vYsy qF muwZ kdIm qoN hI pMjfbIaF dy sLONk idKfvy vfly rhy hn. pMjfbIaF qoN ielfvf sLfied hI koeI hor BfeIcfrf hovy ijhVf pMjfbIaF ijMny idKfivaF ivwc XkIn rwKdf hovy. awj dy hQly lyK ivwc pMjfbxF dy mihMgy sUtF dy idKfivaF dI gwl nhIN kIqI jfvygI sgoN pMjfbI aOrq mrdF dy sFJy idKfvy dI gwl krFgy. pihlF pihl ijs jwt dy kol vDIaf iksm dy bldF dI joVI hoxI qF Aus ny bldF dI KurlI rfh jF sVk dy njLdIk rwKxI qF ik rfhy jFdy rfhIaF dI njLr Aus dy bldF `qy pYNdI rhy aqy AuNJ Aus ny kpfh dIaF iCtIaF dI vfV jF kMD dy Ehly Jotf vI bMinaf huMdf sI ijs qoN ijLafdf kMm ilaf jFdf sI. idKfvy leI rfh iknfry bMny aqy isMLgfry bldF nUM rfhI qF KVH KVH ky dyKdy vI rihMdy sn aqy jwt dI bwly bwly vI kr jFdy sn ijs nfl jwt nUM nfBy dI boql ijMnf nsLf cVH jFdf sI. BfvyN jwt ny lokF dIaF BYVIaF njLrF qoN bcfAux leI bldF dy isMgF dy duafly bfxIey dI dukfn qoN KrIdI nvIN kflI prFdI vI bMnI hoeI huMdI sI pr keI hmfqV jwtF ny afpxI GrvflI dI purfxI prFdI nfl hI kMMm sfiraf huMdf sI. iPr trYktrF nUM isLMgfr ky rwKxf, GoVIaF aqy mwJF dI vDIaf nsl dI cox vI pMjfbIaF dy sLONk aqy idKfvy df hI pRqIk rhI hY. hux kYnyzf ivwc vI ieh sLONk mwTf nhIN ipaf BfvNy ies dy mfany bdl gey hn. hux pMjfbIaF df jLor kfr idKfvy aqy vwizaF GrF `qy lwgf hoieaf hoieaf hY. vDIaF kfrF aqy trwk rwKx dy sLOkIn ijLd ijLd ky mihMgIaF kfrF aqy trwk KrIdy hn bysLk bYNkF qoN krjLf lY ky hI leIaF huMdIaF hn. agr kol cfr pYsy hn qF vDIaf iksm aqy mihMgI kfr rwKxI koeI mfVI gwl nhIN hY pr idKfvy dy qOr qy krjLf lY ky rwKxI hF bhuq hI hlkf aqy Gfty vflf sOdf pRqIq huMdf hY ikAuNik ies df asr agFh jf ky prIvfrF `qy pYNdf hY ijs dy bhuq hI mfVy nqIjy inkly hn ijhVy pRIvfrF dy twutx df kfrn vI bxdy hn. agr pMjfbIaF dy gVH brYNptn ivwc gyVf mfiraf jfvy qF hryk qIjy cOQy Gr ivwc iewk tfp dy mfzl aqy myk dI kfr KVI huMdI hY ijs ivwc lYkss, aOzI, bI aYm zblXU, mrszIjL qF aksr huMdIaF hn pr keIaF ny qF porc, PrfrI, bYntlI, mOjLrfiezI aqy rOl rfies vI KVIaF kIqIaF hoeIaF huMdIaF hn. pr sB qoN hYrfnI dI gwl ieh vI hY ik Esy hI Gr ivwc hlkI Bfv afm ijhI kfr vI KVI huMdI hY ijhVI afm jfx afAux vfsqy rwKI huMdI hY. ieh vI dyKx ivwc afieaf hY ik ijhVI kfr mihMgI huMdI hY Auh aksr pMjfbIaF dy GrF ivwc bfhr zrfeIvya `qy KVI huMdI hY jdik ssqI kfr gYrfjL dy aMdr KVI kIqI hoeI huMdI hY jd ik cfhIdf ies dy Ault hY. keI vfr qF aijhf huMdf dyiKaf hY ik jdoN iksy dy Gr prfhuxy afAuxy huMdy hn qF pRIvfr afpxIaF kfrF nUM agFh ipCFh krn leI Bwj AuTdf hY, purfxI aqy mfVI idK vflI kfr grfjL dy aMdr jF prHF sVk iknfry KVI kr idwqI jFdI hY aqy cMgI idwK vflI kfr nUM grfj ivwcoN bfhr kwZ ky zrfeIvy `qy KVf kr idwqf jFdf hY. ijnHF pRIvfrF kol hlkIaF kfrF huMdIaF hn qF Auh afpxIaF kfrF nUM lukfAux ivwc lwg jFdy hn. pr dyKx ivwc afieaf hY ik iksy nUM vI iksy irsLqydfr dy vwzy Gr jF vDIaf qy mihMgIaF kfrF ivwc bhuqI idlcspI nhIN huMdI. awjkl ieMzvIXUaliejLm Bfv ivakqIvfd BfrU ho irhf hY. ijwQy kYpItliejLm Bfv pUMjIvfd ny nvInIkrn aqy mukfbly nUM jnm idwqf hY AuWQy ivakqIvfd nUM vI bhuq AuCfilaf hY. hux koeI vI ivakqI iksy dy pRBfv hyT agy vDx dI bjfey afpxy bwlbUqy qy awgy vDdf h aqy Aus afpxy smfj jF BfeIcfr nUM awgy iljfx dI koeI iewCf nhIN hY aqy hux iek sFJy smfj, sFJI sMsQf aqy sFJy gruwp nUM hux awgy iljfx df isDFq iblkul Gs ky rih igaf hY. so ies krky ieh koeI vI pRvfh nhIN krdf ik iksy kol kihVI kfr hY aqy ikwzf Gr hY ikAuNik AunHF nUM hux smfijk qOr `qy ies dy jfnx dI koeI loV nhIN hY aqy ijhVf asIN idKfvy krdy hf isrP afpxy afp nUM KuwsL rwKx leI krdy hF. hux ieh kihxf iblkul vfijb nhIN hY ik prfhuxy afAux vfly kYmrI aMdr kro aqy lYkss bfhr kwZ idE ikAuNik quhfzy Gr af rhy mihmfnF nUM ies df koeI Bfa nhIN hY. ijQy kfrF KVIaF hn KVIaf rihx idE bws AunHF df iKVy mwQy svfgq kro. nfly kYmrI qy lYkss cfcy qfey dIaF DIaF hn qF iPr ivcfrI kYmrI nfl aYnf Dwkf ikAuN?

 

          pMjfb ivwc pihlF kihMdy huMdy sI Gr dy Bfg Gr dI izAUVI qoN pCfxy jFdy hn Bfv Gr aMdr vVn qoN pihlF hI Gr dI mflI hflq df Gr dy bfhr bxI izAUVI dI hflq qoN pqf lwg jfdf sI. kYnzf ivwc pMjfbIaF df kihxf hY ik Gr dy Bfg zfrIvya ivwc KVHIaf kfrF qoN pCfxy jFdy hn Bfv ijhVy Gr ivwc mihMgIaF kfrF KVIaF hox Aus Gr dI mflI hflq vDIaF smJI jFdI hY. pr asl ivwc aijhf kuJ vI nhIN hY ieh jLrUrI nhIN ik ijs Gr dy bfhr mihMgIaF kfrF KVIaF hn Aus Gr dI mflI hflq vDIaf hY. kuwJ kysF ivwc ieh TIk ho skdf hY pr hryk kys ivwc nhIN. drasl krjLy cwuk ky idKfvf krnf pMjfbIaF df suBfa bixaf hoieaf hY aqy ies qoN KihVf CzfAux aOKf ho irhf hY aqy krjLy cwuk ky sLONk aqy idKfvy krn ivwc nvIN pIVI qF purfxI pIVI qoN vI keI kdm awgy lMGI jf rhI hY. ienHF sLONkF aqy idKfivaF df pRIvfrF qy ikvyN mfVf asr pYNdf hY ies dI kuwJ ku crcf krdy hF.

          kuJ sfl pihlF afpxI lVkI dy ivafh `qy mfipaF ny lVkI nUM iek nvIN nkor hFzf dI sI afr vI lY idwqI ijhVI ik afm krky aYnI ssqI vI nhIN sI ikAuNik Aus qoN hor vI axigxq kfrF ssqIaF hn. pr jdoN ivafh qoN kuJ hPLqy bfad afpxI kfr shuiraF dy Gr lY ky afeI qF sB qoN pihlF sws dIaf njLrF jdoN sI afr vI `qy peIaF qF ijMny kfr dy tfierF qy vwt sn Aus qoN vI vwD vwt Aus ny afpxy mwQy AuWqy pf ley. mwQy `qy vwt pfey hI nhIN sn sgoN aYny zMUGy vI kr ley ik Aus ny afpxf mwQf snoa tfier vrgf kr ilaf sI. pr kYnyzf dI jMMmI jfeI lVkI nUM ies df koeI Kfs mqlb jF pqf nf lwgf. iPr Aus dI sws ny rojL vI bhfny nfl ieh khI jfx ik Auh afpxI kfr nUM sVk `qy KVI kry zrfeIvya qy KVI nf kiraf kry aqy jF iPr iswDI grfjL dy aMdr KVI kiraf kry. pr lVkI nUM ies dI kuJ vI smJ nf pYNdI qF zOr BorI hoeI sws dIaF gwlF nUM suxdI rihMdI aqy mMndI rihMdI. aijh vfpridaF kuJ mhIny lMGy qF iPr lVkI ny afpxy Gr vfly nfl gwl kIqI qF Aus ny vI afpxI mF df hI pwK pUiraf. ies qoN Gr ivwc ksLmksL rihx lwgI. sfl df 60-70 ku hjLfr kmfAuNdI lVkI prysLn rihx lwgI ik Aus nUM kfr zrfeIvya `qy kfhqoN nhIN KVI krn idMdy jdik Aus dI kfr vI nvIN hY aqy zrfeIvya dy Krfb hox df vI Kqrf nhIN hY. jd iewk idn ies gwl nUM lY ky lVkI ny afpxI sws qoN ies df kfrn puwiCaf qF Gr ivwc JgVf sLrU ho igaf. sws ny sfPL hI kih idwqf ik jy pyikaF qoN kfr lY ky hI afAuxI sI qF sfzIaF kfrF qoN mihMgI kfr lY ky afAuNdI, qyrI hFzf ny sfrI irsLqydfrI ivwc sfzI byiejLqI krvf idwqI hY asI qF 50 hjLfr lf ky bxfey ies mihMgy zrfeIvya `qy lYkss nhIN kdy KVI kIqI qUM hFzf ilaf ky cfV idwqI hY. qyrI hFzf bdly asIN lokF dIaF itwcrF nhIN suxnIaF. sws dy Awucy nwk ny iewk sLrIP aqy sDfrn pr pVHy ilKy pRIvfr ivwcoN nhMU bxky afeI lVkI dIaF mlUk swDrF aqy afsF qy aijhf pfxI Pyiraf ik Aus ny afpxy Gr vfly nUM kih idwqf ik Aus ny afpxI sws nfl nhIN rihxf qy Auh afpxf PYslf dwsy. pihlF qF lVkI dy mfipaF ny lVkI dy bhuq qrly kIqy ik Auh aijhf nf kry sgoN hor kfr lY lvy kuJ smyN bfad sB kuJ TIk ho jfvygf pr lVkI ny sws dy AuWcy hoey nwk nUM afpxI iejLq df svfl bxf ilaf aqy afpxy pqI nUM do tuwk PYslf krn leI kih idwqf. pr idKfivaF df murId hoieaf pMjfb df jMmpl aqy CotI Aumr kYnyzf afieaf Aus df pqI vI afpxI mF dy PYsly ivruwD afpxI pqnI dy hwk ivwc KV nf sikaf isrP iehI kihMdf irhf ik afpF qyrI vflI kfr vyc ky hor lY lYNdy hF pr mYN afpxy mF ipE nUM nhIN Cwz skdf aqy nf hI AunHF dy suBfa nUM bdl skdf hF pr lVkI ies nfl sihmq nf hoeI. lVkI df kihxf sI ik jy ies Gr ivwc Aus dI sws dI hI cwlxI hY qy Aus nUM gwl gwl `qy jLlIl hoxf pYxf hY qF Aus nUM ies Gr ivwc rihxf gvfrf nhIN hY. kfr qoN ielfvf lVkI dI sws Aus ny shury Gr dy nvyN ruULl vI isKx leI kihMdI sI pr kYnyzf dI jMmpl aqy pVI ilKI lVkI dbfa hyT kuwJ vI mMnx nUM iqafr nhIN hoeI aqy afpxI afjLfd hsqI rwKx leI bfijLd sI. hmysLf afpxy mfipaF df kihxf mMnx vflI lVkI suhry jf ky iewk dm bfgI ikvyN ho geI ieh svfl zUMGI pVcol dI mMg krdf hY.

          kfr KVI krn dy msly qoN Auh lVkI aijhI BVkI ik hux Aus AuWqy Aus dy mfipaf dy khy df vI koeI asr nhIN sI ho irhf aqy ijs df afKIr qlfk ivwc hoieaf. qlfk hoxf koeI vwzI gwl nhIN hY kYnyzf ivwc hoey ivafhF ivwcoN 30vIN sfligrHf qwk qkrIbn 40% joiVaF dy qlfk ho jFdy hn. kYnyzf ivwc qF qlfk iewk kok dy kYn qoN vI huMdy dyKy hn pr ieh qF iewk Poky idKfvy dI aijhI khfxI hY ijs df aMq pRIvfr dy twutx ivwc hoieaf pr keI aijhy vI kys sfhmxy afAuNdy hn ik mihMgIaF kfrF dy sLOkIn nOjvfn muMzy kuVIaF jvfnI dy muZly idnF ivwc hI aijhy pwty jFdy hn ik Auh CotI Aumr ivwc hI bYNkrpsIaF kr jFdy hn aqy sfrI Aumr afpxy pYrF `qy KVn ivwc kfmXfb nhIN huMdy. Poky idKfivaF qoN bcx ivwc hI Blf hY.

 


eyar lfeIn itkt bnfm pIjLf tOipMgjL

-prmjIq sMDU

awj dy jLmfny ivwc hvfeI sPLr iewk loV hY. bysLk pihlF hvfeI sPLr nUM sYr spftf jF mOj msqI krn jfx vflf sPLr ikhf jFdf sI. jy ikqy sfl do sfl bfad iewk awDI vfr hfvfeI, mYksIko jF iPr kYrybIan dysL jf iPr XUrp nUM sYr krn leI jfxf pvy qF ies nUM lgjLrI ikhf jf skdf hY pr afm krky ieh awj dy jLmfny dI iewk loV hY. jy ikqy awj eyarlfeInF afpxy jhfjL clfAuxy bMd kr dyx qF dunIaF iekdm ruk jfvygI. ikMny lok afpxy kMmFkfrF leI tYksI vFg hvfeI jhfjLF ivwc sPLr krdy hn. qF hI qF hvfeI sPLr nUM lgjLrI aqy loV dovyN hI smiJaf jFdf hY. jy hvfeI sPLr vwl njLr mfrIey qF amrIkf ivwc iewk idn ivwc aOsqn 27000 PlfeItF AWuzdIaF hn aqy rOjLfnf aOsqn 1[5 imlIan lok hvfeI sPr krdy hn jd ik iksy Kfs idn ijs qrF QYNks igivMg zya qy qF ieh igxqI 2 imlIan qoN vI twp jFdI hY aqy sfrI dunIaf ivwc iewk sfl ivwc 3 iblIan dy krIb lok hvfeI jhfjL dy JUty lYNdy hn. iekwly amrIkf dIaF eyarlfeInF `qy iewk iblIan dy krIb lok sPLr krdy hn. ieQy ieh vI dwsxXog hY ik julfeI mhIny ivwc sB qoN ijLadf lok sPr krdy hn jd ik nfrQ amrIkf aqy XUrp ivwc ieh CuwtIaF df mOsm huMdf hY. jy iekwly trONto dy pIarsn eyarport dI hI gwl krIey jo ik kYnyzf df sB qoN gihmf gihmI vflf eyarport hY qF ieQoN hryk sfl 25 imlIan lok gujLrdyy hn jd ik kYnyzf dI kul afbfdI 35 imlIan hY. pr ieQy ieh dwsxf vI vfijb hovygf ik kYnyzf dy 35 imlIan ivwcoN 42% aijhy lok hn ijnHF ny ajy qwk jhfjL ivwc bYT ky nhIN dyiKaf. Bfrq ivwc jhfjL ivwc nf bYTx vfilaF dI ieh igxqI 95% hY.

ienHF idnF ivwc hvfeI sPr leI jhfjL dI itkt KrIdx vkq bVf hI ajIb ijhf isrdrdI vflf qjrbf ho irhf hY  ikAuNik keI vfr qF itkt lYx leI aYnIaF coxF krnIaF pYNdIaF hn ik bMdf isr `qy hwQ mfrn qk jFdf hY aqy hryk cox nfl iewk kImq df ibwlf bwDf hoieaf huMdf hY. mMn lE ik jy qusIN afpxf smfn Bfv atYcI cYWk-ieMn krvfAuxf hY qF hux bhuq sfrIaF eyar lfeInF quhfQoN ies dy vfDU pYsy vsUldIaF hn ikAuNik AunHF ny itkt ivwc aijhI shUlq Kqm kr idwqI hY. ieMtrnYsLnl PlfeItF dI itkt ivwc hI ies syvf dI PIs joVI hoeI huMdI aqy sfnUM koeI cox nhIN krnI pYNdI aqy bhuq vfrI afm bMdy nUM pqf nhIN lgdf ikAuNik ieh itkt dI kImq ivwc hI sLfiml huMdf hY aqy keI eyarlfeInF vKry pYsy vsUl krdIaf hn. ijQoN qwk ik awjkl keI CotIaF eyarlfeInF qF hwQ ivwc PVy bYg Bfv hYNz bYg dy vI vfDU pYsy vsUldIaF hn. ies qoN ielfvf jy qusIN bfhr vflI (afieljL) jF iKVkI vflLI sIt lYxI hovy qF vI quhfnUM vfDU pYsy dyxy pYxgy. ajy keI eyarlfeInF ivwc aijhf hY ik agr qusIN PlfeIt qoN 24 GMty pihlF sIt dI cox kr lYNdy ho qF muPLq hY pr agr 24 GMty qoN ijLafdf smF pihlF sIt dI cox krnI hovy qF quhfnUM vfDU zflr dyxy pYNdy hn. qkrIbn sfrIaF hI lokl PlfeItF qF afpxI psMd dI sIt lYx leI vfDU pYsy cfrj krdIaF hn pr aYpr keI eyarlfeInF nUM jdoN koeI bfhr vflI Bfv ijQoN sOKf AuT-bYT ho jfvy sIt dI mMg krdf hY qF Aus dy vfDU pYsy dyxy pYNdy hn. ies dy nfl jy qusIN afpxf hwQ vflf bYg afpxI sIt dy njLdIk hI Aupr bxy QF qy rwKxF hY qF Auh vI vfDU pYsy dyky quhfnUM pihlF jhfjL ivwc svfr hox idwqf jf skdf hY. PrMtIar eyarlfeIn smyq hor keI eyarlfeInF ivwc agr qusIN kok dI mMg krdy ho qF kok dI kImq 1[99 zflr vsUlI jFdI hY. BfvyN koeI eyarlfeIn vwzI hY jF CotI hY hryk ny afpxo afpxy leI vwKrI vwKrI iksm dy pYkyj bxfey hoey hn. hux qF ies qrHF lgdf hY ik itkt dI asl kImq nfloN vfDU syvfvF dy vwD pYsy dyxy pY rhy hn. mYnUM qF keI vfrI aijhf lwgdf hY ik pIjLf afzr krnf hovy jF hvfeI dy sPr leI itkt lYxI hovy qF iewko ijhf hI Kljgx hY. pIjLy `qy pfey cIjL vFgr itkt dy nfl isrP sIt hI idwqI jFdI hY agr qusIN kuJ vfDU lYxf hY qF pIjLf tOipMgjL vFg jo mrjLI aqy ijMMnIaF mrjLI cIjLF Bfv tOipMgj pvf lvo pr hryk tOipMg dy vfDU pYsy dyxy pYNdy hn. drasl jdoN 2008 ivwc qyl dIaF kImqF asmfnI cV geIaF sn qF eyarlfeIn ny itkt dI muwZlI kImq vDfAux dI QF hornF syvfvF leI vfDU pYsy cfrj krny sLurU kr idwqy sn. aMkiVaF muqfibk 2012 ivwc ienHF syvfvF qoN eyarlfeInF ny 36[1 iblIan zflr iekwqr kIqy sn jo ik afpxy afp ivwc iewk imsfl sI agr eyarlfeInF ieh vfDU PIs nf iekwqr krdIaF qF bhuq sfrIaF eyarlfeInF ny bYNkrpt ho jfxf sI. 2012 ivwc iekwqr hoieaf pYsf 2011 nfloN 60% vwD hY aqy 2013 ivwc ies qoN vI vwD pYsf iewkTf hox dI sMBfvnf ijqfeI geI hY.

amrIkf ivwc iewk sipRt eyarlfeIn cldI hY ijs dI kwul afmdn df 39% ihwsf ienHF syvfvF qoN hI pRfpq hoeI jFdf hY. jy koeI eyarprot `qy eyjMt kolo afpxy borizMg pfs ipRMt krvfAuNdf hY qF Aus nUM 10 zflr dyxy pYxgy nhIN qF agr qusIN afpxf borizMg kfrz Gr qoN ipMRt krvf ky lY gey ho qF muPq hY. ies eyarlfeIn dIaF vwKo vwKrIaF 38 syvfvF hn ijnF nUM vrqx leI quhfnUM vfDU pYsy dyxy pYNdy hn. ijnHF ivwc afpxy nfl rwKx vfly kYrI-afn bYg dy pYsy cfrj kIqy jFdy hn jd ik ies eyarlfeIn ivwc sozf jF jUs 3 zflr df imldf hY. eyarlfeIn df kihxf hY ik agr iksy nUM ieh syvfvF nhIN cfhIdIaF qF afpxy pYsy bcf skdf hY aqy ieh eyarlfeIn qF do GMty dy sPr qoN Gwt vflI PlLfeIt ivwc vfsLrUm vrqx dy vI pYsy cfrj krdI hY jd ik ies df kys ihAumn rfeIts eyjMsI kol igaf hoieaf hY ikAuNik ieh qF kfl afPL nycr hY Bfv kudrqI vrqfrf hY ies qy koeI PIs nhIN lgxI cfhIdI.  siprt eyarlfeIn dy gfhkF df kihxf hY ik AunHF nUM ssqI itkt cfhIdI hY bysLk hor syvfvF nf idE. iek krky eyarlfeIn ny aijhI cox rwKI hoeI hY ijs qoN vwD pYsy bxdy hn aqy lok ssqI itkt lY qF lYNdy hn pr bfad ivwc kuJ nf kuJ PIsF hor joV lYNdy hn ijs nfl itkt dI kImq vwD jFdI hY. pr AunHF nUM aslI kImq iPr vI Gwt idsdI hY. Bfrq nUM kynyzf qoN eyarieMziaf eyarlfeIn dI PlfeIt bMd hY kfrn BfvyN hor keI hn pr eyarlfeIn dff kihxf hY ik aMimRqsr qoN trONto dI Plfet bhuq Gfty vflI hY. iewk vffr iewk swjx ny slfh idwqI sI ik aMimRqsr vflI PlfeIt ivwc sItF kwZ ky Pwty lf dyxyy cfhIdy hn qF ik vwD qoN vwD lok bYTf ky iljfey jf skx. jy iksy nUM sIt cfhIdI hovy qF 100 zflr vfDU cfrj kIqf jfxf cfhIdf hY. bws itkt ssqI cfhIdI hY dUsrf syvfvF ivwc vfsLrUm cfhIdf hY lokF ny prOTy qF Gro hI pkf ky lY jfxy hn nfly pIjLf tOipMg vFgU syvfvF dI cox nf krnI pvygI.

 

kvI, kivqrI aqy sMpfdk

iewk vfr kYnyzf rihMdy iewk icwt dfhVIey pr idloN jvfn kvI nUM iewk aKLbfrI KLbr rfhIN iBxk peI ik Bfrq qoN PlfxI KUbsUrq kivqrI kYnyzf iewk smfgm ivwc Bfg lYx af rhI hY. jdoN Aus nUM afAux df pqf lwgf qF Aus dIaF vfCF iKV geIaF. sLfm nUM rMm df pYWg lf ky jvfnI vyly dyKI aqy idl ivwc vsfeI sroN dy Pwl vrgI kivqrI dy husn vfry kivqf GVn lwgf. kivqf pUrI krky bVf KusL sI qy sLIsLy mUhry KVky keI vfr afpxy afp nUM suxfeI. pRogrfm vfly idn afpxI GrvflI nUM kihx lwgf jfh Bfgvfny zrwg stor qoN iewk vfl rMgx vflf zwbf PV ilaf awj mYN iksy Kfs pRogrfm `qy jfxf. pihlF qF Gr vflI bVI hYrfn hoeI ik awgy qF kdI dfhVI nhIN rMgI aqy nf hI ikDry iksy ny eyhnUM pRogrfm qy swidaf hY awj ikDroN idn ciVaf. XwkoN qwkoN krdI ny zwbf ilaf idwqf qF kvI zwbf lY ky vfsLrUm aMdr vV igaf iewk GMty bfad aMdro afvfjL afeI PlfxIeyN jfh mYnUM bfhroN iewk iewt df tukVf ilaf ky dyh nvF hI pMgf pY igaf. Gr vflI iewk iewt df tukVf cwuk ilafeI ik pqf nhIN ies ny kI krnf hY. PtfPwt vwtf PV ky rgV rgV mUMh qoN kflK lfhux lwgf iPr vI gwl nf bxI kflK mUMh qoN lihx df nF nf lvy. kdy Gr vflI nUM khy Plfxf sop ilaf, Plfxf sYNpU ilaf kdy inMbU aqy hldI kdy khyy bfhroN imwtI ilaf pr kflK aYzI gfVI sI ik lwQxI qF kI sI ik iPwkI hox df nF nf lvy. ikAuNik ieh iesLk df rMg sI iek vfr cV jfvy qF iPr iksy gwl nfl hI lihMdf hY. kuJ smyN bfad jd aKIr qy bfhr inklaf qF mUMh rgiVaf hoieaf sI sfry hI mUMh `qy kflK CfeI hoeI sI qy aMdr vfsLrUm dIaF kMDF aqy twb vI kfly kIqy hoey sn. drasl rMg lf ky kvI guslKfny ivwc KV ky kivqf dhrfAux lwg ipaf aqy keI vfr dhrfAuNdf irhf aqy Aus ny cyqf hI Bulf ilaf sI ik mUMh nUM pMj swq ku imMt bfad Doxf vI hY. jdoN bfhr inkilaf qF GrvflI ny itwcr kridaF ikhf ik jI quhfzf mUMh qF awj rYkUn dy mMUh vrgf ho igaf hY jf ky krIm vgYrf lf lE. GrvflI dI itwcr nUM srbwq vFg pINdf qy GrvflI dI bcI KucI krIm-pfAuzr lfky siVaf Bwuijaf kvI progrfm qy lyt phMicaf qF iswDf styj sYktrI koloN kivqf bolx df tfeIm lY ilaf. hux Aus dIaF njLrF kivqrI nUM pMzfl ivwc tohlx lwgIaF pr ikqy vI kivqrI njLr nf afeI qF bysbr hoieaf sYktrI koloN puwCx lwgf ik PlfxI kivqrI ny afAuxf sI, ikqy idsdI nhIN qF sYktrI ny sfrI gwl smJf ky bVy aMdfjL ivwc ikhf ik:

idl dI kflK mUMh qy afeI

ieh kI bfbf bxq bxfeI.

ijs dI gwl ipaf qUM krdf,

Auh qF hY nhIN iewQy afeI.

puwC lY jf ky sMpfdk koloN,

jIhny JUTI KLbr sI lfeI.

    ajy hfjLr jvfb nOjvfn styj sYktrI ny do iqMn lfeInF hI bolIaF sI qF kvI kihx lwgf jy Auh nhI afeI qF mYN quhfzf tfeIm QoVf Krfb krnf, myrf tfeIm iksy hor nUM dy idE. buV buV krdf Gr phuMicaf qy rMm df pYWg lfky aKLbfr dy sMpfdk nUM PUn krky kihx lwgf ik JUTIaF KbrF mwq Cfipaf kro, quhfzI KLbr ny myrf mUMh kflf krvf idwqf mYN hux qYnMU kort ivwc dyKUMgF. jdoN sMpfdk nUM sfrI gwl smJ peI qF Aus ny qwqy hoey kvI nUM TMzf kridaF ikhf ik nF rldy hox krky glqI nfl kvI dI QF qy kivqrI ilK ho igaf sI pr asl ivwc Auh qF agly mhIny pwkI af rhI hY qF kvI iPr iKV ky kihx lwgf ik Aus dI KLbr iPr pihly sPLy `qy Poto lf ky lf idE awj qF mY mKOl mKol ivwc hI mUMh kflf krvf ilaf aqy quhfnUM vI glq bol igaf. hux qusIN ieh nf smJ lYxf ik ijhdI dfhVI jLrf ijLafdf gfVI hoeI hoeI hY Aus nfl vI kvI vrgI hoeI hovygI.